ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.100.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 100

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
5. huhtikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 290/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

5.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 290/2012,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012,

siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan ja 10 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan tiettyihin lentolupakirjoihin sekä kansallisten lentolupakirjojen ja kansallisten lentomekaanikon lupakirjojen muuntamiseen lentolupakirjoiksi sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt ja kolmansien maiden lupakirjojen hyväksyntäedellytykset. Mainitussa asetuksessa vahvistetaan myös lentäjien lääketieteellisiin kelpoisuustodistuksiin sovellettavat säännöt, kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista koskevat edellytykset ja ilmailulääkärien hyväksyntä. Lisäksi asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 on säännöksiä matkustamomiehistön lääketieteellisestä kelpoisuudesta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaan lentokoulutusorganisaatioilla ja ilmailulääketieteen keskuksilla on oltava todistus. Todistus voidaan myöntää tiettyjen teknisten ja hallinnollisten vaatimusten täyttyessä. Sen vuoksi olisi säädettävä näiden organisaatioiden hallinnosta ja hallintojärjestelmästä.

(3)

Lentäjien koulutuksessa, lentokokeissa ja tarkastuslennoissa käytettävät lentoa simuloivat koulutuslaitteet on hyväksyttävä tiettyjen teknisten perusteiden mukaisesti. Sen vuoksi olisi säädettävä tällaisista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti matkustamomiehistön on oltava jatkuvasti toimintakuntoinen ja pätevä suorittamaan sille annettuja turvallisuustehtäviä. Kaupalliseen lentotoimintaan osallistuvilla miehistön jäsenillä on oltava todistus, josta on alun perin säädetty teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (3) liitteessä III olevan luvun O kohdan OPS 1.1005 d alakohdassa. Sen vuoksi olisi säädettävä matkustamomiehistön kelpoisuusvaatimuksia ja niihin liittyviä todistuksia koskevista säännöistä.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 ei säädetä toimivaltaisten viranomaisten valvontavalmiuksista. Sen vuoksi tällä asetuksella muutetaan asetusta (EU) N:o 1178/2011 siten, että siihen sisällytetään toimivaltaisten viranomaisten ja organisaatioiden hallinto ja hallintojärjestelmä. Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti asetukseen (EU) N:o 1178/2011 olisi myös sisällytettävä jäsenvaltioiden, komission ja viraston välistä tietoverkkoa koskevat säännöt.

(6)

On tärkeää, että ilmailualalle ja jäsenvaltioiden hallinnoille annetaan riittävästi aikaa uuteen sääntelykehykseen mukautumista varten ja että ennen tämän asetuksen soveltamista myönnettyjen todistusten, turvallisuuskoulutustodistukset mukaan luettuina, voimassaolo tunnustetaan tietyin edellytyksin.

(7)

Jotta varmistettaisiin sujuva siirtymä ja siviili-ilmailun turvallisuuden korkea ja yhtenäinen taso unionissa, täytäntöönpanotoimenpiteiden olisi vastattava alan viimeisintä kehitystä, myös lentomiehistön koulutuksen parhaita käytäntöjä sekä tieteellistä ja teknistä kehitystä. Vastaavasti huomioon olisi otettava asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 säädetyt ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, ja Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009 sopimat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt sekä tiettyihin kansallisiin olosuhteisiin liittyvä voimassa oleva lainsäädäntö.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1178/2011 olisi muutettava.

(9)

Asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III säädetyt matkustamomiehistön turvallisuuskoulutustodistuksia koskevat toimenpiteet poistetaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 69 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällä asetuksella hyväksytyt toimenpiteet katsotaan vastaaviksi toimenpiteiksi.

(10)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, laati luonnoksen täytäntöönpanosäännöistä ja toimitti sen lausuntona komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklaan kohdat seuraavasti:

”6.

matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämisen, voimassa pitämisen, muuttamisen, rajoittamisen ja niiden voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen edellytykset sekä matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;

7.

siviili-ilmailun lentomiehistön hyväksymiseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien lentokoulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistusten myöntämisen, voimassa pitämisen, muuttamisen, rajoittamisen ja niiden voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen edellytykset;

8.

lentoa simuloivien koulutuslaitteiden sekä kyseisiä laitteita käyttävien organisaatioiden hyväksymisvaatimukset;

9.

hallintoa ja hallintojärjestelmää koskevat vaatimukset, joita jäsenvaltioiden, viraston ja organisaatioiden on noudatettava pannessaan täytäntöön 1–8 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä.”

2.

Lisätään 2 artiklaan 11, 12 ja 13 kohta seuraavasti:

”11.

’matkustamomiehistön jäsenellä’ miehistön jäsentä, jolla on asianmukainen kelpoisuus, joka ei ole ohjaamomiehistön tai teknisen miehistön jäsen ja jonka lentotoiminnan harjoittaja on nimittänyt suorittamaan matkustajien ja lennon turvallisuuteen liittyviä tehtäviä lentotoiminnan aikana;

12.

’lentomiehistöllä’ ohjaamomiehistöä ja matkustamomiehistöä;

13.

’JAR-vaatimusten mukaisella hyväksymistodistuksella, -hyväksynnällä tai -organisaatiolla’ JAR-vaatimuksen täytäntöön panneen jäsenvaltion JAR-vaatimuksia ja -menettelyjä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamaa tai tunnustamaa hyväksymistodistusta tai hyväksyntää taikka hyväksymää, rekisteröimää tai tunnustamaa organisaatiota, joka on suositettu tunnustettavaksi vastavuoroisesti Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen järjestelmässä kyseisen JAR-vaatimuksen osalta.”

3.

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa

korvataan ilmaisu ”8 päivää huhtikuuta 2012” ilmaisulla ”tämän asetuksen soveltamista”;

korvataan ilmaisu ”8 päivänä huhtikuuta 2017” ilmaisulla ”8 päivänä huhtikuuta 2018”.

4.

Lisätään 10 a, 10 b ja 10 c artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Lentokoulutusorganisaatiot

1.   Lentokoulutusorganisaatioiden on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

2.   Lentokoulutusorganisaatioilla, joilla on yhteiseurooppalaisten ilmailuvaatimusten (JAR) mukainen koulutusorganisaation hyväksymistodistus, jonka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti myönnetty hyväksymistodistus.

Tällöin näiden organisaatioiden oikeudet rajoittuvat niihin oikeuksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltion myöntämään hyväksyntään.

Lentokoulutusorganisaatioiden on mukautettava hallintojärjestelmänsä, koulutusohjelmansa, menettelynsä ja käsikirjansa vastaamaan liitteen VII vaatimuksia viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2014, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

3.   Jäsenvaltiossa ennen tämän asetuksen soveltamista rekisteröityjen JAR-vaatimusten mukaisten koulutusorganisaatioiden on sallittava antaa koulutusta JAR-vaatimusten mukaista yksityislentäjän lupakirjaa (PPL) varten.

4.   Jäsenvaltioiden on korvattava 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut hyväksymistodistukset liitteessä VI annetun mallin mukaisilla hyväksymistodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

10 b artikla

Lentoa simuloivat koulutuslaitteet

1.   Lentäjien koulutuksessa, lentokokeissa ja tarkastuslennoissa käytettävien lentoa simuloivien koulutuslaitteiden (FSTD-laitteiden), lukuun ottamatta koelentokoulutuksessa käytettäviä, kehityskäyttöön tarkoitettuja lentoa simuloivia koulutuslaitteita, on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

2.   JAR-vaatimusten mukaiset FSTD:n hyväksymistodistukset, jotka on myönnetty tai tunnustettu ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi.

3.   Jäsenvaltioiden on korvattava 2 kohdassa tarkoitetut hyväksymistodistukset liitteessä VI annetun mallin mukaisilla hyväksymistodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

10 c artikla

Ilmailulääketieteen keskukset

1.   Ilmailulääketieteen keskusten on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

2.   JAR-vaatimusten mukaiset ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistukset, jotka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi.

Ilmailulääketieteen keskusten on mukautettava hallintojärjestelmänsä, koulutusohjelmansa, menettelynsä ja käsikirjansa vastaamaan liitteen VII vaatimuksia viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2014.

3.   Jäsenvaltioiden on korvattava 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistukset liitteessä VI annetun mallin mukaisilla hyväksymistodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.”

5.

Lisätään 11 a, 11 b ja 11 c artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Matkustamomiehistön kelpoisuusvaatimukset ja niihin liittyvät todistukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten kaupalliseen lentotoimintaan osallistuvalla matkustamomiehistön jäsenellä on oltava vaadittu kelpoisuus ja kelpoisuuden osoittava, liitteissä V ja VI säädettyjen teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti myönnetty todistus.

2.   Matkustamomiehistön jäsenen, jolla on ennen tämän asetuksen soveltamista asetuksen (ETY) N:o 3922/91, jäljempänä ’EU-OPS’, mukaisesti myönnetty turvallisuuskoulutustodistus,

a)

katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos hän täyttää EU-OPS:ssa asetetut sovellettavat koulutusta, kokeita ja viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset; tai

b)

jos hän ei täytä EU-OPS:ssa asetettuja sovellettavia koulutus-, koe- ja kokemusvaatimuksia, hänen on suoritettava kaikki vaadittavat koulutukset ja kokeet ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset; tai

c)

jos hän ei ole osallistunut lentokoneilla tapahtuvaan kaupalliseen lentotoimintaan yli viiteen vuoteen, hänen on suoritettava peruskurssi ja läpäistävä siihen liittyvä koe liitteen V vaatimusten mukaisesti ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset.

3.   EU-OPS:n mukaisesti myönnetyt turvallisuuskoulutustodistukset on korvattava liitteessä VI esitetyn mallin mukaisilla matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

4.   Matkustamomiehistön jäsenen, joka osallistuu tämän asetuksen soveltamispäivänä kaupalliseen helikopterilentotoimintaan,

a)

katsotaan täyttävän peruskoulutusta koskevat liitteen V vaatimukset, jos hän täyttää kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettujen JAR-vaatimusten sovellettavat koulutusta, kokeita ja viimeaikaista kokemusta koskevat määräykset; tai

b)

jos hän ei täytä kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettujen JAR-vaatimusten sovellettavia koulutus-, koe- ja kokemusvaatimuksia, hänen on suoritettava kaikki helikoptereissa työskentelyyn vaadittavat asiaankuuluvat koulutukset ja kokeet peruskoulutusta lukuun ottamatta, ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset; tai

c)

jos hän ei ole osallistunut kaupalliseen helikopterilentotoimintaan yli viiteen vuoteen, hänen on suoritettava peruskurssi ja läpäistävä siihen liittyvä koe liitteen V vaatimusten mukaisesti ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset.

5.   Liitteessä VI esitetyn mallin mukaiset matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset on myönnettävä kaikille kaupalliseen helikopterilentotoimintaan osallistuville matkustamomiehistön jäsenille viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2013, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

11 b artikla

Valvontavalmiudet

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi taho kyseisessä jäsenvaltiossa toimivaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jolla on tarvittavat toimivaltuudet ja jolle on annettu vastuu asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden hyväksymisestä ja valvomisesta.

2.   Jos jäsenvaltio nimeää toimivaltaiseksi viranomaiseksi useamman kuin yhden tahon,

a)

kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimivallan laajuus on määriteltävä selvästi vastuiden ja maantieteellisten rajojen osalta;

b)

kyseisten tahojen on tehtävä yhteistyötä kaikkien asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden ja henkilöiden tehokkaan valvonnan varmistamiseksi niiden toimialoilla.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdellä tai useammalla toimivaltaisella viranomaisella on tarvittavat valmiudet valvontaohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden valvonnan varmistamiseksi, sekä tarvittavat resurssit tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen henkilökunta ei suorita valvontaa, jos on havaittavissa merkkejä siitä, että tämä voisi johtaa suoraan tai epäsuoraan eturistiriitatilanteeseen, erityisesti jos kyseessä on perheeseen liittyvä tai taloudellinen eturistiriita.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymis- tai valvontatehtäviin valtuuttamalla henkilöstöllä on oltava valtuudet suorittaa vähintään seuraavat tehtävät:

a)

tutkia asiakirjoja, tietoja, menettelyjä tai muun hyväksymis- tai valvontatehtävän kannalta olennaista aineistoa;

b)

ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä tai muusta aineistosta;

c)

pyytää suullista selvitystä paikan päällä;

d)

päästä asiaankuuluviin tiloihin, toimintapaikkoihin tai liikennevälineisiin;

e)

suorittaa auditointeja, tutkintaa, arviointeja ja tarkastuksia, asematasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina; ja

f)

toteuttaa tai käynnsitää tarpeen mukaan toimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tehtävät on toteutettava kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen.

11 c artikla

Siirtymätoimenpiteet

Kun kyseessä ovat sellaiset organisaatiot, joiden osalta virasto on asetuksen (EY) N:o 216/2008 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimivaltainen viranomainen,

a)

jäsenvaltioiden on siirrettävä virastolle kaikki sellaisten organisaatioiden valvontaan liittyvät asiakirjat viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2013;

b)

jäsenvaltion on saatettava yhteistyössä viraston kanssa päätökseen ennen 8 päivää huhtikuuta 2012 aloittamansa hyväksymistodistuksen myöntämismenettely. Kun jäsenvaltio on myöntänyt hyväksymistodistuksen, viraston on otettava toimivaltaisena viranomaisena vastuulleen kaikki kyseistä organisaatiota koskevat asiat.”

6.

Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 b.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta liitteiden I–IV säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2013 asti.”

7.

Korvataan 12 artiklan 7 kohdassa ilmaisu ”2–6 kohdan” ilmaisulla ”1 b–6 kohdan”.

8.

Lisätään uudet liitteet V, VI ja VII, joiden tekstit ovat tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2012.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta seuraavia säännöksiä:

a)

liitteitä V–VII 8 päivään huhtikuuta 2013 asti;

b)

liitteen VII kohdan ORA.GEN.200 a alakohdan 3 alakohtaa FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijoihin, jotka eivät ole hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita ja joilla ei ole lentotoimintalupaa, 8 päivään huhtikuuta 2014 asti;

c)

liitteitä VI ja VII koulutusorganisaatioihin ja ilmailulääketieteen keskuksiin, joita ei ole hyväksytty JAR-vaatimusten mukaisesti, 8 päivään lokakuuta 2014 asti;

d)

liitteen V kohtaa CC.GEN.030 8 päivään huhtikuuta 2015 asti;

e)

liitettä V kaupalliseen helikopterilentotoimintaan osallistuviin matkustamomiehistön jäseniin 8 päivään huhtikuuta 2015 asti;

f)

liitteitä VI ja VII koulutusorganisaatioihin, jotka antavat koulutusta ainoastaan kevyiden ilma-alusten lupakirjaa, yksityislentäjän lupakirjaa, ilmapallolentäjän lupakirjaa tai purjelentäjän lupakirjaa varten, 8 päivään huhtikuuta 2015 asti;

g)

liitteitä VI ja VII koulutusorganisaatioihin, jotka antavat koulutusta koelentokelpuutuksia varten asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I kohdan FCL.820 mukaisesti, 8 päivään huhtikuuta 2015 asti.

3.   Kun jäsenvaltio hyödyntää 2 kohdan säännöksiä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on kuvattava poikkeamisen kestoaika ja syyt sekä täytäntöönpano-ohjelma, johon sisältyvät suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.


LIITE

LIITE V

KAUPALLISEEN ILMAKULJETUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

[OSA CC]

LUKU GEN

YLEISET VAATIMUKSET

CC.GEN.001 Toimivaltainen viranomainen

Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa henkilö hakee matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta.

CC.GEN.005 Soveltamisala

Tässä osassa määritetään matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä koskevat vaatimukset sekä niiden voimassaoloa ja käyttöä koskevat edellytykset.

