ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.284.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 284

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
17. lokakuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 951/2012, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella V sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 952/2012, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3 M

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 953/2012, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n, Norjan ja kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 954/2012, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä alueilla IIa ja IV sekä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb ja VI

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 955/2012, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3M

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 956/2012, annettu 16 päivänä lokakuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/640/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012, lisämerelläolopäivien myöntämisestä Espanjalle ICES-alueille VIIIc ja IXa Cádizinlahtea lukuun ottamatta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7086)

13

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2012/641/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 10 päivänä lokakuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta (EKP/2012/23)

14

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 1282/2011, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun direktiivin 2011/10/EU muuttamisesta ja oikaisemisesta (EUVL L 328, 10.12.2011)

16

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 951/2012,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2012,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella V sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 44/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55.


LIITE

Nro

53/TQ44

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

RED/51214D

Laji

Punasimput (Sebastes spp.)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueella V; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

Päivämäärä

26.9.2012


17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 952/2012,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2012,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3 M

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 44/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55.


LIITE

Nro

54/TQ44

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

COD/N3M

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

NAFO 3M

Päivämäärä

1.10.2012


17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 953/2012,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2012,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n, Norjan ja kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 44/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55.


LIITE

Nro

55/TQ44

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

HER/1/2-

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

EU:n, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

Päivämäärä

4.3.2012


17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 954/2012,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2012,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä alueilla IIa ja IV sekä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb ja VI

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 44/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55.


LIITE

Nro

56/TQ44

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

GHL/2A-C46

Laji

Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

Alue

EU:n vedet alueilla IIa ja IV; EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VI

Päivämäärä

11.7.2012


17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 955/2012,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2012,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3M

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 44/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55.


LIITE

Nro

57/TQ44

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

RED/N3M

Laji

Punasimput (Sebastes spp.)

Alue

NAFO 3M

Päivämäärä

17.9.2012


17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 956/2012,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2012,

lisämerelläolopäivien myöntämisestä Espanjalle ICES-alueille VIIIc ja IXa Cádizinlahtea lukuun ottamatta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7086)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/640/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2012 (1) ja erityisesti sen liitteessä II B olevan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 43/2012 liitteessä II B olevassa 5.1 kohdassa sekä sen taulukossa I vahvistetaan niiden päivien enimmäismäärä, joina kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituinen unionin kalastusalus, jolla on mukanaan säänneltyjä pyydyksiä (silmäkooltaan vähintään 32 millimetrin trooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja vastaavia pyydyksiä, silmäkooltaan vähintään 60 millimetrin verkkoja tai pohjasiimoja), saa olla ICES-alueilla VIIIc ja IXa, Cádizinlahtea lukuun ottamatta, 1 päivän helmikuuta 2012 ja 31 päivän tammikuuta 2013 välisenä aikana.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 43/2012 liitteessä II B olevan 8.5 kohdan mukaisesti komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä myöntää kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen perusteella lisämäärän merelläolopäiviä, joina lippuvaltio voi sallia alueella olon alukselle, jolla on mukanaan säänneltyjä pyydyksiä, jos toiminnan pysyvä lopettaminen on tapahtunut 1 päivän helmikuuta 2011 ja 31 päivän tammikuuta 2012 välisenä aikana.

(3)

Espanja esitti 28 päivänä kesäkuuta 2012 pyynnön, jossa annetut tiedot osoittivat, että kahdeksan kalastusalusta on lopettanut toiminnan pysyvästi 1 päivän helmikuuta 2011 ja 31 päivän tammikuuta 2012 välisenä aikana. Ottaen huomioon toimitetut tiedot sekä kyseisen liitteen 8.2 kohdassa vahvistettu laskentamenetelmä Espanjalle olisi myönnettävä mainitun liitteen 1 kohdassa tarkoitettuja aluksia varten seitsemän lisämerelläolopäivää 1 päivän helmikuuta 2012 ja 31 päivän tammikuuta 2013 väliseksi ajaksi.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 43/2012 liitteessä II B olevassa taulukossa I vahvistettu enimmäismäärä päiviä, joina Espanjan lipun alla purjehtivan aluksen, jolla on mukanaan säänneltyjä pyydyksiä ja johon ei sovelleta mainitun liitteen 6.1 kohdassa lueteltuja erityisedellytyksiä, voidaan sallia olevan ICES-alueilla VIIIc ja IXa Cádizinlahtea lukuun ottamatta, korotetaan 157 päivään vuodessa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Maria DAMANAKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 1.


SUUNTAVIIVAT

17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/14


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2012,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta

(EKP/2012/23)

(2012/641/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.2 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liitteessä I täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset. Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2012/18 (2) säädetään vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä.

(2)

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan. Lisäksi 6.3.1 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat luottokelpoisuusvaatimukset.

(3)

EKP:n neuvosto on päättänyt väliaikaisesti väljentää ehtoja, joiden perusteella määritetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien omaisuuserien vakuuskelpoisuus, hyväksymällä Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräiset jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit vakuuskelpoisiksi rahapoliittisissa operaatioissa tehostaakseen likviditeetin tarjoamista eurojärjestelmän rahapoliittisen operaatioiden vastapuolille. Tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin tulisi soveltaa asianmukaisten valuuttakurssien historiallista volatiliteettia kuvastavaa aliarvostusta.

(4)

Rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi, näiden lisätoimenpiteiden tulisi olla voimassa niin kauan kuin EKP:n neuvosto pitää niitä tarpeellisina. Suuntaviivoja EKP/2012/18 tulisi näin ollen muuttaa näiden lisätoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2012/18 seuraavasti:

1)

korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvät lisätoimenpiteet

1.   Näissä suuntaviivoissa vahvistetuttuja, 2 kohdassa tarkemmin täsmennettyjä eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan yhdessä suuntaviivojen EKP/2011/14 kanssa.

2.   Valuuttamääräisiin vakuuksiin sovelletaan vain näiden suuntaviivojen 3, 5 ja 5 a artiklaa.

3.   Mikäli näiden suuntaviivojen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan näitä suuntaviivoja. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia suuntaviivojen EKP/2011/14 säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä suuntaviivoissa säädetä toisin.”;

2)

lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisten tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuus

1.   Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jos ne ovat Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi edellyttäen, että a) ne on laskettu liikkeeseen ja niitä säilytetään euroalueella; b) niiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle; ja c) ne täyttävät kaikki muut suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetut vakuuskelpoisuusvaatimukset.

2.   Eurojärjestelmä soveltaa tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin seuraavia aliarvotusprosentteja: a) 16 prosentin arvonalennusta Englannin punnan tai Yhdysvaltain dollarin määräisiin omaisuuseriin; ja b) 26 prosentin aliarvostusta jenin määräisiin omaisuuseriin.”

2 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle yksityiskohdat näiden suuntaviivojen noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja keinoista viimeistään 26 päivänä lokakuuta 2012.

3 artikla

Voimaantulo

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamisesta.

2.   1 artiklaa sovelletaan 9 päivästä marraskuuta 2012.

4 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä lokakuuta 2012.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.


Oikaisuja

17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/16


Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 1282/2011, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun direktiivin 2011/10/EU muuttamisesta ja oikaisemisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 328, 10. joulukuuta 2011 )

Sivulla 22, otsikossa:

korvataan:

seuraavasti: