ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.152.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 152

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
13. kesäkuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 497/2012, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta bluetongue-taudille alttiiden eläinten tuontia koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 498/2012, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2012, puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentamisesta

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 499/2012, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/301/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012, Tanskan ilmoittamista tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3717)

40

 

 

2012/302/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3723)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Liettuan julistamisesta naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaaksi jäsenvaltioksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3729)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012, luvan antamisesta Kroatiassa ja Meksikossa sijaitseville laboratorioille tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3761)  ( 1 )

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 497/2012,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012,

asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta bluetongue-taudille alttiiden eläinten tuontia koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan e alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, alueista tai niiden osista, joista voidaan tuoda unioniin eläviä sorkka- ja kavioeläimiä, mukaan luettuna bluetongue-taudille alttiita lajeja, ja tällaista tuontia koskevat eläinlääkärintodistuksiin liittyvät vaatimukset.

(2)

Erityisesti bluetongue-taudille alttiiden eläinten osalta asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyihin BOV-X, BOV-Y, OVI-X ja OVI-Y ja RUM-todistuksiin sisältyy muun muassa vaatimus, että eläimet tulevat alueelta, joka niiden mukana olevan todistuksen antopäivänä oli ollut bluetongue-taudista vapaa 12 kuukauden ajan.

(3)

Uuden teknologian ansiosta on tullut saataville inaktivoituja bluetongue-taudin rokotteita, joista ei aiheudu vaaraa epätoivotusta rokoteviruksen leviämisestä rokottamattomiin nautoihin, lampaisiin ja vuohiin. Nykyisin ollaan laajalti sitä mieltä, että inaktivoitujen rokotteiden käyttö on paras keino bluetongue-taudin torjuntaan ja kliinisten tautitapausten ennaltaehkäisyyn näissä eläimissä unionissa.

(4)

Jotta voidaan varmistaa bluetongue-viruksen leviämisen parempi valvonta ja vähentää taudista maataloussektorille aiheutuvaa rasitetta, bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta 2000 annetussa neuvoston direktiivissä 2000/75/EY (3) säädettyjä rokotusta koskevia sääntöjä muutettiin hiljattain Euroopan parlamenttia ja neuvoston direktiivillä 2012/5/EU (4) rokotteiden tuotannossa hiljattain tapahtuneen teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Direktiivissä 2000/75/EY säädetään nyt inaktivoitujen rokotteiden käytöstä EU:n kaikissa osissa.

(6)

Bluetongue-taudin epidemiologisen tilanteen muuttumisen seurauksena ja jotta noudatettaisiin Maailman eläintautijärjestön (OIE) standardeja, neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta 26 päivänä lokakuuta 2007 annettua komission asetusta (EY) N:o 1266/2007 (5) muutettiin hiljattain. EU:n standardit edellyttävät, että virusta ei esiinny vähintään kahden vuoden mittaisella kaudella, jotta aluetta voidaan pitää bluetongue-taudista vapaana. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyissä asiaa koskevissa todistuksissa tarkoitettua 12 kuukauden kautta olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Direktiiviä 2000/75/EY ja asetusta (EY) N:o 1266/2007 sovelletaan bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien elävien sorkka- ja kavioeläinten unionin sisäisiin siirtoihin. On aiheellista, että BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ja RUM-eläinlääkärintodistusten malleja, jotka esitetään asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa, muutetaan niin, että saatetaan unioniin tuotavien eläinten terveyttä koskevat vaatimukset bluetongue-taudin osalta yhdenmukaisiksi niiden vaatimusten kanssa, jotka koskevat taudille alttiiden eläinten siirtoja unionin sisällä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymäkaudella, joka jatkuu 30 päivään kesäkuuta 2012 asti, unioniin saa edelleen tuoda elävien sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä, joiden mukana on terveystodistus, joka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyjen BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y tai RUM-todistuksen mallien mukaisesti, ennen siihen tällä asetuksella käyttöön otettuja muutoksia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

(4)  EUVL L 81, 21.3.2012, s. 1.

(5)  EUVL L 283, 27.10.2007, s. 37.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I oleva 2 osa seuraavasti:

1)

Korvataan mallit ’BOV-X’, ’BOV-Y’, ’OVI-X’ ja ’OVI-Y’ seuraavasti:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2)

Korvataan ’RUM’-malli seuraavasti:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 498/2012,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2012,

puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä niiden väliaikaisesta soveltamisesta 14 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2012/105/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska raakapuun tuonti on taloudellisesti tärkeää Euroopan unionille ja koska Venäjän federaatio on unionin tärkeä raakapuun toimittaja, komissio on neuvotellut Venäjän federaation kanssa Venäjän federaation sitoumuksista alentaa sen tällä hetkellä soveltamia vientitulleja tai poistaa ne, myös raakapuun osalta.

(2)

Nämä sitoumukset, joista tulee osa Maailman kauppajärjestön (WTO) laatimaa Venäjän federaation myönnytysluetteloa maan liittyessä WTO:hon, sisältävät tiettyjen havupuulajien vientiä koskevat tariffikiintiöt, joista on kohdennettu osuus unioniin vientiä varten.

(3)

Venäjän federaation WTO:hon liittymistä koskevien neuvottelujen yhteydessä komissio on neuvotellut unionin puolesta Venäjän federaation kanssa kirjeenvaihtona sopimuksen tiettyjen havupuiden viennissä Venäjän federaatiosta unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnoinnista, jäljempänä ’sopimus’.

(4)

Unioni ja Venäjän federaatio ovat sopimuksen mukaisesti neuvotelleet tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännöt, jotka sisältyvät unionin ja Venäjän federaation hallituksen väliseen pöytäkirjan muodossa tehtyyn sopimukseen, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(5)

Sopimuksen ja pöytäkirjan täytäntöönpanoa varten olisi luotava menettelyt tariffikiintiöiden kohdentamiseksi tuojien tekemien hakemusten jättöpäivän perusteella sekä vahvistettava säännöt ja menettelyt perinteisten tuojien oikeuksien määrittämiseksi kunkin kiintiöjakson ja kunkin tuoteryhmän osalta.

