ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.123.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 123

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
9. toukokuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 393/2012, annettu 7 päivänä toukokuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Thaimaata koskevasta kohdasta sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luettelossa, joista saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 394/2012, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012, kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2012/2013 loppuun asti

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 395/2012, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012, tariffikiintiön avaamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013 teollisuudelle tarkoitetun sokerin tietyille määrille

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 396/2012, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

33

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 397/2012, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012, unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien lisämäärien jakokertoimen vahvistamisesta, lisähakemusten hylkäämisestä ja hakemusten jättämisjakson lopettamisesta markkinointivuonna 2011/2012

35

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2012/14/EU, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metyylinonyyliketonin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ( 1 )

36

 

*

Komission direktiivi 2012/15/EU, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta margosa-uutteen lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ( 1 )

39

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/248/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä toukokuuta 2012, päätösten 2005/692/EY, 2005/734/EY, 2007/25/EY ja 2009/494/EY muuttamisesta lintuinfluenssan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä toukokuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettujen käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelemisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 392/2012,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.

(2)

Kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkintöjä koskevia säännöksiä on annettu neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutuksen osoittamisen osalta 23 päivänä toukokuuta 1995 annetussa komission direktiivissä 95/13/EY (2).

(3)

Kotitalouksien kuivausrumpujen käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaissähkönkysynnästä unionissa. Kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutusta voidaan jo saavutettujen energiatehokkuusparannusten lisäksi vielä huomattavasti alentaa.

(4)

Komission direktiivi 95/13/EY olisi kumottava, ja tässä asetuksessa olisi vahvistettava uudet säännökset, jotta voidaan varmistaa, että energiamerkintä kannustaa dynaamisella tavalla tavarantoimittajia edelleen parantamaan kotitalouksien kuivausrumpujen energiatehokkuutta ja nopeuttamaan markkinoiden suuntautumista energiatehokkaampaan teknologiaan.

(5)

Kotitalouksien kuivaavia pyykinpesukoneita käsitellään neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta 19 päivänä syyskuuta 1996 annetussa komission direktiivissä 96/60/EY (3). Kuivaavilla pyykinpesukoneilla on tiettyjä erityisominaisuuksia, joiden vuoksi ne tulisi jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(6)

Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (4) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(7)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien kuivausrumpujen, myös kaasukäyttöisten kuivaajien merkinnälle yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.

(8)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien kuivausrumpujen teknistä dokumentaatiota ja tuoteselostetta koskevat vaatimukset.

(9)

Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava mainittujen laitteiden kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämisaineistossa.

(10)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen.

(11)

Jotta siirtyminen direktiivistä 95/13/EY tähän asetukseen olisi helpompaa, tämän asetuksen mukaisesti merkittyjen kotitalouksien kuivausrumpujen olisi katsottava olevan direktiivin 95/13/EY mukaisia.

(12)

Direktiivi 95/13/ETY olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset kotitalouksien verkkosähköä käyttäville ja kaasukäyttöisille kuivausrummuille ja kalustepeitteisille kotitalouksien kuivausrummuille, mukaan luettuina laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta kotitalouksien kuivaaviin pyykinpesukoneisiin eikä kotitalouksien kuivauslinkoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2010/30/EU 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1)

’Kotitalouksien kuivausrummulla’ tarkoitetaan laitetta, jossa kuivataan tekstiilejä pyörivässä rummussa, jonka läpi johdetaan kuumaa ilmaa ja joka on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

2)

’Kalustepeitteisellä kotitalouksien kuivausrummulla’ tarkoitetaan kotitalouksien kuivausrumpua, joka on tarkoitettu asennettavaksi kaappiin, sille varattuun syvennykseen tai vastaavaan paikkaan ja joka vaatii kalusteoven.

3)

’Kotitalouksien kuivaavalla pyykinpesukoneella’ tarkoitetaan kotitalouksien pyykinpesukonetta, jossa on sekä linkoustoiminto että valmius tekstiilien kuivaamiseen, yleensä kuumentamalla ja rumpukuivaamalla.

4)

’Kotitalouksien kuivauslingolla’ tarkoitetaan laitetta, jossa tekstiileistä poistetaan vesi linkoamalla pyörivässä rummussa, minkä jälkeen vesi poistetaan automaattisesti pumpulla; laite on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

5)

’Hormiin liitettävällä kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, johon johdetaan ilmaa, joka tuulettaa kosteuden tekstiileistä huoneeseen tai ulkoilmaan.

6)

’Kondensoivalla kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, jossa on joko kondensoiva tai muuta menetelmää käyttävä laite kosteuden poistamiseksi kuivaukseen käytetystä ilmasta.

7)

’Automaattisella kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, joka lopettaa kuivauksen havaittuaan johtokykyä tai lämpötilaa mittaamalla tekstiilien saavuttaneen tietyn kosteuspitoisuuden.

8)

’Muulla kuin automaattisella kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, joka lopettaa kuivauksen ennalta määrätyn ajan kuluttua joko ajastimen avulla tai käsikäyttöisesti.

9)

’Ohjelmalla’ tarkoitetaan sarjaa ennalta määriteltyjä toimintoja, joiden tavarantoimittaja on ilmoittanut sopivan tietyntyyppisten tekstiilien kuivaukseen.

10)

’Kuivausohjelmalla’ tarkoitetaan valitulle ohjelmalle määriteltyä täydellistä kuivausprosessia.

11)

’Ohjelman kestolla’ tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelman käynnistymisestä sen loppumiseen lukuun ottamatta käyttäjän ohjelmoimaa viivettä.

12)

’Nimelliskapasiteetilla’ tarkoitetaan tavarantoimittajan 0,5 kilogramman tarkkuudella ilmoittamaa tietyntyyppisten kuivien tekstiilien enimmäismassaa, joka kotitalouksien kuivausrummussa voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti.

13)

’Vajaalla täytöllä’ tarkoitetaan puolta kotitalouksien kuivausrummun nimelliskapasiteetista tietyllä ohjelmalla.

14)

’Kondensointiteholla’ tarkoitetaan kondensoivan kuivausrummun kondensoiman kosteusmassan ja tekstiileistä kuivausohjelman lopussa poistetun kosteusmassan välistä suhdetta.

15)

’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa kotitalouksien kuivausrumpu on kytketty pois päältä loppukäyttäjän tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuilla laitteen säätimillä tai kytkimillä ja jossa se saavuttaa alhaisimman tehonkulutuksensa, joka voi jatkua määräämättömän ajan, kun kotitalouksien kuivausrumpu on kytketty virtalähteeseen ja sitä käytetään tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti. Jos loppukäyttäjän käytettävissä ei ole säätimiä tai kytkimiä, pois päältä -tilalla tarkoitetaan tilaa, joka saavutetaan, kun kotitalouksien kuivausrumpu palaa itsestään pysyvään tehonkulutustilaan.

16)

’Päälle jätettynä -tilalla’ tarkoitetaan alhaisinta tehonkulutustilaa, joka voi jatkua määräämättömän ajan sen jälkeen kun ohjelma on loppunut eikä loppukäyttäjä enää tee muita toimenpiteitä kotitalouksien kuivausrummun tyhjentämisen lisäksi.

17)

’Vastaavalla kotitalouksien kuivausrummulla’ tarkoitetaan markkinoille saatettua kotitalouksien kuivausrummun mallia, jolla on sama nimelliskapasiteetti, samat tekniset ja suoritusominaisuudet, sama energiankulutus ja kondensoivan rummun ollessa kyseessä sama kondensointiteho, sama vakiopuuvillaohjelman kesto ja sama äänitaso kuivauksen aikana kuin toisessa kotitalouksien kuivausrummun mallissa, jonka sama tavarantoimittaja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla.

18)

’Loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka ostaa kotitalouksien kuivausrummun tai jonka oletetaan olevan ostamassa sellaista.

