ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.336.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 336

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
8. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1159/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1160/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinlääkärintodistuksen mallista kotieläiminä pidetyille nautaeläimille, jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi Kaliningradin alueelta muille Venäjän alueille Liettuan alueen kautta ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1161/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenbendatsolista ( 1 )

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1162/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, päätöksen 2007/777/EY ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Venäjää koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luettelossa, joista on sallittua tuoda tiettyä lihaa, lihavalmisteita ja munia unionin alueelle ( 1 )

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1163/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2013 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1164/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I ja II muuttamisesta

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1165/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen I muuttamisesta

55

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1166/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetyylidikarbonaatin (E 242) käytöstä tietyissä alkoholijuomissa ( 1 )

75

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1167/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

78

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/758/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

80

 

 

2012/759/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen Maailman kauppajärjestöön

81

 

 

2012/760/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

82

 

 

2012/761/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, jäsenvaltioiden vuodeksi 2013 esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8889)  ( 1 )

94

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1159/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1), jäljempänä ’koodeksi’, ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (2) säädetään edellytykset, joilla yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tuoduille tavaroille voidaan vahvistaa yhteisöasema. Mainitussa asetuksessa ei kuitenkaan tällä hetkellä säädetä mahdollisuudesta vahvistaa yhteisöasema tavaroille, jotka on kuljetettu jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevasta paikasta samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan toiseen paikkaan jonkin kolmannen maan alueen kautta. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2454/93 olisi muutettava tämän mahdollisuuden lisäämiseksi.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 756/2012 (3) muutettiin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitettä 38, jossa on Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission suositukseen nro 21 perustuvia pakkauskoodeja koskeva luettelo. Pakkauskoodien muoto on muuttunut liitteessä 38 olevassa 31 kohdassa aakkosellisesta (a2) aakkosnumeeriseksi (an2). Sen vuoksi liitteessä 37 a oleva pakkauslajien tyyppiä/pituutta ilmaiseva koodi olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Kroatian tasavalta liittyi 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin tasavallan ja Sveitsin valaliiton välisen yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (4), jäljempänä ’yleissopimus’, sopimuspuoleksi 1 päivänä heinäkuuta 2012. Yleissopimusta muutettiin 26 päivänä kesäkuuta 2012 annetulla yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätöksellä N:o 3/2012 (5) yhteisen passituksen vakuusasiakirjan mukauttamiseksi Kroatian liittymisen vuoksi. Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettyjä yhteisön passituksen vakuusasiakirjoja olisi mukautettava vastaavasti.

(4)

Koska päätöksessä N:o 3/2012 edellytetään, että Kroatian 1 päivänä heinäkuuta 2012 tapahtuneen liittymisen vuoksi mukautettuja vakuusasiakirjoja on käytettävä, myös asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettyjä vastaavia vakuusasiakirjoja olisi mukautettava kyseisestä päivästä alkaen. Olisi kuitenkin vahvistettava säännöt, jotta ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 sovelletun mallin mukaisia vakuusasiakirjoja voidaan käyttää siirtymäkauden ajan tarvittavin mukautuksin.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2454/93 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1)

Muutetaan 314 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos tavaroita ei pidetä yhteisötavaroina 313 artiklan mukaisesti, niiden yhteisöasema voidaan vahvistaa 314 c artiklan 1 kohdan mukaisesti ainoastaan, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy;

a)

tavarat on kuljetettu yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen yhteisön tullialueella sijaitsevaan paikkaan, ja ne ovat poistuneet väliaikaisesti kyseiseltä alueelta ilman että niitä on kuljetettu minkään kolmannen maan alueen kautta;

b)

tavarat on kuljetettu yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen yhteisön tullialueella sijaitsevaan paikkaan jonkin kolmannen maan alueen kautta jäsenvaltion antamalla yhdellä kuljetusasiakirjalla;

c)

tavarat on kuljetettu yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen yhteisön tullialueella sijaitsevaan paikkaan jonkin kolmannen maan alueen kautta, jossa ne on uudelleenlastattu toiseen kuljetusvälineeseen kuin alun perin käytettyyn kuljetusvälineeseen, ja kolmannessa maassa tapahtuvaa kuljetusta varten on annettu uusi kuljetusasiakirja, joka esitetään yhdessä yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen yhteisön tullialueella sijaitsevaan paikkaan tapahtuvaa kuljetusta varten annetun alkuperäisen kuljetusasiakirjan jäljennöksen kanssa.”.

b)

Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tavarat on kuljetettu 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, yhteisön tullialueella sijaitsevan tavaroiden jälleensaapumispaikan toimivaltaisten tulliviranomaisten on tehtävä jälkitarkastuksia määrittääkseen alkuperäisen kuljetusasiakirjan jäljennökseen merkittyjen tietojen paikkansapitävyyden 314 a artiklassa säädettyjen, jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevien vaatimusten mukaisesti.”.

2)

Korvataan liitteessä 37 a olevan II osaston B jaksossa otsikon ”Pakkauslaji (31 kohta)” alla oleva ilmaisu ”Tyyppi/pituus: a2” ilmaisulla ”Tyyppi/pituus: an2”.

3)

Korvataan liite 48 tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

4)

Korvataan liite 49 tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

5)

Korvataan liite 50 tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

6)

Lisätään liitteessä 51 olevaan 7 kohtaan 51 ilmaisu ”Kroatia” ilmaisujen ”Euroopan yhteisö” ja ”Islanti” väliin.

7)

Lisätään liitteessä 51 a olevaan 6 kohtaan ilmaisu ”Kroatia” ilmaisujen ”Euroopan yhteisö” ja ”Islanti” väliin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Taloudelliset toimijat voivat kuitenkin käyttää asetuksen (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 756/2012, liitteissä 48, 49, 50, 51 ja 51 a säädettyä lomakemallia 30 päivään kesäkuuta 2013, jollei tarvittavista maantieteellisistä mukautuksista ja yksikön osoitetta tai valtuutettua edustajaa koskevista mukautuksista muuta johdu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 2.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 223, 21.8.2012, s. 8.

(4)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

(5)  EUVL L 182, 13.7.2012, s. 42.


LIITE I

”LIITE 48

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

YLEISVAKUUS

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (1)

kotipaikan osoite (2)

sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle …

annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen

…enimmäismäärään saakka,

joka on 100/50/30 (3) prosenttia viitearvosta Euroopan unionin

(joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan)

sekä Kroatian tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan (4),

hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava (5) …on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitusmenettelyyn.

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt asianmukaisesti asianomaisen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

Tästä määrästä voidaan vähentää tämän sitoumuksen perusteella jo maksetut määrät ainoastaan, jos allekirjoittajaa pyydetään maksamaan määrä, joka on tullut maksettavaksi sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen edellisen maksupyynnön vastaanottamista tai 30 päivän kuluessa siitä.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (6) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvät kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (7)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty

(Leima ja allekirjoitus).


(1)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(2)  Täydellinen osoite.

(3)  Tarpeeton yliviivataan.

(4)  Viivataan yli yhden tai useamman sellaisen sopimuspuolen tai valtion (Andorra ja San Marino) nimi, jonka aluetta ei käytetä. Viittauksia Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan yhteisön passituksen osalta.

(5)  Passituksesta vastaavan sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

(6)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja edellä 4 kohdan toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetut sitoumukset on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(7)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ”Vakuus … määrästä”, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.”


LIITE II

”LIITE 49

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

YKSITTÄINEN VAKUUS

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (1)

kotipaikan osoite (2)

sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle …

annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen

… enimmäismäärään saakka,

Euroopan unionin,

(joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan)

sekä Kroatian tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan (3), hyväksi siitä määrästä, jonka

passituksesta vastaava (4)

on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat jäljempänä kuvattuja tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitusmenettelyyn lähtötoimipaikkana olevassa …

ja joiden määrätoimipaikka on …

Tavaran kuvaus:

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (5) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvät kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (6)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka …

Takaussitoumus hyväksytty … (pvm). kattamaan yhteisön/yhteisen passituksen, joka suoritetaan … (pvm) annetulla passitusilmoituksella, jonka numero on … (7)

(Leima ja allekirjoitus).


(1)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(2)  Täydellinen osoite.

