ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.149.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 149

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
8. kesäkuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 464/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2009 muuttamisesta

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 465/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta ( 1 )

4

 


 

(1)   ETA:n kannalta ja EU:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 464/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2009 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä toukokuuta 2009 päivätyllä kirjeellä Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan komission välisen yhteisymmärryspöytäkirjan sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan yhteisöjen tuotteisiin, jäljempänä ’Yhdysvaltojen kanssa tehty yhteisymmärryspöytäkirja’, ja se allekirjoitettiin Genevessä 13 päivänä toukokuuta 2009. Yhdysvaltojen kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoituksena on ratkaista Maailman kauppajärjestössä (WTO) Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä pitkään jatkunut riita, joka koskee naudanlihan hormoneita, European CommunitiesMeasures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) (Euroopan yhteisöt – Yhteisön toimenpiteet lihan ja lihatuotteiden osalta (hormonit)) (DS 26).

(2)

Kuten Genevessä 17 päivänä maaliskuuta 2011 allekirjoitetussa Kanadan hallituksen ja Euroopan komission välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Kanada soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, jäljempänä ’Kanadan kanssa tehty yhteisymmärryspöytäkirja’, vahvistetaan, Kanadan hallitus ja Euroopan komissio ovat päässeet yhteisymmärrykseen. Kanadan kanssa tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistetaan toimenpidesuunnitelma, joka koskee korkealaatuisen naudanlihan tuontia Euroopan unioniin sekä niiden korotettujen tullien määrää, joita Kanada on soveltanut tiettyjen unionin tuotteiden osalta, WTO:ssa käydyssä riidassa European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) (Euroopan yhteisöt – Yhteisön toimenpiteet lihan ja lihatuotteiden osalta (hormonit)) (DS 48).

(3)

Yhdysvaltojen kanssa tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja Kanadan kanssa tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa määrätään kolmevaiheisesta järjestelystä, jolla vaiheittain poistetaan ne seuraamukset, joita Yhdysvallat ja Kanada ovat määränneet tietyille unionin tuotteille WTO:n vuonna 1999 myöntämän luvan nojalla. Tämän vuoksi unionin olisi korotettava asteittain sellaisen korkealaatuisen naudanlihan autonomista tariffikiintiötä, jota ei ole käsitelty kasvuhormonein ja joka on täysin unionin muiden tuontivaatimusten mukainen.

(4)

Yhdysvaltojen kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen neuvoston asetuksella (EY) N:o 617/2009 (2) avattiin CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan vuotuinen (vaihe 1) 20 000 tonnin suuruinen tuotepainona ilmaistu yhteisön tuontitariffikiintiö.

(5)

Yhdysvaltojen kanssa tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa asetetun aikataulun mukaan vuotuisen tuontitariffikiintiön määrää korotetaan 25 000 tonnilla, kun molemmat osapuolet siirtyvät Yhdysvaltojen kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan vaiheeseen 2, jossa Yhdysvallat poistaa kaikki määräämänsä jäljellä olevat seuraamukset.

(6)

Kanadan kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaan alkuperäistä korkealaatuisen naudanlihan 20 000 tonnin vuosittaista määrää korotetaan 1 500 tonnilla. Siinä esitetään myös, että Kanada poistaa kaikki jäljellä olevat seuraamukset välittömästi Kanadan kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.

(7)

Kanadan kanssa tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa asetetun aikataulun mukaan tuontitariffikiintiön vuosittaista määrää korotetaan lisäksi 1 700 tonnilla, kun molemmat osapuolet siirtyvät Kanadan kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan vaiheeseen 2.

(8)

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 617/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Komissio olisi erityisesti valtuutettava suspendoimaan tuontitariffikiintiö kokonaan tai osittain, jos Yhdysvallat ei toteuta tai pidä voimassa Yhdysvaltojen kanssa tehdyssä pöytäkirjassa tai Kanada ei toteuta tai pidä voimassa Kanadan kanssa tehdyssä pöytäkirjassa suunniteltuja toimenpiteitä. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3) mukaisesti.

(9)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 617/2009 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 617/2009 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan vuotuinen 21 500 tonnin suuruinen tuotepainona ilmaistu unionin tuontitariffikiintiö, jonka järjestysnumero on 09.4449.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu unionin vuotuinen tuontitariffikiintiö korotetaan 1 päivästä elokuuta 2012 alkaen tuotepainona ilmaistuna 48 200 tonniin.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettua tuontitariffikiintiötä täytäntöönpanosäädöksin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi suspendoida 1 artiklassa tarkoitetun tuontitariffikiintiön soveltamisen kokonaan tai osittain täytäntöönpanosäädöksin, jos Yhdysvallat ei toteuta Yhdysvaltojen ja Euroopan komission välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa (4) tai Kanada ei toteuta Kanadan hallituksen ja Euroopan komission välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa (5) suunniteltuja toimenpiteitä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 1 kohdalla perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (6) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä toukokuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. maaliskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. huhtikuuta 2012.

(2)  EUVL L 182, 15.7.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)  Neuvoston 12 päivänä toukokuuta 2009 päivätyllä kirjeellä hyväksymä ja Genevessä 13 päivänä toukokuuta 2009 allekirjoitettu Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan komission välinen yhteisymmärryspöytäkirja sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan yhteisöjen tuotteisiin.

(5)  Genevessä 17 päivänä maaliskuuta 2011 allekirjoitettu Kanadan hallituksen ja Euroopan komission välinen yhteisymmärryspöytäkirja sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Kanada soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin.”

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”


8.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/4


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 465/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(ETA:n kannalta ja EU:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 48 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tietyissä jäsenvaltioissa tehtyjen lainsäädäntömuutosten ottamiseksi huomioon ja oikeusvarmuuden takaamiseksi sidosryhmien osalta on tarpeen mukauttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004 (2) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 987/2009 (3).

(2)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevältä hallintotoimikunnalta on saatu sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia aiheellisia ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan ja nykyaikaistamaan unionin lainsäädäntöä, ja nämä ehdotukset on sisällytetty tähän asetukseen.

(3)

Yhteiskunnallisessa todellisuudessa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen. Tällaisiin muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan muutoksia, jotka koskevat sovellettavan lainsäädännön määrittämistä ja työttömyysetuuksia.

(4)

Unionin lainsäädännön mukainen ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäsenten ”kotiaseman” käsite määritellään teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (4) liitteessä III. Jotta helpotettaisiin asetuksen (EY) N:o 883/2004 II osaston soveltamista tähän henkilöryhmään, on perusteltua ottaa käyttöön erityinen sääntö, jonka mukaan ”kotiaseman” käsitettä tullaan käyttämään perusteena ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäseniin sovellettavan lainsäädännön määrittämiseksi. Ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäseniin sovellettavan lainsäädännön olisi kuitenkin pysyttävä vakaana eikä ”kotiasema-periaate” saisi johtaa sovellettavan lainsäädännön usein tapahtuvaan vaihtumiseen alan työjärjestelyjen tai kausiluonteisten vaatimusten vuoksi.

(5)

Tilanteissa, joissa henkilö työskentelee kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, olisi selvennettävä, että asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 1 kohdan mukaista ehtoa, että harjoitetaan ”huomattavaa osaa” toiminnasta, sovelletaan myös henkilöihin, jotka harjoittavat toimintaa usean yrityksen tai työnantajan lukuun.

