ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.186.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 186

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
14. heinäkuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Tiedote lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen voimaantulopäivästä

1

 

 

2012/380/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

2

 

 

2012/381/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä

3

Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 635/2012, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Vadehavsstude (SMM)]

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 636/2012, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä koljakantojen suojelemiseksi Skotlannin länsipuolisen alueen vesillä annetun asetuksen (EU) N:o 161/2012 soveltamisen jatkamisesta kuudella kuukaudella

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 637/2012, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden rautasulfaatti, hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntyöljy, ja hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 638/2012, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 639/2012, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012, vilja-alalla 16 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/382/EU

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EU BAM Rafah/1/2012, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012, Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajan nimittämisestä

30

 

 

2012/383/EU

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL COPPS/1/2012, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012, palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajan nimittämisestä

31

 

 

2012/384/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Espanjassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2009/11/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4711)

32

 

 

2012/385/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Tanskassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2009/12/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4712)

36

 

 

2012/386/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta (EKP/2012/12)

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/1


Tiedote lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen voimaantulopäivästä

Brysselissä 29. syyskuuta 2011 allekirjoitettu Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle tuli voimaan 1. kesäkuuta 2012 sopimuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

(2012/380/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen, jolla komissio valtuutettiin aloittamaan unionin puolesta neuvottelut Australian kanssa matkustajarekisteritietojen eli PNR-tietojen siirtämisestä ja käytöstä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

(2)

Lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskeva Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, on neuvoteltu. Neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen parafoimalla sopimus.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se tehdään myöhempänä ajankohtana, ja sopimuksen päätösasiakirjaan liitetty julistus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustettuja periaatteita, ennen muuta perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustettua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Tätä sopimusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen antamiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen antamiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa unionin puolesta lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskeva Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’ sillä varauksella että mainittu sopimus tehdään (1).

2 artikla

Hyväksytään unionin puolesta sopimuksen päätösasiakirjaan liitetty julistus.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

4 artikla

Sopimus tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. MILLER


(1)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä

(2012/381/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen, jolla komissio valtuutettiin aloittamaan unionin puolesta Australian kanssa neuvottelut matkustajarekisteritietojen eli PNR-tietojen siirtämisestä ja käytöstä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

(2)

Lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskeva Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, on neuvoston päätöksen 2012/380/EU (1) mukaisesti allekirjoitettu sillä varauksella, että se tehdään myöhempänä ajankohtana.

(3)

Sopimus olisi tehtävä.

(4)

Sopimuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustettuja periaatteita, ennen muuta perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustettua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Tätä sopimusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen antamiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen antamiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskeva Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on valtuudet vaihtaa unionin puolesta sopimuksen 29 artiklassa määrätyt hyväksymiskirjat osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen (2).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. CICHOCKI


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 2.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Australian välinen

SOPIMUS

lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle

EUROOPAN UNIONI,

jäljempänä myös ’EU’,

sekä

AUSTRALIA,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

HALUAVAT estää ja torjua tehokkaasti terrorismia ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta suojellakseen kumpikin demokraattista yhteiskuntaansa ja yhteisiä arvojaan,

PYRKIVÄT tehostamaan ja edistämään osapuolten välistä yhteistyötä EU–Australia-kumppanuuden hengessä,

TOTEAVAT, että tietojen vaihto on perustavanlaatuinen osa terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa ja että tässä yhteydessä PNR- eli matkustajarekisteritietojen käyttö on tärkeä väline,

TOTEAVAT, että on tärkeää estää ja torjua terrorismia ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta kunnioittaen samalla perusoikeuksia ja -vapauksia sekä ennen kaikkea yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan, joka koskee perusoikeuksien kunnioittamista, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa vahvistetun oikeuden yksityisyyden suojaan henkilötietojen käsittelyssä sekä suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteet, jotka koskevat oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeutta nauttia yksityisyyden kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, mistä on määrätty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 8 artiklassa, yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa N:o 108 ja sen lisäpöytäkirjassa N:o 181 ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen oikeutta yksityisyyteen koskevassa 17 artiklassa,

TOTEAVAT, että Australia ja EU allekirjoittivat vuonna 2008 Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen lentoliikenteen harjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle ja että tuota sopimusta on sovellettu väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lähtien, mutta se ei ole tullut voimaan,

PANEVAT MERKILLE, että Euroopan parlamentti päätti 5 päivänä toukokuuta 2010 lykätä äänestystä pyydetyn hyväksynnän antamisesta mainitulle sopimukselle ja se ilmaisi 11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa tyytyväisyytensä Euroopan komission Euroopan unionin neuvostolle antamaan suositukseen uuden sopimuksen neuvottelemisesta,

OTTAVAT HUOMIOON vuonna 1901 annetun Australian tullilain (Customs Act) asiaankuuluvat säännökset ja erityisesti sen 64AF osaston, jonka mukaan kaikkien kansainvälisten matkustajalentoliikenteen harjoittajien, jotka lentävät Australiaan, Australiasta tai Australian kautta, on pyynnöstä annettava Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle PNR-tiedot tietyllä tavalla ja tietyssä muodossa siltä osin, kuin niitä on kerätty, ja ne säilytetään lentoliikenteen harjoittajan varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmissä,

OTTAVAT HUOMIOON, että vuonna 1985 annetussa Australian tullihallintolaissa (Customs Administration Act), vuonna 1958 muuttoliikkeestä annetussa laissa (Migration Act), vuonna 1914 annetussa rikoslaissa (Crimes Act), vuonna 1988 yksityisyyden suojasta annetussa laissa (Privacy Act), vuonna 1982 tiedonvälityksen vapaudesta annetussa laissa (Freedom of Information Act), vuonna 1997 päätilintarkastajasta annetussa laissa (Auditor-General Act), vuonna 1976 oikeusasiamiehestä annetussa laissa (Ombudsman Act 1976) ja vuonna 1999 julkisista palveluista annetussa laissa (Public Service Act) säädetään tietosuojasta, oikeudesta tietojen saantiin ja muutoksenhakuun sekä oikaisusta, huomauttamisesta samoin kuin oikeussuojakeinoista ja seuraamuksista henkilötietojen väärinkäytön yhteydessä,

PANEVAT MERKILLE Australian sitoumuksen, jonka mukaan Australian tulli- ja rajavartiolaitos käsittelee tässä sopimuksessa määrätyin tavoin PNR-tietoja ainoastaan terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi, tutkimiseksi ja niistä syytteeseen panemiseksi noudattaen tarkasti suojatoimia yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi,

KOROSTAVAT sen merkitystä, että Australia jakaa poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön edistämiseksi PNR-tiedoista peräisin olevaa analyyttistä tietoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä Europolille tai Eurojustille,

VAHVISTAVAT, ettei tämä sopimus muodosta ennakkotapausta millekään muille tuleville Australian ja Euroopan unionin välisille tai jommankumman osapuolen ja jonkin muun valtion välisille järjestelyille, jotka koskevat PNR-tietojen tai jossakin muussa muodossa olevien tietojen käsittelyä ja siirtoa, ja toteavat, että tulevaisuudessa saatetaan tarkastella merimatkustajia koskevien vastaavien järjestelyjen tarpeellisuutta ja toteutettavuutta,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I   LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on yleisen turvallisuuden varmistamiseksi määrätä Euroopan unionista peräisin olevien PNR-tietojen siirtämisestä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle. Tässä sopimuksessa määrätään tällaisten tietojen siirtämistä ja käyttämistä koskevat ehdot ja tapa, jolla tiedot suojataan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’sopimuksella’ tätä sopimusta ja sen liitteitä sekä kaikkia niihin tehtyjä muutoksia;

b)

’henkilötiedoilla’ kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, jonka henkilöllisyys on todennettavissa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti henkilötunnuksen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen erityispiirteen perusteella;

c)

’käsittelyllä’ kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan PNR-tietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muutoin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, tutkiminen, käyttö, luovuttaminen eri tavoin siirtämällä, jakelemalla tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen taikka suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

d)

’lentoliikenteen harjoittajilla’ lentoliikenteen harjoittajia, joilla on varausjärjestelmiä Euroopan unionin alueella ja/tai siellä käsiteltyjä PNR-tietoja ja jotka harjoittavat kansainvälistä matkustajalentoliikennettä Australiaan, Australiasta tai Australian kautta;

e)

’varausjärjestelmillä’ lentoliikenteen harjoittajien varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmiä tai muita vastaavia järjestelmiä, joissa on samat toiminnot;

f)

’matkustajarekisteritiedoilla’ tai ’PNR-tiedoilla’ lentoliikenteen harjoittajien EU:n alueella käsittelemiä liitteessä 1 lueteltuja kunkin matkustajan osalta vaadittavia matkustustietoja, jotka sisältävät kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät ja kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten;

g)

’matkustajalla’ matkustajaa tai miehistön jäsentä, kapteeni mukaan lukien;

h)

’arkaluonteisilla tiedoilla’ tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys taikka terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä koskevia tietoja.

3 artikla

Soveltamisala

1.   Australian on varmistettava, että Australian tulli- ja rajavartiolaitos käsittelee tämän sopimuksen perusteella saatuja PNR-tietoja ainoastaan terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi, tutkimiseksi ja niistä syytteeseen panemiseksi.