(6)

Olisi vahvistettava toiminnan jatkuvuutta koskevat säännöt sen määrittämiseen, onko perinteisen tuojan asemaa hakeva tuoja sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tuonut soveltamisalaan kuuluvat tuotteet tässä asetuksessa määriteltyinä viitejaksoina.

(7)

Olisi vahvistettava käyttämättömiä kiintiölupia koskevat säännöt ja menettelyt.

(8)

Siirtymäsäännöt, jotka ovat voimassa tämän asetuksen soveltamisajan kolmena ensimmäisenä kiintiöjaksona, olisi vahvistettava samalla, kun valitaan perinteisille tuojille myönnettävien kiintiölupien enimmäismäärien laskemisessa käytettävät viitejaksot.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat päätöksellä 2012/105/EU perustetun puukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt kiintiölupien myöntämiseen pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja muut säännökset, jotka ovat tarpeen unionin hallinnoidessa unioniin suuntautuvaan vientiin kohdennettuja tariffikiintiömääriä osana sopimuksen ja pöytäkirjan täytäntöönpanoa.

2 artikla

Tässä asetuksessa sovelletaan pöytäkirjan 1 artiklan 3 kohdassa, 2 artiklassa ja 5 artiklan 3 ja 4 kohdassa annettuja määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan seuraavaa määritelmää: ’tuoteryhmällä’ tarkoitetaan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kumpaakin ryhmää Venäjän federaatiossa sovellettavan tariffi- ja tilastonimikkeistön tuoteluokittelun mukaisesti eli kuusta (tullinimikenumerot 4403 20 110 ja 4403 20 190) ja mäntyä (tullinimikenumerot 4403 20 310 ja 4403 20 390). Asianomaiset Venäjän federaatiossa sovellettavat tariffikoodit ja niitä vastaavat yhdistetyn nimikkeistön (2) (CN) koodit ja Taric-koodit luetellaan liitteessä I.

2   LUKU

KOHDENTAMISPERIAATTEET

3 artikla

Tariffikiintiöt kohdennetaan tuojien tekemien hakemusten jättöpäivän perusteella seuraavasti:

a)

kunkin vuoden 31 päivään heinäkuuta mennessä, jäljempänä ’kiintiöjakson ensimmäinen osa’, jätettyjen hakemusten osalta komissio kohdentaa tariffikiintiöt pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tuojaluokkien ”perinteiset tuojat” tai ”uudet tuojat” mukaisesti; ja

b)

elokuun 1 päivästä alkaen, jäljempänä ’kiintiöjakson toinen osa’, jätettyjen hakemusten osalta komissio kohdentaa jäljellä olevat tariffikiintiömäärät pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla siinä järjestyksessä, jossa se on vastaanottanut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, jäljempänä ’lisenssitoimisto(t)’, toimittamat ilmoitukset yksittäisten tuojien hakemuksista.

4 artikla

1.   Kiintiöjakson ensimmäisen osan aikana

a)

70 prosenttia kustakin tuoteryhmäkohtaisesta tariffikiintiöstä kohdennetaan perinteisille tuojille, jäljempänä ’perinteisten tuojien kiintiö’; ja

b)

30 prosenttia kustakin tuoteryhmäkohtaisesta tariffikiintiöstä kohdennetaan uusille tuojille, jäljempänä ’uusien tuojien kiintiö’.

2.   Uusien tuojien kiintiö kohdennetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio on vastaanottanut lisenssitoimistojen toimittamat ilmoitukset uusien tuojien kiintiölupahakemuksista.

3.   Kullekin uudelle tuojalle myönnetään enintään 1,5 prosenttia kunkin tuoteryhmän tariffikiintiöstä 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

5 artikla

Kiintiöjakson toisen osan aikana kullekin tuojalle myönnetään enintään 5 prosenttia kunkin tuoteryhmän jäljellä olevasta tariffikiintiöstä.

6 artikla

1.   Kiintiöjakson ensimmäisen osan aikana kukin perinteinen tuoja saa hakea kiintiölupia ainoastaan tiettyyn, 2 kohdan mukaisesti laskettavaan osuuteen tuoteryhmäkohtaisesta perinteisten tuojien kiintiöstä, jäljempänä ’enimmäismäärä’. Perinteiselle tuojalle kiintiöjakson ensimmäisen osan aikana myönnettävät kiintiöluvat eivät voi ylittää tätä enimmäismäärää.

2.   Perinteiseen tuojaan kiintiöjaksolla, jäljempänä ’kiintiöjakso n + 1’, kunkin tuoteryhmän osalta sovellettava enimmäismäärä lasketaan tuojan enimmäismäärän laskentavuotta edeltävinä kahtena kiintiöjaksona tosiasiallisesti tuomien, soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden keskimäärän perusteella seuraavaa kaavaa käyttäen:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

jossa

 

Ci tarkoittaa tuojalle i kiintiöjaksolle n + 1 vahvistettua asianomaisen tuoteryhmän (kuusi tai mänty) enimmäismäärää;

 

T tarkoittaa perinteisten tuojien käytettävissä olevaa asianomaisen tuoteryhmän kiintiötä enimmäismäärän laskentavuonna, jäljempänä ’kiintiöjakso n’;

 

Īi tarkoittaa perinteisen tuojan i laskentaa edeltävinä kahtena kiintiöjaksona, jäljempänä ’kiintiöjakso n–2’ ja ’kiintiöjakso n–1’, tosiasiallisesti tuomien, asianomaisen tuoteryhmän tuotteiden keskimäärää seuraavasti:

[(tuojan i tosiasiallinen tuonti kiintiöjaksolla n–2) + (tuojan i tosiasiallinen tuonti kiintiöjaksolla n–1)]/2

 

ΣĪi tarkoittaa kaikkien perinteisten tuojien tuomien asianomaisen tuoteryhmän tuotteiden keskimäärän Īi yhteismäärää.

