ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.199.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 199

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
26. heinäkuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/428/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012, viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

2012/429/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

3

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 648/2012, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/430/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012, EU-EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

6

 

 

2012/431/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012, EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

15

 

 

2012/432/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän REDcert-järjestelmän hyväksymisestä

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä annetun päätöksen EKP/2012/3 kumoamisesta (EKP/2012/14)

26

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012,

viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(2012/428/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta (1) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

(2)

Neuvosto valtuutti 11 päivänä huhtikuuta 2011 komission aloittamaan Ukrainan kanssa neuvottelut Euroopan yhteisön ja Ukrainan väliseen viisumien myöntämisen helpottamista koskevaan sopimukseen tehtävistä muutoksista. Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, kun Euroopan unionin ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen muuttamisesta, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin helmikuussa 2012.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(4)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (2) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(5)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (3) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen muuttamisesta tehty Euroopan unionin ja Ukrainan välinen sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 332, 18.12.2007, s. 68.

(2)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

(2012/429/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2012/106/EU (1) mukaisesti Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 16 päivänä joulukuuta 2011 sillä varauksella, että se tehdään.

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tehdä unionin puolesta sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa määrätty ilmoitus osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 14.

(2)  Sopimus on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 57, 29.2.2012, s. 15 yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


ASETUKSET

26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 648/2012,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/6


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012,

EU-EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

(2012/430/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteistä passitusmenettelyä koskevan 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, 15 a artiklassa määrätään, että kolmas maa voi liittyä yleissopimuksen sopimuspuoleksi sen jälkeen, kun yleissopimuksella perustettu sekakomitea on päättänyt kutsua kyseisen maan liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksen 15 artiklassa valtuutetaan sekakomitea antamaan suosituksia ja hyväksymään päätöksellään muutoksia yleissopimukseen ja sen liitteisiin.

(3)

Turkki on ilmaissut virallisesti halunsa liittyä yhteiseen passitusjärjestelmään, ja se on kutsuttu sekakomitean 19 päivänä tammikuuta 2012 tekemällä päätöksellä liittymään yleissopimukseen.

(4)

Kun Turkki täyttää ne oikeudelliset, rakenteelliset ja tietotekniikkaan liittyvät keskeiset vaatimukset, jotka ovat edellytyksiä liittymiselle, ja kun liittymistä koskeva virallinen menettely on saatu päätökseen, Turkki liittyy yleissopimukseen.

(5)

Yhteisen passitusjärjestelmän laajentaminen edellyttää tiettyjä muutoksia yleissopimukseen. Muutokset koskevat uusia turkinkielisiä viittauksia sekä vakuusasiakirjoihin tehtäviä tarvittavia mukautuksia.

(6)

Ehdotetut muutokset on esitetty EU–EFTA-työryhmälle, jossa niistä on keskusteltu, ja teksti on hyväksytty alustavasti.

(7)

Sen vuoksi olisi määriteltävä Euroopan unionin kanta muutosehdotukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävä Euroopan unionin kanta yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan mainitun sekakomitean päätöksen N:o XXX hyväksymiseen perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan päätösluonnokseen.

EU–EFTA-sekakomiteassa olevat unionin edustajat voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista sen jälkeen kun tästä on ilmoitettu neuvostolle.

2 artikla

Komissio julkaisee yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kun se on hyväksytty.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


EHDOTUS

YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o XXX,

annettu …,

20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta […]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Turkki on ilmaissut halukkuutensa liittyä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehtyyn yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja se on kutsuttu yleissopimuksella perustetun sekakomitean 19 päivänä tammikuuta 2012 tekemällä päätöksellä liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksessa käytettävien mainintojen turkinkieliset käännökset olisi sisällytettävä yleissopimukseen oikeassa järjestyksessä.

(3)

Tätä päätöstä on määrä soveltaa siitä päivästä alkaen, jona Turkki liittyy yleissopimukseen.

(4)

Jotta voidaan käyttää vakuuslomakkeita, jotka on painettu ennen Turkin liittymistä yleissopimukseen sovellettujen vaatimusten mukaisesti, olisi päätettävä siirtymäkaudesta, jona tällaisia lomakkeita voidaan edelleen käyttää tietyin mukautuksin.

(5)

Sen vuoksi yleissopimus olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tätä päätöstä sovelletaan päivästä, jona Turkki liittyy yleissopimukseen.

2.   Yleissopimuksen liitteen III lisäyksissä C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 olevia lomakkeita voidaan tarvittavin maantieteellisin sekä tiedoksianto-osoitetta ja valtuutetun henkilön osoitetta koskevin muutoksin käyttää edelleen tämän päätöksen soveltamispäivää seuraavan kahdennentoista kuukauden loppuun saakka.

Tehty Brysselissä

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

LIITE

1.