2.   Terrorismirikoksia ovat:

a)

henkilön tekemät teot, joihin liittyy väkivaltaa tai jotka ovat muutoin vaarallisia ihmishengelle tai joihin liittyy riski omaisuudelle tai infrastruktuurille aiheutuvasta vahingosta ja jotka luonteensa ja tapahtumayhteytensä vuoksi antavat perustellun syyn olettaa, että niiden tekemisen tarkoituksena on

i)

pelotella tai hallita pakolla väestöä;

ii)

pelotella valtion hallitusta tai kansainvälistä järjestöä, pakottaa tällainen hallitus tai kansainvälinen järjestö toimintaan tai hallita pakolla tällaista hallitusta tai kansainvälistä järjestöä tarkoituksena saada tämä toimimaan tai pidättymään toimimasta;

iii)

tehdä vakavalla tavoin epävakaiksi tai tuhota jonkin valtion tai kansainvälisen järjestön poliittiset, perustuslailliset, taloudelliset tai sosiaaliset perusrakenteet;

b)

syyllistyminen auttamaan, rahoittamaan tai toimittamaan rahoitusvälineitä tai teknistä tukea taikka rahoitus- tai muita palveluja a alakohdassa kuvattuja tekoja varten tai niiden tueksi;

c)

syyllistyminen tarjoamaan tai keräämään varoja millä tahansa keinoin joko suoraan tai välillisesti siinä tarkoituksessa, että kyseiset varat tai osa niistä olisi käytettävä jonkin a tai b alakohdassa tarkoitetun toiminnan toteuttamiseen, tai tietäen, että kyseiset varat tai osa niistä käytetään tällaiseen tarkoitukseen; tai

d)

syyllistyminen a, b tai c alakohdassa kuvattuja tekoja koskevaan avunantoon tai yllytykseen taikka niiden yritykseen.

3.   Vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella tarkoitetaan Australian lainsäädännössä määriteltyjä rikoksia, joista Australiassa voidaan tuomita enintään neljän vuoden pituinen vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jos rikos on luonteeltaan kansainvälinen. Rikos katsotaan luonteeltaan kansainväliseksi erityisesti, jos

a)

se on tehty useammassa kuin yhdessä maassa;

b)

se on tehty yhdessä maassa, mutta huomattava osa sen valmistelusta, suunnittelusta, johtamisesta tai valvonnasta tapahtuu toisessa maassa;

c)

se on tehty yhdessä maassa, mutta siihen on osallistunut järjestäytynyt rikollisryhmä, joka harjoittaa rikollista toimintaa useammassa kuin yhdessä maassa; tai

d)

se on tehty yhdessä maassa, mutta sillä on huomattavia vaikutuksia toisessa maassa.

4.   Poikkeustapauksissa PNR-tietoja voidaan myös käsitellä Australiassa, jos se on tarpeen jonkin henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi esimerkiksi kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen tai terveyden menettämiseen liittyvän riskin yhteydessä.

5.   Lisäksi PNR-tietoja voidaan käsitellä tapauskohtaisesti julkishallinnon valvonnan ja vastuun toteuttamisen tarkoituksessa sekä tietojen väärinkäytön johdosta suoritettavan oikaisun ja rankaisemisen helpottamiseksi, jos Australian lainsäädäntö sitä nimenomaisesti edellyttää.

4 artikla

PNR-tietojen luovuttamisen varmistaminen

1.   Lentoliikenteen harjoittajien on luovutettava varausjärjestelmiinsä sisältyvät PNR-tiedot Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle. Kummankaan osapuolen säännökset eivät saa estää lentoliikenteen harjoittajia noudattamasta asiaa koskevaa Australian lainsäädäntöä, joka velvoittaa ne luovuttamaan kyseiset tiedot.

2.   Australia ei saa vaatia lentoliikenteen harjoittajia luovuttamaan sellaisia PNR-tietoja, joita nämä eivät ole vielä keränneet tai jotka eivät sisälly niiden varausjärjestelmiin.

3.   Jos lentoliikenteen harjoittajien toimittamien PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 1 lueteltuja tietoja, Australian tulli- ja rajavartiolaitos poistaa ne.

5 artikla

Tietosuojan riittävyys

Se, että Australian tulli- ja rajavartiolaitos noudattaa tätä sopimusta, antaa asiaan liittyvässä EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuin tavoin riittävän suojan tason PNR-tiedoille, jotka siirretään tämän sopimuksen mukaisesti Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle.

6 artikla

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö

1.   Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen on varmistettava, että PNR-tiedoista saadut olennaiset ja asianmukaiset analyyttiset tiedot asetetaan mahdollisimman pian asianomaisen Euroopan unionin jäsenvaltion poliisi- tai oikeusviranomaisten taikka Europolin tai Eurojustin saataville niistä kunkin toimivaltuuksien rajoissa sekä noudattaen kulloinkin sovellettavaa lainvalvontatiedon tai muun tiedon jakamista koskevaa, Australian ja jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion, Europolin tai Eurojustin välistä sopimusta tai järjestelyä.

2.   Euroopan unionin jäsenvaltion poliisi- tai oikeusviranomaiset taikka Europol ja Eurojust voivat kukin toimivaltuuksiensa rajoissa pyytää saada tutustua PNR-tietoihin tai niistä saatuihin asiaan vaikuttaviin ja asianmukaisiin analyyttisiin tietoihin, joita tarvitaan jossain nimenomaisessa tapauksessa terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi, tutkimiseksi tai niistä syytteeseen panemiseksi. Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen on asetettava tällaiset tiedot saataville kohdassa 1 tarkoitettujen sopimusten ja järjestelyiden mukaisesti.

II   LUKU

PNR-TIETOJEN KÄSITTELYYN SOVELLETTAVAT SUOJATOIMET

7 artikla

Tietosuoja ja syrjintäkielto

1.   PNR-tietoihin sovelletaan Australian vuonna 1988 säädetyn yksityisyydensuojalain (Privacy Act) säännöksiä. Mainitulla lailla säännellään useimpien Australian viranomaisten ja virastojen hallussa olevien henkilötietojen keräämistä, käyttöä, tallennusta ja luovuttamista, turvaamista ja niihin pääsyä sekä niiden muuttamista.

2.   Australian on varmistettava, että suojatoimia, joita PNR-tietojen käsittelyyn sovelletaan tämän sopimuksen ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön perusteella, sovelletaan kaikkiin matkustajiin ilman syrjintää, erityisesti matkustajan kansalaisuuden ja asuinmaan perusteella tapahtuvaa, ja riippumatta siitä, onko henkilö fyysisesti läsnä Australiassa.

8 artikla

Arkaluonteiset tiedot

Australian tulli- ja rajavartiolaitos ei saa käsitellä arkaluonteisia PNR-tietoja. Sikäli kuin Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle siirrettyihin jotain matkustajaa koskeviin PNR-tietoihin sisältyy arkaluonteisia tietoja, tämän laitoksen on poistettava ne.

9 artikla

Tietoturva ja tietojen eheys

1.   Tietojen tahattoman tai laittoman tuhoamisen, tahattoman häviämisen, muuttamisen, luvattoman paljastamisen tai saataville asettamisen sekä minkä hyvänsä laittoman käsittelyn muodon estämiseksi:

a)

PNR-tietojen käsittelyyn käytettäviä välineitä on säilytettävä suojatussa fyysisessä ympäristössä ja niitä on pidettävä yllä korkeatasoisin järjestelmin sekä fyysisen tunkeutumisen estävin turvajärjestelyin;

b)

PNR-tietoja on säilytettävä erillään muista tiedoista. Tietojen vertailua varten PNR-järjestelmään saa virrata tietoja muista tietokannoista, mutta PNR-järjestelmästä ei saa virrata tietoja muihin tietokantoihin. Pääsy PNR-tietojärjestelmään saadaan myöntää vain rajoitetulle määrälle Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen virkailijoita, jotka Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen pääjohtaja on erityisesti valtuuttanut käsittelemään PNR-tietoja tämän sopimuksen mukaisesti. Näillä virkamiehillä on pääsy PNR-järjestelmään suojatuissa työtiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä;

c)

edellä b kohdassa esitettyä virkamiesten pääsyä PNR-järjestelmään on valvottava turvatuilla pääsynvalvontajärjestelmillä, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan sisältävällä monikerroksisella sisäänkirjautumisella;

d)

Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen verkkoon pääsy ja kaikki PNR-järjestelmän sisältämät tiedot tarkastetaan. Järjestelmän luomasta lokitiedostosta on käytävä ilmi käyttäjän käyttäjätunnus ja käyttäjän työskentelypaikka, käytön päivämäärä ja aika sekä haun sisältö ja haun tuottamien osumien määrä;

e)

kaikki PNR-tiedot siirretään Australian tulli- ja rajavartiolaitokselta muille viranomaisille suojatussa muodossa;

f)

PNR-järjestelmässä on varmistettava virheiden tunnistaminen ja niistä raportointi;

g)

PNR-tietoja on suojeltava manipuloinnilta, muuttamiselta, lisäyksiltä ja järjestelmän toimintahäiriöiden aiheuttamalta korruptoitumiselta;

h)

PNR-tiedoista ei saa ottaa muita kopioita kuin varmuuskopion tietojen tuhoutumisen varalle.