19)

’Myyntipisteellä’ tarkoitetaan paikkaa, jossa kotitalouksien kuivausrumpuja on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

20)

’Vakiopuuvillaohjelmalla’ tarkoitetaan puuvillatekstiilien kuivausohjelmaa, jossa tekstiilien alkuperäisen kosteuspitoisuuden ollessa 60 prosenttia jäljelle jäävä kosteuspitoisuus on 0 prosenttia.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen;

b)

saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste;

c)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio;

d)

tiettyä kotitalouksien kuivausrumpua koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energia- tai hintatietoja;

e)

tiettyä kotitalouksien kuivausrumpua koskevassa teknisessä myynninedistämisaineistossa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien kuivausrummuissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan a alakohdan mukaisesti toimittama merkki;

b)

kun kotitalouksien kuivausrumpuja tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan sellaisella tavalla, joka merkitsee, ettei mahdollisen loppukäyttäjän voi olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, siten kuin direktiivin 2010/30/EU 7 artiklassa säädetään, on niitä markkinoitaessa annettava tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;

c)

tiettyä kotitalouksien kuivausrumpua koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energia- tai hintatietoja;

d)

tiettyä kotitalouksien kuivausrumpua koskevassa teknisessä myynninedistämisaineistossa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viittaus kyseisen mallin energiatehokkuusluokkaan.

5 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä V määriteltyä menettelyä arvioidessaan, ovatko ilmoitettu energiatehokkuusluokka, kuivauskertaa kohti määritetty energiankulutus, kondensoivan rummun ollessa kyseessä kondensointitehokkuusluokka, nimelliskapasiteetti, pois päältä -tilan ja päälle jätettynä -tilan tehonkulutus, päälle jätettynä -tilan kesto, kuivausohjelman kesto ja äänitaso vaatimusten mukaisia.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Tässä uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti liitteessä V annettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 95/13/EY 29 päivästä toukokuuta 2012 lähtien.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta painettuihin mainoksiin eikä painettuun tekniseen myynninedistämisaineistoon, jotka julkaistaan ennen 29 päivää syyskuuta 2012.

2.   Kotitalouksien kuivausrumpujen, jotka on saatettu markkinoille ennen 29 päivää toukokuuta 2012, on oltava direktiivin 95/13/EY säännösten mukaisia.

3.   Tämän asetuksen säännösten mukaisten kotitalouksien kuivausrumpujen, jotka saatetaan markkinoille tai joita tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi ennen 29 päivää toukokuuta 2012, katsotaan olevan direktiivin 95/13/EY vaatimusten mukaisia.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 29 päivästä toukokuuta 2012. Asetuksen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 29 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 136, 21.6.1995, s. 28.

(3)  EYVL L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.


LIITE I

Merkintä

1.   HORMIIN LIITETTÄVÄN KUIVAUSRUMMUN MERKINTÄ

Image

1.1

Kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen hormiin liitettävien kuivausrumpujen merkinnässä on oltava

I

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien kuivausrumpumallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukainen energiatehokkuusluokka; kotitalouksien kuivausrummun energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;

IV

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, liitteen VII mukaisesti;

V

kotitalouksien kuivausrummun tyyppi;

VI

kuivausaika minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin, kun rumpu on täynnä ja käytetään vakiopuuvillaohjelmaa;

VII

nimelliskapasiteetti kiloina vakiopuuvillaohjelmalle, kun rumpu on täynnä;

VIII

äänitehotaso (painotettu keskiarvo – LWA), joka on ilmaistu dB:einä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, kuivausvaiheessa vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella.

1.2

Hormiin liitettävän kotitalouksien kuivausrummun merkinnän on oltava malliltaan tämän liitteen 4 kohdan mukainen. Jos mallille on myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU:n ympäristömerkistä.

2.   KONDENSOIVAN KUIVAUSRUMMUN MERKINTÄ

Image

2.1

Edellä 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi kondensoivan kotitalouksien kuivausrummun merkinnässä on mainittava

IX

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukainen kondensaatiotehokkuusluokka.

2.2

Kotitalouksien kondensoivan kuivausrummun merkinnän on oltava malliltaan tämän liitteen 4 kohdan mukainen. Jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EU) N:o 66/2010 mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU-ympäristömerkistä.

3.   KAASUKÄYTTÖISEN KUIVAUSRUMMUN MERKINTÄ

Image

3.1

Kaasukäyttöisen kotitalouksien kuivausrummun merkinnässä on oltava 1 kohdan 1 alakohdassa luetellut tiedot.

3.2

Kaasukäyttöisen kotitalouksien kuivausrummun merkinnän on oltava malliltaan tämän liitteen 4 kohdan mukainen. Jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EU) N:o 66/2010 mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU-ympäristömerkistä.

4.   MERKIN MALLI

4.1

Kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen hormiin liitettävien kuivausrumpujen osalta merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan).

Image

EU-merkin reunaviiva: 5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus ja ”Energia”-tunnus (yhdistettynä): leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 12 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa.

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 18 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, 100 % mustaa.

Image

Painotettu vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 30 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.

Image

Kotitalouksien kuivausrummun tyyppi:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

Kuivausohjelman kesto:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Nimelliskapasiteetti:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Äänitehotaso:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Tähti: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 92 × 15 mm.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 9 pt, 100 % mustaa.

4.2

Kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen kondensoivien kuivausrumpujen osalta merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan).

Image

EU-merkin reunaviiva: 5 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki; EU-tunnus ja ”Energia”-tunnus (yhdistettynä): leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 12 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa.

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 18 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, 100 % mustaa.

Image

Painotettu vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 30 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.

Image

Kotitalouksien kuivausrummun tyyppi:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

Kuivausohjelman kesto:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Nimelliskapasiteetti:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Äänitehotaso:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Tähti: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 92 × 15 mm.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 9 pt, 100 % mustaa.

Image

Kondensointitehokkuusluokka:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri regular 16 pt, vaakaskaalaus 75 %, 100 % mustaa ja Calibri Bold 22 pt, vaakaskaalaus 75 %, 100 % mustaa.

4.3

Kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen kaasukäyttöisten kuivausrumpujen osalta merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan).

Image

EU-merkin reunaviiva: 5 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki; EU-tunnus ja ”Energia”-tunnus (yhdistettynä): leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 12 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa.

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 18 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, 100 % mustaa.

Image

Painotettu vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 30 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.

Image

Kotitalouksien kuivausrummun tyyppi:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

Kuivausohjelman kesto:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Nimelliskapasiteetti:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Äänitehotaso:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: 100 % syaani – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Tähti: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 92 × 15 mm.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 9 pt, 100 % mustaa.


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE II

Tuoteseloste

1.

Kotitalouksien kuivausrummun tuoteselosteen tiedot on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin, ja tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien kuivausrumpumallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

c)

nimelliskapasiteetti kiloina puuvillatekstiilejä, kun kone on täynnä ja käytetään vakiopuuvillaohjelmaa;

d)

onko kuivausrumpu hormiin liitettävä, kondensoiva vai kaasukäyttöinen kotitalouksien kuivausrumpu;

e)

energiatehokkuusluokka liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti;

f)

verkkosähköä käyttävän kotitalouksien kuivausrummun osalta:

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEc ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

kaasukäyttöisen kotitalouksien kuivausrummun osalta:

 

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC(Gas) ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWhKaasu vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

ja

 

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC(Gas)el ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

g)

onko kotitalouksien kuivausrumpu ’automaattinen kuivausrumpu’ vai ’muu kuin automaattinen kuivausrumpu’;

h)

jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisesti, voidaan tämä tieto lisätä;

i)

vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) täydellä ja vajaalla rummulla;

j)

tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po ) ja päälle jätettynä -tilassa (Pl ) vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla;

k)

päälle jätettynä -tilan kesto, jos kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu tehonhallintajärjestelmällä;

l)

ilmoitus siitä, että ’vakiopuuvillaohjelma’ käytettynä täydellä ja vajaalla rummulla on se vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat; että tämä ohjelma sopii tavallisen märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma;

m)

painotettu ohjelman kesto (Tt ) minuutteina, pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin, ’vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla’ sekä ohjelman kesto ’vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla’ (Tdry ) ja ohjelman kesto ’vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla’ (Tdry½ ) minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin;

n)

jos kotitalouksien kuivausrumpu on kondensoiva kuivausrumpu, kondensointitehokkuusluokka liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti, ilmaistuna muodossa ”Kondensointitehokkuusluokka ”X” asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)”; tämä voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) käy selvästi ilmi;

o)

jos kotitalouksien kuivausrumpu on kondensoiva kuivausrumpu, keskimääräinen kondensointitehokkuusluokka Cdry vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla ja Cdry½ vajaalla rummulla sekä painotettu kondensointitehokkuus (Ct ) ’vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla’ prosentteina ja pyöristettynä lähimpään kokonaiseen prosenttiin;

p)

äänitehotaso (painotettu keskiarvo – LWA) ilmaistuna dB:einä ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla;

q)

maininta siitä, onko kotitalouksien kuivausrumpu tarkoitettu kalustepeitteiseksi.