(3)  Viivataan yli yhden tai useamman sellaisen sopimuspuolen tai valtion (Andorra ja San Marino) nimi, jonka aluetta ei käytetä. Viittauksia Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan yhteisön passituksen osalta.

(4)  Passituksesta vastaavan sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

(5)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja edellä 4 kohdan toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetut sitoumukset on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(6)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ”Vakuus … määrästä”, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.

(7)  Lähtötoimipaikka täyttää.”


LIITE III

”LIITE 50

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

TOSITTEILLA ANNETTAVA YKSITTÄINEN VAKUUS

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (1)

kotipaikan osoite (2)

sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen

Euroopan unionin,

(joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan)

sekä Kroatian tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan (3),

hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitukseen, josta allekirjoittaja on sitoutunut vastaamaan antamalla yksittäistä vakuutta koskevia tositteita, joiden määrä on enintään 7 000 euroa tositetta kohti.

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät 7 000 euron enimmäismäärään saakka, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt asianomaisen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (4) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvät kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (5)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty

(Leima ja allekirjoitus).


(1)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(2)  Täydellinen osoite.

(3)  Ainoastaan yhteisön passitusta varten.

(4)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja edellä 4 kohdan toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetut sitoumukset on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(5)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ”Vakuus”.”


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1160/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinlääkärintodistuksen mallista kotieläiminä pidetyille nautaeläimille, jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi Kaliningradin alueelta muille Venäjän alueille Liettuan alueen kautta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 7 artiklan e alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/68/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan kuljetettaessa eläviä sorkka- ja kavioeläimiä unionin kautta. Siinä säädetään, että erityissäännöksiä, eläinlääkärintodistusten mallit mukaan luettuina, voidaan vahvistaa hyväksytyistä kolmansista maista peräisin olevien elävien sorkka- ja kavioeläinten unionin kautta tapahtuvaa kuljetusta varten, edellyttäen että kyseiset eläimet kuljetetaan unionin alueen läpi tullin ja virkaeläinlääkärin hyväksynnällä ja hyväksyttyjen rajatarkastusasemien valvonnassa ja että unionin alueella ei pysähdytä muista kuin eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä.

(2)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan eläinlääkärintodistuksiin liittyvät vaatimukset, jotka koskevat elävien eläinten, sorkka- ja kavioeläimet mukaan lukien, tiettyjen lähetysten tuomista unionin alueelle. Kyseisen asetuksen liitteessä I esitetään luettelo kolmansista maista ja alueista tai niiden osista, joista tällaisia lähetyksiä saa tuoda unionin alueelle, sekä niiden eläinlääkärintodistusten mallit, joiden on oltava näiden lähetysten mukana.

(3)

Vaatimuksissa, jotka koskevat jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen elävien nautaeläinten kuljetusta Kaliningradin alueelta (Kaliningradskaja oblast) Liettuan alueen kautta muille Venäjän alueille, edellytetään tällä hetkellä todistusta muun muassa siitä, että eläimet ovat olleet Kaliningradin alueella syntymästään saakka tai vähintään kuusi kuukautta ennen niiden lähettämistä Euroopan unionin kautta ja että eläimet eivät ole olleet kosketuksissa maahantuotuihin sorkkaeläimiin 30 viime päivän aikana.

(4)

Venäjä on pyytänyt kyseisten vaatimusten tarkistamista siten, että sallittaisiin unionista peräisin olevien, Kaliningradin alueelle tuotujen jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen elävien nautaeläinten kuljetus Liettuan alueen kautta edellyttämättä, että niitä on pidetty vähimmäisaikaa kyseisellä alueella.

(5)

Kun otetaan huomioon eläinten hyvä terveystilanne unionissa, on aiheellista säätää vaihtoehtoisesta todistusvaatimuksesta siltä osin kuin on kyse tällaisten eläinten kuljetuksesta Kaliningradista Liettuan alueen kautta muille Venäjän alueille maantieajoneuvoilla. Eläinten terveystilanteen turvaamiseksi unionissa tällainen kauttakuljetus olisi kuitenkin sallittava ainoastaan silloin, kun esitetään asianmukainen todistus siitä, että eläimiä on Kaliningradiin tuonnin jälkeen pidetty laitoksissa, joissa on pidetty ainoastaan unionista peräisin olevia eläimiä.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa vahvistettua eläinlääkärintodistuksen mallia ”BOV-X-TRANSIT-RU” olisi tämän vuoksi muutettava.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa eläinlääkärintodistuksen malli BOV-X-TRANSIT-RU tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.


LIITE

Malli BOV-X-TRANSIT-RU

Image

Image

Image


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1161/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenbendatsolista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät (MRL-arvot) olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Fenbendatsoli sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena kaikkien märehtijöiden lihaksen, rasvan, maksan, munuaisten ja maidon osalta sekä sikojen ja hevoseläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta.

(4)

Euroopan lääkevirastolle toimitettiin hakemus fenbendatsolia koskevien nykyisten tietojen laajentamisesta kanojen sisällyttämiseksi niihin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan Euroopan lääkeviraston on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa muihin lajeihin. Eläinlääkekomitea suositteli että kaikkia märehtijöitä, sikoja ja hevoseläimiä koskevat fenbendatsolin jäämien enimmäismäärät ekstrapoloidaan koskemaan kaloja lukuun ottamatta kaikkia elintarviketuotantoon käytettäviä lajeja lihaksen, rasvan, maksan, munuaisten ja munien osalta.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevaa fenbendatsolia koskevaa kohtaa olisi muutettava sisällyttämällä mukaan kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit kaloja lukuun ottamatta sekä kohdekudos ”munat”.

(7)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa uusien jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 6 päivänä helmikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevat fenbendatsolia koskevat tiedot seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Fenbendatsoli

Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

50 μg/kg

Lihas

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Antiparasiittiset aineet / sisäloislääkkeet”

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

1 300 μg/kg

Munat


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1162/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

päätöksen 2007/777/EY ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Venäjää koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luettelossa, joista on sallittua tuoda tiettyä lihaa, lihavalmisteita ja munia unionin alueelle

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432 (2) kumoamisesta 29 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/777/EY vahvistetaan säännöt, jotka koskevat lihavalmiste-erien ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten erien, sellaisina kuin ne on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3), tuontia unioniin sekä kauttakulkua ja varastointia unionissa.

(2)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unionin alueelle on sallittua, kunhan kyseiset hyödykkeet on käsitelty kyseisessä osassa tarkoitetulla tavalla. Silloin kun kolmannet maat on jaettu alueisiin luetteloon sisällyttämistä varten, aluejako vahvistetaan kyseisen liitteen 1 osassa.

(3)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 osassa vahvistetaan kyseisen liitteen 2 osassa tarkoitetut käsittelyt ja annetaan kullekin käsittelylle oma koodi. Kyseisessä osassa vahvistetaan muu kuin erityiskäsittelyjärjestelmä (A) sekä erityiskäsittelyjärjestelmät (B–F), jotka luetellaan alkaen ankarimmasta käsittelystä.

(4)

Venäjä on tällä hetkellä lueteltu päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa, joka koskee sellaisten kotieläiminä pidetyistä nautaeläimistä, tarhatuista riistasorkkaeläimistä, kotieläiminä pidetyistä lampaista ja/tai vuohista, kotieläiminä pidetyistä sioista ja luonnonvaraisista riistasorkkaeläimistä saatujen lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuontia unioniin, joille on tehty erityiskäsittely (C). Venäjältä on myös sallittua tuoda unioniin sellaisia kotieläiminä pidetyistä kavioeläimistä saatuja lihavalmisteita ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, joille on tehty erityiskäsittely (B) ja kotieläiminä pidetyistä jäniksistä ja tarhatuista ja luonnonvaraisista jäniseläimistä sekä tietyistä luonnonvaraisista maanisäkkäistä saatuja lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, joille on tehty muu kuin erityiskäsittely (A).

(5)

Lisäksi Venäjä on lueteltu päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa maana, joka saa kuljettaa unionin kautta siipikarjasta ja tarhatuista riistalinnuista saatuja lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, joille on tehty muu kuin erityiskäsittely (A), lukuun ottamatta sileälastaisia lintuja.

