ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.132.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
23. toukokuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 426/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 427/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 428/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 429/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta yhteisen muodon määrittämiseksi henkilöautojen valmistajien toimittamia virheitä koskevia ilmoituksia varten ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 430/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta oliiviöljyn yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrittämiseksi

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 431/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/270/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3137)

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 426/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan nojalla ja asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kreikalta 27 päivänä maaliskuuta 2006 vastaanotettu hakemus nimityksen ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) rekisteröimisestä suojatuksi alkuperänimitykseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2).

(2)

Belgia sekä eräs kanadalainen yksityisyritys vastustivat kyseistä rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 1 kohdan nojalla. Vastaväitteet otettiin tutkittaviksi asetuksen 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b, c ja d alakohdan nojalla. Komissio kehotti 17 päivänä helmikuuta 2011 päivätyllä kirjeellä osapuolia sopimaan asiasta keskenään.

(3)

Kreikka ja vastaväitteen esittäjät pääsivät asiasta sopimukseen, jonka nojalla eritelmään ja tiivistelmään tehtiin vähäisiä muutoksia lisäämällä maitohappo ja sitruunahappo sallittujen säilöntäaineiden luetteloon sekä rajoittamalla suolaliuoksen natriumkloridipitoisuus fermentointivaiheessa 8,5 prosenttiin. Kreikka ja vastaväitteen esittäjät sopivat myös, että nimityksen ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis, Halkidikin vihreät oliivit) rekisteröinti ei saisi estää sellaisen tuotteen markkinoille saattamista, jonka nimitykseen sisältyy sanat ”Halkidikin lajike”, kunhan kyseinen tuote sisältää tätä lajiketta tai tästä lajikkeesta johdettua lajiketta ja kunhan kuluttajia ei johdeta harhaan, lajikkeen nimen käytössä noudatetaan reilun kilpailun periaatetta eikä sen käyttöön liity suojellun alkuperänimityksen väärinkäyttöä. Tämän sopimuksen mukaisesti tämä toteutuisi, jos teksti ”Halkidikin lajike” esitettäisiin pakkausmerkinnöissä pienemmin kirjaimin kuin tuotteen nimi kohtuullisen etäisyyden päässä tuotteen myyntinimikkeestä ja siten, että sen yhteydessä mainitaan tuotteen alkuperä silloin, kun se ei ole peräisin Halkidikista.

(4)

Edellä esitetyn perusteella nimitys ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis, Halkidikin vihreät oliivit) olisi kirjattava suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin. Yhteenveto olisi päivitettävä ja julkaistava.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys.

2 artikla

Päivitetty yhteenveto on asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 190, 14.7.2010, s. 37.


LIITE I

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

KREIKKA

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SAN)


LIITE II

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” (PRASINES ELIES HALKIDIKIS, HALKIDIKIN VIHREÄT OLIIVIT)

ΕΥ-N:o: EL-PDO-0005-0539–27.03.2006

SAN ( X ) SMM ( )

Tässä yhteenvedossa esitetään tuote-eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Maatalouden kehitys- ja elintarvikeministeriö, luomuviljelyosasto, perinteisten tuotteiden sekä SAN-SMM-yksikkö)

Osoite:

Aharnon 29, 104 39 Ateena

Puhelinnumero:

210 2125152

Faksi:

Sähköposti

ax29u030@minagric.gr

2.   Ryhmä:

Nimi:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (Polygyroun ja Halkidikin maatalousosuuskuntien yhteistyöelin), liikenimeltään ’Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής’ (Viokalliergitiki Chalkidikis – Halkidikin luomuviljely)

Osoite:

Konstantinoupoleos 13, 63 100 Polygyros

Puhelinnumero:

23710 23076

Faksi:

Sähköposti

eas-pol@otenet.gr

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja: ( X ) Muu: ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.6:

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina.

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista edellytyksistä)

4.1   Nimi:

’Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής’

(Prasines Elies Chalkidikis, Halkidikin vihreät oliivit)

4.2   Kuvaus:

”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) ovat vihreitä oliiveja, jotka ovat peräisin yksinomaan lajin Olea Europea lajikkeista ”Χονδρολιά Χαλκιδικής” (Hondrolia Halkidikis) ja ”Χαλκιδικής” (Halkidikis). Oliiveille, joita näistä lajikkeista kasvatetaan Halkidikissa, on tyypillistä hedelmän suuri koko ja hedelmälihan suuri määrä kiveen verrattuna, kirkas vihreä/vihreänkeltainen väri, kevyt hedelmäinen tuoksu, hiukan kitkerä ja voimakas maku, joka ei ole rasvainen. Tämä johtuu siitä, että oliivipuut ovat vuosisatojen kuluessa sopeutuneet seudun maaperä- ja sääolosuhteisiin, ja myös oliivinkasvattajien viljelytekniikoista.

”Prasines Elies Halkidikis” jaetaan neljään tuoteluokkaan:

1.

kokonaiset oliivit

2.

oliivit, joista kivet on poistettu

3.

täytetyt oliivit, joista kivet on poistettu. Täytteenä voidaan käyttää manteleita, punaisia paprikoita, porkkanaa, suolakurkkua ja valkosipulia. Täyttäminen tehdään käsin. Täytteeseen käytettyjen ainesten määrä ei saa ylittää 15:tä prosenttia oliivien painosta.

4.

murskatut oliivit.

Kaikkia näitä tuotetyyppejä voi maustaa oreganolla, timjamilla, laakerinlehdellä, sellerillä, valkosipulilla, kapriksella ja punaisella paprikalla. Käytettyjen mausteiden määrä ei saa ylittää 2,5:tä prosenttia oliivien painosta.

Oliivien täyttämiseen ja maustamiseen saa käyttää vain Halkidikin hallintoalueelta peräisin olevia tuotteita.

Kun tuote saatetaan kuluttajan saataville, sillä on oltava seuraavat ominaisuudet:

Tuoteluokka

Muuttuja

Kokonaiset oliivit

Oliivit, joista on kivi poistettu

Täytetyt oliivit, joista kivi on poistettu

Murskatut oliivit

Hedelmän fysikaaliset ominaisuudet

Lieriön-/kartionmuotoinen hedelmä, joka päättyy selkeästi erottuvaan ”nänniin”; kova ja kiiltävä kuori ja kirkas vihreä/kellanvihreä väri.

Hedelmäliha kiinteä ja mehukas.

Hedelmäliha jonkin verran rikkoutunut, kivet ehjät, mehuisa.

Hedelmän aistinvaraiset ominaisuudet

Kevyt, hedelmäinen tuoksu, ei rasvaista makua.

Maku hiukan kitkerä ja voimakas. Jos oliivit maustetaan, mausteiden maut erottuvat.

Maku hiukan kitkerä ja voimakas, ja sitä täydentävät täytteiden maut.

Maku hiukan kitkerä ja voimakas. Jos oliivit maustetaan, mausteiden maut erottuvat.

Hedelmän laatu-ominaisuudet

Kaikki oliivit kuuluvat laatuluokkiin ”ekstra” ja ”hieno”, hyväksytty vähimmäiskoko vastaa arvoa 181/200 hedelmää kiloa kohti. Molemmissa laatuluokissa viallisten hedelmien määrä saa olla enintään 7 prosenttia oliivien nettopainosta.

Suolaveden ominaisuudet

Suolavedessä on enintään 8,5 % prosenttia natriumkloridia, sen pH on 3,8–4,0, ja siinä on happoa erittäin vähän, 0,8 prosenttia.

Suolaveteen säilöttyjen oliivien nettopaino

Vähintään 65 prosenttia lopputuotteen painosta

Vähintään 55 prosenttia lopputuotteen painosta

Vähintään 65 prosenttia lopputuotteen painosta

Muihin käsittelyssä ja kauppakunnostuksessa käytettäviin laatumuuttujiin ja apuaineisiin sovelletaan elintarvikelainsäädännön määräyksiä sekä Maailman kauppajärjestön ja Codex alimentariuksen kansainvälisiä normeja.

4.3   Maantieteellinen alue:

Maantieteellinen alue, josta Halkidikin vihreät oliivit ovat peräisin, on Halkidikin hallintoalue, joka rajoittuu luoteessa Tessalonikin hallintoalueeseen ja muissa suunnissa Egean mereen. Alue käsittää maantieteellisesti kolmesta niemestä koostuvan (kolmen sormen muotoisen) Halkidikin niemimaan lukuun ottamatta itäisintä niemeä, jolla sijaitsee Athos-vuori. Sitä ei lueta Halkidikiin, koska se on autonominen alue.

Hallintoalueen pinta-alasta 47 prosenttia eli 137 160 hehtaaria on metsää ja metsämaata, kun taas 32,7 prosenttia eli 95 500 hehtaaria on maatalousmaata. Kasteltu pinta-ala on 20 000 hehtaaria, mikä vastaa 21:tä prosenttia viljellyn maan kokonaispinta-alasta. Halkidikin oliivitarhojen pinta-ala on 23 000 hehtaaria.

4.4   Alkuperätodisteet:

Halkidikin vihreät oliivit viljellään, käsitellään ja kunnostetaan kauppaa varten Halkidikin hallintoalueella. Sekä tuottajat että öljypuutarhat rekisteröidään Halkidikin oliivintuotantorekisteriin ja yhdennettyyn hoito- ja valvontajärjestelmään (OSDE), jotka päivitetään vuosittain. Raaka-aineen määrä ja alkuperä tarkastetaan aina kun käsittelylaitoksiin toimitetaan lähetys. Ne merkitään kirjanpitoon, ja samalla tehdään merkinnät tuottaja- ja toimittajarekistereihin. Jokaisen käsittelylaitoksen nimi ja sitä koskevat tiedot on kirjattu Halkidikin kauppa- ja teollisuuskamarin rekisteriin sekä yksilöllisellä koodilla vastaavaan yhteisön ohjaus- ja takuutukien maksaja- ja valvontaviraston (Opekepe) rekisteriin.

4.5   Tuotantomenetelmä:

1.   Oliivien kasvattaminen ja korjuu

Melkein kaikissa Halkidikin öljypuutarhoissa puut on istutettu perinteisen ja uudenaikaisen istutustiheyden väliin sijoittuvalla tiheydellä. Puiden etäisyys toisistaan on 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 ja 6 × 7 m. Suurin osa tuottajista harjoittaa järjestöjensä kautta yhdennettyä viljelmienhoitojärjestelmää, joka dokumentoidaan. Vuoroviljelysyistä mutta myös varmistaakseen, että oliivit ovat suuria ja laatu hyvä, viljelijät leikkaavat puita järjestelmällisesti talvella ja kesällä ja hävittävät leikkuujätteet.

Sato vaihtelee keskimäärin 9 000 kilon paikkeilla hehtaaria kohti vuodessa.

Sato korjataan vuosittain syyskuun 15 ja lokakuun 10–15 päivän välillä, kun hedelmät ovat tuottajien ja heidän järjestöjensä haluamassa kypsyysasteessa ja halutun värisiä. Tuottajat käyttävät tikapuita kerätessään oliiveja käsin. Oliivit pannaan muovilaatikoihin, joissa ne myös kuljetetaan tehtaaseen. Oliiveissa ei saa olla mukana lehtiä, puuta eikä muita vierasaineita. Niiden on oltava tasaisen värisiä, vihreitä/kellanvihreitä. Niissä ei saa olla iskujen jälkiä, naarmuja, hyönteisten pistoja, sairauksia, linnunnokan jälkiä ym. Kun oliivit otetaan vastaan käsittelylaitoksessa, ne punnitaan ja laatu tarkastetaan ja ne merkitään saapuneiden tuotteiden luetteloon.

2.   Käsittely

Kun oliivit on vastaanotettu, ne siirretään sammioihin, joissa kitkeryys poistetaan. Sitä varten ne käsitellään natriumhydroksidilla, jonka pitoisuus on 1,5–2 prosenttia riippuen lämpötilasta ja oliivien kypsyysasteesta. Tämä vaihe kestää 12 tuntia. Natriumhydroksidi poistetaan kolmella huuhtelulla, sammioihin pannaan vettä, ja oliivit ovat siellä 8 tuntia. Vesi vaihdetaan 2–3 kertaa 8 tunnin välein. Kitkeryys voidaan poistaa myös luonnollisesti: käytetään vain vettä, jota vaihdetaan. Käytettiinpä kumpaa tapaa tahansa, pidetään huolta siitä, että oliiveihin jää lievä kitkeryys.

Tämän käsittelyn jälkeen oliivit siirretään sammioihin fermentaatiota varten. Sammioihin pannaan enintään 8,5-prosenttista suolavettä. Veden suolapitoisuutta ja pH:ta valvotaan tarkasti, ja suolaa lisätään tarvittaessa. Oliiveja pidetään tässä vaiheessa, kunnes suolapitoisuus asettuu haluttuun pitoisuuteen. Fermentaatio on jo käynnistynyt edellisessä vaiheessa, ja sen kesto riippuu oliivien kypsyysasteesta ja ympäristön lämpötilasta. Se kestää 2–4 kuukautta.

Kivi poistetaan koneellisesti. Oliivin toiseen päähän tehdään poikittainen leikkaus, ja sitten ristinmuotoinen leikkaus varrenpuoleiseen päähän. Kivi poistetaan veden ja mekaanisen paineen avulla. Murskaamisessa käytetään kevyttä mekaanista puristusta, joka ei vahingoita hedelmälihaa eikä kiveä.

Täytettäviksi tarkoitetut oliivit viedään työpöydille, ja kokeneet työntekijät täyttävät ne käsin. Oliivien täyttäminen on Halkidikissa perinteinen käytäntö, ja täytteeksi käytetään manteleita tai pieniä paloja punaista paprikaa, porkkanaa, suolakurkkua ja valkosipulia.

Oliivit voidaan maustaa seudun aromaattisilla yrteillä (oregano, timjami, kapris, laakerinlehti, valkosipuli, selleri ja punainen paprika).

3.   Laaduntarkistus ja luokittelu koon mukaan – kauppakunnostus

Fermentaation ja kivenpoiston jälkeen oliivit siirretään sammioista työpöydille. Kokeneet työntekijät tarkastavat oliivit silmämääräisesti ja poistavat käsin kaikki oliivit, jotka ovat murskautuneet tai muuten vaurioituneet tai kärsineet. Oliivit siirretään sitten nauhakuljettimilla luokittelijoiden käsittelyyn. Nämä luokittelevat oliivit koon mukaan ja sijoittavat ne pakkausastioihin.

Oliivit pakataan tavallisimmin muovilaatikoihin, jotka ovat kuluttajien kannalta haitattomia eivätkä vahingoita tuotetta, tai pelti- tai lasiastioihin riippumatta sisällön määrästä. Astiat täytetään suolavedellä, jolloin voidaan EU:n ja Kreikan lainsäädännön mukaisesti lisätä L-askorbiinihappoa tai sitruuna- tai maitohappoa tuotteen säilymisen parantamiseksi.

Oliivit voidaan kauppakunnostaa myös Halkidikin ulkopuolella sijaitsevissa laitoksissa. Tuote toimitetaan niihin käsiteltynä. Jäljitettävyys on varmistettava kuormakirjoilla, kirjanpitoasiakirjoilla ja kohdassa 4.8 esitetyillä merkintäsäännöillä.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

1.   Luonnollinen yhteys

Halkidikin hallintoalueen maanviljelymaa on erityisen sopivaa oliivien viljelyyn, sillä öljypuu kehittyy ja antaa satoa kaikenlaisella maalla, ravinneköyhistä vuoriston kivisistä kalkkimaista tasankojen kalkkialkuperää oleviin hedelmällisiin alluviaalisiin maihin.

Halkidikin ilmasto on oliiville erityisen sopiva: vaikka Halkidiki sijaitsee Kreikan pohjoisosassa, sen rannat Egean merellä ovat pitkät (630 km rantaviivaa), minkä vuoksi Halkidiki sijaitsee samoilla vähimmäis- ja enimmäisisotermikäyrillä kuin etelämpänä sijaitsevat oliivinviljelyalueet, kuten Messinia, Etoloakarnania ja Attiki. Siellä myös sataa paljon, tasangoilla keskimäärin 450 mm ja vuorilla 850 mm vuodessa.

Halkidikin ilmasto suosii oliivinkasvatusta myös siksi, että sille ovat luonteenomaisia – korkeusoloista riippuen – leudoista kylmiin vaihtelevat talvet ja leudoista kuumiin ja kuiviin vaihtelevat kesät sekä pitkät ajanjaksot niiden välillä. Keskilämpötilat kesällä eivät ylitä 22:tä celsiusastetta, ja talvella lämpötila harvoin laskee alemmas kuin –10 celsiusasteeseen edes vuorilla. Nämä sääolot ovat oliiville erinomaiset.

Suuren koon lisäksi Halikidikin vihreille oliiveille on tyypillistä kova ja kiiltävä, kirkas vihreä/kellanvihreä kuori, runsas, kiinteä ja mehukas hedelmäliha, hiukan hedelmäinen tuoksu ja hiukan kitkerä ja voimakas maku.

