ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.105.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
17. huhtikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 322/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klopyralidin, dimetomorfin, fenpyratsamiinin, folpetin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 323/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

41

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 324/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

43

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 322/2012,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klopyralidin, dimetomorfin, fenpyratsamiinin, folpetin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Folpetin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Klopyralidin ja dimetomorfin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Fenpyratsamiinin jäämien enimmäismääriä ei ole aiemmin vahvistettu asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteissä, joten on sovellettu oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Dimetomorfi-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä pinaatin ja mangoldin osalta koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Klopyralidin osalta tehtiin tällainen hakemus, joka koskee kukkakaalia, parsakaalia, keräkaalia, pellavansiemeniä, lanttuja, nauriita ja eläintuotteita, ottaen huomioon käyttö elintarviketuotantoon kasvatettavien kotieläinten ruokinnassa käytettävissä rehukasveissa. Fenpyratsamiinin osalta tehtiin tällainen hakemus, joka koskee viinirypäleitä, tomaatteja, paprikoita, munakoisoja ja syötäväkuorisia Cucurbitaceae-heimon kasviksia. Folpetin osalta tehtiin tällainen hakemus, joka koskee viinin valmistukseen tarkoitettuja viinirypäleitä, valkosipulia ja tomaatteja. Pendimetaliinin osalta tehtiin tällainen hakemus, joka koskee lehtikaaleja, kyssäkaalia ja yrttejä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tutki hakemukset ja arviointiraportit, tarkasteli etenkin kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot (2) ehdotetuista jäämien enimmäismääristä. Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi perustelluissa lausunnoissaan folpetin käytöstä viinin valmistukseen tarkoitettuihin viinirypäleisiin, ettei kuluttajien terveydelle aiheutuvaa mahdollista riskiä voitaisi sulkea pois, jos jäämien enimmäismäärää nostettaisiin hakijan ehdottamalla tavalla. Sen vuoksi enimmäismäärää ei tulisi nostaa. Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti, että klopyralidin käyttöön sovellettaisiin maidon osalta matalampaa jäämien enimmäismäärää edellyttäen, että määritysmenetelmä validoitaisiin. Koska tästä ei ole saatu näyttöä, jäämien enimmäismäärä olisi pidettävä ennallaan.

(7)

Kaikista muista hakemuksista elintarviketurvallisuusviranomainen esitti päätelmänään, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Se otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien erittäin suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoita, että hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(8)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla osoitteesta http://www.efsa.europa.eu:

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2011; 9(10):2403. [30 pp.].

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard). EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 pp.].

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Modification of the existing MRLs for clopyralid in various commodities. EFSA Journal 2011; 9(10):2418. [40 pp.].

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops.EFSA Journal 2011; 9(10):2400. [31 pp.].

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011; 9(9):2391. [40 pp.].


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

(1)

Korvataan liitteessä II olevat folpettia ja pendimetaliinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Folpetti

Pendimetaliini (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

0,05 (2)

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,02 (2)

 

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit)

 

 

0110990

Muut

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,02 (2)

 

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

0120990

Muut

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

3 (+)

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 (3)

 (3)

0130050

Japaninmispeli

 (3)

 (3)

0130990

Muut

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

 

0140010

Aprikoosit

0,02 (2)

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat )

2

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

0,02 (2)

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

0,02 (2)

 

0140990

Muut

0,02 (2)

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0,02 (2)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

5

 

0152000

b)

Mansikat

3 (+)

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0153010

Karhunvatukat

3 (+)

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

0,02 (2)

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

Muut

0,02 (2)

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat )

0,02 (2)

 

0154020

Karpalot (Puolukat)

0,02 (2)

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

3 (+)

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

3 (+)

 

0154050

Ruusunmarjat

 (3)

 (3)

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 (3)

 (3)

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 (3)

 (3)

0154990

Muut

0,02 (2)

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,02 (2)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 (3)

 (3)

0161060

Kakit

 (3)

 (3)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

Muut

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 (3)

 (3)

0162050

Tähtiomena

 (3)

 (3)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 (3)

 (3)

0162990

Muut

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 (3)

 (3)

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 (3)

 (3)

0163100

Duriot

 (3)

 (3)

0163110

Annonat, guanabana

 (3)

 (3)

0163990

Muut

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

 

0211000

a)

Perunat

0,1

0,05 (2)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,02 (2)

0,05 (2)

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

0212040

Nuolijuuri

 (3)

 (3)

0212990

Muut

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

0,02 (2)

 

0213010

Punajuuret

 

0,05 (2)

0213020

Porkkanat

 

0,2

0213030

Mukulasellerit

 

0,1

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri )

 

0,2

0213050

Maa-artisokat

 

0,05 (2)

0213060

Palsternakat

 

0,2

0213070

Juuripersiljat

 

0,2

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0,05 (2)

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankultaohdake))

 

0,05 (2)

0213100

Lantut

 

0,05 (2)

0213110

Nauriit

 

0,05 (2)

0213990

Muut

 

0,05 (2)

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

0,05 (2)

0220010

Valkosipulit

0,1

 

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

0,1

 

0220030

Salottisipulit

0,02 (2)

 

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

0,02 (2)

 

0220990

Muut

0,02 (2)

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

0,05 (2)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

3 (+)

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

0,02 (2)

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

0,02 (2)

 

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

0,02 (2)

 

0231990

Muut

0,02 (2)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (2)

 

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

0232990

Muut

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

1

 

0233010

Melonit (Kiwano )

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

0,02 (2)

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,02 (2)

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

0,02 (2)

0,05 (2)

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali )

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

0,02 (2)

0,05 (2)

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

0242990

Muut

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

0,02 (2)

0,5

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai )

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, (rehukaali), portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

0243990

Muut

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

0,05

0,3

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

0,05 (2)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

0,02 (2)

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

2

 

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

0,02 (2)

 

0251040

Vihanneskrassi

0,02 (2)

 

0251050

Krassikanankaali

 (3)

 (3)

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

0,02 (2)

 

0251070

Mustasinappi

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

0,02 (2)

 

0251990

Muut

0,02 (2)

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0,05 (2)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti)

10

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, Agretti (Salsola soda) )

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

0,02 (2)

 

0252990

Muut

0,02 (2)

 

0253000

c)

Viinilehdet

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02 (2)

0,05 (2)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,02 (2)

0,05 (2)

0256000

f)

Yrtit

0,02 (2)

 

0256010

Kirveli

 

0,6

0256020

Ruohosipuli

 

0,6

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit)

 

0,6

0256040

Persilja

 

2

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli )

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariini

 (3)

 (3)

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu)

 (3)

 (3)

0256090

Laakerinlehti

 (3)

 (3)

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 (3)

 (3)

0256990

Muut (Syötävät kukat )

 

0,6

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

0,2

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

2 (+)

 

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

2 (+)

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

0,02 (2)

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

0,02 (2)

 

0260050

Linssit

0,02 (2)

 

0260990

Muut

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,02 (2)

 

0270010

Parsa

 

0,05 (2)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,05 (2)

0270030

Lehtiselleri

 

0,1

0270040

Fenkoli

 

0,05 (2)

0270050

Latva-artisokka

 

0,05 (2)

0270060

Purjo

 

0,05 (2)

0270070

Raparperi

 

0,05 (2)

0270080

Bambunversot

 (3)

 (3)

0270090

Palmunsydämet

 (3)

 (3)

0270990

Muut

 

0,05 (2)

0280000

viii)

Sienet

0,02 (2)

0,05 (2)

0280010

Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)

 

 

0280020

Luonnonvaraiset (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

0280990

Muut

 

 

0290000

ix)

Merilevät

 (3)

 (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02 (2)

0,2

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

0300990

Muut

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (2)

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

0,1 (2)

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

 

0401110

Saflori

 (3)

 (3)

0401120

Kurkkuyrtti

 (3)

 (3)

0401130

Ruistankio

 (3)

 (3)

0401140

Hamppu

 

 

0401150

Risiini

 (3)

 (3)

0401990

Muut

 

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

0,05 (2)

0402020

Öljypalmun siemenet

 (3)

 (3)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

0402990

Muut

 

0,1 (2)

0500000

5.