7 artikla

1.   Komissio laskee vuosittain 6 artiklan 2 kohdassa esitetyllä tavalla enimmäismäärät, joita sovelletaan kuhunkin perinteiseen tuojaan seuraavalla kiintiöjaksolla.

2.   Laskentaa varten lisenssitoimistojen on toimitettava komissiolle kiintiöjakson n 31 päivään maaliskuuta mennessä yhteenveto niille 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetusta, soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tosiasiallisesta tuonnista kiintiöjaksolla n–1. Yhteenveto on toimitettava sähköisenä taulukkona, joka noudattaa liitteessä IV esitettyä mallia.

3.   Komissio ilmoittaa lisenssitoimistoille viimeistään kiintiöjakson n 30 päivänä huhtikuuta enimmäismäärät, jotka on saatettu ajan tasalle 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella.

3   LUKU

TOIMINNAN JATKUVUUS

8 artikla

1.   Jos pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan mukaisen perinteisen tuojan asemaa hakeva tuoja, jäljempänä ’hakija’, ei pysty tyydyttävällä tavalla osoittamaan olevansa sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tuonut soveltamisalaan kuuluvat tuotteet 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti valitulla viitejaksolla, jäljempänä ’edeltäjä’, sen on esitettävä lisenssitoimistolle tarvittava näyttö siitä, että se jatkaa edeltäjänsä toimintaa.

2.   Toiminnan katsotaan jatkuvan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun

a)

hakija ja edeltäjä ovat saman oikeushenkilön määräysvallassa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 139/2004 (3) tarkoitetulla tavalla; tai

b)

edeltäjän taloudellinen toiminta on soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta siirretty laillisesti hakijalle esimerkiksi sulautuman tai yrityskaupan tuloksena asetuksessa (EY) N:o 139/2004 tarkoitetulla tavalla.

3.   Tuojat, jotka eivät esitä näyttöä toiminnan jatkuvuudesta, katsotaan uusiksi tuojiksi.

9 artikla

Edellä olevan 8 artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tuojan hakiessa perinteisen tuojan asemaa pöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4   LUKU

KIINTIÖLUPAHAKEMUKSET

10 artikla

1.   Kiintiölupahakemusten on noudatettava liitteessä II esitettyä mallia. Jos hakemuksen tiedot katsotaan riittämättömiksi, lisenssitoimisto voi pyytää hakijalta lisätietoja.

2.   Kiintiöluvan myöntämisen ehtona on, että luvanalaisia tuotteita käsitellään unionin tullialueella, jolloin ne muuttuvat unionista peräisin oleviksi tuotteiksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) 24 artiklan mukaisesti.

3.   Hakijan on liitettävä kiintiölupahakemukseen vakuutus, jossa se sitoutuu

a)

asettamaan asianomaiset tuotteet ennalta ilmoitettuun käsittelyyn vuoden kuluessa päivästä, jona toimivaltaiset tulliviranomaiset ovat hyväksyneet vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan, tavaroiden tarkan kuvauksen ja Taric-koodit sisältävän tulli-ilmoituksen;

b)

pitämään riittävää kirjanpitoa luvan myöntäneessä jäsenvaltiossa, jotta lisenssitoimisto voi tehdä tarpeellisina pitämänsä tarkastukset sen varmistamiseksi, että tuotteet on tosiasiallisesti asetettu ennalta ilmoitettuun käsittelyyn, ja säilyttämään kyseisen kirjanpidon; tätä alakohtaa sovellettaessa ’kirjanpidolla’ tarkoitetaan kaikkia niitä missä tahansa muodossa olevia tietoja ja teknisiä yksityiskohtia, joita lisenssitoimistot tarvitsevat toiminnan valvomiseen ja tarkastamiseen;

c)

antamaan lisenssitoimistolle mahdollisuuden tuotteiden jäljittämiseen asianomaisen yrityksen tiloissa ja käsittelyn kaikissa vaiheissa lisenssitoimiston asettamin ehdoin;

d)

ilmoittamaan lisenssitoimistolle kaikista luvansaantiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

4.   Mikäli asianomaiset tuotteet siirretään, hakijan on esitettävä riittävä näyttö niiden asettamisesta ennalta ilmoitettuun käsittelyyn 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

5.   Asiassa sovelletaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) 308 d artiklaa.

6.   Jos tuoja taikka kuka tahansa luonnollinen henkilö tai mikä tahansa oikeushenkilö, jolle tuoja siirtää tässä tarkoitettuja tuotteita, ei noudata tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sitoumusta, laiminlyönti katsotaan 13 artiklan mukaisesti käyttämättömäksi kiintiöluvaksi asianomaisen tuotemäärän osalta.

7.   Komissio julkaisee lisenssitoimistojen luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

5   LUKU

NÄYTTÖ TOSIASIALLISESTA TUONNISTA

11 artikla

1.   Tuojien on joka kolmannen kuukauden jälkeisten 15 vuorokauden kuluessa ilmoitettava kiintiöluvan myöntäneen jäsenvaltion lisenssitoimistolle kyseiseen jäsenvaltioon viimeisten kolmen kuukauden aikana suuntautunut, soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tosiasiallinen tuontinsa. Tuojan on sitä varten esitettävä lisenssitoimistolle jäljennös asianomaisen tuonnin tulli-ilmoituksista.