2.

Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia kotitalouksien kuivausrumpumalleja.

3.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.


LIITE III

Tekninen dokumentaatio

1.

Tämän asetuksen 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

kotitalouksien kuivausrumpumallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;

e)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

f)

mittausten tekniset parametrit seuraavasti:

i)

verkkosähköä käyttävän kotitalouksien kuivausrummun osalta:

vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) täydellä ja vajaalla rummulla;

kaasukäyttöisen kotitalouksien kuivausrummun osalta:

 

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC(Gas) ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWhKaasu vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

ja

 

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC(Gas)el ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

ii)

tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa;

iii)

ohjelman kesto minuutteina pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin ’vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla’ (Tdry ) ja ohjelman kesto ’vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla’ (Tdry½ );

iv)

päälle jätettynä -tilan kesto, jos kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu tehonhallintajärjestelmällä;

v)

jos kotitalouksien kuivausrumpu on kondensoiva kuivausrumpu, keskimääräinen kondensointitehokkuusluokka vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla Cdry ja vajaalla rummulla Cdry½ ;

vi)

äänitehotaso;

g)

liitteen VII mukaisesti suoritettujen laskelmien tulokset.

2.

Jos tietyn kotitalouksien kuivausrumpumallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu laitteen suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla muista vastaavista kotitalouksien kuivausrummuista tai molemmilla näistä tavoista, dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai molemmista sekä tavarantoimittajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Lisäksi on lueteltava kaikki muut vastaavat kotitalouksien kuivausrumpumallit, joiden tiedot on määritelty samalla tavalla.


LIITE IV

Tiedot, jotka on annettava, kun loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

nimelliskapasiteetti kiloina puuvillaa, kun rumpu on täynnä ja käytetään vakiopuuvillaohjelmaa;

b)

onko kuivausrumpu hormiin liitettävä, kondensoiva vai kaasukäyttöinen kotitalouksien kuivausrumpu;

c)

energiatehokkuusluokka liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti;

d)

verkkosähköä käyttävän kotitalouksien kuivausrummun osalta:

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEc ) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ilmaistuna seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

kaasukäyttöisen kotitalouksien kuivausrummun osalta:

 

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC(Gas) ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWhKaasu vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

ja

 

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC(Gas)el ) yhden desimaalin tarkkuudella; se ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;

e)

onko kotitalouksien kuivausrumpu ’automaattinen kuivausrumpu’ vai ’muu kuin automaattinen kuivausrumpu’;

f)

vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) täydellä ja vajaalla rummulla, pyöristettynä kahteen desimaaliin ja laskettuna liitteen VII mukaisesti;

g)

tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po ) ja päälle jätettynä -tilassa (Pl ) vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla;

h)

ohjelman kesto ’vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla’ (Tdry ) ja ohjelman kesto ’vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla’ (Tdry½ ) minuutteina pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin, laskettuna liitteen VII mukaisesti;

i)

jos kotitalouksien kuivausrumpu on kondensoiva kuivausrumpu, kondensointitehokkuusluokka liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti;

j)

äänitehotaso (painotettu keskiarvo – LWA) ilmaistuna dB:einä ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla;

k)

jos kotitalouksien kuivausrumpu on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE V

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja joiden tulosten epävarmuuden katsotaan olevan alhainen.

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on testattava yksi kotitalouksien kuivausrumpu. Jos mitatut parametriarvot eivät vastaa tavarantoimittajan ilmoittamia arvoja taulukossa 1 ilmoitettujen vaihteluvälien rajoissa, mittaukset suoritetaan vielä kolmesta kotitalouksien kuivausrummusta. Näiden kolmen muun kotitalouksien kuivausrummun mittaustulosten aritmeettisen keskiarvon on oltava tavarantoimittajan ilmoittamien arvojen mukainen taulukossa 1 määritellyn vaihteluvälin sisällä.

Muussa tapauksessa on katsottava, etteivät kyseinen malli ja mitkään vastaavat kotitalouksien kuivausrumpumallit ole 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Taulukko 1

Mitattava ominaisuus

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Painotettu vuotuinen energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 6 % suurempi kuin AEC :n nimellisarvo (1).

Painotettu energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 6 % suurempi kuin Et: n nimellisarvo.

Painotettu kondensointiteho

Mitattu arvo ei saa olla yli 6 % pienempi kuin Ct :n nimellisarvo.

Painotettu ohjelman kesto

Mitattu arvo ei saa olla yli 6 % pidempi kuin Tt :n nimellisarvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl mitattu arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 6 % suurempi kuin nimellisarvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl mitattu arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W:a suurempi kuin nimellisarvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto

Mitattu arvo ei saa olla yli 6 % pidempi kuin Tl :n nimellisarvo.

Äänitehotaso LWA

Mitattu arvo ei saa olla suurempi kuin nimellisarvo.


(1)  ’Nimellisarvolla’ tarkoitetaan tavarantoimittajan ilmoittamaa arvoa. Kuuden prosentin epävarmuus mittauksessa on nykyisin hyväksytty laboratoriotestauksen virhe mitattaessa ilmoitettuja parametreja uudella mittausmenetelmällä, jota käytetään uusille merkintä- tai ekosuunnitteluvaatimuksille, mukaan lukien täydellä rummulla ja vajaalla rummulla toteutetut kuivausohjelmat.


LIITE VI

Energiatehokkuusluokat ja kondensointitehokkuusluokat

1.   ENERGIATEHOKKUUSLUOKAT

Kotitalouksien kuivausrummun energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Kotitalouksien kuivausrummun energiatehokkuusindeksi (EEI) määritetään liitteessä VII olevan 1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A+++ (tehokkain)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (vähiten tehokas)

85 ≤ EEI

2.   KONDENSOINTITEHOKKUUSLUOKAT

Kotitalouksien kuivausrummun kondensointitehokkuusluokka määräytyy painotetun kondensointitehokkuuden (Ct ) perusteella taulukossa 2 esitetyllä tavalla.

Kotitalouksien kuivausrummun painotettu kondensointitehokkuus (Ct ) määritetään liitteessä VII olevan 2 kohdan mukaisesti.

