ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.187.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 187

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
17. heinäkuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/387/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla Guinea-Bissaun tasavallan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn päättämisestä annettuun päätökseen 2011/492/EU sisältyvien aiheellisten toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta ja tuon päätöksen muuttamisesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 641/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EU) N:o 356/2010 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta

8

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 643/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 753/2011 11 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 644/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta Venäjän osalta ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 645/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, asetuksista (EY) N:o 1122/2009 ja (EU) N:o 65/2011 poikkeamisesta yhtenäishakemusten myöhästymisestä johtuvien tuen määrien vähentämisten osalta Manner-Portugalissa ja Madeiralla vuonna 2012

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 646/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, sakkoja ja uhkasakkoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti ( 1 )

29

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 647/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

36

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/388/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn päätöksen 2010/231/YUTP muuttamisesta

38

 

*

Neuvoston päätös 2012/389/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Neuvoston päätös 2012/390/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

44

 

*

Neuvoston päätös 2012/391/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL AFGANISTAN) annetun päätöksen 2010/279/YUTP muuttamisesta

47

 

*

Neuvoston päätös 2012/392/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/393/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta

52

 

 

2012/394/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Italiassa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

57

 

 

2012/395/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän hyväksymisestä

62

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/396/EU

 

*

EU–PLO-sekakomitean päätös N:o 1/2012, annettu 17 päivänä helmikuuta 2012, kuuden alakomitean perustamisesta ja EY–PLO-sekakomitean päätöksen N:o 1/2008 kumoamisesta

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla Guinea-Bissaun tasavallan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn päättämisestä annettuun päätökseen 2011/492/EU sisältyvien aiheellisten toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta ja tuon päätöksen muuttamisesta

(2012/387/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen, joka allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 (2), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen 96 artiklan,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä (3), ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä 2011/492/EU (4) saatettiin päätökseen AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla käydyt neuvottelut Guinea-Bissaun tasavallan kanssa ja hyväksyttiin kyseisen päätöksen liitteessä eritellyt aiheelliset toimenpiteet.

(2)

Huhtikuun 12 päivänä 2012, kun presidentti Bacai Sanhán tammikuussa tapahtuneen kuoleman jälkeisten presidentinvaalien toisen kierroksen vaalikampanjan oli määrä alkaa, aseelliset joukot toteuttivat vallankaappauksen.

(3)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa esitettyjä olennaisia osia ei edelleenkään kunnioiteta, ja vallitsevat olosuhteet Guinea-Bissaun tasavallassa ovat olennaisesti heikentyneet eivätkä takaa ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden tai oikeusvaltioperiaatteen toteutumista.

(4)

Näin ollen päätöstä 2011/492/EU tulisi muuttaa aiheellisten toimenpiteiden soveltamisajan jatkamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2011/492/EU voimassaoloaikaa jatketaan 12 kuukaudella. Tätä tarkoitusta varten päätöksen 2011/492/EU 3 artiklan toisessa kohdassa oleva päivämäärä ”19 päivänä heinäkuuta 2012” korvataan päivämäärällä ”19 päivänä heinäkuuta 2013”.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä oleva kirje toimitetaan Guinea-Bissaun tasavallan viranomaisille.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUVL L 203, 6.8.2011, s. 2.


LIITE

Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan puitteissa käydyn keskustelun lisäksi Euroopan unioni päätti 18 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston päätöksellä 2011/492/EU hyväksyä aiheelliset toimenpiteet, mukaan lukien suunnitelman keskinäisistä sitoumuksista, joita noudattamalla EU:n yhteistyötä Guinea-Bissaun kanssa voidaan vähitellen jatkaa.

Kaksitoista kuukautta mainitun päätöksen hyväksymisen jälkeen Euroopan unioni katsoo, ettei mitään edistystä ole tapahtunut ja että asevoimien 12 päivänä huhtikuuta 2012 toteuttama vallankaappaus sysäsi prosessia merkittävästi taaksepäin. Se päättää tästä syystä jatkaa päätöksensä 2011/492/EU soveltamisaikaa 12 kuukaudella 19päivään heinäkuuta 2013 saakka.

Euroopan unioni palauttaa mieleen 23 päivänä huhtikuuta hyväksytyt Guinea-Bissaun tasavaltaa koskevat neuvoston päätelmät, korostaa edelleen Guinea-Bissaun tasavallan kanssa tulevaisuudessa tehtävän yhteistyön merkitystä ja vahvistaa valmiutensa YK:n turvallisuusneuvoston 18.5.2012 hyväksymän päätöslauselman 2048 (2012) mukaisesti tukea Guinea-Bissaun tasavallan kehitystä perustuslain mukaisen järjestyksen palauttamiseksi ja kohti tilannetta, jossa täysimääräisen yhteistyön uudelleen aloittaminen on taas mahdollista.

Euroopan unioni tukee kansainvälisten kumppaneiden yhteisiä pyrintöjä, jotka tähtäävät vakauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen palauttamiseen Guinea-Bissaun tasavallassa.

Kunnioittavasti

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON

Komission puolesta

Komission jäsen

A. PIEBALGS


ASETUKSET

17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 641/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EU) N:o 356/2010 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 26 päivänä huhtikuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 356/2010 (2) otetaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tuon asetuksen liitteessä I esitettyihin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) mukaisesti.

(2)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2012 päätöslauselman 2036 (2012), jonka 23 kohdassa se on vahvistanut arvionsa, jonka mukaan puuhiilen vienti Somaliasta saattaa aiheuttaa uhan Somalian rauhalle, turvallisuudelle tai vakaudelle.

(3)

Turvallisuusneuvoston pakotekomitea hyväksyi 17 päivänä helmikuuta 2012 Somaliaa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 751 (1992) perusteella ajan tasalle saatetun luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/388/YUTP (3), jolla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 751 (1992) pannaan täytäntöön lisäämällä uusi henkilö asetuksessa 2010/231/YUTP olevaan niiden henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tasoista lainsäädäntöä, jotta voidaan erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Lisäksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2002 (2011) selvennettiin poikkeusta, joka on jo otettu käyttöön asetuksella (EU) N:o 356/2010 ja jolla sallitaan sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai muiden taloudellisten resurssien saataville asettaminen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit, voivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somaliaan hyvissä ajoin. Tämä selvennys olisi sisällytettävä asetukseen (EU) N:o 356/2010.

(7)

Asetus (EY) N:o 356/2010 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 356/2010 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Liite I koostuu luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) mukaisesti tahoiksi, jotka

a)

osallistuvat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin, tai osallistuvat Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) voimakeinoin uhkaaviin toimiin;

b)

ovat rikkoneet aseidenvientikieltoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä siten kuin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) 6 kohdassa on vahvistettu;

c)

estävät humanitaarisen avun toimittamista Somaliaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa;

d)

ovat poliittisia tai sotilaallisia johtajia, jotka sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaisesti värväävät tai käyttävät lapsia aseellisissa selkkauksissa Somaliassa; tai

e)

ovat vastuussa sovellettavan kansainvälisen oikeuden sellaisista rikkomuksista Somaliassa, jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, myös lapsiin ja naisiin, aseellisissa selkkauksissa, mukaan lukien tappaminen ja vammauttaminen, seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta, hyökkäykset kouluihin ja sairaaloihin sekä kaappaukset ja pakkosiirrot.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä olevaa 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen tai muiden taloudellisten resurssien saataville asettamiseen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit, mukaan lukien YK:n Somaliaa koskevaan yhteisvetoomukseen osallistuvat kahden- tai monenvälisesti rahoitetut hallituksista riippumattomat järjestöt, voivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somaliaan hyvissä ajoin.”

3)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä II mainittu henkilö liitteessä I olevassa I jaksossa olevaan henkilöiden luetteloon.

4)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 38.


LIITE I

”LIITE II

Verkkosivut, joilla on tiedot toimivaltaisista viranomaisista, ja osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Brussels (Belgia)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu”


LIITE II

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu henkilö

Jim’ale, Ali Ahmed Nur, (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; alias b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; alias c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; alias d) Jim’ale, Ahmad Ali; alias e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Syntymäaika: 1954. Syntymäpaikka: Eilbur, Somalia. Kansalaisuus: Somalia. Vaihtoehtoinen kansalaisuus: Djibouti. Passi: A0181988 (Somalia), voimassaolo päättynyt 23.1.2011. Asuinpaikka: Djibouti, Djiboutin tasavalta. YK:n n nimeämispäivä: 17. helmikuuta 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) on ollut johtotehtävissä entisessä Somalian islamilaisten tuomioistuinten neuvostossa, tunnettu myös Somalian islamilaisten tuomioistuinten liittona, joka oli radikaali-islamistinen elin. Somalian islamilaisten tuomioistuinten liiton radikaaleimmat ainekset muodostivat lopulta Al-Shabaabina tunnetun ryhmän. Päätöslauselmien 751 (1992) ja 1907 (2009) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa ja Eritreaa koskeva komitea, jäljempänä ’Somaliaa ja Eritreaa koskeva pakotekomitea’, sisällytti huhtikuussa 2010 Al-Shabaabin kohdennettujen pakotteiden luetteloon. Komitea merkitsi Al-Shabaabin luetteloon yhteisönä, joka on osallistunut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta suoraan tai välillisesti uhkaaviin toimiin, muun muassa Somalian väliaikaista liittohallitusta uhkaaviin toimiin.

Somaliaa ja Eritreaa koskevan pakotekomitean tarkkailuryhmän 18. heinäkuuta 2011 laatiman raportin mukaan (S/2011/433) Jim’ale on menestyvä liikemies ja merkittävä tekijä Al-Shabaabin puuhiilen ja sokerin kaupassa ja hänellä on etuoikeutetut suhteet Al-Shabaabiin.

Jim’alea pidetään yhtenä Al-Shabaabin tärkeimmistä rahoittajista, ja hän kannattaa ideologisesti Al-Shabaabia. Jim’ale on antanut huomattavaa rahoitusta ja poliittista tukea Hassan Dahir Aweysille (”Aweys”), joka on myös sisällytetty Somaliaa ja Eritreaa koskevan pakotekomitean luetteloon. Al-Shabaabin entisen varaemiirin Muktar Robowin kerrotaan jatkaneen poliittisessa asemassa Al-Shabaabin organisaatiossa vuoden 2011 keskivaiheilla. Robow pyrki Aweysin ja Jim’Alen kanssa ajamaan yhteisiä tavoitteitaan ja lujittamaan yleistä asemaansa Al-Shabaabin johtajuudesta syntyneessä kiistassa.

Syksyllä 2007 Jim’ale perusti Investors Group -nimisen peiteyhtiön Djiboutiin ääriryhmien toimia varten. Ryhmän lyhyen aikavälin tavoitteena oli ääriryhmien toimia rahoittamalla ja aseita ostamalla saattaa Somalimaa epävakaaseen tilaan. Ryhmä avusti pienaseiden salakuljetuksessa Eritreasta Djiboutin kautta Etiopian viidennelle alueelle, jossa ääriliikkeen edustajat ottivat lähetyksen vastaan. Vuoden 2008 puolivälistä lähtien Jim’ale vastasi edelleen Investors Groupin toiminnasta.

Syyskuun lopulla 2010 Jim’ale perusti ZAAD-yhtiön matkapuhelimesta toiseen tapahtuvia rahansiirtoja varten ja teki sopimuksen Al-Shabaabin kanssa tehdäkseen rahansiirroista anonyymimpia poistamalla henkilöllisyyden osoittamista koskevan velvollisuuden.

Vuoden 2009 lopussa Jim’alella oli tunnettu hawala-rahasto, johon hän keräsi zakat-maksuja toimitettaviksi Al-Shabaabille.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 642/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 26 päivänä huhtikuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 147/2003 (2) kielletään yleisesti sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun ja koulutuksen sekä rahoituksen tai taloudellisen avun antaminen Somaliassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2012 päätöslauselman 2036 (2012), jonka 22 kohdassa se kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet puuhiilen suoran tai välillisen tuonnin estämiseksi Somaliasta.

(3)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/388/YUTP (3), jolla muutetaan päätös 2010/231/YUTP siten, että kielletään puuhiilen suora tai välillinen tuonti Somaliasta unioniin.

(4)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa, että talouden toimijat soveltavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Sen vuoksi neuvoston asetus (EY) N:o 147/2003 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 147/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 b artikla

1.   Kielletään

a)

puuhiilen tuonti unioniin, mikäli se on

i)

peräisin Somaliasta; tai

ii)

viety Somaliasta;

b)

Somaliassa sijaitsevan tai Somaliasta peräisin olevan puuhiilen osto;

c)

puuhiilen kuljetus, mikäli se on peräisin Somaliasta tai se viedään Somaliasta toiseen maahan;

d)

a–c alakohdassa tarkoitettuun Somaliasta tapahtuvaan puuhiilen tuontiin, kuljetukseen tai ostoon liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti; ja

e)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintoihin, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kiertää suoraan tai epäsuorasti alakohdissa a, b, c ja d olevia kieltoja.

2.   Tässä artiklassa ’puuhiilellä’ tarkoitetaan liitteessä II mainittuja tuotteita

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisen puuhiilen ostamiseen tai kuljetukseen, joka on viety Somaliasta ennen 22 päivää helmikuuta 2012.”

2)

Korvataan 2 a artiklassa, 6 a artiklassa ja 7 a artiklan 1 kohdassa viittaukset ’liitteeseen’ viittauksilla ’liitteeseen I’.

3)

Muutetaan liitteen otsikko otsikoksi ’Liite I’ ja korvataan se tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

4)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva teksti liitteeksi II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EYVL L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 38.


LIITE I

”LIITE I

Verkkosivut, joilla on tiedot toimivaltaisista viranomaisista, ja osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/It/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bryssel (Belgia)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu”


LIITE II

”LIITE II

Tuotteet, joita tarkoitetaan nimityksellä ’puuhiili’

HS-nimike

Kuvaus

4402

Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yhteenpuristettu.”


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/13


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 643/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 753/2011 11 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 753/2011 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 1 päivänä elokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 753/2011.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla perustettu komitea poisti 11 päivänä kesäkuuta 2012 kaksi henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen luettelosta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Komitea lisäsi 27 päivänä kesäkuuta 2012 yhden henkilön luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Tämän lisäksi komitea lisäsi 28 päivänä kesäkuuta 2012 kaksi muuta henkilöä ja kaksi yhteisöä luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 753/2011 liite I olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevat henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 753/2011 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Poistetaan tämän asetuksen liitteessä II olevat henkilöitä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 753/2011 liitteestä I olevasta luettelosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 199, 2.8.2011, s. 1.


LIITE I

1 artiklassa tarkoitetut merkinnät

A.   Talebania lähellä olevat henkilöt

(1)

Bakht Gul (alias (a) Bakhta Gul (b) Bakht Gul Bahar (c) Shuqib).

Syntymäaika: 1980. Syntymäpaikka: Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan. Kansalaisuus: Afganistan. Osoite: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Muita tietoja: a) Badruddin Haqqani’n viestintäavustaja. b) Koordinoi myös Haqqani-kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeitä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueilla. c) Kuuluu zadran-heimoon. YK merkinnyt luetteloon: 27.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bakht Gul on ollut keskeinen tekijä Haqqani-verkoston viestinnässä ainakin vuodesta 2009, jolloin hänen edeltäjänsä pidätettiin Afganistanissa. Vuonna 2011 Gul jatkoi suoraa raportointia Haqqani-verkoston vanhemmalle johtajalle Badruddin Haqqanille ja toimi välittäjänä tämän tapaamista toivoville henkilöille. Gulin tehtäviin kuuluu raporttien välittäminen Afganistanissa olevilta komentajilta Haqqani-verkoston vanhemmille virkailijoille, Talibanin mediavirkailijoille ja laillisille tiedotusvälineille Afganistanissa.

Gul työskentelee Haqqani-verkoston virkailijoiden kanssa, Badruddin Haqqani mukaan luettuna, myös Haqqani-verkoston kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeiden koordinoimiseksi Afganistanin ja Pakistanin raja-alueilla ja itäisessä Afganistanissa. Vuonna 2010 Gul välitti operatiivisia käskyjä Badruddin Haqqanilta Afganistanissa oleville taistelijoille. Vuoden 2009 loppupuolella Gul jakoi rahaa Haqqani-verkoston alemmille komentajille, jotka liikkuivat Miram Shahin ja Afganistanin välillä.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Mirmandawin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: AM5421691 (Pakistanin passi, voimassaolo päättyy 11.8.2013). Henkilötunnus: a) Pakistanin henkilötunnus 5420250161699 b) Afganistanin henkilötunnus 585629 Osoite: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistanin maakunta, Pakistan c) Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandaharin maakunta, Afganistan. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Khairullah Barakzaihin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Hajji ’Abd-al-Manaf. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Satar Abdul Manan on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimiston omistajista ja hoitajista. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar ovat yhdessä omistaneet ja hoitaneet hawala-palveluja (epävirallisia rahalähetyspalveluja) HKHS:n nimellä kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2009 loppupuolella Satarilla ja Khairullahilla oli samanarvoiset osakkuudet HKHS:ssä. Satar perusti HKHS:n ja asiakkaat päätyivät käyttämään HKHS:ää osittain Satarin ja Khairullahin tunnettujen nimien ansiosta. Satar on lahjoittanut Talibanille tuhansia dollareita Talibanin toiminnan tukemiseen Afganistanissa ja jakanut varoja Talibanille hawala-järjestelmäänsä käyttäen. Vuonna 2010 Satar antoi rahallista tukea Talibanille, ja Taliban-komentaja ja hänen liittolaisensa ovat saattaneet siirtää tuhansia dollareita Satarin kautta kapinallistoiminnan tukemiseen. Vuoden 2009 lopulla Satar majoitti vanhempia Talibanin jäseniä, tuki tuhansilla dollareilla Talibanin taistelua liittouman joukkoja vastaan Marjahissa Nad’Alin piirissä, Helmandin maakunnassa Afganistanissa ja auttoi kuljettamaan Talibanin jäsenen Marjahiin. Vuonna 2008 Satar ja Khairullah keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talibanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1965. Syntymäpaikka: a) Zumbalehin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: BP4199631 (Pakistanin passi, 25.6.2014). Henkilötunnus: Pakistanin henkilötunnus 5440005229635. Osoite: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Abdul Satar Abdul Mananiin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Haji Khudai Nazar. e) Vaihtoehtoinen isän nimi on Nazar Mohammad. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimiston (HKHS) omistajista ja hoitajista. Vuoden 2009 loppupuolella Khairullahilla ja Abdul Satar Abdul Mananilla oli HKHS:ssä samanarvoiset osakkuudet. He ovat yhdessä harjoittaneet hawala-toimintaa nimellä HKHS kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2010 alkupuolella Khairullah oli HKHS:n haarakonttorin päällikkö Kabulissa. Vuonna 2010 Khairullah toimi hawala-välittäjänä vanhemmalle Taliban-johdolle ja antoi Talibanille rahallista tukea. Yhdessä yrityskumppaninsa Satarin kanssa Khairullah antoi tuhansia dollareita Talibanille tämän toiminnan tukemiseen Afganistanissa. Vuonna 2008 Khairullah ja Satar keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talibanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

B.   Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset

(1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange -rahanvaihtotoimisto alias (a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (b) Haji Khairullah ja Abdul Sattar and Company (c) Haji Khairullah Money Exchange (d) Haji Khair Ullah Money Service (e) Haji Salam Hawala (f) Haji Hakim Hawala (g) Haji Alim Hawala)

Osoite: (a) Haarakonttori 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (b) Haarakonttori 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwanin maakunta, Pakistan; (c) Haarakonttori 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabin maakunta, Pakistan; (d) Haarakonttori 4: Karachi, Sindhin maakunta, Pakistan; (e) Haarakonttori 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (f) Haarakonttori 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Kabul, Afganistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Kabul, Afganistan; g) Haarakonttori 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; (h) Haarakonttori 8: Gereshk City, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (i) Haarakonttori 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (j) Haarakonttori 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan; (k) Haarakonttori 11: i) Sarafi Market, Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozin maakunta, Afganistan; (l) Haarakonttori 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldakin piiri, Afganistan; (m) Haarakonttori 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; (n) Haarakonttori 14: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat; (o) Haarakonttori 15: Zahedan, Iran; (p) Haarakonttori 16: Zabul, Iran. Vero- ja lupanumerot: (a) Pakistanin kansallinen veronumero: 1774308; (b) Pakistanin kansallinen veronumero: 0980338; (c) Pakistanin kansallinen veronumero: 3187777; (d) Afganistanin rahapalvelujen tarjoajan lupanumero: 044. Lisätietoja: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange – rahanvaihtotoimisto, jota Talebanin johto käytti siirtääkseen varoja Taleban-komentajille taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi Afganistanissa vuonna 2011. (b) Yhteyksiä seuraavien kanssa: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (HKHS), jonka yhteisomistajat: Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah ovat yhdessä harjoittaneet rahanvaihtotoimintaa Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Taleban-johtajat ovat käyttäneet HKHS:ää siirtääkseen rahaa Talebanin varjokuvernööreille ja -komentajille ja vastaanottaakseen epävirallisia hawala-rahalähetyksiä Talebania varten. Vuonna 2011 Taleban-johtajat siirsivät rahaa Afganistanissa oleville Taleban-komentajille HKHS:n kautta. Vuoden 2011 loppupuolella HKHS:n Afganistanissa Helmandin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria käytettiin rahan siirtämiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörille. Vuoden 2011 puolivälissä Taleban-komentaja käytti Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaa HKHS:n haarakonttoria Afganistanissa olevien taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi. Taleban talletti kuukausittain merkittävän summan käteistä tässä HKHS:n haarakonttorissa, minkä jälkeen Taleban-komentajat saattoivat päästä varoihin käsiksi missä tahansa HKHS:n haarakonttorissa. Talebaniin kuuluvat henkilöt käyttivät HKHS:ää siirtääkseen rahaa Afganistanissa oleville hawala-tileille, jolloin operatiiviset komentajat pääsivät käsiksi varoihin. Vuoden 2009 loppupuolella HKHS:n Lashkar Gahin haarakonttorin johtaja valvoi Talebanin varojen kulkua HKHS:n kautta.

