ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.312.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 312

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
10. marraskuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2012/32/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

10.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/1


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/32/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä 96/98/EY sovellettaessa olisi kansainvälisiä yleissopimuksia ja testausstandardeja sovellettava sellaisina kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

(2)

Kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sovellettaviin testausstandardeihin tehtyjä muutoksia on tullut voimaan sen jälkeen, kun direktiiviä 96/98/EY on viimeksi muutettu. Kyseiset muutokset olisi sisällytettävä direktiiviin 96/98/EY.

(3)

Samaan aikaan Kansainvälinen merenkulkujärjestö ja Euroopan standardointijärjestöt ovat myös hyväksyneet standardeja, kuten yksityiskohtaisia testausstandardeja, useita sellaisia varusteita varten, jotka on mainittu direktiivin 96/98/EY liitteessä A.2 tai joita pidetään direktiivin tarkoituksen kannalta merkityksellisinä, vaikkei niitä ole mainittu kyseisessä liitteessä. Siksi kyseiset varusteet olisi sisällytettävä liitteeseen A.1 tai siirrettävä liitteestä A.2 liitteeseen A.1.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 96/98/EY olisi muutettava.

(5)

On kohtuullista sallia tämän direktiivin mukaisten yhdenmukaistettujen vaatimusten soveltamisalaan äskettäin asetettujen ja ennen tämän direktiivin täytäntöönpanolle varatun määräajan päättymistä valmistettujen varusteiden saattaminen markkinoille ja yhteisön aluksiin sijoittaminen siirtymäkauden ajaksi.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitean) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 96/98/EY liite A tämän direktiivin liitteen tekstillä.

2 artikla

Varusteita, jotka luetellaan liitteen A.1 sarakkeessa 1 ”uusina varusteina” tai liitteestä A.2 siirrettyinä ja jotka on valmistettu ennen 30 päivää marraskuuta 2013 noudattaen kyseisen jäsenvaltion alueella jo ennen kyseistä ajankohtaa voimassa olleita tyyppihyväksyntämenettelyjä, saa saattaa markkinoille ja sijoittaa yhteisön aluksiin 30 päivään marraskuuta 2015 asti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 30 päivästä marraskuuta 2013.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.


LIITE

LIITE A

Liitettä A koskeva yleinen huomautus: SOLAS-säännöillä tarkoitetaan vuonna 2009 konsolidoitua versiota.

Liitettä A koskeva yleinen huomautus: Eräiden varusteiden nimien kohdalla sarakkeessa 5 luetellaan samaan nimikkeeseen kuuluvia mahdollisia tuotevaihtoehtoja. Tuotevaihtoehdot esitetään erikseen ja ne on erotettu toisistaan katkoviivalla. Varmentamistarkoituksiin valitaan ainoastaan asiaankuuluva tuotevaihtoehto (esimerkki: A.1/3.3).

Lyhenneluettelo

A.1: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva tarkistus 1

A.2: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva tarkistus 2

AC: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva oikaisu

CAT: tutkalaitteiston luokka, siten kuin se on määritelty standardin IEC 62388 (2007) 1.3 kohdassa

Circ.: kiertokirje

COLREG: kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä

COMSAR: radioviestintää sekä etsintä- ja pelastustoimintaa käsittelevä IMO:n alakomitea

EN: eurooppalainen standardi

ETSI: Euroopan telealan standardointilaitos

FSS: kansainvälinen paloturvallisuusjärjestelmiä koskeva säännöstö

FTP: kansainvälinen palokoemenetelmiä koskeva säännöstö

HSC: suurnopeusaluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö

IBC: kansainvälinen kemikaalialuksia koskeva säännöstö

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

IEC: Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö

IGC: Nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva kansainvälinen säännöstö

IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö

ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö

ITU: Kansainvälinen televiestintäliitto

LSA: hengenpelastuslaite

Marpol: kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

MEPC: meriympäristön suojelukomitea

MSC: meriturvallisuuskomitea

NOx: typen oksidit

SOLAS: kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä

SOx: rikin oksidit

Reg.: sääntö

Res.: päätöslauselma

LIITE A.1

VARUSTEET, JOILLE KANSAINVÄLISISSÄ OIKEUDELLISISSA ASIAKIRJOISSA ON JO LUOTU YKSITYISKOHTAISET TESTAUSSTANDARDIT

Huomautukset, jotka koskevat koko liitettä A.1

a)