CC.GEN.015 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakeminen

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta koskeva hakemus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.

CC.GEN.020 Vähimmäisikä

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta hakevan on oltava vähintään 18-vuotias.

CC.GEN.025 Oikeudet ja ehdot

a)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltijalla on oikeus toimia matkustamomiehistön jäsenenä asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuilla ilma-aluksilla suoritettavassa kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa.

b)

Matkustamomiehistön jäsen voi käyttää a alakohdassa vahvistettua oikeuttaan vain, jos

(1)

hänellä on voimassa oleva kohdassa CC.CCA.105 tarkoitettu matkustamomiehistön kelpoisuustodistus, ja

(2)

hän täyttää kohtien CC.GEN.030 ja CC.TRA.225 säännökset sekä osan MED sovellettavat vaatimukset.

CC.GEN.030 Asiakirjat ja tietojen tallentaminen

Osoittaakseen kohdan CC.GEN.025 b alakohdassa vahvistettujen sovellettavien vaatimusten täyttymisen jokaisen kelpoisuustodistuksen haltijan on säilytettävä matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksensa ja pidettävä luetteloa ilma-alustyyppi- tai versiokohtaisista kelpoisuuksistaan sekä niihin liittyvästä koulutuksesta ja kokeista ja esitettävä nämä tiedot pyynnöstä, ellei hänen palvelujaan käyttävä lentotoiminnan harjoittaja pidä kyseistä kirjanpitoa ja pysty antamaan sitä pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen tai todistuksen haltijan saataville.

LUKU CCA

MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSTODISTUSTA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

CC.CCA.100 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen myöntäminen

a)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, jotka ovat läpäisseet peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen kokeen tämän osan mukaisesti.

b)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset myöntää

1)

toimivaltainen viranomainen ja/tai

2)

organisaatio, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tehtävään.

CC.CCA.105 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voimassaolo

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus myönnetään rajoittamattomaksi ajaksi, ja se pysyy voimassa,

a)

ellei toimivaltainen viranomainen keskeytä sen voimassaoloa tai peruuta sitä, tai

b)

jos sen haltija on käyttänyt todistukseen kuuluvia oikeuksia 60 edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdessä ilma-alustyypissä.

CC.CCA.110 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Jos matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltija ei täytä tämän osan vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää todistuksen voimassaolon tai peruuttaa sen.

b)

Jos toimivaltainen viranomainen keskeyttää matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voimassaolon tai peruuttaa todistuksen, haltijan on

1)

saatava kirjallinen ilmoitus kyseisestä päätöksestä ja oikeudesta muutoksenhakuun kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

2)

pidätyttävä käyttämästä matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksella myönnettyjä oikeuksiaan;

3)

ilmoitettava asiasta hänen palvelujaan käyttävälle yhdelle tai useammalle lentotoiminnan harjoittajalle ilman aiheetonta viivytystä; ja

4)

palautettava todistuksensa toimivaltaisen viranomaisen määräämän menettelyn mukaisesti.

LUKU TRA

MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSTODISTUKSEN HAKIJOIDEN JA HALTIJOIDEN KOULUTUSVAATIMUKSET

CC.TRA.215 Koulutuksen järjestäminen

Tässä osassa vaaditun koulutuksen on oltava

a)

sellaisen koulutusorganisaation tai kaupallisen lentotoiminnan harjoittajan järjestämää, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tehtävään;

b)

sellaisen henkilöstön antamaa, jolla on koulutuksessa käsiteltävien aiheiden kannalta soveltuva kokemus ja kelpoisuus; ja

c)

organisaation hyväksymistodistuksessa esitetyn koulutusohjelman ja -suunnitelman mukaisesti toteutettua.

CC.TRA.220 Peruskoulutus ja koe

a)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta hakevan on suoritettava peruskoulutus perehtyäkseen ilmailun toimintaympäristöön ja hankkiakseen riittävät yleistiedot ja perusammattitaidon, jotka vaaditaan matkustajien ja lennon turvallisuuteen normaalitoiminnassa sekä poikkeus- ja hätätilanteissa liittyvien tehtävien suorittamiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen.

b)

Peruskurssin ohjelmaan on sisällyttävä vähintään tämän osan lisäyksessä 1 vahvistetut osat. Kurssiin on kuuluttava sekä teoria- että käytännön koulutusta.

c)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakijan on osallistuttava kokeeseen, joka kattaa kaikki b alakohdassa tarkoitetut koulutusohjelman osat, miehistöyhteistyökoulutusta lukuun ottamatta, osoittaakseen, että hänen tietonsa ja ammattitaitonsa ovat a alakohdassa vaaditulla tasolla.

CC.TRA.225 Ilma-alustyyppi- tai versiokohtainen kelpoisuus

a)

Voimassa olevan matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltija voi toimia ilma-aluksessa vain, jos hänellä on osan ORO sovellettavien vaatimusten mukainen kelpoisuus.

b)

Saadakseen ilma-alustyyppi- tai versiokohtaisen kelpoisuuden todistuksen haltijan on

1)

täytettävä sovellettavat koulutus-, koe- ja voimassaolovaatimukset, jotka kattavat kyseessä olevan ilma-aluksen mukaan

i)

ilma-alustyyppikohtaisen koulutuksen, lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkoulutuksen ja perehdyttämisen;

ii)

eroavuuskoulutuksen;

iii)

määräaikaiskoulutuksen; ja

2)

oltava työskennellyt kyseisessä ilma-alustyypissä kuuden edeltävän kuukauden aikana tai oltava suorittanut asiaankuuluva kertauskoulutus ja -koe ennen työskentelyn aloittamista uudelleen kyseisessä ilma-alustyypissä.

Osan CC lisäys 1

Peruskoulutus ja koe

KOULUTUSOHJELMA

Peruskurssin koulutusohjelmaan on sisällyttävä vähintään seuraavat osa-alueet:

1.   Ilmailualan ja ilmailumääräysten yleinen teoreettinen tuntemus siltä osin kuin ne liittyvät matkustamomiehistön tehtäviin ja velvollisuuksiin:

1.1

ilmailuterminologia, lennonteoria, matkustajien sijoittaminen, toiminta-alueet, sääoppi ja ilma-aluksen pinnalla olevien epäpuhtauksien vaikutus;

1.2

matkustamomiehistön kannalta olennaiset ilmailumääräykset ja toimivaltaisen viranomaisen rooli;

1.3

matkustamomiehistön tehtävät ja velvollisuudet lentotoiminnan aikana ja nopean ja tehokkaan toiminnan tarpeellisuus hätätilanteissa;

1.4

matkustamomiehistön jäsenenä työskentelyyn tarvittavan pätevyyden ja toimintakunnon jatkuva säilyttäminen, myös lento- ja työaikarajoituksia ja lepoa koskevat vaatimukset;

1.5

asiakirjojen ja käsikirjojen ajan tasalla pitämisen varmistaminen niin, että lentotoiminnan harjoittajan mahdollisesti toimittamat muutokset on otettu huomioon;

1.6

lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjan noudattaminen matkustamomiehistön tehtävien suorittamisessa;

1.7

ennen lentoa annettava matkustamomiehistön ohjeistus ja tarvittavien turvallisuustietojen antaminen ottaen huomioon heidän erityistehtävänsä;

1.8

sen tilanteen tunnistaminen, milloin matkustamomiehistöllä on valtuudet ja velvollisuus aloittaa evakuointi ja muut hätätilannemenettelyt.

2.   Yhteydenpito:

Koulutuksen aikana on korostettava matkustamomiehistön ja ohjaamomiehistön välisen tehokkaan yhteydenpidon merkitystä, mukaan luettuina yhteydenpidossa käytettävät menetelmät, yhteinen kieli ja terminologia.

3.   Inhimillisten tekijöiden vaikutusta ilmailussa ja miehistöyhteistyötä (CRM) koskeva johdantokurssi

Kurssin opettajana on oltava vähintään yksi matkustamomiehistön miehistöyhteistyökouluttaja. Koulutettavat asiat on käsiteltävä perusteellisesti ja niihin on sisällyttävä vähintään seuraavaa:

3.1

Yleistä: inhimillisten tekijöiden vaikutus ilmailussa, yleiset ohjeet miehistöyhteistyön periaatteista ja tavoitteista, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset.

3.2

Yksittäisen matkustamomiehistön jäsenen kannalta: tietoisuus persoonallisuustekijöistä, inhimilliset virheet ja luotettavuus, asenteet ja käyttäytyminen, itsearviointi; stressi ja stressin hallinta, väsymys ja tarkkaavaisuus; määrätietoisuus; tilannetietoisuus, tiedonhankinta ja tiedon käsittely.

4.   Matkustajien käsittely ja matkustamon valvonta:

4.1

matkustajien oikean sijoittamisen tärkeys lentokoneen massan ja massakeskiön kannalta, matkustajien erityisryhmät ja toimintakyvyltään normaalien matkustajien sijoittaminen valvomattomien uloskäyntien viereen;

4.2

säännöt, jotka koskevat matkustamossa kuljetettavien matkatavaroiden ja matkustamopalvelutarvikkeiden turvallista sijoittamista sekä näistä tavaroista matkustamossa oleville henkilöille mahdollisesti aiheutuvat vaarat, mukaan luettuina hätävarusteiden käyttöön saamisen estyminen, uloskäyntien tukkeutuminen tai varusteiden ja uloskäyntien vaurioituminen;

4.3

ohjeet niiden matkustajien tunnistamista ja hallintaa varten, jotka ovat päihtyneitä, huumaavien aineiden vaikutuksen alaisia tai aggressiivisia tai tulevat sellaisiksi lennon aikana;

4.4

varotoimet, joita on noudatettava, kun matkustamossa kuljetetaan eläviä eläimiä;

4.5

toimet, joihin on ryhdyttävä turbulenssiin jouduttaessa, mukaan luettuna matkustamon varmistaminen;

4.6

menetelmät matkustajien rohkaisemiseksi toimimaan ja ihmisjoukon hallinta hätäevakuoinnin nopeuttamiseksi.

5.   Ilmailulääketiede ja ensiapu:

5.1

ilmailulääketieteellisiä näkökohtia ja hengissä selviytymistä koskevat yleiset ohjeet;

5.2

lentämisen fysiologiset vaikutukset ja erityisesti happivajaus, happivaatimukset, korvatorven toiminta ja painevauriot;

5.3

perusensiapukoulutus, mukaan luettuna seuraavien tilojen hoitaminen:

a.

matkapahoinvointi;

b.

ruoansulatuselimistön häiriöt;

c.

ylihengitys;

d.

palovammat;

e.

haavat;

f.

tajuttomuus; ja

g.

murtumat ja pehmytkudosvauriot;

5.4

lääketieteelliset hätätilanteet lennon aikana ja niihin liittyvä ensiapu, mukaan luettuina vähintään seuraavat:

a.

astma;

b.

stressireaktiot ja allergiset reaktiot;

c.

sokki;

d.

diabetes;

e.

tukehtuminen;

f.

epilepsia;

g.

synnytys;

h.

aivoverenkiertohäiriö; ja

i.

sydäninfarkti;

5.5

asianmukaisten varusteiden käyttö, mukaan luettuina ensiapuhappi, ensiapu- ja hätälääkintäpakkaukset ja niiden tarvikkeet;

5.6

jokaisen matkustamomiehistön jäsenen suorittamat käytännön puhallus-paineluelvytysharjoitukset, joissa otetaan huomioon toimintaympäristö ilma-aluksessa ja käytetään tarkoitusta varten suunniteltua nukkea; ja

5.7

matkustamiseen liittyvä terveys ja hygienia, mukaan luettuina seuraavat seikat:

a.

hygienia lennolla;

b.

tartuntatautiriskit ja näiden riskien torjuminen;

c.

kliinisten jätteiden käsittely;

d.

ilma-aluksen desinfiointi;

e.

kuolema lennon aikana; ja

f.

vireystilan hallinta, väsymyksen fysiologiset vaikutukset, unen fysiologia, vuorokausirytmi ja aikavyöhykemuutokset.

6.   Vaaralliset aineet sovellettavien teknisten ilmakuljetusmääräysten (ICAO-TI) mukaisesti

7.   Ilmailun turvatoimien yleiset näkökohdat, mukaan luettuna asetuksen (EY) N:o 300/2008 säännösten tuntemus

8.   Palo- ja savukoulutus:

8.1

matkustamomiehistön velvollisuus toimia ripeästi hätätilanteessa, johon liittyy tulipalo tai savua, painottaen erityisesti varsinaisen palolähteen tunnistamisen tärkeyttä;

8.2

välitön ilmoittaminen ohjaamomiehistölle ja tarvittavat koordinointi- ja avustustoimet, kun tulipalo tai savua havaitaan;

8.3

palovaarallisten alueiden, käymälät mukaan luettuina, ja niiden palovaroittimien säännöllinen tarkistaminen;

8.4

tulipalojen luokittelu ja eri palotilanteissa käytettävät sammutusainetyypit ja –menetelmät;

8.5

sammutusaineiden käyttötekniikat sekä seuraukset, joita voi aiheutua väärästä käytöstä ja käytöstä suljetussa tilassa, mukaan luettuna käytännön koulutus palonsammutuksessa sekä ilmailussa käytettävien savulta suojaavien varusteiden päälle pukemisessa ja käytössä; ja

8.6

lentopaikkojen pelastuspalvelun yleiset toimintamenetelmät.

9.   Pelastautumiskoulutus:

9.1

pelastautumisen periaatteet vaarallisilla alueilla (esimerkiksi napaseutu, autiomaa, viidakko tai meri); ja

9.2

vesipelastautumiskoulutus, johon sisältyy henkilökohtaisten kelluntavarusteiden päälle pukeminen ja käyttö vedessä, pelastuslauttana käytettävien evakuointiliukumäkien tai vastaavien varusteiden käyttö sekä käytännön harjoittelu vedessä.

LIITE VI

VIRANOMAISIA KOSKEVAT VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN OSALTA

[OSA ARA]

LUKU GEN

YLEISET VAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ARA.GEN.105   Määritelmät

Tässä osassa ja osassa ORA sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.

’Hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ tarkoitetaan viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa menetelmät perusasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi.

2.

’Vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä’ tarkoitetaan käytössä olevalle AMC:lle vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä.

3.

’Hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla (ATO)’ tarkoitetaan organisaatiota, jolla on tarvittava kelpoisuus lentolupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja todistuksia varten annettavaan koulutukseen vaadittavan hyväksynnän saamiseen tai voimassaolon jatkamiseen.

4.

’Perusmittarilennon harjoituslaitteen (BITD) tyypillä’ tarkoitetaan tiettyä laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmää, joka on saanut BITD-hyväksynnän.

5.

’Hyväksyntäspesifikaatioilla (CS)’ tarkoitetaan viraston hyväksymiä teknisiä standardeja, joissa kuvataan menetelmät perusasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi ja joita organisaatio voi käyttää hyväksyntätarkoituksessa.

6.

’Lennonopettajalla’ tarkoitetaan opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta ilma-aluksessa osan FCL mukaisesti.

7.

’Lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD-laite)’ tarkoitetaan koulutuslaitetta, joka on

a)

lentokoneiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD), lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT) tai perusmittarilennon harjoituslaite (BITD);

b)

helikoptereiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT).

8.

’FSTD:n hyväksynnällä’ tarkoitetaan FSTD:n teknisten valmiuksien tasoa sellaisena kuin se on määritetty vaatimustenmukaisuusasiakirjassa.

9.

’FSTD:n käyttäjällä’ tarkoitetaan organisaatiota tai henkilöä, joka pyytää hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta FSTD:n käytön avulla tapahtuvaa koulutusta, tarkastuslentoa tai koetta.

10.

’Lentokiellolla’ tarkoitetaan virallista kieltoa, jolla kielletään ilma-aluksen lentoonlähtö, ja toimia, jotka ovat välttämättömiä lähdön estämiseksi.