2.   Kaikkinaiseen tietosuojan rikkomiseen, erityisesti sellaiseen, joka johtaa tietojen tahattomaan tai laittomaan tuhoaminen tai niiden vahingossa tapahtuvaan häviämiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai saataville asettamiseen, sekä kaikkiin laittoman käsittelyn muotoihin on kohdistettava tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia.

3.   Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen on raportoitava kaikista tietosuojan rikkomisista Australian tietosuojavaltuutetulle ja ilmoitettava Euroopan komissiolle siitä, että tällaisesta tapauksesta on raportoitu.

10 artikla

Valvonta ja vastuun toteuttaminen

1.   Australian tietosuojavaltuutettu valvoo, että PNR-tietoja käsittelevät Australian viranomaiset noudattavat tietosuojaa koskevia sääntöjä, ja hänellä on yksityisyydensuojalain säännösten perusteella tehokkaat valtuudet tutkia, noudattavatko viranomaiset yksityisyydensuojalakia, sekä valvoa ja tutkia, kuinka Australian tulli- ja rajavartiolaitos noudattaa yksityisyydensuojalakia.

2.   Australian tulli- ja rajavartiolaitoksella on yksityisyydensuojalain nojalla käytössään järjestelyjä, joiden perusteella Australian tietosuojavaltuutettu voi suorittaa säännöllisesti virallisia tarkastuksia, jotka koskevat kaikkia seikkoja, jotka liittyvät Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen suorittamaan EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen käyttöön, käsittelyyn, sekä sen noudattamaa näihin tietoihin pääsyä ja sitä koskevia menettelyjä.

3.   Australian tietosuojavaltuutettu käsittelee erityisesti sellaisia yksittäisen henkilön, riippumatta tämän kansalaisuudesta tai asuinmaasta, tekemiä vaatimuksia, jotka koskevat hänen oikeuksiensa ja vapauksiensa suojelua henkilötietojen käsittelyssä. Asianomaiselle ilmoitetaan vaatimuksen tuloksista. Australian tietosuojavaltuutettu auttaa lisäksi asianomaisia käyttämään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, erityisesti oikeutta tietojen saantiin, tietojen oikaisuun ja muutoksenhakuun.

4.   Yksittäisillä henkilöillä on myös oikeus tehdä Kansainyhteisön oikeusasiamiehelle valitus, joka koskee heidän kohteluaan Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen taholta.

11 artikla

Avoimuus

1.   Australia pyytää lentoliikenteen harjoittajia tiedottamaan matkustajille selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti PNR-tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käyttötarkoituksesta. Nämä tiedot annetaan mieluiten varaamisen yhteydessä.

2.   Australia asettaa julkisesti saataville, erityisesti asianmukaisille valtionhallinnon verkkosivuille, tietoja siitä, mihin tarkoitukseen Australian tulli- ja rajavartiolaitos kerää ja käyttää PNR-tietoja. Tähän sisältyvät tiedot siitä, miten pääsyä tietoihin sekä tietojen korjaamista ja muutosta voidaan hakea.

12 artikla

Tiedonsaantioikeus

1.   Yksittäisellä henkilöllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin PNR-tietoihin pyydettyään sitä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselta. Tällainen pääsy on annettava ilman aiheettomia rajoituksia ja aiheetonta viivytystä. Tämä oikeus taataan tiedonvälityksen vapautta koskevassa Australian vuonna 1982 säädetyssä laissa ja yksityisyydensuojalaissa. Oikeus tietoihin pääsyyn sisältää myös oikeuden pyytää ja saada Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen hallussa olevia asiakirjoja sen selvittämiseksi, onko asianomaista henkilöä koskevia tietoja siirretty tai asetettu saataville, sekä tietoja siitä, mille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille kyseisiä tietoja on ilmaistu.

2.   Tietojen 1 kohdan mukaiseen ilmaisemiseen voidaan soveltaa kohtuullisia Australian lainsäädännöstä johtuvia oikeudellisia rajoitteita rikosten ehkäisyn, selvittämisen, tutkinnan tai syytteeseenpanon turvaamiseksi ja yleisen tai kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi, samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon kyseisen henkilön oikeutettu etu.

3.   Tietojen luovuttamisesta kieltäytymisestä tai niiden saannin rajoittamisesta on ilmoitettava henkilölle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tai lakiin perustuvassa tätä pidemmässä ajassa. Samassa yhteydessä hänelle on annettava tiedoksi myös ne tosiseikat tai oikeudelliset syyt, joihin tällainen päätös perustuu. Viimeksi mainitusta tiedoksi antamisesta voidaan luopua, jos 2 kohdan mukainen syy on olemassa. Kaikissa näissä tapauksissa henkilöille on tiedotettava heidän oikeudestaan tehdä valitus Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen päätöksestä. Valitus tehdään Australian tietosuojavaltuutetulle. Henkilölle on lisäksi tiedotettava Australian lainsäädännön sisältämistä hallinnollisista ja oikeudellisista muutoksenhakukeinoista.

4.   Henkilölle, joka toimittaa 3 kohdassa tarkoitetun valituksen Australian tietosuojavaltuutetulle, on ilmoitettava virallisesti valituksen tutkimisen tuloksesta. Hänen on saatava ainakin vahvistus siitä, onko hänen henkilötietojen suojaa koskevia oikeuksiaan kunnioitettu tämän sopimuksen mukaisesti.

5.   Australian tulli- ja rajavartiolaitos ei saa luovuttaa PNR-tietoja yleisölle, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden PNR-tietoja on käsitelty, tai heidän edustajiaan.

13 artikla

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen

1.   Jokaisella on oikeus hakea Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen käsittelemien itseään koskevien PNR-tietojen oikaisua, jos tiedot ovat virheellisiä. Oikaisu saattaa edellyttää tietojen poistamista.

2.   Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen hallussa olevien PNR-tietojen oikaisua koskevat pyynnöt voidaan esittää suoraan Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle tiedonvälityksen vapautta koskevan lain tai yksityisyydensuojalain mukaisesti.

3.   Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen on suoritettava kaikki pyynnön edellyttämät varmennukset ja ilmoitettava pyynnön esittäjälle ilman aiheetonta viivytystä, onko hänen PNR-tietonsa korjattu tai poistettu. Tällainen ilmoitus on tehtävä kyseiselle henkilölle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tai lakiin perustuvassa tätä pitemmässä ajassa, ja siinä on ilmoitettava mahdollisuudesta valittaa Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen päätöksestä Australian tietosuojavaltuutetulle ja muista Australian lainsäädännön mukaisista hallinnollisen ja oikeudellisen muutoksenhaun keinoista.

4.   Henkilölle, joka toimittaa kohdassa 3 tarkoitetun valituksen Australian tietosuojavaltuutetulle, on ilmoitettava virallisesti valituksen tutkimisen tuloksesta.

14 artikla

Muutoksenhakuoikeus

1.   Henkilöllä on oikeus tehokkaaseen hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun, jos jotain hänen tässä sopimuksessa tarkoitettua oikeuttaan on rikottu.

2.   Henkilöllä, jolle on aiheutunut vahinkoa laittoman käsittelytoimen tai joidenkin tässä sopimuksessa tarkoitettujen oikeuksien vastaisen toimen johdosta, on oikeus pyytää tehokkaiden oikeussuojakeinojen soveltamista, mihin saattaa sisältyä Australian maksama korvaus.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut oikeudet annetaan jokaiselle henkilölle riippumatta hänen kansalaisuudestaan ja kotimaastaan, asuinpaikastaan sekä siitä, onko henkilö fyysisesti läsnä Australiassa.

15 artikla

PNR-tietojen automaattinen käsittely

1.   Australian tulli- ja rajavartiolaitos tai muu liitteessä 2 lueteltu valtion viranomainen ei saa yksinomaan PNR-tietojen automaattisen käsittelyn perusteella tehdä päätöstä, jolla on matkustajaan huomattavia vaikutuksia tai kielteisiä oikeusvaikutuksia.

2.   Australian tulli- ja rajavartiolaitos ei saa suorittaa automaattista tietojenkäsittelyä arkaluonteisten tietojen perusteella.

16 artikla

Tietojen säilyttäminen

1.   PNR-tietoja ei saa säilyttää kauemmin kuin viisi ja puoli vuotta siitä, kun Australian tulli- ja rajavartiolaitos on ensimmäisen kerran vastaanottanut kyseiset tiedot. Tuona aikana PNR-tietoja saa säilyttää PNR-tietojärjestelmässä ainoastaan terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi, tutkimiseksi ja niistä syytteeseen panemiseksi, ja vain seuraavin tavoin:

a)

kolmen vuoden ajan tietojen ensimmäisen vastaanottamisen jälkeen PNR-tietoihin saa päästä käsiksi rajoitettu määrä Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen virkamiehiä, jotka Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen pääjohtaja on erityisesti valtuuttanut tunnistamaan matkustajia, jotka mahdollisesti herättävät kiinnostusta;

b)

kun tietojen ensimmäisestä vastaanottamisesta PNR-järjestelmään on kulunut kolme vuotta, kaikki matkustajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot häivytetään, mutta tiedot säilytetään, kunnes viiden ja puolen vuoden mittainen kausi on päättynyt. Näihin PNR-tietoihin, joista on häivytetty tunnistamisen mahdollistavat tiedot, saa päästä käsiksi vain rajoitettu määrä Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen virkamiehiä, jotka Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen pääjohtaja on erityisesti valtuuttanut suorittamaan terrorismirikoksiin ja vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyviä analyysejä. PNR-tietoihin saa päästä täysimääräisesti käsiksi vain Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen johtotason henkilö siinä tapauksessa, että on tarpeen tehdä tutkimuksia terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi, tutkimiseksi ja niistä syytteeseen panemiseksi.

