ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.285.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 285

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
17. lokakuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/642/YUTP, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/642/YUTP,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2012,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä ensimmäisen kerran yhteisessä kannassa 2004/661/YUTP (1). Se on edelleen ilmaissut vakavan huolensa siitä, ettei Valko-Venäjällä kunnioiteta ihmisoikeuksia ja demokratiaa eikä noudateta oikeusvaltioperiaatetta, ja siitä, ettei poliittisia vankeja ole vapautettu eikä heidän mainettaan palautettu, ja sen vuoksi se on uudistanut ja jatkanut toimenpiteitään.

(2)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/639/YUTP Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (2).

(3)

Erityiset huolet ovat johtaneet rajoittavien toimenpiteiden määräämiseen sellaisia henkilöitä kohtaan, joiden katsotaan Pourgouridesin raportin mukaan olleen päätoimijoita Valko-Venäjällä vuosina 1999 ja 2000 tapahtuneissa neljän tunnetun henkilön katoamisissa ja katoamisten peittelyssä myöhemmin, tai jotka laiminlöivät katoamisia koskevien riippumattomien tutkinta- ja syytetoimien aloittamisen.

(4)

Toimenpiteitä on määrätty kohdistettavaksi myös niihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa Valko-Venäjällä 17 päivänä lokakuuta 2004 järjestettyihin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneestä vilpistä ja vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa Valko-Venäjällä 19 päivänä maaliskuuta 2006 ja 19 päivänä joulukuuta 2010, sekä niihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa mainittujen vaalien ja kansanäänestyksen jälkeisistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista.

(5)

Erityisen vastuun kantavat ne virkamiehet, jotka olivat suoraan osallisina presidentinvaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneessä vilpissä tai vastuussa siitä, ja henkilöt, jotka ovat vastuussa väärennettyjen tietojen levityksen järjestämisestä ja toteuttamisesta valtion valvomissa tiedotusvälineissä, liiallisesta ja aiheettomasta voimankäytöstä aseettomia ja rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, jatkuvien ja poliittisista syistä johtuvien hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta suuria Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan, demokraattisen opposition, valtioista riippumattomien järjestöjen ja vapaiden tiedotusvälineiden edustajien ryhmiä vastaan, järjestelmällisestä ja koordinoidusta kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja Valko-Venäjän tasavallan lakien vastaisesta menettelystä oikeudenkäytössä ja pakkokeinojen ja pelottelun käytöstä vankien laillisia edustajia ja muita yksilöitä vastaan.

(6)

Lisäksi tilanteen vakavuus huomioon ottaen toimenpiteitä olisi kohdistettava myös Valko-Venäjällä johtavassa asemassa oleviin henkilöihin sekä henkilöihin ja yhteisöihin, jotka hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä, erityisesti henkilöihin ja yhteisöihin, jotka antavat hallinnolle taloudellista tai aineellista tukea.

(7)

Näiden toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi niitä olisi sovellettava myös luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai määräysvallassa oleviin yhteisöihin, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai joiden toiminta muulla tavoin heikentää vakavasti demokratiaa tai oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Valko-Venäjällä, sekä yhteisöihin, jotka ovat Lukašenkan hallinnosta hyötyvien tai sitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa.

(8)

Pannen merkille, että 23 päivänä syyskuuta 2012 järjestettyjen viimeisimpien vaalien on myös todettu olevan ristiriidassa kansainvälisten sääntöjen kanssa, erityisesti Valko-Venäjälle lähetetyn Etyjin ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan alustavien havaintojen perusteella, ja ettei tilanne demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suhteen ollut parantunut, neuvosto on edelleen vakavasti huolestunut Valko-Venäjän tilanteesta.

(9)

Päätöksen 2010/639/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2013.

(10)

Päätöksessä 2010/639/YUTP määrätyt toimenpiteet olisi selkeyden vuoksi yhdistettävä yhdeksi säädökseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto tai vienti Valko-Venäjälle jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kiellettyä on

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Valko-Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Valko-Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Valko-Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Valko-Venäjällä;

c)

tietoinen ja tahallinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja unionin ohjelmiin taikka EU:n ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

sellaisten ajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla saadaan aikaan ballistinen suoja, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan käytettäviksi unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Valko-Venäjällä;

c)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

d)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen,

edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt kyseisen viennin ja tuen.

2.   Mitä 1 artiklassa säädetään, ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilökunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Valko-Venäjälle yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

henkilöt, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista tai joiden toiminta muulla tavoin heikentää vakavasti demokratiaa tai oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Valko-Venäjällä, tai heitä lähellä olevat henkilöt;

b)

henkilöt, jotka hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä,

siten kuin henkilöt on lueteltu liitteessä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana,

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla;

tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Mitä 3 kohdassa säädetään, katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksia 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, mukaan lukien unionin järjestämät tai isännöimät taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiollisuutta Valko-Venäjällä välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Vapautus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua vapautusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun vapautuksen.

8.   Jos jäsenvaltio antaa 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla luvan jollekin liitteessä luetellulle henkilölle päästä sen alueelle tai kulkea sen alueen kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaista henkilöä.

4 artikla

1.   Kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat seuraaville tai ovat seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

henkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai joiden toiminta muulla tavoin heikentää vakavasti demokratiaa tai oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Valko-Venäjällä, tai niitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet sekä niiden omistuksessa ja määräysvallassa olevat oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet;

b)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä, sekä niiden omistuksessa ja määräysvallassa olevat oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet,

siten kuin nämä on lueteltu liitteessä.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

5 artikla

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava; tai

e)

on määrä maksaa kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

2.   Edellä olevan 4 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien yhteisen kannan 2006/276/YUTP, neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP tai tämän päätöksen säännöksissä tarkoitetut rajoittavat toimenpiteet ovat koskeneet kyseisiä tilejä,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohtaa.

3.   Edellä oleva 4 artiklan 1 kohta ei estä luetteloon merkittyä luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen merkitsemistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6 artikla

1.   Neuvosto hyväksyy Valko-Venäjän poliittisen tilanteen edellyttämiä muutoksia liitteessä oleviin luetteloihin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perustelut tiedoksi asianomaiselle henkilölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle.

7 artikla

Jotta edellä mainitut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

8 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2013. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se voidaan uusia tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 301, 28.9.2004, s. 67.

(2)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 18.


LIITE

EDELLÄ 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT HENKILÖT JA YHTEISÖT

A.   Edellä 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt

 

Nimet

Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä

Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

Nimet

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Syntymäaika: 24.9.1956, Voronovo, Hrodnan alue

Valko-Venäjän valtionyliopiston rehtori. Hän oli vastuussa useiden oppilaitoksensa opiskelijoiden erottamisesta näiden otettua osaa 19.12.2010 järjestettyihin mielenosoituksiin ja muihin rauhanomaisiin mielenosoituksiin vuonna 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Syntymäaika: 27.8.1948 tai 1949

Puhovitši-alueen tuomioistuimen tuomari. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta. Hän hylkäsi lainvastaisesti Natalja Iljinitšin hakemuksen opettajan asemansa palauttamiseksi Talkovin kaupungin toisen asteen koulussa.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Korkeimman taloustuomioistuimen tuomari. Piti voimassa riippumattoman radiokanavan ”Autoradio” lähetyskiellon. Radiokanavalla lähetettiin opposition ehdokkaan Sannikovin vaaliohjelmaa.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Majuri, vankisiirtola IK-17:n operatiivisen yksikön päällikkö Šklovissa. Painosti poliittisia vankeja epäämällä näiltä oikeuden kirjeenvaihtoon ja kokoontumisiin, antoi määräyksiä näiden alistamisesta tiukempiin rangaistusjärjestelyihin, määräsi etsintöjä ja käytti uhkailua saadakseen nämä tunnustamaan tekoja. Oli suoraan vastuussa poliittisille vangeille ja oppositioaktivisteille kuuluvien ihmisoikeuksien rikkomisesta kohdistamalla heihin liian vahvoja voimatoimia. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Kansainvälisen humanitaaris-ekonomisen instituutin rehtori. Vastuussa joulukuun 2010 vaaleja seuranneisiin mielenosoituksiin osallistuneiden opiskelijoiden erottamisista.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Tuomari Pervomaiskin alueen tuomioistuimessa Minskin kaupungissa.

Osallistui henkilökohtaisesti oikeudellisiin tukahduttamistoimiin rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan 19.12.2010. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Paval Šalamitskin, Mihail Pjatrenkan, Jauhen Baturan ja Tatsjana Grybouskajan 10 päivän vankeuteen, sekä Tornike Berydzen 11 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Syntymäaika: 1960

Henkilö-todistuksen numero: 4020160A013PB7

Ensimmäinen varatiedotusministeri. Vuodesta 2003 edistänyt huomattavasti valtion propagandaa, jossa yllytetään demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin, tuetaan niitä ja oikeutetaan niihin sekä rajoitetaan tiedotusvälineiden vapautta. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Syntymäaika: 1959, Mohilev

Minskin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Eversti, Minskissä sijaitsevan KGB:n pidätyskeskuksen johtaja. Oli henkilökohtaisesti vastuussa niiden henkilöiden julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta tai rankaisemisesta, jotka otettiin kiinni Minskissä 19.12.2010 tapahtuneen vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeisinä viikkoina ja kuukausina. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Eversti, sisäisten joukkojen erityisprikaatin komentaja Minskissä Uruchien esikaupungissa. Komensi yksikköään vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisessa Minskissä 19.12.2010, jolloin käytettiin liioitellun vahvoja voimatoimia. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Syntymäaika: 30.8.1967

Passin numero: SP0013023

Apulaisoikeusministeri, joka vastaa oikeudellisesta tuesta laki- ja sääntelyehdotuksia laativille instituutioille. Hänen tehtäviinsä kuuluu lainsäädäntöehdotusten valvonta.

Hän oli vastuussa väestöön kohdistuvien tukahduttamistointen välineenä käytetyn Valko-Venäjän oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen asemasta ja toiminnasta laatimalla osaltaan lakeja, jotka sortavat kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Toimiessaan aiemmin KGB:n varapäällikkönä hän vastasi henkilöstöstä ja sen tehtävien organisoinnista, ja oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Siirrettiin reserviin toukokuussa 2012.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Tuomari Zavodskoin alueoikeudessa Minskissä.

Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Ihar Paškovitšin, Dzimtry Pašykin, Anton Davydzenkan, Artsem Ljaudanskin ja Artsem Kuzminin 10 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Osoite: Pervomaiskin alueen hallinnon lakiosasto

Tšornogo K 5, toimisto 417,

puh. +375 17 2800264

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi 24. marraskuuta 2011 rangaistuksen Ales Beljatskille, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeus–keskuksen Vjasnan päällikkö ja FIDH:n varapuheenjohtaja. Oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Tuomari Partizanskin piirioikeudessa Minskin kaupungissa. Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Sjarhei Piakartšykin and Sjarhei Navitskin 13 päivän vankeuteen sekä Jauhen Kandrautsun 11 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasian–mukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Minskin Oktjabrskin (Kastritšnitski) alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä. Toimi oikeudenkäynneissä Pavel Vinogradovia, Dmitri Drozdia, Ales Kirkevitšia ja Vladimir Homitšenkoa vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, jota todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot eivät tukeneet.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Eversti, Minskin poliisipäällikkö. Minskin poliisipäälliköksi nimittämisensä 21.10.2011 jälkeen komentajana vastuussa yli kymmenen rauhanomaisen mielenosoittajan toiminnan tukahduttamisesta Minskissä. Mielenosoittajat tuomittiin myöhemmin joukkotapahtumia koskevan lain rikkomisesta. Johti usean vuoden ajan poliisitoimia opposition katumielenosoituksia vastaan.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 23.6.2011, Beluš Zmitser, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR); b) 20.12.2010, Žavnjak Ihar, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Njestser Aleh, 10 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Trybuševski Kiryl, 10 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Muraškevitš Vjatšaslav, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Minskin valtiollisen informatiikka- ja radioelektroniikka-korkeakoulun rehtori. Vastuussa joulukuun 2010 vaaleja seuranneisiin mielenosoituksiin osallistuneiden opiskelijoiden erottamisista.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Syntymäaika: 26.11.1962 Kazakstan

Johtaja, presidentin kanslian informaatio- ja analyysikeskus. Yksi valtion propagandan päälähteistä; propaganda tukee ja perustelee demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Aluevaalilautakunnan päällikkö, Mohilevin alue. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta Mohilevin alueella presidentinvaaleissa 19.12.2010.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Syntymäaika: 1964

Ensimmäinen apulaisoikeusministeri, joka vastaa oikeusviranomaisista, väestörekisteristä ja notaarilaitoksesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu asianajajakunnan seuranta ja valvonta. Hänellä on ollut merkittävä rooli asianajo-oikeuden kieltämisessä lähes systemaattisesti poliittisten vankien puolustusasianajajilta.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Syntymäaika: 28.5.1953

Syntymäpaikka: Minsk

Osoite: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Passin numero: MP0469554

Yleinen syyttäjä.

Vuonna 2006 hän käsitteli entisen presidenttiehdokkaan Aleksandr Kazulinin, jota syytettiin mielenosoitusten järjestämisestä maaliskuussa 2006 vilpillisiä vaaleja vastaan, tapausta. Hänen esittämänsä syytteet olivat poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessi lain vastaisia. Huhtikuussa 2012 hän myös antoi suostumuksensa sille, että merkittävä poliittinen aktivisti Pavel Vinagradau määrättiin ehkäisevään poliisivalvontaan kahdeksi vuodeksi.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomioistuimen varapresidentti, Minskin Zavodskoin alueen tuomioistuimen entinen tuomari. Toimi oikeudenkäynneissä huomattavia kansalaisyhteiskunnan edustajia Irina Halipia, Sergei Martselevia ja Pavel Severinetsiavastaan. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi todisteita ja todistajanlausuntoja, jotka eivät liittyneet syytettyihin henkilöihin, käytettäväksi heitä vastaan.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Minskin Kastritšnitskin alueen tuomioistuimen varapresidentti ja Minskin Oktiabrskin (Kastritšnitski) alueen tuomioistuimen entinen tuomari. Toimi oikeudenkäynneissä Pavel Vinogradovia, Dmitri Drozdia, Ales Kirkevitšia, Andrei Protasenia ja Vladimir Homitšenkoa vastaan. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Syntymäaika: 1953, Mohilev

Henkilö-todistuksen numero: 4110653A014PB7

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entisenä keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Brestin alueen KGB:n päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Brestin alueella.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Tuomari keskisessä piirioikeudessa Minskissä. Tuomitsi 26.10.2011 kansalaisoikeusaktivisti Sjarhei Kazakoun 10 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytetyn kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Syntymäaika: 17.10.1937

Syntymäpaikka: Minsk

Henkilö-todistuksen numero: 3171037A004PB4

Hallitusta kannattavan kirjoittajien liiton päällikkö ja moraalisen tasavallan julkisen neuvoston (joka osallistuu hallinnon sensuuritoimiin) puheenjohtaja sekä ylähuoneen ulkoasiainvaliokunnan entinen puheenjohtaja. Hän on presidentti Lukašenkan läheinen tukija ja keskeinen hahmo hallinnon propaganda- ja sensuuritoimissa.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomari, käsitteli mielenosoittajien Aleksandr Otroštšenkovin (tuomittiin 4 vuoden kovennettuun vankeusrangaistukseen), Aleksandr Moltšanovin (tuomittiin 3 vuoden vankeuteen) ja Dmitri Novikin tapauksia (tuomittiin 3,5 vuoden kovennettuun vankeusrangaistukseen). Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Andrei Jelisejeun, Hanna Jakavenkan ja Henadz Tšebatarovitšin 10, 11 ja 12 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Eversti, vastaa terrorismin torjuntaan tarkoitetusta KGB:n Alpha-yksiköstä. Osallistui henkilökohtaisesti oppositioaktivistien epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä sen jälkeen, kun vaalien jälkeinen mielenosoitus tukahdutettiin Minskissä 19.12.2010. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Brestin valtiollisen yliopiston rehtori. Vastuussa joulukuun 2010 vaaleja seuranneisiin mielenosoituksiin osallistuneiden opiskelijoiden erottamisista.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen entinen tuomari.

Toimi oikeudenkäynneissä entistä presidenttiehdokasta Andrei Sannikovia sekä kansalaisyhteiskunnan aktivisteja Ilja Vasiljevitšia, Fjodor Mirzojanovia, Oleg Gnedtšikia ja Vladimir Jerjomenokia vastaan. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi todisteita ja todistajanlausuntoja, jotka eivät liittyneet syytettyihin henkilöihin, käytettäväksi heitä vastaan.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Virallinen syyttäjä oikeudenkäynneissä entisiä presidenttiehdokkaita Nikolai Statkevitšia ja Dmitri Ussia sekä poliittisia ja kansalaisyhteis-kunnan aktivisteja Andrei Pozniakia, Aleksandr Klaskovskia, Aleksandr Kvetkevitšia, Artjom Gribkovia ja Dmitri Bulanovia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, eivätkä todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot tukeneet niitä.

Valtionsyyttäjänä vastusti Ales Beljatskin valitusta, joka koski tälle Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Syntymäpaikka: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Syntymäaika: 28.3.1963

Passin nro: SP 0008543 (nykyinen voimassaolo kyseenalainen).

Antaa rahoitustukea Lukašenkan hallinnolle LLC Triple -holdingyhtiönsä kautta; mainittu yhtiö toimii aktiivisesti monella Valko- Venäjän talouselämän alalla, myös toimissa, jotka ovat seurausta hallinnon hyväksymistä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista. Asemat, joita hän pitää hallussaan urheilun alalla‚ kuten jalkapalloseura FC Dynamo Minskin johtokunnan puheenjohtajuus ja Valko-Venäjän painiliiton puheenjohtajuus, ovat vahvistus siitä, että hänellä on yhteyksiä hallintoon.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Syntymäaika: 29.9.1955, Senno, Vitebskin alue

Valtion radio- ja tv-yhtiön pääjohtaja. Kuvaillen itseään autoritaariseksi demokraatiksi, hän oli vastuussa valtion propagandan edistämisestä tv:ssä; Tällä tuettiin ja annettiin oikeutus demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin joulukuun 2010 vaalien jälkeen. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Armeijan syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 20.12.2010, Huljak Vital, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Vaskabovitš Ljudmila, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR), c) 20.12.2010, Uryvski Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Stašuljonak Veranika, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); e) 20.12.2010, Say Sjarhei, 10 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Maksimenka Hastassja, 10 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Nikitarovitš Julija, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Valko-Venäjän syyttäjä liikenneasioissa. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Vitebskin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Syntymäaika: 20.9.1954

Henkilö-todistuksen numero: 3200954E045PB4

Hrodnan alueellisen tullikomitean päällikkö, KGB:n entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja (2005–2007), entinen valtion tullikomitean varapäällikkö.

Vastuussa KGB:n kansalaísyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista erityisesti vuosina 2006–2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Syntymäaika: 10.1964

Henkilö-todistuksen numero: 3271064M000PB3

On KGB:n ensimmäisenä apulaispäällikkönä osaltaan vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Tuomari keskisessä piirioikeudessa Minskin kaupungissa. Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. 20.12.2010 hän tuomitsi 10, 11 ja 12 päivän vankeuteen kansalaisoikeusaktivistit Siarhei Martynaun, Dzmitry Tšiarniakin ja Jeuhen Vaskovitšin. Tuomitsi kesä-, heinä- ja lokakuussa 2011 useita muita aktivisteja 10 ja 11 päivän vankeusrangaistuksiin. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Syntymäaika: 27.8.1962

Sisäasiainministeriön alaisen akatemian apulaisjohtaja. Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Toimi aiemmin Minskin kaupungin miliisin komentajana, jolloin komensi miliisin joukkoja, jotka tukahduttivat väkivaltaisesti mielenosoituksen 19.12.2010.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Presidentin hallinnon äänenkannattajan ja pääasiallisen propagandalehden ”Sovjetskaja Belarusin” päätoimittajan sijainen. Vastuussa valtion propagandan levittämisestä painetussa lehdistössä. Propagandalla tuetaan ja demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia ja oikeutetaan ne. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen, erityisesti vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Vastuuhenkilönä vääristeltyjen tietojen levittämisen organisoinnista ja toteuttamisesta valtion valvonnassa olevissa tiedotusvälineissä. Entinen presidentin kanslian informaatio- ja analyysikeskuksen ensimmäinen apulaisjohtaja.

Valtion propagandan lähde ja ääni; propaganda provosoi, tukee ja perustelee demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Syntymäaika: 19.1.1953

Syntymäpaikka: Behoml, Dokshitski, Vitebskin alue

Apulaissisäasiainministeri. Sisäisten joukkojen komentaja ja parlamentin alahuoneen jäsen.

Sisäisten joukkojen komentajana hän oli vastuussa 19.12 2012 Minskissä tapahtuneen mielenosoituksen väkivaltaisesta tukahduttamisesta, ja hänen joukkonsa olivat ensimmäiset aktiivisesti siihen osallistuneet.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Syntymäaika: 1952 Borisov

Hänen toimiessaan oikeusministerinä hänen yksikkönsä laativat lakeja, jotka sortavat kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota. Hän myös kielsi kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden rekisteröintejä tai perui niitä, ja hän ei reagoinut turvallisuuspalvelujen väestöä kohtaan toteuttamiin laittomiin toimiin.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 20.12.2010, Hubskaja Iryna, 10 vuorokautta vankeutta; b) 20.12.2010, Kaptsjuh Dzmitry, 10 vuorokautta vankeutta; c) 20.12.2010, Mihejenka Jahor, 12 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Burbo Andrei, 10 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Pušnarova Hanna, 10 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Šepurav Mikita, 15 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Zadzjarkovski Andrei, 10 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Jaromjenkav Javhen, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Kansallisen turvallisuuden instituutin apulaisjohtaja (KGB-koulu) ja entinen KGB:n Vitebskin alueen päällikkö.

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Vitebskin alueella.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Syyttäjä, joka esitteli kanteen Ales Beljatskia vastaan Minskin kaupungin tuomioistuimessa Beljatskin tehtyä pidätystään koskevan hakemuksen tuomioistuimelle. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Minskin Oktjabrskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 20.12.2010, Sidarevitš Katsjaryna, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Lyskavets Paval, 15 vuorokautta vankeutta; c) 20.12.2010, Satšylka Sjarhei, 15 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Kravtsov Dzianis, 10 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Vjarbitski Uladzimir, 15 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Nevdah Maksim, 15 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Syntymävuosi: 1977

”Belorusskaia Dumka” -nimisen presidentin hallinnon kuukausijulkaisun päätoimittaja.

