ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.112.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 112

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
24. huhtikuu 2012


Sisältö

 

Sivu

 

*

Komission lausunto, annettu 12 päivänä lokakuuta 2011, Kroatian tasavallan Euroopan unionin jäsenyyshakemuksesta

3

 

*

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 1. joulukuuta 2011, Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Hyväksyntä)

5

 

*

Euroopan unionin neuvoston päätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2011, Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

6

Sisällysluettelo

7

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Kroatian tasavallan välinen sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

10

Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehty Asiakirja

21

LIITE I Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Kroatian tasavalta liittyy liittymisensä yhteydessä (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 kohdassa)

35

LIITE II Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat Kroatian tasavaltaa sitovia ja joita on siellä sovellettava liittymisestä alkaen (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

36

LIITE III Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 15 artiklassa: toimielinten hyväksymiä säädöksiä koskevat mukautukset

41

LIITE IV Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 16 artiklassa: muut pysyvät määräykset

60

LIITE V Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 18 artiklassa: siirtymätoimenpiteet

67

LIITE VI Maaseudun kehittäminen (liite, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 35 artiklan 2 kohdassa)

87

LIITE VII Kroatian tasavallan liittymisneuvotteluissa antamat erityiset sitoumukset (joihin viitataan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa)

88

LIITE VIII Kroatian laivanrakennusalan rakenneuudistusta koskevat Kroatian tasavallan sitoumukset (joita tarkoitetaan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa)

89

LIITE IX Teräsalan rakenneuudistusta koskevat Kroatian tasavallan sitoumukset (joita tarkoitetaan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa)

91

Pöytäkirja tietyistä järjestelyistä, jotka koskevat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan nojalla liikkeelle laskettujen sallittujen päästömääräyksiköiden mahdollista kertaluonteista siirtämistä Kroatian tasavallalle sekä siihen liittyviä korvauksia

92

Päätösasiakirja

95

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


24.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/3


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2011,

Kroatian tasavallan Euroopan unionin jäsenyyshakemuksesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 49 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa Euroopan unionin arvoja ja sitoutuu edistämään niitä, voi hakea unionin jäsenyyttä. Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

(2)

Kroatian tasavalta on hakenut Euroopan unionin jäsenyyttä.

(3)

Kroatiasta 20 päivänä huhtikuuta 2004 antamassaan lausunnossa (1) komissio esitti jo näkemyksensä tietyistä hakemukseen liittyvien kysymysten keskeisistä näkökohdista.

(4)

Kööpenhaminassa kesäkuussa 1993 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti kelpoisuusehdot, jotka ohjaavat liittymisprosessia ja komission määräajoin laatimia arvioita Kroatian jäsenyysvalmiuksista. Poliittisten jäsenyysehtojen mukaisesti Kroatian on huolehdittava siitä, että maassa on vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun. Nämä vaatimukset sisältyvät nykyisin Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Taloudelliset jäsenyysehdot edellyttävät toimivaa markkinataloutta ja valmiuksia selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista unionissa. Unionin säännöstöä koskevalla jäsenyysehdolla tarkoitetaan kykyä selviytyä jäsenyysvelvoitteista, jotka johtuvat perussopimuksista ja unionin lainsäädännöstä (säännöstö), sekä sitoutumista poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteisiin. Unionin valmiudet ottaa vastaan uusia jäseniä ja samalla huolehtia Euroopan yhdentymisen etenemisestä on niin ikään tärkeä, sekä unionin että ehdokasmaan yleisen edun mukainen seikka.

(5)

Neuvosto määritteli 31 päivänä toukokuuta 1999 Länsi-Balkanin maita koskevat vakautus- ja assosiaatioprosessin ehdot, joita ovat muun muassa yhteistyö entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen kanssa sekä alueellinen yhteistyö.

(6)

Joulukuussa 2006 Eurooppa-neuvosto vahvisti uuden laajentumista koskevan yksimielisyyden, jonka kulmakiviä ovat sitoumusten vahvistamiseen, ehdollisuuteen ja tiedottamiseen perustuva laajentumisstrategia ja unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä.

(7)

Jäseneksi ottamisen ehdoista ja perussopimuksiin tehtävistä mukautuksista on neuvoteltu jäsenvaltioiden ja Kroatian välisessä konferenssissa. Neuvottelut käytiin neuvottelukehyksen puitteissa neuvottelulukujen avaamiselle ja sulkemiselle asetettuja tiukkoja ehtoja noudattaen. Neuvottelut saatiin päätökseen 30 päivänä kesäkuuta 2011, ja sovitut ehdot ovat oikeudenmukaisia ja asianmukaisia.

(8)

Unioniin liittyessään Kroatia hyväksyy varauksetta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen tavoitteineen, kaikki niiden voimaantulon jälkeen tehdyt päätökset sekä Euroopan unionin ja atomienergiayhteisön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi tehdyt ratkaisut.

(9)

Näillä perussopimuksilla luodulle oikeusjärjestykselle on ominaista, että tiettyjä niiden määräyksiä ja toimielinten antamia säädöksiä sovelletaan sellaisenaan, että unionin lainsäädäntö on ensisijaista sen kanssa mahdollisesti ristiriidassa oleviin kansallisiin säännöksiin nähden ja että on olemassa menettelyjä unionin lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi. Euroopan unioniin liittyminen edellyttää näiden sääntöjen sitovuuden tunnustamista, koska niiden noudattaminen on välttämätöntä unionin lainsäädännön toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi.

(10)

Komissio katsoo, että Kroatia täyttää poliittiset jäsenyysehdot, ja uskoo sen täyttävän taloudelliset ja unionin säännöstöä koskevat jäsenyysehdot ja olevan valmis jäsenyyteen 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä. Jäsenyys edellyttää unionin perusarvojen jatkuvaa kunnioittamista sekä sitoutumista niiden edistämiseen.

(11)

Kroatia on edennyt pitkälle jäsenyysvalmisteluissaan. Komissio kehottaa Kroatiaa jatkamaan toimia unionin säännöstöön lähentymiseksi ja maan hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi muun muassa jatkamalla julkishallinnon uudistamista. Komissio seuraa jatkossakin tiiviisti, miten Kroatia selviytyy liittymisneuvotteluissa antamiensa sitoumusten täytäntöönpanosta, myös niiden sitoumusten osalta, jotka on pantava täytäntöön ennen liittymispäivää, ja käynnissä olevia valmisteluja vastata liittymisen myötä maalle lankeavista jäsenyysvelvoitteista. Seurannassa keskitytään erityisesti sitoumuksiin, joita Kroatia on antanut oikeudenkäytön, korruption torjunnan ja perusoikeuksien aloilla, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla rajaturvallisuus mukaan lukien sekä kilpailupolitiikan alalla. Jos seurannassa tulee esiin ongelmia, joita Kroatia ei hoida, komissio lähettää maan viranomaisille tarvittaessa varhaisvaroituskirjeitä ja voi ehdottaa, että neuvosto toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet jo ennen liittymistä. Komissio myös varaa oikeuden soveltaa liittymissopimuksessa vahvistettuja eri suojalausekkeita sekä Kroatian telakka- ja terästeollisuuden valtiontukia koskevaa erityismekanismia.

(12)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa komissio kehottaa Kroatian viranomaisia huolehtimaan siitä, että unionin säännöstön käännös- ja tarkastustyö saadaan valmiiksi ennen liittymispäivää.

(13)

Euroopan unionin yhtenä tavoitteena on syventää siihen kuuluvien kansakuntien välistä solidaarisuutta kunnioittaen samalla niiden historiaa, kulttuuria ja perinteitä.

(14)

Euroopan unionin laajentuminen Kroatian liittymisen myötä tukee vakauden, vapauden ja vaurauden lisääntymistä Euroopassa. Kroatian odotetaan osallistuvan jatkossakin aktiivisesti Länsi-Balkanin alueelliseen yhteistyöhön. Komissio on tyytyväinen Kroatian antamaan julistukseen eurooppalaisten arvojen edistämisestä Kaakkois-Euroopassa ja varsinkin maan sitoutumiseen siihen, etteivät kahdenväliset kysymykset saisi hankaloittaa ehdokasmaiden liittymisprosessia. Kroatian liittyminen vahvistaa unionin sitoutumisen kaikkien Länsi-Balkanin maiden Eurooppa-perspektiiviin,

ANTAA PUOLTAVAN LAUSUNNON

Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin.

Tämä lausunto on osoitettu neuvostolle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

Štefan FÜLE

Laajentumisesta vastaava komission jäsen

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2004) 257 lopullinen.


24.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/5


EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 1. joulukuuta 2011,

Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Kroatian tasavallan hakemuksen maan liittymiseksi Euroopan unioniin,

ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (14409/2011 – C7-0252/2011),

ottaa huomioon komission lausunnon (KOM(2011)0667),

ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, siihen kuuluvan pöytäkirjan ja päätösasiakirjan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 74 c ja 81 artiklan,

ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0390/2011),

A.

ottaa huomioon, että hakijamaan liittymisehdot ja sen liittymisen mukanaan tuomat muutokset on esitetty ehdotuksessa sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, ja katsoo, että parlamenttia olisi kuultava, jos sopimusehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia,

B.

ottaa huomioon, että komission on seurattava tarkasti ja puolueettomasti myöhempiä liittymisvalmisteluja ja autettava Kroatian viranomaisia noudattamaan neuvotteluissa määritettyjä sitoumuksia ja velvoitteita; ottaa huomioon, että komission on annettava parlamentille säännöllisesti tietoja siitä, missä määrin Kroatian viranomaiset noudattavat sitoumuksiaan, jotta Kroatia voi noudattaa täysin jäsenyysvelvoitteitaan liittyessään jäseneksi 1. heinäkuuta 2013,

1.

antaa hyväksyntänsä Kroatian tasavallan liittymiselle Euroopan unioniin;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


24.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/6


EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2011,

Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 49 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (2),

sekä katsoo, että Kroatian tasavalta on hakenut Euroopan unionin jäsenyyttä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Neuvosto hyväksyy tämän jäsenyyshakemuksen; liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen tämän liittymisen vuoksi tehtävistä mukautuksista jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 3.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 5.


SISÄLLYSLUETTELO

A.

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Kroatian tasavallan välinen sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

B.

Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehty asiakirja

Ensimmäinen osa:

Periaatteet

Toinen osa:

Perussopimusten mukautukset

I osasto:

Institutionaaliset määräykset

II osasto:

Muut mukautukset

Kolmas osa:

Pysyvät määräykset

Neljäs osa:

Väliaikaiset määräykset

I osasto:

Siirtymätoimenpiteet

II osasto:

Institutionaaliset määräykset

III osasto:

Varainhoitoa koskevat määräykset

IV osasto:

Muut määräykset

Viides osa:

Tämän asiakirjan täytäntöönpanoa koskevat määräykset

I osasto:

Toimielinten työjärjestyksiin sekä komiteoiden työjärjestyksiin ja sääntöihin tehtävät mukautukset

II osasto:

Toimielinten hyväksymien säädösten sovellettavuus

III osasto:

Loppumääräykset

LIITTEET

LIITE I:

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Kroatian tasavalta liittyy liittymisensä yhteydessä (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 kohdassa)

LIITE II:

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat Kroatian tasavaltaa sitovia ja joita on siellä sovellettava liittymisestä alkaen (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

LIITE III:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 15 artiklassa: toimielinten hyväksymiä säädöksiä koskevat mukautukset

1.

Palvelujen tarjoamisen vapaus

2.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö

I

Yhteisön tavaramerkki

II

Lisäsuojatodistukset

III

Yhteisömallit

3.

Rahoituspalvelut

4.

Maatalous

5.

Kalastus

6.

Verotus

7.

Aluepolitiikka ja rakennepolitiikan välineiden yhteensovittaminen

8.

Ympäristö

LIITE IV:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 16 artiklassa: muut pysyvät määräykset

1.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö

2.

Kilpailupolitiikka

3.

Maatalous

4.

Kalastus

5.

Tulliliitto

Liitteen IV lisäys

LIITE V:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 18 artiklassa: siirtymätoimenpiteet

1.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

2.

Henkilöiden vapaa liikkuvuus

3.

Pääomien vapaa liikkuvuus

4.

Maatalous

I

Kroatiaa koskevat siirtymätoimenpiteet

II

Puhdistusta varten tuotavan raa’an raakaa ruokosokerin siirtymäkauden tariffikiintiö

III

Suorien tukien maksuun liittyvät väliaikaiset toimet Kroatian osalta

5.

Elintarviketurvallisuus, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikka

I

Munivat kanat

II

Laitokset (liha-, maito- ja kalastusalat ja eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva ala)

III

Siementen pitäminen kaupan

IV

Neum

6.

Kalastus

7.

Liikennepolitiikka

8.

Verotus

9.

Vapaus, ja turvallisuus ja oikeus

10.

Ympäristö

I

Horisontaalinen lainsäädäntö

II

Ilmanlaatu

III

Jätehuolto

IV

Vedenlaatu

V

Yhtenäistetty pilaantumisen ehkäiseminen ja valvonta (IPPC)

VI

Kemikaalit

Liitteen V lisäys

LIITE VI:

Maaseudun kehittäminen (liite, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 35 artiklan 2 kohdassa)

LIITE VII:

Kroatian tasavallan liittymisneuvotteluissa antamat erityiset sitoumukset (joihin viitataan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa)

LIITE VIII:

Kroatian laivanrakennusalan rakenneuudistusta koskevat Kroatian tasavallan sitoumukset (joita tarkoitetaan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa)

LIITE IX:

Teräsalan rakenneuudistusta koskevat Kroatian tasavallan sitoumukset (joita tarkoitetaan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa)

PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirja tietyistä järjestelyistä, jotka koskevat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan nojalla liikkeelle laskettujen sallittujen päästömääräyksiköiden mahdollista kertaluonteista siirtämistä Kroatian tasavallalle sekä siihen liittyviä korvauksia

PÄÄTÖSASIAKIRJA

I

Päätösasiakirjan teksti

II

Julistukset

A

Nykyisten jäsenvaltioiden yhteinen julistus

Yhteinen julistus Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta

B

Useiden nykyisten jäsenvaltioiden yhteinen julistus

Saksan liittotasavallan ja Itävallan tasavallan yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Kroatia

C

Nykyisten jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan yhteinen julistus

Yhteinen julistus Euroopan kehitysrahastosta

D

Kroatian tasavallan julistus

Kroatian tasavallan julistus siirtymäjärjestelystä Kroatian maatalousmaata koskevien markkinoiden vapauttamiseksi

III

Euroopan unionin sekä Kroatian tasavallan välinen kirjeenvaihto liittymistä edeltävänä aikana hyväksyttävien tiettyjen päätösten tekemiseen ja muiden toteutettavien toimenpiteiden hyväksymiseen sovellettavasta tiedonsaanti- ja kuulemismenettelystä

BELGIAN KUNINGASKUNNAN, BULGARIAN TASAVALLAN, TŠEKIN TASAVALLAN, TANSKAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN, ITÄVALLAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, PORTUGALIN TASAVALLAN, ROMANIAN, SLOVENIAN TASAVALLAN, SLOVAKIAN TASAVALLAN, SUOMEN TASAVALLAN, RUOTSIN KUNINGASKUNNAN, ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN

(EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOT)

JA

KROATIAN TASAVALLAN

VÄLINEN

SOPIMUS

KROATIAN TASAVALLAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALTAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ROMANIAN PRESIDENTTI,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

HALUAVAT YKSIMIELISESTI jatkaa Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamista,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton rakentamista jo luodulle perustalle,

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa Euroopan valtioille annetaan mahdollisuus tulla unionin jäseniksi,

TOTEAVAT, että Kroatian tasavalta on hakenut unionin jäsenyyttä,

TOTEAVAT, että neuvosto on, saatuaan komission lausunnon ja Euroopan parlamentin hyväksynnän, ilmoittanut puoltavansa Kroatian tasavallan jäsenyyttä,

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

Elio DI RUPO

Pääministeri

BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Boyko BORISSOV

Pääministeri

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Petr NECAS

Pääministeri

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

Helle THORNING-SCHMIDT

Pääministeri

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

Angela MERKEL

Liittokansleri

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Andrus ANSIP

Pääministeri

IRLANNIN PRESIDENTTI,

Enda KENNY

Pääministeri (Taoiseach)

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Lucas PAPADEMOS

Pääministeri

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Hallituksen puheenjohtaja

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Jean LEONETTI

Eurooppa-ministeri

KROATIAN TASAVALTA,

Ivo JOSIPOVIĆ

Presidentti

Jadranka KOSOR

Pääministeri

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Mario MONTI

Ministerineuvoston puheenjohtaja

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Demetris CHRISTOFIAS

Presidentti

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Valdis DOMBROVSKIS

Pääministeri

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Presidentti

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

Jean-Claude JUNCKER

Pääministeri, ”Ministre d’Etat”

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Viktor ORBÁN

Pääministeri

MALTAN PRESIDENTTI,

Lawrence GONZI

Pääministeri

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

Mark RUTTE

Pääministeri, yleisten asioiden ministeri

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

Werner FAYMANN

Liittokansleri

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Donald TUSK

Pääministeri

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Pedro PASSOS COELHO

Pääministeri

ROMANIAN PRESIDENTTI,

Traian BĂSESCU

Presidentti

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Borut PAHOR

Hallituksen puheenjohtaja

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Iveta RADICOVA

Pääministeri

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Jyrki KATAINEN

Pääministeri

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

Fredrik REINFELDT

Pääministeri

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

David CAMERON

Pääministeri

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Kroatian tasavallasta tulee Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön jäsen.

2.   Kroatian tasavallasta tulee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, sellaisina kuin nämä sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä, osapuoli.

3.   Liittymisehdot ja tämän liittymisen vuoksi 2 kohdassa tarkoitettuihin perussopimuksiin tehtävät mukautukset ovat tähän sopimukseen liitetyssä asiakirjassa. Tuon asiakirjan määräykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

2 artikla

Jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä unionin toimielinten valtuuksia ja toimivaltaa koskevia määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat perussopimuksissa, joiden osapuoli Kroatian tasavallasta tulee 1 artiklan 2 kohdan nojalla, sovelletaan tämän sopimuksen osalta.

3 artikla

1.   Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013.

2.   Ratifioimalla tämän sopimuksen Kroatian tasavallan katsotaan myös ratifioineen tai hyväksyneen kaikki 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen perussopimusten muutokset, jotka ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden ratifioitavissa tai hyväksyttävissä sillä hetkellä kun Kroatian tasavalta ratifioi tämän sopimuksen, sekä kaikki sellaiset tuona ajankohtana tai ennen sitä hyväksytyt toimielinten säädökset, jotka tulevat voimaan vasta sen jälkeen kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

3.   Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu ennen tuota päivää.

4.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrätään, unionin toimielimet voivat ennen liittymistä hyväksyä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asiakirjan 3 artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, 6 artiklan 6 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa, 6 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa, 6 artiklan 8 kohdan kolmannessa alakohdassa, 17 artiklassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 ja 51 artiklassa sekä liitteissä IV–VI tarkoitetut toimenpiteet.

Nämä toimenpiteet tulevat voimaan vasta tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja vain, jos sopimus tulee voimaan.

5.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrätään, 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asiakirjan 36 artiklaa sovelletaan tämän sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen.

4 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä alkuperäisenä kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, joista kielitoisinnoista kukin on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kunkin muun allekirjoittajavaltion hallitukselle.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehty

ASIAKIRJA

ENSIMMÄINEN OSA

PERIAATTEET

1 artikla

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan ilmaisuilla:

’alkuperäiset perussopimukset’:

a)

Euroopan unionista tehtyä sopimusta, jäljempänä ’SEU’, ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, jäljempänä ’SEUT’, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tai täydennettyinä ennen Kroatian tasavallan liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla;

b)

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta, jäljempänä ’Euratomin perustamissopimus’, sellaisena kuin se on muutettuna tai täydennettynä ennen Kroatian tasavallan liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla;

’nykyiset jäsenvaltiot’ Belgian kuningaskuntaa, Bulgarian tasavaltaa, Tšekin tasavaltaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Viron tasavaltaa, Irlantia, Helleenien tasavaltaa, Espanjan kuningaskuntaa, Ranskan tasavaltaa, Italian tasavaltaa, Kyproksen tasavaltaa, Latvian tasavaltaa, Liettuan tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa, Unkarin tasavaltaa, Maltan tasavaltaa, Alankomaiden kuningaskuntaa, Itävallan tasavaltaa, Puolan tasavaltaa, Portugalin tasavaltaa, Romaniaa, Slovenian tasavaltaa, Slovakian tasavaltaa, Suomen tasavaltaa, Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa;

’unioni’ Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuvaa Euroopan unionia ja/tai tapauksen mukaan Euroopan atomienergiayhteisöä;

’toimielimet’ Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettuja toimielimiä.

2 artikla

Alkuperäisten perussopimusten määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä hyväksymien säädösten säännökset ja määräykset sitovat Kroatiaa liittymispäivästä alkaen ja niitä sovelletaan Kroatiassa mainituissa perussopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

Jos jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat sopineet alkuperäisten perussopimusten muutoksista SEU 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti Kroatian liittymissopimuksen ratifioinnin jälkeen ja jos nämä muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, Kroatia ratifioi nuo muutokset valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

3 artikla

1.   Kroatia liittyy Eurooppa-neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin.

2.   Kroatia liittyy neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin.

3.   Kroatia on samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksyttyjen unionia koskevien julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; näin ollen Kroatia noudattaa näistä julistuksista, päätöslauselmista ja muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi.

4.   Kroatia liittyy liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin. Nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Kroatian osalta ajankohtana, jonka neuvosto määrittää 5 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä.

5.   Neuvosto päättää yksimielisesti komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan kaikista liittymisen johdosta tarvittavista mukautuksista 4 kohdassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin sekä julkaisee mukautetut tekstit Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.   Kroatia sitoutuu ottamaan 4 kohdassa tarkoitettujen yleissopimusten ja pöytäkirjojen osalta käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt, kuten ne, jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat hyväksyneet liittymispäivään mennessä, ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimielinten ja järjestöjen välistä käytännön yhteistyötä.

7.   Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta täydentää liitettä I asiaankuuluvilla yleissopimuksilla, sopimuksilla ja pöytäkirjoilla, jotka on allekirjoitettu ennen liittymispäivää.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’Schengen-pöytäkirja’, tarkoitetut Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää hyväksytyt tällaiset säädökset ovat Kroatiaa sitovia, ja niitä sovelletaan Kroatiassa liittymispäivästä alkaen.

2.   Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, sitovat Kroatiaa liittymispäivästä alkaen, niitä sovelletaan Kroatiassa ainoastaan neuvoston tätä tarkoittavan päätöksen nojalla sen jälkeen kun on sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti varmistettu, että tarvittavat edellytykset asiaankuuluvan säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet Kroatiassa, mukaan lukien kaikkien Schengen-sääntöjen tehokas soveltaminen sovittujen yhteisten standardien ja perusperiaatteiden mukaisesti. Neuvosto hyväksyy tuon päätöksen sovellettavien Schengen-menettelyjen mukaisesti ja ottamalla huomioon komission kertomuksen, jossa vahvistetaan, että Kroatia täyttää edelleen liittymisneuvottelujensa aikana antamansa sitoumukset, joilla on merkitystä Schengenin säännöstön kannalta.

Neuvosto hyväksyy päätöksensä Euroopan parlamenttia kuultuaan niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä, joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön, ja Kroatian tasavallan hallituksen edustajan yksimielisellä päätöksellä. Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaiseen päätökseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin, joihin nämä jäsenvaltiot osallistuvat.

5 artikla

Kroatia osallistuu talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen SEUT 139 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona, jota koskee poikkeus.

6 artikla

1.   Sopimukset, jotka unioni on tehnyt tai joita unioni soveltaa väliaikaisesti yhden tai useamman kolmannen maan, kansainvälisen järjestön tai kolmannen maan kansalaisen kanssa, sitovat Kroatiaa alkuperäisissä perussopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

2.   Kroatia sitoutuu tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin, jotka nykyiset jäsenvaltiot ja unioni ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhden tai useamman kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa.

Jollei ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa yksittäisissä sopimuksissa toisin määrätä, Kroatian liittymisestä tällaisiin sopimuksiin sovitaan tekemällä tällaisiin sopimuksiin liitettävä pöytäkirja neuvoston, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseessä olevan yhden tai useamman kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä. Komissio tai, jos sopimus koskee yksinomaan tai pääasiassa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteluohjeiden pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa. Tapauksen mukaan komissio tai korkea edustaja antaa pöytäkirjojen tekemistä koskevat ehdotukset neuvostolle.

Tämä menettely ei rajoita unionin oman toimivallan käyttöä eikä vaikuta toimivallan jakautumiseen unionin ja jäsenvaltioiden välillä tällaisten sopimusten tekemisen osalta tulevaisuudessa tai mahdollisten muiden muutosten osalta, joilla ei ole yhteyttä liittymiseen.

3.   Kroatia soveltaa liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen voimaantuloon saakka 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ennen liittymistä tehtyjen tai väliaikaisesti sovellettavien sopimusten määräyksiä, lukuun ottamatta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimusta henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta (1).

Edellä 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat aiheelliset toimenpiteet, tarvittaessa yhdessä kukin toimivaltansa puitteissa.

4.   Kroatia liittyy Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun kumppanuussopimukseen (2) sekä kahteen kumppanuussopimuksen muuttamista koskevaan sopimukseen, joista toinen on allekirjoitettu Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (3) ja toinen avattu allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 (4).

5.   Kroatia sitoutuu liittymään tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen (5) tuon sopimuksen 128 artiklan mukaisesti.

6.   Kroatia soveltaa liittymispäivästä alkaen unionin ja kolmansien maiden kesken tehtyjä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

Määrällisiä rajoituksia, joita unioni soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin, mukautetaan, jotta voidaan ottaa huomioon Kroatian liittyminen unioniin. Tätä varten unioni voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin tekstiilisopimuksiin ja -järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä, jotta voidaan ottaa huomioon Kroatian liittyminen unioniin.

7.   Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan sen perusteella, mikä on määrä Kroatiaan on viime vuosina tuotu asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan terästä ja terästuotteita.

Tätä varten neuvotellaan ennen liittymispäivää ne muutokset, jotka tarvitaan unionin ja kolmansien maiden kesken tehtyihin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten terässopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä.

8.   Unioni hallinnoi liittymispäivästä alkaen Kroatian kolmansien maiden kanssa ennen tuota päivää tekemiä kalastussopimuksia.

Kroatian näistä sopimuksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pysyvät väliaikaisesti voimassa.

Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä tapauskohtaisesti aiheelliset päätökset, jotka koskevat näistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista, myös mahdollisuutta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella.

9.   Kroatia sanoo irti kaikki kolmansien maiden kanssa tekemänsä vapaakauppasopimukset, mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus, sellaisena kuin se on muutettuna.

Niiltä osin kuin Kroatian ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä asiakirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa, Kroatia toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet todettujen ristiriitojen poistamiseksi. Jos Kroatialla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa tehtyä sopimusta, sen on sanottava kyseessä oleva sopimus irti.

Kroatia toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän kohdan mukaisten velvoitteiden noudattamisen liittymispäivästä alkaen.

10.   Kroatia liittyy tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen sopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin.

11.   Kroatia toteuttaa tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden osapuolia myös unioni tai muut jäsenvaltiot ovat, niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat Kroatian liittymisestä unioniin.

Kroatia sanoo irti erityisesti ne kansainväliset kalastussopimukset ja eroaa niistä kansainvälisistä kalastusjärjestöistä, joiden osapuoli myös unioni on, jollei sen jäsenyys liity muihin kysymyksiin kuin kalastukseen.

Kroatia toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän kohdan mukaisten velvoitteiden noudattamisen liittymispäivästä alkaen.

7 artikla

1.   Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, sen määräyksien soveltamista ei saa keskeyttää eikä niitä ei saa muuttaa tai kumota muutoin kuin alkuperäisten perussopimusten tarkistamista koskevalla menettelyllä, josta määrätään kyseisissä perussopimuksissa.

2.   Toimielinten hyväksymien sellaisten säädösten, joihin tässä asiakirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät, oikeudellinen luonne säilyy ennallaan; erityisesti näiden säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen.

3.   Tämän asiakirjan määräyksillä, joiden tarkoituksena tai seurauksena on toimielinten hyväksymien säädösten kumoaminen tai muuttaminen, on sama oikeudellinen asema kuin niillä säännöksillä, jotka niillä kumotaan tai muutetaan, ja niitä koskevat samat säännöt kuin näitä säännöksiä, paitsi jos tällaiset säännökset ovat luonteeltaan siirtymätoimenpiteitä.

8 artikla

Tässä asiakirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymäluontoisesti alkuperäisten perussopimusten ja toimielinten hyväksymien säädösten soveltamista.

TOINEN OSA

PERUSSOPIMUSTEN MUKAUTUKSET

I   OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

9 artikla

Korvataan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen liitetty Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja seuraavasti:

1.

Korvataan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Kun osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi, vaihto koskee neljäätoista tuomaria.”

2.

Korvataan 48 artikla seuraavasti:

”48 artikla

Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 28 tuomaria.”

10 artikla

Muutetaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty Euroopan investointipankin perussäännöstä tehty pöytäkirja seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

a)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”1.   Pankin pääoma on 233 247 390 000 euroa, jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti:”

b)

lisätään Romaniaa ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Kroatia

854 400 000”.

2)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”2.   Hallintoneuvostossa on 29 jäsentä ja 19 varajäsentä.

Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan siten, että jokainen jäsenvaltio sekä komissio nimeävät kukin yhden jäsenen.

Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:

kaksi Saksan liittotasavallan nimeämää varajäsentä,

kaksi Ranskan tasavallan nimeämää varajäsentä,

kaksi Italian tasavallan nimeämää varajäsentä,

kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä,

yhden Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

yhden Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

kaksi Tanskan kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Irlannin ja Romanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä,

kaksi Viron tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä,

neljä Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Kroatian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä,

yhden komission nimeämän varajäsenen.”

11 artikla

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, joka koskee tieteellis-teknisen komitean kokoonpanoa, seuraavasti:

”2.   Komiteassa on 42 jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan.”

II   OSASTO

MUUT MUKAUTUKSET

12 artikla

Lisätään SEUT 64 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Kroatiassa kansallisen lainsäädännön mukaan voimassa olevien rajoitusten osalta kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 2002.”

13 artikla

Korvataan SEU 52 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Perussopimuksia sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Bulgarian tasavaltaan, Tšekin tasavaltaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Viron tasavaltaan, Irlantiin, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Kroatian tasavaltaan, Italian tasavaltaan, Kyproksen tasavaltaan, Latvian tasavaltaan, Liettuan tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Unkarin tasavaltaan, Maltan tasavaltaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Puolan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Romaniaan, Slovenian tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan, Suomen tasavaltaan, Ruotsin kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan.”

14 artikla

1.   Korvataan SEU 55 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä alkuperäisenä kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jonka teksti on yhtä todistusvoimainen kullakin näistä kielistä, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kunkin muun allekirjoittajavaltion hallitukselle.”

2.   Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 225 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Liittymissopimusten nojalla tämä sopimus on todistusvoimainen myös bulgarian, englannin, espanjan, iirin, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, romanian, ruotsin, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä laadittuina toisintoina.”

KOLMAS OSA

PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET

15 artikla

Liitteessä III luetellut säädökset mukautetaan siten kuin tuossa liitteessä määrätään.

16 artikla

Liitteessä IV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan tuossa liitteessä määrätyin edellytyksin.

17 artikla

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia tehdä tämän asiakirjan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin määräyksiin mukautukset, jotka voivat osoittautua unionin säännöstön muutosten vuoksi tarpeellisiksi.

NELJÄS OSA

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄYKSET

I   OSASTO

SIIRTYMÄTOIMENPITEET

18 artikla

Liitteessä V lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan Kroatian osalta tuossa liitteessä määrätyin edellytyksin.

II   OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla

1.   Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 2 artiklasta poiketen ja SEU 14 artiklan 2 kohdassa määrätystä Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärästä poiketen Euroopan parlamentin jäsenmäärää lisätään Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi 12:lla Kroatiasta olevalla jäsenellä liittymispäivän ja Euroopan parlamentin vaalikauden 2009–2014 päättymisen väliseksi kaudeksi:

2.   SEU 14 artiklan 3 kohdasta poiketen Kroatia järjestää ennen liittymispäivää erityiset Euroopan parlamentin vaalit, joissa sen väestö valitsee yleisillä ja välittömillä vaaleilla tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetun määrän jäseniä Euroopan parlamenttiin unionin säännöstön mukaisesti. Jos liittymispäivä on kuitenkin alle kuusi kuukautta ennen Euroopan parlamentin seuraavia vaaleja, Kroatian parlamentti voi nimetä keskuudestaan Kroatian kansalaisia edustavat Euroopan parlamentin jäsenet edellyttäen, että kyseiset henkilöt on valittu yleisillä ja välittömillä vaaleilla.

20 artikla

Korvataan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Seuraavat määräykset ovat voimassa 31 päivään lokakuuta 2014, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 235 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista:

Kun Eurooppa-neuvoston ja neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia

12

Bulgaria

10

Tšekki

12

Tanska

7

Saksa

29

Viro

4

Irlanti

7

Kreikka

12

Espanja

27

Ranska

29

Kroatia

7

Italia

29

Kypros

4

Latvia

4

Liettua

7

Luxemburg

4

Unkari

12

Malta

3

Alankomaat

13

Itävalta

10

Puola

27

Portugali

12

Romania

14

Slovenia

4

Slovakia

7

Suomi

7

Ruotsi

10

Yhdistynyt kuningaskunta

29

Kun ratkaisu on perussopimusten nojalla tehtävä komission ehdotuksesta, sen edellytyksenä on vähintään 260 puoltavaa ääntä, jotka edustavat jäsenten enemmistöä. Muissa tapauksissa ratkaisun edellytyksenä on vähintään 260 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

Eurooppa-neuvoston tai neuvoston jäsen voi pyytää, että Eurooppa-neuvoston tai neuvoston hyväksyessä säädöksen määräenemmistöllä tarkistetaan, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseessä olevaa säädöstä ei hyväksytä.”

21 artikla

1.   Kroatian kansalainen nimitetään komission jäseneksi kaudeksi, joka alkaa liittymispäivänä ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2014. Neuvosto nimittää komission uuden jäsenen määräenemmistöllä ja yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa Euroopan parlamenttia kuultuaan sekä SEU 17 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimitetyn jäsenen toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, joiden toimikausi on kesken liittymisajankohtana.

22 artikla

1.   Kroatiasta liittymisen yhteydessä SEU 19 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti nimitetyn unionin tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2015 ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin 31 päivänä elokuuta 2013.

2.   Ratkaistaessa asioita, joiden suullinen käsittely on aloitettu unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa ennen liittymispäivää, täysistuntoon kokoontunut unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin tai niiden jaostot kokoontuvat ennen liittymistä olleessa kokoonpanossaan ja soveltavat liittymispäivää edeltävänä päivänä voimassa ollutta työjärjestystä.

23 artikla

1.   SEUT 301 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätystä talous- ja sosiaalikomitean jäsenten enimmäismäärästä poiketen korvataan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 301 artiklassa tarkoitetun päätöksen voimaantuloon saakka talous- ja sosiaalikomitean jäsenmäärä jakautuu seuraavasti:

Belgia

12

Bulgaria

12

Tšekki

12

Tanska

9

Saksa

24

Viro

7

Irlanti

9

Kreikka

12

Espanja

21

Ranska

24

Kroatia

9

Italia

24

Kypros

6

Latvia

7

Liettua

9

Luxemburg

6

Unkari

12

Malta

5

Alankomaat

12

Itävalta

12

Puola

21

Portugali

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovakia

9

Suomi

9

Ruotsi

12

Yhdistynyt kuningaskunta

24”

2.   Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi talous- ja sosiaalikomitean jäsenmäärää lisätään väliaikaisesti 353:een kaudeksi, joka alkaa liittymispäivänä ja päättyy sen toimikauden, jonka kuluessa Kroatia liittyy unioniin, lopussa tai, jos tämä tapahtuu aiemmin, SEUT 301 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen tullessa voimaan.

3.   Jos SEUT 301 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu päätös on jo hyväksytty liittymispäivään mennessä, SEUT 301 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätystä talous- ja sosiaalikomitean jäsenten enimmäismäärästä poiketen Kroatialle osoitetaan väliaikaisesti asianmukainen määrä jäseniä sen toimikauden päättymiseen saakka, jonka kuluessa se liittyy unioniin.

24 artikla

1.   SEUT 305 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätystä alueiden komitean jäsenten enimmäismäärästä poiketen korvataan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 305 artiklassa tarkoitetun päätöksen voimaantuloon saakka alueiden komitean jäsenmäärä jakautuu seuraavasti:

Belgia

12

Bulgaria

12

Tšekki

12

Tanska

9

Saksa

24

Viro

7

Irlanti

9

Kreikka

12

Espanja

21

Ranska

24

Kroatia

9

Italia

24

Kypros

6

Latvia

7

Liettua

9

Luxemburg

6

Unkari

12

Malta

5

Alankomaat

12

Itävalta

12

Puola

21

Portugali

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovakia

9

Suomi

9

Ruotsi

12

Yhdistynyt kuningaskunta

24”

2.   Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi alueiden komitean jäsenmäärää lisätään väliaikaisesti 353:een kaudeksi, joka alkaa liittymispäivänä ja päättyy sen toimikauden, jonka kuluessa Kroatia liittyy unioniin, lopussa tai, jos tämä tapahtuu aiemmin, SEUT 305 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen tullessa voimaan.

3.   Jos SEUT 305 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu päätös on jo hyväksytty liittymispäivään mennessä, SEUT 305 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätystä alueiden komitean jäsenten enimmäismäärästä poiketen Kroatialle osoitetaan väliaikaisesti asianmukainen määrä jäseniä sen toimikauden päättymiseen saakka, jonka kuluessa se liittyy unioniin.

25 artikla

Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäsenen, jonka Kroatia on nimennyt ja joka on liittymisestä alkaen nimitetty Euroopan investointipankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, toimikausi päättyy valtuuston sen vuosikokouksen päättyessä, jossa tarkastetaan varainhoitovuoden 2017 vuosikertomus.

26 artikla

1.   Alkuperäisillä perussopimuksilla tai jollain toimielinten hyväksymällä säädöksellä perustettujen komiteoiden, ryhmien, virastojen ja muiden elinten uudet jäsenet nimetään näiden komiteoiden, ryhmien, virastojen tai muiden elinten jäsenten nimeämistä koskevia ehtoja ja menettelyjä noudattaen. Nimettyjen uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, joiden toimikausi on kesken liittymisajankohtana.

2.   Alkuperäisillä perussopimuksilla tai jollain toimielinten hyväksymällä säädöksellä perustetut komiteat, ryhmät, virastot tai muut elimet, joiden jäsenmäärä on vakio jäsenvaltioiden lukumäärästä riippumatta, muodostetaan liittymisajankohtana kokonaan uudelleen, paitsi jos nykyisten jäsenten toimikausi päättyy 12 kuukauden kuluessa liittymisestä.

III   OSASTO

VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

27 artikla

1.   Kroatia maksaa liittymispäivästä alkaen seuraavan määrän, joka vastaa sen osuutta Euroopan investointipankin perussäännön 4 artiklassa määritettyä merkittyä pääomaa varten maksetusta pääomasta:

Kroatia

42 720 000 euroa

Tämä suoritus maksetaan kahdeksana samansuuruisena eränä, jotka erääntyvät 30 päivänä marraskuuta 2013, 30 päivänä marraskuuta 2014, 30 päivänä marraskuuta 2015, 31 päivänä toukokuuta 2016, 30 päivänä marraskuuta 2016, 31 päivänä toukokuuta 2017, 30 päivänä marraskuuta 2017 ja 31 päivänä toukokuuta 2018.

2.   Kroatia osallistuu kahdeksalla samansuuruisella, 1 kohdassa määrättyinä eräpäivinä erääntyvällä erällä rahastojen ja rahastoja vastaavien varausten kartuttamiseen sekä rahastoihin ja varauksiin, jotka kattavat tuloslaskelman, sellaisena kuin se on vahvistettu liittymistä edeltävän kuukauden lopussa ja on otettu Euroopan investointipankin taseeseen, vielä maksettavan määrän maksamiseen määrillä, jotka vastaavat seuraavaa prosenttiosuutta rahastoista ja varauksista:

Kroatia

0,368 %

3.   Kroatia maksaa 1 ja 2 kohdassa määrätyt pääoman ja maksut käteisenä euroina, jollei Euroopan investointipankin valtuuston yksimielisesti päättämästä poikkeuksesta muuta johdu.

4.   Edellä 1 kohdassa sekä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja Kroatiaa koskevia lukuja voidaan mukauttaa Euroopan investointipankin hallintoelinten päätöksellä Eurostatin ennen liittymistä julkaisemien viimeisimpien lopullisten BKT-tietojen perusteella.

28 artikla

1.   Kroatia maksaa seuraavan määrän hiili- ja terästutkimusrahastoon, jota tarkoitetaan EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta 27 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä 2002/234/EHTY (6):

(euroa, käypinä hintoina)

Kroatia

494 000.

2.   Rahoitusosuus hiili- ja terästutkimusrahastoon maksetaan neljässä erässä vuodesta 2015 alkaen seuraavasti ja kulloinkin kunkin vuoden ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä:

2015: 15 %,

2016: 20 %,

2017: 30 %,

2018: 35 %.

29 artikla

1.   Kroatian täytäntöönpanevat yksiköt hallinnoivat liittymispäivästä lähtien tarjouskilpailuja, avustusten myöntämisiä ja maksuja, jotka koskevat 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1085/2006 (7) perustetun liittymistä valmistelevan tukivälineen siirtymävaiheen tukea ja instituutioiden kehittämistä koskevan osa-alueen ja rajat ylittävää yhteistyötä, lukuun ottamatta rajat ylittäviä Kroatia–Unkari- sekä Kroatia–Slovenia-ohjelmia, koskevan osa-alueen mukaiseen, liittymistä edeltävään tukeen kuuluvaa, ennen liittymistä sidottuihin varoihin liittyvää tukea sekä 30 artiklassa tarkoitetun siirtymäjärjestelyn mukaista tukea.

Komissio luopuu tarjouskilpailuja ja avustusten myöntämisiä koskevasta ennakkovalvonnasta tätä tarkoittavalla komission päätöksellä sen jälkeen kun komissio on varmistunut kyseessä olevan hallinto- ja valvontajärjestelmän tehokkaasta toiminnasta niiden perusteiden ja edellytysten mukaisesti, joista säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (8) 56 artiklan 2 kohdassa ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta 12 päivänä kesäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 718/2007 (9) 18 artiklassa.

Jos komission päätöstä ennakkovalvonnasta luopumisesta ei ole hyväksytty ennen liittymispäivää, mikään niistä sopimuksista, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja sen päivän välisenä aikana, jolloin komission päätös hyväksytään, ei ole ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen liittymistä valmistelevan tuen ja siirtymäjärjestelyn nojalla tukikelpoinen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä valmistelevan tuen ja siirtymäjärjestelyn nojalla ennen liittymispäivää tehtyjä talousarviositoumuksia, mukaan luettuina liittymisen jälkeen tehdyt ja rekisteröidyt yksittäiset oikeudelliset sitoumukset ja maksut, hallinnoidaan edelleen liittymistä edeltäviä rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen mukaisesti ja ne kirjataan vastaaviin talousarvion lukuihin, kunnes kyseiset ohjelmat ja hankkeet ovat päättyneet.

3.   Säännöksiä, jotka koskevat 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua liittymistä valmistelevaa tukea ja liittymistä valmistelevan tukivälineen maaseudun kehittämistä koskevaa osa-aluetta koskevien, ennen liittymistä tehtyihin rahoituspäätöksiin liittyvien rahoitussopimusten talousarviositoumusten täytäntöönpanoa, sovelletaan edelleen liittymispäivän jälkeen. Niihin sovelletaan liittymistä edeltäviin rahoitusvälineisiin sovellettavia sääntöjä. Liittymisen jälkeen aloitettavat julkisia hankintoja koskevat menettelyt toteutetaan tämän estämättä asiaankuuluvien unionin direktiivien mukaisesti.

4.   Jäljempänä 44 artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten menojen kattamiseen tarkoitettuja liittymisen valmisteluun tarkoitettuja varoja voidaan sitoa kahtena ensimmäisenä vuonna liittymisen jälkeen. Liittymisen valmisteluun tarkoitettuja varoja voidaan tilintarkastus- ja arviointikustannusten osalta sitoa enintään viideksi vuodeksi liittymisen jälkeen.

30 artikla

1.   Unioni antaa ensimmäisenä liittymisen jälkeisenä vuonna Kroatialle väliaikaista taloudellista tukea, jäljempänä ’siirtymäjärjestely’, sen hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien kehittämiseen ja lujittamiseen unionin oikeuden täytäntöönpanemiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi sekä parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämiseksi vertaisten kesken. Tällä tuella rahoitetaan yhteiskunnan rakenteiden kehittämishankkeita ja niihin liittyviä rajoitettuja pienimuotoisia investointeja.

2.   Tuella vastataan jatkuvaan tarpeeseen lujittaa institutionaalisia valmiuksia tietyillä aloilla toimin, joita ei voida rahoittaa rakennerahastoista tai maaseudun kehittämisrahastoista.

3.   Yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevissa julkisten hallintolaitosten välisissä kumppanuushankkeissa sovelletaan edelleen jäsenvaltioissa olevien yhteyspisteverkostojen kautta tapahtuvaa ehdotuspyyntömenettelyä.

4.   Siirtymäjärjestelyyn osoitettavat ja kansallisten ja horisontaalisten painopisteiden mukaan käytettäviksi tarkoitetut maksusitoumusmäärärahat ovat Kroatian osalta käypinä hintoina yhteensä 29 miljoonaa euroa vuonna 2013.

5.   Siirtymäjärjestelyn nojalla maksettavasta tuesta päätetään ja se pannaan täytäntöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 mukaisesti tai muiden siirtymäjärjestelyn toiminnan kannalta tarpeellisten, komission hyväksymien teknisten säännösten perusteella.

6.   Erityistä huomiota on kiinnitettävä asianmukaiseen täydentävyyteen sen tuen kanssa, jota Euroopan sosiaalirahastosta on tarkoitus maksaa hallinnonuudistusta ja institutionaalisia valmiuksia varten.

31 artikla

1.   Tilapäisenä välineenä otetaan käyttöön Schengen-järjestely, jäljempänä ’tilapäinen Schengen-järjestely’, Kroatian auttamiseksi rahoittamaan liittymispäivän ja vuoden 2014 lopun välisenä aikana toimia unionin uusilla ulkorajoilla Schengenin säännöstön ja ulkorajojen valvonnan täytäntöön panemiseksi.

2.   Kroatialle osoitetaan tilapäisen Schengen-järjestelyn perusteella 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliseksi ajaksi kertaluonteisina maksuina seuraavat määrät (käypinä hintoina):

(miljoonaa euroa käypinä hintoina)

 

2013

2014

Kroatia

40

80

3.   Vuodelle 2013 tarkoitettu määrä maksetaan Kroatialle 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja vuodelle 2014 tarkoitettu määrä annetaan sen saataville ensimmäisenä 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeisenä työpäivänä.

4.   Kertaluonteiset maksut on käytettävä kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä maksusta. Kroatian on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän kolmen vuoden määräajan päättymisestä kattava kertomus tähän tilapäiseen Schengen-järjestelyyn perustuvien maksujen lopullisesta käytöstä sekä selvitys, jolla menot perustellaan. Komissio perii takaisin käyttämättömät tai perusteettomasti käytetyt varat.

5.   Komissio voi hyväksyä tilapäisen Schengen-järjestelyn toiminnan kannalta tarpeellisia teknisiä säännöksiä.

32 artikla

1.   Tilapäisenä välineenä otetaan käyttöön kassavirtajärjestely, jäljempänä ’tilapäinen kassavirtajärjestely’, Kroatian auttamiseksi liittymispäivän ja vuoden 2014 lopun välisenä aikana parantamaan kansallisen talousarvion kassavirtaa.

2.   Kroatialle osoitetaan tilapäisen kassavirtajärjestelyn perusteella 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliseksi ajaksi kertaluonteisina maksuina seuraavat määrät (käypinä hintoina):

(miljoonaa euroa käypinä hintoina)

 

2013

2014

Kroatia

75

28,6

3.   Kunkin vuoden määrä jaetaan yhtä suuriksi kuukausieriksi, jotka maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä.

33 artikla

1.   Rakennerahastojen ja koheesiorahaston puitteissa varataan Kroatialle maksusitoumusmäärärahoina vuonna 2013 määrä, jonka suuruus on 449,4 miljoonaa euroa (käypinä hintoina).

2.   Kolmannes 1 kohdassa tarkoitetuista määrästä on varattava koheesiorahastoa varten.

3.   Seuraavan rahoituskehyksen soveltamiskauteen kuuluvana aikana Kroatialle rakennerahastoista ja koheesiorahastosta maksusitoumusmäärärahoina osoitettavat määrät lasketaan tuolloin sovellettavan unionin säännöstön perusteella. Nämä määrät mukautetaan seuraavan asteittaista käyttöönottoa koskevan aikataulun mukaisesti:

70 % vuonna 2014

90 % vuonna 2015

100 % vuodesta 2016.

4.   Siltä osin kuin uuden unionin säännöstön asettamissa rajoissa on mahdollista, tehdään mukautus, jolla varmistetaan Kroatialle vuonna 2014 osoitettavien varojen kasvu 2,33-kertaisiksi vuoden 2013 määrään ja vuonna 2015 3-kertaisiksi vuoden 2013 määrään verrattuna.

34 artikla

1.   Euroopan kalatalousrahaston puitteissa Kroatialle osoitetaan maksusitoumusmäärärahoina vuonna 2013 kokonaismäärä, jonka suuruus on 8,7 miljoonaa euroa (käypinä hintoina).

2.   Euroopan kalatalousrahastosta maksettavat ennakkomaksut ovat 25 % edellä 1 kohdassa tarkoitetuista kokonaismäärästä, ja ne maksetaan yhdessä erässä.