Lisätään lisäyksessä B1 olevaan kohtaan 51 Sveitsin jälkeen rivi seuraavasti:

”Turkki TR”

2.

Muutetaan lisäyksessä B6 oleva III osasto seuraavasti:

   TR Sınırlı Geçerli”

2.1

Lisätään taulukon ensimmäiseen osaan ”Voimassa rajoitetusti – 99200” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Vazgeçme”

2.2

Lisätään taulukon toiseen osaan ”Vapautettu – 99201” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3

Lisätään taulukon kolmanteen osaan ”Vaihtoehtoinen todiste – 99202” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”

2.4

Lisätään taulukon neljänteen osaan ”Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) – 99203” maininnan ”NO” jälkeen’ maininta seuraavasti:

”—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”

2.5

Lisätään taulukon viidenteen osaan ” … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99204” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”

2.6

Lisätään taulukon kuudenteen osaan ”Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – 99205” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR İzinli Gönderici”

2.7

Lisätään taulukon seitsemänteen osaan ”Valtuutettu lähettäjä – 99206” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR İmzadan Vazgeçme”

2.8

Lisätään taulukon kahdeksanteen osaan ”Vapautettu allekirjoituksesta – 99207” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”

2.9

Lisätään taulukon yhdeksänteen osaan ”Yleisvakuuden käyttö kielletty – 99208” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”

2.10

Lisätään taulukon kymmenenteen osaan ”Käyttöä ei rajoitettu – 99209” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”

2.11

Lisätään taulukon yhdenteentoista osaan ”Annettu jälkikäteen – 99210” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Çeșitli”

2.12

Lisätään taulukon kahdenteentoista osaan ”Useita – 99211” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Dökme”

2.13

Lisätään taulukon kolmanteentoista osaan ”Irtotavaraa – 99212” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Gönderici”

2.14

Lisätään taulukon neljänteentoista osaan ”Lähettäjä – 99213” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

3.

Korvataan lisäys C1 seuraavasti:

”LISÄYS C1

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

4.

Korvataan lisäys C2 seuraavasti:

”LISÄYS C2

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

5.

Korvataan lisäys C4 seuraavasti:

”LISÄYS C4

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

6.

Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ”Turkki” ilmaisujen ”Sveitsi” ja ”Andorra” väliin.

7.

Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”Turkki” ilmaisujen ”Sveitsi” ja ”Andorra” väliin.


26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012,

EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

(2012/431/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteistä passitusmenettelyä koskevan 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, 15 a artiklassa määrätään, että kolmas maa voi liittyä yleissopimuksen sopimuspuoleksi sen jälkeen, kun yleissopimuksella perustettu sekakomitea on päättänyt kutsua kyseisen maan liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksen 15 artiklassa valtuutetaan sekakomitea antamaan suosituksia ja hyväksymään päätöksellään muutoksia yleissopimukseen ja sen liitteisiin.

(3)

Kroatia on ilmaissut virallisesti halunsa liittyä yhteiseen passitusjärjestelmään, ja se on kutsuttu sekakomitean 19 päivänä tammikuuta 2012 tekemällä päätöksellä liittymään yleissopimukseen.

(4)

Kun Kroatia täyttää ne oikeudelliset, rakenteelliset ja tietotekniikkaan liittyvät keskeiset vaatimukset, jotka ovat edellytyksiä liittymiselle, ja kun liittymistä koskeva virallinen menettely on saatu päätökseen, Kroatia liittyy yleissopimukseen.

(5)

Yhteisen passitusjärjestelmän laajentaminen edellyttää tiettyjä muutoksia yleissopimukseen. Muutokset koskevat uusia kroaatinkielisiä mainintoja sekä vakuusasiakirjoihin tehtäviä tarvittavia mukautuksia.

(6)

Ehdotetut muutokset esitettiin EU–EFTA-työryhmälle, jossa niistä on keskusteltu, ja teksti on hyväksytty alustavasti.

(7)

Sen vuoksi olisi määriteltävä Euroopan unionin kanta muutosehdotukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävä Euroopan unionin kanta yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan EU–EFTA-sekakomitean päätöksen N:o XXX hyväksymiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen.

EU–EFTA-sekakomiteassa olevat unionin edustajat voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista sen jälkeen kun tästä on ilmoitettu neuvostolle.

2 artikla

Komissio julkaisee yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kun se on hyväksytty.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


LUONNOS

YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o XXX

annettu …,

20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta […]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatia on ilmaissut halukkuutensa liittyä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehtyyn yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja se on kutsuttu tämän yleissopimuksen nojalla perustetun sekakomitean 19 päivänä tammikuuta 2012 tekemällä päätöksellä liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksessa käytettävien viittausten kroaatinkieliset käännökset on sisällytettävä yleissopimukseen oikeassa järjestyksessä.

