ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.218.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 218

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
15. elokuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 734/2012, annettu 10 päivänä elokuuta 2012, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten Atlantin lohen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä osa-alueilla 22–31 (Itämeri Suomenlahtea lukuun ottamatta)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 735/2012, annettu 14 päivänä elokuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen kaliumvetykarbonaatti hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 736/2012, annettu 14 päivänä elokuuta 2012, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2012/2013

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 737/2012, annettu 14 päivänä elokuuta 2012, tiettyjen kalakantojen suojelemisesta Kelttienmerellä

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 738/2012, annettu 14 päivänä elokuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 739/2012, annettu 14 päivänä elokuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 740/2012, annettu 14 päivänä elokuuta 2012, vilja-alalla 16 päivänä elokuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/474/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä elokuuta 2012, kalastustuotteiden punnitusta koskevien neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisten pistokoesuunnitelmien ja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 61 artiklan 1 kohdan mukaisten valvontasuunnitelmien hyväksymisestä komission toimesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 5568)

17

 

 

2012/475/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 kumoamisesta (EKP/2012/17)

19

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2012/476/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2012/18)

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 734/2012,

annettu 10 päivänä elokuuta 2012,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten Atlantin lohen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä osa-alueilla 22–31 (Itämeri Suomenlahtea lukuun ottamatta)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 ja asetuksen (EU) N:o 1124/2010 muuttamisesta 30 päivänä marraskuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1256/2011 (2) säädetään kiintiöstä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 3.12.2011, s. 3.


LIITE

Nro

11/Baltic

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

SAL/3BCD-F

Laji

Atlantin lohi (Salmo salar)

Alue

EU:n vedet osa-alueilla 22–31 (Itämeri Suomenlahtea lukuun ottamatta)

Päivämäärä

9.7.2012


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 735/2012,

annettu 14 päivänä elokuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen kaliumvetykarbonaatti hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaine kaliumvetykarbonaatti sisällytettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2008/127/EY (3); tämä tapahtui neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä 3 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2229/2004 (4) 24 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Sen jälkeen kun direktiivi 91/414/ETY korvattiin asetuksella (EY) N:o 1107/2009, tätä ainetta pidetään asetuksen mukaisesti hyväksyttynä, ja se on mainittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitteessä olevassa A osassa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2229/2004 25 a artiklan mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, esitteli komissiolle kaliumvetykarbonaattia koskevaa arviointikertomusluonnosta (6) käsittelevät päätelmänsä 16 päivänä joulukuuta 2011. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja kaliumvetykarbonaattia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 13 päivänä heinäkuuta 2012.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti kaliumvetykarbonaattia koskevat päätelmänsä ilmoittajalle, ja komissio pyysi sitä esittämään tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(4)

Vahvistetaan, että tehoaine kaliumvetykarbonaatti katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen kaliumvetykarbonaattia koskevia hyväksymisedellytyksiä on tarpeen muuttaa. Kun otetaan huomioon, että Belgia on arvioinut kaliumvetykarbonaatin käyttöä hyönteisten torjunta-aineena eikä mitään lisäriskejä ilmennyt, on aiheellista sallia mainittu käyttötarkoitus sienitautien torjunta-aineena käytön lisäksi.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(7)

Ennen tämän asetuksen soveltamista olisi varattava kohtuullinen aika, jotta jäsenvaltiot, ilmoittaja ja kaliumvetykarbonaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijat voivat täyttää hyväksymisedellytysten muutoksesta johtuvat vaatimukset.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate, EFSA Journal 2012;10(1):2524. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa tehoainetta kaliumvetykarbonaatti koskeva rivi 244 seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”244

Kaliumvetykarbonaatti

CAS-numero 298-14-6

CIPAC-numero: 853

Kaliumvetykarbonaatti

≥ 99,5 %

Epäpuhtaudet:

 

lyijy: enintään 10 mg/kg

 

arseeni: enintään 3 mg/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. heinäkuuta 2012 hyväksytyn kaliumvetykarbonaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2625/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota mehiläisille aiheutuvaan riskiin. Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 736/2012,

annettu 14 päivänä elokuuta 2012,

irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2012/2013

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1670/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki myönnetään niistä viljamääristä, jotka on tislattu ja tarkastutettu, korjattuna kertoimella, joka vahvistetaan vuosittain kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

(2)

Irlannin toimittamien, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 välistä jaksoa koskevien tietojen perusteella irlantilaisen viskin keskimääräinen ikääntymiskausi vuonna 2011 oli viisi vuotta.

(3)

Irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2011/2012 7 päivänä syyskuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 899/2011 (3) oikeusvaikutukset ovat lakanneet, koska se koskee vuonna 2011/2012 sovellettuja kertoimia. Sen vuoksi on syytä vahvistaa kertoimet 1 päivän lokakuuta 2012 ja 30 päivän syyskuuta 2013 väliseksi ajaksi.

(4)

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevassa 10 artiklassa suljetaan vientitukien ulkopuolelle Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti. Unioni on lisäksi tehnyt joidenkin kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joihin sisältyy vientitukien poistaminen. Tämä olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1670/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettaessa kertoimia jaksoksi 2012/2013,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklassa tarkoitetut kertoimet, joita sovelletaan Irlannissa irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2012 ja 30 päivän syyskuuta 2013 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 201230 päivään syyskuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3)  EUVL L 231, 8.9.2011, s. 13.


LIITE

Irlannissa sovellettavat kertoimet

Soveltamisjakso

Sovellettava kerroin

Irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettävä ohra, luokka B (1)

Irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettävät viljat, luokka A

1. lokakuuta 2012–30. syyskuuta 2013

0,227

0,970


(1)  Myös maltaaksi jalostettu ohra.


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 737/2012,

annettu 14 päivänä elokuuta 2012,

tiettyjen kalakantojen suojelemisesta Kelttienmerellä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (2) mukaisesti yhteisessä kalastuspolitiikassa on säädettävä johdonmukaisista toimenpiteistä, jotka koskevat elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämistä, hoitoa ja hyödyntämistä, mukaan luettuina erityistoimenpiteet, joilla vähennetään kalastustoimien vaikutuksia meriekosysteemeihin ja muihin kuin kohdelajeihin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 850/98 45 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos meren eliökantojen säilyttäminen vaatii välittömiä toimenpiteitä, komissio voi mainitun asetuksen säännösten lisäksi tai niistä poiketen hyväksyä tarpeellisia toimenpiteitä.

(3)

Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta, jäljempänä ’ICES’, kesäkuussa 2011 saatu lausunto osoittaa, että poisheitetyt saaliit ovat Kelttienmerellä suuret ja kasvavat edelleen, ja tämä koskee erityisesti koljan ja valkoturskan nuoria yksilöitä. Kalojen poisheittäminen ennen niiden lisääntymistä vähentää tulevina vuosina saatavaa mahdollista tuottoa ja uhkaa siten kantojen kestävyyttä.

(4)

Sekä keisarihummeria pyytävät laivastot että pohjatrooleilla ja nuotilla erilaisia eväkalalajeja pyytävät laivastot saavat pyydysten huonon valikoivuuden vuoksi suuria kolja- ja valkoturskasaaliita, jotka heitetään pois. ICES toteaa myös, että turskakanta on suuresti riippuvainen kalojen rekrytoinnista ja että poisheitettyjen saaliiden vähentämiseksi olisi kannustettava teknisten toimenpiteiden toteuttamista. Kelttienmerellä viime aikoina tapahtuneet kolja- ja valkoturskakantojen voimakkaat rekrytoinnit huomioon ottaen poisheitettyjen saaliiden määrän oletetaan kasvavan edelleen tämän vuoden aikana. Sen vuoksi ICES suosittaa, että pyydysten valikoivuuden parantamiseksi ja koljan, valkoturskan ja turskan poisheitettyjen saaliiden vähentämiseksi otetaan kiireesti käyttöön teknisiä toimenpiteitä.

