ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.198.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 198

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
25. heinäkuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/425/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2012, ETA:n sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan pöytäkirjan 31 muuttamiseen

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 678/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Szőregi rózsatő (SMM)]

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 679/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Squacquerone di Romagna (SAN)]

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Uva di Puglia (SMM)]

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 681/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Kraški zašink (SMM)]

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 682/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Vadehavslam (SMM)]

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 683/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/426/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUCAP NESTOR/1/2012, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012, alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa toteutettavan Euroopan unionin operaation (EUCAP NESTOR) johtajan nimittämisestä

16

 

 

2012/427/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited -järjestelmän hyväksymisestä

17

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2012,

ETA:n sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan pöytäkirjan 31 muuttamiseen

(2012/425/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 165 artiklan ja 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, pöytäkirjaan 31 sisältyy määräyksiä ja järjestelyjä, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(2)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten yhteistyö koskemaan Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 401/2009 (3).

(3)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten välinen yhteistyö koskemaan urheilua.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 401/2009 on kumottu Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7 päivänä toukokuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90 (4), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta. ETA-sopimus olisi sen vuoksi muutettava asetuksen (EY) N:o 401/2009 huomioon ottamiseksi.

(5)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi siten muutettava tämän mukaisesti.

(6)

ETA-yhteistyöneuvostossa esitettävän unionin kannan olisi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa esitettävä Euroopan unionin kanta ETA-sopimuksen yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn luonnokseen ETA:n sekakomitean päätökseksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(4)  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.


LUONNOS

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o […],

annettu […],

ETA-sopimuksen yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin […] annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o …/… (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö koskemaan Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 401/2009 (2).

(3)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten välinen yhteistyö koskemaan urheilua.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 401/2009 on kumottu neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90 (3), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(5)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi siten muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin toteuttaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirja 31 seuraavasti:

1)

Korvataan sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

a)

EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 401/2009 (4) perustettujen Euroopan ympäristökeskuksen, jäljempänä ’ympäristökeskus’, ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

b)

EFTA-valtiot osallistuvat a alakohdassa tarkoitetun toiminnan rahoittamiseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan ja sopimuksen pöytäkirjan 32 mukaisesti.

c)

Edellä b alakohdassa esitetyn johdosta EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti mutta ilman äänioikeutta ympäristökeskuksen johtokunnan toimintaan, minkä lisäksi ne osallistuvat myös ympäristökeskuksen tieteellisen komitean työskentelyyn.

d)

Ilmaisulla ”jäsenvaltio(t)” ja jäsenvaltioiden julkisiin elimiin viittaavilla muilla ilmaisuilla, jotka esiintyvät asetuksen 4 ja 5 artiklassa, tarkoitetaan asetuksessa tarkoitettujen lisäksi myös EFTA-valtioita ja niiden julkisia elimiä.

e)

Ympäristökeskukselle toimitettuja ja siltä peräisin olevia ympäristötietoja voidaan julkaista ja ne annetaan yleisön käyttöön edellyttäen, että luottamuksellisia tietoja suojataan EFTA-valtioissa samalla tavoin kuin unionissa.

f)

Ympäristökeskus on oikeushenkilö. Sillä on kaikissa sopimuspuolina olevissa valtioissa laajin mahdollinen niiden lainsäädännön perusteella oikeushenkilöille myönnetty oikeustoimikelpoisuus.

g)

EFTA-valtioiden on sovellettava ympäristökeskukseen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

h)

Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, EFTA-valtioiden kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen ympäristökeskuksen toiminnanjohtajan tekemällä sopimuksella.

i)

Tähän kohtaan sovelletaan sopimuksen 79 artiklan 3 kohdan nojalla sopimuksen VII osaa (Toimielimiä koskevat määräykset).

j)

Asetusta (EY) N:o 401/2009 sovellettaessa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 sovelletaan myös kaikkiin EFTA-valtioita koskeviin viraston asiakirjoihin.

2)

Korvataan 4 artiklan otsikko (Koulutus, harjoittelu ja nuoriso) seuraavasti:

”Koulutus, harjoittelu, nuoriso ja urheilu”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (5).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  EUVL L …

(2)  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(3)  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.

(4)  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.”