Halkidikin maaperä- ja sääolot sekä oliivien viljely- ja kauppakunnostustekniikat vaikuttavat tuotteen erinomaiseen laatuun seuraavin tavoin:

Korjuuaikana on pitkään melko alhaisia lämpötiloja, mikä yhdessä viljelytekniikoiden – erityisesti puiden leikkaaminen ja jäämien hävittäminen – ja lajikkeiden dynaamisuuden kanssa vaikuttaa siten, että tuotanto on vakaata ja oliivit kasvavat erittäin suuriksi ja hedelmälihaa on paljon suhteessa kiveen.

Koska maaperä on etupäässä kalkkiperäistä, oliivin hedelmät sisältävät runsaasti haihtuvia aineita, joista niiden hieman hedelmäinen tuoksu johtuu.

Aurinkoisen ilmaston ja kesän leutojen lämpötilojen ansiosta sekä siitä syystä, että tuottajat ja heidän järjestönsä seuraavat kypsymistä, oliivien väri korjuuhetkellä on kirkkaan vihreä ja hedelmäliha on mehukas ja sopivan tiivis, jotta kivi voidaan poistaa helposti ilman, että hedelmä vahingoittuu tai vaurioituu.

Viljelytekniikoiden ja erityisesti kastelun ansiosta sekä siksi, että kypsymistä seurataan, oliiveissa on vähän öljyä, minkä ansiosta ne eivät maistu rasvaisilta ja toisaalta aromaattiset ominaisuudet korostuvat. Samalla vältytään hapettumiselta, joten oliivit säilyvät paremmin.

Kun korjuu tehdään perinteiseen tapaan käsin, oliivi säilyy erinomaisena ja se voidaan jatkossa käsitellä hyvin. Samaten lajittelu käsin ja oliivien täyttäminen käsin varmistavat sen, että lopputuote on erinomainen ja aito.

Samaten käsittelylaitokset yhdistävät perinteisiä käytänteitä ja mukauttavat käsittelytekniikoita kyseisiin lajikkeisiin ja niiden erityisominaisuuksiin. Siten ne voivat hallita fermentaatioon liittyvät vaikeudet, säilyttävät muuttumattomina oliivien aistinvaraiset ominaisuudet ja onnistuvat jatkuvasti tuottamaan ainutlaatuista tuotetta, joka tunnetaan hiukan kitkerästä ja voimakkaasta maustaan kaikkialla Kreikassa. Monet näistä tehtaista vievät Halkidikin vihreitä oliiveja moniin kohteisiin ulkomailla.

2.   Historiallinen yhteys

Halkidikin oliivitarhoista on mainintoja vuodesta 1415 lähtien: Andronikosin öljypuutarha Pyhän Paavalin luostarin alueella Kassandrassa, Vatopedin luostarin alueella Kalamarian Souflarissa (Nea Triglia) ja sen naapurissa olevassa Daudloussa (Eleohoria) hajallaan sijaitsevat vanhat öljypuut sekä Olympiadaan kuuluvan Kaukanian saarella sijaitsevan Ivironin luostarin öljypuutarha. Muualla Halkidikissa oli viljeltyjä öljypuita, jotka usein antoivat nimen paikkakunnalle. Vaikuttaa siltä, että näiden öljypuiden hedelmiä käytettiin pääasiassa pöytäoliivien tuottamiseen.

1800-luvun puolivälissä Halkidikilla alettiin kasvattaa järjestelmällisesti öljypuita. Luonnonvaraisia puita lisättiin istukkaista ja viljeltyjä öljypuita lisättiin pienemmässä mittakaavassa istuttamalla taimista. Tämä muutos lienee johtunut pääasiassa siitä, että vuonna 1863 julkaistun uusia öljypuutarhojen lupia koskevan säädöksen verotussäännökset suosivat sitä. Hristakis Zografos oli jo vuonna 1887 perustanut Portarian suuren öljypuutarhan, jonka pinta-ala oli noin 500 hehtaaria ja jossa oli yli 32 000 öljypuuta. Samoihin aikoihin Hatsi-Osman perusti suuren höyryllä käyvän öljymyllyn Polygyroun Gerakiniin. Tämä merkitsi Halkidikin vastaavien laitosten uudenaikaistamiseta.

Halkidikin yhteys öljypuuhun ja oliiviin perustuu vuosisatojen viljelyyn ja öljypuutuotteiden tuotantoon seudulla, kuten historiankirjoissa kerrotaan, mutta myös tähän päivään asti säilyneisiin kansanperinteisiin. Oliivi on ollut Halkidikissa vähintään viimeisten kahden sadan vuoden aikana tärkeä tekijä niin talouselämässä kuin yhteiskunnallisessa toiminnassa ja asukkaiden kulttuuriperinteessä.

4.7   Valvontaelin:

Nimi

:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Maataloustuotteiden sertifiointi- ja valvontalaitos, OPEGEP) – AGROCERT

Osoite

:

Patision & Androu 1, 11257 Ateena

Puhelinnumero

:

210 8231277

Faksi

:

210 8231438

Sähköposti

:

info@agrocert.gr

Nimi

:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Halkidikin aluehallitus), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (maatalouden kehittämisen osasto)

Osoite

:

63100 Πολύγυρος (63100 Polygyros).

Puhelinnumero

:

23710 39314

Faksi

:

23713 39207

Sähköposti

:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8   Merkinnät:

Merkinnöissä on suojatun alkuperänimityksen ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) ja siihen liittyvien merkintöjen lisäksi oltava merkinnät, joiden avulla tuotteen alkuperä ja suoja voidaan todeta. Merkinnöistä on käytävä ilmi:

numerokoodi, joka osoittaa tuotantovuoden, käsittelylaitoksen, erän ja lopullisen kauppakunnostuslaitoksen, mikäli kauppakunnostus tapahtuu eri laitoksessa,

tuotteen viimeinen käyttöpäivä, jos kyseessä on lopullinen kauppakunnostus,

tuotteen tunnus, jossa on tuotteen nimi kreikkalaisin tai latinalaisin kirjaimin ja joka ympäröi soikeaa kuvaa, jossa on Halkidikin kartta (brittiläisen Society for the Diffusion of Useful Knowledge -yhdistyksen litografiasta vuodelta 1829) taustana ja etualalla terttu vihreitä oliiveja.

Image

Kun Halikidikin vihreitä oliiveja käytetään tahnaan, voidaan käyttää nimitystä ”Πάστα από ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ””, mikäli tahnan valmistukseen käytetään yksinomaan Halkidikin vihreitä oliiveja ja sen lisäksi korkeintaan 7 prosenttia ekstra-neitsytoliiviöljyä.


23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 427/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten. Mainitun asetuksen 8 artiklassa säädetään erityistakuut Suomen ja Ruotsin markkinoille tarkoitetuille eläinperäisille elintarvikkeille. Elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa munia kyseisten jäsenvaltioiden markkinoille, on noudatettava tiettyjä salmonellaa koskevia sääntöjä. Siinä säädetään myös, että tällaisten munien lähetysten mukana on oltava todistus siitä, että on tehty mikrobiologinen testi negatiivisin tuloksin unionin lainsäädännön mukaisesti.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 14 päivänä lokakuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1688/2005 (2) myönnetään tällaiset erityistakuut.

(3)

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 1688/2005 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat näytteenottoa munien alkuperäparvista ja näytteiden tutkimiseen tarkoitettuja mikrobiologisia menetelmiä. Siinä vahvistetaan myös malli terveystodistukselle, jonka on seurattava munia sisältävien lähetysten mukana.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaan tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden osalta annetut erityistakuut voidaan ulottaa koskemaan kokonaisuudessaan tai osittain mitä tahansa jäsenvaltiota tai jäsenvaltion aluetta, jolla on Ruotsin ja Suomen osalta hyväksyttyä ohjelmaa vastaavaksi tunnustettu valvontaohjelma kyseisten eläinperäisten elintarvikkeiden osalta.

(5)

Tanskan eläinlääkintä- ja elintarvikeviranomainen toimitti 5 päivänä lokakuuta 2007 komissiolle hakemuksen, joka koski erityistakuiden myöntämistä Tanskalle munissa esiintyvän salmonellan osalta Tanskan koko alueen osalta asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti. Hakemukseen sisältyy kuvaus Tanskan esittämästä munissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmasta.

(6)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea sopi kokouksessaan 18 päivänä kesäkuuta 2008 salmonellan valvontaohjelmia käsittelevästä komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta ”Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus”, jäljempänä ’ohjeet’.

(7)

Munia koskevan Tanskan salmonellavalvontaohjelman katsotaan vastaavan Suomen ja Ruotsin osalta hyväksyttyä ohjelmaa ja noudattavan ohjeita. Tanskan viranomaiset toimittivat lisäksi 20 päivänä toukokuuta 2011 tiedot, jotka osoittavat, että salmonellan esiintyminen kanojen kasvatusparvissa ja täysikasvuisten munivien kanojen parvissa Tanskassa vuosina 2008, 2009 ja 2010 oli ohjeiden mukaista.

(8)

Erityistakuut olisi tämän vuoksi ulotettava koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munalähetyksiä. Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 1688/2005 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat näytteenottoa munien alkuperäparvista, näytteiden tutkimiseen tarkoitettuja mikrobiologisia menetelmiä ja terveystodistuksen mallia, olisi sovellettava tällaisiin lähetyksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Annetaan Tanskalle lupa soveltaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja salmonellaa koskevia erityistakuita asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa määriteltyjä munia sisältäviin, Tanskaan tarkoitettuihin lähetyksiin.

2 artikla

1.   Näytteenotto 1 artiklassa tarkoitettujen munien alkuperäparvista on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1688/2005 4 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille näytteille on tehtävä mikrobiologinen testaus salmonellan varalta asetuksen (EY) N:o 1688/2005 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen munien lähetysten mukana on oltava asetuksen (EY) N:o 1688/2005 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn mallin mukainen todistus.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 271, 15.10.2005, s. 17.


23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 428/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan ensimmäisen kohdan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Amerikan yhdysvallat on pyytänyt Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen viinikauppasopimuksen (2) mukaisesti, että kyseisen valtion nimi lisätään komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 (3) liitteessä XV olevan B osan sarakkeeseen, jossa esitetään maat, jotka voivat käyttää jonkin sellaisen rypälelajikkeen nimeä, joka voi esiintyä viinien merkinnöissä mainitun asetuksen 62 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Sen jälkeen kun on varmistettu, että mainitun asetuksen 62 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 62 artiklan 4 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, Amerikan yhdysvallat olisi lisättävä mainitussa liitteessä olevaan kyseiseen sarakkeeseen sen rypälelajikkeen nimen kohdalle, jota pyyntö koskee.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 607/2009 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitteessä XV olevan B osan rivi 58 seuraavasti:

”58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Amerikan yhdysvallat

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 87, 24.3.2006, s. 2.

(3)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.


23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 429/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta yhteisen muodon määrittämiseksi henkilöautojen valmistajien toimittamia virheitä koskevia ilmoituksia varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut valmistajan ilmoitukset hiilidioksidipäästöjä koskevissa tiedoissa olevista virheistä ovat tärkeitä varmistettaessa tietoja, jotka muodostavat perustan erityisten päästötavoitteiden sekä kaikkia valmistajia koskevien keskimääräisten päästöjen laskemiselle, virheiden ilmoittamista varten on syytä säätää selkeästä ja läpinäkyvästä menetelmästä.

(2)

Lisäksi on asianmukaista säätää virheiden ilmoittamisessa käytettävästä yhteisestä muodosta, jotta valmistajien komissiolle ilmoittamat tiedot voidaan varmistaa ja käsitellä nopeasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään komission asetuksen (EU) N:o 1014/2010 (2) 9 artiklaan 3, 4, ja 5 kohdat seuraavasti:

”3.   Valmistajien, jotka ilmoittavat virheistä asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, on käytettävä ilmoitustensa pohjana komission 8 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittamia alustavia tietoja.

