ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.328.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
28. marraskuuta 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1104/2012/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta luokkaan alustavasti testattu kuuluvan metsänviljelyaineiston sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan ja tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimien saattamiseksi ajan tasalle

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1105/2012/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta jatkamalla sen soveltamisaikaa ja saattamalla ajan tasalle kolmansien maiden nimet sekä tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet ( 1 )

4

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta ( 1 )

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1107/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/730/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä marraskuuta 2012, juuttia käsittelevässä kansainvälisessä tutkimusryhmässä Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta uuden toimeksiannon neuvottelemiseen vuoden 2014 jälkeiseksi ajaksi

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/003 DK/Vestas, Tanska)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8548)  ( 1 )

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1104/2012/EU,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,

neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvan metsänviljelyaineiston sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan ja tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimien saattamiseksi ajan tasalle

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta 16 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2008/971/EY (3) määritellään vaatimukset, joita on noudatettava tuotaessa unioniin mainitun päätöksen liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa tuotettua, luokkiin ”siemenlähde tunnettu” ja ”valikoitu” kuuluvaa metsänviljelyaineistoa.

(2)

Metsänviljelyaineiston sertifiointia koskevissa Kanadan, Kroatian, Norjan, Serbian, Sveitsin, Turkin ja Yhdysvaltojen kansallisissa säännöissä edellytetään, että siementen keräämisen ja käsittelyn sekä taimien tuottamisen aikana suoritetaan virallinen tarkastus.

(3)

Kyseisten sääntöjen mukaan perusaineiston hyväksymistä ja rekisteröintiä sekä sen jälkeistä viljelyaineiston tuottamista tästä perusaineistosta koskevien järjestelmien olisi oltava metsänviljelyaineiston kansainvälistä kauppaa koskevan OECD:n sertifiointijärjestelmän, jäljempänä ’metsäpuiden siemeniä ja taimia koskeva OECD-järjestelmä’, mukaisia. Lisäksi kyseisissä säännöissä edellytetään, että luokkiin ”siemenlähde tunnettu”, ”valikoitu” ja ”alustavasti testattu” kuuluvat siemenet ja taimet varmennetaan virallisesti ja siemenpakkaukset suljetaan virallisesti metsäpuiden siemeniä ja taimia koskevan OECD-järjestelmän mukaisesti.

(4)

Luokkaa ”alustavasti testattu” koskevien sääntöjen tarkastelussa kävi ilmi, että perusaineiston hyväksymisehdot täyttävät metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 22 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/105/EY (4) vaatimukset. Lisäksi kyseisten kolmansien maiden säännöt siementen ja taimien laatua sekä lajipuhtautta koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta antavat direktiivin 1999/105/EY mukaiset takeet uuteen luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluviin siemeniin ja taimiin sovellettavien vaatimusten osalta. Tästä syystä Kanadan, Kroatian, Norjan, Serbian, Sveitsin, Turkin ja Yhdysvaltojen luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvan metsänviljelyaineiston sertifiointia koskevien sääntöjen olisi katsottava vastaavan direktiivillä 1999/105/EY vahvistettuja sääntöjä edellyttäen, että päätöksen 2008/971/EY liitteessä II säädetyt vaatimukset täyttyvät siementen ja taimien osalta.

(5)

Luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvan aineiston osalta olisi lisäksi ilmoitettava, ovatko tuotteet muuntogeenisiä vai eivät. Tällaiset tiedot helpottaisivat seuraavissa säädöksissä asetettujen vaatimusten soveltamista: geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY (5) tai, soveltuvin osin, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 (6) ja muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä 22 päivänä syyskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 (7).

(6)

Lisäksi eräiden päätöksen 2008/971/EY liitteessä I lueteltujen tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet ovat muuttuneet.

(7)

Päätös 2008/971/EY olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2008/971/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tässä päätöksessä määritellään vaatimukset, joita on noudatettava tuotaessa unioniin liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa tuotettua, luokkiin ”siemenlähde tunnettu”, ”valikoitu” ja ”alustavasti testattu” kuuluvaa metsänviljelyaineistoa.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Direktiivin 1999/105/EY liitteessä I lueteltujen lajien luokkiin ”siemenlähde tunnettu”, ”valikoitu” ja ”alustavasti testattu” kuuluvien siementen tai taimien, jotka on tuotettu tämän päätöksen liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa ja jotka kyseisessä liitteessä luetellut kolmansien maiden viranomaiset ovat virallisesti varmentaneet, katsotaan vastaavan direktiivin 1999/105/EY mukaisia siemeniä ja taimia edellyttäen, että tämän päätöksen liitteessä II säädetyt vaatimukset täyttyvät.”

3)

Korvataan 4 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Kun siemeniä ja taimia tuodaan unioniin, niiden tuonnista vastaavan toimittajan on ilmoitettava etukäteen tuonnista kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä viralliseen OECD:n lähtöisyystodistukseen perustuva kantatodistus ennen aineiston markkinoille saattamista.”

4)

Muutetaan liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä marraskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 351, 15.11.2012, s. 91.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. lokakuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. marraskuuta 2012.

(3)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 83.

(4)  EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17.

(5)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(7)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2008/971/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

Maat ja viranomaiset

Maa (1)

Tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaava viranomainen

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service - Atlantic/Service canadien des forêts - Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest and Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

OSAVALTIOIDEN SERTIFIOINTIVIRANOMAISET

(Valtuutettu antamaan OECD:n todistuksia Yhdysvaltain maatalousministeriön metsäyksikön (USDA Forest Service) kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

Lisätään liitteeseen II jakso seuraavasti:

”C.   Kolmansissa maissa tuotettuja luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvia siemeniä ja taimia koskevat lisävaatimukset

Luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvien siementen ja taimien osalta OECD:n etiketissä ja toimittajan etiketissä tai asiakirjassa on ilmoitettava, onko perusaineiston tuotannossa käytetty geneettistä muuntelua.”


(1)  CA – Kanada, CH – Sveitsi, HR – Kroatia, NO – Norja, RS – Serbia, TR – Turkki, US – Yhdysvallat.”