3.   Seuraavan rahoituskehyksen soveltamiskauteen kuuluvana aikana Kroatialle maksusitoumusmäärärahoina osoitettavat määrät lasketaan tuolloin sovellettavan unionin säännöstön perusteella. Nämä määrät mukautetaan seuraavan asteittaista käyttöönottoa koskevan aikataulun mukaisesti:

70 % vuonna 2014

90 % vuonna 2015

100 % vuodesta 2016.

4.   Siltä osin kuin uuden unionin säännöstön asettamissa rajoissa on mahdollista, tehdään mukautus, jolla varmistetaan Kroatialle vuonna 2014 osoitettavien varojen kasvu 2,33-kertaisiksi vuoden 2013 määrään ja vuonna 2015 3-kertaisiksi vuoden 2013 määrään verrattuna.

35 artikla

1.   Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1698/2005 (10) ei koko ohjelmakaudella 2007–2013 sovelleta Kroatiaan.

Vuonna 2013 Kroatialle osoitetaan 27,7 miljoonaa euroa (käypinä hintoina) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 12 artiklassa tarkoitetun maaseudun kehittämistä koskevan osa-alueen puitteissa.

2.   Liitteessä VI on esitetty Kroatiaa koskevat maaseudun kehittämiseen liittyvät väliaikaiset lisätoimenpiteet.

3.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin hyväksyä sääntöjä, jotka ovat tarpeen liitteen VI soveltamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään noudattaen menettelyä, josta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 90 artiklan 2 kohdassa, tarkasteltuna yhdessä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tai sovellettavassa lainsäädännössä määritettyä asianomaista menettelyä noudattaen.

4.   Neuvosto tekee komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan tarvittaessa mukautuksia liitteeseen VI varmistaakseen niiden johdonmukaisuuden maaseudun kehittämistä koskevien asetusten kanssa.

IV   OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

36 artikla

1.   Komissio seuraa tiiviisti kaikkia Kroatian liittymisneuvotteluissa antamia sitoumuksia, mukaan lukien ne, jotka on täytettävä ennen liittymispäivää tai viimeistään liittymispäivänä. Komission toteuttama seuranta muodostuu säännöllisesti ajan tasalle saatettavista seurantataulukoista, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (12), jäljempänä ’vakaus- ja assosiaatiosopimus’, mukaisesta vuoropuhelusta, vertaisarvioinneista, liittymistä edeltävästä talousohjelmasta, julkista taloutta koskevista ilmoituksista ja tarvittaessa Kroatian viranomaisille lähetettävistä varhaisvaroituskirjeistä. Komissio esittää syksyllä 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistymistä koskevan kertomuksen. Syksyllä 2012 se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattavan seurantakertomuksen. Koko seurantaprosessin ajan komissio käyttää hyväkseen myös jäsenvaltioiden palautetta ja ottaa tarvittaessa huomioon kansainvälisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen palautteen.

Komission seurannassa keskitytään erityisesti sitoumuksiin, jotka Kroatia on tehnyt oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien alalla (liite VII), mukaan luettuna tulosten edelleen saavuttaminen oikeuslaitoksen uudistamisen ja tehokkuuden, sotarikosten puolueettoman käsittelyn ja korruption torjunnan osalta.

Lisäksi komission seurannassa keskitytään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan, mukaan luettuna niiden unionin vaatimusten täytäntöönpano ja niiden noudattamisesta huolehtiminen, jotka koskevat ulkorajojen valvontaa, poliisiyhteistyötä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, samoin kuin kilpailupolitiikan, kuten laivanrakennusteollisuuden rakenneuudistuksen (liite VIII) ja teräsalan rakenneuudistuksen (liite IX) alalla tehtyihin sitoumuksiin.

Komissio esittää Kroatian näiden alojen osalta antamista sitoumuksista puolivuosittaiset arvioinnit Kroatian liittymiseen saakka erottamattomana osana säännöllisiä seurantataulukoitaan ja kertomuksiaan.

2.   Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jos seurantaprosessin aikana todetaan huolta aiheuttavia kysymyksiä. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen, ja neuvoston on joka tapauksessa samaa menettelyä noudattaen poistettava ne, kun asianomaisiin huolta aiheuttaviin kysymyksiin on puututtu tehokkaasti.

37 artikla

1.   Jos kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti ulottuvana kautena ilmenee vakavia ongelmia, jotka todennäköisesti koettelevat jotakin talouden alaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, Kroatia voi pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi sisämarkkinoiden talouteen.

Mikä tahansa nykyinen jäsenvaltio voi samassa tilanteessa pyytää lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen Kroatian suhteen.

2.   Asianomaisen valtion pyynnöstä komissio määrittää tarpeellisiksi katsomansa suojatoimenpiteet kiireellisessä menettelyssä sekä määrää tarkemmin niihin sovellettavat edellytykset ja järjestelyt.

Tapauksessa, jossa ilmenee vakavia taloudellisia vaikeuksia, ja asianomaisen jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä, komissio tekee ratkaisunsa viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön asianmukaisine taustatietoineen. Näin päätettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten etu, eivätkä ne saa käsittää rajatarkastuksia.

3.   Tämän artiklan mukaisesti sallituissa toimenpiteissä voidaan poiketa SEU:n, SEUT:n ja tämän asiakirjan säännöistä siinä määrin ja niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen tässä suojalausekkeessa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle.

38 artikla

Jos Kroatia ei täytä liittymisneuvottelujen yhteydessä antamiaan sitoumuksia, mukaan lukien sitoumukset sellaisten alakohtaisten politiikkojen alalla, jotka koskevat rajat ylittäviä vaikutuksia omaavia taloudellisia toimia, ja aiheuttaa tuolloin vakavaa häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle tai uhan unionin taloudellisille eduille tai välittömän riskin tällaisen häiriön tai uhan syntymisestä, komissio voi kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun ulottuvana kautena toteuttaa jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan asiaankuuluvia toimenpiteitä.

Näiden toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia, ja ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, ja sovellettava olemassa olevia alakohtaisia suojajärjestelyjä. Tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä ei saa käyttää keinona mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jo ennen liittymistä, ja hyväksytyt toimenpiteet tulevat voimaan liittymispäivänä, jollei niissä määrätä myöhempää ajankohtaa. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun asianomainen sitoumus täytetään. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen niin kauan, kuin asianomaisia sitoumuksia ei ole täytetty. Komissio voi mukauttaa toimenpiteitä tarvittaessa sitä mukaa kuin Kroatia edistyy sitoumustensa täyttämisessä. Komissio ilmoittaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tältä osin esittämät huomautukset.

39 artikla

Jos toimielinten SEUT:n kolmannen osan V osaston nojalla hyväksymien säädösten sekä toimielinten ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa SEU:n VI osaston nojalla tai Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston nojalla hyväksymien säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä tai täytäntöönpanossa on Kroatiassa vakavia puutteita tai välittömiä riskejä tällaisten puutteiden syntymisestä, komissio voi kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun ulottuvana kautena hyväksyä jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja jäsenvaltioita kuultuaan asiaankuuluvia toimenpiteitä ja määrätä tarkemmin niihin sovellettavat koskevat edellytykset ja järjestelyt.

Nämä toimenpiteet voivat merkitä asianomaisten säännösten ja päätösten soveltamisen tilapäistä keskeyttämistä Kroatian ja minkä tahansa muun jäsenvaltion tai muiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tiiviin oikeudellisen yhteistyön jatkumista. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jo ennen liittymistä, ja hyväksytyt toimenpiteet tulevat voimaan liittymispäivänä jollei niissä määrätä myöhempää ajankohtaa. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun puutteet on korjattu. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen niin kauan kuin nämä puutteet ovat olemassa. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan tarvittaessa mukauttaa toimenpiteitä sitä mukaa kuin Kroatia edistyy todettujen puutteiden korjaamisessa. Komissio ilmoittaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tältä osin esittämät huomautukset.

40 artikla

Jotta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaikeutettaisi, Kroatian kansallisten säännösten täytäntöönpano liitteessä V tarkoitettujen siirtymäkausien kuluessa ei saa johtaa rajatarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä.

41 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä Kroatiassa voimassa olevasta järjestelmästä tässä asiakirjassa esitettyjen edellytysten mukaisesti sovellettavasta yhteisestä maatalouspolitiikasta johtuvaan järjestelmään, komissio hyväksyy ne noudattaen menettelyä, jota tarkoitetaan maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (13) 195 artiklan 2 kohdassa, tarkasteltuna yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (14) 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tai sovellettavassa lainsäädännössä määritettyä asianomaista menettelyä noudattaen. Ne voidaan hyväksyä kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa tuon määräajan jälkeen. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia pidentää tätä määräaikaa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja siirtymätoimenpiteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä myös ennen liittymispäivää. Neuvosto hyväksyy tällaiset toimenpiteet määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai, jos ne vaikuttavat komission alun perin hyväksymiin välineisiin, komissio kyseisten toimenpiteiden hyväksymistä varten vaadittavia menettelyjä noudattaen.

42 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä Kroatiassa voimassa olevasta järjestelmästä unionin eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien sääntöjen soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio hyväksyy nämä toimenpiteet sovellettavassa lainsäädännössä määritetyn asianomaisen menettelyn mukaisesti. Nämä toimenpiteet on hyväksyttävä kolmen liittymispäivää seuraavan vuoden kuluessa, eikä niitä saa soveltaa tuon kauden jälkeen.

43 artikla

Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ehdot, joilla

a)

voidaan luopua vaatimuksesta jättää poistumisen yleisilmoitus SEUT 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jotka viedään pois Kroatian alueelta ja jotka kulkevat Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta Neumissa (”Neumin käytävä”);

b)

voidaan luopua vaatimuksesta jättää saapumisen yleisilmoitus a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, kun ne tuodaan takaisin Kroatian alueelle sen jälkeen, kun ne ovat kulkeneet Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta Neumissa.

44 artikla

Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarpeellisen sääntömääräisen henkilöstön määrä pidetään ennallaan Kroatiassa enintään 18 kuukauden ajan liittymisen jälkeen. Tänä aikana sellaiset virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt ja sopimussuhteiset toimihenkilöt, jotka on nimitetty toimiin Kroatiassa ennen liittymistä ja joiden on jäätävä palvelukseen Kroatiassa liittymispäivän jälkeen, saavat samanlaiset taloudelliset ja aineelliset edut, joita sovellettiin ennen liittymistä neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (15) säädettyjen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti. Hallinnolliset menot, mukaan lukien muun tarvittavan henkilöstön palkat, katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

VIIDES OSA

TÄMÄN ASIAKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

I   OSASTO

TOIMIELINTEN TYÖJÄRJESTYKSIIN SEKÄ KOMITEOIDEN TYÖJÄRJESTYKSIIN JA SÄÄNTÖIHIN TEHTÄVÄT MUKAUTUKSET

45 artikla

Toimielimet tekevät liittymisen edellyttämät mukautukset työjärjestyksiinsä alkuperäisissä perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

Liittymisen edellyttämät mukautukset alkuperäisillä perussopimuksilla perustettujen komiteoiden perussääntöihin ja työjärjestyksiin tehdään niin pian kuin mahdollista liittymisen jälkeen.

II   OSASTO

TOIMIELINTEN HYVÄKSYMIEN SÄÄDÖSTEN SOVELLETTAVUUS

46 artikla

Liittymisestä alkaen katsotaan, että SEUT 288 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja päätökset on alkuperäisten perussopimusten mukaisesti osoitettu myös Kroatialle. Lukuun ottamatta direktiivejä ja päätöksiä, jotka ovat tulleet voimaan SEUT 297 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja SEUT 297 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, Kroatian katsotaan saaneen tiedon näistä direktiiveistä ja päätöksistä liittymisajankohtana.

47 artikla

1.   Kroatia toteuttaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta se voi noudattaa liittymispäivästä alkaen SEUT 288 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja päätösten säännöksiä, jollei tässä asiakirjassa ole määrätty muuta määräpäivää. Kroatian on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään liittymispäivänä tai, jos kyseessä on myöhempi ajankohta, tässä asiakirjassa asetettuun määräpäivään mennessä.

2.   Siltä osin kuin SEUT 288 artiklassa tarkoitettuihin direktiiveihin tällä asiakirjalla tehdyt muutokset edellyttävät nykyisten jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten muuttamista, nykyiset jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen muutettujen direktiivien noudattamiseksi Kroatian liittymispäivästä alkaen, jollei tässä asiakirjassa määrätä muuta määräaikaa. Niiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään liittymispäivänä tai, jos kyseessä on myöhempi ajankohta, tässä asiakirjassa asetettuun määräaikaan mennessä.

48 artikla

Kroatia toimittaa komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa Kroatian alueella työntekijöiden ja väestön terveyden suojaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

49 artikla

Asianmukaisesti perustellun Kroatian pyynnön johdosta, jonka se on toimittanut komissiolle viimeistään liittymispäivänä, voi joko neuvosto komission ehdotuksesta tai komissio, jos se on antanut alkuperäisen säädöksen, toteuttaa toimenpiteitä, jotka merkitsevät väliaikaisia poikkeuksia toimielinten 1 päivän heinäkuuta 2011 ja liittymispäivän välisenä aikana antamiin säädöksiin. Toimenpiteet hyväksytään niiden äänestyssääntöjen mukaisesti, joita on noudatettu sitä säädöstä hyväksyttäessä, josta väliaikaista poikkeusta pyydetään. Jos nämä poikkeukset hyväksytään liittymisen jälkeen, niitä voidaan soveltaa liittymispäivästä alkaen.

50 artikla

Jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä asiakirjassa tai sen liitteissä, joko neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai, jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen, komissio hyväksyy tätä varten tarvittavat säädökset. Jos nämä mukautukset hyväksytään liittymisen jälkeen, niitä voidaan soveltaa liittymispäivästä alkaen.

51 artikla

Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tarvittavat toimenpiteet tämän asiakirjan määräysten täytäntöönpanemiseksi.

52 artikla

Toimielinten ennen liittymistä hyväksymien säädösten tekstit, jotka nämä toimielimet ovat laatineet kroaatin kielellä, ovat liittymispäivästä alkaen todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin nykyisillä virallisilla kielillä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos nykyisillä virallisilla kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä.

III   OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

53 artikla

Liitteet I–IX, niiden lisäykset ja pöytäkirja ovat erottamaton osa tätä asiakirjaa.

54 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa Kroatian tasavallan hallitukselle oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta, Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla niitä on muutettu tai täydennetty, mukaan lukien Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä tehty sopimus, Helleenien tasavallan liittymisestä tehty sopimus, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä tehty sopimus, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tehty sopimus, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä tehty sopimus sekä Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä tehty sopimus, bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä laadittuina toisintoina.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen perussopimusten kroaatinkieliset tekstit ovat tämän asiakirjan liitteenä. Nämä tekstit ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin näiden perussopimusten nykyisillä virallisilla kielillä laaditut tekstit.

55 artikla

Pääsihteeri toimittaa Kroatian tasavallan hallitukselle oikeaksi todistetun jäljennöksen neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetuista kansainvälisistä sopimuksista.


(1)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 6.

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27, EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4 ja EUVL L 168M, 21.6.2006, s. 33.

(4)  EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(6)  EYVL L 79, 22.3.2002, s. 42.

(7)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(8)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EUVL L 170, 29.6.2007, s. 1.

(10)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1 ja EUVL L 286M, 4.11.2010, s. 26.

(11)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)  EUVL L 26, 28.1.2005, s. 3.

(13)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(14)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(15)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

LIITE I

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Kroatian tasavalta liittyy liittymisensä yhteydessä (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 kohdassa)

1.

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehty yleissopimus (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 10)

Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 21 päivänä joulukuuta 1995 tehty sopimus (EYVL C 26, 31.1.1996, s. 1)

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehty pöytäkirja (EYVL C 202, 16.7.1999, s. 1)

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 8 päivänä joulukuuta 2004 tehty sopimus (EUVL C 160, 30.6.2005, s. 1)

2.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimuksen liittyvä pöytäkirja (EYVL C 313, 23.10.1996, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehty pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla (EYVL C 151, 20.5.1997, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä toinen pöytäkirja (EYVL C 221, 19.7.1997, s. 12)

3.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus (EYVL C 195, 25.6.1997, s. 2)

4.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehty yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (EYVL C 24, 23.1.1998, s. 2)

5.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 17 päivänä kesäkuuta 1998 tehty yleissopimus ajokielloista (EYVL C 216, 10.7.1998, s. 2)

6.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti neuvoston 29 päivänä toukokuuta 2000 tekemä yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä 16 päivänä lokakuuta 2001 tehty pöytäkirja, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti (EYVL C 326, 21.11.2001, s. 2)

LIITE II

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat Kroatian tasavaltaa sitovia ja joita on siellä sovellettava liittymisestä alkaen (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

1.

Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehty sopimus (1).

2.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien päätösasiakirjan ja yhteisten julistusten (2) määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä tämän liitteen 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

1 artikla siltä osin kuin se liittyy tässä kohdassa oleviin määräyksiin, 26 artikla, 39 artikla, 44–49 artikla (lukuun ottamatta 47 artiklan 4 kohtaa ja 49 artiklan a alakohtaa), 51 artikla, 54–58 artikla, 62 artiklan 3 kohta, 67–69 artikla, 71 ja 72 artikla, 75 ja 76 artikla, 82 artikla, 91 artikla, 126–130 artikla siltä osin kuin ne liittyvät tässä kohdassa oleviin määräyksiin ja 136 artikla, päätösasiakirjassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

3.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä tehtyjen sopimusten, niiden päätösasiakirjojen ja niihin liittyvien julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä tämän liitteen 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

a)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Tanskan kuningaskunnan liittymisestä:

5 artiklan 2 kohta ja 6 artikla;

b)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Suomen tasavallan liittymisestä:

5 artikla,

päätösasiakirjan III osassa oleva Suomen tasavallan hallituksen julistus Ahvenanmaasta;

c)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä:

5 artikla.

4.

Seuraavat Schengenin säännöstöön perustuvat tai siihen muuten liittyvät sopimukset ja järjestelyt:

18 päivänä toukokuuta 1999 tehty Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä sopimuksen liitteet, päätösasiakirja, julistukset ja siihen liitetty kirjeenvaihto, hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/439/EY (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35)

30 päivänä kesäkuuta 1999 tehty Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan sopimus yhtäältä Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja toisaalta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisten oikeuksien ja velvollisuuksien määräämiseksi niillä Schengenin säännöstön aloilla, joita sovelletaan näihin valtioihin, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2000/29/EY (EYVL L 15, 20.1.2000, s. 1)

26 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoitettu Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/146/EY ja neuvoston päätöksellä 2008/149/YOS (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1 ja s. 50)

28 päivänä helmikuuta 2008 allekirjoitettu Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävä pöytäkirja, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2011/349/EU ja neuvoston päätöksellä 2011/350/EU (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1 ja s. 19)

1 päivänä helmikuuta 2007 allekirjoitettu järjestelyasiakirja Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä yksityiskohtaisista säännöistä näiden valtioiden osallistumiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan ja siihen liitetty yhteinen julistus, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2007/511/EY (EUVL L 188, 20.7.2007, s. 15)

30 päivänä syyskuuta 2009 allekirjoitettu Euroopan yhteisön sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen järjestely näiden valtioiden osallistumista Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja siihen liitetyt liite ja yhteiset julistukset, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2010/490/EU (EUVL L 243, 16.9.2010, s. 2)

19 päivänä maaliskuuta 2010 allekirjoitettu Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimus vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentävistä säännöistä ja siihen liitetyt julistukset, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2011/305/EU (EUVL L 137, 25.5.2011, s. 1) (3).

5.

Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean seuraavien päätösten (ks. EYVL L 239, 22.9.2000, s. 1) määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä tämän liitteen 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

SCH/Com-ex (93) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, ministerien ja valtiosihteerien julistuksista

SCH/Com-ex (93) 14 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisesta laittoman huumausainekaupan torjumisessa

SCH/Com-ex (94) 16 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1994, yhteisistä maahantulo- ja maastapoistumisleiman ominaisuuksista

SCH/Com-ex (94) 28 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

SCH/Com-ex (95) 21 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Schengen-valtioiden ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia koskevien tilastotietojen ja yksittäisten tietojen vaihtamisesta

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, task force -ryhmän toiminnasta siltä osin kuin se liittyy tämän liitteen 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 26 def Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, laittoman maahanmuuton vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta siltä osin kuin se liittyy tämän liitteen 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 52 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajat ylittävästä poliisiyhteistyön käsikirjasta siltä osin kuin se liittyy tämän liitteen 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 59 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, huumausaineita koskevasta tilanteesta

SCH/Com-ex (99) 6 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, televiestintää koskevasta Schengenin säännöstöstä

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteyshenkilöistä

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista

SCH/Com-ex (99) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, laittomasta asekaupasta.

6.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean julistukset (ks. EYVL L 239, 22.9.2000, s. 1), niiltä osin kuin ne liittyvät tämän liitteen 2 kohdan määräyksiin:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, luovutuksesta

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 9 päivänä helmikuuta 1998, alaikäisten kaappauksista.

7.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun keskusryhmän päätökset (ks. EYVL L 239, 22.9.2000, s. 1), niiltä osin kuin ne liittyvät tämän liitteen 2 kohdan määräyksiin:

SCH/C (98) 117 Keskusryhmän päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, toimenpiteistä laittoman maahanmuuton torjumiseksi

SCH/C (99) 25 Keskusryhmän päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista.

8.

Seuraavat Schengenin säännöstöön perustuvat tai siihen muuten liittyvät säädökset:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1)

Neuvoston päätös 1999/307/EY, tehty 1 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä Schengenin sihteeristön yhdistämisestä neuvoston pääsihteeristöön (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 49)

Neuvoston päätös 1999/435/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Schengenin säännöstön määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamiseksi kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1)

Neuvoston päätös 1999/436/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17)

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31)

Neuvoston päätös 1999/848/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Kreikassa (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 58)

Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43)

Neuvoston päätös 2000/586/YOS, tehty 28 päivänä syyskuuta 2000, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 4 ja 5 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan ja 65 artiklan 2 kohdan muuttamista koskevasta menettelystä (EYVL L 248, 3.10.2000, s. 1)

Neuvoston päätös 2000/777/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, Schengenin säännöstön soveltamisesta Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa sekä Islannissa ja Norjassa (EYVL L 309, 9.12.2000, s. 24)

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1)

Neuvoston direktiivi 2001/51/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45)

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4)

Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1)

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1)

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17)

Neuvoston päätös 2003/170/YOS, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteisestä käytöstä (EUVL L 67, 12.3.2003, s. 27)

Neuvoston päätös 2003/725/YOS, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 7 kohdan määräysten muuttamisesta (EUVL L 260, 11.10.2003, s. 37)

Neuvoston direktiivi 2003/110/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 26)

Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1)

Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 24)

Neuvoston päätös 2004/573/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 28)

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5 ja EUVL L 142M, 30.5.2006, s. 60)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1 ja EUVL L 153M, 7.6.2006, s. 136)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1 ja EUVL L 153M, 7.6.2006, s. 375)

Neuvoston päätös 2004/926/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Schengenin säännöstön osien voimaansaattamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa (EUVL L 395, 31.12.2004, s. 70)

Neuvoston päätös 2005/267/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (EUVL L 83, 1.4.2005, s. 48 ja EUVL L 159M, 13.6.2006, s. 288)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1), lukuun ottamatta 1 artiklan ensimmäistä virkettä, 5 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, III osastoa ja II osaston ja liitteiden niitä säännöksiä, joissa viitataan Schengenin tietojärjestelmään (SIS)

Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1931/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 1), lukuun ottamatta 4 artiklan b alakohtaa ja 9 artiklan c alakohtaa

Neuvoston päätös 2007/471/EY, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Tšekin tasavallassa, Viron tasavallassa, Latvian tasavallassa, Liettuan tasavallassa, Unkarin tasavallassa, Maltan tasavallassa, Puolan tasavallassa, Slovenian tasavallassa ja Slovakian tasavallassa (EUVL L 179, 7.7.2007, s. 46)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 863/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin käyttöön ottamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta mainitun mekanismin sekä vierailevien virkamiesten tehtävien ja toimivallan osalta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 30), lukuun ottamatta 6 artiklan 8 ja 9 kohdan säännöksiä siltä osin kuin niissä viitataan oikeuteen käyttää Schengenin tietojärjestelmää

Neuvoston päätös 2007/801/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Tšekin tasavallassa, Viron tasavallassa, Latvian tasavallassa, Liettuan tasavallassa, Unkarin tasavallassa, Maltan tasavallassa, Puolan tasavallassa, Slovenian tasavallassa ja Slovakian tasavallassa (EUVL L 323, 8.12.2007, s. 34)

Neuvoston päätös 2008/421/EY, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Sveitsin valaliitossa (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 74)

Jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/633/YOS 6 artikla (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129)

Neuvoston päätös 2008/903/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Sveitsin valaliitossa (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 15)

Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98)

Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1) 3 artikla

Neuvoston päätös 2010/252/EU, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, Schengenin rajasäännöstön täydentämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavan ulkoisten merirajojen valvonnan osalta (EUVL L 111, 4.5.2010, s. 20)

Neuvoston päätös 2010/365/EU, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17).


(1)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Niin kauan kuin sopimusta ei ole tehty, ja vain sikäli kuin sitä sovelletaan väliaikaisesti.