11.

’Ohjeaineistolla (GM)’ tarkoitetaan viraston laatimaa ohjeellista aineistoa, joka selventää vaatimuksen tai spesifikaation tarkoitusta ja jota käytetään perusasetuksen, sen täytäntöönpanosääntöjen ja AMC:n tulkinnan tukena.

12.

’Luvulla ARO.RAMP’ tarkoitetaan lentotoiminnasta annetun asetuksen liitteessä II olevaa lukua RAMP.

13.

’Muilla koulutuslaitteilla (OTD)’ tarkoitetaan muita lentäjien koulutuksessa käytettäviä laitteita kuin lentoa simuloivia koulutuslaitteita (FSTD); näitä laitteita käytetään koulutuksessa, joka ei edellytä täydellistä ohjaamoympäristöä.

14.

’Osalla ARA’ tarkoitetaan siviili-ilmailun lentomiehistöstä annetun asetuksen liitettä VI.

15.

’Osalla ORO’ tarkoitetaan lentotoiminnasta annetun asetuksen liitettä III.

16.

’Osalla CC’ tarkoitetaan siviili-ilmailun lentomiehistöstä annetun asetuksen liitettä V.

17.

’Osalla FCL’ tarkoitetaan siviili-ilmailun lentomiehistöstä annetun asetuksen liitettä I.

18.

’Osalla MED’ tarkoitetaan siviili-ilmailun lentomiehistöstä annetun asetuksen liitettä IV.

19.

’Osalla ORA’ tarkoitetaan siviili-ilmailun lentomiehistöstä annetun asetuksen liitettä VII.

20.

’Päätoimipaikalla’ tarkoitetaan organisaation pääkonttoria tai rekisteröityä kotipaikkaa, jossa keskeiset taloudelliset toiminnot ja tässä asetuksessa tarkoitetun toiminnan valvonta toteutetaan.

21.

’Hyväksyntätestioppaalla (QTG)’ tarkoitetaan asiakirjaa, jonka tarkoituksena on osoittaa, että FSTD:n suorituskyky ja käsittelyominaisuudet vastaavat ilma-aluksen, lentokoneluokan tai helikopterityypin vastaavia ominaisuuksia, että niitä jäljitellään asetettujen rajojen mukaisesti ja että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Hyväksyntätestioppaaseen sisältyvät sekä ilma-alusta, lentokoneluokkaa tai helikopterityyppiä koskevat tiedot että FSTD-tiedot, joita käytetään hyväksynnän tukena.

ARA.GEN.115   Valvonta-asiakirjat

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kaikki säädökset, standardit, säännöt, tekniset julkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat asiaankuuluvalle henkilöstölle, jotta tämä voi hoitaa tehtävänsä ja täyttää velvollisuutensa.

ARA.GEN.120   Vaatimusten täyttämisen menetelmät

a)

Viraston on laadittava hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät (AMC), joita voidaan käyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseen. Kun hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä noudatetaan, myös niihin liittyvät täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset täyttyvät.

b)

Täytäntöönpanosäännöissä asetettujen vaatimusten täyttämiseen voidaan käyttää vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava järjestelmä, jonka avulla voidaan yhtenäisellä tavalla arvioida, että kaikilla sen itsensä tai sen valvonnassa olevien organisaatioiden ja henkilöiden käyttämillä vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä pystytään täyttämään asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset.

d)

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kaikki organisaation kohdan ORA.GEN.120 mukaisesti ehdottamat vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät analysoimalla toimitetut asiakirjat ja tarvittaessa tarkastamalla organisaatio.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät vastaavat täytäntöönpanosääntöjä, sen on ilman aiheetonta viivytystä

1)

ilmoitettava hakijalle, että vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät voidaan panna täytäntöön, ja tarvittaessa muutettava hakijan hyväksyntää tai hyväksymistodistusta vastaavasti; ja

2)

ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset;

3)

ilmoitettava muille jäsenvaltioille hyväksytyistä vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä.

e)

Kun toimivaltainen viranomainen käyttää itse vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset, sen on

1)

annettava ne kaikkien valvonnassaan olevien organisaatioiden ja henkilöiden saataville ja

2)

ilmoitettava niistä virastolle ilman aiheetonta viivytystä.

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava virastolle täydellinen kuvaus vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä, mukaan luettuina mahdolliset asiaankuuluvien menettelyjen tarkistukset, sekä arviointi, jolla osoitetaan, että täytäntöönpanosääntöjä noudatetaan.

ARA.GEN.125   Virastolle toimitettavat tiedot

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivytystä merkittävistä ongelmista asetuksen (EY) N:o 216/2008 täytäntöönpanossa ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisessa.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava virastolle sen vastaanottamista poikkeamailmoituksista ilmenevät turvallisuuden kannalta merkittävät tiedot.

ARA.GEN.135   Välitön reagointi turvallisuusongelmaan

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla kerätään, arvioidaan ja jaetaan turvallisuustietoja tarkoituksenmukaisella tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (1) soveltamista.

b)

Viraston on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla se voi arvioida kaikki vastaanotetut asiaankuuluvat turvallisuustiedot tarkoituksenmukaisella tavalla ja toimittaa jäsenvaltioille ja komissiolle ilman aiheetonta viivytystä sellaiset tiedot, myös suositukset tai toteutettavat korjaavat toimenpiteet, joita nämä tarvitsevat reagoidakseen nopeasti turvallisuusongelmaan, joka koskee asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettuja tuotteita, osia, laitteita, henkilöitä tai organisaatioita.

c)

Vastaanottaessaan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava riittävät toimenpiteet turvallisuusongelman ratkaisemiseksi.

d)

Edellä c alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava välittömästi kaikille henkilöille ja organisaatioille, joiden on noudatettava niitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen nojalla. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava näistä toimenpiteistä myös virastolle ja, jos yhteistä toimintaa vaaditaan, asiaankuuluville muille jäsenvaltioille.

II   JAKSO

Hallinto

ARA.GEN.200   Hallintojärjestelmä

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava hallintojärjestelmä ja pidettävä sitä yllä; järjestelmään on kuuluttava vähintään

1)

dokumentoidut periaatteet ja menettelyt, jotka kuvaavat viranomaisen organisaatiota sekä niitä välineitä ja menetelmiä, joilla täytetään asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaiset vaatimukset. Menettelyt on pidettävä ajan tasalla ja niitä on käytettävä perustyöasiakirjoina kyseisen toimivaltaisen viranomaisen kaikissa asiaankuuluvissa tehtävissä;

2)

riittävä määrä henkilöstöä suorittamaan sille asetetut tehtävät ja täyttämään sille asetetut velvollisuudet. Henkilöstöllä on oltava tarvittava kelpoisuus sille annettujen tehtävien suorittamiseen sekä tarpeelliset tiedot, kokemus ja perus- ja määräaikaiskoulutus jatkuvan pätevyyden varmistamiseksi. Henkilöstön käytettävyyden suunnittelemista varten käytössä on oltava järjestelmä, jonka avulla varmistetaan kaikkien tehtävien asianmukainen toteuttaminen;

3)

riittävät välineet ja toimistotilat annettujen tehtävien suorittamista varten;

4)

toiminto, jolla valvotaan, että hallintojärjestelmä vastaa asiaankuuluvia vaatimuksia ja että menettelyt ovat riittäviä, sisäisen auditointimenettelyn ja turvallisuusriskien hallintamenettelyn laatiminen mukaan luettuna. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on liityttävä palautejärjestelmä, jolla auditoinneissa tehdyt havainnot ilmoitetaan toimivaltaisen viranomaisen ylimmälle johdolle mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi; ja

5)

henkilö tai henkilöryhmä, joka viime kädessä vastaa toimivaltaisen viranomaisen ylimmälle johdolle vaatimustenmukaisuuden valvontatoimista.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaiselle toimialalle, hallintojärjestelmä mukaan luettuna, yksi tai useampi henkilö, jolla on kokonaisvastuu asiaankuuluvien tehtävien hallinnoinnista.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettelyt, joiden avulla voidaan osallistua tarvittavan tiedon ja avun vastavuoroiseen vaihtamiseen muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisen kanssa, mukaan luettuina yhden jäsenvaltion alueella toimintaa harjoittavien mutta toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai viraston hyväksymien henkilöiden ja organisaatioiden valvonnassa esille tulleet havainnot ja toteutetut seurantatoimet.

d)

Hallintojärjestelmään liittyvien menettelyiden ja niiden muutosten jäljennökset on annettava viraston saataville standardisointia varten.

ARA.GEN.205   Tehtävien antaminen päteville yksiköille

a)

Jäsenvaltiot voivat antaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden tai organisaatioiden ensimmäiseen hyväksyntään tai jatkuvaan valvontaan liittyvät tehtävät ainoastaan päteville yksiköille. Tehtäviä antaessaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sillä on

1)

käytössään järjestelmä, jonka avulla se voi arvioida, että pätevä yksikkö täyttää aluksi ja jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteen V vaatimukset.

Järjestelmä ja arviointien tulokset on dokumentoitava;

2)

pätevän yksikön kanssa tehty dokumentoitu sopimus, joka on hyväksytty kummankin osapuolen asiaankuuluvalla johtotasolla ja jossa määritellään selvästi

i)

suoritettavat tehtävät;

ii)

toimitettavat ilmoitukset, raportit ja tiedot;

iii)

kyseisiä tehtäviä suoritettaessa noudatettavat tekniset ehdot;

iv)

asiaankuuluva vastuuvakuutus; ja

v)

kyseisiä tehtäviä toteutettaessa saatujen tietojen suojaus.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kohdan ARA.GEN.200 a alakohdan 4 alakohdassa vaadittua sisäistä auditointimenettelyä ja turvallisuusriskien hallintamenettelyä sovelletaan kaikkiin sen puolesta suoritettaviin hyväksymistä tai jatkuvaa valvontaa koskeviin tehtäviin.

ARA.GEN.210   Hallintojärjestelmän muutokset

a)

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava käytössään järjestelmä sellaisten muutosten tunnistamiseksi, jotka vaikuttavat sen valmiuksiin suorittaa tehtäviään ja täyttää asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä sille asetetut velvollisuudet. Tämän järjestelmän avulla viranomaisen on pystyttävä toteuttamaan tarkoituksenmukaisia toimia sen varmistamiseksi, että hallintojärjestelmä pysyy riittävänä ja tehokkaana.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi saatettava hallintojärjestelmänsä nopeasti ajan tasalle niin, että se vastaa asetukseen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle muutoksista, jotka vaikuttavat sen valmiuksiin suorittaa tehtäviään ja täyttää asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä sille asetetut velvollisuudet.

ARA.GEN.220   Tietojen tallentaminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jonka avulla taataan seuraavien tietojen asianmukainen säilytys, saatavuus ja luotettava jäljitettävyys:

1)

hallintojärjestelmän dokumentoidut periaatteet ja menettelyt;

2)

henkilöstön koulutus, kelpoisuus ja valtuudet;

3)

tehtävien siirron periaatteet, jotka kattavat kohdassa ARA.GEN.205 vaaditut asiat ja siirrettyjä tehtäviä koskevat tiedot;

4)

hyväksyntämenettelyt ja hyväksyttyjen organisaatioiden jatkuva valvonta;

5)

lupakirjojen, kelpuutusten, hyväksymistodistusten ja kelpoisuustodistusten myöntämismenettelyt sekä kyseisten lupakirjojen, kelpuutusten, hyväksymistodistusten ja kelpoisuustodistusten haltijoiden jatkuvan valvonnan menettelyt;

6)

FSTD:n hyväksymistodistusten myöntämismenettelyt ja FSTD-laitteen ja sitä käyttävän organisaation jatkuvan valvonnan menettelyt;

7)

yhden jäsenvaltion alueella toimintaa harjoittavien mutta toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai viraston valvomien tai hyväksymien henkilöiden ja organisaatioiden valvonta asianomaisten viranomaisten välisen sopimuksen mukaisesti;

8)

organisaatioiden ehdottamien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien arviointi ja niistä ilmoittaminen virastolle sekä toimivaltaisen viranomaisen itsensä käyttämien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien arviointi;

9)

poikkeamahavainnot, korjaavat toimenpiteet ja toimenpiteiden sulkeminen;

10)

toteutetut toimenpiteet täytäntöönpanon varmistamiseksi;

11)

turvallisuustiedot ja seurantatoimet; ja

12)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan mukaisten joustavuussäännösten käyttäminen.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä luetteloa kaikista organisaatioiden hyväksymistodistuksista, FSTD:n hyväksymistodistuksista ja henkilöille myönnetyistä lupakirjoista, hyväksymistodistuksista ja kelpoisuustodistuksista.

c)

Tiedot on säilytettävä tässä asetuksessa määritetyn vähimmäisajan. Jos aikaa ei ilmoiteta, tiedot on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan, jollei sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä toisin säädetä.

III   JAKSO

Valvonta, hyväksyminen ja täytäntöönpanon varmistaminen

ARA.GEN.300   Valvonta

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että

1)

organisaatioihin tai henkilöihin sovellettavat vaatimukset täyttyvät ennen organisaation hyväksymistodistuksen, hyväksynnän, FSTD:n hyväksymistodistuksen tai henkilön lupakirjan, hyväksymistodistuksen, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen myöntämistä;

2)

sen hyväksymät organisaatiot, henkilöt ja FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijat täyttävät sovellettavat vaatimukset jatkuvasti;

3)

toimivaltaisen viranomaisen kohdan ARA.GEN.135 c ja d alakohdan mukaisesti määräämät asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan.

b)

Tämän varmistamisen on

1)

tukeuduttava asiakirjoihin, jotka on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden valvonnasta vastaavalle henkilöstölle ohjeiksi näiden tehtävien hoitamista varten;

2)

annettava asiaankuuluville henkilöille ja organisaatioille turvallisuuden valvonnan tulokset;

3)

perustuttava auditointeihin ja tarkastuksiin, mukaan luettuina asematasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset; ja

4)

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tarvittavat todisteet, mikäli jatkotoimia vaaditaan, mukaan luettuina kohdissa ARA.GEN.350 ja ARA.GEN.355 tarkoitetut toimenpiteet.

c)

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetun valvonnan laajuudessa on otettava huomioon aikaisempien valvontatoimien tulokset ja ensisijaiset turvallisuustavoitteet.

d)

Yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden organisaatioiden tai yhdessä jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden toisen jäsenvaltion alueella harjoittaman toiminnan valvonnan laajuus määritetään ensisijaisten turvallisuustavoitteiden ja aikaisempien valvontatoimien perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa ja niiden luvussa ARO.RAMP tarkoitettuja velvoitteita.

e)

Jos henkilön tai organisaation toimintaan liittyy useampia jäsenvaltioita tai virasto, a alakohdan nojalla valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen voi suostua siihen, että virasto tai sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen (toimivaltaiset viranomaiset), jossa toimintaa harjoitetaan, toteuttaa valvontatehtävät. Tällaisen sopimuksen olemassaolosta ja soveltamisalasta on ilmoitettava henkilölle tai organisaatiolle, johon sopimusta sovelletaan.

f)

Toimivaltaisen viranomaisen on kerättävä ja käsiteltävä kaikki tiedot, jotka katsotaan valvonnan kannalta tarpeellisiksi, asematasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina.

ARA.GEN.305   Valvontaohjelma

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava valvontaohjelma ja pidettävä sitä yllä, ja valvontaohjelmaan on sisällyttävä kohdassa ARA.GEN.300 ja luvussa ARA.RAMP vaaditut valvontatoimet.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien organisaatioiden ja FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijoiden valvontaohjelma on kehitettävä ottaen huomioon organisaation erityisluonne, sen toiminnan monipuolisuus ja aikaisempien hyväksyntä- ja valvontatoimien tulokset, ja valvontaohjelman on perustuttava organisaatioon liittyvien riskien arviointiin. Siihen on kunakin valvonnan suunnittelujaksona sisällyttävä seuraavat toimet:

1)

auditoinnit ja tarkastukset, mukaan luettuina asematasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset; ja

2)

vastuullisen johtajan ja toimivaltaisen viranomaisen väliset kokoukset, joilla varmistetaan, että molemmat ovat tietoisia tärkeistä asioista.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin organisaatioihin ja FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijoihin sovelletaan valvonnan suunnittelujaksoa, jonka pituus on enintään 24 kuukautta.

Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan lyhentää, jos on havaittavissa merkkejä siitä, että organisaation tai FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan turvallisuustaso on heikentynyt.

Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan pidentää enintään 36 kuukauteen, jos toimivaltainen viranomainen on todennut, että edellisten 24 kuukauden aikana

1)

organisaatio on osoittanut tunnistavansa ilmailun turvallisuuteen vaikuttavat vaaratekijät tehokkaasti ja hallitsevansa niihin liittyvät riskit;

2)

organisaatio on jatkuvasti osoittanut kohdan ORA.GEN.130 mukaisesti, että kaikki muutokset ovat sen täydessä hallinnassa;

3)

tason 1 poikkeamahavaintoja ei ole tehty; ja

4)

kaikki korjaavat toimenpiteet on toteutettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä tai pidentämässä määräajassa kohdan ARA.GEN.350 d alakohdan 2 alakohdan mukaisesti.

Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan pidentää edelleen enintään 48 kuukauteen, jos edellä tarkoitetun lisäksi organisaatio on ottanut käyttöön tehokkaan jatkuvaan raportointiin perustuvan järjestelmän, jolla toimivaltaiselle viranomaiselle tiedotetaan organisaation turvallisuustasosta ja säännösten mukaisuudesta, ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän järjestelmän.

d)

Sellaisten henkilöiden valvontaohjelmaan, joilla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupakirja, hyväksymistodistus, kelpuutus tai kelpoisuustodistus, on kuuluttava tarpeen mukaan tarkastuksia, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina.

e)

Valvontaohjelmaan on sisällyttävä tiedot päivämääristä, jolloin auditoinnit, tarkastukset ja kokoukset on tarkoitus toteuttaa tai pitää ja milloin kyseiset auditoinnit ja tarkastukset toteutettiin ja kokoukset pidettiin.

ARA.GEN.310   Ensimmäinen hyväksyntämenettely – organisaatiot

a)

Saadessaan organisaation ensimmäistä hyväksymistodistusta koskevan hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset.

b)

Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset, sen on myönnettävä tämän osan lisäyksissä III ja V esitetty hyväksymistodistus (hyväksymistodistukset). Hyväksymistodistus myönnetään rajoittamattomaksi voimassaoloajaksi. Oikeudet ja niiden toimien laajuus, jotka organisaatio on hyväksytty toteuttamaan, on määritettävä hyväksymistodistukseen liitetyissä hyväksymisehdoissa.

c)

Jotta organisaatio voi tehdä muutoksia ilman toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää kohdan ORA.GEN.130 mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä organisaation esittämä menettely, jolla määritellään tällaisten muutosten laajuus ja kuvataan, kuinka muutokset toteutetaan ja kuinka niistä ilmoitetaan.

ARA.GEN.315   Lupakirjojen, kelpuutusten, hyväksymistodistusten tai kelpoisuustodistusten myöntämisen, voimassaolon jatkamisen, uusimisen tai muuttamisen menettely – henkilöt

a)

Saadessaan henkilön lupakirjan, kelpuutuksen, hyväksymistodistuksen, kelpoisuustodistuksen tai niihin liittyvän asiakirjan myöntämistä, voimassaolon jatkamista, uusimista tai muuttamista koskevan hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, täyttääkö hakija sovellettavat vaatimukset.

b)

Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että hakija täyttää sovellettavat vaatimukset, sen on myönnettävä lupakirja, hyväksymistodistus, kelpuutus tai kelpoisuustodistus, jatkettava sen voimassaoloa tai uusittava se tai muutettava sitä.

ARA.GEN.330   Muutokset – organisaatiot

a)

Saadessaan sellaista muutosta koskevan hakemuksen, jonka osalta vaaditaan ennakkohyväksyntää, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava ennen hyväksynnän myöntämistä, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset.

Toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä ehdot, joiden mukaisesti organisaatio voi toimia muutoksen aikana, ellei toimivaltainen viranomainen päätä, että organisaation hyväksymistodistuksen voimassaolo on keskeytettävä.

Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset, sen on hyväksyttävä muutos.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä organisaation hyväksymistodistuksen voimassaolo, rajoitettava sitä tai peruutettava se, jos organisaatio toteuttaa ennakkohyväksyntää edellyttäviä muutoksia ilman, että se on saanut a alakohdassa tarkoitettua toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteitä.

c)

Jos muutokseen ei vaadita ennakkohyväksyntää, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava organisaation kohdan ORA.GEN.130 mukaisesti lähettämässä ilmoituksessa annetut tiedot varmistaakseen sovellettavien vaatimusten täyttymisen. Jos vaatimukset eivät täyty, toimivaltaisen viranomaisen on

1)

ilmoitettava organisaatiolle vaatimusten täyttymättä jäämisestä ja vaadittava lisämuutoksia ja

2)

tason 1 tai 2 poikkeamahavaintojen osalta toimittava kohdan ARA.GEN.350 mukaisesti.

ARA.GEN.350   Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet – organisaatiot

a)

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava kohdan ARA.GEN.300 a alakohdassa tarkoitettua valvontaa varten järjestelmä, jonka avulla analysoidaan poikkeamahavaintojen merkitys turvallisuuden kannalta.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tason 1 poikkeamahavainto, jos toiminnassa havaitaan merkittävä poikkeama asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavista vaatimuksista, organisaation menetelmistä ja käsikirjoista tai hyväksynnän tai hyväksymistodistuksen ehdoista, joka heikentää turvallisuutta tai vaarantaa vakavasti lentoturvallisuuden.

Tason 1 poikkeamahavaintoja ovat muun muassa seuraavat:

1)

toimivaltaiselle viranomaiselle ei anneta pääsyä organisaation tiloihin kohdassa ORA.GEN.140 määritetyllä tavalla tavallisina toiminta-aikoina ja asiasta on esitetty kaksi kirjallista pyyntöä;

2)

organisaation hyväksymistodistus on saatu tai pidetty voimassa toimitettuja asiakirjatodisteita väärentämällä;

3)

organisaation hyväksymistodistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä käytöstä on olemassa todisteita; ja

4)

vastuullista johtajaa ei ole.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tason 2 poikkeamahavainto, jos toiminnassa havaitaan poikkeama asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavista vaatimuksista, organisaation menetelmistä ja käsikirjoista tai hyväksynnän tai hyväksymistodistuksen ehdoista, joka saattaisi heikentää turvallisuutta tai vaarantaa lentoturvallisuuden.

d)

Kun poikkeamahavainto tehdään valvonnan aikana tai muulla tavalla, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava havainnosta organisaatiolle kirjallisesti ja vaadittava toimenpiteitä havaittujen puutteiden korjaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitään asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä vaadittua lisätoimea. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta tarvittaessa sille jäsenvaltiolle, jossa ilma-alus on rekisteröity.

1)

Tehdessään tason 1 poikkeamahavainnon toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava välittömästi tarkoituksenmukaiset toimenpiteet kieltääkseen toiminnan tai rajoittaakseen sitä ja toteutettava tarvittaessa toimenpiteet hyväksymistodistuksen tai erillishyväksynnän peruuttamiseksi tai rajoittamiseksi tai sen voimassaolon keskeyttämiseksi kokonaan tai osittain tason 1 poikkeamahavainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on toteuttanut korjaavat toimenpiteet onnistuneesti.

2)

Tehdessään tason 2 poikkeamahavainnon toimivaltaisen viranomaisen on

i)

asetettava organisaatiolle korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen määräaika, joka vastaa poikkeamahavainnon luonnetta ja saa aluksi olla joka tapauksessa enintään kolme kuukautta. Tämän määräajan päätyttyä ja poikkeamahavainnon luonne huomioon ottaen toimivaltainen viranomainen voi pidentää kolmen kuukauden määräaikaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tyydyttävän korjaustoimenpidesuunnitelman perusteella; ja

ii)

arvioitava organisaation ehdottamat korjaavia toimenpiteitä ja niiden toteuttamista koskevat suunnitelmat ja hyväksyttävä ne, jos niitä pidetään arvioinnin perusteella riittävinä puutteiden korjaamiseksi.

3)

Jos organisaatio ei toimita hyväksyttävää korjaustoimenpidesuunnitelmaa tai toteuta korjaavia toimenpiteitä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tai pidentämän määräajan kuluessa, poikkeamahavainnon taso on nostettava tasolle 1 ja on toteutettava d alakohdan 1 alakohdan mukaiset toimenpiteet.

4)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa kaikista poikkeamahavainnoista, jotka se on tehnyt tai joista on ilmoitettu sille, ja tarvittaessa sen toteuttamista täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteistä sekä kaikista korjaavista toimenpiteistä ja poikkeamahavaintojen sulkemispäivämääristä.

e)

Jos kohdan ARA.GEN.300 d alakohdan säännösten nojalla toimiva jäsenvaltion viranomainen havaitsee, ettei toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai viraston hyväksymä organisaatio täytä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja sovellettavia vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja määritettävä poikkeamahavainnon taso, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita mahdollisia täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteitä.

ARA.GEN.355   Poikkeamahavainnot ja täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet – henkilöt

a)

Jos kohdan ARA.GEN.300 a alakohdan mukaisesti valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen löytää valvonnan aikana tai muulla tavalla todisteita, joiden mukaan henkilö, jolla on asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti myönnetty lupakirja, hyväksymistodistus, kelpuutus tai kelpoisuustodistus, ei täytä sovellettavia vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä poikkeamahavainto, kirjattava se ja ilmoitettava siitä kirjallisesti lupakirjan, hyväksymistodistuksen, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen haltijalle.

b)

Kun poikkeamahavainto on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava asia. Jos poikkeamahavainto varmistuu, sen on

1)

rajoitettava lupakirjaa, hyväksymistodistusta, kelpuutusta tai kelpoisuustodistusta, keskeytettävä sen voimassaolo tai peruutettava se, jos on todettu jokin turvallisuuteen vaikuttava seikka; ja

2)

toteutettava muut tarpeelliset täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet estääkseen vaatimusten täyttymättä jäämisen jatkumisen.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta tarvittaessa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tai muun todistuksen myöntäneelle henkilölle tai organisaatiolle.

d)

Jos kohdan ARA.GEN.300 d alakohdan säännösten nojalla toimiva jäsenvaltion viranomainen löytää todisteita siitä, että henkilö, jolla on toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupakirja, hyväksymistodistus, kelpuutus tai kelpoisuustodistus, ei täytä sovellettavia vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteitä.

e)

Jos valvonnan aikana tai muulla tavalla löydetään todisteita siitä, että henkilö, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimuksia ja jolla ei ole kyseisen asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti myönnettyä lupakirjaa, hyväksymistodistusta, kelpuutusta tai kelpoisuustodistusta, ei täytä sovellettavia vaatimuksia, vaatimusten täyttymättä jäämisen havainneen toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarpeelliset täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet estääkseen vaatimusten täyttymättä jäämisen jatkumisen.

LUKU FCL

OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ARA.FCL.120   Tietojen tallentaminen

Kohdan ARA.GEN.220 a alakohdassa vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on tallennettava järjestelmäänsä tulokset teoriakokeista ja lentäjien taitojen arvioinneista.

II   JAKSO

Lupakirjat, kelpuutukset ja hyväksymistodistukset

ARA.FCL.200   Lupakirjan, kelpuutuksen tai hyväksymistodistuksen myöntämisen, voimassaolon jatkamisen tai uusimisen menettely

a)

Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntäminen. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä lentolupakirja ja siihen liittyvät kelpuutukset käyttäen tämän osan lisäyksessä I esitettyä lomaketta.

b)

Opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten myöntäminen. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä lennonopettajan kelpuutus tai tarkastuslentäjän valtuutus

1)

merkitsemällä asiaankuuluvat oikeudet lentäjän lupakirjaan tämän osan lisäyksessä I esitetyllä tavalla tai

2)

erillisenä asiakirjana toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.

c)

Tarkastuslentäjien tekemät lupakirjamerkinnät. Ennen kuin toimivaltainen viranomainen valtuuttaa tietyt tarkastuslentäjät jatkamaan kelpuutusten tai valtuutusten voimassaoloa tai uusimaan niitä, sen on laadittava tarkoitukseen sopivat menettelyt.

ARA.FCL.205   Tarkastuslentäjien valvonta

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava valvontaohjelma tarkastuslentäjien toiminnan ja suoritusten valvomiseksi ja otettava tässä huomioon seuraavat seikat:

1)

sen hyväksymien tarkastuslentäjien määrä; ja

2)

muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien sellaisten tarkastuslentäjien määrä, jotka käyttävät oikeuksiaan toimivaltaisen viranomaisen valvonnan piiriin kuuluvalla alueella.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä luetteloa hyväksymistään tarkastuslentäjistä ja muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä tarkastuslentäjistä, jotka käyttävät oikeuksiaan sen alueella ja joille toimivaltainen viranomainen on toimittanut tiedot kohdan FCL.1015 c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti. Luettelossa on ilmoitettava tarkastuslentäjien oikeudet, ja toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava se ja pidettävä se ajan tasalla.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettelyt sellaisten tarkastuslentäjien nimeämiseksi, jotka saavat ottaa vastaan lentokokeita.

ARA.FCL.210   Tarkastuslentäjille toimitettavat tiedot

Toimivaltainen viranomainen voi toimittaa hyväksymilleen tarkastuslentäjille ja sen alueella oikeuksiaan käyttäville muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille tarkastuslentäjille tiedot turvallisuusedellytyksistä, joita on noudatettava suoritettaessa lentokokeita ja tarkastuslentoja ilma-aluksella.

ARA.FCL.215   Voimassaoloaika

a)

Myöntäessään tai uusiessaan kelpuutusta tai valtuutusta toimivaltaisen viranomaisen tai, kun kyseessä on uusiminen, toimivaltaisen viranomaisen erikseen valtuuttaman tarkastuslentäjän on jatkettava voimassaoloaikaa asianomaisen kuukauden loppuun asti.

b)

Jatkaessaan kelpuutuksen taikka opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen erikseen valtuuttaman tarkastuslentäjän on jatkettava kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassaoloaikaa asianomaisen kuukauden loppuun asti.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen kyseistä tehtävää varten erikseen valtuuttaman tarkastuslentäjän on merkittävä voimassaolon päättymispäivämäärä lupakirjaan tai todistukseen.

d)

Toimivaltainen viranomainen voi laatia menettelyt, joiden mukaan lupakirjan tai todistuksen haltija saa käyttää oikeuksiaan asiaankuuluvien kokeiden hyväksytyn suorittamisen jälkeen enintään kahdeksan viikon ajan lupakirjaan tai todistukseen lisättävää merkintää odottaessaan.

ARA.FCL.220   Menettely lentolupakirjan uudelleen kirjoittamiseksi

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjoitettava lupakirja uudelleen, kun se on tarpeellista hallinnollisten syiden vuoksi ja

1)

uuden kelpuutuksen myöntämisen jälkeen tai

2)

kun tämän osan lisäyksessä I esitetyn lupakirjan kohta XII on täyttynyt eikä tyhjiä rivejä ole jäljellä.

b)

Uuteen lupakirjaan siirretään vain voimassa olevat kelpuutukset ja valtuutukset.