2.   Tunnistamattomaksi tekemistä varten PNR-tiedoista on häivytettävä seuraavat osat:

a)

nimi/nimet;

b)

muut PNR-tiedoista saadut nimet ja PNR-tiedoissa olevien matkustajien määrä;

c)

kaikki käytettävissä olevat yhteystiedot (mukaan lukien tietojen luovuttajan tiedot);

d)

yleiset merkinnät, mukaan lukien tiedot muista palveluista (other supplementary information, OSI), tiedot erityispalveluista (special service information, SSI) ja tiedot erityispalveluja koskevista pyynnöistä (special service request, SSR), siltä osin kuin niihin sisältyy luonnollisen henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja; ja

e)

mahdollisesti ennakkoon kerätyt matkustajatiedot (Advance Passenger Processing, APP) tai matkustajia koskevat ennakkotiedot (Advance Passenger Information, API), siltä osin kuin niihin sisältyy luonnollisen henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja.

3.   Edellä olevan 1 kohdan estämättä sellaisia PNR-tietoja, joita tarvitaan tiettyä tutkintaa, syytteeseen panemista taikka terrorismirikoksista tai vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta tuomittujen seuraamusten täytäntöönpanoa varten, voidaan käsitellä kyseistä tutkintaa, syytteeseen panoa tai seuraamusten täytäntöönpanoa varten. PNR-tietoja saa säilyttää, kunnes asianomainen tutkinta tai syytteeseen pano on saatu päätökseen tai seuraamus pantu täytäntöön.

4.   Kun 1 ja 3 kohdassa määrätyt tietojen säilytysajat ovat umpeutuneet, PNR-tiedot on poistettava lopullisesti.

17 artikla

PNR-tietojen lokitiedot ja dokumentointi

1.   Tietojenkäsittelyn laillisuuden ja oman valvonnan varmentamiseksi sekä asianmukaisen tietojen eheyden ja turvallisen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen on pidettävä lokia kaikesta PNR-tietojen käsittelystä tai dokumentoitava se, mukaan lukien PNR-tietoihin pääsy, niihin tutustuminen ja niiden siirtäminen sekä Australian tai kolmansien maiden viranomaisten PNR-tietoja koskevat pyynnöt silloinkin, kun pyyntöihin ei ole suostuttu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti laadittuja lokitietoja tai dokumentointia saa käyttää ainoastaan valvonta- ja tarkastustarkoituksiin, mihin sisältyy luvatonta tietoihin pääsyä koskevien kysymysten tutkiminen ja ratkaiseminen.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti laaditut lokitiedot tai dokumentointi on pyynnöstä toimitettava Australian tietosuojavaltuutetulle. Australian tietosuojavaltuutettu saa käyttää näitä tietoja ainoastaan tietosuojan valvomiseen sekä asianmukaisen tietojenkäsittelyn, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen.

18 artikla

PNR-tietojen jakaminen Australian muiden viranomaisten kanssa

1.   Australian tulli- ja rajavartiolaitos voi jakaa PNR-tietoja ainoastaan liitteessä 2 lueteltujen Australian hallituksen viranomaisten kanssa ja seuraavien suojatoimien mukaisesti:

a)

vastaanottavat viranomaiset noudattavat PNR-tietojen osalta tässä sopimuksessa määrättyjä suojatoimia;

b)

tietojen jakaminen on tiukasti rajattu 3 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin;

c)

tietoja jaetaan ainoastaan tapauskohtaisesti, jollei tietoja ole tehty tunnistamattomiksi;

d)

Australian tulli- ja rajavartiolaitos arvioi huolellisesti jaettavien tietojen merkityksen ennen kuin jakaa ne. PNR-tiedoista jaetaan ainoastaan sellaiset osat, jotka on osoitettu kyseisessä tilanteessa ilmeisen tarpeellisiksi. Tietoja jaetaan joka tapauksessa pienin mahdollinen määrä;

e)

vastaanottavien viranomaisten on varmistettava, ettei tietoja jaeta edelleen ilman Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen lupaa, jota Australian tulli- ja rajavartiolaitos ei saa antaa kuin tämän sopimuksen 3 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin.

2.   Liitteessä 2 olevaa viranomaisten luetteloa voidaan muuttaa osapuolten vaihtamien diplomaattisten noottien perusteella siten, että siihen sisällytetään

a)

liitteessä 2 lueteltujen ministeriöiden tai viranomaisten seuraajat;

b)

uudet ministeriöt ja viranomaiset, jotka on perustettu tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen ja joiden tehtävät liittyvät suoraan terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseen, selvittämiseen, tutkimiseen ja niistä syytteeseen panemiseen; ja

c)

olemassa olevat ministeriöt ja viranomaiset, joiden tehtävät muuttuvat siten, että ne liittyvät suoraan terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseen, selvittämiseen, tutkimiseen ja niistä syytteeseen panemiseen.

3.   Tämän sopimuksen perusteella saatuja PNR-tietoja sisältäviä analyyttisia tietoja siirrettäessä on noudatettava tässä artiklassa määrättyjä PNR-tietoja koskevia suojatoimia.

4.   Tämän artiklan määräykset eivät estä PNR-tietojen ilmaisemista, jos se on tarpeen 3 artiklan 4 kohdan, 5 artiklan ja 10 artiklan soveltamiseksi.

19 artikla

Siirrot kolmansien maiden viranomaisille

1.   Australian tulli- ja rajavartiolaitos saa siirtää PNR-tietoja ainoastaan tietyille kolmansien maiden viranomaisille ja seuraavien suojatoimien mukaisesti:

a)

Australian tulli- ja rajavartiolaitos on vakuuttunut siitä, että vastaanottava kolmannen maan viranomainen on suostunut tarjoamaan siirrettäville tiedoille tässä sopimuksessa määrätyt suojatoimet;

b)

PNR-tietoja saa vastaanottaa ainoastaan sellainen kolmannen maan viranomainen, jonka tehtävät liittyvät suoraan terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseen, selvittämiseen, tutkimiseen ja niistä syytteeseen panemiseen;

c)

tietoja siirretään ainoastaan 3 artiklassa määriteltyjen terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi, tutkimiseksi ja niistä syytteeseen panemiseksi;

d)

tietoja siirretään ainoastaan tapauskohtaisesti;

e)

Australian tulli- ja rajavartiolaitos arvioi huolellisesti siirrettävien tietojen merkityksen ennen kuin siirtää ne. PNR-tiedoista saa siirtää ainoastaan sellaiset osat, jotka on osoitettu kyseisessä tilanteessa ilmeisen tarpeellisiksi. Tietoja siirretään joka tapauksessa pienin mahdollinen määrä;

f)

jos Australian tulli- ja rajavartiolaitos saa tiedon jäsenvaltion kansalaisen tai siellä asuvan henkilön tietojen siirtämisestä, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian;

g)

Australian tulli- ja rajavartiolaitos on vakuuttunut siitä, että vastaanottava kolmannen maan viranomainen on suostunut säilyttämään PNR-tiedot ainoastaan siihen saakka, kun asianomainen tutkinta tai syytteeseen pano on saatu päätökseen tai seuraamus pantu täytäntöön tai tietoja ei enää tarvita 3 artiklan 4 kohdassa määrättyihin tarkoituksiin, eikä missään tapauksessa pitempään kuin on välttämätöntä;

h)

Australian tulli- ja rajavartiolaitos on vakuuttunut siitä, että vastaanottava kolmannen maan viranomainen on suostunut olemaan siirtämättä PNR-tietoja eteenpäin;

i)

Australian tulli- ja rajavartiolaitos varmistaa tarvittaessa, että matkustajalle ilmoitetaan hänen PNR-tietojensa siirrosta.

2.   Tämän sopimuksen perusteella saatuja PNR-tietoja sisältäviä analyyttisia tietoja siirrettäessä on noudatettava tässä artiklassa määrättyjä PNR-tietoja koskevia suojatoimia.

3.   Tämän artiklan määräykset eivät estä PNR-tietojen ilmaisemista, jos se on tarpeen 3 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi.

III   LUKU

SIIRTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

20 artikla

Siirtotapa

Osapuolten on tämän sopimuksen soveltamiseksi varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat siirtävät PNR-tiedot Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle ainoastaan tarjontamenetelmällä ja seuraavia menettelyjä noudattaen:

a)

lentoliikenteen harjoittajat siirtävät PNR-tiedot sähköisesti Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen teknisiä vaatimuksia noudattaen tai, jos järjestelmään tulee tekninen vika, käyttäen muuta riittävän tietoturvan varmistavaa asianmukaista keinoa;

b)

lentoliikenteen harjoittajat siirtävät PNR-tiedot sovittua viestimuotoa käyttäen;

c)

lentoliikenteen harjoittajat siirtävät PNR-tiedot turvallisesti ja noudattavat Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen edellyttämiä yhteisiä käytäntöjä.

