ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.267.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 267

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
2. lokakuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 873/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä ( 1 )

162

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 872/2012,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetään aromiaineiden arviointia ja hyväksymistä koskevasta yhteisön menettelystä. Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle luettelon niistä aromiaineista, joita voidaan käyttää niiden alueella kaupan pidettävissä elintarvikkeissa.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetään niiden aromiaineiden luettelosta, jotka ovat sallittuja siten, että kaikki muut ovat kiellettyjä. Kyseinen luettelo on määrä laatia jäsenvaltioiden ilmoittamat aromiaineet sisältävän rekisterin ja erityisen arviointiohjelman perusteella.

(3)

Ilmoitetut aineet on sisällytetty 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä 23 päivänä helmikuuta 1999 tehdyssä komission päätöksessä 1999/217/EY (3) vahvistettuun luetteloon.

(4)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1565/2000 (4) vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisen arviointiohjelman hyväksymisen edellyttämät toimenpiteet. Arviointiohjelmaan on otettu asetuksen (EY) N:o 2232/96 5 artiklan 2 kohdan nojalla mukaan myös luetteloon sisältymättömiä aromiaineita.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on arvioinut joukon aromiaineita (5) vaiheittaisella menettelyllä, jossa otetaan huomioon niin rakenne-aktiivisuussuhteet, nykyisestä käytöstä johtuva aineen saantimäärä, toksikologinen turvallisuuskynnys kuin saatavilla olevat tiedot metabolismista ja myrkyllisyydestä. Ne aromiaineet, jotka eivät elintarvikkeista saatavina määrinä aiheuta turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, olisi sisällytettävä asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1565/2000 2 artiklan 1 kohdan mukaan luetteloon merkittyjä aineita, jotka elintarvikealan tiedekomitea, jäljempänä ’SCF’, on jo sijoittanut luokkaan 1 (6) tai Euroopan neuvosto on jo sijoittanut luokkaan A (7) tai FAO:n ja WHO:n yhteinen elintarvikelisäaineita käsittelevä asiantuntijakomitea, jäljempänä ’JECFA’, on jo luokitellut aineiksi, jotka eivät aiheuta turvallisuuteen liittyvää huolta, kuten JECFA:n 46., 49., 51. ja 53. kokouksen raporteissa (8) on vahvistettu, ei tarvitse arvioida arviointiohjelmassa uudelleen. Kyseisiä aineita ei pitäisi sisällyttää asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1565/2000 2 artiklan 2 kohdan mukaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on otettava harkittavakseen aineet, jotka sisältyvät luetteloon ja jotka JEFCA on vuodesta 2000 alkaen luokitellut aineiden saantia koskevan ensisijaisen arviointimenettelyn perusteella aineiksi, jotka eivät aiheuta turvallisuuteen liittyvää huolta. Kyseiset aineet, joita koskevat JECFA:n päätelmät elintarviketurvallisuusviranomainen hyväksyy, olisi sisällytettävä asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon.

(8)

Aromiaineita voidaan käyttää elintarvikkeissa hyvien tuotantotapojen mukaisesti tai tarvittaessa erityisiä ehtoja noudattaen. Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitetussa luettelossa olisi ilmoitettava aineen yksilöllinen tunnistenumero (FL-numero), aineen nimi (kemiallinen nimi), Chemical Abstracts Service -rekisterinumero, JEFCA-numero, Euroopan neuvoston antama numero, aineen puhtaus, erityiset käyttöä koskevat ehdot sekä viittaus arvioinnin suorittaneeseen tai sitä suorittavaan tieteelliseen elimeen.

(9)

Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi viitattava elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (9) liitteessä II vahvistettuihin elintarvikeryhmiin. Tarvittaessa voidaan tehdä tulkintapäätöksiä asetuksen (EY) N:o 1334/2008 13 artiklan c alakohdan mukaisesti sen selvittämiseksi, kuuluuko jokin tietty elintarvike johonkin tiettyyn elintarvikeryhmään vai ei.

(10)

Aromiaineet, joiden turvallisuusarviointi ei ole ollut myönteinen, on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä III olevassa A osassa, joka koskee aineita, joita ei saa lisätä elintarvikkeisiin sellaisenaan, tai ne on poistettu rekisteröintiluettelosta komission päätöksillä 2005/389/EY (10), 2006/252/EY (11) tai 2008/478/EY (12).

(11)

Niitä aromiaineita, joista ei ole toimitettu vaadittuja tietoja ja joita elintarviketurvallisuusviranomainen ei näin ollen asetuksen (EY) N:o 1565/2000 3 artiklan 5 kohdan nojalla ole arvioinut, ei pitäisi sisällyttää asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon.

(12)

Niitä aromiaineita, joita koskevan hakemuksen niiden markkinoille saattamisesta vastuulliset henkilöt ovat peruuttaneet, ei pitäisi sisällyttää asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon.

(13)

Useiden aineiden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole saattanut arviointia päätökseen tai on pyytänyt tieteellisiä lisätietoja, jotka on toimitettava arvioinnin loppuun saattamista varten. Asetuksen (EY) N:o 2232/96 ja asetuksen (EY) N:o 1334/2008 tavoitteiden mukaisesti ja oikeusvarmuuden parantamiseksi on aiheellista sisällyttää kyseiset aineet asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon, jotta nykyisin markkinoille saatettavia aineita voidaan käyttää edelleen elintarvikkeissa siihen asti, kun riskinarviointi- ja hyväksymismenettelyt on saatettu loppuun.

(14)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen pyytämien tieteellisten lisätietojen toimittamista varten olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa aromiaineiden markkinoille saattamisesta vastaavien henkilöiden on vastattava julkaistuissa lausunnoissa esitettyihin elintarviketurvallisuusviranomaisen pyyntöihin. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon on lisätty alaviitteet 2–4 niitä aineita koskeviin kohtiin, joista elintarviketurvallisuusviranomainen on pyytänyt tieteellisiä lisätietoja. Olisi vahvistettava määräaika, jonka kuluessa elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioitava toimitetut tiedot. Jos vaadittuja tietoja ei toimiteta määräajassa, kyseinen aromiaine voidaan asetuksen (EY) N:o 1565/2000 3 artiklan 5 kohdan nojalla jättää arvioimatta, jolloin se poistetaan unionin luettelosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (13) 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(15)

Ne aromiaineet, joiden arviointia elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole vielä saattanut päätökseen ja joista pyydettyjä lisätietoja ei ole toimittamatta, olisi merkittävä asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitetussa luettelossa alaviitteellä 1.

(16)

Jos hyväksytty aromiaine on rasemaatti (optisten isomeerien tasaseos), olisi hyväksyttävä myös sekä R- että S-muodon käyttö. Jos hyväksytään vain R-muoto, hyväksyntä ei saisi kattaa S-muotoa, ja päinvastoin.

(17)

Elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut useat D- ja D,L-aminohapot turvallisiksi aromiaineena käytettyinä edellyttäen, että aineet ovat muuttumattomassa muodossa nautintahetkellä. Näin ollen kyseiset aminohapot olisi sisällytettävä asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettuun luetteloon ainoastaan aromiaineina käyttöä varten.

(18)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitetulla luettelolla on tarkoitus säännellä ainoastaan niiden aromiaineiden käyttöä, joita lisätään elintarvikkeisiin antamaan tai muuttamaan tuoksua ja/tai makua. Eräitä luettelossa olevia aineita voidaan lisätä elintarvikkeisiin myös muita tarkoituksia kuin aromin antamista varten, ja kyseisiin käyttötarkoituksiin sovelletaan muita sääntöjä. Joitakin aineita varten on tarpeen vahvistaa käyttömäärä, joka koskee niiden käyttöä aromiaineena. Kyseiset aineet ovat kofeiini (FL 16.016), teobromiini (FL 16.032), neohesperidiinidihydrokalkoni (FL 16.061) ja rebaudiosidi A (FL 16.113). Ammoniumkloridin (FL 16.048) osalta on jo voimassa kansallisia säännöksiä. Näin ollen käyttömäärät olisi yhdenmukaistettava sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi.