ARA.FCL.250   Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava lentolupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten tai valtuutusten mukaisia oikeuksia, keskeytettävä niiden voimassaolo tai peruutettava ne kohdan ARA.GEN.355 mukaisesti muun muassa seuraavissa tapauksissa:

1)

lentolupakirja, kelpuutus tai valtuutus on saatu toimitettuja asiakirjatodisteita väärentämällä;

2)

lentopäiväkirjaa ja lupakirjaa tai todistusta koskevia tietoja on väärennetty;

3)

lupakirjan haltija ei enää täytä osan FCL sovellettavia vaatimuksia;

4)

lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisia oikeuksia on käytetty alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena;

5)

sovellettavia lentotoimintavaatimuksia ei ole noudatettu;

6)

todistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä käytöstä on olemassa todisteita; tai

7)

toiminta on ollut epäasianmukaista tarkastuslentäjän tehtävien tai velvollisuuksien hoitamisen aikana.

b)

Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta, keskeyttää sen voimassaolon tai peruuttaa sen myös lupakirjan tai todistuksen haltijan kirjallisen pyynnön perusteella.

c)

Kaikki tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon keskeytyksen aikana tai sen peruuttamisen jälkeen vastaanotetut lentokokeet, tarkastuslennot ja pätevyyden arvioinnit ovat mitättömiä.

III   JAKSO

Teoriakokeet

ARA.FCL.300   Koemenettelyt

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön tarpeelliset järjestelyt ja menettelyt, jotta hakijat voivat osallistua teoriakokeisiin osan FCL sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

b)

ATPL- ja MPL-lupakirjojen, ansiolentäjän lupakirjan (CPL) ja mittarilentokelpuutuksen osalta menettelyjen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

1)

Kokeet on tehtävä kirjallisesti tai tietokoneella.

2)

Toimivaltaisen viranomaisen on valittava kokeen kysymykset yhteisestä eurooppalaisesta kysymyspankista (European Central Question Bank, ECQB) sellaisen yhteisen menetelmän mukaisesti, jonka avulla voidaan kattaa kunkin oppiaineen koko koulutusohjelma. ECQB on viraston ylläpitämä monivalintakysymysten tietokanta.

3)

Radiopuhelinliikenteen kokeet voidaan järjestää muiden oppiaineiden kokeista erillisinä. Hakijan, joka on aikaisemmin läpäissyt joko VFR-radiopuhelinliikenteen tai IFR-radiopuhelinliikenteen kokeen tai molemmat niistä, ei tarvitse osallistua uudelleen kyseiseen osakokeeseen.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijoille ne kielet, joilla kokeet voidaan suorittaa.

d)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava tarkoituksenmukaiset menettelyt kokeiden luotettavuuden varmistamiseksi.

e)

Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee, että hakija ei noudata koemenettelyjä kokeen aikana, asia on arvioitava, ja hakija voidaan hylätä joko yhden oppiaineen kokeessa tai koko teoriakokeessa.

f)

Toimivaltaisen viranomaisen on kiellettävä todistetusti vilpillisellä tavalla toimineita hakijoita osallistumasta muihin kokeisiin vähintään 12 kuukauden ajan laskettuna sen kokeen päivämäärästä, jossa heidän havaittiin toimineen vilpillisesti.

LUKU CC

MATKUSTAMOMIEHISTÖÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I   JAKSO

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset

ARA.CC.100   Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia koskevat menettelyt

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettelyt matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä, tietojen tallennusta ja valvontaa varten kohtien ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 ja ARA.GEN.300 mukaisesti.

b)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset myöntää tämän osan lisäyksessä II esitettyä mallia ja ohjeita käyttäen

joko

1)

toimivaltainen viranomainen

ja/tai, jos jäsenvaltio niin päättää,

2)

organisaatio, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tehtävään.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava

1)

mikä elin / mitkä elimet myöntävät matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia niiden alueella, ja

2)

jos tähän tehtävään on hyväksytty organisaatioita, luettelo tällaisista organisaatioista.

ARA.CC.105   Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttäminen tai niiden peruuttaminen

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kohdan ARA.GEN.355 mukaiset toimenpiteet, mukaan luettuna matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai sen peruuttaminen, vähintään seuraavissa tapauksissa:

a)

osan CC vaatimukset tai osien ORO ja CAT sovellettavat vaatimukset eivät täyty, ja on todettu jokin turvallisuuteen vaikuttava seikka;

b)

matkustamomiehistön kelpoisuustodistus on saatu tai pidetty voimassa toimitettuja asiakirjatodisteita väärentämällä;

c)

matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisia oikeuksia on käytetty alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena; ja

d)

matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä käytöstä on olemassa todisteita.

II   JAKSO

Matkustamomiehistön koulutusta antavat tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia myöntävät organisaatiot

ARA.CC.200   Organisaatioiden hyväksyminen matkustamomiehistön koulutusta tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä varten

a)

Ennen kuin toimivaltainen viranomainen myöntää koulutusorganisaatiolle tai kaupallisen lentoliikenteen harjoittajalle hyväksynnän matkustamomiehistön koulutuksen antamista varten, sen on varmistettava, että

1)

organisaation tarjoamien kurssien toteutus, opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät ohjelmat vastaavat osan CC asiaankuuluvia vaatimuksia;

2)

organisaation käyttämät koulutuslaitteet vastaavat todenmukaisesti ilma-alustyypin matkustamoa ja matkustamomiehistön käyttämien laitteiden teknisiä ominaisuuksia; ja

3)

koulutusta antavilla kouluttajilla ja opettajilla on koulutettavaan oppiaineeseen soveltuva kokemus ja kelpoisuus.

b)

Jos jäsenvaltiossa voidaan hyväksyä organisaatioita myöntämään matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia, toimivaltaisen viranomaisen on annettava tällaiset hyväksynnät ainoastaan a alakohdan vaatimukset täyttäville organisaatioille. Ennen hyväksynnän antamista toimivaltaisen viranomaisen on

1)

arvioitava organisaation valmiudet ja luotettavuus kyseisten tehtävien hoitamiseen;

2)

varmistettava, että organisaatio on laatinut dokumentoidut menettelyt asiaankuuluvien tehtävien toteuttamista varten, mukaan luettuna sen varmistaminen, että teoriakokeita järjestävällä henkilöstöllä on tehtävään tarvittava kelpoisuus eikä heillä ole asiassa eturistiriitaa, sekä matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä varten kohdan ARA.GEN.315 ja kohdan ARA.CC.100 b alakohdan mukaisesti;

3)

vaadittava organisaatiota toimittamaan sen myöntämiä matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia ja niiden haltijoita koskevat tiedot ja asiakirjat, jotka toimivaltainen viranomainen tarvitsee kirjanpitoaan sekä valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamistoimien toteuttamista varten.

LUKU ATO

HYVÄKSYTTYJÄ KOULUTUSORGANISAATIOITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ARA.ATO.105   Valvontaohjelma

Hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden valvontaohjelmaan on kuuluttava kurssien tason seuranta sekä oppilaiden koululentojen tarkkailu pistokoeluonteisesti, jos se on tarkoituksenmukaista käytettävän ilma-aluksen osalta.

ARA.ATO.120   Tietojen tallentaminen

Kohdassa ARA.GEN.220 vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on tallennettava järjestelmäänsä tiedot hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoamista kursseista ja tarvittaessa koulutukseen käytettävien FSTD-laitteiden tiedot.

LUKU FSTD

LENTOA SIMULOIVIEN KOULUTUSLAITTEIDEN (FSTD-LAITTEET) HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ARA.FSTD.100   Ensimmäinen arviointimenettely

a)

Saadessaan FSTD-laitteen hyväksymistodistusta koskevan hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen on

1)

arvioitava ensimmäistä arviointia tai hyväksyntätason korotusta varten esitetty FSTD-laite sovellettavien hyväksymisperusteiden mukaisesti;

2)

arvioitava FSTD-laitteen ne osa-alueet, jotka ovat oleellisia ohjaamomiehistön jäsenten koulutus-, lentokoe- ja tarkastuslentomenettelyn toteuttamisen kannalta;

3)

toteutettava objektiiviset ja subjektiiviset kokeet sekä toimintakokeet hyväksymisperusteiden mukaisesti ja arvioitava näiden tulokset hyväksyntätestioppaan (QTG) laatimista varten ja

4)

tarkistettava, täyttääkö FSTD-laitetta käyttävä organisaatio sovellettavat vaatimukset. Tämä ei koske perusmittarilennon harjoituslaitteiden (BITD) ensimmäistä arviointia.

b)

Toimivaltainen viranomainen hyväksyy hyväksyntätestioppaan vasta FSTD-laitteen ensimmäisen arvioinnin toteuttamisen jälkeen ja kun kaikki hyväksyntätestioppaan virheet on korjattu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla. Ensimmäisen arvioinnin perusteella laadittu hyväksyntätestiopas on hyväksyntätestauksen pääohjeisto (MQTG), joka on FSTD:n hyväksynnän ja sitä seuraavien määräajoin toistuvien FSTD:n arviointien perusta.

c)

Hyväksyntäperusta ja erityisehdot.

1)

Toimivaltainen viranomainen voi määrätä FSTD:n hyväksyntäperustalle erityisehtoja, jos kohdan ORA.FSTD.210 a alakohdan vaatimukset täyttyvät ja jos osoitetaan, että erityisehdoilla varmistetaan sovellettavissa hyväksyntäspesifikaatioissa asetettua tasoa vastaava turvallisuustaso.

2)

Jos toimivaltainen viranomainen, joka ei ole virasto, on asettanut FSTD:n hyväksymisperustalle erityisehtoja, sen on ilmoitettava niistä virastolle ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitukseen on liitettävä täydellinen kuvaus määrätyistä erityisehdoista ja turvallisuusarviointi, jolla osoitetaan, että sovellettavissa hyväksyntäspesifikaatioissa asetettua tasoa vastaava turvallisuustaso on saavutettu.

ARA.FSTD.110   FSTD:n hyväksymistodistuksen myöntäminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä FSTD:n hyväksymistodistus rajoittamattomaksi ajaksi käyttäen tämän osan lisäyksessä IV esitettyä lomaketta sen jälkeen, kun se on arvioinut FSTD:n ja todennut, että FSTD-laite vastaa sovellettavia hyväksymisperusteita kohdan ORA.FSTD.210 mukaisesti ja että FSTD-laitetta käyttävä organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset FSTD:n hyväksynnän voimassa pitämiseksi kohdan ORA.FSTD.100 mukaisesti.

ARA.FSTD.115   FSTD:n väliaikainen hyväksyntä

a)

Jos kyseessä on uusien ilma-alusohjelmien käyttöönotto ja jos tässä luvussa asetettujen FSTD:n hyväksyntää koskevien vaatimusten täyttäminen ei ole mahdollista, toimivaltainen viranomainen voi myöntää väliaikaisen FSTD:n hyväksyntätason.

b)

Lentosimulaattoreiden (FFS) väliaikainen hyväksyntä myönnetään ainoastaan tasolla A, B tai C.

c)

Väliaikainen hyväksyntätaso on voimassa, kunnes lopullinen hyväksyntätaso voidaan myöntää, ja sen voimassaoloaika on joka tapauksessa enintään kolme vuotta.

ARA.FSTD.120   FSTD:n hyväksynnän voimassa pitäminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava FSTD-laitetta käyttävää organisaatiota jatkuvasti varmistaakseen, että

1)

kaikki hyväksyntätestauksen pääohjeiston (MQTG) testit suoritetaan vaiheittain uudelleen 12 kuukauden jakson aikana;

2)

toistuvien arviointien tulokset vastaavat edelleen hyväksymisstandardeja ja ne on päivätty ja tallennettu; ja

3)

käytössä on konfiguraation valvontajärjestelmä hyväksytyn FSTD-laitteen laitteiston ja ohjelmiston jatkuvan eheyden varmistamiseksi.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava määräajoin toistuvia FSTD-laitteen arviointeja kohdassa ARA.FSTD.100 vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Nämä arvioinnit on tehtävä

1)

lentosimulaattorin (FFS), lentokoulutuslaitteen (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteen (FNPT) osalta joka vuosi; kukin 12 kuukauden jakso alkaa ensimmäisen hyväksynnän päivämäärästä. FSTD-laitteen määräaikaisarvioinnin on tapahduttava 12 kuukauden arviointijakson päättymistä edeltävien 60 päivän aikana;

2)

perusmittarilennon harjoituslaitteen (BITD) osalta joka kolmas vuosi.

ARA.FSTD.130   Muutokset

a)

Saatuaan FSTD:n hyväksymistodistuksen muutosta koskevan hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava kohdan ARA.FSTD.100 a ja b alakohdassa kuvattuja ensimmäisen arviointimenettelyn vaatimuksia soveltuvin osin.

b)

Toimivaltainen viranomainen voi tehdä erityisarvioinnin suurten muutosten jälkeen tai kun FSTD-laite ei näytä toimivan sen alkuperäisellä hyväksyntätasolla.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä erityisarviointi aina ennen FSTD:n hyväksyntätason korotuksen myöntämistä.

ARA.FSTD.135   Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet – FSTD:n hyväksymistodistus

Toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava FSTD:n hyväksymistodistusta, keskeytettävä sen voimassaolo tai peruutettava se kohdan ARA.GEN.350 mukaisesti muun muassa seuraavissa tapauksissa:

a)

FSTD:n hyväksymistodistus on saatu toimitettuja asiakirjatodisteita väärentämällä;

b)

FSTD-laitetta käyttävä organisaatio ei voi enää osoittaa, että FSTD-laite vastaa sen hyväksymisperustaa; tai

c)

FSTD-laitetta käyttävä organisaatio ei enää täytä osan ORA sovellettavia vaatimuksia.

ARA.FSTD.140   Tietojen tallentaminen

Kohdassa ARA.GEN.220 vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo sen valvonnassa olevista hyväksytyistä FSTD-laitteista sekä päivistä, jolloin arvioinnit on tarkoitus toteuttaa ja jolloin kyseiset arvioinnit toteutettiin, ja pidettävä tämä luettelo ajan tasalla.

LUKU AeMC

ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ARA.AeMC.110   Ensimmäinen hyväksyntämenettely

Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntämenettelyssä on noudatettava kohdan ARA.GEN.315 säännöksiä.

ARA.AeMC.150   Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet – ilmailulääketieteen keskukset

Sanotun rajoittamatta kohdan ARA.GEN.350 soveltamista, tason 1 poikkeamahavaintoja ovat muun muassa seuraavat:

a)

ilmailulääketieteen keskuksen johtajan nimeämättä jättäminen;

b)

ilmailulääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamatta jättäminen ja

c)

lääketieteellisten ja tilastollisten tietojen toimittamatta jättäminen toimivaltaiselle viranomaiselle valvontatarkoituksia varten.

LUKU MED

ILMAILULÄÄKETIETEELLISTEN KELPOISUUSTODISTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ARA.MED.120   Lääketieteelliset asiantuntijat

Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä yksi tai useampi lääketieteellinen asiantuntija huolehtimaan tässä jaksossa kuvatuista tehtävistä. Lääketieteellisellä asiantuntijalla on oltava asianmukainen lääketieteellinen lupa ja kelpoisuus sekä

a)

vähintään viisi vuotta valmistumisen jälkeistä työkokemusta lääketieteen alalta;

b)

ilmailulääketieteen alan erityistuntemusta ja -kokemusta; ja

c)

erityiskoulutus lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä varten.