(2)

Roshan money exchange -rahanvaihtotoimisto (alias (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d) Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h) Ahmad Shah Hawala).

Osoite: (a) Haarakonttori 1: i) Shop number 1584, Furqan (Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (b) Haarakonttori 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmandin maakunta, Afganistan; (c) Haarakonttori 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmandin maakunta, Afganistan; (d) Haarakonttori 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmandin maakunta, Afganistan; e) Haarakonttori 5: Ismat Bazaar, Marjahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (f) Haarakonttori 6: Zaranj, Nimruzin maakunta, Afganistan; (g) Haarakonttori 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; (h) Haarakonttori 8: Lakri City, Helmandin maakunta, Afganistan; (i) Haarakonttori 9: Gerd-e-Jangal, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (j) Haarakonttori 10: Chaghi, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (k) Haarakonttori 11: Aziz Market, Azizi Bank -pankin edessä, Waish Border, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan Lisätietoja: Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja huumausainekaupan tukemiseksi Afganistanissa. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (RMX) säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja Talebanin huumausainekauppaan liittyvän roolin tukemiseksi Afganistanissa. RMX oli yksi tärkeimmistä Talebanin käyttämistä hawala-tilien (epävirallisten rahalähetyspalvelujen) tarjoajista Helmandin maakunnassa vuonna 2011. Vuonna 2011 vanhempi Talebanin jäsen talletti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin varjokuverööreille jaettavaksi. Talebanin keväällä 2011 tekemän hyökkäyksen rahoittamiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernööri lähetti satoja tuhansia dollareita RMX:ään. Myös vuonna 2011 Talebanin jäsenet vastaanottivat RMX:ltä kymmeniä tuhansia dollareita sotilasoperaatioiden tukemiseksi. Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitseva RMX:n haarakonttori säilytti kymmeniä tuhansia dollareita, jotka Taleban-komentajien oli määrä hakea. Vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörin puolesta RMX:ää tuhansien dollareiden lähettämiseksi Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle. Taleban on käyttänyt RMX:n Helmanin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria varojen siirtämiseksi paikallisiin operaatioihin. Vuonna 2011 alempi Taleban-komentaja siirsi kymmeniä tuhansia dollareita Taleban-komentajalle RMX:n Lashkar Gahin haarakonttorin kautta. Taleban lähetti varoja myös RMX:n Lashkar Gahin haarakonttoriin Taleban-komentajille jaettavaksi vuonna 2010. Myös vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti RMX:ää lähettääkseen kymmeniä tuhansia dollareita Afganistaniin Helmandin maakuntaan ja Heratin maakuntaan Talebanin Helmanin maakunnan varjokuvernöörin puolesta.

Vuonna 2009 vanhempi Talebanin edustaja nosti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi. RMX:ään lähetetty raha oli peräisin Iranista. Vuonna 2008 Taleban-johtaja käytti RMX:ää siirtääkseen tuhansia dollareita Pakistanista Afganistaniin. Taleban käyttää RMX:ää myös helpottaakseen rooliaan Afganistanin huumausainekaupassa. Vuonna 2011 Taleban-virkamiehet, mm. Helmanin maakunnan varjokuvernööri, siirsivät satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla olevasta RMX:n haarakonttorista Afganistanissa oleville hawala-tileille huumausaineiden ostamista varten Taleban-virkamiesten puolesta. Myös vuonna 2011 eräs Taleban-virkamies ohjeisti Helmandin maakunnassa olevia Taleban-komentajia siirtämään oopiumista saatuja rahoja RMX:n kautta. Yksi Talebanin piiripäällikkö siirsi tuhansia dollareita Afganistanin Helmandin maakunnassa sijaitsevasta Marjahin piiristä Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle olevaan RMX:n haarakonttoriin.


LIITE II

2 artiklassa tarkoitetut merkinnät

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 644/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta Venäjän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan, 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 7 artiklan e alakohdan, 8 artiklan d alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/68/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset kuljetettaessa tiettyjä eläviä sorkka- ja kavioeläimiä unionin kautta. Siinä säädetään, että erityissäännöksiä, eläinlääkärintodistusten mallit mukaan luettuina, voidaan vahvistaa hyväksytyistä kolmansista maista peräisin olevien elävien sorkka- ja kavioeläinten unionin kautta tapahtuvaa kuljetusta varten edellyttäen, että kyseiset eläimet kuljetetaan unionin alueen läpi tullin ja virkaeläinlääkärin hyväksynnässä ja hyväksyttyjen rajatarkastusasemien valvonnassa ja että unionin alueella ei pysähdytä muista kuin eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset tuotaessa unionin alueelle eläviä eläimiä, sorkka- ja kavioeläimet mukaan luettuina, sisältäviä tiettyjä lähetyksiä. Kyseisen asetuksen liitteessä I esitetään luettelo kolmansista maista ja alueista tai niiden osista, joista tällaisia lähetyksiä saa tuoda unionin alueelle, sekä niiden eläinlääkärintodistusten mallit, joiden on oltava näiden lähetysten mukana.

(3)

Komissio on tehnyt tarkastuksen Kaliningradissa Venäjän pyydettyä lupaa saada kuljettaa jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja eläviä nautaeläimiä Kaliningradin alueelta (Kaliningradskaya oblast) Liettuan alueen kautta. Se totesi, että eläinten terveystilanne näyttää olevan hyvä kyseisellä alueella. Tältä pohjalta olisi hyväksyttävä kyseisten eläinten lähetysten tuominen unionin alueelle kuljetettaviksi Kaliningradin alueelta Liettuan alueen kautta muille Venäjän alueille maantieajoneuvoilla.

(4)

Liettua voi lisäksi varmistaa, että eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (3) 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet pannaan täytäntöön sellaisten Kaliningradin alueelta tulevien eläinten osalta, jotka eivät suoriudu kauttakuljetuksesta ilman, että lähetys joudutaan ulkoisten olosuhteiden vuoksi purkamaan.

(5)

Venäjä on lisäksi vahvistanut, että sillä on Valko-Venäjän kanssa sen tulliliiton nojalla, jossa molemmat maat ovat mukana, sopimus, jonka mukaan molemmissa maissa sovelletaan tuonnin yhteydessä samoja eläinlääkintä- ja lääkintäalan vakiovaatimuksia.

(6)

Asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta siinä säädetään Kaliningradin alueelta tulevien jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen elävien nautaeläinten kauttakuljetuksesta. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyä sellaisten kolmansien maiden ja alueiden ja niiden osien luetteloa, joista saa tuoda tiettyjä eläimiä unionin alueelle, olisi muutettava.

(7)

Lisäksi on tarpeen vahvistaa eläinlääkärintodistusten malli kyseisten eläinten kauttakulkua varten. Tämän vuoksi asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevaan 2 osaan olisi sisällytettävä eläinlääkärintodistuksen malli ”BOV-X-TRANSIT-RU”.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission asetus (EU) N:o 206/2010 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Liettuan kautta tapahtuvaa jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen tiettyjen elävien nautaeläinten lähetysten kuljetusta koskeva poikkeus

1.   Venäjältä Kaliningradin alueelta tulevien ja unionin ulkopuolella sijaitsevaan määräpaikkaan jalostukseen ja tuotantoon lähetettävien elävien nautaeläinten kuljetukset maanteitse Liettuan kautta ovat sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät

a)

eläimet tulevat Liettuaan Kybartain maantiellä sijaitsevan rajatarkastusaseman kautta ja poistuvat Liettuasta Medininkaissa sijaitsevan rajatarkastusaseman kautta

b)

eläimet kuljetetaan maantieajoneuvoissa Liettuan toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen unionin saapumisrajatarkastusasemalla Kybartain maantiellä sarjanumeroidulla sinetillä sinetöimässä kontissa

c)

eläinten mukana Kybartain maantiellä sijaitsevalta rajatarkastusasemalle Medininkain rajatarkastusasemalle olevissa neuvoston direktiivin 91/496/ETY 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa, mukaan luettuna tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyn eläinlääkärintodistuksen mallin ”BOV-X-TRANSIT-RU” mukaisesti asianmukaisesti täytetty eläinlääkärintodistus, on jokaisella sivulla Kybartain maantiellä sijaitsevasta rajatarkastusasemasta vastuussa olevan toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärin leimaamana: ”ONLY FOR TRANSIT FROM THE RUSSIAN REGION OF KALININGRAD VIA LITHUANIA” (”VAIN VENÄJÄLTÄ KALININGRADIN ALUEELTA LIETTUAN KAUTTA TAPAHTUVAA KULJETUSTA VARTEN”)

d)

neuvoston direktiivin 91/496/ETY 9 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan

e)

Kybartain maantiellä sijaitsevan rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin allekirjoittamassa komission asetuksen (EY) N:o 282/2004 (4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistetaan, että lähetys on hyväksytty kuljetettavaksi Liettuan kautta

f)

eläinten mukana on terveystodistus, jonka turvin ne voidaan tuoda esteettä Valko-Venäjälle, ja eläinten Venäjällä sijaitsevaa määräpaikkaa varten annettu eläinlääkärintodistus.

2.   Lähetystä ei pureta unionissa, vaan se siirretään suoraan Medininkaissa sijaitsevalle rajatarkastusasemalle, jonka kautta se poistuu unionista.

Medininkain rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin on täytettävä yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan 3 osa sen jälkeen, kun lähetyksen maastapoistumistarkastuksessa on todennettu, että kyseessä on sama lähetys kuin se, joka tuli Liettuaan Kybartain maantiellä sijaitsevan rajatarkastusaseman kautta.

3.   Jos kauttakuljetuksen aikana ilmenee jokin sääntöjenvastaisuus tai hätätilanne, kauttakulkujäsenvaltion on tarvittaessa sovellettava direktiivin 90/425/ETY (5) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

4.   Liettuan toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti todennettava, että unionin alueelta lähtevien lähetysten määrä vastaa unionin alueelle tulevien lähetysten määrää.

2)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4)  EUVL L 49, 19.2.2004, s. 11.

(5)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.”


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan 1 ja 2 osa seuraavasti:

”1   OSA

Luettelo kolmansista maista ja alueista tai niiden osista  (1)

Kolmannen maan ISO-koodi ja nimi

Aluekoodi

Kolmannen maan tai alueen tai sen osan kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Malli(t)

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Koko maa

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Koko maa, lukuun ottamatta Okanagan Valleyn aluetta British Columbiassa seuraavasti määriteltynä:

Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevasta kohdasta 120° 15′ pituutta, 49° leveyttä

pohjoiseen kohtaan 119° 35′ pituutta, 50° 30′ leveyttä

koilliseen kohtaan 119° pituutta, 50° 45′ leveyttä

etelään Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevaan kohtaan 118° 15′ pituutta, 49° leveyttä

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Sveitsi

CH-0

Koko maa

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Koko maa

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grönlanti

GL-0

Koko maa

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatia

HR-0

Koko maa

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islanti

IS-0

Koko maa

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegro

ME-0

Koko maa

 

 

I

MK – entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

MK-0

Koko maa

 

 

I

NZ – Uusi-Seelanti

NZ-0

Koko maa

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Koko maa

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0

Koko maa

 

 

I

RU – Venäjä

RU-0

Koko maa

 

 

 

RU-1

Koko maa lukuun ottamatta Kaliningradin aluetta

 

 

 

RU-2

Kaliningradin alue

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Erityisedellytykset (ks. alaviitteet kussakin todistuksessa):

”I”

:

Jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon välittömästi teurastettaviksi lähetettyjen elävien eläinten tai lihotettaviksi tarkoitettujen nautaeläinten kuljetus kolmannen maan alueen kautta kuorma-autoissa, jotka on sinetöity sarjanumeroidulla sinetillä.

Sinetin numero on teurastettaviksi ja lihotettaviksi tarkoitettujen nautaeläinten osalta merkittävä direktiivin 64/432/ETY (6) liitteessä F olevan mallin mukaisesti annettuun terveystodistukseen ja teurastettaviksi tarkoitettujen lammas- ja vuohieläinten osalta direktiivin 91/68/ETY (7) liitteessä E olevan mallin I mukaisesti annettuun terveystodistukseen

Lisäksi sinetin on oltava ehjä lähetyksen saapuessa sille rajatarkastusasemalle, jonka kautta se saapuu unioniin, ja sinetin numero on kirjattava unionin yhdennettyyn eläinlääkinnälliseen Traces-tietojärjestelmään.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on leimattava todistus unionin poistumispaikassa ennen kuljetusta yhden tai useamman kolmannen maan kautta, ja siinä on oltava merkintä ”ONLY FOR TRANSIT BETWEEN DIFFERENT PARTS OF THE EUROPEAN UNION VIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA/-MONTENEGRO/SERBIA (8)  (9)” (VAIN KAUTTAKULJETUKSEEN EU:N ERI ALUEIDEN VÄLILLÄ ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN/MONTENEGRON/SERBIAN (8)  (9) KAUTTA).

Lihotettaviksi tarkoitetut nautaeläimet on kuljetettava suoraan määräjäsenvaltion toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen nimeämälle määräpaikkana olevalle tilalle. Kyseisiä eläimiä saa siirtää tilalta ainoastaan välitöntä teurastusta varten.

”II”

:

Alue on tunnustettu tuberkuloosista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin BOV-X mukainen todistus.

”III”

:

Alue on tunnustettu luomistaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin BOV-X mukainen todistus.

”IVa”

:

Alue on tunnustettu naudan tarttuvasta leukoosista (EBL) virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin BOV-X mukainen todistus.

”IVb”

:

Karjat on tunnustettu naudan tarttuvasta leukoosista (EBL) virallisesti vapaiksi direktiivin 64/432/ETY liitteessä D vahvistettujen edellytysten mukaisesti tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin BOV-X mukainen todistus.

”V”

:

Alue on tunnustettu luomistaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin OVI-X mukainen todistus.

”VI”

:

Maantieteelliset rajoitukset:

”VII”

:

Alue on tunnustettu tuberkuloosista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin RUM mukainen todistus.

”VIII”

:

Alue on tunnustettu luomistaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin RUM mukainen todistus.

”IX”

:

Alue on tunnustettu Aujeszkyn taudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin POR-X mukainen todistus.

”X”

:

Ainoastaan kuljetettaessa Kaliningradin alueelta tulevia nautaeläimiä muille Venäjän alueille jalostusta ja/tai tuotantoa varten.

2   OSA

Eläinlääkärintodistusten mallit

Mallit:

”BOV-X”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille nautaeläimille (mukaan lukien Bubalus- ja Bison-lajit ja niiden risteytykset), jotka on tarkoitettu jalostukseen ja/tai tuotantoon tuonnin jälkeen.

”BOV-Y”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille nautaeläimille (mukaan lukien Bubalus- ja Bison-lajit ja niiden risteytykset), jotka on tarkoitus teurastaa heti tuonnin jälkeen.

”BOV-X-TRANSIT-RU”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille nautaeläimille (mukaan lukien Bubalus- ja Bison-lajit ja niiden risteytykset), jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi Kaliningradin alueelta muille Venäjän alueille Liettuan alueen kautta.

”OVI-X”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille lammaseläimille (Ovis aries) ja kotieläiminä pidetyille vuohieläimille (Capra hircus), jotka on tarkoitettu jalostukseen ja/tai tuotantoon tuonnin jälkeen.

”OVI-Y”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille lammaseläimille (Ovis aries) ja kotieläiminä pidetyille vuohieläimille (Capra hircus), jotka on tarkoitus teurastaa heti tuonnin jälkeen.

”POR-X”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille sikaeläimille (Sus scrofa), jotka on tarkoitettu jalostukseen ja/tai tuotantoon tuonnin jälkeen.

”POR-Y”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille sikaeläimille (Sus scrofa), jotka on tarkoitus teurastaa heti tuonnin jälkeen.

”RUM”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli lahkoon Artiodactyla (lukuun ottamatta nautaeläimiä (myös Bubalus- ja Bison-lajit ja niiden risteytykset) ja Ovis aries-, Capra hircus-, Suidae- ja Tayassuidae-eläimiä) sekä heimoihin Rhinocerotidae ja Elephantidae kuuluville eläimille.

”SUI”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli muille kuin kotieläiminä pidetyille heimoihin Suidae, Tayassuidae ja Tapiridae kuuluville eläimille.

”CAM”

:

Liitteessä I olevassa 7 osassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti Saint-Pierre ja Miquelonista tuotaville eläimille myönnettävän erityistodistuksen malli.

SG (Lisätakeet):

”A”

:

Takeet bluetongue-taudin ja epitsoottisen verenvuototaudin varalta tehdyistä testeistä, kun kyseessä ovat eläimet, joiden osalta on myönnetty eläinlääkärintodistusmallin BOV-X (II.2.8 B kohta), OVI-X (II.2.6.D kohta) tai RUM (II.2.6 kohta) mukainen todistus.

”B”

:

Takeet sian vesikulaaritaudin ja klassisen sikaruton varalta tehdyistä testeistä, kun kyseessä ovat eläimet, joiden osalta on myönnetty eläinlääkärintodistusmallin POR-X (II.2.4 B kohta) ja SUI (II.2.4 B kohta) mukainen todistus.

”C”

:

Takeet luomistaudin varalta tehdystä testistä, kun kyseessä ovat eläimet, joiden osalta on myönnetty eläinlääkärintodistusmallin POR-X (II.2.4 C kohta) ja SUI (II.2.4 C kohta) mukainen todistus.”

2)

Lisätään seuraava eläinlääkärintodistuksen malli todistusmallien ”BOV-Y" ja ”OVI-X” väliin.

Image

Image

Image


(1)  Rajoittamatta kolmansien maiden kanssa tehdyissä voimassa olevissa unionin sopimuksissa määrättyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

(2)  Koskee yksinomaan eläviä eläimiä, jotka eivät kuulu hirvieläimiin.

(3)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaiset todistukset (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999

(6)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(8)  Tarpeeton maannimi vedetään yli.

(9)  Serbia, lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 645/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

asetuksista (EY) N:o 1122/2009 ja (EU) N:o 65/2011 poikkeamisesta yhtenäishakemusten myöhästymisestä johtuvien tuen määrien vähentämisten osalta Manner-Portugalissa ja Madeiralla vuonna 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammukuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (2) ja erityisesti sen 142 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (3) 23 artiklan 1 kohdassa säädetään vähennyksistä, joita on tehtävä, jos tukihakemus tai tuen edellytyksiin liittyvät asiakirjat, sopimukset tai ilmoitukset jätetään myöhässä.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 27 päivänä tammikuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 (4) 8 artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen (EY) N:o 1122/2009 22 ja 23 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 65/2011 II osan I osaston mukaisiin maksuhakemuksiin.

(3)

Portugali on soveltanut yhtenäishakemusjärjestelmää, joka asetuksen (EY) N:o 73/2009 19 artiklan 3 kohdan nojalla kattaa useita tukijärjestelmiä. Yhtenäishakemukseen kuuluvat erityisesti asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osaston mukaiset tilatukihakemukset, neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestelmien osalta 29 päivänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1121/2009 (5) 35 artiklan mukaiset uuhi- ja vuohipalkkiohakemukset sekä eräät asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti myönnettävien tukien hakemukset.

(4)

Portugali on asettanut asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 65/2011 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 päivän toukokuuta 2012 viimeiseksi päiväksi, jona vuotta 2012 koskevia yhtenäishakemuksia voi jättää. Sellaisten yhtenäishakemusten osalta, joissa haetaan myös uuhi- ja vuohipalkkioita, Portugali on asetuksen (EY) N:o 1121/2009 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti asettanut hakuvuoden 30 päivän huhtikuuta viimeiseksi päiväksi, jona vuotta 2012 koskevia uuhi- ja vuohipalkkiohakemuksia voi jättää.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 6 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että viljelylohkot tunnistetaan luotettavasti, ja vaadittava, että yhtenäishakemuksiin liitetään valvontajärjestelmän soveltamisen mahdollistamiseksi asiakirjat, joiden perusteella viljelylohkot tunnistetaan.

(6)

Viljelylohkojen tunnistamisessa aiemmin säännöllisesti todettujen puutteiden korjaamiseksi Portugali on yhdessä komission kanssa ottanut käyttöön toimintasuunnitelman. Tämä sitoumus sisältää etenkin viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän (LPIS) päivityksen Portugalissa.