Hän on yksi valtion propagandakoneiston äänekkäimmistä ja vaikutusvaltaisimmista jäsenistä lehdistössä. Hän on tukenut ja perustellut demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamista; nämä tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen, etenkin vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Toimi oikeudenkäynneissä entisiä presidenttiehdokkaita Nikolai Statkevitšia ja Dmitri Ussia sekä poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja Andrei Pozniakia, Aleksandr Klaskovskia, Aleksandr Kvetkevitšia, Artjom Gribkovia ja Dmitri Bulanovia vastaan. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi todisteita ja todistajanlausuntoja, jotka eivät liittyneet syytettyihin henkilöihin, käytettäväksi heitä vastaan.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entisenä apulaissisäasiainministerinä ja esitutkintapäällikkönä hän oli vastuussa mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja ihmisoikeuksien loukkauksista joulukuun 2010 vaaleihin liittyvien tutkintamenettelyjen aikana Liittyi reservijoukkoihin helmikuussa 2012.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Tuomari Minskin Oktjabrskin alueen tuomioistuimessa

Osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Aleksandryna Alibovitšin ja Volha Kaštalianin 10 päiväksi vankeuteen ja Aljaksei Varonšankan ja Eryk Arloun 12 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Syntymäaika: 23.9.1946

Presidentti Lukašenkon nimittämä parlamentin ylähuoneen jäsen, presidentin hallinnon äänenkannattajana toimivan sanomalehden ja tärkeimmän propagandalehden ”Sovjetskaja Belarus” päätoimittaja.

Hän on yksi painetun lehdistön näkyvimmistä ja vaikutusvaltaisimmista valtion propagandakoneiston jäsenistä. On tukenut demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia ja oikeuttanut ne; demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen. Hän toimi erityisen aktiivisesti 19.12.2010 järjestettyihin rauhanomaisiin mielenosoituksiin kohdistettujen tukahduttamistoimien jälkeen ja niitä seuranneiden protestien yhteydessä.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Syntymäaika: 22.4.1976, Borisov

Presidentin avustaja, presidentin kanslian ideologisen osaston päällikkö.

Hallinnon ideologian ja valtion propagandan pääasiallinen luoja; se tukee ja perustelee demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Syntymäaika: 29.1.1953,

Syntymäpaikka: Slutsk (Minskin alue)

Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. Vuodesta 1996 lähtien hän on ollut eräs keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet vilpillisiin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyviin väärentämisiin, erityisesti vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB:n valtion viestintää käsittelevän osaston päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Syntymäaika: 26.11.1961

Syntymäpaikka: Butšany, Vitebskin alue

Osoite: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Passin numero: MP0515811

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen varapresidentti. Entinen Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi 6.8.2006 kansalaisaloite Civic Initiative ”Partnershipin” kansalaisaktivisteille vankilatuomion vuoden 2006 presidentinvaalien tarkkailusta. Nikolai Astreiko tuomittiin vankeuteen kahdeksi vuodeksi, Timofei Drantšuk yhdeksi vuodeksi, Aleksandr Šalaiko ja Enira Bronitskaja kuudeksi kuukaudeksi.

Hänen tapansa käsitellä oikeusjuttuja oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Syntymäaika: 1968

Vitebskin alueellisen poliisin päällikkö. Entinen Minskin poliisin apulaispäällikkö ja Minskin OMONin mellakkaoperaatioyksikön päällikkö. Hän komensi joukkoja, jotka tukahduttivat rauhanomaiset mielenosoitukset 19.1.2010, ja osallistui itse väkivaltaisuuksiin, minkä johdosta hän sai presidentti Lukašenkalta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen helmikuussa 2011. Vuonna 2011 hän komensi niin ikään joukkoja, jotka tukahduttivat useita muita Minskin poliittisten aktivistien ja rauhanomaisten kansalaisten protesteja.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen syyttäjä, joka käsitteli vuonna 2011 Molodoi Front -nuorisorintaman aktivistien Dmitri Daškevitšin ja Eduard Lobovin tuomiota koskevan muutoksenhaun hylkäämistä. Oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Syntymäaika: 30.10.1964

Syntymäpaikka: Ukraina

Henkilö-todistuksen numero: 3301064A004PB5

Varapuheenjohtaja, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Sisäasiainministeriö, Minskin kunnallinen osasto, ideologisen ja henkilöstöosaston hankintayksikön varapäällikkö. Sai helmikuussa 2011 presidentti Lukašenkalta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen aktiivisesta osallistumisesta 19.12.2010 pidetyn mielenosoituksen tukahduttamiseen ja käskyjen täytäntöönpanosta sen aikana.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Oikeusministerin avustaja. Oikeusministerin avustajana hän oli vastuussa Valko-Venäjän oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen asemasta ja toiminnasta ja on laatinut lakeja, jotka sortavat kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota, valvonut tuomareiden ja syyttäjien toimintaa, kieltänyt kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden rekisteröintejä tai perunut niitä, tehnyt poliittisia vankeja puolustavien asianajajien vastaisia päätöksiä sekä jättänyt tarkoituksellisesti reagoimatta turvallisuuspalvelujen väestöön kohdistamiin laittomiin toimiin.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Liikkuvan partion ase- ja teknisten hankintojen päällikkö.

Sai helmikuussa 2011 presidentti Lukašenkalta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen aktiivisesta osallistumisesta 19.12.2010 pidetyn mielenosoituksen tukahduttamiseen ja käskyjen täytäntöönpanosta sen aikana.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minskin alueen ja kaupungin KGB:n päällikkö ja entinen Minskin KGB:n apulaispäällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Minskissä.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Syntymäaika: 21.3.1958

Henkilö-todistuksen numero: 3210358C033PB6

Keskusvaalilautakunnan jäsen ja Brestin alueen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa vuosina 2006 ja 2010 Brestin alueella.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi apulaistuomarina muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: entinen presidenttiehdokas Andrei Sannikov, poliittiset ja kansalaisaktivistit Irina Halip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroštšenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Moltšanov, Ilia Vasilevitš, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtšik, Vladimir Jerjomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevitš, Evgeni Sekret ja Oleg Fedorkevitš. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosprosessilain vastaisia.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi ylituomarina muutoksenhaut seuraavien poliittisten ja kansalaisaktivistien tuomioihin: Dmitri Daškevitš, Eduard Lobov, Aleksandr Otroštšenkov, Dmitri Novik ja Aleksandr Moltšanov. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosprosessilain vastaisia.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Syntymäaika: 3.1.1954

Syntymäpaikka: Akulintsy, Mohilevin alue

Henkilö-todistuksen numero: 3030154A124PB9

Läheiset suhteet presidentti Lukašenkaan, jonka kanssa hän työskenteli tiiviisti 1980-luvulla ja pääasiassa 1990-luvulla. Parlamentin alahuoneen entinen puhemies, presidentin nimittämä. Oli eräs tärkeimmistä toimijoista vuoden 2006 vilpillisissä presidentinvaaleissa.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan mieltään: a) 30.6.2011, Tsjareštšanka Uladzimir, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); b) 30.6.2011, Sytsko Stefan, 10 vuorokautta vankeutta; c) 30.6.2011, Arapinovitš Aljaksandr, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); d) 30.6.2011, Juhnovski Dzyanis, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); e) 30.6.2011, Saratšuk Julian, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); f) 23.6.2011, Ševtsov Sjarhei, 8 päiväsakkoa (280 000 BLR); g) 20.12.2010, Vaškevitš Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Mjadzvedz Ljeanid, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Syntymäaika: 28.4.1964

Syntymäpaikka: Novokuznetsk, Venäjä

Minskin kaupungin aluevaalilautakunnan päällikkö, entinen parlamentin alahuoneen jäsen, nykyisin Minskin apulaiskaupunginjohtaja. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana suorassa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa, erityisesti vuonna 2006 Minskissä.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Syntymäaika: 15.1.1941

Syntymäpaikka: Usohi, Mohilevin alue

Alahuoneen ulkoasiain-valiokunnan puheenjohtaja. Tärkeä hahmo Lukašenkan hallinnossa.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Gorkin vankileirin johtaja. Vastuussa pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta, erityisesti joulukuun 19. päivän 2010 tapahtumien yhteydessä vangitun kansalaisaktivistin Dmitri Daškevitšin vainosta ja kidutuksesta sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Sjarhei Arloun ja Dzmitry Kresikin 12 päiväksi vankeuteen ja Valeria Njadzvitskajan, Valjantsyna Buskon ja Hanna Dainjakin 10 päiväksi vankeuteen.

27.12.2010 hän tuomitsi ”Nuorten rintaman” apulaispäällikön 10 päiväksi vankeuteen osallistumisesta mielenosoitukseen 19.12.2010.

Tuomitsi 4.7. ja 7.7.2011, 8.11.2011 ja 20.12.2011 useita aktivisteja (Viktorija Bandarenka, 10 päivää vankeutta; Andrei Zahareuski, 5 päivää vankeutta; Mihail Muski, 7 päivää vankeutta; Raman Grytševitš, 7 päivää vankeutta).

Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Virallinen syyttäjä oikeudenkäynneissä entisiä presidenttiehdokkaita Vladimir Nekljajevia ja Vitali Rimaševskia, Nekljajevin kampanjaryhmän jäseniä Andrei Dmitrievia, AleksandrFedutaa ja Sergei Vozniakia sekä Molodoi Front -nuorisorintaman varapuheenjohtajaa Anastasia Položankaa vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, eivätkä todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot tukeneet niitä.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Syntymäaika: 1964, Brest

Julkisen ”Stolitšnoe Televidene” -televisiokanavan pääjohtaja, ”The picture of the world” -ohjelman tekijä ja vetäjä. Ohjelmassa levitetään valtion propagandaa, joka yllyttää demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin ja oikeuttaa tällaiset toimet. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

Hän toimi erityisen aktiivisesti 19.12.2010 järjestettyihin rauhanomaisiin mielenosoituksiin kohdistettujen tukahduttamistoimien jälkeen ja niitä seuranneiden protestien yhteydessä.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Tuomari keskisessä piirioikeudessa Minskin kaupungissa. Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivisti Uladzimir Kožytšin 14 päivän vankeuteen. 31.1. 2011 hän tuomitsi kansalaisoikeusaktivisti Maksim Viniarskin 10 päiväksi vankeuteen osallistumisesta poliittisia vankeja tukevaan mielenosoitukseen. Hän tuomitsi 24.10. ja 26.10.2011 vankeuteen kansalaisoikeusaktivistit Aljaksandr Valantsevitšin ja Aljaksandr Saldatsenkan, 9.1.2012 kansalaisoikeusaktivisti Mikita Kavalenkan 15 päivän vankeuteen osallistumisesta yhden minuutin pituiseen tukitoimeen poliittisten vankien puolesta. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasiselvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Oikeusministeriön yhteiskunnallisista järjestöistä, puolueista ja kansalaisjärjestöistä vastaavan osaston vanhempi neuvonantaja Hän on osallistunut aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen vuodesta 2001 eväämällä henkilökohtaisesti kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden rekisteröintejä, mikä on useissa tapauksissa johtanut niiden lopettamiseen.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Tuomari Minskin kaupungin Moskovskin alueen tuomioistuimessa

Hän osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Hän tuomitsi 20., 22. ja 27.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Aljaksandra Suslavan ja Svitlana Pankavetsin 10 päiväksi vankeuteen, Fedar Masljannikaun ja Mihas Lebedzin 12 päiväksi vankeuteen ja Zmitser Bandartšukin, Artsem Dubskin and Mihas Paškevitšin 15 päiväksi vankeuteen. Vuosina 2011–2012 hän tuomitsi muille aktivisteille 7–14 päivän vankeusjaksoja. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Brestin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi apulaistuomarina muutoksenhaun poliittisen aktivistin Vasili Parfenkovin tuomioon. Oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen. Hylkäsi 24.1.2012 Ales Beljatskin valituksen, joka koski tälle Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi ylituomarina muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: entiset presidenttiehdokkaat Andrei Sannikov, Nikolai Statkevitš, Dmitri Uss ja Vladimir Nekliajev, poliittiset ja kansalaisaktivistit Andrei Dmitriev, Ilja Vasilevitš, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtšik, Vladimir Jerjomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitš, Artjom Gribkov, Dmitri Bulanov sekä (apulaistuomarina) Dmitri Daškevitš, Eduard Lobov, Aleksandr Otroštšenkov, Dmitri Novik ja Aleksandr Moltšanov. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosprosessilain vastaisia.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomari. Määräsi seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan mieltään: a) 20.12.2010, Makarenka Adam, 6 vuorokautta vankeutta; b) 20.12.2010, Batšyla Uladzimir, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Kukaljev Sjarhei, 10 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Astafjev Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Jazerski Raman, 10 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Sapranjetskaja Darja, 10 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Ahejeva Iryna, 10 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Drahun Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; i) 20.12.2010, Šambalava Tatsjana, 10 vuorokautta vankeutta; j) 20.12.2010, Dzjemidzjuk Barys, 10 vuorokautta vankeutta; k) 20.12.2010, Kassabuka Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Brestin alueen aluevaalilautakunnan päällikkö, hallitusta kannattavan alueellisen ammattijärjestön johtaja.