LIITE III

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 15 artiklassa: toimielinten hyväksymiä säädöksiä koskevat mukautukset

1.   PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS

32005 L 0036: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

a)

Korvataan 23 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Rajoittamatta 43 b artiklan soveltamista on kunkin jäsenvaltion tunnustettava entisessä Jugoslavian tasavallassa jäsenvaltioiden kansalaisille annetut muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka antavat oikeuden ryhtyä harjoittamaan ammattitoimintaa lääkärin peruskoulutuksen tai erikoislääkärin koulutuksen saaneena lääkärinä, yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana, hammaslääkärinä, erikoishammaslääkärinä, eläinlääkärinä, kätilönä, proviisorina tai arkkitehtina, tai jos asianomainen koulutus on alkanut

a)

Slovenian osalta ennen 25 päivää kesäkuuta 1991, ja

b)

Kroatian osalta ennen 8 päivää lokakuuta 1991,

jos edellä mainittujen jäsenvaltioiden viranomaiset todistavat, että tällaiset muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat ovat niiden alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin niiden itsensä antamat muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat ja arkkitehtien osalta yhtä päteviä kuin kyseisten jäsenvaltioiden osalta liitteessä VI olevassa 6 kohdassa tarkoitetut muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, kun on kyse oikeudesta aloittaa ammattitoiminta peruskoulutuksen tai erikoislääkärin koulutuksen saaneena lääkärinä, yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana, hammaslääkärinä, erikoishammaslääkärinä, eläinlääkärinä, kätilönä, 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan osalta proviisorina ja 48 artiklassa tarkoitetun toiminnan osalta arkkitehtina sekä tällaisen ammattitoiminnan harjoittaminen.

Todistukseen on liitettävä näiden samojen viranomaisten myöntämä todistus, joka osoittaa kyseisten henkilöiden harjoittaneen tosiasiallisesti ja luvallisesti asianomaista toimintaa niiden alueella yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta todistuksen myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana.”

b)

Lisätään artikla seuraavasti:

”43 b artikla

Kätilöitä koskevia saavutettuja oikeuksia ei sovelleta seuraaviin ammattipätevyyksiin, jotka on saatu Kroatiassa ennen 1 päivää heinäkuuta 2013: viša medicinska sestra ginekološko- opstetričkog smjera (gynekologiaan ja synnytysoppiin erikoistunut ylisairaanhoitaja), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (gynekologiaan ja synnytysoppiin erikoistunut sairaanhoitaja), viša medicinska sestra primaljskog smjera (kätilön tutkinnon suorittanut ylisairaanhoitaja), medicinska sestra primaljskog smjera (kätilön tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja), ginekološko-opstetrička primalja (gynekologiaan ja synnytysoppiin erikoistunut kätilö) ja primalja (kätilö).”

2.   TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I   YHTEISÖN TAVARAMERKKI

32009 R 0207: Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1).

Korvataan 165 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Siitä päivästä, jona Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittyvät jäseniksi, tämän asetuksen nojalla ennen asianomaista liittymispäivää rekisteröity tai haettu yhteisön tavaramerkki ulotetaan olemaan voimassa näiden jäsenvaltioiden alueella, jotta sen oikeusvaikutukset olisivat samanlaiset kaikkialla yhteisössä.”

II   LISÄSUOJATODISTUKSET

1.

31996 R 1610: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta (EYVL L 198, 8.8.1996, s. 30).

a)

Lisätään 19 a artiklaan kohta seuraavasti:

”m)

jokaiselle kasvinsuojeluaineelle, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti ja jolle on myönnetty ensimmäinen lupa saattaa se markkinoille kasvinsuojeluaineena 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen, voidaan myöntää todistus Kroatiassa sillä edellytyksellä, että todistusta koskeva hakemus on jätetty kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä.”

b)

Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä asetusta sovelletaan Tšekin tasavallan, Viron, Kroatian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen asianomaista liittymispäivää myönnettyihin lisäsuojatodistuksiin.”

2.

32009 R 0469: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 1).

a)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”m)

jokaiselle lääkkeelle, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti ja jolle on myönnetty ensimmäinen lupa saattaa se markkinoille lääkkeenä 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen, voidaan myöntää todistus Kroatiassa sillä edellytyksellä, että todistusta koskeva hakemus on jätetty kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä.”

b)

Korvataan 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä asetusta sovelletaan Tšekin tasavallan, Viron, Kroatian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen asianomaista liittymispäivää myönnettyihin lisäsuojatodistuksiin.”

III   YHTEISÖMALLIT

32002 R 0006: Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista (EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1).

Korvataan 110 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Siitä päivästä alkaen, jona Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittyvät jäseniksi, tämän asetuksen nojalla ennen asianomaista liittymispäivää suojattu tai haettu yhteisömalli ulotetaan olemaan voimassa kyseisten jäsenvaltioiden alueella, jotta sen oikeusvaikutukset olisivat samanlaiset kaikkialla yhteisössä.”

3.   RAHOITUSPALVELUT

32006 L 0048: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1).

Lisätään 2 artiklaan Ranskaa koskevan luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

Kroatiassa seuraaviin laitoksiin: ’kreditne unije’ ja ’Hrvatska banka za obnovu i razvitak’,”.

4.   MAATALOUS

1.

31991 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1).

Lisätään liitteeseen II maantieteellisen nimityksen ”Nürnberger Glühwein” jälkeen seuraava:

”Samoborski bermet”

2.

32007 R 1234: Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

a)

Lisätään 66 artiklaan kohta seuraavasti:

”4a.   Kroatiaa varten perustetaan erityinen rakenneuudistusvaranto liitteessä IX olevassa 2 kohdassa esitetyn mukaisesti. Varanto vapautetaan ensimmäisen liittymisen jälkeisen kiintiövuoden 1 päivästä huhtikuuta siinä määrin kuin maidon ja maitotuotteiden tilalla tapahtuva kulutus Kroatiassa on vähentynyt kaudella 2008–2012.

Komissio päättää varannon vapauttamisesta ja sen jakamisesta toimitusten ja suoramyynnin kiintiöön 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja arvioituaan raporttia, joka Kroatian on määrä toimittaa 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä. Raportissa on esitettävä yksityiskohtaisesti tosiasiallisen rakenneuudistusprosessin tulokset ja suuntaukset Kroatian maitoalalla ja erityisesti siirtyminen tilalla tapahtuvaan kulutukseen tarkoitetusta tuotannosta markkinoille suuntautuvaan tuotantoon.”

b)

Lisätään 103 k artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta Kroatiaan varainhoitovuonna 2013. Kroatian on toimitettava komissiolle ehdotus viisivuotiseksi tukiohjelmaksi ohjelmakautta 2014–2018 varten.”

c)

Korvataan liitteessä III oleva II osan 13 kohta seuraavasti:

”13.

’päätoimisella puhdistamolla’ tarkoitetaan tuotantoyksikköä

jonka ainoa toiminta on tuodun raa’an ruokosokerin puhdistaminen,

tai

joka puhdisti markkinointivuonna 2004/2005 vähintään 15 000 tonnia tuotua raakaa ruokosokeria. Tätä luetelmakohtaa sovellettaessa Kroatian osalta kyseinen markkinointivuosi on markkinointivuosi 2007/2008.”

d)

Korvataan liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

KANSALLISET JA ALUEELLISET KIINTIÖT

markkinointivuodesta 2010/2011 alkaen

(tonnia)

Jäsenvaltio tai alue

Sokeri

Isoglukoosi

Inuliinisiirappi

Belgia

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Tšekki

372 459,3

 

 

Tanska

372 383,0

 

 

Saksa

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanti

0

 

 

Kreikka

158 702,0

0

 

Espanja

498 480,2

53 810,2

 

Ranska

(emämaa)

3 004 811,15

 

0

Ranskan merentakaiset departementit

432 220,05

 

 

Kroatia

192 877,0

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Latvia

0

 

 

Liettua

90 252,0

 

 

Unkari

105 420,0

220 265,8

 

Alankomaat

804 888,0

0

0

Itävalta

351 027,4

 

 

Puola

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugali

(manneralue)

0

12 500,0

 

Azorien itsehallintoalue

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovakia

112 319,5

68 094,5

 

Suomi

80 999,0

0

 

Ruotsi

293 186,0

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 056 474,0

0

 

YHTEENSÄ

13 529 618,20

690 440,8

0”

e)

Lisätään liitteessä IX olevaan 1 kohtaan Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Jäsenvaltio

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kroatia

 

 

 

 

 

765 000

765 000”

f)

Korvataan liitteessä IX oleva 2 kohdan taulukko seuraavasti:

”Jäsenvaltio

Tonnia

Bulgaria

39 180

Kroatia

15 000

Romania

188 400”

g)

Lisätään liitteeseen X Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia

40,70”

h)

Lisätään liitteeseen X b taulukko seuraavasti:

tuhatta euroa

”Varainhoitovuosi

2013

2014

2015

2016

2017 alkaen

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832”

i)

Lisätään liitteessä XI b olevan lisäyksen 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

Kroatiassa viiniviljelmät seuraavilla osa-alueilla: Moslavina, Prigorje Bilogora, Plešivica, Pokuplje ja Zagorje Međimurje.”

j)

Lisätään liitteessä XI b olevan lisäyksen 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

Kroatiassa viiniviljelmät seuraavilla osa-alueilla: Hrvatsko Podunavlje ja Slavonija.”

k)

Lisätään liitteessä XI b olevan lisäyksen 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”g)

Kroatiassa viiniviljelmät seuraavilla osa-alueilla: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija ja Srednja i Južna Dalmacija.”

3.

32008 R 0110: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16):

a)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa teknisten asiakirjojen toimittamiselle sovelletaan myös liitteessä III lueteltujen Kroatian maantieteellisten merkintöjen osalta.”

b)

Lisätään liitteessä III olevaan 9 kohtaan maantieteelliset merkinnät seuraavasti:

 

”Hrvatska loza Kroatia

Kroatia

 

Hrvatska stara šljivovica

Kroatia

 

Slavonska šljivovica

Kroatia”

c)

Lisätään liitteessä III olevaan 32 kohtaan maantieteellinen merkintä seuraavasti:

 

”Hrvatski pelinkovac

Kroatia”

d)

Lisätään liitteeseen III kohta seuraavasti:

”39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Kroatia”

e)

Lisätään liitteessä III olevaan tuoteluokkaan ”Muut viinat” maantieteellinen merkintä seuraavasti:

 

”Hrvatska travarica

Kroatia”

4.

32009 R 0073: Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

a)

Korvataan 2 artiklan g alakohta seuraavasti:

”g)

’uusilla jäsenvaltioilla’ Bulgariaa, Tšekkiä, Viroa, Kroatiaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Romaniaa, Sloveniaa ja Slovakiaa;”

b)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Muiden kuin uusien jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden vuoden 2003 pinta-alatukihakemusten määräpäivänä pysyvänä laitumena ollut maa-ala säilytetään pysyvänä laitumena. Uusien jäsenvaltioiden on Bulgariaa, Kroatiaa ja Romaniaa lukuun ottamatta varmistettava, että pysyvänä laitumena 1 päivänä toukokuuta 2004 ollut maa-ala säilytetään pysyvänä laitumena. Bulgarian ja Romanian on kuitenkin varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2007 pysyvänä laitumena ollut maa-ala säilytetään pysyvänä laitumena. Kroatian on kuitenkin varmistettava, että 1 päivänä heinäkuuta 2013 pysyvänä laitumena ollut maa-ala säilytetään pysyvänä laitumena.”

c)

Korvataan 33 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta seuraavasti:

”iv)

47 artiklan 2 kohdan, 57 a ja 59 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, 65 artiklan ja 68 artiklan 4 kohdan c alakohdan nojalla.”

d)

Lisätään 51 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatia voi päättää hyödyntää tämän asetuksen 52 artiklassa ja 53 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaihtoehtoja. Tästä päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2013.”

e)

Lisätään 51 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, Kroatian osalta tämä enimmäismäärä määräytyy niiden kansallisten enimmäismäärien mukaan, jotka vahvistetaan 104 artiklan 4 kohdassa 52 artiklassa tarkoitettujen lampaan- ja vuohenlihapalkkioiden osalta ja 112 artiklan 5 kohdassa 53 artiklassa tarkoitettujen naudan- ja vasikanlihapalkkioiden osalta ottaen huomioon 121 artiklassa esitetty suorien tukien käyttöönottoa koskeva aikataulu.”

f)

Lisätään 52 artiklaan ensimmäisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, Kroatia voi pidättää enintään 50 prosenttia tämän asetuksen 51 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä johtuvasta määrästä maksaakseen viljelijöille vuosittain lisätukea.”

g)

Lisätään 53 artiklan 1 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Kroatia voi pidättää kaiken tai osan tämän asetuksen 51 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä johtuvasta määrästä maksaakseen viljelijöille vuosittain lisätukea.”

h)

Korvataan III osaston 3 luvun otsikko seuraavasti:

i)

Korvataan 55 artiklan otsikko seuraavasti:

”Tilatukijärjestelmän käyttöönotto jäsenvaltioissa, jotka ovat soveltaneet yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää, ja Kroatiassa”.

j)

Korvataan 55 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Jollei tässä luvussa toisin säädetä, tämän osaston säännöksiä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin, jotka ovat soveltaneet V osaston 2 luvussa säädettyä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää, ja Kroatiaan.”

k)

Lisätään 57 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Kroatian osalta tämä vähennys ei saa olla suurempi kuin 20 prosenttia liitteen VIII taulukossa 3 esitetystä vuotuisesta enimmäismäärästä.”

l)

Lisätään 57 artiklan 3 kohtaan virkkeet seuraavasti:

”Kroatiassa kansallisen varannon käyttö edellyttää hyväksyntää, jonka komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä ilman 141 artiklassa tarkoitetun komitean apua. Komissio tarkastelee erityisesti mahdollisen ennen liittymispäivää sovelletun kansallisen suoran tuen järjestelmän perustamista ja sen soveltamisedellytyksiä. Kroatian on toimitettava kansallisen varannon sallimista koskeva pyyntönsä komissiolle 15 päivään heinäkuuta 2013 mennessä.”

m)

Lisätään artikla seuraavasti:

”57 a artikla

Erityinen Kroatian kansallinen miinanraivaukseen liittyvä varanto

1.   Kroatia perustaa erityisen kansallisen miinanraivaukseen liittyvän varannon, josta jaetaan kymmenen vuoden ajan liittymisen jälkeen ja puolueettomin perustein ja tavalla, jolla varmistetaan viljelijöiden yhtäläinen kohtelu ja vältetään markkinoiden ja kilpailun vääristyminen, tukioikeuksia viljelijöille, jotka ottavat miinoista puhdistettuja alueita takaisin maatalouskäyttöön.

2.   Alueille, joiden osalta voidaan jakaa tukioikeuksia tämän artiklan nojalla, ei voida jakaa tukioikeuksia 59 artiklan ja 61 artiklan nojalla.

3.   Tämän artiklan nojalla vahvistettujen tukioikeuksien arvo ei saa olla korkeampi kuin 59 artiklan ja 61 artiklan mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien arvo.

4.   Erityiseen kansalliseen miinanraivaukseen liittyvään varantoon osoitettu enimmäismäärä on 9 600 000 euroa ja siihen sovelletaan 121 artiklassa esitettyä suorien tukien käyttöönottoa koskevaa aikataulua. Vuotuiset enimmäismäärät ovat seuraavat:

(1000 euroa)

Kroatia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Erityisen kansallisen miinanraivaukseen liittyvän varannon enimmäismäärä

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   Tilatukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna Kroatia jakaa tukioikeudet viljelijöille niiden miinoista puhdistettujen alueiden perusteella, jotka viljelijät ovat ilmoittaneet tilatukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna jätetyissä tukihakemuksissa ja jotka on otettu takaisin maatalouskäyttöön 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana.

6.   Vuosina 2013–2022 tukioikeudet jaetaan viljelijöille niiden miinoista puhdistettujen alueiden perusteella, jotka viljelijät ovat ilmoittaneet kyseessä olevana vuonna edellyttäen, että tällaiset alueet on otettu takaisin maatalouskäyttöön edellisen kalenterivuoden aikana, ja jotka on ilmoitettu komissiolle 9 kohdan mukaisesti.

7.   Unionin varojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi komissio muuttaa 141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä VIII olevan taulukon 3 enimmäismäärää lisätäkseen siihen erityisen kansallisen miinanraivaukseen liittyvän varannon määrät, jotka on jaettu 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

8.   Kaikkien tämän artiklan soveltamiseksi ilmoitettujen alueiden on oltava 34 artiklan 2 kohdassa säädetyn tukikelpoisen hehtaarin määritelmän mukaisia.

9.   Kroatian on ilmoitettava komissiolle 15 päivään heinäkuuta 2013 mennessä 5 kohdan mukaisesti tukikelpoiset alueet mainiten sekä 59 artiklan mukaisiin tukitasoihin kelpoiset alueet että 61 artiklan mukaisiin tukitasoihin kelpoiset alueet. Tähän ilmoitukseen on sisällytettävä myös tiedot vastaavista talousarviomäärärahoista ja käyttämättömistä määristä. Vuodesta 2014 alkaen komissiolle on toimitettava vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta samat tiedot sisältävä ja edellisen kalenterivuoden kattava tiedonanto maatalouskäyttöön takaisin otetuista alueista ja vastaavista talousarviomäärärahoista.

10.   Kaikki miinoitetut ja miinoista puhdistetut alueet, joiden osalta viljelijät saattavat saada tukioikeuksia tästä erityisestä kansallisesta miinanraivaukseen liittyvästä varannosta, on määritettävä 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä II osaston 4 luvun mukaisesti perustetussa yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä.”

n)

Lisätään 59 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Komissio antaa 141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen säännöt, jotka koskevat tukioikeuksien myöntämistä ensimmäisen kerran Kroatiassa.”

o)

Lisätään 61 artiklaan kohta seuraavasti:

”Kroatian osalta ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on 30 päivä kesäkuuta 2011.”

p)

Lisätään 69 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

”Kroatia voi liittymispäivään mennessä päättää käyttää 59 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tilatukijärjestelmän ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen enintään 10 prosenttia 40 artiklassa tarkoitetusta, liitteen VIII taulukossa 3 esitetystä kansallisesta enimmäismäärästä.”

q)

Lisätään 69 artiklan 9 kohdan ensimmäiseen alakohtaan a alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”aa)

on määritetty vuodeksi 2022 Kroatian tapauksessa,”

r)

Korvataan 104 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Sovelletaan seuraavia kansallisia enimmäismääriä:

Jäsenvaltiot

Kansallinen enimmäismäärä

Bulgaria

2 058 483

Tšekki

66 733

Tanska

104 000

Viro

48 000

Espanja

19 580 000

Ranska

7 842 000

Kroatia

542 651

Kypros

472 401

Latvia

18 437

Liettua

17 304

Unkari

1 146 000

Puola

335 880

Portugali

2 690 000

Romania

5 880 620

Slovenia

84 909

Slovakia

305 756

Suomi

80 000

Yhteensä

41 273 174”

s)

Lisätään 112 artiklan 5 kohtaan Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia

105 270”

t)

Korvataan 121 artikla seuraavasti:

”121 artikla

Suorien tukien käyttöönotto

Suorat tuet otetaan uusissa jäsenvaltioissa Bulgariaa, Kroatiaa ja Romaniaa lukuun ottamatta käyttöön seuraavan tukien lisäystä koskevan aikataulun mukaisesti, jossa tuen lisäykset esitetään prosenttiosuutena muissa jäsenvaltioissa kuin uusissa jäsenvaltioissa kyseisenä ajankohtana sovellettavasta tällaisten tukien tasosta:

60 prosenttia vuonna 2009,

70 prosenttia vuonna 2010,

80 prosenttia vuonna 2011,

90 prosenttia vuonna 2012,

100 prosenttia vuodesta 2013.

Bulgariassa ja Romaniassa suorat tuet otetaan käyttöön seuraavan tukien lisäystä koskevan aikataulun mukaisesti, jossa tuen lisäykset esitetään prosenttiosuutena muissa jäsenvaltioissa kuin uusissa jäsenvaltioissa kyseisenä ajankohtana sovellettavasta tällaisten tukien tasosta:

35 prosenttia vuonna 2009,

40 prosenttia vuonna 2010,

50 prosenttia vuonna 2011,

60 prosenttia vuonna 2012,

70 prosenttia vuonna 2013,

80 prosenttia vuonna 2014,

90 prosenttia vuonna 2015,

100 prosenttia vuodesta 2016.

Kroatiassa suorat tuet otetaan käyttöön seuraavan tukien lisäystä koskevan aikataulun mukaisesti, jossa tuen lisäykset esitetään prosenttiosuutena muissa jäsenvaltioissa kuin uusissa jäsenvaltioissa kyseisenä ajankohtana sovellettavasta tällaisten tukien tasosta:

25 prosenttia vuonna 2013,

30 prosenttia vuonna 2014,

35 prosenttia vuonna 2015,

40 prosenttia vuonna 2016,

50 prosenttia vuonna 2017,

60 prosenttia vuonna 2018,

70 prosenttia vuonna 2019,

80 prosenttia vuonna 2020,

90 prosenttia vuonna 2021,

100 prosenttia vuodesta 2022.”

u)

Lisätään 132 artiklan 2 kohtaan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa säädetään, Kroatialla on mahdollisuus täydentää suoria tukia enintään 100 prosentilla tasosta, jota sovelletaan muissa jäsenvaltioissa kuin uusissa jäsenvaltioissa.”

v)

Lisätään liitteeseen VII Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia

100

1”

w)

Lisätään liitteeseen VIII taulukko seuraavasti:

Taulukko 3  (1)

Jäsenvaltio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kroatia

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   KALASTUS

1.

32002 R 2371: Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

Lisätään liitteeseen I osat seuraavasti:

”11.   KROATIAN RANNIKKOVEDET (2)

Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Laji

Laajuus tai erityispiirteet

12 peninkulmaa, jotka rajoittuvat Kroatian suvereniteettiin kuuluvaan merialueeseen, joka sijaitsee 45° 10′:n pohjoista leveyttä pohjoispuolella Länsi-Istrian rannikolla, Kroatian meriulkorajasta, jossa mainittu leveyspiiri koskettaa Länsi-Istrian rannikon maa-aluetta (niemi Grgatov rt Funtana)

Slovenia

Pohjakalalajit ja pienet pelagiset lajit, mukaan lukien sardiini ja sardelli

100 tonnia 25 kalastusaluksen enimmäismäärälle, joka käsittää 5 troolinuotilla varustettua kalastusalusta


12.   SLOVENIAN RANNIKKOVEDET (3)

Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Laji

Laajuus tai erityispiirteet

12 peninkulmaa, jotka rajoittuvat Slovenian suvereniteettiin kuuluvaan merialueeseen, joka sijaitsee 45°10':n pohjoista leveyttä pohjoispuolella Länsi-Istrian rannikolla, Kroatian meriulkorajasta, jossa mainittu leveyspiiri koskettaa Länsi-Istrian rannikon maa-aluetta (niemi Grgatov rt Funtana)

Kroatia

Pohjakalalajit ja pienet pelagiset lajit, mukaan lukien sardiini ja sardelli

100 tonnia 25 kalastusaluksen enimmäismäärälle, joka käsittää 5 troolinuotilla varustettua kalastusalusta

2.

32006 R 1198: Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

a)

Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Euroopan kalatalousrahastosta voidaan rahoittaa järjestelmää, josta maksetaan yksittäisiä palkkioita asetuksen (EY) N:o 2371/2002, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian liittymisasiakirjalla, liitteessä I olevan 11 kohdan mukaisesta, vesialueille pääsyä koskevasta järjestelystä tukea saaville kalastajille. Järjestelmää voidaan soveltaa vain vuosina 2014–2015 tai, jos tämä on aikaisempi ajankohta, siihen saakka kun Slovenian tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä 4 päivänä marraskuuta 2009 Tukholmassa allekirjoitetun välityssopimuksen johdosta annettu välitystuomio on pantu täysimääräisesti täytäntöön.”

b)

Korvataan 29 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, syrjäisimmillä alueilla ja Kreikan syrjäisillä saaristoalueilla sekä Kroatian saarilla Dugi otok, Vis, Mljet ja Lastovo tukea voidaan myöntää kaikille yrityksille.”

c)

Korvataan 35 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, syrjäisimmillä alueilla ja Kreikan syrjäisillä saaristoalueilla sekä Kroatian saarilla Dugi otok, Vis, Mljet ja Lastovo tukea voidaan myöntää kaikille yrityksille.”

d)

Korvataan 53 artiklan 9 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”9.   Jos toimia rahoitetaan kalatalousrahastosta Kreikan syrjäisillä saaristoalueilla, jotka kärsivät syrjäisestä sijainnistaan, ja syrjäisimmillä alueilla sekä Kroatian saarilla Dugi otok, Vis, Mljet ja Lastovo, kalatalousrahaston tuen enimmäismäärää kunkin toimintalinjan osalta korotetaan enintään 10 prosenttiyksiköllä lähentymistavoitealueilla ja enintään 35 prosenttiyksiköllä muilla kuin lähentymistavoitealueilla.”

e)

Korvataan liitteessä II olevan a alakohdan taulukko seuraavasti:

 

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 4

”Lähentymistavoitealueet ja Kreikan syrjäiset saaristoalueet sekä Kroatian saaret Dugi otok, Vis, Mljet ja Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Muut kuin lähentymistavoitealueet

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Syrjäisimmät alueet

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

f)

Korvataan liitteessä II olevan a alakohdan otsakkeen ”Ryhmä 2” alla oleva toinen kohta seuraavasti:

”(*) ja (**) kohtia soveltaen niissä tapauksissa, joissa kalatalousrahastosta myönnetään rahoitusta 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin toimiin pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi, B-tyypin rahoituksen tasot ryhmän 2 osalta ovat:

niiden alueiden, joihin sovelletaan lähentymistavoitetta, Kreikan syrjäisten saaristoalueiden sekä Kroatian saarien Dugi otok, Vis, Mljet ja Lastovo ja niiden alueiden, joihin ei sovelleta lähentymistavoitetta, osalta vähintään 60 prosenttiyksikköä (B ≥ 60 %),

ja

syrjäisimpien alueiden osalta vähintään 50 prosenttiyksikköä (B ≥ 50 %).”