(6)

Asetusta (EY) N:o 883/2004 olisi muutettava lisäämällä siihen uusi säännös, jolla varmistetaan, että itsenäisenä ammatinharjoittajana toiminut rajatyöntekijä, joka joutuu kokonaan työttömäksi, saa etuuksia, jos hänellä on täyttyneitä vakuutuskausia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausia, jotka on tunnustettu työttömyysetuuksien myöntämistä varten toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, ja jos hänen asuinjäsenvaltiossaan ei ole itsenäiset ammatinharjoittajat kattavaa työttömyysetuusjärjestelmää. Kyseistä säännöstä olisi tarkasteltava uudelleen kahden vuoden soveltamisen aikana saatujen kokemusten perusteella, ja sitä olisi tarvittaessa muutettava.

(7)

Asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan ilmaus ”Euroopan yhteisöjen komissio” ilmauksella ”Euroopan komissio” koko tekstissä.

2)

Lisätään johdanto-osan kappale seuraavasti:

”18 b.

Teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (5) liitteessä III ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäsenten ”kotiaseman” käsite määritellään lentotoiminnan harjoittajan miehistön jäsenelle nimeämäksi paikaksi, jossa miehistön jäsen tavallisesti aloittaa ja lopettaa työjakson tai peräkkäisten työjaksojen sarjan ja jossa lentotoiminnan harjoittaja ei tavallisesti vastaa hänen majoituksestaan. Jotta helpotettaisiin tämän asetuksen II osaston soveltamista ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäseniin, on perusteltua käyttää ”kotiaseman” käsitettä perusteena ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäseniin sovellettavan lainsäädännön määrittämiseksi. Ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön jäseniin sovellettavan lainsäädännön olisi kuitenkin pysyttävä vakaana eikä kotiasema-periaate saisi johtaa sovellettavan lainsäädännön usein tapahtuvaan vaihtumiseen alan työjärjestelyjen tai kausiluonteisten vaatimusten vuoksi.

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoitukset tämän asetuksen soveltamisalasta

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle kirjallisesti 1 artiklan l alakohdan mukaisista ilmoituksista, 3 artiklassa tarkoitetuista lainsäädännöstä ja järjestelmistä, 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tehdyistä sopimuksista, 58 artiklassa tarkoitetuista vähimmäisetuuksista ja 65 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta vakuutusjärjestelmän puuttumisesta sekä aineellisista muutoksista. Ilmoituksissa on annettava päivämäärä, josta lähtien tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden ilmoituksissa mainittuihin järjestelmiin.

2.   Nämä ilmoitukset on toimitettava Euroopan komissiolle vuosittain, ja ne julkistetaan tarvittavilta osin.”

4)

Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Toimintaa lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja suorittavana ohjaamomiehistön tai matkustamomiehistön jäsenenä pidetään siinä jäsenvaltiossa harjoitettavana toimintana, jossa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III määritelty kotiasema sijaitsee.”

5)

Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiossa tavallisesti toimintaansa harjoittavalle työnantajalle tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä kyseisen työnantajan lukuun, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että tämän työskentelyn arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja että kyseistä henkilöä ei lähetetä korvaamaan toista lähetettyä työntekijää.”

6)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tekevä henkilö on

a)

asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan tässä jäsenvaltiossa, tai

b)

jos hän ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinjäsenvaltiossaan:

i)

sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee, jos henkilö on yhden yrityksen tai työnantajan palveluksessa tai

ii)

sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa yritysten tai työnantajien kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näiden kotipaikka tai liiketoimipaikka sijaitsee ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa; tai

iii)

sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee ja joka on muu kuin henkilön asuinjäsenvaltio, jos henkilö on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näiden kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee kahdessa jäsenvaltiossa, joista toinen on henkilön asuinjäsenvaltio; tai

iv)

asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näistä ainakin kahden kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee eri jäsenvaltioissa, joista kumpikaan tai mikään ei ole henkilön asuinjäsenvaltio.”