28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/4


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1105/2012/EU,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,

neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta jatkamalla sen soveltamisaikaa ja saattamalla ajan tasalle kolmansien maiden nimet sekä tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta 16 päivänä joulukuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/17/EY (3) säädetään, että rajoitettuna ajanjaksona kolmansissa maissa tiettyjen lajien siemeniä tuottaville kasvustoille tehtävät viljelystarkastukset on katsottava unionin säädösten mukaisesti tehtäviä viljelystarkastuksia vastaaviksi ja kolmansissa maissa tuotettavat tiettyjen lajien siemenet on katsottava unionin säädösten mukaisesti tuotettavia siemeniä vastaaviksi.

(2)

Kolmansissa maissa tehdyt viljelystarkastukset näyttävät edelleen antavan samat takeet kuin jäsenvaltioiden tekemät viljelystarkastukset. Siksi ne olisi edelleen katsottava toisiaan vastaaviksi.

(3)

Koska päätöksen 2003/17/EY voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012, olisi pidennettävä jaksoa, jonka aikana vastaavuus tunnustetaan mainitun päätöksen mukaisesti. Kyseistä jaksoa olisi pidennettävä kymmenellä vuodella.

(4)

Päätöksessä 2003/17/EY oleva viittaus Jugoslaviaan olisi poistettava. Serbia, joka on lajikkeiden varmentamista kansainvälisessä siemenkaupassa koskevien OECD:n järjestelmien ja kansainvälisen siementestausjärjestön jäsen näytteiden ottamisen siemenistä ja niiden testaamisen osalta, olisi lisättävä päätöksen 2003/17/EY liitteessä I olevaan kolmansien maiden luetteloon. Lisäksi eräiden päätöksen 2003/17/EY liitteessä I lueteltujen tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet ovat muuttuneet.

(5)

Päätöksen 2003/17/EY säännökset, joissa viitataan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyyn neuvoston päätökseen 1999/468/EY (4), olisi kumottava, koska niiden soveltaminen tämän päätöksen yhteydessä ei olisi perussopimuksen 290 ja 291 artiklalla käyttöönotetun siirrettyä säädösvaltaa ja täytäntöönpanovaltaa koskevan järjestelmän mukaista.

(6)

Päätös 2003/17/EY olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/17/EY seuraavasti:

1)

Kumotaan 4 artikla.

2)

Kumotaan 5 artikla.

3)

Korvataan 6 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2012” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2022”.

4)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä marraskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 351, 15.11.2012, s. 92.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 13. marraskuuta 2012.

(3)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE

”LIITE I

MAAT, VIRANOMAISET JA LAJIT

Maa (1)

Viranomainen

Seuraavissa direktiiveissä tarkoitetut lajit

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EY

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EY

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 ”THE TERRACE”

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EY

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Maatalousministeriö on valtuuttanut seuraavat laitokset antamaan OECD-sertifikaatteja:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30–21000 NOVI SAD

Maize Research Institute ”ZEMUN POLJE”

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EY

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EY

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EY

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/ETY

66/402/ETY

2002/57/EY

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/ETY

66/402/ETY, vain Zea mays ja Sorghum spp.

2002/57/EY


(1)  AR – Argentiina, AU – Australia, CA – Kanada, CL – Chile, HR – Kroatia, IL – Israel, MA – Marokko, NZ – Uusi-Seelanti, RS – Serbia, TR – Turkki, US – Yhdysvallat, UY – Uruguay, ZA – Etelä-Afrikka”.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1106/2012,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2012,

kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta 13 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (2) vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2007 voimassa oleva versio kyseisestä luokituksesta.

(2)

Etelä-Sudanista on tullut itsenäinen valtio.

(3)

Alankomaiden Antillit on lakkautettu.

(4)

Saint Barthélemy ei enää kuulu Euroopan unionin tullialueeseen.

(5)

Tarvitaan oma koodi kattamaan avomerellä oleviin laitoksiin (öljynporauslautat, tuulipuistot, valtameren ylittävät kaapelit) liittyvät taloustoimet.

(6)

Maiden ja alueiden kirjainkoodien on vastattava voimassa olevaa ISO alpha-2-standardia, niiltä osin kuin se on unionin lainsäädännön vaatimusten ja unionin tilastollisten vaatimusten mukainen.

(7)

Sen vuoksi on aiheellista laatia luokituksesta uusi versio, jossa otetaan huomioon kyseinen kehitys ja eräät tiettyjä koodeja koskevat muutokset.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kolmansien maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastointia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tammikuun 1 päivästä 2013 voimassa oleva versio unionin ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta esitetään tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1833/2006 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19.


LIITE

MAA- JA ALUELUOKITUS UNIONIN ULKOMAANKAUPPATILASTOJA JA JÄSENVALTIOIDEN VÄLISEN KAUPAN TILASTOJA VARTEN

(1 päivästä tammikuuta 2013 voimassa oleva versio)

Koodi

Maan/alueen nimi

Kuvaus

AD

Andorra

 

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al Khaima, Sharja ja Umm al-Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AO

Angola

mukaan lukien Cabinda

AQ

Etelämanner

alueet kuudennestakymmenennestä eteläisestä leveysasteesta etelään, lukuun ottamatta Ranskan eteläisiä alueita (TF), Bouvet’nsaarta (BV), Etelä-Georgiaa ja Eteläisiä Sandwichsaaria (GS)

AR

Argentiina

 

AS

Amerikan Samoa

 

AT

Itävalta

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidžan

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalamin valtio

yleisesti käytetty nimi: Brunei

BO

Bolivian monikansainen valtio

yleisesti käytetty nimi: Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BR

Brasilia

 

BS

Bahama

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvet’n saari

 

BW

Botswana

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kookossaaret (tai Keelingsaaret)

 

CD

Kongon demokraattinen tasavalta

entinen Zaire

CF

Keski-Afrikan tasavalta

 

CG

Kongo

 

CH

Sveitsi

mukaan lukien saksalainen Büsingenin alue ja italialainen kunta Campione d’Italia

CI

Norsunluurannikko

 

CK

Cookinsaaret

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

CX

Joulusaari

 

CY

Kypros

 

CZ

Tšekki

 

DE

Saksa

mukaan lukien Helgoland; lukuun ottamatta Büsingenin aluetta

DJ

Djibouti

 

DK

Tanska

 