Virheitä koskevien ilmoitusten on sisällettävä kaikki tiedot ajoneuvorekisteröinneistä, joista ilmoituksen antava valmistaja on vastuussa.

Virhe on ilmoitettava kutakin versiota koskevissa tiedoissa erillisenä merkintänä, jonka otsikko on ”Valmistajan huomiot” ja jossa annetaan jokin seuraavista koodeista:

a)

koodi A, jos valmistaja on muuttanut tietoja;

b)

koodi B, jos ajoneuvoa ei voida tunnistaa;

c)

koodi C, jos ajoneuvo ei kuulu asetuksen (EY) N:o 443/2009 soveltamisalaan tai sen tuotanto on lopetettu.

Kolmannen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi katsotaan, että ajoneuvoa ei voida tunnistaa, jos valmistaja ei voi tunnistaa tai korjata tyypin, variantin tai version koodia tai tilanteen mukaan alustavissa tiedoissa esitettyä tyyppihyväksyntänumeroa.

4.   Jos valmistaja ei ole ilmoittanut virheitä komissiolle 3 kohdan mukaisesti tai jos ilmoitus jätetään asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan jälkeen, kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitetut alustavat arvot katsotaan lopullisiksi.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu virheitä koskeva ilmoitus on toimitettava sähköisellä kirjoitussuojatulla tietovälineellä, jossa on merkintä ”Notification of error – CO2 from cars”, ja ilmoitus on lähetettävä postitse seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

BELGIUM

Lisäksi ilmoituksesta on lähetettävä sähköinen kopio tiedoksi seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

ja

CO2-monitoring@eea.europa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2010, s. 15.


23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 430/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta oliiviöljyn yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan a, d ja j alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 33 artiklassa säädetään, että komissio voi päättää sallia, että riittävät takeet tarjoavat, jäsenvaltioiden hyväksymät elimet tekevät varastointisopimuksia kaupan pitämästään oliiviöljystä, jos Euroopan unionin joidenkin alueiden markkinoilla esiintyy vakavia häiriöitä.

(2)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla 20 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 826/2008 (2) 4 artiklassa säädettynä aikana markkinoilla todettu oliiviöljyn keskihinta on alle asetuksen (EY) N:o 1234/2007 33 artiklassa ilmoitetun tason Espanjassa ja Kreikassa, eli jäsenvaltioissa, jotka yhdessä tuottavat yli kaksi kolmasosaa unionissa tuotetusta oliiviöljystä. Kyseinen seikka on aiheuttanut vakavan häiriön näiden jäsenvaltioiden markkinoilla. Unionin oliiviöljymarkkinoille on leimallista suuri keskinäinen riippuvuus, minkä vuoksi Espanjan ja Kreikan markkinoiden vakava häiriö uhkaa levitä kaikkiin oliiviöljyä tuottaviin jäsenvaltioihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklassa säädetään, että oliiviöljylle voidaan myöntää yksityisen varastoinnin tukea ja että komission olisi vahvistettava kyseinen tuki ennakolta tai tarjouskilpailumenettelyllä.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 826/2008 vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt. Mainitun asetuksen 6 artiklan mukaan tarjouskilpailumenettely on aloitettava kyseisen asetuksen 9 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(5)

Kokonaismäärä, jolle yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää, olisi vahvistettava tasolle, joka markkina-analyysien mukaan edistäisi markkinoiden vakautta.

(6)

Sopimusten tekemisestä johtuvien hallinnollisten ja valvontatehtävien helpottamiseksi olisi vahvistettava tuotteen vähimmäismäärä, josta kukin tarjous on tehtävä.

(7)

Olisi vahvistettava vakuus sen varmistamiseksi, että toimijat täyttävät sopimusvelvoitteensa ja että toimenpiteestä saadaan toivottu markkinavaikutus.

(8)

Kuluvan markkinointivuoden markkinatilanteen kehityksen ja seuraavan markkinointivuoden ennusteiden perusteella komissiolla olisi oltava mahdollisuus päättää voimassa olevien sopimusten keston lyhentämisestä ja tuen määrän mukauttamisesta vastaavasti. Mahdollisuus on sisällytettävä sopimukseen asetuksen (EY) N:o 826/2008 21 artiklan mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava määräaika, jona jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikki hyväksyttävät tarjoukset komissiolle.

(10)

Jotta voitaisiin estää hintojen putoaminen hallitsemattomasti, reagoida nopeasti poikkeukselliseen markkinatilanteeseen ja varmistaa toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Aloitetaan tarjouskilpailumenettely asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksityisen varastoinnin tuen tason määrittämiseksi tämän asetuksen liitteessä lueteltujen ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XVI olevassa 1 kohdassa määriteltyjen oliiviöljyluokkien osalta.

2.   Kokonaismäärä, jolle yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää, on enintään 100 000 tonnia.

2 artikla

Sovellettavat säännöt

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Osajakso, jona tarjouksia voidaan jättää ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa, alkaa 31 päivänä toukokuuta 2012 ja päättyy 5 päivänä kesäkuuta 2012 kello 11.00 Brysselin aikaa.

Osajakso, jona tarjouksia voidaan jättää toisessa osittaisessa tarjouskilpailussa, alkaa edeltävän osajakson päättymistä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä ja päättyy 19 päivänä kesäkuuta 2012 kello 11.00 Brysselin aikaa.

2.   Tarjousten on koskettava 180 päivän varastointijaksoa.

3.   Kunkin tarjouksen on koskettava vähintään 50 tonnin suuruista määrää.

4   Jos toimijan tarjouskilpailussa jättämä tarjous koskee useita laatuluokkia tai eri osoitteissa sijaitsevia säiliöitä, hänen on tehtävä kustakin tapauksesta erillinen tarjous.