(7)

Olosuhteet vuoden 2012 yhtenäishakemusten hallinnoinnissa ovat olleet poikkeukselliset Manner-Portugalissa ja Madeiralla. Toimintasuunnitelman toisen vaiheen aikana Portugalin olisi pitänyt tarkastaa noin 1 600 000 lohkoa. Tehtävä on monimutkainen, ja laadunvalvontatarkastusten perusteella eräät lohkot oli tarkastettava uudelleen, mikä aiheuttaa viivästyksiä. Koska myös alihankkijoiden osuus työstä on viivästynyt, viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää ei saatu päivitettyä suunnitellussa määräajassa. Sen vuoksi viljelijät saivat päivitetyt tiedot vilejlylohkoista suunniteltua myöhemmin.

(8)

Kun otetaan huomioon Portugalin nykyinen tekninen valmius, jota oli jo laajennettu toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon valmistauduttaessa, tilanne on vaikuttanut hakijoiden kykyyn jättää Manner-Portugalissa ja Madeiralla yhtenäishakemuksia asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1121/2009 35 artiklan 2 kohdassa säädetyissä määräajoissa.

(9)

Näitä ongelmia on vaikeuttanut lisäksi se, että hakemusmenettely vie Portugalissa viitelohkojen rajojen korjaamisen vuoksi erityisen paljon aikaa, koska viljelijöiden on tarkistettava rajat huolellisesti LPIS-päivityksen takia. Tämän vuoksi on mahdotonta pitää kiinni määräajoista, jotka ovat 15 päivä toukokuuta 2012 ja 30 päivä huhtikuuta 2012, kun otetaan huomioon toimintasuunnitelmaan liittyvä kokonaistilanne ja Portugalin sitoumukset parantaa yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmäänsä.

(10)

Lisäksi poikkeuksellisen kuivuuden aiheuttamien lisätoimenpiteiden toteuttaminen lisäsi tietotekniikkajärjestelmän käyttöä. Koska kyseisiä toimenpiteitä hallinnoitiin samalla tietojärjestelmällä kuin toimintasuunnitelmaa, suunnitelman hallinnointiin käytettävissä oleva kapasiteetti väheni entisestään.

(11)

Edellä mainituista vaikeuksista johtuen vuoden 2012 hakemusmenettely saattoi alkaa vasta vuoden 2011 ja edellisten vuosien menettelyn alkamisajankohtaa myöhemmin. Samoista syistä hakemuksia jätettiin hitaammassa tahdissa kuin vuonna 2011. Portugalin viranomaisten komissiolle toimittamista tietotekniikkajärjestelmän kapasiteettia koskevista tiedoista ilmenee, että 25 päivän poikkeus on tarpeen, jotta kaikki asianomaiset viljelijät ja tuensaajat voivat jättää hakemuksensa.

(12)

Sen vuoksi ei ole aiheellista soveltaa yhtenäishakemusten myöhästymisestä asetuksessa (EY) N:o 1122/2009 säädettyjä vähennyksiä niiden viljelijöiden kohdalla, jotka ovat jättäneet yhtenäishakemuksensa Manner-Portugalissa tai Madeiralla viimeistään 25 kalenteripäivän kuluessa 15 päivästä toukokuuta 2012, tai uuhi- ja vuohipalkkioiden tapauksessa viimeistään 25 kalenteripäivän kuluessa 30 päivästä huhtikuuta 2012.

(13)

Vastaavasti asetuksen (EU) N:o 65/2011 8 artiklan 3 kohdasta poiketen on aiheellista olla soveltamatta yhtenäishakemusten myöhästymisestä säädettyjä vähennyksiä niiden asetuksen (EU) N:o 65/2011 II osan I osaston mukaisten Manner-Portugalia tai Madeiraa koskevien maksuhakemusten osalta, jotka jätettiin viimeistään 25 kalenteripäivän kuluessa 15 päivästä toukokuuta 2012.

(14)

Määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (6) 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti jos muina kuin tunteina ilmaistun määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, sunnuntai tai lauantai, määräaika päättyy seuraavan työpäivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen. Koska 11 päivä kesäkuuta 2012 on 9 päivää kesäkuuta 2012 seuraava ensimmäinen työpäivä, on aiheellista olla soveltamatta yhtenäishakemusten myöhästymisestä säädettyjä vähennyksiä niihin viljelijöihin, jotka jättivät Manner-Portugalia tai Madeiraa koskevat yhtenäishakemuksensa viimeistään 11 päivänä kesäkuuta 2012, tai uuhi- ja vuohipalkkiohakemuksensa viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2012.

(15)

Koska ehdotettu poikkeus koskee tukivuodelle 2012 jätettyjä hakemuksia, tätä asetusta olisi sovellettava takautuvasti.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean ja suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 23 artiklan 1 kohdasta poiketen hakuvuonna 2012 ei sovelleta yhtenäishakemusten myöhästymisestä johtuvia vähennyksiä niiden viljelijöiden kohdalla, jotka ovat jättäneet Manner-Portugalia tai Madeiraa koskevan yhtenäishakemuksensa viimeistään 11 päivänä kesäkuuta 2012.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 23 artiklan 1 kohdasta poiketen, kun vuotta 2012 koskeva yhtenäishakemus sisältää uuhi- ja vuohipalkkiohakemuksen, yhtenäishakemusten myöhästymisestä johtuvia vähennyksiä ei sovelleta kyseisen palkkion osalta niiden viljelijöiden kohdalla, jotka ovat jättäneet Manner-Portugalia tai Madeiraa koskevan yhtenäishakemuksensa viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2012.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 65/2011 8 artiklan 3 kohdasta poiketen hakuvuoden 2012 osalta ei sovelleta yhtenäishakemusten myöhästymisestä johtuvia asetuksen (EY) N:o 1122/2009 23 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vähennyksiä niiden asetuksen (EU) N:o 65/2011 II osan I osaston mukaisten Manner-Portugalia tai Madeiraa koskevien maksuhakemusten osalta, jotka jätettiin viimeistään 11 päivänä kesäkuuta 2012.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8.

(5)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 27.

(6)  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1–2.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 646/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

sakkoja ja uhkasakkoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää Euroopassa korkea ja yhtenäinen siviili-ilmailun turvallisuustaso. Asetuksessa säädetään keinoista tämän tavoitteen ja muiden siviili-ilmailun turvallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, vastaa tiettyjen tuotteiden, henkilöiden ja yritysten sertifioinnista. Viraston on vastuualoillaan varmistettava, että kyseiset tuotteet, henkilöt ja yritykset ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia, asetuksen (EY) N:o 216/2008 säännökset ja sen täytäntöönpanosäännöt mukaan lukien.

(3)

Jos todetaan mahdollisia puutteita, joihin ei löydetä asianmukaista ratkaisua nykyisessä valvontamenettelyssä, komissio voi asetuksen (EY) N:o 216/2008 25 artiklan nojalla määrätä viraston pyynnöstä henkilöille tai yrityksille, joille virasto on antanut todistuksen, sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa mitä tahansa asetuksessa (EY) N:o 216/2008 tai sen täytäntöönpanosäännöissä säädetyistä velvollisuuksista on rikottu tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

(4)

Sakkojen ja uhkasakkojen käyttöönotolla on tarkoitus tarjota komissiolle yksi lisäkeino, jonka ansiosta komissio voi reagoida sääntöjen rikkomiseen kohdistetummin, joustavammin ja porrastetummin sen sijaan, että se peruuttaisi viraston antaman todistuksen.

(5)

On tarpeen säätää viraston toteuttamia menettelyjä, tutkintoja, liitännäistoimia ja raportointia koskevista säännöistä sekä päätöksentekoa koskevista menettelysäännöistä, mukaan lukien sakkojen ja uhkasakkojen määrän vahvistamista ja perimistä koskevat säännöt. Lisäksi on tarpeen säätää yksityiskohtaisista perusteista sakkojen ja uhkasakkojen suuruuden määrittämiseksi.

(6)

Näillä säännöillä ja menettelyillä olisi pyrittävä varmistamaan mahdollisimman korkeatasoisten turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattaminen, tutkinnan ja päätöksenteon tehokkaaseen toteuttamiseen kannustaminen sekä menettelyjen ja sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden turvaaminen.

(7)

Tämän asetuksen säännösten täytäntöönpano voidaan varmistaa ainoastaan jäsenvaltioiden, komission ja viraston tiiviillä yhteistyöllä. Tätä varten on vahvistettava niille kuulemis- ja yhteistyöjärjestelyt, jotta voidaan varmistaa väitettyä sääntöjen rikkomista koskevan tutkinnan ja päätöksentekomenettelyn tehokas toteuttaminen.

(8)

Sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamista ja toteuttamista sekä sakkojen ja uhkasakkojen määrän vahvistamista varten on aiheellista, että komissio ja virasto ottaisivat huomioon muut menettelyt, joita jäsenvaltio tai kolmas maa on aloittanut tai päättänyt saman todistuksenhaltijan osalta.

(9)

Komission ja viraston olisi myös otettava huomioon viraston aloittamat käynnissä olevat menettelyt tai sen tekemät päätökset asianomaisen todistuksen muuttamiseksi, rajoittamiseksi, voimassaolon keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti.

(10)

Valvontavaltuuksia, joita komissiolle tai virastolle on unionin lainsäädännössä annettu asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annettujen todistusten osalta, voidaan käyttää tutkinnan aikana tai sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn päätöksentekovaiheissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden unionin lainsäädännön säännösten – erityisesti asetuksen (EY) N:o 216/2008 16 artiklan 2 kohdan, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tulkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta 20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 (2) 19 artiklan 2 kohdan ja poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (3) 7 artiklan – soveltamista, joissa kielletään turvallisuustietojen käyttäminen syyllisyyden tai korvausvastuun osoittamiseen. Komission antaman sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevan päätöksen olisi perustuttava viraston tekemään tutkintaan, sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn kohteena olevan todistuksenhaltijan huomautuksiin ja tarvittaessa muihin virastolle ja komissiolle toimitettuihin tietoihin.

(11)

On aiheellista antaa todistuksenhaltijoille mahdollisuus saattaa tietyn ajan kuluessa toimintansa vapaaehtoisesti asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset täyttäväksi, jolloin komission ei pitäisi määrätä sakkoja tai uhkasakkoja. Tämän vapaaehtoisen noudattamisen osoittamiselle olisi kuitenkin asetettava määräaika.

(12)

Sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevien päätösten olisi perustuttava ainoastaan perusteisiin, joita todistuksenhaltija on voinut kommentoida.

(13)

Sakkojen ja uhkasakkojen olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ottaen huomioon kyseisen tapauksen olosuhteet.

(14)

Vaikuttaa aiheelliselta säätää erityisestä menettelystä tapauksissa, joissa komissio aikoo määrätä uhkasakon, koska sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn kohteena oleva todistuksenhaltija ei ole tehnyt yhteistyötä komission tai viraston kanssa tutkintatoimenpiteiden tai muiden tietopyyntöjen osalta.

(15)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti yleisten oikeusperiaatteiden sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisten puolustautumisoikeuksien ja luottamuksellisuuden periaatteen osalta

(16)

Sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn oikeusvarmuuden turvaamiseksi on tarpeen antaa yksityiskohtaisia sääntöjä sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen ja täytäntöönpanon määräaikojen ja vanhentumisaikojen laskemisesta.

(17)

Sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevien päätösten pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 299 artiklan mukaisesti, ja ne olisi saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen tarkasteltaviksi.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 216/2008 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä niiden perusteiden osalta, joiden mukaisesti vahvistetaan sakon tai uhkasakon suuruus, ja tutkintaa, liitännäistoimia ja raportointia koskevat menettelyt sekä menettelysäännöt päätöksentekoa varten, mukaan lukien säännökset, jotka koskevat puolustautumisoikeutta, tiedonsaantioikeutta, oikeusapua ja luottamuksellisuutta sekä määräaikoja samoin kuin sakkojen ja uhkasakkojen määrän vahvistamista ja perimistä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan seuraavien määräämiseen:

a)

sakot henkilöille ja yrityksille, joille Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, on antanut todistuksen, jäljempänä ’todistuksenhaltija’, tapauksissa, joissa asetuksen (EY) N:o 216/2008 säännöksiä tai sen täytäntöönpanosääntöjä on rikottu tahallisesti tai tuottamuksellisesti ja asia koskee unionin etua;

b)

uhkasakot a alakohdassa tarkoitetuille todistuksenhaltijoille, jotta ne saataisiin noudattamaan asetusta (EY) N:o 216/2008 tai sen täytäntöönpanosääntöjä.

II   LUKU

SÄÄNTÖJENVASTAISUUTTA KOSKEVA MENETTELY

1   JAKSO

Tutkinta

2 artikla

Sääntöjenvastaisuutta koskeva menettely

1.   Tässä luvussa säädetty sääntöjenvastaisuutta koskeva menettely kattaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 tai sen täytäntöönpanosääntöjen mahdollisten rikkomisten tutkinnan kaikki hallinnolliset vaiheet.

2.   Virasto voi aloittaa sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn omasta aloitteestaan taikka komission tai jäsenvaltion pyynnöstä.

3.   Jos sääntöjenvastaisuutta koskeva menettely aloitetaan komission tai jäsenvaltion pyynnöstä, viraston on ilmoitettava komissiolle tai jäsenvaltiolle, mihin toimiin pyynnön johdosta on ryhdytty.

3 artikla

Tietopyynnöt

1.   Virasto voi sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamiseksi ja toteuttamiseksi käyttää mitä tahansa tietoja, joita on saatu harjoitettaessa mitä tahansa sellaista valvontavaltuutta, joka sille on unionin lainsäädännössä annettu asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annettujen todistusten osalta. Tämä valtuutus ei rajoita niiden unionin lainsäädännön säännösten soveltamista, joissa kielletään tietojen käyttö syyllisyyden tai korvausvastuun osoittamiseen.

2.   Virasto voi ennen sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamista pyytää todistuksenhaltijalta väitettyyn sääntöjen rikkomiseen liittyviä tietoja.

Viraston on ilmoitettava pyynnön tarkoitus ja se, että pyyntö tehdään tämän asetuksen nojalla, sekä annettava määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava.

4 artikla

Ilmoittaminen

1.   Viraston on lähetettävä kirjallinen ilmoitus sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamisesta todistuksenhaltijalle, komissiolle ja sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden taikka sen kolmannen maan tai niiden kolmansien maiden kansallisille ilmailuviranomaisille, jossa tai joissa todistuksenhaltijalla on päätoimipaikka ja jossa tai joissa sääntöjen rikkominen on tapahtunut, sekä tarvittaessa kolmansien maiden ilmailuviranomaisille ja kansainvälisille järjestöille, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

2.   Ilmoituksessa on:

a)

vahvistettava todistuksenhaltijaa vastaan esitetyt väitteet täsmentäen, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 tai sen täytäntöönpanosääntöjen säännöksiä väitetään rikotun, sekä todisteet, joihin nämä väitteet perustuvat; ja

b)

ilmoitettava todistuksenhaltijalle sakon tai uhkasakon mahdollisuudesta.

5 artikla

Tutkinnat

1.   Kun tutkinta on aloitettu, viraston on esitettävä selkeästi tosiseikat ja väitteet.

2.   Virasto voi pyytää todistuksenhaltijaa antamaan kirjallisesti tai suullisesti selvityksiä, yksityiskohtia tai asiakirjoja.

Pyyntö on osoitettava kirjallisesti todistuksenhaltijalle. Viraston on ilmoitettava pyynnön oikeusperusta ja tarkoitus sekä asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava, ja ilmoitettava todistuksenhaltijalle 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyistä uhkasakoista, jotka määrätään siinä tapauksessa, että pyyntöä ei noudateta tai toimitetaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

3.   Virasto voi pyytää kansallisia ilmailuviranomaisia tekemään yhteistyötä tutkinnassa ja erityisesti toimittamaan väitettyä sääntöjen rikkomista koskevia tietoja.

Pyynnöissä on ilmoitettava pyynnön oikeusperusta ja tarkoitus sekä annettava määräaika vastauksen antamiselle tai tutkintatoimenpiteen toteuttamiselle.

4.   Virasto voi pyytää väitettyyn sääntöjen rikkomiseen liittyviä tietoja keneltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai kolmansien maiden ilmailuviranomaisilta.

Pyynnöissä on ilmoitettava pyynnön oikeusperusta ja tarkoitus sekä annettava määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava.

6 artikla

Vapaaehtoinen noudattaminen

1.   Sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamisesta annettavan ilmoituksen yhteydessä tai sen jälkeen viraston on asetettava määräaika, johon mennessä todistuksenhaltija voi ilmoittaa kirjallisesti noudattavansa vapaaehtoisesti tai tarvittaessa aikovansa noudattaa rikottuja säännöksiä. Jos todistuksenhaltija on viraston asettamassa määräajassa alkanut vapaaehtoisesti noudattaa sääntöjä, viraston on tehtävä päätös aloitetun sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn päättämisestä.

Virastolla ei ole velvollisuutta ottaa huomioon määräajan jälkeen saatuja vastauksia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty määräaika ei missään tapauksessa saa olla myöhäisempi kuin päivä, jona virasto ilmoittaa 7 artiklassa säädetyn väitetiedoksiannon.

7 artikla

Väitetiedoksianto

1.   Kun virasto on tutkinut tosiseikat ja todennut, että sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn jatkamiselle on perusteita, sen on ilmoitettava asianomaiselle todistuksenhaltijalle kirjallisesti väitetiedoksianto. Väitetiedoksiantoon on sisällyttävä:

a)

todistuksenhaltijaa vastaan esitetyt väitteet ja täsmälliset tiedot siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 säännöksiä tai sen täytäntöönpanosääntöjä väitetään rikotun, sekä todisteet, joihin nämä väitteet perustuvat;

b)

tieto sakon tai uhkasakon mahdollisuudesta.

2.   Väitetiedoksiannon ilmoittamisen yhteydessä viraston on pyydettävä todistuksenhaltijaa toimittamaan vastauksena annettavat huomautuksensa kirjallisesti. Sen on tehtävä tämä kirjallisesti sekä ilmoitettava määräaika, johon mennessä huomautukset on toimitettava.

8 artikla

Suullinen käsittely

1.   Viraston on annettava todistuksenhaltijalle tämän sitä pyytäessä mahdollisuus esittää perustelunsa suullisessa käsittelyssä.

2.   Virasto voi tarvittaessa pyytää kansallisia ilmailuviranomaisia tai muita henkilöitä osallistumaan suulliseen käsittelyyn.

3.   Suullinen käsittely ei ole julkinen. Jokaista henkilöä voidaan kuulla erikseen tai muiden tilaisuuteen kutsuttujen henkilöiden ollessa läsnä, ottaen huomioon todistuksenhaltijoiden ja muiden henkilöiden liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen suojaamiseen liittyvät oikeutetut edut.

9 artikla

Määräajat

Jotta voitaisiin turvata oikeusvarmuus tutkintamenettelyssä, viraston on laadittava yksityiskohtaiset säännöt määräaikojen asettamisesta.

10 artikla

Kertomus

1.   Viraston on annettava komissiolle, jäsenvaltioille ja todistuksenhaltijalle kertomus, jossa se esittää yhteenvedon tämän jakson mukaisesti toteutetun tutkinnan tuloksista. Lisäksi viraston on annettava komissiolle tutkittavan tapauksen asiakirja-aineisto.

2.   Jos viraston kertomuksen päätelmänä on, että todistuksenhaltija on rikkonut asetuksen (EY) N:o 216/2008 säännöksiä tai sen täytäntöönpanosääntöjä, kertomukseen on sisällyttävä myös:

a)

arvio tapauksen olosuhteista tämän asetuksen 15 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti;

b)

komissiolle esitetty pyyntö määrätä sakkoja tai uhkasakkoja;

c)

perusteltu ehdotus sakkojen ja uhkasakkojen määrästä.

3.   Viraston on annettava kertomuksensa viimeistään [12 kuukauden] kuluttua siitä, kun 4 artiklan mukainen ilmoitus sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamisesta on tehty, tai [6 kuukauden] kuluttua siitä, kun komissio on tehnyt 12 artiklan mukaisen ilmoituksen asiakirja-aineiston palauttamisesta.

2   JAKSO

Päätöksenteko

11 artikla

Tietopyynnöt

1.   Jos komissio päättää viraston 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti esittämän pyynnön jälkeen jatkaa sääntöjenvastaisuutta koskevaa menettelyä, se voi pyytää todistuksenhaltijaa antamaan kirjallisesti tai suullisesti selvityksiä, yksityiskohtia tai asiakirjoja. Tällaisessa tapauksessa komission on ilmoitettava todistuksenhaltijalle uhkasakoista, jotka määrätään 16 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti pyyntöön vastaamatta jättämisen tai virheellisten taikka harhaanjohtavien tietojen antamisen varalta.

Komissio voi myös pyytää virastolta, kansallisilta ilmailuviranomaisilta tai keneltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä väitettyyn sääntöjen rikkomiseen liittyviä tietoja.

2.   Komission on varmistettava, että todistuksenhaltija voi toimittaa asiaansa tukevia kirjallisia selvityksiä, yksityiskohtaisia tietoja tai asiakirjoja. Todistuksenhaltijat voivat pyytää suullista käsittelyä, mutta komissiolla on oikeus olla suostumatta tällaiseen pyyntöön, jos se ei pidä sitä tarpeellisena.