Aluevaalilautakunnan päällikkönä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta Brestin alueella presidentinvaaleissa 19.12.2010.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

Henkilö-todistuksen numero: 4280558A069PB9

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entisenä keskusvaalilautakunnan jäsenenä vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 7.7.2011, Revut Javhen, 8 vuorokautta vankeutta; b) 4.7.2011, Nikitsenka Katsjaryna, 5 vuorokautta vankeutta; c) 23.6.2011, Kazak Zmitser, 28 päiväsakkoa (980 000 BLR); d) 20.12.2010, Dzjezidzenka Dzianis, 12 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Navumovitš Sjarhei, 14 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Kavalenka Vsevalad, 15 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Tsupa Dzjanis, 15 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Makašyn Sjarhei, 10 vuorokautta vankeutta; i) 20.12.2010,Žahavets Illja, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Presidentin kanslian informaatio- ja analyysikeskuksen apulaisjohtaja. Tärkeä valtion propagandan lähde ja ään; propaganda provosoi, tukee ja perustelee demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomari, käsitteli mielenosoittaja Vasili Parfenkovin tapausta Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Toimi aiemmin ylimmän syyttäjäviranomaisen sijaisena, jolloin vastasi ja osallistui välittömästi kaikkiin ylimmän syyttäjäviranomaisen viraston suorittamiin tiedustelutoimiin, jotka kohdistuivat itsenäisiin ryhmiin ja oppositioyhteisöihin, mukaan lukien vuonna 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari, joka antoi luvan Ales Beljatskin muutoksenhaun hylkäämiseen. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Hrodnan alueen KGB:n päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Hrodnan alueella.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Syntymäaika: 13.7.1948

Syntymäpaikka: Borisov

Henkilö-todistuksen numero: 3130748A017PB8

Ammattiyhdistysten liiton puheenjohtaja. Entinen varapääministeri ja presidentin kanslian varapäällikkö. Keskeinen hahmo ja hallinnon kannattaja. Vastuussa vaalilautakuntien, joissa hallitusta kannattavien ammattiyhdistysten jäsenillä on suuri osuus, vilpilliseen muodostamiseen ja ehdokkaiden vilpilliseen nimeämiseen liittyvistä rikkomuksista, ja työntekijöiden painostamisesta äänestämään hallinnon puolesta.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Sotilastiedustelun (GRU) päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Minskin Leninskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 20.12.2010, Kravtšuk Volha, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Tšaruhina Hanna, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Dubovik Aljena, 15 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Boldzina Aljena, 12 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Syrakvaš Andrei, 15 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Klimko Nastassija, 12 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Kuvšinav Viktar, 15 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi apulaistuomarina muutoksenhaun poliittisen aktivistin Vasili Parfenkovin tuomioon. Oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Aluevaalilautakunnan päällikkö, Vitebskin alue. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta Vitebskin alueella presidentinvaaleissa 19.12.2010.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Presidentin kanslian informaatio- ja analyysikeskuksen varajohtaja.

Tärkeä valtion propagandan lähde ja ääni; propaganda provosoi, tukee ja perustelee demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Syntymäaika: 22.02.1945

Henkilö-todistuksen numero: 3220345A033PB9

Minskin valtiollisen pedagogisen korkeakoulun rehtori. Vastuussa joulukuun 2010 vaaleja seuranneisiin mielenosoituksiin osallistuneiden opiskelijoiden erottamisista.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Syntymäaika: 25.07.1959

Syntymäpaikka: Ali-Bairamly, Azerbaidžan

Henkilö-todistuksen numero: 3250759A066PB3

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Aiemmassa tehtävässään sisäministerinä komensi sisäministeriön joukkoja, jotka tukahduttivat raa'asti rauhanomaiset mielenosoitukset 19.12.2010, ja oli silmin nähden ylpeä tästä tehtävästä. Määrättiin armeijan reservijoukkoihin tammikuussa 2012.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Minskin kaupungin syyttäjä 31.7.2012 saakka. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Eräs keskeisistä henkilöistä demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisessa vuosina 2002–2008. Entinen ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen, jolla oli merkittävä rooli Lukašenkan hallinnon oikeudellisessa järjestelmässä.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entinen Minskin alueen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja.

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana suorassa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa, erityisesti vuonna 2006 Minskin alueella.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

KGB:n koulutuskeskuksen päällikkö, entinen KGB:n päällikkö Minskin alueella ja Minskin kaupungissa

KGB:n henkilöstön valmentamisesta ja koulutuksesta vastaavana hän oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Edellisissä tehtävissään hän vastasi samoista KGB:n tukahduttamistoimista Minskin kaupungissa ja Minskin alueella.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Syntymäaika: 1973, Minsk

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivisti Anastasia Lazarevan 10 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Tuomari Minskin kaupungin Oktjabrskin alueen tuomioistuimessa

Hän osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Hän tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Raman Stšerbaun ja Vital Tratsiakoun 10 päiväksi vankeuteen, Juri Krylovitšin ja Pavel Kavalenkan 15 päiväksi vankeuteen, Young Front -aktivistit Zmitser Kremenitskin 14 päiväksi ja Uladzimir Jaromenakin 15 päiväksi vankeuteen. Vuonna 2012 hän tuomitsi muita aktivisteja, erityisesti Young Front -aktivisteja, 10–15 päiväksi vankeuteen.Tuomitsi 17.7.2012 Raman Vasiljevin 12 päiväksi ja Uladzimir Jaromenakin 15 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 7.7.2011, Meljanets Mikalai, 10 vuorokautta vankeutta; b) 30.6.2011, Šastseryk Uladzimir, 10 vuorokautta vankeutta; c) 30.6.2011, Zjakav Eryk, 10 vuorokautta vankeutta; d) 25.4.2011, Grynman Nastassija, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); e) 20.12.2010, Nikišyn Dzmitry, 11vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Tuomari Zavodskoin alueoikeudessa Minskissä. Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Raman Maksimenkan, Juras Špak-Ryzhkoun, Hanna Belskajan, Paval Sakolžikin, Sviatlana Rubaškinan, Uladzimir Parkalaun ja Tatsjana Vaikovihin 10 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Syntymäaika: 31.08.1947, Minsk

Vastuussa vääristeltyjen tietojen levittämisen organisoinnista ja toteuttamisesta valtion valvonnassa olevissa tiedotusvälineissä. Toimiessaan aiemmin tiedotusasioiden apulaisministerinä hänellä oli merkittävä rooli demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukehduttamistoimia tukevan ja niihin oikeuttavan valtion propagandan edistämisessä. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen, vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Syntymäaika: 18.1.1951

Nevinjany, Minskin alue,

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Henkilö-todistuksen numero: 3180151H004PB2

Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Vuodesta 2000 lähtien hän on ollut eräs keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet vilpillisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviin väärentämisiin, erityisesti vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Syntymäaika: 14.5.1947

Ministerineuvoston ”Republika”-lehden päätoimittaja. Yksi painetun lehdistön näkyvimmistä ja vaikutusvaltaisimmista valtion propagandakoneiston jäsenistä. On tukenut demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia ja oikeuttanut ne. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen, erityisesti vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Presidentin hallinnon äänenkannattajan ja pääasiallisen propagandalehden ”Sovetskaja Belarusin” päätoimittajan sijainen. Hallitusmyönteisen politiikan lähde, joka on vääristellyt tietoja ja esittänyt epäoikeudenmukaisia kommentteja oikeudenkäynneissä Valko-Venäjän demokraattista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan, jotka tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa, erityisesti joulukuun 2010 presidentinvaalien jälkeen.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

KGB:n Homelin päällikkö ja entinen Homelin KGB:n apulaispäällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Homelin alueella.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 14.7.2011, Strui Vitali, 10 päiväsakkoa (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Šalamitski Paval, 10 vuorokautta vankeutta; c) 20.12.2010, Sikirytskaja Tatsjana, 10 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Drantšuk Julija, 13 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Lapko Mikalai, 12 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Pramatorav Vadzim, 12 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Syntymäaika: 1944, Karabani

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Oli aiemmassa tehtävässään valtion valvontakomitean puheenjohtajana yksi keskeisistä Ales Bjaljatskin asian käsittelyyn osallistuneista henkilöistä. Ales Bjaljatski on yksi näkyvimmistä ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen ”Vjasnan” päällikkö ja Kansainvälisen ihmisoikeusliiton FIDH:n varapuheenjohtaja. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti henkilöitä, jotka kärsivät 19.12.2010 pidettyihin vaaleihin liittyvistä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistetuista tukahduttamistoimista.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Syntymäaika: 18.11.1947

Syntymäpaikka: Pristupovštšina, Dzeržinskin piiri, Minskin alue

(д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл)

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entinen Hrodnan alueen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja.

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana suorassa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa erityisesti vuonna 2006 Hrodnan alueella.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Syntymäaika: 30.8.1954

Syntymäpaikka: Kopis, Vitebskin alue

Valko-Venäjän tasavallan presidentti.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Syntymäaika: 23.3.1980

Liikemies, osallistunut aktiivisesti Lukasěnkon perheeseen liittyviin rahoitustoimiin.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Syntymäaika: 28.11.1975

Presidentin avustaja kansallista turvallisuutta koskevissa asioissa.

Yhtenä isänsä lähimmistä yhteistyökumppaneista ollut avaintekijänä demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan suunnatuissa sortotoimissa. Valtion turvallisuusneuvoston avainjäsenenä hän oli vastuussa demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvien sortotoimien koordinoinnista, erityisesti mielenosoituksen tukahduttamisesta 19.12.2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Syntymäaika: 12.8.1971

Henkilö-todistuksen numero: 3120871A074PB7

Sisäasiainministeriön alaisen erikoisrykmentin komentaja Minskin kaupungissa.

