ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.142.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 142

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
1. kesäkuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 458/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 377/2012 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 459/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta ( 1 )

16

 

*

Komission asetus (EU) N:o 460/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kalastuksen kieltämisestä kalastusluokassa 9 (pelagiset pakastustroolarit) Mauritanian talousvyöhykkeellä

25

 

*

Komission asetus (EU) N:o 461/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 ja komission asetusten (EY) N:o 1503/2006, (EY) N:o 657/2007 ja (EY) N:o 1178/2008 muuttamisesta teollisuuden uusia tilauksia koskevien muuttujien poistamiseen liittyvien muutosten osalta ( 1 )

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 462/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 463/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, vilja-alalla 1 päivästä kesäkuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/284/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/1/2012, annettu 25 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

35

 

*

Neuvoston päätös 2012/285/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2012/237/YUTP kumoamisesta

36

 

 

2012/286/EU

 

*

Komission päätös, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, maaliikenteen turvaamista käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/13/EU,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unioni on asettanut tavoitteeksi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen ylläpitämisen ja kehittämisen. Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien ja erityisesti niiden 33 kohdan mukaan tuomioiden ja oikeusviranomaisten muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen olisi oltava unionin oikeudellisen yhteistyön peruskivi yksityisoikeudellisissa asioissa ja rikosasioissa, koska tehostettu vastavuoroinen tunnustaminen ja tarvittava lainsäädännön lähentäminen helpottaisivat toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksilön oikeuksien oikeudellista suojaa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi (3). Ohjelman johdannossa todetaan, että vastavuoroisen tunnustamisen avulla ”on voitava lisätä sekä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä että henkilöiden oikeuksien suojaa”.

(3)

Rikosasioissa annettavien päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot luottavat toistensa rikosoikeudellisiin järjestelmiin. Vastavuoroisen tunnustamisen laajuus riippuu läheisesti useista näkökohdista, joihin kuuluvat epäiltyjen tai syytettyjen oikeuksien turvaamisjärjestelyt ja sellaisten yhteisten vähimmäissääntöjen määrittely, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan helpottaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista.

(4)

Rikosasioissa annettavien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen voi toteutua tehokkaasti ainoastaan luottamuksen ilmapiirin vallitessa, kun sekä oikeusviranomaiset että muut rikosprosessiin osallistuvat toimijat mieltävät muiden jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten päätökset samanarvoisiksi kuin omassa jäsenvaltiossa annetut päätökset; kyseessä ei ole pelkästään luottamus toisen jäsenvaltion sääntöihin, vaan myös siihen, että näitä sääntöjä sovelletaan oikein.

(5)

Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 47 artiklassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, 6 artiklassa määrätään oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Perusoikeuskirjan 48 artiklan 2 kohdassa taataan, että oikeutta puolustukseen kunnioitetaan.

(6)

Perusoikeuskirjan 6 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa määrätään oikeudesta vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tätä oikeutta koskevien rajoitusten on oltava Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa sallituissa rajoissa ja johdettavissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

(7)

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuolia, kokemus on osoittanut, että tämä ei yksinään aina merkitse riittävää luottamusta muiden jäsenvaltioiden rikosoikeudellisiin järjestelmiin.

(8)

Keskinäisen luottamuksen vahvistaminen edellyttää yksityiskohtaisia sääntöjä perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyjen prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden suojelusta.

(9)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdassa määrätään jäsenvaltioissa sovellettavien sellaisten vähimmäissääntöjen säätämisestä, joilla voidaan helpottaa tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroista tunnustamista sekä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rajat ylittävissä rikosasioissa. Mainitussa artiklassa viitataan yksilön oikeuksiin rikosasioiden käsittelyssä eräänä alueena, jolla voidaan säätää vähimmäissääntöjä.

(10)

Yhteisten vähimmäissääntöjen on määrä lisätä luottamusta kaikkien jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmiin, minkä puolestaan olisi johdettava tehokkaampaan oikeudelliseen yhteistyöhön keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä. Olisi otettava käyttöön tällaisia yhteisiä vähimmäissääntöjä, jotka koskevat tiedonsaantia rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(11)

Neuvosto antoi 30 päivänä marraskuuta 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä (4), jäljempänä ’etenemissuunnitelma’. Etenemissuunnitelmassa kehotettiin noudattamaan asteittaista lähestymistapaa ja vaadittiin hyväksymään toimenpiteitä, jotka koskevat oikeutta käännöksiin ja tulkkaukseen (toimenpide A), oikeutta tietojen saamiseen oikeuksista ja syytteistä (toimenpide B), oikeutta oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun (toimenpide C), oikeutta pitää yhteyttä sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin (toimenpide D) sekä erityisiä suojatoimia haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen tai syytettyjen osalta (toimenpide E). Etenemissuunnitelmassa korostetaan, että oikeuksien järjestys on ainoastaan suuntaa antava ja että sitä voidaan siten muuttaa tarpeen mukaan. Etenemissuunnitelma on tarkoitettu toimivaksi kokonaisuutena: siitä voidaan hyötyä täysimääräisesti ainoastaan silloin, kun kaikki sen osat on pantu täytäntöön.

(12)

Eurooppa-neuvosto ilmaisi 11 päivänä joulukuuta 2009 pitävänsä etenemissuunnitelmaa myönteisenä ja sisällytti sen osaksi Tukholman ohjelmaan – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (5) (2.4 kohta). Eurooppa-neuvosto korosti, että etenemissuunnitelma ei ole tyhjentävä, ja kehotti komissiota tarkastelemaan epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten vähimmäisoikeuksien muita tekijöitä ja arvioimaan, onko muita kysymyksiä, esimerkiksi syyttömyysolettamaa, käsiteltävä yhteistyön parantamiseksi kyseisellä alalla.

(13)

Ensimmäinen etenemissuunnitelman nojalla hyväksytty toimenpide, toimenpide A, oli oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20 päivänä lokakuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU (6).

(14)

Tämä direktiivi koskee etenemissuunnitelman toimenpidettä B. Siinä säädetään rikoksesta epäillyille tai syytetyille annettavien oikeuksia ja syytettä koskevien tietojen yhteisistä vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi. Direktiivin perustana ovat perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 6, 47 ja 48 artiklassa määrätyt oikeudet sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6 artikla, sellaisena kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin niitä tulkitsee. Tässä direktiivissä käytetään termiä ”syyte” kuvaamaan samaa käsitettä kuin termillä ”rikossyyte” Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa.

(15)

Komissio ilmoitti 20 päivänä huhtikuuta 2010 päivätyssä tiedonannossaan ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi – Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi”, että se antaisi vuonna 2010 säädösehdotuksen oikeudesta saada tietoja oikeuksista ja syytteistä.

(16)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava epäiltyihin ja syytettyihin heidän oikeusasemastaan, kansalaisuudestaan tai kansallisuudestaan riippumatta.

(17)

Joissakin jäsenvaltioissa jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää rangaistuksen suhteellisen vähäisistä rikkomuksista. Asia voi olla näin esimerkiksi liikennerikkomusten osalta, joita tapahtuu runsaasti ja jotka saatetaan havaita liikenteenvalvonnan johdosta. Tällaisissa tilanteissa olisi kohtuutonta edellyttää, että toimivaltainen viranomainen takaa kaikki tämän direktiivin mukaiset oikeudet. Kun jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että tällainen viranomainen määrää rangaistuksen vähäisistä rikkomuksista, ja rangaistuksen määräämisestä on mahdollista joko valittaa tuomioistuimeen, jolla on toimivalta rikosasioissa, tai muuten siirtää asia tällaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, tätä direktiiviä olisi näin ollen sovellettava ainoastaan kyseisessä tuomioistuimessa tällaisen valituksen tai siirron johdosta käytävään menettelyyn.

(18)

Tässä direktiivissä olisi nimenomaisesti määriteltävä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuva oikeus saada tietoja prosessuaalisista oikeuksista.

(19)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi viipymättä annettava epäillylle tai syytetylle joko suullisesti tai kirjallisesti tiedot tämän direktiivin mukaisista oikeuksista, sellaisina kuin niitä sovelletaan kansallisessa oikeudessa, jotka ovat välttämättömiä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi. Jotta epäilty tai syytetty voi käytännössä ja tehokkaasti käyttää näitä oikeuksiaan, tiedot olisi annettava viipymättä menettelyn kuluessa ja viimeistään, ennen kuin poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen ensimmäistä kertaa virallisesti kuulee epäiltyä tai syytettyä.

(20)

Tässä direktiivissä säädetään epäiltyjen tai syytettyjen tiedonsaantioikeutta koskevista vähimmäissäännöistä. Tämä ei vaikuta siihen, mitä tietoja on annettava muista prosessuaalisista oikeuksista, jotka perustuvat perusoikeuskirjaan, Euroopan ihmisoikeussopimukseen, kansalliseen oikeuteen ja sovellettavaan unionin oikeuteen, sellaisena kuin asianomaiset tuomioistuimet niitä tulkitsevat. Kun tiettyä oikeutta koskevat tiedot on annettu, toimivaltaisia viranomaisia ei pitäisi edellyttää toistamaan niitä, ellei tätä edellytetä tapaukseen liittyvien erityisten olosuhteiden tai kansallisen oikeuden mukaisten erityisten sääntöjen perusteella.

(21)

Tässä direktiivissä olevien viittausten epäiltyihin tai syytettyihin, jotka on pidätetty tai jotka ovat menettäneet vapautensa, olisi katsottava tarkoittavan kaikkia tilanteita, joissa epäillyltä tai syytetyltä rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä riistetään hänen vapautensa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, siten kuin sitä tulkitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.

(22)

Kun epäilty tai syytetty pidätetään tai hän menettää vapautensa, tiedot sovellettavista prosessuaalisista oikeuksista olisi annettava oikeuksia koskevalla kirjallisella ilmoituksella, joka on laadittava helposti ymmärrettävällä tavalla sen helpottamiseksi, että henkilö ymmärtää oikeutensa. Tällainen oikeuksia koskeva ilmoitus olisi annettava kullekin pidätetylle viipymättä, kun hänen vapautensa on riistetty lainvalvontaviranomaisten toimesta rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä. Siihen olisi sisällyttävä perustiedot mahdollisuudesta pidätyksen laillisuuden riitauttamiseen, vapaudenmenetyksen uudelleenkäsittelyn hakemiseen tai väliaikaisen vapauttamisen pyytämiseen, mikäli ja siinä laajuudessa kuin kansalliseen oikeuteen sisältyy tällaisia oikeuksia. Jäsenvaltioiden auttamiseksi tällaisen oikeuksia koskevan ilmoituksen laatimisessa liitteessä I on malli. Malli on suuntaa antava, ja sitä voidaan muuttaa komission tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen perusteella ja myös sitten, kun kaikki etenemissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat tulleet voimaan. Ilmoitus voi sisältää muita jäsenvaltioissa sovellettavia asiaan kuuluvia prosessuaalisia oikeuksia.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössään yksityiskohtaiset ehdot ja säännöt, jotka koskevat epäillyn tai syytetyn oikeutta saada tieto pidätyksestä tai vapaudenmenetyksestä annetuksi yhdelle muulle henkilölle. Etenemissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti tämän oikeuden käyttäminen ei saisi haitata rikosoikeudellisen menettelyn kulkua.

(24)

Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisen oikeuden säännöksiin, jotka koskevat säilytystiloissa olevien henkilöiden turvallisuutta.

(25)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kun tämän direktiivin mukaisia tietoja annetaan, epäillylle tai syytetylle olisi tarvittaessa tarjottava käännöksiä ja tulkkausta direktiivissä 2010/64/EU vahvistettujen vaatimusten mukaisesti kielellä, jota hän ymmärtää.

(26)

Antaessaan epäillylle tai syytetylle tämän direktiivin mukaisesti tietoja toimivaltaisten viranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin henkilöihin, jotka eivät esimerkiksi nuoren ikänsä tai psyykkisen tai fyysisen tilansa vuoksi kykene ymmärtämään tietojen sisältöä tai merkitystä.

(27)

Rikoksesta syytetylle olisi annettava syytteestä kaikki tarvittavat tiedot, jotta hän voi valmistella puolustustaan ja jotta voidaan turvata menettelyn oikeudenmukaisuus.

(28)

Epäillylle tai syytetylle annettavat tiedot rikoksesta, josta häntä epäillään tai syytetään, olisi annettava viipymättä ja viimeistään, ennen kuin poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen ensimmäistä kertaa virallisesti kuulee epäiltyä tai syytettyä, ja haittaamatta meneillään olevaa tutkintaa. Kuvaus tosiseikoista, jotka liittyvät rikokseen, josta henkilöä epäillään tai syytetään, mukaan luettuina, silloin kun ne ovat tiedossa, väitetyn rikoksen tekoaika ja -paikka sekä sen mahdollinen oikeudellinen luokittelu, olisi esitettävä riittävän yksityiskohtaisesti ottaen huomioon se, missä rikosoikeudellisen menettelyn vaiheessa sellainen kuvaus esitetään, jotta voidaan turvata menettelyn oikeudenmukaisuus ja mahdollistaa puolustautumisoikeuden tehokas käyttö.

(29)

Kun syytteen yksityiskohdat rikosoikeudellisen menettelyn aikana muuttuvat siinä määrin, että sillä on merkittävä vaikutus syytetyn tai epäillyn asemaan, tästä olisi ilmoitettava hänelle tarvittaessa menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi ja riittävän ajoissa puolustautumisoikeuden tehokkaan käytön mahdollistamiseksi.

(30)

Asiakirjat ja tarvittaessa valokuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet, jotka kansallisen oikeuden mukaan ovat välttämättömiä epäillyn tai syytetyn pidätyksen tai vapaudenmenetyksen laillisuuden tehokkaan riitauttamisen kannalta, olisi annettava epäillyn tai syytetyn taikka hänen avustajansa käyttöön viimeistään ennen kuin toimivaltaista oikeusviranomaista pyydetään päättämään pidätyksen tai vapaudenmenetyksen laillisuudesta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja riittävän ajoissa, jotta oikeutta riitauttaa pidätyksen tai vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan tehokkaasti käyttää.

(31)

Tätä direktiiviä sovellettaessa kansallisessa oikeudessa määriteltyyn oikeuteen tutustua olemassa olevaan todistusaineistoon epäillyn tai syytetyn puolesta tai häntä vastaan, joka kyseessä olevassa rikosasiassa toimivaltaisilla viranomaisilla on hallussaan, olisi sisällyttävä oikeus tutustua sellaiseen aineistoon kuin asiakirjat ja tarvittaessa valokuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet. Tällainen aineisto voi sisältyä asian asiakirja-aineistoon tai se voi olla muuten toimivaltaisten viranomaisten hallussa kansallisen oikeuden mukaisesti asianmukaisella tavalla.

(32)

Tässä direktiivissä säädetty oikeus tutustua toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevaan todistusaineistoon epäillyn tai syytetyn puolesta tai häntä vastaan voidaan evätä kansallisen oikeuden mukaan, jos se voi johtaa toisen henkilön hengen tai perusoikeuksien vakavaan vaarantamiseen tai jos tutustumista koskevan oikeuden epääminen on ehdottoman tarpeellista tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. Tutustumista koskevan oikeuden epäämistä on punnittava suhteessa epäillyn tai syytetyn puolustautumisoikeuteen ottaen huomioon rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheet. Tutustumista koskevan oikeuden rajoituksia olisi tulkittava suppeasti ja noudattaen periaatetta oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, josta määrätään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja jota on tulkittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.

(33)

Oikeuden tutustua asiaan liittyvään aineistoon ei olisi rajoitettava kansallista lainsäädäntöä, joka koskee henkilötietojen ja suojeltujen todistajien olinpaikan suojaa.

(34)

Tämän direktiivin mukaisen asiaan liittyvään aineistoon tutustumisen olisi oltava maksutonta. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden säännösten soveltamista, joissa edellytetään maksun perimistä asian asiakirja-aineistosta tehtävistä kopioista tai kuluista, jotka aiheutuvat aineiston lähettämisestä asianomaiselle henkilölle tai tämän avustajalle.

(35)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi pidettävä kirjaa tämän direktiivin mukaisesta tietojen antamisesta kansallisen lainsäädännön mukaisia olemassa olevia kirjaamismenettelyjä noudattaen ilman, että joudutaan ottamaan käyttöön uusia mekanismeja tai lisäämään hallinnollista taakkaa.

(36)

Epäillyllä tai syytetyllä tai tämän avustajalla olisi oltava oikeus kansallisen lainsäädännön mukaisesti riitauttaa toimivaltaisten viranomaisten mahdollinen laiminlyönti tai kieltäytyminen, joka liittyy tämän direktiivin mukaisten tietojen antamiseen tai asiaan liittyvän aineiston esittämiseen. Kyseiseen oikeuteen ei sisälly jäsenvaltioiden velvollisuutta säätää erityisestä muutoksenhakumenettelystä, erillisestä mekanismista tai valitusmenettelystä, jossa kyseinen laiminlyönti tai kieltäytyminen voidaan riitauttaa.

(37)

Jäsenvaltioiden olisi annettava tai kannustettava antamaan jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille riittävää koulutusta tämän direktiivin tavoitteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuinten riippumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslaitokset ovat järjestäytyneet unionissa.

(38)

Jäsenvaltioiden olisi toteuttava kaikki tarvittavat toimet tämän direktiivin noudattamiseksi. Joidenkin säännösten, kuten velvoitteen antaa epäillylle tai syytetylle tiedot tämän oikeuksista selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa, käytännöllinen ja tehokas täytäntöönpano voidaan toteuttaa eri tavoin, muut kuin lainsäädäntötoimet mukaan lukien, kuten antamalla toimivaltaisille viranomaisille asianmukaista koulutusta tai laatimalla oikeuksia koskeva ilmoitus selkeällä yleiskielellä, jotta maallikko, jolla ei ole rikosprosessioikeuden tuntemusta, pystyy helposti ymmärtämään sen.

(39)

Tässä direktiivissä säädettyä oikeutta saada kirjallisesti tietoa oikeuksista pidätyksen yhteydessä olisi soveltuvin osin sovellettava myös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa varten pidätettyihin henkilöihin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (7) mukaisesti. Jäsenvaltioiden auttamiseksi tällaisille henkilöille tarkoitetun oikeuksia koskevan ilmoituksen laatimisessa liitteessä II on oikeuksia koskevan ilmoituksen malli. Malli on suuntaa antava, ja sitä voidaan muuttaa komission tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen perusteella ja myös kaikkien etenemissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden tultua voimaan.

(40)

Tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia suojan tason parantamiseksi myös tilanteissa, joita ei erikseen käsitellä tässä direktiivissä. Suojan taso ei saisi milloinkaan alittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyjä vaatimuksia, siten kuin näitä vaatimuksia on tulkittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.

(41)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä direktiivillä pyritään erityisesti edistämään oikeutta vapauteen, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeutta puolustukseen. Se olisi pantava täytäntöön tämän mukaisesti.

(42)

Tämän direktiivin säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia, olisi tulkittava ja ne olisi pantava täytäntöön yhdenmukaisesti mainittujen oikeuksien kanssa, siten kuin näitä oikeuksia on tulkittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.

(43)

Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli ottaa käyttöön tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset jäsenvaltioiden toimin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(44)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) 3 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(45)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 22) olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat epäiltyjen ja syytettyjen oikeutta saada tietoja heidän oikeuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyissä ja heitä koskevasta syytteestä. Tässä direktiivissä vahvistetaan myös säännöt, jotka koskevat niiden henkilöiden, joita koskee eurooppalainen pidätysmääräys, oikeutta saada tietoja oikeuksistaan.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan henkilöön siitä lähtien, kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet hänelle tiedon siitä, että häntä epäillään tai syytetään rikoksesta, siihen saakka, kun menettely on saatettu päätökseen, mikä tarkoittaa sen kysymyksen lopullista ratkaisemista, onko epäilty tai syytetty syyllistynyt rikokseen, tarvittaessa tuomitseminen ja mahdollisen muutoksenhaun ratkaiseminen mukaan lukien.

2.   Kun jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää rangaistuksen vähäisistä rikkomuksista, ja tällaisen rangaistuksen määräämisestä on mahdollista valittaa tällaiseen tuomioistuimeen, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan kyseisessä tuomioistuimessa tällaisen valituksen johdosta käytävään menettelyyn.

3 artikla

Oikeus saada tietoja oikeuksista

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyille ja syytetyille annetaan viipymättä tietoja vähintään seuraavista prosessuaalisista oikeuksista, sellaisina kuin näitä oikeuksia sovelletaan niiden kansallisen oikeuden mukaan niiden tehokkaan käytön mahdollistamiseksi:

a)

oikeus avustajaan;

b)

mahdollinen oikeus maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan ja edellytykset sen saamiseksi;

c)

oikeus saada syytettä koskevat tiedot 6 artiklan mukaisesti;

d)

oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin;

e)

oikeus vaieta.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan nojalla säädetyt tiedot annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti sekä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen tai haavoittuvassa asemassa olevien syytettyjen erityistarpeet.

4 artikla

Oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäilty tai syytetty, joka on pidätetty tai menettänyt vapautensa, saa viipymättä kirjallisena oikeuksia koskevan ilmoituksen. Hänelle on annettava mahdollisuus lukea oikeuksia koskeva ilmoitus ja hänen on sallittava pitää se hallussaan koko sen ajan, kun vapauden riisto jatkuu.

2.   Edellä 3 artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuksia koskevan ilmoituksen on sisällettävä tietoja seuraavista oikeuksista, sellaisina kuin niitä sovelletaan kansallisen oikeuden mukaan:

a)

oikeus tutustua asiaan liittyvään aineistoon;

b)

oikeus saada tieto pidätyksestä tai vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi konsuliviranomaisille ja yhdelle henkilölle;

c)

oikeus saada kiireellistä lääkinnällistä apua; ja

d)

se, kuinka moneksi tunniksi tai päiväksi epäillyn tai syytetyn vapaus voidaan enimmillään riistää ennen asian saattamista oikeusviranomaisen tutkittavaksi.

3.   Oikeuksia koskevan ilmoituksen on myös sisällettävä perustiedot kansallisen oikeuden mukaisista mahdollisuuksista riitauttaa pidätyksen laillisuus, hakea vapaudenmenetystä koskevan päätöksen uudelleenkäsittelyä tai esittää väliaikaista vapauttamista koskeva pyyntö.

4.   Oikeuksia koskeva ilmoitus on laadittava selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Liitteessä I on suuntaa antava oikeuksia koskevan ilmoituksen malli.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäilty tai syytetty saa oikeuksia koskevan ilmoituksen kirjallisena ymmärtämällään kielellä. Jos oikeuksia koskevaa ilmoitusta ei ole saatavilla asianmukaisella kielellä, epäillylle tai syytetylle on annettava tieto hänen oikeuksistaan suullisesti kielellä, jota hän ymmärtää. Oikeuksia koskeva ilmoitus on sen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä annettava epäillylle tai syytetylle kielellä, jota hän ymmärtää.

5 artikla

Oikeuksia koskeva ilmoitus eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa varten pidätettävälle henkilölle toimitetaan viipymättä asianmukainen oikeuksia koskeva ilmoitus, joka sisältää tietoja oikeuksista, jotka hänellä on puitepäätöksen 2002/584/YOS täytäntöönpanoa varten kyseisessä jäsenvaltiossa annetun lainsäädännön mukaisesti.

2.   Oikeuksia koskeva ilmoitus on laadittava selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Liitteessä II on suuntaa antava oikeuksia koskevan ilmoituksen malli.

6 artikla

Oikeus saada tietoja syytteestä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillylle tai syytetylle annetaan tiedot rikoksesta, josta häntä epäillään tai syytetään. Nämä tiedot on annettava viipymättä ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen menettelyn oikeudenmukaisuuden ja henkilön puolustautumisoikeuden tehokkaan käytön takaamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillylle tai syytetylle, joka on pidätetty tai menettänyt vapautensa, ilmoitetaan pidätyksen tai vapaudenmenetyksen syyt, mukaan luettuna rikos, josta häntä epäillään tai syytetään.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään sen jälkeen, kun syytteen tosiseikat on saatettu tuomioistuimen arvioitaviksi, syytteestä annetaan yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna rikoksen luonne ja oikeudellinen luokittelu sekä syytetyn osallisuuden luonne.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillylle tai syytetylle ilmoitetaan viipymättä tämän artiklan mukaisesti annettujen tietojen muutoksista, kun tämä on tarpeen menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

7 artikla

Oikeus tutustua asiaan liittyvään aineistoon

1.   Jos henkilö pidätetään ja hän menettää vapautensa jossain rikosoikeudellisten menettelyjen vaiheessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että pidätetyn henkilön tai hänen avustajansa käyttöön annetaan toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevat kyseiseen tapaukseen liittyvät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä pidätyksen tai vapaudenmenetyksen laillisuuden riitauttamiseksi tehokkaasti kansallisen oikeuden mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyn ja syytetyn tai hänen avustajansa annetaan tutustua ainakin kaikkeen toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevaan todistusaineistoon epäillyn tai syytetyn puolesta tai häntä vastaan, jotta turvataan menettelyn oikeudenmukaisuus ja asianosainen voi valmistella puolustustaan.

3.   Oikeus tutustua 2 kohdassa tarkoitettuun aineistoon on myönnettävä hyvissä ajoin, jotta puolustautumisoikeutta voidaan käyttää tehokkaasti, ja viimeistään silloin, kun syytteen tosiseikat saatetaan tuomioistuimen arvioitaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Jos toimivaltaiset viranomaiset saavat haltuunsa uutta todistusaineistoa, ne myöntävät oikeuden tutustua siihen hyvissä ajoin, jotta se voidaan ottaa huomioon.

4.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, ettei se vaaranna oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus tutustua tiettyyn aineistoon voidaan evätä, jos tämä tutustumisoikeus saattaisi johtaa toisen henkilön hengen tai perusoikeuksien vakavaan vaarantamiseen tai jos se on ehdottoman tarpeellista tärkeän yleisen edun turvaamiseksi, kuten silloin, kun tämä tutustumisoikeus uhkaa haitata meneillään olevaa tutkintaa tai kun se voi vakavasti haitata sen jäsenvaltion kansallista turvallisuutta, jossa rikosoikeudellinen menettely on pantu vireille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän kohdan mukaisen päätöksen, jolla evätään oikeus tutustua tiettyyn aineistoon, tekee oikeusviranomainen tai että se ainakin voidaan saattaa oikeudelliseen uudelleentarkasteluun kansallisen oikeuden menettelyjä noudattaen.

5.   Tässä artiklassa tarkoitetun tutustumisoikeuden on oltava maksuton.

8 artikla

Varmennus ja oikeussuojakeinot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun epäillylle tai syytetylle annetaan tietoja 3–6 artiklan mukaisesti, se kirjataan käyttäen kyseessä olevan jäsenvaltion lainsäädännössä määritettyä kirjaamismenettelyä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyllä tai syytetyllä tai hänen avustajallaan on oikeus riitauttaa kansallisen oikeuden mukaisia menettelyjä noudattaen toimivaltaisten viranomaisten mahdollinen laiminlyönti tai kieltäytyminen, joka koskee tämän direktiivin mukaisten tietojen antamista.

9 artikla

Koulutus

Jäsenvaltioiden on kehotettava tuomareiden, syyttäjien, poliisien ja rikosoikeudellisissa menettelyissä mukana olevien oikeusalan työntekijöiden koulutuksesta vastaavia tahoja antamaan tämän direktiivin tavoitteisiin liittyvää asianmukaista koulutusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuinten riippumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslaitokset ovat järjestäytyneet unionissa.

10 artikla

Suojan tason säilyttäminen

Tämän direktiivin säännösten ei ole katsottava rajoittavan perusoikeuskirjassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muissa asiaa koskevissa kansainvälisen oikeuden määräyksissä tai minkään jäsenvaltion oikeudessa turvattuja oikeuksia tai menettelyllisiä takeita eikä poikkeavan niistä, jos nämä tarjoavat tätä direktiiviä korkeatasoisemman suojan.

11 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2014.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä säädökset kirjallisina komissiolle.

3.   Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

12 artikla

Kertomus

Komissio toimittaa viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2015 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja johon liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä toukokuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 48.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 26. huhtikuuta 2012.

(3)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.

(4)  EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.

(5)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1.

(7)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.


LIITE I

Image

Oikeuksia koskevan ilmoituksen suuntaa antava malli

Mallin tarkoituksena on ainoastaan auttaa kansallisia viranomaisia niiden laatiessa oikeuksia koskevaa ilmoitustaan kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia käyttämään tätä mallia. Ilmoitustaan laatiessaan jäsenvaltiot voivat muuttaa tätä mallia saadakseen sen vastaamaan kansallisia sääntöjään ja lisätä muita hyödyllisiä tietoja. Oikeuksia koskeva ilmoitus on annettava pidätyksen tai vapaudenmenetyksen yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan estä jäsenvaltioita antamasta epäillyille tai syytetyille kirjallista tietoa muissa tilanteissa rikosoikeudellisten menettelyjen aikana.

A.   OIKEUS AVUSTAJAAN/OIKEUSAPUUN

Sinulla on oikeus puhua luottamuksellisesti avustajan kanssa. Avustaja on poliisista riippumaton. Kysy poliisilta, jos tarvitset apua ottaaksesi yhteyttä avustajaan. Poliisi auttaa sinua siinä. Joissakin tapauksissa avustajan apu saattaa olla maksutonta. Pyydä lisätietoja poliisilta.

B.   SYYTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Sinulla on oikeus tietää, miksi sinut on pidätetty tai olet menettänyt vapautesi ja mitä sinun epäillään tehneen.

C.   TULKKAUS JA KÄÄNNÖKSET

Jos et puhu tai ymmärrä poliisin tai muiden toimivaltaisten viranomaisten käyttämää kieltä, sinulla on oikeus maksuttomaan tulkkausapuun. Tulkki voi auttaa sinua keskustelemaan avustajasi kanssa, ja hänellä on keskusteluja koskeva vaitiolovelvollisuus. Sinulla on oikeus saada käännös ainakin keskeisten asiakirjojen olennaisista osista, mukaan luettuina tuomarin mahdollisesti antama pidätystä tai vapaudenmenetystä koskeva määräys, mahdolliset syytteet ja tuomiot. Sinulle voidaan joissain tapauksissa antaa suullinen käännös tai yhteenveto.

D.   OIKEUS VAIETA

Et ole velvollinen vastaamaan poliisin tai muiden toimivaltaisten viranomaisten kysymyksiin, jotka koskevat väitettyä rikosta. Avustajasi voi auttaa sinua päättämään tästä.

E.   OIKEUS TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN

Kun sinut pidätetään ja menetät vapautesi, sinulla (tai avustajallasi) on oikeus tutustua keskeisiin asiakirjoihin, joita tarvitsette riitauttaaksenne pidätyksen tai vapaudenmenetyksen. Jos asia menee tuomioistuinkäsittelyyn, sinulla (tai avustajallasi) on oikeus tutustua sinun puolestasi tai sinua vastaan esitettävään todistusaineistoon.

F.   ILMOITUS PIDÄTYKSESTÄ TAI VAPAUDENMENETYKSESTÄ TOISELLE HENKILÖLLE / ILMOITUS KONSULAATTIIN TAI SUURLÄHETYSTÖÖN

Kun sinut pidätetään tai menetät vapautesi, ilmoita poliisille, jos haluat jonkun saavan tiedon vapaudenmenetyksestä, esimerkiksi perheenjäsenen tai työnantajasi. Joissakin tapauksissa oikeutta ilmoittaa vapaudenmenetyksestä toiselle henkilölle voidaan tilapäisesti rajoittaa. Poliisi ilmoittaa tällöin sinulle asiasta.

Jos olet ulkomaalainen, ilmoita poliisille, jos haluat konsuliviranomaisen tai suurlähetystön saavan tiedon vapaudenmenetyksestä. Ilmoita myös poliisille, jos haluat ottaa yhteyttä konsuliviranomaisen tai suurlähetystön virkailijaan.

G.   KIIREELLINEN LÄÄKINNÄLLINEN APU

Kun sinut pidätetään tai menetät vapautesi, sinulla on oikeus kiireelliseen lääkinnälliseen apuun. Ilmoita poliisille, jos tarvitset tällaista apua.

H.   VAPAUDENMENETYKSEN KESTO

Pidätyksen jälkeen vapaudenmenetys voi kestää enintään … [täydennetään oikea määrä tunteja/päiviä]. Tämän ajan kuluttua sinut on joko vapautettava tai vietävä tuomarin kuultavaksi, ja tuomari päättää vapaudenmenetyksen jatkamisesta. Kysy avustajaltasi tai tuomarilta mahdollisuudesta riitauttaa pidätys, hakea vapaudenmenetyksen uudelleenkäsittelyä tai pyytää väliaikaista vapauttamista.


LIITE II

Image

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla pidätetyille henkilöille annettavan oikeuksia koskevan ilmoituksen suuntaa antava malli

Mallin tarkoituksena on ainoastaan auttaa kansallisia viranomaisia niiden laatiessa oikeuksia koskevaa ilmoitustaan kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia käyttämään tätä mallia. Oikeuksia koskevaa ilmoitustaan laatiessaan jäsenvaltiot voivat muuttaa tätä mallia saadakseen sen vastaamaan kansallisia sääntöjään ja lisätä muita hyödyllisiä tietoja.

A.   TIEDOT EUROOPPALAISESTA PIDÄTYSMÄÄRÄYKSESTÄ

Sinulla on oikeus saada tietoja eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisällöstä, jonka nojalla sinut on pidätetty.

B.   OIKEUS AVUSTAJAAN

Sinulla on oikeus puhua luottamuksellisesti avustajan kanssa. Avustaja on poliisista riippumaton. Kysy poliisilta, jos tarvitset apua ottaaksesi yhteyttä avustajaan. Poliisi auttaa sinua siinä. Joissakin tapauksissa avustajan apu saattaa olla maksutonta. Pyydä lisätietoja poliisilta.

C.   TULKKAUS JA KÄÄNNÖKSET

Jos et puhu tai ymmärrä poliisin tai muiden toimivaltaisten viranomaisten käyttämää kieltä, sinulla on oikeus maksuttomaan tulkkausapuun. Tulkki voi auttaa sinua keskustelemaan avustajasi kanssa, ja hänellä on näitä keskusteluja koskeva vaitiolovelvollisuus. Sinulla on oikeus eurooppalaisen pidätysmääräyksen käännökseen ymmärtämälläsi kielellä. Sinulle voidaan joissain tapauksissa antaa suullinen käännös tai yhteenveto.

D.   SUOSTUMUS

Voit suostua tai olla suostumatta siihen, että sinut luovutetaan pidätysmääräyksen antaneeseen valtioon. Suostumus nopeuttaisi menettelyjä. [Lisätään mahdollisesti tietyissä jäsenvaltioissa: Tämän päätöksen muuttaminen myöhemmin saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.] Pyydä viranomaisilta tai avustajaltasi lisätietoja.

E.   KUULEMINEN

Jos et suostu luovutukseen, sinulla on oikeus päästä oikeusviranomaisen kuultavaksi.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/11


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 458/2012,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2012,

tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 377/2012 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EU) N:o 377/2012 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 3 päivänä toukokuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 377/2012.

(2)

Guinea-Bissaun tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä kumoamisesta 31 päivänä toukokuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/285/YUTP (2) mukaisesti uusia henkilöitä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 377/2012 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 377/2012 liitteessä I oleva luettelo liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL L 119, 4.5.2012, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 36.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

Tunnistamistiedot (syntymäaika ja -paikka, passin / henkilökortin numero jne.)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Kenraali António INJAI (alias António INDJAI)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 20.1.1955

Synt.paikka: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Vanhemmat: Wasna Injai ja Quiritche Cofte

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikkö kenraaliluutnantti

Passi: Diplomaattipassi AAID00435

Myönnetty: 18.2.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 18.2.2013 saakka

António Injai oli henkilökohtaisesti suunnittelemassa ja johtamassa 1.4.2010 tapahtunutta kapinaa, joka kulminoitui pääministeri Carlo Gomes Juniorin ja silloisen asevoimien esikuntapäällikön José Zamora Indutan laittomaan kiinniottamiseen; vuoden 2012 vaalikaudella Injai antoi asevoimien esikuntapäällikön ominaisuudessa lausuntoja, joissa uhataan valittujen viranomaisten syrjäyttämisellä ja vaaliprosessin pysäyttämisellä; Antonio Injai on ollut osallisena 12.4.2012 tapahtuneen vallankaappauksen operatiivisessa suunnittelussa.

Vallankaappauksen jälkeen "sotilasjohdon" ensimmäisen tiedonannon antoi asevoimien yleisesikunta, jonka johdossa kenraali Injai on.

3.5.2012

2.

Kenraalimajuri Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Kansalaisuus – Guinea-Bissaun

Synt.aika: 26.4.1947

Virka-asema: Asevoimien apulaisesikuntapäällikkö

Diplomaattipassi DA0002186

Myönnetty: 30.3.2007

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 26.8.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

3.

Kenraali Estêvão NA MENA

Synt.aika: 7.3.1956

Virka-asema: Asevoimien ylitarkastaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

4.

Prikaatinkenraali Ibraima CAMARA (alias "Papa Camara")

Kansalaisuus – Guinea-Bissaun

Synt.aika: 11.5.1964

Vanhemmat: Suareba Camara ja Sale Queita

Virka-asema: Ilmavoimien esikuntapäällikkö

Diplomaattipassi AAID00437

Myönnetty:18.2.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 18.2.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

5.

Everstiluutnantti Daba NA WALNA (alias "Daba Na Walna)

Kansalaisuus – Guinea-Bissau n

Synt.aika: 6.6.1966

Vanhemmat: Samba Naualna ja In-Uasne Nanfafe

Virka-asema: "Sotilasjohdon" tiedottaja

Passi SA 0000417

Myönnetty: 29.10.2003

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 10.3.2013 saakka

12.4.2012 tapahtuneesta vallankaappauksesta vastuussa olevan "sotilasjohdon" tiedottaja.

3.5.2012

6.

Kenraali Augusto MÁRIO CÓ

Virka-asema: Armeijan esikuntapäällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

7.

Kenraali Saya Braia Na NHAPKA

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Presidentin kaartin päällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

8.

Eversti Tomás DJASSI

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 18.9.1968

Virka-asema: Kansalliskaartin komentaja

Passi: AAIS00820

Myönnetty: 24.11.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 27.4.2012 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Asevoimien esikuntapäällikön António Injain läheinen neuvonantaja.

1.6.2012

9.

Eversti Cranha DANFÁ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien yhteisen esikunnan operaatiopäällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Asevoimien esikuntapäällikön António Injain läheinen neuvonantaja.

1.6.2012

10.

Eversti Celestino de CARVALHO

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 14.6.1955

Vanhemmat: Domingos de Carvalho ja Josefa Cabral

Virka-asema: Kansallisen puolustusinstituutin puheenjohtaja

Passi: Diplomaattipassi DA0002166

Myönnetty: 19.2.2007

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.4.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Entinen ilmavoimien esikuntapäällikkö. Hänen läsnäolonsa valtuuskunnassa, joka tapasi ECOWASin Abidjanissa 26.4, vahvistaa hänen osallisuutensa "sotilasjohtoon".

1.6.2012

11.

Kapteeni (merivoimat) Sanhá CLUSSÉ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.9.1965

Vanhemmat: Clusse Mutcha ja Dalu Imbungue

Virka-asema: Merivoimien esikuntapäällikkö

Passi: SA 0000515

Myönnetty: 8.12.2003

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 29.8.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Hänen läsnäolonsa valtuuskunnassa, joka tapasi ECOWASin Abidjanissa 26.4, vahvistaa hänen osallisuutensa "sotilasjohtoon".

1.6.2012

12.

Everstiluutnantti Júlio NHATE

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.vuosi: 1972

Virka-asema: Laskuvarjorykmentin komentaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Ev.luutn. Júlio Nhate johti 12.4.2012 tehtyä vallankaappausta tukenutta sotilasoperaatiota.

1.6.2012

13.

Everstiluutnantti Tchipa NA BIDON

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.5.1954

Vanhemmat: “Nabidom”

Virka-asema: Sotilastiedustelun päällikkö

Passi: Diplomaattipassi DA0001564

Myönnetty: 30.11.2005

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.5.2011 asti

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

14.

Everstiluutnantti Tcham NA MAN (alias Namam)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 27.2.1953

Vanhemmat: Biute Naman ja Ndjade Na Noa

Virka-asema: Asevoimien sotilassairaalan päällikkö

Passi: SA0002264

Myönnetty: 24.7.2006

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 23.7.2009 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Everstiluutnantti Tcham Na Man on myös korkean sotilasjohdon jäsen.

1.6.2012

15.

Majuri Samuel FERNANDES

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 22.1.1965

Vanhemmat: José Fernandes ja Segunda Iamite

Virka-asema: Kansalliskaartin operaatiopäällikön avustaja

Passi: AAIS00048

Myönnetty: 24.3.2009

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 24.3.2012 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

16.

Majuri Idrissa DJALÓ

Kansalaisuus: Guinea-Bissau

Synt.aika: 6.1.1962

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikön protokollaneuvonantaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Hän oli yksi ensimmäisistä upseereista, joka teki julkisesti tiettäväksi kuuluvansa "sotilasjohtoon" allekirjoittamalla yhden sen ensimmäisistä tiedonannoista (nro 5, 13.4.). Majuri Djaló palvelee myös sotilastiedustelussa.

1.6.2012

17.

Komentaja (merivoimat) Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 8.4.1961

Vanhemmat: Cunha Nan Tchongo ja Bucha Natcham

Virka-asema: Merivoimien tiedustelun päällikkö

Passi: Diplomaattipassi DA0001565

Myönnetty: 1.12.2005

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 30.11.2008 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

18.

Komentaja (merivoimat) Agostinho Sousa CORDEIRO

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.5.1962

Vanhemmat: Luis Agostinho Cordeiro ja Domingas Soares

Virka-asema: Asevoimien yhteisen esikunnan logistiikkapäällikkö

Passi: SA0000883

Myönnetty: 14.4.2004

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.4.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

19.

Kapteeni Paulo SUNSAI

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Pohjoisen alueen sotilaskomentajan avustaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

20.

Luutnantti Lassana CAMARÁ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien rahoituspalvelujen päällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Vastuussa tullille, liikenteen pääosastolle sekä raja- ja maahanmuuttoasioiden pääosastolle kuuluvien julkisten varojen väärinkäytöstä. Näillä varoilla rahoitetaan "sotilasjohtoa".

1.6.2012

21.

Luutnantti Julio NA MAN

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikön adjutantti

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Luutnantti Na Man toimi 12.4.2012 tehdyn vallankaappauksen operatiivisessa johdossa António Injain alaisuudessa. Hän on myös osallistunut "sotilasjohdon" puolesta poliittisten puolueiden kanssa pidettyihin kokouksiin.

1.6.2012


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 459/2012,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (2) (puitedirektiivi) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 692/2008 (3) vahvistetaan yhteiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien tyyppihyväksyntää niiden päästöjen osalta, ja annetaan säännöt, jotka koskevat käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta, pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyttä, ajoneuvon sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä), polttoaineen kulutuksen mittaamista ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saantia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti on määriteltävä hiukkasmäärän standardi Euro 6 -standardien mukaisesti hyväksyttäviä kipinäsytytysmoottoreilla varustettuja ajoneuvoja varten.

(3)

Ajoneuvojen päästöissä olevat hiukkaset voivat kerääntyä ihmisen keuhkorakkuloihin, mikä voi johtaa hengitystie- ja sydän- ja verisuonitauteihin ja lisätä kuolleisuutta. Sen vuoksi on yleisen edun mukaista huolehtia korkeatasoisesta suojasta näitä hiukkasia vastaan.

(4)

Kipinäsytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen hiukkaspäästöjen mittauksessa käytetään tätä nykyä dieselkäyttöisille ajoneuvoille kehitettyä PMP-hiukkasmittausohjelmaa (Particulate Measurement Programme). On kuitenkin näyttöä siitä, että kipinäsytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen hiukkaspäästöjen kokojakauma ja kemiallinen koostumus voi olla erilainen kuin dieselkäyttöisten ajoneuvojen kohdalla. Hiukkaskokojakaumia ja kemiallista koostumusta samoin kuin nykyisen mittaustekniikan tehoa haitallisten hiukkaspäästöjen vähentämisessä olisi tarkkailtava. Tulevaisuudessa on ehkä tarpeen tarkistaa tätä mittauskäytäntöä kipinäsytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen osalta.

(5)

Tavanomaisten epäsuoraa ruiskutusta käyttävien moottorien, joissa polttoaine ruiskutetaan imusarjoihin tai imuaukkoihin eikä suoraan palotilaan, hiukkaspäästöt ovat nykytietämyksen mukaan vähäisiä. Sen vuoksi vaikuttaisi perustellulta rajoittaa sääntelytoimet koskemaan toistaiseksi vain suoraruiskutusmoottoreilla varustettuja ajoneuvoja; voitaisiin kuitenkin jatkaa kaikkien kipinäsytytysmoottorien hiukkaspäästöjen tutkimista ja seuraamista erityisesti hiukkasten kokojakauman ja kemiallisen koostumuksen ja todellisten ajo-olosuhteiden suhteen, ja komission pitäisi ehdottaa tarvittaessa uusia sääntelytoimia ottaen huomioon myös epäsuoraa ruiskutusta käyttävien moottorien tulevan markkinaosuuden.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 692/2008 asetetaan dieselkäyttöisten Euro 6 -ajoneuvojen päästöjen hiukkasmäärärajaksi 6 × 1011 kilometriä kohti. Tekniikasta riippumattoman lainsäädännön periaatteen mukaisesti myös kipinäsytytysmoottorilla varustettujen Euro 6 -ajoneuvojen vastaavan päästörajan olisi oltava sama, sillä ei ole saatu näyttöä, jonka mukaan kipinäsytytysmoottorien tuottamien hiukkasten ominaistoksisuus olisi pienempi kuin dieselmoottorien tuottaminen hiukkasten.

(7)

Kipinäsytytysmoottorien hiukkaspäästöjen vähentämisessä tehokasta jälkikäsittelyteknologiaa edustavien bensiinihiukkassuodattimien (GPF) odotetaan tulevan saataville niin, että niitä voitaisiin ottaa käyttöön joissakin Euro 6 -ajoneuvoissa kohtuukustannuksin. Lisäksi vaikuttaa todennäköiseltä, että kolmen vuoden kuluessa asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklassa vahvistetuista päivämääristä, jolloin Euro 6 -päästörajat tulevat pakollisiksi, vastaavaan hiukkaspäästöjen vähentämiseen voidaan päästä moottorin sisäisillä toimilla selvästi vähemmillä kustannuksilla monien sovellusten osalta. Kaikkia moottoria koskevia toimenpiteitä on voitava soveltaa kaikissa moottorin toimintaoloissa, jotta voidaan varmistaa, että päästötasot todellisissa ajo-olosuhteissa eivät huonone, jos käytössä ei ole jälkikäsittelylaitteita.

(8)

Jotta kaikki tarvittava teknologia pystytään kehittämään ja valmisteluaikaa on riittävästi, olisi omaksuttava kaksivaiheinen malli, jonka toisessa vaiheessa Euro 6 -dieselhiukkasrajoja sovellettaisiin myös suoraruiskutteisiin kipinäsytytysmoottoreihin.

(9)

On tarpeen kiinnittää huomiota kipinäsytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen hiukkaspäästöihin todellisissa ajo-olosuhteissa ja vastaavien testausmenettelyjen kehittämiseen. Komission pitäisi kehittää ja ottaa käyttöön vastaavat mittausmenetelmät viimeistään kolmen vuoden kuluttua Euro 6 -päästörajojen voimaantulosta.

(10)

Komission olisi seurattava hiukkaspäästöjen vähentämistoimenpiteiden vaikutusta kipinäsytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti asetuksen soveltamisalaan kuuluville ajoneuvoille voidaan myöntää Euro 6 -päästörajojen mukainen tyyppihyväksyntä vasta, kun ajoneuvon sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD) koskevat raja-arvot on otettu käyttöön. OBD-järjestelmät ovat tärkeä väline pilaantumista rajoittavien laitteiden vianetsinnässä.

(12)

Kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä antamassaan tiedonannossa 2008/C 182/08 (4) komissio ehdotti eräitä OBD-kynnysarvoja, jotka vastaavat pääpiirteissään arvoja, joita sovelletaan vuodesta 2013 lähtien useimpiin kevyisiin hyötyajoneuvoihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, joissa suurin osa ajoneuvojen OBD-järjestelmistä noudattaa Kalifornian ilmanlaatua vaalivan ympäristölautakunnan (Californian Air Resources Board, CARB) lainsäädäntöä. Unionin vaatimusten linjaaminen Yhdysvaltain vaatimuksiin olisi kansainvälisen yhdenmukaistamisen tavoitteiden mukaista ja toisi muassaan korkeatasoisen ympäristönsuojelun.

(13)

Yhdysvaltain vaatimukset ovat kuitenkin teknisesti haastavia niille ajoneuvonvalmistajille, jotka eivät harjoita vientiä Yhdysvaltoihin. Sen vuoksi olisi vahvistettava kolmen vuoden jakso, jonka aikana sovellettaisiin lievempiä OBD-vaatimuksia, jotta alan teollisuus saisi enemmän valmisteluaikaa.

(14)

Myös asetuksessa (EY) N:o 692/2008 vahvistettujen lopullisten Euro 6 -ajoneuvojen OBD-kynnysarvojen, jotka koskevat hiilimonoksidia (CO), ei-metaanisten hiilivetyjen massaa (NMHC) ja hiukkasmassaa (PM), olisi oltava sallivampia kuin tiedonannossa 2008/C 182/08 ehdotetut arvot, jotta otettaisiin huomioon näihin aloihin liittyvät erityiset tekniset ongelmat. Tässä asetuksessa ei lisäksi pitäisi vahvistaa hiukkasmäärää koskevaa Euro 6 -ajoneuvojen OBD-kynnysarvoa.

(15)

Myöhemmin olisi arvioitava ympäristön, teknisen toteutettavuuden ja kustannus-hyötysuhteen kannalta tiukempien hiilimonoksidiin ja ei-metaanisten hiilivetyjen massaan sovellettavien Euro 6 -ajoneuvojen OBD-kynnysarvojen vahvistamista ja hiukkasmäärään sovellettavan Euro 6 -ajoneuvojen OBD-kynnysarvon vahvistamista. Mahdollisia tähän liittyvien sääntelyyn perustuvia vaatimuksia muutoksia käyttöön otettaessa olisi annettava teollisuudelle riittävästi valmisteluaikaa. OBD-järjestelmien monimutkaisuuden vuoksi tämä aika on tyypillisesti kolmesta neljään vuotta.

(16)

Asetuksia (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 692/2008 olisi sen vuoksi muutettava.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean (tekninen komitea – moottoriajoneuvot) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 715/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 17 kohdan lopussa oleva piste puolipisteellä.

2)

Lisätään 3 artiklaan 18 kohta seuraavasti:

”18.

’suoraruiskutusmoottorilla’ moottoria, joka voi toimia sellaisessa toimintamoodissa, jossa polttoaine ruiskutetaan imuilmaan sen jälkeen, kun ilma on imetty imuventtiilien läpi.”

3)

Lisätään 10 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kolmen vuoden ajan 4 ja 5 kohdassa vahvistetuista päivämääristä, jotka koskevat uusia tyyppihyväksyntiä ja uusien ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa, on ajoneuvon valmistajan valinnan mukaan sovellettava suoraruiskutteisella kipinäsytytysmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin hiukkasten lukumäärää koskevaa raja-arvoa 6 × 1012 #/km.”

4)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 692/2008 seuraavasti:

1)

Poistetaan 4 artiklan 7 kohta.

2)

Muutetaan liitteet I, XI ja XVI tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1.

(4)  EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.


LIITE I

Muutokset asetukseen (EY) N:o 715/2007

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan taulukon 1 (Euro 5 -päästörajat) viimeisen sarakkeen toisella rivillä oleva teksti seuraavasti:

”Hiukkasten lukumäärä (PN)”.

2)

Korvataan taulukko 2 seuraavasti:

Taulukko 2

Euro 6 -päästörajat

 

Vertailumassa

(VM)

(kg)

Raja-arvot

Hiilimonoksidin massa

(CO)

Hiilivetyjen kokonaismassa

(THC)

Muiden hiilivetyjen kuin metaanin massa

(NMHC)

Typen oksidien massa

(NOx)

Kaikkien hiilivetyjen ja typen oksidien yhteenlaskettu massa

(THC + NOx)

Hiukkasmassa

(PM) (1)

Hiukkasten lukumäärä

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Luokka

Alaluokka

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

Kaikki

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

VM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < VM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < VM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Kaikki

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Selitykset: PI = (Positive Ignition) kipinäsytytysmoottorit, CI = (Compression Ignition) puristussytytysmoottorit


(1)  Jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty tämän taulukon päästörajojen osalta käyttäen edellistä hiukkasmassan mittausmenetelmää ennen 1.9.2011, sovelletaan hiukkasmassapäästörajaa 5,0 mg/km.

(2)  Kipinäsytytysmoottoreita koskevaa hiukkasmassa- ja hiukkasmäärärajoja sovelletaan vain ajoneuvoihin, joissa on suoraruiskutusmoottori.

(3)  Kolmen vuoden ajan 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa uusille tyyppihyväksynnille ja uusille autoille vahvistetuista päivämääristä sovelletaan suoraruiskutteisella kipinäsytytysmoottorilla varustettuihin Euro 6 -ajoneuvoihin valmistajan valinnan mukaan hiukkasten lukumäärää koskevaa raja-arvoa 6,0 × 1012 #/km. Viimeistään kyseisiin päivämääriin mennessä on otettava käyttöön tyyppihyväksynnässä käytettävä testausmenetelmä, jolla varmistetaan ajoneuvojen päästöissä olevien hiukkasten lukumäärän todellinen rajoittaminen todellisissa ajo-olosuhteissa.”


LIITE II

Muutokset asetukseen (EY) N:o 692/2008

Muutetaan asetus (EY) N:o 692/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteen I lisäys 6 seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Tämän numeron jäljessä on yksi tai useampi merkki, joka vastaa eri ajoneuvoluokkia taulukon 1 mukaisesti.”

b)

Korvataan taulukko 1 seuraavasti:

Taulukko 1

Merkki

Päästöstandardi

OBD-standardi

Ajoneuvon luokka ja alaluokka

Moottori

Täytäntöönpanopäivä: uudet tyypit

Täytäntöönpanopäivä: uudet ajoneuvot

Viimeinen rekisteröintipäivä

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin

(paitsi M1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin

(paitsi M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin

(paitsi M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 alaluokka I

CI

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 alaluokka II

CI

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 alaluokka III, N2

CI

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 alaluokka I

CI

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 alaluokka II

CI

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 alaluokka III, N2

CI

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 alaluokka I

CI

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 alaluokka II

CI

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 alaluokka III, N2

CI

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6–1

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6–1

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6–1

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6–2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6–2

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6–2

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

n.a.

n.a.

Kaikki ajoneuvot

Akkukäyttöinen täyssähkömoottori

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

n.a.

n.a.

Kaikki ajoneuvot

Polttokennotäyssähkömoottori

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

n.a

n.a.

Kaikki ajoneuvot, joiden osalta käytetään todistuksia liitteessä I olevan 2.1.1 kohdan mukaisesti

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 

Euro 5a -päästöstandardi= ei sisällä tarkistettua menetelmää hiukkasten mittaamiseen, hiukkasmäärän standardia eikä flex-fuel-ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa tuottamien päästöjen testaamista biopolttoaineella.

Euro 5b -päästöstandardi= täydet Euro 5 -päästövaatimukset, myös tarkistettu menetelmä hiukkasten mittaamiseen, hiukkasmäärän standardi kipinäsytytysmoottorilla varustettuja ajoneuvoja varten ja flex-fuel-ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa tuottamien päästöjen testaaminen biopolttoaineella.

Euro 6a -päästöstandardi= ei sisällä tarkistettua menetelmää hiukkasten mittaamiseen, hiukkasmäärän standardia eikä flex-fuel-ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa tuottamien päästöjen testaamista biopolttoaineella.

Euro 6b -päästöstandardi= Euro 6 -päästövaatimukset, myös tarkistettu menetelmä hiukkasten mittaamiseen, hiukkasmäärän standardit (alustavat arvot puristussytytysmoottorilla varustettuja ajoneuvoja varten) ja flex-fuel-ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa tuottamien päästöjen testaaminen biopolttoaineella.

Euro 6c -päästöstandardi= täydet Euro 6 -päästövaatimukset, ts. Euro 6b -päästöstandardi ja lopulliset hiukkasmäärän standardit kipinäsytytysmoottorilla varustettuja ajoneuvoja varten.

Euro 5 -OBD-standardi= Euro 5 -OBD-perusvaatimukset, lukuun ottamatta käytönaikaista tehokkuussuhdetta (IUPR), bensiinikäyttöisten ajoneuvojen NOx-päästöjen valvontaa sekä tiukennettuja hiukkasmassaan perustuvia päästöjen raja-arvoja dieselin osalta.

Euro 5+ -OBD-standardi= sisältää väljennetyn käytönaikaisen tehokkuussuhteen (IUPR), bensiinikäyttöisten ajoneuvojen NOx-päästöjen valvonnan sekä tiukennetut hiukkasmassaan perustuvat päästöjen raja-arvot dieselin osalta.

Euro 6 -OBD-standardi= väljennetyt OBD-kynnysarvot.

Euro 6 plus IUPR -OBD-standardi= sisältää väljennetyt OBD-kynnysarvot ja väljennetyn käytönaikaisen tehokkuussuhteen (IUPR).

Euro 6–1 -OBD-standardi= täydet Euro 6 -OBD-vaatimukset, kuitenkin alustavat OBD-kynnysarvot liitteessä XI olevan 2.3.4 kohdan määritelmän mukaisesti ja osittain väljennetty käytönaikainen tehokkuussuhde (IUPR).

Euro 6–2 -OBD-standardi= täydet Euro 6 -OBD-vaatimukset ja lopulliset OBD-kynnysarvot liitteessä XI olevan 2.3.3 kohdan määritelmän mukaisesti ja osittain väljennetty käytönaikainen tehokkuussuhde (IUPR).”

2)

Muutetaan liite XI seuraavasti:

a)

Lisätään 2.3.3 ja 2.3.4 kohta seuraavasti:

”2.3.3

Seuraavassa taulukossa esitetään OBD-järjestelmiä koskevat raja-arvot ajoneuvoille, jotka tyyppihyväksytään asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2 asetettujen Euro 6 -päästöraja-arvojen mukaisesti kolme vuotta kyseisen asetuksen 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa esitettyjen päivämäärien jälkeen.

Euro 6 -ajoneuvojen OBD-järjestelmien lopulliset kynnysarvot

 

Vertailumassa

(VM)

(kg)

Hiilimonoksidin massa

Muiden hiilivetyjen kuin metaanin massa

Typen oksidien massa

Hiukkasmassa

Hiukkasten lukumäärä

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Luokka

Alaluokka

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Kaikki

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

VM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < VM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < VM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Kaikki

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Selitykset: PI = (Positive Ignition) kipinäsytytysmoottorit, CI = (Compression Ignition) puristussytytysmoottorit

Huomautus:

Komissio arvioi taulukossa esitettyjä OBD-kynnysarvoja 1 päivään syyskuuta 2014 mennessä. Jos arvot eivät vaikuta teknisesti toteuttamiskelpoisilta, arvoja tai niiden pakollista soveltamispäivää muutetaan ottaen huomioon vaikutukset, joita Euro 6 -ajoneuvoihin sovellettaviksi tulevat muut uudet vaatimukset ja testit aiheuttavat. Jos uudelleentarkastelussa todetaan ympäristöön liittyvä tarve, tekninen toteutettavuus ja rahallinen nettohyöty, on tarpeen vahvistaa tiukemmat arvot sekä OBD-kynnysarvot hiukkasten määrälle tai tapauksen mukaan muille säännellyille epäpuhtauksille. Tällöin on annettava teollisuudelle riittävästi aikaa tekniseen kehittämiseen.

2.3.4.

Kolmen vuoden ajan asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa uusille tyyppihyväksynnille ja uusille ajoneuvoille vahvistetuista päivämääristä sovelletaan seuraavia OBD-kynnysarvoja ajoneuvoihin, jotka valmistajan valinnan mukaan tyyppihyväksytään asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2 esitettyjen Euro 6 -päästörajojen mukaisesti:

Euro 6 -ajoneuvojen OBD-järjestelmien alustavat kynnysarvot

 

Vertailumassa

(VM)

(kg)

Hiilimonoksidin massa

Muiden hiilivetyjen kuin metaanin massa

Typen oksidien massa

Hiukkasmassa

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Luokka

Alaluokka

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

Kaikki

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

VM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < VM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < VM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Kaikki

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Selitykset: PI = (Positive Ignition) ottomoottorit, CI = (Compression Ignition) puristussytytysmoottori”

b)

Korvataan 2.14 kohta seuraavasti:

”2.14

Toisin kuin UNECE-säännön nro 83 liitteessä 11 olevassa 3.3.5 kohdassa määrätään, seuraavia laitteita on aina valvottava rikkoutumisen tai poistamisen osalta, jos viimeksi mainittu on seurausta soveltuvien päästörajojen ylittämisestä:

1 päivästä syyskuuta 2011: puristussytytysmoottoreihin erillisenä yksikkönä asennettu tai päästöjenrajoituslaitteeseen liitetty hiukkasloukku,

ajoneuvot, jotka on sertifioitu 2.3.3 tai 2.3.4 kohdan taulukossa esitettyjen OBD-kynnysarvojen mukaisesti: puristussytytysmoottoriin erillisenä yksikkönä asennettu tai päästöjenrajoituslaitteeseen liitetty typen oksidien jälkikäsittelylaite,

ajoneuvot, jotka on sertifioitu 2.3.3 tai 2.3.4 kohdan taulukossa esitettyjen OBD-kynnysarvojen mukaisesti: puristussytytysmoottoreihin erillisenä yksikkönä asennettu tai päästöjenrajoituslaitteeseen liitetty dieselmoottorin hapetuskatalysaattori (DOC).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja laitteita on myös valvottava kaikkien sellaisten vikojen osalta, joiden seurauksena olisi soveltuvien OBD-kynnysarvojen ylittyminen.”

c)

Lisätään lisäyksessä 1 olevaan 3.1.5 kohtaan seuraava virke:

”Uusien tyyppihyväksyntien ja uusien ajoneuvojen osalta tämän liitteen 2.9 kohdan mukaisesti vaaditun valvonnan IUPR-luvun on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 kolmen vuoden ajan asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistetuista päivämääristä.”

3)

Korvataan liitteessä XVI oleva 6.2 kohta seuraavasti:

”6.2

Valmistajan on osoitettava, että 6.1 kohdassa tarkoitettujen anturien ja muiden anturien käyttö ajoneuvossa johtaa siihen, että 3 kohdan mukainen kuljettajan varoitusjärjestelmä aktivoituu, että asianmukainen varoitusviesti esitetään (esim. ”emissions too high – check urea” (päästöt liian suuret – tarkista urea), ”emissions too high – check AdBlue” (päästöt liian suuret – tarkista AdBlue) tai ”emissions too high – check reagent” (päästöt liian suuret – tarkista reagenssi)) ja että 8.3 kohdassa tarkoitettu kuljettajan toimintaa vaativa järjestelmä aktivoituu, kun 4.2, 5.4 tai 5.5 kohdan tilanne toteutuu.

Tässä kohdassa oletetaan, että tilanteet ilmenevät seuraavissa tapauksissa:

kun kyse on asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 1 esitettyjen Euro 5 -päästöarvojen mukaisesti hyväksytyistä ajoneuvoista, jos kyseisessä taulukossa annettu NOx-päästöarvo kerrottuna arvolla 1,5 ylittyy,

kun kyse on asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2 esitettyjen Euro 6 -päästöarvojen mukaisesti hyväksytyistä ajoneuvoista, jos liitteessä XI olevassa 2.3.2, 2.3.3 tai 2.3.4 kohdassa olevissa taulukoissa annettu NOx-OBD-kynnysarvo ylittyy.

NOx-päästöt testin aikana, jolla osoitetaan näiden vaatimusten mukaisuus, voivat olla enintään 20 % suuremmat kuin toisessa kohdassa tarkoitetut arvot.”


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 460/2012,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,

Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kalastuksen kieltämisestä kalastusluokassa 9 (pelagiset pakastustroolarit) Mauritanian talousvyöhykkeellä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 704/2008 (2) luokan 9 (pelagiset pakastustroolarit) kalastusmahdollisuudet on rajoitettu 250 000 tonnin viitesaalismäärään.

(2)

Tämän edellä mainitun asetuksen 2 artiklan 3 kohdan nojalla on 1 päivän elokuuta 2011 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi myönnetty 2 654 tonnin lisäkiintiö, jonka myötä viitesaalismäärä nousi 252 654 tonniin.

(3)

Komission saamien tietojen mukaan tätä kalastusluokkaa koskevien, jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien aluksien ilmoitetut saaliit ovat täyttäneet edellä mainittua viitekautta koskevan kiintiön.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kalastus kyseisessä kalastusluokassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Jäsenvaltioiden kalastuskiintiö katsotaan kokonaan käytetyksi 24 päivästä huhtikuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Rajoitukset

Kielletään kalastustoiminta kalastusluokassa 9 jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta keskiyöstä 23 päivänä huhtikuuta 2012 alkaen. Kielletään kyseisiltä aluksilta erityisesti pyydetyn saaliin aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen tästä päivämäärästä alkaen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 203, 31.7.2008, s. 1.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/26


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 461/2012,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2012,

lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 ja komission asetusten (EY) N:o 1503/2006, (EY) N:o 657/2007 ja (EY) N:o 1178/2008 muuttamisesta teollisuuden uusia tilauksia koskevien muuttujien poistamiseen liittyvien muutosten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lyhyen aikavälin tilastoista 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan b–g kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1165/98 luotiin yhteiset puitteet suhdannevaihteluja koskevien yhteisön lyhyen aikavälin tilastojen tuottamiselle ja vahvistettiin tarvittavat muuttujat tarjonnan ja kysynnän, tuotannontekijöiden sekä hintojen lyhyen aikavälin kehityksen analysoinnille.

(2)

Lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta muuttujien määritelmien, muuttujien luettelon ja tietojen keruutiheyden osalta 28 päivänä syyskuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1503/2006 (2) säädettiin tavoitteiden ja muuttujien ominaispiirteiden määrittelystä.

(3)

Lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta Euroopan laajuisten otantajärjestelmien perustamisen osalta 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 657/2007 (3) täsmennettiin lyhyen aikavälin tilastoja koskeviin Euroopan laajuisiin otantajärjestelmiin osallistuvien jäsenvaltioiden keskinäisen tiedottamisen säännöt ja ehdot.

(4)

Lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 sekä komission asetusten (EY) N:o 1503/2006 ja (EY) N:o 657/2007 muuttamisesta NACE:n ja CPA:n tilastollisia luokituksia koskevien muutosten osalta 28 päivänä marraskuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1178/2008 (4) päivitettiin Euroopan laajuisten otantajärjestelmien säännöt ja ehdot tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (5) sekä uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 451/2008 (6) hyväksymisen jälkeen.

(5)

Asetuksella (EY) N:o 1165/98 käyttöön otettujen teollisuuden uusia tilauksia koskevien muuttujien oli tarkoitus toimia tulevan tuotannon ennakoivana indikaattorina. Näiden muuttujien ennustuskapasiteetti on kuitenkin osoittautunut rajalliseksi, ja koska ne eivät ole onnistuneet tuottamaan vakaita ennusteita kaikissa jäsenvaltioissa, Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on sopinut, että teollisuuden uusia tilauksia koskeviin muuttujiin liittyvä tiedonkeruu olisi lopetettava tilastojen kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvän priorisoinnin puitteissa ottaen huomioon vähennetyt resurssit ja Euroopan tilastojärjestelmään kohdistuvan taakan vähentämiseksi.

(6)

Teollisuuden uusia tilauksia koskevien muuttujien poiston toteuttamiseksi on tarpeen poistaa kaikki viittaukset näihin muuttujiin muuttujien luettelon, tilastojakson, muuttujien yksityiskohtaisuuden, tietojen toimittamisen määräaikojen, siirtymäkauden ja muuttujiin sovellettavien määritelmien yhteydestä samoin kuin muita kuin kotimaan uusia tilauksia koskevan Euroopan laajuisen otantajärjestelmän ehtoihin liittyen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1165/98 liite A tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1503/2006 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 657/2007 1 ja 2 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan laajuisia otantajärjestelmiä voidaan soveltaa, kun laaditaan euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen jaoteltuja tilastoja asetuksen (EY) N:o 1165/98 liitteessä A määriteltyjen seuraavien kahden muuttujan osalta:

Muuttuja

Nimi

312

Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahinnat

340

Tuontihinnat

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan laajuisiin otantajärjestelmiin osallistuvien jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) tiedot ainakin liitteessä määritellyistä NACE-luokituksen mukaisista toimialoista muuttujan 312 osalta ja CPA-luokitukseen kuuluvista tuotteista muuttujan 340 osalta.”

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1178/2008 liite III tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 281, 12.10.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 155, 15.6.2007, s. 7.

(4)  EUVL L 319, 29.11.2008, s. 16.

(5)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 65.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1165/98 liite A seuraavasti:

1)

Muutetaan c kohta (Muuttujien luettelo) seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdasta muuttujat ”130 Saadut uudet tilaukset”, ”131 Kotimaan uudet tilaukset” ja ”132 Muut kuin kotimaan uudet tilaukset”.

b)

Poistetaan 3 ja 8 kohta.

2)

Poistetaan e kohdasta (Tilastojakso) muuttujat 130, 131 ja 132 ja niitä koskevat tilastojaksot.

3)

Muutetaan f kohta (Muuttujien yksityiskohtaisuus) seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Lisäksi kaikki muuttujat lukuun ottamatta liikevaihtoa (muuttujat 120, 121 ja 122) toimitetaan kaikista NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määritellyistä teollisuuden aloista ja komission asetuksessa (EY) N:o 586/2001 (1) määritellyistä teollisuuden koontiryhmistä.

b)

Poistetaan 6 kohta.

c)

Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.

Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta komissio voi määritellä edellytykset 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyjen Euroopan laajuisten otantajärjestelmien soveltamiselle. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”

4)

Poistetaan g kohdan (Tietojen toimittamisen määräajat) 1 kohdasta muuttujat 130, 131 ja 132 ja niitä koskevat määräajat ”1 kuukausi ja 20 kalenteripäivää”.

5)

Korvataan j kohdan (Siirtymäkausi) 3 kohta seuraavasti:

”3.

Siirtymäkausi, joka päättyy 11 päivänä elokuuta 2007, voidaan myöntää muuttujan 340 osalta ja muuttujia 122, 312 ja 340 koskevan euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen koskevan erittelyn osalta 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.”


(1)  EYVL L 86, 27.3.2001, s. 11.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1503/2006 liite I seuraavasti:

Muuttujat: Poistetaan muuttujat ”130 Saadut uudet tilaukset”, ”131 Kotimaan uudet tilaukset” ja ”132 Muut kuin kotimaan uudet tilaukset”.


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1178/2008 liite III seuraavasti:

Poistetaan kohta ”132 MUUT KUIN KOTIMAAN UUDET TILAUKSET”.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 462/2012,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 463/2012,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2012,

vilja-alalla 1 päivästä kesäkuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä kesäkuuta 2012 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 1 päivästä kesäkuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä kesäkuuta 2012 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

15.5.2012-30.5.2012

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

239,77

184,86

FOB-hinta USA

234,22

224,22

204,22

Palkkio Meksikonlahdella

26,24

Palkkio Suurilla järvillä

47,85

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

18,32 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet – Rotterdam:

53,36 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/35


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS ATALANTA/1/2012,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2012,

Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

(2012/284/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 6 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään päätökset Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 2 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen Atalanta/4/2011 (2), jolla kapteeni Jorge MANSO nimitettiin Euroopan unionin joukkojen komentajaksi.

(3)

Euroopan unionin operaation komentaja on suosittanut, että kontra-amiraali Jean-Baptiste DUPUIS nimitetään uudeksi Euroopan unionin joukkojen komentajaksi.

(4)

Euroopan unionin sotilaskomitea tukee tätä suositusta.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan (N:o 22) 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään kontra-amiraali Jean-Baptiste DUPUIS Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 6 päivästä huhtikuuta 2012.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2012.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUVL L 320, 3.12.2011, s. 32.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/285/YUTP,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2012,

Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2012/237/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 3 päivänä toukokuuta 2012 päätöksen 2012/237/YUTP Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2012 päätöslauselman 2048 (2012), jolla asetettiin matkustuskieltoon henkilöitä, jotka pyrkivät estämään perustuslaillisen järjestyksen palauttamisen tai jotka toiminnallaan heikentävät Guinea-Bissaun tasavallan vakautta, erityisesti niihin, jotka olivat 12 päivänä huhtikuuta 2012 tapahtuneen vallankaappauksen johdossa ja jotka toiminnallaan pyrkivät heikentämään oikeusvaltioperiaatetta, rajoittamaan siviilivallan ensisijaisuutta sekä edistämään rankaisemattomuutta ja epävakautta maassa.

(3)

Ottaen huomioon Guinea-Bissaun tasavallan tilanteen vakavuuden luetteloihin henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan päätöksen 2012/237/YUTP mukaisia rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä.

(4)

Päätös 2012/237/YUTP olisi tämän vuoksi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2048 (2012) liitteessä luetellut henkilöt ja muut turvallisuusneuvoston nimeämät tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2048 (2012) 9 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ’komitea’, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2048 (2012) 6 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt, jotka on lueteltu liitteessä I;

b)

henkilöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallistuvat Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, ja heitä lähellä olevat henkilöt, jotka on lueteltu liitteessä II.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos komitea katsoo, että

a)

matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvoitteet mukaan lukien; tai

b)

poikkeus edistäisi tavoitteita rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumisesta Guinea-Bissaun tasavallassa ja vakauden saavuttamisesta alueella.

4.   Edellä olevaa 1 kohdan a kohtaa ei sovelleta, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeudellisen menettelyn suorittamiseksi

5.   Edellä oleva 1 kohdan b alakohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

6.   Edellä olevan 5 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) isäntämaana.

7.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 5 tai 6 kohdan nojalla.

8.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan b alakohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai ETYJin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan luettuina, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Guinea-Bissaun tasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

9.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 8 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Vapautus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua vapautusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi kuitenkin määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

10.   Jos jäsenvaltio sallii 5, 6, 8 ja 9 kohdan nojalla liitteessä II lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista on kyse.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä III lueteltujen, Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä III lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä III lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen III, tai tuomioistuimen, hallintotuomioistuimen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama tuomio;

b)

varoja ja taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella tuomiolla vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden sovellettavien lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai tuomiota annettu liitteessä III luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet tämän päätöksen säännösten soveltamisalaan,

edellyttäen, että tällaisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

3 artikla

1.   Neuvosto toteuttaa liitteen I muutokset turvallisuusneuvoston tai komitean päätösten perusteella.

2.   Neuvosto hyväksyy tarvittaessa muutoksia liitteessä II ja III oleviin luetteloihin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

3.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi liitteessä III luetellulle asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle liitteessä III luetellulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita toteuttamaan rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tähän päätökseen sisältyvät toimenpiteet.

5 artikla

1.   Tätä päätöstä tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan tarpeen mukaan ja ottaen erityisesti huomioon turvallisuusneuvoston asiaan liittyvät päätökset.

2.   Edellä 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää, että edellytykset niiden soveltamiseksi eivät enää täyty.

6 artikla

Kumotaan päätös 2012/237/YUTP.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL L 119, 4.5.2012, s. 43.


LIITE I

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

Tunnistamistiedot

(syntymäaika ja -paikka, passin/henkilökortin numero jne.)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

1.

Kenraali António INJAI

(alias António INDJAI)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Syntymäaika: 20.1.1955

Syntymäpaikka: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Vanhemmat: Wasna Injai ja Quiritche Cofte

Virka-asema: Kenraaliluutnantti, asevoimien esikuntapäällikkö

Passi: diplomaattipassi AAID00435

Myönnetty: 18.2.2010

Myöntämispaikka: Guinea-Bissau

Voimassaolo päättyy: 18.2.2013

António Injai oli henkilökohtaisesti suunnittelemassa ja johtamassa 1.4.2010 tapahtunutta kapinaa, joka kulminoitui pääministeri Carlo Gomes Juniorin ja silloisen armeijan esikuntapäällikön José Zamora Indutan laittomaan kiinniottamiseen. Vuoden 2012 vaalien aikaan Injai antoi asevoimien esikuntapäällikön ominaisuudessa lausuntoja, joissa uhataan valittujen viranomaisten syrjäyttämisellä ja vaaliprosessin pysäyttämisellä. António Injai osallistui 12.4.2012 tapahtuneen vallankaappauksen operatiiviseen suunnitteluun. Vallankaappauksen jälkeen "sotilasjohdon" ensimmäisen tiedonannon antoi armeijan yleisesikunta, jonka johdossa kenraali Injai on.

2.

Kenraalimajuri Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Syntymäaika: 26.4.1947

Virka-asema: Armeijan apulaisesikuntapäällikkö.

Diplomaattipassi nro DA0002186

Myönnetty: 30.3.2007

Myöntämispaikka: Guinea-Bissau

Voimassaolo päättyy: 26.8.2013

Kuuluu ”sotilasjohtoon”, joka on ottanut vastuun 12.4.2012 tehdystä vallankaappauksesta.

3.

Kenraali Estêvão NA MENA

Syntymäaika: 7.3.1956

Virka-asema: Asevoimien ylitarkastaja

Kuuluu ”sotilasjohtoon”, joka on ottanut vastuun 12.4.2012 tehdystä vallankaappauksesta.

4.

Prikaatinkenraali Ibraima CAMARÁ

(alias "Papa Camará")

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Syntymäaika: 11.5.1964

Vanhemmat: Suareba Camará ja Sale Queita

Virka-asema: Ilmavoimien esikuntapäällikkö

Diplomaattipassi nro AAID00437

Myöntämispäivä: 18.2.2010

Myöntämispaikka: Guinea-Bissau

Voimassaolo päättyy: 18.2.2013

Kuuluu ”sotilasjohtoon”, joka on ottanut vastuun 12.4.2012 tehdystä vallankaappauksesta.

5.

Everstiluutnantti Daba NA WALNA

(alias "Daba Na Walna")

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Syntymäaika: 6.6.1966

Vanhemmat: Samba Naualna ja In-Uasne Nanfafe

Virka-asema: ”sotilasjohdon” tiedottaja

Passi nro SA 0000417

Myönnetty: 29.10.2003

Myöntämispaikka: Guinea-Bissau

Voimassaolo päättyy: 10.3.2013

”Sotilasjohdon” tiedottaja. ”Sotilasjohto” on ottanut vastuun 12.4.2012 tehdystä vallankaappauksesta.


LIITE II

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

Tunnistamistiedot

(syntymäaika ja -paikka, passin / henkilökortin numero jne.)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Kenraali Augusto MÁRIO CÓ

Virka-asema: Armeijan esikuntapäällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

2.

Kenraali Saya Braia Na NHAPKA

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Presidentin henkivartiokaartin päällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

3.

Eversti Tomás DJASSI

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 18.9.1968

Virka-asema: Kansalliskaartin komentaja

Passi: AAIS00820

Myönnetty: 24.11.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 27.4.2012 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Asevoimien esikuntapäällikön António Injain läheinen neuvonantaja.

1.6.2012

4.

Eversti Cranha DANFÁ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien yhteisen esikunnan operaatiopäällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Asevoimien esikuntapäällikön António Injain läheinen neuvonantaja.

1.6.2012

5.

Eversti Celestino de CARVALHO

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 14.6.1955

Vanhemmat: Domingos de Carvalho ja Josefa Cabral

Virka-asema: Kansallisen puolustusinstituutin puheenjohtaja

Passi: Diplomaattipassi DA0002166

Myönnetty: 19.2.2007

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.4.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Entinen ilmavoimien esikuntapäällikkö. Hänen läsnäolonsa valtuuskunnassa, joka tapasi ECOWASin Abidjanissa 26.4, vahvistaa hänen osallisuutensa "sotilasjohtoon".

1.6.2012

6.

Kapteeni (merivoimat) Sanhá CLUSSÉ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.9.1965

Vanhemmat: Clusse Mutcha ja Dalu Imbungue

Virka-asema: Merivoimien esikuntapäällikkö

Passi: SA 0000515

Myönnetty: 8.12.2003

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 29.8.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Hänen läsnäolonsa valtuuskunnassa, joka tapasi ECOWASin Abidjanissa 26.4, vahvistaa hänen osallisuutensa "sotilasjohtoon".

1.6.2012

7.

Everstiluutnantti Júlio NHATE

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.vuosi: 1972

Virka-asema: Laskuvarjorykmentin komentaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Ev.luutn. Júlio Nhate johti 12.4.2012 tehtyä vallankaappausta tukenutta sotilasoperaatiota.

1.6.2012

8.

Everstiluutnantti Tchipa NA BIDON

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.5.1954

Vanhemmat: "Nabidom"

Virka-asema: Sotilastiedustelun päällikkö

Passi: Diplomaattipassi DA0001564

Myönnetty: 30.11.2005

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.5.2011 asti

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

9.

Everstiluutnantti Tcham NA MAN (alias Namam)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 27.2.1953

Vanhemmat: Biute Naman ja Ndjade Na Noa

Virka-asema: Asevoimien sotilassairaalan päällikkö

Passi: SA0002264

Myönnetty: 24.7.2006

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 23.7.2009 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Everstiluutnantti Tcham Na Man on myös korkean sotilasjohdon jäsen.

1.6.2012

10.

Majuri Samuel FERNANDES

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 22.1.1965

Vanhemmat: José Fernandes ja Segunda Iamite

Virka-asema: Kansalliskaartin operaatiopäällikön avustaja

Passi: AAIS00048

Myönnetty: 24.3.2009

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 24.3.2012 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

11.

Majuri Idrissa DJALÓ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 6.1.1962

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikön protokollaneuvonantaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Hän oli yksi ensimmäisistä upseereista, joka teki julkisesti tiettäväksi kuuluvansa "sotilasjohtoon" allekirjoittamalla yhden sen ensimmäisistä tiedonannoista (nro 5, 13.4.). Majuri Djaló palvelee myös sotilastiedustelussa.

1.6.2012

12.

Komentaja (merivoimat) Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 8.4.1961

Vanhemmat: Cunha Nan Tchongo ja Bucha Natcham

Virka-asema: Merivoimien tiedustelun päällikkö

Passi: Diplomaattipassi DA0001565

Myönnetty: 1.12.2005

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 30.11.2008 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

13.

Komentaja (merivoimat) Agostinho Sousa CORDEIRO

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.5.1962

Vanhemmat: Luis Agostinho Cordeiro ja Domingas Soares

Virka-asema: Asevoimien yhteisen esikunnan logistiikkapäällikkö

Passi: SA0000883

Myönnetty: 14.4.2004

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.4.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

14.

Kapteeni Paulo SUNSAI

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Pohjoisen alueen sotilaskomentajan avustaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

15.

Luutnantti Lassana CAMARÁ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien rahoituspalvelujen päällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Vastuussa tullille, liikenteen pääosastolle sekä raja- ja maahanmuuttoasioiden pääosastolle kuuluvien julkisten varojen väärinkäytöstä. Näillä varoilla rahoitetaan "sotilasjohtoa".

1.6.2012

16.

Luutnantti Julio NA MAN

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikön adjutantti

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Luutnantti Na Man toimi 12.4.2012 tehdyn vallankaappauksen operatiivisessa johdossa António Injain alaisuudessa. Hän on myös osallistunut "sotilasjohdon" puolesta poliittisten puolueiden kanssa pidettyihin kokouksiin.

1.6.2012


LIITE III

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistamistiedot (syntymäaika ja -paikka, passin / henkilökortin numero jne.)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Kenraali António INJAI (alias António INDJAI)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 20.1.1955

Synt.paikka: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Vanhemmat: Wasna Injai ja Quiritche Cofte

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikkö kenraaliluutnantti

Passi: Diplomaattipassi AAID00435

Myönnetty: 18.2.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 18.2.2013 saakka

António Injai oli henkilökohtaisesti suunnittelemassa ja johtamassa 1.4.2010 tapahtunutta kapinaa, joka kulminoitui pääministeri Carlo Gomes Juniorin ja silloisen asevoimien esikuntapäällikön José Zamora Indutan laittomaan kiinniottamiseen; vuoden 2012 vaalikaudella Injai antoi asevoimien esikuntapäällikön ominaisuudessa lausuntoja, joissa uhataan valittujen viranomaisten syrjäyttämisellä ja vaaliprosessin pysäyttämisellä; Antonio Injai on ollut osallisena 12.4.2012 tapahtuneen vallankaappauksen operatiivisessa suunnittelussa.

Vallankaappauksen jälkeen "sotilasjohdon" ensimmäisen tiedonannon antoi asevoimien yleisesikunta, jonka johdossa kenraali Injai on.

3.5.2012

2.

Kenraalimajuri Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 26.4.1947

Virka-asema: Asevoimien apulaisesikuntapäällikkö

Diplomaattipassi DA0002186

Myönnetty: 30.3.2007

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 26.8.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

3.

Kenraali Estêvão NA MENA

Synt.aika: 7.3.1956

Virka-asema: Asevoimien ylitarkastaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

4.

Prikaatinkenraali Ibraima CAMARA (alias "Papa Camara")

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 11.5.1964

Vanhemmat: Suareba Camara ja Sale Queita

Virka-asema: Ilmavoimien esikuntapäällikkö

Diplomaattipassi AAID00437

Myönnetty:18.2.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 18.2.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

5.

