ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.299.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 299

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
27. lokakuuta 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/26/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/28/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista ( 1 )

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 994/2012/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta ( 1 )

13

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 995/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta ( 1 )

31

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 997/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/664/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Ruotsin kanssa

44

 

*

Neuvoston päätös 2012/665/YUTP, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP muuttamisesta

45

 

 

2012/666/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi Unkarissa (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7433)  ( 1 )

46

 

 

2012/667/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Alankomaissa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin rahoitustuen vahvistamisesta suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Bulgariassa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/26/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Viimeaikaiset lääketurvatoimintaan liittyvät haitalliset tapahtumat unionissa ovat osoittaneet, että unionin tasolla tarvitaan automaattista menettelyä erityisissä turvallisuuskysymyksissä, jotta varmistetaan, että asia arvioidaan ja käsitellään kaikissa jäsenvaltioissa, joissa lääkkeelle on myönnetty myyntilupa. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (3) säädetyin tavoin kansallisella tasolla myyntiluvan saaneita lääkkeitä koskevien unionin eri menettelyjen soveltamisalaa olisi selvennettävä.

(2)

Lisäksi myyntiluvan haltijan vapaaehtoiset toimenpiteet eivät saisi johtaa tilanteeseen, jossa unionissa myyntiluvan saaneen lääkkeen riskeihin tai hyötyihin liittyviä huolenaiheita ei käsitellä asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi myyntiluvan haltija olisi velvoitettava ilmoittamaan asianomaiselle toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan lääkevirastolle perusteet lääkkeen vetämiseen pois markkinoilta, lääkkeen markkinoille saattamisen keskeyttämiseen, myyntiluvan peruuttamispyyntöön tai myyntiluvan uusimatta jättämiseen.

(3)

On aiheellista selventää ja vahvistaa tavanomaista menettelyä ja kiireellistä unionin menettelyä, jotta voidaan huolehtia koordinoinnista, pikaisesta arvioinnista kiireellisissä tapauksissa sekä mahdollisuudesta toteuttaa välittömiä toimia ennen päätöksen tekemistä unionin tasolla silloin, kun se on tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Tavanomainen menettely olisi pantava vireille lääkkeiden laatuun, turvallisuuteen tai tehoon liittyvissä, unionin etua koskevissa asioissa. Kiireellinen unionin menettely olisi pantava vireille, kun on tarpeen arvioida pikaisesti lääketurvatoiminnan tietojen arviointiin perustuvia huolenaiheita. Riippumatta siitä, sovelletaanko kiireellistä unionin menettelyä vai tavanomaista menettelyä ja siitä, minkä menettelyn, olipa se keskitetty tai muunlainen, mukaisesti lääkkeelle on myönnetty myyntilupa, lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean olisi annettava suosituksensa aina, kun toimenpiteen toteuttaminen perustuu lääketurvatoimintatietoihin. On asianmukaista, että koordinointiryhmä ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tukeutuvat arviointiaan tehdessään tuohon suositukseen.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltiot tuovat hajautetun menettelyn ja keskinäisen tunnustamisen menettelyn mukaisesti myyntiluvan saaneiden lääkkeiden uuden vasta-aiheen lisäämistä, suositellun annostuksen pienentämistä tai käyttötarkoitusten rajoittamista koskevat tapaukset koordinointiryhmän tietoon, kun kiireellistä unionin menettelyä ei panna vireille. Yhdenmukaistamisen varmistamiseksi kyseisten lääkkeiden osalta koordinointiryhmä voi tarkastella, ovatko toimenpiteet tarpeen siinä tapauksessa, että mikään jäsenvaltio ei ole käynnistänyt tavanomaista menettelyä.

(5)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli yhdenmukaistaa lääketurvatoimintaa koskevia sääntöjä koko unionissa, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2001/83/EY olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2001/83/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 23 a artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jos kyseisen lääkkeen markkinoille saattaminen keskeytyy tilapäisesti tai pysyvästi jossain jäsenvaltiossa, myyntiluvan haltijan on ilmoitettava asiasta tuon jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitus on poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen lääkkeen markkinoille saattamisen keskeytymistä. Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tällaisen toimenpiteen perusteet 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

2)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos jokin 107 i artiklan 1 kohdassa luetelluista perusteista täyttyy, sovelletaan kuitenkin 107 i–107 k artiklassa säädettyä menettelyä.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos vireillepano komiteassa koskee lääkkeiden joukkoa tai tiettyyn terapeuttiseen luokkaan kuuluvia lääkkeitä, virasto voi rajoittaa menettelyn myyntiluvan tiettyihin yksittäisiin osiin.

Tässä tapauksessa 35 artiklaa sovelletaan näihin lääkkeisiin ainoastaan, jos niihin sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuja myyntilupamenettelyjä.

Jos tämän artiklan mukaisesti vireille pantu menettely koskee lääkkeiden joukkoa tai tiettyyn terapeuttiseen luokkaan kuuluvia lääkkeitä, menettelyyn on sisällytettävä myös sellaiset kyseiseen joukkoon tai luokkaan kuuluvat lääkkeet, joille on myönnetty myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti.

3.   Jäsenvaltio voi tapauksissa, joissa kiireelliset toimenpiteet ovat tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi missä tahansa menettelyn vaiheessa, peruuttaa asianomaisen lääkkeen myyntiluvan väliaikaisesti ja kieltää sen käytön alueellaan, kunnes lopullinen päätös on tehty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, virastolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään seuraavana työpäivänä toimenpiteensä perusteet.

4.   Jos tämän artiklan mukaisesti aloitetun menettelyn soveltamisalaan, siten kuin se on määritelty 2 kohdassa, kuuluu lääkkeitä, joille on myönnetty myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti, komissio voi tapauksissa, joissa kiireelliset toimenpiteet ovat tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi missä tahansa menettelyn vaiheessa, peruuttaa asianomaisten lääkkeiden myyntiluvat väliaikaisesti ja kieltää niiden käytön, kunnes lopullinen päätös on tehty. Komissio ilmoittaa virastolle ja jäsenvaltioille viimeistään seuraavana työpäivänä toimenpiteensä perusteet.”

3)

Lisätään 34 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos 31 artiklan mukaisesti aloitetun menettelyn soveltamisalaan kuuluu lääkkeitä, joille on myönnetty myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti tämän direktiivin 31 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla, komissio tekee tarvittaessa päätökset asianomaisten myyntilupien muuttamisesta tai peruuttamisesta väliaikaisesti tai kokonaan taikka myyntilupien uusimisesta kieltäytymisestä.”

4)

Korvataan 37 artiklassa sanat ”Mitä 35 ja 36 artiklassa säädetään” sanoilla ”Mitä 35 artiklassa säädetään”.

5)

Muutetaan 63 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Edellä 54, 59 ja 62 artiklassa tarkoitetut merkinnät on laadittava sen jäsenvaltion, jossa lääke saatetaan markkinoille, tämän direktiivin soveltamiseksi ilmoittamalla yhdellä tai useammalla virallisella kielellä.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Pakkausseloste on laadittava ja suunniteltava siten, että se on selkeä ja ymmärrettävä ja käyttäjä osaa toimia sen edellyttämällä tavalla, tarvittaessa terveydenhuollon ammattihenkilöiden avustamana. Pakkausselosteen on oltava helposti luettava sen jäsenvaltion, jossa lääke saatetaan markkinoille, tämän direktiivin soveltamiseksi ilmoittamalla yhdellä tai useammalla virallisella kielellä.”

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos lääkettä ei ole tarkoitettu toimitettavaksi suoraan potilaalle tai jos lääkkeen osalta ilmenee vakavia saatavuusongelmia, toimivaltaiset viranomaiset voivat ihmisten terveyden turvaamiseksi tarpeellisina pitämiään toimenpiteitä noudattaen myöntää vapautuksen velvoitteesta ilmoittaa tietyt tiedot merkinnöissä ja pakkausselosteessa. Ne voivat myös myöntää täydellisen tai osittaisen vapautuksen velvoitteesta laatia merkinnät ja pakkausseloste sen jäsenvaltion, jossa lääke saatetaan markkinoille, tämän direktiivin soveltamiseksi ilmoittamalla yhdellä tai useammalla virallisella kielellä.”

6)

Korvataan 85 a artikla seuraavasti:

”85 a artikla

Jos kyseessä on lääkkeiden tukkukauppa kolmansiin maihin, 76 artiklaa ja 80 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohtaa ei sovelleta. Lisäksi 80 artiklan ensimmäisen kohdan b ja ca alakohtaa ei sovelleta, jos lääke on vastaanotettu suoraan jostain kolmannesta maasta, mutta sitä ei ole maahantuotu unioniin. Tukkukauppiaiden on kuitenkin mainitussa tapauksessa varmistettava, että lääkkeet hankitaan ainoastaan henkilöiltä, joilla on lupa tai oikeus toimittaa lääkkeitä kyseisen kolmannen maan sovellettavien säännösten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti. Kun tukkukauppiaat toimittavat lääkkeitä kolmansissa maissa oleville henkilöille, niiden on varmistettava, että toimitukset tehdään ainoastaan henkilöille, joilla on lupa tai oikeus vastaanottaa lääkkeitä tukkukauppaa tai yleistä jakelua varten kyseisen kolmannen maan sovellettavien säännösten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti. Edellä 82 artiklassa asetettuja vaatimuksia sovelletaan lääkkeiden toimittamiseen kolmansiin maihin henkilöille, joilla on lupa tai valtuudet toimittaa lääkkeitä yleisölle.”

7)

Korvataan 107 i artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio panee vireille tässä jaksossa säädetyn menettelyn lääketurvatoiminnan tietojen arviointiin perustuvien huolenaiheiden perusteella ilmoittamalla muille jäsenvaltioille, virastolle ja komissiolle, jos

a)

se harkitsee myyntiluvan peruuttamista väliaikaisesti tai kokonaan;

b)

se harkitsee lääkkeen toimittamisen kieltämistä;

c)

se harkitsee myyntiluvan uusimisesta kieltäytymistä; tai

d)

se on saanut myyntiluvan haltijalta tiedon siitä, että tämä on turvallisuussyistä keskeyttänyt lääkkeen markkinoille saattamisen tai toteuttanut toimenpiteitä myyntiluvan peruuttamiseksi taikka aikoo toteuttaa tällaisia toimenpiteitä tai ei ole hakenut myyntiluvan uusimista.

1 a.   Jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio ilmoittaa lääketurvatoiminnan tietojen arviointiin perustuvien huolenaiheiden perusteella muille jäsenvaltioille, virastolle ja komissiolle, jos se katsoo, että uuden vasta-aiheen lisääminen, suositellun annostuksen pienentäminen tai lääkkeen käyttötarkoitusten rajoittaminen on tarpeen. Tiedoissa on esitettävä pääpiirteittäin harkittu toimenpide ja sen perusteet.

Kun kiireellisten toimenpiteiden katsotaan olevan tarpeen, jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio panee vireille tässä jaksossa säädetyn menettelyn tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Kun tässä jaksossa säädettyä menettelyä ei panna vireille sellaisten lääkkeiden osalta, joille on myönnetty myyntilupa III osaston 4 luvussa säädettyjen menettelyjen mukaisesti, tapaus on tuotava koordinointiryhmän tietoon.

Unionin etua koskevissa tapauksissa sovelletaan 31 artiklaa.

1 b.   Kun tässä jaksossa säädetty menettely pannaan vireille, virasto tarkastaa, koskeeko turvallisuusepäily muita lääkkeitä kuin niitä, joihin tiedot liittyvät, tai koskeeko se kaikkia tiettyyn lääkkeiden joukkoon tai tiettyyn terapeuttiseen luokkaan kuuluvia lääkkeitä.

Jos kyseiset lääkkeet ovat saaneet myyntiluvan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, virasto ilmoittaa menettelyn vireillepanijalle ilman aiheetonta viivytystä tarkastuksen tuloksen, ja tällöin sovelletaan 107 j ja 107 k artiklassa säädettyjä menettelyjä. Muussa tapauksessa turvallisuusepäily kuuluu asianomaiselle jäsenvaltiolle. Virasto tai tarpeen mukaan jäsenvaltio ilmoittaa myyntiluvan haltijoille, että menettely on pantu vireille.”

8)

Korvataan 107 i artiklan 2 kohdassa sanat ”tämän artiklan 1 kohdan” sanoilla ”tämän artiklan 1 ja 1 a kohdan”.

9)

Korvataan 107 i artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa sanat ”1 kohdan mukaisesti” sanoilla ”1 ja 1 a kohdan mukaisesti”.

10)

Korvataan 107 i artiklan 5 kohdassa sanat ”1 kohdassa” sanoilla ”1 ja 1 a kohdassa”.

11)

Korvataan 107 j artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sanat ”107 i artiklan 1 kohdassa” sanoilla”107 i artiklan 1 ja 1 a kohdassa”.

12)

Muutetaan 123 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille viipymättä kaikista toimenpiteistä, jotka tämä on toteuttanut keskeyttääkseen lääkkeen kaupan pitämisen, poistaakseen lääkkeen markkinoilta, pyytääkseen myyntiluvan peruuttamista tai jättääkseen hakematta myyntiluvan uusimista, sekä tällaisten toimenpiteiden perusteet. Myyntiluvan haltijan on erityisesti ilmoitettava, perustuvatko tällaiset toimenpiteet johonkin 116 artiklassa tai 117 artiklan 1 kohdassa säädetyistä perusteista.

2 a.   Myyntiluvan haltijan on myös tehtävä tämän artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus, jos toimenpiteet toteutetaan kolmannessa maassa ja jos ne perustuvat johonkin 116 artiklassa tai 117 artiklan 1 kohdassa säädetyistä perusteista.