(6)

Edellä mainittujen hyödykkeiden vienti Venäjältä unioniin ei tällä hetkellä ole kuitenkaan mahdollista, koska yhtäkään Venäjän laitosta ei ole hyväksytty eikä mainittu ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 854/2004 (4) 12 artiklassa vahvistetussa luettelossa laitoksista, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittua. Sen vuoksi Venäjä saa ainoastaan kuljettaa kyseisiä tuotteita Unionin alueen kautta, kun ne täyttävät eläinten terveyttä koskevat tuontiedellytykset.

(7)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (5) säädetään, että tiettyjä hyödykkeitä saa tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta ainoastaan niistä kolmansista maista ja niiden sellaisilta alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukossa. Asetuksessa myös vahvistetaan kyseisiä hyödykkeitä varten annettavia eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset.

(8)

Venäjä on tällä hetkellä lueteltu asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa, joka koskee munatuotteiden tuontia unioniin ja siipikarjan lihan kauttakulkua unionissa tietyin edellytyksin.

(9)

Venäjä on pyytänyt komissiolta, että se saisi tuoda unioniin asetuksen (EY) N:o 798/2008 nojalla siipikarjanlihaa ja päätöksen 2007/777/EY liitteen II nojalla siipikarjanlihavalmisteita, joille on tehty muu kuin erityiskäsittely (A). Venäjä on lisäksi pyytänyt, että se saisi tuoda unioniin jalostettuja lihavalmisteita ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu Kaliningradin alueella kotieläiminä pidetyistä nauta- ja sikaeläimistä.

(10)

Komissio suoritti Venäjän pyynnöstä tarkastuksia kyseisessä kolmannessa maassa. Nämä tarkastukset osoittivat, että Venäjän toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen antaa riittävät takeet siitä, että siipikarjanlihan ja siipikarjanlihavalmisteiden unioniin tuontia koskevat unionin säännöt täyttyvät.

(11)

On sen vuoksi aiheellista hyväksyä tällaisten hyödykkeiden tuonti Venäjältä unioniin ja muuttaa päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa olevia kyseistä kolmatta maata koskevia kohtia.

(12)

Lisäksi komission tekemä uusi tarkastus Venäjällä osoitti, että Kaliningradin alueen toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen ja naudan- ja sianlihavalmisteiden jalostuslaitokset antavat asianmukaiset takeet siitä, että kyseiset hyödykkeet täyttävät unionin tuontisäännöt.

(13)

Kaliningradin alueen maantieteellisen sijainnin vuoksi on aiheellista määritellä kyseinen alue Venäjän alueesta erilliseksi osaksi. Komission kyseisellä alueella tekemästä tarkastuksesta saatujen myönteisten tulosten perusteella on aiheellista sallia Kaliningradin alueelta tulevien naudan- ja sianlihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unioniin.

(14)

Sen vuoksi on aiheellista laatia luettelo Kaliningradin alueella sijaitsevista tuoreen naudan- ja sianlihan jalostuslaitoksista tällaista lihaa sisältävien lihavalmisteiden, joille on tehty päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistettu Kaliningradin alueen laitoksia koskeva käsittely, unioniin tuontia varten. Kyseisen tuoreen lihan olisi oltava peräisin joko unionista tai sellaisista nauta- tai sikaeläimistä, jotka on kasvatettu ja teurastettu Kaliningradin alueella Venäjällä ja jotka täyttävät eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat asianmukaiset vahvistetut tuontivaatimukset unioniin, tai muusta kolmannesta maasta, josta tuoreen lihan tuonti unioniin on sallittua ja joka täyttää eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat tuontivaatimukset.

(15)

On myös aiheellista, että päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevasta 2 osasta kävisi ilmi, että Kaliningradin aluetta lukuun ottamatta Venäjän alueelta sallitaan ainoastaan lihavalmisteiden kauttakulku unioniin, ei tuontia.

(16)

Venäjä on pyytänyt komissiolta, että se saa tuoda viiriäisen munia unioniin. Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 viiriäisen munat määritellään siipikarjaksi, minkä vuoksi siipikarjan munien, viiriäisen munat mukaan lukien, tuonti olisi sallittava. Kyseisen määritelmän soveltamisalaan kuuluvien muiden siipikarjalajien munien tuonti olisi myös sallittava.

(17)

Venäjä antoi riittävät takeet siitä, että muut kuin Gallus gallus -lajin munat, viiriäisen munat mukaan lukien, täyttävät unionin tuontisäännöt. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevaa 1 osaa siten, että kyseisten munien tuonti unioniin sallitaan.

(18)

Venäjä ei ole toimittanut komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (6) mukaista salmonellan valvontaohjelmaa, minkä vuoksi Gallus gallus -lajin munien tuonnin salliminen olisi rajoitettava luokan B muniin.

(19)

Lisäksi päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 1 osassa olevassa Argentiinaa koskevassa kohdassa viitataan neuvoston päätökseen 79/542/ETY (7). Kyseinen päätös on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 477/2010/EU (8). Päätöksessä 79/542/ETY vahvistetut säännöt on nyt vahvistettu sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (9). Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa olevat viittaukset päätökseen 2007/777/EY olisi sen vuoksi korvattava viittauksilla asetukseen (EU) N:o 206/2010.

(20)

Päätöstä 2007/777/EY ja asetusta (EY) N:o 798/2008 olisi sen vuoksi muutettava.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(6)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(7)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(8)  EUVL L 135, 2.6.2010, s. 1.

(9)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.


LIITE I

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II seuraavasti:

1)

Korvataan 1 osa seuraavasti:

1   OSA

2 ja 3 osassa lueteltuja maita koskeva aluejako

Maa

Alue

Alueen kuvaus

 

ISO-koodi

Tilanne

 

Argentiina

AR

01/2004

Koko maa

AR-1

01/2004

Koko maa lukuun ottamatta Chubutin, Santa Cruzin ja Tierra del Fuegon maakuntia niiden lajien osalta, joihin sovelletaan asetusta (EU) N:o 206/2010

AR-2

01/2004

Chubutin, Santa Cruzin ja Tierra del Fuegon maakunnat niiden lajien osalta, joihin sovelletaan asetusta (EU) N:o 206/2010

Brasilia

BR

01/2004

Koko maa

BR-1

01/2005

Seuraavat osavaltiot: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Osa Mato Grosso do Sulin osavaltiota (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso ja Corumbá);

Paranán osavaltio;

Sao Paulon osavaltio;

Osa Minas Geraisin osavaltiota (lukuun ottamatta seuraavia alueita: Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ja Bambuí);

Espíritu Santon osavaltio;

Rio Grande do Sulin osavaltio;

Santa Catarinan osavaltio;

Goiasin osavaltio;

Osa Mato Grosson osavaltiota, käsittäen seuraavat:

Cuiaban alueyksikkö (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ja Barão de Melgaço); Caceresin alueyksikkö (lukuun ottamatta Caceresin kuntaa); Lucas do Rio Verden alueyksikkö; Rondonopolisin alueyksikkö (lukuun ottamatta Itiquioran kuntaa); Barra do Garçan alueyksikkö sekä Barra do Burgresin alueyksikkö.

BR-3

01/2005

Seuraavat osavaltiot: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

Kiina

CN

01/2007

Koko maa

CN-1

01/2007

Shandongin maakunta

Malesia

MY

01/2004

Koko maa

MY-1

01/2004

Ainoastaan Malesian niemimaa (Länsi-Malesia)

Namibia

NA

01/2005

Koko maa

NA-1

01/2005

Lännestä Palgrave Pointista itään Gamiin asti ulottuvan suoja-aidan eteläpuolinen alue

Venäjä

RU

04/2012

Koko maa

RU-1

04/2012

Koko maa lukuun ottamatta Kaliningradin aluetta

RU-2

04/2012

Kaliningradin alue

Etelä-Afrikka

ZA

01/2005

Koko maa

ZA-1

01/2005

Koko maa lukuun ottamatta seuraavia alueita:

se osa suu- ja sorkkataudin valvonta-alueesta, joka sijaitsee Mpumalangan ja pohjoisten provinssien eläinlääkintäalueilla, Ingwavuman alueella Natalin eläinlääkintäalueella ja Botswanan vastaisella raja-alueella 28° pituuspiirin itäpuolella, ja Camperdownin alue KwaZuluNatalin maakunnassa.”