(19)

Elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli 22 päivänä toukokuuta 2008 antamassaan lausunnossa (14), että d-kamferin (FL 07.215) käytölle asetettaisiin enimmäismäärä sen varmistamiseksi, että altistuminen d-kamferille on enintään 2 mg/kg ruumiinpainoa kohti päivässä kaikissa ikäryhmissä. Sen vuoksi d-kamferin käytölle olisi asetettava erityisiä ehtoja.

(20)

SCF totesi 19 päivänä helmikuuta 1988 antamassaan lausunnossa (15), ettei se nähnyt toksikologiselta kannalta syytä vastustaa kiniinin käytön jatkamista katkerojuomissa nykyisinä määrinä (enintään 100 mg/l). Elintarviketurvallisuusviranomainen ei kiistä tätä arviointia, mutta suosittelee kiniiniä koskevan toksikologisen tietokannan uudelleentarkastelua. (16) Siihen asti, kun kiniini on arvioitu uudelleen, kolmen kiniinisuolan (FL 14.011, FL 14.152 ja FL 14.155) käyttö olisi rajattava alkoholittomiin ja alkoholipitoisiin juomiin.

(21)

Elintarviketurvallisuusviranomainen tarkasteli glysyrritsiinihappoa ja sen ammonioitua muotoa 22 päivänä toukokuuta 2008 antamassaan lausunnossa. (17) Elintarviketurvallisuusviranomainen hyväksyi SCF:n arvioinnin (18), jonka mukaan enintään 100 mg:n saanti henkilöä kohti päivässä ei aiheuta turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Sen vuoksi glysyrritsiinihapon (FL 16.012) ja sen ammonioidun muodon (FL 16.060) käytölle aromiaineina olisi asetettava erityisiä ehtoja.

(22)

Asetuksella (EY) N:o 1334/2008 kumotaan asetus (EY) N:o 2232/96 sen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luettelon soveltamispäivästä alkaen. Näin ollen on aiheellista oikeusvarmuuden vuoksi vahvistaa kyseisen luettelon soveltamispäivä. Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädettyä vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi kuitenkin edelleen sovellettava niihin tämän asetuksen liitteessä oleviin aromiaineisiin, jotka on merkitty alaviitteellä 1–4. Asetuksen (EY) N:o 2232/96 soveltaminen päättyy ja se käy tarpeettomaksi, kun mainittuja aromiaineita koskevat riskinarviointi- ja hyväksymismenettelyt on saatettu päätökseen.

(23)

Asetuksessa (EY) N:o 1565/2000 säädetty arviointiohjelma oli tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luettelon laadintaa varten. Kun kyseinen luettelo vahvistetaan, asetuksesta (EY) N:o 1565/2000 tulee tarpeeton ja se olisi kumottava. Sitä olisi kuitenkin edelleen sovellettava niihin tämän asetuksen liitteessä oleviin aromiaineisiin, joihin on liitetty alaviite 1–4. Asetuksen (EY) N:o 1565/2000 soveltaminen päättyy ja se käy tarpeettomaksi, kun mainittuja aromiaineita koskevat riskinarviointi- ja hyväksymismenettelyt on saatettu päätökseen.

(24)

Päätöksellä 1999/217/EY hyväksytty elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskeva luettelo käy tarpeettomaksi, kun asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo vahvistetaan, joten se olisi kumottava.

(25)

Asetuksessa (EY) N:o 1334/2008 säädetään, että unionin luettelo aromeista ja raaka-aineista vahvistetaan sisällyttämällä asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aromiaineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I, kun se hyväksytään. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aromiaineiden luettelo olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I.

(26)

Unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista sovelletaan rajoittamatta muiden, alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistettujen säännösten soveltamista.

(27)

Aromien ja raaka-aineiden käyttö äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa viljapohjaisissa valmisruoissa ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin suunnatuissa ruokavaliovalmisteissa, joita tarkoitetaan erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/39/EY (19), yhdenmukaistetaan tulevaisuudessa imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumuksesta annettavien erityissääntöjen puitteissa. Siihen asti jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa asiaa koskevia kansallisia säännöksiä, jotka ovat tiukempia kuin asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa aromiaineiden luettelossa säädetyt säännökset.

(28)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 mukaan unionin luetteloon sisältymättömiä aromiaineita saa saattaa markkinoille sellaisinaan ja käyttää elintarvikkeissa 18 kuukauden ajan unionin luettelon soveltamispäivän jälkeen. Koska aromiaineita on jo markkinoilla jäsenvaltioissa, on annettu säännöksiä, joilla varmistetaan sujuva siirtyminen unionin hyväksymismenettelyyn. Tätä varten komission asetuksessa (EU) N:o 873/2012 (20) on vahvistettu kyseisiä aromiaineita sisältäviä elintarvikkeita koskevat siirtymäkaudet.

(29)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’unionin luettelolla’ asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaa luetteloa aromeista ja raaka-aineista;

b)

’arvioiduilla aromiaineilla’ aineita, joiden arviointi ja hyväksyminen unionin tasolla on saatettu päätökseen. Kyseisiä aineita ei ole merkitty alaviitteillä aromeja ja raaka-aineita koskevan unionin luettelon A osassa;

c)

’arvioitavana olevilla aromiaineilla’ aineita, joita koskevaa unionin tason riskinarviointia ei ole saatettu päätökseen tämän asetuksen tullessa voimaan. Kyseiset aineet on merkitty alaviitteellä 1–4 aromeja ja raaka-aineita koskevan unionin luettelon A osassa;

2 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitetun aromiaineiden luettelon hyväksyminen

Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aromiaineiden luettelo tämän asetuksen liitteessä olevan A osan mukaisesti.

3 artikla

Aromiaineiden luettelon sisällyttäminen asetukseen (EY) N:o 1334/2008

Sisällytetään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I.

4 artikla

Arvioitavana olevat aromiaineet

Arvioitavana olevia aromiaineita saa saattaa markkinoille ja käyttää elintarvikkeissa siihen asti, kun ne sisällytetään unionin luettelon A osaan arvioituina aromiaineina tai poistetaan kyseisestä luettelosta.

5 artikla

Luettelon ajantasaistaminen

Unionin luettelon A osaa ajantasaistetaan tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1331/2008 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2232/96 kumoaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 24 artiklan 2 kohdan, joka koskee asetuksen (EY) N:o 2232/96 kumoamista, soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 2232/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aromiaineiden luettelon soveltamispäivä on 22 päivä huhtikuuta 2013.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2232/96 1 ja 2 artiklaa, 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä sen liitettä sovelletaan kuitenkin edelleen arvioitavana oleviin aromiaineisiin siihen asti, kun ne liitetään unionin luettelon A osaan arvioituina aineina tai poistetaan kyseisestä luettelosta. Mainituissa artikloissa olevia viittauksia aromiaineiden luetteloon pidetään viittauksina unionin luettelon A osaan.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1565/2000 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1565/2000 22 päivästä huhtikuuta 2013. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen arvioitavana oleviin aromiaineisiin.

8 artikla

Päätöksen 1999/217/EY kumoaminen

Kumotaan päätös 1999/217/EY 22 päivästä huhtikuuta 2013.

9 artikla

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja elintarvikkeita koskevat säännökset

Jäsenvaltiot voivat soveltaa unionin luettelon A osan säännöksiin verrattuna rajoittavampia kansallisia säännöksiä aromiaineiden käyttöön äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa viljapohjaisissa valmisruoissa tai erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin suunnatuissa ruokavaliovalmisteissa, joita tarkoitetaan direktiivissä 2009/39/EY. Kyseisten kansallisten säännösten on oltava olennaisia riittävän kuluttajansuojan varmistamiseksi ja oikeassa suhteessa tämän tavoitteen saavuttamiseen.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä huhtikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(3)  EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1.

(4)  EYVL L 180, 19.7.2000, s. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Elintarvikealan tiedekomitean 98. kokouksen pöytäkirjan liite 6, 21. ja 22. syyskuuta 1995.