6.   VEROTUS

1.

32006 L 0112: Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Lisätään 287 artiklaan kohta seuraavasti:

”19)

Kroatia: 35 000 euroa.”

2.

32008 L 0118: Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12).

Korvataan 46 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot, joita ei tarkoiteta direktiivin 92/79/ETY 2 artiklan 2 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa, voivat soveltaa niiden savukkeiden osalta, joita saadaan tuoda niiden alueelle ilman enempien valmisteverojen maksamista, 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen vähintään 300 kappaleen määrällistä rajoitusta savukkeisiin, jotka on tuotu jäsenvaltiosta, joka soveltaa mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan mukaisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisia valmisteveroja alhaisempia veroja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan soveltamista.

Direktiivin 92/79/ETY 2 artiklan 2 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot, jotka kantavat valmisteveroa vähintään 77 euroa 1 000 savukkeelta riippumatta vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta, voivat 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen soveltaa vähintään 300 kappaleen määrällistä rajoitusta savukkeisiin, jotka on tuotu niiden alueelle ilman enempien valmisteverojen maksamista jäsenvaltiosta, joka soveltaa alhaisempaa valmisteveroa mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat määrällistä rajoitusta tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti, on ilmoitettava tästä komissiolle. Ne voivat toteuttaa tarvittavat tarkastukset edellyttäen, että nämä tarkastukset eivät vaikuta sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan.”

7.   ALUEPOLITIIKKA JA RAKENNEPOLITIIKAN VÄLINEIDEN YHTEENSOVITTAMINEN

1.

32006 R 1083: Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25):

a)

Lisätään 15 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan loppuun virke seuraavasti:

”Kroatian osalta tämä jälkivarmennus suoritetaan 31 päivänä joulukuuta 2017.”

b)

Korvataan 18 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Rahastojen maksusitoumuksiin käytettävissä olevat varat kaudella 2007–2013 ovat 308 417 037 817 euroa vuoden 2004 hintoina liitteessä I olevan vuosijakauman mukaisesti.”

c)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Lähentymistavoitteen määrärahat

Lähentymistavoitteen kokonaismäärärahat ovat 81,56 prosenttia 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista varoista eli yhteensä 251 529 800 379 euroa, ja ne jaetaan osa-alueittain seuraavasti:

a)

70,50 prosenttia eli yhteensä 177 324 921 223 euroa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rahoitukseen käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon perusteina tukikelpoista väestöä, alueellista vaurautta, kansallista vaurautta ja työttömyysastetta;

b)

4,98 prosenttia eli yhteensä 12 521 289 405 euroa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun erityiseen siirtymäkauden tukeen käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon perusteina tukikelpoista väestöä, alueellista vaurautta, kansallista vaurautta ja työttömyysastetta;

c)

23,23 prosenttia eli yhteensä 58 433 589 750 euroa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rahoitukseen käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon perusteina tukikelpoista väestöä, kansallista vaurautta ja pinta-alaa;

d)

1,29 prosenttia eli yhteensä 3 250 000 000 euroa 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun erityiseen siirtymäkauden tukeen.”

d)

Korvataan 20 artiklan johdantokappale seuraavasti:

”Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen kokonaismäärärahat ovat 15,93 prosenttia 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista varoista eli yhteensä 49 127 784 318 euroa, ja ne jaetaan osa-alueittain seuraavasti:”

e)

Korvataan 21 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen kokonaismäärärahat ovat 2,52 prosenttia 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista varoista eli yhteensä 7 759 453 120 euroa, ja ne jaetaan osa-alueittain seuraavasti:

a)

73,86 prosenttia eli yhteensä 5 583 386 893 euroa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rajat ylittävän yhteistyön rahoitukseen käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon perusteena tukikelpoista väestöä;

b)

20,95 prosenttia eli yhteensä 1 583 594 654 euroa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun valtioiden välisen yhteistyön rahoitukseen käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon perusteena tukikelpoista väestöä;

c)

5,19 prosenttia eli 392 471 574 euroa 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alueiden välisen yhteistyön, yhteistyöverkostojen ja kokemusten vaihdon rahoitukseen.

2.   EAKR:n rahoitusosuus rajat ylittäviin ja merialueita koskeviin ohjelmiin asetuksella eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen nojalla sekä rajat ylittäviin ohjelmiin asetuksella (EY) N:o 1085/2006 perustetun liittymistä valmistelevan tukivälineen nojalla on 817 691 234 euroa kunkin asianomaisen jäsenvaltion ilmoituksen johdosta, jolloin määrä vähennetään 1 kohdan a alakohdan mukaisista kyseisen jäsenvaltion määrärahoista. Näitä EAKR:n rahoitusosuuksia ei voida jakaa uudelleen asianomaisten jäsenvaltioiden kesken.”

f)

Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:

”Ensimmäisestä kohdasta poiketen Kroatia voi jakaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahansa 21 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettujen kolmen osa-alueen välillä tehokkuuden lisäämistä ja yksinkertaistamista varten.”

g)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Suoritusvarauksen varat

Jäsenvaltiot Kroatiaa lukuun ottamatta voivat jakaa kolme prosenttia 19 artiklan a ja b alakohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetuista varoista 50 artiklan mukaisesti.”

h)

Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään 1 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta kansallinen strateginen viitekehys laaditaan liittymispäivän ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.”

ii)

Lisätään 2 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Kroatian on toimitettava kansallinen strateginen viitekehyksensä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa liittymispäivästä.”

i)

Lisätään 29 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Tämän artiklan 1–4 kohtaa ei sovelleta Kroatiaan.”

j)

Lisätään 32 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta komissio antaa päätöksen ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettavan toimenpideohjelman hyväksymisestä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013. Kroatian on toimenpideohjelmassaan otettava huomioon komission mahdollisesti tekemät huomautukset ja esitettävä ohjelma komissiolle viimeistään kolme kuukautta liittymispäivästä.”

k)

Lisätään 33 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta ennen liittymispäivää hyväksyttyjä toimenpideohjelmia voidaan tarkistaa, mutta pelkästään niiden mukauttamiseksi paremmin tähän asetukseen.”

l)

Lisätään 49 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian toimenpideohjelmien osalta jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.”

m)

Lisätään artikla seuraavasti:

”51 a artikla

Edellä olevaa 50 ja 51 artiklaa ei sovelleta Kroatiaan.”

n)

Korvataan 53 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Sellaisten Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen nojalla toteutettavien toimenpideohjelmien osalta, joiden osallistujista vähintään yksi kuuluu sellaiseen jäsenvaltioon, jonka keskimääräinen asukaskohtainen BKT vuosina 2001–2003 oli alle 85 prosenttia EU-25:n keskiarvosta samana jaksona, tai sellaisten ohjelmien osalta, joissa Kroatia on osallistujamaana, EAKR:n rahoitusosuus saa olla korkeintaan 85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Kaikkien muiden toimenpideohjelmien osalta EAKR:n rahoitusosuus saa olla korkeintaan 75 prosenttia EAKR:sta osarahoitettavista tukikelpoisista kustannuksista.”

o)

Lisätään 56 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta menoihin voidaan myöntää rahastojen rahoitusosuutta asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla hyväksyttyjen välineiden mukaisesti vahvistetun menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana. Liittymisen jälkeen hyväksyttävien toimenpideohjelmien osalta menoihin voidaan kuitenkin myöntää rahastojen rahoitusosuutta liittymispäivästä alkaen, jollei kyseistä toimenpideohjelmaa koskevassa päätöksessä ole säädetty myöhemmästä ajankohdasta.”

p)

Lisätään 56 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Huolimatta tukikelpoisuutta koskevista erityissäännöksistä, joista säädetään 105 a artiklassa, Kroatian toimenpideohjelmien seurantakomitean vahvistamia perusteita ei sovelleta toimenpiteisiin, joiden hyväksyntää koskeva päätös on tehty ennen liittymispäivää ja jotka ovat kuuluneet asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla hyväksyttyihin välineisiin.”

q)

Muutetaan 62 artiklan 1 kohta seuraavasti:

i)

Lisätään c alakohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta toimenpideohjelman tarkastusviranomaisen on toimitettava komissiolle liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta 12 päivänä kesäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 718/2007 (7) 29 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vuotuisen tarkastussuunnitelman päivitys kolmen kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

ii)

Lisätään d alakohdan i alakohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta ensimmäinen vuotuinen tarkastuskertomus on toimitettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013, ja se kattaa 1 päivästä lokakuuta 201230 päivään kesäkuuta 2013 ulottuvan kauden. Seuraava kertomus, joka kattaa 1 päivästä heinäkuuta 201330 päivään kesäkuuta 2014 ulottuvan kauden, on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014, sitä seuraava kertomus, joka kattaa 1 päivästä heinäkuuta 201430 päivään kesäkuuta 2015 ulottuvan kauden, viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, ja sitä seuraava kertomus, joka kattaa 1 päivästä heinäkuuta 201530 päivään kesäkuuta 2016 ulottuvan kauden, viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Tiedot, jotka koskevat 1 päivän heinäkuuta 2016 jälkeen tehtyjä tarkastuksia, on sisällytettävä e alakohdassa tarkoitettuun ohjelman päättyessä annettavaan ilmoitukseen liitettävään lopulliseen tarkastuskertomukseen.”

iii)

Lisätään e alakohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta toimenpideohjelman sulkemista koskeva ilmoitus, johon on liitetty lopullinen tarkastuskertomus, on annettava komissiolle 31 päivään maaliskuuta 2018 mennessä.”

r)

Lisätään 67 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta hallintoviranomaisen on toimitettava toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018.”

s)

Muutetaan 71 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, Kroatian on mahdollisimman pian liittymispäivänsä jälkeen tai viimeistään ennen kuin komissio suorittaa yhtään maksua toimitettava komissiolle järjestelmien kuvaus, joka koskee mainitun kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä seikkoja.”

ii)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan Kroatiaan soveltuvin osin. Edellä 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kertomus katsotaan hyväksytyksi samoin edellytyksin, jotka vahvistetaan 2 kohdan toisessa alakohdassa. Tällainen hyväksyntä on kuitenkin 82 artiklassa tarkoitetun ennakkomaksun ennakkoedellytys.”

t)

Lisätään 75 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Kroatian osalta EAKR:n, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston talousarviositoumukset vuodelle 2013 tehdään 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen perusteella ennen kuin komissio tekee päätöstä hyväksytyn toimenpideohjelman tarkistamisesta. 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua päätöstä pidetään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklassa tarkoitettuna rahoituspäätöksenä Kroatian hyväksi tehtäviä mahdollisia talousarviositoumuksia varten.”

u)

Lisätään 78 artiklan 2 kohdan c alakohtaan virke seuraavasti:

”Kroatian osalta ne on katettava tuensaajien hanketta toteuttaessaan maksamilla menoilla, jotka on osoitettava maksukuittien tai todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla, viimeistään kolme vuotta ennakon maksamisvuoden jälkeen tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi; jos näin ei ole tehty, seuraava menoilmoitus on korjattava tämän mukaisesti.”

v)

Lisätään 82 artiklan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a.   Kroatian osalta, sen jälkeen kun kertomus on hyväksytty 71 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, maksetaan 75 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen asiaan liittyvien talousarviositoumusten perusteella yhtenä eränä ennakkomaksu kaudesta 2007–2013 jäljellä olevalle osalle, ja se vastaa 30:tä prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta ja 40:tä prosenttia koheesiorahaston rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.”

w)

Lisätään 89 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta maksupyyntö, johon on liitetty a alakohdan i–iii alakohdassa luetellut asiakirjat, on lähetettävä 31 päivään maaliskuuta 2018 mennessä.”

x)

Lisätään 93 artiklaan kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä olevasta 1–3 kohdasta poiketen komission on sovellettava Kroatian osalta 1 kohdassa esitettyä määrärahojen vapauttamismekanismia seuraavasti:

i)

vuoden 2010 talousarviositoumuksen avoinna olevan osan määräaika on 31 päivä joulukuuta 2013;

ii)

vuoden 2011 talousarviositoumuksen avoinna olevan osan määräaika on 31 päivä joulukuuta 2014;

iii)

vuoden 2012 talousarviositoumuksen avoinna olevan osan määräaika on 31 päivä joulukuuta 2015;

iv)

vuoden 2013 talousarviositoumusten vielä 31 päivänä joulukuuta 2016 avoinna oleva osa vapautetaan ilman eri toimenpiteitä, jos komissio ei ole saanut sitä koskevaa hyväksyttävää maksupyyntöä 31 päivään maaliskuuta 2018 mennessä.”

y)

Lisätään 95 artiklaan toisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Edellä olevasta ensimmäisestä ja toisesta kohdasta poiketen 93 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluminen keskeytetään Kroatian osalta tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa esitetyin edellytyksin kyseisiin toimiin liittyvän määrän osalta.”

z)

Lisätään 98 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta Kroatia voi käyttää tällä tavoin vapautuneet rahastojen varat uudelleen 31 päivään joulukuuta 2016 saakka.”

za)

Lisätään artikla seuraavasti:

”105 a artikla

Kroatian liittymisestä johtuvat erityissäännökset

1.   Ohjelmat ja suurhankkeet, jotka on Kroatian liittymispäivänä hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joiden täytäntöönpano ei ole päättynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi tämän asetuksen nojalla, lukuun ottamatta ohjelmia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen osa-alueiden nojalla.

Lisäksi seuraavat ohjelmat, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun osa-alueeseen, rajataan niin ikään soveltamisalan ulkopuolelle:

a)

rajat ylittävä yhteistyöohjelma ”IPA Adrianmeri”;

b)

rajat ylittävä ohjelma ”Kroatia–Bosnia ja Hertsegovina”;

c)

rajat ylittävä ohjelma ”Kroatia–Montenegro”;

d)

rajat ylittävä ohjelma ”Kroatia–Serbia”;

Tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen toimien ja suurhankkeiden täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan näihin toimiin ja suurhankkeisiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2–7 kohdan soveltamista.

2.   Kaikki ohjelmiin kuuluviin toimiin tai 1 kohdassa tarkoitettuihin suurhankkeisiin liittyvät hankintamenettelyt, joista liittymispäivänä on jo julkaistu tarjouspyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, pannaan täytäntöön asianomaisessa tarjouspyynnössä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 165 artiklaa ei sovelleta.

Kaikki ohjelmiin kuuluviin toimiin tai 1 kohdassa tarkoitettuihin suurhankkeisiin liittyvät hankintamenettelyt, joista liittymispäivänä ei ole vielä julkaistu tarjouspyyntöä Euroopan unionin virallisessa lehdessä, pannaan täytäntöön perussopimuksia tai perussopimusten nojalla hyväksyttyjä säädöksiä sekä tämän asetuksen 9 artiklaa noudattaen.

Muut kuin ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut toimet, joiden osalta ehdotuspyynnöt on julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 718/2007 158 artiklan mukaisesti tai joiden osalta pyynnöt on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille ennen liittymispäivää, ja joiden osalta sopimukset voidaan viimeistellä vasta mainitun päivän jälkeen, on toteutettava asiaan liittyvässä ehdotuspyynnöissä julkistettujen tai mahdollisille tuensaajille etukäteen ilmoitettujen edellytysten ja tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

3.   Komission 1 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien nojalla suorittamat maksut katsotaan tämän asetuksen mukaiseksi rahastojen rahoitusosuudeksi ja kirjataan aikaisimpaan avoimeen talousarviositoumukseen, IPA-sitoumukset mukaan luettuina.

Komission 1 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien puitteissa tekemien talousarviositoumusten vielä liittymispäivänä avoinna olevaan osaan on sovellettava liittymispäivästä alkaen tätä asetusta.

4.   Toimiin, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1085/2006 nojalla ja joille on annettu hyväksyntä tai joita koskevat avustussopimukset lopullisten tuensaajien kanssa on allekirjoitettu ennen liittymispäivää, sovelletaan edelleen komission asetuksen (EY) N:o 718/2007 mukaisesti tai sen perusteella hyväksyttyjä menojen tukikelpoisuussääntöjä, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, joista komissio päättää Kroatian pyynnöstä.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa vahvistettua tukikelpoisuutta koskevaa sääntöä sovelletaan myös 1 kohdassa tarkoitettuihin suurhankkeisiin, joita koskevat kahdenväliset hankesopimukset on allekirjoitettu ennen liittymispäivää.

5.   Kroatian osalta kaikkia viittauksia 1 artiklan toisessa kohdassa määriteltyihin rahastoihin pidetään viittauksina myös asetuksessa (EY) N:o 1085/2006 perustettuun liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen (IPA).

6.   Kroatiaan sovellettavia erityisiä määräaikoja sovelletaan myös seuraaviin rajat ylittäviin ohjelmiin, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1085/2006 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun osa-alueeseen ja joiden osallistujamaa Kroatia on:

a)

rajat ylittävä ohjelma ”Unkari–Kroatia”; ja

b)

rajat ylittävä ohjelma ”Slovenia–Kroatia”;

Kroatiaan tämän asetuksen nojalla sovellettavia erityisiä määräaikoja ei sovelleta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen puitteissa toteutettaviin valtioiden välisen ja yhteistyön ohjelmalohkon alueiden välisen yhteistyön ohjelmalohkon toimenpideohjelmiin, joissa Kroatia on osallistujamaana.

7.   Jos tarvitaan toimenpiteitä helpottamaan Kroatian siirtymistä liittymistä edeltävästä järjestelmästä tämän artiklan soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa vaadittavat toimenpiteet.”

zb)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

Maksusitoumusmäärärahojen (18 artiklassa tarkoitettu) vuosijakauma kaudella 2007–2013

(euroa, vuoden 2004 hintoina)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817”

zc)

Muutetaan liite II seuraavasti:

i)

Lisätään 5 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”c)

Kroatian osalta rajat ylittävän yhteistyön rahoittamiseen tarkoitetut määrärahat ovat 7 028 744 euroa vuoden 2004 hintoina;

d)

Kroatian osalta valtioiden välisen yhteistyön rahoittamiseen tarkoitetut määrärahat ovat 1 874 332 euroa vuoden 2004 hintoina.”

ii)

Lisätään kohta seuraavasti:

”7 a.

Kroatian osalta rahastosiirron enimmäismäärä on 3,5240 prosenttia sen BKT:stä.”

iii)

Lisätään kohta seuraavasti:

”9 a.

Kroatian osalta komission BKT-laskelmat perustuvat toukokuussa 2011 julkaistuihin tilastoihin ja ennusteisiin.”

zd)

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Osarahoitukseen sovellettavat enimmäismäärät

(53 artiklassa tarkoitetut)

Perusteet

Jäsenvaltiot

EAKR ja ESR

Tukikelpoisten menojen prosenttimäärä

Koheesiorahasto

Tukikelpoisten menojen prosenttimäärä

1.

Jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen asukaskohtainen BKT vuosina 2001–2003 oli alle 85 % EU-25:n keskiarvosta kyseisenä jaksona

Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia

85 % lähentymistavoitteen sekä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta

85 %

2.

Muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot, jotka voivat saada siirtymäkauden tukea koheesiorahastosta 1 päivästä tammikuuta 2007

Espanja

80 % lähentymistavoitteen ja phasing in -alueilla alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta

50 % alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta muilla kuin phasing in -alueilla

85 %

3.

Muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot

Belgia, Tanska, Saksa, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta

75 % lähentymistavoitteen osalta

4.

Muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot

Belgia, Tanska, Saksa, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta

50 % alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta

5.

SEUT 349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimmät alueet, jotka saavat tukea liitteessä II olevassa 20 kohdassa säädetyn kyseisten alueiden lisämäärärahan perusteella

Espanja, Ranska ja Portugali

50 %

6.

SEUT 349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimmät alueet

Espanja, Ranska ja Portugali

85 % lähentymistavoitteen sekä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta

—”

2.

32006 R 1084: Neuvoston asetus (EY) N:o 1084/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79):

Lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Kroatian liittymisestä johtuvat erityissäännökset

1.   Toimenpiteiden, joita ovat liittymispäivänä koskeneet komission päätökset liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/1999 (8) mukaisesta tuesta ja joiden täytäntöönpano ei ole päättynyt mainittuun päivään mennessä, katsotaan komission hyväksymiksi tämän asetuksen nojalla.

Tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla hyväksyttyjen toimien täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2–5 kohdan soveltamista.

2.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät hankintamenettelyt, joista liittymispäivänä on jo julkaistu tarjouspyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, pannaan täytäntöön asianomaisessa tarjouspyynnössä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (9) 165 artiklaa ei sovelleta.

Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät hankintamenettelyt, joista liittymispäivänä ei ole vielä julkaistu tarjouspyyntöä Euroopan unionin virallisessa lehdessä, pannaan täytäntöön perussopimusten tai perussopimusten nojalla hyväksyttyjen säädösten säännösten sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 9 artiklan mukaisesti.

3.   Komission 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen nojalla maksamat maksut katsotaan tämän asetuksen mukaiseksi rahaston tueksi.

Komission 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen nojalla maksamat maksut kirjataan aikaisimpaan avoimeen talousarviositoumukseen, joka on tehty ensin asetuksen (EY) N:o 1267/1999 nojalla ja sitten tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nojalla.

Loppumaksun suorittamiseksi maksettaviin välimaksuihin sovelletaan ehtoja, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteessä II olevan D artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa ja 3–5 kohdassa.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan edelleen asetuksen (EY) N:o 1267/1999 mukaisia tai asiaankuuluvissa rahoitussopimuksissa erityisesti vahvistettuja menojen tukikelpoisuussääntöjä, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, joista komissio päättää Kroatian pyynnöstä.

5.   Jos tarvitaan toimenpiteitä helpottamaan Kroatian siirtymistä liittymistä edeltävästä järjestelmästä tämän artiklan soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio hyväksyy nämä vaadittavat toimenpiteet.

8.   YMPÄRISTÖ

1.

32003 L 0087: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

a)

Lisätään 9 artiklan ensimmäiseen kohtaan virke seuraavasti:

”Päästöoikeuksien koko yhteisön lukumäärää korotetaan Kroatian liittymisen johdosta ainoastaan sillä päästöoikeuksien määrällä, jonka Kroatia huutokauppaa 10 artiklan 1 kohdan nojalla.”

b)

Lisätään liitteeseen II a Espanjaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

26 %”.

2.

32009 D 0406: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

Lisätään liitteeseen II Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

11 %”.


(1)  Enimmäismäärät laskettu ottaen huomioon 121 artiklassa säädetty tukien lisäystä koskeva aikataulu.”

(2)  Edellä mainittua järjestelyä sovelletaan Slovenian tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä 4 päivänä marraskuuta 2009 Tukholmassa allekirjoitetun välityssopimuksen johdosta annetun välitystuomion täysimääräisestä täytäntöönpanosta lukien.

(3)  Edellä mainittua järjestelyä sovelletaan Slovenian tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä 4 päivänä marraskuuta 2009 Tukholmassa allekirjoitetun välityssopimuksen johdosta annetun välitystuomion täysimääräisestä täytäntöönpanosta lukien.”

(4)  25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta B-tyypin rahoituksen tasoja lisätään ryhmän 2 osalta 20 prosenttiyksiköllä. A-tyypin rahoituksen tasoja alennetaan tätä vastaavasti.

(5)  26 artiklan 2 kohdassa (pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa toimiviin aluksiin tehtävät 25 artiklan mukaiset investoinnit) tarkoitettujen toimien osalta B-tyypin rahoituksen tasoja voidaan alentaa ryhmän 2 osalta 20 prosenttiyksiköllä. A-tyypin rahoituksen tasoja nostetaan tätä vastaavasti.

(6)  Kun kyseessä ovat 29 ja 35 artiklassa tarkoitetut toimet, joita toteuttavat yritykset, jotka eivät kuulu 3 artiklan f alakohdan määritelmän soveltamisalaan ja joilla on alle 750 työntekijää tai joiden liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa, B-tyypin rahoituksen tasoja lisätään niiden alueiden osalta, joihin sovelletaan lähentymistavoitetta, lukuun ottamatta Kreikan syrjäisiä saaristoalueita ja Kroatian saaria Dugi otok, Vis, Mljet ja Lastovo, 30 prosenttiyksiköllä ja niiden alueiden osalta, joihin ei sovelleta lähentymistavoitetta, 20 prosenttiyksiköllä. A-tyypin rahoituksen tasoja alennetaan tätä vastaavasti.”