Hän komensi joukkoja, jotka tukahduttivat väkivaltaisesti rauhanomaisen mielenosoituksen 19.1.2010, minkä johdosta hän sai presidentti Lukashenkolta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen helmikuussa 2011. Vuonna 2011 hän komensi niin ikään joukkoja, jotka kohdistivat tukahduttamistoimia Minskin rauhanomaisiin kansalaisiin.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Syyttäjänä Sjarhei Kavalenkan oikeudenkäynnissä, jossa tälle määrättiin kahden vuoden ja yhden kuukauden pituinen vankeusrangaistus ehdonalaisen vapauden ehtojen rikkomisesta. Sjarhei Kavalenkalle oli aiemmin määrätty ehdonalainen rangaistus oppositioliikkeen symbolin eli punavalkopunaisen lipun pitämisestä ripustettuna joulukuuseen Vitsebskissä. Tuomarin tämän johdosta antama rangaistus oli suhteettoman kova ottaen huomioon rikoksen luonteen, eikä se ollut Valko-Venäjän rikoslain mukainen. Lutovin toimet loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Syntymäaika: 5.8.1958,

Hrodnan alue

Henkilö-todistuksen numero: 3050858A060PB5

Ulkoasiainministeri, entinen presidentin kanslian päällikkö.

Presidentin kanslian päällikkönä häntä pidettiin hallinnon toiseksi vaikutusvaltaisimpana henkilönä, ja siinä ominaisuudessa hän oli vastuussa vilpillisten vaalien järjestämisestä vuosina 2008 ja 2010 sekä niitä seuranneista rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minskin Frunzenskin alueen syyttäjä, käsitteli Aleksandr Otroštšenkovin, Aleksandr Moltšanovin ja Dmitri Novikin tapauksia. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Syntymäaika: 29.8.1949,

Vetenevka, Slominin piiri, Hrodnan alue

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Henkilö-todistuksen numero: 3290849A002PB5

Turvallisuusneuvoston sihteeri.

Vastuussa kaikista valtion turvallisuuspalveluista. Suunnitteli ja määräsi rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen 19.12.2010.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

KGB:n tiedusteluosaston päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Minskin Sovetskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 14.7.2011, Bussel Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; b) 14.7.2011, Krukovksi Sjarhei, 8 vuorokautta vankeutta; c) 14.7.2011, Kantsin Jahor, 10 vuorokautta vankeutta; d) 7.7.2011, Suhanossik Vjatšaslav, 8 vuorokautta vankeutta; e) 21.12.2010, Njanahav Andrei, 15 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Myslivets Ihar, 15 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Vilkin Aljaksei, 12 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Haritonav Paval, 12 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Toimi syyttäjänä Daškevitšin ja Lobovin asiassa. Molodoi Front -nuorisorintaman aktivistit Dmitri Daškevitš ja Eduard Lobov tuomittiin ”huliganismista” usean vuoden vankeusrangaistukseen. Vankeustuomion perusteena oli, että molemmat olivat osallistuneet aktiivisesti vaalikampanjaan joulukuussa 2010 tukien yhtä opposition ehdokkaista.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Syntymäaika: 13.11.1964

Talkovin kaupungin Puhovitši-alueen toisen asteen koulun johtaja. Hän erotti 27.1.2011 koulun erittäin arvostetun opettajan Natalja Iljinitšin tämän poliittisten näkemysten vuoksi ja koska tämä oli osallistunut tapahtumiin 19.12.2010.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entinen Mohilevin alueen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana suorassa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa erityisesti vuonna 2006 Mohilevin alueella.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Syntymäaika: 5.2.1978

Syntymäpaikka: Minsk

Osoite Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Passin numero: MP1313262

Yleinen syyttäjä

Käsitteli asian, joka koski kansalaisaloite Civic Initiative ”Partnershipin” vuoden 2006 presidentinvaaleissa suorittamaa vaalivalvontaa. Hänen Nikolai Astreikoa, Timofei Drantšukia, Aleksandr Šalaikoa ja Enira Bronitskajaa vastaan esittämänsä syyte oli poliittisesti motivoitu ja selvästi rikosprosessilain vastainen.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Syntymäaika: 1973

Valtiollisen tv-kanavan toimittaja, vaikutusvaltaisessa asemassa. ”That is how it is” -ohjelman vetäjä tv:ssä. Ohjelmassa levitetään valtion propagandaa, joka yllyttää demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin ja oikeuttaa tällaiset toimet. Oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen. Hän toimi erityisen aktiivisesti 19.12.2010 järjestettyihin rauhanomaisiin mielenosoituksiin kohdistettujen tukahduttamistoimien jälkeen ja niitä seuranneiden protestien yhteydessä.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Syntymäaika: 14.10.1949

Syntymäpaikka: Sosnovka, Šklovin piiri, Mohilevin alue

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entinen Homelin alueen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja, entinen parlamentin alahuoneen jäsen. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana suorassa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta erityisesti vuoden 2006 presidentinvaaleissa Gomelin alueella.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Syntymäaika: 18.10.1954

Syntymäpaikka: Kosuta, Minskin alue

Perustuslakituomioistuimen päällikkö ja entinen ylin syyttäjäviranomainen, joka on osallistunut aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen Edellisessä virassaan hän oli eräs keskeisistä henkilöistä, jotka osallistuivat demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseen vuosina 2004–2008. Sen jälkeen kun hänet nimitettiin perustuslakituomioistuimeen vuonna 2008, hän on uskollisesti toteuttanut hallinnon sortopolitiikkaa ja hyväksynyt sortavia lakeja, vaikka ne olivat perustuslain vastaisia.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Tuomari Minskin kaupungin Oktjabrskin alueen tuomioistuimessa

Osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Aleh Jastrutseun ja Mark Metsialkoun 15 päiväksi vankeuteen. Tuomitsi 7.7.2011 ihmisoikeusaktivistit Eduard Baidan ja Andrei Ratsolkan 10 päiväksi vankeuteen ja Artsem Starykaun 15 päiväksi vankeuteen osallistumisesta hiljaiseen protestiin. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Hrodnan alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 10.1.2011”Nuorten rintama” -aktivistin Julian Misjukevitšin 12 päiväksi vankeuteen, 21.1.2011 poliittisen aktivistin Usevalad Šašarinin ja 31.1.2011 kansalaisoikeusaktivisti Tsimafei Atranšhankaun, kummatkin 9 päiväksi vankeuteen.

Hän tuomitsi myös ihmisoikeuspuolustaja Mihail Matskevitšin 10 päivän vankeuteen 27.12.2010 ja kansalaisoikeusaktivisti Valer Sjadoun 12 päivän vankeuteen 20.1.2011, koska nämä olivat osallistuneet poliittisten vankien tukemiseen.

Hän osallistui myös henkilökohtaisesti kansalaisoikeusaktivistien vastaisiin oikeudenkäynteihin vuonna 2011. Tuomitsi 4.7. ja 7.7.2011 Anton Glinistyn ja Andrei Ignatšykin 10 päivän vankeuteen. Hän on myös henkilökohtaisesti osallistunut poliittisten aktivistien vastaisiin oikeudenkäynteihin vuonna 2012.

Hän tuomitsi 22.2.2012 10 päivän vankeuteen maineikkaan poliittisen aktivistin Pavel Vinagradaun, jolle hän langetti 10.4.2012 myös kotiarestia kahdeksi vuodeksi. Hän tuomitsi 23.3.2012”Vallankumous sosiaalisen median kautta” -liikkeen poliittiset aktivistit Mihas Kostkan ja Anastasia Šuleikan 5 päivän vankeuteen.

Jälkimmäisen hän tuomitsi jälleen 21.4.2012 10 päiväksi vankeuteen. 24.5., 25.5. ja 26.5.2012 hän tuomitsi ”Nuorten rintama” -aktivistit Uladzimir Jaromenakin, Zmitser Kremenetskin ja Raman Vasiljevin 10, 10 ja 12 päivän vankeusrangaistuksiin. Hän tuomitsi 22.6.2012 Euroradion toimittajan Paval Sverdloun 15 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Syntymäaika: 7.2.1956,

Syntymäpaikka: Smolensk (Venäjä)

Laiminlöi toteuttaa toimia tutkiakseen Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömiä katoamisia Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Entinen sisäasiainministeri ja myös entinen presidentin turvallisuuspalvelun päällikkö.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi ylituomarina muutoksenhaut poliittisten ja kansalaisaktivistien Vasili Parfenkovin ja (apulaistuomarina) Dmitri Daškevitšin ja Eduard Lobovin tuomioihin. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosprosessilain vastaisia.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Tuomari Zavodskoin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Tatsjana Gretšanikavan, Aljaksandr Baranoun, Jevhen Tsarykaun, Maryna Paulouskajan ja Andrei Zjalionyn 15 päiväksi vankeuteen. Hän tuomitsi 4.7., 7.7. 2011 ja 6.10.2011 useita aktivisteja (Katsjarina Davydzik, 10 päivää vankeutta; Jaugenia Kamarova, 10 päivää vankeutta; Aleh Bazhok, 10 päivää vankeutta; Jan Melnikau, 5 päivää vankeutta). Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Syntymäaika: 11.2.1954

Syntymäpaikka: Parahonsk, Pinskin alue

Henkilö-todistuksen numero: 3110254A014PB5

Kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestön varapääsihteeri ja entinen presidentin turvallisuuspalvelun päällikkö, entinen kansallisen turvallisuusneuvoston päällikkö, entinen presidentin kanslian päällikkö. Presidentin kanslian päällikkönä hän oli suoraan vastuussa vilpillisten vaalien järjestämisestä vuonna 2006 ja niitä seuranneesta rauhanomaisten mielenosoittajien tukahduttamisesta.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Syntymäaika: 28.9.1966

Syntymäpaikka: Diatlovo, Hrodnan alue,

(Дятлово Гродненской Области)

Henkilö-todistuksen numero: 3280966A011PB2

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Ylähuoneen entinen jäsen ja BRSM:n (valkovenäläinen nuorisoliitto) entinen johtaja. Erityisesti viimeksi mainitussa tehtävässä hän oli tärkein järjestäjä BRSM:n aktivistien toimissa, jotka kohdistuivat rauhanomaisiin mielenosoittajiin, jotka protestoivat vilpillisiä presidentinvaaleja vastaan vuonna 2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Syntymäaika: 5.3.1962,

Syntymäpaikka: Slutsk (Minskin alue)

Sisäasiainministeriön erityisyksikön entisen päällikön Juri Tšižin holdingyhtiön Triplen turvallisuuspalvelun päällikkö Sisäisten mellakkajoukkojen komentajana hän oli suorassa vastuussa rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja osallistui siihen suoraan, erityisesti vuosina 2004 ja 2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entisenä keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Minskin valtiollisen polyteknisen opiston johtaja. Vastuussa joulukuun 2010 vaaleja seuranneisiin mielenosoituksiin osallistuneiden opiskelijoiden erottamisista.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Syntymäaika: 1961,

Nekraševitšin kylä Karelitšin piirissä Hrodnan alueella

Vero- ja tulliministeri. Valvoo veroviranomaisia, jotka tukevat Ales Beljatskia vastaan väitetystä veronkierrosta nostettua rikosasiaa. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Syntymäaika: 1966,

Syntymäpaikka: Vitebsk

Keskeinen henkilö Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömissä katoamisissa Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. ”Kunnian”, sisäasiainministeriön erikoisjoukkojen veteraanien yhdistyksen, päällikkö, entinen sisäasiainministeriön erityisjoukkojen (SOBR) päällikkö

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Syntymäaika: 1.7.1957,

Berdjansk, Zaporožskajan alue, Ukraina

Nykyisen passin nro: MP2405942

Presidentti Lukašenkaa, Viktar Lukašenkaa ja Dzmitryi Lukašenkaa lähellä oleva henkilö. Presidentti Lukašenkan taloudellinen neuvonantaja ja Lukašenkan hallinnon merkittävä rahoittaja taloudellisten intressiensä kautta, esimerkiksi Sport Pari, BT Telecommunications ja alkoholi- ja vodkayhtiö Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Henkilö-todistuksen numero: 3130564A041PB9

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entinen ensimmäinen apulaissisäasianministeri, joka oli vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Syntymäaika: 24.10.1972

Syntymäpaikka: Minsk

Henkilö-todistuksen numero: 4241072A012PB1

Presidentin avustaja ja entinen presidentin kanslian varapäällikkö. Edellisessä virassaan hän oli vastuussa laki- ja oikeusasioista presidentin kansliassa ja oli suoraan vastuussa vilpillisten vaalien järjestämisestä vuosina 2006 ja 2010.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Syntymäaika: 30.1.1962

Henkilö-todistuksen numero: 3300162A006PB3

Entinen apulaissisäasiainministeri ja miliisin päällikkö. Miliisi tukahdutti hänen käskystään väkivaltaisesti rauhanomaiset mielenosoitukset 19.12.2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Syntymäaika: 07.10.1978

Henkilö-todistuksen numero: 3071078A031PB4

Valtiollisen televisiokanavan ”Pervin” (nro 1) toimittaja, korkeassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa. ”In the center of attention” -ohjelman vetäjä.