2)

Korvataan 2 osassa oleva Venäjää koskeva kohta seuraavasti:

”RU

Venäjä

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Venäjä (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Venäjä

RU-2

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”

3)

Lisätään 2 osaan alaviite 3 seuraavasti:

”(3)

Ainoastaan unionin kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan Venäjää koskeva kohta seuraavasti:

”RU-Venäjä

RU-0

Koko maa

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4”


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1163/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2013 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 6 kohdan sekä 21 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 517/94 vahvistettiin tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset, jotka jaetaan ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteella.

(2)

Asetuksen nojalla voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää muita jakomenetelmiä, jakaa kiintiöitä eriin tai varata osa erityisestä määrällisestä rajoituksesta hakemuksille, joiden tueksi esitetään näyttö aiemmasta tuontitoiminnasta.

(3)

Vuodeksi 2013 vahvistettujen kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt olisi hyväksyttävä ennen kiintiövuoden alkua, jotta kaupan jatkuvuus ei häiriintyisi aiheettomasti.

(4)

Aiempina vuosina hyväksytyt toimenpiteet, muun muassa ne, jotka sisältyvät neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2012 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta 16 päivänä joulukuuta 2011 annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1323/2011 (2), ovat osoittautuneet tyydyttäviksi, ja vastaavat säännöt olisi tästä syystä vahvistettava vuodeksi 2013.

(5)

Mahdollisimman monien talouden toimijoiden tyydyttämiseksi on aiheellista muuttaa ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukainen jakomenetelmä joustavammaksi määrittämällä enimmäismäärät, jotka kyseisen menetelmän perusteella voidaan kullekin toimijalle jakaa.

(6)

Kaupan jatkuvuuden ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi toimijoiden olisi sallittava esittää vuoden 2013 ensimmäinen tuontilupahakemus samalle määrälle, jonka ne toivat vuonna 2012.

(7)

Kiintiömäärien käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti toimijan, joka on käyttänyt vähintään puolet jo myönnetystä määrästä, olisi saatava hakea uutta määrää edellyttäen, että kiintiöissä on käyttämättömiä määriä.

(8)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi tuontilupien olisi oltava voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään vuoden loppuun. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lisenssejä vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet komissiolta ilmoituksen siitä, että määriä on käytettävissä, ja ainoastaan, jos toimija pystyy esittämään näytön sopimuksen olemassaolosta ja vakuuttamaan, ellei päinvastaisesta ole nimenomaan säädetty, ettei ole jo saanut tämän asetuksen mukaista unionin tuontilupaa kyseessä oleville luokille ja maille. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus jatkaa sellaisten lisenssien voimassaoloaikaa tuojien hakemuksesta kolmella kuukaudella ja enintään 31 päivään maaliskuuta 2014, joiden kohteena olevista määristä vähintään puolet on käytetty hakuajankohtaan mennessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteessä IV mainittujen, tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavien määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt vuodeksi 2013.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio on vastaanottanut jäsenvaltioiden ilmoitukset yksittäisten toimijoiden hakemuksista, eivätkä niiden määrät saa ylittää kullekin toimijalle liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2013 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin asianomaisen kolmannen maan osalta todistaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuoneensa vuodeksi 2012 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä suuremmat määrät.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2012 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

3 artikla

Tuojat, jotka ovat jo käyttäneet vähintään 50 prosenttia tämän asetuksen mukaisesti niille myönnetyistä määristä, voivat tehdä uuden samaa luokkaa ja samaa alkuperämaata koskevan hakemuksen määrille, jotka eivät saa ylittää liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa anottujen tuontilupien kohteena olevat määrät komissiolle 8 päivästä tammikuuta 2013 klo 10.00 alkaen.

Ensimmäisessä alakohdassa annettu kellonaika tarkoittaa Brysselin aikaa.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset myöntävät luvat vasta sen jälkeen, kun komissio on asetuksen (EY) N:o 517/94 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut, että määriä on käytettävissä tuontiin.

Ne antavat luvan ainoastaan, jos toimija:

a)

osoittaa, että tavaroiden toimittamista koskeva sopimus on olemassa sekä

b)

todistaa kirjallisesti, että kyseisten luokkien ja maiden osalta:

i)

toimijalle ei ole jo myönnetty tuontilupaa tämän asetuksen nojalla, tai

ii)

toimijalle on myönnetty lupa tämän asetuksen nojalla, mutta se on käyttänyt vähintään 50 prosenttia sen kohteena olevista määristä.

3.   Tuontiluvat ovat voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2013.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin tuojan pyynnöstä pidentää kolmella kuukaudella lupia, joiden kohteena olevista määristä on pyynnön esittämisajankohtana käytetty vähintään 50 prosenttia. Tällainen pidennys ei voi missään olosuhteissa jatkua pidempään kuin 31 päivään maaliskuuta 2014.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUVL L 335, 17.12.2011, s. 57.


LIITE I

Asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärät

Maa

Ryhmä

Yksikkö

Enimmäismäärä

Valko-Venäjä

1

kilogrammaa

20 000

2

kilogrammaa

80 000

3

kilogrammaa

5 000

4

kappaletta

20 000

5

kappaletta

15 000

6

kappaletta

20 000

7

kappaletta

20 000

8

kappaletta

20 000

15

kappaletta

17 000

20

kilogrammaa

5 000

21

kappaletta

5 000

22

kilogrammaa

6 000

24

kappaletta

5 000

26/27

kappaletta

10 000

29

kappaletta

5 000

67

kilogrammaa

3 000

73

kappaletta

6 000

115

kilogrammaa

20 000

117

kilogrammaa

30 000

118

kilogrammaa

5 000


Maa

Ryhmä

Yksikkö

Enimmäismäärä

Pohjois-Korea

1

kilogrammaa

10 000

2

kilogrammaa

10 000

3

kilogrammaa

10 000

4

kappaletta

10 000

5

kappaletta

10 000

6

kappaletta

10 000

7

kappaletta

10 000

8

kappaletta

10 000

9

kilogrammaa

10 000

12

paria

10 000

13

kappaletta

10 000

14

kappaletta

10 000

15

kappaletta

10 000

16

kappaletta

10 000

17

kappaletta

10 000

18

kilogrammaa

10 000

19

kappaletta

10 000

20

kilogrammaa

10 000

21

kappaletta

10 000

24

kappaletta

10 000

26

kappaletta

10 000

27

kappaletta

10 000

28

kappaletta

10 000

29

kappaletta

10 000

31

kappaletta

10 000

36

kilogrammaa

10 000

37

kilogrammaa

10 000

39

kilogrammaa

10 000

59

kilogrammaa

10 000

61

kilogrammaa

10 000

68

kilogrammaa

10 000

69

kappaletta

10 000

70

paria

10 000

73

kappaletta

10 000

74

kappaletta

10 000

75

kappaletta

10 000

76

kilogrammaa

10 000

77

kilogrammaa

5 000

78

kilogrammaa

5 000

83

kilogrammaa

10 000

87

kilogrammaa

8 000

109

kilogrammaa

10 000

117

kilogrammaa

10 000

118

kilogrammaa

10 000

142

kilogrammaa

10 000

151A

kilogrammaa

10 000

151B

kilogrammaa

10 000

161

kilogrammaa

10 000


LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista lisenssejä myöntävistä viranomaistahoista

1.   Belgia

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

(FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Puhelin: +32 22776713

Faksi: +32 22775063

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

(FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Puhelin: +32 22776713

Faksi: +32 22775063

2.   Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ’Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ’Славянска’ 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Тел.: +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800

Факс: +359 29815041 / +359 29804710 /+359 29883654

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str.,

Sofia 1052

BULGARIA

Puhelin: +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800

Faksi: +359 29815041 / +359 29804710 /+359 29883654

3.   Tšekki

Ministerstvo průmyslu a obchodu

(Ministry of Industry and Trade)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Puhelin: +420 224907111

Faksi: +420 224212133

4.   Tanska

Erhvervs- og Vækstministeriet

(Ministry for Business and Growth)

