ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.249.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 249

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
14. syyskuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/23/EU, annettu 12 päivänä syyskuuta 2012, direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 815/2012, annettu 13 päivänä syyskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja muille kuin verovelvollisille suorittavia sijoittautumattomia verovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta

3

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 816/2012, annettu 13 päivänä syyskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/503/YUTP, annettu 13 päivänä syyskuuta 2012, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

13

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu) (EUVL L 268, 12.10.2010)

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/23/EU,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2012,

direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (2) säädetään unionin vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten uudenaikaisesta riskiperusteisesta sääntely- ja valvontajärjestelmästä. Tämä järjestelmä on olennaisen tärkeä sellaisen turvallisen ja vakaan vakuutusalan varmistamiseksi, joka voi tuottaa kestäviä vakuutustuotteita ja tukea reaalitaloutta edistämällä pitkäaikaisia investointeja ja lisävakautta.

(2)

Direktiivissä 2009/138/EY vahvistetaan 31 päivä lokakuuta 2012 päivämääräksi, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 1 päivä marraskuuta 2012 päivämääräksi, jolloin direktiivin soveltaminen alkaa. Lisäksi direktiivissä vahvistetaan 1 päivä marraskuuta 2012 päivämääräksi, jolloin voimassa olevat vakuutus- ja jälleenvakuutusdirektiivit (3), jäljempänä yhteisesti ’Solvenssi I’, kumotaan.

(3)

Komissio hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2011 ehdotuksen, jäljempänä ’Omnibus II -ehdotus’, muun muassa direktiivin 2009/138/EY muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon vakuutusalan uusi valvontarakenne eli Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustaminen. Omnibus II -ehdotus sisältää myös säännöksiä, joilla lykätään määräpäiviä, jotka koskevat direktiivin 2009/138/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamista sekä Solvenssi I:n kumoamista.

(4)

Kun otetaan huomioon Omnibus II -ehdotuksen monimutkaisuus, vaarana on, ettei direktiivi ole tullut voimaan ennen direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamiselle säädettyjä määräpäiviä. Jos kyseiset määräpäivät jätettäisiin ennalleen, direktiivi 2009/138/EY pantaisiin täytäntöön ennen Omnibus II -ehdotuksen mukaisten siirtymäsäännösten ja aiheellisten mukautusten voimaantuloa.

(5)

Jotta vältettäisiin jäsenvaltioille direktiivin 2009/138/EY nojalla ja myöhemmin Omnibus II -ehdotukseen perustuvan uuden rakenteen nojalla aiheutuvat liian raskaat oikeudelliset velvoitteet, on näin ollen aiheellista lykätä määräpäivää, johon mennessä direktiivi 2009/138/EY on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(6)

Jotta valvojat ja vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset voisivat valmistautua uuden valvontarakenteen soveltamiseen, on myös asianmukaista säätää myöhäisempi päivämäärä direktiivin 2009/138/EY soveltamisen aloittamiselle.

(7)

Solvenssi I:n kumoamispäivää olisi oikeusvarmuuden vuoksi lykättävä vastaavasti.

(8)

Koska direktiivissä 2009/138/EY säädettyihin määräpäiviin on vain vähän aikaa, tämän direktiivin olisi tultava voimaan viipymättä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 309 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”31 päivään lokakuuta 2012” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2013”;

b)

lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.”

2)

Korvataan 310 artiklan ensimmäisessä kohdassa päivämäärä ”1 päivästä marraskuuta 2012” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2014”.

3)

Korvataan 311 artiklan toisessa kohdassa päivämäärä ”1 päivästä marraskuuta 2012” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2014”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä syyskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. heinäkuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. syyskuuta 2012.

(2)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(3)  Neuvoston direktiivi 64/225/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta (EYVL 56, 4.4.1964, s. 878/64); ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3); neuvoston direktiivi 73/240/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 20); neuvoston direktiivi 76/580/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta (EYVL L 189, 13.7.1976, s. 13); neuvoston direktiivi 78/473/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1978, yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 151, 7.6.1978, s. 25); neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984, ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta (EYVL L 339, 27.12.1984, s. 21); neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 185, 4.7.1987, s. 77); toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä (EYVL L 172, 4.7.1988, s. 1); neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/78/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/17/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 110, 20.4.2001, s. 28); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1); ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/68/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, jälleenvakuutuksesta (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 815/2012,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja muille kuin verovelvollisille suorittavia sijoittautumattomia verovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan, 44 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 45 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 51 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 904/2010 vahvistetaan säännöt hallinnolliselle yhteistyölle ja petosten torjunnalle arvonlisäveroalalla. Asetuksen (EU) N:o 904/2010 44 ja 45 artikla koskevat nimenomaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (2) XII osaston 6 luvussa säädettyjä televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen erityisjärjestelmiä koskevaa tietojenvaihtoa. Näissä erityisjärjestelmissä muualle kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen ilmoittaa kulutusjäsenvaltiossa suoritetusta asiaankuuluvasta myynnistä maksettavan arvonlisäveron tunnistamisjäsenvaltion sähköisen rajapinnan kautta (yksi yhteyspiste).