Yleistä: Erityisesti mainittujen testausstandardien lisäksi kansainvälisissä yleissopimuksissa ja asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä on vaatimuksia, jotka on tarkistettava liitteessä B olevissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävissä moduuleissa tarkoitettujen tyyppitarkastusten (tyyppihyväksynnän) yhteydessä.

b)

Sarake 1: Voidaan soveltaa komission direktiivin 2010/68/EU (1) 2 artiklaa (laivavarusteista annetun direktiivin 6. muutos, liite A).

c)

Sarake 1: Voidaan soveltaa komission direktiivin 2011/75/EU (2) 2 artiklaa (laivavarusteista annetun direktiivin 7. muutos, liite A).

d)

Sarake 2: Jos on käytetty termiä ’komponentit’, saattaa olla tarpeen testata yksi komponentti, komponenttiryhmä tai koko laitteisto sen varmistamiseksi, että kansainväliset vaatimukset täyttyvät.

e)

Sarake 5: IMO:n päätöslauselmiin viitattaessa tarkoitetaan ainoastaan päätöslauselmien liitteiden asiaankuuluvissa osissa esitettyjä testausstandardeja eikä itse päätöslauselmien määräyksiä.

f)

Sarake 5: Kansainvälisiä yleissopimuksia ja testausstandardeja sovelletaan niiden ajantasaistettuina versioina. Jotta asiaankuuluvat standardit ilmaistaisiin oikein, testiraporteissa, vaatimustenmukaisuustodistuksissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa on yksilöitävä sovellettu standardi ja sen versio.

g)

Sarake 5: Kun kahden standardisarjan välissä on sana ’tai’, kumpikin sarja täyttää kaikki testausvaatimukset IMO:n suoritusstandardien mukaisesti. Tällöin kumpikin testaussarja riittää osoittamaan, että varuste on testattu asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Vastaavasti käytettäessä välimerkkiä (pilkkua) ovat kaikki luetellut viitteet voimassa.

h)

Sarake 6: H-moduulin esiintyessä tarkoitetaan H-moduulia yhdessä suunnittelua koskevan tarkastustodistuksen kanssa.

i)

Tässä liitteessä vahvistetut vaatimukset eivät rajoita kansainvälisissä yleissopimuksissa olevia varustamista koskevia vaatimuksia.

1.   Hengenpelastuslaitteet

Sarake 4: Kiertokirjettä IMO MSC/Circ. 980 sovelletaan, ellei sitä ole korvattu sarakkeessa 4 mainituilla erityisasiakirjoilla.

Nro

Varusteen nimi

SOLAS 74 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan, sellaisena kuin se on muutettuna

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Pelastusrenkaat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

a)

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin,

b)

pelastusrenkaisiin,

c)

pelastusliiveihin.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Automaattisin savumerkkilaittein varustetut pelastusrenkaat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Pelastusliivit

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, joita ei luokitella pelastusliiveiksi:

eristetyt tai eristämättömät.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka luokitellaan pelastusliiveiksi:

eristetyt tai eristämättömät.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Lämpösuojaimet

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Laskuvarjoraketit (pyrotekniikka)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Käsisoihdut (pyrotekniikka)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Kelluvat savumerkkilaitteet (pyrotekniikka)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Nuoranheittolaitteet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Puhaltamalla täytettävät pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Jäykkärunkoiset pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automaattisesti itseoikaisevat pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Katetut, käännettävät pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Pelastuslautat – vapaa kellunta (hydrostaattiset laukaisulaitteet)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Pelastusveneet:

a)

Taavetein laskettavat pelastusveneet:

osittain suljetut,

kokonaan suljetut.

b)

Pelastusveneet – vapaa pudotus:

kokonaan suljetut.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Jäykkärunkoiset valmiusveneet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Puhaltamalla täytettävät valmiusveneet.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

a)

puhaltamalla täytettävät

b)

jäykkärunkoiset

c)

jäykkärunkoiset puhaltamalla täytettävät

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Taljaköysin ja vintturein varustetut vesillelaskulaitteet (taavetit)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Pelastusveneiden tai -lauttojen vesillelaskutelineet – vapaa kellunta