VILJAT

 

0,05 (2)

0500010

Ohra

2

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

0,02 (2)

 

0500030

Maissi

0,02 (2)

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä)

0,02 (2)

 

0500050

Kaura

0,02 (2)

 

0500060

Riisi

0,02 (2)

 

0500070

Ruis

0,02 (2)

 

0500080

Durra

0,02 (2)

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä )

2

 

0500990

Muut

0,02 (2)

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Kukat

 (3)

 (3)

0631010

Kamomillan kukat

 (3)

 (3)

0631020

Hibiskuksen kukat

 (3)

 (3)

0631030

Ruusun terälehdet

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaselja (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

0631050

Lehmus

 (3)

 (3)

0631990

Muut

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehdet

 (3)

 (3)

0632010

Mansikan lehdet

 (3)

 (3)

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

0632990

Muut

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juuret

 (3)

 (3)

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengjuuri

 (3)

 (3)

0633990

Muut

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

150

0,1 (2)

0800000

8.

MAUSTEET

 (3)

 (3)

0810000

i)

Siemenet

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 (3)

 (3)

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 (3)

 (3)

0810040

Korianterin sienemet

 (3)

 (3)

0810050

Kuminansiemenet

 (3)

 (3)

0810060

Tillin siemenet

 (3)

 (3)

0810070

Fenkolin siemenet

 (3)

 (3)

0810080

Sarviapila

 (3)

 (3)

0810090

Muskottipähkinä

 (3)

 (3)

0810990

Muut

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 (3)

 (3)

0820010

Maustepippuri

 (3)

 (3)

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

0820040

Kardemumma

 (3)

 (3)

0820050

Katajanmarjat

 (3)

 (3)

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniljatangot

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindi

 (3)

 (3)

0820990

Muut

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 (3)

 (3)

0830010

Kaneli (Cassia)

 (3)

 (3)

0830990

Muut

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 (3)

 (3)

0840010

Lakritsi

 (3)

 (3)

0840020

Inkivääri

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

0840040

Piparjuuri

 (3)

 (3)

0840990

Muut

 (3)

 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

 (3)

 (3)

0850010

Mausteneilikat

 (3)

 (3)

0850020

Kaprikset

 (3)

 (3)

0850990

Muut

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Luotit

 (3)

 (3)

0860010

Maustesahrami

 (3)

 (3)

0860990

Muut

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Siemenvaippa

 (3)

 (3)

0870010

Muskottikukka

 (3)

 (3)

0870990

Muut

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOKERIKASVIT

 (3)

 (3)

0900010

Sokerijuurikas

 (3)

 (3)

0900020

Sokeriruoko

 (3)

 (3)

0900030

Salaattisikuri

 (3)

 (3)

0900990

Muut

 (3)

 (3)

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

0,05  (2)

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat - tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

1011010

Liha

 

 

1011020

Silava vailla lihaskudosta

 

 

1011030

Maksa

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

1011050

Muut syötävät osat

 

 

1011990

Muut

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Liha

 

 

1012020

Rasva

 

 

1012030

Maksa

 

 

1012040

Munuaiset

 

 

1012050

Muut syötävät osat

 

 

1012990

Muut

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Liha

 

 

1013020

Rasva

 

 

1013030

Maksa

 

 

1013040

Munuaiset

 

 

1013050

Muut syötävät osat

 

 

1013990

Muut

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Liha

 

 

1014020

Rasva

 

 

1014030

Maksa

 

 

1014040

Munuaiset

 

 

1014050

Muut syötävät osat

 

 

1014990

Muut

 

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

1015020

Rasva

 (3)

 (3)

1015030

Maksa

 (3)

 (3)

1015040

Munuaiset

 (3)

 (3)

1015050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

1015990

Muut

 (3)

 (3)

1016000

f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat -, strutsit, kyyhkyset

 

 

1016010

Liha

 

 

1016020

Rasva

 

 

1016030

Maksa

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

1016990

Muut

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

1017020

Rasva

 (3)

 (3)

1017030

Maksa

 (3)

 (3)

1017040

Munuaiset

 (3)

 (3)

1017050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

1017990

Muut

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

 

 

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 (3)

 (3)

1030030

Hanhet

 (3)

 (3)

1030040

Viiriäiset

 (3)

 (3)

1030990

Muut

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammanreidet, krokotiilit)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Etanat

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

 (3)

 (3)

(F)= rasvaliukoinen.

Folpetti

(+)

Kaptaanin ja folpetin summa.