(2)

Jäsenvaltioiden on kerättävä tietyt tällaisten erityisjärjestelmien mukaisesti suoritettuja liiketoimia koskevat tiedot ja vaihdettava ne keskenään. Tämä koskee ennen kaikkea tunnistamistietojen vaihtamista ja arvonlisäveroilmoituksissa olevien tietojen, mukaan lukien arvonlisäveroilmoituksiin tehdyt korjaukset, keräämistä ja vaihtamista jäsenvaltioiden välillä.

(3)

Jotta tietojen vaihtaminen yhdenmukaisella tavalla voitaisiin varmistaa, on tarpeen vahvistaa tällaista vaihtoa, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, koskevat tekniset yksityiskohdat. Tämän ansiosta teknisiä ja toiminnallisia eritelmiä voitaisiin kehittää yhdenmukaisella tavalla, koska ne olisivat säänneltyjen puitteiden mukaiset.

(4)

Tietyt tunnistamistietojen muuttumista koskevat tiedot, kuten erityisjärjestelmistä poistaminen, erityisjärjestelmän käytön vapaaehtoinen lopettaminen ja tunnistamisjäsenvaltion muuttuminen, olisi myös vaihdettava viipymättä yhdenmukaisella tavalla, jotta jäsenvaltiot voisivat valvoa erityisjärjestelmän moitteetonta soveltamista ja torjua petokset. Tätä varten olisi vahvistettava yhteiset järjestelyt tällaisten tietojen sähköisesti tapahtuvalle vaihdolle.

(5)

Jotta hallinnollinen taakka pysyisi mahdollisimman pienenä, on tarpeen vahvistaa sähköistä rajapintaa koskevat tietyt vaatimukset, joiden avulla verovelvollisten on helpompi antaa tunnistamistiedot ja arvonlisäveroilmoitukset. Jäsenvaltioita ei tulisi estää tarjoamasta lisätoimintoja hallinnollisen taakan vähentämiseksi entisestään.

(6)

Jotta varmistetaan, että järjestelmään rekisteröitymistä koskevat tiedot ja järjestelmässä annetut arvonlisäveroilmoitukset voidaan toimittaa ja käsitellä tehokkaalla tavalla, jäsenvaltioiden olisi kehitettävä sähköisiä rajapintojaan yhdenmukaisella tavalla. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteinen sähköinen viesti kyseisten tietojen toimittamiselle.

(7)

On tarpeen selventää, mitä tietoja on annettava silloin, kun erityisjärjestelmien mukaista myyntiä ei ollut tiettynä aikana yhdessä tai missään jäsenvaltiossa.

(8)

Jotta jäsenvaltiot ja verovelvolliset voisivat myöhemmissä tiedonannoissaan, kuten veron maksamista koskevissa tiedonannoissaan, viitata arvonlisäveroilmoituksiin yksiselitteisellä tavalla, tunnistamisjäsenvaltion olisi annettava kullekin arvonlisäveroilmoitukselle yksilöllinen viitenumero.

(9)

Tätä asetusta olisi sovellettava siitä päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 904/2010 44 ja 45 artiklan soveltaminen alkaa.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’muulla kuin unionin järjestelmällä’ direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 2 jaksossa säädettyä erityisjärjestelmää, joka koskee yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamia televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja;

2)

’unionin järjestelmällä’ direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 3 jaksossa säädettyä erityisjärjestelmää, joka koskee muualle yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneiden verovelvollisten suorittamia televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja;

3)

’erityisjärjestelmillä’ muuta kuin unionin järjestelmää ja unionin järjestelmää.