5.   Tarjouksia voidaan jättää ainoastaan Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Kyproksessa, Maltassa, Portugalissa ja Sloveniassa.

4 artikla

Vakuudet

Tarjouksen tekijän on asetettava vakuus, jonka määrä on 50 euroa tonnilta tarjouksessa mainittua oliiviöljyä.

5 artikla

Sopimusten keston lyhentäminen

Komissio voi oliiviöljyn markkinatilanteen ja sen oletetun kehityksen perusteella ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää voimassa olevien sopimusten keston lyhentämisestä ja tuen määrän mukauttamisesta vastaavasti. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehtävässä sopimuksessa on oltava viittaus kyseiseen mahdollisuuteen.

6 artikla

Tarjouskilpailussa tehtyjen tarjousten ilmoittaminen komissiolle

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle erikseen kaikki asetuksen (EY) N:o 826/2008 12 artiklassa tarkoitetut hyväksyttävät tarjoukset 24 tunnin kuluessa tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kunkin tarjouskilpailun osajakson päättymisestä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Michel BARNIER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.


LIITE

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oliiviöljyluokat

Ekstra-neitsytoliiviöljy

Neitsytoliiviöljy


23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 431/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2012,

kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio suoritti Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) laatiman tuholaisriskianalyysin perusteella arvioinnin, jonka mukaan Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) aiheuttavat haitallisia vaikutuksia tartunnalle alttiille kasveille. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti Solanum tuberosum L. -perunan mukuloihin, istutettaviksi tarkoitetut mukaan lukien, jäljempänä ’perunan mukulat’, joita tuotetaan koko unionissa. Kyseisiä organismeja ei ole lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä I eikä liitteessä II.

(2)

Portugali on ilmoittanut komissiolle, että Epitrix cucumeris (Harris)- ja Epitrix similaris (Gentner) -organismeja esiintyy kyseisessä jäsenvaltiossa. Espanjan 8 päivänä syyskuuta 2010 toimittamassa ilmoituksessa annetaan tieto ensimmäisistä Epitrix similaris (Gentner) -havainnoista kyseisen jäsenvaltion yhdellä alueella. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat myös, että Epitrix cucumeris (Harris)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismeja esiintyy eräässä sellaisessa kolmannessa maassa, joka nykyisin vie perunan mukuloita unioniin.

(3)

Olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka koskevat perunan mukuloiden tuontia unioniin kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- tai Epitrix tuberis (Gentner) -organismia. Lisäksi olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka koskevat sellaisilta unionin alueilta, joilla vahvistetaan yhden tai useamman kyseisen organismin esiintyminen, peräisin olevien perunan mukuloiden siirtämistä.

(4)

Tutkimuksia Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien esiintymisestä perunan mukuloissa ja perunapelloilla olisi suoritettava kaikissa jäsenvaltioissa, ja niiden tulokset olisi annettava tiedoksi. Jäsenvaltiot voivat halutessaan suorittaa myös muita kasveja koskevia tutkimuksia.

(5)

Toimenpiteisiin olisi kuuluttava jäsenvaltioiden velvollisuus määrittää rajattuja alueita tapauksissa, joissa vahvistetaan Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- tai Epitrix tuberis (Gentner) -organismin esiintyminen, jotta kyseiset organismit voidaan hävittää tai ainakin estää niiden leviäminen sekä varmistaa niiden esiintymisen tiivis seuranta.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa mukautettava lainsäädäntöään tämän päätöksen mukaiseksi.

(7)

Tämän päätöksen olisi oltava voimassa 30 päivään syyskuuta 2014, jotta sen tehokkuuden arviointiin on riittävästi aikaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismeja koskevat kiellot

Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismeja, jäljempänä ’asianomaiset organismit’, ei saa tuoda unioniin tai levittää unionin alueella.

2 artikla

Perunan mukuloiden tuonti unioniin

1.   Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita, istutettavaksi tarkoitetut mukaan lukien, jäljempänä ’perunan mukulat’, jotka ovat peräisin (2) sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, saa tuoda unioniin ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 1 jakson 1 kohdan mukaiset erityiset tuontivaatimukset.

2.   Vastuussa olevan viranomaisen on tarkastettava perunan mukulat liitteessä I olevan 1 jakson 5 kohdan mukaisesti niiden saapuessa unioniin.

3 artikla

Perunan mukuloiden siirtäminen unionissa

Perunan mukuloita, jotka ovat peräisin 5 artiklan mukaisesti määritetyiltä rajatuilta alueilta unionissa, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Perunan mukuloita, jotka on 2 artiklan mukaisesti tuotu unioniin sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 3 kohdassa asetetut edellytykset.

4 artikla

Asianomaisia organismeja koskevat tutkimukset ja tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä alueellaan vuosittain virallisia tutkimuksia asianomaisten organismien esiintymisestä perunan mukuloissa ja tarvittaessa muissa isäntäkasveissa sekä pelloilla, joilla perunan mukuloita kasvatetaan.

Jäsenvaltioiden on annettava tutkimusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

2.   Kaikki tapaukset, joissa jotakin asianomaista organismia esiintyy tai sen esiintymistä epäillään, on annettava välittömästi tiedoksi vastuussa oleville viranomaisille.

5 artikla

Rajatut alueet ja kyseisillä alueilla toteutettavat toimenpiteet

1.   Jos jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulosten tai muun näytön perusteella jonkin asianomaisen organismin esiintymisen osalla alueestaan, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä määritettävä rajattu alue, joka koostuu saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti.

Sen on toteutettava liitteessä II olevan 2 jakson mukaiset toimenpiteet.

2.   Jos jäsenvaltio toteuttaa toimenpiteitä 1 kohdan mukaisesti, sen on välittömästi annettava tiedoksi luettelo rajatuista alueista, niiden rajat sekä alueiden sijaintikartat ja kuvaus kyseisillä rajatuilla alueilla sovellettavista toimenpiteistä.