21 artikla

Siirtojen tiheys

1.   Osapuolet varmistavat, että lentoliikenteen harjoittajat siirtävät Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle kaikki pyydetyt matkustajien PNR-tiedot siten kuin 20 artiklassa on esitetty, kutakin lentoa kohti enintään viitenä ajankohtana, joista ensimmäinen on viimeistään 72 tuntia ennen lentoa. Australian tulli- ja rajavartiolaitos ilmoittaa lentoliikenteen harjoittajille siirroille määrätyt ajankohdat.

2.   Erityistapauksissa, jos on viitteitä siitä, että tietoja tarvitaan hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan erityisen uhan torjumiseksi, Australian tulli- ja rajavartiolaitos voi vaatia lentoliikenteen harjoittajaa antamaan PNR-tiedot ennen ensimmäistä aikataulun mukaista siirtoa. Australian tulli- ja rajavartiolaitos toimii tätä mahdollisuutta käyttäessään punnitusti ja oikeasuhteisesti sekä käyttää ainoastaan tarjontamenetelmää.

3.   Erityistapauksissa, jos on viitteitä siitä, että tietoja tarvitaan terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan erityisen uhan torjumiseksi, Australian tulli- ja rajavartiolaitos voi vaatia lentoliikenteen harjoittajaa siirtämään PNR-tietoja 1 kohdassa tarkoitettujen säännönmukaisten siirtojen välissä tai niiden jälkeen. Australian tulli- ja rajavartiolaitos toimii tätä mahdollisuutta käyttäessään punnitusti ja oikeasuhteisesti sekä käyttää ainoastaan tarjontamenetelmää.

IV   LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO- JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

22 artikla

Poikkeusten kielto ja suhde muihin välineisiin

1.   Tällä sopimuksella ei luoda eikä myönnetä millekään yksityiselle tai julkiselle henkilölle tai yhteisölle minkäänlaisia oikeuksia tai etuja. Kummankin osapuolen on varmistettava, että tämän sopimuksen määräykset pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita Australian lakiin sisältyvien oikeuksien ja suojatoimien soveltamista.

3.   Mikään tässä sopimuksessa ei merkitse poikkeusta olemassa oleviin velvoitteisiin, jotka johtuvat Australian ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kahdenvälisistä keskinäistä oikeusapua koskevista sopimuksista ja koskevat avun antamista pyyntöjen johdosta, jotka koskevat terrorismia ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä todisteina käytettävien tietojen saamista.

23 artikla

Riitojen ratkaiseminen ja sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen

1.   Tämän sopimuksen tulkintaa, soveltamista tai täytäntöönpanoa koskevat riidat ja kaikki niihin liittyvät kysymykset johtavat osapuolten välisiin neuvotteluihin, joissa pyritään löytämään molemminpuolisesti hyväksyttävä ratkaisu, jonka noudattamiseen annetaan kummallekin osapuolelle mahdollisuus kohtuullisen ajan kuluessa.

2.   Jos neuvottelut eivät johda riidan ratkaisemiseen, kumpi tahansa osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen ilmoittamalla siitä kirjallisesti diplomaattiteitse, ja tällainen keskeyttäminen tulee voimaan 120 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitus on tehty, jollei muuta sovita.

3.   Soveltamisen keskeyttäminen päättyy heti, kun riita on ratkaistu Australiaa ja Euroopan unionia tyydyttävällä tavalla.

4.   Sen estämättä, että tämän sopimuksen soveltaminen on keskeytetty, kaikkia Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen tämän sopimuksen nojalla saamia tietoja on edelleen käsiteltävä noudattaen tähän sopimukseen sisältyviä suojatoimia, tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat määräykset mukaan lukien.

24 artikla

Neuvottelut ja uudelleen tarkastelu

1.   Osapuolten on ilmoitettava toisilleen sellaisista lainsäädännön ja normien muutoksista, tarvittaessa jo ennen niiden hyväksymistä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi tämän sopimuksen täytäntöönpanoon. Tässä sopimuksessa Australian lainsäädäntöön olevien viittausten katsotaan koskevan myös mahdollista nykyisen lainsäädännön tulevaisuudessa korvaavaa lainsäädäntöä.

2.   Osapuolet tarkastelevat yhdessä uudelleen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja kaikkia siihen liittyviä kysymyksiä vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta, sen jälkeen säännöllisin väliajoin sopimuksen voimassaolon ajan ja lisäksi, jos toinen osapuoli sitä pyytää. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että uudelleen tarkastelussa olisi huomio kohdistettava erityisesti 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen tietojen häivyttämiseen käytettävään mekanismiin, mahdollisiin ongelmiin tuon mekanismin toiminnan tehokkuudessa tai kustannustehokkuudessa ja kokemuksiin, jotka on saatu vastaavista mekanismeista pitkäaikaisemmissa PNR-järjestelmissä, EU:n järjestelmä mukaan lukien. Siinä tapauksessa, että tehokkaasti toimivaa ja kustannustehokasta mekanismia ei ole saatavilla, PNR-tietoihin pääsy rajoitetaan sen sijaan arkistoimalla, jolloin tietoihin voi päästä käsiksi vain samalla tavoin kuin 16 artiklan mukaisesti PNR-tietoihin, joista on erotettu tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

3.   Osapuolet sopivat ennen yhteistä uudelleen tarkastelua sitä koskevista menettelyistä, ja ne ilmoittavat toisilleen ryhmänsä kokoonpanon. Yhteisessä uudelleen tarkastelussa Euroopan unionia edustaa Euroopan komissio ja Australiaa edustaa Australian tulli- ja rajavartiolaitos. Ryhmiin voi kuulua tietosuojan ja lainsäädännön täytäntöönpanon asiantuntijoita. Yhteisen uudelleen tarkastelun osallistujien on pidettävä keskustelut luottamuksellisina, ja heistä on oltava asianmukaiset turvallisuusselvitykset, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Yhteisen uudelleen tarkastelun suorittamiseksi Australian tulli- ja rajavartiolaitos varmistaa, että asiakirjat, järjestelmät ja henkilöstö ovat saatavilla asianmukaisesti.

4.   Osapuolet arvioivat tätä sopimusta ja erityisesti sen toiminnallista tehokkuutta viimeistään neljän vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

5.   Yhteisen tarkastelun jälkeen Euroopan komissio esittää kertomuksen Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle. Australialle annetaan mahdollisuus esittää kirjallisia huomautuksia, jotka liitetään kertomukseen.

6.   Koska EU:n PNR-järjestelmän perustaminen saattaa muuttaa tämän sopimuksen toimintaympäristöä, jos ja kun EU:n PNR-järjestelmä otetaan käyttöön, osapuolet neuvottelevat siitä, onko tätä sopimusta tarpeen muuttaa sen mukaisesti.

25 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Kumpi tahansa osapuoli voi milloin tahansa päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla asiasta kirjallisesti diplomaattiteitse. Voimassaolon päättäminen tulee voimaan 120 päivän kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta, jollei toisin sovita.

2.   Sen estämättä, että tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, kaikkia Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen tämän sopimuksen nojalla saamia tietoja on edelleen käsiteltävä tähän sopimukseen sisältyvien suojatoimia sekä tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevien määräysten mukaisesti.

26 artikla

Kesto

1.   Tämä sopimus on voimassa seitsemän vuotta sen voimaantulopäivästä, jollei 25 artiklasta muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdassa esitetyn ajan tai muun tämän kohdan mukaisen myöhemmän uudistetun voimassaolojakson päätyttyä sopimus uusitaan edelleen seitsemäksi vuodeksi, jollei osapuoli vähintään kaksitoista kuukautta edeltäkäsin ilmoita toiselle kirjallisesti diplomaattiteitse aikomuksestaan olla uusimatta sopimusta.

3.   Sen estämättä, että tämän sopimuksen voimassaolo päättynyt, kaikkia Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen tämän sopimuksen nojalla saamia tietoja on edelleen käsiteltävä tämän sopimuksen suojatoimia sekä tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevien määräysten mukaisesti.

27 artikla

Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa saadut PNR-tiedot

Australian on käsiteltävä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niitä PNR-tietoja, jotka ovat Australian tulli- ja rajavartiolaitoksen hallussa tämän sopimuksen tullessa voimaan. Tietojen häivyttämistä ei kuitenkaan vaadita ennen 1 päivää tammikuuta 2015.

28 artikla

Maantieteellinen soveltamisala

1.   Jollei 2–4 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, johon sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, ja Australian alueeseen.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan Tanskaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Irlantiin ainoastaan, jos Euroopan komissio ilmoittaa Australialle kirjallisesti, että Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti haluaa tulla tämän sopimuksen sitomaksi.

3.   Jos Euroopan komissio ilmoittaa Australialle ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, että sitä sovelletaan Tanskaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Irlantiin, sopimusta sovelletaan kyseisen valtion alueeseen samasta päivästä kuin muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, joita sopimus sitoo.