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0152000

b)

Mansikat

0153010

Karhunvatukat

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)”

(2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Korvataan klopyralidia ja dimetomorfia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Klopyralidi

Dimetomorfi

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,5

 

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

0,05 (5)

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

0,8

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

0,05 (5)

0110040

Limetit

 

0,05 (5)

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit)

 

0,05 (5)

0110990

Muut

 

0,05 (5)

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,5

0,05 (5)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

0120990

Muut

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,5

0,05 (5)

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

 

0130990

Muut

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

0,5

0,05 (5)

0140010

Aprikoosit

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat )

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

 

 

0140990

Muut

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,5

3

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,5

0,7

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,5

0,05 (5)

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

Muut

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,05 (5)

0154010

Pensasmustikat (Mustikat )

0,5

 

0154020

Karpalot (Puolukat)

4

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

0,5

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

0,5

 

0154050

Ruusunmarjat

0,5

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

0,5

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

0,5

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

0,5

 

0154990

Muut

0,5

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,5

0,05 (5)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

0161060

Kakit

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Muut

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 

 

0162990

Muut

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

0163100

Duriot

 

 

0163110

Annonat, guanabana

 

 

0163990

Muut

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

 

0211000

a)

Perunat

0,5

0,5

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

1

0,05 (5)

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

0212990

Muut

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

0213010

Punajuuret

1

0,05 (5)

0213020

Porkkanat

0,5

0,05 (5)

0213030

Mukulasellerit

0,5

0,05 (5)

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri )

0,5

0,05 (5)

0213050

Maa-artisokat

0,5

0,05 (5)

0213060

Palsternakat

0,5

0,05 (5)

0213070

Juuripersiljat

0,5

0,05 (5)

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankultaohdake))

0,5

0,05 (5)

0213100

Lantut

1,5

0,05 (5)

0213110

Nauriit

1,5

0,05 (5)

0213990

Muut

0,5

0,05 (5)

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,5

 

0220010

Valkosipulit

 

0,15

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

 

0,15

0220030

Salottisipulit

 

0,15

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

 

0,3

0220990

Muut

 

0,1

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

0,5

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

 

1

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

0,5

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

 

0,3

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

 

0,05 (5)

0231990

Muut

 

0,05 (5)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

1

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

0232990

Muut

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0233010

Melonit (Kiwano )

 

1

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

 

0,05 (5)

0233030

Vesimelonit

 

0,05 (5)

0233990

Muut

 

0,05 (5)

0234000

d)

Sokerimaissi

 

0,05 (5)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0,05 (5)

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

0,05 (5)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali )

1,5

 

0241020

Kukkakaali

3

 

0241990

Muut

0,5

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

0,5

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

3

 

0242990

Muut

0,5

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai )

1

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, (rehukaali), portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

1

 

0243990

Muut

0,5

 

0244000

d)

Kyssäkaali

0,5

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

0,5

 

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

10

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

 

10

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

 

1

0251040

Vihanneskrassi

 

10

0251050

Krassikanankaali

 

10

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

 

10

0251070

Mustasinappi

 

10

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

 

10

0251990

Muut

 

1

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

 

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti)

1

1

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, Agretti (Salsola soda) )

0,5

1

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

1

1

0252990

Muut

0,5

0,05 (5)

0253000

c)

Viinilehdet

0,5

10

0254000

d)

Vesikrassi

0,5

10

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,5

10

0256000

f)

Yrtit

3

10

0256010

Kirveli

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit)

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli )

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu)

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 

0256990

Muut (Syötävät kukat )

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

0,5

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

 

0,05 (5)

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

 

0,05 (5)

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

0,05 (5)

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

0,1

0260050

Linssit

 

0,05 (5)

0260990

Muut

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,5

 

0270010

Parsa

 

0,05 (5)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,05 (5)

0270030

Lehtiselleri

 

0,05 (5)

0270040

Fenkoli

 

0,05 (5)

0270050

Latva-artisokka

 

2

0270060

Purjo

 

1,5

0270070

Raparperi

 

0,05 (5)

0270080

Bambunversot

 

0,05 (5)

0270090

Palmunsydämet

 

0,05 (5)

0270990

Muut

 

0,05 (5)

0280000

viii)

Sienet

0,5

0,05 (5)

0280010

Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)

 

 

0280020

Luonnonvaraiset (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

0280990

Muut

 

 

0290000

ix)

Merilevät

0,5

0,05 (5)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,5

0,05 (5)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

0300990

Muut

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,05 (5)

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

20

 

0401020

Maapähkinät

0,5

 

0401030

Unikonsiemenet

0,5

 

0401040

Seesaminsiemenet

0,5

 

0401050

Auringonkukansiemenet

0,5

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

0,5

 

0401070

Soijapavut

0,5

 

0401080

Sinapinsiemenet

0,5

 

0401090

Puuvillansiemenet

0,5

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

0,5

 

0401110

Saflori

0,5

 

0401120

Kurkkuyrtti

0,5

 

0401130

Ruistankio

0,5

 

0401140

Hamppu

0,5

 

0401150

Risiini

0,5

 

0401990

Muut

0,5

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

0,5

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Muut

 

 

0500000

5.