2 b.   Myyntiluvan haltijan on lisäksi ilmoitettava virastolle, jos tämän artiklan 2 kohdassa tai 2 a kohdassa tarkoitettu toimenpide perustuu johonkin 116 artiklassa tai 117 artiklan 1 kohdassa säädetyistä perusteista.

2 c.   Virasto toimittaa 2 b kohdan mukaisesti vastaanotetut ilmoitukset kaikille jäsenvaltioille ilman aiheetonta viivytystä.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Virasto julkistaa vuosittain luettelon lääkkeistä, joilta on evätty myyntilupa, joiden myyntilupa on peruutettu kokonaan tai väliaikaisesti unionissa, joiden toimittaminen on kielletty tai jotka on poistettu markkinoilta, sekä tällaisten toimenpiteiden perusteet.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28 päivänä lokakuuta 2013. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 28 päivästä lokakuuta 2013 lähtien.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 181, 21.6.2012, s. 201.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lokakuuta 2012.

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/28/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioihin sijoittautuneet yleisölle avoimet kirjastot, oppilaitokset ja museot sekä arkistot, elokuva- tai äänitearkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai arkistojensa laajamittaisen digitoinnin Euroopan digitaalisten kirjastojen luomiseksi. Ne auttavat osaltaan säilyttämään ja levittämään eurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat lisäävät kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa. Suurten verkkokirjastojen luominen edistää niiden sähköisten hakutyökalujen käyttöä, jotka tarjoavat uusia tieteellisten löytöjen lähteitä tutkijoille ja tiedeyhteisön edustajille, joiden olisi muutoin tyydyttävä perinteisiin analogisiin hakumenetelmiin.

(2)

Osaamisen ja innovoinnin vapaan liikkuvuuden edistäminen sisämarkkinoilla on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa, joka vahvistetaan komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” ja jonka lippulaivahankkeisiin kuuluu Euroopan digitaalistrategian kehittäminen.

(3)

Oikeudellisen kehyksen luominen niin sanottujen orpoteosten eli tekijänoikeus- tai lähioikeussuojan alaisten teosten ja muun suojatun aineiston, joiden oikeudenhaltijaa ei ole tunnistettu tai tunnistamisesta huolimatta paikannettu, digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka on määritetty Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se on vahvistettu komission tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia”. Tässä direktiivissä pyritään puuttumaan erityiseen ongelmaan, joka liittyy orpoteoksen aseman oikeudelliseen määrittämiseen, ja siitä aiheutuviin seurauksiin orpoteoksiksi katsottujen teosten tai äänitteiden käyttöön luvan saaneille käyttäjille ja niiden sallituille käyttötarkoituksille.

(4)

Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioissa kehitettäviä ratkaisuja, joilla käsitellään laajamittaisen digitoinnin kysymyksiä, esimerkiksi sellaisten teosten tapauksessa, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla (out-of-commerce-works). Tällaisissa ratkaisuissa otetaan huomioon erilaisten sisältötyyppien ja erilaisten käyttäjien erityispiirteet, ja ne perustuvat eri sidosryhmien väliseen yhteisymmärrykseen. Eurooppalaisten kirjastojen, kirjoittajien, kustantajien ja yhteisvalvontajärjestöjen edustajat allekirjoittivat 20 päivänä syyskuuta 2011 komission läsnä ollessa yhteisymmärryspöytäkirjan sellaisten teosten digitointia ja saataville saattamista koskevista perusperiaatteista, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla, ja siinä noudatetaan samaa lähestymistapaa. Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta mainittuun yhteisymmärryspöytäkirjaan, jossa jäsenvaltioita ja komissiota kehotetaan varmistamaan, että käyttäjien, oikeudenhaltijoiden ja oikeuksien yhteishallinnoinnista vastaavien järjestöjen välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla, joilla annetaan yhteisymmärryspöytäkirjaan sisältyvien periaatteiden mukaisesti lupa sellaisten teosten käyttöön, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla, on vaadittava oikeusvarmuus sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä.

(5)

Tekijänoikeus on luovien alojen taloudellinen perusta, koska se edistää innovointia, luovaa työtä, investointeja ja tuotantoa. Näin ollen teosten laajamittainen digitointi ja levittäminen edistävät Euroopan kulttuuriperinnön suojelua. Tekijänoikeus on tärkeä väline, jolla varmistetaan luovien alojen työstä palkitseminen.

(6)

Koska oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY (3) yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa teoksestaan ja muusta suojatusta aineistosta kappale ja sallia sen saattaminen yleisön saataville, teosten tai muun suojatun aineiston digitointi ja yleisön saataville saattaminen edellyttävät oikeudenhaltijoiden etukäteen antamaa suostumusta.

(7)

Orpoteosten tapauksessa tällaista etukäteistä suostumusta kappaleen valmistamiseen tai saattamiseen yleisön saataville ei voida saada.

(8)

Jäsenvaltioiden eri tavat tunnustaa orpoteoksen asema voivat olla sisämarkkinoiden toiminnan sekä orpoteosten käytön ja rajat ylittävän saatavuuden esteenä. Lähestymistapojen väliset erot voivat myös rajoittaa kulttuurisisältöä sisältävien tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Siksi on tarkoituksenmukaista varmistaa orpoteosten aseman vastavuoroinen tunnustaminen, koska siten mahdollistetaan orpoteosten saatavuus kaikissa jäsenvaltioissa.

(9)

Jotta yleisölle avoimille kirjastoille, oppilaitoksille ja museoille sekä arkistoille, elokuva- tai äänitearkistoille ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioille voidaan varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

(10)

Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin tai audiovisuaalisiin teoksiin ja äänitteisiin sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien erityinen asema äänitteiden ja audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista säätää määräajasta, joka koskee tämän direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevat teokset ja äänitteet.

(11)

Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevien ja näiden organisaatioiden tuottamien elokuvateosten, audiovisuaalisten teosten ja äänitteiden olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän sellaiset elokuvateokset, audiovisuaaliset teokset ja äänitteet, jotka kyseiset organisaatiot tai muut yhteistuotantoon osallistuvat julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä. Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevat elokuvateokset, audiovisuaaliset teokset ja äänitteet, joita kyseiset organisaatiot eivät ole tuottaneet tai tilanneet mutta joiden käyttämiseen niille on annettu lupa käyttöoikeussopimuksen mukaisesti, olisi sen sijaan jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(12)

Kansainvälisen kohteliaisuuden vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava vain teoksiin ja äänitteisiin, jotka on julkaistu ensimmäisen kerran jonkin jäsenvaltion alueella, tai jos niitä ei ole julkaistu, jotka on yleisradioitu ensimmäisen kerran jonkin jäsenvaltion alueella, tai jos niitä ei ole julkaistu eikä yleisradioitu, jotka tämän direktiivin edunsaajat ovat asettaneet julkisesti saataville oikeudenhaltijoiden suostumuksella. Jälkimmäisessä tapauksessa tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan, jos on perusteltua olettaa, että oikeudenhaltijat eivät vastustaisi teosten tai äänitteiden tässä direktiivissä sallittua käyttöä.

(13)

Ennen kuin teosta tai äänitettä voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava vilpittömässä mielessä huolellinen selvitys teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijoista siten, että se kattaa myös teokseen tai äänitteeseen sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston oikeudenhaltijat. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän huolellisen oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut organisaatiot. Kyseiset organisaatiot voivat periä huolellisen oikeuksien selvityksen suorittamisesta maksun.

(14)

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tällainen huolellinen oikeuksien selvitys. Huolelliseen oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja lähteistä, joissa annetaan tietoa teoksista ja muusta suojatusta aineistosta, ja siitä päättää tämän direktiivin mukaisesti jäsenvaltio, jossa huolellinen oikeuksien selvitys on suoritettava. Näin toimiessaan jäsenvaltiot voisivat noudattaa huolellista oikeuksien selvitystä koskevia suuntaviivoja, joista sovittiin digitaalista kirjastoa koskevan i2010 -aloitteen yhteydessä perustetussa digitaalisia kirjastoja käsittelevässä korkean tason työryhmässä.

(15)

Päällekkäisten hakutoimien välttämiseksi oikeuksien selvitys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, jossa teos tai äänite on julkaistu ensimmäisen kerran, tai jos sitä ei ole julkaistu, jäsenvaltiossa, jossa se on yleisradioitu ensimmäisen kerran. Elokuvateosten tai audiovisuaalisten teosten osalta huolellinen oikeuksien selvitys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, jossa teosten tuottajalla on päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos elokuvateoksella tai audiovisuaalisella teoksella on useampi kuin yksi tuottaja, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, huolellinen oikeuksien selvitys olisi suoritettava kussakin näistä jäsenvaltioista. Kun kyseessä ovat teokset ja äänitteet, joita ei ole julkaistu eikä yleisradioitu mutta jotka tämän direktiivin edunsaajat ovat asettaneet julkisesti saataville oikeudenhaltijoiden suostumuksella, huolellinen oikeuksien selvitys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, johon teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijoiden suostumuksella julkisesti saataville asettanut organisaatio on sijoittautunut. Teokseen tai äänitteeseen sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston oikeudenhaltijoita koskeva huolellinen oikeuksien selvitys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, jossa suoritetaan sitä teosta tai äänitettä koskeva huolellinen oikeuksien selvitys, johon teos tai muu suojattu aineisto sisältyy. Tietoa olisi haettava myös muissa valtioissa käytettävissä olevista tietolähteistä, jos on näyttöä siitä, että kyseisistä valtioista löytyy merkityksellistä tietoa oikeudenhaltijoista. Huolellisen oikeuksien selvityksen tuloksena saattaa syntyä erilaista tietoa, kuten selvitystä koskeva kirjanpito ja selvityksen tulokset. Selvitystä koskeva kirjanpito olisi säilytettävä, jotta asianomainen organisaatio voi osoittaa, että selvitys on ollut huolellinen.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kyseessä olevat organisaatiot pitävät kirjaa suorittamistaan huolellisista oikeuksien selvityksistä ja että tällaisten selvitysten tulokset, joihin sisältyy mahdollisesti havainto, että teos tai äänite on katsottava tässä direktiivissä tarkoitetuksi orpoteokseksi, sekä tietoa teoksen aseman muuttumisesta ja siitä, kuinka organisaatiot käyttävät orpoteoksia, kootaan yhteen ja saatetaan julkisesti saataville erityisesti siten, että merkitykselliset tiedot tallennetaan verkkotietokantaan. Euroopan laajuinen merkitys huomioon ottaen ja koska on syytä välttää päällekkäisiä toimia, on syytä säätää, että unionille perustetaan yksi yhteinen verkkotietokanta, joka sisältää edellä mainitut tiedot ja jossa tiedot ovat avoimesti kansalaisten saatavilla. Tällä tavoin kyseiset tiedot olisivat helposti sekä huolellisia oikeuksien selvityksiä suorittavien organisaatioiden että oikeudenhaltijoiden saatavilla. Tietokannalla voisi olla tärkeä rooli pyrittäessä estämään ja lopettamaan mahdolliset tekijänoikeuksien loukkaukset erityisesti, kun teosten ja äänitteiden orpoteoksen asema muuttuu. Asetuksen (EU) N:o 386/2012 (4) mukaisesti sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle, jäljempänä ’virasto’, annetaan tiettyjä tehtäviä ja toimia, se rahoittaa toimintansa käyttäen omia talousarviomäärärahojaan ja sen tarkoituksena on helpottaa ja tukea kansallisten viranomaisten, yksityisen sektorin edustajien ja unionin toimielinten toimia teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien loukkausten torjunnassa ja ennaltaehkäisemisessä.

Mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan g mukaan näihin tehtäviin kuuluu erityisesti sellaisten mekanismien tarjoaminen, joiden avulla voidaan parantaa merkityksellisten tietojen vaihtoa verkossa asiasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten välillä sekä edistää näiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Sen vuoksi on aiheellista antaa viraston tehtäväksi perustaa unionin tietokanta, joka sisältää tiedot tässä direktiivissä tarkoitetuista orpoteoksista, ja hallinnoida sitä.

(17)

Teoksilla ja äänitteillä voi olla useita oikeudenhaltijoita, ja teokset ja äänitteet voivat sisältää muita teoksia tai muuta suojattua aineistoa. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa tunnistettujen ja paikannettujen oikeudenhaltijoiden oikeuksiin. Jos ainakin yksi oikeudenhaltija on tunnistettu ja paikannettu, teosta tai äänitettä ei pitäisi katsoa orpoteokseksi. Tämän direktiivin edunsaajilla olisi oltava lupa käyttää teosta tai äänitettä, jonka yhtä tai useampaa oikeudenhaltijaa ei ole tunnistettu tai paikannettu, ainoastaan, jos heillä on tunnistettujen ja paikannettujen oikeudenhaltijoiden, myös teoksiin tai äänitteisiin sisältyvien teosten tai muun suojatun aineiston oikeudenhaltijoiden, antama lupa valmistaa kappaleita tai saattaa teos tai äänite yleisön saataville direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklan mukaisesti. Tunnistetut ja paikannetut oikeudenhaltijat voivat antaa tällaisen luvan vain sellaisten oikeuksien osalta, jotka kuuluvat heille itselleen joko siten, että oikeudet ovat heidän omia oikeuksiaan, tai siten, että oikeudet on siirretty heille, eikä heidän pitäisi voida antaa tämän direktiivin mukaisesti lupaa teosten tai äänitteiden käyttöön sellaisten oikeudenhaltijoiden puolesta, joita ei ole tunnistettu ja paikannettu. Vastaavasti jos oikeudenhaltija, jota ei ole aiemmin tunnistettu tai paikannettu, vaatii oikeuksiaan teokseen tai äänitteeseen, edunsaajat voivat edelleen käyttää teosta tai äänitettä laillisesti ainoastaan, jos kyseiset oikeudenhaltijat antavat siihen luvan direktiivin 2001/29/EY mukaisesti omien oikeuksiensa osalta.

(18)

Oikeudenhaltijalla olisi oltava oikeus lopettaa teoksen tai muun suojatun aineiston asema orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseen tai muuhun suojattuun aineistoon. Jos oikeudenhaltija lopettaa teoksen tai muun suojatun aineiston aseman orpoteoksena, hänen olisi saatava teoksensa tai muun suojatun aineiston käytöstä tämän direktiivin nojalla kohtuullinen korvaus, jonka määrittää jäsenvaltio, johon orpoteosta käyttävä organisaatio on sijoittautunut. Jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä olosuhteet, joissa tällainen korvaus voidaan maksaa, mukaan lukien ajankohta, jolloin maksu on suoritettava. Kohtuullisen korvauksen mahdollisen tason määrittämiseksi olisi otettava asianmukaisesti huomioon muun muassa kulttuurin edistämiseen liittyvät jäsenvaltioiden tavoitteet, se, että kyseiset organisaatiot ovat käyttäneet teosta ei-kaupallisiin tarkoituksiin saavuttaakseen yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä liittyvät tavoitteet, joita voivat olla oppimisen edistäminen tai kulttuurin välittäminen, ja oikeudenhaltijalle mahdollisesti aiheutunut haitta.

(19)

Jos oikeuksien selvitys ei ole ollut huolellinen ja teos tai äänite on virheellisesti katsottu orpoteokseksi, jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvät tekijänoikeusloukkausta koskevat oikeussuojakeinot ovat käytettävissä asiaan liittyvien kansallisten säännösten ja unionin oikeuden mukaisesti.

(20)

Jotta voidaan edistää oppimista ja kulttuurin välittämistä, jäsenvaltioiden olisi säädettävä poikkeuksesta tai rajoituksesta direktiivin 2001/29/EY 5 artiklassa tarkoitettujen poikkeusten ja rajoitusten lisäksi. Tällä poikkeuksella tai rajoituksella olisi sallittava se, että tietyt organisaatiot eli direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut organisaatiot ja elokuva- tai äänitearkistot, jotka eivät toiminnassaan pyri tuottamaan taloudellista voittoa, sekä julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot, valmistavat orpoteoksista kappaleita ja saattavat orpoteoksia yleisön saataville mainitussa direktiivissä tarkoitetulla tavalla, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden yleisen edun mukaista tehtävää, erityisesti niiden kokoelmien, digitaaliset kokoelmat mukaan luettuina, säilyttämistä, restaurointia sekä niiden kulttuuri- ja opetuskäytön mahdollistamista. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuva- tai äänitearkistoihin olisi katsottava kuuluvan organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia ja muita audiovisuaalisia teoksia tai äänitteitä. Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioihin olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava kuuluvan yleisradiotoiminnan harjoittajat, joilla on jäsenvaltion antama, määrittelemä ja organisoima julkisen palvelun tehtävä. Tässä direktiivissä tarkoitettu orpoteosten käyttöä koskeva poikkeus tai rajoitus ei vaikuta direktiivin 2001/29/EY 5 artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksiin ja rajoituksiin. Sitä voidaan soveltaa ainoastaan tiettyihin erikoistapauksiin, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tai muun suojatun aineiston tavanomaisen käytön kanssa eivätkä haittaa kohtuuttomasti oikeudenhaltijan perusteltuja etuja.

(21)

Digitoinnin kannustamiseksi tämän direktiivin edunsaajien olisi sallittava kerryttää tuloja, kun ne käyttävät orpoteoksia tämän direktiivin mukaisesti saavuttaakseen yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä liittyvät tavoitteet, myös julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuussopimusten yhteydessä.

(22)

Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää Euroopan kulttuuriperinnön digitointia, ja yleisölle avoimien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden sekä arkistojen, elokuva- tai äänitearkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden olisi sallittava tehdä tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja saattamisesta yleisön saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta. Tällaisissa sopimuksissa ei pitäisi asettaa tämän direktiivin edunsaajille rajoituksia, jotka koskevat orpoteosten käyttöä, eikä niissä pitäisi myöntää kaupallisille kumppaneille oikeuksia orpoteosten käyttämiseen tai niiden käytön valvontaan.

(23)

Jotta edistetään unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää Euroopan kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja yleisön saataville saatetut orpoteokset voidaan saattaa yleisön saataville myös muissa jäsenvaltioissa. Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden sekä arkistojen, elokuva- tai äänitearkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden, jotka käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava saattaa ne yleisön saataville muissa jäsenvaltioissa.

(24)

Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallinnointia, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia, edustus- tai siirto-oikeusolettamuksia, yhteisvalvontaa tai vastaavia järjestelyjä eikä edellä mainittujen yhdistelmiä, laajamittainen digitointi mukaan luettuna.

(25)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli orpoteosten käyttöön liittyvää oikeusvarmuutta, vaan se voidaan orpoteosten käyttöä ohjaavien sääntöjen yhdenmukaisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tämä direktiivi koskee orpoteosten käyttöä tiettyihin tarkoituksiin jäsenvaltioihin sijoittautuneissa yleisölle avoimissa kirjastoissa, oppilaitoksissa ja museoissa sekä arkistoissa, elokuva- ja äänitearkistoissa ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioissa, jotta ne voivat saavuttaa yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä liittyvät tavoitteet.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan

a)

kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuihin teoksiin, jotka sisältyvät yleisölle avoimien kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden kokoelmiin sekä arkistojen tai elokuva- ja äänitearkistojen kokoelmiin;

b)

elokuvateoksiin tai audiovisuaalisiin teoksiin ja äänitteisiin, jotka sisältyvät yleisölle avoimien kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden kokoelmiin sekä arkistojen tai elokuva- ja äänitearkistojen kokoelmiin; sekä

c)

elokuvateoksiin tai audiovisuaalisiin teoksiin ja äänitteisiin, jotka julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tuottaneet 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin

ja jotka kuuluvat tekijänoikeus- tai lähioikeussuojan piiriin ja jotka on julkaistu ensimmäisen kerran jossakin jäsenvaltiossa, tai jos niitä ei ole julkaistu, yleisradioitu ensimmäisen kerran jossakin jäsenvaltiossa.

3.   Tätä direktiiviä sovelletaan myös 2 kohdassa tarkoitettuihin teoksiin ja äänitteisiin, joita ei ole koskaan julkaistu tai yleisradioitu mutta jotka 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot ovat asettaneet yleisesti saataville oikeudenhaltijoiden suostumuksella, mikäli on perusteltua olettaa, että oikeudenhaltijat eivät vastusta teosten tai äänitteiden 6 artiklassa tarkoitettua käyttöä. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tämän kohdan soveltamista teoksiin ja äänitteisiin, jotka on talletettu kyseisiin organisaatioihin ennen 29 päivää lokakuuta 2014.

4.   Tätä direktiiviä sovelletaan myös teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon, jotka sisältyvät 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin teoksiin tai äänitteisiin tai muodostavat niiden olennaisen osan.

5.   Tässä direktiivissä ei puututa oikeuksien hallinnointia kansallisella tasolla koskeviin järjestelyihin.

2 artikla

Orpoteokset

1.   Teos tai äänite katsotaan orpoteokseksi, ellei ainuttakaan teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijaa ole tunnistettu tai, siitä huolimatta, että yksi tai useampi oikeudenhaltijoista on tunnistettu, ketään ei ole paikannettu, vaikka oikeudenhaltijoita koskeva huolellinen oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

2.   Jos teoksella tai äänitteellä on useampi kuin yksi oikeudenhaltija eikä heitä kaikkia ole tunnistettu tai heidät on tunnistettu mutta ei paikannettu, vaikka huolellinen oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti, teosta tai äänitettä saa käyttää tämän direktiivin mukaisesti, mikäli tunnistetut ja paikannetut oikeudenhaltijat ovat antaneet omien oikeuksiensa osalta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille luvan valmistaa kappaleita ja saattaa teoksen tai äänitteen yleisön saataville direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevan 2 kohdan säännökset eivät vaikuta tunnistettujen ja paikannettujen oikeudenhaltijoiden teosta tai äänitettä koskeviin oikeuksiin.

4.   Jäljempänä olevaa 5 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin 2 kohdassa tarkoitettujen teosten sellaisiin oikeudenhaltijoihin, joita ei ole tunnistettu eikä paikannettu.

5.   Tämä direktiivi ei vaikuta nimettömänä tai salanimellä julkaistuja teoksia koskeviin kansallisiin säännöksiin.

3 artikla

Huolellinen oikeuksien selvitys

1.   Määrittääkseen, onko teos tai äänite orpoteos, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden on varmistettava, että kustakin teoksesta tai muusta suojatusta aineistosta tehdään vilpittömässä mielessä huolellinen oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen teosluokan tai muun suojatun aineiston luokan osalta tarkoituksenmukaisiin lähteisiin. Huolellinen selvitys on tehtävä ennen teoksen tai äänitteen käyttöä.

2.   Kukin jäsenvaltio määrittää oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat kunkin kyseessä olevan teos- tai ääniteluokan osalta tarkoituksenmukaisia, ja näihin lähteisiin sisältyvät ainakin liitteessä luetellut merkitykselliset lähteet.

3.   Huolellinen oikeuksien selvitys on tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa teos on julkaistu ensimmäisen kerran tai, jos sitä ei ole julkaistu, yleisradioitu ensimmäisen kerran, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on elokuvateoksesta tai audiovisuaalisesta teoksesta, jonka tuottajalla on päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka jäsenvaltiossa, jolloin huolellinen oikeuksien selvitys on tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuottajalla on päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa huolellinen oikeuksien selvitys on tehtävä siinä jäsenvaltiossa, johon teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijoiden suostumuksella julkisesti saataville asettanut organisaatio on sijoittautunut.

4.   Jos on näyttöä siitä, että muista maista löytyy merkityksellistä tietoa oikeudenhaltijoista, myös kyseisissä muissa maissa saatavilla olevia tietolähteitä on käytettävä.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään huolellisista oikeuksien selvityksistä ja että ne antavat toimivaltaisille kansallisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

organisaatioiden tekemien huolellisten oikeuksien selvitysten tulokset, jos näiden selvitysten perusteella on johtanut siihen, että teos tai äänite katsotaan orpoteokseksi;

b)

se, kuinka organisaatio käyttää orpoteoksia tämän direktiivin mukaisesti;

c)

muutokset organisaation käyttämien teosten ja äänitteiden orpoteoksen asemaan 5 artiklan mukaisesti;

d)

kyseessä olevan organisaation yhteystiedot.

6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 5 kohdassa tarkoitetut tiedot kirjataan yhteen yleisesti käytettävissä olevaan verkkotietokantaan, jonka sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto, jäljempänä ’virasto’, perustaa ja jota se hallinnoi asetuksen (EU) N:o 386/2012 mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten niiden on toimitettava tiedot virastolle viipymättä saatuaan ne 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta organisaatioilta.

4 artikla

Orpoteoksen aseman vastavuoroinen tunnustaminen

Teos tai äänite, joka katsotaan 2 artiklan mukaisesti orpoteokseksi yhdessä jäsenvaltiossa, on katsottava orpoteokseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Kyseistä teosta tai äänitettä voidaan käyttää tämän direktiivin mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä säännöstä sovelletaan myös 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin teoksiin ja äänitteisiin sellaisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien osalta, joita ei ole tunnistettu tai paikannettu.

5 artikla

Teoksen aseman lopettaminen orpoteoksena

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksena pidetyn teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa teoksen tai äänitteen asema orpoteoksena omien oikeuksiensa osalta.

6 artikla

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä poikkeuksesta tai rajoituksesta, joka koskee direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitettua oikeutta valmistaa kappaleita ja 3 artiklassa tarkoitettua oikeutta saattaa teos tai äänite yleisön saataville, jotta voidaan varmistaa, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot saavat käyttää kokoelmiinsa kuuluvia orpoteoksia seuraavin tavoin:

a)

saattamalla orpoteoksen yleisön saataville direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

b)

valmistamalla kappaleita direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla digitointia, saataville saattamista, indeksointia, luettelointia, säilyttämistä tai restaurointia koskeviin tarkoituksiin.

2.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden on käytettävä orpoteoksia tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti ainoastaan saavuttaakseen yleisen edun mukaisiin tehtäviinsä liittyvät tavoitteet, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten ja äänitteiden säilyttäminen, restaurointi sekä niiden kulttuuri- ja opetuskäytön mahdollistaminen. Organisaatiot voivat kerryttää tällaisen käytön yhteydessä tuloja yksinomaan kattaakseen niille orpoteosten digitoinnista ja yleisön saataville saattamisesta aiheutuvat kustannukset.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot ilmoittavat tunnistettujen tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden nimet aina orpoteoksen käytön yhteydessä.

4.   Tämä direktiivi ei rajoita edellä tarkoitettujen organisaatioiden sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, ei varsinkaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimusten osalta.

5.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos oikeudenhaltijat lopettavat teostensa tai muun suojatun aineiston aseman orpoteoksena, heille maksetaan kohtuullinen korvaus siitä, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot ovat käyttäneet tällaisia teoksia tai muuta suojattua aineistoa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat määritellä olosuhteet, joissa tällainen korvaus voidaan maksaa. Korvauksen taso määritetään unionin oikeudessa asetettuja rajoja noudattaen sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon kyseessä olevaa orpoteosta käyttävä organisaatio on sijoittautunut.

7 artikla

Muiden säännösten soveltaminen

Tämä direktiivi ei vaikuta niiden säännösten soveltamiseen, jotka koskevat erityisesti patentteja, tavaramerkkejä, malleja, hyödyllisyysmalleja, puolijohdetuotteiden piirimalleja, typografisia merkkejä, ehdollista pääsyä, yleisradiopalvelujen pääsyä kaapeliverkkoihin, kansallisaarteiden suojaa, aineistojen tallentamis- tai luovuttamisvaatimuksia, kilpailun rajoituksia ja vilpillistä kilpailua koskevaa oikeutta, liikesalaisuutta, turvallisuutta, luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, julkisten asiakirjojen saatavuutta, sopimusoikeutta ja lehdistönvapautta koskevia sääntöjä sekä tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta.