(3)

Tätä päätöstä on määrä soveltaa siitä päivästä alkaen, jona Kroatia liittyy yleissopimukseen.

(4)

Jotta voidaan käyttää vakuuslomakkeita, jotka on painettu ennen Kroatian liittymistä yleissopimukseen sovellettujen vaatimusten mukaisesti, olisi päätettävä siirtymäkaudesta, jona tällaisia lomakkeita voidaan edelleen käyttää tietyin mukautuksin.

(5)

Sen vuoksi yleissopimus olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tätä päätöstä sovelletaan päivästä, jona Kroatia liittyy yleissopimukseen.

2.   Yleissopimuksen liitteen III lisäyksissä C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 olevia lomakkeita voidaan tarvittavin maantieteellisin sekä tiedoksianto-osoitetta ja valtuutetun henkilön osoitetta koskevin muutoksin käyttää edelleen tämän päätöksen soveltamispäivää seuraavan kahdennentoista kuukauden loppuun saakka.

Tehty Brysselissä

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

LIITE

1.

Lisätään lisäyksessä B1 olevaan kohtaan 51 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Islannin väliin rivi seuraavasti:

”Kroatia HR”

2.

Muutetaan lisäyksessä B6 oleva III osasto seuraavasti:

   HR Valjanost ograničena”

2.1

Lisätään taulukon ensimmäiseen osaan ”Voimassa rajoitetusti – 99200” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Oslobođeno”

2.2

Lisätään taulukon toiseen osaan ”Vapautettu – 99201” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Alternativni dokaz”

2.3

Lisätään taulukon kolmanteen osaan ”Vaihtoehtoinen todiste – 99202” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4

Lisätään taulukon neljänteen osaan ”Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) – 99203” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br. …”

2.5

Lisätään taulukon viidenteen osaan "… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99204” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6

Lisätään taulukon kuudenteen osaan ”Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – 99205” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7

Lisätään taulukon seitsemänteen osaan ”Valtuutettu lähettäjä – 99206” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8

Lisätään taulukon kahdeksanteen osaan ”Vapautettu allekirjoituksesta – 99207” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9

Lisätään taulukon yhdeksänteen osaan ”Yleisvakuuden käyttö kielletty – 99208” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Neograničena uporaba”

2.10

Lisätään taulukon kymmenenteen osaan ”Käyttöä ei rajoitettu – 99209” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Izdano naknadno”

2.11

Lisätään taulukon yhdenteentoista osaan ”Annettu jälkikäteen – 99210” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Razni”

2.12

Lisätään taulukon kahdenteentoista osaan ”Useita – 99211” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Rasuto”

2.13

Lisätään taulukon kolmanteentoista osaan ”Irtotavaraa – 99212” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

   HR Pošiljatelj”

2.14

Lisätään taulukon neljänteentoista osaan ”Lähettäjä – 99213” ennen mainintaa ”IS” maininta seuraavasti:

”—

3.

Korvataan lisäys C1 seuraavasti:

”LISÄYS C1

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

4.

Korvataan lisäys C2 seuraavasti:

”LISÄYS C2

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

5.

Korvataan lisäys C4 seuraavasti:

”LISÄYS C4

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

6.

Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ’Kroatia’ ilmaisujen ”Euroopan yhteisö” ja ”Islanti”väliin.

7.

Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”Kroatia” ilmaisujen ”Euroopan yhteisö” ja ”Islanti” väliin.


26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän REDcert-järjestelmän hyväksymisestä

(2012/432/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/30/EY (3), ja erityisesti sen 7 c artiklan 6 kohdan,

on kuullut direktiivin 2009/28/EY 25 artiklan 2 kohdalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistetaan biopolttoaineiden kestävyyskriteerit. Direktiivin 98/70/EY 7 b ja 7 c artiklan ja liitteen IV säännökset ovat samanlaiset kuin direktiivin 2009/28/EY 17 ja 18 artiklan ja liitteen V säännökset.

(2)

Kun direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa on otettava huomioon biopolttoaineet ja bionesteet, jäsenvaltioiden olisi vaadittava talouden toimijoita osoittamaan, että biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit.

(3)

Direktiivin 2009/28/EY 76 johdantokappaleessa todetaan, että kohtuuttoman rasitteen aiheuttamista teollisuudelle olisi vältettävä ja että toimivien ratkaisujen löytämistä voidaan edistää vapaaehtoisilla järjestelmillä kyseisten kestävyyskriteerien täyttymisen todentamiseksi.

(4)

Komissio voi päättää, että vapaaehtoisella kansallisella tai kansainvälisellä järjestelmällä voidaan osoittaa, että biopolttoainetoimitukset täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit tai että mainitun direktiivin 17 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi tarvittavat tarkat tiedot saadaan vapaaehtoisesta kansallisesta tai kansainvälisestä järjestelmästä, jota käytetään kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten mittaamiseen.