(7)  Flavouring Substances and Natural Sources of Flavourings, I osa, Chemically-Defined Flavouring Substances, neljäs painos. Euroopan neuvosto, sosiaali- ja kansanterveysalan osittainen sopimus, Strasbourg, 1992, mukaan luettuina vuoteen 1999 saakka tehdyt muutokset (irtolehtinä).

(8)  Evaluation of certain food additives and contaminants. FAOn ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineiden hyväksymistä käsittelevän asiantuntijakomitean 46. raportti, WHO Technical Report Series No. 868, 1997.

FAOn ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineiden hyväksymistä käsittelevän asiantuntijakomitean 49. raportti, WHO Technical Report Series No. 884, 1999.

FAOn ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineiden hyväksymistä käsittelevän asiantuntijakomitean 51. raportti, WHO Technical Report Series No. 891, 2000.

FAOn ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineiden hyväksymistä käsittelevän asiantuntijakomitean 53. raportti, WHO Technical Report Series No. 896, 2000.

(9)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(10)  EUVL L 128, 21.5.2005, s. 73.

(11)  EUVL L 91, 29.3.2006, s. 48.

(12)  EUVL L 163, 24.6.2008, s. 42.

(13)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(14)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties, The EFSA Journal 729, s. 1–15.

(15)  Report of the Scientific Committee for Food on Quinine. (Lausunto annettu 19. helmikuuta 1988.) Sarjassa Food - Science and techniques. Elintarvikealan tiedekomitean raportit (21. sarja). Sisämarkkinoista ja teollisuusasioista vastaava pääosasto.

(16)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30. The EFSA Journal (2008) 739, s. 1–18.

(17)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Flavouring Group Evaluation 36, (FGE.36) Two triterpene glycosides from the priority list. The EFSA Journal (2008) 740, s. 1–19.

(18)  Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt (annettu 4. huhtikuuta 2003). Elintarvikealan tiedekomitea. SCF/CS/ADD/GEN/225 lopullinen. 10. huhtikuuta 2003. Euroopan komissio, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto.

(19)  EUVL L 124, 20.5.2009, s. 21.

(20)  Katso tämän virallisen lehden sivu 162.


LIITE

UNIONIN LUETTELO AROMEISTA JA RAAKA-AINEISTA

A   OSA

Unionin luettelo aromeista

1   JAKSO

Luettelon sisältö

Taulukko 1 sisältää seuraavat tiedot:

 

Sarake 1 (FL-nro): aineen yksilöllinen tunnistenumero

 

Sarake 2 (Kemiallinen nimi): aineen nimi

 

Sarake 3 (CAS-nro): Chemical Abstracts Service (CAS) -rekisterinumero

 

Sarake 4 (JECFA-nro): FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean (JECFA) antama numero

 

Sarake 5 (EN-nro): Euroopan neuvoston antama numero

 

Sarake 6 (Nimetyn aineen puhtaus vähintään 95 %, jollei toisin mainita): Nimetyn aromiaineen puhtauden on oltava vähintään 95 prosenttia. Jos puhtausaste on pienempi, aromiaineiden koostumus esitetään tässä sarakkeessa.

 

Sarake 7 (Käyttörajoitukset): Aromiaineiden käyttö sallitaan hyvien tuotantotapojen mukaisesti, jollei tässä sarakkeessa esitetä erityisiä rajoituksia. Aromiaineita, joihin sovelletaan käyttörajoituksia, voidaan lisätä ainoastaan luettelossa mainittuihin elintarvikeryhmiin ja noudattaen niiden käyttöä koskevia ehtoja. Rajoituksia sovellettaessa tarkoitetaan seuraavia elintarvikeryhmiä, sellaisina kuin ne on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II:

Ryhmän numero

Elintarvikeryhmä

1

Maitotuotteet ja maitotuotteita jäljittelevät tuotteet

2

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

3

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet

4.2

Hedelmä- ja kasvisjalosteet

5

Makeistuotteet

5.3

Purukumi

6

Vilja ja viljatuotteet

7

Leipomotuotteet

8

Liha

9

Kala ja kalastustuotteet

10

Munat ja munatuotteet

11

Sokerit, siirapit, hunaja ja pöytämakeuttajat

12

Suolat, mausteet, keitot, kastikkeet, salaatit ja proteiinituotteet

13

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2009/39/EY (1)

14.1

Alkoholittomat juomat

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

15

Pikkusuolaiset ja välipalat

16

Jälkiruoat lukuun ottamatta ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia tuotteita

17

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (2) määritellyt ravintolisät, paitsi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ravintolisät

18

Jalostetut elintarvikkeet, jotka eivät kuulu ryhmiin 1–17, paitsi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat

 

Sarake 8 (Alaviitteet): Alaviite 1 koskee aromiaineita, joiden arviointi elintarviketurvallisuusviranomaisen on saatettava päätökseen. Alaviitteet 2–4 viittaavat määräaikoihin, joiden kuluessa hakijoiden on vastattava julkaistuissa lausunnoissa esitettyihin elintarviketurvallisuusviranomaisen pyyntöihin. Jos tarvittavia tietoja ei ole toimitettu vaadittuun määräaikaan mennessä, kyseinen aromiaine poistetaan unionin luettelosta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioitava toimitetut tiedot yhdeksän kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. JECFA:n jo arvioimat aineet voidaan tunnistaa sarakkeessa 4 esitetystä JECFA-numerosta.

(1)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on saatettava arviointi päätökseen.

(2)

Tieteelliset lisätiedot on toimitettava 31. joulukuuta 2012 mennessä.

(3)

Tieteelliset lisätiedot on toimitettava 30. kesäkuuta 2013 mennessä.

(4)

Tieteelliset lisätiedot on toimitettava 31. joulukuuta 2013 mennessä.

 

Sarake 9 (Viittaus): Viittaus arvioinnin suorittaneeseen tieteelliseen elimeen.

2   JAKSO

Huomautukset

Huomautus 1: Yleiset aineet kattavat ammonium-, natrium-, kalium- ja kalsiumsuolat sekä kloridit, karbonaatit ja sulfaatit, jos niillä on aromaattisia ominaisuuksia.

Huomautus 2: Jos hyväksytty aromiaine on rasemaatti (optisten isomeerien tasaseos), on hyväksyttävä myös sekä R- että S-muodon käyttö. Jos hyväksytään vain R-muoto, hyväksyntä ei kata S-muotoa, ja päinvastoin.

Huomautus 3: Enimmäismäärät viittaavat tasoihin markkinoille saatetuissa elintarvikkeissa tai niiden pinnalla. Kun kyse on kuivatuista ja/tai tiivistetyistä elintarvikkeista, jotka on ennastettava, enimmäismääriä sovelletaan kuitenkin pakkausmerkinnöissä olevien ohjeiden mukaan ennastettuihin tuotteisiin ottaen huomioon vähimmäislaimennuskerroin.

Huomautus 4: Aromiaineen esiintyminen sallitaan

a)

muussa kuin liitteessä tarkoitetussa koostetussa elintarvikkeessa, kun aromiaineen käyttö on sallittua yhdessä koostetun elintarvikkeen ainesosista;

b)

elintarvikkeessa, jota on tarkoitus käyttää yksinomaan koostetun elintarvikkeen valmistukseen, edellyttäen, että koostettu elintarvike täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Taulukko 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-nro

Kemiallinen nimi

CAS-nro

JECFA-nro

EN-nro

Nimetyn aineen puhtaus vähintään 95 %, jollei toisin mainita

Käyttörajoitukset

Alaviite

Viittaus

01.001

Limoneeni

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-Isopropyyli-4-metyylibentseeni

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-eeni

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-eeni

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinoleeni

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-Fellandreeni

99-83-2

1328

2117

Vähintään 85 %; toissijaiset ainesosat: 10–12 % symeeniä ja muita terpeenihiilivetyjä

 

 

EFSA

01.007

beta-Karyofylleeni

87-44-5

1324

2118

80–92 % beta-karyofylleeniä ja 15–19 % C15H24-terpeenihiilivetyjä (esim. valenseeni)

 

2

EFSA

01.008

Myrseeni

123-35-3

1327

2197

Vähintään 90 %; toissijaiset ainesosat: C15H24-terpeenihiilivetyjä (esim. valenseeni); pienin määritysarvo saattaa sisältää limoneenin, alfa- ja beta-pineenin sekä muiden yleisten C10H16-terpeenien hyvin pieniä määriä.