2 artikla

Sähköisen rajapinnan toiminnot

Tunnistamisjäsenvaltion sähköisessä rajapinnassa, jonka kautta verovelvollinen rekisteröityy jonkin erityisjärjestelmän käyttäjäksi ja antaa kyseisen järjestelmän mukaiset arvonlisäveroilmoitukset tunnistamisjäsenvaltiolle, on oltava seuraavat toiminnot:

a)

siinä on oltava valmius tallentaa direktiivin 2006/112/EY 361 artiklan mukaiset tunnistetiedot tai direktiivin 2006/112/EY 365 ja 369 g artiklan mukaiset arvonlisäveroilmoitukset ennen niiden antamista;

b)

sen on mahdollistettava se, että verovelvollinen antaa arvonlisäveroilmoituksiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot sähköisellä tiedostojen siirrolla tunnistamisjäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti.

3 artikla

Tunnistetietojen toimittaminen

1.   Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille CCN/CSI-verkon kautta seuraavat tiedot:

a)

tiedot, joista muuta kuin unionin järjestelmää käyttävä verovelvollinen voidaan yksilöidä;

b)

vastaavat tiedot, joista unionin järjestelmää käyttävä verovelvollinen voidaan yksilöidä;

c)

annettu tunnistenumero.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa on käytettävä liitteessä I vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä. Liitteessä I vahvistetun yhteisen sähköisen viestin saraketta B on käytettävä muussa kuin unionin järjestelmässä ja sen saraketta C unionin järjestelmässä.

2.   Tunnistamisjäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille CCN/CSI-verkon kautta tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä käyttäen, jos verovelvollinen

a)

poistetaan jostakin erityisjärjestelmästä;

b)

vapaaehtoisesti lopettaa jonkin erityisjärjestelmän käytön;

c)

muuttaa tunnistamisjäsenvaltiota unionin järjestelmässä.

4 artikla

Verovelvollisen arvonlisäveroilmoituksen antaminen

1.   Verovelvollisen on annettava arvonlisäveroilmoitukset ja direktiivin 2006/112/EY 365 ja 369 g artiklan mukaiset tiedot tunnistamisjäsenvaltiolle tämän asetuksen liitteessä III vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä käyttäen. Liitteessä III vahvistetun yhteisen sähköisen viestin saraketta B on käytettävä muussa kuin unionin järjestelmässä ja sen saraketta C unionin järjestelmässä.

2.   Kun verovelvollisella ei ole erityisjärjestelmien mukaisia palvelusuorituksia missään jäsenvaltiossa palautusaikana, alv-nollailmoitus on annettava. Tätä varten täytetään liitteessä III vahvistetun yhteisen sähköisen viestin 1, 2 ja 21 kohta, kun kyseessä on unionin järjestelmä, ja sen 1, 2 ja 11 kohta, kun kyseessä on muu kuin unionin järjestelmä.

3.   Verovelvollisen on ainoastaan merkittävä kulutusjäsenvaltioon liittyvät ja sijoittautumisjäsenvaltiosta hankitut suoritukset, jos erityisjärjestelmien mukaisia palvelusuorituksia on tapahtunut kyseisessä jäsenvaltiossa palautusaikana tai niitä on hankittu kyseisestä jäsenvaltiosta palautusaikana.

5 artikla

Arvonlisäveroilmoituksissa olevien tietojen toimittaminen

Tunnistamisjäsenvaltion on lähetettävä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa arvonlisäveroilmoituksessa olevat tiedot kaikille arvonlisäveroilmoituksessa mainittaville kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltioille CCN/CSI-verkon kautta tämän asetuksen liitteessä III vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä käyttäen.

Ensimmäisen kohdan soveltamiseksi tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltiolle, jossa suoritus on tapahtunut tai josta suoritus on hankittu, liitteessä III vahvistetun yhteisen sähköisen viestin 1 osassa olevat yleiset tiedot sekä kyseisen yhteisen sähköisen viestin 2 osassa olevat tiedot kyseiseen kulutus- tai sijoittautumisjäsenvaltioon.

Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava arvonlisäveroilmoituksessa olevat tiedot ainoastaan niille jäsenvaltioille, jotka mainitaan kyseisessä arvonlisäveroilmoituksessa.

6 artikla

Yksilöllinen viitenumero

Edellä 5 artiklan nojalla toimitetuissa tiedoissa on oltavat tunnistamisjäsenvaltion antama viitenumero, josta asianomainen arvonlisäveroilmoitus voidaan yksilöidä.