12 artikla

Uusi tutkintajakso

Viraston kertomus, todistuksenhaltijan sen perusteella esittämät huomautukset ja muut asiaa koskevat tiedot huomioon ottaen komissio voi katsoa, että lisätiedot ovat tarpeen. Tällaisessa tapauksessa komissio voi palauttaa asiakirja-aineiston virastolle. Komissio ilmoittaa virastolle selkeästi ne asiakohdat, joita viraston olisi tutkittava tarkemmin, sekä ehdottaa tarvittaessa mahdollisia tutkintatoimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti. Uuteen tutkintajaksoon sovelletaan tämän asetuksen II luvun 1 jakson säännöksiä.

3   JAKSO

Sakkoja ja uhkasakkoja koskevat päätökset

13 artikla

Sakot ja uhkasakot sekä enimmäismäärät

1.   Jos komissio katsoo 2 jakson mukaisen päätöksentekomenettelyn perusteella, että todistuksenhaltija on tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkonut asetusta (EY) N:o 216/2008 tai sen täytäntöönpanosääntöjä, se voi päättää määrätä sakon, jonka määrä on enintään neljä prosenttia todistuksenhaltijan edellisen tilikauden vuositulosta tai liikevaihdosta.

2.   Jos todistuksenhaltija ei ole lopettanut sääntöjen rikkomista siihen mennessä, kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös annetaan, komissio voi kyseisessä päätöksessä määrätä päiväkohtaisen uhkasakon, joka on enintään 2,5 prosenttia todistuksenhaltijan edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä tulosta tai liikevaihdosta.

Nämä uhkasakot voidaan määrätä ajanjaksoksi, joka alkaa päätöksen ilmoittamispäivästä ja päättyy päivänä, jona sääntöjen rikkominen on lopetettu.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa edellisellä tilikaudella tarkoitetaan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen antamispäivää edeltävää tilikautta.

4.   Sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

5.   Päätökset, joilla sakkoja ja uhkasakkoja määrätään, ovat täytäntöönpanokelpoisia.

14 artikla

Päätösten sisältö

1.   Edellä 13 artiklassa tarkoitetun päätöksen on perustuttava yksinomaan seikkoihin, joista todistuksenhaltija on voinut toimittaa komissiolle huomautuksia.

2.   Komissio ilmoittaa todistuksenhaltijalle käytettävissä olevista oikeudellisista muutoksenhakukeinoista.

3.   Komissio ilmoittaa päätöksen antamisesta jäsenvaltioille ja virastolle.

4.   Julkaistessaan tietoja päätöksestä ja ilmoittaessaan jäsenvaltioille komissio ottaa huomioon todistuksenhaltijoiden ja muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvät oikeutetut edut.

15 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen soveltamista ja määrän vahvistamista koskevat perusteet

1.   Komissio noudattaa tehokkuuden, oikeasuhteisuuden ja varoittavuuden periaatteita päättäessään sakkojen ja uhkasakkojen määräämisestä ja niiden määrästä.

2.   Komissio ottaa kussakin tapauksessa tarvittaessa huomioon seuraavat olosuhteet:

a)

sääntöjen rikkomisen vakavuuden ja vaikutukset, erityisesti sen seuraukset ja vaikutukset turvallisuuteen ja ympäristöön;

b)

toisaalta sen, missä määrin todistuksenhaltija on osoittanut huolellisuutta ja toiminut yhteistyössä sääntöjen rikkomisen toteamisen, korjaavien toimien soveltamisen tai sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn yhteydessä, ja toisaalta sen, onko todistuksenhaltija pyrkinyt estämään rikkomisen toteamista ja sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn toteuttamista tai jättänyt noudattamatta viraston, komission tai kansallisen ilmailuviranomaisen tämän asetuksen soveltamiseksi esittämiä pyyntöjä;

c)

toisaalta sen, onko todistuksenhaltija tulkinnut asetuksen (EY) N:o 216/2008 tai sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisia todistuksenhaltijoiden velvollisuuksia ja pyrkinyt täyttämään ne vilpittömässä mielessä, tai toisaalta mahdolliset todisteet siitä, että todistuksenhaltija on toiminut tietoisen vilpillisesti;

d)

asiaan liittyvän liikevaihdon ja todistuksenhaltijan taloudelliset valmiudet;

e)

tarpeen toteuttaa väliaikaisia tai kiireellisiä toimenpiteitä;

f)

sääntöjen rikkomisen, johon todistuksenhaltija on syyllistynyt, toistuvuuden, tiheyden tai keston;

g)

aiemmat samalle todistuksenhaltijalle määrätyt seuraamukset, mukaan lukien taloudelliset rangaistukset.

3.   Määrittäessään sakkojen ja uhkasakkojen suuruutta, komissio ottaa huomioon mahdolliset muut toimenpiteet, joita kansalliset viranomaiset tai virasto ovat jo toteuttaneet todistuksenhaltijan osalta saman oikeusperustan ja samojen tosiseikkojen perusteella.

4   JAKSO

Yhteistyöstä kieltäytyminen

16 artikla

Uhkasakot yhteistyöstä kieltäytymisen tapauksessa

1.   Komissio voi viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa päätöksen, jossa määrätään päiväkohtaisesta uhkasakosta, joka on enintään [0,5] prosenttia todistuksenhaltijan edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä tulosta tai liikevaihdosta, jos tämä tahallisesti tai tuottamuksellisesti:

a)

jättää noudattamatta 5 artiklan nojalla toteutettua tutkintatoimenpidettä;

b)

antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastatessaan 5 artiklan nojalla toteutettuun tutkintatoimenpiteeseen,

c)

jättää noudattamatta 11 artiklan nojalla esitettyä tietopyyntöä;

d)

antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastatessaan 11 artiklan nojalla esitettyyn tietopyyntöön.

Uhkasakot voidaan määrätä ajanjaksoksi, joka alkaa päätöksen ilmoittamispäivästä ja päättyy päivänä, jona sääntöjen rikkominen on lopetettu.

2.   Edellä 1 kohdassa edellisellä tilikaudella tarkoitetaan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen antamispäivää edeltävää tilikautta.

17 artikla

Menettely

Kun komissio aikoo tehdä 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, se ilmoittaa siitä ensin kirjallisesti todistuksenhaltijalle ja asettaa samalla määräajan, jonka kuluessa todistuksenhaltija voi toimittaa komissiolle kirjalliset huomautuksensa.

Komissio ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan jälkeen saatuja kirjallisia huomautuksia.

18 artikla

Menettelyjen täydentävyys

Sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aloittamiseksi ja toteuttamiseksi komissio ja virasto ottavat huomioon mahdolliset:

a)

sääntöjenvastaisuutta koskevat menettelyt, joita jäsenvaltio tai kolmas maa on jo aloittanut tai saattanut päätökseen saman oikeusperustan ja samojen tosiseikkojen perusteella samaa todistuksenhaltijaa vastaan; ja

b)

menettelyt, joita virasto on mahdollisesti aloittanut asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti saman oikeusperustan ja samojen tosiseikkojen perusteella samaa todistuksenhaltijaa vastaan muuttaakseen tai rajoittaakseen todistusta, jota asia koskee, taikka keskeyttääkseen todistuksen voimassaolon tai peruuttaakseen sen.

5   JAKSO

19 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen perintä

Komissio toteuttaa sakkojen ja uhkasakkojen perinnän laatimalla perintämääräyksen ja osoittamalla asianomaiselle todistuksenhaltijalle veloitusilmoituksen neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) ja komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (5) mukaisesti.

III   LUKU

OIKEUS TUTUSTUA ASIAKIRJA-AINEISTOON, OIKEUSAPU, LUOTTAMUKSELLISUUS JA AJALLISET SÄÄNNÖKSET

1   JAKSO

Puolustautumisoikeus

20 artikla

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon

1.   Todistuksenhaltijalla on 4 artiklan mukaisen ilmoituksen jälkeen pyynnöstä oikeus tutustua väitetyn rikkomisen todisteena oleviin komission ja viraston keräämiin asiakirjoihin ja muuhun aineistoon.

2.   Asiakirja-aineistoon tutustumisoikeuden perusteella saatuja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan tämän asetuksen soveltamiseksi noudatettavissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.

21 artikla

Oikeusapu

Todistuksenhaltijalla on oikeus käyttää oikeusavustajaa sääntöjenvastaisuutta koskevan menettelyn aikana.

22 artikla

Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeus vaieta

1.   Sääntöjenvastaisuutta koskevassa menettelyssä on noudatettava luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyviä periaatteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tietojen vaihtoa ja käyttöä.

Komissio, virasto ja kansalliset ilmailuviranomaiset, jos nämä osallistuvat menettelyyn 5 artiklan 3 kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden virkamiehet ja muut niiden alaisuudessa työskentelevät henkilöt eivät saa paljastaa tämän asetuksen nojalla saamiaan tai vaihtamiaan tietoja ja muita luottamuksellisuuden ja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

2.   Todistuksenhaltijalla ei ole oikeutta tutustua komission tai viraston hallussa oleviin liikesalaisuuksiin, luottamuksellisiin tietoihin tai sisäisiin asiakirjoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon.

3.   Jokaisen, joka toimittaa huomautuksia tai antaa tietoja tämän asetuksen mukaisesti, on merkittävä selvästi kaikki luottamukselliseksi katsottava aineisto, ilmoitettava luottamuksellisuuden syyt sekä toimitettava aineistosta komission tai viraston asettamaan määräaikaan mennessä erillinen ei-luottamuksellinen toisinto. Jos näin ei ole tehty, komissio voi olettaa, että toimitetut huomautukset tai annetut tiedot eivät sisällä luottamuksellisia tietoja.

4.   Todistuksenhaltijalla on oikeus vaieta tilanteissa, joissa hänen olisi annettava vastauksia, joissa hän joutuisi omalta osaltaan myöntämään sääntöjen rikkomisen.

2   JAKSO

Ajalliset säännökset

23 artikla

Määräaikojen soveltaminen

1.   Tässä asetuksessa säädetyt määräajat alkavat kulua seuraavana päivänä siitä, kun tiedonanto on vastaanotettu tai toimitettu henkilökohtaisesti perille.

Todistuksenhaltijan toimittamien huomautusten tai tietojen osalta määräajan noudattamiseksi riittää, että ne on postitettu kirjattuna kirjeenä ennen määräajan päättymistä.

2.   Jos määräaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, sitä jatketaan seuraavan työpäivän loppuun.

3.   Kun komissio ja virasto asettavat tässä asetuksessa säädettyjä määräaikoja, ne ottavat huomioon sekä valmisteluun tarvittavan ajan että asian kiireellisyyden.

4.   Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, jos perusteltu jatkamispyyntö esitetään ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

24 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevat vanhentumisajat

1.   Komission oikeus antaa päätös sakkojen ja uhkasakkojen määräämisestä 13 artiklan nojalla päättyy viiden vuoden kuluttua.

Edellä 16 artiklassa säädettyjen uhkasakkojen tapauksessa komission oikeus antaa päätös uhkasakon määräämisestä päättyy kolmen vuoden kuluttua.

Vanhentumisaika alkaa kulua päivästä, jona sääntöjen rikkominen tapahtui. Jatketun tai uusitun sääntöjen rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kuitenkin kulua siitä päivästä, jona sääntöjen rikkominen lakkaa.

2.   Toimet, joita komissio tai virasto toteuttaa tutkintaa tai sääntöjenvastaisuutta koskevaa menettelyä varten, keskeyttävät 1 kohdassa säädettyjen vanhentumisaikojen kulumisen. Vanhentumisajan keskeytyminen lasketaan päivästä, jona toimesta ilmoitetaan todistuksenhaltijalle.

3.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen. Vanhentumisaika ei saa kuitenkaan olla pitempi kuin kaksi kertaa alkuperäinen vanhentumisaika, ellei vanhentumisaikaa ole keskeytetty 4 kohdan mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa vanhentumisaikaa jatketaan ajalla, jonka vanhentumisaika on keskeytettynä.

4.   Uhkasakkojen määräämistä koskeva vanhentumisaika keskeytetään ajaksi, jonka komission päätös on Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä.

25 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen perimistä koskevat vanhentumisajat

1.   Oikeus ryhtyä perintämenettelyyn lakkaa yhden vuoden kuluttua siitä kun 13 tai 16 artiklan nojalla annettu päätös on lopullinen.

2.   Sakkojen ja uhkasakkojen perintämenettelyn vanhentumisaika keskeytyy jokaisesta toimesta, jonka komissio tai komission pyynnöstä toimiva jäsenvaltio toteuttaa sakkojen ja uhkasakkojen maksun täytäntöönpanemiseksi.

3.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen.

4.   Sakkojen ja uhkasakkojen perintään sovellettava vanhentumisaika keskeytetään ajaksi:

a)

joksi on myönnetty maksuaikaa;

b)

joksi maksun täytäntöönpano on Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen nojalla keskeytetty.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

26 artikla

Soveltaminen

Jos sääntöjen rikkominen on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, tätä asetusta sovelletaan siihen rikkomisen osaan, joka on tapahtunut tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  EUVL 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 647/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/38


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/388/YUTP,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn päätöksen 2010/231/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2010 päätöksen 2010/231/YUTP (1).

(2)

Turvallisuusneuvoston antaman, Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) nojalla perustettu turvallisuusneuvoston pakotekomitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, saattoi 17 päivänä helmikuuta 2012 ajan tasalle luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 22 päivänä helmikuuta 2012 päätöslauselman 2036 (2012), jonka mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen puuhiilen suoran tai välillisen tuonnin Somaliasta riippumatta siitä, onko kyseisen puuhiilen alkuperämaa Somalia.

(4)

Päätös 2010/231/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätökseen 2010/231/YUTP artikla seuraavasti:

”1 a artikla

1.   Puuhiilen suora tai välillinen tuonti, osto tai kuljetus Somaliasta kielletään riippumatta siitä, onko kyseessä olevan puuhiilen alkuperämaa Somalia.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään Somaliasta tapahtuvaan puuhiilen tuontiin, ostoon ja kuljetukseen liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.”

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä mainittu henkilö päätöksen 2010/231/YUTP liitteen I jaksossa olevaan henkilöiden luetteloon.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 17.


LIITE

2 artiklassa tarkoitettu henkilö

Jim’ale, Ali Ahmed Nur, (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; alias b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; alias c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; alias d) Jim’ale, Ahmad Ali; alias e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Syntymäaika: 1954. Syntymäpaikka: Eilbur, Somalia. Kansalaisuus: Somalia. Vaihtoehtoinen kansalaisuus: Djibouti. Passi: A0181988 (Somalia), voimassaolo päättynyt 23.1.2011. Asuinpaikka: Djibouti, Djiboutin tasavalta. YK:n nimeämispäivä: 17. helmikuuta 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) on ollut johtotehtävissä entisessä Somalian islamilaisten tuomioistuinten neuvostossa, tunnettu myös Somalian islamilaisten tuomioistuinten liittona, joka oli radikaali-islamistinen elin. Somalian islamilaisten tuomioistuinten liiton radikaaleimmat ainekset muodostivat lopulta Al-Shabaabina tunnetun ryhmän. Päätöslauselmien 751 (1992) ja 1907 (2009) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa ja Eritreaa koskeva komitea (Somaliaa ja Eritreaa koskeva pakotekomitea) sisällytti huhtikuussa 2010 Al-Shabaabin kohdennettujen pakotteiden luetteloon. Komitea merkitsi Al-Shabaabin luetteloon yhteisönä, joka on osallistunut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta suoraan tai välillisesti uhkaaviin toimiin, esimerkiksi Somalian väliaikaista liittohallitusta uhkaaviin toimiin.

Somaliaa ja Eritreaa koskevan pakotekomitean tarkkailuryhmän 18. heinäkuuta 2011 laatiman raportin mukaan (S/2011/433) Jim’ale on menestyvä liikemies ja merkittävä tekijä Al-Shabaabin puuhiilen ja sokerin kaupassa ja hänellä on etuoikeutetut suhteet Al-Shabaabiin.

Jim’alea pidetään yhtenä Al-Shabaabin tärkeimmistä rahoittajista, ja hän kannattaa ideologisesti Al-Shabaabia. Jim’ale on antanut huomattavaa rahoitusta ja poliittista tukea Hassan Dahir Aweysille (”Aweys”), joka on myös sisällytetty Somaliaa ja Eritreaa koskevan pakotekomitean luetteloon. Al-Shabaabin entisen varaemiirin Muktar Robowin kerrotaan jatkaneen poliittisessa asemassa Al-Shabaabin organisaatiossa vuoden 2011 keskivaiheilla. Robow pyrki Aweysin ja Jim’Alen kanssa ajamaan yhteisiä tavoitteitaan ja lujittamaan yleistä asemaansa Al-Shabaabin johtajuudesta syntyneessä kiistassa.

Syksyllä 2007 Jim’ale perusti Investors Group -nimisen peiteyhtiön Djiboutiin ääriryhmien toimia varten. Ryhmän lyhyen aikavälin tavoitteena oli ääriryhmien toimia rahoittamalla ja aseita ostamalla saattaa Somalimaa epävakaaseen tilaan. Ryhmä avusti pienaseiden salakuljetuksessa Eritreasta Djiboutin kautta Etiopian viidennelle alueelle, jossa ääriliikkeen edustajat ottivat lähetyksen vastaan. Vuoden 2008 puolivälistä lähtien Jim’ale vastasi edelleen Investors Groupin toiminnasta.

Syyskuun lopulla 2010 Jim’ale perusti ZAAD-yhtiön matkapuhelimesta toiseen tapahtuvia rahansiirtoja varten ja teki sopimuksen Al-Shabaabin kanssa tehdäkseen rahansiirroista anonyymimpia poistamalla henkilöllisyyden osoittamista koskevan velvollisuuden.

Vuoden 2009 lopussa Jim’alella oli tunnettu hawala-rahasto, johon hän keräsi zakat-maksuja toimitettaviksi Al-Shabaabille.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/40


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/389/YUTP,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 2011 Afrikan sarven strategiset puitteet, jotka ohjaavat EU:n toimintaa alueella.

(2)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen 2011/819/YUTP Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afrikan sarven alueelle (1).

(3)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä joulukuuta 2011 kriisinhallinnan toiminta-ajatuksen alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämistä koskevalle operaatiolle.

(4)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2012 päätöksen 2010/173/YUTP (2) EU:n operaatiokeskuksen aktivoimisesta Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten.

(5)

Djiboutin, Kenian ja Seychellien hallitukset sekä Somalian siirtymäkauden liittohallitus ovat suhtautuneet myönteisesti operaation toteuttamiseen maassaan.

(6)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä kesäkuuta 2007 EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden johtamisjärjestelyä koskevat suuntaviivat.

(7)

Valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) olisi aktivoitava tällä päätöksellä perustettavaa operaatiota varten.

(8)

Operaatio toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Operaatio

Unioni perustaa operaation alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR).

2 artikla

Tehtävänmäärittely

EUCAP NESTORin tavoitteena on avustaa Afrikan sarvessa ja läntisen Intian valtameren valtioissa sellaisten pysyvien valmiuksien kehittämistä, joiden avulla voidaan jatkuvasti parantaa merenkulun turvallisuutta, mukaan lukien merirosvouksen torjunta, ja meriasioiden hallintoa. EUCAP NESTORin maantieteellisenä painopisteenä ovat aluksi Djibouti, Kenia, Seychellit ja Somalia. EUCAP NESTOR tullaan toteuttamaan myös Tansaniassa unionin saatua pyynnön Tansanian viranomaisilta.

3 artikla

Tehtävät

1.   Edellä 2 artiklassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi EUCAP NESTORilla on seuraavat tehtävät:

a)

avustaa alueen viranomaisia, jotta rannikkovartiotehtäviä suorittavat meriturvallisuusvirastot saadaan organisoitua tehokkaasti;

b)

järjestää koulutuskursseja ja tarjota koulutusalan asiantuntemusta alueen valtioiden merivoimien valmiuksien vahvistamiseksi, aluksi Djiboutissa, Keniassa ja Seychelleillä, pitäen tavoitteena sitä, että ne voivat järjestää koulutusta itse;

c)

auttaa Somaliaa kehittämään valmiudet omalle maissa toimivalle rannikkopoliisille, jota tukee kattava oikeudellinen kehys ja sääntelykehys;

d)

määrittää tarvikkeiden osalta ensisijaiset voimavarapuutteet ja auttaa näiden puutteiden korjaamisessa soveltuvin osin EUCAP NESTORin tavoitteen saavuttamiseksi;

e)

auttaa vahvistamaan kansallista lainsäädäntöä ja oikeusvaltioperiaatetta toteuttamalla alueellinen oikeudellinen neuvontaohjelma sekä tarjota oikeudellista asiantuntemusta, jolla tuetaan merenkulun turvallisuutta koskevan ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön laatimista;

f)

edistää alueellista yhteistyötä merenkulun turvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten välillä;

g)

tehostaa alueen sisäistä koordinointia merivoimien valmiuksien kehittämisessä;

h)

antaa strategista neuvontaa nimeämällä asiantuntijoita keskeisiin hallintoviranomaisiin;

i)

toteuttaa operaatioon kuuluvia hankkeita ja koordinoida lahjoituksia;

j)

laatia alueellinen tiedotus- ja viestintästrategia ja toteuttaa sitä.