8 artikla

Ajallinen soveltaminen

1.   Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa tarkoitettuihin teoksiin ja äänitteisiin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädännön suojan piiriin 29 päivänä lokakuuta 2014 tai sen jälkeen.

2.   Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta ennen 29 päivänä lokakuuta 2014 toteutettuihin toimiin eikä ennen mainittua päivää hankittuihin oikeuksiin.

9 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 29 päivänä lokakuuta 2014. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

10 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia koskevien tietolähteiden kehitystä ja antaa viimeistään vuoden kuluessa 29 päivänä lokakuuta 2015 ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen sen soveltamisalaan kuulumattomien kustantajien ja teosten tai soveltamisalaan kuulumattoman muun suojatun aineiston, erityisesti erillisten valokuvien ja muiden kuvien, mahdollisesta sisällyttämisestä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 29 päivänä lokakuuta 2015 kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ottaen huomioon digitaalisten kirjastojen kehityksen.

Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi.

Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt katsoa, että tämän direktiivin täytäntöönpano haittaa jotakin sen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksien hallinnointia koskevista kansallisista järjestelyistä, se voi ilmoittaa asiasta komissiolle ja toimittaa samalla kaiken tarvittavan aineiston. Komissio ottaa tällaisen aineiston huomioon laatiessaan tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun kertomuksen ja arvioidessaan, onko tarpeen antaa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 376, 22.12.2011, s. 66.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lokakuuta 2012.

(3)  EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 386/2012, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisena seurantakeskuksena (EUVL L 129, 16.5.2012, s. 1).


LIITE

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lähteitä ovat muun muassa seuraavat:

1)

julkaistujen kirjojen osalta:

a)

vapaakappalekirjasto, kirjastojen aineistoluettelot sekä kirjastojen ja muiden laitosten auktoriteettitietueet;

b)

kyseisen valtion kustantaja- ja kirjailijaliitot

c)

olemassa olevat tietokannat ja rekisterit, kuten WATCH- (Writers, Artists and their Copyright Holders) ja ISBN (International Standard Book Number) -tietokannat, sekä kirjallisuuden julkaisuluettelot;

d)

asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, erityisesti kappaleiden valmistusoikeuksien haltijaorganisaatioiden, tietokannat;

e)

lähteet, joissa yhdistyy useita tietokantoja ja rekistereitä, kuten VIAF (Virtual International Authority Files) ja ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

2)

sanomalehtien, aikakauslehtien ja aikakausjulkaisujen osalta:

a)

aikakausjulkaisujen ISSN (International Standard Serial Number) -tietokanta;

b)

kirjastojen kokoelmia koskevat hakemistot ja luettelot;

c)

vapaakappalekirjasto;

d)

kyseisen valtion kustantaja-, kirjailija- ja toimittajaliitot;

e)

asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, myös kappaleiden valmistusoikeuksien haltijaorganisaatioiden, tietokannat;

3)

visuaalisten teosten, kuten kuvataiteen, valokuvien, kuvituksen, muotoilun, arkkitehtuurin, viimeksi mainittujen teosten luonnosten ja muiden tällaisten teosten, jotka sisältyvät kirjoihin, aikakausjulkaisuihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin tai muihin teoksiin, osalta:

a)

edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut lähteet;

b)

asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, erityisesti visuaalisen taiteen yhteisvalvontajärjestöjen ja myös kappaleiden valmistusoikeuksien haltijaorganisaatioiden, tietokannat;

c)

tarvittaessa kuvatoimistojen tietokannat;

4)

audiovisuaalisten teosten ja äänitteiden osalta:

a)

vapaakappalekirjasto;

b)

kyseisen valtion tuottajajärjestöt;

c)

elokuva- ja äänitearkistojen ja kansalliskirjastojen tietokannat;

d)

tietokannat, joissa käytetään asiaankuuluvia standardeja ja tunnisteita, kuten audiovisuaalisen materiaalin osalta ISAN-numeroa (International Standard Audiovisual Number), musiikkiteosten osalta ISWC-koodia (International Standard Music Work Code) ja äänitteiden osalta ISRC-koodia (International Standard Recording Code);

e)

asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, erityisesti tekijöiden, esittäjien, äänitetuottajien ja audiovisuaalisten teosten tuottajien yhteisvalvontajärjestöjen, tietokannat;

f)

teoksen pakkauksissa olevat tiedot tuotantoon osallistuneista ja muut tiedot;

g)

muiden asiaan liittyvien, tiettyjä oikeudenhaltijoiden ryhmiä edustavien järjestöjen tietokannat.


PÄÄTÖKSET

27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/13


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 994/2012/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen kaikki uudet ja jo voimassa olevat energia-alan kahdenväliset sopimuksensa kolmansien maiden kanssa. Komission olisi annettava nämä tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville asianmukaisessa muodossa ottaen huomioon tarve suojata liiketoiminnan kannalta arkaluonteiset tiedot.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki asianmukaiset toimenpiteet perussopimuksista tai unionin toimielinten antamista säädöksistä johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen vältettävä ristiriitaisuuksia unionin oikeuden sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtyjen kansainvälisten sopimusten välillä tai poistettava ne.

(3)

Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energia-alan sopimuksia koskeva hyvin suuri avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteisvastuun hengessä koordinoituja toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin oikeuden mukaisia ja että niillä voidaan tosiasiallisesti turvata energian toimitukset. Tällainen avoimuus myös edistäisi sekä unionin sisäisen yhteistyön tiivistämistä ulkoisten energiasuhteiden alalla että unionin pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden saavuttamista energian, ilmaston ja energian toimitusvarmuuden alalla.

(4)

Olisi näin ollen perustettava uusi tietojenvaihtomekanismi. Sen olisi koskettava vain sellaisia hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, koska nämä kaksi näkökohtaa liittyvät erottamattomasti toisiinsa. On jäsenvaltioiden asia tehdä alustava arviointi siitä, onko hallitustenvälisellä sopimuksella tai muulla tekstillä, johon hallitustenvälisessä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan, vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen olisi kuuluttava tämän tietojenvaihtomekanismin piiriin. Tietojenvaihtomekanismin olisi koskettava erityisesti kaikkia sellaisia hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka vaikuttavat kaasun, öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän infrastruktuurin kautta tai unioniin tuotavan energian määrään.

(5)

Hallitustenväliset sopimukset, joista on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle muiden unionin säädösten nojalla, olisi jätettävä tietojenvaihtomekanismin soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä vapautusta ei olisi kuitenkaan sovellettava sellaisiin kolmansien maiden kanssa tehtyihin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasuinfrastruktuurin ja kaasuvarantojen kehittämiseen ja käyttöön ja jotka on ilmoitettava komissiolle toimista kaasunsaannin turvaamiseksi 20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 994/2010 (3) 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti. Tällaisista sopimuksista olisi ilmoitettava tässä päätöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päällekkäisyyksien välttämiseksi olisi katsottava, että tämän päätöksen mukaisesti toimitetulla ilmoituksella täytetään asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty velvollisuus.

(6)

Hallitustenvälisten sopimusten asioista, jotka kuuluvat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen alaan, ei olisi kuuluttava tämän päätöksen soveltamisalaan.

(7)

Tällä päätöksellä ei luoda kaupallisten toimijoiden välisiä sopimuksia koskevia velvoitteita. Päätöksellä ei kuitenkaan estetä jäsenvaltioita ilmoittamasta vapaaehtoisesti komissiolle niistä kaupallisista sopimuksista, joihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa. Koska kaupalliset sopimukset saattavat lisäksi sisältää säänteleviä määräyksiä, kaupallisten toimijoiden, jotka neuvottelevat kaupallisia sopimuksia kolmansista maista olevien toimijoiden kanssa, olisi voitava pyytää komissiolta ohjeita, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet unionin oikeuden kanssa.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset siitä riippumatta, ovatko ne tulleet voimaan tai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä kaikki uudet hallitustenväliset sopimukset.

(9)

Lisäämällä avoimuutta tulevista hallitustenvälisistä energia-alan sopimuksista, joista tulevaisuudessa tai parhaillaan neuvotellaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, voitaisiin edistää yhdenmukaisuutta jäsenvaltioiden lähestymistavoissa näiden sopimusten osalta, unionin oikeuden noudattamista ja energian toimitusvarmuutta unionissa. Jäsenvaltioilla olisi siten oltava mahdollisuus ilmoittaa komissiolle uusia hallitustenvälisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muutoksista. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää tätä mahdollisuutta, komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus osallistua tarkkailijana omasta pyynnöstään edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio antaa tähän suostumuksensa. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus pyytää komissiota auttamaan niitä kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujen aikana. Tällöin komissiolla olisi oltava mahdollisuus antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa, ja kiinnittää huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen.

(10)

Komission olisi arvioitava voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

(11)

Avoimuuden lisäämiseksi ja mahdollisten ristiriitaisuuksien välttämiseksi unionin oikeuden kanssa jäsenvaltioiden olisi voitava ilmoittaa komissiolle kolmannen maan kanssa tehtävästä uudesta hallitustenvälisestä sopimuksesta ennen kyseistä sopimusta koskevia neuvotteluja tai niiden aikana. Jos jäsenvaltio, joka on neuvotellut hallitustenvälisen sopimuksen, on ilmoittanut siitä komissiolle ennen neuvottelujen päättymistä ja toimittanut sille hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen, komissiolla olisi oltava mahdollisuus ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle näkemyksensä siitä, onko neuvoteltu sopimus yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Komissiolla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti oikeus käynnistää rikkomismenettely, jos se katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille mainitun perussopimuksen mukaan kuuluvan velvollisuuden.

(12)

Kaikki tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat hallitustenväliset lopulliset ja ratifioidut sopimukset olisi toimitettava komissiolle, jotta niistä voidaan toimittaa tieto kaikille muille jäsenvaltioille.

(13)

Komission olisi annettava kaikki vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa. Komission olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat tiedot omia arviointejaan varten. Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (4) säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

(14)

Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä yhteenveto komissiolle, jotta yhteenveto voidaan saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon.

(15)

Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia mallilausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten mallilausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti kilpailuoikeuden ja energian sisämarkkinasääntöjen osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

(16)

Energian sisämarkkinoiden olemassaolon ja unionin energiapolitiikan tavoitteiden perusteella jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon nämä tavoitteet, kun ne neuvottelevat hallitustenvälisiä energia-alan sopimuksia, joilla on vaikutusta unionin energiapolitiikkaan.

(17)

Lisääntynyt molemminpuolinen tietoisuus voimassa olevista ja uusista hallitustenvälisistä sopimuksista voisi parantaa energia-asioiden koordinointia jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Paremman koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta ja komissiolle annettaisiin mahdollisuus ehdottaa ratkaisuja hallitustenvälisissä sopimuksissa todettuihin ongelmiin.

(18)

Komission olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä koordinointia unionin yleisen strategisen roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan koordinoidun lähestymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden.

(19)

Tietojenvaihtomekanismi, mukaan lukien jäsenvaltioiden sen täytäntöönpanemiseksi suorittamat arvioinnit, ei vaikuta rikkomisia, valtiontukia ja kilpailua koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen.

(20)

Komission olisi arvioitava, onko tämä päätös riittävä ja tehokas sen varmistamiseksi, että hallitustenväliset sopimukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa ja että energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva koordinointi jäsenvaltioiden välillä on runsasta.

(21)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta, joka on energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä, vaan se voidaan tämän päätöksen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.

2.   Tätä päätöstä ei sovelleta sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, joihin jo kokonaisuudessaan sovelletaan unionin oikeuden nojalla muita erityisiä ilmoitusmenettelyjä.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tätä päätöstä sovelletaan hallitustenvälisiin sopimuksiin, joista on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’hallitustenvälisellä sopimuksella’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan ne määräykset, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset määräykset, muodostavat ”hallitustenvälisen sopimuksen”;

2)

’voimassa olevalla hallitustenvälisellä sopimuksella’ hallitustenvälistä sopimusta, joka on tullut voimaan tai jota sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

3 artikla

Tietojen vaihtaminen jäsenvaltioiden ja komission välillä

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset sekä niiden liitteet ja niihin tehdyt muutokset viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2013. Jos näissä voimassa olevissa hallitustenvälisissä sopimuksissa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle myös nämä muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy osia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta kaupallisten yksiköiden välisiin sopimuksiin.

Voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeistään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, katsotaan toimitetuiksi komissiolle tämän kohdan mukaisesti, edellyttäen että ilmoitus täyttää tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt vaatimukset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2013, onko jonkin tällaisen hallitustenvälisen sopimuksen osa katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut tiedot saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon.

Jos jäsenvaltio tämän kohdan nojalla toimittaa komissiolle voimassa olevat sopimukset, jotka kuuluvat myös asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, sen katsotaan noudattaneen mainitussa artiklassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.

2.   Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sille 1 kohdan nojalla toimitettujen sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti unionin kilpailuoikeuden ja energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön kanssa, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset sopimukset on toimitettu.