7)

Korvataan 36 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Toimivaltainen laitos ei voi kieltäytyä antamasta 20 artiklan 1 kohdassa edellytettyä lupaa henkilölle, joka on joutunut työtapaturman uhriksi tai sairastunut ammattitautiin ja jolla on oikeus etuuksiin toimivaltaisen laitoksen kustannuksella, jos hänen tilansa edellyttämää hoitoa ei voida antaa henkilön asuinjäsenvaltiossa lääketieteellisesti perusteltavissa olevan ajan kuluessa, kun otetaan huomioon hänen senhetkinen terveydentilansa ja sairauden todennäköinen kulku.”

8)

Korvataan 63 artikla seuraavasti:

”63 artikla

Erityissäännökset asumissääntöjen huomiotta jättämisestä

Tätä lukua sovellettaessa 7 artiklaa sovelletaan ainoastaan 64, 65 ja 65 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ja niissä säädetyin rajoituksin.”

9)

Lisätään artikla seuraavasti:

”65 a artikla

Erityissäännökset kokonaan työttömiä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimineita rajatyöntekijöitä varten, joiden asuinjäsenvaltiossa ei ole itsenäiset ammatinharjoittajat kattavaa työttömyysetuusjärjestelmää

1.   Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, kokonaan työttömänä olevan henkilön, jolla rajatyöntekijänä on viimeksi täyttyneitä vakuutuskausia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausia, jotka on tunnustettu työttömyysetuuksien myöntämistä varten muussa jäsenvaltiossa kuin hänen asuinjäsenvaltiossaan, ja jonka asuinjäsenvaltio on toimittanut ilmoituksen siitä, että minkään itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmän ei ole mahdollista kuulua kyseisen jäsenvaltion työttömyysetuusjärjestelmän piiriin, on rekisteröidyttävä ja ilmoittauduttava käytettäväksi sen jäsenvaltion työvoimaviranomaisille, jossa hän viimeksi harjoitti toimintaansa itsenäisenä ammatinharjoittajana, ja etuuksia hakiessaan noudatettava jatkossakin viimeksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja ehtoja. Lisäksi kokonaan työttömänä oleva henkilö voi ilmoittautua asuinjäsenvaltion työvoimaviranomaisten käytettäväksi.

2.   Etuudet 1 kohdassa tarkoitetulle kokonaan työttömälle henkilölle antaa soveltamansa lainsäädännön mukaisesti se jäsenvaltio, jonka lainsäädäntöä henkilöön viimeksi sovellettiin.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu kokonaan työtön henkilö ei halua ilmoittautua sen jäsenvaltion työvoimaviranomaisten käytettäväksi, jossa hän viimeksi toimi, tai olla edelleen niiden käytettävissä rekisteröidyttyään sinne ja haluaa hakea työtä asuinjäsenvaltiossa, 64 artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin, lukuun ottamatta sen 1 kohdan a alakohtaa. Toimivaltainen laitos voi jatkaa 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua aikaa siihen saakka, kunnes oikeus etuuksiin päättyy.”

10)

Korvataan 71 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Hallintotoimikunta tekee päätöksensä perussopimuksissa määritellyllä määräenemmistöllä, paitsi jos kyse on sen sääntöjen hyväksymisestä, jotka hallintotoimikunnan jäsenet laativat yhteisymmärryksessä.

Jäljempänä 72 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tulkintakysymyksiä koskevat päätökset julkistetaan tarvittavilta osin.”

11)

Lisätään artikla seuraavasti:

”87 a artikla

Siirtymäsäännös asetuksen (EU) N:o 465/2012 soveltamista varten

1.   Jos asetuksen (EU) N:o 465/2012 voimaantulon johdosta henkilöön sovelletaan tämän asetuksen II osaston mukaisesti jonkin muun kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka lainsäädäntöä häneen sovellettiin ennen mainittua voimaantuloa, häneen sovelletaan ennen mainittua päivää sovellettua jäsenvaltion lainsäädäntöä myös siirtymäajan, joka kestää niin kauan kuin asianomainen tilanne säilyy muuttumattomana mutta joka tapauksessa kuitenkin enintään kymmenen vuotta asetuksen (EU) N:o 465/2012 voimaantulopäivästä. Tällainen henkilö voi pyytää, että siirtymäaikaa ei enää sovelleta häneen. Tällainen pyyntö on esitettävä asuinjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle. Pyyntöjen, jotka esitetään viimeistään 29 päivänä syyskuuta 2012, katsotaan tulevan voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2012. Pyynnöt, jotka esitetään 29 päivän syyskuuta 2012 jälkeen, tulevat voimaan niiden esittämistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Hallintotoimikunta arvioi viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2014 tämän asetuksen 65 a artiklassa vahvistettujen säännösten täytäntöönpanoa ja antaa kertomuksen niiden soveltamisesta. Tämän kertomuksen pohjalta Euroopan komissio voi tarvittaessa tehdä ehdotuksia näiden säännösten muuttamiseksi.”

12)

Muutetaan liitteet X ja XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 987/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

asuinjäsenvaltion lainsäädäntö, jos asianomainen henkilö on palkkatyössä tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa ja harjoittaa osaa toiminnastaan asuinjäsenvaltiossa tai jos hän ei ole palkkatyössä eikä toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana;

c)

kaikissa muissa tapauksissa, joissa henkilö harjoittaa toimintaa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka soveltamista ensin pyydettiin.”

2)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Sovellettaessa perusasetuksen 13 artiklan 1 kohtaa ’palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tekevä henkilö’ tarkoittaa henkilöä, joka saman yrityksen tai työnantajan taikka usean yrityksen tai työnantajan palveluksessa harjoittaa samanaikaisesti tai vuorotellen yhtä tai useampaa erillistä toimintaa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa.”

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”5 a.   Sovellettaessa perusasetuksen II osastoa ’kotipaikalla tai liiketoimintapaikalla’ tarkoitetaan kotipaikkaa tai liiketoimintapaikkaa, jossa yrityksen olennaiset päätökset tehdään ja jossa sen keskushallinto toimii.

Sovellettaessa perusasetuksen 13 artiklan 1 kohtaa lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa suorittavaan palveluksessa olevaan ohjaamomiehistön tai matkustamomiehistön jäseneen sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (6) liitteessä III olevan määritelmän mukainen kotiasema sijaitsee.

5 b.   Pienimuotoista toimintaa ei oteta huomioon määritettäessä sovellettava lainsäädäntö perusasetuksen 13 artiklan nojalla. Täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän artiklan mukaisiin tapauksiin.

3)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Kyseisen laitoksen on annettava asianomaiselle henkilölle täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus ja viipymättä toimitettava kyseiseen henkilöön perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan tai 12 artiklan nojalla sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen saataville, jossa toimintaa harjoitetaan.”

4)

Korvataan 54 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sovellettaessa perusasetuksen 62 artiklan 3 kohtaa sen jäsenvaltion, jonka lainsäädäntöä asianomaiseen henkilöön sovellettiin hänen palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana viimeksi harjoittamansa toiminnan osalta, toimivaltainen laitos ilmoittaa viipymättä asuinpaikan laitokselle tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen niiden työttömyysetuuksien laskemiseksi, jotka voidaan saada sen sijaintijäsenvaltiossa, erityisesti saadut palkka- tai ammattitulot.”

5)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Jotta toiseen jäsenvaltioon siirtyvään työttömään sovellettaisiin perusasetuksen 64 tai 65 a artiklaa, hänen on ennen lähtöään tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle laitokselle ja pyydettävä todistusta siitä, että hänellä on edelleen oikeus etuuksiin perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyin edellytyksin.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”7.   Edellä olevaa 2–6 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin perusasetuksen 65 a artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvaan tilanteeseen.”

6)

Korvataan 56 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jos työtön päättää perusasetuksen 65 artiklan 2 kohdan tai 65 a artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittautua myös sen jäsenvaltion työvoimaviranomaisten käytettäväksi, joka ei ole etuuksien antaja, rekisteröitymällä siellä työnhakijaksi, hänen on ilmoitettava tästä etuudet antavan jäsenvaltion laitokselle ja työvoimaviranomaisille.