 

4

EFSA

01.009

Kamfeeni

79-92-5

1323

2227

Vähintään 80 %; toissijaiset ainesosat: 15–19 % C15H24-terpeenihiilivetyjä (esim. valenseeni)

 

2

EFSA

01.010

1-Isopropenyyli-4-metyylibentseeni

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-Metyylinaftaleeni

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

Vinyylibentseeni

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-Bisabolatrieeni

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Valenseeni

4630-07-3

1337

11030

Vähintään 94 %; toissijaiset ainesosat: 1–4 % muita C15H24-seskviterpeenejä

 

2

EFSA

01.018

beta-Osimeeni

13877-91-3

1338

11015

Vähintään 80 %; toissijainen ainesosa: 15–17 % cis-beta-osimeenia

 

4

EFSA

01.019

alfa-Terpineeni

99-86-5

1339

11023

Vähintään 89 %; toissijaiset ainesosat: 6–7 % 1,4- ja 1,8-sineolia

 

 

EFSA

01.020

gamma-Terpineeni

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-Bourboneeni

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-Guajadieeni

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

Bisabola-1,8,12-trieeni

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-Bisaboleeni

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-Kareeni

13466-78-9

1342

10983

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 2–3 % beta-pineeniä; 1–2 % limoneeniä; 1–2 % myrseeniä; 0–1 % p-symeeniä

 

2

EFSA

01.033

2,2-Dimetyyliheksaani

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-Dimetyyliheksaani

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-Dimetyyliokta-2,4,6-trieeni

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodekaani

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-Elemeeni

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-Farneseeni

502-61-4

1343

10998

Vähintään 38 % alfa ja 29 % beta (cis-/trans-isomeerien summa); toissijaiset ainesosat: 20 % bisaboleenia, enintään 10 % muita isomeerejä (valenseeni, bourboneeni, kadineeni, guajeeni)

 

4

EFSA

01.045

d-Limoneeni

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-Limoneeni

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadekaani

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradekaani

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-Tujeeni

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeka-1,3,5-trieeni

16356-11-9

1341

 

Vähintään 94 % (cis-/trans-isomeerien summa); toissijainen ainesosa: 2,4,6-undekatrieeni (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-Dimetyyli-1,3,6-oktatrieeni

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-Okteeni

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-Metyyli-1,3-sykloheksadieeni

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-Metyylipropan-1-oli

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propan-1-oli

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Isopentanoli

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butan-1-oli

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Heksan-1-oli

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Oktan-1-oli

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonan-1-oli

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodekan-1-oli

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Heksadekan-1-oli

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Bentsyylialkoholi

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Sitronellooli

106-22-9

1219

59

Vähintään 90 %; toissijaiset ainesosat: 5–8 % di-tyydyttymättömiä ja tyydyttyneitä ja C10-alkoholeja, 1 % sitronellyyliasetaattia, 1 % sitronellaalia

 

 

EFSA

02.012

Geranioli

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalooli

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-Terpineoli

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Mentoli

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-Borneoli

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Kinnamyylialkoholi

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidoli

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-Fenyylietan-1-oli

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Heks-2-en-1-oli

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Heptan-1-oli

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Oktan-2-oli

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Okt-1-en-3-oli

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Dekan-1-oli

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-Dimetyylioktan-1-oli

106-21-8

272

75

Vähintään 90 %; toissijaiset ainesosat: 5–7 % geraniolia ja sitronelloolia

 

 

JECFA

02.027

(-)-Rodinoli

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-Dimetyylioktan-3-oli

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-Trimetyylidodeka-2,6,10-trien-1-oli

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-Pentyylikinnamyylialkoholi

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-Fenyylipropan-1-oli

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-Fenyylipropan-1-oli

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-Fenyylipentan-2-oli

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-Metyyli-1-fenyylipropan-2-oli

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-Fenyylibutan-2-oli

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-Metyyli-1-fenyylipentan-3-oli

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

Fenkyylialkoholi

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-Isopropyylibentsyylialkoholi

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentan-1-oli

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-Metyylibutan-2-oli

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-Metyylifenyyli)propan-2-oli

1197-01-9

1650

530

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 9–11 % p-isopropenyylitolueenia

 

 

EFSA

02.043

2-Etyylibutan-1-oli

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

Heptan-3-oli

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Heptan-2-oli

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetyylioktaani-1,7-dioli

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2,6-dien-1-oli

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-en-1-oli

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-Fenyylipentan-1-oli

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-Metyylipropan-2-oli

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-Mentaani-1,8-dioli

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-Trimetyyliheksan-1-oli

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Heks-3(cis)-en-1-oli

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undekan-1-oli

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-Neroli

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-Isoborneoli

124-76-5

1386

2020

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–5 % borneolia

 

 

EFSA

02.060

p-Menta-1,8-dien-7-oli

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

Dihydrokarveoli

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Karveoli

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-Neomentoli

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-Fenyylietan-1-oli

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-Metyyli-1-fenyylipentan-2-oli

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-Fenyylibut-3-en-2-oli

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegoli

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Sykloheksanoli

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-Mentan-2-oli

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-Terpinenoli

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-Fenyylipropan-1-oli

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Heks-4-en-1-oli

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-Dihydrokarveoli

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-Metyylibutan-1-oli

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentan-3-oli

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Etanoli

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Isopropanoli

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolyyli)etan-1-oli

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-Dimetyyliheptan-4-oli

108-82-7

303

11719

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 8–9 % 2-heptanolia

 

 

JECFA

02.082

2-Etyyliheksan-1-oli

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-Ment-1-en-3-oli

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

Sabineenihydraatti

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undekan-2-oli

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonan-2-oli

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentan-2-oli

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Heksan-3-oli

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2(trans)-en-1-oli

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

Myrtenoli

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

Dehydrodihydrojonoli

57069-86-0

397

10195

Vähintään 70 %; toissijainen ainesosa: 25–27 % tetrahydrojononia

 

 

JECFA

02.093

Non-6-en-1-oli

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

Okt-3-en-1-oli

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-Etyylifenkoli

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-Terpinenoli

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-Terpineoli

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Oktan-3-oli

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-en-3-oli

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinokarveoli

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-en-4-oli

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Okt-3-en-2-oli

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Dekan-3-oli

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Heks-1-en-3-oli

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-Trimetyyli-2-sykloheksenyyli)but-3-en-2-oli

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-Trimetyyli-1-sykloheksenyyli)but-3-en-2-oli

22029-76-1

392

 

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 3–8 % jonolia ja jononia

 

2

JECFA

02.107

Dihydro-beta-jonoli

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-Metyyli-4-fenyylibutan-2-oli

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-Metyylibut-2-en-1-oli

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-Dimetyylihept-6-en-1-oli

36806-46-9

348

 

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 5–10 % 6-metyyli-5-hepten-2-onia

 

 

JECFA

02.111

3-Metyylibutan-2-oli

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2(cis)-en-1-oli

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Okt-5(cis)-en-1-oli

64275-73-6

322

 

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 7–9 % trans-5-okten-1-olia

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-Trimetyylisyklopent-3-enyyli)etan-1-oli

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-Metyylipentan-1-oli

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Sedrenoli

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Sedroli

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butan-2-oli

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-Menta-1,8(10)-dien-9-oli

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-Metyylibut-3-en-2-oli

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-Metyylihept-5-en-2-oli

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undek-10-en-1-oli

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradekan-1-oli

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-Anisyylialkoholi

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-Bisabololi

23089-26-1

 

10178

Isomeerien summa vähintään 95 %

 

 

EFSA

02.131

But-3-en-2-oli

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butaani-1,3-dioli

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butaani-2,3-dioli

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-Sykloheksyylietan-1-oli

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Syklopentanoli

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Dek-1-en-3-oli

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Dek-2-en-1-oli

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Dek-9-en-1-oli

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

Deka-2,4-dien-1-oli

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-Dihydrolinalooli

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-Dimetyylibisyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yyli)etan-1-oli