(5)

Tämän vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön neliösilmäpaneelit, joilla parannetaan pyydysten kokovalikoivuutta ja suojellaan kantaan tulevia nuoria yksilöitä mutta säilytetään kohdelajien saaliit mahdollisimman suurina. Neliösilmäpaneelien on todettu merkittävällä tavalla vähentävän kalastuskuolevuutta, sillä niiden ansiosta kalat pääsevät pakenemaan, ja ne ovat tehokas keino, joka voidaan ottaa käyttöön välittömästi.

(6)

Lokakuussa 2011 luoteisten vesialueiden neuvoa-antava toimikunta (NWWRAC) antoi lausunnon, jonka mukaan Kelttienmerellä nykyisin sovellettavia teknisiä toimenpiteitä olisi parannettava erityisesti koljan ja valkoturskan poisheitettyjen saaliiden vähentämiseksi ottamalla käyttöön neliösilmäpaneeli, jonka on oltava asianmukaisesti sijoitettu ja jonka koko määritellään pyydystyypin ja aluksen konetehon mukaan.

(7)

Sen vuoksi tarvitaan välittömiä toimia kolja- ja valkoturskakantojen säilyttämiseksi Kelttienmerellä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan pohjatrooleilla tai nuotilla kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) alueilla VII f ja VII g sekä alueen VII j siinä osassa, joka sijaitsee leveyspiirin 50° pohjoista leveyttä pohjoispuolella ja pituuspiirin 11° läntistä pituutta itäpuolella, jäljempänä ’Kelttienmeri’, pyytäviin kalastusaluksiin, silloin kun

a)

alus käyttää pohjatrooleja ja nuottia, joiden silmäkoko on 100 millimetriä tai suurempi, jäljempänä ’TR1-alukset’;

b)

alus käyttää pohjatrooleja ja nuottia, joiden silmäkoko on vähintään 70 millimetriä mutta alle 100 millimetriä, jäljempänä ’TR2-alukset’; tai

c)

pohjatrooleilla tai nuotilla pyytävän aluksen koneteho on alle 112 kilowattia, jäljempänä ’pienitehoiset alukset’.

2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta puomitrooleilla pyytäviin aluksiin.

2 artikla

Tekniset toimenpiteet

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 850/98 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, 1 artiklassa tarkoitettuihin aluksiin sovelletaan seuraavia teknisiä toimenpiteitä:

a)

TR1-alusten ja pienitehoisten alusten on käytettävä neliösilmäpaneelia, jonka silmäkoko on vähintään 100 millimetriä;

b)

TR2-alusten on käytettävä neliösilmäpaneelia, jonka silmäkoko on vähintään 110 millimetriä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 850/98 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu neliösilmäpaneeli on sijoitettava verkonperän yläpuoliseen havaskappaleeseen. Neliösilmäpaneelin takareuna, joka on sulkuköyttä lähimpänä oleva osa, voi olla enintään 9 metriä sulkuköydestä.

3 artikla

Alukselle otettavia tarkkailijoita koskeva ohjelma

1.   Kunkin jäsenvaltion, jonka aluksiin sovelletaan 2 artiklassa tarkoitettuja teknisiä toimenpiteitä, on välittömästi laadittava aluksella toimivia tarkkailijoita koskeva ohjelma kyseisten toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 665/2008 (3) soveltamista. Tarkkailijaohjelmassa on erityisesti arvioitava koljan, valkoturskan ja turskan saaliita ja poisheitettyjä määriä vähintään 20 prosentin tarkkuudella.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään ohjelman kunkin täytäntöönpanovuoden 15 päivänä lokakuuta selvitys tarkkailijaohjelman piiriin kuuluvien alusten pyydysten valikoivuuden tuloksista sekä näiden alusten kokonaissaaliista ja poisheitettyjen saaliiden määrästä.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 2 artiklaa sovelletaan 26 päivästä syyskuuta 2012 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1.