6 artikla

Vaatimusten noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tarvittaessa muutettava asianomaisten organismien kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2014.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No 5” ja ”Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No 12”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE I

1   JAKSO

Unioniin tuontia koskevat erityisvaatimukset

1)

Sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, peräisin olevien perunan mukuloiden mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus, jäljempänä ’todistus’, jonka kohtaan ”lisäilmoitus” sisältyvät 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 2000/29/EY lueteltujen säännösten soveltamista.

2)

Todistukseen on sisällyttävä joko a tai b alakohdan mukaiset tiedot:

a)

perunan mukulat on kasvatettu kasvintuhoojista vapaalla alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti;

b)

perunan mukulat on pesty tai harjattu, niin että niissä on jäljellä multaa enintään 0,1 prosenttia, tai niille on tehty vastaava käsittely, jolla saavutetaan sama tulos ja jolla poistetaan kyseessä olevat asianomaiset organismit ja varmistetaan, etteivät asianomaiset organismit ole vaarassa levitä.

3)

Todistukseen on sisällyttävä

a)

tieto siitä, että perunan mukulat on välittömästi ennen vientiä suoritetussa virallisessa tarkastuksessa todettu vapaiksi kyseessä olevista asianomaisista organismeista ja niiden aiheuttamista oireista ja että ne sisältävät enintään 0,1 prosenttia multaa;

b)

tieto siitä, että pakkausmateriaali, jossa perunan mukulat tuodaan, on puhdasta.

4)

Jos annetaan 2 kohdan a alakohdassa esitetyt tiedot, kasvintuhoojista vapaan alueen nimi on mainittava kohdassa ”alkuperäpaikka”.

5)

Perunan mukulat, jotka tuodaan unioniin 1–4 kohdan mukaisesti, on tarkastettava komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti vahvistetussa saapumispaikassa tai määräpaikassa sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kohdassa 1–4 säädetyt vaatimukset.

2   JAKSO

Siirtämistä koskevat edellytykset

1)

Perunan mukuloita, jotka ovat peräisin unionissa sijaitsevilta rajatuilta alueilta, saa siirtää tällaisilta alueilta muille kuin rajatuille alueille unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (2) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos ne täyttävät 2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2)

Perunan mukuloiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

perunan mukulat on kasvatettu komission direktiivin 92/90/ETY (3) mukaisessa rekisteröidyssä tuotantopaikassa tai ne on kasvattanut komission direktiivin 93/50/ETY (4) mukaisesti rekisteröity tuottaja taikka ne on siirretty direktiivin 93/50/ETY mukaisesti rekisteröidystä varastosta tai lähetyskeskuksesta;

b)

perunan mukulat on pesty tai harjattu, niin että niissä on jäljellä multaa enintään 0,1 prosenttia, tai niille on tehty vastaava käsittely, jolla saavutetaan sama tulos ja jolla poistetaan kyseessä olevat asianomaiset organismit ja varmistetaan, ettei ole vaaraa asianomaisten organismien leviämisestä; ja

c)

pakkausmateriaali, jossa perunan mukulat siirretään, on puhdasta.

3)

Perunan mukuloita, jotka tuodaan unioniin 1 jakson mukaisesti sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, saa siirtää unionin sisällä ainoastaan, jos niiden mukana on 1 kohdassa tarkoitettu kasvipassi.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38.

(4)  EYVL L 205, 17.8.1993, s. 22.


LIITE II

5 ARTIKLASSA SÄÄDETYT RAJATUT ALUEET JA TOIMENPITEET

1   JAKSO

Rajattujen alueiden määrittäminen

1)

Rajattujen alueiden on muodostuttava seuraavista vyöhykkeistä:

a)

saastunut vyöhyke, joka sisältää ainakin pellot, joilla on vahvistettu jonkin asianomaisen organismin esiintyminen, sekä pellot, joilla saastuneita perunan mukuloita on kasvatettu; ja

b)

puskurivyöhyke, jonka leveys on vähintään 100 metriä yli saastuneen vyöhykkeen reunan; jos jokin pelto on osittain kyseisen levyisen alueen sisällä, koko pellon on sisällyttävä puskurivyöhykkeeseen.

2)

Jos useampia puskurivyöhykkeitä menee osittain päällekkäin tai sijaitsee lähellä toisiaan, on määritettävä rajattu alue, johon sisältyvät sekä kyseessä olevat rajatut alueet että niiden väliin jäävät alueet.

3)

Määrittäessään saastunutta vyöhykettä ja puskurivyöhykettä jäsenvaltioiden on vankkojen tieteellisten periaatteiden mukaisesti otettava huomioon seuraavat tekijät: asianomaisten organismien biologia, saastumisaste, isäntäkasvien levinneisyys, näyttö asianomaisten organismien vakiintumisesta ja asianomaisten organismien kyky levitä luonnollisesti.

4)

Jos jonkin asianomaisen organismin esiintyminen saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, saastuneen vyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajoja on tarkasteltava uudelleen ja muutettava vastaavasti.

5)

Jos rajatulla alueella ei 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten perusteella ole havaittu kyseistä asianomaista organismia kahden vuoden aikana, asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava, että organismia ei enää esiinny kyseisellä alueella ja että alue ei enää ole rajattu. Sen on tiedotettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2   JAKSO

5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet rajatuilla alueilla

Jäsenvaltioiden toteuttamiin toimenpiteisiin rajatuilla alueilla on sisällyttävä vähintään seuraavat:

1)

toimenpiteet asianomaisten organismien hävittämiseksi tai niiden leviämisen estämiseksi, esimerkiksi käsittelyt ja tuholaisten torjunta sekä tarvittaessa kielto istuttaa isäntäkasveja;

2)

tiivis seuranta asianomaisten organismien esiintymisen varalta suorittamalla asianmukaisia tarkastuksia;

3)

perunan mukuloiden siirtämistä pois rajatuilta alueilta koskeva valvonta.