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-Dimetyylibutan-2-oli

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-Dimetyyliokt-7-en-2-oli

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-Dimetyyliokta-1,5,7-trien-3-oli

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-Dimetyyliokta-1,5,7-trien-3-oli

53834-70-1

 

10202

Vähintään 93 %; toissijaiset ainesosat: 2–3 % linaloolia, 1–2 % linaloolioksidia ja enintään 1 % nerolioksidia

 

4

EFSA

02.147

3,6-Dimetyylioktan-3-oli

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodekan-2-oli

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-Elemoli

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranyylilinalooli

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Hept-3-en-1-oli

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

Hepta-2,4-dien-1-oli

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

Heptadekan-1-oli

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-Hepten-3-oli

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Heks-2(cis)-en-1-oli

928-94-9

1374

69

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % heks-2(trans)-en-1-olia

 

2

EFSA

02.159

Heks-3-en-1-oli

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

Heksa-2,4-dien-1-oli

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-Hydroksi-3,5-dimetoksibentsyylialkoholi

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-Hydroksibentsyylialkoholi

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-Hydroksifenyyli)etan-1-oli

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-Isodihydrokarveoli

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Isofytoli

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-Lavanduloli

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-Mentan-8-oli

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-Metoksifenyyli)propan-1-oli

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-Metyylibut-2-en-1-oli

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-Metyylibut-3-en-1-oli

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-Metyylibut-3-en-1-oli

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-Metyyliheksan-3-oli

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-Metyylioktan-1-oli

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-Metyylipentan-1-oli

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-Metyylipentan-2-oli

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-Metyylipentan-2-oli

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-Metyylipentan-2-oli

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-Metyylipentan-3-oli

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Myrtanoli

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-en-3-oli

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

Nona-2,4-dien-1-oli

62488-56-6

1183

11802

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4% 2-none-1-olia

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-oli

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonan-3-oli

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Okt-2-en-1-oli

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Okt-2-en-4-oli

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

Okta-1,5-dien-3-oli

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

Okta-(3Z,5E)-dien-1-oli

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Oktadekan-1-oli

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Oktahydro-2,5,5-trimetyylinaftalen-2-oli

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Oktaani-1,3-dioli

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-en-1-oli

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadekan-1-oli

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-Fenyylipropan-2-oli

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Fytoli

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Piperonyylialkoholi

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-Sklareoli

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Tujyylialkoholi

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-Trimetyylisykloheksan-1-oli

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undek-2-en-1-oli

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

Undeka-1,5-dien-3-oli

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

Vanillyylialkoholi

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

Vetiveroli

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-Santalen-14-oli

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-Santalen-14-oli

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-Dimetyyli-2-heptanoli

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-Pentenoli-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-Mentoksi)propaani-1,2-dioli

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-Trimetyyli-1,6,10-dodekatrien-3-oli

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-Dimetyyli-6-okten-1-oli

7540-51-4

 

 

Vähintään 90 % cis-isomeeriä; toissijaiset ainesosat: 2–6 % di-tyydyttymättömiä ja tyydyttyneitä C10-alkoholeja, 2–4 % sitronellyyliasetaattia, 2–3 % sitronellaalia

 

1

EFSA

02.230

Terpineoli

8000-41-7

 

 

Isomeerien summa: 91–99 %. Kunkin isomeerin suhteellinen osuus: 55–75 % alfa, 16–23 % gamma, 1–10 % cis-beta, 1–13% trans-beta, 0–1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-Nonadien-1-oli

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-Non-3-en-1-oli

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-Butoksietan-1-oli

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-Nonadien-1-oli

56805-23-3

1284

 

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-olia

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-Trimetyyli-3-pentanoli

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-Mentaani-3,8-dioli

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-Mentoksietanoli

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Vanilliini-3-(1-mentoksi)propaani-1,2-dioliasetaali

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-Hepten-1-oli

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-Trimetyyli-7-nonen-2-oli

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimetyyli-3,7-nonadien-2-oli

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-Dimetyyli-3,7-nonadien-2-oli

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-Dimetyyli-4-nonanoli

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-Mentoksi-2-metyylipropaani-1,2-dioli

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-Hepten-2-oli

66642-85-1

 

 

Vähintään 91 %; toissijaiset ainesosat: (E)-4-hepten-2-oli (4–5 %), 2-heptanoli (enintään 1 %), trans-3-hepten-2-oli (enintään 1 %), cis 3-hepten-2-oli (enintään 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-Sineoli

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Bentsyylietyylieetteri

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Dibentsyylieetteri

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-Butyylietyylieetteri

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-Metoksietyylibentseeni

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-Sineoli

470-67-7

1233

11225

Vähintään 75 %; toissijainen ainesosa: 20–25 % 1,8-sineolia

 

 

EFSA

03.008

2-Asetoksi-1,8-sineoli

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Bentsyylibutyylieetteri

588-67-0

1253

520

Vähintään 93 %; toissijainen ainesosa: 2–5 % bentsyylialkoholia

 

 

EFSA

03.011

Bentsyylimetyylieetteri

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Bentsyylioktyylieetteri

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Etyyligeranyylieetteri

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Heksyylimetyylieetteri

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Prenyylietyylieetteri

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-Terpinyylimetyylieetteri

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-Metoksi-1-dekeeni

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-Etoksietyyliasetaatti

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Digeranyylieetteri

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-Etoksiprop-3-enyylifenoli

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Eugenoli

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Isoeugenoli

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-Metoksifenoli

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Tymoli

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-Metoksi-4-metyylifenoli

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-Etyyliguajakoli

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-Metoksi-4-vinyylifenoli

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-Metoksi-4-(prop-1(trans)-enyyli)bentseeni

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-Dimetoksi-4-(prop-1-enyyli)bentseeni

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-Metoksi-2-metyylibentseeni

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-Metoksi-4-metyylibentseeni

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-Dimetoksibentseeni

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-Etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enyyli)bentseeni

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Bentsyyli-isoeugenyylieetteri

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-Dimetyylifenoli

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-Dimetyylifenoli

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-Etyylifenoli

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-Etyylifenoli

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-Metyylifenoli

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-Metyylifenoli

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-Metyylifenoli

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Bentseeni-1,2-dioli

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

Karvakroli

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anisoli

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-Naftyylietyylieetteri

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-Dimetoksibentseeni

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Difenyylieetteri

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-Dimetoksifenoli

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-Etoksifenoli

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Karvakryylietyylieetteri

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-Metoksi-4-propyylibentseeni

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-Dimetoksi-4-vinyylibentseeni

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Fenoli

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-Dimetyylifenoli

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-Isopropyyli-2-metoksi-4-metyylibentseeni

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-Isopropyylifenoli

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(Etoksimetyyli)fenoli

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-Propyylifenoli

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Bentseeni-1,3-dioli

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-Dimetyylifenoli

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-Metoksi-4-propyylifenoli

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-Propyylifenoli

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-Allyyli-2,6-dimetoksifenoli

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-Etyyli-2,6-dimetoksifenoli

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-Metyyli-2,6-dimetoksifenoli

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Isobutyyli-beta-naftyylieetteri

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-Dimetoksi-4-prop-1-enyylifenoli

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-Dimetoksi-4-propyylifenoli

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-Vinyylifenoli

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-Allyylifenoli

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Karvakryylimetyylieetteri

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-Dimetoksi-4-vinyylifenoli

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-Dimetoksibentseeni

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-Dimetyyli-4-metoksibentseeni

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-Dimetyylietyyli)fenoli

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-Dimetyylifenoli

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-Dimetyylifenoli

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-Etoksi-2-metoksibentseeni

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-Etoksi-4-metoksibentseeni

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-Etyyli-4-metoksibentseeni

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-Etyylifenoli

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-Isopropyylifenoli

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-Isopropyylifenoli

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-Metoksinaftaleeni

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-Metoksinaftaleeni

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-Metoksifenoli

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-Metoksifenoli

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-Metyyli-2-(tert-butyyli)fenoli

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Metyyli-4-metoksibentsyylieetteri