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EUVL L 186, 15.7.2008, s. 3.


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 738/2012,

annettu 14 päivänä elokuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

56,9

TR

104,5

ZZ

80,7

0709 93 10

TR

106,7

ZZ

106,7

0805 50 10

AR

92,1

TR

95,0

UY

90,2

ZA

95,0

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,1

MA

168,7

MK

50,2

TR

165,0

ZZ

146,5

0808 10 80

AR

168,7

BR

106,3

CL

131,4

NZ

114,8

US

194,6

ZA

96,5

ZZ

135,4

0808 30 90

AR

111,1

CL

165,2

CN

80,2

TR

154,7

ZA

96,3

ZZ

121,5

0809 30

TR

166,3

ZZ

166,3

0809 40 05

BA

65,2

IL

69,8

ZZ

67,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 739/2012,

annettu 14 päivänä elokuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/2012 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 (3). Kyseisiä hintoja ja tulleja on muutettu viimeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 732/2012 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklan mukaisesti.

(3)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUVL L 215, 11.8.2012, s. 17.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodin 1702 90 95 tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 15 päivästä elokuuta 2012

(euroa)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

46,68

3,47

1701 99 10 (2)

46,68

0,33

1701 99 90 (2)

46,68

0,33

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 740/2012,

annettu 14 päivänä elokuuta 2012,

vilja-alalla 16 päivänä elokuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivänä elokuuta 2012 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 16 päivänä elokuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä elokuuta 2012 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

31.7.2012-13.8.2012

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

293,97

256,29

FOB-hinta USA

273,29

263,29

243,29

Palkkio Meksikonlahdella

16,98

Palkkio Suurilla järvillä

16,67

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

16,76 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet – Rotterdam:

52,45 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä elokuuta 2012,

kalastustuotteiden punnitusta koskevien neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisten pistokoesuunnitelmien ja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 61 artiklan 1 kohdan mukaisten valvontasuunnitelmien hyväksymisestä komission toimesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 5568)

(Ainoastaan saksan-, viron-, englannin-, liettuan-, hollannin-, puolan-, suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2012/474/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 60 artiklan 1 ja 3 kohdan ja 61 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat pistokoe- ja valvontasuunnitelmat,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki kalastustuotteet punnitaan purkamisen yhteydessä ennen kalastustuotteiden varastossa säilyttämistä, kuljettamista tai myyntiä valvontaviranomaisten hyväksymiä järjestelmiä noudattaen, jollei kyseinen jäsenvaltio ole vahvistanut pistokoesuunnitelmaa, jonka komissio on hyväksynyt ja joka perustuu yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä huhtikuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 (2) 76 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä XIX vahvistettuihin riskiperusteisiin menetelmiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltio voi 60 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta yleisestä punnitusvelvoitteesta poiketen sallia kalastustuotteiden punnitsemisen kalastusaluksessa sillä edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio on vahvistanut 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pistokoesuunnitelman, jonka komissio on hyväksynyt ja joka perustuu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 76 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä XX vahvistettuihin riskiperusteisiin menetelmiin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat sallia kalastustuotteiden punnitsemisen niiden purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen edellyttäen, että ne kuljetetaan asianomaisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaan määräpaikkaan ja että tämä jäsenvaltio on vahvistanut valvontasuunnitelman, jonka komissio on hyväksynyt ja joka perustuu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 77 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä XXI vahvistettuihin riskiperusteisiin menetelmiin.

(4)

Komission hyväksyttäväksi on toimitettu pistokoesuunnitelmat Saksasta (14.11.2011), Irlannista (7.11.2011), Liettuasta (11.1.2012), Alankomaista (18.1.2012), Puolasta (5.3.2012), Suomesta (7.11.2011) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta (15.12.2011) ja valvontasuunnitelmat Saksasta (14.11.2011), Virosta (15.12.2011), Irlannista (7.11.2011), Puolasta (5.3.2012), Suomesta (7.11.2011) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta (15.12.2011). Ne ovat asianomaisten riskiperusteisten menetelmien mukaisia. Ne olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(5)

Tämä päätös on asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyväksyntäpäätös.