DM

Dominica

 

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

mukaan lukien Galapagossaaret

EE

Viro

 

EG

Egypti

 

EH

Länsi-Sahara

 

ER

Eritrea

 

ES

Espanja

mukaan lukien Baleaarit ja Kanariansaaret; lukuun ottamatta Ceutaa (XC) ja Melillaa (XL)

ET

Etiopia

 

FI

Suomi

mukaan lukien Ahvenanmaa

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

FM

Mikronesian liittovaltio

Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap

FO

Färsaaret

 

FR

Ranska

mukaan lukien Monaco ja Ranskan merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Ranskan Guyana ja Réunion) ja Saint-Martinin ranskalainen pohjoisosa

GA

Gabon

 

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti, Kanaalisaaret ja Mansaari

GD

Grenada

mukaan lukien Etelä-Grenadiinit

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grönlanti

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Päiväntasaajan Guinea

 

GR

Kreikka

 

GS

Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue Hongkong

HM

Heard ja McDonaldinsaaret

 

HN

Honduras

mukaan lukien Islas del Cisne

HR

Kroatia

 

HT

Haiti

 

HU

Unkari

 

ID

Indonesia

 

IE

Irlanti

 

IL

Israel

 

IN

Intia

 

IO

Brittiläinen Intian valtameren alue

Chagossaaret

IQ

Irak

 

IR

Iranin islamilainen tasavalta

 

IS

Islanti

 

IT

Italia

mukaan lukien Livigno; lukuun ottamatta Campione d’Italian kuntaa)

JM

Jamaika

 

JO

Jordania

 

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KG

Kirgisia

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komorit

Anjouan, Grande Comore ja Mohéli

KN

St Kitts ja Nevis

 

KP

Korean demokraattinen kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Pohjois-Korea

KR

Korean tasavalta

yleisesti käytetty nimi: Etelä-Korea

KW

Kuwait

 

KY

Caymansaaret

 

KZ

Kazakstan

 

LA

Laon demokraattinen kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Laos

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Liettua

 

LU

Luxemburg

 

LV

Latvia

 

LY

Libya

 

MA

Marokko

 

MD

Moldovan tasavalta

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallinsaaret

 

MK  (1)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

ML

Mali

 

MM

Burma/Myanmar

 

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue Macao

MP

Pohjois-Mariaanit

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

mukaan lukien Gozo ja Comino

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-, Agalega- ja Cargados Carajos Shoals -saaret (Saint Brandonin saaret)

MV

Malediivit

 

MW

Malawi

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

Malesian niemimaa ja Itä-Malesia (Labuan, Sabah ja Sarawak)

MZ

Mosambik

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

mukaan lukien Loyautésaaret (Lifou, Maré ja Ouvéa)

NE

Nigeria

 

NF

Norfolkinsaari

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

mukaan lukien Islas del Maíz

NL

Alankomaat

 

NO

Norja

mukaan lukien Svalbard- ja Jan Mayen -saariryhmät

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Uusi-Seelanti

lukuun ottamatta Rossin aluetta (Etelämanner)

OM

Oman

 

PA

Panama

mukaan lukien entinen kanaalivyöhyke

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

Marqesassaaret, Seurasaaret (mukaan lukien Tahiti), Tuamotu-, Gambier- ja Australsaaret

PG

Papua-Uusi-Guinea

Uuden-Guinean itäinen osa; Bismarckin saaristo (mukaan lukien Uusi-Britannia, Uusi-Irlanti, Lavongai (New Hanover) ja Amiraliteettisaaret); Pohjoiset Salomonsaaret (Bougainville ja Buka); Trobriand-, Woodlark- ja Entrecasteauxsaaret sekä Louisiadesaaristo

PH

Filippiinit

 

PK

Pakistan

 

PL

Puola

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PN

Pitcairn

mukaan lukien Ducie-, Henderson- ja Oenosaaret

PS

Miehitetyt palestiinalaisalueet

Länsiranta (mukaan lukien Itä-Jerusalem) ja Gaza

PT

Portugali

mukaan lukien Azorit ja Madeiran saaristo

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Romania

 

RU

Venäjän federaatio

yleisesti käytetty nimi: Venäjä

RW

Ruanda

 

SA

Saudi- Arabia

 

SB

Salomonsaaret

 

SC

Seychellit

Mahé-, Praslin-, La Digue-, Frégate ja Silhouettesaaret; Amirantit (mukaan lukien Desroches-, Alphonse-, Plate- ja Coëtivysaaret); Farquharsaaret (mukaan lukien Providence); Aldabra- ja Cosmeldosaaret

SD

Sudan

 

SE

Ruotsi

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha

 

SI

Slovenia

 

SK

Slovakia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Suriname

 

SS

Etelä-Sudan

 

ST

São Tomé ja Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten (Alankomaiden osa)

Saint-Martinin saari on jaettu Ranskan pohjoiseen osaan ja Alankomaiden eteläiseen osaan.

SY

Syyrian arabitasavalta

yleisesti käytetty nimi: Syyria

SZ

Swazimaa

 

TC

Turks- ja Caicossaaret

 

TD

Tšad

 

TF

Ranskan eteläiset alueet

mukaan lukien Kerguelensaaret, Amsterdaminsaaret, Saint-Paulinsaari, Crozetsaaristo ja Ranskan Intian valtameren erillissaaret, jotka muodostuvat seuraavista saarista: Bassas da India, Europa, Gloriosonsaaret, Juan de Nova ja Tromelin

TG

Togo

 

TH

Thaimaa

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Itä-Timor

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turkki

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillinen tullialue

TZ

Tansanian yhdistynyt tasavalta

Pembasaaret, Sansibar ja Tanganjika

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Yhdysvaltain Tyynenmeren erillissaaret

Baker-, Howland- ja Jarvissaaret, Johnstonin atolli, Kingmanin riutta, Midwaysaari, Navassasaari, Palmyran atolli ja Wakesaari

US

Yhdysvallat

mukaan lukien Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Pyhä istuin (Vatikaanivaltio)

 

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VE

Venezuelan bolivariaaninen tasavalta

yleisesti käytetty nimi: Venezuela

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

VI

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

mukaan lukien Alofisaari

WS

Samoa

entinen Länsi-Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244

XL

Melilla

mukaan lukien Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas ja Chafarinassaaret

XS

Serbia

 

YE

Jemen

entiset Pohjois-Jemen ja Etelä-Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre ja Pamandzi

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZM

Sambia

 

ZW

Zimbabwe

 

MUUTA

EU

Euroopan unioni

Koodi on varattu tavaroiden alkuperän ilmoittamiseen asiaankuuluvissa EU:n säännöksissä asetettujen edellytysten mukaisesti kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa. Koodia ei käytetä tilastointitarkoituksiin.