4.   Jos Euroopan komissio ilmoittaa Australialle sopimuksen voimaantulon jälkeen, että sitä sovelletaan Tanskaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Irlantiin, sopimusta sovelletaan kyseisen valtion alueeseen sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä päivästä, jona Australia on vastaanottanut ilmoituksen.

29 artikla

Loppumääräykset

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat vaihtaneet ilmoitukset, joiden mukaan ne ovat saattaneet päätökseen asiaa koskevat sisäiset menettelynsä.

2.   Tämä sopimus korvaa Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen lentoliikenteen harjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle. Tuon sopimuksen soveltaminen päättyy tämän sopimuksen tultua voimaan.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2011 kahtena kappaleena englannin kielellä. Tämä sopimus laaditaan myös bulgarian, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielillä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Jos kielitoisintojen välillä on eroja, englanninkielinen toisinto on ensisijainen.

Euroopan unionin puolesta

Australian puolesta

LIITE 1

Sopimuksen 2 artiklan f alakohdassa tarkoitetut PNR-tiedot, jotka lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle, mutta vain siltä osin kun ne jo keräävät niitä:

1.

PNR-tiedoston kirjauskoodi

2.

Lipun varauspäivä/kirjoituspäivä

3.

Suunniteltu (suunnitellut) matkustuspäivä(t)

4.

Nimi (nimet)

5.

Käytettävissä olevat kanta-asiakasohjelmaa ja etuja koskevat tiedot (vapaaliput, matkustusluokan korotus jne.)

6.

Muut PNR-tiedoista saadut nimet ja PNR-tiedoissa olevien matkustajien määrä

7.

Kaikki käytettävissä olevat yhteystiedot (mukaan lukien tietojen luovuttajan tiedot)

8.

Kaikki käytettävissä olevat maksu- tai laskutustiedot (lukuun ottamatta muita luottokorttiin tai tiliin liittyviä maksutapahtumatietoja, joilla ei ole yhteyttä matkaa koskevaan maksutapahtumaan)

9.

Matkareitti tiettyjen PNR-tietojen osalta

10.

Matkatoimisto/matkatoimistovirkailija

11.

Yhteistunnusten käyttöä koskevat tiedot

12.

Ositetut tai jaetut tiedot

13.

Matkustajan matkustustilanne (mukaan lukien vahvistukset ja lähtöselvitystilanne)

14.

Lipputiedot, mukaan lukien lipun numero, yksisuuntainen lippu ja sähköisten lippujen hinnan ilmoittaminen

15.

Kaikki matkatavaratiedot

16.

Paikkatiedot, mukaan lukien paikan numero

17.

Yleiset merkinnät, mukaan lukien OSI-, SSI- ja SSR-tiedot

18.

Kerätyt APIS-tiedot

19.

Kaikki aiemmat muutokset 1–18 kohdassa lueteltuihin PNR-tietoihin.

LIITE 2

Luettelo muista Australian valtion viranomaisista, joiden kanssa Australian tulli- ja rajavartiolaitoksella on oikeus jakaa PNR-tietoja:

1.

Australian rikosasiainkomitea (Australian Crime Commission)

2.

Australian liittovaltion poliisi (Australian Federal Police)

3.

Australian turvallisuustiedustelupalvelu (Australian Security Intelligence Organisation)

4.

Kansainyhteisön ylisyyttäjä (Commonwealth Director of Public Prosecutions)

5.

Maahanmuutto- ja kansalaisuusasioiden ministeriö (Department of Immigration and Citizenship)

6.

Liikenneturvallisuusvirasto, Infrastruktuuri- ja liikenneministeriö (Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport).


PÄÄTÖSASIAKIRJA

EUROOPAN UNIONIN

ja

AUSTRALIAN

täysivaltaiset edustajat,

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2011 allekirjoittamaan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen, lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle, ovat allekirjoittaessaan tätä sopimusta:

hyväksyneet tähän päätösasiakirjaan liitetyn yhteisen julistuksen

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2011.

Euroopan unionin puolesta

Australian puolesta


EUROOPAN UNIONIN JA AUSTRALIAN YHTEINEN JULISTUS LENTOLIIKENTEENHARJOITTAJIEN PNR- ELI MATKUSTAJAREKISTERITIETOJEN KÄSITTELEMISESTÄ JA SIIRTÄMISESTÄ AUSTRALIAN TULLI- JA RAJAVARTIOLAITOKSELLE TEHTYYN SOPIMUKSEEN

Lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, täytäntöönpanoa varten Euroopan unioni ja Australia ovat päässeet sopimuksen 19 ja 24 artiklan mukaisten velvoitteidensa noudattamisen osalta yksimielisyyteen seuraavasta:

1.

Sopimuksen 24 artiklassa määrätyn yhteisen neuvottelu- ja uudelleentarkastelumekanismin puitteissa Australia ja Euroopan unioni vaihtavat tarvittaessa tietoja, jotka koskevat Euroopan unionin kansalaisen tai siellä asuvan henkilön PNR-tietojen siirtoja kolmansien maiden viranomaisille 19 artiklan määräysten mukaisesti;

2.

Ne huolehtivat siitä, että sopimuksen 24 artiklassa määrätyn neuvottelu- ja uudelleentarkastelumekanismin yhteydessä toimitetaan tapauskohtaisesti kaikki asiaankuuluvat näitä tietojen siirtoja koskevat ehdot 19 artiklan määräysten mukaisesti;

3.

Ne kiinnittävät erityistä huomiota kaikkien 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan määräysten täytäntöönpanoa koskevien suojatoimien varmistamiseen voidakseen olla vakuuttuneita siitä, että näitä tietoja vastaanottavat kolmannet maat ovat suostuneet tarjoamaan tiedoille sopimuksessa määrätyt oikeudelliset ja käytännön suojatoimet;

4.

Ne luovat jäsenvaltioiden ja Australian viranomaisten väliset erityiset raportointimekanismit niitä tapauksia varten, joissa Euroopan unionin kansalaisen tai siellä asuvan henkilön tiedot siirretään 19 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla.


ASETUKSET

14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 635/2012,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Vadehavsstude (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tanskan hakemus nimityksen ”Vadehavsstude” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 289, 1.10.2011, s. 15.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

TANSKA

Vadehavsstude (SMM)


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 636/2012,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012,

kiireellisistä toimenpiteistä koljakantojen suojelemiseksi Skotlannin länsipuolisen alueen vesillä annetun asetuksen (EU) N:o 161/2012 soveltamisen jatkamisesta kuudella kuukaudella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Todisteet tiettyjen koljakantojen säilymiseen Skotlannin länsipuolisen alueen vesillä kohdistuvista vakavista uhkatekijöistä johtivat siihen, että komissio hyväksyi asetuksen (EY) N:o 2371/2002 7 artiklan säännösten perusteella 23 päivänä helmikuuta 2012 kiireellisistä toimenpiteistä koljakantojen suojelemiseksi Skotlannin länsipuolisen alueen vesillä annetun asetuksen (EU) N:o 161/2012 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 säädetään, että kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan enintään kuusi kuukautta ja että komissio voi tehdä uuden päätöksen niiden jatkamiseksi enintään kuudella kuukaudella.

(3)

Kyseisten kiireellisten toimenpiteiden hyväksymisperusteet ovat edelleen voimassa tämän kalastuskauden aikana. Muussa tapauksessa niiden tähänastiset myönteiset tulokset saattavat mitätöityä. Koska kyseinen kalastus jatkuu edelleen, kiireellisten toimenpiteiden soveltamisen lakkaaminen merkitsisi, että saaliiden koostumusta koskevat vaatimukset otettaisiin uudelleen käyttöön, mikä johtaisi poisheitettyjen saaliiden lisääntymiseen ja siten myös koljaan ja muihin kantoihin kohdistuvan kalastuspaineen huomattavaan kasvuun kalastajien pyrkiessä purkamaan laillisesti kiintiöiden mukaiset saaliinsa.

(4)

Komission asetuksessa (EU) N:o 161/2012 tarkoitettujen koljakantojen pysyvät suojelutoimenpiteet eivät mahdollisesti ole käytössä ennen kyseisen asetuksen soveltamisen päättymispäivää. Silti koljakantojen säilymiseen kohdistuva uhka jatkuu edelleen.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista jatkaa kuudella kuukaudella asetuksessa (EU) N:o 161/2012 säädettyjen kiireellisten toimenpiteiden soveltamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jatketaan asetuksen (EU) N:o 161/2012 soveltamista 25 päivään helmikuuta 2013.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 52, 24.2.2012, s. 6.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 637/2012,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden rautasulfaatti, hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntyöljy, ja hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaineet rautasulfaatti, hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntyöljy, ja hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, sisällytettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2008/127/EY; (3) tämä tapahtui neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä 3 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2229/2004 (4) 24 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Sen jälkeen kun direktiivi 91/414/ETY korvattiin asetuksella (EY) N:o 1107/2009, näitä aineita pidetään asetuksen mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitteessä olevassa A osassa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi asetuksen (EY) N:o 2229/2004 25 a artiklan mukaisesti komissiolle 16 päivänä joulukuuta 2011 lausuntonsa rautasulfaattia, (6) eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä (7) ja eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntypikeä (8) koskevista tarkastelukertomusluonnoksista. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnoksia ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoja elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja rautasulfaattia, eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä ja eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntypikeä koskevat komission tarkastelukertomukset saatiin valmiiksi 1 päivänä kesäkuuta 2012.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti rautasulfaattia, eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä ja eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntypikeä koskevat lausuntonsa ilmoittajille, ja komissio pyysi näitä esittämään tarkastelukertomuksia koskevat huomautuksensa.