(6)

Komission on tarpeen seurata toimivatko pistokoe- ja valvontasuunnitelmat tehokkaasti ja tarkistavatko kyseiset jäsenvaltiot niitä säännöllisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle näiden suunnitelmien soveltamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 1 kohdan mukaiset Saksan, Irlannin, Liettuan, Puolan, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan pistokoesuunnitelmat, jotka koskevat kalastustuotteiden punnitsemista.

2.   Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1224/2009 60 artiklan 3 kohdan, sovellettuna yhdessä 60 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaiset Saksan, Irlannin, Liettuan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan pistokoesuunnitelmat, jotka koskevat kalastustuotteiden punnitsemista kalastusaluksessa.

3.   Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1224/2009 61 artiklan 1 kohdan mukaiset Saksan, Viron, Irlannin, Puolan, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan valvontasuunnitelmat, jotka koskevat kalastustuotteiden punnitsemista niiden asianomaisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaan määräpaikkaan kuljettamisen jälkeen.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää huhtikuuta 2014 toimitettava komissiolle kertomus 1 artiklassa tarkoitettujen pistokoe- ja valvontasuunnitelmien soveltamisesta.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Liettuan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Puolan tasavallalle, Suomen tasavallalle ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

Maria DAMANAKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1.


15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/19


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 kumoamisesta

(EKP/2012/17)

(2012/475/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista toimenpiteistä 14 päivänä joulukuuta 2011 annettu päätös EKP/2011/25 (1) olisi korvattava eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annetuilla suuntaviivoilla EKP/2012/18 (2), jotta kansalliset keskuspankit voivat panna täytäntöön tehostettua luottotukea koskevat lisätoimenpiteet niiden vastapuoliin sovellettavissa sopimus- ja sääntelyjärjestelmissä.

(2)

Päätös EKP/2011/25 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen EKP/2011/25 kumoaminen

1.   Kumotaan päätös EKP/2011/25 14 päivästä syyskuuta 2012 lähtien.

2.   Kumottuun päätökseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan suuntaviivoja EKP/2012/18.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahden päivän kuluttua sen antamisesta.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä elokuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.

(2)  Katso virallisen lehden sivu 20.


SUUNTAVIIVAT

15.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/20


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta

(EKP/2012/18)

(2012/476/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraava:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liitteessä I määritellään yleisehdot, mukaan lukien eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia.

(2)

EKP:n neuvosto päätti 8 päivänä joulukuuta 2011 ja 20 päivänä kesäkuuta 2012 tehostettua luottotukea koskevista lisätoimenpiteistä pankkien antolainauksen ja likviditeetin edistämiseksi euroalueen rahamarkkinoilla; näihin kuuluvat myös eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista toimenpiteistä 14 päivänä joulukuuta 2011 annetussa päätöksessä EKP/2011/25 (2) säädetyt toimenpiteet. Lisäksi raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista 1 päivänä elokuuta 2007 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2007/9 (3) olevat viittaukset velvoiteprosenttiin olisi linjattava vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annettuun asetukseen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (4) asetuksella (EU) N:o 1358/2011 (5) tehtyjen muutosten mukaisiksi.

(3)

Kansallisia keskuspankkeja ei pitäisi velvoittaa hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjoja, joiden takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottoriskinarviointi ei täytä eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimusta, siten kuin siitä määrätään päätöksessä EKP/2011/25.

(4)

Päätöksellä EKP/2011/25 tarkistettiin suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.3.2 kohdassa vahvistettua poikkeusta läheisten sidosten kiellosta sellaisten valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen osalta, joita vastapuoli käyttää omaan käyttöön vakuutena.