7 artikla

Korjaukset arvonlisäveroilmoituksiin

Tunnistamisjäsenvaltion on annettava verovelvolliselle mahdollisuus korjata arvonlisäveroilmoitukset 2 artiklassa tarkoitetun sähköisen rajapinnan kautta. Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava korjauksia koskevat tiedot asianomaisille kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltioille 5 artiklan mukaisesti ja vahvistettava kyseisten tietojen aikaleima.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


LIITE I

Tunnistetiedot

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Kohdan numero

Muu kuin unionin järjestelmä

Unionin järjestelmä

1

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste (1)

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 369 d artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste, mukaan lukien maakoodi

2

Kansallinen veronumero, jos sellainen on

 

3

Yrityksen nimi

Yrityksen nimi

4

Yrityksen toiminimet, jos eri kuin yrityksen nimi

Yrityksen toiminimet, jos eri kuin yrityksen nimi

5

Koko postiosoite (2)

Koko postiosoite (3)

6

Maa, jossa verovelvollisella on liiketoimipaikkansa

Maa, jossa verovelvollisella on liiketoimipaikkansa, jos se ei sijaitse unionissa

7

Verovelvollisen sähköpostiosoite

Verovelvollisen sähköpostiosoite

8

Verovelvollisen verkkosivut, jos sellainen on

Verovelvollisen verkkosivut, jos sellainen on

9

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön nimi

10

Puhelinnumero

Puhelinnumero

11

IBAN- tai OBAN-numero

IBAN-numero

12

BIC-numero

BIC-numero

13.1

 

Yksilölliset arvonlisäverotunnisteet tai, jos niitä ei ole, niiden jäsenvaltioiden (ei kuitenkaan tunnistamisjäsenvaltion), joissa verovelvollisella on yksi tai useampia kiinteä toimipaikka (4), antamat verorekisterinumerot

14.1

 

Muualla kuin tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen (5) koko postiosoite ja toiminimet.

15.1

 

Jäsenvaltioiden antamat sijoittautumattoman verovelvollisen yksilölliset arvonlisäverotunnisteet (6)

16

Sähköinen ilmoitus siitä, ettei verovelvollista ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi unionissa

 

17

Järjestelmän käytön aloittamispäivä (7)

Järjestelmän käytön aloittamispäivä (8)

18

Päivä, jona verovelvollinen esitti hakemuksen järjestelmään rekisteröitymiseksi

Päivä, jona verovelvollinen esitti hakemuksen järjestelmään rekisteröitymiseksi

19

Päivä, jona tunnistamisjäsenvaltio antoi rekisteröintipäätöksen

Päivä, jona tunnistamisjäsenvaltio antoi rekisteröintipäätöksen

20

 

Merkintä siitä, onko verovelvollinen alv-ryhmä (9)

21

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 tai 369 d artiklan mukaisesti antamat yksilölliset arvonlisäverotunnisteet, jos verovelvollinen on aiemmin käyttänyt jompaakumpaa järjestelmää

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 tai 369 d artiklan mukaisesti antamat yksilölliset arvonlisäverotunnisteet, jos verovelvollinen on aiemmin käyttänyt jompaakumpaa järjestelmää


(1)  Annetaan seuraavassa muodossa: EUxxxyyyyyz, jossa xxx on tunnistamisjäsenvaltion 3-numeroinen ISO-koodi, yyyyy on tunnistamisjäsenvaltion antama 5-numeroinen koodi ja z on tarkistusnumero.

(2)  Postinumero on merkittävä, jos sellainen on.

(3)  Postinumero on merkittävä, jos sellainen on.

(4)  Kun kiinteitä toimipaikkoja on enemmän kuin yksi, ne merkitään kohtaan 13.1, 13.2 jne.

(5)  Kun kiinteitä toimipaikkoja on enemmän kuin yksi, ne merkitään kohtaan 14.1, 14.2 jne.

(6)  Jos jäsenvaltiot ovat antaneet useamman kuin yhden sijoittautumattoman verovelvollisen arvonlisäverotunnisteen, ne on merkittävä kohtaan 15.1, 15.2 jne.

(7)  Tämä päivä voi tietyissä rajoitetuissa tapauksissa olla varhaisempi kuin päivä, jona järjestelmään on rekisteröity.

(8)  Tämä päivä voi tietyissä rajoitetuissa tapauksissa olla varhaisempi kuin päivä, jona järjestelmään on rekisteröity.