2.   EUCAP NESTOR ei suorita merivoimien varsinaisia tehtäviä.

4 artikla

Johtamisjärjestely ja rakenne

1.   EUCAP NESTORilla on kriisinhallintaoperaationa yhtenäinen johtamisjärjestely.

2.   EUCAP NESTORin rakenne on seuraava:

a)

operaatioesikunta Djiboutissa;

b)

tilanteen mukaan maakohtaiset toimistot.

3.   EUCAP NESTORilla on hankeyksikkö hankkeiden määrittelyä ja toteuttamista varten. EUCAP NESTORilla voidaan tarpeen mukaan koordinoida, edistää ja ohjeistaa jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden omalla vastuullaan toteuttamia hankkeita EUCAP NESTORiin liittyvillä aloilla ja sen tavoitteen tukemiseksi.

5 artikla

Siviilioperaatiokomentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) johtaja toimii siviilioperaatiokomentajana EUCAP NESTORissa.

2.   Siviilioperaatiokomentaja vastaa EUCAP NESTORin strategisen tason johtamisjärjestelystä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean, jäljempänä ’PTK’, poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, alaisuudessa.

3.   Siviilioperaatiokomentaja varmistaa operaatioiden toteuttamisen osalta neuvoston päätösten ja PTK:n päätösten asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon muun muassa antamalla tarvittaessa operaation johtajalle strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Päätöksellä 2012/173/YUTP aktivoitu EU:n operaatiokeskus antaa suoraa tukea siviilioperaatiokomentajalle EUCAP NESTORin operatiivisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

5.   Siviilioperaatiokomentaja raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta.

6.   Kaikki lähetettyyn henkilöstöön kuuluvat pysyvät täysin lähettäjävaltion kansallisten viranomaisten alaisina kansallisten säännösten mukaisesti tai asianomaisen unionin toimielimen taikka Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöään, ryhmiään ja yksikköjään koskevan operatiivisen johtosuhteen siviilioperaatiokomentajalle.

7.   Siviilioperaatiokomentajalla on kokonaisvastuu siitä, että unionilla oleva huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

8.   Siviilioperaatiokomentaja, Afrikan sarven alueelle nimitetty Euroopan unionin erityisedustaja, jäljempänä ’erityisedustaja’, ja alueella olevat unionin edustustojen päälliköt kuulevat toisiaan tarvittaessa.

6 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa ja huolehtii EUCAP NESTORin johtamisjärjestelystä operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaatiokomentajalle.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaatiokomentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu EUCAP NESTORin käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa EUCAP NESTORin koko henkilöstölle ohjeet EUCAP NESTORIn toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla operaatioalueella ja vastaa sen koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista noudattaen siviilioperaatiokomentajan strategisen tason ohjeita.

4.   Operaation johtaja vastaa EUCAP NESTORin talousarvion toteuttamisesta. Tätä varten operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta kurinpitotoimista vastaa kansallinen viranomainen kansallisten säännösten mukaisesti tai asianomainen unionin toimielin taikka Euroopan ulkosuhdehallinto.

6.   Operaation johtaja edustaa EUCAP NESTORia operaatioalueella ja varmistaa EUCAP NESTORin asianmukaisen näkyvyyden.

7.   Operaation johtaja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden alueella olevien unionin toimijoiden kanssa. Operaation johtaja saa paikallisia poliittisia ohjeita erityisedustajalta, joka koordinoi toimintansa tiiviisti alueella olevien asiaankuuluvien unionin edustustojen päälliköiden kanssa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

8.   Operaation johtajalla on hankeyksikön puitteissa oikeus käyttää jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden rahoitusosuuksia pannakseen täytäntöön hankkeita, joiden katsotaan täydentävän johdonmukaisesti EUCAP NESTORin muita toimia, jos hanke:

a)

sisältyy tähän päätökseen liittyvään selvitykseen vaikutuksista talousarvioon; tai

b)

on EUCAP NESTORin aikana operaation johtajan pyynnöstä sisällytetty selvitykseen vaikutuksista talousarvioon.

Tällaisissa tapauksissa operaation johtaja tekee asianomaisten valtioiden kanssa sopimuksen, joka sisältää erityisesti yksityiskohtaiset menettelyt sellaisten kolmansilta osapuolilta tulleiden valitusten käsittelemiseksi, jotka koskevat operaation johtajan toimista tai laiminlyönneistä rahoitukseen osallistuvien valtioiden antamien varojen käytössä aiheutuneita vahinkoja.

Rahoitukseen osallistuvat valtiot eivät voi missään tapauksessa katsoa unionin tai korkean edustajan olevan vastuussa operaation johtajan toimista tai laiminlyönneistä rahoitukseen osallistuvien valtioiden antamien varojen käytössä.

7 artikla

Henkilöstö

1.   EUCAP NESTOR muodostuu pääasiassa jäsenvaltioiden, unionin toimielinten tai Euroopan ulkosuhdehallinnon lähettämästä henkilöstöstä. Kukin jäsenvaltio tai unionin toimielin taikka Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista asemapaikkaan ja takaisin, palkoista, terveydenhuollosta sekä kulukorvauksista, lukuun ottamatta asianomaisia päivärahoja.

2.   Henkilöstön jäsenen lähettänyt valtio, unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa tämän lähettämiseen liittyvien, joko asianomaisen esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta sekä lähetettyä henkilöä vastaan mahdollisesti aloitettavien menettelyjen vireillepanosta.

3.   EUCAP NESTOR voi myös ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä ja paikallista henkilöstöä, jos tarvittavista tehtävistä ei huolehdi jäsenvaltioiden lähettämä henkilöstö. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien maiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa tarvittaessa palvelukseen sopimussuhteisesti.

4.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet määritetään operaation johtajan ja asianomaisten henkilöstön jäsenten välisissä sopimuksissa.

8 artikla

EUCAP NESTORin ja sen henkilöstön asema

EUCAP NESTORin ja sen henkilöstön asemasta, mukaan lukien tilanteen mukaan EUCAP NESTORin toteuttamisen ja joustavan toiminnan edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut, tehdään sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan nojalla ja noudattaen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

9 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   PTK vastaa EUCAP NESTORin poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään tätä varten asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää operaation johtaja korkean edustajan ehdotuksesta sekä muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). EUCAP NESTORin tavoitteita ja sen päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.   Siviilioperaatiokomentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle vastuualueisiinsa kuuluvista asioista säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa.

10 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteisen toimielinjärjestelmän noudattamista rajoittamatta kolmansia valtioita voidaan pyytää osallistumaan EUCAP NESTORiin edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, kaikki riskit kattavasta vakuutuksesta, päivärahoista sekä matkakuluista asemapaikkaan ja takaisin, ja että ne osallistuvat asianmukaisesti EUCAP NESTORin toimintakustannuksiin.

2.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUCAP NESTORiin, on EUCAP NESTORin päivittäisessä hallinnoinnissa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltioilla.

3.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä ja perustamaan osallistujien komitean.

4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä tehdään sopimukset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti, ja niiden lisäksi tehdään tarvittaessa teknisiä järjestelyjä. Jos unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen puitteista, jotka koskevat kyseisen kolmannen valtion osallistumista unionin kriisinhallintaoperaatioihin, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan EUCAP NESTORiin liittyvissä asioissa.

11 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaatiokomentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että ne toteutetaan EUCAP NESTORin osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 artiklan mukaisesti.

2.   Operaation johtaja vastaa EUCAP NESTORin turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että EUCAP NESTORiin sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö, joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa Euroopan ulkosuhdehallintoon.

4.   EUCAP NESTORin henkilöstön jäsenet osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Johtava turvallisuuspäällikkö järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.

5.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/292/EU (3) mukaisesti.

12 artikla

Valvontavoimavara

Valvontavoimavara aktivoidaan EUCAP NESTORia varten.

13 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   EUCAP NESTORiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje ensimmäisten 12 kuukauden ajaksi tämän päätöksen voimaantulosta lukien on 22 880 000 euroa. Neuvosto päättää seuraavien kausien rahoitusohjeesta.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Operaation johtaja voi komission hyväksynnän saatuaan sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista EUCAP NESTORille.

4.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUCAP NESTORin operatiiviset vaatimukset, mukaan lukien laitteiden yhteensopivuus ja sen ryhmien yhteistoimintakyky.

5.   Operaation johtaja raportoi kaikilta osin komissiolle ja toimii tämän valvonnassa niiden toimien osalta, jotka hän toteuttaa sopimukseensa liittyen.

6.   Aiheutuneet menot ovat rahoituskelpoisia tämän päätöksen voimaantulopäivästä alkaen.

14 artikla

Unionin toimien johdonmukaisuus ja koordinointi

1.   Korkea edustaja varmistaa, että tämän päätöksen täytäntöönpano tapahtuu johdonmukaisesti unionin koko ulkoisen toiminnan kanssa, unionin kehitysohjelmat mukaan luettuina.

2.   Afrikan sarven alueella toteutettavien unionin toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti alueella toimivien unionin edustustojen kanssa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

3.   Operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti alueella toimivien unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköiden kanssa.

4.   Operaation johtaja toimii yhteistyössä muiden alueella vaikuttavien kansainvälisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Somalian poliittinen toimisto, YK:n huume- ja rikosjärjestö, YK:n kehitysohjelma ja Kansainvälinen merenkulkujärjestö.

5.   Operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti EUNAVFOR Atalantan, Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUTM Somalia), meriturvallisuushankkeen ja kriittisiä merireittejä koskevan ohjelman kanssa.

15 artikla

Tietojen ja asiakirjojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja EUCAP NESTORin tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille EUCAP NESTORia varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ”CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti.

2.   Korkealla edustajalla on myös valtuudet luovuttaa EUCAP NESTORin operatiivisten tarpeiden mukaisesti YK:lle ja Afrikan unionille (AU) EUCAP NESTORia varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ”RESTREINT UE / EU RESTRICTED” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan sekä YK:n ja AU:n toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

3.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle EUCAP NESTORia varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ”RESTREINT UE / EU RESTRICTED” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille sellaisia EUCAP NESTORia koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (4) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

5.   Korkea edustaja voi siirtää 1–4 kohdassa tarkoitetut valtuudet sekä oikeuden sopia 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä alaisuudessaan oleville henkilöille, siviilioperaatiokomentajalle ja/tai operaation johtajalle.

16 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 24 kuukauden ajan.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  EUVL L 89, 27.3.2012, s. 66.

(3)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/44


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/390/YUTP,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä lokakuuta 2011 päätöksen 2011/697/YUTP (1), jolla Gary QUINCE nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ‧erityisedustaja‧, Afrikan unioniin, jäljempänä ‧AU‧. Hänen toimeksiantonsa päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2012.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava uudella 12 kuukauden jaksolla.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Gary QUINCEn toimeksiantoa AU:hun nimettynä erityisedustajana jatketaan 30 päivään kesäkuuta 2013. Erityisedustajan toimeksianto voi päättyä aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ‧korkea edustaja‧, ehdotuksesta niin päättää.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu yhteisessä EU–Afrikka-strategiassa asetettuihin unionin laajoihin poliittisiin tavoitteisiin Afrikan ponnistelujen tukemisessa rauhallisen, demokraattisen ja vauraan tulevaisuuden rakentamiseksi. Näihin tavoitteisiin kuuluvat:

a)

unionin ja AU:n poliittisen vuoropuhelun ja laajemman suhteen vahvistaminen;

b)

unionin ja AU:n kumppanuuden vahvistaminen kaikilla yhteisessä EU–Afrikka-strategiassa määritetyillä aloilla, yhteisen EU–Afrikka-strategian kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen yhdessä AU:n kanssa kunnioittaen Afrikan omavastuullisuuden periaatetta sekä toimiminen tiiviimmin Afrikan edustajien kanssa monenvälisillä foorumeilla sovittamalla toimintaa yhteen monenvälisten kumppanien kanssa;

c)

toimiminen yhdessä AU:n kanssa ja sen tukeminen institutionaalista kehitystä tukemalla ja vahvistamalla unionin ja AU:n instituutioiden välisiä suhteita, muun muassa kehitysavun välityksellä, tarkoituksin edistää:

rauhaa ja turvallisuutta: ennakoimalla, ehkäisemällä, hallinnoimalla, välittämällä ja ratkaisemalla konflikteja, tukemalla pyrkimyksiä edistää rauhaa ja vakautta, tukemalla konfliktien jälkeistä jälleenrakentamista;

ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa: edistämällä ja suojelemalla ihmisoikeuksia, edistämällä perusvapauksia ja oikeusvaltion kunnioittamista, tukemalla poliittisen vuoropuhelun, rahoitustuen ja teknisen avun muodossa Afrikan pyrkimyksiä valvoa ja parantaa hallintoa, tukemalla lisääntyvää osallistuvaa demokratiaa ja vastuunottoa, tukemalla korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä edistämällä toimia, joilla pyritään puuttumaan lasten tilanteeseen aseellisten selkkausten yhteydessä kaikkien siihen liittyvien näkökohtien kannalta;

kestävää kehitystä, alueellista yhdentymistä ja kauppaa: tukemalla pyrkimyksiä yhteenliitettävyyteen, helpottamalla veden, jätevesihuollon, energian sekä tietotekniikan saatavuutta, edistämällä vakaita, tehokkaita ja yhdenmukaistettuja liiketoiminnan säädöskehyksiä, auttamalla Afrikkaa integroitumaan maailmankaupan järjestelmään, auttamalla Afrikan maita noudattamaan unionin sääntöjä ja standardeja, tukemalla Afrikkaa ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa;

investoimista ihmisiin: tukemalla pyrkimyksiä sukupuolten tasa-arvon, terveyden, elintarviketurvan ja koulutuksen aloilla, edistämällä vaihto-ohjelmia, kehittämällä yliopistojen ja osaamiskeskusten verkostoja, puuttumalla muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.

Lisäksi erityisedustaja on avainasemassa pantaessa täytäntöön yhteistä EU–Afrikka-strategiaa, jonka tarkoituksena on kehittää ja lujittaa Afrikan ja unionin välistä strategista kumppanuutta.

3 artikla

Toimeksianto

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) piiriin kuuluvien näkökohtien saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tehostaa unionin kokonaisvaikutusta vuoropuhelussa, jota käydään Addis Abebassa AU:n ja sen komission kanssa kaikista YUTP:tä ja YTPP:tä koskevista unionin ja AU:n suhteisiin liittyvistä kysymyksistä, erityisesti rauhan- ja turvallisuuskumppanuudesta sekä Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteiden toimintavalmiuden tukemisesta, ja sovittaa yhteen tätä vuoropuhelua;

b)

varmistaa riittävän tasoinen poliittinen edustus, joka vastaa unionin merkitystä AU:n poliittisena, taloudellisena ja institutionaalisena kumppanina, sekä saattaa tämä kumppanuus uuteen vaiheeseen, jota AU:n kasvava poliittinen merkitys kansainvälisissä yhteyksissä edellyttää;

c)

edustaa neuvoston niin päättäessä unionin kantoja ja politiikkoja, jos AU on erityisen tärkeässä asemassa kriisitilanteessa, jota varten ei ole nimetty erityisedustajaa;

d)

edistää AU:ta koskevien unionin politiikkojen ja toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista sekä myötävaikuttaa laajemman kumppaniryhmän toiminnan sekä sen ja AU:n välisten suhteiden parempaan yhteensovittamisen;

e)

edistää AU:n kannalta merkityksellisen unionin ihmisoikeuspolitiikan toteuttamista, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, erityisesti ne, jotka koskevat lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvien syrjintämuotojen torjuntaa sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva unionin politiikka samoin kuin Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätösten jatkotoimia koskeva EU:n toimintasuunnitelma;

f)

seurata tiiviisti kaikkia merkittäviä tapahtumia AU:n tasolla ja raportoida niistä;

g)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä AU:n komissioon, muihin AU:n elimiin, Afrikan osa-alueellisten järjestöjen AU-edustustoihin ja AU:n jäsenvaltioiden AU-edustustoihin;

h)

edistää AU:n ja Afrikan osa-alueellisten järjestöjen välisiä suhteita ja helpottaa niiden yhteistyötä varsinkin unionin tukemilla aloilla;

i)

antaa pyynnöstä neuvoja ja tukea AU:lle aloilla, jotka on määritetty yhteisessä EU–Afrikka-strategiassa;

j)

antaa pyynnöstä neuvoja ja tukea AU:n kriisinhallintavalmiuksien luomiseksi;

k)

sovittaa yhteen toimintansa selkeän tehtävänjaon pohjalta AU:n jäsenvaltioissa/alueilla toimeksiantojaan hoitavien erityisedustajien toimien kanssa ja tukea näitä; ja

l)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä AU:n tärkeimpiin Addis Abebassa oleviin kansainvälisiin kumppaneihin, varsinkin Yhdistyneisiin kansakuntiin, mutta myös valtioista riippumattomiin toimijoihin, ja edistää yhteensovittamista niiden kanssa kaikilla unionin ja AU:n kumppanuuteen liittyvillä YUTP:tä ja YTPP:tä koskevilla aloilla.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ‧PTK‧, pitää yllä erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asianomaisten yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä heinäkuuta 2012 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyvällä kaudella on 680 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on ilmoitettava viipymättä neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan avustajina. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen EU:n jäsenvaltio, unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina sekä suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon edun mukaisesti.

7 artikla

Erityisedustajan ja erityisedusjana henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolen tai vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä varten kaiken tarpeellisen tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki merkitykselliset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteuttamiskelpoiset toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan erityisedustajan alaisuudessa olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan operaatiokohtaisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen operaatioalueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat operaatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä valmiussuunnitelman ja operaation evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen operaatioalueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon operaatioalueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien selvitysten yhteydessä neuvostolle, komissiolle ja korkealle edustajalle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi korkean edustajan tai PTK:n suosituksesta antaa kertomuksia ulkoasiainneuvostolle.

12 artikla

Yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikki unionin välineet ja jäsenvaltioiden toimet pannaan täytäntöön johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission samoin kuin tilanteen mukaan alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin edustustojen päälliköihin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin Näiden on pyrittävä kaikin tavoin avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin samalla alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen joulukuun 2012 loppuun mennessä ja kattavan raportin toimeksiannon toteuttamisesta toimeksiannon päättyessä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 276, 21.10.2011, s. 46.

(2)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/391/YUTP,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL AFGANISTAN) annetun päätöksen 2010/279/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä toukokuuta 2010 päätöksen 2010/279/YUTP (1), jolla jatkettiin EUPOL AFGANISTANia 31 päivään toukokuuta 2013 asti.

(2)

Nykyinen rahoitusohje on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2012 saakka.

(3)

Päätöstä 2010/279/YUTP olisi näin ollen muutettava rahoitusohjeen sisällyttämiseksi 1 päivänä elokuuta 2012 alkavaa ja 31 päivänä toukokuuta 2013 päättyvää kautta varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/279/YUTP 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   EUPOL AFGANISTANiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 31 päivänä heinäkuuta 2011 päättyvällä kaudella on 54 600 000 euroa.

EUPOL AFGANISTANiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä elokuuta 2011 alkavaa ja 31 päivänä heinäkuuta 2012 päättyvällä kaudella on 60 500 000 euroa.

EUPOL AFGANISTANiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä elokuuta 2012 alkavalla ja 31 päivänä toukokuuta 2013 päättyvällä kaudella on 56 870 000 euroa.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa niiden toimien osalta, jotka hän toteuttaa sopimuksensa mukaisesti.

4.   Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin. Komission suostumuksella operaation johtaja voi sopia teknisistä järjestelyistä operaation vaatimien tarvikkeiden, palvelujen ja tilojen toimittamisesta alueellisten komentokeskusten / PRT-ryhmien johtovaltioiden ja Afganistanissa toimivien kansainvälisten toimijoiden kanssa, erityisesti jos se on turvallisuussyistä tarpeen.

5.   Rahoitusjärjestelyissä noudatetaan EUPOL AFGANISTANin operatiivisia vaatimuksia, mukaan lukien laitteiden yhteensopivuus ja operaatioon kuuluvien ryhmien yhteistoimintakyky, ja otetaan huomioon henkilöstön sijoittaminen alueellisiin komentokeskuksiin ja PRT-ryhmiin."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 123, 19.5.2010, s. 4.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/392/YUTP,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto ilmaisi 21 päivänä maaliskuuta 2011 tyytyväisyytensä Sahelin turvallisuutta ja kehitystä koskevaan Euroopan unionin strategiaan ja korosti, että unioni on ollut jo pitkään kiinnostunut turvattomuuden vähentämisestä ja kehityksen edistämisestä Sahelin alueella. Aivan viime aikoina terroritekojen lisääntyminen ja Libyan konfliktin seuraukset ovat lisänneet paineita suojella unionin kansalaisia ja etuja alueella ja estää kyseisten uhkien leviäminen unioniin ja auttaa samalla vähentämään alueellisia turvallisuusuhkia.

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2012 Sahelissa mahdollisesti toteutettavan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviilioperaation kriisinhallinnan toiminta-ajatuksen.

(3)

Nigerin pääministeri osoitti 1 päivänä kesäkuuta 2012 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäljempänä ’korkea edustaja’, suunnitteilla olevan YTPP-operaation johdosta kutsukirjeen, jossa se suhtautui myönteisesti unionin osallistumiseen YTPP-operaatioon, jonka tavoitteena on vahvistaa Nigerin turvallisuusjoukkojen valmiuksia erityisesti terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden tehokkaaseen, johdonmukaiseen ja koordinoituun torjuntaan.