2.   Jos tulli-ilmoitukseen merkitty määrä on mitattu kuorettomana ja kiintiöluvan 9 kohtaan merkitty määrä sisältää kuoren, tuojan on esitettävä lisenssitoimistolle 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ja samassa määräajassa kunkin tulli-ilmoituksen osalta oikea, kuoren sisältävä tuontimäärä. Oikeat määrät lasketaan soveltamalla liitteessä III vahvistettuja korjauskertoimia.

6   LUKU

KÄYTTÄMÄTTÖMÄT KIINTIÖLUVAT

12 artikla

1.   Jos kiintiölupa on käyttämättä vielä kuusi kuukautta sen myöntämisen jälkeen, tuojan on joko palautettava se lisenssitoimistolle tai ilmoitettava sille aikeestaan käyttää se jäljellä olevan kiintiöjakson puitteissa. Jos kiintiölupa on myönnetty ennen kiintiöjakson alkamista pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti, kuuden kuukauden määräaika lasketaan alkavaksi kiintiöjaksoa vastaavan vuoden 1 päivästä tammikuuta.

2.   Lisenssitoimistojen on ilmoitettava komissiolle viipymättä tuojien 1 kohdan mukaisesti palauttamista kiintiöluvista. Perinteisten tuojien asianomaista tuoteryhmää varten käytettävissä olevien enimmäismäärien jäljellä olevaa osuutta muutetaan vastaavalla määrällä.

13 artikla

1.   Jos perinteisen tuojan tosiasiallinen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuonti kiintiöjaksolla n–1 on alle 85 prosenttia kaikkien tuojalle kyseistä kiintiöjaksoa varten myönnettyjen kiintiölupien kohteena olevista määristä, tuojalle n kiintiöjaksolla n + 1 vahvistettuja tuoteryhmäkohtaisia enimmäismääriä vähennetään tosiasiallisen tuonnin puuttuvaan osuuteen suhteutetulla määrällä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vähennys lasketaan seuraavasti:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

jossa

 

ri tarkoittaa tuojan i enimmäismääriin molempien tuoteryhmien osalta sovellettavaa vähennystä kiintiöjaksolla n + 1;

 

ΣΑi tarkoittaa perinteiselle tuojalle i kiintiöjaksolla n–1 myönnettyjen kiintiölupien yhteismäärää;

 

Ii tarkoittaa tuojan i tosiasiallista soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuontia kiintiöjaksolla n–1.

14 artikla

1.   Jos kiintiölupa, jota ei ole 12 artiklan mukaisesti palautettu kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä, on kiintiöjakson n–1 päättyessä edelleen käyttämättä, tuojalle kiintiöjaksolla n + 1 vahvistettuja enimmäismääriä vähennetään molempien tuoteryhmien osalta määrällä, joka on kaksinkertainen käyttämättömän kiintiöluvan määrään suhteutettuna.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vähennys lasketaan seuraavasti:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

jossa

 

Ri tarkoittaa tuojan i enimmäismäärään molempien tuoteryhmien osalta sovellettavaa vähennystä kiintiöjaksolla n + 1;

 

ΣUi tarkoittaa tuojalle i kiintiöjaksolla n–1 myönnettyjen käyttämättömien kiintiölupien yhteismäärää;

 

ΣΑi tarkoittaa tuojalle i molempien tuoteryhmien osalta kiintiöjaksolla n–1 myönnettyjen kiintiölupien yhteismäärää.

15 artikla

Jos molemmat 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärien vähentämisedellytykset täyttyvät samanaikaisesti, vain suurempaa vähennystä (Ri tai ri) sovelletaan.

7   LUKU

KOLMEEN ENSIMMÄISEEN KIINTIÖJAKSOON SOVELLETTAVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

16 artikla

1.   Tämän asetuksen 4 artiklassa säädettyä kohdentamismenetelmää sovelletaan tämän asetuksen soveltamisajan koko ensimmäisenä kiintiöjaksona. Kyseisenä kiintiöjaksona ei sovelleta 6 luvun säännöksiä.

2.   Tämän asetuksen 17–19 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen soveltamisajan kolmena ensimmäisenä kiintiöjaksona.

17 artikla

1.   Pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viitejakso on tuojan valinnan mukaan vuosi 2004, vuosi 2007 tai niiden yhdistelmä.

2.   Perinteisen tuojan asemaa hakevien tuojien on ilmoitettava 20 vuorokauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, minkä 1 kohdassa annetuista kolmesta vaihtoehdosta ne valitsevat niihin sovellettavien enimmäismäärien laskemiseen 6 artiklan mukaisesti.

3.   Kunkin tuojan 2 kohdan mukaisesti valitsemaa viitejaksoa sovelletaan tämän asetuksen soveltamisajan kolmeen ensimmäiseen kiintiöjaksoon.

18 artikla

1.   Perinteisen tuojan asemaa hakevien tuojien on 20 vuorokauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ilmoitettava sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden), jo(i)lta ne aikovat hakea kiintiölupia, lisenssitoimisto(i)lle soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tosiasiallinen tuontinsa kyseiseen jäsenvaltioon (kyseisiin jäsenvaltioihin) 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti valitulla viitejaksolla. Tuojan on tosiasiallista tuontiaan koskevien tietojen tueksi esitettävä lisenssitoimistolle jäljennös asianomaisen tuonnin tulli-ilmoituksista.

2.   Lisenssitoimistojen on toimitettava komissiolle 35 vuorokauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta yhteenveto niille 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tosiasiallisesta tuonnista. Yhteenveto on toimitettava sähköisenä taulukkona, joka noudattaa liitteessä V esitettyä mallia.

19 artikla

1.   Jos viitejaksoksi valitaan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti yksi ainoa vuosi, 6 artiklan 2 kohdassa mainittu muuttuja Īi tarkoittaa tuojan asianomaisen tuoteryhmän tuotteiden tosiasiallista tuontia kyseisenä vuonna.