(9)  Tässä rastitaan pelkästään kohta kyllä/ei.


LIITE II

Tunnistamisjäsenvaltion rekisterissä olevan verovelvollisen asemaa koskevat tiedot

Tunnistamisjäsenvaltion antama yksittäinen arvonlisäverotunniste, mukaan lukien maakoodi

Päivä, josta alkaen muutos on voimassa

Syyt rekisterissä olevan verovelvollisen aseman muuttumiselle ilmoitetaan seuraavilla koodeilla:

(1)

Verovelvollinen on ilmoittanut tunnistamisjäsenvaltiolle lopettaneensa televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiopalvelujen tai sähköisten palvelujen suoritukset.

(2)

Tunnistamisjäsenvaltio olettaa, ettei erityisjärjestelmään kuuluvalla verovelvollisella ole enää verollisia toimia.

(3)

Verovelvollinen ei enää täytä erityisjärjestelmän käyttöä koskevia edellytyksiä.

(4)

Verovelvollinen jättää jatkuvasti noudattamatta erityisjärjestelmää koskevia sääntöjä.

(5)

Verovelvollinen on vapaaehtoisesti pyytänyt järjestelmän käytön lopettamista.

(6)

Verovelvollinen on hakenut rekisteröitymistä uudessa tunnistamisjäsenvaltiossa.


LIITE III

Arvonlisäveroilmoitukset

1 osa:   Yleiset tiedot

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Kohdan numero

Muu kuin unionin järjestelmä

Unionin järjestelmä

Yksilöllinen viitenumero  (1)

1

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 369 d artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste, mukaan lukien maakoodi

2

Arvonlisäverokausi (2)

Arvonlisäverokausi (3)

2 a

Kauden alkamis- ja päättymispäivä (4)

Kauden alkamis- ja päättymispäivä (5)

3

Valuutta

Valuutta

2 osa:   Täytetään kaikista kulutusjäsenvaltioista, joissa arvonlisäveroa on maksettava  (6)

2 a)   Suoritukset tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevasta liiketoimipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta

4.1

Kulutusjäsenvaltion maakoodi

Kulutusjäsenvaltion maakoodi

5.1

Kulutusjäsenvaltion yleinen arvonlisäverokanta

Kulutusjäsenvaltion yleinen arvonlisäverokanta

6.1

Kulutusjäsenvaltion alennettu arvonlisäverokanta

Kulutusjäsenvaltion alennettu arvonlisäverokanta

7.1

Veron peruste yleisellä verokannalla

Veron peruste yleisellä verokannalla

8.1

Arvonlisäveron määrä yleisellä verokannalla

Arvonlisäveron määrä yleisellä verokannalla

9.1

Veron peruste alennetulla verokannalla

Veron peruste alennetulla verokannalla

10.1

Arvonlisäveron määrä alennetulla verokannalla

Arvonlisäveron määrä alennetulla verokannalla

11.1

Maksettava arvonlisävero yhteensä

Tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevasta liiketoimipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta suoritetuista palveluista maksettava arvonlisävero kokonaisuudessaan

2 b)   Suoritukset muualla kuin tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevista kiinteistä toimipaikoista  (7)

12.1

 

Kulutusjäsenvaltion maakoodi

13.1

 

Kulutusjäsenvaltion yleinen arvonlisäverokanta

14.1

 

Kulutusjäsenvaltion alennettu arvonlisäverokanta

15.1

 

Yksilöllinen arvonlisäverotunniste tai, jos sitä ei ole, sen jäsenvaltion antama verorekisterinumero, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, mukaan lukien maakoodi

16.1

 

Veron peruste yleisellä verokannalla

17.1

 

Arvonlisäveron määrä yleisellä verokannalla

18.1

 

Veron peruste alennetulla verokannalla

19.1

 

Arvonlisäveron määrä alennetulla verokannalla

20.1

 

Muualla kuin tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta suoritetuista palveluista maksettava arvonlisävero kokonaisuudessaan

2 c)   Tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevan liiketoimipaikan tai kiinteän toimipaikan sekä kaikissa muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen loppusumma

21.1

 

Kaikkien toimipaikkojen maksettavaksi lankeava arvonlisäveron määrä (kohta 11.1 + kohta 11.2 … + kohta 20.1 + kohta 20.2 …)


(1)  Tunnistamisjäsenvaltion antamassa yksilöllisessä viitenumerossa on tunnistamisjäsenvaltion maakoodi, arvonlisäverotunniste ja ajanjakso (esim. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy) sekä kunkin toisinnon aikaleima. Tunnistamisjäsenvaltion on annettava numero, ennen kuin arvonlisäveroilmoitus toimitetaan muille asianomaisille jäsenvaltioille.