Taulukko 2

Kondensointitehokkuusluokat

Kondensointitehokkuusluokka

Painotettu kondensointiteho

A (tehokkain)

Ct > 90

B

80< Ct ≤ 90

C

70< Ct ≤ 80

D

60< Ct ≤ 70

E

50< Ct ≤ 60

F

40< Ct ≤ 50

G (vähiten tehokas)

Ct ≤ 40


LIITE VII

Energiatehokkuusindeksin ja painotetun kondensointitehon laskemismenetelmä

1.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Kotitalouksien kuivausrumpumallin energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi kotitalouksien kuivausrummun painotettua vuotuista energiankulutusta vakiopuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla rummulla verrataan sen vuotuiseen standardienergiankulutukseen.

a)

Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

Formula

jossa:

AEC

=

kotitalouksien kuivausrummun painotettu vuotuinen energiankulutus;

SAEC

=

kotitalouksien kuivausrummun vuotuinen standardienergiankulutus.

b)

Vuotuinen standardienergiankulutus (SAEC ) lasketaan kilowattitunteina vuodessa seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

kaikille muille kuin hormiin liitettäville kotitalouksien kuivausrummuille:

SAEC  = 140 × c 0,8

hormiin liitettäville kotitalouksien kuivausrummuille:

Formula

jossa:

c

on kotitalouksien kuivausrummun nimelliskapasiteetti vakiopuuvillaohjelmalle;

Tt

on painotettu ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalle.

c)

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan kilowattitunteina vuodessa seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

i)

Formula

jossa:

Et

=

painotettu energiankulutus kilowattitunteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Po

=

vakiopuuvillaohjelman tehonkulutus pois päältä -tilassa täydellä rummulla watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Pl

=

vakiopuuvillaohjelman tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa täydellä rummulla watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Tt

=

painotettu ohjelman kesto minuutteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin;

160

=

vakiokuivausohjelmien kokonaismäärä vuodessa.

ii)

Kun kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu tehonhallintajärjestelmällä ja se siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan ohjelman päätyttyä, painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan ottaen huomioon päälle jätettynä -tilan tosiasiallinen kesto seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

jossa:

Tl

=

päälle jätettynä -tilan kesto vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla minuutteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin.

d)

Painotettu ohjelman kesto (Tt ) vakiopuuvillaohjelmalle lasketaan minuutteina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään täyteen minuuttiin:

Tt = (3 × Tdry + 4 × Tdry½ )/7

jossa:

Tdry

=

ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin;

Tdry½

=

ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalla vajaalla rummulla minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin;

e)

Painotettu energiankulutus (Et ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

Et = (3 × Edry + 4 × Edry½ )/7

jossa:

Edry

=

energiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Edry½

=

energiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla vajaalla rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin.

f)

Kaasukäyttöisten kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla rummulla lasketaan kilowattitunteina ja pyöristetään kahteen desimaaliin seuraavasti:

Formula Formula

jossa:

Egdry

=

vakiopuuvillaohjelman kaasunkulutus täydellä rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Egdry½

=

vakiopuuvillaohjelman kaasunkulutus vajaalla rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Egdry,a

=

kaasukäyttöisen kuivausrummun vakiopuuvillaohjelman sähkönkulutus täydellä rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

Egdry½,a

=

kaasukäyttöisen kuivausrummun vakiopuuvillaohjelman sähkönkulutus vajaalla rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;

fg

=

2,5.

2.   LIITTEESSÄ II ”TUOTESELOSTE”, LIITTEESSÄ III ”TEKNINEN DOKUMENTAATIO” JA LIITTEESSÄ IV ”TIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA, KUN LOPPUKÄYTTÄJÄN EI VOIDA OLETTAA NÄKEVÄN ESITELTÄVÄÄ TUOTETTA” MAINITTUJEN TUOTETIETOJEN LASKEMINEN

Kaasukäyttöisten kotitalouksien kuivausrumpujen kaasuenergiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla rummulla lasketaan liitteissä, II, III ja IV mainittujen tietojen osalta kilowattitunteina kWhKaasu ja pyöristetään kahteen desimaaliin seuraavasti:

AEC(Gas) = 160 × (3 × Egdry + 4 × Egdry1/2)/7

Kaasukäyttöisten kotitalouksien kuivausrumpujen sähköenergiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla rummulla lasketaan liitteissä, II, III ja IV mainittujen tietojen osalta kilowattitunteina kWh ja pyöristetään kahteen desimaaliin seuraavasti:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   PAINOTETUN KONDENSOINTITEHON LASKEMINEN

Ohjelman kondensointiteholla tarkoitetaan kondensoivan kotitalouksien kuivausrummun säiliöön kondensoituneen ja kerätyn kosteusmassan ja tekstiileistä kuivausohjelman aikana poistetun kosteusmassan välistä suhdetta, jolloin jälkimmäinen tarkoittaa koetäyttöön käytettyjen märkien tekstiilien massan (ennen kuivausta) ja koetäyttöön käytettyjen tekstiilien massan (kuivauksen jälkeen) erotusta. Painotetun kondensointitehon laskemiseksi huomioon otetaan keskimääräinen kondensointiteho vakiopuuvillaohjelmalla sekä täydellä että vajaalla rummulla.

Ohjelman painotettu kondensointiteho (Ct ) lasketaan prosentteina ja pyöristetään lähimpään täyteen prosenttiin seuraavasti:

Ct = (3 × Cdry + 4 × Cdry½ )/7

jossa:

Cdry

=

keskimääräinen kondensointiteho vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla;

Cdry½

=

keskimääräinen kondensointiteho vakiopuuvillaohjelmalla vajaalla rummulla.

Keskimääräinen kondensointiteho C lasketaan testiajojen kondensointitehoista ja ilmaistaan prosentteina seuraavasti:

Formula

jossa:

n

on testiajojen lukumäärä; valitulle ohjelmalle on tehtävä vähintään neljä validia testiajoa;

j

on testiajon järjestysnumero;

Wwj

on kondensointisäiliöön testiajon j aikana kerääntyneen veden massa;

Wi

on testiajoon käytettyjen tekstiilien märkämassa ennen kuivausta;

Wf

on testiajoon käytettyjen tekstiilien massa kuivauksen jälkeen.


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 393/2012,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2012,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Thaimaata koskevasta kohdasta sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luettelossa, joista saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (2) säädetään, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä saa tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta ainoastaan niistä kolmansista maista ja niiden sellaisilta alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa.

(2)

Thaimaa sisältyy nykyään asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukkoon maana, josta on sallittua tuoda unioniin erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia ja munatuotteita. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuonna 2004 esiintyneiden taudinpurkausten vuoksi siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja munien tuonti unioniin kiellettiin, kuten käy ilmi kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 6 ja 6A olevista merkinnöistä.

(3)

Lintuinfluenssaa useissa kolmansissa maissa koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä 6 päivänä lokakuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/692/EY (3) säädetään lisäksi, että jäsenvaltioiden on keskeytettävä tiettyjen tuotteiden, mukaan lukien siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen liha ja munat, tuonti Thaimaasta.

(4)

Eläinten terveyttä koskeva tilanne Thaimaassa on sittemmin kohentunut erityisesti, mitä tulee korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjuntaan siipikarjassa. Komission asiantuntijat ovat toteuttaneet lukuisia tarkastusmatkoja Thaimaahan arvioidakseen kyseisen kolmannen maan eläinten terveyttä koskevaa tilannetta ja käytössä olevia taudintorjuntajärjestelmiä. Thaimaassa viimeksi toteutetun tarkastusmatkan pohjalta voidaan todeta, että yleisesti ottaen järjestelmä tarjoaa riittävät takeet siitä, että asianomaiset tuotteet täyttävät niitä koskevat unionin vaatimukset.

(5)

Tämän johdosta päätöksessä 2005/692/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätösten 2005/692/EY, 2005/734/EY, 2007/25/EY ja 2009/494/EY muuttamisesta lintuinfluenssan osalta 7 päivänä toukokuuta 2012 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/248/EU (4), ei enää kielletä päätöksen 2005/692/EY soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden, mukaan lukien siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen liha ja munat, tuontia Thaimaasta unioniin.

(6)

Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa olevaa Thaimaata koskevaa kohtaa olisi muutettava, jotta siitä kävisi ilmi, että siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja munien tuonti Thaimaasta unioniin ja kuljetus unionin kautta ei ole enää kiellettyä.

(7)

Thaimaasta tapahtuvan munien tuonnin osalta olisi kuitenkin edellytettävä, että kyseinen kolmas maa toimittaa salmonellan valvontaohjelman.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 798/2008 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 263, 8.10.2005, s. 20.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 42.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan Thaimaata koskeva kohta seuraavasti:

”TH – Thaimaa

TH-0

Koko maa

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4”


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 394/2012,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2012,

kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2012/2013 loppuun asti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan mukaisesti mainitun asetuksen 56 artiklassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolella tuotettu sokeri tai isoglukoosi voidaan viedä ainoastaan vahvistettavan määrällisen rajoituksen puitteissa.