(5)

Komissio voi hyväksyä tällaisen vapaaehtoisen järjestelmän viideksi vuodeksi.

(6)

Jos talouden toimija esittää komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän mukaisesti saadut todisteet tai tiedot siltä osin kuin kyseinen hyväksymistä koskeva päätös ne kattaa, jäsenvaltio ei saa vaatia toimittajalta lisänäyttöä kestävyyskriteerien täyttymisestä.

(7)

REDcert-järjestelmä toimitettiin komissiolle 21 päivänä helmikuuta 2012 hyväksyntää varten. Järjestelmä voi kattaa monenlaisia biopolttoaineita ja bionesteitä. Hyväksytty järjestelmä olisi asetettava saataville direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otetun avoimuusfoorumin kautta. Komission olisi otettava huomioon kaupallista arkaluonteisuutta koskevat näkökohdat ja se voi päättää julkistaa kyseisen järjestelmän vain osittain.

(8)

REDcert-järjestelmän tarkastelussa todettiin, että järjestelmä kattaa riittävällä tavalla direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3, 4, ja 5 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädetyt kestävyyskriteerit ja että siinä sovelletaan ainetasemenetelmää direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdan ja 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisesti.

(9)

REDcert-järjestelmän arvioinnissa todettiin, että järjestelmä täyttää luotettavuudelle, avoimuudelle ja tarkastusten riippumattomuudelle asetetut asianmukaiset standardit ja että se täyttää myös direktiivin 98/70/EY liitteessä IV sekä direktiivin 2009/28/EY liitteessä V esitetyt menetelmiä koskevat vaatimukset.

(10)

Tämä päätös ei koske REDcert-järjestelmän kattamia muita mahdollisia kestävyysnäkökohtia. Ei tarvitse osoittaa, että muut mahdolliset kestävyysnäkökohdat ovat direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY säädettyjen kestävyysvaatimusten mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapaaehtoisessa REDcert-järjestelmässä, joka toimitettiin komissiolle 21 päivänä helmikuuta 2012 hyväksyntää varten, voidaan osoittaa, että biopolttoainetoimitukset täyttävät kestävyyskriteerit, jotka vahvistetaan direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa sekä direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa. Järjestelmä sisältää myös tarkat tiedot direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

Sitä voidaan käyttää direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdan noudattamisen osoittamiseksi.

2 artikla

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta sen voimaantulosta. Jos järjestelmään tai järjestelmän sisältöön tehdään päätöksen hyväksymisen jälkeen sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa päätöksen perusteluihin, muutoksista on ilmoitettava komissiolle viipymättä. Komissio tarkastelee ilmoitettuja muutoksia arvioidakseen, kattaako järjestelmä edelleen riittävällä tavalla hyväksynnän perustana olevat kestävyyskriteerit.

Jos on selkeää näyttöä siitä, ettei järjestelmässä ole pantu täytäntöön tämän päätöksen soveltamisen kannalta olennaisia seikkoja, tai tällaisten seikkojen täytäntöönpano on vakavalla ja säännönmukaisella tavalla laiminlyöty, komissio voi kumota päätöksensä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 88.


26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/26


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012,

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä annetun päätöksen EKP/2012/3 kumoamisesta

(EKP/2012/14)

(2012/433/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat EKP/2011/14 (1) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset.

(2)

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.1 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat luottokelpoisuusvaatimukset.

(3)

Helleenien tasavallan Kreikan valtion takaamien tai liikkeeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien haltijoille tekemän velkojen vaihtoa koskevan tarjouksen yhteydessä kansallisille keskuspankeille annettiin 24 päivänä helmikuuta 2012 erillistakauksia takaisinosto-ohjelman muodossa, jotta tuettaisiin Helleenien tasavallan liikkeeseenlaskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien laatua.

(4)

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä 5 päivänä maaliskuuta 2012 annetulla päätöksellä EKP/2012/3 (2) keskeytettiin väliaikaisesti poikkeuksellisena toimenpiteenä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimuksien soveltaminen Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysin takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin ja nämä velkainstrumentit tehtiin vakuuskelposiksi erillistakauksien voimassaolon ajaksi.

(5)

Koska Helleenien tasavallan liikkeeseenlaskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien riittävyyttä vakuutena ei ole varmistettu, EKP:n neuvosto on päättänyt, että suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa täsmennettyjä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimuksia tulisi soveltaa tällaisiin instrumentteihin erillistakausten voimassaolon päätyttyä.

(6)

Päätös EKP/2012/3 olisi sen vuoksi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen EKP/2012/3 kumoaminen

Kumotaan päätös EKP/2012/3.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2012.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä heinäkuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 77, 16.3.2012, s. 19.