(4)

Valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) olisi aktivoitava EUCAP SAHEL Nigeriä varten.

(5)

EUCAP SAHEL Nigeriä toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklassa esitettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Operaatio

Unioni perustaa Euroopan unionin YTPP-operaation Nigeriin tukeakseen Nigerin turvallisuusalan toimijoiden terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien valmiuksien rakentamista (EUCAP SAHEL Niger).

2 artikla

Tavoitteet

Osana Sahelin turvallisuutta ja kehitystä koskevan Euroopan unionin strategian täytäntöönpanoa, EUCAP SAHEL Nigerin tavoitteena on mahdollistaa se, että Nigerin viranomaiset pystyisivät panemaan täytäntöön oman turvallisuus- ja kehitysstrategiansa turvallisuusulottuvuuden, sekä parantaa yhteisten turvallisuushaasteiden vastaamisen alueellista koordinointia. EUCAP SAHEL Niger pyrkii erityisesti osallistumaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavien Nigerin turvallisuusalan lukuisten eri toimijoiden keskinäisen integroidun, monialaisen, johdonmukaisen, kestävän ja ihmisoikeuksien huomioon ottamiseen perustuvan lähestymistavan kehittämiseen.

3 artikla

Tehtävät

1.   Edellä 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi EUCAP SAHEL Niger

a)

neuvoo ja avustaa Nigerin turvallisuus- ja kehitysstrategian turvallisuusulottuvuuden täytäntöönpanossa kansallisella tasolla muita toimijoita täydentäen,

b)

tukee kattavan alueellisen ja kansainvälisen koordinoinnin kehittämistä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla,

c)

vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta kehittämällä rikostutkintaan liittyviä valmiuksia sekä kehittää ja toteuttaa tässä yhteydessä asianmukaisia koulutusohjelmia,

d)

tukee Nigerin turvallisuusjoukkojen ylläpidettävyyden kestävää kehittämistä,

e)

osallistuu turvallisuusalan hankkeiden määrittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.

2.   EUCAP SAHEL Niger keskittyy aluksi niihin 1 kohdassa mainittuihin toimiin, jotka osaltaan parantavat Nigerin alueen valvontaa, myös koordinoidusti Nigerin asevoimien kanssa.

3.   EUCAP SAHEL Niger ei suorita täytäntöönpanotehtäviä.

4 artikla

Komentoketju ja rakenne

1.   EUCAP SAHEL Nigerillä on kriisinhallintaoperaationa yhtenäinen komentoketju.

2.   EUCAP SAHEL Nigerin operaatioesikunta sijaitsee Niameyssä.

3.   EUCAP SAHEL Nigerin rakenne on seuraava:

a)

Operaation johtaja

b)

Suunnittelu- ja operaatiokomponentti sekä alueelliset yhteyshenkilöt;

c)

Operaation tukikomponentti;

d)

Raportoinnista, turvallisuudesta, analyyseistä ja neuvonannosta/yleisestä tiedotuksesta vastaavia elementtejä;

e)

tukiyksikkö Brysselissä.

4.   EUCAP SAHEL Niger -operaatiolla on hankeyksikkö hankkeiden määrittämistä ja toteuttamista varten. Operaatiossa voidaan tarvittaessa koordinoida, edistää ja ohjeistaa tarpeen mukaan jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden omalla vastuullaan toteuttamia hankkeita EUCAP SAHEL Nigeriin liittyvillä aloilla ja sen tavoitteiden tukemiseksi.

5 artikla

Siviilioperaation komentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC) johtaja toimii siviilioperaation komentajana EUCAP SAHEL Nigerissä.

2.   Siviilioperaation komentaja vastaa EUCAP SAHEL Nigerin strategisen tason komennosta ja valvonnasta poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkean edustajan yleisen toimivallan alaisuudessa.

3.   Siviilioperaation komentaja varmistaa, että operaatioiden toteuttamisen suhteen neuvoston päätökset ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön, myös antamalla tarvittaessa operaation johtajalle strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaation komentaja raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta.

5.   Kaikki lähetettyyn henkilöstöön kuuluvat pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten alaisina kansallisten määräysten mukaisesti, tai asianomaisen unionin toimielimen alaisina tai Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) alaisina. Kyseiset viranomaiset siirtävät henkilöstöä, ryhmiä ja yksikköjä koskevan operatiivisen johtosuhteen (OPCON) siviilioperaation komentajalle.

6.   Siviilioperaation komentajalla on kokonaisvastuu siitä, että unionilla oleva huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

7.   Siviilioperaation komentaja ja unionin Niameyssä olevan edustuston päällikkö kuulevat toisiaan tarvittaessa.

6 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa EUCAP SAHEL Nigerin toteuttamisesta ja johtaa ja valvoo sitä operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaation komentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta ja valvonnasta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu EUCAP SAHEL Nigerin käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa EUCAP SAHEL Nigerin koko henkilöstölle, myös Brysselissä olevalle tukiyksikölle ja alueellisille yhteyshenkilöille, ohjeita operaation toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla operaatioalueella ja vastaa EUCAP SAHEL Nigerin koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista noudattaen siviilioperaation komentajan strategisen tason ohjeita.

4.   Operaation johtaja vastaa EUCAP SAHEL Nigerin talousarvion toteuttamisesta. Tätä varten operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta kurinpitotoimista vastaa asianomainen kansallinen viranomainen kansallisten määräysten mukaisesti, tai asianomainen unionin toimielin, tai EUH.

6.   Operaation johtaja edustaa EUCAP SAHEL Nigeriä operaatioalueella ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.

7.   Operaation johtaja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden alueella olevien unionin toimijoiden kanssa. Operaation johtaja saa unionin Nigerissä olevan edustuston päälliköltä poliittisia ohjeita, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta komentoketjuun.

8.   Edellä mainitun hankeyksikön puitteissa operaation johtajalla on lupa pyytää saada käyttää jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden rahoitusosuuksia pannakseen täytäntöön valittuja hankkeita, jotka täydentävät johdonmukaisesti EUCAP SAHEL Nigerin muita toimia, jos kyseinen hanke on

a)

tähän päätökseen liittyvässä talousarviovaikutuksia koskevassa selvityksessä edellytetty; tai

b)

sisällytetty EUCAP SAHEL Nigerin aikana talousarviovaikutuksia koskevaan selvitykseen operaation johtajan pyynnöstä.

Tällöin operaation johtaja tekee asianomaisten valtioiden kanssa sopimuksen, johon sisällytetään erityisesti nimenomaiset menettelyt kolmansien osapuolien valitusten käsittelemisestä tapauksissa, joissa valitus koskee operaation johtajan toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja niiden varojen käytössä, jotka rahoitukseen osallistuvat valtiot ovat antaneet käyttöön.

Rahoitukseen osallistuvat valtiot eivät missään olosuhteissa katso unionin tai korkean edustajan olevan vastuussa operaation johtajan toimien tai laiminlyöntien seurauksista näiden valtioiden varojen käytössä.

7 artikla

Henkilöstö

1.   EUCAP SAHEL Niger muodostuu pääasiassa jäsenvaltioiden, unionin toimielinten tai EUH:n lähettämästä henkilöstöstä. Kukin jäsenvaltio, unionin toimielin ja EUH vastaa lähettämäänsä henkilöstöön liittyvistä kuluista, kuten matkakuluista asemapaikkaan ja takaisin, palkoista, terveydenhuollosta sekä kulukorvauksista, lukuun ottamatta asianmukaisia päivärahoja.

2.   Jäsenvaltio, unionin toimielin tai EUH vastaa henkilöstön lähettämiseen liittyvien, asianomaisen lähetetyn henkilön esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta sekä sellaisten menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään tätä henkilöä vastaan.

3.   EUCAP SAHEL Niger ottaa palvelukseen sopimussuhteisesti kansainvälistä ja paikallista henkilöstöä, jos jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä ei ole huolehtimaan tarvittavista tehtävistä. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien valtioiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa tarvittaessa palvelukseen sopimussuhteisesti.

4.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet määritetään operaation johtajan ja henkilöstön jäsenten välisissä sopimuksissa.

8 artikla

EUCAP SAHEL Nigerin ja sen henkilöstön asema

EUCAP SAHEL Nigerin ja sen henkilöstön asemasta, mukaan lukien tarvittaessa EUCAP SAHEL Nigerin toteuttamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takeet, tehdään sopimus SEU 37 artiklan nojalla ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   EUCAP SAHEL Nigerin poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaa PTK neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset SEU 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää operaation johtaja korkean edustajan ehdotuksesta sekä muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS Plus) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). EUCAP SAHEL Nigerin tavoitteita ja sen päättämistä koskeva päätösvalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.   Siviilioperaation komentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle vastuualueisiinsa kuuluvista asioista säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa.

10 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteisen toimielinjärjestelmän noudattamista rajoittamatta voidaan kolmansia valtioita pyytää osallistumaan EUCAP SAHEL Nigeriin edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, kaikki riskit kattavasta vakuutuksesta, päivärahoista sekä matkakuluista Nigeriin ja takaisin, ja että ne osallistuvat asianmukaisesti EUCAP SAHEL Nigerin toimintakuluihin.

2.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUCAP SAHEL Niger -operaatioon, on operaation päivittäisessä hallinnoinnissa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltioilla.

3.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä ja perustamaan osanottajien komitean.

4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä tehdään sopimukset SEU 37 artiklan mukaisesti, ja niiden lisäksi tehdään tarvittaessa teknisiä järjestelyjä. Jos unioni ja kolmas valtio tekevät tai ovat tehneet sopimuksen kyseisen kolmannen valtion osallistumista unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevista puitteista, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan EUCAP SAHEL Nigerin yhteydessä.

11 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa 5 artiklan mukaisesti operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että EUCAP SAHEL Niger toteuttaa ne asianmukaisesti ja tehokkaasti.

2.   Operaation johtaja vastaa EUCAP SAHEL Nigerin turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että EUCAP SAHEL Nigeriin sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan SEU V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja siihen liittyvien välineiden mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa turvallisuuspäällikkö (Mission Security Officer, MSO), joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa EUH:hon.

4.   EUCAP SAHEL Nigerin henkilöstö osallistuu operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. MSO järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.

5.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/292/EU (1) mukaisesti.

12 artikla

Valvontavoimavara

Valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) on aktivoitava EUCAP SAHEL Nigeriä varten.

13 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   EUCAP SAHEL Nigeriin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje ensimmäisille 12 kuukaudelle on 8 700 000 euroa. Rahoitusohjeesta seuraaville jaksoille päättää neuvosto.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Osallistuvien kolmansien valtioiden sekä isäntämaan ja naapurimaiden kansalaiset voivat osallistua sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin. Operaation johtaja voi komission hyväksynnän saatuaan sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista EUCAP SAHEL Nigerille.

4.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUCAP SAHEL Nigerin operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja operaation ryhmien yhteistoimintakyky.

5.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja komissio valvoo häntä hänen sopimuksensa puitteissa toteutettujen toimien osalta.

6.   EUCAP SAHEL Nigeriin liittyvät menot ovat rahoituskelpoisia tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen.

14 artikla

Unionin toimien johdonmukaisuus ja koordinointi

1.   Korkea edustaja varmistaa, että tämän päätöksen täytäntöönpano on johdonmukainen unionin koko ulkoisen toiminnan kanssa, unionin kehitysohjelmat mukaan lukien.

2.   Nigerissä toteutettavien unionin toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi operaation johtaja sovittaa toimintansa yhteen Niameyssä sijaitsevan unionin edustuston kanssa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta komentoketjuun.

3.   Operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti Nigerissä läsnä olevien jäsenvaltioiden operaatioiden johtajien kanssa.

15 artikla

Tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja EUCAP SAHEL Nigerin tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille EUCAP SAHEL Nigeriä varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ’CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL’ -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti.

2.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle EUCAP SAHEL Nigeriä varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ’RESTREINT UE / EU RESTRICTED’ -tasolle saakka päätöstä 2011/292/EU noudattaen. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen liittyville kolmansille valtioille EUCAP SAHEL Nigeriä koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä Euroopan unionin turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (2) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

4.   Korkea edustaja voi siirtää 1–3 kohdassa tarkoitetut valtuudet sekä valtuudet sopia 2 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä alaisuudessaan oleville henkilöille, siviilioperaation komentajalle ja/tai operaation johtajalle.

16 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 24 kuukauden ajan.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.

(2)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/52


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2012/393/YUTP,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/486/YUTP (1) ja erityisesti sen 5 artiklan ja 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/486/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla perustettu komitea poisti 11 päivänä kesäkuuta 2012 kaksi henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen luettelosta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Komitea lisäsi 27 päivänä kesäkuuta 2012 yhden henkilön luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Tämän lisäksi komitea lisäsi 28 päivänä kesäkuuta 2012 kaksi muuta henkilöä ja kaksi yhteisöä luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Päätöksen 2011/486/YUTP liite olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä I olevat henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Poistetaan tämän päätöksen liitteessä II olevat henkilöitä koskevat merkinnät päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä olevasta luettelosta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 199, 2.8.2011, s. 57.


LIITE I

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT MERKINNÄT

A.   Talebania lähellä olevat henkilöt

1)

Bakht Gul (alias (a) Bakhta Gul (b) Bakht Gul Bahar (c) Shuqib). Syntymäaika: 1980. Syntymäpaikka: Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan. Kansalaisuus: Afganistan. Osoite: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Muita tietoja: a) Badruddin Haqqani'n viestintäavustaja. b) Koordinoi myös Haqqani-kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeitä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueilla. c) Kuuluu zadran-heimoon. YK merkinnyt luetteloon: 27.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bakht Gul on ollut keskeinen tekijä Haqqani-verkoston viestinnässä ainakin vuodesta 2009, jolloin hänen edeltäjänsä pidätettiin Afganistanissa. Vuonna 2011 Gul jatkoi suoraa raportointia Haqqani-verkoston vanhemmalle johtajalle Badruddin Haqqanille ja toimi välittäjänä tämän tapaamista toivoville henkilöille. Gulin tehtäviin kuuluu raporttien välittäminen Afganistanissa olevilta komentajilta Haqqani-verkoston vanhemmille virkailijoille, Talibanin mediavirkailijoille ja laillisille tiedotusvälineille Afganistanissa. Gul työskentelee Haqqani-verkoston virkailijoiden kanssa, Badruddin Haqqani mukaan luettuna, myös Haqqani-verkoston kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeiden koordinoimiseksi Afganistanin ja Pakistanin raja-alueilla ja itäisessä Afganistanissa. Vuonna 2010 Gul välitti operatiivisia käskyjä Badruddin Haqqanilta Afganistanissa oleville taistelijoille. Vuoden 2009 loppupuolella Gul jakoi rahaa Haqqani-verkoston alemmille komentajille, jotka liikkuivat Miram Shahin ja Afganistanin välillä.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Mirmandawin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: AM5421691 (Pakistanin passi, voimassaolo päättyy 11.8.2013). Henkilötunnus: a) Pakistanin henkilötunnus 5420250161699 b) Afganistanin henkilötunnus 585629 Osoite: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistanin maakunta, Pakistan c) Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandaharin maakunta, Afganistan. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Khairullah Barakzaihin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Hajji ‘Abd-al-Manaf. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Satar Abdul Manan on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista ja hoitajista. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar ovat yhdessä omistaneet ja hoitaneet hawala-palveluja (epävirallisia rahalähetyspalveluja) HKHS:n nimellä kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2009 loppupuolella Satarilla ja Khairullahilla oli samanarvoiset osakkuudet HKHS:ssä. Satar perusti HKHS:n ja asiakkaat päätyivät käyttämään HKHS:ää osittain Satarin ja Khairullahin tunnettujen nimien ansiosta. Satar on lahjoittanut Talibanille tuhansia dollareita Talibanin toiminnan tukemiseen Afganistanissa ja jakanut varoja Talibanille hawala-järjestelmäänsä käyttäen. Vuonna 2010 Satar antoi rahallista tukea Talibanille, ja Taliban-komentaja ja hänen liittolaisensa ovat saattaneet siirtää tuhansia dollareita Satarin kautta kapinallistoiminnan tukemiseen. Vuoden 2009 lopulla Satar majoitti vanhempia Talibanin jäseniä, tuki tuhansilla dollareilla Talibanin taistelua liittouman joukkoja vastaan Marjahissa Nad’Alin piirissä, Helmandin maakunnassa Afganistanissa ja auttoi kuljettamaan Talibanin jäsenen Marjahiin. Vuonna 2008 Satar ja Khairullah keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talibanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1965. Syntymäpaikka: a) Zumbalehin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: BP4199631 (Pakistanin passi, 25.6.2014). Henkilötunnus: Pakistanin henkilötunnus 5440005229635. Osoite: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Abdul Satar Abdul Mananiin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Haji Khudai Nazar. e) Vaihtoehtoinen isän nimi on Nazar Mohammad. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimiston (HKHS) omistajista ja hoitajista. Vuoden 2009 loppupuolella Khairullahilla ja Abdul Satar Abdul Mananilla oli HKHS:ssä samanarvoiset osakkuudet. He ovat yhdessä harjoittaneet hawala-toimintaa nimellä HKHS kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2010 alkupuolella Khairullah oli HKHS:n haarakonttorin päällikkö Kabulissa. Vuonna 2010 Khairullah toimi hawala-välittäjänä vanhemmalle Taliban-johdolle ja antoi Talibanille rahallista tukea. Yhdessä yrityskumppaninsa Satarin kanssa Khairullah antoi tuhansia dollareita Talibanille tämän toiminnan tukemiseen Afganistanissa. Vuonna 2008 Khairullah ja Satar keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talibanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

B.   Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset

1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange -rahanvaihtotoimisto alias (a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (b) Haji Khairullah ja Abdul Sattar and Company (c) Haji Khairullah Money Exchange (d) Haji Khair Ullah Money Service (e) Haji Salam Hawala (f) Haji Hakim Hawala (g) Haji Alim Hawala)

Osoite: (a) Haarakonttori 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (b) Haarakonttori 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwanin maakunta, Pakistan; (c) Haarakonttori 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabin maakunta, Pakistan; (d) Haarakonttori 4: Karachi, Sindhin maakunta, Pakistan; (e) Haarakonttori 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (f) Haarakonttori 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Kabul, Afganistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Kabul, Afganistan; (g) Haarakonttori 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; (h) Haarakonttori 8: Gereshk City, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (i) Haarakonttori 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (j) Haarakonttori 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan; (k) Haarakonttori 11: i) Sarafi Market, Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozin maakunta, Afganistan; (l) Haarakonttori 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldakin piiri, Afganistan; (m) Haarakonttori 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; (n) Haarakonttori 14: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat; (o) Haarakonttori 15: Zahedan, Iran; (p) Haarakonttori 16: Zabul, Iran. Vero- ja lupanumerot: (a) Pakistanin kansallinen veronumero: 1774308; (b) Pakistanin kansallinen veronumero: 0980338; (c) Pakistanin kansallinen veronumero: 3187777; (d) Afganistanin rahapalvelujen tarjoajan lupanumero: 044. Lisätietoja: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimisto, jota Talebanin johto käytti siirtääkseen varoja Taleban-komentajille taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi Afganistanissa vuonna 2011. (b) Yhteyksiä seuraavien kanssa: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (HKHS), jonka yhteisomistajat: Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah ovat yhdessä harjoittaneet rahanvaihtotoimintaa Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Taleban-johtajat ovat käyttäneet HKHS:ää siirtääkseen rahaa Talebanin varjokuvernööreille ja -komentajille ja vastaanottaakseen epävirallisia hawala-rahalähetyksiä Talebania varten. Vuonna 2011 Taleban-johtajat siirsivät rahaa Afganistanissa oleville Taleban-komentajille HKHS:n kautta. Vuoden 2011 loppupuolella HKHS:n Afganistanissa Helmandin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria käytettiin rahan siirtämiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörille. Vuoden 2011 puolivälissä Taleban-komentaja käytti Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaa HKHS:n haarakonttoria Afganistanissa olevien taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi. Taleban talletti kuukausittain merkittävän summan käteistä tässä HKHS:n haarakonttorissa, minkä jälkeen Taleban-komentajat saattoivat päästä varoihin käsiksi missä tahansa HKHS:n haarakonttorissa. Talebaniin kuuluvat henkilöt käyttivät HKHS:ää siirtääkseen rahaa Afganistanissa oleville hawala-tileille, jolloin operatiiviset komentajat pääsivät käsiksi varoihin. Vuoden 2009 loppupuolella HKHS:n Lashkar Gahin haarakonttorin johtaja valvoi Talebanin varojen kulkua HKHS:n kautta.

2)

Roshan money exchange -rahanvaihtotoimisto (alias (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d) Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h) Ahmad Shah Hawala).