(4)

Tehoaineita rautasulfaatti, hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntyöljy, ja hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki voidaan pitää hyväksyttyinä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen on tarpeen muuttaa rautasulfaattia, eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä ja eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntypikeä koskevia hyväksymisedellytyksiä. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja kyseisistä tehoaineista.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(7)

Ennen tämän asetuksen soveltamista olisi varattava kohtuullinen aika, jotta jäsenvaltiot, ilmoittajat ja kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijat voivat täyttää hyväksymisedellytysten muutoksesta johtuvat vaatimukset.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat tämän asetuksen liitteen vaatimusten täyttämiseksi 1 päivään toukokuuta 2013 mennessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iron sulfate. EFSA Journal 2012; 10(1):2521. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil crude. EFSA Journal 2012; 10(2):2543. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil pitch. EFSA Journal 2012; 10(2):2544. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

(1)

Korvataan tehoainetta rautasulfaatti koskeva rivi 235 seuraavasti:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”235

Rautasulfaatti

 

Vedetön rauta(II)sulfaatti: CAS-numero 7720-78-7

 

Rauta(II)sulfaattimonohydraatti: CAS-numero 17375-41-6

 

Rauta(II)sulfaatti-heptahydraatti: CAS-numero 7782-63-0

CIPAC-numero: 837

Rauta(II)sulfaatti

tai

rauta(2+)sulfaatti

Vedetön rauta(II)sulfaatti: ≥ 350 g/kg kokonaisrauta.

Merkitykselliset epäpuhtaudet:

 

arseeni 18 mg/kg

 

kadmium 1,8 mg/kg

 

kromi 90 mg/kg

 

lyijy 36 mg/kg

 

elohopea 1,8 mg/kg

ilmaistuna vedettömän variantin perusteella

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 1. kesäkuuta 2012 valmiiksi saadun rautasulfaattia koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2616/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjille aiheutuviin riskeihin

käsitellyllä nurmella pelaaville tai leikkiville lapsille tai aikuisille aiheutuviin riskeihin

pintavesille ja vesieliöille aiheutuviin riskeihin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa kuuluttava riskinhallintatoimenpiteitä ja asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö. Ilmoittajan on toimitettava jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin ja toksisuustutkimuksissa käytetyn testausmateriaalin spesifikaatioiden vastaavuudesta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa nämä tiedot komissiolle viimeistään 1. toukokuuta 2013.”

(2)

Korvataan tehoainetta hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntyöljy, koskeva rivi 250 seuraavasti:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (2)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”250

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset/raaka mäntyöljy

CAS-numero 8002-26-4

CIPAC-numero: 911

Ei saatavilla

Seuraavat laadulliset parametrit muodostavat eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä koskevan spesifikaation:

 

happoluku: vähintään125 mg KOH/g

 

vesipitoisuus: enintään 2 %

 

hartsihappopitoisuus: vähintään 35 % (ehdotus)

 

tuhkapitoisuus: enintään 0,2 %

 

pH: vähintään noin 5,5

 

saippuoitumattomat osat: enintään 12 %

 

vapaat mineraalihapot: enintään 0,02 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää vain hansikkaalla tai siveltimellä tapahtuvaan käsittelyyn karkotteena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 1. kesäkuuta 2012 valmiiksi saadun eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2631/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntyöljyä sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin karkottimena metsätaloudessa, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten suojeluun

muille kuin kohdelajina oleville lajeille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja seuraavista:

(a)

kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin ja toksisuustutkimuksissa käytetyn testausmateriaalin spesifikaatioiden välinen vastaavuus

(b)

eläin- tai kasviperäisten hajukarkottimien / raa’an mäntyöljyn toksikologiset ominaisuudet.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle a kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 1. toukokuuta 2013 sekä b kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. toukokuuta 2014.”

(3)

Korvataan tehoainetta hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntypiki, koskeva rivi 251 seuraavasti:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (3)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”251

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki

CAS-numero 8016-81-7

CIPAC-numero: 912

Ei saatavilla

Kompleksinen seos, joka sisältää rasvahappojen estereitä, hartsia sekä pieniä määriä rosiini- ja rasvahappojen dimeerejä ja trimeerejä.

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 1. kesäkuuta 2012 valmiiksi saadun eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntypikeä koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2632/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat eläin- tai kasviperäisiä hajukarkottimia / raakaa mäntypikeä sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin hansikkaalla tai siveltimellä tapahtuvaa käsittelyä karkottimena metsätaloudessa, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten suojeluun

muille kuin kohdelajina oleville lajeille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja seuraavista:

(a)

kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin ja toksisuustutkimuksissa käytetyn testausmateriaalin spesifikaatioiden välinen vastaavuus

(b)

eläin- tai kasviperäisten hajukarkottimien / raa’an mäntypien toksikologiset ominaisuudet.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle a kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 1. toukokuuta 2013 sekä b kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. toukokuuta 2014.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(3)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 638/2012,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

81,5

BO

90,5

TR

53,0

UY

97,0

ZA

94,4

ZZ

83,3

0808 10 80

AR

138,6

BR

91,2

CL

109,1

CN

125,2

NZ

121,1

US

165,3

ZA

111,8

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

123,2

CL

125,7

NZ

179,1

ZA

117,6

ZZ

136,4

0809 10 00

TR

183,6

ZZ

183,6

0809 29 00

TR

359,6

ZZ

359,6

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 639/2012,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012,

vilja-alalla 16 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä heinäkuuta 2012 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 16 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

29.6.2012-12.7.2012

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

282,44

220,47

FOB-hinta USA

251,95

241,95

221,95

Palkkio Meksikonlahdella

30,37

Palkkio Suurilla järvillä

35,33

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

17,32 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet – Rotterdam:

53,49 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/30


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EU BAM RAFAH/1/2012,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012,

Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajan nimittämisestä

(2012/382/EU)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) 12 päivänä joulukuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP (1), ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP 10 artiklan 1 kohdassa valtuutetaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea tekemään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukaisesti asiaankuuluvat EU BAM Rafah -operaation poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat päätökset, mukaan lukien erityisesti päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on ehdottanut Davide PALMIGIANIn nimittämistä EU BAM Rafah -operaation johtajaksi väliaikaisesti 1 päivänä heinäkuuta 2012 alkavaksi ja 31 päivänä heinäkuuta 2012 päättyväksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Davide PALMIGIANI nimitetään Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajaksi väliaikaisesti 1 päivänä heinäkuuta 2012 alkavaksi ja 31 päivänä heinäkuuta 2012 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2012.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 327, 14.12.2005, s. 28.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/31


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUPOL COPPS/1/2012,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012,

palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajan nimittämisestä

(2012/383/EU)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon 14 päivänä marraskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (1) (EUPOL COPPS), ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP 11 artiklan 1 kohdassa valtuutetaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea tekemään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukaisesti asiaankuuluvat EUPOL COPPS -operaation poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat päätökset, mukaan lukien erityisesti päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on ehdottanut Kenneth DEANEn nimittämistä EUPOL COPPS -operaation johtajaksi 1 päivänä heinäkuuta 2012 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyväksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Kenneth DEANE palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajaksi 1 päivästä heinäkuuta 201230 päivään kesäkuuta 2013.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2012.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 65.


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012,

Espanjassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2009/11/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4711)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/384/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2009/11/EY (2) hyväksytään neljän sianruhojen luokitusmenetelmän käyttö Espanjassa.

(2)

Espanja on ilmoittanut, että tekniikan kehityksen ja kahden Espanjassa sallitun laitteen uusien versioiden vuoksi uudet laitteet on tarpeen kalibroida, jotta Espanjassa voitaisiin käyttää niiden uusia kaavoja.

(3)

Merkittävässä määrässä Espanjassa sijaitsevia teurastamoita teurastetaan vuosittain keskimäärin alle 500 sikaa viikossa. Sen vuoksi tarvitaan niiden teurastuskapasiteettiin soveltuva sianruhojen luokitusmenetelmä.

(4)

Espanja on pyytänyt, että komissio hyväksyisi kolme sen alueella käytettävää sianruhojen luokitusmenetelmää, esittänyt naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008 (3) 23 artiklan 4 kohdassa säädetyssä pöytäkirjassa yksityiskohtaisen kuvauksen leikkuukokeesta ja ilmoittanut periaatteet, joihin nämä menetelmät perustuvat, leikkuukokeen tulokset ja vähärasvaisen lihan osuuden määrittämisessä käytetyt kaavat.

(5)

Pyyntöä arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisten luokitusmenetelmien hyväksymiseksi täyttyvät. Sen vuoksi kyseiset luokitusmenetelmät olisi sallittava Espanjassa.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2009/11/EY olisi muutettava.