Ohjelmassa levitetään valtion propagandaa, joka yllyttää demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin ja oikeuttaa tällaiset toimet. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen. Hän toimi erityisen aktiivisesti 19.12.2010 järjestettyihin rauhanomaisiin mielenosoituksiin kohdistettujen tukahduttamistoimien jälkeen ja niitä seuranneiden protestien yhteydessä.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Syntymäaika: 1.10.1963

Syntymäpaikka: Zagorsk

(Sergijev Posad / Venäjä)

Tiedotusministeri, entinen presidentin kanslian varapäällikkö, entinen presidentin kanslian ideologiasta vastaavan pääosaston päällikkö, entinen presidentin kanslian analyysi- ja informaatiokeskuksen johtaja.

On ollut eräs valtion propagandan ja hallinnon ideologisen tuen tärkeimmistä lähteistä ja äänistä. Hänet on ylennetty ministerin asemaan ja on siitä lähtien tehnyt äänekästä propagandaa ja tukenut hallinnon toimia demokraattista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Tuomari Minskin Oktjabrskin alueen tuomioistuimessa Osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Sjarhei Šeutšenkan, Katsjaryna Sliadzeuskajan ja Aljaksandra Chemisavan 10 päiväksi vankeuteen ja Jauhen Mironaun, Ihar Matsutan, Illja Laptseun, Mihail Korzunun ja Vital Muraškevitšin 15 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen puheenjohtaja. Valvoo viime kädessä tuomioita (jotka on annettu ensimmäisen asteen tuomioistuimessa ja vahvistettu muutoksenhakutuomioistui-messa) kansainvälisesti tunnustetun poliittisen vangin Pavel Severinetsin tapauksessa (Severinets on Valko-Venäjän kristillisdemokraattisen puolueen perustamiskomitean puheenjohtaja ja vuoden 2010 presidentinvaalien ehdokkaan Vital Rymaševskin kampanjajohtaja) sekä entisen poliittisen vangin Aleksandr Otroštšenkovin tapauksessa (vuoden 2010 presidentinvaaleissa ehdokkaana olleen Andrei Sannikovin lehdistösihteeri). Kielsi valitusoikeuden näissä tuomioissa rikkoen selvästi rikosprosessilakia.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Syntymäaika: 20.4.1971

Syntymäpaikka: Rakov

Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta. Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari, toimi tuomarina Lihovidin asiassa. Tuomitsi ”Vapausliikkeen” (”The Movement for Freedom”) aktivistin Lihovidin kolmen ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Syntymäaika: 1.7.1951

Syntymäpaikka: Votnja, Mohilevin alue

Henkilö-todistuksen numero: 3010751M102PB0

Presidentin kanslian ensimmäinen varapäällikkö, entinen opetusministeri.

Hän sulki eurooppalaisen humanistisen yliopiston (EHU), määräsi tukahduttamistoimia opposition opiskelijoita vastaan ja organisoi oppilaita pakottaakseen heidät äänestämään hallitusta. Hän toimi aktiivisesti vilpillisten vaalien järjestämisessä vuosina 2008, 2010 ja 2012 ja niitä seuranneessa rauhanomaisten mielenosoittajien tukahduttamisessa vuosina 2008 ja 2010. Hän kuuluu presidentti Lukašenkan lähipiiriin. Hän on Belaya Rusin, hallinnon tärkeimmän ideologisen ja poliittisen organisaation, päällikkö.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Tuomari Pervomaiskin piirioikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän tuomitsi 27.4.2011 2 vuoden vankeuteen poliitikko Dmitri Bandarenkan, joka toimi koordinaattorina entisen presidenttiehdokkaan A. Sannikaun kansalaisoikeuskampanjassa ”eurooppalainen Valko-Venäjä”. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytetyn kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Minskin Moskovski-alueen tuomari. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta. Hänen toimintatapansa on lisännyt pelon ilmapiiriä yhteiskunnassa erityisesti vuoden 2006 vaalien yhteydessä.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Minskin Sovetskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan mieltään: a) 23.6.2011, Haljezin Juryi, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR); b) 23.6.2011, Rutski Aljaksandr, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR); c) 28.3.2011, Ivaškevitš Viktar, 10 vuorokautta vankeutta; d) 21.12.2010, Asmanav Arsen, 15 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Kudlajev Aljaksandr, 30 päiväsakkoa, f) 20.12.2010, Tryputsin Vitaut, 15 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Assipenka Andrei, 15 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Ardabatski Dzjanis, 15 vuorokautta vankeutta; i) 20.12.2010, Kazlovski Andrei, 15 vuorokautta vankeutta ja 1 050 000 BLR. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Syntymäaika: 15.4.1939

Mahiljou

Parlamentin ylähuoneen puhemies, entinen presidentin kanslian varapäällikkö, vastuualueena tiedotusvälineet ja ideologia (2006–2008). Oli kyseisessä asemassa eräs valtion propagandan ja hallinnon ideologisen tuen tärkeimmistä lähteistä ja äänistä.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Syntymäaika: 7.2.1955

Henkilö-todistuksen numero: 3070255A000PB6

KGB:n taloudellista turvallisuutta käsittelevän osaston päällikkö

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Syntymäaika: 13.9.1947

Syntymäpaikka: Vygonoštši, Brestin alue

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Entisenä tiedotusministerinä hän oli pääasiallisessa vastuussa riippumattomien tiedotusvälineiden ja toimittajien painostuksesta ja tukahduttamisesta vuosina 2003–2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Syntymäaika: 31.7.1966

Osoite: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Passin numero: MP2937413

Korkeimman oikeuden tuomari. Entinen Minskin Moskovski-alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi entisen presidenttiehdokkaan Aleksandr Kazulinin viideksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen mielenosoitusten järjestämisestä maaliskuussa 2006 vilpillisiä vaaleja vastaan.

Hänen tapansa käsitellä asiaa oikeudessa oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Osoite: Pervomaiskin alueen hallinnon lakiosasto

Tšornogo K 5, toimisto 417,

puh. +375 17 2800264

Nimitettiin tammikuussa 2012 tutkintakomitean Minskin osaston apulaispäälliköksi. Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä, toimi oikeudenkäynnissä Ales Beljatskia vastaan, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen Vjasnan päällikkö ja FIDH:n varapuheenjohtaja. Syyttäjän oikeudenkäynnissä esittämä syyte oli selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoitu ja selvästi rikosprosessilain vastainen. Beljatski puolusti jaauttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Entinen tuomari Minskin kaupungin Frunzenskin alueen tuomioistuimessa.

Hän osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivisti Aljaksandr Stsjašenkan 10 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Majuri, KGB:n vanhempi tutkijaviranomainen. Teki tutkimuksia, joiden yhteydessä KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä käytettiin tekaistuja todisteita oppositioaktivisteja vastaan Minskissä 19.12.2010 tapahtuneen vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeen. Hänen toimensa rikkoivat selvästi ihmisoikeuksia, koska hän epäsi oikeuden puolueettomaan oikeudenkäyntiin, samoin kuin Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Aluevaalilautakunnan päällikkö, Hrodnan alue. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta Hrodnan alueella presidentinvaaleissa 19.12.2010.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Presidentin hallinnon sanomalehden ja tärkeimmän propagandalehden (Sovjetskaja Belarus) entinen apulaispäätoimittaja.

Vastuussa valtion propagandan esittämisestä lehdistössä. Propagandalla on vääriä tietoja esittämällä aiheutettu, tuettu ja perusteltu,, demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamistoimia 19.12.2010.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Tutkintakomitean apulaispäällikkö ja entinen Homelin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Tuomari Minskin kaupungin Oktjabrskin alueen tuomioistuimessa

Hän osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Hän tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Ales Sobalin, Maksim Hrišelin ja Kastantsin Tšufistaun 10 päiväksi vankeuteen ja Sjarhei Kardymonin 15 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapteeni, vankisiirtola IK-17:n operatiivisen yksikön päällikkö Šklovissa. Painosti poliittisia vankeja epäämällä näiltä oikeuden kirjeenvaihtoon ja käytti uhkailua saadakseen nämä tunnustamaan tekoja. Oli suoraan vastuussa poliittisille vangeille ja oppositio-aktivisteille kuuluvien ihmisoikeuksien rikkomisesta kohdistaessaan heihin julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua ja rangaistuksia. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Syyttäjä, joka esitteli kanteen Ales Beljatskia vastaan Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimessa Beljatskin tehtyä pidätystään koskevan hakemuksen tuomioistuimelle. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan jäsen. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер'еўна

(ШAЙКО, Iна Валер'еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 21.7.2011, Šapavalav Paval, 12 vuorokautta vankeutta; b) 21.7.2011, Ivanjuk Javhen, 12 vuorokautta vankeutta; c) 14.7.2011, Hadzinski Paval, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); d) 23.6.2011, Sudnik Andrei, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR); e) 23.6.2011, Jatskov Usevalad, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); f) 28.4.2011, Kudlajev Aljaksandr, 50 päiväsakkoa (1 750 000 BLR). Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Syntymäaika: 26.5.1958,

Syntymäpaikka: Hrodnan alue

Vastuussa Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömistä katoamisista Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Entinen turvallisuusneuvoston sihteeri. Sheiman on presidentin erityisavustaja.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Illja Vasilievitšin, Nadzeja Tšajuhovan, Tatsjana Radzetskajan, Sjarhei Kanapatskin ja Volha Damaradin 10 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

KGB:n vastatiedustelujaoston päällikkö ja entinen KGB:n vastatiedusteluosaston varapäällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Tutkintakomitean apulaispäällikkö ja entinen ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen ja tutkintaosaston päällikkö.