2.   Jos viitejaksoksi valitaan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuosien 2004 ja 2007 yhdistelmä, 6 artiklan 2 kohdassa mainittu muuttuja Īi tarkoittaa tuojan asianomaisen tuoteryhmän tuotteiden tosiasiallisen tuonnin keskimäärää vuosina 2004 ja 2007 laskettuna seuraavasti:

[(tosiasiallinen tuonti v. 2004) + (tosiasiallinen tuonti v. 2007)]/2.

3.   Komissio ilmoittaa lisenssitoimistoille 65 vuorokauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta enimmäismäärät, jotka ovat tulosta 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyistä laskelmista.

4.   Jos 6 artiklassa tarkoitettuja enimmäismääriä ei ole laskettu siihen mennessä, kun sopimusta ja pöytäkirjaa aletaan soveltaa väliaikaisesti, tuoteryhmäkohtaiset tariffikiintiöt kohdennetaan kaikille tuojille 3 artiklan b alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kunnes komissio on ilmoittanut lisenssitoimistoille, että enimmäismäärät on vahvistettu ja että 3 artiklan b alakohdan mukainen kohdentamismenettely on päätetty. Tätä kohtaa sovellettaessa kukin tuoja saa enintään 2,5 prosenttia tuoteryhmäkohtaisesta tariffikiintiöstä.

8   LUKU

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen soveltaminen loppuu päivänä, jona pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen päättyy.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Nykyisin komission asetuksessa (EU) N:o 1006/2011 (EUVL L 282, 28.10.2011, s. 1).

(3)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

Venäjän federaatiossa sovellettavat tariffikoodit ja vastaavat CN- ja Taric-koodit (asetuksen 2 artikla)

 

CN-koodi

Taric-koodi

Venäjän tariffikoodi

Kuvaus

1.

Ex44032011

10

4403 20 110 1

Puu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.), läpimitaltaan vähintään 15 cm ja enintään 24 cm, pituudeltaan vähintään 1,0 m

Ex44032019

10

2.

Ex44032011

10

4403 20 110 2

Puu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.), läpimitaltaan yli 24 cm, pituudeltaan vähintään 1,0 m

Ex44032019

10

3.

Ex44032019

10

4403 20 190 1

Raakapuu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, läpimitaltaan alle 15 cm

4.

Ex44032019

10

4403 20 190 9

Muu puu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.)

5.

Ex44032031

10

4403 20 310 1

Puu, mäntyä (Pinus sylvestris L.), läpimitaltaan vähintään 15 cm ja enintään 24 cm, pituudeltaan vähintään 1,0 m

Ex44032039

10

6.

Ex44032031

10

4403 20 310 2

Puu, mäntyä (Pinus sylvestris L.), läpimitaltaan yli 24 cm, pituudeltaan vähintään 1,0 m

Ex44032039

10

7.

Ex44032039

10

4403 20 390 1

Raakapuu, mäntyä (Pinus sylvestris L.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, läpimitaltaan alle 15 cm

8.

Ex44032039

10

4403 20 390 9

Muu puu, mäntyä (Pinus sylvestris L.)


LIITE II

Kiintiölupahakemuksen malli (asetuksen 10 artiklan 1 kohta)

Image

Liite kiintiölupahakemuksen malliin: asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuutus

Vakuutus

… (tavaranilmoittajan nimi) vakuutus

Annan seuraavat sitoumukset:

Sitoudun kiintiölupahakemukseni (PP/KK/VV) osalta

1)

asettamaan asianomaiset tuotteet ennalta ilmoitettuun käsittelyyn vuoden kuluessa päivästä, jona toimivaltaiset tulliviranomaiset ovat hyväksyneet vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan, tavaroiden tarkan kuvauksen ja Taric-koodit sisältävän tulli-ilmoituksen;

2)

pitämään riittävää kirjanpitoa luvan myöntäneessä jäsenvaltiossa, jotta lisenssitoimisto voi tehdä tarpeellisina pitämänsä tarkastukset sen varmistamiseksi, että tuotteet on tosiasiallisesti asetettu ennalta ilmoitettuun käsittelyyn, ja säilyttämään kyseisen kirjanpidon;

3)

antamaan lisenssitoimistolle mahdollisuuden tuotteiden jäljittämiseen asianomaisen yrityksen tiloissa ja käsittelyn kaikissa vaiheissa lisenssitoimiston asettamin ehdoin;

4)

ilmoittamaan lisenssitoimistolle kaikista luvansaantiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

Vakuutan, että kaikki edellä antamani tiedot ovat parhaan ymmärrykseni mukaan oikeita ja todenmukaisia.

Paikka ja päiväys

 

Allekirjoitus


LIITE III

Asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut korjauskertoimet

Asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut korjauskertoimet ovat seuraavat:

CN-koodi

Korjauskerroin

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


LIITE IV

Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteenveto 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetusta tosiasiallisesta tuonnista

Tuontiyrityksen nimi

Tuontiyrityksen ALV-tunniste

Kuusen (CN-koodien 4403 20 11 ja 4403 20 19 Σ) tosiasiallinen tuonti (m3) kiintiöjaksolla n–1 (…–…)

Männyn (CN-koodien 4403 20 31 ja 4403 20 39 Σ) tosiasiallinen tuonti (m3) kiintiöjaksolla n–1 (…–…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE V

Asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteenveto 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetusta tosiasiallisesta tuonnista

Tuontiyrityksen nimi

Tuontiyrityksen ALV-tunniste

Kuusen (CN-koodien 4403 20 11 ja 4403 20 19 Σ) tosiasiallinen tuonti (m3) viitevuonna …

Männyn (CN-koodien 4403 20 31 ja 4403 20 39 Σ) tosiasiallinen tuonti (m3) viitevuonna …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 499/2012,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012,

Tanskan ilmoittamista tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3717)

(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/301/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tanskan kuningaskunta ilmoitti komissiolle 13 päivänä helmikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että Tanska aikoo pitää voimassa tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevat kansalliset säännöksensä, jotka ovat tiukempia kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 antaman asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) säännökset, myös 31 päivän joulukuuta 2012 jälkeen; kyseinen päivämäärä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY:n perustamissopimus) 95 artiklan 6 kohdan (nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artiklan 6 kohta) mukaisesti tehdyssä komission päätöksessä 2007/62/EY (2) vahvistetun luvan päättymispäivä.