ARA.MED.125   Siirtäminen lupakirjaviranomaiselle

Jos ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri on siirtänyt hakijan kelpoisuutta koskevan päätöksen lupakirjaviranomaiselle,

a)

toimivaltaisen viranomaisen nimeämän lääketieteellisen asiantuntijan tai lääketieteellisen henkilökunnan on arvioitava asiaankuuluvat lääketieteelliset asiakirjat ja pyydettävä tarvittaessa muita lääketieteellisiä asiakirjoja, tutkimuksia ja kokeita; ja

b)

lääketieteellisen asiantuntijan on määritettävä hakijan kelpoisuus lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä varten ja liitettävä todistukseen tarvittaessa yksi tai useampi rajoitus.

ARA.MED.130   Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen malli

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen on oltava tämän osan lisäyksessä VI esitetyn mallin mukainen.

ARA.MED.135   Ilmailulääketieteelliset lomakkeet

Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä seuraavia lomakkeita:

a)

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakulomake;

b)

luokan 1 ja luokan 2 kelpoisuustodistuksen hakijoiden lääkärinlausuntolomake; ja

c)

kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) hakijoiden lääkärinlausuntolomake.

ARA.MED.145   Yleislääkärin ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle

Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa laadittava yleislääkäreitä koskeva ilmoitusmenettely sen varmistamiseksi, että yleislääkäri on tietoinen kohdassa MED.B.095 asetetuista lääketieteellisistä vaatimuksista.

ARA.MED.150   Tietojen tallentaminen

a)

Kohdassa ARA.GEN.220 vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on tallennettava järjestelmäänsä tiedot ilmailulääkäreiden, ilmailulääketieteen keskusten ja yleislääkärien suorittamista ilmailulääketieteellisistä tarkastuksista ja arvioinneista.

b)

Jokaisen lupakirjanhaltijan ilmailulääketieteelliset tiedot on säilytettävä vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun hänen viimeisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksensa voimassaolo päättyy.

c)

Ilmailulääketieteellisen arvioinnin ja standardoinnin tarkoituksiin ilmailulääketieteelliset tiedot saa luovuttaa hakijan tai lupakirjanhaltijan kirjallisella suostumuksella ainoastaan

1)

ilmailulääketieteen keskukselle, ilmailulääkärille tai yleislääkärille ilmailulääketieteellisen arvioinnin suorittamista varten;

2)

lääketieteelliselle tarkastuslautakunnalle, jonka toimivaltainen viranomainen voi perustaa rajatapausten uudelleen arviointia varten;

3)

asiaankuuluville erikoislääkäreille ilmailulääketieteellisen arvioinnin loppuun saattamista varten;

4)

toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lääketieteelliselle asiantuntijalle yhteistyöhön perustuvaa valvontaa varten;

5)

kyseiselle hakijalle tai lupakirjanhaltijalle tämän kirjallisen pyynnön perusteella; ja

6)

hakijan tai lupakirjanhaltijan henkilötietojen poistamisen jälkeen virastolle standardisointitarkoituksia varten.

d)

Toimivaltainen viranomainen voi luovuttaa ilmailulääketieteellisiä tietoja muihin kuin c alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin direktiivin 95/46/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.

e)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä luetteloa seuraavista:

1)

kaikki ilmailulääkärit, joilla on kyseisen viranomaisen myöntämä voimassa oleva hyväksymistodistus; ja

2)

tarvittaessa kaikki yleislääkärit, jotka toimivat ilmailulääkäreinä niiden alueella.

Nämä luettelot on toimitettava pyynnöstä muille jäsenvaltioille ja virastolle.

II   JAKSO

Ilmailulääkärit

ARA.MED.200   Ilmailulääkärin hyväksymistodistuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista, uusimista tai muuttamista koskeva menettely

a)

Ilmailulääkärin hyväksyntämenettelyssä on noudatettava kohdan ARA.GEN.315 säännöksiä. Ennen hyväksymistodistuksen myöntämistä toimivaltaisella viranomaisella on oltava todisteet siitä, että ilmailulääkärin vastaanotolla on kaikki tarvittavat välineet ja laitteet ilmailulääketieteellisten lääkärintarkastusten suorittamista varten haetun ilmailulääkärin hyväksymistodistuksen laajuuden mukaisesti.

b)

Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilmailulääkäri täyttää sovellettavat vaatimukset, sen on myönnettävä hyväksymistodistus, jatkettava sen voimassaoloa tai uusittava se taikka muutettava sitä kolmen vuoden ajaksi käyttäen tämän osan lisäyksessä VII esitettyä lomaketta.

ARA.MED.240   Ilmailulääkäreinä toimivat yleislääkärit

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos yleislääkärit voivat tehdä kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) varten vaadittavia ilmailulääketieteellisiä lääkärintarkastuksia sen alueella.

ARA.MED.245   Ilmailulääkäreiden ja yleislääkäreiden jatkuva valvonta

Laatiessaan kohdassa ARA.GEN.305 tarkoitettua jatkuvaa valvontaohjelmaa toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon harjoittamansa valvonnan piiriin kuuluvalla alueella oikeuksiaan käyttävien ilmailulääkäreiden ja yleislääkärien määrä.

ARA.MED.250   Ilmailulääkärin hyväksymistodistuksen rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on rajoitettava ilmailulääkärin hyväksymistodistusta, keskeytettävä sen voimassaolo tai peruutettava se seuraavissa tapauksissa:

1)

ilmailulääkäri ei enää täytä sovellettavia vaatimuksia;

2)

hyväksymistodistuksen saamisen tai sen voimassaolon jatkumisen edellytykset eivät täyty;

3)

ilmailulääketieteellisten tietojen tallentamisessa on puutteita tai on toimitettu virheellisiä tietoja;

4)

lääketieteellisiä tietoja, todistuksia tai asiakirjoja on väärennetty;

5)

lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevassa hakemuksessa esitettyjä tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijaan liittyviä tietoja on salattu taikka toimivaltaiselle viranomaiselle on esitetty vääriä tai vilpillisiä lausuntoja tai kuvauksia;

6)

ilmailulääkärin vastaanoton auditoinnissa tehtyjä poikkeamahavaintoja ei ole korjattu; ja

7)

hyväksytty ilmailulääkäri pyytää tätä.

b)

Ilmailulääkärin hyväksymistodistus peruutetaan automaattisesti kummassa tahansa seuraavista tapauksista:

1)

lääkäriluvan peruuttaminen tai

2)

lääkärirekisteristä poistaminen.

ARA.MED.255   Täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet

Jos valvonnan aikana tai muulla tavalla löydetään todisteita siitä, että ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri ei täytä vaatimuksia, lupakirjaviranomaisella on oltava menettely, jolla arvioidaan kyseisen ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin myöntämät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, ja se voi tarvittaessa mitätöidä ne lentoturvallisuuden varmistamiseksi.

III   JAKSO

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus

ARA.MED.315   Lääkärinlausuntojen arviointi

Lupakirjaviranomaisella on oltava käytössään menettely, jolla

a)

arvioidaan ilmailulääketieteen keskuksilta, ilmailulääkäreiltä ja yleislääkäreiltä saadut lääkärintarkastus- ja arviointilausunnot ja ilmoitetaan niille mahdollisista arviointiprosessissa havaituista epäjohdonmukaisuuksista, erehdyksistä tai virheistä ja

b)

autetaan pyynnöstä ilmailulääkäreitä tai ilmailulääketieteen keskuksia tekemään päätös ilmailulääketieteellisestä kelpoisuudesta epäselvissä tapauksissa.

ARA.MED.325   Uudelleenarviointimenettely

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettely rajatapausten ja epäselvien tapausten arvioimiseksi sellaisten riippumattomien lääketieteellisten neuvonantajien kanssa, joilla on kokemusta ilmailulääketieteen harjoittamisesta, hakijan lääketieteellisen kelpoisuuden harkintaa ja sitä koskevien neuvojen antamista varten.

LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys I

Ohjaamomiehistön lupakirja

Jäsenvaltion osan FCL mukaisesti myöntämän ohjaamomiehistön lupakirjan on vastattava seuraavia vaatimuksia:

a)

Sisältö. Kohdan numero on esitettävä aina kohdan otsikon yhteydessä. Kohdat I–XI ovat ”pysyviä” kohtia ja kohdat XII–XIV ovat ”muuttuvia” kohtia, jotka voivat esiintyä päälomakkeesta erillisessä tai irrotettavassa osassa. Mahdollisen erillisen tai irrotettavan osan on oltava selvästi tunnistettavissa lupakirjan osaksi.

1)

Pysyvät kohdat

I)

valtio, jossa lupakirja on myönnetty;

II)

lupakirjan otsikko;

III)

lupakirjan sarjanumero, joka koostuu lupakirjan myöntäneen valtion YK-maatunnuksesta, jota seuraavat kirjaimet ”FCL” ja arabialaisista numeroista tai latinalaisista aakkosista muodostettu tunnus;

IV)

haltijan nimi (latinalaisilla aakkosilla kirjoitettuna, vaikka kansallisen kielen (kansallisten kielten) kirjainjärjestelmä ei olisi latinalainen);

IVa)

syntymäaika;

V)

haltijan osoite;

VI)

haltijan kansallisuus;

VII)

haltijan allekirjoitus;

VIII)

toimivaltainen viranomainen ja tarvittaessa edellytykset, joiden mukaisesti lupakirja on myönnetty;

IX)

voimassaoloaika ja lupakirjan antamien oikeuksien todistaminen;

X)

lupakirjan myöntäneen virkailijan allekirjoitus ja myöntämispäivämäärä ja

XI)

toimivaltaisen viranomaisen sinetti tai leima.

2)

Muuttuvat kohdat

XII)

kelpuutukset: luokka, tyyppi, opettaja jne. ja niiden voimassaolon päättymispäivät. Radiopuhelimenhoitajan kelpuutus voidaan merkitä lupakirjalomakkeelle tai erilliseen todistukseen;

XIII)

huomautukset: rajoituksiin liittyvät erityismerkinnät ja oikeuksia koskevat merkinnät, myös kielitaitomerkinnät, ja liitteen II ilma-aluksia koskevat kelpuutukset, kun niitä käytetään kaupallisissa ilmakuljetuksissa; ja

XIV)

muut toimivaltaisen viranomaisen vaatimat tiedot (esimerkiksi syntymä-/alkuperäpaikka).

b)

Materiaali. Käytettävän paperin tai muun materiaalin on oltava sellaista, ettei tietoja voi muuttaa eikä poistaa tai jossa muutokset ja poistot näkyvät helposti. Lomakkeeseen tehtyjen lisäysten tai poistojen on oltava selvästi toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

c)

Kieli. Lupakirjat on laadittava kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä) ja englanniksi sekä niillä muilla kielillä, jotka toimivaltainen viranomainen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

Image

Image

Image

LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys II

EASAn matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen vakiomalli

Osan CC mukaisesti jäsenvaltiossa myönnetyn matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen on vastattava seuraavia vaatimuksia:

Image

Ohjeet:

a)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksessa on oltava kaikki EASA 142 -lomakkeessa esitetyt kohdat siten kuin jäljempänä olevissa kohdissa 1–12 selitetään.

b)

Todistuksen koko on 1/8 A4-sivusta, ja käytettävän materiaalin on oltava sellaista, ettei tietoja voida muuttaa eikä poistaa, tai jossa muutokset ja poistot näkyvät helposti.

c)

Asiakirja on tulostettava englanniksi ja muilla kielillä, jotka toimivaltainen viranomainen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

d)

Asiakirjan myöntää toimivaltainen viranomainen tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia myöntämään hyväksytty organisaatio. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakirjassa on viitattava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntään.

e)

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus tunnustetaan kaikissa jäsenvaltioissa, eikä asiakirjan vaihtaminen ole tarpeellista työskenneltäessä toisessa jäsenvaltiossa.

Kohta 1

:

Otsikko ”MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSTODISTUS” ja viittaus osaan CC.

Kohta 2

:

Todistuksen numeron alussa on oltava jäsenvaltion YK-maatunnus, jota seuraavat myöntämisvuoden vähintään kaksi viimeistä numeroa ja toimivaltaisen viranomaisen määrittämään koodiin perustuva yksilöllinen tunnus/numero (esimerkiksi BE-08-xxxx).

Kohta 3

:

Jäsenvaltio, jossa todistus on myönnetty.

Kohta 4

:

Haltijan viralliseen henkilötodistukseen merkitty koko nimi (sukunimi ja etunimi).

Kohdat 5 ja 6

:

Syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus, siten kuin ne on merkitty haltijan viralliseen henkilötodistukseen.

Kohta 7

:

Haltijan allekirjoitus.

Kohta 8

:

Todistuksen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnistetiedot, joihin kuuluvat toimivaltaisen viranomaisen koko nimi, postiosoite, virallinen sinetti ja mahdollinen logo.

Kohta 9

:

Jos todistuksen myöntää toimivaltainen viranomainen, merkitään ”toimivaltainen viranomainen” sekä virallinen sinetti tai leima.

Jos kyseessä on hyväksytty organisaatio, merkitään tunnistetiedot, joihin kuuluvat vähintään organisaation koko nimi, postiosoite ja mahdollinen logo sekä seuraavat tiedot:

a)

kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan osalta lentotoimintaluvan (AOC) numero ja yksityiskohtainen viittaus toimivaltaisen viranomaisen myöntämiin hyväksyntöihin matkustamomiehistön koulutuksen antamista ja kelpoisuustodistusten myöntämistä varten; tai

b)

hyväksytyn koulutusorganisaation osalta toimivaltaisen viranomaisen myöntämän asiaankuuluvan hyväksynnän numero.

Kohta 10

:

Todistuksen myöntävää viranomaista tai organisaatiota edustavan virkailijan allekirjoitus.

Kohta 11

:

Käytetään vakiomuotoista päivämäärää eli päivä/kuukausi/vuosi kaikilla numeroilla (esim. 22/02/2008)

Kohta 12

:

Sama virke englanniksi ja sen täydellinen ja tarkka käännös muille kielille, jotka toimivaltainen viranomainen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys III

Image

Image

LIITTEEN VI osan ARA lisäys IV

LENTOA SIMULOIVAN KOULUTUSLAITTEEN HYVÄKSYMISTODISTUS

Johdanto

FSTD:n hyväksymistodistusta varten käytetään EASA 145 -lomaketta. Asiakirjassa on esitettävä FSTD:n tekniset tiedot sekä kyseistä FSTD-laitetta koskevat mahdolliset rajoitukset ja erityisluvat tai -hyväksynnät. Hyväksymistodistus on tulostettava englanniksi ja muilla toimivaltaisen viranomaisen määrittämillä kielillä.

Muunneltavilla FSTD-laitteilla on oltava erillinen hyväksymistodistus kunkin ilma-alustyypin osalta. Yhteen FSTD-laitteeseen asennetuille eri moottoreille ja laitteille ei vaadita erillisiä hyväksymistodistuksia. Kaikissa hyväksymistodistuksissa on oltava kullekin FSTD-laitteelle yksilöllinen sarjanumero, jota edeltää kirjaintunnus. Kirjaintunnus on hyväksynnän myöntävän toimivaltaisen viranomaisen oma tunnus.

Image

Image

LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys V

Image

LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys VI

EASAn LÄÄKETIETEELLISEN KELPOISUUSTODISTUKSEN VAKIOMALLI

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

Sisältö

1)

Valtio, jossa lentolupakirja on myönnetty tai jossa sitä on haettu (I).

2)

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen luokka (II).

3)

Todistusnumero, jonka alussa on lentolupakirjan myöntäneen valtion tai sen valtion, jossa lentolupakirjaa on haettu, YK-maatunnus, jota seuraa arabialaisista numeroista tai latinalaisista aakkosista muodostuva tunnus (III).

4)

Haltijan nimi (IV).

5)

Haltijan kansallisuus (VI).

6)

Haltijan syntymäaika: (pp/kk/vvvv) (XIV).

7)

Haltijan allekirjoitus (VII).

8)

Rajoitukset (XIII).