(2)

Kiintiön ulkopuolista vientiä koskevat yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt vahvistetaan erityisesti vientitodistusten myöntämisen osalta komission asetuksessa (EY) N:o 951/2006 (2). Vientimahdollisuuksia silmällä pitäen määrällinen rajoitus olisi kuitenkin vahvistettava markkinointivuotta kohti.

(3)

Eräille unionin sokerin ja isoglukoosin tuottajille vienti unionista on merkittävä osa niiden taloudellista toimintaa, ja niillä on perinteiset markkinat unionin ulkopuolella. Sokerin ja isoglukoosin vienti näille markkinoille voisi olla taloudellisesti kannattavaa myös ilman vientitukien myöntämistä. Tätä varten on tarpeen vahvistaa kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin määrällinen rajoitus siten, että asianomaiset EU:n tuottajat voivat jatkaa toimituksia perinteisille markkinoilleen.

(4)

Markkinointivuoden 2012/2013 osalta arvioidaan, että kiintiön ulkopuolisen sokerin määrällisen rajoituksen vahvistaminen alun perin 650 000 tonniin valkoisen sokerin ekvivalenttina ja kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin määrällisen rajoituksen vahvistaminen 70 000 tonniin kuiva-aineena vastaisi markkinoiden kysyntää.

(5)

Sokerin vienti unionista tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät unionin tuotteiden tuonnille etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Koska sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi annettavaa keskinäistä avunantoa koskevat asianmukaiset välineet puuttuvat ja koska petosten riski on minimoitava ja kiintiön ulkopuolisen sokerin jälleentuonnista unioniin mahdollisesti aiheutuvat väärinkäytökset estettävä, eräät lähellä sijaitsevat määräpaikat olisi jätettävä hyväksyttyjen määräpaikkojen ulkopuolelle.

(6)

Koska petosten riskin arvioidaan isoglukoosin osalta olevan alhaisempi tuotteen luonteen vuoksi, hyväksyttyjä määräpaikkoja ei ole tarpeen rajoittaa kiintiön ulkopuolisessa isoglukoosin viennissä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön ulkopuolisen sokeriviennin määrällisen rajoituksen vahvistaminen

1.   CN-koodin 1701 99 valkoisen sokerin ilman vientitukea kiintiön ulkopuolella tapahtuvan viennin osalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa tarkoitettu määrällinen rajoitus on 650 000 tonnia 1 päivästä lokakuuta 201230 päivään syyskuuta 2013 kestävänä markkinointivuonna 2012/2013.

2.   Vienti 1 kohdassa vahvistetun määrällisen rajoituksen puitteissa sallitaan kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta

a)

seuraavia kolmansia maita: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), San Marino, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

seuraavia unionin tullialueen ulkopuolisia jäsenvaltioiden alueita: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

seuraavia unionin tullialueen ulkopuolisia Euroopan alueita, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

2 artikla

Kiintiön ulkopuolisen isoglukoosiviennin määrällisen rajoituksen vahvistaminen

1.   CN-koodien 1702 40 10, 1702 60 10 ja 1702 90 30 isoglukoosin ilman vientitukea kiintiön ulkopuolella tapahtuvan viennin osalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa tarkoitettu määrällinen rajoitus on kuiva-aineena ilmaistuna 70 000 tonnia 1 päivästä lokakuuta 201230 päivään syyskuuta 2013 kestävänä markkinointivuonna 2012/2013.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vienti on sallittua ainoastaan, jos ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 951/2006 4 artiklassa säädetyt edellytykset.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2012.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä syyskuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 395/2012,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2012,

tariffikiintiön avaamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013 teollisuudelle tarkoitetun sokerin tietyille määrille

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 142 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta varmistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittava saatavuus maailmanmarkkinahintaa vastaavaan hintaan, unionin edun mukaista on keskeyttää kyseisten tuotteiden valmistamiseksi tarkoitetun sokerin tuontitullien kantaminen markkinointivuonna 2012/2013 määrältä, joka vastaa puolta teollisuudelle tarkoitetun sokerin tarpeesta unionissa.

(2)

Eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 891/2009 (2) säädetään sokerin, jonka järjestysnumero on 09.4390 (teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri), asetuksen (EY) N:o 1234/2007 142 artiklan mukaisessa tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnoinnista. Asetuksen (EY) N:o 891/2009 11 artiklan mukaan sellaisten tuotteiden määrät, joiden tuontitullien kantaminen on määrä keskeyttää, on määritettävä erillisellä säädöksellä.

(3)

Sen vuoksi olisi sellaisen teollisuudelle tarkoitetun sokerin tuontimäärät, josta ei pitäisi kantaa tuontitulleja markkinointivuonna 2012/2013, vahvistettava vastaavalla tavalla.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään CN-koodin 1701 teollisuudelle tarkoitetun sokerin, jonka järjestysnumero on 09.4390, tuontitullien kantaminen 400 000 tonnin suuruiselta määrältä 1 päivän lokakuuta 2012 ja 30 päivän syyskuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2012.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä syyskuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 396/2012,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 397/2012,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2012,

unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien lisämäärien jakokertoimen vahvistamisesta, lisähakemusten hylkäämisestä ja hakemusten jättämisjakson lopettamisesta markkinointivuonna 2011/2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tarvittavista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin lisämäärien alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2011/2012 aikana 27 päivänä huhtikuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2012 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien todistushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän toukokuuta 2012 ja 2 päivän toukokuuta 2012 välisenä aikana ja ilmoitettu komissiolle 4 päivänä toukokuuta 2012, kattamat määrät ylittävät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2012 1 artiklassa vahvistetun enimmäismäärän.

(2)

Sen vuoksi on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2012 5 artiklan mukaisesti vahvistettava jakokerroin, jota jäsenvaltioiden on sovellettava kunkin ilmoitetun todistushakemuksen kattamiin määriin, hylättävä hakemukset, joita ei ole vielä ilmoitettu ja lopetettava hakemusten jättämisjakso.

(3)

Toimenpiteen tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2012 mukaisesti 1 päivän toukokuuta 2012 ja 2 päivän toukokuuta 2012 välisenä aikana jätettyjen ja komissiolle 4 päivänä toukokuuta 2012 ilmoitettujen todistushakemusten kattamat määrät kerrotaan jakokertoimella, jonka suuruus on 22,007247 %.

Hylätään kiintiön ulkopuolista sokeria koskevat todistushakemukset, jotka on jätetty 3 päivän toukokuuta 2012 ja 9 päivän toukokuuta 2012 välisenä aikana täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2012 mukaisesti.

Lopetetaan kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien todistushakemusten jättämisjakso täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2012 mukaisesti 9 päivästä toukokuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 116, 28.4.2012, s. 12.


DIREKTIIVIT

9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/36


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/14/EU,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metyylinonyyliketonin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B. Luettelossa on mukana metyylinonyyliketoni.

(2)

Metyylinonyyliketonin käyttöä tuotetyypissä 19 (karkotteet ja houkutteet), sellaisena kuin tuotetyyppi on määriteltynä direktiivin 98/8/EY liitteessä V, on asetuksen (EY) N:o 1451/2007 nojalla arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Espanja, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle 8 päivänä huhtikuuta 2009 toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Biosidivalmisteita käsittelevä pysyvä komitea sisällytti tarkastelun tulokset arviointikertomukseen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti 9 päivänä joulukuuta 2011.

(5)

Arvioinnit osoittavat, että karkotteina käytettävien metyylinonyyliketonia sisältävien biosidituotteiden voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa asetetut vaatimukset. Siksi on aiheellista lisätä metyylinonyyliketoni kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(6)

Kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia ei ole arvioitu EU:n tasolla. Jäsenvaltioiden olisi siksi tarkasteltava sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita sekä sellaisia ympäristön osille ja väestölle aiheutuvia riskejä, joita ei ole tarkasteltu edustavasti riskinarvioinnissa unionin tasolla, ja myöntäessään tuotteille lupia varmistettava, että toteutetaan asianmukaisia toimia tai asetetaan erityisehtoja, jotta todetut riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle.