3.   Ennen kolmannen maan kanssa käytäviä, hallitustenvälistä sopimusta koskevia neuvotteluja tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muuttamista koskevia neuvotteluja tai niiden aikana jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle kirjallisesti neuvottelujen tavoitteet ja neuvotteluissa käsiteltävät määräykset sekä toimittaa komissiolle kaikki muut asiaan liittyvät tiedot. Jos jäsenvaltio tekee komissiolle tällaisen neuvotteluja koskevan ilmoituksen, asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava säännöllisesti komissiolle neuvottelujen edistymisestä.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, voidaanko ensimmäisen alakohdan nojalla toimitetut tiedot saattaa kaikkien muiden jäsenvaltioiden tietoon. Jos asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut, että tiedot voidaan saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon, komissio antaa vastaanotetut tiedot turvallisessa sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville lukuun ottamatta 4 artiklan mukaisesti määritettyjä mahdollisia luottamuksellisia osia.

4.   Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 kohdan nojalla neuvotteluja koskevan ilmoituksen, komissio voi antaa sille neuvoja siitä, miten välttää se, että neuvoteltavana oleva hallitustenvälinen sopimus tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutos on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

5.   Hallitustenvälistä sopimusta tai hallitustenvälisen sopimuksen muutosta ratifioitaessa asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos liitteineen.

Jos hallitustenvälisessä sopimuksessa tai hallitustenvälisen sopimuksen muutoksessa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, jäsenvaltioiden on toimitettava myös nämä muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy osia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta kaupallisten yksiköiden välisiin sopimuksiin.

6.   Komissio antaa 1 ja 5 kohdan nojalla vastaanottamansa asiakirjat kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 7 kohdan ja 4 artiklan soveltamista.

7.   Jos jäsenvaltio antaa komissiolle 4 artiklan mukaisesti ohjeet siitä, että voimassa olevaa hallitustenvälistä sopimusta, voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutosta tai uutta hallitustenvälistä sopimusta ei saa antaa muiden jäsenvaltioiden saataville, sen on annettava saataville yhteenveto toimitetuista tiedoista. Tämän yhteenvedon on sisällettävä kyseessä olevan sopimuksen tai sen muutoksen osalta ainakin seuraavat tiedot:

a)

kohde;

b)

tarkoitus ja soveltamisala;

c)

voimassaoloaika;

d)

sopimuspuolet;

e)

tiedot tärkeimmistä osista.

Komissio antaa yhteenvedot sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.

4 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja 3 artiklan 1–6 kohdan mukaisesti, jäsenvaltio voi ilmoittaa, onko osa tiedoista, riippumatta siitä, onko kyse liiketoimintaan liittyvistä tai muista tiedoista, joiden julkistaminen saattaisi vahingoittaa osapuolten toimintaa, katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut tiedot saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon. Komissio noudattaa tällaisia ilmoituksia.

2.   Tässä artiklassa tarkoitetut luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät rajoita komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin. Komissio varmistaa, että luottamukselliset tiedot ovat vain niiden komission yksiköiden saatavilla, joiden on ehdottoman välttämätöntä saada tiedot käyttöönsä.

5 artikla

Komission tarjoama apu

Jos jäsenvaltio 3 artiklan 3 kohdan nojalla tekee komissiolle ilmoituksen neuvotteluista, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää komissiolta apua näitä neuvotteluja varten.

Komissio voi osallistua neuvotteluihin tarkkailijana asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta pyynnöstään saatuaan asianomaisen jäsenvaltion kirjallisen hyväksynnän.

Jos komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää se, että neuvoteltavana oleva hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

6 artikla

Yhteensopivuuden arviointi

1.   Jos jäsenvaltio hallitustenvälisestä sopimuksesta tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutoksesta neuvotellessaan ei pysty oman arvionsa perusteella tekemään varmaa päätelmää siitä, onko neuvoteltava hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos yhteensopiva unionin oikeuden kanssa, sen on ilmoitettava tästä komissiolle ennen neuvottelujen päättymistä ja toimitettava komissiolle sopimusluonnos tai muutosehdotus liitteineen.

2.   Neljän viikon kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut sopimusluonnoksen tai muutosehdotuksen liitteineen, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksistään, jotka koskevat hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen ja muutosehdotuksen yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa. Jos komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, että komissiolla ei ole epäilyksiä asian suhteen.

3.   Jos komissio 2 kohdan nojalla ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle epäilyksistään, se toimittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle lausuntonsa kyseisen sopimusluonnoksen tai muutosehdotuksen yhteensopivuudesta unionin oikeuden kanssa 10 viikon kuluessa 2 kohdasta tarkoitetusta vastaanottamispäivästä, jäljempänä ’tarkastelukausi’. Tarkastelukautta voidaan jatkaa asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos komissio ei tarkastelukauden aikana anna lausuntoa, katsotaan, että komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhennetään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

7 artikla

Koordinointi jäsenvaltioiden kesken

Komissio helpottaa ja edistää jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia, jotta voidaan

a)

tarkastella hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvää kehitystä ja pyrkiä yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen unionin energia-alan ulkosuhteissa keskeisiin tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin;

b)

määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ratkaisuja;

c)

laatia jäsenvaltioita kuullen parhaisiin käytäntöihin perustuvia valinnaisia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;

d)

tukea tarpeen mukaan sellaisten monenvälisten hallitustenvälisten sopimusten laatimista, joissa on mukana useita jäsenvaltioita tai koko unioni.

8 artikla

Kertomus ja uudelleentarkastelu

1.   Komissio toimittaa 1 päivään tammikuuta 2016 mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta.

2.   Kertomuksessa on erityisesti arvioitava sitä, missä määrin tällä päätöksellä edistetään hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa ja hallitustenvälisiä sopimuksia koskevaa runsasta koordinointia jäsenvaltioiden välillä. Siinä on myös arvioitava, millainen vaikutus tällä päätöksellä on jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa käymiin neuvotteluihin ja ovatko tämän päätöksen soveltamisala ja päätöksessä säädetyt menettelyt tarkoituksenmukaisia.

3.   Toimitettuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen kertomuksen komissio toimittaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 3 artiklan nojalla saaduista tiedoista ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta koskevat tämän päätöksen säännökset.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 68, 6.3.2012, s. 65.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lokakuuta 2012.

(3)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.

(4)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 995/2012,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,

yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi vahvistettava päätöstä N:o 1608/2003/EY koskevat uudet täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon tiede- ja teknologiatilastoissa tapahtunut kehitys sekä pyynnöt uusien, yksityiskohtaisempien ja lyhyemmin aikavälein tuotettavien tilastojen toimittamisesta.

(2)

Olisi jatkettava nykyisillä politiikan aloilla tehtävien päätösten tueksi tällä hetkellä annettavaa tilastollista tukea sekä täytettävä uusista poliittisista aloitteista johtuvat tilastolliset lisävaatimukset siten, että saatavilla olevien resurssien käyttö maksimoidaan ja vastaustaakka minimoidaan.

(3)

Euroopan tilastoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2) säädetään erityisesti hallinnollisten tietolähteiden käyttömahdollisuutta ja tilastosalaisuutta koskevasta viitekehyksestä.

(4)

On tarpeen varmistaa, että Euroopan tiede- ja teknologiatilastot ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tekemä työ olisi sen vuoksi otettava huomioon. Viitekehyksenä olisi pidettävä erityisesti tutkimus- ja kehitystilastoja koskevaa Frascatin käsikirjaa (Frascati Manual on research and development statistics), tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevaa Canberran käsikirjaa (Canberra Manual on statistics on human resources devoted to science and technology), OECD:n julkaisemaa patenttitilastokäsikirjaa (OECD Patent Statistics Manual) sekä OECD:n ja Euroopan komission (Eurostat) yhdessä julkaisemaa innovaatiotilastoja koskevaa Oslon käsikirjaa (Oslo Manual on innovation statistics).

(5)

Selvyyden vuoksi olisi kumottava Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanosta tiede- ja teknologiatilastojen osalta 22 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 753/2004 (3) ja innovaatiotilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanosta 13 päivänä elokuuta 2004 annettu asetus (EY) N:o 1450/2004 (4).

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan tiede- ja teknologiatilastojen tuottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

1.   Tämä asetus kattaa seuraavat alat:

a)

tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot (T&K)

b)

valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevat tilastot

c)

innovaatiotilastot

d)

tieteen ja teknologian alan henkilöresursseja koskevat tilastot, mukaan luettuina sukupuolen ja liikkuvuuden mukaisesti jaotellut tilastot, patenttitilastot, korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevat tilastot sekä muut tiede- ja teknologiatilastot.

Tilastomuuttujaluettelojen, tilastojen piiriin kuuluvan toiminnan ja sektoreiden, tulosten jaottelun, tilastojen laatimisvälin, tietojen toimittamisen määräaikojen ja viitekauden on oltava liitteessä I ja II vahvistetun mukaisia.

Edellä ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettujen alojen osalta tarvittavat tiedot on hankittava nykyisistä tilasto- tai muista tietolähteistä liitteessä I olevan 3 jakson mukaisesti.

2.   Liitteessä I ja II vahvistettuja tilastomuuttujaluetteloita, tilastojen piiriin kuuluvaa toimintaa ja sektoreita, tulosten jaottelua, tilastojen laatimisväliä, tietojen toimittamisen määräaikoja sekä muita ominaispiirteitä on tarvittaessa tarkistettava säännöllisin väliajoin.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on hankittava tarvittavat tiedot yhdistelemällä erilaisia lähteitä, kuten otantakyselyitä, hallinnollisia tietolähteitä tai muita tietolähteitä. Muiden tietolähteiden on laadultaan ja tilastollisten estimointimenettelyjen osalta vähintäänkin vastattava otantakyselyitä ja hallinnollisia tietolähteitä.

4 artikla

Liitteessä I ja II tarkoitettujen tilastojen on perustuttava yhdenmukaistettuihin käsitteisiin ja määritelmiin, erityisesti niihin jotka sisältyvät Frascatin käsikirjan (T&K-tilastot), Canberran käsikirjan (tieteen ja teknologian alan henkilöstöresurssit), OECD:n patenttitilastokäsikirjan (patenttitilastot) ja Oslon käsikirjan (innovaatiotilastot) viimeisimpiin versioihin tai muihin yhdenmukaistettuihin standardeihin.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan komissiolle (Eurostat) liitteessä I ja II lueteltujen muuttujien tiedot, salassa pidettävät tiedot mukaan luettuina, käyttäen teknistä vakiomuotoa, jonka komissio (Eurostat) on määrittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Innovaatiotilastoista jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toimittaa komissiolle (Eurostat) yksittäisiä tietueita käyttäen teknistä vakiomuotoa, jonka komissio (Eurostat) on määrittänyt.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettavien tietojen laadun varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) vakiomuotoiset laatuselvitykset seuraavista tiedoista:

a)

tutkimus ja kehittäminen (T&K)

b)

valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahat

c)

innovaatio.

Tutkimus- ja kehittämistilastojen osalta on laadittava erilliset laatuselvitykset yrityssektorilta, julkiselta sektorilta ja korkeakoulusektorilta. Yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta laaditaan laatuselvitykset ainoastaan, jos sektorin T&K-toiminnan menojen osuus on yli viisi prosenttia kansallisista T&K-toiminnan kokonaiskustannuksista.

3.   Jäsenvaltioiden on laadittava laatuselvitykset liitteessä III vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja niiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä laatukriteerejä.

4.   Tutkimusta ja kehittämistä sekä valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevissa ensimmäisissä laatuselvityksissä on käsiteltävä viitevuoden 2011 tietoja, ja ne on toimitettava 31 päivään lokakuuta 2013 mennessä. Innovaatiotilastoja koskevassa ensimmäisessä laatuselvityksessä on käsiteltävä viitevuoden 2012 tietoja, ja se on toimitettava 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä. Sitä seuraavat laatuselvitykset on toimitettava komissiolle (Eurostat) joka toinen vuosi 22 kuukauden kuluessa sen viitevuoden päättymisestä, josta tiedot kerättiin.

7 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 753/2004 ja asetus (EY) N:o 1450/2004.

Asetusta (EY) N:o 753/2004 sovelletaan kuitenkin edelleen viitevuotta 2011 koskevien tutkimusta ja kehittämistä sekä valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevien tilastojen osalta.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 230, 16.9.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  EUVL L 118, 23.4.2004, s. 23.

(4)  EUVL L 267, 14.8.2004, s. 32.


LIITE I

TIEDE- JA TEKNOLOGIATILASTOT

1   jakso

Tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot

1.   Tilastot kootaan koko talouden alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tulosten on koskettava kaikkien niiden tutkimusta ja kehittämistä harjoittavien yksiköiden perusjoukkoa, jotka on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (1) vahvistetun yhteisen tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) pääluokkiin A–U.

2.   Jäljempänä 3 kohdassa lueteltujen tilastojen koonnissa käytettävät tilastolliset yksiköt ovat seuraavat: a) yritykset kansallisella tasolla laadittavia tilastoja varten ja b) paikalliset yksiköt alueellisella tasolla (NUTS 2) laadittavia tilastoja varten. Käytettävien tilastollisten yksiköiden määritelmät (”yritys” ja ”paikallinen yksikkö”) vahvistetaan tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (2).