(7)  EUVL L 170, 29.6.2007, s. 1.”

(8)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73.

(9)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.”

LIITE IV

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 16 artiklassa: muut pysyvät määräykset

1.   TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, kolmas osa, II osasto, Tavaroiden vapaa liikkuvuus

ERITYISJÄRJESTELY

Kroatian osalta, jos haltija tai tämän edunsaaja on hakenut patenttia tai lisäsuojatodistusta lääkkeelle jäsenvaltiossa ajankohtana, jolloin kyseiselle tuotteelle ei voinut saada Kroatiassa suojaa, haltija tai edunsaaja voi käyttää kyseiseen patenttiin tai lisäsuojatodistukseen perustuvia oikeuksia estääkseen tuotteen maahantuonnin ja kaupan pitämisen jäsenvaltiossa tai -valtioissa, joissa tuote on patentin tai lisäsuojatodistuksen suojaama, vaikka sen olisi saattanut markkinoille Kroatiassa ensimmäistä kertaa kyseinen haltija tai edunsaaja tai markkinoille saattaminen olisi tapahtunut haltijan tai edunsaajan suostumuksella.

Henkilön, joka aikoo tuoda maahan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua lääkettä jäsenvaltioon, jossa tuotteella on patentti tai lisäsuojatodistussuoja, tai pitää sitä siellä kaupan, on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille kyseistä tuontia koskevassa hakemuksessa, että tällaisen suojan haltijalle tai edunsaajalle on annettu ilmoitus yhtä kuukautta aikaisemmin.

2.   KILPAILUPOLITIIKKA

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, kolmas osa, VII osasto, 1 luku, Kilpailusäännöt

1.

Seuraavia tukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia, joita pannaan täytäntöön Kroatiassa ennen liittymispäivää ja joita sovelletaan edelleen tuon ajankohdan jälkeen, pidetään liittymisestä alkaen SEUT 108 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena:

a)

ennen 1 päivää maaliskuuta 2002 toteutetut tukitoimenpiteet;

b)

tämän liitteen lisäyksessä luetellut tukitoimenpiteet;

c)

tukitoimenpiteet, jotka Kroatian kilpailuvirasto on arvioinut ennen liittymispäivää ja jotka on todettu unionin säännöstön mukaisiksi ja joita komissio ei ole vastustanut sillä perusteella, että toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille olisi vakavia epäilyksiä, 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

Kaikkia vielä liittymispäivän jälkeen sovellettavia toimenpiteitä, jotka ovat valtion tukea ja jotka eivät täytä edellä esitettyjä edellytyksiä, pidetään liittymisestä alkaen SEUT 108 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa uutena tukena.

Edellä olevia määräyksiä ei sovelleta SEU:n ja SEUT:n liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoon, jalostukseen tai kaupan pitämiseen liittyvään toimintaan.

2.

Siinä tapauksessa, että Kroatia toivoo komission tarkastelevan tukitoimenpidettä 1 kohdan c alakohdassa kuvatun menettelyn mukaisesti, sen on annettava komissiolle säännöllisesti seuraavat tiedot:

a)

luettelo voimassa olevista tukitoimenpiteistä, jotka Kroatian kilpailuvirasto on arvioinut ja jotka se on todennut unionin säännöstön mukaisiksi; ja

b)

mahdolliset muut tiedot, jotka ovat olennaisia tarkasteltavan tukitoimenpiteen soveltuvuuden arvioimiseksi,

komission ilmoittaman konkreettisen tietojenantomuodon mukaisesti.

Komission katsotaan olleen vastustamatta toimenpidettä, jollei se kolmen kuukauden kuluessa kaikkien toimenpidettä koskevien tietojen vastaanottamisesta tai siitä, kun se on vastaanottanut Kroatian lausunnon, jossa se ilmoittaa komissiolle pitävänsä annettuja tietoja täydellisinä, koska pyydettyjä lisätietoja ei ole saatavilla tai ne on jo annettu, vastusta kyseistä voimassa olevaa tukitoimenpidettä sen perusteella, että toimenpiteen soveltuvuudesta sisämarkkinoille olisi vakavia epäilyksiä.

Kaikkiin ennen liittymispäivää komissiolle 1 kohdan c alakohdassa selostetun menettelyn mukaisesti esitettyihin tukitoimenpiteisiin sovelletaan edellä esitettyä menettelyä, vaikka Kroatiasta on jo tullut unionin jäsen tarkasteluajanjaksona.

3.

Komission päätöstä vastustaa toimenpidettä 1 kohdan c alakohdan mukaisesti pidetään päätöksenä aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan (nyt SEUT 108 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999 (1) tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely.

Jos tällainen päätös tehdään ennen liittymispäivää, päätös tulee voimaan vasta liittymispäivänä.

3.   MAATALOUS

a)   Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, kolmas osa, III osasto, Maatalous ja kalastus

1.

Unioni ottaa haltuunsa Kroatiassa liittymispäivänä olevat markkinatukipolitiikasta johtuvat julkiset varastot arvolla, joka määritetään komission asetuksen (EY) N:o 884/2006 (2) 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja liitteen VIII mukaisesti; kyseinen asetus koskee neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) myönnettävän rahoituksen ja jäsenvaltioiden maksajavirastojen hoitaman julkisen varastoinnin toimien kirjanpidon osalta. Mainitut varastot otetaan haltuun vain sillä edellytyksellä, että kyseisten tuotteiden julkinen interventio toteutetaan unionissa ja että varastot täyttävät unionin interventiovaatimukset.

2.

Kroatian on suoritettava maksu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon kaikista Kroatian liittymispäivänä vapaassa liikkeessä olevista yksityisistä tai julkisista varastoista, joiden määrä ylittää tavanomaisena pidettyjen siirtovarastojen määrän.

Maksun suuruus vahvistetaan tasolle, joka vastaa kustannuksia, jotka aiheutuvat ylijäämävarastojen vaikutuksista maataloustuotteiden markkinoihin.

Ylijäämävarastojen taso on vahvistettava kunkin tuotteen osalta ottaen huomioon tuotteiden ominaisuudet ja niiden markkinat sekä niihin sovellettavan unionin lainsäädännön.

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut varastot vähennetään tavanomaisen tasausvaraston ylittävästä määrästä.

4.

Komissio panee täytäntöön ja soveltaa 1–3 kohdassa mainittuja järjestelyjä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (3) 41 artiklan 2 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti taikka tarvittaessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn tai sovellettavassa lainsäädännössä määritetyn asianmukaisen komiteamenettelyn mukaisesti.

b)   Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, kolmas osa, VII osasto, 1 luku, Kilpailusäännöt

SEU:n ja SEUT:n liitteessä I lueteltujen tuotteiden, kalastustuotteita ja niistä johdettuja tuotteita lukuun ottamatta, tuotantoon ja kauppaan liittyvään toimintaan myönnettyjä tukijärjestelmiä tai yksittäistä tukea, joka on otettu käyttöön Kroatiassa ennen liittymispäivää ja joka on vielä voimassa kyseisen päivän jälkeen, pidetään SEUT 108 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena seuraavin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT 108 artiklassa määrättyjen, voimassa olevaa tukea koskevien menettelyjen soveltamista:

tukitoimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. Ilmoitettaessa on mainittava kunkin toimenpiteen oikeusperusta. Voimassa olevista tukitoimenpiteistä ja tukien myöntämistä tai muuttamista koskevista suunnitelmista, joista on ilmoitettu komissiolle ennen liittymispäivää, katsotaan ilmoitetun liittymispäivänä. Komissio julkaisee luettelon näistä tuista.

Näitä tukitoimenpiteitä pidetään SEUT 108 artiklan 1 kohdan mukaisina ”voimassa olevina” tukina liittymispäivää seuraavien kolmen vuoden ajan.

Kroatian on kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä muutettava tarvittaessa näitä tukitoimenpiteitä siten, että ne vastaavat komission soveltamia suuntaviivoja. Tuon ajanjakson jälkeen edellä mainittujen suuntaviivojen kanssa ristiriidassa olevia tukia pidetään uusina tukina.

4.   KALASTUS

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, kolmas osa, VII osasto, 1 luku, Kilpailusäännöt

SEU:n ja SEUT:n liitteessä I lueteltujen tuotteiden, kalastustuotteita ja niistä johdettuja tuotteita lukuun ottamatta, tuotantoon ja kauppaan liittyvään toimintaan myönnettyjä tukijärjestelmiä tai yksittäistä tukea, joka on otettu käyttöön Kroatiassa ennen liittymispäivää ja joka on vielä voimassa kyseisen päivän jälkeen, pidetään SEUT 108 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena seuraavin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT 108 artiklassa määrättyjen, voimassa olevaa tukea koskevien menettelyjen soveltamista:

tukitoimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. Ilmoitettaessa on mainittava kunkin toimenpiteen oikeusperusta. Voimassa olevista tukitoimenpiteistä ja tukien myöntämistä tai muuttamista koskevista suunnitelmista, joista on ilmoitettu komissiolle ennen liittymispäivää, katsotaan ilmoitetun liittymispäivänä. Komissio julkaisee luettelon näistä tuista.

Näitä tukitoimenpiteitä pidetään SEUT 108 artiklan 1 kohdan mukaisina ”voimassa olevina” tukina liittymispäivää seuraavien kolmen vuoden aikana.

Kroatian on kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä muutettava tarvittaessa näitä tukitoimenpiteitä siten, että ne vastaavat komission soveltamia suuntaviivoja. Tuon ajanjakson jälkeen edellä mainittujen suuntaviivojen kanssa ristiriidassa olevia tukia pidetään uusina tukina.

5.   TULLILIITTO

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, kolmas osa, II osasto, Tavaroiden vapaa liikkuvuus, 1 luku, Tulliliitto

31992 R 2913: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

31993 R 2454: Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

Neuvoston asetusta (ETY) N:o 2913/92 ja komission asetusta (ETY) N:o 2454/93 sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin.

TODISTUS UNIONIASEMASTA (KAUPPA LAAJENTUNEESSA UNIONISSA)

1.

Sen estämättä, mitä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklassa säädetään, tavarat, jotka liittymispäivänä ovat väliaikaisesti varastoituina tai kyseisen asetuksen jossakin 4 artiklan 15 kohdan b alakohdassa ja 16 kohdan b–h alakohdassa tarkoitetuista tullikäsittelyistä ja -menettelyistä laajentuneessa unionissa tai jotka ovat kuljetettavina sen jälkeen kun niille on suoritettu vientimuodollisuudet laajentuneessa unionissa, vapautetaan tulleista ja muista tullitoimenpiteistä sen jälkeen kun ne on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen laajentuneessa unionissa edellyttäen, että esitetään jokin seuraavista:

a)

asianmukaisesti ennen liittymispäivää vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti annettu tai laadittu todistus etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä;

b)

jokin komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 314 c artiklassa tarkoitettu todistus unioniasemasta;

c)

jossain nykyisessä jäsenvaltiossa tai Kroatiassa ennen liittymispäivää myönnetty ATA-carnet.

2.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen todistusten antamiseksi liittymispäivänä vallitsevan tilanteen osalta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 7 kohdan säännösten lisäksi, ’yhteisötavaroilla’ tarkoitetaan tavaroita, jotka:

on kokonaan tuotettu Kroatian alueella neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23 artiklassa säädettyjä vastaavin edellytyksin ja joihin ei sisälly muista maista tai muilta alueilta tuotuja tavaroita;

on tuotu muista maista tai muilta alueilta kuin Kroatiasta ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa; tai

on saatu tai tuotettu Kroatiassa joko ainoastaan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tavaroista tai ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tavaroista.

3.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräyksiä. Nykyisten jäsenvaltioiden ja Kroatian toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta tai laatimisesta ja ne voivat tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen liitteenä olevan alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

TODISTUS ETUUSKOHTELUUN OIKEUTTAVASTA ALKUPERÄSTÄ (KOLMANSIEN MAIDEN, MUKAAN LUKIEN TURKKI, KANSSA MAATALOUS-, HIILI- JA TERÄSTUOTTEITA KOSKEVIEN ETUUSKOHTELUSOPIMUSTEN PUITTEISSA KÄYTÄVÄSSÄ KAUPASSA)

4.

Kolmansien maiden asianmukaisesti antamat tai Kroatian kyseisten kolmansien maiden kanssa tekemien etuuskohtelusopimusten mukaisesti laaditut alkuperäselvitykset on hyväksyttävä Kroatiassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, sillä edellytyksellä, että:

a)

tällaisen alkuperäaseman saaminen oikeuttaa tullietuuskohteluun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen, unionin näiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmien kanssa tekemiin tai niiden suhteen hyväksymiin sopimuksiin tai järjestelyihin sisältyvien tullietuustoimenpiteiden pohjalta;

b)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu tai laadittu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

c)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Jos tavarat on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa ennen liittymispäivää, vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivänä Kroatiassa voimassa olevien etuussopimusten mukaisesti jälkikäteen annettu tai laadittu alkuperäselvitys voidaan myös hyväksyä Kroatiassa edellyttäen, että tällainen alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

5.

Kroatia saa pitää voimassa luvat, joilla valtuutetun viejän asema on myönnetty kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten yhteydessä edellyttäen, että:

a)

vastaava määräys on myös sopimuksissa, jotka unioni on ennen liittymispäivää tehnyt näiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmien kanssa tai järjestelyissä, jotka se on niiden osalta hyväksynyt ennen liittymispäivää; ja

b)

valtuutetut viejät soveltavat kyseisissä sopimuksissa tai järjestelyissä määrättyjä alkuperäsääntöjä.

Kroatia korvaa nämä luvat viimeistään vuoden kuluttua liittymispäivästä unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti myönnetyillä uusilla luvilla.

6.

Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä. Nykyisten jäsenvaltioiden ja Kroatian toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta tai laatimisesta ja ne voivat tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen liitteenä olevan alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

7.

Alkuperäselvitykset, jotka kolmannet maat antavat tai laativat jälkikäteen unionin kyseisten kolmansien maiden kanssa tekemien etuuskohtelusopimusten tai niiden osalta hyväksymiensä etuusjärjestelyjen mukaisesti, on hyväksyttävä Kroatiassa sellaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen osalta, jotka liittymispäivänä ovat joko kuljetettavina tai väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella jossain näistä kolmansista maista tai Kroatiassa, edellyttäen, että Kroatialla ei ollut voimassa olevaa vapaakauppasopimusta kyseisen kolmannen maan kanssa kyseessä olevien tuotteiden osalta hetkellä, jona kuljetusasiakirjat myönnettiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, sillä edellytyksellä, että:

a)

tällaisen alkuperäaseman saaminen oikeuttaa tullietuuskohteluun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen, unionin näiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmien kanssa tekemiin tai niiden suhteen hyväksymiin sopimuksiin tai järjestelyihin sisältyvien tullietuustoimenpiteiden pohjalta;

b)

kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

c)

jälkikäteen annettu tai laadittu alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

8.

Edellä 7 kohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä.

TODISTUS TEOLLISUUSTUOTTEIDEN VAPAATA LIIKKUVUUTTA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTA ASEMASTA EU–TURKKI-TULLILIITOSSA

9.

Alkuperäselvitykset, jotka joko Turkki tai Kroatia on asianmukaisesti antanut tai jotka on laadittu niiden välillä sovellettavien etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevien sopimusten mukaisesti, ja joissa määrätään kyseessä olevia tavaroita koskevasta tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kiellosta, on hyväksyttävä asianomaisissa maissa todistuksena tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 tehdyssä EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/95 (4), jäljempänä ’päätös N:o 1/95’, esitettyjen, teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten mukaisesta asemasta edellyttäen, että:

a)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu tai laadittu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

b)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Jos tavarat on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen joko Turkissa tai Kroatiassa ennen liittymispäivää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevien sopimusten mukaisesti, kyseisten sopimusten mukaisesti jälkikäteen annettu tai laadittu alkuperäselvitys voidaan myös hyväksyä edellyttäen, että se toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

10.

Edellä 9 kohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisten etuuskohtelusopimusten määräyksiä. Nykyisten jäsenvaltioiden ja Kroatian toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta tai laatimisesta ja ne voivat tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen liitteenä olevan alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

11.

A.TR.-tavaratodistus, joka on annettu päätöksessä N:o 1/95 esitettyjen, teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten mukaisesti, on hyväksyttävä Kroatiassa sellaisten vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden osalta, jotka liittymispäivänä ovat joko vientimuodollisuuksien jälkeen kuljetettavina unionissa tai Turkissa tai väliaikaisesti varastoituina tai neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan b–h alakohdassa tarkoitetussa tullimenettelyssä Turkissa tai Kroatiassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, edellyttäen, että:

a)

kyseisten tavaroiden osalta ei esitetä 9 kohdassa tarkoitettua alkuperäselvitystä;

b)

tavarat ovat teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten täytäntöönpanoa koskevien edellytysten mukaisia;

c)

kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

d)

A.TR.-tavaratodistus toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

12.

Edellä olevassa 11 kohdassa tarkoitettujen A.TR.-tavaratodistusten tarkastamiseksi sovelletaan EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyssä EY–Turkki-tulliyhteistyökomitean päätöksessä N:o 1/2006 (5) esitettyjä A.TR.-tavaratodistusten antamista ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia määräyksiä.

TULLIMENETTELYT

13.

Väliaikainen varastointi ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan b–h alakohdassa tarkoitetut tullimenettelyt, jotka on aloitettu ennen liittymistä, on lopetettava tai päätettävä unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Jos lopettamisesta tai päättämisestä syntyy tullivelka, maksettava tuontitullin määrä on tullivelan syntyhetkellä voimassa oleva määrä yhteisen tullitariffin mukaisesti ja maksettu määrä on katsottava unionin omiksi varoiksi.

14.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84–90 artiklassa ja 98–113 artiklassa sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496–535 artiklassa säädettyjä tullivarastointimenettelyjä sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin:

jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden luonteen perusteella ja jos tavaroiden menettelyyn asettamista koskeva ilmoitus on otettu vastaan ennen liittymispäivää, tuontitavaroiden tariffiin luokittelu, määrä, tullausarvo ja alkuperä niiden menettelyyn asettamisen hetkellä määräytyvät sen lainsäädännön mukaisesti, jota Kroatiassa sovellettiin päivänä, jona tulliviranomaiset ovat hyväksyneet kyseisen ilmoituksen.

15.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84–90 artiklassa ja 114–129 artiklassa sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496–523 ja 536–550 artiklassa säädettyjä sisäistä jalostusta koskevia menettelyjä sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin:

jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden luonteen perusteella ja jos tavaroiden menettelyyn asettamista koskeva ilmoitus on otettu vastaan ennen liittymispäivää, tuontitavaroiden tariffiin luokittelu, määrä, tullausarvo ja alkuperä niiden menettelyyn asettamisen hetkellä määräytyvät sen lainsäädännön mukaisesti, jota Kroatiassa sovellettiin päivänä, jona tulliviranomaiset ovat hyväksyneet kyseisen ilmoituksen;

jos menettelyn päättämisestä syntyy tullivelka, nykyisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lupien haltijoiden ja Kroatiaan sijoittautuneiden lupien haltijoiden välisen tasapuolisuuden takaamiseksi on liittymispäivästä alkaen maksettava tuontitullin hyvityskorkoa unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti;

jos sisäistä jalostusta koskeva ilmoitus on otettu vastaan tullinpalautusjärjestelmää soveltaen, Kroatia suorittaa tullinpalautuksen unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti ja omalla kustannuksellaan, jos tullivelka, jonka palautusta pyydetään, on syntynyt ennen liittymispäivää.

16.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84–90 artiklassa ja 137–144 artiklassa sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496–523 ja 553–584 artiklassa säädettyjä väliaikaisen maahantuonnin menettelyjä sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin:

jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden luonteen perusteella ja jos tavaroiden menettelyyn asettamista koskeva ilmoitus on otettu vastaan ennen liittymispäivää, tuontitavaroiden tariffiin luokittelu, määrä, tullausarvo ja alkuperä niiden menettelyyn asettamisen hetkellä määräytyvät sen lainsäädännön mukaisesti, jota Kroatiassa sovellettiin päivänä, jona tulliviranomaiset ovat hyväksyneet kyseisen ilmoituksen;

jos menettelyn päättämisestä syntyy tullivelka, nykyisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lupien haltijoiden ja Kroatiaan sijoittautuneiden lupien haltijoiden välisen tasapuolisuuden takaamiseksi on liittymispäivästä alkaen maksettava tuontitullin hyvityskorkoa unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

17.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84–90 artiklassa ja 145–160 artiklassa sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496–523 ja 585–592 artiklassa säädettyjä ulkoista jalostusta koskevia menettelyjä sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin:

komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 591 artiklan toista kohtaa sovelletaan soveltuvin osin väliaikaisesti vietyihin tavaroihin, jotka on viety väliaikaisesti Kroatiasta ennen liittymispäivää.

MUUT MÄÄRÄYKSET

18.

Kroatian ennen liittymispäivää myöntämät, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan d, e ja g alakohdassa tarkoitettujen tullimenettelyjen tai 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valtuutetun taloudellisen toimijan aseman käyttämiseen tarkoitetut luvat ovat voimassa niiden voimassaoloajan päättymiseen asti tai vuoden ajan liittymispäivästä sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

19.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 201–232 artiklassa sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 859–876 a artiklassa säädettyjä tullivelan syntymistä, tullien määrän kirjaamista tileihin ja tullien kantamista jälkitullauksina koskevia menettelyjä sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin:

jälkitullaus suoritetaan unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tullivelka kuitenkin syntyi ennen liittymispäivää, Kroatia suorittaa jälkitullauksen omaksi edukseen Kroatiassa ennen liittymistä voimassa olevien edellytysten mukaisesti.

20.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 235–242 artiklassa sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 877–912 artiklassa säädettyjä tullien palauttamista ja peruuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan Kroatiaan seuraavin erityismääräyksin:

tullien palauttaminen ja peruuttaminen suoritetaan unionin lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos kuitenkin tullit, joiden palauttamista tai peruuttamista pyydetään, liittyvät tullivelkaan, joka syntyi ennen liittymispäivää, Kroatia palauttaa ja peruuttaa tullit omalla kustannuksellaan Kroatiassa ennen liittymistä voimassa olevien edellytysten mukaisesti.


(1)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 35 ja EUVL L 326 M, 10.12.2010, s. 70.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  EYVL L 35, 13.2.1996, s. 1.

(5)  EUVL L 265, 26.9.2006, s. 18.

LIITTEEN IV lisäys

Luettelo 2 jaksossa (Kilpailupolitiikka) esitetyn voimassa olevan tukijärjestelmän 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista voimassa olevista tukitoimenpiteistä

Huomautus:

Tässä lisäyksessä lueteltuja tukitoimenpiteitä pidetään voimassa olevana tukena liitteessä IV olevassa 2 jaksossa esitetyn voimassa olevan tukijärjestelmän mukaisesti ainoastaan, jos kyseiset tukitoimenpiteet sisältyvät sen 1 kohdan soveltamisalaan.

Rekisteröintinumero

Nimi (alkukielinen)

Kroatian kilpailuviraston hyväksynnän päivämäärä

Kesto

Jäsenvaltio

N:o

Vuosi

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05 i 85/08)

17.6.2008

31.12.2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010

Rajoittamaton

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009

25.5.2009

31.12.2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013

10.2.2011

31.12.2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010

31.12.2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

1.2.2007

31.12.2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010.

10.3.2011

31.12.2014

LIITE V

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 18 artiklassa: siirtymätoimenpiteet

1.   TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

32001 L 0083: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

Poiketen direktiivissä 2001/83/EY säädetyistä laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevista vaatimuksista, niiden lääkkeiden myyntiluvat, joihin ei sovelleta ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (1) 3 artiklan 1 kohtaa ja jotka ovat Kroatian lainsäädännön mukaisesti ennen liittymispäivää esitetyssä luettelossa (tämän liitteen lisäyksessä Kroatian esittämänä), ovat voimassa siihen saakka kun ne uusitaan unionin säännöstön mukaisesti tai neljä vuotta liittymispäivästä, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi.

Tämän poikkeuksen piiriin kuuluviin myyntilupiin ei sovelleta vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioissa ennen kuin kyseessä oleville lääkkeille on annettu lupa direktiivin 2001/83/EY mukaisesti.

Kansallisten myyntilupien, jotka on myönnetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen liittymistä ja jotka eivät kuulu tämän poikkeuksen piiriin, ja kaikkien uusien myyntilupien on oltava direktiivin 2001/83/EY mukaisia liittymispäivästä alkaen.

2.   HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

31996 L 0071: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1);

32004 L 0038: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77);

32011 R 0492: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

1.

SEUT 45 artiklaa ja 56 artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan täysimääräisesti direktiivin 96/71/EY 1 artiklassa määriteltyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja työntekijöiden tilapäistä liikkuvuutta sisältävien palvelujen tarjoamisen vapauteen toisaalta Kroatian ja toisaalta jokaisen nykyisen jäsenvaltion välillä ainoastaan, jollei 2–13 kohdassa esitetyistä siirtymämääräyksistä muuta johdu.

2.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklassa säädetään, ja liittymispäivää seuraavan kahden vuoden jakson päättymiseen saakka nykyiset jäsenvaltiot soveltavat kansallisia tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, joilla säädellään Kroatian kansalaisten pääsyä niiden työmarkkinoille. Nykyiset jäsenvaltiot voivat jatkaa tällaisten toimenpiteiden soveltamista liittymispäivää seuraavan viiden vuoden jakson päättymiseen saakka.