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-Trimetoksibentseeni

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-Trimetyylifenoli

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-Metoksi-4-(1-propenyyli)bentseeni

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

Etyyli-4-hydroksibentsyylieetteri

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-Hydroksibentsyylimetyylieetteri

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Butyylivanillyylieetteri

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Etyyli-4-hydroksi-3-metoksibentsyylieetteri

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-Trimetyylifenoli

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-Metoksi-6-(2-propenyyli)fenoli

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-Prop-1-enyylifenoli

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Asetaldehydi

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanaali

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanaali

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-Metyylipropanaali

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanaali

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-Metyylibutanaali

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-Etyylibutanaali

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Heksanaali

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Oktanaali

124-13-0

98

97

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 4–7 % 2-metyyliheptanaalia

 

 

JECFA

05.010

Dekanaali

112-31-2

104

98

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 4–7 % 2-metyylinonanaalia

 

 

JECFA

05.011

Dodekanaali

112-54-9

110

99

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–6 % tetradekanaalia; 2–5 % dekanaalia; 1–2 % heksadekanaalia

 

 

JECFA

05.012

3,7-Dimetyyli-7-hydroksioktanaali

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Bentsaldehydi

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Kanelialdehydi

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-Metoksibentsaldehydi

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonaali

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Veratraldehydi

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Vanilliini

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Etyylivanilliini

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Sitraali

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Sitronellaali

106-23-0

1220

110

Vähintään 85 %; toissijaiset ainesosat: 12–14 % terpenoidiyhdisteiden seosta (lähinnä 1,8-sineolia, 2-isopropylideeni-5-metyylisykloheksanolia, linaloolia, sitronellyyliasetaattia ja muita luonnossa esiintyviä terpeenejä)

 

 

EFSA

05.022

4-Isopropyylibentsaldehydi

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-Dimetyylioktanaali

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-Metyylioktanaali

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanaali

124-19-6

101

114

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 4–8 % 2-metyylioktanaalia

 

 

JECFA

05.026

o-Tolualdehydi

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

Tolualdehydi

1334-78-7

866

115

Vähintään 95 % (o,m,p-isomeerien summa)

 

 

EFSA

05.028

m-Tolualdehydi

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-Tolualdehydi

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

Fenyyliasetaldehydi

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Heptanaali

111-71-7

95

117

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 4–7 % 2-metyyliheksanaalia

 

 

EFSA

05.032

Tetradekanaali

124-25-4

112

118

Vähintään 85 %; toissijaiset ainesosat: 10–12 % dodekanaalia, heksadekanaalia ja oktadekanaalia

 

 

JECFA

05.033

2-Etyylihept-2-enaali

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undekanaali

112-44-7

107

121

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 4–8 % 2-metyylidekanaalia

 

 

JECFA

05.035

Undek-10-enaali

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undek-9-enaali

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-Dodekenaali

4826-62-4

1350

124

Vähintään 93 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-dodekeenihappoa

 

2

EFSA

05.038

2-Fenyylipropanaali

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-Butyylikanelialdehydi

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-Pentyylikanelialdehydi

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-Heksyylikanelialdehydi

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-Tolyyliasetaldehydi

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-Tolyyli)propionaldehydi

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-Isopropyylifenyyliasetaldehydi

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-Kumenyyli)-2-metyylipropionaldehydi

103-95-7

1465

133

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 5 % 3-(p-kumenyyli)-2-metyylipropionihappoa

 

 

EFSA

05.046

2-Metyyli-4-fenyylibutyraldehydi

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-Hydroksibentsaldehydi

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-Metoksikanelialdehydi

1504-74-1

688

571

Vähintään 94 %; toissijainen ainesosa: 3 % o-metoksikanelihappoa

 

 

EFSA

05.049

2-Metyylibutyraldehydi

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-Metyylikanelialdehydi

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-Metoksifenyyli)-2-metyyliprop-2-enaali

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-Metyyli-3-(p-tolyyli)propionaldehydi

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-Trimetyyli-1,3,5-trioksaani

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

Salisyylialdehydi

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-Etoksibentsaldehydi

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

Heksa-2(trans),4(trans)-dienaali

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

Nona-2(trans),6(cis)-dienaali

557-48-2

1186

659

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienaalia

 

2

EFSA

05.059

Non-6(cis)-enaali

2277-19-2

325

661

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 6–9 % trans-6-nonenaalia

 

 

JECFA

05.060

Okt-2-enaali

2363-89-5

1363

663

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 3–4 % 2-okteenihappoa ja etyylioktanoaattia

 

2

EFSA

05.061

Okt-6-enaali

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-Fenyylikrotonaldehydi

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

Trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienaali

13552-96-0

1198

685

Vähintään 71 %; toissijaiset ainesosat: 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienolia; 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienolia; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienaalia; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienaalia

 

2

EFSA

05.066

4-Etoksi-3-metoksibentsaldehydi

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-Etyylibentsaldehydi

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-Metyylipentanaali

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-Heptenaali

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

Nona-2,4-dienaali

6750-03-4

1185

732

Vähintään 89 %; toissijaiset ainesosat: 5–6 % 2,4-nonadien-1-olia ja 1–2 % 2-nonen-1-olia

 

2

EFSA

05.072

trans-2-Nonenaali

18829-56-6

 

733

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-noneenihappoa

 

2

CoE

05.073

Heks-2(trans)-enaali

6728-26-3

1353

748

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-hekseenihappoa

 

2

CoE

05.074

2,6-Dimetyylihept-5-enaali

106-72-9

349

2006

Vähintään 85 %; toissijaiset ainesosat: 9–10 % 6-metyyli-5-hepten-2-onia; 1–2 % 2,6-dimetyyli-6-heptenaalia

 

 

JECFA

05.075

Heks-3(cis)-enaali

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dek-2-enaali

3913-71-1

1349

2009

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-dekeenihappoa

 

2

EFSA

05.077

2-Metyyliundekanaali

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridek-2-enaali

7774-82-5

1359

2011

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-tridekeenihappoa

 

2

EFSA

05.079

Sitronellyylioksiasetaldehydi

7492-67-3

592

2012

Vähintään 75 %; toissijaiset ainesosat: 20–21 % geranyylioksiasetaldehydia; 1–2 % sitronelloolia

 

 

EFSA

05.080

3-Fenyylipropanaali

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-Dekadienaali

2363-88-4

 

 

Vähintään 89 %; toissijaiset ainesosat: (cis, cis)-; (cis, trans)- ja (trans, cis)-2,4-dekadienaalien seos (kaikkien isomeerien summa 95 %); asetoni ja isopropanoli

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-Dodekadienaali

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

Hepta-2,4-dienaali

4313-03-5

1179

729

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienaalia ja 2–4 % 2,4-heptadieenihappoa

 

2

EFSA

05.085

Hept-4-enaali

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-Metyylipent-2-enaali

623-36-9

1209

2129

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 1,5–2,5 % propionaldehydiä ja 3,5–4,5 % propionihappoa

 

1

EFSA

05.091

2-Hydroksi-4-metyylibentsaldehydi

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-Isopropyylifenyyli)propionaldehydi

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-isomeeriä ja 5–10 % o-isomeeriä

 

 

EFSA

05.095

2-Metyylikrotonaldehydi

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-Dekenaali

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-Metyyli-2-fenyylibutyraldehydi

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-Ment-1-en-9-aali

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-Metyyli-2-fenyyliheks-2-enaali

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-Metyyli-2-fenyylipent-2-enaali

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

Penta-2,4-dienaali

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

Pent-2-enaali

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-Fenyylipent-4-enaali

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-Trimetyylisykloheksa-1,3-dieeni-1-karbaldehydi

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-Butyylibut-2-enaali

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

Myrtenaali

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-Isopropyyli-5-metyyliheks-2-enaali

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

Undeka-2,4-dienaali

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-Undekenaali

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-Dimetyylibentsaldehydi

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Okta-2(trans),6(trans)-dienaali

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-Trimetyylisykloheks-1-eeni-1-asetaldehydi