(5)

Eurojärjestelmän luottotoimiin osallistuvilla vastapuolilla pitäisi olla EKP:n neuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan poikkeustapauksissa mahdollisuus lisätä niiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen omaa käyttöä, jotka niillä oli 3 päivänä heinäkuuta 2012. Ennakkohyväksyntää koskeviin pyyntöihin olisi liitettävä rahoitussuunnitelma.

(6)

Päätös EKP/2011/25 on korvattava näillä suuntaviivoilla, jotka kansallisten keskuspankkien pitäisi panna täytäntöön sopimus- ja sääntelyjärjestelyissään.

(7)

Näissä suuntaviivoissa vahvistettuja lisätoimenpiteitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto katsoo, ettei niitä enää tarvita rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvät lisätoimenpiteet

1.   Tässä päätöksessä vahvistettuja eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan yhdessä suuntaviivojen EKP/2011/14 kanssa.

2.   Mikäli näiden suuntaviivojen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensin mainittuja. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia suuntaviivojen EKP/2011/14 säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä suuntaviivoissa säädetä toisin.

2 artikla

Mahdollisuus tiettyjen pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden päättämiseen tai muuttamiseen

Eurojärjestelmä voi päättää, että vastapuolilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus pienentää joidenkin pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää. Tällaiset edellytykset julkaistaan asianomaisessa huutokauppailmoituksessa tai muulla eurojärjestelmän asianmukaiseksi katsomalla tavalla.

3 artikla

Eräiden muiden omaisuusvakuudellisten arvopaperien hyväksyminen

1.   Vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa ovat – sellaisten omaisuusvakuudellisten arvopaperien lisäksi, jotka ovat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6 luvun mukaan vakuuskelpoisia – myös omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia mutta jotka muutoin täyttävät suuntaviivoissa EKP/2011/14 vahvistetut omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja joilla on kaksi vähintään kolmen B:n luottoluokitusta (6) liikkeeseenlaskun yhteydessä ja aina sen jälkeen. Niiden on lisäksi täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena olevien kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien on kuuluttava johonkin seuraavista arvopaperiluokista: i) asuntolainat (residential mortgage), ii) lainat pienille ja keskisuurille yrityksille, iii) liikekiinteistölainat, iv) autolainat, v) leasing ja vi) kulutusluotot;

b)

kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät eivät saa kuulua eri arvopaperiluokkiin;

c)

omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena oleviin kassavirtaa synnyttäviin omaisuuseriin ei saa kuulua lainoja, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

i)

ovat järjestämättömiä omaisuusvakuudellisen arvopaperin liikkeeseenlaskun yhteydessä;

ii)

ovat järjestämättömiä hetkenä, jona ne omaisuusvakuudellisen arvopaperin juoksuajan aikana liitetään omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin, esim. kassavirtaa synnyttäviä omaisuuseriä vaihdettaessa tai korvattaessa;

iii)

ovat strukturoituja, syndikoituja tai vipulainoja minä tahansa ajankohtana;

d)

omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyvissä sopimusasiakirjoissa on oltava sääntöjä hallinnoinnin jatkuvuudesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joilla on kaksi vähintään yhden A:n luottoluokitusta (7), sovelletaan 16 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joilla ei ole kahta vähintään yhden A:n luottoluokitusta, sovelletaan seuraavia markkina-arvon aliarvostusprosentteja: a) omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joiden vakuutena on liikekiinteistölainoja, sovelletaan 32 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta; b) kaikkiin muihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 26 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

4.   Vastapuoli ei saa toimittaa vakuudeksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden vakuuskelpoisuus perustuu 1 kohtaan, jos se tai siihen läheisesti sidoksissa oleva kolmas osapuoli toimii korkosuojauksen tarjoajana omaisuusvakuudellisen arvopaperin osalta.

5.   Kansallinen keskuspankki voi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyä vakuudeksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden vakuutena on asuntolainoja tai lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille tai molempia ja jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia ja edellä 1 kohdan a–d alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia mutta jotka muutoin täyttävät kaikki suuntaviivoissa EKP/2001/14 vahvistetut omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja joilla on kaksi vähintään kolmen B:n luottoluokitusta. Tämä koskee ainoastaan ennen 20 päivää kesäkuuta 2012 liikkeeseen laskettuja omaisuusvakuudellisia arvopapereita, ja näihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 32 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

6.   Tässä artiklassa käytetään seuraavia määritelmiä:

1)

käsite ’asuntolainat’ (residential mortgage) kattaa kiinteistövakuudellisten asuntolainojen lisäksi asuinkiinteistölainat, joiden vakuutena on takaus (ilman kiinteistövakuutta), edellyttäen että takaaja on maksuvelvollinen heti maksukyvyttömyystilanteessa. Takaus voi perustua erityyppisiin sopimusjärjestelyihin, esim. vakuutussopimuksiin, edellyttäen että takaajana on julkisen sektorin yhteisö tai virallisen valvonnan alainen rahoituslaitos. Tällaisessa takauksessa takaajan luottoluokituksen on täytettävä eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokan 3 vaatimukset koko transaktion juoksuajan;

2)

käsitteillä ’pieni yritys’ ja ’keskisuuri yritys’ tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta yksikköä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa ja jonka ilmoitettu liikevaihto tai, jos yksikkö on osa konsernia, jonka konsernin liikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoonaa euroa;

3)

käsite ’järjestämätön laina’ kattaa lainat, joiden kohdalla korkojen tai pääoman maksu on vähintään 90 päivää myöhässä ja velallinen on luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (8) liitteessä VII olevassa 44 kohdassa määritetyllä tavalla maksukyvytön, tai jos on perusteltua aihetta epäillä, että täysimääräistä maksua ei saada;

4)

’strukturoidulla lainalla’ tarkoitetaan rakennetta, johon kuuluu lainasaamisia, joilla on muita saamisia huonompi etuoikeus;

5)

’syndikoidulla lainalla’ tarkoitetaan rahoittajaryhmän, ns. rahoittajasyndikaatin, antamaa lainaa;

6)

’vipulainalla’ tarkoitetaan yritykselle, jonka velkaantumisaste on jo huomattava, annettavaa lainaa, esim. buy-out- tai muun yritysoston rahoittamiseksi, jolla ostetaan velallisena olevan yrityksen osakkeita;

7)

’hallinnoinnin jatkuvuutta koskevilla säännöillä’ tarkoitetaan omaisuusvakuudellista arvopaperia koskevissa oikeudellisissa asiakirjoissa olevia sääntöjä, joilla varmistetaan, että hallinnoijan maksu- tai toimintakyvyttömyys ei johda hallinnoinnin päättymiseen, ja jotka sisältävät säännöksiä sijaan tulevan hallinnoijan nimittämisen käynnistämisestä sekä korkean tason toimintasuunnitelmasta, jossa määritellään käytännön toimenpiteet, joihin sijaan tulevan hallinnoijan nimittämisen jälkeen on ryhdyttävä sekä se, miten lainojen hallinnointi siirretään.

4 artikla

Eräiden muiden lainasaamisten hyväksyminen

1.   Kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi lainasaamisia, jotka eivät täytä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimuksia.

2.   Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja lainasaamisia, vahvistavat tätä tarkoitusta varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät yksilöimällä poikkeamat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I mainituista vaatimuksista. Tällaisiin vakuuskelpoisuusvaatimuksiin ja riskienhallintamenetelmiin on sisällyttävä edellytys, jonka mukaan lainasaamisiin sovelletaan vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät vahvistavan kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lainsäädäntöä. Vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät edellyttävät EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat poikkeustapauksissa EKP:n neuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan hyväksyä lainasaamisia a) jonkin toisen kansallisen keskuspankin 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistamien vakuuskelpoisuusvaatimusten ja riskinhallintamenetelmien mukaisesti; tai b) jos näihin lainasaamisiin sovelletaan jonkin muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lainasaamisen hyväksyvä kansallinen keskuspankki on sijoittautunut.