Kroatian kansalaisilla, jotka liittymispäivänä työskentelevät laillisesti jossain nykyisessä jäsenvaltiossa ja jotka ovat saaneet tulla kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille 12 kuukauden mittaiseksi tai sitä pidemmäksi yhtämittaiseksi ajanjaksoksi, on oikeus pääsyyn kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille, mutta ei kansallisia toimenpiteitä soveltavien muiden jäsenvaltioiden työmarkkinoille.

Kroatian kansalaisilla, jotka saavat tulla jonkin nykyisen jäsenvaltion työmarkkinoille liittymisen jälkeen vähintään 12 kuukauden yhtämittaiseksi ajanjaksoksi, on myös samat oikeudet.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen Kroatian kansalaisten noissa alakohdissa tarkoitetut oikeudet lakkaavat, jos he omasta tahdostaan lähtevät kyseisen nykyisen jäsenvaltion työmarkkinoilta.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia ei ole niillä Kroatian kansalaisilla, jotka työskentelevät laillisesti jossain nykyisessä jäsenvaltiossa liittymispäivänä tai ajanjaksona, jolloin kansallisia toimenpiteitä sovelletaan, ja jotka ovat saaneet tulla kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille alle 12 kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi.

3.

Ennen liittymispäivää seuraavan kahden vuoden ajanjakson päättymistä neuvosto tarkastelee uudelleen 2 kohdassa esitettyjen siirtymämääräysten toimivuutta komission kertomuksen perusteella.

Tarkastelun päättyessä ja viimeistään liittymispäivää seuraavan kahden vuoden ajanjakson lopussa nykyiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle, aikovatko ne jatkaa kansallisten toimenpiteiden tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvien toimenpiteiden soveltamista vai aikovatko ne soveltaa sen jälkeen asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklaa. Jos ilmoitusta ei tehdä, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklaa.

4.

Kroatian pyynnöstä voidaan tehdä vielä yksi uudelleentarkastelu. Siinä sovelletaan edellä 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä, ja se saatetaan päätökseen kuuden kuukauden kuluessa Kroatian pyynnön vastaanottamisesta.

5.

Jäsenvaltio, joka jatkaa kansallisten toimenpiteiden tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvien toimenpiteiden soveltamista edellä 2 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden määräajan loputtua, saa jatkaa näiden toimenpiteiden soveltamista liittymispäivää seuraavan seitsemän vuoden ajanjakson päättymiseen saakka siinä tapauksessa, että sen työmarkkinoille aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia häiriöitä, ilmoitettuaan siitä komissiolle. Jos ilmoitusta ei tehdä, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklaa.

6.

Liittymispäivää seuraavien seitsemän vuoden ajanjakson aikana ne jäsenvaltiot, joissa sovelletaan Kroatian kansalaisten osalta 3, 4 tai 5 kohdan nojalla asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklaa ja jotka myöntävät työlupia Kroatian kansalaisille valvontaa varten kyseisenä ajanjaksona, antavat nämä luvat ilman eri toimenpiteitä.

7.

Ne jäsenvaltiot, joissa sovelletaan Kroatian kansalaisten osalta 3, 4 tai 5 kohdan nojalla asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklaa, voivat käyttää tämän kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa määrättyjä menettelyjä liittymispäivää seuraavan seitsemän vuoden ajanjakson päättymiseen saakka.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion, jossa on tai on ennakoitavissa sellainen työmarkkinoiden häiriötilanne, että jollakin alueella tai jossakin ammatissa syntyy elintasoa tai työllisyyttä uhkaava vakava häiriö, on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä toimitettava niille kaikki tarvittavat tiedot. Kyseisten tietojen pohjalta jäsenvaltio voi pyytää komissiota keskeyttämään kokonaan tai osittain asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklan soveltamisen palauttaakseen normaalin tilanteen kyseisen alueen tai ammatin osalta. Komissio päättää keskeyttämisestä sekä sen kestosta ja laajuudesta viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksestä neuvostolle. Jokainen jäsenvaltio voi kahden viikon kuluessa komission päätöksen antamisesta pyytää neuvostoa peruuttamaan päätöksen tai muuttamaan sitä. Neuvosto tekee pyyntöä koskevan päätöksen määräenemmistöllä kahden viikon kuluessa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltio voi kiireellisissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa keskeyttää asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklan soveltamisen ja toimittaa asiasta jälkikäteen perustellun ilmoituksen komissiolle.

8.

Niin kauan kuin asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklan soveltaminen on keskeytetty sen nojalla, mitä edellä 2–5 ja 7 kohdassa määrätään, direktiivin 2004/38/EY 23 artiklaa on sovellettava Kroatiassa nykyisten jäsenvaltioiden kansalaisten osalta ja nykyisissä jäsenvaltioissa Kroatian kansalaisten osalta seuraavin edellytyksin, kun on kyse työntekijöiden perheenjäsenten oikeudesta toimia työntekijänä:

työntekijän puolisolla ja heidän alle 21-vuotiailla tai huollettavilla jälkeläisillään, jotka asuvat laillisesti työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella liittymispäivänä, on liittymisestä alkaen välitön pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille. Tämä ei koske sellaisen työntekijän perheenjäseniä, jotka saavat laillisesti työskennellä kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoilla alle 12 kuukauden ajan;

työntekijän puolisolla ja heidän alle 21-vuotiailla tai huollettavilla jälkeläisillään, jotka asuvat laillisesti työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella myöhemmästä ajankohdasta kuin liittymispäivästä alkaen, mutta ajankohtana, jona sovelletaan edellä esitettyjä siirtymämääräyksiä, on pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille, kun he ovat asuneet kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 18 kuukautta tai liittymispäivää seuraavasta kolmannesta vuodesta alkaen riippuen siitä, kumpi päivämäärä on aikaisempi.

Nämä määräykset eivät rajoita edullisempien kansallisten tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvien toimenpiteiden soveltamista.

9.

Sikäli kuin jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston direktiivin 68/360/ETY (2) säännökset korvaavia direktiivin 2004/38/EY säännöksiä ei voida pitää erillään asetuksen (EU) N:o 492/2011 säännöksistä, joiden soveltamista lykätään 2–5 sekä 7 ja 8 kohdan mukaisesti, Kroatia ja nykyiset jäsenvaltiot saavat poiketa kyseisistä säännöksistä siltä osin kuin on tarpeen 2–5 sekä 7 ja 8 kohdan soveltamiseksi.

10.

Kun nykyiset jäsenvaltiot soveltavat kansallisia tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä edellä vahvistettujen siirtymämääräysten nojalla, Kroatia saa pitää voimassa vastaavat toimenpiteet kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden kansalaisten osalta.

11.

Jokainen nykyinen jäsenvaltio, joka soveltaa kansallisia toimenpiteitä 2–5 ja 7–9 kohdan mukaisesti, voi sallia kansallisen lainsäädännön mukaisesti suuremman liikkumisvapauden kuin liittymispäivänä tai jopa avoimen pääsyn työmarkkinoille. Kolmannesta liittymispäivää seuraavasta vuodesta alkaen jokainen nykyinen jäsenvaltio, joka soveltaa kansallisia toimenpiteitä, voi milloin tahansa päättää soveltaa asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklaa näiden sijasta. Komissiolle on ilmoitettava tällaisesta päätöksestä.

12.

Itävalta ja Saksa saavat, jos ja niin kauan kuin ne edellä esitettyjen siirtymämääräysten nojalla soveltavat kansallisia toimenpiteitä tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä kroatialaisten työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, ilmoitettuaan asiasta ensin komissiolle, poiketa SEUT 56 artiklan ensimmäisestä kohdasta rajoittaakseen Kroatiaan sijoittautuneiden yritysten palvelujen tarjoamisen yhteydessä työntekijöiden tilapäistä liikkumista tapauksissa, joissa työntekijöiden oikeutta tehdä työtä Itävallassa ja Saksassa säädellään kansallisin toimenpitein sellaisten työmarkkinoidensa tietyillä aroilla palvelualoilla ilmenevien vakavien häiriöiden tai niiden uhan yhteydessä, joita voi joillakin alueilla aiheutua palvelujen tarjoamisesta valtioiden välillä direktiivin 96/71/EY 1 artiklassa määritellyn mukaisesti.

Luettelo palvelualoista, jotka voivat kuulua tämän poikkeuksen piiriin, on seuraava:

Saksassa:

Ala

NACE (3)-koodi, jollei toisin mainita

Rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta

45.1–4;

Direktiivin 96/71/EY liitteessä luetellut toimet

Teollisuussiivous

74.70 Teollisuussiivous

Muut palvelut

74.87 Ainoastaan sisustuspalvelut

Itävallassa:

Ala

NACE (4)-koodi, jollei toisin mainita

Puutarhapalvelut

01.41

Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely

26.7

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus

28.11

Rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta

45.1–4;

Direktiivin 96/71/EY liitteessä luetellut toimet

Turvallisuuspalvelut

74.60

Teollisuussiivous

74.70

Kotisairaanhoito

85.14

Sosiaalityö ja -palvelut ilman majoitusta

85.32

Siltä osin kuin Saksa tai Itävalta poikkeavat SEUT 56 artiklan ensimmäisen kohdan soveltamisesta tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti, Kroatia saa toteuttaa vastaavia toimenpiteitä ilmoitettuaan siitä komissiolle.

Tämän kohdan soveltaminen ei saa johtaa siihen, että Saksan tai Itävallan ja Kroatian välisen palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden tilapäistä liikkumista koskevista edellytyksistä tulee tiukempia kuin liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat edellytykset.

13.

Sen soveltaminen, mitä 2–5 sekä 7–11 kohdassa määrätään, ei saa johtaa siihen, että Kroatian kansalaisten pääsyä nykyisten jäsenvaltioiden työmarkkinoille koskevista edellytyksistä tulee tiukempia kuin liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat edellytykset.

Sen estämättä, mitä 1–12 kohdassa määrätään, nykyiset jäsenvaltiot asettavat työmarkkinoilleen pääsyn osalta minä hyvänsä sellaisena aikana, jona ne soveltavat kansallisia tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, sellaiset työntekijät, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia, etusijalle sellaisiin työntekijöihin nähden, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia.

Toisessa jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevia ja työskenteleviä kroatialaisia siirtotyöläisiä ja heidän perheitään tai Kroatiassa laillisesti oleskelevia ja työskenteleviä toisesta jäsenvaltiosta tulleita siirtotyöläisiä ja heidän perheitään ei saa kohdella tiukemmin kuin kyseisessä jäsenvaltiossa tai Kroatiassa oleskelevia ja työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia. Sen lisäksi ei Kroatiassa oleskelevia ja työskenteleviä kolmansista maista tulleita siirtotyöläisiä saa unionin suosituimmuuskohtelun periaatetta sovellettaessa suosia Kroatian kansalaisiin verrattuna.

3.   PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

Euroopan unionista tehty sopimus ja Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus.

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Kroatia saa pitää voimassa seitsemän vuoden ajan liittymispäivästä liittymissopimuksen allekirjoittamispäivänä voimassa olevassa maatalousmaata koskevassa laissaan (virallinen lehti 152/08) olevat rajoitukset, jotka koskevat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisten, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) osapuolina olevien valtioiden kansalaisten ja jonkin toisen jäsenvaltion tai ETA-sopimuksen osapuolena olevan valtion lainsäädännön mukaisesti perustettujen oikeushenkilöiden maatalousmaan hankintaa. Jäsenvaltion kansalaisen tai jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun oikeushenkilön kohtelu maatalousmaan hankinnan osalta ei kuitenkaan saa missään tilanteessa olla epäedullisempi kuin tällaisen kansalaisen tai henkilön kohtelu liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä eikä heitä saa kohdella tiukemmin kuin kolmannen maan kansalaista tai oikeushenkilöä.

Itsenäisiin viljelijöihin, jotka ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisia ja jotka haluavat sijoittautua Kroatiaan ja asua siellä, ei sovelleta ensimmäisen kohdan määräyksiä eikä muita sääntöjä ja menettelyjä kuin niitä, joita sovelletaan Kroatian kansalaisiin.

Liittymispäivää seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä tehdään tätä siirtymätoimenpidettä koskeva yleinen uudelleentarkastelu. Komissio esittää tätä varten kertomuksen neuvostolle. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta päättää lyhentää ensimmäisessä kohdassa mainittua siirtymäkautta tai lopettaa sen.

Jos on riittävää näyttöä siitä, että siirtymäkauden päättyessä Kroatian maatalousmaan markkinoilla tulee olemaan vakavia häiriöitä tai vakavien häiriöiden uhka, komissio päättää Kroatian pyynnöstä, siirtymäkauden jatkamisesta kolmella vuodella. Tämä jatkaminen voidaan rajoittaa koskemaan valikoituja maantieteellisiä alueita, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat.

4.   MAATALOUS

I   KROATIAA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

1.

32001 L 0113: Neuvoston direktiivi 2001/113/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 67).

Poiketen 8 artiklassa säädetystä velvollisuudesta on sellaisten tuotteiden kaupan pitäminen, joista käytetään tuotenimitystä ”domaÿa marmelada” ja ”ekstra domaÿa marmelada”, sallittu Kroatian markkinoilla liittymispäivänä jäljellä olevan varaston loppuun käyttämiseksi.

2.

32006 R 0510: Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12 ja EUVL L 335 M, 13.12.2008, s. 213).

a)

Korvataan 5 artiklan 8 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Bulgarian, Romanian ja Kroatian on saatettava voimaan kyseiset lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset viimeistään vuoden kuluttua liittymispäivistään.”

b)

Korvataan 5 artiklan 11 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”11.   Bulgarian, Romanian ja Kroatian osalta niiden liittymispäivänä voimassa olevien maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten kansallista suojaa voidaan jatkaa kahdentoista kuukauden ajan niiden liittymispäivistä.”

3.

32007 R 1234: Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

a)

Lisätään 118 m artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, Kroatia saa saattaa markkinoille Kroatiassa tai viedä kolmansiin maihin ”Mlado vino portugizac” -nimityksellä varustettuja viinejä kunnes liittymispäivänä jäljellä olevat varastot on käytetty loppuun. Kroatian on perustettava tietokonepohjainen tietokanta, jossa on tiedot liittymispäivänä olemassa olevista varastoista, ja varmistettava, että nämä varastot tarkastetaan ja ilmoitetaan komissiolle.”

b)

Lisätään 118 s artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Kroatian osalta 14 päivänä huhtikuuta 2011 virallisen lehden numerossa EUVL C 116 julkaistut viinien nimitykset ovat suojattuja tämän asetuksen mukaisesti edellyttäen, että vastaväitteiden esittämistä koskevan menettelyn tulos on myönteinen. Komissio kirjaa ne 118 n artiklassa säädettyyn rekisteriin.

Sovelletaan tämän artiklan 2–4 kohtaa seuraavin edellytyksin: Edellä 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on yksi vuosi Kroatian liittymispäivästä. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu määräaika on neljä vuotta Kroatian liittymispäivästä.”

4.

32009 R 0073: Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

a)

Poiketen asetuksen (EY) N:o 73/2009 4 artiklan 1 kohdassa säädetystä velvoitteesta noudattaa kyseisen asetuksen liitteessä II lueteltuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia, suoria tukia saavat Kroatian viljelijät sisällyttävät täydentävien ehtojen soveltamisalaan liitteessä II olevissa A, B ja C kohdassa esitetyt lakisääteiset hoitovaatimukset seuraavan aikataulun mukaisesti: 1 päivästä tammikuuta 2014 A kohdan osalta, 1 päivästä tammikuuta 2016 B kohdan osalta ja 1 päivästä tammikuuta 2018 C kohdan osalta.

b)

Lisätään asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston 1 luvun jälkeen luvun otsikko ja artikla seuraavasti:

1 a   LUKU

Tilatukijärjestelmä

121 a artikla

Tilatukijärjestelmän soveltaminen Kroatiassa

Kroatiassa 4, 5, 23, 24 ja 25 artiklan soveltaminen on valinnaista 31 päivään joulukuuta 2013 saakka siltä osin kuin nuo säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Tilatukijärjestelmässä Kroatiassa tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen täytettävä liitteessä II tarkoitetut lakisääteiset hoitovaatimukset seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä II olevassa A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014;

b)

liitteessä II olevassa B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016;

c)

liitteessä II olevassa C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.”

II   PUHDISTUSTA VARTEN TUOTAVAN RAA’AN RUOKOSOKERIN SIIRTYMÄKAUDEN TARIFFIKIINTIÖ

Kroatialle varataan puhdistusta varten tuotavan raa’an ruokosokerin osalta vuotuinen 40 000 tonnin autonominen kaikkia koskeva tuontikiintiö enintään kolmen markkinointivuoden pituiseksi kaudeksi sen liittymisestä alkaen; tuontitulli on 98,00 euroa tonnia kohti. Jos neuvottelut, joita käydään Maailman kauppajärjestön muiden jäsenten kanssa tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti hyvitysjärjestelyistä Kroatian liittymisen johdosta, johtavat sokerin hyvityskiintiöiden avaamiseen ennen siirtymäkauden päättymistä, Kroatialle myönnetty 40 000 tonnin kiintiö päättyy kokonaisuudessaan tai osittain, kun sokerin hyvityskiintiöt avataan. Komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet sen menettelyn mukaisesti, jota tarkoitetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa.

III   SUORIEN TUKIEN MAKSUUN LIITTYVÄT VÄLIAIKAISET TOIMET KROATIAN OSALTA

Viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien takaisin maksamisen ehtona on se, että Kroatia soveltaa ennen liittymistä tällaisia suoria tukia koskevia niitä sääntöjä vastaavia sääntöjä, joista on säädetty neuvoston asetuksessa (EY) 73/2009 sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1120/2009 (5), neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestelmien osalta 29 päivänä lokakuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1121/2009 (6) sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009 (7).

5.   ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINSUOJELUPOLITIIKKA

I   MUNIVAT KANAT

31999 L 0074: Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).

Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 1999/74/EY 6 artiklassa säädetään, liittymispäivänä munivia kanoja saadaan Kroatian osalta pitää häkeissä, jotka eivät ole kyseisessä artiklassa säädettyjen rakenteellisten vaatimusten mukaisia. Kroatian on varmistettava, että tällaisten häkkien käyttö lopetetaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua liittymisestä.

Tällaisista varustelemattomista häkeistä peräisin olevat kananmunat saadaan saattaa ainoastaan Kroatian kansallisille markkinoille. Tällaisten munien ja niiden pakkausten on oltava selvästi tunnistettavissa erityisestä merkinnästä, mikä mahdollistaa tarvittavan valvonnan. Tällaisen erityismerkinnän täsmällinen kuvaus on toimitettava komissiolle viimeistään yhtä vuotta ennen liittymispäivää.

II   LAITOKSET (LIHA-, MAITO- JA KALASTUSALAT JA ELÄIMISTÄ SAATAVIA SIVUTUOTTEITA KOSKEVA ALA)

32004 R 0852: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

32004 R 0853: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

32009 R 1069: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

1.

Rakenteellisia vaatimuksia, joista säädetään seuraavissa:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004:

liitteessä II oleva II luku;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004:

liitteessä III olevan I jakson II ja III luku,

liitteessä III olevan II jakson II ja III luku,

liitteessä III olevan V jakson I luku;

c)

Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (8):

liitteessä IV oleva I luku,

liitteessä IX olevat I, II ja III luku,

liitteessä X olevat I ja II luku, ja

liite XIII;

sovelletaan tiettyihin liha-, maito- ja kalastusalojen ja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan alan laitoksiin Kroatiassa vasta 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen, jollei jäljempänä mainituista vaatimuksista muuta johdu.

2.

Niin kauan kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin laitoksiin sovelletaan tuota kohtaa, näistä laitoksista peräisin olevia tuotteita saa saattaa ainoastaan Kroatian kotimarkkinoille tai kolmansien maiden markkinoille asiaankuuluvan unionin lainsäädännön mukaisesti tai käyttää jatkojalostukseen 1 kohdan soveltamisalaan myös kuuluvissa Kroatian laitoksissa kaupan pitämisen ajankohdasta riippumatta.

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista laitoksista peräisin olevat elintarvikkeet on merkittävä terveys- tai tunnistusmerkillä, joka eroaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklassa säädetystä merkistä. Tällaisen erilaisen terveys- tai tunnistusmerkin täsmällinen kuvaus on toimitettava komissiolle viimeistään yksi vuosi ennen liittymispäivää.

4.

Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös kaikkiin integroiduista lihanjalostus-, maitoalan tai kalastusalan laitoksista peräisin oleviin tuotteisiin, jos johonkin tällaisen laitoksen osaan sovelletaan 1 kohtaa.

5.

Kroatian on jatkuvasti seurattava laitosten parantamista koskevan kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa ja annettava komissiolle tätä koskeva vuosittainen edistymistä koskeva suunnitelma. Kroatian on varmistettava, että laaditaan kutakin näistä laitoksista koskeva yksilöllinen parannussuunnitelma, jossa on määräajat rakenteellisten vaatimusten korjaamista varten, ja että se toimitetaan pyynnöstä komissiolle.

6.

Komissio on hyvissä ajoin ennen liittymistä laadittava luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista laitoksista. Tämä luettelo julkistetaan ja se sisältää kunkin laitoksen nimen ja osoitteen.

7.

Kroatian on varmistettava, että laitosten, jotka eivät liittymisajankohtaan mennessä täysin noudata elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa unionin säännöstöä, paitsi jos ne kuuluvat tämän siirtymätoimenpiteen määräysten piiriin, lopettavat toimintansa.

8.

Täytäntöönpanosäännöt siirtymäjärjestelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asetusten (EY) N:o 852/2004 ja N:o 853/2004 osalta voidaan vahvistaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 12 artiklan toisen kohdan ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 9 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

9.

Täytäntöönpanosäännöt siirtymäjärjestelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 osalta voidaan hyväksyä mainitun asetuksen 52 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

III   SIEMENTEN PITÄMINEN KAUPAN

32002 L 0053: Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

Kroatia saa lykätä 31 päivään joulukuuta 2014 direktiivin 2002/53/EY 4 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2002/55/EY 4 artiklan 1 kohdan soveltamisen sellaisten sen kansallisissa viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajikeluetteloissa lueteltujen lajikkeiden siementen kaupan pitämiseen alueellaan, joita ei ole virallisesti hyväksytty mainittujen direktiivien mukaisesti. Siirtymäaikana tällaisia siemeniä ei saa pitää kaupan muiden jäsenvaltioiden alueella.

IV   NEUM

31997 L 0078: Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä kolmansista maista jollekin liitteessä I mainitulle alueelle tulevien tuotteiden eläinlääkinnälliset tarkastukset tämän direktiivin sekä rehu- ja elintarvikelainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti (9).

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, niiden tuotteiden eriin, jotka tuodaan Kroatian alueelta ja kulkevat Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta Neumissa (’Neumin käytävä’) ennen niiden tuomista uudelleen Kroatian alueelle Klekin tai Zaton Dolin saapumispaikkojen kautta, voidaan olla soveltamatta eläinlääkinnällisiä tarkastuksia, edellyttäen että noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

a)

Kroatialla on oltava liittymispäivänä tai sitä ennen Neumin käytävän pohjois- ja eteläosassa saapumispaikat, joissa on varustus, henkilöstö ja valmiudet varmistaa tämän kohdan vaatimusten noudattaminen;

b)

Kroatian on varmistettava, että:

i)

erien kuljetukseen käytetään ainoastaan umpinaisia ajoneuvoja;

ii)

eriä kuljettavat ajoneuvot sinetöidään yksilöllisesti numeroiduilla sineteillä ennen niiden kulkemista Neumin käytävän kautta;

iii)

laaditaan rekisteri, jossa esitetään, mitkä numeroidut sinetit on kiinnitetty mihinkin ajoneuvoihin, mikä mahdollistaa tarvittavat tarkastukset;

iv)

päivämäärät ja ajat, joina eriä kuljettavat ajoneuvot poistuvat Kroatian alueelta ja tulevat sinne uudelleen, merkitään muistiin, jotta voidaan laskea kauttakulun kokonaisaika.

c)

Kroatian on varmistettava, että erää ei saa tuoda uudelleen Kroatian alueelle, jos:

i)

ajoneuvon sinetti on rikkoutunut tai vaihdettu Neumin käytävän kautta tapahtuneen kauttakulun aikana; ja/tai

ii)

kauttakulun kokonaisaika ylittää huomattavasti kauttakulun hyväksyttävän kokonaisajan ottaen huomioon kauttakulun kokonaismatka, jollei toimivaltainen viranomainen ole suorittanut arviointia eläinten terveydelle ja kansanterveydelle aiheutuvista riskeistä ja toteuttanut tehokkaita, oikeasuhteisia ja kohdennettuja toimenpiteitä tämän arvioinnin pohjalta.

d)

Kroatian on säännöllisesti ja tarvittaessa ilmoitettava komissiolle b alakohdan vaatimusten noudattamatta jättämiset ja c alakohdan nojalla toteuttamansa toimenpiteet.

e)

Päätös 1 kohtaa koskevan poikkeuksen peruuttamisesta toistaiseksi tai lopullisesti tehdään tarvittaessa 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

f)

Yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta voidaan tarvittaessa antaa 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6.   KALASTUS

32006 R 1967: Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11. Oikaistu toisinto: EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

a)

Poiketen siitä, mitä 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, alle 50 metrin syvyyksissä sallitaan ainoastaan Länsi-Istrian alueella rekisteröityjen ja siellä toimivien alusten tilapäisesti 30 päivään kesäkuuta 2014 saakka käyttää pohjatroolia vähintään 1,5 meripeninkulman etäisyydellä rannikosta.