Osoite: (a) Haarakonttori 1: i) Shop number 1584, Furqan (Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (b) Haarakonttori 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmandin maakunta, Afganistan; (c) Haarakonttori 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmandin maakunta, Afganistan; (d) Haarakonttori 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmandin maakunta, Afganistan; e) Haarakonttori 5: Ismat Bazaar, Marjahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (f) Haarakonttori 6: Zaranj, Nimruzin maakunta, Afganistan; (g) Haarakonttori 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; (h) Haarakonttori 8: Lakri City, Helmandin maakunta, Afganistan; (i) Haarakonttori 9: Gerd-e-Jangal, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (j) Haarakonttori 10: Chaghi, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (k) Haarakonttori 11: Aziz Market, Azizi Bank -pankin edessä, Waish Border, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan Lisätietoja: Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja huumausainekaupan tukemiseksi Afganistanissa. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (RMX) säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja Talebanin huumausainekauppaan liittyvän roolin tukemiseksi Afganistanissa. RMX oli yksi tärkeimmistä Talebanin käyttämistä hawala-tilien (epävirallisten rahalähetyspalvelujen) tarjoajista Helmandin maakunnassa vuonna 2011. Vuonna 2011 vanhempi Talebanin jäsen talletti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin varjokuverööreille jaettavaksi. Talebanin keväällä 2011 tekemän hyökkäyksen rahoittamiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernööri lähetti satoja tuhansia dollareita RMX:ään. Myös vuonna 2011 Talebanin jäsenet vastaanottivat RMX:ltä kymmeniä tuhansia dollareita sotilasoperaatioiden tukemiseksi. Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitseva RMX:n haarakonttori säilytti kymmeniä tuhansia dollareita, jotka Taleban-komentajien oli määrä hakea. Vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörin puolesta RMX:ää tuhansien dollareiden lähettämiseksi Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle. Taleban on käyttänyt RMX:n Helmanin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria varojen siirtämiseksi paikallisiin operaatioihin. Vuonna 2011 alempi Taleban-komentaja siirsi kymmeniä tuhansia dollareita Taleban-komentajalle RMX:n Lashkar Gahin haarakonttorin kautta. Taleban lähetti varoja myös RMX:n Lashkar Gahin haarakonttoriin Taleban-komentajille jaettavaksi vuonna 2010. Myös vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti RMX:ää lähettääkseen kymmeniä tuhansia dollareita Afganistaniin Helmandin maakuntaan ja Heratin maakuntaan Talebanin Helmanin maakunnan varjokuvernöörin puolesta. Vuonna 2009 vanhempi Talebanin edustaja nosti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi.

RMX:ään lähetetty raha oli peräisin Iranista. Vuonna 2008 Taleban-johtaja käytti RMX:ää siirtääkseen tuhansia dollareita Pakistanista Afganistaniin. Taleban käyttää RMX:ää myös helpottaakseen rooliaan Afganistanin huumausainekaupassa. Vuonna 2011 Taleban-virkamiehet, mm. Helmanin maakunnan varjokuvernööri, siirsivät satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla olevasta RMX:n haarakonttorista Afganistanissa oleville hawala-tileille huumausaineiden ostamista varten Taleban-virkamiesten puolesta. Myös vuonna 2011 eräs Taleban-virkamies ohjeisti Helmandin maakunnassa olevia Taleban-komentajia siirtämään oopiumista saatuja rahoja RMX:n kautta. Yksi Talebanin piiripäällikkö siirsi tuhansia dollareita Afganistanin Helmandin maakunnassa sijaitsevasta Marjahin piiristä Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle olevaan RMX:n haarakonttoriin.


LIITE II

2 ARTIKLASSA TARKOITETUT MERKINNÄT

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/57


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Italiassa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2012/394/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (1) (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italia ilmoitti komissiolle 20 päivänä syyskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä, jonka komissio vastaanotti 21 päivänä syyskuuta 2011, direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla toteutettavat toimenpiteet, joilla pyritään yhdentämään, saattamaan ajan tasalle ja muuttamaan tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet, jotka komissio hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2007 antamallaan päätöksellä (2).

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Italian tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Italian toimenpiteisiin kuuluva muutettu luettelo yhteiskunnallisesti erityisen merkittävistä tapahtumista on selvä ja läpinäkyvä, ja Italiassa oli käynnistetty laajamittainen kuuleminen edellisen luettelon muuttamisesta.

(5)

Komissio katsoi, että Italian ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut uudet tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) tapahtuma herättää jäsenvaltiossa erityistä ja laajaa kiinnostusta ja siitä ovat kiinnostuneita myös henkilöt, jotka tavallisesti eivät seuraa tämäntyyppisiä (urheilu)tapahtumia televisiosta; ii) tapahtuma on laajalti tunnustettu, sillä on selkeää kulttuurista merkitystä jäsenvaltion kansalaisille ja se vahvistaa kansan kulttuuri-identiteettiä; iii) tapahtumaan, joka on merkittävä kansainvälinen kilpailu tai turnaus, osallistuu maajoukkue; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Moottoripyörien Grand Prix -ajot ovat Italiassa laajalti erityisen suosittu tapahtuma. Myös sellainen yleisö, joka ei yleensä seuraa ajoja, kiinnostuu niistä, koska italialaisia ajajia ja valmistajia on mukana erittäin huomattavassa kansainvälisessä kilpailussa. Ajoja on myös perinteisesti lähetetty suorina, vapaasti vastaanotettavina televisiolähetyksinä, joilla on suuret katsojaluvut.

(7)

Koripallon, vesipallon ja lentopallon maailmanmestaruuskisojen loppu- ja välieräottelut, joissa pelaa Italian maajoukkue, täyttävät edellytyksen, että maajoukkue on mukana huomattavassa kansainvälisessä kisassa. Sen lisäksi ottelut herättävät erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa, myös yleisössä, joka ei yleensä seuraa kyseisiä urheilulajeja. Ne on perinteisesti lähetetty suorina televisiolähetyksinä, joilla on suuret katsojaluvut.

(8)

Rugbyn maailmanmestaruusottelut, joissa pelaa Italian maajoukkue, täyttävät edellytyksen, että maajoukkue on mukana huomattavassa kansainvälisessä kisassa. Sen lisäksi ne herättävät erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa, myös yleisössä, joka ei yleensä seuraa rugbya.

(9)

Rugbyn Six Nations -ottelut, joissa pelaa Italian maajoukkue, täyttävät edellytyksen, että maajoukkue on mukana huomattavassa kansainvälisessä kisassa. Sen lisäksi ottelut herättävät erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa, myös yleisössä, joka ei yleensä seuraa kyseistä lajia. Ottelut on perinteisesti lähetetty suorina televisiolähetyksinä, joiden katsojaluvut ovat kerta kerralta suuremmat.

(10)

Davis Cupin ja Fed Cupin välierä- ja loppuottelut, joissa pelaa Italian maajoukkue, täyttävät edellytyksen, että maajoukkue on mukana huomattavassa kansainvälisessä kilpailussa. Sen lisäksi ne herättävät erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa, myös yleisössä, joka ei yleensä seuraa tennistä.

(11)

Italian avoimen tennisturnauksen loppu- ja välieräottelut, joihin osallistuu italialaisia tenniksen pelaajia, täyttävät edellytyksen, että italialaisia osallistuu huomattavaan kansainväliseen kisaan. Sen lisäksi ottelut herättävät erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa, myös yleisössä, joka ei yleensä seuraa tennistä. Kiinnostus johtuu osittain paikasta, jossa kilpailut pelataan. Erityisen ja laajan kiinnostuksen vahvistavat katsojaluvut, jotka näyttäisivät osoittavan yleisön kiinnostuksen ja innostuksen lisääntyneen viime vuosina.

(12)

Maantiepyöräilyn miesten ammattilais-MM-kisat herättävät erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa ja kiinnostavat myös muita ihmisiä, jotka eivät tavallisesti seuraa tämäntyyppisiä tapahtumia. Tämä johtuu osittain siitä, että mukana on myös Italian urheilijoita, ja kisat on perinteisesti lähetetty vapaasti vastaanotettavina televisiolähetyksinä, ja niillä on suuret katsojaluvut.

(13)

Milanon La Scala -teatterin oopperakauden avajaisesitys herättää erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa ja kiinnostaa myös ihmisiä, jotka eivät tavallisesti seuraa tämäntyyppisiä tapahtumia. Tapahtuma on Italiassa laajalti tunnustettu, sillä on kulttuurista merkitystä ja se vahvistaa italialaisten kulttuuri-identiteettiä.

(14)

Venetsian La Fenice -teatterin uuden vuoden konsertin televisiolähetys herättää erityistä ja laajaa kiinnostusta Italiassa ja kiinnostaa myös ihmisiä, jotka eivät tavallisesti seuraa tämäntyyppisiä tapahtumia. Tapahtuma on Italiassa laajalti tunnustettu, sillä on kulttuurista merkitystä ja se vahvistaa italialaisten kulttuuri-identiteettiä. Konsertit on perinteisesti lähetetty vapaasti vastaanotettavina televisiolähetyksinä, ja lähetyksillä on suuret katsojaluvut.

(15)

Italian toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan SEUT-sopimuksen 56 artiklassa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta. Perusteluna on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisen saatavuuden varmistaminen.

(16)

Italian toimenpiteet ovat myös EU:n kilpailusääntöjen mukaisia, sillä luetteloon kuuluvien tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä pohjautuu objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(17)

Italian toimenpiteiden yleistä oikeasuhteisuutta tukevat useat tekijät. Ensinnäkin katettavan väestömäärän kynnysarvon alentaminen 90 prosentista 80 prosenttiin lisää toimenpiteiden oikeasuhteisuutta, koska se lisää vaatimukset mahdollisesti täyttävien televisiotoiminnan harjoittajien määrää. Toiseksi on otettu käyttöön vapaaehtoinen järjestely, jolla ratkaistaan lähetystoiminnan harjoittajien väliset kiistat, jotka koskevat televisiolähetystoiminnan teknisiä menetelmiä ja kohtuullisen korvauksen maksamista lähetyksien yksinoikeuksia koskevasta alilisenssistä. Kolmanneksi Italian lopullisten toimenpiteiden voimaantuloa lykätään 1 päivään syyskuuta 2012, jotta voidaan varmistaa, että käynnissä olevat neuvottelut voidaan saattaa päätökseen ilman häiriöitä. Lopuksi Italian toimenpiteissä otetaan huomioon tilanteet, joissa vaatimukset täyttämättömät lähetystoiminnan harjoittajat ovat ostaneet oikeudet lueteltuihin tapahtumiin, jolloin tarkoituksena on varmistaa asianmukaiset järjestelyt oikeuksien alilisenssoimiseksi vaatimukset täyttäville lähetystoiminnan harjoittajille, ja tilanteet, joissa luetelluille tapahtumille ei ole vaatimukset täyttäviä ostajia, jolloin tarkoituksena on varmistaa, että vaatimukset täyttämätön lähetystoiminnan harjoittaja voi käyttää oikeuksiaan, jotta vältetään tilanne, jossa luetteloon kuuluvaa tapahtumaa ei lähetettäisi lainkaan.

(18)

Komissio ilmoitti muille jäsenvaltioille Italian tiedoksi antamat toimenpiteet ja esitteli tämän varmistusprosessin tulokset direktiivin 2010/13/EU 29 artiklan nojalla perustetun komitean kokouksessa. Komitea antoi kokouksessa niistä myönteisen lausunnon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Toimenpiteet, jotka Italian on määrä toteuttaa direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla ja jotka oli ilmoitettu komissiolle direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti 21 päivään syyskuuta 2011, ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

2.   Toimenpiteet, jotka Italia lopulta toteuttaa, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä heti kun ne on hyväksytty kansallisella tasolla, ja ne ilmoitetaan komissiolle. Tämä katsotaan direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi julkaisemiseksi.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  2007/475/EY: Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Italiassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa (EUVL L 180, 10.7.2007, s.5).


LIITE

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) annetun direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan mukainen julkaiseminen

Seuraavassa on otteita Italian televiranomaisten 15 päivänä maaliskuuta 2012 tekemästä päätöksestä nro 131/12/CONS. Päätös koskee Italian toteuttamia toimenpiteitä, jotka julkaistaan direktiivin 2010/13/EY 14 artiklan nojalla:


”ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Radiopalveluja ja audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan säädöksen 32 b artiklan mukaisesti viranomainen hyväksyy lopullisesti luettelon yhteiskunnallisesti erityisen merkittävistä tapahtumista, joiden lähetys varmistetaan reaaliaikaisesti vapaasti vastaanotettavassa muodossa. Luettelo esitetään tähän päätökseen erottamattomasti kuuluvissa liitteissä A ja B.

2.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012, ja se julkaistaan Italian tasavallan virallisessa lehdessä ja viranomaisen www-sivulla. Ainoastaan liite A julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Roomassa 15 päivänä maaliskuuta 2011 (1)

Il presidente

Corrado CALABRÒ

Il commissario relatore

Nicola D’ANGELO

Il commissario relatore

Antonio MARTUSCIELLO

Todistus päätöksen sääntöjenmukaisuudesta

Il secretario generale

Roberto VIOLA”

VIESTINTÄVIRANOMAINEN

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

”LIITE A PÄÄTÖSLAUSELMAAN N:o 131/12/CONS, 15.3.2012

LUETTELO YHTEISKUNNALLISESTI ERITYISEN MERKITTÄVISTÄ TAPAHTUMISTA, JOIDEN LÄHETYS VARMISTETAAN REAALIAIKAISESTI VAPAASTI VASTAANOTETTAVASSA MUODOSSA

(yhteisön kannalta merkityksellinen)

1 artikla

Yhteiskunnallisesti erityisen merkittävät tapahtumat

1.   Tämä päätös koskee sellaisten tapahtumien televisiointia, joilla katsotaan olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä

2.   Tässä luettelossa

A.

’yhteiskunnallisesti merkittävällä tapahtumalla’ tarkoitetaan urheilu- tai muita tapahtumia, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavaa kriteeriä:

a)

tapahtuma ja sen lopputulos herättävät Italiassa erityistä ja laajaa kiinnostusta ja niistä ovat kiinnostuneita myös henkilöt, jotka tavallisesti eivät seuraa tämäntyyppisiä tapahtumia televisiosta;

b)

tapahtuma on laajalti tunnustettu, sillä on kulttuurista merkitystä ja se vahvistaa italialaisten kulttuuri-identiteettiä;

c)

tapahtumaan osallistuu kansallinen joukkue, joka edustaa tiettyä urheilulajia merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa;

d)

tapahtuma on perinteisesti esitetty maksuttoman television kautta ja sillä on ollut Italiassa huomattavat katsojaluvut;

B.

’edellytykset täyttävällä lähetystoiminnan harjoittajalla’ tarkoitetaan Italian lainkäyttövaltaan kuuluvaa televisiolähetystoiminnan harjoittajaa, joka pystyy varmistamaan vähintään 80 prosentille Italian yleisöstä mahdollisuuden seurata kyseisiä tapahtumia reaaliaikaisesti vapaasti vastaanotettavassa muodossa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

2 artikla

Luettelo tapahtumista ja lähetysoikeuksien käyttöehdot

1.   Viestintäviranomainen on laatinut seuraavan luettelon tapahtumista, joilla katsotaan olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä ja joita Italian lainkäyttövaltaan kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat eivät saa lähettää yksinoikeudella ja ainoastaan koodatussa muodossa, jotta vähintään 80 prosenttia Italian väestöstä voi seurata näitä lähetyksiä reaaliaikaisesti ilman ylimääräisiä kustannuksia:

a)

kesä- ja talviolympialaiset;

b)

jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelu ja kaikki Italian maajoukkueen ottelut;

c)

jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelu ja kaikki Italian maajoukkueen ottelut;

d)

Italian jalkapallomaajoukkueen koti- ja vierasottelut virallisissa jalkapalloturnauksissa;

e)

Mestarien Liigan ja Euroopan liigan loppu- ja välieräottelut, jos italialainen joukkue pelaa niissä;

f)

Italian ympäriajo (Giro d'Italia) -pyöräilykilpailu;

g)

Formula 1:n Italian Grand Prix -ajot;

h)

moottoripyörien Italian Grand Prix -ajot;

i)

koripallon, vesipallon, lentopallon ja rugbyn maailmanmestaruuskisojen loppu- ja välieräottelut, jos Italian maajoukkue pelaa niissä;

j)

rugbyn Six Nations -turnauksen ottelut, jos Italian maajoukkue pelaa niissä;

k)

Davis Cupin ja Fed Cupin loppu- ja välieräottelut, jos Italian maajoukkue pelaa niissä, sekä Italian avoimen tennisturnauksen loppu- ja välieräottelut, jos niissä pelaa italialaisia urheilijoita;

l)

maantiepyöräilyn MM-kisat;

m)

San Remon musiikkifestivaalit;

n)

Milanon La Scala -oopperan näytäntökauden avausnäytös;

o)

Venetsian La Fenice -oopperatalon uudenvuodenkonsertti.

2.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa mainitut tapahtumat on lähetettävä kokonaan suorana lähetyksenä. Muiden tapahtumien osalta lähetystoiminnan harjoittajat voivat vapaasti päättää, millä tavoin tapahtumat lähetetään koodaamattomassa muodossa. Lähetykset voivat tapahtua kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä taikka myöhemmin kokonaan tai osittain jälkilähetyksenä.

3.   Jos yhden tai useamman 1 kohdassa tarkoitetun tapahtuman lähetysoikeudet hankkii lähetystoiminnan harjoittaja, joka ei täytä edellytyksiä, sen on julkaistava internetsivustollaan riittävän aikaisin ehdotus lähetysoikeuksien luovuttamiseksi tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin markkinaehdoin, jotta kyseinen tapahtuma voidaan lähettää 1 kohdan mukaisin ehdoin, ja ilmoitettava asiasta samaan aikaan viestintäviranomaiselle.

4.   Jos yksikään edellytykset täyttävä lähetystoiminnan harjoittaja ei tee tarjousta tai tarjousta ei tehdä tasapuolisten, kohtuullisten ja syrjimättömien markkinaehtojen mukaisesti, lähetysoikeudet omistava lähetystoiminnan harjoittaja voi käyttää niitä poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään.

5.   Viestintäviranomainen pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopivaan aikaan ja omasta päätöksestään 1 kohdassa vahvistettua luetteloa ja 2 kohdassa vahvistettuja ehtoja.

3 artikla

Riitoihin sovellettava menettely

1.   Tapauksissa, joissa lähetystoiminnan harjoittajien välillä syntyy riitaa edellä 2 artiklan 1 kohdassa olevaan luetteloon sisältyvän tapahtuman lähetykseen liittyvien teknisten menetelmien määrittelystä ja sopivan hyvityksen maksamisesta vastineeksi yksinoikeuksia koskevasta alilisenssistä, sovelletaan päätöslauselman N:o 352/08/CONS liitteenä olevassa asetuksessa säädettyä menettelyä, jolloin kyseisellä asetuksella infrastruktuurien ja verkkojen komitealle annetut valtuudet katsotaan annetuiksi neuvostolle, jaostoksi katsotaan mediapalvelujen jaosto ja johtajaksi katsotaan mediapalvelujen jaoston johtaja.”


(1)  Tämä on painovirhe, ja oikea päivämäärä on 15. maaliskuuta 2012, kuten versiossa, joka on julkaistu 19 päivänä huhtikuuta 2012 Italian tasavallan virallisen lehden yleisen sarjan numerossa 92.


17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/62


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän hyväksymisestä

(2012/395/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/30/EY (3), ja erityisesti sen 7 c artiklan 6 kohdan,

on kuullut direktiivin 2009/28/EY 25 artiklan 2 kohdan nojalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 98/28/EY ja 2009/28/EY vahvistetaan biopolttoaineiden kestävyyskriteerit. Direktiivin 98/70/EY 7 b ja 7 c artiklan sekä liitteen IV säännökset ovat direktiivin 2009/28/EY 17 ja 18 artiklan sekä liitteen V säännösten kaltaiset.

(2)

Kun biopolttoaineet ja bionesteet otetaan huomioon 17 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan soveltamiseksi, jäsenvaltioiden olisi vaadittava talouden toimijoita osoittamaan, että biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit.

(3)

Direktiivin 2009/28/EY johdanto-osan 76 kappaleessa todetaan, että olisi vältettävä kohtuuttoman rasitteen aiheuttamista teollisuudelle ja että vapaaehtoisilla järjestelmillä voidaan edistää toimivien ratkaisujen löytämistä kyseisten kestävyyskriteerien täyttymisen todentamiseksi.

(4)

Komissio voi päättää, että vapaaehtoisella kansallisella tai kansainvälisellä järjestelmällä voidaan osoittaa, että biopolttoainetoimitukset täyttävät direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3–5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit tai että mainitun direktiivin 17 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi tarvittavat tiedot saadaan vapaaehtoisesta kansallisesta tai kansainvälisestä järjestelmästä, jota käytetään kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten mittaamiseen.

(5)

Komissio voi hyväksyä tällaisen vapaaehtoisen järjestelmän viideksi vuodeksi.

(6)

Jos talouden toimija esittää komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän mukaisesti saadut todisteet tai tiedot siltä osin kuin hyväksymistä koskeva päätös ne kattaa, jäsenvaltio ei saisi vaatia toimittajalta lisänäyttöä kestävyyskriteerien täyttymisestä.