9)

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon päättymispäivä (IX) seuraavien osalta:

 

Luokka 1, kaupallinen matkustajien kuljetus yhden ohjaajan miehistöllä,

 

Luokka 1, muu kaupallinen lentotoiminta,

 

Luokka 2,

 

LAPL-lupakirja.

10)

Lääkärintarkastuksen päivämäärä.

11)

Päivämäärä, jolloin sydänsähkökäyrä (EKG) on viimeksi otettu.

12)

Edellisen kuulonmittauksen päivämäärä.

13)

Myöntämispäivämäärä ja kelpoisuustodistuksen myöntävän ilmailulääkärin tai lääketieteellisen asiantuntijan allekirjoitus (X). Yleislääkäri voidaan lisätä tähän kenttään, jos hänellä on pätevyys myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla, jossa lupakirja on myönnetty.

14)

Sinetti tai leima (XI).

b)

Materiaali: Yleislääkärin myöntämää kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) lukuun ottamatta, käytettävän paperin tai muun materiaalin on oltava sellaista, ettei tietoja voida muuttaa tai poistaa, tai jossa muutokset ja poistot näkyvät helposti. Lomakkeeseen tehtyjen lisäysten tai poistojen on oltava selvästi lupakirjaviranomaisen hyväksymiä.

c)

Kieli: Lupakirjat on laadittava kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä) ja englanniksi sekä muilla kielillä, jotka lupakirjaviranomainen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

d)

Kaikki lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen päivämäärät on esitettävä muodossa pp/kk/vvvv.

e)

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen vakiomalli esitetään tässä lisäyksessä.

Image

Image

Image

LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys VII

Image

Image

LIITE VII

ORGANISAATIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN OSALTA

(OSA ORA)

LUKU GEN

YLEISET VAATIMUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ORA.GEN.105   Toimivaltainen viranomainen

a)

Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella, joka valvoo

1)

organisaatioita, joita hyväksymisvaatimus koskee, tarkoitetaan

i)

sellaisten organisaatioiden osalta, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion nimeämää viranomaista;

ii)

sellaisten organisaatioiden osalta, joiden päätoimipaikka on kolmannessa maassa, virastoa;

2)

FSTD-laitteita, tarkoitetaan

i)

virastoa sellaisten FSTD-laitteiden osalta, jotka

sijaitsevat jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella tai

sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella ja joita käyttävät organisaatiot, joiden päätoimipaikka on kolmannessa maassa;

ii)

niiden FSTD-laitteiden osalta, jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella ja joita käyttävät organisaatiot, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, tarkoitetaan sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa laitetta käyttävän organisaation päätoimipaikka on, tai virastoa, jos kyseinen jäsenvaltio sitä pyytää.

b)

Kun jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevaa FSTD-laitetta käyttää jäsenvaltion hyväksymä organisaatio, viraston on hyväksyttävä tämä FSTD-laite yhteistyössä sen jäsenvaltion kanssa, joka on hyväksynyt tätä FSTD-laitetta käyttävän organisaation.

ORA.GEN.115   Organisaation hyväksymistodistuksen hakeminen

a)

Organisaation hyväksymistodistusta tai voimassa olevan hyväksymistodistuksen muuttamista koskeva hakemus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavat vaatimukset.

b)

Ensimmäistä hyväksymistodistusta hakevien on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka ne täyttävät asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetetut vaatimukset. Kyseisissä asiakirjoissa on kuvattava menettely niiden muutosten toteuttamiseksi, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, ja niistä ilmoittamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

ORA.GEN.120   Vaatimusten täyttämisen menetelmät

a)

Organisaatio voi käyttää viraston hyväksymille vaatimusten täyttämisen menetelmille vaihtoehtoisia menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset.

b)

Jos organisaatio haluaa käyttää vaihtoehtoista vaatimusten täyttämisen menetelmää, sen on ennen menetelmän täytäntöönpanoa toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle täydellinen kuvaus vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä. Kuvauksen on sisällettävä käsikirjoihin tai menetelmin mahdollisesti tarvittavat muutokset ja arviointi, joka osoittaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen.

Organisaatio voi panna nämä vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät täytäntöön toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksynnän perusteella saatuaan tästä kohdan ARA.GEN.120 d alakohdan mukaisen ilmoituksen.

ORA.GEN.125   Organisaation hyväksymisehdot ja oikeudet

Hyväksytyn organisaation on noudatettava organisaation hyväksymistodistuksen liitteenä olevissa hyväksymisehdoissa määritettyjä oikeuksia ja toiminnan laajuutta.

ORA.GEN.130   Organisaatioiden muutokset

a)

Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat

1)

organisaation hyväksymistodistuksen laajuuteen tai hyväksymisehtoihin tai

2)

kohdan ORA.GEN.200 a alakohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetun organisaation hallintojärjestelmän osiin,

edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää.

b)

Organisaation on haettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ja saatava se kaikkia sellaisia muutoksia varten, joiden osalta vaaditaan ennakkohyväksyntää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Hakemus on toimitettava ennen kyseisten muutosten tekemistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi todeta, että asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset edelleen täyttyvät, ja tarvittaessa muuttaa organisaation hyväksymistodistusta ja sen liitteenä olevia hyväksymisehtoja.

Organisaation on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki asiaankuuluvat asiakirjat.

Muutos voidaan toteuttaa vasta, kun toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu virallinen hyväksyntä kohdan ARA.GEN.330 mukaisesti.

Organisaation on toimittava muutosten aikana toimivaltaisen viranomaisen määräämien ehtojen mukaisesti.

c)

Kaikki muutokset, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, on toteutettava ja niistä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän hyväksymän, kohdan ARA.GEN.310 c alakohdan mukaisen menettelyn mukaisesti.

ORA.GEN.135   Voimassa pitäminen

a)

Organisaation hyväksymistodistus pysyy voimassa, jos

1)

organisaatio täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset ottaen huomioon kohdassa ORA.GEN.150 täsmennetyt poikkeamahavaintojen käsittelyä koskevat säännökset;

2)

toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy organisaatioon kohdan ORA.GEN.140 mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän; ja

3)

hyväksymistodistusta ei luovuteta tai peruuteta.

b)

Kun hyväksymistodistus peruutetaan tai luovutetaan, se on palautettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

ORA.GEN.140   Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttymisen toteamiseksi organisaation on annettava pääsy tiloihin ja ilma-aluksiin sekä mahdollisuus tarkastella asiakirjoja, kirjanpitoa, tietoja, menettelyjä ja muuta hyväksymistodistuksessa tarkoitetun toiminnan kannalta olennaista aineistoa, riippumatta siitä, onko toimintaa siirretty sopimuksella toisen tehtäväksi, sellaisille henkilöille, jotka on valtuuttanut

a)

kohdassa ORA.GEN.105 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai

b)

kohdan ARA.GEN.300 d alakohdan, kohdan ARA.GEN.300 e alakohdan tai kohdan ARO.RAMP säännösten nojalla toimiva viranomainen.

ORA.GEN.150   Poikkeamahavainnot

Saatuaan poikkeamahavaintoja koskevan ilmoituksen organisaation on

a)

määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen perimmäinen syy;

b)

tehtävä suunnitelma korjaavista toimenpiteistä; ja

c)

osoitettava korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla kyseisen viranomaisen kanssa sovitun ajanjakson aikana kohdan ARA.GEN.350 d alakohdan mukaisesti.

ORA.GEN.155   Välitön reagointi turvallisuusongelmaan

Organisaation on pantava täytäntöön

a)

toimivaltaisen viranomaisen kohdan ARA.GEN.135 c alakohdan mukaisesti määräämät turvallisuustoimenpiteet ja

b)

viraston asiasta julkaisemat pakolliset turvallisuustiedot, mukaan luettuina lentokelpoisuusmääräykset.

ORA.GEN.160   Poikkeamista ilmoittaminen

a)

Organisaation on ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 996/2010 (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/42/EY (3) tarkoitetuista onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista toimivaltaiselle viranomaiselle ja muille organisaatioille, joille niistä on lentotoiminnan harjoittajan valtion vaatimuksen mukaan ilmoitettava.

b)

Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilma-aluksen suunnittelusta vastaavalle organisaatiolle vaaratilanteesta, toimintahäiriöstä,; teknisestä viasta, teknisten rajoitusten ylittymisestä, osan 21 mukaisesti määrättyjen tietojen epätarkkuutta, puutteellisuutta tai epäselvyyttä ilmentävästä poikkeamasta ja muista epätavallisista seikoista, jotka ovat vaarantaneet tai olisivat voineet vaarantaa ilma-aluksen turvallisen toiminnan mutta eivät ole johtaneet onnettomuuteen tai vakavaan vaaratilanteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan säännösten soveltamista.

c)

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla, ja niihin on sisällyttävä kaikki organisaation tiedossa olevat tilanteeseen liittyvät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 996/2010, direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 (4) ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 (5) säännösten soveltamista.

d)

Ilmoitukset on tehtävä niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa siitä, kun organisaatio on havainnut ilmoituksen aiheena olevan tilanteen, elleivät poikkeukselliset olosuhteet tätä estä.

e)

Organisaation on tarvittaessa laadittava seurantaraportti yksityiskohtaisista toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa estääkseen vastaavanlaiset tapaukset jatkossa, heti kun kyseiset toimet on määritetty. Raportti on laadittava toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.

II   JAKSO

Hallinto

ORA.GEN.200   Hallintojärjestelmä

a)

Organisaation on perustettava, toteutettava ja pidettävä yllä hallintojärjestelmä, johon sisältyvät

1)

selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa, myös vastuullisen johtajan suora vastuu turvallisuudesta;

2)

kuvaus organisaation yleisistä turvallisuuteen liittyvistä toimintalinjoista ja periaatteista (turvallisuuspolitiikka);

3)

organisaation toimintaan sisältyvien ilmailuturvallisuusriskien tunnistaminen, niiden arviointi ja riskien hallinta, mukaan luettuina toimenpiteet riskin lieventämiseksi ja niiden tehokkuuden varmistaminen;

4)

henkilöstön tehtävien edellyttämän koulutuksen ja pätevyyden ylläpito;

5)

hallintojärjestelmän kaikkien keskeisten prosessien dokumentointi, mukaan luettuna prosessi, jolla varmistetaan henkilöstön tietoisuus vastuustaan, ja dokumentoinnin muutosmenettely;

6)

toiminto, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää asiaankuuluvat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on sisällyttävä järjestelmä poikkeamahavaintoja koskevan palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle, jotta voidaan varmistaa tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tehokas toteuttaminen; ja

7)

muut lisävaatimukset, joista on säädetty tämän osan ja muiden sovellettavien osien asiaankuuluvissa luvuissa.

b)

Hallintojärjestelmän on vastattava organisaation kokoa sekä sen toiminnan luonnetta ja monipuolisuutta, ja siinä on otettava huomioon toimintaan liittyvät vaarat ja riskit.

ORA.GEN.205   Alihankinta

a)

Alihankinnalla tarkoitetaan kaikkea organisaation hyväksynnän piiriin kuuluvaa toimintaa, jonka suorittaa joko toinen tällaiseen toimintaan hyväksytty organisaatio tai hyväksymätön organisaatio alihankintatyön teettävän organisaation hyväksynnän nojalla. Kun organisaatio teettää osan toiminnastaan alihankintana tai ostopalveluna, sen on varmistettava, että alihankitut tai ostetut palvelut tai tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia.

b)

Kun hyväksytty organisaatio tekee osasta toimintaansa alihankintasopimuksen sellaisen organisaation kanssa, jota ei ole hyväksytty tämän osan mukaisesti harjoittamaan kyseistä toimintaa, alihankintatyön tekevä organisaatio toimii alihankintasopimuksen tehneen organisaation hyväksynnän nojalla. Alihankintasopimuksen tehneen organisaation on varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se voi todeta sovellettavien vaatimusten edelleen täyttyvän.

ORA.GEN.210   Henkilöstövaatimukset

a)

Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja on vastuussa tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä.

b)

Organisaation on nimettävä henkilö tai henkilöryhmä, jonka vastuulla on varmistaa, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset. Nämä henkilöt vastaavat toiminnastaan viime kädessä vastuulliselle johtajalle.

c)

Organisaatiolla on oltava riittävä henkilöstö, jolla on vaadittava kelpoisuus suunniteltujen tehtävien ja toimintojen suorittamiseen sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

d)

Organisaation on pidettävä asianmukaisesti kirjaa henkilöstön kokemuksesta, kelpoisuudesta ja koulutuksesta c alakohdassa asetettujen vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi.

e)

Organisaation on varmistettava, että koko henkilöstö tuntee tehtäviensä toteuttamiseen liittyvät säännöt ja menettelyt.

ORA.GEN.215   Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

Organisaatiolla on oltava tilat ja välineet, joiden avulla kaikki suunnitellut tehtävät ja toiminnot voidaan toteuttaa ja niitä voidaan hallinnoida sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

ORA.GEN.220   Tietojen tallentaminen

a)

Organisaation on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jonka avulla toimintaa koskevat tiedot voidaan asianmukaisesti säilyttää ja luotettavasti jäljittää ja joka kattaa erityisesti kaikki kohdassa ORA.GEN.200 luetellut seikat.

b)

Tietojen tallennusmuoto on määritettävä organisaation menettelyissä.

c)

Tiedot on säilytettävä niin, että ne ovat suojassa vahingoittumiselta, muutoksilta ja varkaudelta.

LUKU ATO

HYVÄKSYTYT KOULUTUSORGANISAATIOT

I   JAKSO

Yleistä

ORA.ATO.100   Soveltamisala

Tässä luvussa määritetään sellaisia organisaatioita koskevat vaatimukset, jotka tarjoavat koulutusta lentolupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja hyväksymistodistuksia varten.

ORA.ATO.105   Hakeminen

a)

Koulutusorganisaation hyväksymistodistuksen hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle

1)

seuraavat tiedot:

i)

koulutusorganisaation nimi ja osoite;

ii)

toiminnan aiottu aloittamispäivämäärä;

iii)

koulutuspäällikön, lennonopettajien, simulaattorikouluttajien ja teoriakouluttajien henkilötiedot ja kelpoisuus;

iv)

niiden lentopaikkojen tai toimipaikkojen nimet ja osoitteet, joissa koulutus toteutetaan;

v)

luettelo koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista, mukaan luettuna niiden ryhmä, luokka tai tyyppi, rekisteritunnus, omistajat ja tarvittaessa lentokelpoisuustodistuksen luokka;

vi)

tarvittaessa luettelo lentoa simuloivista koulutuslaitteista (FSTD-laitteet), joita koulutusorganisaatio aikoo käyttää;

vii)

koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen tyyppi ja sitä vastaava koulutusohjelma; ja

2)

toiminta- ja koulutuskäsikirjat.

b)

Koelentokoulutusorganisaatiot. Edellä a alakohdan 1 alakohdan iv ja v alakohdan säännöksistä poiketen koelentokoulutusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden on toimitettava ainoastaan seuraavat tiedot:

1)

niiden tärkeimpien lentopaikkojen tai toimipaikkojen nimet ja osoitteet, joissa koulutus toteutetaan; ja

2)

luettelo koelentokoulutuksessa käytettävien ilma-alusten tyypeistä tai luokista.

c)

Jos kyseessä on hyväksymistodistuksen muuttaminen, hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiaankuuluvat osat a alakohdassa mainituista tiedoista ja asiakirjoista.