(7)

Laitteiden tai luokitusmenetelmien muutoksia ei sallita, jollei niitä hyväksytä nimenomaisesti komission täytäntöönpanopäätöksellä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2009/11/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Hyväksytään seuraavien menetelmien käyttö Espanjassa sianruhojen luokitukseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (4) liitteessä V olevan B jakson IV kohdan 1 kohdan mukaisesti:

a)

Fat-O-Meat’er-laite (FOM) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 1 osassa;

b)

täysautomaattinen ruhojen ultraääniluokituslaite (Autofom) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 2 osassa;

c)

Ultrafom 300 -laite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 3 osassa;

d)

Automatic vision system -laite (VCS2000) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 4 osassa;

e)

Fat-O-Meat’er II -laite (FOM II) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 5 osassa;

f)

AutoFOM III -laite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 6 osassa;

g)

manuaalinen ZP-mittatikkumenetelmä ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 7 osassa.

Ensimmäisen kohdan g alakohdassa tarkoitettu manuaalinen ZP-mittatikkumenetelmä on sallittu ainoastaan sellaisissa teurastamoissa, joissa

a)

teurastetaan vuosittain keskimäärin enintään 500 sikaa viikossa; ja

b)

teurastuslinjan kapasiteetti on enintään 40 sikaa tunnissa.

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 6, 10.1.2009, s. 79.

(3)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3.

(4)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.”


LIITE

Lisätään päätöksen 2009/11/EY liitteesseen 5, 6 ja 7 osa seuraavasti:

5   osa

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Tässä osassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan, kun sianruhot luokitellaan Fat-O-Meat’er-laitteella (FOM II).

2.

Se on uusi versio Fat-O-Meat’er-mittausjärjestelmästä. FOM II -mittausvälineessä on optinen anturi, jossa on terä, paksuuden mittauslaite, jonka toimintaetäisyys on 0–125 millimetriä, sekä tietojen keruu- ja analysointiyksikkö – Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). FOM II -laite muuttaa mittaustulokset arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi.

3.

Ruhon vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

jossa:

Ŷ

=

vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa

X1

=

selkäsilavan paksuus (kamara mukaan luettuna) millimetreinä mitattuna kohtisuoraan selkään nähden 6 senttimetrin päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen takimmaisen kylkiluun välistä

X2

=

selkälihaksen paksuus millimetreinä mitattuna samanaikaisesti, samasta kohdasta ja samalla tavalla kuin X1.

Tätä kaavaa sovelletaan 60–120 kilogramman painoisiin ruhoihin (lämminpaino).

Osa 6

AUTOFOM III

1.

Tässä osassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan, kun sianruhot luokitellaan AutoFOM III -laitteella.

2.

Laitteessa on oltava 16 kappaletta 2 MHz:n ultraäänianturia (Carometec A/S); toimintaetäisyyden ultraääniantureiden välillä on oltava 25 millimetriä. Ultraäänitulokset muodostuvat selän nahanalaisen rasvan ja lihasten paksuuden sekä niihin liittyvien parametrien mittauksista. Mittaustulokset muunnetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi tietokoneen avulla.

3.

Ruhon vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

jossa:

Ŷ

=

vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa

R2P10, R2P15, R2P16,R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 ja R4P10 ovat AutoFOM III -laitteen mittaamia muuttujia.

4.

Mittauskohtien kuvaukset esitetään komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008 (1) 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissiolle toimitetun Espanjan pöytäkirjan II osassa.

Tätä kaavaa sovelletaan 60–120 kilogramman painoisiin ruhoihin (lämminpaino).

Osa 7

MANUAALINEN ZP-MENETELMÄ

1.

Tässä osassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan, kun sianruhot luokitellaan manuaalisella ZP-mittatikkumenetelmällä.

2.

Menetelmässä voidaan käyttää mittatikkua, jonka asteikko perustuu vähärasvaisen lihan osuutta koskevaan ennusteyhtälöön. Tässä menetelmässä rasvan ja lihaksen paksuus mitataan manuaalisesti halkaistun ruhon keskiviivalta.

3.

Ruhojen vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

jossa:

Ŷ

=

vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa

F

=

näkyvän rasvan vähimmäispaksuus (kamara mukaan luettuna) millimetreinä halkaistun ruhon keskiviivalla, keskimmäistä pakaralihasta (M. gluteus medius) ympäröivässä osassa

M

=

näkyvän pakaralihaksen paksuus millimetreinä halkaistun ruhon keskiviivalla, mitattuna kohdassa, jossa keskimmäisen pakaralihaksen (M. gluteus medius) etukärjen ja selkäydinkanavan yläreunan välinen etäisyys on lyhin.

Tätä kaavaa sovelletaan 60–120 kilogramman painoisiin ruhoihin (lämminpaino).


(1)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3.”


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012,

Tanskassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2009/12/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4712)

(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/385/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2009/12/EY (2) hyväksytään kuuden sianruhojen luokitusmenetelmän käyttö Tanskassa.

(2)

Tanska on ilmoittanut, että automaattisesta AutoFom-laitteesta on kehitetty versio III, jota se haluaisi käyttää ja kalibroida Tanskan teurastamoissa. Sen vuoksi kyseiselle uudelle menetelmälle on tarpeen saada kaava.

(3)

Tanska on pyytänyt, että komissio hyväksyisi uuden sen alueella käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän, esittänyt naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008 (3) 23 artiklan 4 kohdassa säädetyssä pöytäkirjassa yksityiskohtaisen kuvauksen leikkuukokeesta ja ilmoittanut periaatteet, joihin tämä menetelmä perustuu, leikkuukokeen tulokset ja vähärasvaisen lihan osuuden määrittämisessä käytetyn kaavan.

(4)

Pyyntöä arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisen luokitusmenetelmän hyväksymiseksi täyttyvät. Sen vuoksi kyseinen luokitusmenetelmä olisi sallittava Tanskassa.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2009/12/EY olisi muutettava.

(6)

Laitteiden tai luokitusmenetelmien muutoksia ei sallita, jollei niitä hyväksytä nimenomaisesti komission täytäntöönpanopäätöksellä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2009/12/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan g alakohta seuraavasti:

”g)

Automatic ultrasound instrument -laite (AutoFOM III) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 7 osassa.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 6, 10.1.2009, s. 83.

(3)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3.


LIITE

Lisätään päätöksen 2009/12/EY liitteeseen 7 osa seuraavasti:

7   osa

AUTOMATIC ULTRASOUND INSTRUMENT (AutoFOM III)

1.

Tässä osassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan, kun sianruhot luokitellaan AutoFOM III -laitteella.

2.

Laitteessa on oltava 16 kappaletta 2 MHz:n ultraäänianturia (Carometec A/S); toimintaetäisyyden ultraääniantureiden välillä on oltava 25 millimetriä. Ultraäänitulokset muodostuvat selän nahanalaisen rasvan ja lihasten paksuuden sekä niihin liittyvien parametrien mittauksista. Mittaustulokset muunnetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi tietokoneen avulla.

3.

Ruhon vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ŷ = 72,05017 – (1,31831 × R2P5) – (0,37231 × R2P10) – (0,36672 × R2P11) + (0,03146 × R3P3) + (0,05058 × R3P5) – (0,02641 × R4P8) – (0,06667 × R4P10) – (0,27698 × R4P11)

jossa:

Ŷ= vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa

R2P5, R2P10, R2P11, R3P3, R3P5, R4P8, R4P10 ja R4P11 – ovat AutoFOM III -laitteen mittaamia muuttujia.

4.

Mittauskohtien kuvaukset esitetään komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008 (1) 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissiolle toimitetun Tanskan pöytäkirjan II osassa.

Tätä kaavaa sovelletaan 50–110 kilogramman painoisiin ruhoihin.


(1)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3.”


14.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/38


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta

(EKP/2012/12)

(2012/386/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liitteessä I täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset.

(2)

EKP:n neuvosto katsoo olevan tarpeen tarkistaa suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.3.2 kohdassa vahvistettua poikkeusta läheisten sidosten kiellosta sellaisten valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen osalta, jotka vastapuoli on laskenut liikkeeseen ja käyttää omaan käyttöön vakuutena.

(3)

Eurojärjestelmän luottotoimiin osallistuvilla vastapuolilla olisi EKP:n neuvoston etukäteissuostumuksella oltava poikkeusoloissa mahdollisuus lisätä niiden liikkeeseenlaskemien valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen omaa käyttöä yli nykyisen tason.

(4)

Etukäteissuostumusta koskeviin pyyntöihin olisi liitettävä rahoitussuunnitelma.

(5)

Siksi eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä 14 päivänä joulukuuta 2011 annettua päätöstä EKP/2011/25 (2) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muuttaminen

Lisätään päätökseen EKP/2011/25 uusi 4 b artikla seuraavasti:

”4 b artikla

Valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen hyväksyminen

1.   Vastapuoli, joka laskee liikkeeseen ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaamia vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjoja, saa eurojärjestelmän luottotoimissa antaa vakuudeksi sen itsensä tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseenlaskemia tällaisia joukkovelkakirjoja enintään tämän päätöksen voimaantulopäivänä jo vakuudeksi annettujen tällaisten joukkovelkakirjojen nimellisarvoon asti.

2.   EKP:n neuvosto voi poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää poikkeuksia 1 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sen antamispäivänä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä heinäkuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.