Erhvervsstyrelsen

Langelinje Allé 17

2100 København

DANMARK

Puhelin: +45 35466030

Faksi: +45 35466029

5.   Saksa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

[Federal Office of Economics and Export Control]

Frankfurter Str. 29–35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Puhelin: +49 6196908-0

Faksi: +49 6196908-800

6.   Viro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Ministry of Economic Affairs and Communications)

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Puhelin: +372 6256400

Faksi: +372 6313660

7.   Irlanti

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street Dublin 2

ÉIRE

Puhelin: +353 16312121

Faksi: +353 16312826

8.   Kreikka

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Τηλ. +30 2103286041–43, 2103286021

Faksi: +30 2103286094

Ministry of Development, Competitiveness and Shipping,

General Directorate for International Economic Policy,

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str.,

Sofia 1052

BULGARIA

Puhelin: +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800

Faksi: +359 29815041 / +359 29804710 /+359 29883654

9.   Espanja

Ministerio de Economía y Competitividad

(Ministry of Economy and Competitiveness)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Puhelin: +34 913493817, 3493874

Faksi: +34 913493831

Sähköposti: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.   Ranska

Ministère du Redressement Productif

(Ministry for Production Recovery)

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Bureau des matérieaux

BP 80001

67, Rue Barbès

94201 Ivry-sur-Seine CEDEX

FRANCE

Puhelin: +33 179843449

Sähköposti: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Kroatia  (1)

Državni ured za trgovinsku politiku

(State Office for Trade Policy)

Ljudevita Gaja 4

10 000 Zagreb

CROATIA

Puhelin: +385 16106114

Faksi: +385 16109114

12.   Italia

Ministero dello Sviluppo economico

(Ministry of Economic Development)

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III – Politiche settoriali

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Puhelin: +39 0659647517, 59932202, 59932406

Faksi: +39 0659932263, 59932636

Sähköposti: polcom3@mise.gov.it

13.   Kypros

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Puhelin: +357 2867100

Faksi: +357 2375120

14.   Latvia

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Ministry of Economics of the Republic of Latvia)

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

LATVIJA

Puhelin: +371 67013248

Faksi: +371 67280882

15.   Liettua

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

(Ministry of Economy of the Republic of Lithuania)

Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA

Puhelin: +370 70664658, +370 70664808

Faksi: +370 70664762

Sähköposti: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Luxemburg

Ministère de l’Economie et du Commerce Exterieur

(Ministry of Economy and Foreign Trade)

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Puhelin: +352 4782371

Faksi: +352 466138

17.   Unkari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Hungarian Trade Licencing Office)

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Puhelin: +36 14585503

Faksi: +36 14585814

Sähköposti: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta VLT 2000

MALTA

Puhelin: +356 25690202

Faksi: +356 21237112

19.   Alankomaat

Belastingdienst/Douane

(Customs Administration)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Puhelin: +31 881512122

Faksi: +31 881513182

20.   Itävalta

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Federal Ministry of Economy, Family and Youth)

Außenwirtschaftskontrolle

Abteilung C2/9

Stubenring 1,

1011 Wien

ÖSTERREICH

Puhelin: +43 171100–0

Faksi: +43 171100–8386

21.   Puola

Ministerstwo Gospodarki

(Ministry of Economy)

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

00-950 Warszawa

POLSKA/POLAND

Puhelin: +48 226935553

Faksi: +48 226934021

22.   Portugal

Ministério das Finanças

(Ministry of Finance)

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

1149-060 Lisboa

PORTUGAL

Puhelin: +351 1218814263

Faksi: +351 1218814261

Sähköposti: dsl@dgaiec.min-financas.pt

23.   Romania

Ministerul Economiei

(Ministry of Economy)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

010096 București

ROMÂNIA

Puhelin: +40 213150081

Faksi: +40 213150454

Sähköposti: clc@dce.gov.ro

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance

(Ministry of Finance)

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za Taric in kvote

Spodnji Plavž 6 c

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Puhelin: +386 42974470

Faksi: +386 42974472

Sähköposti: taric.cuje@gov.si

25.   Slovakia

Ministerstvo hospodárstva SR

(Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Puhelin: +421 248547019

Faksi: +421 243423915

Sähköposti: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Suomi

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

27.   Ruotsi

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Puhelin: +46 86904800

Faksi: +46 8306759

Sähköposti: registrator@kommers.se

28.   Yhdistynyt kuningaskunta

Import Licensing Branch

Department for Business, Innovation and Skills

Queensway House – West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Sähköposti: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


(1)  Mikäli Kroatia liittyy Euroopan unioniin, liittymispäivästä lähtien.


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1164/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I ja II muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 (2) tehtyjen muutosten, jotka vaikuttavat myös asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin, huomioon ottamiseksi.

(2)

Venäjän federaatiosta tuli 22 päivänä elokuuta 2012 Maailman kauppajärjestön täysjäsen.

(3)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3030/93 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 17 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EEC) N:o 3030/93 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liite I seuraavasti:

LIITE I

SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET  (1)

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan kuvauksen perusteella.

2.

Luokkiin 1–114 kuuluvien tuotteiden perusainetta koskevien yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa näitä tuotteita pidetään yksinomaan villasta tai hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta koostuvina.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2013

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, ulkoilupuserot ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

josta akryylia

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

joista: puuvillavakosamettia

 

 

5801 22 00

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

24,3 paria

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6211 20 00

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

 

 

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

 

 

5407 20 19

35

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

 

 

5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 915111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 105112 90 915112 90 98

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

 

 

5203 00 00

53

Lintuniisikankaat

 

 

5803 00 10

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5507 00 00

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30 ex 5705 0080

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

 

 

5805 00 00

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62

kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

17 paria

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

30,4 paria

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Teltat

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

 

 

ex 5607 90 90

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Ilmapatjat, kangasta

 

 

6306 40 00

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

 

 

6306 90 00

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

 

 

6307 10 90

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

 

 

ex 5607 90 90

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

 

 

ex 6305 90 00

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Muuntokatkokuidut

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 40 00

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5110 00 00

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

 

 

5308 90 90

132

Paperilanka

 

 

5308 90 50

133

Hamppulanka

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalloitu lanka

 

 

5605 00 00

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5113 00 00

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

 

 

5809 00 00

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6301 90 90

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

ex 5607 90 20

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

kookoskuitulanka

 

 

5308 10 00

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

 

 

5702 20 00

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 11

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

6305 10 10

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

 

 

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

 

 

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

ex 6213 90 00

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

LIITE I A

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2013

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Sideharso ja sideharsotavarat vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

 

 

3005 90 31

LIITE I B

1.

Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tekstiiliraaka-aineet (luokat 128 ja 154), muut kuin villasta ja hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta valmistetut tekstiilituotteet sekä luokkien 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A ja 127 B tekokuidut, filamentit ja langat.

2.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan ja vastaavan kuvauksen perusteella.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2013

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I

ex 20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat ja tuftatut tekstiilikankaat

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 118 kuuluvat

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

RYHMÄ II

ex 12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, jakut ja bleiserit, ei kuitenkaan hupputakit

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin silkkiä tai jätesilkkiä

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

3,9

257

ex 6107 29 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6108 39 00

ex 27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin ex 10 ja ex 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan ex 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Verryttelypuvut, neulosta

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 kudotuista kankaista valmistetut vaatteet, muut kuin luokkiin ex 14 ja ex 15 kuuluvat

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Nimikkeiden 5903 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet ja hiihtopuvut, neulosta

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

RYHMÄ III A

ex 38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, kudotut, muut kuin neulotut

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Matot, solmitut, myös sovitetut

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan ex 58, 142 ja 151 B kuuluvat

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan ex 62 ja 137

kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkaan ex 63 kuuluvat

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Vuode- ja matkahuovat, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6301 10 00

RYHMÄ III B

ex 10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

17 paria

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Uimapuvut

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 159 kuuluvat

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, muille kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Teltat

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan ex 100 kuuluvat kankaat

ex 5907 00 00

ex 100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Ilmapatjat, kangasta

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin ex 113 ja ex 114 kuuluvat

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tekniseen käyttöön tarkoitetut kankaat ja tavarat, muut kuin luokkaan 136 kuuluvat

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

 

 

ex 5607 90 90

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

 

 

ex 6305 90 00

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Lanka, (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Muuntokatkokuidut

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Lanka, (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, yksinkertainen lanka, viskoosia, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat, selluloosa-asetaattia

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 40 00

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5110 00 00

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

 

 

5308 90 90

132

Paperilanka

 

 

5308 90 50

133

Hamppulanka

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalloitu lanka

 

 

5605 00 00

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5113 00 00

136 A

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin luokkaan 136A kuuluvat

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

 

 

5809 00 00

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6301 90 90

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

ex 5607 90 20

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

kookoskuitulanka

 

 

5308 10 00

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

 

 

5702 20 00

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 11

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

6305 10 10

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

 

 

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vaatteet, neulosta, ei kuitenkaan luokkiin ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ja 156 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

 

 

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

ex 6213 90 00

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ja 159 kuuluvat

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT VIEJÄMAAT

Serbia”


(1)  

Huom.