Siirretty kohtaan A.2/1.3

A.1/1.23

Pelastusveneiden vesillelaskulaitteet – vapaa pudotus

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Pelastuslauttojen vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Nopeakulkuisten valmiusveneiden vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Laukaisumekanismit:

a)

pelastusveneisiin ja valmiusveneisiin (lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä)

b)

pelastuslauttoihin (lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

MES-järjestelmät (Marine evacuation systems)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Pelastusvälineet

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Siirtymiseen tarvittavat tikkaat

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Heijastinmateriaalit

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Pelastusveneiden tai -lauttojen kaksisuuntainen VHF-radiopuhelin

Siirretty kohtaan A.1/5.17 ja A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz:n SAR-vastain (SART)

Siirretty kohtaan A.1/4.18

A.1/1.33

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden tutkaheijastin

(passiivinen)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden kompassi

Siirretty kohtaan A.1/4.23.

A.1/1.35

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden käsisammuttimet

Siirretty kohtaan A.1/3.38.

A.1/1.36

Pelastusveneen/ valmiusveneen moottori

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Valmiusveneen moottori – perämoottori

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pelastusveneissä ja valmiusveneissä käytettävät valonheittimet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Avoimet, käännettävät pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, Annex 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, liite 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), liite 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), liite 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekaaninen luotsinostolaite

Siirretty kohtaan A.1/4.48.

A.1/1.41

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin

a)

taavetein laskettavat pelastusveneet,

b)

pelastusveneet – vapaa pudotus,

c)

pelastuslautat,

d)

valmiusveneet,

e)

nopeakulkuiset valmiusveneet.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Luotsitikkaat

Siirretty kohtaan A.1/4.49.

A.1/1.43

Ks. tämän liitteen A.1 huomautus b)

Jäykkärunkoiset / puhaltamalla täytettävät valmiusveneet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Meren pilaantumisen ehkäiseminen

Nro

Varusteen nimi

Marpol 73/78 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan, sellaisena kuin se on muutettuna

Marpol 73/78 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Öljyisen (pilssi)veden suodatuslaitteet (suodatetun jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)

Liite I, Reg. 14.

Liite I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Öljyn ja veden rajapinnan ilmaisin

Liite I, Reg. 32.

Liite I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Öljypitoisuusmittarit

Liite I, Reg. 14.

Liite I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Öljyisen (pilssi)veden käsittelylaitteet, jotka liitetään olemassa olevaan öljyisen veden separointilaitteistoon (käsitellyn jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi.

A.1/2.5

Öljysäiliöaluksen öljypäästöjen tarkkailu- ja säätöjärjestelmä

Liite I, Reg. 31.

Liite I, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Jäteveden käsittelylaitteistot

Liite IV, Reg. 9.

Liite IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Laivassa sijaitsevat jätteenpolttouunit

Liite VI, Reg. 16.

Liite VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Laivan NOx-päästöjen analysaattorit, joissa käytetään typen oksidien teknisen säännöstön (2008) mukaista suoran mittauksen ja seurannan menetelmää

IMO Res. MEPC.176(58) - (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 13)

IMO Res. MEPC.176(58) - (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 13);

IMO Res. MEPC.177(58) - (typen oksidien tekninen säännöstö 2008)

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.177(58) - (typen oksidien tekninen säännöstö 2008)

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai,

IMO Res. MEPC.177(58) - (typen oksidien tekninen säännöstö 2008)

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Laitteet, joissa käytetään muita teknisiä menetelmiä SOx-päästöjen rajoittamiseksi

Siirretty kohtaan A.2/2.4.

A.1/2.10

Ks. tämän liitteen A.1 huomautus c)

Laivan pakokaasujen puhdistus-järjestelmät

IMO Res. MEPC.176(58) - (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.176(58) - (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 4).

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Palosuojeluvarusteet

Nro

Varusteen nimi

SOLAS 74 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan, sellaisena kuin se on muutettuna

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Kansimassa

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Käsisammuttimet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3–7 (2004) mukaan luettuna A.1 (2007),

EN 3–8 (2006) mukaan luettuna AC (2007),

EN 3–9 (2006) mukaan luettuna AC (2007),

EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Palomiesten suojavaatetus:

EN 469 (2005) mukaan luettuina A1 (2006) ja AC (2006).