Aloitti KGB:n pyynnöstä Ales Bjaljatskin asian tutkinnan. Bjaljatski on yksi näkyvimmistä ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen ”Vjasnan” päällikkö ja Kansainvälisen ihmisoikeusliiton FIDH:n varapuheenjohtaja. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti henkilöitä, jotka kärsivät 19.12.2010 pidettyihin vaaleihin liittyvistä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistetuista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vitebskin Železnodorožnyi-alueen tuomioistuimen tuomari. Hän tuomitsi useita mielenosoittajia muutoksenhakuoikeudenkäynnin aikana, vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ollut todennut heitä syyllisiksi. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12., 24.12 ja 30.12.2010 kansalaisoikeusaktivisteja: Ihar Šeršan (12 päivää vankeutta), Zmitser Šurhai (10 päivää vankeutta) ja Franak Viatšorka (12 päivää vankeutta).

Hän hylkäsi 24.1.2012 Ales Bjaljatskin valituksen tälle langetetusta rangaistuksesta Pervomaiskin piirioikeudessa Minskin kaupungissa, vaikka Bjaljatskin oikeudenkäynti loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti niille, jotka joutuivat tukahduttamistoimien kohteeksi 19.12.2010 pidettyjen vaalien ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition murskaamisen yhteydessä. Shylkon tapa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Mohilevin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Mohilevin kaupungin KGB:n päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Mohilevin alueella.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivisti Sjarhei Barsukoun 12 päivän vankeuteen.

Hän tuomitsi 8.11.2011 kansalaisoikeusaktivisti Paval Sjarhein 7 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Syntymäaika: 1952, Gomel

Henkilö-todistuksen numero: 3100552C033PB6

Apulaisoikeusministeri, joka on vastuussa oikeuslaitoksen henkilöstöstä, ideologiasta ja tuomioiden täytäntöönpanon valvonnasta. Hänen tehtäviinsä kuuluu oikeuslaitoksen henkilöstön seuranta ja valvonta. Hän oli vastuussa väestöön kohdistuvien tukahduttamistointen välineenä käytetyn Valko-Venäjän oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen asemasta ja toiminnasta vastaamalla valtion propagandasta oikeuslaitoksessa sekä varmistamalla, että oikeuslaitoksen henkilöstö tekee päätöksiä, jotka vastaavat hallituksen sortopolitiikkaa tai joissa tarkoituksellisesti jätetään reagoimatta väestöön kohdistuviin turvallisuuspalvelujen laittomiin toimiin.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä. Toimi oikeudenkäynnissä Dmitri Bondarenkoa vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, eivätkä todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot tukeneet niitä.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Synt.aika: 4.3.1962

Henkilökortti: 3040362B062PB7

Minskin kaupungin terveysviraston johtaja ja Minskin päivystyssairaalan entinen ylilääkäri. Ei vastustanut presidenttiehdokas Nekljajevin sieppausta. Tämä oli tuotu hänen sairaalaansa tultuaan vakavasti pahoinpidellyksi 19.12.2010. Laiminlyömällä soittaa poliisille Sirenka tuli olleeksi yhteistyössä tuntemattomien sieppaajien kanssa. Tämän passiivisuuden ansiosta hänet ylennettiin.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Syntymäaika: 5.8.1946,

Syntymäpaikka: Sahalinin alue

Järjesti Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömät katoamiset Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Minskin hallintoinstituutin vararehtori, entinen matkailu- ja urheiluministeri, entinen sisäasiainministeri ja entinen presidentin kanslian varapäällikkö.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Sisäasiainministeriön yleisen turvallisuuden osaston Minskin kunnallisen osaston päällikkö. Sai helmikuussa 2011 presidentti Lukašenkalta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen aktiivisesta osallistumisesta 19.12.2010 pidetyn mielenosoituksen tukahduttamiseen ja käskyjen täytäntöönpanosta sen aikana.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Syntymäaika: 16.8.1972

Syntymäpaikka: Hrodna

Oikeusministeri, keskusvaalilautakunnan jäsen ja entinen oikeusministeriön yhteiskunnallisista järjestöistä ja poliittisista puolueista vastaavan osaston päällikkö. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisista, joita on tapahtunut vaaleissa vuodesta 2007. Viroissaan oikeusministeriössä ja oikeuslaitokseen kohdistuvan määräysvaltansa avulla hän on osallistunut aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen eväämällä kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden rekisteröintejä, mikä on useissa tapauksissa johtanut niiden lopettamiseen.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

CIS:n terrorisminvastaisen keskuksen apulaisjohtaja ja entinen KGB:n apulaispäällikkö, joka vastasi henkilöstöstä ja sen tehtävien organisoinnista. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Syntymäaika: 15.3.1949

Syntymäpaikka: Rjazanin alue, Venäjä

Henkilö-todistuksen numero: 3160872K021PB4

Euraasian talousyhteisön tuomioistuimen puheenjohtaja, taloustuomioistuimen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta erityisesti vuoden 2006 vaalien yhteydessä.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Aluevaalilautakunnan päällikkö, Homelin alue. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta Homelissa presidentinvaaleissa 19.12.2010.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi ylituomarina muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: poliittiset ja kansalaisaktivistit Irina Halip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevitš, Evgeni Sekret ja Oleg Fedorkevitš. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosprosessilain vastaisia.

Hylkäsi 24.1.2012 Ales Beljatskin valituksen, joka koski tälle Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen.

Pani vuosina 2007–2008 alulle oikeusjuttuja riippumattomia tiedotusvälineitä, toimittajia ja oppositiopuolueita vastaan. Antoi KGB:n virkailijoille luvan suorittaa etsintä ”Radio Racyjan”, ”ERB”-radioyhtiön ja ”Belsat”-televisiokanavan tiloissa ja Valko-Venäjän kansanrintaman (Belarusian Popular Front) ja ”Batskavtstšyna” -kansalaisjärjestön Hrodnon toimistossa sekä 17 toimittajan asunnossa.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Syntymäaika: 27.1.1957

Syntymäpaikka: Zduditši, Homelin alue

Suurlähettiläs Valko-Venäjän ulkoasiainministeriössä, entinen KGB:n puheenjohtaja. Uhkaili rauhanomaisia aktivisteja ennen mielenosoituksia vuonna 2006 ja oli eräs tärkeimmistä hahmoista tukahduttamistoimissa demokraattista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan vilpillisten vaalien jälkeen. Hän myös pani alulle sortavia lainsäädännön muutoksia ja lakeja, jotka kohdistuivat demokraattista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Everstiluutnantti, KGB:n sotilaallisen vastatiedustelun operatiivinen toimija. Hän väärensi todisteita oppositioaktivisteja vastaan ja käytti uhkailua saadakseen oppositioaktivistit tunnustamaan tekoja KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä 19.12.2010 tapahtuneen vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeen. Oli suoraan vastuussa poliittisille vangeille ja oppositioaktivisteille kuuluvien perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien loukkaamisesta kohdistaessaan heihin liian vahvoja voimatoimia. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 21.7.2011, Bandarenka Volha, 10 vuorokautta vankeutta; b) 21.7.2011, Ruskaja Volha, 11 vuorokautta vankeutta; c) 20.12.2010, Martšyk Stanislav, 15 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Stantšyk Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Anjankov Sjarhei, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. KGB:n entisenä apulaispäällikkönä hän vastasi KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

KGB:n perustuslaillisen järjestyksen suojelun ja terrorismintorjunnan osaston päällikkö.

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Presidentin hallinnon äänenkannattajan ja pääasiallisen propagandalehden ”Sovjetskaja Belarusin” päätoimittajan sijainen.

Vastuussa valtion propagandan levittämisestä painetussa lehdistössä. Propagandalla tuetaan ja demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia ja oikeutetaan ne. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen, erityisesti vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Presidentin hallinnon äänenkannattajan ja pääasiallisen propagandalehden ”Sovjetskaja Belarusin” päätoimittajan sijainen.

Vastuussa valtion propagandan levittämisestä painetussa lehdistössä. Propagandalla tuetaan ja demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia ja oikeutetaan ne. Demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa vääristeltyjä tietoja käyttäen, erityisesti vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Syntymäaika: 1950

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

Läheisissä suhteissa presidentti Lukašenkan perheenjäseniin oleva henkilö; presidentin urheiluseuran sponsori. Hänen toimintansa öljyn ja öljytuotteiden alalla on todiste siitä, että hänellä on läheiset suhteet hallintoon, ottaen huomioon, että valtiolla on monopoli öljynjalostusalalla ja että vain muutamat tietyt henkilöt ovat oikeutettuja toimimaan öljyalalla. Hänen yhtiönsä Univest-M on toinen Valko-Venäjän kahdesta suuresta yksityisestä öljynviejästä.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entisenä KGB:n apulaispäällikkönä ja turvallisuusneuvoston radiotaajuuskomitean jäsenenä hän oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Everstiluutnantti, entinen KGB:n sotilaallisen vastatiedustelun operatiivinen toimija (nykyisin äskettäin perustetun Valko-Venäjän tutkintakomitean lehdistöpalvelun päällikkö). Väärensi todisteita ja käytti uhkailua saadakseen oppositioaktivistit tunnustamaan tekoja KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä 19.12.2010 tapahtuneen vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeen. Oli suoraan vastuussa julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta ja rangaistuksista; epäsi oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Minskin Partizanskin alueen tuomari. Osallistui suoraan kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition oikeudelliseen tukahduttamiseen vuosina 2006–2007. Tuomitsi 15. tammikuuta 2007 poliittisen aktivistin Andrei Dzmitrievin kolmeksi päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa käsitellä asiaa oikeudessa oli selvästi rikosprosessilain vastainen. Hän hyväksyi syytettyyn liittymättömät todistajanlausunnot käytettäväksi häntä vastaan.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Tuomari Moskovskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivisti Mihail Barsukoun 10 päivän vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

KGB:n apulaispäällikkö, vastaa talousrikosten ja korruption torjunnasta.

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Entinen tuomari Partizanskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa.

Hän osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Hän tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivisti Anton Hulakin 15 päivän vankeuteen, Ales Milinetsin ja Paval Kamaroun 12 päivän vankeuteen ja Sjarhei Pjatrušynin 11 päivänvankeuteen. Tuomitsi heinäkuussa 2011 muita aktivisteja 5 ja 10 päivän vankeusrangaistuksiin. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Tuomari Leninskin alueoikeudessa Minskin kaupungissa. Osallistui henkilökohtaisesti 19.12.2010 rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden oikeudenkäynteihin. Tuomitsi 20.12.2010 kansalaisoikeusaktivistit Natallia Vasilievitšin 15 päivän vankeuteen sekä Katsjaryna Parfilievan, Aljaksandr Piatnitskin ja Sviatlana Rasljakovan 10 päivän vankeuteen. Tuomitsi heinäkuussa 2011 muita aktivisteja 10 päivän vankeusrangaistuksiin. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Apulaisoikeusministeri, joka vastaa oikeudellisesta tuesta talousasioihin liittyviä laki- ja sääntelyehdotuksia laativille instituutioille sekä oikeushenkilöiden rekisteröinnistä.

Vastuussa väestöön kohdistuvien tukahduttamistointen välineenä käytetyn Valko-Venäjän oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen asemasta ja toiminnasta ja vastaa valtion propagandasta oikeuslaitoksessa, millä provosoidaan ja perustellaan demokraattisen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvaa sortoa, ja on kieltänyt kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden rekisteröintejä tai perunut niitä.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi apulaistuomarina muutoksenhaut poliittisten ja kansalaisaktivistien Irina Halipin, Sergei Martselevin, ja Pavel Severinetsin tuomioihin. Oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Syntymäaika: 1971, Penza (Venäjä)

Presidentin turvallisuuspalvelun päällikkö.

