ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.136.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 136

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
25. toukokuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 432/2012, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 433/2012, annettu 23 päivänä toukokuuta 2012, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

41

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

25.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 136/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 432/2012,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2012,

muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 10 artiklan 1 kohdan mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2008 kansalliset luettelot kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista elintarvikkeita koskevista terveysväitteistä. Kansallisten väiteluettelojen ohella on esitettävä niihin sovellettavat edellytykset sekä viittaukset asiaa koskeviin tieteellisiin perusteluihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’viranomainen’, kuultuaan komissio hyväksyy viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010 luettelon kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista elintarvikkeita koskevista terveysväitteistä sekä kaikki tarpeelliset kyseisten väitteiden käyttöön sovellettavat edellytykset.

(4)

Komissio oli saanut 31 päivänä tammikuuta 2008 jäsenvaltioilta luettelot, joihin sisältyi yli 44 000 terveysväitettä. Kansallisten luettelojen tarkastelu osoitti, että monien päällekkäisyyksien takia ja jäsenvaltioiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen oli tarpeen koota kansalliset luettelot yhdeksi väiteluetteloksi, joka sisältää viranomaisen tieteellistä lausuntoa edellyttävät väitteet, jäljempänä ’yhdistetty luettelo’ (2).

(5)

Komissio toimitti 24 päivänä heinäkuuta 2008 viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdan nojalla tieteellistä lausuntoa koskevan virallisen pyynnön sekä toimeksiannon ja yhdistetyn luettelon ensimmäisen osan. Luettelon muut osat toimitettiin marras- ja joulukuussa 2008. Komissio viimeisteli yhdistetyn luettelon liitteellä, joka toimitettiin viranomaiselle 12 päivänä maaliskuuta 2010. Jäsenvaltiot poistivat joitakin väitteitä yhdistetystä luettelosta ennen viranomaisen arviointia. Viranomaisen tieteellinen arviointi päätettiin lausuntojen julkistamiseen lokakuun 2009 ja heinäkuun 2011 välisenä aikana (3).

(6)

Viranomainen havaitsi arvioinnissaan, että jotkin väitteet käsittivät erilaisia väitettyjä vaikutuksia tai viittasivat samaan väitettyyn vaikutukseen. Tämän vuoksi tässä asetuksessa mainittu terveysväite voi edustaa yhtä tai useampaa yhdistetyn luettelon kohtaa.

(7)

Viranomainen päätteli esitettyjen tietojen perusteella eräiden terveysväitteiden osalta, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja väitetyn vaikutuksen välille voitiin vahvistaa syy-seuraussuhde. Kyseisiä päätelmiä vastaavat ja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukaiset terveysväitteet olisi hyväksyttävä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdan nojalla ja sisällytettävä sallittujen väitteiden luetteloon.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sallittujen terveysväitteiden yhteydessä on esitettävä kaikki niiden käyttöä koskevat tarpeelliset edellytykset (mukaan lukien rajoitukset). Tämän mukaisesti sallittujen väitteiden luettelossa olisi ilmoitettava myös väitteiden sanamuoto, väitteiden käytön erityiset edellytykset ja tarvittaessa käyttöedellytykset tai -rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 vahvistettujen sääntöjen ja viranomaisen antamien lausuntojen mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yhtenä tavoitteena on varmistaa, että terveysväitteet ovat tosia, selkeitä ja luotettavia sekä kuluttajalle hyödyllisiä. Väitteiden sanamuotoa ja esitystapaa on arvioitava tältä kannalta. Väitteisiin, jotka sanamuotonsa mukaan merkitsevät kuluttajalle samaa kuin jokin sallittu terveysväite, koska ne kuvaavat samaa suhdetta elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä, olisi sovellettava samoja käytön edellytyksiä kuin sallittuihin terveysväitteisiin.

(10)

Komissio on valinnut arvioitavaksi joukon väitteitä, joissa viitataan kasvien ja yrttien ainesosien, jotka tunnetaan yleisesti ”kasviperäisinä aineina”, vaikutuksiin, joita koskeva viranomaisen tieteellinen lausunto ei ole vielä valmistunut. Lisäksi on joukko terveysväitteitä, joita on arvioitava tarkemmin ennen kuin komissio voi harkita niiden sisällyttämistä sallittujen väitteiden luetteloon tai jotka on jo arvioitu mutta joiden käsittely komissiossa on vielä kesken muista perustelluista syistä.

(11)

Väitteet, joiden arviointi viranomaisessa tai käsittely komissiossa on vielä kesken, julkaistaan komission verkkosivustolla (4), ja niitä saa edelleen käyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 28 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 6 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaan terveysväitteiden on perustuttava yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Tämän vuoksi ei pitäisi hyväksyä terveysväitteitä, joiden tieteelliset perustelut eivät ole saaneet viranomaiselta myönteistä arviota sen takia, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja väitetyn vaikutuksen välillä ei ole vahvistettu olevan syy-seuraussuhdetta. Hyväksyntä voidaan perustellusti jättää antamatta myös, jos terveysväitteet eivät ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yleisten ja erityisten vaatimusten mukaisia, vaikka viranomaisen tieteellinen arviointi olisikin myönteinen. Terveysväitteitä ei pitäisi käyttää, jos ne eivät ole ravitsemusta tai terveyttä koskevien yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia. Viranomainen totesi, että syy-seuraussuhde oli vahvistettu erään väitteen (5) osalta, joka koski rasvojen vaikutusta rasvaliukoisten vitamiinien normaaliin imeytymiseen, ja erään toisen väitteen (6) osalta, joka koski natriumin vaikutusta normaalin lihastoiminnan ylläpitoon. Näiden terveysväitteiden käyttäminen antaisi kuitenkin ristiriitaisen ja hämmentävän viestin kuluttajille, koska ne kannustaisivat nauttimaan kyseisiä ravintoaineita, vaikka yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön perusteella eurooppalaiset, kansalliset ja kansainväliset viranomaiset kehottavat kuluttajia vähentämään niiden saantia. Siksi nämä kaksi väitettä eivät ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan toisen kohdan a alakohdan mukaisia, jossa säädetään, että väitteet eivät saa olla moniselitteisiä tai harhaanjohtavia. Vaikka kyseiset terveysväitteet sallittaisiin vain erityisten käyttöedellytysten vallitessa ja/tai niihin liitettäisiin lisämainintoja tai varoituksia, se ei siltikään selkeyttäisi asiaa riittävästi kuluttajan kannalta, joten kyseisiä väitteitä ei pitäisi hyväksyä.

(13)

Tätä asetusta pitäisi alkaa soveltaa kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulopäivästä, jotta elintarviketoimijat voisivat mukautua sen vaatimuksiin ja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 10 artiklan 1 kohdan mukaiseen kieltoon, joka koskee terveysväitteitä, joiden arviointi viranomaisessa ja käsittely komissiossa on saatu valmiiksi.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 20 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio perustaa elintarvikkeita koskevia ravitsemus- ja terveysväitteitä varten unionin rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, ja ylläpitää sitä. Rekisteri sisältää kaikki hyväksytyt väitteet ja muun muassa niiden käyttöön sovellettavat edellytykset. Rekisteri sisältää myös luettelon hylätyistä terveysväitteistä ja niiden hylkäämisperusteet.

(15)

Jäsenvaltioiden poistamia terveysväitteitä ei sisällytetä rekisterin hylättyjen väitteiden luetteloon. Rekisteriä päivitetään säännöllisin väliajoin ja tapauksen mukaan niitä terveysväitteitä koskevan edistymisen seurauksena, joiden arviointi viranomaisessa ja/tai käsittely komissiossa on vielä kesken.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon huomautukset ja kannanotot, joita komissio on saanut yleisöltä ja intressitahoilta.

(17)

Aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin tai aineiden käyttämistä elintarvikkeissa säädellään unionin ja jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä, samoin tuotteiden luokittelua elintarvikkeina tai lääkkeinä. Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukainen terveysväitettä koskeva päätös, kuten kyseisen asetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukainen sisällyttäminen sallittujen väitteiden luetteloon, ei merkitse lupaa saattaa väitteen kohteena oleva aine markkinoille, päätöstä siitä, saako ainetta käyttää elintarvikkeissa, tai tietyn tuotteen luokittelua elintarvikkeeksi.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sallitut terveysväitteet

1.   Tämän asetuksen liitteenä on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo terveysväitteistä, joita saa esittää elintarvikkeista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja terveysväitteitä saa esittää elintarvikkeista liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Vastaa yhdistetyn luettelon kohtia ID 670 ja ID 2902.

(6)  Vastaa yhdistetyn luettelon kohtaa ID 359.


LIITE

LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ TERVEYSVÄITTEISTÄ

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

Väitteen käytön edellytykset

Elintarvikkeen nauttimisen edellytykset ja/tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus

EFSA Journal -numero

Asianomaisen luettelokohdan numero EFSAlle arvioitavaksi toimitetussa yhdistetyssä luettelossa

Aktiivihiili

Aktiivihiili auttaa vähentämään liiallista ilmavaivojen syntymistä syömisen jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää 1 g:n aktiivihiiltä määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla ainetta 1 g vähintään 30 minuuttia ennen ateriaa ja 1 g hieman aterian jälkeen.

 

2011;9(4):2049

1938

Alfalinoleenihappo

(ALA)

ALA edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on ALA:n lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen OMEGA3-RASVAHAPPOJEN LÄHDE mukaisesti.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 2 g ALA:ta.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoksylaani, tuotettu vehnän siemenvalkuaisesta

Arabinoksylaanin nauttiminen osana ateriaa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 8 g arabinoksylaanipitoista kuitua, joka on tuotettu vehnän siemenvalkuaisesta (vähintään 60 painoprosenttia arabinoksylaania), 100:aa g hiilihydraatteja kohti määräannoksessa osana ateriaa. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla vehnän siemenvalkuaisesta tuotettua arabinoksylaanipitoista kuitua osana ateriaa.

 

2011;9(6):2205

830

Ateriankorvike painonhallintaan

Yhden päivittäisen aterian korvaaminen ateriankorvikkeella vähäenergiaisen ruokavalion yhteydessä edistää painon ylläpitämistä painonpudotuksen jälkeen

Jotta väite voidaan esittää, elintarvikkeen on täytettävä direktiivin 96/8/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt elintarvikkeita koskevat eritelmät. Väitetyn vaikutuksen saavuttamiseksi yksi ateria päivässä on korvattava ateriankorvikkeella.

 

2010; 8(2):1466

1418

Ateriankorvike painonhallintaan

Kahden päivittäisen aterian korvaaminen ateriankorvikkeella vähäenergiaisen ruokavalion yhteydessä edistää painonpudotusta

Jotta väite voidaan esittää, elintarvikkeen on täytettävä direktiivin 96/8/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt elintarvikkeita koskevat eritelmät. Väitetyn vaikutuksen saavuttamiseksi kaksi ateriaa päivässä on korvattava ateriankorvikkeella.

 

2010; 8(2):1466

1417

A-vitamiini

A-vitamiini edistää normaalia rauta-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on A-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1221

206

A-vitamiini

A-vitamiini edistää limakalvojen pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on A-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

A-vitamiini

A-vitamiini edistää ihon pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on A-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

A-vitamiini

A-vitamiini edistää näön pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on A-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

A-vitamiini

A-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on A-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

A-vitamiini

A-vitamiini osallistuu solujen erikoistumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on A-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1221

14

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää normaalia kysteiinin synteesiä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1759

4283

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1759

75, 214

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1225

66

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää normaalia proteiini- ja glykogeeniaineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1759

77

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää normaalia veren punasolujen muodostumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1225

68

B6-vitamiini

B6-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1759

78

B6-vitamiini

B6-vitamiini edistää hormonitoiminnan säätelyä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B6-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1225

69

B12-vitamiini

B12-vitamiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

B12-vitamiini

B12-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12-vitamiini

B12-vitamiini edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

B12-vitamiini

B12-vitamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12-vitamiini

B12-vitamiini edistää normaalia veren punasolujen muodostumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

B12-vitamiini

B12-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1223

107

B12-vitamiini

B12-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):4114

108

B12-vitamiini

B12-vitamiini osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on B12-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Betaglukaanit

Betaglukaanit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 1 g:n kaurasta, kauraleseistä, ohrasta, ohraleseistä tai näiden lähteiden seoksesta peräisin olevia betaglukaaneja määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 g kaurasta, kauraleseistä, ohrasta, ohraleseistä tai näiden betaglukaanien seoksesta peräisin olevia betaglukaaneja.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betaglukaanit, kaurasta ja ohrasta peräisin olevat

Kaurasta ja ohrasta peräisin olevien betaglukaanien nauttiminen osana ateriaa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 4 g kaurasta ja ohrasta peräisin olevia betaglukaaneja kutakin 30 g:aa imeytyvää hiilihydraattia kohti määritellyssä annoksessa osana ateriaa. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla kaurasta ja ohrasta peräisin olevia betaglukaaneja osana ateriaa.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaiini

Betaiini edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 500 mg betaiinia määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 1,5 g betaiinia.

Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että 4 g ylittävä päiväannos voi kohottaa veren kolesterolitasoa merkittävästi.