(7)

Tämän direktiivin säännöksiä olisi sovellettava samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan tehoainetta metyylinonyyliketoni sisältävien biosidituotteiden yhtäläinen kohtelu unionin markkinoilla ja myös jotta helpotetaan biosidituotteiden markkinoiden moitteetonta toimintaa yleisesti.

(8)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua uusiin vaatimuksiin ja varmistaa, että asiakirjat valmistelleet hakijat voivat hyötyä täysimääräisesti kymmenen vuoden tietosuojakaudesta, joka direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti alkaa siitä päivästä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen.

(9)

Kun tehoaine on sisällytetty liitteeseen, olisi jäsenvaltioille varattava kohtuullinen aika direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohdan panemiseksi täytäntöön.

(10)

Sen vuoksi direktiiviä 98/8/EY olisi muutettava vastaavasti.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/8/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä toukokuuta 2014.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.


LIITE

Lisätään direktiivin 98/8/EY liitteeseen I seuraava kohta:

Nro

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Markkinoille saatettavassa biosidituotteessa käytettävän tehoaineen vähimmäispuhtaus

Päivä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen

Määräaika 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle (lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät useampaa kuin yhtä tehoainetta; näiden valmisteiden osalta sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan noudattamista varten määräaikaa, joka on vahvistettu viimeisimmässä niistä päätöksistä, jotka koskevat tuotteessa käytettävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteeseen)

Päivä, jona liitteeseen sisällyttäminen lakkaa

Tuotetyyppi

Erityissäännökset (1)

”54

Metyylinonyyliketoni

Undekan-2-oni

CAS-numero: 112-12-9

EY-numero: 203-937-5

975 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2016

30. huhtikuuta 2024

19

Unionin tason riskinarviointi perustui aineen käyttöön sisätiloissa muiden kuin ammattikäyttäjien toimesta. Arvioidessaan tuotetta koskevaa lupahakemusta 5 artiklan ja liitteen VI mukaisesti jäsenvaltioiden on, jos se on tarkoituksenmukaista kyseisen tuotteen osalta, arvioitava sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita ja sellaisia ympäristön osille ja väestölle aiheutuvia riskejä, joita ei ole arvioitu edustavasti unionin tason riskinarvioinnissa.”


(1)  Liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/39


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/15/EU,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta margosa-uutteen lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B. Luetteloon kuuluu margosa-uute.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 perusteella margosa-uutteen käyttöä on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuotetyypissä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät tuotteet), siten kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V. Arviointi koski Azadirachta indican (neempuu) siemenistä veden avulla uutettavaa margosa-uutetta, joka käsitellään edelleen orgaanisilla liuottimilla. Muita aineita, jotka vastaavat asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 vahvistetussa tehoaineiden luettelossa annettua margosa-uutteen määritelmää, ei ole arvioitu, joten niitä ei sen vuoksi pitäisi tämän arvioinnin perusteella lisätä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I.

(3)

Saksa, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle 26 päivänä marraskuuta 2009 toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Biosidituotteita käsittelevä pysyvä komitea sisällytti tarkastelun tulokset arviointikertomukseen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti 9 päivänä joulukuuta 2011.

(5)

Arvioiden perusteella voidaan olettaa, että hyönteis- ja punkkimyrkkyinä sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät margosa-uutetta sisältävät biosidituotteet täyttävät direktiivin 98/8/EY 5 artiklan vaatimukset. Siksi on aiheellista lisätä margosa-uute kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(6)

Kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia ei ole arvioitu EU:n tasolla. Jäsenvaltioiden olisi siksi tarkasteltava sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita sekä sellaisia ympäristön osille ja väestölle aiheutuvia riskejä, joita ei ole tarkasteltu edustavasti riskinarvioinnissa unionin tasolla, ja myöntäessään tuotteille lupia varmistettava, että toteutetaan asianmukaisia toimia tai asetetaan erityisehtoja, jotta todetut riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle.

(7)

Pintavedelle, pohjakerrostumille ja muille kuin torjuttaville niveljalkaisille aiheutuviksi todettujen riskien perusteella on aiheellista vaatia, että tuotelupien myöntämisessä toteutetaan asianmukaisia riskinhallintatoimia.

(8)

Tämän direktiivin säännöksiä olisi sovellettava samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan tehoainetta margosa-uute sisältävien biosidituotteiden yhtäläinen kohtelu unionin markkinoilla ja myös jotta helpotetaan biosidituotteiden markkinoiden moitteetonta toimintaa yleisesti.

(9)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua uusiin vaatimuksiin ja varmistaa, että asiakirjat valmistelleet hakijat voivat hyötyä täysimääräisesti kymmenen vuoden tietosuojakaudesta, joka direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti alkaa siitä päivästä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen.

(10)

Kun tehoaine on sisällytetty liitteeseen, jäsenvaltioille olisi varattava kohtuullinen aika direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohdan panemiseksi täytäntöön.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 98/8/EY olisi muutettava vastaavasti.

(12)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/8/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä toukokuuta 2014.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.


LIITE

Lisätään direktiivin 98/8/EY liitteeseen I seuraava kohta:

Nro

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Markkinoille saatettavassa biosidituotteessa käytettävän tehoaineen vähimmäis-puhtaus

Päivä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen

Määräaika 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle (lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät useampaa kuin yhtä tehoainetta; näiden valmisteiden osalta sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan noudattamista varten määräaikaa, joka on vahvistettu viimeisimmässä niistä päätöksistä, jotka koskevat tuotteessa käytettävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteeseen)

Päivä, jona liitteeseen sisällyttäminen lakkaa

Tuotetyyppi

Erityissäännökset (1)

”55

margosa-uute

IUPAC-nimi: ei sovelleta

CAS-numero: 84696-25-3

EC-numero: 283-644-7

Kuvaus: Azadirachta indican (neempuu) siemenistä veden avulla uutettava margosa-uute, joka käsitellään edelleen orgaanisilla liuottimilla

1 000 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2016

30. huhtikuuta 2024

18

Arvioidessaan tuotetta koskevaa lupahakemusta 5 artiklan ja liitteen VI mukaisesti jäsenvaltioiden on, jos se on tarkoituksenmukaista kyseisen tuotteen osalta, arvioitava sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita ja sellaisia ympäristön osille ja väestölle aiheutuvia riskejä, joita ei ole arvioitu edustavasti unionin tason riskinarvioinnissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lupien myöntämisessä toteutetaan asianmukaisia riskinhallintatoimia pintaveden, pohjakerrostumien ja muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojelemiseksi.”


(1)  Liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


PÄÄTÖKSET

9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2012,

päätösten 2005/692/EY, 2005/734/EY, 2007/25/EY ja 2009/494/EY muuttamisesta lintuinfluenssan osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2947)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/248/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (4) ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on hyväksynyt useita lintuinfluenssaa koskevia suojatoimenpiteitä sen jälkeen, kun taudinpurkaukset alkoivat Kaakkois-Aasiassa vuoden 2003 puolivälissä ja syyksi oli todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssaviruksen alatyyppi H5N1.

(2)

Näistä toimenpiteistä säädetään erityisesti lintuinfluenssaa useissa kolmansissa maissa koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä 6 päivänä lokakuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/692/EY (5), bioturvallisuustoimenpiteistä influenssavirus A:n alatyypin H5N1 aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/734/EY (6), tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön, 22 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2007/25/EY (7) sekä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Kroatiassa ja Sveitsissä liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä 2009/494/EY (8).

(3)

Kyseisissä päätöksissä vahvistettuja toimenpiteitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2012. Alatyyppiä H5N1 olevan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia ilmenee kuitenkin edelleen luonnonvaraisissa linnuissa ja siipikarjassa kolmansissa maissa, mikä vaarantaa eläinten ja ihmisten terveyden myös unionissa.