Palomiesten suojavaatetus – erityisiin sammutustehtäviin tarkoitetut heijastavat puvut:

EN 1486 (2007).

Palomiesten suojavaatetus – heijastavalla ulkopinnalla varustettu suojavaatetus:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Palomiehenvarusteet: saappaat

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Palomiehenvarusteet: käsineet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003) mukaan luettuina A1 (2008) ja AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Palomiehenvarusteet: kypärä

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Paineilmahengityslaite

Huom. Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Ja jos laitteita on tarkoitus käyttää onnettomuuksissa, joihin liittyy lasti:

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.

EN 136 (1998) mukaan luettuna AC (2003),

EN 137 (2006).

Ja jos laitteita on tarkoitus käyttää onnettomuuksissa, joihin liittyy lasti:

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Paineilmaletkulaite

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Huom: Tämä varuste on vain 1994 HSC Code -vaatimusten mukaisesti rakennettuja suurnopeusaluksia varten.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

EN 14593–1 (2005),

EN 14593-2 (2005) mukaan luettuna AC (2005),

EN 14594 (2005) mukaan luettuna AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Asuntotiloja, työskentelytiloja ja tarkkailuasemia suojaavien, SOLAS 74 -yleissopimuksen säännön II-2/12 kanssa samanarvoisten sprinklerilaitosten komponentit (rajoitettu suuttimiin ja niiden toimintaan).

(Suurnopeusalusten kiinteiden sprinklerilaitosten suuttimet sisältyvät tähän kohtaan)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteiden hajasuihkusammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, Appendix A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys

a)

A-luokan rajapinnat

b)

B-luokan rajapinnat

A-luokka:

Reg. II-2/3.2.

B-luokka:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, ja,

A-luokka:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Circ. 1005 (kevyiden rakenteiden osalta).

B-luokka:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

Muut varusteet kuin venttiilit:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Venttiilit:

B + F

A.1/3.13

Palamattomat aineet

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Muusta kuin teräksestä valmistetut A- tai B-luokan rajapinnan putkiläpiviennit

Varuste sisältyy kohtiin A.1/3.26 ja A.1/3.27.

A.1/3.15

Muusta kuin teräksestä valmistetut putket, jotka kuljettavat öljyä tai polttoöljyä

a)

putket ja putkivarustimet,

b)

venttiilit,

c)

joustavat putkiasennukset,

d)

kestävin ja elastomeerisin tiivistein varustetut metalliset putkikomponentit.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Putket ja putkivarustimet:

IMO Res. A.753(18).

Venttiilit:

ISO 10497 (2010).

Joustavat putkiasennukset:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Kestävin ja elastomeerisin tiivistein varustetut metalliset putkikomponentit.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Palo-ovet

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Palo-ovien hallintalaitteiden komponentit

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Pintamateriaalit ja lattiapäällysteet, jotka ovat huonosti paloa levittäviä

a)

koristepinnoitteet,

b)

maalipinnat,

c)

lattiapäällysteet,

d)

putkieristeiden pinnoitteet,

e)

A-, B- ja C-luokan rajapintojen rakentamisessa käytetyt liimat,

f)

palavat kanavat.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Verhot sekä muut riippuvat tekstiilimateriaalit ja kalvot

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Pehmustetut huonekalut

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Vuodevaatteet

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Palopellit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Palamattomat A-luokan rajapinnan kanavaläpiviennit

Siirretty kohtaan A.1/3.26.