(2)  Neljänneskalenterivuodet: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy

(3)  Neljänneskalenterivuodet: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy

(4)  Täytetään ainoastaan, jos verovelvollinen antaa useamman kuin yhden arvonlisäveroilmoituksen samaa neljännesvuotta varten. Koskee kalenteripäiviä: pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.

(5)  Täytetään ainoastaan, jos verovelvollinen antaa useamman kuin yhden arvonlisäveroilmoituksen samaa neljännesvuotta varten. Koskee kalenteripäiviä: pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.

(6)  Kun kulutusjäsenvaltioita on enemmän kuin yksi (tai jos kulutusjäsenvaltion arvonlisäverokanta on muuttunut kesken neljänneskalenterivuotta), ne on merkittävä kohtaan 4.2, 5.2, 6.2 jne.

(7)  Kun toimipaikkoja on enemmän kuin yksi, ne on merkittävä kohtaan 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 jne.


14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 816/2012,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/503/YUTP,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2012,

Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä elokuuta 2010 päätöksen 2010/452/YUTP (1), jolla jatkettiin 15 päivänä syyskuuta 2008 perustettua Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota Georgiassa, jäljempänä ’EUMM Georgia’ tai ’operaatio’. Kyseisen päätöksen voimassaolo päättyy 14 päivänä syyskuuta 2012.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2012 EUMM Georgian tulevaisuuden tarkistamista strategisella tasolla koskevia suosituksia.

(3)

EUMM Georgian voimassaoloa olisi jatkettava edelleen 12 kuukaudella sen nykyisen toimeksiannon pohjalta.

(4)

Operaatio toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

(5)

Päätös 2010/452/YUTP olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/452/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on noudatettava operaatiokohtaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä kentällä tapahtuvan toiminnan turvallisuutta koskevaa unionin politiikkaa tukevaa operaation turvallisuussuunnitelmaa. Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on tehtävissään haltuunsa saamien EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisen osalta noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU (2) määriteltyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja varmistaa, että ne toteutetaan EUMM Georgian osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 ja 9 artiklan mukaisesti.

2.   Operaation johtaja vastaa operaation turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle siirretyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja tätä tukevien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö (Senior Mission Security Officer, SMSO), joka raportoi operaation johtajalle ja on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa Euroopan ulkosuhdehallintoon.

4.   EUMM Georgian henkilöstöön kuuluvat osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Johtava turvallisuuspäällikkö järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta toiminta-alueella.

5.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta päätöksen 2011/292/EU mukaisesti.”

3)

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 20 900 000 euroa 15 päivän syyskuuta 2012 ja 14 päivän syyskuuta 2013 välisenä aikana.”

4)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja operaation tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille operaatiota varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti.

2.   Korkealla edustajalla on myös valtuudet operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti luovuttaa Yhdistyneille kansakunnille sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle operaatiota varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

3.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle operaatiota varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille sellaisia tätä operaatiota koskeviin neuvoston käsittelyihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (3) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

5.   Korkea edustaja voi siirtää 1–4 kohdassa tarkoitetut valtuudet sekä oikeuden sopia 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä alaisuudessaan oleville henkilöille, siviilioperaation komentajalle ja/tai operaation johtajalle.

5)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Operaation arviointi

PTK:lle toimitetaan kuuden kuukauden välein operaation johtajan ja Euroopan ulkosuhdehallinnon laatimaan selvitykseen pohjautuva operaatiota koskeva arviointi.”

6)

Korvataan 18 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä syyskuuta 2013.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.”

(3)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009 neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009. s. 35).”


Oikaisuja

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/15


Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 268, 12. lokakuuta 2010 )

Sivulla 10, 46 artiklan 1 kohdassa:

korvataan:

”1.   Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että yhteisöön sijoittautumattoman verovelvollisen …”

seuraavasti:

”1.   Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että sijoittautumattoman verovelvollisen …”

Sivulla 11, 46 artiklan 2 kohdassa:

korvataan:

”2.   Jos yhteisöön sijoittautumaton verovelvollinen …”

seuraavasti:

”2.   Jos sijoittautumaton verovelvollinen …”