(5)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


ASETUKSET

25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 678/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Szőregi rózsatő (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarin hakemus nimityksen ”Szőregi rózsatő” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 310, 22.10.2011, s. 17.


LIITE

Asetuksen liitteessä II tarkoitetut maataloustuotteet:

Luokka 3.5   Kukat ja koristekasvit

UNKARI

Szőregi rózsatő (SMM)


25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 679/2012,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Squacquerone di Romagna (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Squacquerone di Romagna” rekisteröimisestä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 304, 15.10.2011, s. 19.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3 –   Juustot

ITALIA

Squacquerone di Romagna (SAN)


25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 680/2012,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Uva di Puglia (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Uva di Puglia” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 304, 15.10.2011, s. 23


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Uva di Puglia (SMM)


25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 681/2012,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Kraški zašink (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovenian hakemus nimityksen ”Kraški zašink” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 309, 21.10.2011, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.2   Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

SLOVENIA

Kraški zašink (SMM)


25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 682/2012,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Vadehavslam (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tanskan hakemus nimityksen ”Vadehavslam” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 306, 18.10.2011, s. 18.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

TANSKA

Vadehavslam (SMM)


25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 683/2012,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

86,6

BO

97,8

TR

89,0

UY

70,0

ZA

100,3

ZZ

88,7

0806 10 10

EG

141,1

IL

183,3

TR

166,5

ZZ

163,6

0808 10 80

AR

164,7

BR

92,7

CL

104,3

CN

126,4

NZ

132,1

US

134,7

UY

52,1

ZA

111,0

ZZ

114,8

0808 30 90

AR

168,0

CL

123,9

NZ

175,8

ZA

110,2

ZZ

144,5

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,6

ZZ

146,5

0809 29 00

TR

348,9

ZZ

348,9

0809 30

TR

170,0

ZZ

170,0

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/16


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUCAP NESTOR/1/2012,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012,

alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa toteutettavan Euroopan unionin operaation (EUCAP NESTOR) johtajan nimittämisestä

(2012/426/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR) (1)16 päivänä heinäkuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/389/YUTP ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea on päätöksen 2012/389/YUTP 9 artiklan 1 kohdan nojalla valtuutettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukaisesti tekemään asiaankuuluvat alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa toteutettavan Euroopan unionin operaation (EUCAP NESTOR) poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on ehdottanut, että Jacques LAUNAY nimitetään EUCAP NESTOR -operaation johtajaksi 17 päivästä heinäkuuta 2012,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Jacques LAUNAY alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa toteutettavan Euroopan unionin operaation (EUCAP NESTOR) johtajaksi 17 päivästä heinäkuuta 2012.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2012.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 187, 17.7.2012, s. 40.


25.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited -järjestelmän hyväksymisestä

(2012/427/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/30/EY (3), ja erityisesti sen 7 c artiklan 6 kohdan,

on kuullut direktiivin 2009/28/EY 25 artiklan 2 kohdalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/30/EY vahvistetaan biopolttoaineiden kestävyyskriteerit. Direktiivin 98/70/EY 7 b ja 7 c artiklan ja liitteen IV säännökset ovat samanlaiset kuin direktiivin 2009/28/EY 17 ja 18 artiklan ja liitteen V säännökset.

(2)

Kun biopolttoaineet ja bionesteet otetaan huomioon direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa, jäsenvaltioiden olisi vaadittava talouden toimijoita osoittamaan, että biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit.

(3)

Direktiivin 2009/28/EY 76 johdantokappaleessa todetaan, että olisi vältettävä kohtuuttoman rasitteen aiheuttamista teollisuudelle ja että vapaaehtoisilla järjestelmillä voidaan edistää toimivien ratkaisujen löytämistä kyseisten kestävyyskriteerien täyttymisen todentamiseksi.

(4)

Komissio voi päättää, että vapaaehtoisella kansallisella tai kansainvälisellä järjestelmällä voidaan osoittaa, että biopolttoainetoimitukset täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit tai että mainitun direktiivin 17 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi tarvittavat tiedot saadaan vapaaehtoisesta kansallisesta tai kansainvälisestä järjestelmästä, jota käytetään kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten mittaamiseen.