Tätä poikkeusta sovelletaan Länsi-Istrian alueella, jonka sijainti määritellään maantieteellisten koordinaattien pisteestä φ=44.52135 ja λ=14.29244 jatkuen suoraan pohjoiseen ja suoraan länteen.

Kroatian sallitaan kokonaispituudeltaan alle 15 metrin alusten osalta yli 50 metrin syvyyksissä tilapäisesti 30 päivään kesäkuuta 2014 saakka käyttää pohjatrooleja vähintään yhden meripeninkulman etäisyydellä rannikosta kaikkien muiden liittymispäivänä sovellettujen alueellisten ja ajallisten rajoitusten säilyessä.

b)

Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, enintään 2 000 aluksen rajalliselle määrälle kuuluvia aluksia, jotka kuuluvat ei-kaupallisen kalastuksen erityisluokkaan ”pienimuotoinen kotitarvekalastus”, annetaan lupa käyttää 31 päivään joulukuuta 2014 saakka enintään 200 metrin pituisia verkkoja edellyttäen, että kaikkia muita liittymispäivänä käytössä olevia rajoituksia sovelletaan edelleen. Kroatian on toimitettava komissiolle viimeistään liittymispäivänä luettelo aluksista, joita tämä siirtymäkausi koskee, ja niiden ominaisuudet ja kapasiteetti bruttovetoisuutena ja kilowatteina ilmaistuina.

7.   LIIKENNEPOLITIIKKA

1.

31992 R 3577: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7).

Lisätään 6 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, julkisia palveluja koskevia sopimuksia, jotka on tehty ennen Kroatian liittymispäivää, voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2016.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, risteilyliikenne, jota harjoitetaan Kroatian satamien välillä alle 650 bruttotonnin aluksilla, varataan 31 päivään joulukuuta 2014 saakka aluksille, jotka on rekisteröity Kroatiassa ja jotka purjehtivat Kroatian lipun alla, ja joita liikennöivät laivanvarustamot, jotka on perustettu Kroatian lainsäädännön mukaisesti, joiden pääasiallinen toimipaikka on Kroatiassa ja joita tosiasiallisesti johdetaan Kroatiasta käsin.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 1 kohdassa säädetään ja 31 päivään joulukuuta 2014 ulottuvan siirtymäkauden osalta komissio voi jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä päättää 30 arkipäivän kuluessa siitä, kun tätä asiaa koskeva pyyntö on saapunut, että aluksilla, joihin sovelletaan tämän artiklan 5 kohdassa esitettyä poikkeusta, ei saa harjoittaa risteilyliikennettä jonkin muun jäsenvaltion kuin Kroatian tiettyjen alueiden satamien välillä, jos osoitetaan, että tällaisen liikenteen harjoittaminen vakavasti haittaa tai uhkaa vakavasti haitata liikenteen sisämarkkinoita kyseessä olevilla alueilla. Jos komissio ei ole tehnyt asiasta päätöstä 30 arkipäivän kuluessa, asianomaisella jäsenvaltiolla on oikeus soveltaa suojatoimenpiteitä, kunnes komissio tekee päätöksensä. Kiireellisessä tapauksessa tämä jäsenvaltio voi yksipuolisesti toteuttaa aiheelliset väliaikaiset toimenpiteet, jotka saavat olla voimassa enintään kolme kuukautta. Tämän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta välittömästi komissiolle. Komissio voi kumota toimenpiteet tai vahvistaa ne, kunnes se tekee lopullisen päätöksensä. Jäsenvaltioille tiedotetaan asiasta.”

2.

32009 R 1072: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa säädetään, sovelletaan seuraavaa:

Kroatiaan sijoittautuneet yritykset eivät kahden vuoden ajan Kroatian liittymispäivästä saa harjoittaa kabotaasia muissa jäsenvaltioissa;

muut jäsenvaltiot voivat kahden vuoden ajan Kroatian liittymispäivästä ilmoittaa komissiolle, aikovatko ne pidentää ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittua siirtymäkautta enintään kahdella vuodella vai aikovatko ne soveltaa 8 artiklaa Kroatiaan sijoittautuneisiin yrityksiin. Jos tällaista ilmoitusta ei anneta, sovelletaan 8 artiklaa;

mikä tahansa nykyisistä jäsenvaltioista voi milloin tahansa kahden vuoden aikana Kroatian liittymispäivän jälkeen ilmoittaa komissiolle aikomuksestaan soveltaa 8 artiklaa Kroatiaan sijoittautuneisiin yrityksiin;

ainoastaan sellaisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet liikenteenharjoittajat, jotka soveltavat 8 artiklaa Kroatiaan sijoittautuneisiin yrityksiin, voivat harjoittaa kabotaasia Kroatiassa;

neljän vuoden ajan Kroatian liittymispäivästä mikä tahansa 8 artiklaa soveltava jäsenvaltio voi pyytää komissiota keskeyttämään kokonaan tai osittain 8 artiklan soveltamisen Kroatiaan sijoittautuneisiin yrityksiin, jos kabotaasi on aiheuttanut vakavia häiriöitä sen kansallisille markkinoille tai niiden osille taikka pahentanut näitä häiriöitä, joita voivat olla esimerkiksi vakava ylitarjonta kysyntään nähden tai useiden maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien taloudelliseen vakauteen tai eloonjääntiin kohdistuvat uhat. Tällöin sovelletaan 10 artiklaa.

Ensimmäisen kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua siirtymätoimenpidettä soveltavat jäsenvaltiot voivat asteittain vaihtaa kabotaasilupia Kroatian kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten perusteella.

Ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetut siirtymäjärjestelyt eivät saa johtaa siihen, että Kroatian liikenteenharjoittajien pääsy kabotaasiin jossakin jäsenvaltiossa olisi rajoitetumpi kuin liittymissopimuksen allekirjoitusajankohtana.

8.   VEROTUS

1.

31992 L 0079: Neuvoston direktiivi 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, savukkeiden verojen lähentämisestä (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 8).

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatialle myönnetään siirtymäkausi 31 päivään joulukuuta 2017 ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Valmisteveron on kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2014 oltava vähintään 77 euroa 1 000 savukkeelta riippumatta vähimmäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta.”

2.

32006 L 0112: Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

a)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot voivat pitää julkisoikeudellisten yhteisöjen harjoittamaa toimintaa, joka on vapautettu arvonlisäverosta 132, 135, 136 ja 371 artiklan, 374–377 artiklan, 378 artiklan 2 kohdan, 379 artiklan 2 kohdan tai 380–390 c artiklan nojalla, sellaisena toimintana, jota nämä harjoittavat viranomaisen ominaisuudessa.”

b)

Korvataan 80 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

vastike on käypää markkina-arvoa alhaisempi ja luovuttajalla tai suorittajalla ei ole 167–171 ja 173–177 artiklan mukaan täyttä vähennysoikeutta ja luovutus tai suoritus on vapautettu verosta 132, 135, 136, 371, 375, 376 tai 377 artiklan, 378 artiklan 2 kohdan tai 379 artiklan 2 kohdan taikka 380–390 c artiklan mukaisesti;”.

c)

Korvataan 136 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

sellaisten tavaroiden luovutukset, joita on käytetty kokonaan 132, 135, 371, 375, 376 ja 377 artiklan, 378 artiklan 2 kohdan, 379 artiklan 2 kohdan sekä 380–390 c artiklan nojalla vapautettuun toimintaan, jos nämä tavarat eivät ole oikeuttaneet veron vähentämiseen;”.

d)

Korvataan 221 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa verovelvolliset 220 artiklan 1 kohdassa tai 220 a artiklassa säädetystä velvollisuudesta laatia lasku verovelvollisen niiden alueella tekemistä tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista, jotka on vapautettu 110 ja 111 artiklan, 125 artiklan 1 kohdan, 127 artiklan, 128 artiklan 1 kohdan, 132 artiklan, 135 artiklan 1 kohdan h-l alakohdan sekä 136, 371, 375, 376 ja 377 artiklan, 378 artiklan 2 kohdan, 379 artiklan 2 kohdan sekä 380–390 c artiklan mukaisesti ja joihin liittyy tai ei liity oikeus edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähentämiseen.”

e)

Lisätään artikla seuraavasti:

”390 c artikla

Kroatia saa edellytyksin, jotka olivat voimassa tässä jäsenvaltiossa sen liittymispäivänä, jatkaa seuraavien liiketoimien vapautusta arvonlisäverosta:

a)

135 artiklan 1 kohdan j alakohdassa ja liitteessä X olevan B osan 9 kohdassa tarkoitetun rakennusmaan luovutus riippumatta siitä, onko sillä rakennuksia, 31 päivään joulukuuta 2014 saakka, mitä määräaikaa ei voida jatkaa;

b)

liitteessä X olevan B osan 10 kohdassa tarkoitetut kansainväliset henkilökuljetukset niin kauan kuin jossakin ennen Kroatian liittymistä unioniin kuuluneessa jäsenvaltiossa sovelletaan samaa vapautusta.”

f)

Korvataan 391 artikla seuraavasti:

”391 artikla

Jäsenvaltiot, jotka vapauttavat arvonlisäverosta 371, 375, 376 ja 377 artiklassa, 378 artiklan 2 kohdassa, 379 artiklan 2 kohdassa ja 380–390 c artiklassa tarkoitetut liiketoimet, voivat myöntää verovelvollisille oikeuden valita näiden liiketoimien verotus.”

g)

Korvataan liitteen X otsikko seuraavasti (ja sisällysluettelo vastaavasti):

”LUETTELO LIIKETOIMISTA, JOIHIN VOIDAAN SOVELTAA 370 JA 371 SEKÄ 375–390 c ARTIKLASSA TARKOITETTUJA POIKKEUKSIA”.

9.   VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS

32006 R 0562: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1).

Lisätään 19 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”19 a artikla

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen säännöksissä säädetään rajanylityspaikkojen perustamisesta, ja siihen saakka kun neuvoston päätös Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Kroatiassa liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tulee voimaan tai siihen saakka kun tätä asetusta muutetaan lisäämällä siihen säännöksiä rajavalvonnasta yhteisillä rajanylityspaikoilla, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi, Kroatia voi säilyttää yhteiset rajanylityspaikat rajallaan Bosnia ja Hertsegovinan kanssa. Yhden osapuolen rajavartijat tekevät näillä yhteisillä rajanylityspaikoilla maahantulo- ja maastapoistumistarkastuksia toisen osapuolen alueella. Kaikissa Kroatian rajavartijoiden tekemissä maahantulo- ja maastapoistumistarkastuksissa on noudatettava unionin säännöstöä, myös kansainvälistä suojelua ja palauttamiskieltoa koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita. Kyseessä olevien yhteisten rajanylityspaikkojen perustamisesta tehtyjä asiaankuuluvia kahdenvälisiä sopimuksia on tarpeen mukaan muutettava tätä varten.”

10.   YMPÄRISTÖ

I   HORISONTAALINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

32003 L 0087: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

a)

Kaikkien kahden Kroatian alueella sijaitsevan lentopaikan välisten lentojen sekä kaikkien Kroatian alueella sijaitsevan lentopaikan ja ETA-alueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevan lentopaikan välisiin lentojen, jäljempänä ’muu ilmailutoiminta’, sisällyttämiseen sovelletaan seuraavaa:

i)

Poiketen siitä, mitä 3 c artiklan 2 kohdassa säädetään, 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kausi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2013, alkaa muun ilmailutoiminnan osalta 1 päivänä tammikuuta 2014.

ii)

Poiketen siitä, mitä 3 c artiklan 4 kohdassa säädetään, komissio tekee mainitussa säännöksessä tarkoitetun menettelyn mukaisesti päätöksen ilmailun aiemmista päästöistä muun ilmailutoiminnan osalta kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

iii)

Poiketen siitä, mitä 3 d artiklan 2 kohdassa säädetään, 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen muun ilmailutoiminnan osalta huutokaupalla myytävien päästöoikeuksien prosenttiosuus on päästöoikeuksista jäljelle jäävä osuus sen jälkeen kun on laskettu 3 e artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti maksutta myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien määrä ja 3 f artiklan mukaisesti erityisvarantoon siirrettävien päästöoikeuksien määrä.

iv)

Poiketen siitä, mitä 3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, komissio tekee viitevuoden 2010 osalta päätöksen muuta ilmailutoimintaa koskevista ilmailusta aiheutuvista päästöistä parhaiden saatavilla olevien tietojen perusteella. Niiden jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää, joiden ilmailusta aiheutuviin kokonaispäästöihin sisältyy kroatialaiselta lentopaikalta saapuvien lentojen päästöjä, mukautetaan 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen näihin päästöihin liittyvien huutokauppaoikeuksien siirtämiseksi Kroatialle.

v)

Poiketen siitä, mitä 3 e artiklan 1 kohdassa säädetään, muuta ilmailutoimintaa koskeva tarkkailuvuosi on 2012, ja päästöoikeuksia koskeva hakemus on toimitettava Kroatian toimivaltaisille viranomaisille 31 päivään maaliskuuta 2013 mennessä.

vi)

Poiketen siitä, mitä 3 e artiklan 2 kohdassa säädetään, Kroatian on toimitettava komissiolle muuta ilmailutoimintaa koskevat hakemukset 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä.

vii)

Poiketen siitä, mitä 3 e artiklan 3 kohdassa säädetään, komissio hyväksyy sen a–e alakohdassa mainittuja asioita koskevan päätöksen muun ilmailutoiminnan osalta 30 päivään syyskuuta 2013 mennessä.

viii)

Poiketen siitä, mitä 3 e artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, maksutta myönnettävien päästöoikeuksien määrä lasketaan muun ilmailutoiminnan osalta kertomalla e alakohdassa tarkoitettu vertailuluku komissiolle 3 e artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetuissa hakemuksissa olevien tonnikilometritietojen määrällä, jota mukautetaan EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvan ilmailutoiminnan tonnikilometrimäärän keskimääräisen muutoksen huomioon ottamiseksi vuoden 2010 osalta. Komissio voi tarvittaessa soveltaa vertailulukuun yhtenäistä korjauskerrointa.

ix)

Poiketen siitä, mitä 3 e artiklan 3 kohdassa säädetään, sen e alakohdassa tarkoitettu vertailuluku on muun ilmailutoiminnan osalta sama kuin EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen kuuluvalle ilmailutoiminnalle laskettu vertailuluku.

x)

Poiketen siitä, mitä 3 e artiklan 5 kohdassa säädetään, muun ilmailutoiminnan päästöoikeudet on myönnettävä 28 päivään helmikuuta 2014 mennessä.

xi)

Poiketen siitä, mitä 3 f artiklassa säädetään, muun ilmailutoiminnan osalta viittaukset vuonna 2013 alkavan kauden toiseen kalenterivuoteen katsotaan viittauksiksi vuoteen 2014 ja viittaukset kyseisen kauden kolmanteen kalenterivuoteen viittauksiksi vuoteen 2015.

xii)

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, muun ilmailutoiminnan osalta kyseisessä kohdassa asetettu määräaika on 1 päivä heinäkuuta 2013.

xiii)

Poiketen siitä, mitä 18 a artiklan 1 kohdassa säädetään, ilma-alusten käyttäjien hallinnollisen vastuun siirtäminen Kroatiaan on tehtävä vuoden 2014 aikana sen jälkeen, kun ilma-aluksen käyttäjä on täyttänyt vuotta 2013 koskevat velvoitteensa, jollei sitä aikaisemmin hallinnoineen viranomaisen ja Kroatian välillä sovita eri ajankohdasta sen jälkeen, kun ilma-aluksen käyttäjä on esittänyt asiaa koskevan pyynnön kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaisut ilma-alusten käyttäjien päivitetyn luettelon, jossa on otettu huomioon Kroatian liittyminen. Jälkimmäisessä tapauksessa siirtäminen on tehtävä viimeistään vuonna 2020 vuonna 2021 alkavan päästökauppakauden osalta.

xiv)

Poiketen siitä, mitä liitteessä I olevassa 6 kohdassa säädetään, muu ilmailutoiminta sisältyy siihen 1 päivästä tammikuuta 2014.

b)

Kroatian on saatettava voimaan lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että se voi noudattaa direktiiviä liittymisestä lähtien koko vuoden 2013 osalta, tämän kuitenkaan rajoittamatta edellä mainittujen poikkeusten soveltamista.

2.

32010 R 0920: Komission asetus (EU) N:o 920/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä (EUVL L 270, 14.10.2010, s. 1).

Ilmailutoimintaa koskevia 16, 29, 41, 46 ja 54 artiklaa sekä liitettä VIII sovelletaan Kroatiassa 1 päivästä tammikuuta 2014.

II   ILMANLAATU

32008 L 0050: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

a)

Poiketen siitä, mitä liitteessä XIV säädetään, kohdan A ensimmäisessä kohdassa mainittu viitevuosi on toinen vuosi Kroatian liittymisvuoden lopusta. Kyseisen viitevuoden keskimääräisen altistumisen indikaattori on liittymisvuoden sekä liittymisvuotta seuraavien ensimmäisen ja toisen vuoden pitoisuuskeskiarvo.

b)

Poiketen siitä, mitä liitteen XIV kohdassa B säädetään, altistumisen vähennystavoite lasketaan suhteessa keskimääräisen altistumisen indikaattoriin viitevuonna, joka on Kroatian liittymisvuoden päättymistä seuraava toinen vuosi.

III   JÄTEHUOLTO

31999 L 0031: Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

a)

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa säädetään, vaatimusta, joka koskee kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän vähentämistä 75, 50 ja 35 prosenttiin vuonna 1997 tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä (massan mukaan), sovelletaan Kroatiaan jäljempänä esitettyjen määräaikojen mukaisesti.

Kroatian on varmistettava kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän asteittainen vähentäminen seuraavan aikataulun mukaisesti:

i)

31 päivään joulukuuta 2013 mennessä kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen osuutta on vähennettävä 75 prosenttiin vuonna 1997 tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä (massan mukaan);

ii)

31 päivään joulukuuta 2016 mennessä kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen osuutta on vähennettävä 50 prosenttiin vuonna 1997 tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä (massan mukaan);

iii)

31 päivään joulukuuta 2020 mennessä kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen osuutta on vähennettävä 35 prosenttiin vuonna 1997 tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä (massan mukaan).

b)

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan c alakohdassa säädetään, kaikkien Kroatiassa käytössä olevien kaatopaikkojen on noudatettava direktiivin vaatimuksia 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, lukuun ottamatta liitteessä I olevan 1 kohdan vaatimuksia.

Kroatian on varmistettava käytössä oleville vaatimukset täyttämättömille kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden asteittainen vähentäminen seuraavien vuosittaisten enimmäismäärien mukaisesti:

31 päivään joulukuuta 2013 mennessä: 1 710 000 tonnia,

31 päivään joulukuuta 2014 mennessä: 1 410 000 tonnia,

31 päivään joulukuuta 2015 mennessä: 1 210 000 tonnia,

31 päivään joulukuuta 2016 mennessä: 1 010 000 tonnia,

31 päivään joulukuuta 2017 mennessä: 800 000 tonnia.

Kroatia toimittaa komissiolle liittymisvuodesta alkaen viimeistään kunkin vuoden joulukuun 31 päivänä selvityksen direktiivin asteittaisesta täytäntöönpanosta ja esitettyjen välitavoitteiden noudattamisesta.

IV   VEDENLAATU

1.

31991 L 0271: Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä (EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40).

Poiketen siitä, mitä 3, 4, 5, 6 ja 7 artiklassa säädetään, yhdyskuntajätevesien keräysjärjestelmiä ja käsittelyä koskevia vaatimuksia sovelletaan Kroatiassa 1 päivästä tammikuuta 2024 seuraavia välitavoitteita noudattaen:

a)

31 päivään joulukuuta 2018 mennessä saavutetaan direktiivinmukaisuus niiden taajamien osalta, joiden asukasvastineluku on yli 15 000, lukuun ottamatta seuraavia rannikkotaajamia:

 

Bibinje - Sukošan,

 

Biograd,

 

Jelsa - Vrboska,

 

Makarska,

 

Mali Lošinj,

 

Malinska - Njivice,

 

Nin,

 

Pirovac - Tisno - Jezera,

 

Pula - sjever,

 

Vela Luka,

 

Vir.

b)

31 päivään joulukuuta 2020 mennessä saavutetaan direktiivin mukaisuus niiden taajamien osalta, joiden asukasvastineluku on yli 10 000 ja joiden jätevedet päästetään haavoittumiselle alttiille alueille, sekä niiden käsittelylaitosten osalta, jotka sijaitsevat asianomaisilla Tonavan ja muiden alueiden herkillä valuma-alueilla ja jotka myötävaikuttavat näiden alueiden pilaantumiseen, sekä a kohdassa lueteltujen 11 rannikkotaajaman osalta.

c)

31 päivään joulukuuta 2023 mennessä saavutetaan direktiivin mukaisuus niiden taajamien osalta, joiden asukasvastineluku on yli 2 000.

2.

31998 L 0083: Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32).

Poiketen siitä, mitä mikrobiologisista muuttujista liitteessä I olevassa A osassa ja osoitinmuuttujista liitteessä I olevassa C osassa säädetään, kyseisiä muuttujia sovelletaan Kroatiassa 1 päivästä tammikuuta 2019 seuraavilla vedenjakelualueilla:

Vedenjakelualue

Alue nro

Väestö

NUTS-koodi

DA BJELOVAR

107

51 921

HR02

DA DARUVAR

125

25 608

HR02

DA ĐURĐEVAC

204

30 079

HR01

DA GORSKI KOTAR

306

26 430

HR03

DA HRVATSKO ZAGORJE

101

143 093

HR01

DA ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD

129

124 349

HR02

DA ISTRA

301

97 046

HR03

DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA

114

23 213

HR01

DA KARLOVAC-DUGA RESA

116

91 511

HR02

DA KNIN

404

17 187

HR03

DA KOPRIVNICA

203

58 050

HR01

DA KRIŽEVCI

103

36 338

HR01

DA LAPAC

311

1 880

HR03

DA LIČKA JESENICA

118

13 893

HR02

DA NAŠICE

210

37 109

HR02

DA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET

407

58 246

HR03

DA OGULIN

117

25 192

HR02

DA OPATIJA-RIJEKA-KRK

304

238 088

HR03

DA OTOČAC

309

15 434

HR03

DA OZALJ

113

11 458

HR02

DA PETRINJA-SISAK

121

84 528

HR02

DA PISAROVINA

115

3 910

HR01

DA PITOMAČA

205

10 465

HR02

DA POŽEŠTINE

128

70 302

HR02

DA SVETI IVAN ZELINA

102

17 790

HR01

DA UDBINA-KORENICA

310

6 747

HR03

DA VARAŽDIN

201

184 769

HR01

DA VELIKA GORICA

503

75 506

HR01

DA ZAGREB

501

831 047

HR01

DA ZAPREŠIĆ

502

50 379

HR01

DA ZRMANJA-ZADAR

401

158 122

HR03

DA ŽRNOVNICA

307

20 160

HR03

V   YHTENÄISTETTY YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISEMINEN JA VALVONTA (IPPC)

1.

31999 L 0013: Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1).

a)

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa ja liitteissä IIA ja IIB säädetään, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen raja-arvoja sovelletaan Kroatiassa seuraavien laitosten osalta seuraavista päivämääristä lähtien:

i)

1 päivästä tammikuuta 2014:

1.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

2.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264.

ii)

1 päivästä tammikuuta 2015:

1.

HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32

2.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Zadar (Zadarin laitos, sijainti: Zadar, Murvica bb)

3.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Umag (Umagin laitos, sijainti: Umag, Ungarija bb)

iii)

1 päivästä tammikuuta 2016:

1.

PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24

2.

FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2

3.

AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - sijainti: Zagreb, Jankomir 5

4.

REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2

5.

FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FEROKOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec

6.

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5

7.

CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12

8.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33

9.

CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d

10.

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13

11.

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb

12.

ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a

13.

GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21

14.

SLAVICA - KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17

15.

MIDA d.o.o. za usluge i ugostiteljstvo (MIDA d.o.o.), Osijek, Ivana Gundulića 206

16.

EXPRESS KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Ivanka Drčec, Križevci, Ulica Petra Preradovića 14

17.

Kemijska čistionica ”BISER”, vlasnik Gojko Miletić, Dubrovnik, Nikole Tesle 20

18.

Kemijska čistionica ”ELEGANT”, vlasnik Frane Miletić, Dubrovnik, Andrije Hebranga 106

19.

KOLAR obrt za kemijsko čišćenje odjeće, vlasnik Svjetlana Kolar, Žakanje, Kamanje 70/a

20.

MM d.o.o. za trgovinu i usluge (MM d.o.o.), Draganić, Lug 112

21.

KEMIJSKA ČISTIONA ”AGATA”, vlasnik Branko Szabo, Virovitica, S. Radića 66