472-66-2

978

10338

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 2–3 % beta-syklositraalia; 0,5–1 % beta-jononia; 2–4 % metyyli-beta-homosyklogeranaattia; 0,6–1 % etyyli-beta-homosyklogeranaattia

 

 

EFSA

05.113

Heks-4-enaali

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-Metyylipent-2-enaali

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-Fenyylipent-4-enaali

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-Trimetyyliheksanaali

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-Menta-1,8-dien-7-aali

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-Metoksikanelialdehydi

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R)-2,2,3-Trimetyylisyklopent-3-en-1-yyliasetaldehydi

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeka-2,6-dienaali

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-Trimetyyli-1-syklohekseeni-1-karboksaldehydi

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-Metyylikanelialdehydi

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenyyli-2-metyylisyklopentaanikarboksaldehydi

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-Metyylikrotonaldehydi

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

Dodeka-2,4-dienaali

21662-16-8

1196

11758

Vähintään 85 %; toissijainen ainesosa: 11–12 % 2-trans-4-cis-isomeeriä

 

2

EFSA

05.126

2-Metyyliokt-2-enaali

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

Okta-2(trans),4(trans)-dienaali

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

Okt-5(cis)-enaali

41547-22-2

323

 

Vähintään 85 %; toissijainen ainesosa: 10–15 % trans-5-oktenaalia

 

 

JECFA

05.129

2-Metoksibentsaldehydi

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-Metyyli-3-tolyylipropionaldehydi (o-, m-, p-isomeerien seos)

 

 

587

Vähintään 95 % (seuraavien isomeerien summa: 80 % p-isomeerejä, 10 % o-isomeerejä ja 5 % m-isomeerejä)

 

 

CoE

05.137

Dek-4(cis)-enaali

21662-09-9

 

 

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: vähintään 5 % trans-isomeeriä

 

1

EFSA

05.139

Dek-9-enaali

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

Deka-2(trans),4(trans)-dienaali

25152-84-5

1190

2120

Vähintään 89 %; toissijaiset ainesosat: 3–4 % (cis-cis)-, (cis-trans)- ja (trans-cis)-2,4-dekadienaalien seosta; 3–4 % asetonia ja erittäin pieni määrä isopropanolia

 

2

EFSA

05.141

Deka-2,4,7-trienaali

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-Dihydroksibentsaldehydi

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-Dimetyyli-2-vinyyliheks-4-enaali

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodek-2(trans)-enaali

20407-84-5

 

 

Vähintään 93 %; toissijainen ainesosa: 2–3 % 2-dodekeenihappoa

 

2

EFSA

05.147

2-Etyyliheksanaali

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnesaali

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Glutaarialdehydi

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Hept-2(trans)-enaali

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Heksadekanaali

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-Hydroksi-3,5-dimetoksibentsaldehydi

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-Hydroksi-3,5-dimetoksikanelialdehydi

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-Hydroksi-3-metoksikanelialdehydi (isomeerien seos)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-Hydroksi-3-metoksifenyyli)propanaali

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Isosyklositraali

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-Metoksibentsaldehydi

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-Metoksifenyyliasetaldehydi

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-Metyylidekanaali

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-Metyyliheksanaali

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-Metyylipentanaali

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-Metyylitetradekanaali

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-Metyylitridekanaali

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Neraali

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enaali

2463-53-8

1362

733

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-noneenihappoa

 

2

EFSA

05.172

Nona-2(trans),6(trans)-dienaali

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

Nona-2,4,6-trienaali

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

Pent-4-enaali

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-Fenyylipent-2-enaali

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-Tetradek-2-enaali

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-Trimetyylisykloheks-2-eeni-1-karboksaldehydi

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-Trimetyylisykloheksenyyli)-2-metyylibutanaali

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undek-2(trans)-enaali

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-Oktadienaali

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-Dimetyyliokta-2,6-dienaali

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-Heksenaali

505-57-7

 

 

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-hekseenihappoa

 

2

EFSA

05.190

trans-2-Oktenaali

2548-87-0

 

 

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 3–4 % 2-okteenihappoa ja etyylioktanoaattia

 

2

EFSA

05.191

trans-2-Dekenaali

3913-81-3

 

 

Vähintään 92 %; toissijainen ainesosa: 3–4 % 2-dekeenihappoa

 

2

EFSA

05.192

3-Heksenaali

4440-65-7

1271

 

Vähintään 80 % (cis- ja trans-isomeerien summa); toissijainen ainesosa: 18–20 % trans-2-heksenaalia

 

 

EFSA

05.194

trans-2, trans-4-Nonadienaali

5910-87-2

 

 

Vähintään 89 %; toissijaiset ainesosat: vähintään 5 % 2,4-nonadien-1-olia ja 2-nonen-1-olia sekä muita 2,4-nonadienaalin isomeerejä

 

2

EFSA

05.195

trans-2-Tridekenaali

7069-41-2

 

 

Vähintään 92 %; toissijaiset ainesosat: 2–5 % 2-tridekeenihappoa ja 3–5 % cis-2-tridekenaalia

 

2

EFSA

05.196

trans-2, trans-4-Undekadienaali

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-Butenaali, 2-metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-Oktadekenaali

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-Tetradekenaali

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-Metyylioktanaali

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-Dekenaali

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-Oktadekenaali

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-Metyyliheksanaali

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-Dodekenaali

21944-98-9

1636

 

Vähintään 94 % (4Z)-dodekenaalia; toissijainen ainesosa: 3–4 % dodekanaalia

 

 

EFSA

05.221

6,6’-Dihydroksi-5,5’-dimetoksi-bifenyyli-3,3’-dikarbaldehydi

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-Fenyyli-4-metyyli-2-heksenaali

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-Etyylioktanaali

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-Heksenaali

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-Metyyliheptanaali

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-Undekenaali

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-Dietoksietaani

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-Hydroksi-2-fenyyli-1,3-dioksaani

1708-40-3

838

36

Vähintään 98 % (5-hydroksi-2-fenyyli-1,3-dioksaanin ja 2-fenyyli-4-hydroksimetyyli-1,3-dioksalaanin summa)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-Dimetoksitolueeni

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Sitraalidietyyliasetaali

7492-66-2

948

38

Vähintään 98 % (isomeerien + hemiasetaalien + sitraalin summa)

 

 

EFSA

06.005

Sitraalidimetyyliasetaali

7549-37-3

944

39

Vähintään 98 % (isomeerien + hemiasetaalien + sitraalin summa)

 

 

EFSA

06.006

1,1-Dimetoksi-2-fenyylietaani

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Fenyyliasetaldehydiglyseryyliasetaali

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hydroksimetyyli-2-fenyyli-1,3-dioksolaania; 38 % 5-hydroksi-2-fenyyli-1,3-dioksaania

 

 

EFSA

06.008

1,1-Dimetoksioktaani

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-Dimetoksidekaani

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-Dietoksi-3,7-dimetyylioktan-7-oli

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-Dimetoksi-3,7-dimetyylioktan-7-oli

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Tolualdehydiglyseryyliasetaali

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroksidioksaania; 60 % 5-hydroksimetyylidioksalaania

 

 

EFSA

06.013

alfa-Pentyylikanelialdehydidimetyyliasetaali

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Kanelialdehydietyleeniglykoliasetaali

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-Dimetoksietaani

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-Fenyylietoksi-1-propoksietaani

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Dietoksimetyyli)bentseeni

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-Bentsyylioksi-1-(2-metoksietoksi)etaani

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-Dietoksidekaani

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-Dietoksiheptaani

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-Dietoksiheksaani

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-Di-isobutoksi-2-fenyylietaani

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-Dietoksinona-2,6-dieeni

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-Dimetyyli-2-bentsyyli-1,3-dioksolaani

5468-06-4

1005

669

Vähintään 93 %; toissijainen ainesosa: 2–3 % butaani-2,3-diolia

 

 

EFSA

06.028

1,1-Dimetoksiheptaani

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Heptanaaliglyseryyliasetaali (1,2- ja 1,3-asetaalien seos)

72854-42-3

912

2016

Asetaalien (56–58 % dioksolaania ja 37–39 % dioksaania) ja reagoimattoman heptanaalin (1–2 %) seos