Everstiluutnantti Daba NA WALNA (alias "Daba Na Walna)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 6.6.1966

Vanhemmat: Samba Naualna ja In-Uasne Nanfafe

Virka-asema: "Sotilasjohdon" tiedottaja

Passi SA 0000417

Myönnetty: 29.10.2003

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 10.3.2013 saakka

12.4.2012 tapahtuneesta vallankaappauksesta vastuussa olevan "sotilasjohdon" tiedottaja.

3.5.2012

6.

Kenraali Augusto MÁRIO CÓ

Virka-asema: Armeijan esikuntapäällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

3.5.2012

7.

Kenraali Saya Braia Na NHAPKA

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Presidentin kaartin päällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

8.

Eversti Tomás DJASSI

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 18.9.1968

Virka-asema: Kansalliskaartin komentaja

Passi: AAIS00820

Myönnetty: 24.11.2010

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 27.4.2012 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Asevoimien esikuntapäällikön António Injain läheinen neuvonantaja.

1.6.2012

9.

Eversti Cranha DANFÁ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien yhteisen esikunnan operaatiopäällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Asevoimien esikuntapäällikön António Injain läheinen neuvonantaja.

1.6.2012

10.

Eversti Celestino de CARVALHO

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 14.6.1955

Vanhemmat: Domingos de Carvalho ja Josefa Cabral

Virka-asema: Kansallisen puolustusinstituutin puheenjohtaja

Passi: Diplomaattipassi DA0002166

Myönnetty: 19.2.2007

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.4.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Entinen ilmavoimien esikuntapäällikkö. Hänen läsnäolonsa valtuuskunnassa, joka tapasi ECOWASin Abidjanissa 26.4, vahvistaa hänen osallisuutensa "sotilasjohtoon".

1.6.2012

11.

Kapteeni (merivoimat) Sanhá CLUSSÉ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.9.1965

Vanhemmat: Clusse Mutcha ja Dalu Imbungue

Virka-asema: Merivoimien esikuntapäällikkö

Passi: SA 0000515

Myönnetty: 8.12.2003

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 29.8.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Hänen läsnäolonsa valtuuskunnassa, joka tapasi ECOWASin Abidjanissa 26.4, vahvistaa hänen osallisuutensa "sotilasjohtoon".

1.6.2012

12.

Everstiluutnantti Júlio NHATE

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.vuosi: 1972

Virka-asema: Laskuvarjorykmentin komentaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Ev.luutn. Júlio Nhate johti 12.4.2012 tehtyä vallankaappausta tukenutta sotilasoperaatiota.

1.6.2012

13.

Everstiluutnantti Tchipa NA BIDON

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.5.1954

Vanhemmat: “Nabidom”

Virka-asema: Sotilastiedustelun päällikkö

Passi: Diplomaattipassi DA0001564

Myönnetty: 30.11.2005

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.5.2011 asti

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

14.

Everstiluutnantti Tcham NA MAN (alias Namam)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 27.2.1953

Vanhemmat: Biute Naman ja Ndjade Na Noa

Virka-asema: Asevoimien sotilassairaalan päällikkö

Passi: SA0002264

Myönnetty: 24.7.2006

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 23.7.2009 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Everstiluutnantti Tcham Na Man on myös korkean sotilasjohdon jäsen.

1.6.2012

15.

Majuri Samuel FERNANDES

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 22.1.1965

Vanhemmat: José Fernandes ja Segunda Iamite

Virka-asema: Kansalliskaartin operaatiopäällikön avustaja

Passi: AAIS00048

Myönnetty: 24.3.2009

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 24.3.2012 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

16.

Majuri Idrissa DJALÓ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 6.1.1962

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikön protokollaneuvonantaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Hän oli yksi ensimmäisistä upseereista, joka teki julkisesti tiettäväksi kuuluvansa "sotilasjohtoon" allekirjoittamalla yhden sen ensimmäisistä tiedonannoista (nro 5, 13.4.). Majuri Djaló palvelee myös sotilastiedustelussa.

1.6.2012

17.

Komentaja (merivoimat) Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo)

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 8.4.1961

Vanhemmat: Cunha Nan Tchongo ja Bucha Natcham

Virka-asema: Merivoimien tiedustelun päällikkö

Passi: Diplomaattipassi DA0001565

Myönnetty: 1.12.2005

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 30.11.2008 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

18.

Komentaja (merivoimat) Agostinho Sousa CORDEIRO

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Synt.aika: 28.5.1962

Vanhemmat: Luis Agostinho Cordeiro ja Domingas Soares

Virka-asema: Asevoimien yhteisen esikunnan logistiikkapäällikkö

Passi: SA0000883

Myönnetty: 14.4.2004

Myönt.paikka: Guinea-Bissau

Voimassa: 15.4.2013 saakka

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

19.

Kapteeni Paulo SUNSAI

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Pohjoisen alueen sotilaskomentajan avustaja

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012.

1.6.2012

20.

Luutnantti Lassana CAMARÁ

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien rahoituspalvelujen päällikkö

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Vastuussa tullille, liikenteen pääosastolle sekä raja- ja maahanmuuttoasioiden pääosastolle kuuluvien julkisten varojen väärinkäytöstä. Näillä varoilla rahoitetaan "sotilasjohtoa".

1.6.2012

21.

Luutnantti Julio NA MAN

Kansalaisuus: Guinea-Bissaun

Virka-asema: Asevoimien esikuntapäällikön adjutantti

Kuuluu "sotilasjohtoon", joka on vastuussa vallankaappauksesta 12.4.2012. Luutnantti Na Man toimi 12.4.2012 tehdyn vallankaappauksen operatiivisessa johdossa António Injain alaisuudessa. Hän on myös osallistunut "sotilasjohdon" puolesta poliittisten puolueiden kanssa pidettyihin kokouksiin.

1.6.2012


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2012,

maaliikenteen turvaamista käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2012/286/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 90 artiklassa vahvistetaan, että liikennettä koskevissa kysymyksissä perussopimusten tavoitteita toteutetaan yhteisellä liikennepolitiikalla, ja liikenteen turvaaminen on tärkeä osa liikennepolitiikkaa.

(2)

Valkoisen kirjan Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (1) liitteessä I olevan 1 kohdan 3 alakohdassa vahvistetaan aloite, joka koskee pysyvän maaliikenteen turvaamista käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamista.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen perustaa maaliikenteen turvaamisen alan asiantuntijaryhmä ja määritellä sen tehtävät ja kokoonpano.

(4)

Ryhmän tehtävänä olisi avustaa komissiota sellaisten unionin toimien laatimisessa ja toteuttamisessa, joiden tarkoituksena on kehittää maaliikenteen turvaamiseen liittyvää politiikkaa, ja kannustaa kyseistä alaa koskevien kokemusten, menettelytapojen ja käytäntöjen jatkuvaa vaihtoa jäsenvaltioiden ja asianomaisten eri elinten välillä.

(5)

Ryhmän olisi muodostuttava jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista. Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä asiantuntijoita julkishallinnon yksiköistä, jotka vastaavat liikenteestä ja turva- tai valvonta-asioista.

(6)

Olisi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti ryhmän jäsenet saavat antaa tietoja.

(7)

Ryhmän jäsenten henkilötietoja olisi käsiteltävä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (2) mukaisesti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Perustetaan maaliikenteen turvaamista käsittelevä asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’ryhmä’.

2 artikla

Tehtävät

1.   Ryhmän tehtävänä on avustaa komissiota sellaisten unionin toimien laatimisessa ja toteuttamisessa, joiden tarkoituksena on kehittää maaliikenteen turvaamiseen liittyvää politiikkaa, ja kannustaa kyseistä alaa koskevien kokemusten, menettelytapojen ja käytäntöjen jatkuvaa vaihtoa jäsenvaltioiden ja asianomaisten eri elinten välillä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamiseksi ryhmä

avustaa komissiota unionin tasolla maaliikenteen turvaamisen alalla toteutettujen toimien tulosten seuranta-, arviointi- ja levittämisvälineiden kehittämisessä;

osallistuu unionin toimintaohjelmien täytäntöönpanoon alalla, erityisesti tarkastelemalla niiden tuloksia ja ehdottamalla parannuksia toteutettuihin toimiin;

kannustaa vaihtamaan tietoa kaikilla tasoilla toteutetuista toimista maaliikenteen turvaamisen edistämiseksi ja tarvittaessa ehdottaa mahdollisia unionin tasolla suoritettavia toimia;

antaa lausuntoja tai toimittaa komissiolle kertomuksia joko tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät maaliikenteen turvaamisen edistämiseen yhteisössä.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla ryhmää mistä tahansa maaliikenteen turvaamiseen liittyvästä kysymyksestä.

4 artikla

Jäsenyys

1.   Jäsenet ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia. Ne nimittävät kaksi edustajaa:

a)

yksi edustaja jäsenvaltiota kohti maaliikenteestä vastuussa olevista ministeriöistä tai hallituksen elimistä;

b)

yksi edustaja jäsenvaltiota kohti turva- tai valvonta-asioista vastuussa olevista ministeriöistä tai hallituksen elimistä.

2.   Komission edustajat voivat antaa luonnollisille henkilöille tarkkailija-aseman tai kutsua eurooppalaisia edustajia sellaisista kansainvälisistä ja ammatillisista organisaatioista, jotka käsittelevät maaliikenteen turvaamista, joihin maaliikenteen turva-asiat suoraan vaikuttavat tai jotka edustavat liikenteen käyttäjiä.

3.   Edellä 1 kohdan a ja b kohdassa tarkoitettujen henkilöiden nimet julkaistaan komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisterissä, jäljempänä ’rekisteri’. Jäsenvaltioiden viranomaisten nimet voidaan julkaista rekisterissä. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja järjestöjen nimet julkaistaan rekisterissä ja edustettuna oleva eturyhmä ilmaistaan (3).

4.   Henkilötietoja kerättäessä, käsiteltäessä ja julkaistaessa noudatetaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

5 artikla

Toiminta

1.   Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2.   Ryhmä voi komission suostumuksella perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä ryhmän määrittelemän toimeksiannon mukaisesti. Tällaiset työryhmät hajotetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

3.   Komissio voi tilapäisesti kutsua osallistumaan ryhmän työhön henkilöitä, joilla on erityistä asiantuntemusta jostakin esityslistaan merkitystä aiheesta. Kutsutut asiantuntijat ottavat osaa ainoastaan sen asian käsittelyyn, jota varten heidät on kutsuttu.

4.   Lausuntojen valmistelemiseksi ryhmä voi nimittää yhden jäsenvaltioiden edustajista toimimaan esittelijänä, jonka tehtävänä on kertomusten laatiminen.

5.   Komissio kutsuu ryhmän koolle ja ryhmä kokoontuu tavallisesti komission tiloissa. Se pitää vähintään kaksi kokousta vuodessa. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Ryhmän ja sen työryhmien kokouksissa voi olla läsnä muita komission virkamiehiä, joita asia koskee.

6.   Asian käsittely ryhmässä perustuu komission muotoilemiin lausuntopyyntöihin ja ryhmän oma-aloitteisesti antamiin lausuntoihin. Ratkaisuista ei äänestetä.

7.   Komissio julkaisee kaikki merkitykselliset asiakirjat joko rekisterissä tai asiaa käsittelevällä verkkosivustolla, jolle on linkki rekisterissä. Julkaisemisesta voidaan poiketa silloin, kun asiakirjan tietojen ilmaiseminen loukkaisi julkisen tai yksityisen edun suojaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (4) 4 artiklan määritelmän mukaisesti.

8.   Asiantuntijaryhmän jäsenten ja heidän edustajiensa sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettuja salassapitovelvollisuuksia sekä EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojelua koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka on vahvistettu komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (5) liitteessä. Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvoitteita.

6 artikla

Kokouskulut ja taloudelliset vaikutukset

1.   Ryhmän toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tehtäviensä hoitamisesta.

2.   Komissio korvaa ryhmän toimintaan osallistuvien jäsenten edustajien matka- ja oleskelukustannukset voimassa olevien komission säännösten mukaisesti. Myös ryhmän toimintaan osallistuvien tarkkailijoiden ja kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset korvataan.

3.   Kustannukset korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  KOM(2011) 144 lopullinen.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Jäsenet, jotka eivät halua nimeään julkaistavan, voivat pyytää poikkeusta tästä säännöstä. Asiantuntijaryhmän jäsenen nimen julkaisematta jättämistä koskeva pyyntö on katsottava perustelluksi silloin, kun julkaiseminen voisi vaarantaa jäsenen turvallisuuden tai koskemattomuuden tai perusteetta loukata hänen yksityisyyttään.

(4)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.