QP

Avomeri

aluevesien ulkopuolella oleva merialue

QQ

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot

vapaaehtoinen otsake

tai

 

 

QR

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot EU:n sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QS

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QU

määrittelemättömät maat ja alueet

vapaaehtoinen otsake

tai

 

 

QV

maat ja alueet, joita ei ole määritelty EU:n sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QW

maat ja alueet, joita ei ole määritelty kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QX

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä

vapaaehtoinen otsake

tai

 

 

QY

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä EU:n sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QZ

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake


(1)  Tämä koodi ei estä ottamasta käyttöön lopullista nimeä, joka hyväksytään heti, kun Yhdistyneissä kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.


28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1107/2012,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2012,

juuttia käsittelevässä kansainvälisessä tutkimusryhmässä Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta uuden toimeksiannon neuvottelemiseen vuoden 2014 jälkeiseksi ajaksi

(2012/730/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 ja 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus juuttia käsittelevän kansainvälisen tutkimusryhmän toimeksiannon vahvistamisesta, 2001, jäljempänä ’sopimus’, hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 15 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/312/EY (1).

(2)

Nykyinen toimeksianto päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2014, ja toimeksiannon uusimista koskevien neuvottelujen aloittamisesta keskustellaan juuttia käsittelevän kansainvälisen tutkimusryhmän neuvoston 15. istunnossa joulukuussa 2012.

(3)

Sopimuksen uusiminen ei ole unionin edun mukaista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Juuttia käsittelevässä kansainvälisessä tutkimusryhmässä Euroopan unionin puolesta komission edustuksella esitettävä kanta on se, että unioni äänestää toimeksiannon uusimista vuoden 2014 jälkeiseksi ajaksi koskevien neuvottelujen aloittamista vastaan.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EYVL L 112, 27.4.2002, s. 34.


28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/19


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/003 DK/Vestas, Tanska)

(2012/731/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työpaikkansa menettäneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 000 000 euroa.

(3)

Tanska esitti 14 päivänä toukokuuta 2012 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi Vestas Group -yrityksessä toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 10 päivään heinäkuuta 2012 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 7 488 000 euroa.

(4)

Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Tanskan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 7 488 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2012 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä marraskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/20


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa)

(2012/732/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 000 000 euroa.

(3)

Saksa toimitti 4 päivänä toukokuuta 2012 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön manroland AG -yrityksen ja kahden sen tytäryhtiön sekä yhden toimittajan irtisanomisten vuoksi ja täydensi hakemustaan lisätiedoilla 10 päivään heinäkuuta 2012 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 5 352 944 euroa.

(4)

Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Saksan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 5 352 944 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2012 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä marraskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8548)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/733/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Paljon on edistytty siitä, kun EURES-verkosto alun perin käynnistettiin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 soveltamisesta erityisesti Eures- (European Employment Services) nimisen verkoston osalta 22 päivänä lokakuuta 1993 tehdyllä komission päätöksellä 93/569/ETY (2) tavoitteena panna täytäntöön neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 (3). Verkosto muodostettiin ja vahvistettiin uudelleen sen vahvistamiseksi ja lujittamiseksi komission päätöksellä 2003/8/EY (4).

(2)

Kokouksessaan 17 päivänä kesäkuuta 2010 Eurooppa-neuvosto hyväksyi työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja pyysi ottamaan täysimääräisesti käyttöön asianmukaiset EU:n välineet ja toimintalinjat yhteisten tavoitteiden tueksi ja kehotti jäsenvaltioita tehostamaan koordinoituja toimia.

(3)

Kokouksessaan 28 ja 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eurooppa-neuvosto päätti kasvu- ja työllisyyssopimuksesta ja totesi komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 18 päivänä huhtikuuta 2012 antaman tiedonannon ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” pohjalta, että EURES-portaalista olisi kehitettävä todellinen eurooppalainen työnvälitys- ja rekrytointiväline.

(4)

EURES-verkoston olisi parannettava työmarkkinoiden toimintaa ja täytettävä taloudelliset tarpeet helpottamalla työntekijöiden alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti ja rajojen yli sekä varmistettava samalla liikkuvuus oikeudenmukaisin ehdoin ja se, että sovellettavia työelämän normeja noudatetaan. Sen olisi lisättävä avoimuutta työmarkkinoilla varmistamalla avoimien työpaikkojen ja työhakemusten vaihtaminen ja käsittely (eli asetuksessa tarkoitettu ”välittäminen”) ja tukemalla toimia työhönottamisen, neuvonnan ja ohjauksen aloilla valtakunnallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla ja edistettävä näin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

(5)

Verkoston käynnistämisestä alun perin vuonna 1993 ja sen uudistamisesta vuonna 2003 saatujen kokemusten pohjalta ja ottaen huomioon tarpeen vahvistaa ja laajentaa verkostoa lisää, jotta sillä voitaisiin täysipainoisesti tukea Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, verkoston nykyinen kokoonpano, vastuunjako ja päätöksentekomenettelyt sekä tarjottavat palvelut on nyt suunniteltava uudelleen.

(6)

Tämän vuoksi EURES-verkostoa olisi suunnattava vahvemmin tavoite- ja tulosjohtamiseen työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamisen, työnvälityksen ja työhönoton osalta. Tässä yhteydessä työnvälitys voidaan käsittää välittäjän tarjoamaksi palveluksi kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi työmarkkinoilla siten, että tavoitteena on työntekijän työhönotto, jolloin työhönotolla tarkoitetaan avoimen työpaikan täyttämistä.