 

 

EFSA

06.030

1,1-Dimetoksi-2-fenyylipropaani

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-Dietoksiheks-2-eeni

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-Metyyli-2-fenyyli-1,3-dioksolaani

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-Dibutoksietaani

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-Dipropoksietaani

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Sitraalipropyleeniglykoliasetaali

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-Butoksi-1-(2-fenyylietoksi)etaani

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-Dietoksihept-4-eeni (cis ja trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-Dimetoksibutan-2-oni

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-Di((1’-etoksi)-etoksi)propaani

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-Tris([1’-etoksi]-etoksi)propaani

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-Isobutoksi-1-etoksi-2-metyylipropaani

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-Isobutoksi-1-etoksi-3-metyylibutaani

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-Isoamyloksi-1-etoksipropaani

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-Isobutoksi-1-etoksipropaani

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-Isobutoksi-1-isopentyylioksi-2-metyylipropaani

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-Isobutoksi-1-isopentyylioksi-3-metyylibutaani

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-Isopentyylioksi-1-propoksietaani

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-Isopentyylioksi-1-propoksipropaani

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-Butoksi-1-(2-metyylibutoksi)etaani

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-Butoksi-1-etoksietaani

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-Di-(2-metyylibutoksi)etaani

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-Di-isobutoksi-2-metyylipropaani

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-Di-isobutoksietaani

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-Di-isobutoksipentaani

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-Di-isopentyylioksietaani

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-Dietoksi-2-metyylibutaani

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-Dietoksi-2-metyylipropaani

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-Dietoksi-3-metyylibutaani

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-Dietoksibutaani

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-Dietoksidodekaani

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-Dietoksiheks-3-eeni

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

Dietoksimetaani

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-Dietoksinonaani

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-Dietoksioktaani

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-Dietoksipentaani

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-Dietoksipropaani

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-Dietoksiundekaani

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-Diheksyylioksietaani

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-Dimetoksiheks-2(trans)-eeni

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-Dimetoksiheksaani

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

Dimetoksimetaani

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-Dimetoksipentaani

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-Dimetoksipropaani

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-Dimetyyli-1,3-dioksolaani

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-Difenetoksietaani

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-Etoksi-1-(2-metyylibutoksi)etaani

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-Etoksi-1-(2-fenyylietoksi)etaani

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-Etoksi-1-(3-heksenyylioksi)etaani

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-Etoksi-1-heksyylioksietaani

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-Etoksi-1-isopentyylioksietaani

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-Etoksi-1-metoksietaani

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-Etoksi-1-pentyylioksietaani

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-Etoksi-1-propoksietaani

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

Etyyli-2,4-dimetyyli-1,3-dioksolaani-2-asetaatti

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-Etyyli-4-metyyli-1,3-dioksolaani

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-Heksyyli-4,5-dimetyyli-1,3-dioksolaani

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-Hydroksimetyyli-2-metyyli-1,3-dioksolaani

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-Isobutoksi-1-etoksietaani

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-Isobutoksi-1-isopentyylioksietaani

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-Metyyli-2-pentyyli-1,3-dioksolaani

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-Metyyli-2-propyyli-1,3-dioksolaani

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

Trietoksimetaani

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-Trietoksipropaani

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-Trimetyyli-1,3-dioksolaani

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-Dipentyylioksietaani

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-Heksyyli-5-hydroksi-1,3-dioksaani

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

Vanilliinipropyleeniglykoliasetaali

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-Metyyli-1,1-di-isopentyylioksibutaani

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-Metyyli-1,1-di-isopentyylioksipropaani

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-Metyylibutoksi)-1-isopentyylioksietaani

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-Dietoksi-2,6-dimetyyliokt-2-eeni

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-Etoksi-1-metoksipropaani

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-Heksyloksi-1-isopentyloksietaani

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-Isopentyloksi-1-pentyloksietaani

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-Mentoni-1,2-glyseroliketaali

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-Butoksi-1-isopentyylioksietaani

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-Di-isobutoksi-3-metyylibutaani

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-Di-isobutoksipropaani

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-Etoksi-1-pentyylioksibutaani

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-Etoksi-2-metyyli-1-isopentyylioksipropaani

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-Etoksi-2-metyyli-1-propoksipropaani

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-Etoksi-1-(3-metyylibutoksi)-3-metyylibutaani

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

Vanilliinibutaani-2,3-dioliasetaali (stereoisomeerien seos)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

1-Mentoni-1,2-glyseroliketaali

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-Isobutyyli-4-metyyli-1,3-dioksolaani

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-Isopropyyli-3,9-dimetyyli-1,4-dioksispiro[4,5]dekan-2-oni

831213-72-0

1859

 

Isomeerien summa 98 %, josta vähintään 60–70 % (3S,5R,6S,9R)-6-isopropyyli-3,9-dimetyyli-1,4-dioksispiro[4,5]dekan-2-onia

 

 

EFSA

06.137

Asetaldehydietyyli-isopropyyliasetaali

25166-87-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-Oksopropanaali

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

Heptan-2-oni

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

Heptan-3-oni

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

Asetofenoni

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

Vanillyyliasetoni

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-Jononi

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/EFSA

07.008

beta-Jononi

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

Metyyli-alfa-jononi

7779-30-8

398

143

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 5–6 % metyyli-beta-jononia

 

2

JECFA/EFSA

07.010

Metyyli-beta-jononi

127-43-5

399

144

Vähintään 88 %; toissijainen ainesosa: 7–10 % alfa- ja beta-isometyylijononia

 

2

JECFA/EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-Tetrametyyli-2-sykloheksenyyli)-3-buten-2-oni

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/EFSA

07.012

Karvoni

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

Metyyli-2-naftyyliketoni

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

Maltoli

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-Metyylihept-5-en-2-oni

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

Undekan-2-oni

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-Metyylipentan-2-oni

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

Heksaani-2,3-dioni

3848-24-6

412

152

Vähintään 93 %; toissijaiset ainesosat: 2–3 % heksaanidioneja

 

 

JECFA

07.019

Oktan-2-oni

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

Nonan-2-oni

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

Undeka-2,3-dioni

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-Metyyliasetofenoni

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-Dimetyyliasetofenoni

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-Fenyylibut-3-en-2-oni

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-Metyyli-1-fenyylipentan-2-oni

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-Tolyyli)butan-2-oni

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-Metyyli-4-fenyylibut-3-en-2-oni

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

Bentsoiini

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-Metoksifenyyli)butan-2-oni

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-Metoksifenyyli)pent-1-en-3-oni

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

Piperonyyliasetoni

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

Bentsofenoni

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

Isojasmoni

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-Heksylideenisyklopentan-1-oni

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

Tetrametyylietyylisykloheksenoni (isomeerien seos)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-Isometyylijononi

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-Metoksiasetofenoni

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-Fenyylipropan-1-oni

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

beta-Isometyylijononi

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-Isopropyyliasetofenoni

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

Pent-3-en-2-oni

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-Trimetyylisykloheksanoni

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

Vanillylideeniasetoni

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

Etyylimaltoli

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-Heksen-3-oni

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-Metoksifenyyli)-4-metyylipent-1-en-3-oni

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

Asetoni

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-Hydroksibutan-2-oni

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

Diasetyyli

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

Butan-2-oni

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

Pentan-2-oni

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-Hydroksifenyyli)butan-2-oni

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-Metyylisyklopentaani-1,2-dioni

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-Etyylisyklopentaani-1,2-dioni

21835-01-8

419

759

Vähintään 90 %; toissijainen ainesosa: 5–10 % 3-etyylisyklopentaani-1,2-dionia (enolimuoto)

 

 

JECFA

07.058

Heptan-4-oni

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-Mentan-3-oni

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

Pentaani-2,3-dioni

600-14-6

410

2039

Vähintään 93 %; toissijainen ainesosa: 2–3 % 2,5-dietyylisykloheksadieeni-1,4-dionia (2,3-pentadionin dimeeri)

 

 

JECFA

07.061

Allyyli-alfa-jononi

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/EFSA

07.062

Oktan-3-oni