Tämä koskee ainoastaan luokkia 1–114 lukuun ottamatta Serbiaa, jonka osalta se koskee luokkia 1–123.

(2)  Sovelletaan ainoastaan Kiinasta peräisin olevaan tuontiin.


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1165/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten, jotka vaikuttavat myös asetuksen (EY) N:o 517/94 (2) liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin, huomioon ottamiseksi.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 517/94 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 517/94 liite I seuraavasti:

”LIITE I

A.   SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex” -tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

2.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

3.

Ilmaisulla ”vauvanvaatteet” tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2013

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, pusakat ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

josta akryylia

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

joista: puuvillavakosamettia

 

 

5801 22 00

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

24,3 paria

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6211 20 00

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

 

 

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

 

 

5407 20 19

35

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

 

 

5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 915111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 105112 90 915112 90 98

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

 

 

5203 00 00

53

Lintuniisikankaat

 

 

5803 00 10

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5507 00 00

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

 

 

5805 00 00

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62

kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

17 paria

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

30,4 paria

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Teltat

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

 

 

ex 5607 90 90

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Ilmapatjat, kangasta

 

 

6306 40 00

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

 

 

6306 90 00

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

 

 

6307 10 90

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

 

 

ex 5607 90 90

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

 

 

ex 6305 90 00

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Muuntokatkokuidut

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 40 00

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5110 00 00

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

 

 

5308 90 90

132

Paperilanka

 

 

5308 90 50

133

Hamppulanka

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalloitu lanka

 

 

5605 00 00

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5113 00 00

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

 

 

5809 00 00

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6301 90 90

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

ex 5607 90 20

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kookoskuitulanka

 

 

5308 10 00

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Lattianpäällysteet kookoskuitua

 

 

5702 20 00

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 11

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

6305 10 10

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

 

 

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

 

 

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

ex 6213 90 00

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   ASETUKSEN 1 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT MUUT TEKSTIILITUOTTEET

Yhdistetyn nimikkeistön koodit

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/75


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1166/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetyylidikarbonaatin (E 242) käytöstä tietyissä alkoholijuomissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Tätä luetteloa voidaan muuttaa elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 (2) tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(3)

Unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo voidaan asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdan nojalla saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen perusteella.

(4)

Dimetyylidikarbonaatin (E 242) käytön hyväksymisestä kaikissa elintarvikeryhmään 14.2.8 (”Muut alkoholijuomat, myös alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien sekä väkevien alkoholijuomien sekoitukset, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 %”) kuuluvissa tuotteissa tehtiin 4 päivänä lokakuuta 2011 hakemus, joka toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(5)

Dimetyylidikarbonaattia (E 242) käytetään kylmästeriloiduissa juomissa. Se torjuu sieniä ja bakteereja ja on erityisen käyttökelpoinen pastöroinnin rajoittamisessa. Tällainen käyttö mahdollistaa juomien tehokkaan säilönnän niiden aromia tai makua muuttamatta. Rajoitettu pastörointi on lisäksi tavallista kustannustehokkaampaa ja ympäristöä säästävämpää. Kyseisen aineen käyttö on tällä hetkellä hyväksytty useiden alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien luokissa.

(6)

Elintarvikealan tiedekomitea arvioi dimetyylidikarbonaattia (E 242) viimeksi vuonna 2001. (3) Aineeseen ei katsota liittyvän toksikologista riskiä, koska käyttöpitoisuudella 250 mg/l se on epävakaa ja hajoaa aineiksi, joiden jäämiä pidetään harmittomina. Tämä merkitsee sitä, ettei tällainen käyttö aiheuta terveysvaaraa. Sen vuoksi on asianmukaista hyväksyä dimetyylidikarbonaatin (E 242) käyttö kaikissa elintarvikeryhmään 14.2.8 (”Muut alkoholijuomat, myös alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien sekä väkevien alkoholijuomien sekoitukset, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 %”) kuuluvien tuotteiden säilöntäaineena.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Koska dimetyylidikarbonaatin (E 242) hyväksyminen käytettäväksi kaikkien elintarvikeryhmään 14.2.8 kuuluvien tuotteiden säilöntäaineena on sellainen edellä tarkoitetun luettelon ajan tasalle saattaminen, jolla ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta ei ole tarpeen pyytää lausuntoa.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo 11 päivänä marraskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1129/2011 (4) siirtymäsäännösten mukaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloa ja niiden käyttöä koskevia edellytyksiä käsittelevää liitettä II sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2013. Jotta dimetyylidikarbonaatin (E 242) käyttö kaikkien elintarvikeryhmään 14.2.8 kuuluvien tuotteiden säilöntäaineena voidaan sallia ennen kyseistä päivämäärää, kyseisen elintarvikelisäaineen käytölle on tarpeen vahvistaa aikaisempi soveltamispäivä.

(9)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  SCF/CS/ADD/CONS/43 Final, 12. heinäkuuta 2001.

(4)  EUVL L 295, 12.11.2011, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa E osassa olevaan elintarvikeryhmään 14.2.8 ”Muut alkoholijuomat, myös alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien sekä väkevien alkoholijuomien sekoitukset, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 %” kuuluva lisäainetta E 242 koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 242

Dimetyylidikarbonaatti

250

(24)

 

Soveltamisaika:

28 päivästä joulukuuta 2012 lähtien”


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1167/2012,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

43,6

MA

65,0

TN

76,3

TR

76,9

ZZ

65,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

174,9

MA

133,1

TR

113,2

ZZ

125,5

0709 93 10

MA

148,1

TR

101,6

ZZ

124,9

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

56,7

ZW

44,9

ZZ

56,4

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,6

ZZ

82,8

0805 50 10

TR

84,3

ZZ

84,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

34,4

US

174,2

ZA

136,9

ZZ

125,7

0808 30 90

CN

51,0

TR

112,1

US

160,6

ZZ

107,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/80


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

(2012/758/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 11.2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston suosituksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin neuvoston lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMOn toimikausi Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenenä päättyi 31 päivänä toukokuuta 2012, ja näin ollen on tarpeen nimittää uusi jäsen Euroopan keskuspankin johtokuntaan.

(2)

Eurooppa-neuvosto haluaa nimittää tehtävään Yves MERSCHin, joka sen käsityksen mukaan täyttää kaikki perussopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Yves MERSCH Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 15 päivästä joulukuuta 2012 lukien.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2012.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  EUVL C 215, 21.7.2012, s.4.

(2)  Lausunto annettu 25. lokakuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 218, 24.7.2012, s. 3.


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/81


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2012,

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen Maailman kauppajärjestöön

(2012/759/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tadžikistanin tasavallan hallitus esitti 29 päivänä toukokuuta 2001 Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehtyyn Marrakeshin sopimukseen liittymistä koskevan hakemuksen mainitun sopimuksen XII artiklan mukaisesti.

(2)

Tadžikistanin tasavallan liittymistä käsittelevä työryhmä perustettiin 18 päivänä heinäkuuta 2001, jotta voitaisiin sopia liittymisehdoista, jotka sekä Tadžikistanin tasavalta että kaikki WTO:n jäsenet voisivat hyväksyä.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta kattavan kokonaisuuden Tadžikistanin tasavallan tekemiä, markkinoiden avaamiseen liittyviä sitoumuksia, jotka ovat unionin esittämien pyyntöjen mukaisia.