(7)

Monopolien poistaminen on yhdessä muun kehityksen kanssa tuonut työmarkkinoille useita erilaisia työnvälityspalvelujen tarjoajia. Jotta EURES voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, se on avattava näille toimijoille, joiden on sitouduttava täysimääräisesti noudattamaan sovellettavia työnormeja ja oikeudellisia vaatimuksia samoin kuin muita EURES-verkoston laatustandardeja.

(8)

EURES-palvelut on määritettävä selkeästi, jotta varmistetaan, että asetuksesta jäsenvaltioille aiheutuvat velvoitteet, kuten avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittäminen ja tasapainon aikaansaaminen työmarkkinoilla sekä työmarkkinoihin liittyvien tietojen vaihtaminen ja tarjoaminen, täytetään tehokkaalla ja toimivalla tavalla. Toiminnassa pitäisi olla tapauksen mukaan mukana eri toimijoita työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina.

(9)

”Kasvu- ja työllisyyssopimuksessa” Eurooppa-neuvosto vaati tarkastelemaan mahdollisuutta laajentaa EURES-verkosto koskemaan oppisopimuskoulutusta ja työharjoittelua. Jotta voidaan varmistaa synergia ja antaa EURES-verkostolle mahdollisuus tukea täysipainoisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden (erityisesti tavoitteen nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä) saavuttamista ja noudattaa samalla asetuksen soveltamisalaa, EURES-verkoston pitäisi voida kattaa oppisopimuskoulutus ja työharjoittelut sikäli kuin kyseisiä henkilöitä pidetään asetuksessa tarkoitettuina työntekijöinä ja he ovat vähintään 18-vuotiaita, heti kun tällaisten tietojen välittäminen asianmukaisten normien mukaisesti katsotaan mahdolliseksi.

(10)

Jotta palvelut voidaan tarjota mahdollisimman tehokkaasti, EURES-verkosto olisi nivottava ja yhdistettävä osaksi osallistuvien organisaatioiden yleistä palvelujen tarjontaa; nämä organisaatiot voivat saada Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta valtakunnallisiin ja rajat ylittäviin toimiinsa.

(11)

Jotta voitaisiin tehokkaasti edistää työmarkkinoiden parempaa toimintaa eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi, EURES-verkostolla olisi lisäksi oltava näkyvämpi rooli pullonkauloiksi muodostuneiden alojen vapaiden työpaikkojen täyttämisessä, ja sen olisi autettava erityisiä työntekijöiden ja työnantajien ryhmiä. EURES-verkostoa olisi tämän vuoksi laajennettava tukemaan kohdennettuja liikkuvuustoimia EU:n tasolla, erityisesti nuorten työntekijöiden vaihdon edistämiseksi.

(12)

Olisi otettava huomioon kehittymässä olevien tieto- ja viestintätekniikan välineiden tarjoamat mahdollisuudet kohentaa tarjottuja palveluja entisestään ja järkiperäistää niitä.

(13)

Kun tämän päätöksen puitteissa käsitellään henkilötietoja, olisi noudatettava EU:n ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

(14)

Selkeyden vuoksi on suositeltavaa uusia EURES-verkosto määrittelemällä tarkemmin sen kokoonpano, rakenne ja toiminnot.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EURES-verkosto

Täyttääkseen asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvussa säädetyt velvoitteet komissio perustaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan työnvälitysverkoston (EURES) ja pitää sen toiminnassa.

2 artikla

Tavoitteet

Palvellakseen työnhakijoita, työntekijöitä ja työnantajia EURES-verkosto edistää yhteistyössä tarvittaessa muiden eurooppalaisten palveluiden tai verkostojen kanssa seuraavia:

a)

sellaisten kaikille avoimien ja kaikkien käytettävissä olevien eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittäminen, joilla noudatetaan täysimääräisesti sovellettavia työnormeja ja oikeudellisia vaatimuksia;

b)

työnvälitys ja työhönsijoitus kansainvälisellä, alueiden välisellä ja rajat ylittävällä tasolla vaihtamalla avoimia työpaikkoja ja työhakemuksia ja osallistumalla kohdennettuihin liikkuvuustoimiin EU:n tasolla;

c)

avoimuus ja tietojen vaihto eurooppalaisista työmarkkinoista, myös elin- ja työoloista ja taitojen hankkimismahdollisuuksista;

d)

toimenpiteiden kehittäminen nuorten työntekijöiden liikkuvuuden kannustamiseksi ja helpottamiseksi;

e)

tiedon vaihtaminen asetuksessa (EU) N:o 492/2011 tarkoitetuista oppisopimuskoulutuksesta ja työharjoittelusta sekä tarpeen mukaan harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden sijoittamisesta;

f)

menetelmien ja indikaattorien kehittäminen tätä tarkoitusta varten.

3 artikla

Kokoonpano

EURES-verkosto muodostuu seuraavista:

a)

Euroopan työpaikkojen ja -hakemusten välityksen koordinointitoimisto asetuksen (EU) N:o 492/2011 18, 19 ja 20 artiklan mukaisesti;

b)

EURES-verkoston jäsenet, joiden on oltava jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 492/2011 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimeämiä erityisviranomaisia, jäljempänä ’kansalliset koordinointitoimistot’, kuten 5 artiklassa säädetään;

c)

EURES-yhteistyökumppanit asetuksen (EU) N:o 492/2011 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti. EURES-verkoston jäsenet nimeävät EURES-yhteistyökumppanit, joihin voi kuulua työnvälityksen ja työllistymisen aloilla toimivia julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia sekä ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä. Voidakseen olla toiminnassa mukana EURES-yhteistyökumppanin on sitouduttava täyttämään 7 artiklassa säädetyt tehtävät ja vastuualueet;

d)

EURES-verkoston liitännäiset yhteistyökumppanit, jotka 6 artiklan mukaisesti tarjoavat rajoitetusti palveluita EURES-yhteistyökumppanin tai Euroopan koordinointitoimiston valvonnassa ja vastuulla.

4 artikla

Euroopan koordinointitoimiston tehtävät ja vastuualueet

1.   Komissio vastaa Euroopan koordinointitoimiston hallinnoinnista.

2.   Euroopan koordinointitoimisto valvoo asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvun säännösten noudattamista ja avustaa verkostoa sen tehtävien toteuttamisessa.