2011;9(4):2052

4325

Biotiini

Biotiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotiini

Biotiini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotiini

Biotiini edistää normaalia makroravintoaineiden aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotiini

Biotiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1728

120

Biotiini

Biotiini edistää hiusten pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotiini

Biotiini edistää limakalvojen pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotiini

Biotiini edistää ihon pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on biotiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

C-vitamiini

C-vitamiini edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä normaalina raskaan liikunnan aikana ja sen jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta C-vitamiinia saadaan 200 mg päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla C-vitamiinia päivittäin 200 mg suositeltavan päiväsaannin lisäksi.

 

2009; 7(9):1226

144

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista verisuonten normaalia toimintaa varten

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista luuston normaalia toimintaa varten

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista rustojen normaalia toimintaa varten

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista ikenien normaalia toimintaa varten

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista ihon normaalia toimintaa varten

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista varten hampaiden normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

C-vitamiini

C-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

133

C-vitamiini

C-vitamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1815

140

C-vitamiini

C-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

C-vitamiini

C-vitamiini edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

C-vitamiini

C-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

C-vitamiini

C-vitamiini edistää E-vitamiinin palautumista pelkistyneeseen muotoon

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1815

202

C-vitamiini

C-vitamiini lisää raudan imeytymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on C-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Dokosaheksaeenihappo

(DHA)

DHA edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 40 mg DHA:ta / 100 g ja 100 kcal. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 250 mg DHA:ta.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokosaheksaeenihappo

(DHA)

DHA edistää näön pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 40 mg DHA:ta / 100 g ja 100 kcal. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 250 mg DHA:ta.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

D-vitamiini

D-vitamiini edistää kalsiumin ja fosforin normaalia imeytymistä/hyödyntämistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

D-vitamiini

D-vitamiini edistää veren normaalia kalsiumtasoa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

D-vitamiini

D-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

D-vitamiini

D-vitamiini edistää normaalin lihastoiminnan ylläpitämistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010; 8(2):1468

155

D-vitamiini

D-vitamiini edistää hampaiden pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

D-vitamiini

D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

D-vitamiini

D-vitamiini osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1227

153

Eikosapentaeenihappo ja dokosaheksaeenihappo

(EPA/DHA)

EPA ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on EPA:n ja DHA:n lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen OMEGA3-RASVAHAPPOJEN LÄHDE mukaisesti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 250 mg EPA:a ja DHA:ta.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Elintarvikkeet, joissa natriumpitoisuus on alhainen tai pitoisuutta on vähennetty

Natriumin kulutuksen vähentäminen edistää verenpaineen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, jossa on vähän natriumia/suolaa vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen VÄHÄN NATRIUMIA SISÄLTÄVÄ TAI VÄHÄSUOLAINEN mukaisesti tai jonka natriumia/suolaa on vähennetty vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [RAVINTOAINEEN NIMI] VÄHENNETTY mukaisesti.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Elintarvikkeet, joissa tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on alhainen tai pitoisuutta on vähennetty

Tyydyttyneiden rasvahappojen kulutuksen vähentäminen edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, jossa on vähän tyydyttyneitä rasvahappoja vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen VÄHÄN TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA mukaisesti tai jonka tyydyttyneitä rasvahappoja on vähennetty vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [RAVINTOAINEEN NIMI] VÄHENNETTY mukaisesti.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Elävät jogurttiviljelmät

Elävät viljelmät jogurtissa tai hapatetussa maidossa parantavat tuotteen laktoosin pilkkoutumista ihmisillä, joilla on laktoosin pilkkoutumiseen liittyviä vaikeuksia

Jotta väite voidaan esittää, jogurtin tai hapatetun maidon on sisällettävä vähintään 108 pesäkkeitä muodostavaa yksikköä (CFU) eläviä käynnistäjämikro-organismeja (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ja Streptococcus thermophilus) grammaa kohti.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

E-vitamiini

E-vitamiini edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on E-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Fluoridi

Fluoridi edistää hampaiden mineralisaation ylläpitämistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on fluoridin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folaatti

Folaatti edistää raskauden aikaista kudosten kasvua

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folaatti

Folaatti edistää normaalia aminohapposynteesiä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folaatti

Folaatti edistää normaalia veren muodostumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1213

79

Folaatti

Folaatti edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1213

80

Folaatti

Folaatti edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folaatti

Folaatti edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1213

91

Folaatti

Folaatti auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1760

84

Folaatti

Folaatti osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on folaatin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfori

Fosfori edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on fosforin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfori

Fosfori edistää solukalvojen normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on fosforin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfori

Fosfori edistää luuston pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on fosforin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfori

Fosfori edistää hampaiden pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on fosforin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glukomannaani

(Konjac-glukomannaani)

Glukomannaani edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta glukomannaania saadaan 4 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 4 g glukomannaania.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomannaani

(Konjac-glukomannaani)

Glukomannaani vähäenergiaisen ruokavalion yhteydessä edistää painonpudotusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää 1 g:n glukomannaania määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 g glukomannaania kolmena 1 g:n annoksena yhdessä 1–2 vesilasillisen kanssa ennen aterioita vähäenergiaisen ruokavalion yhteydessä.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guarkumi

Guarkumi edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta guarkumia saadaan 10 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 10 g guarkumia.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2010;8(2):1464

808

Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos

Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos edistää kestävyyssuoritusta pitkäkestoisen kestävyysharjoittelun aikana

Jotta väite voidaan esittää, hiilihydraatti-elektrolyyttiliuoksen on sisällettävä 80–350 kcal/l hiilihydraateista ja ainakin 75 % energiasta on saatava hiilihydraateista, jotka aiheuttavat korkean glykeemisen vasteen, kuten glukoosi, glukoosipolymeerit ja sakkaroosi. Lisäksi näiden juomien on sisällettävä 20 mmol/L (460 mg/L) – 50 mmol/L (1,150 mg/L) natriumia ja niiden osmolaliteetin on oltava 200–330 mOsm/kg vettä.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos

Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos parantaa veden imeytymistä fyysisen suorituksen aikana

Jotta väite voidaan esittää, hiilihydraatti-elektrolyyttiliuoksen on sisällettävä 80–350 kcal/l hiilihydraateista ja ainakin 75 % energiasta on saatava hiilihydraateista, jotka aiheuttavat korkean glykeemisen vasteen, kuten glukoosi, glukoosipolymeerit ja sakkaroosi. Lisäksi näiden juomien on sisällettävä 20 mmol/L (460 mg/L) – 50 mmol/L (1,150 mg/L) natriumia ja niiden osmolaliteetin on oltava 200–330 mOsm/kg vettä.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Hydroksipropyyli-metyyliselluloosa

(HPMC)

Hydroksipropyyli-metyyliselluloosan nauttiminen aterialla auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää 4 g HPMC:tä määräannosta kohti osana ateriaa. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 4 g HPMC:tä osana ateriaa.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2010;8(10):1739

814

Hydroksipropyyli-metyyliselluloosa

(HPMC)

Hydroksipropyyli-metyyliselluloosa edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta HPMC:tä saadaan 5 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 5 g HPMC:ta.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2010;8(10):1739

815

Jodi

Jodi edistää normaalia kognitiivista toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on jodin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1800

273

Jodi

Jodi edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on jodin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jodi

Jodi edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on jodin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1800

273

Jodi

Jodi edistää ihon pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on jodin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1214

370

Jodi

Jodi edistää kilpirauhashormonien normaalia tuotantoa ja kilpirauhasen normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on jodin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalium

Kalium edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kaliumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010; 8(2):1469

386

Kalium

Kalium edistää lihasten normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kaliumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010; 8(2):1469

320

Kalium

Kalium edistää verenpaineen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kaliumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010; 8(2):1469

321

Kalsium

Kalsium edistää normaalia veren hyytymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalsium

Kalsium edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

234

Kalsium

Kalsium edistää lihasten normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalsium

Kalsium edistää normaalia hermovälitystä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalsium

Kalsium edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

355

Kalsium

Kalsium osallistuu solujen jakautumis- ja erikoistumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1725

237

Kalsium

Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalsium

Kalsium on tarpeellinen hampaiden pysymiselle normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kalsiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kasvisterolit ja kasvistanolit

Kasvisterolit/-stanolit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin vähintään 0,8 g kasvisteroleja/-stanoleja.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Kaurajyvän kuitu

Kaurajyvän kuitu edistää ulostemassan lisääntymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää kyseistä kuitua runsaasti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSASKUITUINEN mukaisesti.

 

2011;9(6):2249

822

Kertatyydyttymättömät ja/tai monityydyttymättömät rasvahapot

Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen tyydyttymättömillä rasvoilla ruokavaliossa edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina [kertatyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvahapot ovat tyydyttymättömiä rasvoja]

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSAASTI TYYDYTTYMÄTÖNTÄ RASVAA mukaisesti.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Kitosaani

Kitosaani edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta kitosaania saadaan 3 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 g kitosaania.

 

2011;9(6):2214

4663

Kloridi

Kloridi edistää normaalia ruoansulatusta tuottamalla suolahappoa vatsassa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kloridin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

Väitettä ei voida käyttää kloridista, joka on peräisin natriumkloridista.

2010;8(10):1764

326

Koliini

Koliini edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 82,5 mg koliinia 100 g:aa tai 100 ml:aa kohti tai yhtä ruoka-annosta kohti.

 

2011;9(4):2056

3090

Koliini

Koliini edistää normaalia rasva-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 82,5 mg koliinia 100 g:aa tai 100 ml:aa kohti tai yhtä ruoka-annosta kohti.

 

2011;9(4):2056

3186

Koliini

Koliini edistää maksan toiminnan pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 82,5 mg koliinia 100 g:aa tai 100 ml:aa kohti tai yhtä ruoka-annosta kohti.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Kreatiini

Kreatiini parantaa fyysistä suorituskykyä peräkkäisissä lyhytkestoisissa ja korkeatehoisissa harjoituksissa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta kreatiinia saadaan 3 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 g kreatiinia.

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeista, jotka on suunnattu aikuisille, jotka suorittavat korkeatehoisia harjoituksia.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Kromi

Kromi edistää normaalia makroravintoaineiden aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kolmiarvoisen kromin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Kromi

Kromi edistää veren glukoositasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kolmiarvoisen kromin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Kupari

Kupari edistää sidekudosten pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Kupari

Kupari edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Kupari

Kupari edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Kupari

Kupari edistää hiusten normaalia pigmentoitumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Kupari

Kupari edistää normaalia raudan kuljetusta kehossa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Kupari

Kupari edistää ihon normaalia pigmentoitumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Kupari

Kupari edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Kupari

Kupari edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on kuparin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

K-vitamiini

K-vitamiini edistää veren normaalia hyytymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on K-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

K-vitamiini

K-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on K-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Laktaasientsyymi

Laktaasientsyymi parantaa laktoosin pilkkoutumista ihmisillä, joilla on laktoosin pilkkoutumiseen liittyviä vaikeuksia

Väitettä voidaan käyttää vain ravintolisistä, joiden vähimmäisannostus on 4 500 FCC-yksikköä (Food Chemicals Codex) ja joissa on ohjeet kohdeväestölle nauttia niitä kunkin laktoosia sisältävän aterian yhteydessä.

Kohdeväestölle on myös ilmoitettava, että laktoosinsietokyky vaihtelee ja että heidän olisi pyydettävä neuvoja tämän aineen käytöstä ruokavaliossaan.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktuloosi

Laktuloosi auttaa kiihdyttämään suoliston toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää 10 g laktuloosia yhtä määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla yksi 10 g:n annos laktuloosia päivässä.

 

2010;8(10):1806

807

Liha tai kala

Liha tai kala edistää raudan imeytymistä, kun se nautitaan yhdessä muiden rautaa sisältävien elintarvikkeiden kanssa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 50 g lihaa tai kalaa yhtä määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 50 g lihaa tai kalaa yhdessä sellaisten elintarvikkeiden kanssa, jotka sisältävät ei-hemirautaa.

 

2011;9(4):2040

1223

Linolihappo

Linolihappo edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 1,5 g linolihappoa (LA) / 100 g ja 100 kcal.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 10 g LA:ta.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnesium

Magnesium auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1807

244

Magnesium

Magnesium edistää elektrolyyttitasapainoa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnesium

Magnesium edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnesium

Magnesium edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnesium

Magnesium edistää lihasten normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnesium

Magnesium edistää normaalia proteiinisynteesiä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnesium

Magnesium edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnesium

Magnesium edistää luuston pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium edistää hampaiden pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on magnesiumin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1216

365

Makeutusaineet, eli intensiivimakeuttajat, ksylitoli, sorbitoli, mannitoli, maltitoli, laktitoli, isomalti, erytritoli, sukraloosi ja polydekstroosi, D-tagatoosi ja isomaltuloosi

Sellaisten elintarvikkeiden/juomien nauttiminen, jotka sisältävät <makeutusaineen nimi> sokerin (1) sijaan, kohottaa verensokeria vähemmän kuin sokeria sisältävien elintarvikkeiden/juomien nauttiminen

Jotta väite voidaan esittää, sokerit on korvattava elintarvikkeessa tai juomassa makeutusaineilla, eli intensiivimakeuttajilla, ksylitolilla, sorbitolilla, mannitolilla, maltitolilla, laktitolilla, isomaltilla, erytritolilla, sukraloosilla tai polydekstroosilla tai niiden yhdistelmillä, niin että elintarvikkeet tai juomat sisältävät vähennetyn määrän sokereita vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [RAVINTOAINEEN NIMI] VÄHENNETTY mukaisesti.

D-tagatoosi ja isomaltuloosi on korvattava vastaavalla määrällä muita sokereita samassa suhteessa kuin asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitussa väitteessä [RAVINTOAINEEN NIMI] VÄHENNETTY.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Makeutusaineet, eli intensiivimakeuttajat, ksylitoli, sorbitoli, mannitoli, maltitoli, laktitoli, isomalti, erytritoli, sukraloosi ja polydekstroosi; D-tagatoosi ja isomaltuloosi

Sellaisten elintarvikkeiden/juomien nauttiminen, jotka sisältävät <makeutusaineen nimi> sokerin (2) sijaan, edistää hampaiden mineralisaation ylläpitämistä

Jotta väite voidaan esittää, sokerit on korvattava elintarvikkeissa tai juomissa (jotka alentavat plakin pH:n alle 5,7:ään) makeutusaineilla, eli intensiivimakeuttajilla, ksylitolilla, sorbitolilla, mannitolilla, maltitolilla, laktitolilla, isomaltilla, erytritolilla, sukraloosilla tai polydekstroosilla tai niiden yhdistelmillä, sellaisina määrinä, että tällaisten elintarvikkeiden tai juomien nauttiminen ei alenna plakin pH:ta alle 5,7:ään nauttimisen aikana ja 30 minuuttia sen jälkeen.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Mangaani

Mangaani edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on mangaanin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangaani

Mangaani edistää luuston pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on mangaanin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangaani

Mangaani edistää sidekudoksen normaalia muodostumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on mangaanin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1808

404

Mangaani

Mangaani edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on mangaanin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatoniini

Melatoniini auttaa lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 0,5 mg:aa melatoniinia määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan ottamalla vähintään 0,5 mg:n annos lähellä nukkumaanmenoaikaa ensimmäisenä matkapäivänä ja muutamana seuraavana päivänä matkakohteeseen saapumisen jälkeen.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatoniini

Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää 1 mg:n melatoniinia määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 1 mg melatoniinia lähellä nukkumaanmenoaikaa.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdeeni

Molybdeeni edistää normaalia rikkiaminohappoaineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on molybdeenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureous

(punainen fermentoitu riisi eli punariisi)

Punariisin monakoliini-K edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta punariisin monakoliini-K:ta saadaan 10 mg päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 10 mg monakoliini-K:ta fermentoiduista punariisivalmisteista.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niasiini

Niasiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on niasiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niasiini

Niasiini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on niasiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niasiini

Niasiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on niasiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1757

55

Niasiini

Niasiini edistää limakalvojen pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on niasiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niasiini

Niasiini edistää ihon pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on niasiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niasiini

Niasiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on niasiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1757

47

Ohrajyvän kuitu

Ohrajyvän kuitu edistää ulostemassan lisääntymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää kyseistä kuitua runsaasti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSASKUITUINEN mukaisesti.

 

2011;9(6):2249

819

Oliiviöljyn polyfenolit

Oliiviöljyn polyfenolit edistävät veren rasva-aineiden suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain oliiviöljystä, joka sisältää vähintään 5 mg hydroksityrosolia ja sen johdannaisia (esim. kompleksinen oleuropeiini ja tyrosoli) 20 g:aa oliiviöljyä kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 20 g oliiviöljyä.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Pantoteenihappo

Pantoteenihappo edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on pantoteenihapon lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantoteenihappo

Pantoteenihappo edistää steroidihormonien, D-vitamiinin ja joidenkin hermovälittäjäaineiden normaalia synteesiä ja aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on pantoteenihapon lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantoteenihappo

Pantoteenihappo auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on pantoteenihapon lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1758

63

Pantoteenihappo

Pantoteenihappo edistää normaalia henkistä suorituskykyä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on pantoteenihapon lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pektiinit

Pektiinit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta pektiinejä saadaan 6 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 6 g pektiinejä.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektiinit

Pektiinien nauttiminen aterialla auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää 10 g pektiinejä määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 10 g pektiinejä osana ateriaa.

On annettava varoitus tukehtumisvaarasta ihmisille, joilla on nielemisvaikeuksia, tai kun tuote nautitaan riittämättömän nesteen kera; on ohjeistettava nauttimaan runsaan veden kera, jotta aine päätyy vatsaan.

2010;8(10):1747

786

Proteiini

Proteiini edistää lihasmassan kasvua

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on proteiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen PROTEIININ LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteiini

Proteiini edistää lihasmassan säilymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on proteiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen PROTEIININ LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteiini

Proteiini edistää luuston pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on proteiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen PROTEIININ LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Rauta

Rauta edistää normaalia kognitiivista toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1215

253

Rauta

Rauta edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Rauta

Rauta edistää normaalia punaisten verisolujen ja hemoglobiinin muodostumista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Rauta

Rauta edistää normaalia hapen kuljetusta kehossa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Rauta

Rauta edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Rauta

Rauta auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Rauta

Rauta osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on raudan lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1215

368

Resistentti tärkkelys

Imeytyvän tärkkelyksen korvaaminen resistentillä tärkkelyksellä ateriassa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, jossa imeytyvä tärkkelys on korvattu resistentillä tärkkelyksellä niin, että resistentin tärkkelyksen lopullinen pitoisuus on vähintään 14 % kokonaistärkkelyksestä.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää limakalvojen pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää punaisten verisolujen pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää ihon pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää näön pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää raudan normaalia aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflaviini

(B2-vitamiini)

Riboflaviini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on riboflaviinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1814

41

Ruiskuitu

Ruiskuitu edistää suolen normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää kyseistä kuitua runsaasti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSASKUITUINEN mukaisesti.

 

2011;9(6):2258

825

Saksanpähkinät

Saksanpähkinät edistävät verisuonten elastisuuden paranemista

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta saksanpähkinöitä saadaan 30 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 30 g saksanpähkinöitä.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Seleeni

Seleeni edistää normaalia siittiöiden muodostusta

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on seleenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1220

396

Seleeni

Seleeni edistää hiusten pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on seleenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1727

281

Seleeni

Seleeni edistää kynsien pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on seleenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1727

281

Seleeni

Seleeni edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on seleenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Seleeni

Seleeni edistää kilpirauhasen normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on seleenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Seleeni

Seleeni edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on seleenin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Sinkki

Sinkki edistää normaalia happo-emäsaineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

360

Sinkki

Sinkki edistää normaalia hiilihydraattiaineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

382

Sinkki

Sinkki edistää normaalia kognitiivista toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

296

Sinkki

Sinkki edistää normaalia DNA-synteesiä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Sinkki

Sinkki edistää normaalia hedelmällisyyttä ja lisääntymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Sinkki

Sinkki edistää normaalia makroravintoaineiden aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

2890

Sinkki

Sinkki edistää normaalia rasvahappoaineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

302

Sinkki

Sinkki edistää normaalia A-vitamiinin aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

361

Sinkki

Sinkki edistää normaalia proteiinisynteesiä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Sinkki

Sinkki edistää luuston pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Sinkki

Sinkki edistää hiusten pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

412

Sinkki

Sinkki edistää kynsien pysymistä normaaleina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

412

Sinkki

Sinkki edistää ihon pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

293

Sinkki

Sinkki edistää veren testosteronitasojen pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1819

301

Sinkki

Sinkki edistää näön pysymistä normaalina

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

361

Sinkki

Sinkki edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Sinkki

Sinkki edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Sinkki

Sinkki osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on sinkin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Sokeriton purukumi

Sokeriton purukumi edistää hampaiden mineralisaation ylläpitämistä

Väite voidaan esittää vain purukumista, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen SOKERITON käytön edellytykset.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan pureskelemalla purukumia vähintään 20 minuutin ajan syömisen tai juomisen jälkeen.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Sokeriton purukumi

Sokeriton purukumi edistää plakin happojen neutralointia

Väite voidaan esittää vain purukumista, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen SOKERITON käytön edellytykset.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan pureskelemalla purukumia vähintään 20 minuutin ajan syömisen tai juomisen jälkeen.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Sokeriton purukumi

Sokeriton purukumi auttaa vähentämään suun kuivuutta

Väite voidaan esittää vain purukumista, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen SOKERITON käytön edellytykset.

Kuluttajalle ilmoitetaan, että edullinen vaikutus saavutetaan pureskelemalla purukumia aina, kun suu tuntuu kuivalta.

 

2009; 7(9):1271

1240

Sokeriton purukumi, jossa on karbamidia

Sokeriton purukumi, jossa on karbamidia, neutraloi plakin happoja tehokkaammin kuin sellainen sokeriton purukumi, jossa ei ole karbamidia

Väite voidaan esittää vain purukumista, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen SOKERITON käytön edellytykset.

Jotta väite voidaan esittää, kussakin sokerittomassa purukumipalassa on oltava vähintään 20 mg karbamidia. Kuluttajalle on ilmoitettava, että purukumia on pureskeltava vähintään 20 minuutin ajan syömisen tai juomisen jälkeen.

 

2011;9(4):2071

1153

Tiamiini

Tiamiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on tiamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamiini

Tiamiini edistää hermoston normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on tiamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamiini

Tiamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on tiamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamiini

Tiamiini edistää sydämen normaalia toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on tiamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

 

2009; 7(9):1222

20

Vehnälesekuitu

Vehnälesekuitu auttaa kiihdyttämään suoliston toimintaa

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää kyseistä kuitua runsaasti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSASKUITUINEN mukaisesti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että väitetty vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin vähintään 10 g vehnälesekuitua.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Vehnälesekuitu

Vehnälesekuitu edistää ulostemassan lisääntymistä

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää kyseistä kuitua runsaasti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSASKUITUINEN mukaisesti.

 

2010;8(10):1817

3066

Vesi

Vesi edistää normaalin fyysisen ja kognitiivisen toiminnan ylläpitämistä

Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että väitetyn vaikutuksen saavuttamiseksi on nautittava vähintään 2,0 l vettä kaikista lähteistä päivässä.

Väite voidaan esittää vain vedestä, joka on direktiivin 2009/54/EY ja/tai 98/83/EY mukaista.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Vesi

Vesi edistää ruumiinlämmön normaalin säätelyn ylläpitämistä

Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että väitetyn vaikutuksen saavuttamiseksi on nautittava vähintään 2,0 l vettä kaikista lähteistä päivässä.

Väite voidaan esittää vain vedestä, joka on direktiivin 2009/54/EY ja/tai 98/83/EY mukaista.

2011;9(4):2075

1208

Öljyhappo

Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen tyydyttymättömillä rasvoilla ruokavaliossa edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina Öljyhappo on tyydyttymätön rasva

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSAASTI TYYDYTTYMÄTÖNTÄ RASVAA mukaisesti.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334


(1)  D-tagatoosin ja isomaltuloosin tapauksessa tällä tarkoitetaan ’muita sokereita’

(2)  D-tagatoosin ja isomaltuloosin tapauksessa tällä tarkoitetaan ’muita sokereita’


25.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 136/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 433/2012,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2012,

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamisesta 15 päivänä joulukuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan, 12 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 20 artiklan 9 kohdan, 24 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan ja 45 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 säädetään eräistä Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavista unionin kalastustoiminnan valvontaa koskevista erityistoimenpiteistä, jotka täydentävät yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1224/2009 (2) säädettyjä valvontatoimenpiteitä. Tämän vuoksi olisi säädettävä asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohdista. NEAFC:n antamissa useissa suosituksissa, joissa vahvistetaan yleissopimusalueella sopimuspuolten kansallisen lainkäyttövallan rajojen ulkopuolella sijaitsevilla vesillä toimiviin kalastusaluksiin sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, olevissa liitteissä esitetään tiedonsiirtomuodot sekä eräitä tarkastustoimia koskevat mallit, jotka olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

(2)

Koska asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 säädetään uudesta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen alueella sovellettavien valvontatoimenpiteiden soveltamisedellytyksistä 15 päivänä toukokuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1085/2000 (3) olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’sijaintiviestillä’ tarkoitetaan aluksen satelliittipaikannuslaitteen automaattisesti lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle välittämää aluksen sijaintiraporttia;

b)

’sijaintiraportilla’ tarkoitetaan aluksen päällikön komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 (4) 25 artiklassa säädetyin edellytyksin laatimaa raporttia;

c)

’CFR-numerolla’ tarkoitetaan komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (5) 10 artiklassa tarkoitettua aluksen yhteisön kalastuslaivastorekisterissä olevaa tunnistenumeroa.

2 artikla

Yhteystahot

1.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä asetuksen (EU) N:o 1236/2010 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua yhteystahoa koskevat tiedot sähköisessä muodossa NEAFC:n sihteeristölle ja Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle, jäljempänä ’virasto’.

2.   Jäsenvaltioiden on julkaistava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot asetuksen (EU) N:o 1224/2009 114 ja 116 artiklan mukaisesti perustamansa verkkosivuston suojatussa osiossa.

II   LUKU

VALVONTATOIMENPITEET

3 artikla

Unionin osallistuminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lajeittain laaditun luettelon on sisällettävä alukset, joilla on lupa kalastaa yhtä tai useampaa säänneltyä lajia.

Luettelossa on tarvittaessa ilmoitettava kullekin alukselle annettu CFR-numero.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä sähköisessä muodossa komissiolle alukset, joiden lupa kalastaa sääntelyalueella on peruttu tai keskeytetty.

4 artikla

Saaliiden kirjaaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa vahvistettujen tietojen lisäksi asetuksen (EU) N:o 1236/2010 8 artiklassa tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan on kirjattava tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa esitetyt tiedot.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu tuotantopäiväkirja esitetään liitteessä I olevassa B osassa.

3.   Asetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu varastointikaavio esitetään liitteessä I olevassa C osassa.

4.   Kunkin lajin osalta käytettävä koodi on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vahvistama liitteessä II esitetty koodi.

5 artikla

Säänneltyjen kalavarojen saaliista ja sijainnista ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä III esitettyä muotoa ja tapaa tietojen toimittamiseen NEAFC:n sihteeristölle asetuksen (EU) N:o 1236/2010 9 ja 11 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Saaliita koskeva yhteisilmoitus

Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) N:o 1236/2010 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot XML-muodossa.

III   LUKU

TARKASTUKSET

7 artikla

Nimetty elin

Virasto nimetään

a)

koordinoimaan asetuksen (EU) N:o 1236/2010 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvonta- ja tarkastustoimia;

b)

vastaanottamaan, lähettämään ja toimittamaan edelleen asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia;

c)

pitämään kirjaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

8 artikla

Tarkastajien ja tarkastuskeinojen tunnistaminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityisen henkilötodistuksen on oltava liitteessä IV olevassa A osassa esitetyn mallin mukainen.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erityisen tarkastussignaalin on oltava liitteessä IV olevassa B osassa esitetyn mallin mukainen.

9 artikla

Tarkastustoimet

Jäsenvaltioiden on lähetettävä virastolle liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti tiedot, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusalusten ja -ilma-alusten toiminnan aloittamista ja lopettamista koskeviin päivämääriin ja kellonaikoihin.

10 artikla

Valvontamenettely

1.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkkailukertomukset on toimitettava käyttäen liitteessä VI olevassa A osassa esitettyä mallia.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkkailukertomukset on laadittava käyttäen liitteessä VI olevassa B osassa esitettyä mallia.

11 artikla

Tarkastuskertomukset

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu tarkastuskertomus on laadittava liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

IV   LUKU

SATAMAVALTIOIDEN SUORITTAMA VALVONTA

12 artikla

Satamaan saapumista koskeva ennakkoilmoitus

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 24 artiklassa tarkoitettu ennakkoilmoitus on laadittava käyttäen liitteessä VIII esitettyä satamavaltion valvontalomaketta (PSC), jonka A osa on asianmukaisesti täytetty seuraavasti:

a)

lomaketta PSC 1 käytetään silloin, kun alus purkaa oman saaliinsa;

b)

lomaketta PSC 2 käytetään silloin, kun kalastusalus suorittaa jälleenlaivaustoimia. Tällöin kustakin luovuttavasta aluksesta on käytettävä erillistä lomaketta.

13 artikla

Ennakkoilmoituksen käsittely

Palauttaessaan asetuksen (EU) N:o 1236/2010 25 artiklan mukaisesti ennakkoilmoituksen jäljennöksen lippujäsenvaltion on käytettävä liitteessä VIII esitettyä PSC-lomaketta, jonka B osa on asianmukaisesti täytetty.

14 artikla

Satamatarkastuskertomukset

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 27 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus on laadittava liitteessä IX olevan mallin mukaisesti ja toimitettava NEAFC:n sihteeristölle sekä kopiona komissiolle.

V   LUKU

RIKKOMUKSET

15 artikla

Nimetty elin

Virasto nimetään vastaanottamaan, lähettämään ja toimittamaan edelleen asetuksen (EU) N:o 1236/2010 29, 30, 32, 33, 34, 36 ja 43 artiklassa tarkoitettuja tietoja.

VI   LUKU

TIEDOT

1   JAKSO

Tietojen toimittaminen

16 artikla

Tiedonannot NEAFC:n sihteeristölle

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tiedonsiirtomuotojen ja protokollien, joita käytetään ilmoitusten ja tietojen lähettämiseen NEACF:n sihteeristölle, on oltava liitteessä X esitettyjen sääntöjen mukaisia. Vastaavat koodit, joita on käytettävä viestinnässä NEAFC:n sihteeristön kanssa, esitetään liitteessä XI.

2   JAKSO

Tietoturva ja luottamuksellisuus

17 artikla

Tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevat yleiset säännökset

1.   Tässä jaksossa vahvistetaan luottamuksellisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1236/2010 45 artiklan täytäntöönpanemiseksi. Tätä jaksoa sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen mukaisiin sähköisesti toimitettaviin ilmoituksiin ja viesteihin, tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua saaliiden kokonaisilmoitusta lukuun ottamatta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on tarvittaessa NEAFC:n sihteeristön pyynnöstä oikaistava tai poistettava sellaiset ilmoitukset tai viestit, joita ei ole käsitelty asetuksen (EU) N:o 1236/2010 tai tämän asetuksen mukaisesti.

3.   Sähköisesti toimitettavia ilmoituksia ja viestejä käytetään ainoastaan asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 vahvistetussa suunnitelmassa säädettyyn tarkoitukseen.

18 artikla

Tarkastustiedot

1.   Tarkastuksia suorittavat jäsenvaltiot voivat säilyttää ja arkistoida NEAFC:n sihteeristön välittämiä sähköisiä ilmoituksia ja viestejä 24 tunnin ajan siitä, kun alukset, joita tiedot koskevat, poistuvat sääntelyalueelta tulematta sinne takaisin. Poistumisen katsotaan tapahtuneen kuusi tuntia sääntelyalueelta poistumista koskevan aikeen ilmoittamisesta.

2.   Tarkastuksia suorittavien jäsenvaltioiden on varmistettava sähköisten ilmoitusten ja viestien käsittelyn turvallisuus sähköisissä tietojenkäsittelyjärjestelmissään, erityisesti silloin, kun käsittely edellyttää tietojen siirtoa verkossa.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sähköisten ilmoitusten ja viestien suojelemiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta tai tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä sekä kaikelta muulta epäasianmukaiselta käsittelyltä.

4.   Tarkastuksen tekevän jäsenvaltion on pidettävä sähköiset ilmoitukset ja viestit saatavilla tarkastustarkoituksiin ja yksinomaan asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 vahvistettuun suunnitelmaan osallistuvia tarkastajia varten.

19 artikla

Tietojenkäsittelyjärjestelmät

1.   Jäsenvaltioiden, komission ja viraston on tietojenkäsittelyjärjestelmissään noudatettava liitteessä XIV olevassa A osassa määriteltyjä tietoturvan vähimmäisvaatimuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on päätietokonejärjestelmissään noudatettava liitteessä XIV olevassa B osassa määriteltyjä vaatimuksia.

3.   Asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 vahvistetun suunnitelman puitteissa tapahtuvaan tiedonsiirtoon on käytettävä https-protokollaa. Tällaista tietoa siirrettäessä on käytettävä asianmukaisia koodiprotokollia luottamuksellisuuden ja aitouden varmistamiseksi.

4.   Tietojen saatavuutta on rajoitettava joustavalla käyttäjän tunnistusjärjestelmällä ja salasanalla. Kullakin käyttäjällä saa olla pääsy vain hänen työnsä kannalta välttämättömiin tietoihin.

5.   Jäsenvaltioiden, komission ja viraston välistä sähköistä tiedonsiirtoa koskevat tekniset standardit voidaan vahvistaa kuullen jäsenvaltioita, komissiota ja virastoa.

VII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1085/2000.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 128, 29.5.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25.


LIITE I

SAALIIDEN KIRJAAMINEN

A.   Kalastuspäiväkirjaan kirjattavat tiedot

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M)/Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Sääntelyalueelle saapumista koskevat tiedot

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; sääntelyalueelle saapumispäivä

Saapumisaika

TI

M

Toimintaa koskeva tieto; sääntelyalueelle saapumisaika

Sijaintipaikka

 

 

Toimintaa koskeva tieto; sijainti sääntelyalueelle saapumishetkellä

Leveyspiiri

LA

M

sijainti saapumishetkellä

Pituuspiiri

LO

M

sijainti saapumishetkellä

Määrä aluksella

OB

 

Toimintaa koskeva tieto; määrä aluksella lajeittain

Lajin nimi (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Saaliit nostokertaa tai kalastustointa kohden

Kalastuspaikka

 

 

Toimintaa koskeva tieto; sijainti

Leveyspiiri

LA

M (2)

Sijainti kalastustoimen alkaessa

Pituuspiiri

LO

M (2)

Sijainti kalastustoimen alkaessa

Kellonaika

TI

M (2)

Toimintaa koskeva tieto; kalastustoimen alkamisaika

Saaliit

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetyt määrät lajeittain kalastustointa kohden

Laji (1)

 

M (2)

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M (2)

Elopaino kilogrammoina

Kalastussyvyys

FD

M (3)

Etäisyys veden pinnasta pyydyksen alimpaan osaan (metreinä)

Päivittäiset tiedot

Nostojen/kalastustoimien kokonaismäärä päivän aikana

FO

M (4)

Toimintaa koskeva tieto; kalastustoimien lukumäärä 24 tunnin aikana

Poisheitetty saalis

RJ

 

Toimintaa koskeva tieto; pyydetty ja poisheitetty määrä lajeittain

Laji

 

M

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

M

Elopaino kilogrammoina

Kumulatiivinen saalis

CC

 

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu kumulatiivinen saalis lajeittain sääntelyalueelle saapumisesta lukien

Laji (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Jälleenlaivausta koskevat tiedot

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; jälleenlaivauspäivämäärä(t)

Jälleenlaivaukset

KG

 

Toimintaa koskeva tieto; sääntelyalueella puretut ja lastatut määrät lajeittain

Laji (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Jälleenlaivattu minne

TT

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; vastaanottavan aluksen radiokutsutunnus

Jälleenlaivattu mistä

TF

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; luovuttavan aluksen radiokutsutunnus

Ilmoitusten lähettämistä koskevat tiedot

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; ilmoituksen lähettämispäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; ilmoituksen lähettämisaika (UTC)

Välitystapa

TU

M (4)

Viestiä koskeva tieto; sen radioaseman nimi, jonka välityksellä ilmoitus lähetettiin

Ilmoitustyyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto

Sääntelyalueelta poistumista koskevat tiedot

Kellonaika

TI

M

Toimintaa koskeva tieto; poistumiskellonaika (UTC)

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; poistumispäivämäärä

Sijainti

 

 

Toimintaa koskeva tieto; sijainti sääntelyalueelta poistumishetkellä

Leveyspiiri

LA

M

Sijainti poistumishetkellä

Pituuspiiri

LO

M

Sijainti poistumishetkellä

Aluksella olevat kumulatiiviset saaliit

OB

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetyt kumulatiiviset saaliit lajeittain

Laji (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Aluksen päällikön nimi ja allekirjoitus

MA

M

 

B.   Tuotantopäiväkirjaan kirjattavat tiedot

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M)/Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

1.   Aluksen tunnistetiedot  (5)

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; kansainvälinen radiokutsutunnus

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen ainutkertainen alusnumero ilmaistuna lippujäsenvaltion 3-kirjaimisena maakoodina ja numerona

Aluksen ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

2.   Tuotantotiedot

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; tuotantopäivämäärä

Tuotantomäärä

QP

 

Toimintaa koskeva tieto; päiväkohtainen tuotantomäärä lajeittain

Lajin nimi

 

M

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

M

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

M

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

M

Tuotteen paino (kg)

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

Kumulatiivinen tuotanto ajanjaksolla

AP

 

Toimintaa koskeva tieto; kokonaistuotantomäärä lajeittain sääntelyalueelle saapumisesta lukien

Lajin nimi

 

M

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

M

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

M

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

M

Tuotepaino (kg)

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

3.   Pakkausta koskevat tiedot

Lajin nimi

SN

O

Toimintaa koskeva tieto; FAO:n lajikoodi

Tuotekoodi

PR

O

Toimintaa koskeva tieto; tuotteen koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Pakkaustyyppi

TY

O

Toimintaa koskeva tieto; pakkaustyyppi (liitteessä XI oleva F osa)

Yksikköpaino

NE

O

Toimintaa koskeva tieto; tuotteen nettopaino (kg)

Yksikkömäärä

NU

O

Toimintaa koskeva tieto; pakkausten lukumäärä

4.

Päällikön nimi ja osoite

MA

M

 

C.   Varastointikaavio

1.

Jalostettu saalis on varastoitava ja merkittävä siten, että saman lajin saaliit, samat tuoteryhmät ja määrät voidaan tunnistaa ruuman eri osiin varastoituina.

2.

Varastointikaaviosta on käytävä ilmi tuotteiden sijainti ruumassa sekä tuotteiden aluksella olevat määrät kilogrammoina.

3.

Varastointikaavio on päivitettävä päivittäin kello 00.00 (UTC) alkaneen ja kello 24.00 (UTC) päättyneen edellisen vuorokauden osalta.


(1)  Kirjataan jokainen laji, jonka saalis on yli 50 kg.

(2)  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kalastusalukset kirjaavat tämän tiedon päivittäin taikka nostokertaa tai kalastustointa kohden taikka molemmilla tavoilla.

(3)  Pakollinen, jos erityiset hoitotoimenpiteet sitä edellyttävät.

(4)  Pakollinen vain, jos käytetään radioasemaa.

(5)  Yksi tunnistetietoelementti radiokutsutunnuksen lisäksi on pakollinen.


LIITE II

LAJIEN LUETTELO

FAO:n

3-kirjaiminen koodi

Suomenkielinen nimi

Tieteellinen nimi

ALC

Atlantinsilokuore

Alepocephalus bairdii

ALF

Limapäät

Beryx spp.

ANT

Sinimora

Antimora rostrata

API

Islanninkissahai

Apristuris spp.

ARG

Argentina-suvun lajit

Argentina spp.

BLI

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

BRF

Sinisuusimppu

Helicolenus dactylopterus

BSF

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

BSH

Valkopilkkahai

Prionace glauca

BSK

Jättiläishai

Cetorhinus maximus

BSS

Meriahven

Dicentrarchus labrax

CAP

Villakuore

Mallotus villosus

CAS

Kirjomerikissa

Anarhichas minor

CAT

Merikissat

Anarhichas spp.

CFB

Tummavalohai

Centroscyllium fabricii

CMO

Sillikuningas

Chimaera monstrosa

COD

Turska

Gadus morhua

COE

Meriankerias

Conger conger

CYH

Sillikuningas

Hydrolagus mirabilis

CYO

Ruskosusihai

Centroscymnus coelolepis

CYP

Kuonosamettihai

Centroscymnus crepidater

DCA

Lattahai

Deania calceus

ELP

Kivinilkka

Lycods esmarkii

EPI

Hohtosyvänneahven

Epigonus telescopus

FOR

Luikeroturska

Phycis phycis

GAM

Pohjankissahai

Galeus murinus

GFB

Suomuturska

Phycis blennoides

GHL

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

GSK

Holkeri

Somniosus microcephalus

GUP

Nystypistinhai

Centrophorus granulosus

GUQ

Suomupistinhai

Centrophorus squamosus

HAD

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

HER

Silli

Clupea harengus

HOM

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

HPR

Välimerenroussi

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Kaulushai

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Rausku

Raja nidarosiensus

KCD

Kuningasrapu

Paralithodes camtschaticus

KEF

Syvänmerenpunataskurapu

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Molva

Molva molva

LUM

Rasvakala

Cyclopterus lumpus

MAC

Makrilli

Scomber scombrus

MOR

Morat

Moridae

ORY

Keltaroussi

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Purjehai

Oxynotus paradoxus

PHO

Silokuore

Alepocephalus rostratus

PLA

Liejukampela

Hippoglossoides platessoides

PLE

Punakampela

Pleuronectes platessa

POC

Jäämerenseiti

Boreogadus saida

POK

Seiti

Pollachius virens

PRA

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

RCT

Atlantinnokkakuningas

Rhinochimaera atlantica

REB

Pohjolanpunasimppu

Sebastes mentella

RED

Punasimput

Sebastes spp.

REG

Punasimppu

Sebastes marinus

RHG

Jäälestikala

Macrourus berglax

RIB

Mora

Mora moro

RJG

Jäärausku

Raja hyperborea

RJY

Pyörörausku

Raja fyllae

RNG

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

SBL

Kidushai

Hexanchus griseus

SBR

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

SCK

Leijahai

Dalatias licha

SFS

Hopeahuotrakala

Lepidopus caudatus

SFV

Pikkupunasimppu

Sebastes viviparus

SHL

Isovalohai

Etmopterus princeps

SHL

Samettivalohai

Etmopterus spinax

SHO

Rengaskissahai

Galeus melastomus

SKA

Rauskut

Raja spp.

SKH

Hait

Selachimorpha

SYR

Veitsihammashai

Scymnodon ringens

TJX

Skorpionikala

Trachyscorpia cristulata

USK

Keila

Brosme brosme

WHB

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

WRF

Hylkyahven

Polyprion americanus


LIITE III

SAALIISTA, JÄLLEENLAIVAUKSISTA JA SIJAINNEISTA ILMOITTAMINEN

1.   Saalis saavuttaessa -ilmoitus, ”CATCH ON ENTRY”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”COE” eli saalis saavuttaessa -ilmoitus

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai sen puuttuessa IMO-numero

Leveyspiiri

LA

M

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Määrä aluksella

OB

 

Toimintaa koskeva tieto; määrä aluksella lajeittain, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


2.   Saalisilmoitus, ”CATCH”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestin tyyppi, saalisilmoitus ”CAT”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (1)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (1)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Viikkosaaliit

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetty kumulatiivinen saalis lajeittain, joko kalastuksen alkamisesta sääntelyalueella (2) tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Kalastuspäivät

DF

M

Toimintaa koskeva tieto; kalastuspäivien lukumäärä sääntelyalueella pyynnin alkamisesta tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


3.   Saalis poistuttaessa -ilmoitus, ”CATCH ON EXIT”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; saalis poistuttaessa -ilmoitus ”COX”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (3)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (3)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Viikkosaalis

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetty kumulatiivinen saalis lajeittain, joko kalastuksen alkamisesta sääntelyalueella (4) tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Kalastuspäivät

DF

M

Toimintaa koskeva tieto; kalastuspäivien lukumäärä sääntelyalueella joko pyynnin alkamisesta tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


4.   Jälleenlaivausta koskeva ilmoitus, ”TRANSHIPMENT”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, jälleenlaivausilmoitus ”TRA”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Purettujen tai lastattujen saaliiden määrä

KG

 

Sääntelyalueella purettujen ja lastattujen saaliiden määrä lajeittain, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Jälleenlaivattu minne

TT

M (5)

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; vastaanottavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Jälleenlaivattu mistä

TF

M (5)

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; luovuttavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Leveyspiiri

LA

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu leveyspiiri, jolla päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen

Pituuspiiri

LO

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu pituuspiiri, jolla päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen

Arvioitu päivämäärä

PD

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu päivämäärä (UTC), jona päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen (VVVVKKPP)

Arvioitu kellonaika

PT

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu kellonaika (UTC), jolloin päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen (TTMM)

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


5.   Sijainti-ilmoitus, ”POSITION”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M (7)

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM (8)

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, sijainti-ilmoitus tai -viesti ”POS”, joka ilmoitetaan VMS:llä tai muulla tavoin, jos aluksen satelliittipaikannuslaite on viallinen

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (9)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (9)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Leveyspiiri (desimaali)

LT

M (10)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri (desimaali)

LG

M (10)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Nopeus

SP

M

Toimintaa koskeva tieto; aluksen nopeus

Kurssi

CO

M

Toimintaa koskeva tieto; aluksen suunta

Lippuvaltio

FS

M (11)

Toimintaa koskeva tieto; aluksen lippuvaltio

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


6.   Purkamissatamailmoitus, ”PORT of landing”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; kertomuksen järjestysnumero kuluvana vuonna kyseisen aluksen osalta

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”POR”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (12)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (12)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Rannikkovaltio

CS

M

Toimintaa koskeva tieto; rannikkovaltio, jossa purkamissatama sijaitsee

Sataman nimi

PO

M

Toimintaa koskeva tieto; purkamissataman nimi

Arvioitu päivämäärä

PD

M

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu päivämäärä (UTC), jona päällikkö aikoo tulla satamaan (VVVVKKPP)

Arvioitu kellonaika

PT

M

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu kellonaika (UTC), jolloin päällikkö aikoo tulla satamaan (TTMM)

Purettava määrä

KG

M

Toimintaa koskeva tieto; satamassa purettava määrä lajeittain, tarvittaessa pareittain.

laji

 

 

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

 

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Määrä aluksella

OB

M

Toimintaa koskeva tieto; lajien määrä aluksella, tarvittaessa pareittain

laji

 

 

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

 

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä (UTC)

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika (UTC)

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


7.   Peruutusilmoitus, ”CANCEL”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Lähettäjä

FR

M

Lähettävän osapuolen nimi

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestin tyyppi, peruutusilmoitus ”CAN” (13)

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Peruutettu ilmoitus

CR

M

Viestiä koskeva tieto; peruutettavan ilmoituksen tietuenumero

Peruutetun ilmoituksen vuosi

YR

M

Viestiä koskeva tieto; peruutettavan ilmoituksen vuosi

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


(1)  Vapaavalintainen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 11 artiklan mukaisesti.

(2)  Tarkoitetaan sääntelyalueella tehdyn kyseisen kalastusmatkan ensimmäistä saalisilmoitusta.

(3)  Vapaavalintainen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 11 artiklan mukaisesti.

(4)  Tarkoitetaan sääntelyalueella tehdyn kyseisen kalastusmatkan ensimmäistä saalisilmoitusta.

(5)  Tapauksen mukaan.

(6)  Vapaavalintainen vastaanottavan aluksen osalta jälleenlaivauksen jälkeen.

(7)  Vapaavalintainen VMS-viestien osalta.

(8)  

 

Viestityyppi on ”ENT” sopimuspuolen kalastuksenvalvontakeskuksen havaitseman ensimmäisen sääntelyalueelta lähetetyn VMS-viestin osalta.

 

Viestityyppi on ”EXI” sopimuspuolen kalastuksenvalvontakeskuksen havaitseman ensimmäisen sääntelyalueen ulkopuolelta lähetetyn VMS-viestin osalta, ja leveys- ja pituusasteet ovat tämän viestityypin osalta vapaavalintaisia.

 

Viestityyppi on ”MAN”, kun kyseessä ovat sellaisten alusten lähettämät viestit, joiden satelliittipaikannuslaite on viallinen, sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 404/2011 25 artiklassa säädetään.

(9)  Pakollinen manuaalisissa viesteissä.

(10)  Pakollinen VMS-viesteissä.

(11)  Pakollinen; käytetään ainoastaan NEAFC:n sihteeristön ja kalastuksen valvontakeskusten välisessä tiedonsiirrossa.

(12)  Vapaavalintainen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa.

(13)  Peruutusilmoitusta ei saa käyttää toisen peruutusilmoituksen peruuttamiseen.


LIITE IV

TARKASTAJAN HENKILÖKORTTI JA TARKASTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TUNNISTUSVIIRIT

A.   Tarkastajan henkilökortti

Image

Image

Tämän kortin on oltava kooltaan 10 × 7 cm, ja se voi olla laminoitu.

NEAFC:n tarkastusviirin värit esitetään liitteessä VI(B).

Kortin numero koostuu kolmikirjaimisesta maakoodista ja sopimuspuolen nelinumeroisesta järjestysnumerosta.

B.   NEAFC:n tarkastusviirit

1.

Päiväsaikaan tavanomaisissa näkyvyysolosuhteissa on käytettävä kahta toisiinsa nähden suoraan allekkain olevaa viiriä.

Image

Viirien välinen etäisyys saa olla enintään 1 m.

Image

2.

Tarkastusaluksessa on edellä mainituissa olosuhteissa oltava yksi tarkastusviiri. Viiri voi olla puolet pienempi kuin ohjeissa. Se voi myös olla maalattu tarkastusaluksen runkoon tai mihin tahansa tarkastusaluksen pystysuoraan pintaan. Tällöin ei ole tarpeen maalata mustia ”NE”-kirjaimia.


LIITE V

TARKASTUS- JA VALVONTATOIMISTA ILMOITTAMINEN

A.   Tarkastus- ja valvonta-aluksen sääntelyalueelle saapumista koskeva ilmoitus

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (M)/ Vapaavalintainen (O)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; lähettävän sopimuspuolen osoite

Tietueen numero

RN

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, valvonta-aluksen sääntelyalueelle saapumista koskeva ilmoitus ”SEN”

Tietueen päivämäärä

RD

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Tietueen kellonaika

RT

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Valvontakeinot

MI

M

Valvontaa koskeva tieto; alus ”VES”, kiinteäsiipinen ilma-alus ”AIR”, helikopteri ”HEL”

Radiokutsutunnus

RC

M

Valvontaa koskeva tieto; valvonta-aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Nimettyjen tarkastajien henkilökortti (ID)

AI

M

Valvontaa koskeva tieto; henkilökortin numero, toistetaan tarvittaessa

Päivämäärä

DA

M

Valvontaa koskeva tieto; saapumispäivä (1)

Kellonaika

TI

M

Valvontaa koskeva tieto; saapumiskellonaika (1)

Leveyspiiri

LA

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti saapumishetkellä (1)

Pituuspiiri

LO

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti saapumishetkellä (1)

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


B.   Tarkastus- ja valvonta-aluksen sääntelyalueelta poistumista koskeva ilmoitus

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (M)/ Vapaavalintainen (O)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; lähettävän sopimuspuolen osoite

Tietueen numero

RN

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, valvonta-aluksen sääntelyalueelta poistumista koskeva ilmoitus ”SEX”

Tietueen päivämäärä

RD

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Tietueen kellonaika

RT

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Valvontakeinot

MI

M

Valvontaa koskeva tieto; alus ”VES”, kiinteäsiipinen ilma-alus ”AIR”, helikopteri ”HEL”

Radiokutsutunnus

RC

M

Valvontaa koskeva tieto; valvonta-aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Päivämäärä

DA

M

Valvontaa koskeva tieto; poistumispäivä (2)

Kellonaika

TI

M

Valvontaa koskeva tieto; poistumiskellonaika (2)

Leveyspiiri

LA

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti poistumishetkellä (2)

Pituuspiiri

LO

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti poistumishetkellä (2)

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; Ilmoittaa tietueen lopun


(1)  Arvio, jos viesti lähetetään ennen valvonta-aluksen saapumista.

(2)  Sama kuin arvioitu valvontatieto SEN-viestissä, kun kyseinen viesti peruutetaan.


LIITE VI

VALVONTA- JA TARKKAILUHAVAINTOILMOITUKSET

A.   NEAFC:n tarkkailuhavaintoja koskeva ilmoitus

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; lähettävän sopimuspuolen osoite

Tietueen numero

RN

M

Viestiä koskeva tieto; järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, havaintoilmoitus ”OBS”

Radiokutsutunnus

RC

M

Valvontaa koskeva tieto; valvonta-aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Tietueen päivämäärä

RD

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Tietueen kellonaika

RT

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Havainnon järjestysnumero

OS

M

Valvontaa koskeva tieto; havainnon järjestysnumero

Päivämäärä

DA

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintopäivämäärä

Kellonaika

TI

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintokellonaika

Leveyspiiri

LA

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintoleveyspiiri

Pituuspiiri

LO

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintopituuspiiri

Kohteen tunnistaminen

OI

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen radiokutsutunnus

Ulkoinen rekisterinumero

XR

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen kyljessä oleva numero tai sen puuttuessa IMO-numero

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen nimi

Lippuvaltio

FS

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen lippuvaltio

Alustyyppi

TP

O

Aluksen ominaisuudet; havaitun aluksen tyyppi

Nopeus

SP

O

Valvontaa koskeva tieto; havaitun aluksen nopeus

Kurssi

CO

O

Valvontaa koskeva tieto; havaitun aluksen suunta

Toiminto

AC

M

Valvontaa koskeva tieto; havaitun aluksen toiminta (liitteessä XI oleva B osa)

Valokuva

PH

M

Valvontaa koskeva tieto; otettiinko havaitusta aluksesta valokuva, ”Y” (kyllä) tai ”N” (ei)

Huomautukset:

MS

O

Valvontaa koskeva tieto; vapaamuotoista tekstiä ilmoituksen täydentämiseksi

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa yksittäisen tietueen lopun

Tunnistaminen tapahtuu aluksen radiokutsutunnuksen tai ulkoisen rekisterinumeron silmämääräisellä tarkistamisella.

Jos tunnistaminen ei ole mahdollista, syy on mainittava ”Huomautuksia”-kentässä.

B.   NEAFC:n seurantailmoitus

SOPIMUSPUOLI

NIMETTY TARKASTUSALUS:

TYYPPI …

KUTSUTUNNUS …

NEAFC-VIITE …

NIMETYT TARKASTAJAT:

NIMI …

NEAFC-VIITE …

NIMI …

NEAFC-VIITE …

A.   PARTIO

A1

PARTION SAAPUMINEN SÄÄNTELYALUEELLE:

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA …

UTC

LEVEYSPIIRI …

PITUUSPIIRI …

A2

PARTION SAAPUMINEN SÄÄNTELYALUEELLE:

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA …

UTC

LEVEYSPIIRI …

PITUUSPIIRI …

A3

SIJAINNIN MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETYT LAITTEET: …

B.   HAVAINNOT

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Nro

Päivä

Aika UTC

Sijainti

Havaittu alus (1)

IRCS/ ulkoiset merkinnät

Lippuvaltio

Suunta/ nopeus

Alustyyppi

Toiminto

Kuva nro

Rikkomus tai havainto

Leveyspiiri

Pituuspiiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valtuutetun tarkastajan allekirjoitus …

Allekirjoitus …


(1)  Tunnistetiedot (nimi/nro)


LIITE VII

NEAFC:N TARKASTUSKERTOMUS

SOPIMUSPUOLI:

 

NIMETTY TARKASTUSALUS:

NIMI

REKISTERINUMERO

KUTSUTUNNUS

NEAFC-VIITE

NIMETYT TARKASTAJAT:

NIMI

NEAFC-VIITE

NIMI

NEAFC-VIITE

A OSA   TARKASTETTUJEN ALUSTEN TUNNISTAMINEN

A.1.1

IMO-numero …

A.1.2

Kansainvälinen radiokutsutunnus …

A.1.3

Aluksen nimi …

A.2

Ulkoinen rekisterinumero …

A.3

Alustyyppi …

A.4

Tarkastusaluksen määrittelemä sijainti

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA … UTC

Leveyspiiri … Pituuspiiri …

A.5

Sijainnin määrittelyssä käytetyt laitteet

A.6

Lippuvaltio …

A.7

Päällikön nimi ja osoite …

A.8

Aluksen toiminta …

A.9

Tarkastettavan aluksen määrittelemä tarkastussijainti

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA … UTC

Leveyspiiri … Pituuspiiri …

A.10

Sijainnin määrittelyssä käytetyt laitteet

Tarkastajien mahdolliset huomiot: …

… Nimikirjaimet: …

B OSA   TARKISTUKSET  (1)

B.1

Aluksen asiakirjat

Tarkistettu: K/E

B.1.1

Lupa kalastaa NEAFC-sääntelyalueella:

K/E

B.1.2

Lupa kalastaa seuraavia säänneltyjä kalavaroja: …

 

B.1.3

Tapauksen mukaan

K/E

Aluksella olevien kalansäilytystilojen varmennettu piirros tai kuvaus:

K/E

B.1.4

Tapauksen mukaan

K/E

Aluksella olevien jäähdytettyjen merivesitankkien varmennettu piirros tai kuvaus.

K/E

B.1.5

Tapauksen mukaan

K/E

Aluksella olevien jäähdytettyjen merivesitankkien varmennettu kalibrointitaulukko:

K/E

Tarkastajien mahdolliset huomiot:

… Nimikirjaimet …


B.2

Aluksen liikkeistä ilmoittaminen / VMS

Tarkistettu: K/E

B.2.1

Kalastusmatka

B.2.2

ILMOITUKSET / VMS

 

Saapuminen NEAFC-sääntelyalue

Viimeisin ilmoitettu sijainti

VMS-transponderi asennettu

K/E

VMS-järjestelmä toiminnassa

K/E

Päivämäärä

 

 

Onko ilmoitukset toimitettu

K/E – Jos K (kyllä), kirjataan:

Kellonaika

 

 

a)

Saalis saavuttaessa -ilmoitus

päivämäärä: …

Pituuspiiri

 

 

b)

Viikoittainen saalisilmoitus

päivämäärä: …

Leveyspiiri

 

 

c)

Jälleenlaivaus

päivämäärä: …

Päivät NEAFC-sääntelyalueella

 

d)

Viimeisin manuaalisesti laadittu ilmoitus

päivämäärä: …

e)

Saalis poistuttaessa -ilmoitus

päivämäärä: …

B.3   Pyyntiponnistus- ja saalisilmoitukset

B.3.1

Kalastuspäiväkirja

Tarkistettu: K/E

B.3.1.1

Onko kirjaaminen tehty 9 artiklan mukaisesti (2):

K/E

B.3.1.1.1

Jos ei, ilmoitetaan epätäsmälliset tai puuttuvat tiedot:

 

a)

kalastuspäiväkirja ei koostu numeroiduista, sidotuista sivuista

b)

käytetty pyydys

c)

saaliiden kirjaaminen lajeittain ja yhteensä

d)

kalastusalue / sijainti

e)

tapauksen mukaan

K/E

jälleenlaivaukset;

f)

tapauksen mukaan

K/E

preijausilmoitukset toimitettu

g)

päällikkö varmentanut ilmoitukset

h)

muut: …


B.3.2

Tuotantopäiväkirja ja varastointisuunnitelma

Tarkistettu: K/E

B.3.2.1

Edellytetäänkö tuotantopäiväkirjaa ja varastointikaaviota:

K/E

B.3.2.2

Tuotantopäiväkirja saatavilla:

K/E

Jos ”Ei”, siirrytään kohtaan 3.2.4.

B.3.2.3

Jos ”Kyllä”, tiedot ovat:

TÄYDELLISET/EPÄTÄYDELLISET

B.3.2.3.1

Jos ei, ilmoitetaan puuttuvat tiedot:

 

a)

aluksella pidetyt määrät tuotteen painona kaupallisen tarjontamuodon ja lajin mukaan

b)

eri tarjontamuotojen muuntokertoimet

c)

päällikkö varmentanut ilmoitukset

d)

muuta: …

B.3.2.4

Varastointisuunnitelma saatavilla:

K/E

B.3.2.5

Jos ”Kyllä”, tiedot ovat:

TÄYDELLISET/EPÄTÄYDELLISET

B.3.2.5.1

Jos ei, ilmoitetaan puuttuvat tiedot:

 

a)

määriä ei ole varastoitu kaupallisen tarjontamuodon ja lajin mukaisesti siten kuin kaaviossa esitetään

b)

kaupallisen tarjontamuodon ja lajin mukaisia määriä ei voida ruumassa tunnistaa

c)

muuta: …


B.4

Aluksella pidetyt saaliit

Tarkistettu: K/E

B.4.1

Päällikön kirjaamat määrät

Laji

Aluksella olevat ilmoitetut Saaliit

(kilogrammaa elopainoa)

Soveltuvin osin

Jalostetut määrät

(kilogrammaa jalostettua painoa)

Muunto-kerroin

Aluksella (3)

Pyydetty (4)

Jälleenlaivattu (5)

Aluksella yhteensä (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 


B.4.2

Tarkastajien määrittämät aluksella olevat määrät

Laji

Määrä

(kilogrammaa jalostettua painoa)

Tilavuus/ tiheystekijä muunto-kerroin

Lasketut määrät

(kilogrammaa elopainoa)

Erotus % (7)

Havainnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 


B.5

Pyydykset ja merkinnät

Tarkistettu: K/E

B.5.1

Käytetty pyydystyyppi (liitteen II lisäys 2.A (8)) …

B.5.2

Käytettyjen verkkokiinnikkeiden tyyppi (liitteen II lisäys 2.B (9)): …

B.5.3

Seisovat pyydykset merkitty:

K/E

Huomautus: …

B.5.4

Käyttämättömät pyydykset turvallisesti sidottu ja varastoitu:

K/E

Huomautus: …


B.5.5

Käytettyjen pyydysten silmäkoon mittaus

Tarkistettu: K/E

B.5.5.1

Verkon perä (myös mahdolliset pidennysosat – näyte 20 silmästä)

Pyydystyyppi (10)

TILA: MÄRKÄ/KUIVA

MATERIAALI: …

Keskileveys

Sallittu koko

SILMÄKOKO (LEVEYS)

millimetriä

(imm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Suoja .............. silmän otos

Tyyppi (12)

TILA: MÄRKÄ/KUIVA

MATERIAALI: …

Keskileveys

Sallittu koko

SILMÄKOKO (LEVEYS)

millimetriä

(mm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Muu osa verkkoa – 20 silmän otos

Tyyppi (14)

TILA: MÄRKÄ/KUIVA

MATERIAALI: …

Keskileveys

Sallittu koko

SILMÄKOKO (LEVEYS)

millimetriä

(mm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C OSA   ARVIOINTI

C.1

Viimeisimmän nostokerran saaliiden analyysi

Tarkistettu: K/E

NÄYTE OTETTU: K/E

Paino: … kg.

SILMÄMÄÄRÄINEN ARVIO K/E

LAJI

FAO- kirjainkoodi

Lajin paino

(elopaino kilogrammoina)

%

alamittaisia kaloja

%

poisheitettyjä kaloja

Huomautukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

D OSA   YHTEISTYÖ

D.1

:

Yhteistyön tasoa pidetään asianmukaisena:

:

K/E

D.1.1

:

Jos ei, ilmoitetaan syyt:

:

a)

tarkastajan tehtävien suorittamisen estäminen

b)

kalastusaluksen merkintöjen tai tunniste- tai rekisteröintitietojen väärentäminen tai salaaminen

c)

tutkinnan kannalta merkityksellisen todistusaineiston salaaminen, muuttaminen tai hävittäminen,.

d)

nopeaa ja turvallista alukseen nousemista tai sieltä poistumista ei ole helpotettu

e)

tarkastajien ei ole annettu olla yhteydessä lippusopimuspuolen ja tarkastuksen suorittavan sopimuspuolen viranomaisiin

f)

tarkastajilla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua kalastusaluksella heidän tehtäviinsä kuuluviin alueisiin, kansiin ja tiloihin, saaliiseen (niin jalostettuihin kuin jalostamattomiin), verkkoihin ja muihin pyydyksiin, laitteisiin ja asiaan kuuluviin asiakirjoihin.

Tarkastajien mahdolliset huomautukset: …

… Nimikirjaimet: …

E OSA   RIKKOMISET JA HUOMIOT

E.1

Todetut rikkomiset

Artikla

Rikotut NEAFC:n määräykset sekä huomiot ja oleelliset tiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinetin numero(t)

Viittaus todisteisiin, asiakirjoihin tai valokuviin

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2   Tarkastajien huomiot

_

_

_

_

_

_

Nimikirjaimet: …

Todistajanlausunto: _

_

_

päivämäärä: _ allekirjoitus: _

nimi: _ osoite:_

E.3   Päällikön huomiot

_

_

_

_

_

_

Minä allekirjoittanut aluksen …, päällikkö vakuutan, että minulle on tänä päivänä toimitettu jäljennös tästä kertomuksesta ja toiset otokset mahdollisista valokuvista. Allekirjoitukseni ei merkitse tämän kertomuksen minkään osan paitsi mahdollisten omien huomautusteni hyväksymistä.

Allekirjoitus: _ Päiväys: _

F OSA   NEAFC-TARKASTAJIEN ILMOITUS

Päivämäärä … ja saapumisaika alukselle … UTC

Tietojen toimittamisen päivämäärä … ja kellonaika … UTC

Tarvittaessa tarkastuksen päättymispäivämäärä … ja -aika …UTC

Tarkastajan allekirjoitus …

Tarkastajan nimi (nimet) …


(1)  Jos tarkistuksen tulos on myönteinen, ympyröidään ”K”, jos se on kielteinen, ympyröidään ”E”, muussa tapauksessa ilmoitetaan tai kirjataan pyydetty tieto.