A.1/3.24

A-luokan rajapinnan kaapeliläpiviennit

Siirretty kohtaan A.1/3.26(a)

A.1/3.25

A- ja B-luokan tulenkestävät ikkunat ja valoventtiilit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

A-luokan rajapintojen läpiviennit

a)

kaapeliläpiviennit,

b)

putki-, kanava-, kuilu- ja muut läpiviennit.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

B-luokan rajapintojen läpiviennit

a)

kaapeliläpiviennit,

b)

putki-, kanava-, kuilu- ja muut läpiviennit.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklerilaitokset (rajoitettu sprinklerisuuttimiin)

(Suurnopeusalusten kiinteiden sprinklerilaitosten suuttimet sisältyvät tähän kohtaan)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

Tai,

EN 12259-1 (1999), mukaan luettuina A1 (2001), A2 (2004) ja A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Paloletkut

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004) mukaan luettuna A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Kannettavat happi- ja kaasumittauslaitteet

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008) tai IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) mukaan luettuna IEC 60092-504 oikaisu 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

ja soveltuvin osin:

a)

Kategoria 1: (turvallinen alue):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007).

b)

Kategoria 2: (räjähdysvaaralliset tilat):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007) mukaan luettuna IEC 60079-1 oikaisu 1 (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079–11 (2007),

EN 60079–15 (2010),

EN 60079–26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Suurnopeusalusten kiinteiden sprinklerilaitosten suuttimet

Poistettu, koska varuste sisältyy kohtiin A.1/3.9 ja A.1/3.28.

A.1/3.32

Suurnopeusalusten rajoitetusti palavat materiaalit (paitsi huonekalut)

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Suurnopeusalusten huonekalujen rajoitetusti palavat materiaalit

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Suurnopeusalusten paloa kestävät rakenteet

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Suurnopeusalusten palo-ovet

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Suurnopeusalusten palopellit

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Suurnopeusalusten paloa kestävien rakenteiden läpiviennit

a)

kaapeliläpiviennit,

b)

putki-, kanava-, kuilu- ja muut läpiviennit.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden käsisammuttimet

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),’

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3–7 (2004) mukaan luettuna A1 (2007),

EN 3–8 (2006) mukaan luettuna AC (2007),

EN 3–9 (2006) mukaan luettuna AC (2007),

EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden samanarvoisten vesipohjaisten sammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Savuhätävalaistuslaitteet (vain komponentit)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A.752(18),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18)

tai

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Hätäpoistumishengityslaitteet (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008) ja vaihtoehtoisesti:

Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat paineilmapakolaitteet, jotka voidaan yhdistää kokonaamariin tai suukappaleeseen:

EN 402(2003).

Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat hupulla varustetut paineilmahengityslaitteet pakenemista varten:

EN 1146(2005).

Kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat hengityslaitteet:

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Suojakaasulaitosten komponentit

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Rasvakeittimien (automaattisten tai käsikäyttöisten) sammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Palomiehen varusteet – turvaköysi

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden samanarvoisten kiinteiden kaasusammutuslaitosten komponentit (sammutusaine, pääventtiilit ja suuttimet)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Koneistotilojen samanarvoiset kiinteät kaasusammutuslaitokset (aerosolilaitteistot)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270 mukaan luettuna oikaisu 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Vaahtoneste koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteisiin kevytvaahtopalonsammutuslaitoksiin

Huom. Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteät kevytvaahtopalonsammutuslaitokset (myös ne, joissa käytetään sisäilmaa aiotun toimintatason saavuttamiseksi) on vielä testattava käyttäen hyväksyttyä vaahtonestettä hallintoa tyydyttävällä tavalla.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

A-kategorian koneistotilojen kiinteiden vesipohjaisten kohdesammutuslaitosten komponentit

(Suuttimet ja suoritustestit).

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Ro-ro-tiloja ja erityistiloja suojaavien, päätöslauselma A.123(V) kanssa samanarvoisten kiinteiden vesipohjaisten sammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Kemikaalisuojapuku

Siirretty kohtaan A.2/3.9.

A.1/3.51

Tarkkailuasemien, työskentelytilojen, asuntotilojen, hyttiparvekkeiden, koneistotilojen ja miehittämättömien koneistotilojen kiinteiden palonhavaitsemis- ja palohälytyslaitosten komponentit

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Valvonta- ja osoitinlaitteet. Aluksessa olevat sähkölaitteet:

EN 54–2 (1997), mukaan luettuina AC(1999) ja A1(2006).

Teholähteet:

EN 54–4 (1997), mukaan luettuina AC(1999), A1(2002) ja A2(2006).

Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet:

EN 54–5 (2000), mukaan luettuna A1 (2002).

Savunilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkevaa valoa tai ionisaatiota:

EN 54–7 (2000), mukaan luettuina A1(2002) ja A2(2006).

Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit:

EN 54–10 (2002), mukaan luettuna A1(2005).

Palopainikkeet:

EN 54–11 (2001), mukaan luettuna A1(2005).

Oikosulkuerottimet:

EN 54–17 (2007) mukaan luettuna AC(2007).

Vaatimukset ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron välitinlaitteille:

EN 54–18 (2005) mukaan luettuna AC(2007).

Kaapelit:

EN 60332–1-1 (2004).

Lisäksi aluksissa olevat sähkö- ja elektroniikkalaitteet soveltuvin osin:

IEC 60092–504 (2001) mukaan luettuna IEC 60092–504 oikaisu 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Kiinteät ja siirrettävät sammuttimet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 1866-1 (2007).

Tai,

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Korvin kuultavat palohälytyslaitteet

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Korvin kuultavat palohälytyslaitteet

EN 54–3 (2001) mukaan luettuina A1(2002) ja A2(2006),

IEC 60092-504 (2001) mukaan luettuna IEC 60092-504 oikaisu 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Kiinteät happi- ja kaasumittauslaitteet

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008) tai IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) mukaan luettuna IEC 60092-504 oikaisu 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

ja soveltuvin osin:

a)

Kategoria 4: (turvallinen alue)

EN 50104 (2010).

b)

Kategoria 3: (räjähdysvaaralliset tilat)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Yhdistelmäsuihkuputket

(hajasuihku-/suorasuihkutyyppi)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Suihkuputket palonsammutusta varten – Yhdistelmäsuihkuputket PN 16:

EN 15182-1 (2007) mukaan luettuna A1(2009),

EN 15182-2 (2007) mukaan luettuna A1(2009).

Suihkuputket palonsammutusta varten – Suihkuputket suorasuihkulla ja/tai yhdellä kiinteäkulmaisella hajasuihkulla PN 16:

EN 15182-1 (2007) mukaan luettuna A1(2009),

EN 15182-3 (2007) mukaan luettuna A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Paloletkut (kelatyyppiset)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 671-1 (2001) mukaan luettuna AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Keskivaahtosammutuslaitosten komponentit – säiliöalusten kiinteä kansivaahtosuojaus

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Koneistotilojen ja säiliöalusten kansivaahtosuojauksen kiinteiden raskasvaahtosammutuslaitosten komponentit

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Kemikaalisäiliöalusten kiinteiden sammutuslaitosten vaahto

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Hyttiparvekkeiden kiinteiden hajasuihkusammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313..

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden sisäilmaa käyttävät kevytvaahtolaitokset

Huom. Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden sisäilmaa käyttävät kevytvaahtolaitokset on testattava käyttäen hyväksyttyä vaahtonestettä hallintoa tyydyttävällä tavalla.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Ks. tämän liitteen A.1 huomautus c)

Kuivakemikaalia käyttävät jauhesammutuslaitokset

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

Nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö: luku 11.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex. A.2/3.15

Näytteenottoon perustuvat savunhavaitsemislaitteistokomponentit

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,

ja seuraavia varten:

Valvonta- ja osoitinlaitteet. Aluksessa olevat sähkölaitteet:

EN 54–2 (1997) mukaan luettuina AC(1999) ja A1(2006).

Teholähteet:

EN 54–4 (1997) mukaan luettuina AC(1999), A1(2002) ja A2(2006).

Imurilla varustetut savunilmaisimet:

EN 54–20 (2006) mukaan luettuna AC(2008).

Lisäksi aluksissa olevat sähkö- ja elektroniikkalaitteet soveltuvin osin:

IEC 60092–504 (2001) mukaan luettuna IEC 60092–504 oikaisu 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

Ja räjähdysvaarallisten tilojen osalta soveltuvin osin:

EN 60079–0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

C-luokan rajapinnat

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Uusi varuste)

Kiinteä hiilivetykaasun havaitsemislaitteisto

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001) mukaan luettuna IEC 60092-504 oikaisu 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Uusi varuste)

Evakuoinnin ohjauslaitteet, joita käytetään vaihtoehtona savuhätävalaistuslaitteille