3.   Se eritoten:

a)

laatii yhtenäisen yleisen toimintamallin ja järjestää horisontaalista tukea EURES-verkostolle ja sen käyttäjille, esimerkkeinä

1)

eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden internetportaalin, jäljempänä ’EURES-portaali’, ja siihen liittyvien tietoteknisten palvelujen pitäminen toiminnassa ja kehittäminen, mukaan luettuina järjestelmät ja menettelyt avoimien työpaikkojen ja työhakemusten vaihtamiseksi hakemuskirjeiden, ansioluetteloiden, osaamispassien ja vastaavien muodossa sekä muun tiedon vaihtamiseksi yhteistyössä muiden asiaan liittyvien eurooppalaisten palvelujen tai verkostojen kanssa;

2)

EURES-verkostoa koskevat tiedotus- ja viestintätoimet;

3)

EURES-verkoston henkilöstön koulutus;

4)

verkostoitumisen, parhaiden käytäntöjen vaihdon ja keskinäisen oppimisen helpottaminen EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kesken;

5)

EURES-verkoston osallistuminen kohdennettuihin liikkuvuustoimiin EU:n tasolla;

b)

analysoi alueellista ja ammatillista liikkuvuutta ottaen huomioon pyrkimyksen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen ja kehittää yleisen toimintamallin liikkuvuuden alalla Euroopan työllisyysstrategian mukaisesti;

c)

hoitaa EURES-toiminnan, suorituskyvyn määrittelyn, työnvälityksen ja muiden tulosindikaattorien yleisen seurannan ja arvioinnin selvittääkseen, toteutetaanko se asetuksen (EU) N:o 492/2011 ja tämän päätöksen mukaisesti.

4.   Se hyväksyy työohjelmansa ja EURES-verkoston tavoitteet yhteistyössä EURES-koordinointiryhmän kanssa ja kuultuaan EURES-verkoston hallintoneuvostoa.

5 artikla

Kansallisten koordinointitoimistojen tehtävät ja vastuualueet

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä asetuksen (EU) N:o 492/2011 11 artiklan 2 kohdassa säädetty erityisviranomainen, jolle annetaan tehtäväksi EURES-verkoston työn järjestäminen kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.   Kansallisten koordinointitoimistojen on varmistettava, että kaikki jäsenvaltioille asetuksessa (EU) N:o 492/2011 asetetut velvoitteet ja erityisesti sen 12, 13 ja 14 artiklassa säädetyt tiedonvaihtoa koskevat velvoitteet täytetään,

a)

perustamalla ja pitämällä yllä kaikkia teknisiä ja toiminnallisia infrastruktuureja ja järjestelmiä, jotka ovat tarpeen, jotta EURES-yhteistyökumppanit ja EURES-verkoston liitännäiset yhteistyökumppanit voivat osallistua vaihtojärjestelmään;

b)

antamalla vaaditut tiedot joko itse tai huolehtimalla siitä, että sen vastuulla olevat EURES-yhteistyökumppanit antavat ne.

3.   Sen on tiiviissä yhteistyössä Euroopan koordinointitoimiston ja muiden kansallisten koordinointitoimistojen kanssa erityisesti

a)

nimitettävä yksi tai useampia EURES-yhteistyökumppaneita 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohdassa säädetyn valinta- ja akkreditointijärjestelmän pohjalta ja valvottava niiden toimintaa;

b)

suunniteltava kansallisen EURES-verkoston toimintaa ja tuloksia ja raportoitava niistä säännöllisesti Euroopan koordinointitoimistolle;

c)

koordinoitava EURES-verkoston osallistumista asiaan liittyviin kohdennettuihin liikkuvuustoimiin EU:n tasolla.

4.   EURES-yhteistyökumppaneita nimittäessään kansallisen koordinointitoimiston on pyrittävä mahdollisimman hyvään maantieteelliseen ja työmarkkinoiden kattavuuteen ja optimaaliseen palveluun työnhakijoiden, työntekijöiden ja työnantajien kannalta varmistamalla, että työvoimaviranomaiset ja työmarkkinatoimijat osallistuvat toimintaan riittävällä tavalla.

5.   Kansallisen koordinointitoimiston on yhteisesti sovittujen toiminnallisten tavoitteiden pohjalta laadittava kansalliselle verkostolleen työohjelmat, jotka on toimitettava Euroopan koordinointitoimistolle. Työohjelmassa on erityisesti täsmennettävä

a)

kansallisen koordinointitoimiston ja sen vastuulla olevien EURES-yhteistyökumppaneiden ja EURES-verkoston liitännäisten yhteistyökumppaneiden EURES-verkoston puitteissa toteuttamat tärkeimmät toimet, asetuksen (EU) N:o 492/2011 15 artiklassa säädetyt kansainväliset, rajat ylittävät ja alakohtaiset toimet mukaan luettuina;

b)

henkilöstö- ja taloudelliset resurssit, jotka on osoitettu asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvun täytäntöönpanoon;

c)

suunniteltujen toimien seuranta- ja arviointijärjestelyt.

Työohjelmiin on lisäksi sisällyttävä arvio toimista ja edellisellä kaudella aikaan saaduista tuloksista.

Työohjelmista on kuultava asianmukaisella tasolla työmarkkinaosapuolia ja muita asiaan liittyviä EURES-verkoston sidosryhmiä.

6.   Kansallinen koordinointitoimisto voi päättää tarjota EURES-palveluja itse suoraan työnhakijoille ja työnantajille, ja siihen sovelletaan tältä osin niitä sääntöjä, joita sovelletaan samoja palveluja tarjoaviin EURES-yhteistyökumppaneihin. Tällaisessa tapauksessa kansallisen koordinointitoimiston on pyydettävä Euroopan koordinointitoimistolta akkreditointia EURES-yhteistyökumppaniksi.

7.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallinen koordinointitoimisto saa tehtäviensä toteuttamiseksi tarvitsemansa henkilöstö- ja muut resurssit.

8.   Kansallista koordinointitoimistoa johtaa kansallinen EURES-koordinoija, kuten 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädetään.