Monet hänen yksikkönsä jäsenet osallistuivat hänen valvonnassaan poliittisten aktivistien kuulusteluihin 19.12.2010 pidettyjen mielenosoitusten jälkeen.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Syntymäaika: 19.6.1964, Brestin alue

Tutkintakomitean päällikkö, presidentin kanslian operatiivisen ja analyyttisen keskuksen entinen johtaja, vastuussa televiestinnästä mukaan lukien eri viestintäkanavien, esimerkiksi internetin, seuranta, suodatus, valvonta ja toimintaan puuttuminen.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan mieltään seuraavissa tapauksissa: a) 7.7.2011, Lelikav Andrei, 7 vuorokautta vankeutta; b) 7.7.2011, Lapatsik Javhen, rangaistus ei ole tiedossa; c) 7.7.2011, Sjarhejev Uladzimir, 11 vuorokautta vankeutta; d) 4.7.2011, Stsepanenka Aljaksandr, 5 vuorokautta vankeutta; e) 4.7.2011, Pljuto Tatsjana, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR); f) 23.6.2011, Kanapljannik Sjarhei, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR); g) 20.12.2010, Furman Viktar, 11 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Astašov Anton, 11 vuorokautta vankeutta; i) 20.12.2010, Navumava Valjantsina, 11 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Valtion sotateollisuuskomitean valvonnassa olevan ”Research Institute on electronic computers” -yrityksen tieteellisestä työskentelystä vastaava apulaispääjohtaja ja entinen KGB:n valtion viestintäosaston päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Tuomari Minskin kaupungin Frunzenskin alueen tuomioistuimessa

Hän osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Hän tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Valjantsina Furmanin ja Vadzim Klyšeikan 10 päiväksi vankeuteen. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Syntymäaika: 13.02.1955

Henkilö-todistuksen numero: 3130255A011PB5

Ylin syyttäjäviranomainen. Hän valvoi kaikkien 19.12.2010 pidettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen jälkeen vangittujen henkilöiden syytteeseenpanoa.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Aluevaalilautakunnan päällikkö, Minskin alue. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta Minskin alueella presidentinvaaleissa 19.12.2010.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

KGB:n ensimmäinen apulaispäällikkö.

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Oli alullepanijana poliittisen vangin Ales Bjaljatskin asiassa. Bjaljatski on yksi näkyvimmistä ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-venäjän ihmisoikeuskeskuksen ”Vyasnan” päällikkö ja Kansainvälisen ihmisoikeusliiton FIDH:n varapuheenjohtaja. A. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti henkilöitä, jotka kärsivät 19.12.2010 pidettyihin vaaleihin liittyvistä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistetuista tukahduttamistoimista.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entisenä KGB:n apulaispäällikkönä hän oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 17.11.2011, Makajev Aljaksandr, 5 vuorokautta vankeutta; b) 7.7.2011, Tukai Illja, 12 vuorokautta vankeutta; c) 7.7.2011, Šaptšyts Javhen, 12 vuorokautta vankeutta; d) 31.1.2011, Kulakov Ljeanid, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); e) 21.12.2010, Jaromjenak Uladzimir, 15 vuorokautta vankeutta; f) 20.12.2010, Daroška Aljaksei, 12 vuorokautta vankeutta; g) 20.12.2010, Kahno Herman, 12 vuorokautta vankeutta; h) 20.12.2010, Paljakov Vital,15 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Šklovin vankileirin johtaja. Vastuussa pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta ja joulukuun 19. päivän 2010 tapahtumien yhteydessä vangitun entisen presidenttiehdokkaan Nikolai Statkevitšin ja muiden vankien vainosta.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Minskin Leninskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 20.12.2010, Tšaruhin Kanstantsin, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Jarmola Mikalai, 15 vuorokautta vankeutta; c) 20.12.2010, Halka Dzmitry, 10 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Navumav Viktar, 12 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Haldzenka Anatol, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Minskin Frunzenskin alueen syyttäjä, käsitteli mielenosoittaja Vasili Parfenkovin tapausta Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Syntymäaika: 1964

KGB:n päällikkö.

Vastasi KGB:n muuttamisesta pääasialliseksi tukahduttamiselimeksi, jota käytetään kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota vastaan. Vastuussa 19.12.2010 järjestettyyn mielenosoitukseen osallistuneita koskevien väärien tietojen levittämisestä tiedotusvälineissä; väitteissä esitettiin, että mielenosoittajat olisivat tuoneet mukanaan materiaalia käytettäväksi aseina. Uhkasi henkilökohtaisesti aiemman presidenttiehdokkaan Andrei Sannikovin puolison ja lapsen henkeä ja terveyttä. Hän on pääasiallinen alullepanija määräyksissä, joiden tarkoituksena on demokraattisen opposition laiton häirintä, poliittisten vastustajien kidutus ja vankien pahoinpitely.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hylkäsi apulaistuomarina muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: entinen presidenttiehdokas Andrei Sannikov, poliittiset ja kansalaisaktivistit Ilja Vasilevitš, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtšik ja Vladimir Jerjomenok. Oikeudenkäynti oli selvästi rikosprosessilain vastainen.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entisenä KGB:n sotilaallisen vastatiedusteluosaston päällikkönä hän vastasi KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. KGB:n henkilökunta osallistui hänen valvonnassaan poliittisten aktivistien kuulusteluihin 19.12.2010 pidetyn mielenosoituksen jälkeen.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Minskin Leninskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 18.7.2011, Paljakov Vital, 12 vuorokautta vankeutta; b) 7.7.2011, Marozav S., 10 vuorokautta vankeutta; c) 7.7.2011, Badrahin Aljaksandr, 10 vuorokautta vankeutta; d) 7.7.2011, Marozova S., 10 vuorokautta vankeutta; e) 7.7.2011, Varabei Aljaksandr, 15 vuorokautta vankeutta; f) 4.7.2011, Mazurenka Mikita, 10 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Syntymäaika: 14.11.1954

Henkilö-todistuksen numero: 3141154A021PB0

Puolustusministeri.

Turvallisuusneuvoston jäsenenä hyväksyy ministeritason päätökset tukahduttamistoimista, mukaan lukien päätöksen 19.12.2010 järjestettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta. Joulukuun 2010 jälkeen kehui ”tuhoavien voimien täydellistä tappiota” viitatessaan demokraattiseen oppositioon.

238.

Zhuk, Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitsebskissä toimivan Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi 24.2.2012 Sjarhei Kavalenkalle, jota on pidetty poliittisena vankina helmikuun 2012 alusta lähtien, kahden vuoden ja yhden kuukauden pituisen vankeusrangaistuksen ehdonalaisen vapauden ehtojen rikkomisesta. Alena Zhuk oli suoraan vastuussa yksilölle kuuluvien ihmisoikeuksien loukkaamisesta, koska hän epäsi Sjarhei Kavalenkalta oikeuden puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Sjarhei Kavalenkalle oli aiemmin määrätty ehdollinen rangaistus siitä syystä, että hän oli pitänyt esillä kiellettyä historiallista valkopunavalkoista lippua, joka on oppositioliikkeen symboli, Vitsebskissä. Alena Žukin sen johdosta määräämä rangaistus oli suhteettoman kova rikoksen laadun huomioon ottaen, eikä se ollut Valko-Venäjän rikoslain mukainen. Alena Zhukin toimet loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Synt.aika: 7.7.1970

Henkilökortti: 3070770A081PB7

Valtion uutistoimiston BELTAn pääjohtaja.

Vastuussa valtion propagandan esittämisestä tiedotusvälineissä. Propagandalla on vääriä tietoja esittämällä aiheutettu, tuettu ja perusteltu, demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamistoimia 19.12.2010.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Tuomari Minskin kaupungin Frunzenskin alueen tuomioistuimessa

Hän osallistui suoraan rauhanomaisten mielenosoittajien oikeudelliseen tukahduttamiseen 19.12.2010. Hän tuomitsi 20.12.2010 ihmisoikeusaktivistit Iryna Jaraševichin 15 päiväksi ja Mihail Jakavenkan 10 päiväksi vankeuteen. Hän tuomitsi 7.7.2011 ihmisoikeusaktivisti Barys Sidareikan 10 päiväksi vankeuteen osallistumisesta hiljaiseen protestiin Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hän hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä. Toimi oikeudenkäynneissä huomattavia kansalaisyhteiskunnan edustajia Irina Halipia, Sergei Martselevia ja Pavel Severinetsia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, eivätkä todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot tukeneet niitä.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Minskin Leninskin alueen tuomioistuimen tuomari. Tuomitsi vuosina 2010–2011 seuraavissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan edustajille sakko- ja vankeusrangaistuksia heidän osoitettuaan rauhanomaisesti mieltään: a) 20.12.2010, Jarmolav Jahor, 12 vuorokautta vankeutta; b) 20.12.2010, Palubok Aljaksandr, 15 vuorokautta vankeutta; c) 20.12.2010, Mihalkin Zahar, 10 vuorokautta vankeutta; d) 20.12.2010, Smalak Sjarhei, 15 vuorokautta vankeutta; e) 20.12.2010, Vassilevski Aljaksandr, 15 vuorokautta vankeutta. Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja oli näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Syntymäaika: 10.1.1961

Syntymäpaikka: Saksa (Saksan demokraattinen tasavalta)

Henkilö-todistuksen numero: 3100161A078PB5

Media-alan neuvonantaja ja entinen valtion radio- ja televisioyhtiön puheenjohtaja. Hän oli hallinnon propagandan alalla tärkein toimija joulukuuhun 2010 saakka halventamalla järjestelmällisesti oppositiota ja puolustamalla ihmisoikeuksien karkeita loukkauksia ja toistuvia opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamistoimia Valko-Venäjällä.


B.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisöt

 

Nimet

Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä

Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

Nimet

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

1.

Beltechexport

 

”ЗАО Белтехзкспорт”

Valko-Venäjän tasavalta, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Puh.: (+375 17) 263-63-83,

Faksi: (+375 17) 263-90-12

Vladimir Peftjevin (Peftiyev) aikaisemmin omistama yhteisö. Enemmistöosakkaana on Dmitry Gurinovitš, Peftjevin aiempi neuvonantaja Velcomissa. Beltechexport hyötyy hallinnosta, koska se on valtion omistamien tai valtionyhtiöiden tuottamien aseiden ja puolustustarvikkeiden pääasiallinen viejä. Se tukee Lukašenkan hallintoa ja hankkii sille tuloja myymällä aseita.

2.

Sport-Pari

 

”ЗАО Спорт-пари” (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö, tämän määräysvallassa olevien Business Network- ja BT Telecommunications -yhteisöjen kautta. Peftjev käyttää Sport-Parissa määräysvaltaa yhdessä Dzmitryi Aljaksandravitš Lukašenkan kanssa, sillä perusteella, että viimeksi mainitulla on määräysvalta presidentin urheilukerhossa, jolla on pakollinen, valtion omistama enemmistöosuus Sport-Parissa.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ”БТ Телекоммуникации”

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Vladimir Peftjevin määräysvallassa oleva yhteisö.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Juri Tšižin holdingyhtiö. Juri Tšiž antaa rahoitustukea Lukašenkan hallinnolle, erityisesti holdingyhtiönsä LLC Triple kautta.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registered 2002, Minsk

LLC Triplen tytäryhtiö.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

LLC Triplen tytäryhtiö.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Anatoli Ternavskin määräysvallassa oleva yhteisö.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Univest-M:n tytäryhtiö.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Univest-M:n tytäryhtiö.