(7)

Komissiolle esitettiin 4 päivänä huhtikuuta 2012 Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän hyväksymistä koskeva hakemus. Järjestelmä kattaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotetut viljan, öljysiemenet ja sokerijuurikkaan niiden sadon ensimmäiseen toimituspisteeseen saakka. Hyväksytty järjestelmä olisi asetettava saataville direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otetun avoimuusfoorumin kautta. Komissio ottaa huomioon kaupallista arkaluonteisuutta koskevat näkökohdat ja voi päättää julkistaa kyseisen järjestelmän vain tietyiltä osin.

(8)

Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän arviointi osoitti, että järjestelmä kattaa riittävästi direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa vahvistetut kestävyyskriteerit, ja että siinä sovelletaan sadon ensimmäiseen toimituspisteeseen saakka ainetasemenetelmää direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä ei kata direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohtaa eikä direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohtaa, mutta siinä saadaan tarkat tiedot kahdesta seikasta, jotka ovat tarpeen direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi, eli maantieteellisestä alueesta, jolta sato on peräisin, sekä maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvista annualisoiduista päästöistä. Järjestelmässä on pieni joukko jäseniä, joiden kunkin omistamista maista osa ei täytä kestävyyskriteerejä. Verkossa olevassa järjestelmän jäsentietokannassa mainitaan, ovatko jäsenten maat osittain vai kokonaan direktiivien säännösten mukaisia, sekä esitetään sadonkorjuun jälkeen tehtävä ilmoitus eli ”combinable crops passport” (leikkuupuimurilla korjattavia viljelykasveja koskeva passi), josta ilmenee, että tuotetoimitukset ovat direktiivissä vahvistettujen kestävyyskriteerien mukaisia.

(9)

Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän arvioinnissa todettiin, että se noudattaa riittäviä luotettavuutta, avoimuutta ja riippumatonta valvontaa koskevia standardeja.

(10)

Tämä päätös ei koske mitään muita Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän kattamia kestävyysnäkökohtia. Nämä muut kestävyysnäkökohdat eivät ole pakollisia, jotta järjestelmä noudattaisi direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettuja kestävyyskriteereitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapaaehtoinen järjestelmä Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme, joka toimitettiin komissiolle 4 päivänä huhtikuuta 2012 hyväksyntää varten, osoittaa ”combinable crops passport” -asiakirjalla, että vilja-, öljysiemen- ja sokerijuurikastoimitukset täyttävät kestävyyskriteerit, jotka vahvistetaan direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa ja 17 artiklan 5 kohdassa sekä direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3 kohdassa, 7 b artiklan 4 kohdassa ja 7 b artiklan 5 kohdassa. Järjestelmä antaa myös direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 2 kohdan tarkoituksia varten täsmällisiä tietoja direktiivin 98/70/EY liitteessä IV olevan C osan 1 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY liitteessä V olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetuista maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvista annualisoiduista päästöistä (e l ), joiden järjestelmä osoittaa olevan nolla, sekä direktiivin 98/70/EY liitteessä IV olevan C osan 6 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY liitteessä V olevan C osan 6 kohdassa tarkoitetusta maantieteellisestä alueesta.

Vapaaehtoista järjestelmää Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme voidaan käyttää sadon ensimmäiseen toimituspisteeseen saakka tuotetoimituksille osoittamaan, että toimitukset ovat direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 1 kohdan mukaisia.

2 artikla

Päätös on voimassa viisi vuotta sen voimaantulosta. Jos järjestelmään tehdään komission päätöksen hyväksymisen jälkeen sellaisia sisältöä koskevia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa päätöksen perustaan, muutoksista on ilmoitettava komissiolle viipymättä. Komissio tarkastelee ilmoitettuja muutoksia arvioidakseen, kattaako järjestelmä edelleen riittävällä tavalla hyväksynnän perustana olevat kestävyyskriteerit.

Jos on selkeää näyttöä siitä, ettei järjestelmässä ole pantu täytäntöön tämän päätöksen soveltamisen kannalta olennaisia osia, tai tällaisten osien täytäntöönpano on vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla laiminlyöty, komissio voi kumota päätöksensä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 88.


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

17.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/64


EU–PLO-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2012,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2012,

kuuden alakomitean perustamisesta ja EY–PLO-sekakomitean päätöksen N:o 1/2008 kumoamisesta

(2012/396/EU)

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) kaupasta ja yhteistyöstä tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen (1), jäljempänä ’väliaikainen assosiaatiosopimus’,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Väliaikaisen assosiaatiosopimuksen 66 artiklassa määrätään sellaisten muiden komiteoiden, jäljempänä ’alakomiteat’, perustamisesta, jotka voivat auttaa EU–PLO-sekakomiteaa sen tehtävien suorittamisessa.

(2)

Euroopan naapuruuspolitiikan ja sen toimintaohjelmien toteuttaminen monilla eri aloilla edellyttää uusien alakomiteoiden perustamista.

(3)

Väliaikaisen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa on alkanut uusi vaihe Euroopan naapuruuspolitiikan ja alueella tapahtuvien muutosten myötä.

(4)

Palestiinalaishallinto on pyytänyt alakomiteoiden lukumäärän lisäämistä.

(5)

EY–PLO-sekakomitean päätös N:o 1/2008 olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustetaan liitteessä I luetellut EU–PLO-sekakomitean kuusi alakomiteaa.

Vahvistetaan niiden työjärjestykset, sellaisina kuin ne esitetään liitteessä II.

EU–PLO-sekakomitea toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että alakomiteat toimivat asianmukaisesti. Se voi lisäksi päättää perustaa ryhmiä tai lakkauttaa olemassa olevia ryhmiä.

2 artikla

Kumotaan EY–PLO-sekakomitean päätös N:o 1/2008.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2012.

EU–PLO-sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

H. MINGARELLI


(1)  EYVL L 187, 16.7.1997, s. 3.


LIITE I

EU–PLO-SEKAKOMITEAN YHTEYDESSÄ TOIMIVAT ALAKOMITEAT

1.

”Ihmisoikeudet, hyvä hallintotapa ja oikeusvaltio” -alakomitea

2.

”Sosiaali- ja terveysasiat” -alakomitea

3.

”Tutkimus, innovaatio, tietoyhteiskunta, audiovisuaaliala ja viestintä, koulutus ja kulttuuri” -alakomitea

4.

”Talous- ja rahoitusasiat” -alakomitea

5.

”Kauppa ja sisämarkkinat, teollisuus, maatalous ja kalastus, tulli” -alakomitea

6.

”Energia, liikenne, ilmastonmuutos, ympäristö, vesi” -alakomitea


LIITE II

1.   ”Ihmisoikeudet, hyvä hallintotapa ja oikeusvaltio” -alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomitea koostuu Euroopan unionin sekä palestiinalaishallinnon edustajista. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen alakomitean puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee sekakomitean alaisuudessa ja raportoi tälle kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tehdä ehdotuksia sekakomitealle.

3.   Aihealueet

Alakomitea keskustelee väliaikaisen assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta jäljempänä luetelluilla aloilla ja arvioi edistymistä toimintaohjelmassa eriteltyjen ja hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarvittaessa alakomitea tarkastelee julkishallinnon alan kysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Tässä yhteydessä alakomitea tarkastelee jäljempänä luetelluilla aloilla ilmeneviä ongelmia ja ehdottaa mahdollisia toimia niiden ratkaisemiseksi:

a)

ihmisoikeudet;

b)

hyvä hallintotapa;

c)

oikeusvaltio.

Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sekakomitean päätöksellä siihen voidaan lisätä muita aloja, myös horisontaalisia aloja.

Alakomitean kokouksissa voidaan käsitellä yhteen, useampaan tai kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyviä kysymyksiä.

4.   Sihteeristö

Euroopan unionin virkamies ja palestiinalaishallinnon virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä.

Kaikki alakomiteaa koskevat tiedonannot toimitetaan sihteereille.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu olosuhteiden niin vaatiessa. Kokous voidaan kutsua koolle kumman tahansa osapuolen puheenjohtajan pyynnöstä, jonka osapuoli toimittaa pysyvän sihteerinsä välityksellä toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön viidentoista työpäivän kuluessa.

Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomitea voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa. Kokousten koollekutsumista koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhdessä sopimana ajankohtana niiden sopimassa paikassa.

Asianomainen pysyvä sihteeri kutsuu kokoukset koolle yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Molempien osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan ennen kutakin kokousta puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarvittavien erityistietojen saamiseksi.

6.   Kokousten esityslista

Asioiden ottamista alakomitean esityslistalle koskevat pyynnöt toimitetaan pysyville sihteereille.

Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan kutakin kokousta varten. Asianomainen pysyvä sihteeri toimittaa sen toisen osapuolen pysyvälle sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokouksen alkua.

Alustavassa esityslistassa on mainittava asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille viimeistään viisitoista päivää ennen kokouksen alkua. Käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää molempien osapuolten suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Alakomitean pysyvät sihteerit toimittavat pöytäkirjajäljennöksen sekä alakomitean ehdotukset sekakomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

2.   ”Sosiaali- ja terveysasiat” -alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomitea koostuu Euroopan unionin sekä palestiinalaishallinnon edustajista. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen alakomitean puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee sekakomitean alaisuudessa ja raportoi tälle kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tehdä ehdotuksia sekakomitealle.

3.   Aihealueet

Alakomitea keskustelee väliaikaisen assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta jäljempänä luetelluilla aloilla ja arvioi edistymistä toimintaohjelmassa eriteltyjen ja hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarvittaessa alakomitea tarkastelee julkishallinnon alan kysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Tässä yhteydessä alakomitea tarkastelee jäljempänä luetelluilla aloilla ilmeneviä ongelmia ja ehdottaa mahdollisia toimia niiden ratkaisemiseksi:

a)

työllisyys ja sosiaalinen kehitys;

b)

kansanterveys.

Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sekakomitean päätöksellä siihen voidaan lisätä muita aloja, myös horisontaalisia aloja.

Alakomitean kokouksissa voidaan käsitellä yhteen, useampaan tai kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyviä kysymyksiä.

4.   Sihteeristö

Euroopan unionin virkamies ja palestiinalaishallinnon virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä.

Kaikki alakomiteaa koskevat tiedonannot toimitetaan sihteereille.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu olosuhteiden niin vaatiessa. Kokous voidaan kutsua koolle kumman tahansa osapuolen puheenjohtajan pyynnöstä, jonka osapuoli toimittaa pysyvän sihteerinsä välityksellä toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön viidentoista työpäivän kuluessa.

Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomitea voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa. Kokousten koollekutsumista koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhdessä sopimana ajankohtana niiden sopimassa paikassa.

Asianomainen pysyvä sihteeri kutsuu kokoukset koolle yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Molempien osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan ennen kutakin kokousta puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarvittavien erityistietojen saamiseksi.

6.   Kokousten esityslista

Asioiden ottamista alakomitean esityslistalle koskevat pyynnöt toimitetaan pysyville sihteereille.

Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan kutakin kokousta varten. Asianomainen pysyvä sihteeri toimittaa sen toisen osapuolen pysyvälle sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokouksen alkua.

Alustavassa esityslistassa on mainittava asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille viimeistään viisitoista päivää ennen kokouksen alkua. Käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää molempien osapuolten suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Alakomitean pysyvät sihteerit toimittavat pöytäkirjajäljennöksen sekä alakomitean ehdotukset sekakomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

3.   ”Tutkimus, innovaatio, tietoyhteiskunta, audiovisuaaliala ja viestintä, koulutus ja kulttuuri” -alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomitea koostuu Euroopan unionin sekä palestiinalaishallinnon edustajista. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen alakomitean puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee sekakomitean alaisuudessa ja raportoi tälle kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tehdä ehdotuksia sekakomitealle.

3.   Aihealueet

Alakomitea keskustelee väliaikaisen assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta jäljempänä luetelluilla aloilla ja arvioi edistymistä toimintaohjelmassa eriteltyjen ja hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarvittaessa alakomitea tarkastelee julkishallinnon alan kysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Tässä yhteydessä alakomitea tarkastelee jäljempänä luetelluilla aloilla ilmeneviä ongelmia ja ehdottaa mahdollisia toimia niiden ratkaisemiseksi:

a)

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus;

b)

kulttuuri;

c)

nuoriso;

d)

tietoyhteiskunta ja audiovisuaali- ja viestintäpolitiikka;

e)

tiede ja teknologia;

f)

tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sekakomitean päätöksellä siihen voidaan lisätä muita aloja, myös horisontaalisia aloja.

Alakomitean kokouksissa voidaan käsitellä yhteen, useampaan tai kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyviä kysymyksiä.

4.   Sihteeristö

Euroopan unionin virkamies ja palestiinalaishallinnon virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä.

Kaikki alakomiteaa koskevat tiedonannot toimitetaan sihteereille.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu olosuhteiden niin vaatiessa. Kokous voidaan kutsua koolle kumman tahansa osapuolen puheenjohtajan pyynnöstä, jonka osapuoli toimittaa pysyvän sihteerinsä välityksellä toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön viidentoista työpäivän kuluessa.

Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomitea voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa. Kokousten koollekutsumista koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhdessä sopimana ajankohtana niiden sopimassa paikassa.

Asianomainen pysyvä sihteeri kutsuu kokoukset koolle yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Molempien osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan ennen kutakin kokousta puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarvittavien erityistietojen saamiseksi.

6.   Kokousten esityslista

Asioiden ottamista alakomitean esityslistalle koskevat pyynnöt toimitetaan pysyville sihteereille.

Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan kutakin kokousta varten. Asianomainen pysyvä sihteeri toimittaa sen toisen osapuolen pysyvälle sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokouksen alkua.

Alustavassa esityslistassa on mainittava asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille viimeistään viisitoista päivää ennen kokouksen alkua. Käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää molempien osapuolten suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Alakomitean pysyvät sihteerit toimittavat pöytäkirjajäljennöksen sekä alakomitean ehdotukset sekakomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

4.   ”Talous- ja rahoitusasiat” -alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomitea koostuu Euroopan unionin sekä palestiinalaishallinnon edustajista. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen alakomitean puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee sekakomitean alaisuudessa ja raportoi tälle kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tehdä ehdotuksia sekakomitealle.

3.   Aihealueet

Alakomitea keskustelee väliaikaisen assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta jäljempänä luetelluilla aloilla ja arvioi edistymistä toimintaohjelmassa eriteltyjen ja hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarvittaessa alakomitea tarkastelee julkishallinnon alan kysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Tässä yhteydessä alakomitea tarkastelee jäljempänä luetelluilla aloilla ilmeneviä ongelmia ja ehdottaa mahdollisia toimia niiden ratkaisemiseksi:

a)

taloudellinen vastuu ja julkisen talouden moitteeton hoito;

b)

talouden uudistaminen ja kehittäminen;

c)

tilastot.

Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sekakomitean päätöksellä siihen voidaan lisätä muita aloja, myös horisontaalisia aloja.

Alakomitean kokouksissa voidaan käsitellä yhteen, useampaan tai kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyviä kysymyksiä.

4.   Sihteeristö

Euroopan unionin virkamies ja palestiinalaishallinnon virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä.

Kaikki alakomiteaa koskevat tiedonannot toimitetaan sihteereille.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu olosuhteiden niin vaatiessa. Kokous voidaan kutsua koolle kumman tahansa osapuolen puheenjohtajan pyynnöstä, jonka osapuoli toimittaa pysyvän sihteerinsä välityksellä toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön viidentoista työpäivän kuluessa.

Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomitea voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa. Kokousten koollekutsumista koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhdessä sopimana ajankohtana niiden sopimassa paikassa.

Asianomainen pysyvä sihteeri kutsuu kokoukset koolle yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Molempien osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan ennen kutakin kokousta puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarvittavien erityistietojen saamiseksi.

6.   Kokousten esityslista

Asioiden ottamista alakomitean esityslistalle koskevat pyynnöt toimitetaan pysyville sihteereille.

Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan kutakin kokousta varten. Asianomainen pysyvä sihteeri toimittaa sen toisen osapuolen sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokouksen alkua.

Alustavassa esityslistassa on mainittava asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille viimeistään viisitoista päivää ennen kokouksen alkua. Käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää molempien osapuolten suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Alakomitean pysyvät sihteerit toimittavat pöytäkirjajäljennöksen sekä alakomitean ehdotukset sekakomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

5.   ”Kauppa ja sisämarkkinat, teollisuus, maatalous ja kalastus, tulli” -alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomitea koostuu Euroopan unionin sekä palestiinalaishallinnon edustajista. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen alakomitean puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee sekakomitean alaisuudessa ja raportoi tälle kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tehdä ehdotuksia sekakomitealle.

3.   Aihealueet

Alakomitea keskustelee väliaikaisen assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta jäljempänä luetelluilla aloilla ja arvioi edistymistä toimintaohjelmassa eriteltyjen ja hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarvittaessa alakomitea tarkastelee julkishallinnon alan kysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Tässä yhteydessä alakomitea tarkastelee jäljempänä luetelluilla aloilla ilmeneviä ongelmia ja ehdottaa mahdollisia toimia niiden ratkaisemiseksi:

a)

kauppaan liittyvät asiat;

b)

maatalous ja kalastus;

c)

terveys- ja kasvinsuojeluasiat;

d)

investointi;

e)

markkinoiden ja sääntelyn uudistaminen;

f)

teollisuus sekä pienet ja keskisuuret yritykset;

g)

tulliasiat;

h)

verotus.

Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sekakomitean päätöksellä siihen voidaan lisätä muita aloja, myös horisontaalisia aloja.

Alakomitean kokouksissa voidaan käsitellä yhteen, useampaan tai kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyviä kysymyksiä.

4.   Sihteeristö

Euroopan unionin virkamies ja palestiinalaishallinnon virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä.

Kaikki alakomiteaa koskevat tiedonannot toimitetaan sihteereille.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu olosuhteiden niin vaatiessa. Kokous voidaan kutsua koolle kumman tahansa osapuolen puheenjohtajan pyynnöstä, jonka osapuoli toimittaa pysyvän sihteerinsä välityksellä toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön viidentoista työpäivän kuluessa.

Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomitea voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa. Kokousten koollekutsumista koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhdessä sopimana ajankohtana niiden sopimassa paikassa.

Asianomainen pysyvä sihteeri kutsuu kokoukset koolle yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Molempien osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan ennen kutakin kokousta puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarvittavien erityistietojen saamiseksi.

6.   Kokousten esityslista

Asioiden ottamista alakomitean esityslistalle koskevat pyynnöt toimitetaan pysyville sihteereille.

Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan kutakin kokousta varten. Asianomainen pysyvä sihteeri toimittaa sen toisen osapuolen pysyvälle sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokouksen alkua.

Alustavassa esityslistassa on mainittava asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille viimeistään viisitoista päivää ennen kokouksen alkua. Käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää molempien osapuolten suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Alakomitean pysyvät sihteerit toimittavat pöytäkirjajäljennöksen sekä alakomitean ehdotukset sekakomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

6.   ”Energia, liikenne, ilmastonmuutos, ympäristö, vesi” -alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomitea koostuu Euroopan unionin sekä palestiinalaishallinnon edustajista. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen alakomitean puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee sekakomitean alaisuudessa ja raportoi tälle kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tehdä ehdotuksia sekakomitealle.

3.   Aihealueet

Alakomitea keskustelee väliaikaisen assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta jäljempänä luetelluilla aloilla ja arvioi edistymistä toimintaohjelmassa eriteltyjen ja hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimien suhteen.

Tarvittaessa alakomitea tarkastelee julkishallinnon alan kysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Tässä yhteydessä alakomitea tarkastelee jäljempänä luetelluilla aloilla ilmeneviä ongelmia ja ehdottaa mahdollisia toimia niiden ratkaisemiseksi:

a)

energia;

b)

liikenne;

c)

ilmastonmuutos;

d)

ympäristö;

e)

vesi.

Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan sekakomitean päätöksellä siihen voidaan lisätä muita aloja, myös horisontaalisia aloja.

Alakomitean kokouksissa voidaan käsitellä yhteen, useampaan tai kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyviä kysymyksiä.

4.   Sihteeristö

Euroopan unionin virkamies ja palestiinalaishallinnon virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä.

Kaikki alakomiteaa koskevat tiedonannot toimitetaan sihteereille.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu olosuhteiden niin vaatiessa. Kokous voidaan kutsua koolle kumman tahansa osapuolen puheenjohtajan pyynnöstä, jonka osapuoli toimittaa pysyvän sihteerinsä välityksellä toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön viidentoista työpäivän kuluessa.

Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomitea voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa. Kokousten koollekutsumista koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhdessä sopimana ajankohtana niiden sopimassa paikassa.

Asianomainen pysyvä sihteeri kutsuu kokoukset koolle yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Molempien osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan ennen kutakin kokousta puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarvittavien erityistietojen saamiseksi.

6.   Kokousten esityslista

Asioiden ottamista alakomitean esityslistalle koskevat pyynnöt toimitetaan pysyville sihteereille.

Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan kutakin kokousta varten. Asianomainen pysyvä sihteeri toimittaa sen toisen osapuolen pysyvälle sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokouksen alkua.

Alustavassa esityslistassa on mainittava asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille viimeistään viisitoista päivää ennen kokouksen alkua. Käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää molempien osapuolten suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Alakomitean pysyvät sihteerit toimittavat pöytäkirjajäljennöksen sekä alakomitean ehdotukset sekakomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomitean kokoukset eivät ole julkisia.