(2)

Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 tavoitteena on tiettyjen Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien fluorattujen kaasujen (HFC, PFC ja SF6) päästöjen rajoittaminen ja vuotojen estäminen. Asetukseen sisältyy myös joitakin käyttöä ja markkinoille saattamista koskevia kieltoja, jos yhteisön tasolla on saatavilla kustannustehokkaita vaihtoehtoja ja vuotojen estämistä ja talteenottoa ei ole katsottu voitavan parantaa.

(3)

Asetuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta (nykyinen SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta), lukuun ottamatta 7, 8 ja 9 artiklaa, jotka perustuvat EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan (nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artikla), koska niillä on vaikutusta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen unionin sisämarkkinoilla.

(4)

Tanskassa on ollut tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevia kansallisia säännöksiä jo vuodesta 2002 lähtien, ja se on antanut kyseiset säännökset tiedoksi komissiolle 2 päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. Kyseisiä fluorattuja kaasuja sisältävien uusien tuotteiden tuontia, myyntiä ja käyttöä koskevaan yleiseen kieltoon liittyy poikkeuksia, jotka määritellään määräyksen liitteessä I. Nämä poikkeukset koskevat eräitä pitkälle erikoistuneita sovelluksia. Tavallisempien sovellusten osalta ne perustuvat järjestelmissä käytettyjen kasvihuonekaasujen määriin, joiden perusteella on vapautettu esimerkiksi jäähdytyslaitteet, lämpöpumput ja ilmastointilaitteet, joiden kylmäainetäytös on 0,15–10 kilogrammaa samoin kuin lämmön talteen ottamiseen tarkoitetut jäähdytysjärjestelmät, joiden kylmäainetäytös on enintään 50 kilogrammaa. Laivoihin ja sotilaskäyttöön tarkoitetut tuotteet samoin kuin SF6:n käyttö korkeajänniteyksiköissä on myös vapautettu määräyksen soveltamisesta. Komissio päätti 8 päivänä joulukuuta 2006 EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohtaan (nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artiklan 6 kohta) viitaten sallia Tanskan pitää säännökset voimassa 31 päivään joulukuuta 2012 asti.

(5)

Päätöksen 2007/62/EY hyväksymisen jälkeen olosuhteet, joiden perusteella kyseisessä päätöksessä säädettyjen tiukempien säännösten säilyttäminen on oikeutettua, ovat edelleen olemassa. Kansalliset säännöt ovat osa Tanskan käyttöön ottamaa laajempaa strategiaa, jonka avulla se pyrkii saavuttamaan Kioton pöytäkirjan mukaiset päästöjen vähentämistavoitteet ja unionin tasolla hyväksytyn taakanjakosopimuksen tavoitteet. Tämän järjestelyn mukaisesti Tanska on sitoutunut vähentämään kaudella 2008–2012 kasvihuonekaasupäästöjään 21 prosentilla vertailuvuoteen 1990 verrattuna. Ilmoitettujen toimenpiteiden on raportoitu vaikuttaneen merkittävästi HFC-päästöjen vähenemiseen Tanskassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä tekemissä päätöksissä jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (3) Tanska on sitoutunut vähentämään edelleen päästöjään 20 prosentilla vuonna 2020 vuoden 2005 tasoon verrattuna.

(6)

Määräykseen sisältyvillä poikkeuksilla ja mahdollisuudella sallia tietyissä erityistapauksissa yksittäisiä vapautuksia yleisestä kiellosta varmistetaan toimenpiteen oikeasuhteisuus. Lisäksi määräys koskee ainoastaan uusia laitteita, ja siinä sallitaan fluorattujen kaasujen käyttö olemassa olevien laitteiden huolto- ja ylläpitotoimissa, jottei laitteita tarpeettomasti poistettaisi käytöstä.

(7)

Vaikka määräyksellä on vaikutuksia tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen unionissa, sen säännökset ovat luonteeltaan yleisiä, ja niitä sovelletaan samalla tavalla sekä kotimaisiin että tuontituotteisiin. Siksi ei ole mitään todisteita siitä, että ilmoitettuja kansallisia säännöksiä olisi käytetty tai voitaisiin käyttää keinona mielivaltaiseen syrjintään talouden toimijoiden välillä unionissa. Koska fluoratut kaasut aiheuttavat riskejä ympäristölle, komissio vahvistaa aiemman arviointinsa, jonka mukaan ilmoitetut kansalliset säännökset eivät muodosta sisämarkkinoiden toiminnalle estettä, joka olisi kohtuuttoman suuri tavoitteisiin nähden, erityisesti kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä tehdyn tuoreen arvioinnin (4) päätelmät, joiden mukaan tarvitaan lisätoimenpiteitä fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämiseksi, jotta sovitut unionin laajuiset kasvihuonekaasupäästötavoitteet voidaan saavuttaa.

(8)

Komissio katsoo, että Tanskan 13 päivänä helmikuuta 2012 esittämä pyyntö saada pitää voimassa kansalliset säännöksensä, jotka ovat tiukempia kuin asetuksen (EY) N:o 842/2006 sellaisten tuotteiden ja laitteiden, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja tai joiden toiminta perustuu fluorattuihin kaasuihin, markkinoille saattamista koskevat säännökset, voidaan hyväksyä.