(4)

Nämä sitoumukset on nyt sisällytetty Tadžikistanin tasavallan liittymisestä WTO:hon tehtyyn pöytäkirjaan.

(5)

Liittymisellä WTO:hon odotetaan olevan myönteinen ja kestävä vaikutus Tadžikistanin tasavallan talousuudistukseen ja kestävään kehitykseen.

(6)

Liittymisestä tehty pöytäkirja olisi tämän vuoksi hyväksyttävä.

(7)

WTO:n perustamissopimuksen XII artiklassa määrätään, että liittymisehdoista sovitaan liittyvän jäsenen ja WTO:n kesken ja että WTO:n ministerikokous hyväksyy liittymisehdot WTO:n puolesta. WTO:n perustamissopimuksen IV artiklan 2 kohdassa määrätään, että ministerikokouksen istuntojen välisenä aikana yleisneuvosto huolehtii sen tehtävistä.

(8)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa WTO:n yleisneuvostossa esitettävä unionin kanta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen WTO:hon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta on, että Tadžikistanin tasavallan liittyminen WTO:hon hyväksytään.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SYLIKIOTIS


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/82


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2012,

alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2012/760/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Heinz MAURUSin toimikauden päätyttyä.

(3)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Ekkehard KLUGin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

a)

jäseneksi:

Anke SPOORENDONK, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa,

ja

b)

varajäseneksi:

Eberhard SCHMIDT-ELSAESSER, Staats-sekretär.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. CHARALAMBOUS


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/83


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2012,

jäsenvaltioiden vuodeksi 2013 esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8682)

(2012/761/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan (1),

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (2) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, jotka säätelevät unionin osallistumista eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Päätöksen 2009/470/EY 27 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäksi, että käyttöön otetaan unionin rahoitustoimenpide niiden kustannusten korvaamiseksi, joita jäsenvaltioille aiheutuu päätöksen liitteessä I olevassa luettelossa mainittujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoittamisesta.

(3)

Tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/341/EY (3) säädetään, että jotta jäsenvaltioiden esittämille ohjelmille voitaisiin myöntää unionin rahoitustukea, niiden on täytettävä vähintään edellä mainitun päätöksen liitteessä vahvistetut vaatimukset.

(4)

Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (4) säädetään jäsenvaltioiden vuotuisista ohjelmista naudoissa, lampaissa ja vuohissa esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE:iden) valvontaa varten.

(5)

Yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi 20 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (5) säädetään siipikarjaa ja luonnonvaraisia lintuja koskevista valvontaohjelmista, joita jäsenvaltioiden on toteutettava ja joiden tarkoituksena on muun muassa lisätä säännöllisesti päivitettyjen riskinarviointien pohjalta tietämystä luonnonvaraisten lintujen aiheuttamista uhkista minkä tahansa linnuissa esiintyvän lintuperäisen influenssaviruksen suhteen. Myös nämä vuotuiset valvontaohjelmat ja niiden rahoitus olisi hyväksyttävä.

(6)

Tietyt jäsenvaltiot ovat esittäneet komissiolle vuotuisia eläintautien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmia, zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia sekä vuotuisia tiettyjen TSE:iden hävittämis- ja seurantaohjelmia, joille ne toivovat saavansa unionin rahoitusta.

(7)

Vuosiksi 2011 ja 2012 hyväksyttiin komission päätöksen 2010/712/EU (6) ja komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/807/EU (7) mukaisesti eräitä jäsenvaltioiden toimittamia monivuotisia eläintautien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmia.

(8)

Eräillä jäsenvaltioilla, jotka ovat onnistuneesti toteuttaneet yhteisrahoitettuja raivotaudin hävittämisohjelmia useiden vuosien ajan, on maaraja sellaisten kolmansien maiden kanssa, joissa tautia esiintyy. Raivotaudin hävittämiseksi kokonaan on tarpeen toteuttaa tiettyjä rokotustoimia unionin rajanaapureina olevien kolmansien maiden alueella.

(9)

Jotta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot, joissa esiintyy raivotautia, jatkavat keskeytyksettä ohjelmiensa mukaista suun kautta tapahtuvaa rokottamista, on tarpeen säätää mahdollisuudesta maksaa ennakkona enintään 60 prosenttia kullekin ohjelmalle vahvistetusta enimmäismäärästä asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä.

(10)

Komissio on arvioinut sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta jäsenvaltioiden esittämät vuotuiset ohjelmat sekä vuonna 2011 hyväksytyt monivuotiset ohjelmat niiden kolmannen toteutusvuoden osalta ja vuonna 2012 hyväksytyt monivuotiset ohjelmat niiden toisen toteutusvuoden osalta. Ohjelmat vastaavat asiaan liittyvää unionin eläinlääkintälainsäädäntöä ja erityisesti päätöksessä 2008/341/EY vahvistettuja perusteita.

(11)

Kreikka ja Italia ovat ilmoittaneet komissiolle, että erityisen epidemiologisen tilanteen sekä lampaan ja vuoden luomistaudin hävittämisohjelman ja afrikkalaisen sikaruton torjunta- ja seurantaohjelman täytäntöönpanossa ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi ne tarvitsevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa lisätukea sopimussuhteista henkilöstöä varten, jotta kyseisten EU:n yhteisrahoittamien eläinlääkintäalan ohjelmien asianmukainen täytäntöönpano voidaan varmistaa.

(12)

Toimenpiteet, joille voidaan myöntää unionin taloudellista tukea, määritellään tässä komission täytäntöönpanopäätöksessä. Tarvittaessa komissio on kuitenkin ilmoittanut jäsenvaltioille kirjallisesti tiettyjen toimenpiteiden tukikelpoisuuteen liittyvistä rajoituksista, jotka voivat koskea toteutettavien toimien enimmäismäärää tai ohjelmien kattamia maantieteellisiä alueita.

(13)

Kun otetaan huomioon vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien merkitys unionin tavoitteiden saavuttamiselle eläinten terveyden ja kansanterveyden alalla samoin kuin tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) ja lintuinfluenssaa koskevien ohjelmien pakollinen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa, on asianmukaista vahvistaa unionin taloudellisen tuen määrä, jolla korvataan jäsenvaltioille tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset kullekin ohjelmalle asetettuun enimmäismäärään asti.

(14)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(15)

Tukikelpoisten kustannusten yksittäisten tositteiden tarkastaminen aiheuttaa runsaasti hallinnollista työtä lisäämättä kuitenkaan merkittävästi unionin varojen tehokasta käyttöä tai avoimuutta. Näin ollen on aiheellista asettaa unionin rahoitusosuus kullekin ohjelmalle tarvittaessa sellaiselle tasolle, että toteutetuista toimenpidetyypeistä aiheutuvat kustannukset pystytään siitä asianmukaisesti kattamaan. Unionin rahoitusosuus tiettyihin tarkasti määriteltyihin toimiin, kuten otantaan, testaukseen ja rokotukseen, olisi ilmoitettava kiinteänä kertakorvauksena, jolla on tarkoitus kattaa kaikki kustannukset, jotka normaalisti aiheutuvat kyseisestä toiminnasta tai testauksesta.

(16)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (8) mukaisesti eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmat rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan mainitun asetuksen 9, 36 ja 37 artiklaa.

(17)

Unionin rahoitusosuus olisi myönnettävä, jos suunnitellut toimet toteutetaan tehokkaasti ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat kaikki tarvittavat tiedot tässä päätöksessä säädetyissä määräajoissa.

(18)

Hallinnollisen tehokkuuden varmistamiseksi olisi kaikki unionin rahoitusosuutta varten esitettävät menot ilmoitettava euromääräisinä. Muuna valuuttana kuin euroina ilmaistujen menojen muuntokurssin olisi asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut ennen sen kuukauden ensimmäistä päivää, jona jäsenvaltio jättää hakemuksen.