(2)  Suunnitelman 9 artikla vastaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 8 artiklaa.

(3)  Määrät aluksella NEAFC-sääntelyalueelle saavuttaessa.

(4)  NEAFC-sääntelyalueella pyydetyt ja aluksella pidetyt määrät.

(5)  NEAFC-sääntelyalueella lastatut (+) tai puretut (–) määrät.

(6)  Tarkastushetkellä aluksella olevat ilmoitetut määrät yhteensä.

(7)  Tarkastajien määrittämien aluksella olevien määrien ja päällikön ilmoittamien aluksella olevien kokonaismäärien erotus.

(8)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.A vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa C osaa.

(9)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.B vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa D osaa.

(10)  Liitteen II lisäys 2.A ()

(11)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.A vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa C osaa.

(12)  Liitteen II lisäys 2.B ()

(13)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.B vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa D osaa.

(14)  Liitteen II lisäys 2.B


LIITE VIII

SATAMAVALTION SUORITTAMAA VALVONTAA KOSKEVAT LOMAKKEET

Image

Image


LIITE IX

TARKASTUSKERTOMUKSEN MALLI

Image

Image

Image


LIITE X

TIEDONSIIRTOMUOTO JA -PROTOKOLLAT

A.   Tiedonsiirtomuoto

1.

Merkistö on ISO 8859.1:n mukainen.

2.

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

 

viestin alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (”//”) ja kirjaimilla ”SR”;

 

tietoelementin alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (”//”) ja kentän koodilla;

 

kentän koodi ja tieto erotetaan vinoviivalla (”/”);

 

tietoparit erotetaan välilyönnillä;

 

tietueen loppu ilmoitetaan kirjaimilla ”ER” ja kaksoiskauttaviivalla (”//”).

B.   Tiedonsiirtoprotokollat

Jäsenvaltioiden ja sihteeristön välisten ilmoitusten ja viestien sähköisessä siirrossa sovellettavat tiedonsiirtoprotokollat on testattava asianmukaisesti.

C.1   Kalastuksen valvontaa, tarkastuksia ja seurantaa koskevien tietojen sähköisessä siirrossa käytettävä muoto

Luokka

Tietoelementti

Kentän koodi

Tyyppi

Sisältö

Määritelmät

Järjestelmää koskeva tieto

Tietueen alku

SR

 

 

Ilmoittaa tietueen alun

Tietueen loppu

ER

 

 

Ilmoittaa tietueen lopun

Palautteen tila

RS

3 merkkiä

Koodit

ACK / NAK = Vastaanottoilmoitus / Ei vastaanottoilmoitusta

Vastauksen virhenumero

RE

3 numeroa

001 – 999

Koodit, jotka osoittavat toimintakeskuksen vastaanottamissa viesteissä olevat virheet

Viestiä koskeva tieto

Vastaanottaja

AD

3 merkkiä

ISO-1366-osoite

Viestin vastaanottavan osapuolen osoite, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

3 merkkiä

ISO-1366-osoite

Lähettävän sopimuspuolen osoite

Viestityyppi

TM

3 merkkiä

Koodi

Viestityypin kolme ensimmäistä kirjainta

Järjestysnumero

SQ

6 numeroa

NNNNNN

Viestin järjestysnumero

Tietueen numero

RN

6 numeroa

NNNNNN

Kyseisen vuoden tietueen järjestysnumero

Tietueen päivämäärä

RD

8 numeroa

VVVVKKPP

Vuosi, kuukausi ja päivä

Tietueen kellonaika

RT

4 numeroa

TTMM

Tunnit ja minuutit (UTC)

Päivämäärä

DA

8 numeroa

VVVVKKPP

Vuosi, kuukausi ja päivä

Kellonaika

TI

4 numeroa

TTMM

Tunnit ja minuutit (UTC)

Peruutettu ilmoitus

CR

6 numeroa

NNNNNN

Peruutettavan ilmoituksen numero

Peruutettavan ilmoituksen vuosi

YR

4 numeroa

NNNN

Peruutettavan ilmoituksen vuosi

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto

Radiokutsutunnus

RC

7 merkkiä

IRCS-koodi

Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Aluksen nimi

NA

30 merkkiä

 

Aluksen nimi

Ulkoinen rekisterinumero

XR

14 merkkiä

 

Aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Lippuvaltio

FS

3 merkkiä

ISO-3166

Rekisteröintivaltio

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

3 merkkiä

ISO-3166

Lippuvaltion rekisteröinnin yhteydessä antama yksilöllinen alusnumero

9 numeroa

+ enint. 9N

Sataman nimi

PO

20 merkkiä

 

Aluksen rekisteröintisatama

Aluksen omistaja

VO

60 merkkiä

 

Aluksen omistajan nimi ja osoite

Aluksen rahtaaja

VC

60 merkkiä

 

Aluksen rahtaajan nimi ja osoite

Aluksen ominaisuuksia koskeva tieto

Aluksen kapasiteetti

VT

2 merkkiä

”OC”/”LC”

”OC” OSLO 1947 -yleissopimuksen tai ”LC” LONDON ICTM-69 -sopimuksen mukaisesti

Yksikkö

 

4 numeroa

Vetoisuus

Aluksen kapasiteetti tonneina

Aluksen teho

VP

2 merkkiä

0-99999

Merkintä siitä, mitä mittayksikköä sovelletaan, ”HV” tai ”KW”

Yksikkö

 

5 numeroa

 

Pääkoneen kokonaisteho

Aluksen pituus

VL

2 merkkiä

”OA”/”PP”

Kokonaispituus ”OA” tai perpendikkeliväli ”PP”

 

 

3 numeroa

Pituus metreinä

Aluksen kokonaispituus metreinä pyöristettynä lähimpään täyteen metriin

Alustyyppi

TP

3 merkkiä

Koodi

Liitteessä XI olevan A osan mukaisesti

Pyydykset

GE

3 merkkiä

FAO-koodi

Kansainvälinen kalastuspyydysten tilastollinen standardiluokitus (liitteessä XI oleva C osa)

Lupaa koskeva tieto

Myöntämispäivä

IS

8 numeroa

VVVVKKPP

Päivämäärä, jona yhden tai useamman säännellyn lajin pyyntiin on myönnetty lupa

Säännellyt kalavarat

RR

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

Säänneltyjen kalavarojen FAO:n lajikoodit

Alkamispäivä

SD

8 numeroa

VVVVKKPP

Päivä, jona luvan/keskeytyksen voimassaolo alkaa

Päättymispäivä

ED

8 numeroa

VVVVKKPP

Säänneltyjen kalavarojen kalastusluvan voimassaolon päättymispäivä

Rajoitettu lupa

LU

1 merkki

 

”K” tai ”E” sen mukaan, onko lupa rajoitettu vai ei

Asianomainen alue

RA

6 merkkiä

ICES-koodi

Kielletty/-tyt alue(et)

Lajin nimi

SN

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

Rauhoitetut lajit

Toimintaa koskeva tieto

Leveyspiiri

LA

5 merkkiä

NDDMM *WGS-84)

esim.//LA/N6235 = 62°35′ pohjoista

Pituuspiiri

LO

6 merkkiä

E/WDDDMM (WGS-84)

esim.//LO/W02134 = 21°34′ läntistä

Leveyspiiri (desimaali)

LT

7 merkkiä

+/-DD.ddd 1

Arvo negatiivinen, jos leveyspiiri on eteläisellä pallonpuoliskolla1 (WGS84)

Pituuspiiri (desimaali)

LG

8 merkkiä

+/-DDD.ddd 1

Arvo negatiivinen, jos pituuspiiri on läntisellä pallonpuoliskolla1 (WGS84)

Matkan numero

TN

3 numeroa

001-999

Kalastusmatkan numero kuluvana vuonna

Kalastuspäivät

DF

3 numeroa

1 – 365

Matkan aikana sääntelyalueella vietettyjen päivien lukumäärä

Arvioitu päivämäärä

PD

8 numeroa

VVVVKKPP

Tulevan tapahtuman arvioitu päivämäärä UTC

Arvioitu kellonaika

PT

4 numeroa

TTMM

Tulevan tapahtuman arvioitu kellonaika UTC

Viikkosaalis

CA

 

 

Aluksella pidetyt kumulatiiviset saaliit lajeittain, kilogrammoina elopainoa pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan, siitä lähtien kun alus tuli sääntelyalueelle tai, jos saman matkan aikana on jo lähetetty ilmoitus, siitä lähtien kun viimeisin saalisilmoitus (”Catch”) on toimitettu, tarvittaessa pareittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

 

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

 

Määrä aluksella

OB

 

 

Määrä aluksella lajeittain kilogrammoina elopainoa pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan, tarvittaessa pareittain.

Laji

 

3 merkkiä

FAO-koodit

 

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

 

Jälleenlaivatut lajit

KG

 

 

Sääntelyalueella toiminnan aikana jälleenlaivatut määrät lajeittain kilogrammoina elopainoa pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Laji

 

3 merkkiä

FAO-koodit pareittain

 

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

 

Jälleenlaivattu mistä

TF

7 merkkiä

IRCS-koodi

Luovuttavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Jälleenlaivattu minne

TT

7 merkkiä

IRCS-koodi

Vastaanottavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Rannikkovaltio

CS

3 merkkiä

ISO-3166

Rannikkovaltio

Sataman nimi

PO

20 merkkiä

 

Tosiasiallisen sataman nimi

Ilmoituksia koskeva tieto

Saaliit

CA

 

 

Sopimuspuolen kalastusalusten pyytämät aluksesta puretut tai jälleenlaivatut kokonaissaaliit lajeittain tonneina elopainoa, pyöristettyinä tonneihin, tarvittaessa pareittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

 

Määrä

 

6 numeroa

0-9999999

 

Kumulatiivinen saalis

CC

 

 

Sopimuspuolen kalastusalusten pyytämät aluksesta puretut tai jälleenlaivatut kumulatiiviset kokonaissaaliit lajeittain tonneina elopainoa, pyöristettyinä tonneihin, tarvittaessa pareittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

 

Määrä

 

6 numeroa

0-9999999

 

Asianomainen alue

RA

6 merkkiä

ICES/NAFO-koodit

Kyseisen kalastusalueen koodi

Alue

ZO

3 merkkiä

ISO-3166

Sopimuspuolen alueen koodi

Vuosi ja kuukausi

YM

6 numeroa

VVVVKK

Ilmoituksen vuosi ja kuukausi

Valvontaa tai havaintoa koskeva tieto

Leveyspiiri

LA

5 merkkiä

NDDMM (WGS-84)

esim.//LA/N6235 = 62°35′ pohjoista

Pituuspiiri

LO

6 merkkiä

E/WDDDMM (WGS-84)

esim.//LO/W02134 = 21°34′ läntistä

Nopeus

SP

3 numeroa

Solmut * 10

esim. //SP/105 = 10,5 solmua

Kurssi

CO

3 numeroa

360 asteen asteikko

esim. //CO/270 = 270°

Toiminta

AC

3 merkkiä

Toiminnan koodi

Toiminnan 3 ensimmäistä merkkiä (ks. liitteessä XI oleva B osa)

Valvontakeinot

MI

3 merkkiä

NEAFC-koodi

”VES” = pinta-alus, ”AIR” = kiinteäsiipinen ilma-alus, ”HEL” = helikopteri

Sopimuspuolten nimettyjen tarkastajien henkilökortti (ID)

AI

7 merkkiä

NEAFC-koodi

Sopimuspuolen ISO-3166-koodi ja 4-numeroinen koodi tarvittaessa toistettuna

Havainnon järjestysnumero

OS

3 numeroa

0 - 999

Sääntelyalueella asiaa koskevan valvonnan aikana tehdyn havainnon järjestysnumero

Havainnon päivämäärä

DA

8 numeroa

VVVVKKPP

Päivämäärä, jona alus havaittiin

Havainnon kellonaika

TI

4 numeroa

TTMM

Kellonaika (UTC), jolloin alus havaittiin

Kohteen tunnistaminen

OI

7 merkkiä

IRCS-koodi

Havaitun aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Valokuva

PH

1 merkki

 

Otettiinko havaitusta aluksesta valokuva: ”K” tai ”E”

Vapaan tekstin kenttä

MS

255 merkkiä

 

Vapaan tekstin kenttä

C.2   Liitteissä käytetyt kentän koodit, joita ei käytetä NEAFC:n sihteeristön ja sopimuspuolten välisessä sähköisessä tiedonsiirrossa

Luokka

Tietoelementti

Kentän koodi

Tyyppi

Sisältö

Määritelmät

Kalastuspäiväkirjan

Päivittäinen saalis

CD

 

 

Aluksella pidetyt kokonaissaaliit lajeittain 24 tunnin jaksolla suoritettujen kalastustoimien osalta

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

Liitteessä II lueteltujen lajien FAO:n lajikoodit

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

Elopaino kilogrammoina

Nostojen/kalastustoimien kokonaismäärä päivän aikana

FO

6 numeroa

0-999999

Kalastustoimien lukumäärä 24 tunnin aikana

Poisheitetty saalis

RJ

 

 

Pyydetty ja poisheitetty määrä lajeittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

Elopaino kilogrammoina

Välitystapa

TU

 

 