3.   Luettelo koottavista tilastotiedoista (niiden jaottelu mukaan luettuna) annetaan jäljempänä.

Koodi

Nimi

Kaikki alat

Suorittajasektorin mukaan

Yritykset

Korkeakoulusektori

Julkinen sektori

Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori

Huomautuksia

1.11

T&K-henkilöstön lukumäärä

 

Ilman jaottelua

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Ammatin ja sukupuolen mukaan

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Tutkinnon ja sukupuolen mukaan

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Alueittain (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) ja sukupuolen mukaan

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Tutkijoiden lukumäärä

 

Ilman jaottelua

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Sukupuolen mukaan

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Tutkinnon ja sukupuolen mukaan

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) ja sukupuolen mukaan

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Alueittain (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

vapaaehtoinen

 

Ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

vapaaehtoinen

 

Kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

vapaaehtoinen

1.13

T&K-henkilöstön määrä henkilötyövuosina (FTE) ilmaistuna

 

Ilman jaottelua

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

vuosittain

 

Ammatin mukaan

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Tutkinnon mukaan

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

vapaaehtoinen

 

Alueittain (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Kokoluokittain

 

1.13.6.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

1.14

Tutkijoiden määrä henkilötyövuosina (FTE) ilmaistuna

 

Ilman jaottelua

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

vuosittain

 

Sukupuolen mukaan

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

vapaaehtoinen

 

Tutkinnon mukaan

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

vapaaehtoinen

 

Alueittain (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

vapaaehtoinen

 

Kokoluokittain

 

1.14.7.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

1.20

Oman T&K-toiminnan menot

 

Ilman jaottelua

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

vuosittain

 

Rahoituslähteen mukaan

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

T&K-tyypin mukaan

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

vapaaehtoinen Terveyssektorille ja Kaikille aloille

 

Kustannustyypin mukaan

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Tavararyhmän mukaan (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

vapaaehtoinen

 

Kokoluokittain

 

1.20.6.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

 

Rahoituslähteen ja kokoluokan mukaan

 

1.20.7.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

 

Päätieteenalan mukaan

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Sosioekonomisen tavoitteen mukaan

 

 

 

1.20.9.3

 

vapaaehtoinen

 

Alueittain (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Kaikkien muuttujien tiedot on toimitettava joka toinen vuosi parittomina vuosina, lukuun ottamatta niitä, joiden osalta 3 kohdan taulukoissa on säädetty, että ne on toimitettava vuosittain.

5.   Ensimmäinen viitevuosi, jolta 3 kohdassa luetellut tilastot on laadittava, on kalenterivuosi 2012.

6.   Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalenterivuoden päättymisestä. Vuosittain kerättäviä muuttujia koskevat alustavat tulokset on lisäksi toimitettava 10 kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päättymisestä.

7.   Tilastojen tuottaminen

7.1

Ammatin mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”tutkijat” ja ”muu T&K-henkilöstö”.

7.2

Tutkinnon mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”tohtorintutkinnon suorittaneet (ISCED 2011, taso 8)”, ”muut korkeakoulututkinnot ja muut korkea-asteen tutkinnot (ISCED 2011, tasot 5, 6 ja 7)” sekä ”muut tutkinnot”.

7.3

Päätieteenalan mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”luonnontieteet”, ”tekniikka (ja teknologia)”, ”lääke- ja hoitotieteet”, ”maa- ja metsätaloustieteet”, ”yhteiskuntatieteet” ja ”humanistiset tieteet”.

7.4

Kokoluokittain ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava seuraaviin kokoluokkiin: ”0 työntekijää”, ”1–9 työntekijää”, ”10–49 työntekijää”, ”50–249 työntekijää”, ”250–499 työntekijää”, ”500 työntekijää tai enemmän”.

7.5

Rahoituslähteen mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin: ”yritykset”, ”julkinen sektori”, ”yksityinen voittoa tavoittelematon sektori”, ”korkeakoulusektori” ja ”ulkomainen”. Luokka ”ulkomainen” on jaoteltava edelleen seuraavasti: ”ulkomaiset yritykset”, ”Euroopan komissio”, ”kansainväliset järjestöt” ja ”muut lähteet”. Yritykset-sektorilla luokka ”ulkomaiset yritykset” on jaoteltava edelleen seuraavasti: ”saman ryhmän ulkomaiset yritykset” ja ”muut ulkomaiset yritykset”.

7.6

T&K-tyypin mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin ”perustutkimus”, ”soveltava tutkimus” ja ”kokeellinen kehittämistyö”.

7.7

Kustannustyypin mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin ”toimintakustannukset (työvoima- ja muut kustannukset)” ja ”pääomakustannukset”.

7.8

Sosioekonomisen tavoitteen mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets) lukutason (chapter level) mukaisesti.

7.9

Ikäryhmän mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava seuraaviin (vuosina ilmaistuihin) ikäryhmiin: ”vähemmän kuin 25 vuotta”, ”25–34”, ”35–44”, ”45–54”, ”55–64”, ”65 vuotta tai enemmän”.

7.10

Kansalaisuuden mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava seuraaviin luokkiin: ”oman maan kansalainen”, ”muun EU-maan kansalainen”, ”muun Euroopan maan kansalainen”, ”Pohjois-Amerikan maan kansalainen”, ”Väli- tai Etelä-Amerikan maan kansalainen”, ”Aasian maan kansalainen”, ”Afrikan maan kansalainen”, ”muu kansalaisuus”.

7.11

Pääasiallisen toimialan mukaan ja tavararyhmän mukaan ilmoitettavat tilastotiedot (NACE Rev.2) on jaoteltava seuraaviin NACE Rev. 2 -luokituksen 2-, 3- tai 4-numerotasoihin tai niiden aggregaatteihin:

”01, 02, 03”, ”05, 06, 07, 08, 09”, ”10 to 33”, ”10, 11, 12”, ”10, 11”, ”12”, ”13, 14, 15”, ”13”, ”14”, ”15”, ”16, 17, 18”, ”16”, ”17”, ”18”, ”19”, ”20”, ”21”, ”22”, ”23”, ”24”, ”25, 26, 27, 28, 29, 30”, ”25”, ”25.4”, ”26”, ”26.1”, ”26.2”, ”26.3”, ”26.4”, ”26.5”, ”26.6”, ”26.7”, ”27”, ”28”, ”29”, ”30”, ”30.1”, ”30.2”, ”30.3”, ”30.4”, ”31”, ”32”, ”32.5”, ”33”, ”35, 36, 37, 38, 39””35, 36”, ”37, 38, 39”, ”41, 42, 43”, ”45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82””45, 46, 47”, ”49, 50, 51, 52, 53”, ”55, 56”, ”58, 59, 60, 61, 62, 63”, ”61”, ”62”, ”63”, ”64, 65, 66”, ”68”, ”69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, ”71”, ”72”, ”72.1”, ”72.2”, ”77, 78, 79, 80, 81, 82”, ”84, 85”, ”86, 87, 88”, ”86”, ”87, 88”, ”90, 91, 92, 93”, ”94, 95, 96, 97, 98, 99”, ”01–99”.

8.   Tässä jaksossa määriteltyihin tilastoihin liittyvät käsitteet ja määritelmät annetaan Frascatin käsikirjassa.

9.   Komissio ja/tai jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvia pilottitutkimuksia T&K-tilastoja koskevista lisämuuttujista ja jaotteluista tavoitteenaan vahvistaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa T&K-alalla. Pilottitutkimuksilla arvioidaan tiedonkeruun toteutettavuutta ja kerättävien tietojen tarkoituksenmukaisuutta siten, että huomioon otetaan tiedoista saatava hyöty suhteessa tiedonkeruun kustannuksiin ja keruusta yrityksille aiheutuvaan taakkaan. Pilottitutkimusten aiheet päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

2   jakso

Valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevat tilastot

1.   Seuraavat tilastot on koottava:

Koodi

Nimi

21.0

Valtion T&K-määrärahat budjettiesityksessä (jonka parlamentti hyväksyy budjettikauden alussa)

21.1

Valtion T&K-määrärahat lopullisessa budjetissa (budjettikauden aikana hyväksytty tarkistettu budjetti)

22.0

Kansallinen julkinen rahoitus kansainvälisesti koordinoituun T&K-toimintaan.

2.   Kaikkien muuttujien tiedot toimitetaan vuosittain.

3.   Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2012.

4.   Tulokset on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päättymisestä muuttujan 21.0 osalta (kaikki jaottelut mukaan lukien) ja kahdentoista kuukauden kuluessa muuttujan 21.1 ja 22.0 osalta (kaikki jaottelut mukaan lukien).

5.   Tilastojen tuottaminen

5.1

Muuttujista 21.0 ja 21.1 kootut tilastotiedot on jaoteltava NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets 2007) lukutason (chapter level) mukaisesti.

5.2

Muuttujasta 21.1 kootut tilastotiedot on jaoteltava seuraavasti:

a)

NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets 2007) lukujen alakohtien (sub-chapter level) tasolla – vapaaehtoinen

b)

luokkiin ”projektirahoitus” and ”institutionaalinen rahoitus” – vapaaehtoinen.

5.3

Muuttujasta 22.0 kootut tilastotiedot on jaoteltava seuraavasti: ”kansalliset rahoitusosuudet kansainvälisille julkisille T&K-toimijoille”, ”kansalliset rahoitusosuudet Euroopanlaajuisille kansainvälisille julkisille T&K-ohjelmille” ja ”kansalliset rahoitusosuudet jäsenvaltioiden hallitusten välillä (ja ehdokasmaiden ja EFTA-maiden kanssa) perustetuille kahdenvälisille ja monenvälisille T&K-ohjelmille.”

6.   Tässä jaksossa määriteltyihin tilastoihin liittyvät käsitteet ja määritelmät annetaan Frascatin käsikirjassa tai muissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

3   jakso

Muut tiede- ja teknologiatilastot

Muilla tiede- ja teknologiatilastojen aloilla keskitytään erityisesti seuraaviin tehtäviin:

a)

Tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevat tilastot (myös sukupuolen ja liikkuvuuden mukaan jaotellut tilastot): Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat tilastopuitteet tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevia tilastoja varten lähinnä hyödyntämällä entistä paremmin kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä (myös Euroopan tilastojärjestelmän sisällä). Erityishuomiota on kiinnitettävä sukupuolinäkökohtiin.

b)

Patenttitilastot: Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat puitteet patenttitilastoja varten tuottamalla säännöllisesti kansallisia ja kansainvälisiä patenttitilastoja ja indikaattoreita kansallisista ja kansainvälisistä patenttivirastoista saatavilla olevien tietojen pohjalta.

c)

Korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevat tilastot: Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat tilastopuitteet korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevia tilastoja varten lähinnä hyödyntämällä entistä paremmin kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä (myös Euroopan tilastojärjestelmän sisällä). Tähän työhön sisältyy myös toimintojen ja tuotteiden tunnistaminen ja luokittelu, näiden toimintojen taloudellisen suorituksen mittaaminen sekä niiden osuuden mittaaminen koko talouden suorituskyvyn kannalta.

d)

Muut tiede- ja teknologiatilastot: Muu suunnittelu- ja täytäntöönpanotyö liittyy muun muassa biotekniikan, nanotekniikan ja muiden sellaisten alojen (terveys, turvallisuus, ympäristö- ja ilmastonmuutos) tilastoihin, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä jaksossa lueteltujen alojen osalta tarvittavat tiedot hankitaan enimmäkseen nykyisistä tilastolähteistä tai muista tilastolähteistä (esimerkiksi sosiaali- ja taloustilastojen alalla).


(1)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1.


LIITE II

INNOVAATIOTILASTOT

1   jakso

Jäljempänä 2 jaksossa lueteltujen tilastojen kokoamisessa on käytettävä tilastoyksikkönä yritystä. Käytettävien tilastoyksiköiden (”yritys”) määritelmät vahvistetaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93.

2   jakso

Jäsenvaltioiden on laadittava seuraavat innovaatiotilastot:

Muuttuja

Nimi

Huomautuksia

1

Innovatiivisten yritysten lukumäärä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista yrityksistä ilmaistuna

2

Niiden innovatiivisten yritysten lukumäärä, jotka esittelivät uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, jotka ovat markkinoille uusia / yritykselle uusia

Absoluuttisena arvona, prosentteina kaikista yrityksistä ja prosentteina innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

3

Liikevaihto innovaatioista, jotka liittyvät uusiin tai merkittävästi parannettuihin tuotteisiin, jotka ovat markkinoille uusia

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaihdosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko liikevaihdosta ilmaistuna

4

Liikevaihto innovaatioista, jotka liittyvät uusiin tai merkittävästi parannettuihin tuotteisiin, jotka ovat yritykselle uusia, mutta eivät ole uusia markkinoille

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaihdosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko liikevaihdosta ilmaistuna

5

Innovaatioyhteistyössä mukana olevien innovatiivisten yritysten lukumäärä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

6

Innovaatiomenot

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaihdosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko liikevaihdosta ilmaistuna

7

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka ilmoittivat merkittäviä innovaatiotoiminnan tavoitteita

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna – vapaaehtoinen

8

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka ilmoittivat merkittävistä innovaation tietolähteistä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna – vapaaehtoinen

9

Niiden yritysten määrä, jotka ovat kohdanneet merkittäviä vaikeuksia

Absoluuttisena arvona, prosentteina kaikista yrityksistä, prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ja prosentteina niistä yrityksistä, jotka eivät ole innovatiivisia, ilmaistuna – vapaaehtoinen

10

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka kehittivät innovaatioita itse tai yhdessä muiden yritysten / laitosten kanssa

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

Jäsenvaltiot saavat laatia edellä mainittujen tilastojen lisäksi lisätilastoja (jaottelu mukaan luettuna) Oslon käsikirjassa lueteltujen pääteemojen mukaisesti. Lisätilastojen ottamisesta mukaan päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdenmukaistettua tiedonkeruulomaketta muutetaan tällöin vastaavasti.

3   jakso

Tiedot on toimitettava NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen pääluokkiin B, C, D, E, H, J ja K sekä NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen kaksinumerotasoon 46, 71, 72 ja 73 kuuluvista markkinatoimintaa harjoittavista yrityksistä. Jäsenvaltiot voivat halutessaaan laajentaa kattavuutta edelleen.

4   jakso

Kaikkien muuttujien tiedot on toimitettava joka toinen vuosi parillisina vuosina.

5   jakso

Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2012.

6   jakso

1.

Kaikki tulokset on jaoteltava toimialan mukaan NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen pääluokkatasolla, kaksinumerotasolla tai muina aggregaatteina sekä seuraavien työntekijöiden määriin perustuvien luokkien mukaan:

NACE-luokka/kokoluokka

10–49 työntekijää

50–249 työntekijää

yli 249 työntekijää

yhteensä

”B-C-D-E-46-H-J-K-71-72–73”

x

x

x

x

”B-C-D-E”

x

x

x

x

”B”

x

x

x

x

”C”

x

x

x

x

”10–12”

 

 

 

x

”13–15”

 

 

 

x

”16–18”

 

 

 

x

”19–22”

 

 

 

x

”20”

 

 

 

x

”21”

 

 

 

x

”23”

 

 

 

x

”24”

 

 

 

x

”25–30”

 

 

 

x

”25”

 

 

 

x

”26”

 

 

 

x

”31–33”

 

 

 

x

”D”

x

x

x

x

”E”

x

x

x

x

”36”

 

 

 

x

”37–39”

 

 

 

x

”46-H-J-K-71-72–73”

x

x

x

x

”46”

x

x

x

x

”H”

x

x

x

x

”49–51”

 

 

 

x

”52–53”

 

 

 

x

”J”

x

x

x

x

”58”

 

 

 

x

”61”

 

 

 

x

”62”

 

 

 

x

”63”

 

 

 

x

”K”

x

x

x

x

”64”

 

 

 

x

”65”

 

 

 

x

”66”

 

 

 

x

”71-72-73”

x

x

x

x

”71”

 

 

 

x

”72”

 

 

 

x

”73”

 

 

 

x

2.

Muuttujasta 1 koottujen tilastotietojen on katettava neljän tyyppiset innovaatiot, joiden mukaan ne on jaoteltava: prosessi-, tuote-, organisaatio- ja markkinointi-innovaatiot. Muuttujista 5–10 koottujen tilastotietojen on katettava yritykset, jotka harjoittavat prosessi- ja/tai tuoteinnovaatiotoimintaa. Muiden kuin muuttujasta 1 koottujen tilastotietojen kattavuus ja jaottelu neljään innovaatiotyyppiin päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdenmukaistettu tiedonkeruulomake muutetaan tällöin vastaavasti.

3.

Muuttujasta 5 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaatioyhteistyön lajin mukaan. Muuttujasta 6 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaatiomenojen lajin mukaan. Muuttujasta 7 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaation tavoitteiden lajin mukaan. Muuttujasta 8 kootut tilastotiedot on jaoteltava tietolähteen lajin mukaan. Muuttujasta 9 kootut tilastotiedot on jaoteltava vaikeuksia aiheuttavien tekijöiden lajin mukaan. Muuttujasta 10 kootut tilastotiedot on jaoteltava kehittäjien lajin mukaan. Näistä jaotteluista päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdenmukaistettua tiedonkeruulomaketta muutetaan tällöin vastaavasti.

7   jakso

1.

Kaikki tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalenterivuoden päättymisestä.

2.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa vapaaehtoisesti komissiolle (Eurostat) yksittäisiä tietueita, jotka sisältävät kaikki kansallisten innovaatiotutkimusten yhteydessä tutkitut tilastoyksiköt.

8   jakso

1.

Viitevuodesta 2012 lähtien joka toinen vuosi tehtävien innovaatiotutkimusten tiedonkeruulomakkeen on katettava Oslon käsikirjassa luetellut pääteemat yritysinnovaatioiden mittaamisen osalta.

2.

Komissio (Eurostat) antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa innovaatiotutkimuksia koskevia menetelmäsuosituksia, joiden ansiosta tutkimuksessa kootut tilastotiedot ovat entistä yhdenmukaisempia. Näitä suosituksia annetaan ainakin seuraavista aiheista: tutkimuksen kohdeperusjoukko, kyselytutkimuksen menetelmät (alueelliset näkökulmat mukaan luettuina), yhdenmukaistettu tiedonkeruulomake, tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen sekä tietojen laatuvaatimukset.

3.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tarvittavat tiedot kansallisten innovaatiotilastojen laadinnassa käytetyistä menetelmistä.


LIITE III

LAATUSELVITYKSIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1   jakso

Johdanto

Laatuselvityksissä on oltava sekä määrälliset että laadulliset tietojen laatua koskevat indikaattorit vakiomuodossa, jonka komissio ja jäsenvaltiot ovat yhteistyössä määrittäneet. Komissio (Eurostat) toimittaa tulokset niistä määrällisistä indikaattoreista, jotka voidaan laskea jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on tulkittava tulokset ja kommentoitava niitä oman keruumenetelmänsä kannalta sekä toimitettava tiedot jäljellä olevista määrällisistä indikaattoreista sekä laadullista tietoa.

2   jakso

Aikataulu

Komissio (Eurostat) toimittaa jäsenvaltioille joka toinen vuosi 20 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä (elokuun loppuun mennessä) vakiomuotoisten laatuselvitysten luonnokset, jotka on esitäytetty laatua koskevilla indikaattoreilla ja muilla komission (Eurostat) käytettävissä olevilla tiedoilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava täydennetyt vakiomuotoiset laatuselvitykset komissiolle (Eurostat) joka toinen vuosi 22 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä (lokakuun loppuun mennessä).


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 996/2012,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittävät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi 25 päivänä maaliskuuta 2011 annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (2) erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kyseinen asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (3), joka taas korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (4).

(3)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 284/2012 on muutettu useita kertoja tilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi. Koska enää ei edellytetä uusia muutoksia, on aiheellista korvata täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 248/2012 uudella asetuksella.

(4)

Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 26 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja elintarvikkeissa toiselta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen.

(5)

On aiheellista jättää henkilökohtaiset lähetykset tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen osalta olisi viitattava eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 (5) säännöksiin. Muiden rehujen ja elintarvikkeiden osalta olisi säädettävä, että lähetyksiä voidaan pitää henkilökohtaisina lähetyksinä vain, jos ne eivät ole kaupallisia ja ne on tarkoitettu yksityishenkilölle henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön.

(6)

Japanin viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle kattavia tietoja, joiden mukaan jo soveltamisalan ulkopuolella olevien alkoholijuomien (sake, viski ja shochu) lisäksi muutkaan alkoholijuomat eivät sisällä mitattavissa olevia radioaktiivisuustasoja. Kiillotus- ja käymisprosessi alentaa alkoholijuomien radioaktiivisuutta merkittävässä määrin. Sen vuoksi on aiheellista jättää tietyt muut alkoholijuomat tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan vähentää Japanin viranomaisten ja tuojajäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollista rasitetta.

(7)

Japanin viranomaisten toimittamissa tiedoissa on näyttöä siitä, ettei ole enää tarpeen edellyttää Yamanashin ja Shizuokan prefektuureista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta näytteenottoa ja analysointia radioaktiivisuuden varalta ennen vientiä unioniin. Näytteenottoa ja analysointia koskeva vaatimus olisi pidettävä voimassa vain Shizuokasta peräisin olevan teen ja Shizuokasta ja Yamanashista peräisin olevien sienien osalta.

(8)

Koska Fukushiman prefektuurista peräisin olevista rehuista ja elintarvikkeista löytyy edelleen vaatimustenvastaisia tai merkittäviä radioaktiivisuustasoja, on aiheellista pitää voimassa nykyiset näytteenottoa ja analysointia koskevat vaatimukset ennen vientiä unioniin kaikkien kyseisestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta. Tällaisiin rehuihin ja elintarvikkeisiin olisi kuitenkin sovellettava edelleen yleisiä poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi alkoholijuomia ja henkilökohtaisia lähetyksiä.

(9)

Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Iwaten, Chiban ja Kanagawan prefektuureissa edellytetään tällä hetkellä, että kaikista rehuista ja elintarvikkeista otetaan näytteet ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin; tämä vaatimus on aiheellista rajoittaa koskemaan vain sieniä, teetä, kalastustuotteita, tiettyjä syötäviä luonnonvaraisia kasveja, tiettyjä vihanneksia, tiettyjä hedelmiä, riisiä ja soijapapuja sekä niistä jalostettuja ja saatuja tuotteita. Samoja vaatimuksia olisi sovellettava rehuseoksiin, jotka sisältävät ainesosanaan yli 50 prosenttia jotakin näistä tuotteista, joiden testausta edellytetään ennen vientiä unioniin.

(10)

Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset ovat panneet moitteettomasti täytäntöön unionin lainsäädännössä säädetyt erityisedellytykset eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt yli vuoteen. Sen vuoksi on aiheellista harventaa tuonnin yhteydessä suoritettavaa valvontaa ja tuloksista raportointia komissiolle.

(11)

On aiheellista säätää näiden säännösten seuraavasta tarkistuksesta, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset kolmannelta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen saadaan käyttöön eli 31 päivään maaliskuuta 2014 mennessä. Niiden tuotteiden osalta, joiden sadonkorjuu tapahtuu pääasiassa toisen kasvukauden jälkipuoliskolla, minkä vuoksi toisen kasvukauden kaikki tiedot eivät ole vielä käytettävissä, on kuitenkin aiheellista säätää, että näitä tuotteita koskevia säännöksiä tarkastellaan 31 päivään maaliskuuta 2013 mennessä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 (6) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin, lukuun ottamatta seuraavia:

a)

tuotteet, jotka lähtivät Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011;

b)

tuotteet, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;

c)

alkoholijuomat, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2203 tai 2208;

d)

eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 206/2009 2 artiklan soveltamisalaan;

e)

muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka eivät ole kaupallisia ja on tarkoitettu yksityishenkilölle pelkästään henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön. Epävarmoissa tapauksissa todistustaakka on lähetyksen vastaanottajalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ’Japanin lainsäädännössä säädetyillä siirtymätoimenpiteillä’ tarkoitetaan Japanin viranomaisten 24 päivänä helmikuuta 2012 vahvistamia, cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismääriä koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka esitetään liitteessä III.

’Lähetyksellä’ tarkoitetaan tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen soveltamisalaan ja samaan luokkaan tai kuvaukseen kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista, 5 artiklassa tarkoitetun vakuutuksen sallimissa rajoissa.

3 artikla

Tuonti unioniin

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja elintarvikkeita ja rehuja, jäljempänä ’tuotteet’, saa tuoda Euroopan unioniin ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

4 artikla

Cesium-134:n ja cesium-137:n enimmäismäärät

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta liitteessä III esitettyjä tuotteita, osalta on noudatettava liitteessä II vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

2.   Liitteessä III esitettyjen tuotteiden osalta on noudatettava kyseisessä liitteessä radioaktiiviselle cesiumille asetettua enimmäistasoa.

5 artikla

Vakuutus

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kunkin lähetyksen mukana on oltava voimassa oleva, 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu vakuutus.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on

a)

todistettava, että tuotteet ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, ja

b)

täsmennettävä, kuuluvatko tuotteet Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on lisäksi todistettava, että

a)

tuotteet on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011; tai

b)

tuotteet, lukuun ottamatta Shizuokan prefektuurista peräisin olevaa teetä ja sieniä ja Yamanashakin prefektuurista peräisin olevia sieniä, eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista; tai

c)

tuotteet ovat peräisin ja on lähetetty Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan ja Iwaten prefektuurista mutta niitä ei luetella tämän asetuksen liitteessä IV (eikä analyysiä ennen vientiä näin ollen vaadita); tai

d)

tuotteet on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista mutta ne eivät ole peräisin näistä prefektuureista eivätkä ne ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron aikana; tai

e)

jos kyseessä ovat Shizuokan prefektuurista peräisin oleva tee tai sienet tai Yamanashin prefektuurista peräisin olevat sienet tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset; tai

f)

jos tämän asetuksen liitteessä IV lueteltu tuote on peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista tai jos kyseessä on rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset; Liitteessä IV olevaa tuoteluetteloa sovelletaan rajoittamatta uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 258/97 (7) säädettyjen vaatimusten soveltamista; tai

g)

jos tuotteen tai siinä olevista ainesosista yli 50 prosentin alkuperä on tuntematon, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset.

4.   Edellä oleva 3 kohdan f alakohta koskee myös tuotteita, jotka on pyydystetty tai korjattu kyseisessä kohdassa mainittujen prefektuurien rannikkovesistä, riippumatta siitä, missä kyseiset tuotteet tuodaan maihin.

6 artikla

Vakuutuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

2.   Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa.

3.   Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja siihen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiseloste.

7 artikla

Tunnistetiedot

Kukin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa analyysiraportissa, terveystodistuksessa ja kaikissa lähetyksen mukana seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa.

8 artikla

Rajatarkastusasemat ja nimetyt saapumispaikat

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset, neuvoston direktiivin 97/78/EY (8) soveltamisalaan kuuluvia eriä lukuun ottamatta, on tuotava unioniin komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (9) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

9 artikla

Ennakkoilmoitus

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus kaikista 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä vähintään kahta työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

10 artikla

Viralliset tarkastukset

1.   Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä

a)

asiakirjatarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille;

b)

fyysinen tarkastus ja tunnistustarkastus sekä cesium-134:n ja cesium-137:n varalta laboratorioanalyysi vähintään 5 prosentille lähetyksistä.

2.   Lähetykset on pidettävä virallisessa valvonnassa enintään viiden työpäivän ajan odotettaessa laboratorioanalyysin tuloksia.

3.   Jos laboratorioanalyysien tuloksissa on merkkejä siitä, että vakuutuksessa annetut takeet eivät pidä paikkaansa, katsotaan, että vakuutus ei ole voimassa ja että rehujen ja elintarvikkeiden lähetys ei ole tämän asetuksen säännösten mukainen.

11 artikla

Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 10 artiklassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

12 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Lähetykset voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja esittää tulliviranomaisille edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen,

a)

jonka rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen on vahvistanut asianmukaisesti ja

b)

jossa esitetään todisteet siitä, että 10 artiklassa tarkoitetut viralliset tarkastukset on tehty ja että tarkastusten tulokset ovat olleet myönteiset.

13 artikla

Vaatimustenvastaiset tuotteet

Tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset tuotteet on hävitettävä turvallisesti tai palautettava alkuperämaahan.