(4)

Lintuinfluenssan epidemiologinen tilanne huomioon ottaen on aiheellista edelleen rajoittaa siipikarjan, siipikarjatuotteiden, lemmikkilintujen ja muiden kyseisten päätösten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuonnista aiheutuvia riskejä sekä pitää käynnissä bioturvallisuustoimenpiteet, varhaisen havaitsemisen järjestelmät sekä tietyt alatyyppiä H5N1 olevaan korkeapatogeeniseen lintuinfluenssaan liittyvät suojatoimenpiteet.

(5)

Päätösten 2005/692/EY, 2005/734/EY, 2007/25/EY ja 2009/494/EY soveltamisaikaa olisi tämän vuoksi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2013.

(6)

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia todettiin vuonna 2004 Thaimaassa. Tämän vuoksi komissio hyväksyi suojatoimenpiteitä Thaimaasta peräisin olevista siipikarjasta ja linnuista saatujen tiettyjen hyödykkeiden tuonnissa.

(7)

Päätöksen 2005/692/EY 1 artiklassa säädetään näin ollen, että jäsenvaltioiden on keskeytettävä tiettyjen tuotteiden, mukaan lukien siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen liha ja munat, tuonti Thaimaasta.

(8)

Thaimaa on hävittänyt kaikki sairastuneet eläimet hävittääkseen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alueeltaan. Viimeisimmän taudinpurkauksen ilmoitettiin esiintyneen marraskuussa 2008, ja Thaimaa julisti itsensä vapaaksi korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta 11 päivästä helmikuuta 2009 lähtien.

(9)

Komission asiantuntijat ovat toteuttaneet lukuisia tarkastusmatkoja Thaimaahan arvioidakseen kyseisen kolmannen maan eläinten terveyttä koskevaa tilannetta ja käytössä olevia taudintorjuntajärjestelmiä. Thaimaassa viimeksi toteutetun tarkastusmatkan pohjalta voidaan todeta, että yleisesti ottaen järjestelmä tarjoaa riittävät takeet siitä, että asianomaiset tuotteet täyttävät niitä koskevat unionin vaatimukset.

(10)

Kun otetaan huomioon suotuisa eläinten terveystilanne erityisesti, mitä tulee korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjuntaan siipikarjassa, sekä Thaimaan tarjoamat takeet, päätöksen 2005/692/EY 1 artiklassa säädettyä tuonnin keskeytystä ei tulisi enää soveltaa.

(11)

Päätöksiä 2005/692/EY, 2005/734/EY, 2007/25/EY ja 2009/494/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/692/EY seuraavasti:

1.

Poistetaan 1 artikla.

2.

Korvataan 7 artiklassa päivämäärä ”30 päivään kesäkuuta 2012” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

2 artikla

Korvataan päätöksen 2005/734/EY 4 artiklassa päivämäärä ”30 päivään kesäkuuta 2012” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2007/25/EY 6 artiklassa päivämäärä ”30 päivään kesäkuuta 2012” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

4 artikla

Korvataan päätöksen 2009/494/EY 3 artiklassa päivämäärä ”30 päivään kesäkuuta 2012” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  EUVL L 263, 8.10.2005, s. 20.

(6)  EUVL L 274, 20.10.2005, s. 105.

(7)  EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29.

(8)  EUVL L 166, 27.6.2009, s. 74.


9.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2012,

teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettujen käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelemisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2948)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/249/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1) ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2010/75/EU ei määritellä käynnistys- ja pysäytysjaksoja, vaikka nämä jaksot mainitaan useissa direktiivin säännöksissä.

(2)

Direktiivin 2010/75/EU III luvun soveltamisalaan kuuluvien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksot olisi määriteltävä, jotta direktiivin 2010/75/EU liitteessä V säädettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamista voidaan arvioida, ottaen huomioon kyseisen liitteen 4 osa, ja jotta polttolaitosten käyttötuntien määrä voidaan määritellä, kun se on merkityksellistä direktiivin täytäntöönpanon kannalta.

(3)

Direktiivin 2010/75/EU 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa edellytetään, että lupa käsittää toimenpiteet, jotka liittyvät muihin olosuhteisiin kuin normaaleihin toimintaolosuhteisiin, kuten laitoksen käynnistys- ja pysäytystoimet. Direktiivin 2010/75/EU 6 artiklan mukaan tällaisista toimenpiteistä voidaan määrätä yleisesti sitovissa säännöissä.

(4)

Polttolaitosten päästöjen pitoisuudet ovat käynnistys- ja pysäytysjaksojen aikana yleensä suuremmat kuin normaaleissa toimintaolosuhteissa. Koska direktiivin 2010/75/EU tavoitteena on päästöjen ehkäiseminen, olisi näiden jaksojen oltava mahdollisimman lyhyitä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2010/75/EY 75 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 27 kohdassa ja liitteessä V olevan 4 osan 1 kohdassa tarkoitettujen käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelyä.

Tätä päätöstä sovelletaan direktiivin 2010/75/EU III luvun soveltamisalaan kuuluviin polttolaitoksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1.

’vakaan tuotannon vähimmäiskäynnistyskuormalla’ käynnistyksen aloittamista seuraavaa tuotantopolttolaitoksen vakaan toiminnan edellyttämää vähimmäiskuormaa, jonka saavuttamisen jälkeen laitos pystyy turvallisesti ja luotettavasti toimittamaan tuotantonsa verkkoon, kantaverkkoon, lämpöakkuun tai teollisuusalueelle;

2.

’vakaan tuotannon vähimmäispysäytyskuormalla’ vähimmäiskuormaa, jolla laitos ei enää kykene turvallisesti ja luotettavasti toimittamaan tuotantoaan verkkoon, kantaverkkoon, lämpöakkuun tai teollisuusalueelle ja jolla sen katsotaan olevan pysähtymässä.

3 artikla

Käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelyä koskevat yleiset säännöt

Käynnistysjakson päättymisen ja pysäytysjakson alkamisen määrittelemiseksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1.

käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelyssä käytettyjen arviointiperusteiden tai parametrien on oltava läpinäkyviä ja ulkoisesti varmennettavissa;

2.

käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelyn on perustuttava olosuhteisiin, jotka mahdollistavat vakaan, terveyttä ja turvallisuutta suojaavan tuotantoprosessin;

3.

käynnistys- ja pysäytysjaksoihin ei sisällytetä käynnistyksen jälkeisiä jaksoja, joiden aikana polttolaitos toimii vakaasti ja turvallisesti käyttäen polttoainetta mutta toimittamatta lämpöä, sähköä tai mekaanista energiaa ulos laitokselta.

4 artikla

Käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittely luvassa

1.   Kun polttolaitoksen sisältävän laitoksen luvassa määritellään käynnistys- ja pysäytysjaksot, direktiivin 2010/75/EU 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin on kuuluttava

a)

vähintään toinen seuraavista:

i)

käynnistysjakson päättymispiste ja pysäytysjakson alkupiste ilmaistuina kuorman kynnysarvoina 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, ottaen huomioon, että vakaan tuotannon vähimmäispysäytyskuorma saattaa olla pienempi kuin vakaan tuotannon vähimmäiskäynnistyskuorma, koska polttolaitos saattaa toimia vakaasti pienemmällä kuormalla, kun se on saavuttanut riittävän lämpötilan tietyn toimintajakson jälkeen,

ii)

käynnistysjakson päättymiseen ja pysäytysjakson alkamiseen liittyvät erillisprosessit tai toimintaparametrien kynnysarvot, jotka ovat selkeitä, helposti valvottavia ja sovellettavissa käytettyyn teknologiaan, kuten 9 artiklassa säädetään,

b)

toimenpiteet, joilla varmistetaan, että käynnistys- ja pysäytysjaksot pidetään niin lyhyinä kuin käytännössä mahdollista,

c)

toimenpiteet, joilla varmistetaan, että kaikki puhdistinlaitteet otetaan käyttöön niin pian kuin teknisesti on mahdollista.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi otetaan huomioon polttolaitoksen ja sen yksiköiden tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä asennettujen puhdistintekniikoiden käyttämisen tekniset vaatimukset.