6 artikla

EURES-yhteistyökumppaneiden tehtävät ja vastuualueet

1.   Organisaation, joka haluaa tulla EURES-yhteistyökumppaniksi, on esitettävä hakemus maansa kansalliselle koordinointitoimistolle, joka voi nimetä sen 3 artiklan b alakohdan mukaisesti edellyttäen, että se sitoutuu kansallisen koordinointitoimiston valvonnassa tekemään yhteistyötä alueellisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla EURES-verkoston piirissä ja tarjoamaan ainakin 7 artiklassa tarkoitetut yleispalvelut.

2.   EURES-yhteistyökumppanin on omasta toimestaan tai yhteistyössä muiden EURES-yhteistyökumppaneiden kanssa nimettävä yksi tai useampia yhteyspisteitä, kuten työnvälitys- ja rekrytointitoimistoja, puhelinpalvelukeskuksia, itsepalveluvälineitä jne., joiden kautta työnhakijat, työntekijät ja työnantajat voivat käyttää sen palveluja.

3.   EURES-yhteistyökumppanin on ilmoitettava selkeästi, mitä EURES-palvelukatalogin palveluista se tarjoaa. Palvelujen taso ja sisältö voi vaihdella yhteyspisteestä toiseen, kunhan EURES-yhteistyökumppanin tarjoama palvelupaketti kokonaisuudessaan sisältää kaikki vaaditut yleispalvelut.

4.   Kaikkien EURES-yhteistyökumppaneiden on osallistuttava täysipainoisesti avoimien työpaikkojen ja sellaisten työnhakijoiden esittämien työhakemusten välittämiseen, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, asetuksen (EU) N:o 492/2011 13 artiklan a ja b alakohdan ja tämän päätöksen 4 artiklan a alakohdan i alakohdan mukaisesti. Niiden on varmistettava, että EURES-palvelujen tarjoamiseen osallistuvalla henkilöstöllä on käytettävissään kaikki verkostolle järjestetyt tietotekniset ja muut viestintävälineet.

5.   Sellaisen EURES-yhteistyökumppanin, joka ei tarjoa tiettyä EURES-palvelukatalogiin sisältyvää täydentävää palvelua, on varmistettava, että kyseistä palvelua koskevat pyynnöt ohjataan toisille EURES-yhteistyökumppaneille, jotka tarjoavat kyseistä palvelua.

6.   EURES-yhteistyökumppani voi uskoa toiselle organisaatiolle sellaisten palvelujen tarjoamisen, jotka tuottavat lisäarvoa sen omille palveluille. Kyseistä organisaatiota pidetään tältä osin EURES-verkoston liitännäisenä yhteistyökumppanina, joka toimii täysin sen EURES-yhteistyökumppanin vastuulla, jonka liitännäiskumppani se on.

7.   Tehtäviensä täyttämiseksi EURES-yhteistyökumppani voi solmia kumppanuuksia yhden tai useamman muussa jäsenvaltiossa toimivan EURES-yhteistyökumppanin kanssa.

8.   EURES-yhteistyökumppanin tai EURES-verkoston liitännäisen yhteistyökumppanin voidaan edellyttää antavan panoksensa 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin ja toiminnallisiin infrastruktuureihin ja järjestelmiin.

9.   Akkreditointinsa säilyttääkseen EURES-yhteistyökumppanin on edelleen täytettävä velvoitteensa ja tarjottava sovitut palvelut ja käytävä läpi 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohdassa säädetyssä valinta- ja akkreditointijärjestelmässä esitetyt säännölliset tarkastukset.

7 artikla

EURES-palvelut

1.   EURES-palvelujen koko skaala käsittää työhönoton, työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamisen ja työhönsijoituksen kattaen kaikki työnvälityksen vaiheet rekrytointia edeltävästä valmistelusta työhönsijoituksen jälkeiseen apuun ja näihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan.

2.   Ne esitetään yksityiskohtaisesti EURES-palvelukatalogissa, joka on osa 10 artiklassa säädettyä EURES-peruskirjaa, ja ne koostuvat kaikkien EURES-yhteistyökumppaneiden tarjoamista yleispalveluista ja täydentävistä palveluista.

3.   Yleispalveluista säädetään asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvussa ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklassa. Täydentävät palvelut eivät ole pakollisia asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvussa tarkoitetussa mielessä vaan täyttävät tärkeitä työmarkkinatarpeita.

4.   Kaikki palvelut työnhakijoille ja työntekijöille ovat ilmaisia. Jos EURES-yhteistyökumppanit perivät maksuja palveluistaan muille käyttäjille, ei tehdä eroa EURES-palveluista perityistä maksuista ja niistä maksuista, joita peritään kyseisen EURES-yhteistyökumppanin tarjoamista muista vertailukelpoisista palveluista. Euroopan unionilta EURES-palvelujen tarjoamisen tueksi saatu mahdollinen rahoitus on otettava huomioon maksuja vahvistettaessa, jotta vältetään mahdollinen päällekkäisrahoitus.

8 artikla

EURES-verkoston hallintoneuvosto

1.   EURES-verkoston hallintoneuvosto avustaa komissiota, sen Euroopan koordinointitoimistoa ja kansallisia koordinointitoimistoja EURES-verkoston kehityksen edistämisessä ja valvonnassa.

2.   Hallintoneuvostossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta.

3.   Jos EURES-toimia rahoitetaan jossakin jäsenvaltiossa EU:n rahoitusvälineestä, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, tämän rahoituksen tarjoava kansallinen viranomainen voi tarvittaessa olla mukana.

4.   Euroopan työmarkkinajärjestöjen edustajia kutsutaan hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoiksi.

5.   Hallintoneuvosto vahvistaa työskentelymenetelmänsä ja työjärjestyksensä. Puheenjohtaja kutsuu sen koolle yleensä kaksi kertaa vuodessa. Se antaa lausuntonsa yksinkertaisella enemmistöllä.

6.   Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Euroopan koordinointitoimiston edustaja; tämä toimisto antaa sihteeriapua.

7.   Komissio kuulee EURES-verkoston hallintoneuvostoa kysymyksistä, jotka liittyvät tässä päätöksessä tarkoitettujen palvelujen ja toimien strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Tämä koskee myös seuraavia:

a)

EURES-peruskirja 10 artiklan mukaisesti;

b)

EURES-verkoston strategiat, toiminnalliset tavoitteet ja työohjelmat;

c)

asetuksen (EU) N:o 492/2011 17 artiklassa edellytetyt komission kertomukset.