(5)

Komissio voi hyväksyä tällaisen vapaaehtoisen järjestelmän viideksi vuodeksi.

(6)

Jos talouden toimija esittää komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän mukaisesti saadut todisteet tai tiedot siltä osin kuin kyseinen hyväksymistä koskeva päätös ne kattaa, jäsenvaltio ei saa vaatia toimittajalta lisänäyttöä kestävyyskriteerien täyttymisestä.

(7)

Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited -järjestelmä ja sen hyväksymistä koskeva pyyntö esitettiin komissiolle 27 päivänä maaliskuuta 2012. Järjestelmä kattaa pohjoisessa Isossa-Britanniassa tuotetun syysvehnän, maissin ja rapsin niiden sadon ensimmäiseen toimituspisteeseen saakka. Hyväksytty järjestelmä olisi asetettava saataville direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otetun avoimuusfoorumin kautta. Komission olisi otettava huomioon kaupallista arkaluonteisuutta koskevat näkökohdat ja se voi päättää julkistaa kyseisen järjestelmän vain tietyiltä osin.

(8)

Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited -järjestelmän arvioinnissa todettiin, että järjestelmä kattaa riittävällä tavalla direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3, 4, ja 5 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädetyt kestävyyskriteerit ja että näiden satojen ensimmäiseen toimituspisteeseen saakka sovelletaan ainetasemenetelmää direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdan ja 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä antaa direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan tarkoituksia varten tarkat tiedot erityisesti maantieteellisestä alueesta, jolta sato on peräisin, ja maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvista annualisoiduista päästöistä. Pieni prosenttiosuus järjestelmän käyttäjistä ei noudata kestävyyskriteereitä osalla alueestaan. Järjestelmässä osoitetaan verkkopohjaisessa käyttäjien tarkistustietokannassa sen käyttäjien maa-alueiden täysimääräinen tai osittainen vaatimustenmukaisuus ja Scottish Quality Crops -asiakirjassa se, ovatko toimitukset kestävyyskriteerien mukaisia.

(9)

Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited -järjestelmän arvioinnissa kävi ilmi, että järjestelmä on riittävän luotettava ja avoin ja sen tarkastukset ovat riippumattomia.

(10)

Tämä päätös ei koske Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited -järjestelmän kattamia muita mahdollisia kestävyysnäkökohtia. Muiden mahdollisten kestävyysnäkökohtien osalta ei ole välttämätöntä osoittaa, että ne ovat direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY säädettyjen kestävyysvaatimusten mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapaaehtoinen järjestelmä ”Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited”, jota koskeva hyväksymispyyntö toimitettiin komissiolle 27 päivänä maaliskuuta 2012, osoittaa Scottish Quality Crops -asiakirjan avulla, että syysvehnä-, maissi- ja rapsitoimitukset täyttävät kestävyyskriteerit, jotka vahvistetaan direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa sekä direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa. Järjestelmä antaa myös direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohdan tarkoituksia varten tarkkoja tietoja direktiivin 98/70/EY liitteessä IV olevan C osan 1 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY liitteessä V olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetuista maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvista annualisoiduista päästöistä (e l ), joiden se osoittaa olevan nolla, sekä direktiivin 98/70/EY liitteessä IV olevan C osan 6 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY liitteessä V olevan C osan 6 kohdassa tarkoitetusta maantieteellisestä alueesta.

Vapaaehtoista Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limites -järjestelmää saa käyttää ensimmäiseen toimituspisteeseen saakka niiden toimitusten osalta, jotka ovat direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta sen voimaantulosta. Jos järjestelmään tehdään päätöksen hyväksymisen jälkeen sellaisia sisältöä koskevia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa päätöksen perustaan, muutoksista on ilmoitettava komissiolle viipymättä. Komissio tarkastelee ilmoitettuja muutoksia arvioidakseen, kattaako järjestelmä edelleen riittävällä tavalla hyväksynnän perustana olevat kestävyyskriteerit.

Jos on selkeää näyttöä siitä, ettei järjestelmässä ole pantu täytäntöön tämän päätöksen soveltamisen kannalta olennaisia osia, tai tällaisten osien täytäntöönpano on vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla laiminlyöty, komissio voi kumota päätöksensä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 88.