2.   Jos käynnistys- tai pysäytysjaksoihin vaikuttavat, laitokseen liittyvät näkökohdat, mukaan luettuina asennetut laitteet, polttoainetyyppi, laitoksen tehtävä järjestelmässä tai asennetut puhdistintekniikat, muuttuvat, käynnistys- ja pysäytysjaksoihin liittyviä lupaehtoja on harkittava uudelleen, ja tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen on saatettava ne ajan tasalle.

5 artikla

Kahdesta tai useammasta yksiköstä koostuvien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittely

1.   Direktiivin 2010/75/EU liitteessä V olevan 4 osan 1 kohdassa säädettyjä keskimääräisiä päästöarvoja laskettaessa sovelletaan kahdesta tai useammasta yksiköstä koostuvien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelemiseksi seuraavia sääntöjä:

a)

ei oteta huomioon ensimmäisen käynnistyvän yksikön käynnistysjakson aikana mitattuja arvoja eikä viimeisen pysähtyvän polttoyksikön pysäytysjakson aikana mitattuja arvoja;

b)

yksittäisten yksiköiden muiden käynnistys- ja pysäytysjaksojen aikana määritettyjä arvoja ei oteta huomioon, jos ne mitataan erikseen, tai jos mittaus ei ole teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa, lasketaan erikseen kunkin kyseisen yksikön osalta.

2.   Direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 27 kohdan soveltamiseksi kahdesta tai useammasta yksiköstä koostuvien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksot koostuvat ainoastaan ensimmäisen käynnistyvän polttoyksikön käynnistysjaksosta ja viimeisen pysähtyvän polttoyksikön pysäytysjaksosta.

Sellaisten polttolaitosten, joiden osalta direktiivin 2010/75/EU liitteessä V olevan 1 osan 2, 4 ja 6 kohdassa sallitaan päästöjen raja-arvon soveltaminen laitoksen osaan, joka päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä piipussa olevan yhden tai useamman erillisen hormin kautta, käynnistys- ja pysäytysjaksot voidaan määritellä kullekin polttolaitoksen osalle erikseen. Tällöin laitoksen osan käynnistys- ja pysäytysjaksot koostuvat laitoksen kyseisen osan ensimmäisen käynnistyvän polttoyksikön käynnistysjaksosta ja laitoksen kyseisen osan viimeisen pysähtyvän polttoyksikön pysäytysjaksosta.

6 artikla

Sähköä tuottavien tai mekaaniseen käyttöön energiaa toimittavien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittely käyttäen kuorman kynnysarvoja

1.   Sähköä tuottavien tai mekaaniseen käyttöön energiaa toimittavien polttolaitosten käynnistysjakson katsotaan päättyvän laitoksen saavuttaessa vakaan tuotannon vähimmäiskäynnistyskuorman.

2.   Pysäytysjakson katsotaan alkavan aloitettaessa polttoaineen syötön päättäminen vakaan tuotannon vähimmäispysäytyskuormapisteen saavuttamisen jälkeen, mistä lähtien tuotettu sähkö ei ole enää kantaverkon käytettävissä tai tuotettu mekaaninen energia ei ole enää käyttökelpoista mekaaniselle kuormalle.

3.   Kuorman kynnysarvojen, joita käytetään sähköä tuottavien polttolaitosten käynnistysjakson päättymisen ja pysäytysjakson alkamisen määrittelemiseksi ja jotka mainitaan laitoksen luvassa, on oltava kiinteitä prosenttiosuuksia polttolaitoksen nimellisestä sähköntuotantotehosta.

4.   Kuorman kynnysarvojen, joita käytetään mekaaniseen käyttöön energiaa tuottavien polttolaitosten käynnistysjakson päättymisen ja pysäytysjakson alkamisen määrittelemiseksi ja jotka mainitaan laitoksen luvassa, on oltava kiinteitä prosenttiosuuksia polttolaitoksen mekaanisen energian tuotantotehosta.

7 artikla

Lämpöä tuottavien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittely käyttäen kuorman kynnysarvoja

1.   Lämpöä tuottavien polttolaitosten käynnistysjakson katsotaan päättyvän, kun laitos saavuttaa vakaan tuotannon vähimmäiskäynnistyskuorman ja lämpöä voidaan turvallisesti ja luotettavasti toimittaa jakeluverkkoon tai lämpöakkuun taikka sitä voidaan käyttää suoraan paikallisella teollisuusalueella.

2.   Pysäytysjakson katsotaan alkavan vakaan tuotannon vähimmäispysäytyskuorman saavuttamisen jälkeen, kun lämpöä ei enää voida turvallisesti ja luotettavasti toimittaa verkkoon tai sitä ei voida enää käyttää suoraan paikallisella teollisuusalueella.

3.   Kuorman kynnysarvojen, joita käytetään lämpöä tuottavien polttolaitosten käynnistysjakson päättymisen ja pysäytysjakson alkamisen määrittelemiseksi ja jotka on mainittava laitoksen luvassa, on oltava kiinteitä prosenttiosuuksia polttolaitoksen nimellisestä lämpötehosta.

4.   Jaksot, joiden aikana lämpöä tuottavat laitokset lämmittävät akkua tai varastoivat lämpöä toimittamatta lämpöä ulos laitokselta, katsotaan käyttötunneiksi, ei käynnistys- tai pysäytysjaksoiksi.

8 artikla

Lämpöä ja sähköä tuottavien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittely käyttäen kuorman kynnysarvoja

Lämpöä ja sähköä tuottavien polttolaitosten käynnistys- ja pysäytysjaksot määritellään 6 ja 7 artiklan mukaisesti ottaen huomioon sekä tuotettu sähkö että lämpö.

9 artikla

Käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittely käyttäen toimintaparametreja tai erillisprosesseja

Vakaan tuotannon vähimmäiskäynnistyskuorman ja vakaan tuotannon vähimmäispysäytyskuorman määrittämiseksi määritellään vähintään kolme kriteeriä, joista vähintään kahden täyttyessä käynnistysjakson katsotaan päättyvän tai pysäytysjakson alkavan.

Nämä kriteerit valitaan seuraavista:

1.

liitteessä mainitut erillisprosessit tai vastaavat prosessit, jotka sopivat laitoksen teknisiin ominaisuuksiin;

2.

liitteessä mainitut toimintaparametrien kynnysarvot tai vastaavat toimintaparametrit, jotka sopivat laitoksen teknisiin ominaisuuksiin.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.


LIITE

KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYSJAKSOIHIN LIITTYVÄT ERILLISPROSESSIT JA TOIMINTAPARAMETRIT

1.   Vakaan tuotannon vähimmäiskäynnistyskuormaan liittyvät erillisprosessit

1.1

Kiinteällä polttoaineella toimivat kattilat: täydellinen siirtyminen vakauttavien apupolttimien tai lisäpolttimien käytöstä toimimaan ainoastaan tavanomaisella polttoaineella.

1.2

Nestemäisellä polttoaineella toimivat kattilat: pääpolttoainepumpun käynnistys ja poltettavan öljyn paineen vakiintuminen, jonka indikaattorina voidaan käyttää polttoaineen virtaamaa.

1.3

Kaasuturbiinit: toimintapiste, jossa palaminen saavuttaa täysin esisekoitetun vakaan polton tilan, eli tyhjäkäynti.

2.   Toimintaparametrit

2.1

Savukaasujen happipitoisuus.

2.2

Savukaasun lämpötila.

2.3

Höyrynpaine.

2.4

Lämpöä tuottavat laitokset: entalpia ja lämmönsiirtoaineen virtaama.

2.5

Nestettä ja kaasua polttavat laitokset: polttoainevirtaama, prosenttiosuutena nimellisestä polttoaineen virtauskapasiteetista.

2.6

Höyrykattilalaitokset: höyryn lämpötila sen poistuessa kattilasta.