9 artikla

EURES-koordinointiryhmä

1.   Euroopan koordinointitoimisto perustaa koordinointiryhmän avustamaan itseään EURES-toimintojen kehittämisessä, toteuttamisessa ja seurannassa; ryhmä muodostuu kansallisista EURES-koordinaattoreista, joista kukin edustaa yhtä EURES-verkoston jäsentä. Euroopan koordinointitoimisto voi kutsua Euroopan työmarkkinaosapuolten edustajia ja tarvittaessa muiden EURES-yhteistyökumppaneiden edustajia ja asiantuntijoita osallistumaan koordinointiryhmän kokouksiin.

2.   Koordinointiryhmän on osallistuttava aktiivisesti työohjelmien valmisteluun ja niiden täytäntöönpanon koordinointiin.

3.   Koordinointiryhmä voi perustaa pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä erityisesti horisontaalisten tukitoimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa varten.

4.   Euroopan koordinointitoimiston on organisoitava koordinointiryhmän työskentely.

10 artikla

EURES-peruskirja

1.   Komissio hyväksyy EURES-peruskirjan asetuksen (EU) N:o 492/2011 12 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa sekä 20 artiklassa asetettujen menettelyjen mukaisesti kuultuaan tämän päätöksen 8 artiklan nojalla perustettua EURES-verkoston hallintoneuvostoa.

2.   Sen periaatteen mukaisesti, että kaikkien jonkin EURES-verkoston jäsenen julkaisemien avointen työpaikkojen ja työhakemusten on oltava saatavilla kaikkialla unionissa, EURES-peruskirjassa on erityisesti vahvistettava

a)

EURES-palvelukatalogi, jossa kuvataan EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat yleis- ja täydentävät palvelut, mukaan luettuna työnvälitystoiminta, kuten henkilökohtainen neuvonta ja opastus asiakkaalle – niin työnhakijalle, työntekijälle kuin työnantajallekin;

b)

innovatiivisen kansainvälisen ja rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen työvoimaviranomaisten, kuten yleisten työnvälityspalvelujen kesken, työmarkkinoiden toiminnan kohentamista ja niiden yhdistämistä sekä liikkuvuuden lisäämistä silmällä pitäen. Tässä yhteistyössä voivat olla mukana sosiaalipalvelut, työmarkkinaosapuolet ja muut asiaan liittyvät laitokset;

c)

koordinoidun seurannan ja arvioinnin edistäminen ammattitaidon ylitarjonnan ja ammattitaitovajeen aloilla;

d)

EURES-järjestelmän toimintatavoitteet, sovellettavat laatustandardit sekä EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden velvoitteet, joihin kuuluvat:

i)

avoimia työpaikkoja ja työhakemuksia koskevien tietokantojen yhteentoimivuus EURES-verkoston avoimia työpaikkoja koskevan tiedonvaihtojärjestelmän kanssa sekä sovellettavat palvelun tasot;

ii)

tiedot (esimerkiksi työmarkkinatiedot, elin- ja työoloja koskevat tiedot, tarjottuja ja haettuja työpaikkoja koskevat tiedot, harjoitteluja ja oppisopimuskoulutusta koskevat tiedot, nuorten liikkuvuuteen kannustavat toimenpiteet, taitojen hankkiminen ja liikkuvuuden esteet), jotka niiden on toimitettava asiakkailleen ja muille verkoston osille yhteistyössä muiden asiaan liittyvien eurooppalaisten palvelujen tai verkostojen kanssa;

iii)

kansallisten koordinaattorien, EURES-neuvojien ja muun kansallisen tason avainhenkilöstön tehtävänkuvaukset ja nimitysperusteet;

iv)

EURES-henkilöstöltä vaadittava koulutus ja pätevyys sekä virkamiesten ja erikoishenkilöstön vierailukäyntien järjestämistä ja eri tehtäviin asettamista koskevat edellytykset ja menettelyt;

v)

työohjelmien laadinta, esittäminen Euroopan koordinointitoimistolle ja toteuttaminen;

vi)

jäsenille ja yhteistyökumppaneille asetettavat EURES-logon käyttöä koskevat vaatimukset;

vii)

EURES-yhteistyökumppaneiden valinta- ja akkreditointijärjestelmä;

viii)

EURES-toimintojen seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet;

e)

menettelyt yhtenäisen järjestelmän ja yhteisten mallien luomiseksi työmarkkinoita ja liikkuvuutta koskevien tietojen vaihtoon EURES-verkostossa asetuksen (EU) N:o 492/2011 12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti; tähän kuuluu myös Euroopan unionissa tarjolla olevia työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia koskevien tietojen sisällyttäminen EURES-portaaliin.

11 artikla

EURES-verkoston tuominen esille

1.   EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on aktiivisesti tuotava EURES-verkostoa esille.

2.   Niiden on sitouduttava yleiseen viestintästrategiaan, jolla on tarkoitus varmistaa verkoston johdonmukaisuus ja yhtenäisyys käyttäjiinsä nähden, ja osallistuttava yhteisiin tiedotus- ja markkinointitoimiin.

3.   EURES-kirjainlyhennettä voidaan käyttää yksinomaan EURES-verkostossa tapahtuvasta toiminnasta. Siitä käytetään vakiologoa, jonka graafisen asun on määrittänyt Euroopan koordinointitoimisto.

4.   EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on käytettävä tätä logoa, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa, kaikessa EURES-verkostoon liittyvässä toiminnassaan yhteisen visuaalisen identiteetin varmistamiseksi.

12 artikla

Yhteistyö muiden palveluiden ja verkostojen kanssa

EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on aktiivisesti tehtävä yhteistyötä muiden eurooppalaisten tiedotus- ja neuvoa-antavien palvelujen ja verkostojen kanssa Euroopan, valtakunnallisella ja alueellisella tasolla synergian saavuttamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/8/EY. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen niihin toimintoihin, joita koskeva hakemus toimitettiin ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

14 artikla

Soveltamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

15 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

László ANDOR

Komission jäsen


(1)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  EYVL L 274, 6.11.1993, s. 32.

(3)  EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  EYVL L 5, 10.1.2003, s. 16.