Etuudet antavan jäsenvaltion työvoimaviranomaisten on sen jäsenvaltion, joka ei ole etuuksien antaja, työvoimaviranomaisten pyynnöstä lähetettävä asiaankuuluvat tiedot työttömän rekisteröitymisestä ja työnhausta.

2.   Jos asianomaisissa jäsenvaltioissa sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään, että työtön täyttää tietyt velvoitteet ja/tai hakee työtä, ensisijaisia ovat työttömän velvoitteet ja/tai työnhaku etuudet antavassa jäsenvaltiossa.

Se, että työtön on laiminlyönyt kaikki velvoitteet ja/tai työnhaun jäsenvaltiossa, joka ei ole etuuksien antaja, ei vaikuta toisessa jäsenvaltiossa myönnettäviin etuuksiin.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä toukokuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. toukokuuta 2012.

(2)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(4)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.”

(6)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.”


LIITE

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite X seuraavasti:

a)

Korvataan jaksossa ”ALANKOMAAT” a kohta seuraavasti:

”a)

Laki vammaisten nuorten työnteko- ja työllistämistuesta, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1997 (Wet Wajong).”

b)

Jaksossa ”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”:

i)

poistetaan c alakohta;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”e)

Ansiosidonnainen työllisyys- ja tukietuus (Employment and Support Allowance Income-related) (sosiaaliturvauudistuslaki – Welfare Reform Act 2007 ja sosiaaliturvauudistuslaki (Pohjois-Irlanti) – Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007).”

2)

Muutetaan liite XI seuraavasti:

a)

Korvataan jaksossa ”SAKSA” 2 kohta seuraavasti:

”2.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 5 artiklan a kohdassa ja sosiaalilain VI osan (Sozialgesetzbuch VI) 7 pykälässä säädetään, henkilö, joka kuuluu pakolliseen vakuutusjärjestelmään toisessa jäsenvaltiossa tai saa vanhuuseläkettä toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, voi liittyä vapaaehtoiseen vakuutusjärjestelmään Saksassa.”

b)

Poistetaan jaksosta ”RANSKA” 1 kohta.

c)

Muutetaan jakso ”ALANKOMAAT” seuraavasti:

i)

Poistetaan 1 kohdasta g alakohta.

ii)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

Sovellettaessa tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohtaa on Alankomaissa tilapäisesti oleskelevilla tämän liitteen 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä oikeus luontoisetuuksiin Alankomaissa asuinpaikan laitoksen vakuutetuille tarjoaman turvan mukaisesti ottaen huomioon hoitovakuutuslain (Zorgverzekeringswet) 11 §:n 1, 2 ja 3 momentti ja 19 §:n 1 momentti, samoin kuin oikeus erityissairaanhoitokuluja koskevan yleisen lain (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) mukaisiin luontoisetuuksiin.”

iii)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolauseessa ja a alakohdassa ilmaisu ”Alankomaiden yleisen vanhuuseläkelain” ilmaisulla ”Yleisen vanhuuseläkelain”.

b)

Korvataan b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa sanat ”kyseisen lainsäädännön” sanoilla ”edellä mainitun lainsäädännön”.

c)

Muutos ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon.

iv)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolauseessa ilmaisu ”Alankomaiden yleisen perhe-eläkevakuutusta koskevan lain” ilmaisulla ”Yleisen perhe-eläkelain”.

b)

Korvataan d alakohdan ensimmäisessä alakohdassa sanat ”kyseisen lainsäädännön” sanoilla ”edellä mainitun lainsäädännön”.

v)

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

a)

Muutos ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon.

b)

Korvataan a alakohdan ii alakohdassa ilmaisu ”itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutuslain” ilmaisulla ”itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysetuuslain”.