14 artikla

Raportit

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Raportti on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla

Siirtymätoimenpide

Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita saa tuoda unioniin, jos ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 mukaisia ja jos

a)

tuotteet ovat lähteneet Japanista ennen tämän asetuksen voimaantuloa; tai

b)

tuotteiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 mukainen vakuutus, joka on annettu ennen 1 päivää marraskuuta 2012, ja tuotteet lähtivät Japanista ennen 1 päivää joulukuuta 2012.

17 artikla

Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä 31 päivään maaliskuuta 2014.

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ennen 31 päivää maaliskuuta 2013 niiden tuotteiden osalta, joiden korjuu tapahtuu pääasiassa elokuun ja marraskuun välillä, sekä kalojen ja kalastustuotteiden osalta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16.

(5)  EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.

(6)  EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.

(7)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(8)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(9)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.


LIITE I

Vakuutus, joka koskee seuraavaa Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia

… (tuote ja alkuperämaa)

Erän tunniste … Vakuutuksen numero …

Erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 mukaisesti

(täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu valtuutettu edustaja)

VAKUUTTAA, että …

… (1 artiklassa tarkoitetut tuotteet)

jotka sisältyvät tähän lähetykseen, jolla on seuraavat ominaisuudet: …

… (lähetyksen ja tuotteen kuvaus, pakkausten määrä ja tyyppi, brutto- tai nettopaino)

lastauspaikka: … (paikka)

…(päiväys)

… (kuljetuksesta vastaavan tahon tiedot)

määränpää: … (määräpaikka ja -maa)

alkuperätila tai -laitos: …

… (nimi ja osoite),

ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärien osalta.

VAKUUTTAA, että lähetys koostuu rehuista tai elintarvikkeista, jotka

eivät kuulu Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan (ks. täytäntöönpanoasetuksen N:o 996/2012 liite III) cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän osalta.

kuuluvat Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan (ks. täytäntöönpanoasetuksen N:o 996/2012 liite III) cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän osalta.

VAKUUTTAA, että lähetys koostuu

rehuista tai elintarvikkeista, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;

rehuista tai elintarvikkeista, jotka eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista, lukuun ottamatta Shizuokan prefektuurista peräisin olevaa teetä tai sieniä ja Yamanashin prefektuurista peräisin olevia sieniä;

rehuista tai elintarvikkeista, jotka on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista mutta jotka eivät ole peräisin näistä prefektuureista eivätkä ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron aikana;

rehuista tai elintarvikkeista, joita ei ole lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liitteessä IV ja jotka ovat peräisin tai on lähetetty Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista;

teestä tai sienistä taikka rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia ja jotka ovat peräisin Shizuokan prefektuurista, ja niistä on otettu … (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi …

(pvm) …

(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;

sienistä tai rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia ja jotka ovat peräisin Yamanashin prefektuurista, ja niistä on otettu (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi …

(pvm) …

(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;

rehuista tai elintarvikkeista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liitteessä IV, tai rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja jotka ovat peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista, ja niistä on otettu … (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi … (päiväys) … (laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;

rehuista ja elintarvikkeista, joiden alkuperä on tuntematon tai jotka sisältävät yli 50 prosenttia ainesosia, joiden alkuperä on tuntematon, ja niistä on otettu … (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi … (päiväys) … (laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä.

Paikka: … (päiväys)…

Leima ja allekirjoitus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun valtuutetun edustajan)

Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen täyttää

Lähetys on hyväksytty esitettäväksi tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovuttamista varten.

Lähetystä EI ole hyväksytty esitettäväksi tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovuttamista varten.

(toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltio)

Päiväys

Leima

Allekirjoitus


LIITE II

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot elintarvikkeessa  (1) (Bq/kg)

 

Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet

Maito ja maitopohjaiset juomat

Muut elintarvikkeet, lukuun ottamatta seuraavia: - mineraalivesi ja vastaavat juomat - käymättömistä lehdistä haudutettu tee

Mineraalivesi ja vastaavat juomat sekä käymättömistä lehdistä haudutettu tee

Cesium-134:n ja cesium-137:n summa

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot rehussa  (3) (Bq/kg)

 

Naudoille ja hevosille tarkoitettu rehu

Sioille tarkoitettu rehu

Siipikarjalle tarkoitettu rehu

Kaloille tarkoitettu rehu (5)

Cesium-134:n ja cesium-137:n summa

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuotteisiin.

Kuivattujen sienien osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5.

Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan teelehdistä haudutettuun juomaan. Kuivatun teen jalostuskerroin on 50, joten teelehdille asetettu enimmäistaso 500 Bq/kg takaa, että enimmäistaso 10 Bq/kg ei ylity haudutetussa teessä.

(2)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

(3)  Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

(4)  Jotta varmistetaan johdonmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78) vahvistetut arvot.

(5)  Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.


LIITE III

Japanin lainsäädännössä säädetyt siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan tässä asetuksessa

a)

Maito ja maitotuotteet, mineraalivesi ja vastaavat juomat, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 200 Bq/kg. Muut elintarvikkeet (lukuun ottamatta riisiä, soijapapuja ja niistä jalostettuja tuotteita), jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

b)

Riisistä valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 30. syyskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

c)

Soijapavut, jotka on korjattu ja saatettu markkinoille ennen 31. päivää joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

d)

Soijapavuista valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.


LIITE IV

Rehut ja elintarvikkeet, joista on otettava näytteet ja jotka on analysoitava cesium-134:n ja cesium-137:n varalta ennen vientiä unioniin

a)

Fukushiman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

kaikki tuotteet, ottaen huomioon tämän asetuksen 1 artiklassa säädetyt poikkeukset.

b)

Shizuokan prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

tee ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 09022101 20 ja 2202 90 10;

sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80.

c)

Yamanashin prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80.

d)

Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

tee ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0902, 2101 20 ja 2202 90 10;

sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;

kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 ja 0308 (1);

riisi ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 ja 1905 90 (1);

soijapavut ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

azukipavut, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0708 20, 0713 32 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodiin 1106 10 (1);

mustikat ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

neidonhiuspuun (ginkgo) pähkinät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0802 90 85, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

japaninaprikoosit, jotka kuuluvat CN-koodiin 0802 40 85, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

sitrushedelmät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0805, sitrushedelmien kuori, joka kuuluu CN-koodiin 0814 00 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

japaninpersimonit, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 70 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

granaattioment, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

kastanjaköynnös (Akebia quinata), joka kuuluu CN-koodiin 0810 90 75, ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

omenamaiset hedelmät (Chaenomeles), jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

papaijat (Asimina triloba), jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

päärynät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 30 10, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

kastanjat, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 41 00 ja 0802 42 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

saksanpähkinät, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 31 00 ja 0802 32 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

ashitaba (Angelica keiskei) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

jättiläisetelänruttojuuri (fuki) ja japaninruttojuuri (Petasites japonicus) ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

japanininkivääri (Myoga), joka kuuluu CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2008 99 49, 2008 99 67;

Aralia sp.:n syötävät osat ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

bambunversot (Phyllostacys pubescens) ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91;

sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

japaninpiparjuuren syötävät osat tai wasabi (Wasabia japonica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ja 0910 99;

japaninpersilja (Oenanthe javanica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

japaninpippuri (Zanthoxylum piperitum), joka kuuluu CN-koodiin 0910 99;

kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

kotkansiipi (Matteuccia struthioptheris) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

vuoristokuunlilja (Hosta Montana) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

voitonlaukka (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0703 10, 0710 80, 071190071220 and 0712 90;

japaninohdake (Cirsium japonicum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 (1);

yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp. orientalis) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 (1);

Synurus pungens (Oyamabokuchi) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 (1));

peltokorte (Equisetum arvense) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 (1);

mantsurianlaikkuköynnös (Actinidia polygama) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 and 0813 40 95 (1);

taro (Colocasia esculenta) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodiin 0714 40 (1);

yacon (Smallanthus sonchifolius) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ja 0714 90 (1);

e)

yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät yli 50 prosenttia tuotteita, joita tarkoitetaan tämän liitteen otsakkeissa a, b, c ja d.


(1)  näiden tuotteiden luetteloa tarkastellaan uudelleen ennen 31. maaliskuuta 2013 ottaen huomioon syyskuun ja joulukuun 2012 väliseltä ajalta saadut analyysitulokset.


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 997/2012,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/44


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Ruotsin kanssa

(2012/664/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 25 artiklan,

ottaa huomioon päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (2) ja erityisesti sen 20 artiklan sekä sen liitteessä olevan 4 luvun,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan mukaan ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa hyväksyttyjen unionin toimielinten, elinten ja laitosten säädösten oikeusvaikutukset säilyvät, niin kauan kuin näitä säädöksiä ei kumota, julisteta mitättömiksi tai muuteta perussopimusten nojalla.

(2)

Näin ollen päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklaa sovelletaan, ja neuvoston on päätettävä yksimielisesti, ovatko jäsenvaltiot panneet täytäntöön kyseisen päätöksen 6 luvun säännökset.

(3)

Päätöksen 2008/616/YOS 20 artiklassa säädetään, että päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut päätökset tehdään kyselyyn perustuvan arviointiraportin perusteella. Päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta arviointiraportin on perustuttava arviointikäyntiin ja testausajoon.

(4)

Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojenvaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edellytykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se vastaa kyselyyn.

(5)

Ruotsi on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja ajoneuvorekisteritietoja koskevaan kyselyyn.

(6)

Ruotsi on toteuttanut onnistuneen testausajon Alankomaiden kanssa.

(7)

Ruotsiin on tehty arviointikäynti, ja Belgian ja Alankomaiden arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka on toimitettu asiaankuuluvalle neuvoston työryhmälle.

(8)

Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa tehdään yhteenveto ajoneuvorekisteritietoja koskevien kyselyn, arviointikäynnin ja testausajon tuloksista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi Ruotsi on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 2008/615/YOS 6 luvun tietosuojaa koskevat yleiset säännökset, ja sillä on oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja kyseisen päätöksen 12 artiklan mukaisesti tämän päätöksen voimaantulopäivästä alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. MAVROU


(1)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12.


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/665/YUTP,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,

Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto kohdisti 25 päivänä lokakuuta 2010 päätöksellä 2010/638/YUTP (1) Guinean tasavaltaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä.

(2)

Päätöksen 2010/638/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 27 päivään lokakuuta 2013.

(3)

On tarpeen muuttaa päätöksessä 2010/638/YUTP säädettyjä aseiden vientikieltoon liittyviä toimenpiteitä.

(4)

Päätös 2010/638/YUTP olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/638/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

lisätään alakohta seuraavasti:

”g)

kaivostoiminnassa ja infrastruktuuri-investoinneissa yksinomaan siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen sekä rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen edellyttäen, että riippumaton elin valvoo ja todentaa räjähteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden varastointia sekä niiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttöä sekä että niihin liittyvien palvelujen tarjoajat on tunnistettu;”

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Tapauksissa, jotka kuuluvat g alakohdan soveltamisalaan, jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille kaksi viikkoa edeltäkäsin aikomuksestaan hyväksyntä antaa tuon alakohdan nojalla.”

2)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 27 päivään lokakuuta 2013. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 10.


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi Unkarissa

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7433)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/666/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/855/EY (3) säädetään tietyistä klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteistä päätöksessä olevassa liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla. Kyseiseen luetteloon sisältyy Nógrádin kunta Unkarissa.

(2)

Unkari on ilmoittanut komissiolle klassisen sikaruton viimeaikaisesta kehityksestä päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa luettelossa mainitun Nógrádin kunnan alueella.

(3)

Kyseiset tiedot osoittavat, että klassinen sikarutto on hävitetty Nógrádin kunnan alueelta. Näin ollen päätöksessä 2008/855/EY säädettyjä toimenpiteitä ei pitäisi enää soveltaa kyseiseen kuntaan, ja viittaus Nógrádin kuntaan olisi poistettava päätöksen liitteessä olevan I osan luettelosta.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2008/855/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa I osassa 3 kohta seuraavasti:

”3.   Unkari

Pestin alue pohjoiseen ja itään Tonavasta, etelään Slovakian rajasta, länteen Nógrádin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Alankomaissa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7440)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/667/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kulujen rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa vuonna 2011 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 15 päivänä helmikuuta 2012 tehdyllä komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/132/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Alankomaissa vuonna 2011 toteutetuille lintuinfluenssan torjuntaa koskeville hätätoimenpiteille. Alankomaat esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 13 päivänä huhtikuuta 2012.

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksaminen edellyttää, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Alankomaat on päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty, sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Alankomaille 25 päivänä huhtikuuta 2012 ja 4 päivänä kesäkuuta 2012. Alankomaat ilmaisi 11 päivänä kesäkuuta 2012 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Alankomaille vuonna 2011 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Alankomaille vuonna 2011 aiheutuneista lintuinfluenssan hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 429 425,74 euroa.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 59, 1.3.2012, s. 34.


27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Bulgariassa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7454)

(Ainoastaan bulgariankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/668/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen suu- ja sorkkataudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 14 artiklan 4 kohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Bulgariassa vuonna 2011 toteutettujen suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 9 päivänä marraskuuta 2011 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2011/730/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Bulgariassa vuonna 2011 toteutetuille suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskeville hätätoimenpiteille. Bulgaria esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 9 päivänä joulukuuta 2011 ja 24 päivänä tammikuuta 2012.

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksaminen edellyttää, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Bulgaria on päätöksen 2009/470/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty, sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Bulgarialle 19 päivänä kesäkuuta 2012. Bulgaria ilmaisi 20 päivänä kesäkuuta 2012 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Bulgarialle vuonna 2011 suu- ja sorkkataudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Bulgarialle vuonna 2011 aiheutuneista suu- ja sorkkataudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 463 583,37 euroa.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 293, 11.11.2011, s. 36.