(9)

Lisäksi komissio vahvistaa päätöksen 2007/62/EY, jonka mukaan 2 päivänä heinäkuuta 2002 annetun määräyksen nro 552 kansalliset säännökset

vastaavat ympäristön suojeluun liittyviä tarpeita,

on vahvistettu ottaen huomioon Tanskassa kiellettyjen sovellusten vaihtoehtojen olemassaolo sekä tekninen ja taloudellinen saatavuus,

ovat todennäköisesti taloudelliselta vaikutukseltaan rajoitettuja,

eivät ole mielivaltaisen syrjinnän keino,

eivät muodosta peiteltyä jäsenvaltioiden välisen kaupan estettä ja

ovat näin ollen perussopimuksen mukaisia.

Komissio katsoo siksi, että säännökset voidaan hyväksyä.

(10)

Komissio voi milloin tahansa arvioida uudelleen, täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset edelleen. Tämä voi osoittautua aiheelliseksi erityisesti siinä tapauksessa, että asetukseen (EY) N:o 842/2006 tai päätökseen 406/2009/EY tehdään olennaisia muutoksia. Ottaen huomioon tämä mahdollisuus sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden pitkän aikavälin sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ei katsota tarpeelliseksi rajoittaa hyväksymisen kestoaikaa tiettyyn päivämäärään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Tanskan kuningaskunnan 13 päivänä helmikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä komissiolle ilmoittamat tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevat kansalliset säännökset, jotka ovat tiukempia kuin asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännökset ja jotka koskevat sellaisten tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamista, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 32, 6.2.2007, s. 130.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

(4)  Komission kertomus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä, KOM(2011) 581 lopullinen.


13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3723)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/302/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan ja 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 96/23/EY vahvistetaan tarkastusmenettelyt, jotka koskevat sen liitteessä I tarkoitettuja aineita ja jäämäryhmiä. Direktiivin 96/23/EY mukaan kolmansien maiden, jotka haluavat olla mukana tai säilyttää asemansa sellaisten kolmansien maiden luettelossa, joista jäsenvaltiot saavat tuoda direktiivissä tarkoitettuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, on toimitettava suunnitelma, josta käyvät ilmi kyseisten kolmansien maiden tarjoamat takeet kyseisessä liitteessä lueteltujen jäämäryhmien ja aineiden valvonnasta. Nämä suunnitelmat on saatettava ajan tasalle komission pyynnöstä, erityisesti jos eräät tarkastukset sitä edellyttävät.

(2)

Komission päätöksessä 2011/163/EU (2) hyväksytään päätöksen liitteessä lueteltujen tiettyjen kolmansien maiden toimittamat direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa säädetyt suunnitelmat, jäljempänä ’suunnitelmat’, kyseisessä luettelossa mainittujen eläinten ja eläinperäisten tuotteiden osalta.

(3)

Eräiden kolmansien maiden äskettäin toimittamien suunnitelmien ja komission saamien lisätietojen perusteella on tarpeen saattaa ajan tasalle luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda tiettyjä päätöksen 2011/163/EU liitteessä olevassa luettelossa, jäljempänä ’luettelo’, lueteltuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita direktiivin 96/23/EY mukaisesti.

(4)

Belize on toimittanut komissiolle vesiviljelyä koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Belizeä koskeva kohta vesiviljelyn osalta.

(5)

Chile on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon lampaiden/vuohien osalta, mutta kohdassa on viittaus päätöksen 2011/163/EU liitteessä olevaan alaviitteeseen 3. Kyseinen alaviite rajoittaa tällaisen Chilestä peräisin olevan tuonnin ainoastaan lampaisiin. Chile on toimittanut komissiolle vuohia koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Viittaus alaviitteeseen 3 olisi siksi poistettava luettelosta Chilen osalta.

(6)

Curaçao on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon maidon osalta. Curaçao ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa vaadittua suunnitelmaa. Sen vuoksi Curaçaoa koskeva kohta olisi poistettava luettelosta.

(7)

Hongkong on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon siipikarjan ja vesiviljelytuotteiden osalta. Hongkong ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa vaadittua suunnitelmaa. Sen vuoksi Hongkong olisi poistettava luettelosta.

(8)

Gambia on toimittanut komissiolle vesiviljelyä koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Gambiaa koskeva kohta vesiviljelyn osalta.

(9)

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta 26 päivänä lokakuuta 2007 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 133/2007 (3) laajennetaan kyseisen liitteen säännökset koskemaan Islantia. Sen vuoksi Islantia koskevat kohdat olisi poistettava luettelosta.

(10)

Jamaika on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon vesiviljelytuotteiden ja hunajan osalta. Jamaika ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa vaadittua suunnitelmaa vesiviljelyn osalta. Sen vuoksi luettelosta olisi poistettava vesiviljelyä koskeva merkintä Jamaikan osalta.

(11)

Kenia on toimittanut komissiolle kamelinmaitoa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Keniaa koskeva kohta kamelinmaidon osalta.

(12)

Libanon on toimittanut komissiolle hunajaa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Libanonia koskeva kohta hunajan osalta.

(13)

Namibia on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon nautojen, lampaiden/vuohien ja tarhatun riistan osalta. Namibia ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa vaadittua suunnitelmaa tarhatun riistan osalta. Sen vuoksi tarhattua riistaa koskeva merkintä olisi poistettava luettelosta Namibian osalta.

(14)

Uusi-Kaledonia on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon nautojen, vesiviljelyn, luonnonvaraisen riistan, tarhatun riistan ja hunajan osalta. Kyseinen kolmas maa on ilmoittanut komissiolle, ettei se enää halua viedä tuoretta naudanlihaa unioniin. Uusi-Kaledonia toimitti kuitenkin takeet, jotka vaaditaan naudanlihaa koskevan kohdan säilyttämiseksi luettelossa varustettuna seuraavalla alaviitteellä: kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin. Asianmukainen alaviite olisi siksi lisättävä Uutta-Kaledoniaa koskevaan kohtaan naudanlihan osalta.