VILJAT

 

0,05 (5)

0500010

Ohra

2

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

2

 

0500030

Maissi

2

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä)

2

 

0500050

Kaura

2

 

0500060

Riisi

2

 

0500070

Ruis

5

 

0500080

Durra

2

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä )

2

 

0500990

Muut

2

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

 

0,05 (5)

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

0,5

 

0620000

ii)

Kahvipavut

0,5

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

5

 

0631000

a)

Kukat

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaselja (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

0633990

Muut

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

0,5

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

0,5

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

5

50

0800000

8.

MAUSTEET

0,5

0,05 (5)

0810000

i)

Siemenet

 

 

0810010

Anis

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

 

0810040

Korianterin sienemet

 

 

0810050

Kuminansiemenet

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 

0810070

Fenkolin siemenet

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 

 

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarjat

 

 

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

 

0820070

Vaniljatangot

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 

 

0830010

Kaneli (Cassia)

 

 

0830990

Muut

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

0840010

Lakritsi

 

 

0840020

Inkivääri

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

0840040

Piparjuuri

 

 

0840990

Muut

 

 

0850000

v)

Nuput/silmut

 

 

0850010

Mausteneilikat

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

0850990

Muut

 

 

0860000

vi)

Luotit

 

 

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

 

 

0870010

Muskottikukka

 

 

0870990

Muut

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

 

0,05 (5)

0900010

Sokerijuurikas

1

 

0900020

Sokeriruoko

0,05 (5)

 

0900030

Salaattisikuri

0,05 (5)

 

0900990

Muut

0,05 (5)

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

0,05 (5)

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat - tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

 

1011000

a)

Siat

0,05 (5)

 

1011010

Liha

 

 

1011020

Silava vailla lihaskudosta

 

 

1011030

Maksa

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

1011050

Muut syötävät osat

 

 

1011990

Muut

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Liha

0,08

 

1012020

Rasva

0,05 (5)

 

1012030

Maksa

0,06

 

1012040

Munuaiset

0,4

 

1012050

Muut syötävät osat

0,05 (5)

 

1012990

Muut

0,05 (5)

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Liha

0,08

 

1013020

Rasva

0,05 (5)

 

1013030

Maksa

0,06

 

1013040

Munuaiset

0,4

 

1013050

Muut syötävät osat

0,05 (5)

 

1013990

Muut

0,05 (5)

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Liha

0,08

 

1014020

Rasva

0,05 (5)

 

1014030

Maksa

0,06

 

1014040

Munuaiset

0,4

 

1014050

Muut syötävät osat

0,05 (5)

 

1014990

Muut

0,05 (5)

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

0,05 (5)

 

1015010

Liha

 

 

1015020

Rasva

 

 

1015030

Maksa

 

 

1015040

Munuaiset

 

 

1015050

Muut syötävät osat

 

 

1015990

Muut

 

 

1016000

f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat -, strutsit, kyyhkyset

0,05 (5)

 

1016010

Liha

 

 

1016020

Rasva

 

 

1016030

Maksa

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

1016990

Muut

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut)

0,05 (5)

 

1017010

Liha

 

 

1017020

Rasva

 

 

1017030

Maksa

 

 

1017040

Munuaiset

 

 

1017050

Muut syötävät osat

 

 

1017990

Muut

 

 

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

0,05 (5)

 

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0,05 (5)

 

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 

 

1030030

Hanhet

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

1030990

Muut

 

 

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly)

0,05 (5)

 

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammanreidet, krokotiilit)

0,05 (5)

 

1060000

vi)

Etanat

0,05 (5)

 

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

0,05 (5)

 

ii)

Lisätään fenpyratsamiinia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (6)

Fenpyratsamiini

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,01  (7)

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit)

 

0110990

Muut

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,01  (7)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

 

0120070

Australianpähkinät

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Saksanpähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

iii)