4.   Toinen kansallinen keskuspankki antaa apua kansalliselle keskuspankille, joka hyväksyy lainasaamisia 1 kohdan nojalla, ainoastaan siinä tapauksessa, että tästä on sovittu näiden kahden kansallisen keskuspankin välillä ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt tämän etukäteen.

5 artikla

Eräiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen hyväksyminen

1.   Kansalliset keskuspankit eivät ole velvollisia hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjalainoja, joiden takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottoriskinarviointi ei täytä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijoihin ja takaajiin sovellettavaa eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimusta, josta säädetään suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa.

2.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:n neuvostolle mahdollisista päätöksistään olla hyväksymättä vakuudeksi 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita.

3.   Vastapuolet saavat eurojärjestelmän luottotoimissa antaa vakuudeksi itse liikkeeseen laskemiaan ja ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaamia pankkien joukkovelkakirjoja tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseen laskemia tällaisia joukkovelkakirjoja enintään 3 päivänä heinäkuuta 2012 jo vakuudeksi annettujen tällaisten joukkovelkakirjojen nimellisarvoon asti.

4.   EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa myöntää poikkeuksia 3 kohdassa vahvistetusta vaatimuksesta. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma.

6 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 14 päivänä elokuuta 2012 yksityiskohdat näiden suuntaviivojen 1–5 artiklan noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

7 artikla

Suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttaminen

Korvataan liitteessä III olevassa 5 osassa taulukon 2 jälkeinen kohta seuraavasti:

Kiinteämääräisen vähennyksen laskeminen valvontaa varten (R6):

Kiinteämääräinen vähennys: Vähennystä sovelletaan kaikkiin luottolaitoksiin. Kukin luottolaitos tekee kiinteämääräisen enimmäisvähennyksen, jolla on tarkoitus vähentää erittäin pienten varantovelvoitteiden hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Jos [varantopohja × velvoiteprosentti] on pienempi kuin 100 000 euroa, kiinteämääräinen vähennys on yhtä suuri kuin [varantopohja × velvoiteprosentti]. Jos [varantopohja × velvoiteprosentti] on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000 euroa, kiinteämääräinen vähennys on 100 000 euroa. Laitokset, jotka saavat antaa konsolidoitua varantopohjaansa koskevia tilastotietoja ryhmänä (siten kuin asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä III olevan 2 osan 1 jaksossa on määritelty), pitävät vähimmäisvarantoja ryhmän yhden sellaisen laitoksen välityksellä, joka toimii yksinomaan näiden laitosten välittäjänä. Vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (9) 11 artiklan mukaisesti jälkimmäisessä tapauksessa ainoastaan ryhmä kokonaisuutena on oikeutettu kiinteämääräisen vähennyksen tekemiseen.

Vähimmäisvarantovaatimus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäisvarantovaatimus = varantopohja × velvoiteprosentti – kiinteämääräinen vähennys

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) mukaisia velvoiteprosentteja.

8 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamisesta.

Niitä sovelletaan 14 päivästä syyskuuta 2012.

9 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä elokuuta 2012.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.

(3)  EUVL L 341, 27.12.2007, s. 1.

(4)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(5)  Vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2011 annettu Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1358/2011 (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 51).

(6)  Kolmen B:n luokitus tarkoittaa vähintään Moody’s-luokitusta ”Baa3”, Fitch- tai Standard & Poor -luokitusta ”BBB-” tai DBRS-luokitusta ”BBB”.

(7)  Yhden A:n luokitus tarkoittaa vähintään Moody’s-luokitusta ”A3”, Fitch- tai Standard & Poor -luokistusta ”A-” tai DBRS-luokitusta ”AL”.

(8)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(9)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.”