(15)

Sint Maarten on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon maidon osalta. Sint Maarten ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa vaadittua suunnitelmaa. Sen vuoksi Sint Maarten olisi poistettava luettelosta.

(16)

San Marino on tällä hetkellä sisällytettynä luetteloon nautojen, porsaiden ja hunajan osalta. Kyseinen kolmas maa on ilmoittanut komissiolle, ettei se enää halua viedä sianlihaa unioniin. Sen vuoksi sianlihaa koskeva merkintä olisi poistettava luettelosta San Marinon osalta.

(17)

Kaupalle aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi olisi säädettävä siirtymäkaudesta, joka kattaa sellaiset kyseeseen tulevat lähetykset Curaçaosta, Hongkongista, Jamaikasta, Namibiasta ja Sint Maartenista, jotka on sertifioitu ja lähetetty unioniin ennen tämän päätöksen ensimmäistä soveltamispäivää.

(18)

Sen vuoksi päätöstä 2011/163/EU olisi muutettava.

(19)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/163/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 15 päivään elokuuta 2012 jatkuvan siirtymäkauden ajan otettava vastaan Curaçaosta tulevia maidon lähetyksiä, Hongkongista tulevia siipikarjan ja vesiviljelytuotteiden lähetyksiä, Jamaikasta tulevia vesiviljelytuotteiden lähetyksiä, Namibiasta tulevia tarhatun riistan lähetyksiä ja Sint Maartenista tulevia maidon lähetyksiä, jos tuotteiden tuoja voi osoittaa, että kyseiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty unioniin ennen 1 päivää heinäkuuta 2012.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40.

(3)  EUVL L 100, 10.4.2008, s. 27.


LIITE

”LIITE

ISO2-koodi

Maa

Naudat

Lampaat/vuohet

Siat

Hevoset

Siipi-karja

Vesiviljely-tuotteet

Maito

Munat

Kanit

Luonnonvarainen riista

Tarhattu riista

Hunaja

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentiina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Sveitsi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandinsaaret

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Färsaaret

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönlanti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatia

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Intia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japani

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Etelä-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Uusi-Kaledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uusi-Seelanti

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Ranskan Polynesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippiinit

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venäjä

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swazimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkki

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Yhdysvallat

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Ainoastaan kamelinmaito.

(2)  Elävien hevoseläinten vienti teurastettaviksi (ainoastaan elintarviketuotannossa käytettävät eläimet).

(3)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(4)  Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa (tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen).

(6)  Ainoastaan Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin alueilta peräisin olevat porot.”


13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/48


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012,

päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Liettuan julistamisesta naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaaksi jäsenvaltioksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3729)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/303/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä D olevan I luvun E jakson,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä 64/432/ETY sovelletaan unionin sisäiseen nautaeläinten ja sikojen kauppaan. Siinä vahvistetaan edellytykset sille, että jäsenvaltio tai sen alue voidaan julistaa virallisesti vapaaksi naudan tarttuvasta leukoosista nautakarjojen osalta.

(2)

Nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta 23 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/467/EY (2) liitteessä III luetellaan naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaat jäsenvaltiot ja niiden alueet.

(3)

Liettua on toimittanut komissiolle todisteet siitä, että kyseisen jäsenvaltion koko alue täyttää direktiivissä 64/432/ETY vahvistetut naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman edellytykset.

(4)

Liettuan toimittamien todisteiden arvioinnin perusteella kyseinen jäsenvaltio olisi julistettava virallisesti naudan tarttuvasta leukoosista vapaaksi.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2003/467/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74.


LIITE

Korvataan päätöksen 2003/467/EY liitteessä III oleva 1 luku seuraavasti:

1   LUKU

Naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaat jäsenvaltiot

ISO-koodi

Jäsenvaltio

BE

Belgia

CZ

Tšekki

DK

Tanska

DE

Saksa

IE

Irlanti

ES

Espanja

FR

Ranska

CY

Kypros

LT

Liettua

LU

Luxemburg

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

UK

Yhdistynyt kuningaskunta”


13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012,

luvan antamisesta Kroatiassa ja Meksikossa sijaitseville laboratorioille tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3761)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/304/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2000/258/EY nimetään Nancyssa, Ranskassa toimiva Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (aiemmalta nimeltään Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) erityislaitokseksi, joka vastaa raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta.

(2)

Kyseisessä päätöksessä säädetään myös, että ANSES arvioi kolmansissa maissa toimivat laboratoriot, jotka ovat hakeneet lupaa toteuttaa raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

(3)

Kroatian toimivaltainen viranomainen on esittänyt hakemuksen kyseisen kolmannen maan eläinlääketieteellisen instituutin alaisen raivotaudin ja yleisen virologian laboratorion hyväksymiseksi suorittamaan tällaisia serologisia testejä. Tätä hakemusta tukee ANSES:n kyseisen laboratorion arvioinnista antama myönteinen raportti, joka on päivätty 20 päivänä syyskuuta 2011.

(4)

Meksikon toimivaltainen viranomainen on esittänyt hakemuksen kyseisen kolmannen maan Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal -laitoksessa toimivan laboratorion hyväksymiseksi suorittamaan tällaisia serologisia testejä. Tätä hakemusta tukee ANSES:n kyseisen laboratorion arvioinnista antama myönteinen raportti, joka on päivätty 20 päivänä syyskuuta 2011.

(5)

Kyseisille laboratorioille olisi näin ollen annettava lupa tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa sekä hillereissä ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraaville laboratorioille lupa tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa sekä hillereissä ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä:

a)

Croatian Veterinary Institute

Laboratory for rabies and general virology

Savska cesta 143

Zagreb 10000

Croatia;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México – Pachuca

55740 Tecámac

México.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40.