Sen radioaseman nimi, jonka välityksellä ilmoitus lähetettiin

Päällikön nimi

MA

30 merkkiä

 

Päällikön nimi

Tuotantopäiväkirja

Tuotantomäärä

QP

 

 

Päiväkohtainen tuotantomäärä lajeittain

Lajin nimi

 

 

 

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

 

 

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

 

 

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

 

 

Tuotteen paino (kg)

 

 

 

 

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

Kumulatiivinen tuotanto ajanjaksolla

AP

 

 

Kokonaistuotantomäärä lajeittain sääntelyalueelle saapumisesta lukien

Lajin nimi

 

 

 

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

 

 

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

 

 

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

 

 

Tuotteen paino (kg)

 

 

 

 

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

Tuotekoodi

PR

1 merkki

 

Tuotteen koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Pakkaustyyppi

TY

3 merkkiä

 

Pakkaustyyppi (liitteessä XI oleva F osa)

Yksikköpaino

NE

 

 

Tuotteen nettopaino (kg)

Yksikkömäärä

NU

 

 

Pakkausten lukumäärä

C.3   C.1 tai C.2 kohdassa määritellyt kentän koodit aakkosjärjestyksessä

Kentän koodi

Tietoelementti

Käytetään ilmoituksessa tai viestissä

AC

Toiminta

OBS

AD

Vastaanottaja

Kaikki

AI

Nimetty tarkastaja

SEN

AP

Kumulatiivinen tuotanto ajanjaksolla

Tuotantopäiväkirja

CA

Saaliit

REP, JUR ,CAT, COX, Kalastuspäiväkirja

CC

Kumulatiivinen saalis

REP, JUR, Kalastuspäiväkirja

CD

Päivittäinen saalis

Kalastuspäiväkirja

CO

Kurssi

OBS

CR

Peruutettu ilmoitus

CAN

CS

Rannikkovaltio

POR

DA

Päivämäärä

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja, RET

DF

Kalastuspäivät

CAT, COX

ED

Päättymispäivä

LIM, AUT

ER

Tietueen loppu

Kaikki

FO

Nostojen/kalastustoimien kokonaismäärä päivän aikana

Kalastuspäiväkirja

FR

Lähettäjä

Kaikki

FS

Lippuvaltio

NOT, OBS

GE

Pyydykset

NOT, Kalastuspäiväkirja

IR

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja

IS

Myöntämispäivä

AUT

KG

Jälleenlaivatut lajit

TRA, POR, Kalastuspäiväkirja

LA

Leveyspiiri

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, Kalastuspäiväkirja

LG

Pituuspiiri (desimaali)

POS, ENT

LO

Pituuspiiri

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, Kalastuspäiväkirja

LT

Leveyspiiri (desimaali)

POS, ENT

LU

Rajoitettu lupa

NOT

MA

Päällikön nimi

Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja

MI

Valvontakeinot

SEN, SEX

MS

Vapaan tekstin kenttä

OBS

NA

Aluksen nimi

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja

NE

Yksikköpaino

Tuotantopäiväkirja

NU

Yksikkömäärä

Tuotantopäiväkirja

OB

Määrä aluksella

COE, POR, Kalastuspäiväkirja

OI

Kohteen tunnistaminen

OBS

OS

Havainnon järjestysnumero

OBS

PD

Arvioitu päivämäärä

TRA, POR

PH

Valokuva

OBS

PO

Sataman nimi

NOT, POR

PR

Tuotekoodi

Tuotantopäiväkirja

PT

Arvioitu kellonaika

TRA, POR

QP

Tuotantomäärä

Tuotantopäiväkirja

RA

Asianomainen alue

REP, JUR, LIM, Kalastuspäiväkirja

RC

Radiokutsutunnus

Kaikki

RD

Tietueen päivämäärä

Kaikki

RE

Vastauksen virhenumero

RET

RJ

Poisheitetty saalis

Kalastuspäiväkirja

RN

Tietueen numero

Kaikki

RR

Säännellyt kalavarat

AUT, SUS

RS

Palautteen tila

RET

RT

Tietueen kellonaika

Kaikki

SD

Alkamispäivä

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Lajin nimi

Tuotantopäiväkirja, LIM

SP

Nopeus

OBS

SQ

Järjestysnumero

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Tietueen alku

Kaikki

TF

Jälleenlaivattu mistä

TRA, Logbook

TI

Kellonaika

Kaikki

TM

Viestityyppi

Kaikki paitsi kalastuspäiväkirja ja tuotantopäiväkirja

TN

Matkan numero

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, Kalastuspäiväkirja

TP

Alustyyppi

NOT, OBS

TT

Jälleenlaivattu minne

TRA, Kalastuspäiväkirja

TU

Välitystapa

Kalastuspäiväkirja

TY

Pakkaustyyppi

Tuotantopäiväkirja

VC

Aluksen rahtaaja

NOT

VL

Aluksen pituus

NOT

VO

Aluksen omistaja

NOT

VP

Aluksen teho

NOT

VT

Aluksen kapasiteetti

NOT

XR

Ulkoinen rekisterinumero

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Vuosi ja kuukausi

REP, JUR

YR

Peruutetun ilmoituksen vuosi

CAN

ZO

Alue

JUR

D. 1   Jäsenvaltioista NEAFC:n sihteeristöön liitteen III mukaisesti edelleen toimitettavien ilmoitusten ja viestien rakenne

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toimitettava aluksiltaan saamansa ilmoitukset ja viestit edelleen NEAFC:n sihteeristölle asetuksen (EU) N:o 1236/2010 9 ja 11 artiklan mukaisesti, kuitenkin seuraavin muutoksin:

osoite (AD) korvataan NEAFC:n sihteeristön osoitteella (XNE),

lisätään seuraavat tietoelementit: tietueen päivämäärä (RD), tietueen kellonaika (RT), tietueen numero (RN) ja mistä (FR).

D. 2   Vastausviestit

Sopimuspuolen sitä pyytäessä NEAFC:n sihteeristö lähettää vastausviestin aina kun se on vastaanottanut sähköisesti lähetetyn ilmoituksen tai viestin.

a)

Vastausviestin muoto:

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, ilmoituksen lähettävä sopimuspuoli

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; ”XNE” on NEAFC (joka lähettää vastausviestin)

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; vastausviestin viestityyppi ”RET”

Järjestysnumero

SQ

O

Ilmoitusta koskeva tieto; aluksen lähettämän ilmoituksen järjestysnumero kuluvana vuonna (vastaanotetun ilmoituksen mukaan)

Radiokutsutunnus

RC

O

Ilmoitusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (vastaanotetun ilmoituksen mukaan)

Palautteen tila

RS

M

Ilmoitusta koskeva tieto; koodi osoittaa, onko ilmoitus/viesti vastaanotettu vai ei (”ACK” tai ”NAK”)

Vastauksen virhenumero

RE

O

Ilmoitusta koskeva tieto; numero osoittaa virhetyypin. Vastauksen virhenumerot ovat taulukossa b

Tietueen numero

RN

M

Ilmoitusta koskeva tieto; vastaanotetun ilmoituksen/viestin tietuenumero

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; RET-viestin lähetyspäivämäärä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; RET-viestin lähettämisen kellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun

b)

Vastauksen virhenumerot:

Aihe/Liite

Virheet

Virheen selitys

Edellyttää jatko toimia

Hyväksytty

Tiedonanto

101

 

Viesti ei luettavissa

 

102

 

Tiedon arvo tai koko rajojen ulkopuolella

 

104

 

Pakollisia tietoja puuttuu

 

105

 

Tämä ilmoitus koskee samaa asiaa, ja sen tila on ”ei vastaanotettu” (NAK), koska tila oli sama aiemman vastaanottamisen yhteydessä

 

106

 

Ei hyväksyttävä tietolähde

 

 

150

Järjestysvirhe

 

 

151

Päivämäärä/kellonaika tulevaisuudessa

 

 

155

Tämä ilmoitus koskee samaa asiaa, ja sen tila on ”vastaanotettu” (ACK), koska tila oli sama aiemman vastaanottamisen yhteydessä.

Liite I

 

250

Yritys ilmoittaa alus uudestaan

 

 

251

Alusta ei ole ilmoitettu

 

 

252

Lajia ei koske AUT, LIM tai SUS

Liite III

301

 

Saalisilmoitus tehty ennen saalis saavuttaessa -ilmoitusta

 

302

 

Jälleenlaivausilmoitus tehty ennen saalis saavuttaessa -ilmoitusta

 

303

 

Saalis poistuttaessa -ilmoitus tehty ennen saalis saavuttaessa -ilmoitusta

 

304

 

Sijainti-ilmoitusta ei saatu (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Sijainti-ilmoitus ilman saalis saavuttaessa -ilmoitusta

Liite VIII

401

 

Valvonta-aluksen poistumisilmoitus tehty ennen saapumisilmoitusta

 

 

450

Havaintoilmoitus tehty ilman valvonta-aluksen saapumisilmoitusta

 

 

451

Tarkastajia tai tarkastusalusta ei ole ilmoitettu


LIITE XI

NEAFC:n SIHTEERISTÖLLE TOIMITETTAVISSA ILMOITUKSISSA KÄYTETTÄVÄT KOODIT

A.   Tärkeimmät alustyypit

FAO-koodi

Alustyyppi

BO

Suojelualus

CO

Kalastuskoulutusalus

DB

Pohjahara-alus (ei jatkuva)

DM

Pohjahara-alus (jatkuva)

DO

Puomitroolari

DOX

Muu pohjahara-alus e.m.l.

FO

Kalankuljetusalus

FX

Muu kalastusalus e.m.l.

GO

Verkkoalus

HOX

Muu tukialus e.m.l.

HSF

Tehdastukialus

KO

Sairaalalaiva

LH

Käsisiima-alus

LL

Pitkäsiima-alus

LO

Siima-alus

LP

Vapapyydysalus

LT

Siima-alus (vedettävät uistinsiimat)

MO

Monikäyttöalukset

MSN

Käsisiimoja käyttävä nuotta-alus

MTG

Ajoverkkotroolari

MTS

Kurenuottatroolari

NB

Yhtä nostoverkkoa käyttävä alus

NO

Nostoverkkoa käyttävä alus

NOX

Muu nostoverkkoa käyttävä alus e.m.l.

PO

Pumppujen avulla pyytävä alus

SN

Kierrenuotta-alus

SO

Nuotta-alus

SOX

Muu nuotta-alus e.m.l.

SP

Kurenuotta-alus

SPE

Eurooppalaistyyppinen kurenuotta-alus

SPT

Kurenuottaa käyttävä tonnikala-alus

TO

Troolarit

TOX

Muu troolari e.m.l.

TS

Sivutroolari

TSF

Pakastussivutroolari

TSW

Tuorekalastussivutroolari

TT

Perätroolari

TTF

Peräpakastustroolari

TTP

Perätehdastroolari

TU

Levityspuomitroolari

WO

Sulkupyydysalus

WOP

Merta-alukset

WOX

Muu sulkupyydysalus e.m.l.

ZO

Kalastuksen tutkimusalus

DRN

Ajoverkkoalus

e.m.l. = ei muualla luokiteltu


B.   Alusten tärkeimmät toiminnat

Kirjainkoodi

Luokka

ANC

Ankkurointi

DRI

Ajoverkkokalastus

FIS

Kalastus

HAU

Verkkojen nosto

PRO

Jalostus

STE

Kulkeminen

TRX

Jälleenlaivaus alukseen tai aluksesta

OTH

Muut (täsmennetään)


C.   Tärkeimmät pyydystyypit

FAO:n kirjainkoodi

Pyydystyyppi

Saartopyydykset

PS

Kureköydellä

PS1

Yhdellä aluksella koettava kurenuotta

PS2

Kahdella aluksella koettava kurenuotta

Nuotat

SSC

Skotlantilainen nuotta

Pohjatroolit

OTB

Pohjatrooli

PTB

Paritroolit

TBN

Meriraputroolit

TBS

Katkaraputroolit

OTT

Parilliset ovitroolit

Pelagiset troolit

OTM

Pelagiset ovitroolit

PTM

Pelagiset paritroolit

Verkot ja pussiverkot

GNS

Ankkuroitu verkko

GND

Ajoverkot

GEN

Muu verkko

Sulkupyydykset

FPO

Merta

Koukut ja siimat

LHP

Käsisiimat

LHM

Mekaaniset käsisiimat

LLS

Ankkuroitu pitkäsiima

LLD

Ajosiima

LL

Pitkäsiima

LTL

Uistelusiima

LX

Koukut ja siimat

Koentalaitteet

HMP

Pumput


D.   Tärkeimmät pyydyksiin kiinnitettävien tarvikkeiden ja laitteiden luokat

<

FAO:n 3-kirjaiminen koodi

Tarvike tai laite

BSC

Troolin perän alapuolinen suojaverkko

TSC

Troolin perän yläpuolinen suojaverkko

SBG

Troolin perän suojaverkko

CPP

Nostopussin kiristysköyden vahvikeverkko

CDL

Sulkuköysi

LST

Nostoköydet

RST

Vanneköydet

FLP

Sulkuverkko

SNT

Seulaverkko

SRP

Vahvistusköydet

TQT

Varmistusverkko

MLT

Rinnakkaisten trooliperien yhteisjame

STL

Vahvikejame

LAR

Jameköysi

FLT

Koho

EMD

Sähkömekaaniset laitteet

KTE

Trooliovi

SPG

Erotteluritilät

SMP