(19)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

VUOTUISET OHJELMAT

1 artikla

Naudan luomistauti

1.   Hyväksytään Espanjan, Italian, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät nautojen luomistaudin hävittämisohjelmat 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Kroatian esittämä naudan luomistaudin hävittämisohjelma 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2.   Unionin rahoitusosuus

a)

koostuu kiinteästä korvauksesta, jolla katetaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavien toimien ja/tai testien toteuttamisesta:

i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimestä, josta on otettu näyte;

ii)

0,2 euroa jokaisesta rose bengal -testistä;

iii)

0,2 euroa jokaisesta SAT-testistä;

iv)

0,4 euroa jokaisesta komplementinsitoutumistestistä;

v)

0,5 euroa jokaisesta ELISA-testistä;

vi)

10 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä;

vii)

1 euro jokaisesta rokotetusta kotieläimestä.

b)

vahvistetaan 50 prosentiksi kustannuksista, joita kullekin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu kyseisten ohjelmien mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta eläinten omistajille, eikä rahoitusosuus keskimäärin ole yli 375 euroa teurastettua eläintä kohden.

c)

ja on enintään

i)

4 000 000 euroa Espanjan osalta;

ii)

100 000 euroa Kroatian osalta;

iii)

1 200 000 euroa Italian osalta;

iv)

1 000 000 euroa Portugalin osalta;

v)

1 100 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

2 artikla

Nautatuberkuloosi

1.   Hyväksytään Irlannin, Espanjan, Italian, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät nautatuberkuloosin hävittämisohjelmat 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Kroatian esittämä nautatuberkuloosin hävittämisohjelma 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2.   Unionin rahoitusosuus

a)

koostuu kiinteästä korvauksesta, jolla katetaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavien toimien ja/tai testien toteuttamisesta:

i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimestä, josta on otettu näyte;

ii)

1,5 euroa jokaisesta tuberkuliinitestistä;

iii)

5 euroa jokaisesta gamma-interferonitestistä;

iv)

10 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä.

b)

vahvistetaan 50 prosentiksi kustannuksista, joita kullekin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu kyseisten ohjelmien mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta eläinten omistajille, eikä rahoitusosuus keskimäärin ole yli 375 euroa teurastettua eläintä kohden.

c)

ja on enintään

i)

19 000 000 euroa Irlannin osalta;

ii)

14 000 000 euroa Espanjan osalta;

iii)

400 000 euroa Kroatian osalta;

iv)

3 300 000 euroa Italian osalta;

v)

2 600 000 euroa Portugalin osalta;

vi)

31 800 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

3 artikla

Lampaan ja vuohen luomistauti

1.   Hyväksytään Kreikan, Italian, Espanjan, Kyproksen ja Portugalin esittämät lampaan ja vuohen luomistaudin hävittämisohjelmat 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2.   Unionin rahoitusosuus, Kreikkaa lukuun ottamatta,

a)

koostuu kiinteästä korvauksesta, jolla katetaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavien toimien ja/tai testien toteuttamisesta:

i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimestä, josta on otettu näyte;

ii)

0,2 euroa jokaisesta rose bengal -testistä;

iii)

0,4 euroa jokaisesta komplementinsitoutumistestistä;

iv)

10 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä;

v)

1 euro jokaisesta rokotetusta kotieläimestä.

b)

vahvistetaan 50 prosentiksi kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu kyseisten ohjelmien mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta eläinten omistajille, eikä rahoitusosuus keskimäärin ole yli 50 euroa teurastettua eläintä kohden, sekä

c)

on enintään

i)

7 500 000 euroa Espanjan osalta;

ii)

3 500 000 euroa Italian osalta;

iii)

180 000 euroa Kyproksen osalta;

iv)

2 000 000 euroa Portugalin osalta.

3.   Unionin rahoitusosuus Kreikan osalta

a)

on 50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat seuraavista:

i)

rokotteiden osto;

ii)

laboratoriotestien toteuttaminen;

iii)

nimenomaisesti kyseisen ohjelman täytäntöönpanoa, muita tehtäviä kuin laboratoriotestien tekemistä, varten palkatun sopimussuhteisen henkilöstön palkat;

iv)

kyseiseen ohjelmaan kuuluvien teurastettujen eläinten arvon korvaaminen eläinten omistajille sekä

b)

on enintään 4 000 000 euroa.

4.   Kreikalle korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetusta ohjelmasta syntyvät kustannukset eivät saa keskimäärin ylittää seuraavia enimmäismääriä:

i)

0,2 euroa jokaisesta rose bengal -testistä;

ii)

0,4 euroa jokaisesta komplementinsitoutumistestistä;

iii)

10 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä;

iv)

1 euro jokaisesta ostettavasta rokoteannoksesta;

v)

50 euroa jokaisesta teurastetusta eläimestä.

4 artikla

Bluetongue-tauti endeemisillä tai riskialttiilla alueilla

1.   Hyväksytään Belgian, Bulgarian, Tšekin, Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Italian, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian ja Suomen esittämät bluetongue-taudin hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2.   Unionin rahoitusosuus

a)

koostuu kiinteästä korvauksesta, jolla katetaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavien toimien ja/tai testien toteuttamisesta:

i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimestä, josta on otettu näyte;

ii)

1 euro jokaisesta rokotetusta kotieläimestä;

iii)

2 euroa jokaisesta ELISA-testistä;

iv)

10 euroa jokaisesta PCR-testistä;

v)

10 euroa jokaisesta virologisesta testistä.

b)

on enintään

i)

25 000 euroa Belgian osalta;

ii)

11 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

10 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

100 000 euroa Saksan osalta;

v)

10 000 euroa Irlannin osalta;

vi)

100 000 euroa Kreikan osalta;

vii)

40 000 euroa Espanjan osalta;

viii)

650 000 euroa Italian osalta;

ix)

10 000 euroa Latvian osalta;

x)

10 000 euroa Liettuan osalta;

xi)

10 000 euroa Luxemburgin osalta;

xii)

10 000 euroa Unkarin osalta;

xiii)

10 000 euroa Maltan osalta;

xiv)

10 000 euroa Alankomaiden osalta;

xv)

10 000 euroa Itävallan osalta;

xvi)

50 000 euroa Puolan osalta;

xvii)

300 000 euroa Portugalin osalta;

xviii)

140 000 euroa Romanian osalta;

xix)

25 000 euroa Slovenian osalta;

xx)

40 000 euroa Slovakian osalta;

xxi)

10 000 euroa Suomen osalta.

5 artikla

Salmonelloosi (zoonoottinen salmonella) Gallus gallus -lajin siitos-, munivissa ja broileriparvissa sekä kalkkunaparvissa (Meleagris gallopavo)

1.   Hyväksytään Belgian, Bulgarian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät Gallus gallus -lajin munivissa, siitos- ja broileriparvissa ja kalkkunaparvissa (Meleagris gallopavo) esiintyvän tietyn zoonoottisen salmonellan torjuntaohjelmat 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Kroatian esittämä Gallus gallus -lajin munivissa, siitos- ja broileriparvissa ja kalkkunaparvissa (Meleagris gallopavo) esiintyvän tietyn zoonoottisen salmonellan torjuntaohjelma 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2.   Unionin rahoitusosuus

a)

koostuu kiinteästä korvauksesta, jolla katetaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavien toimien ja/tai testien toteuttamisesta:

i)

0,5 euroa jokaisesta virallisesta näytteestä;

ii)

7 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä (viljely/eristys);

iii)

15 euroa jokaisesta testistä, joka tehdään relevanttien Salmonella spp. -isolaattien serotyypin määrittämiseksi;

iv)

5 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä, jolla varmennetaan positiivisia salmonellatuloksia antaneen parven poistamisen jälkeisen kanaloiden desinfioinnin tehokkuus;

v)

3 euroa jokaisesta testistä, joka tehdään mikrobilääkkeiden tai bakteerikasvua estävän vaikutuksen havaitsemiseksi salmonellan varalta testatuista parvista peräisin olevien lintujen kudoksissa;

vi)

0,02 euroa rokoteannosten ostamisesta.

b)

on 50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat kullekin jäsenvaltiolle seuraavien arvosta eläinten omistajille maksettavista korvauksista:

lopetetut Gallus gallus -lajin siitos- ja munivat linnut,

lopetetut Meleagris gallopavo -lajin siitoslinnut,

d alakohdassa tarkoitetut hävitetyt munat;

c)

ja on enintään

i)

1 000 000 euroa Belgian osalta;