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigointilaitteet

Liitteessä A.1 olevaa 4 kohtaa (Navigointilaitteet) koskevat huomautukset:

Sarake 5:

 

IEC 61162-sarja ’Merenkulku- ja radioviestintävälineet ja -järjestelmät – digitaaliset rajapinnat’ koskee seuraavia viitestandardeja:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Osa 1: Yksi lähettäjä ja useita vastaanottajia

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Osa 2: Yksi lähettäjä ja useita vastaanottajia, nopea tiedonsiirto

c)

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010–11) – Osa 3: Sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävä instrumenttiverkko

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Osa 3: Sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävä instrumenttiverkko

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Tarkistus 1 – Osa 3: Sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävä instrumenttiverkko

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Osa 400: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Johdanto ja yleiset periaatteet

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Osa 401: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Sovellusprofiili

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Osa 402: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Dokumentointi ja testivaatimukset

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Osa 410: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Siirtoprofiilin vaatimukset ja perussiirtoprofiili

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Osa 420: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Liitännäisstandardien vaatimukset ja perusliitännäisstandardit

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Osa 450: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Ethernet-yhteenliitäntä

 

EN 61162-sarja ’Merenkulku- ja radioviestintävälineet ja -järjestelmät – digitaaliset rajapinnat’ koskee seuraavia viitestandardeja:

a)

EN 61162-1 (2011) – Osa 1: Yksi lähettäjä ja useita vastaanottajia

b)

EN 61162-2 (1998) – Osa 2: Yksi lähettäjä ja useita vastaanottajia, nopea tiedonsiirto

c)

EN 61162-3 (2008) – Osa 3: Sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävä instrumenttiverkko

EN 61162-3-am1 (2010) Tarkistus 1 – Osa 3: Sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävä instrumenttiverkko

d)

EN 61162-400 (2002) – Osa 400: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Johdanto ja yleiset periaatteet

EN 61162-401 (2002) – Osa 401: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Sovellusprofiili

EN 61162-402 (2005) – Osa 402: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Dokumentointi ja testivaatimukset

EN 61162-410 (2002) – Osa 410: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Siirtoprofiilin vaatimukset ja perussiirtoprofiili

EN 61162-420 (2002) – Osa 420: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Alusjärjestelmien yhteenliitäntä – Liitännäisstandardien vaatimukset ja perusliitäntästandardit

EN 61162-450 (2011) – Osa 450: Useita lähettäjiä ja useita vastaanottajia – Ethernet-yhteenliitäntä

Nro

Varusteen nimi

SOLAS 74 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan, sellaisena kuin se on muutettuna

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magneettikompassi

a)

A-luokka alusten osalta

b)

B-luokka pelastusveneiden ja valmiusveneiden osalta

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai,

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Lähettimellä varustettu kurssinohjauslaite THD (magneettimenetelmä)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61162-sarja;

ISO 22090-2 (2004), mukaan luettuna oikaisu 2005,

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61162-sarja.

ISO 22090-2 (2004), mukaan luettuna oikaisu 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Hyrräkompassi

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Tutkalaitteisto

Siirretty kohtiin A.1/4.34, A.1/4.35 ja A.1/4.36.

A.1/4.5

Automaattinen tutkamerkintälaite (ARPA)

Siirretty kohtaan A.1/4.34.

A.1/4.6

Kaikuluotain

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69) liite 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) mukaan luettuna tekninen oikaisu (ISO Technical Corrigendum) 1: 2006,

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

ISO 9875 (2000) mukaan luettuna tekninen oikaisu (ISO Technical Corrigendum) 1: 2006,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Nopeuden ja matkan mittauslaite (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61023 (2007),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Peräsinkulman, kierrosluvun ja potkurin nousun osoitin

Siirretty kohtiin A.1/4.20, A.1/4.21 ja A.1/4.22.

A.1/4.9

Kääntymisnopeuden osoitin

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61162-sarja,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61162-sarja,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiosuuntimalaite

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi

A.1/4.11

Loran-C-navigointilaite

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-navigointilaite

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca-navigointilaite

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi

A.1/4.14

GPS-laitteisto

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-laitteisto

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162-sarja,

EN 62288 (2008).

Tai,

IEC 60945 (2002) mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162-sarja,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).