ORA.ATO.110   Henkilöstövaatimukset

a)

Organisaation on nimettävä koulutuspäällikkö. Koulutuspäälliköllä on oltava laaja kokemus opettamisesta hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen kannalta asiaankuuluvilla aloilla ja hyvät johtamisvalmiudet.

b)

Koulutuspäällikön tehtävänä on

1)

varmistaa, että annettava koulutus vastaa osan FCL vaatimuksia, ja koelentokoulutuksen osalta varmistaa, että osan 21 asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät ja koulutusohjelma on laadittu;

2)

varmistaa teoriakoulutuksen ja ilma-aluksella tai lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD-laite) annettavan lentokoulutuksen yhdistäminen tyydyttävällä tavalla; ja

3)

valvoa yksittäisten oppilaiden edistymistä.

c)

Teoriakouluttajilla on oltava

1)

käytännön ilmailutausta niiltä osa-alueilta, jotka ovat koulutuksen kannalta olennaisia, ja suoritettu opetusmenetelmiä koskeva kurssi; tai

2)

aiempaa kokemusta teoriaopetuksesta ja soveltuva teoreettinen tausta siinä oppiaineessa, jossa he antavat teoriakoulutusta.

d)

Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava osassa FCL vaadittu kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.

ORA.ATO.120   Tietojen tallentaminen

Seuraavat tiedot on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan koulutuksen päättymisen jälkeen:

a)

tiedot yksittäisille oppilaille annetusta maa-, lento- ja simulaattorikoulutuksesta;

b)

opettajien laatimat yksityiskohtaiset ja säännölliset seurantaraportit arviointeineen, mukaan luettuina oppilaan edistymisen seuraamiseksi säännöllisesti suoritettavat välitarkastuslennot ja maassa tehtävät kokeet; ja

c)

tiedot oppilaiden lupakirjoista ja niihin liittyvistä kelpuutuksista ja hyväksymistodistuksista, mukaan luettuina lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja kelpuutusten voimassaolon päättymispäivät.

ORA.ATO.125   Koulutusohjelma

a)

Koulutusohjelma on laadittava jokaista tarjolla olevaa kurssityyppiä varten.

b)

Koulutusohjelman on oltava osan FCL vaatimusten ja koelentokoulutuksen osalta osan 21 asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.

ORA.ATO.130   Koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja

a)

Hyväksytyn koulutusorganisaation on laadittava koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja, jotka sisältävät tiedot ja ohjeet, joiden avulla henkilöstö voi suorittaa tehtävänsä ja oppilaat saavat ohjausta kurssivaatimusten täyttämiseksi, ja pidettävä nämä käsikirjat ajan tasalla.

b)

Hyväksytyn koulutusorganisaation on saatettava koulutuskäsikirjassa, toimintakäsikirjassa ja hyväksytyn koulutusorganisaation hyväksymisasiakirjoissa olevat tiedot henkilöstön ja tarvittaessa oppilaiden saataville.

c)

Jos kyseessä on koelentokoulutusta tarjoava hyväksytty koulutusorganisaatio, toimintakäsikirjan on vastattava osassa 21 asetettuja koelentotoiminnan käsikirjan vaatimuksia.

d)

Toimintakäsikirjassa on määrättävä lennonopettajien lentoaikarajoitukset, mukaan luettuina lentotuntien ja lentotyötuntien enimmäismäärät sekä opetustehtävien välinen vähimmäislepoaika osan ORO mukaisesti.

ORA.ATO.135   Koulukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

a)

Hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä tarjottavien kurssien kannalta koulutukseen asianmukaisesti soveltuvia ilma-aluksia tai FSTD-laitteita.

b)

Hyväksytty koulutusorganisaatio saa tarjota koulutusta FSTD-laitteilla vain, jos se osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että

1)

FSTD:n spesifikaatiot ovat kyseisen koulutusohjelman kannalta riittävät;

2)

käytettävät FSTD-laitteet vastaavat osan FCL asiaankuuluvia vaatimuksia;

3)

jos kyseessä on lentosimulaattori, laite vastaa riittävän hyvin kyseistä ilma-alustyyppiä; ja

4)

se on perustanut järjestelmän FSTD-laitteen muutosten riittävää valvontaa varten ja varmistaakseen, että muutokset eivät vaikuta koulutusohjelman riittävyyteen.

c)

Jos lentokokeessa käytettävä ilma-alus on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytettävä lentosimulaattori, lentokoulutusohjelmasta annettava hyvitys rajoittuu enintään siihen, joka annettaisiin tyypin II lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNTP II) käytettäessä lentokoneiden osalta ja tyypin II tai III lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNTP II/III) käytettäessä helikoptereiden osalta.

d)

Koelentokoulutusorganisaatiot. Koelentokoulutukseen käytettävissä ilma-aluksissa on oltava koulutuksen tarkoitukseen sopiva asianmukainen koelentolaitteisto.

ORA.ATO.140   Lentopaikat ja toimipaikat

Tarjotessaan lentokoulutusta ilma-aluksella hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä sellaisia lentopaikkoja tai toimipaikkoja, joilla on kyseisten lentoliikkeiden koulutukseen soveltuvat alueet ja ominaisuudet, ottaen huomioon tarjottava koulutus ja käytettävän ilma-aluksen luokka ja tyyppi.

ORA.ATO.145   Koulutukseen osallistumisen edellytykset

a)

Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava, että oppilaat täyttävät kaikki osissa MED ja FCL asetetut koulutukseen osallistumisen edellytykset tarvittaessa osan 21 mukaisesti laadituissa tiedoissa määritellyllä tavalla.

b)

Kun kyseessä ovat koelentokoulutusta tarjoavat hyväksytyt koulutusorganisaatiot, oppilaiden on täytettävä kaikki osassa 21 asetetut koulutukseen osallistumisen edellytykset.

ORA.ATO.150   Koulutus kolmansissa maissa

Jos hyväksytty koulutusorganisaatio on hyväksytty tarjoamaan mittarilentokoulutusta kolmansissa maissa,

a)

koulutusohjelmaan on sisällyttävä lentoharjoittelua jäsenvaltiossa ennen mittarilentokokeen suorittamista ja

b)

mittarilentokoe on suoritettava jäsenvaltiossa.

II   JAKSO

Lisävaatimukset hyväksytyille koulutusorganisaatioille, jotka tarjoavat koulutusta CPL-, MPL- ja ATPL-lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja hyväksymistodistuksia varten

ORA.ATO.210   Henkilöstövaatimukset

a)

Koulutuspäällikkö. Koelentokoulutusta tarjoavia hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita lukuun ottamatta nimetyllä koulutuspäälliköllä on oltava laaja kokemus opettamisesta ammattilentäjän lupakirjoja sekä niihin liittyviä kelpuutuksia tai hyväksymistodistuksia varten.

b)

Päälennonopettaja. Lennonopetusta tarjoavan hyväksytyn koulutusorganisaation on nimettävä päälennonopettaja, joka vastaa lennonopettajien ja simulaattorikouluttajien valvonnasta sekä lento- ja simulaattorikoulutuksen standardisoinnista. Päälennonopettajalla on oltava korkein ammattilentäjän lupakirja ja siihen liittyvät kelpuutukset, jotka tarvitaan annettavaan lentokoulutukseen, sekä opettajakelpuutus, johon kuuluu oikeus opettaa vähintään yhtä tarjotuista kursseista.

c)

Pääteoriakouluttaja. Teoriakoulutusta tarjoavan hyväksytyn koulutusorganisaation on nimettävä pääteoriakouluttaja, joka vastaa kaikkien teoriakouluttajien valvonnasta ja teoriakoulutuksen standardisoinnista. Pääteoriakouluttajalla on oltava laaja kokemus teoriakouluttajana niillä aloilla, jotka ovat olennaisia hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen kannalta.

ORA.ATO.225   Koulutusohjelma

a)

Koulutusohjelmaan on sisällyttävä lento- ja teoriakoulutuksen jaottelu esitettynä viikoittain tai jaksoittain, luettelo vakioharjoituksista ja yhteenveto opetussuunnitelmasta.

b)

Koulutusohjelman sisältö ja opetusjärjestys määrätään koulutuskäsikirjassa.

ORA.ATO.230   Koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja

a)

Koulutuskäsikirjassa on esitettävä jokaisen koulutusvaiheen vaatimukset, päämäärät ja oppimistavoitteet, jotka oppilaiden on saavutettava, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

koulutussuunnitelma,

lentoa edeltävä ohjeistus (briefing) ja lentoharjoitukset,

tarvittaessa lentokoulutus FSTD-laitteella,

teoriaopetus.

b)

Toimintakäsikirjassa on annettava asiaankuuluvat tiedot tietyille henkilöstöryhmille, kuten lennonopettajille, simulaattorikouluttajille, teoriakouluttajille sekä lentotoiminnasta ja huollosta vastaavalle henkilöstölle, ja siihen on sisällyttävä yleiset, tekniset, reittikohtaiset ja henkilöstön koulutusta koskevat tiedot.

III   JAKSO

Tietyntyyppistä koulutusta tarjoavia hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita koskevat lisävaatimukset

1   luku

Etäopetuskurssi

ORA.ATO.300   Yleistä

Hyväksytty koulutusorganisaatio voidaan hyväksyä järjestämään moduuleista koostuvia kurssiohjelmia etäopetuksen avulla seuraavissa tapauksissa:

a)

moduuleista koostuvat teoriakurssit;

b)

lisäteoriakurssit luokka- tai tyyppikelpuutusta varten tai

c)

hyväksytyt valmistavat teoriakurssit ensimmäistä monimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutusta varten.

ORA.ATO.305   Luokkaopetus

a)

Kaikkiin moduuleista koostuvien etäopetuskurssien oppiaineisiin on sisällyttävä myös luokkaopetusta.

b)

Varsinaisen luokkaopetusajan on oltava vähintään 10 prosenttia kurssin koko kestosta.

c)

Tätä varten hyväksytyn koulutusorganisaation päätoimipaikassa tai muissa sopivissa tiloissa on oltava käytettävissä luokkahuoneet.

ORA.ATO.310   Opettajat

Kaikkien opettajien on tunnettava etäopetuskurssiohjelman vaatimukset.

2   luku

Kokonaan simulaattorilla annettava lentokoulutus (ZFTT)

ORA.ATO.330   Yleistä

a)

Osassa FCL tarkoitettu kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta koskeva hyväksyntä annetaan ainoastaan hyväksytyille koulutusorganisaatioille, joilla on oikeudet harjoittaa myös kaupallista lentoliikennettä, tai hyväksytyille koulutusorganisaatioille, jotka ovat sopineet erityisjärjestelyistä kaupallisen lentoliikenteen harjoittajien kanssa.

b)

Kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta koskeva hyväksyntä annetaan ainoastaan, jos lentoliikenteen harjoittajalla on vähintään 90 päivää lentotoimintakokemusta kyseisellä lentokonetyypillä.

c)

Jos kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta tarjoaa sellainen hyväksytty koulutusorganisaatio, joka on sopinut erityisjärjestelyistä lentoliikenteen harjoittajan kanssa, 90 päivän lentotoimintakokemusta koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos tyyppikouluttajalla, joka osallistuu lisäksi vaadittaviin lentoonlähtöihin ja laskuihin osan ORO mukaisesti, on lentotoimintakokemusta kyseisellä lentokonetyypillä.

ORA.ATO.335   Lentosimulaattori

a)

Kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta varten hyväksytyn lentosimulaattorin on oltava toimintakuntoinen hyväksytyn koulutusorganisaation hallintojärjestelmässä asetettujen edellytysten mukaisesti.

b)

Lentosimulaattorin liike- ja näkymäjärjestelmien on oltava täysin toimintakuntoisia kohdassa ORA.FSTD.205 tarkoitettujen FSTD-laitteisiin sovellettavien hyväksyntäspesifikaatioiden mukaisesti.

3   luku

Usean ohjaajan miehistölupakirjaa (MPL) koskevat kurssit

ORA.ATO.350   Yleistä

Oikeus järjestää MPL-lupakirjan integroituja kursseja ja MPL-kouluttajakursseja annetaan hyväksytylle koulutusorganisaatiolle ainoastaan, jos sillä on myös oikeus harjoittaa kaupallista lentoliikennettä tai se on sopinut erityisjärjestelyistä kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan kanssa.

4   luku

Koelentokoulutus

ORA.ATO.355   Koelentokoulutusorganisaatiot

a)

Hyväksytty koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty tarjoamaan koelentokoulutusta luokan 1 tai 2 koelentokelpuutusta varten osan FCL mukaisesti, voi saada laajemmat oikeudet muiden luokkien koelentoja ja muiden luokkien koelentohenkilöstöä koskevan koulutuksen tarjoamista varten edellyttäen, että

1)

osan 21 asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät ja

2)

hyväksytty koulutusorganisaatio ja osassa 21 tarkoitettu organisaatio, jonka palveluksessa nämä henkilöt ovat tai joka aikoo ottaa heidät palvelukseensa, ovat sopineet erityisjärjestelyistä.

b)

Koulutuskirjanpitoon on sisällyttävä koulutusohjelmassa vaaditut oppilaiden kirjalliset raportit sekä tarvittaessa koelennon tyypin kannalta asiaankuuluvien tallennettujen parametrien käsittely ja analysointi.

LUKU FSTD

LENTOA SIMULOIVIA KOULUTUSLAITTEITA (FSTD) KÄYTTÄVIÄ ORGANISAATIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET JA LAITTEIDEN HYVÄKSYNTÄ

I   JAKSO

FSTD-laitteita käyttäviä organisaatioita koskevat vaatimukset

ORA.FSTD.100   Yleistä

a)

FSTD:n hyväksymistodistuksen hakijan on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle perustaneensa kohdan ORA.GEN II jakson mukaisen hallintojärjestelmän. Näin varmistetaan, että hakijalla on suoraan tai alihankintasopimuksen kautta valmiudet ylläpitää suorituskykyä, toimintoja ja muita FSTD:n hyväksyntätasoa varten määritettyjä ominaisuuksia ja valvoa FSTD-laitteen asennusta.

b)

Jos hakija on tämän osan mukaisesti myönnetyn hyväksymistodistuksen haltija, FSTD:n spesifikaatiot on esitettävä

1)

koulutusorganisaation hyväksymistodistuksen ehdoissa tai

2)

koulutuskäsikirjassa, jos kyseessä on lentotoimintaluvan haltija.

ORA.FSTD.105   FSTD:n hyväksymistodistuksen voimassa pitäminen

a)

FSTD:n hyväksynnän voimassa pitämiseksi FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on suoritettava kaikki hyväksyntätestauksen pääohjeistossa (MQTG) tarkoitetut kokeet, toimintakokeet ja subjektiiviset kokeet vaiheittain 12 kuukauden aikana.

b)

Tulokset on päivättävä, merkittävä analysoiduiksi ja arvioiduiksi ja säilytettävä kohdan ORA.FSTD.240 mukaisesti sen osoittamiseksi, että FSTD:n taso pidetään yllä.

c)

Käyttöön on otettava konfiguraation valvontajärjestelmä hyväksytyn FSTD-laitteen laitteiston ja ohjelmiston jatkuvan eheyden varmistamiseksi.

ORA.FSTD.110   Muutokset

a)

FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on perustettava järjestelmä, jonka avulla tunnistetaan, arvioidaan ja toteutetaan sen käyttämien FSTD-laitteiden merkittävät muutokset, ja pidettävä yllä tätä järjestelmää ottaen huomioon erityisesti

1)

ilma-aluksen muutokset, jotka ovat olennaisia koulutuksen, lentokokeiden ja tarkastuslentojen kannalta, riippumatta siitä, vaaditaanko niitä lentokelpoisuusmääräyksessä; ja

2)

FSTD-laitteen, myös liike- ja näkymäjärjestelmien, muutokset, jotka ovat olennaisia koulutuksen, lentokokeiden ja tarkastuslentojen kannalta, kuten tietojen muutosten tapauksessa.

b)

FSTD-laitteen laitteiston ja ohjelmiston muutokset, jotka vaikuttavat käsittelyominaisuuksiin, suorituskykyyn ja järjestelmien toimintaan, tai liike- tai näkymäjärjestelmän merkittävät muutokset on arvioitava, jotta niiden vaikutus alkuperäisiin hyväksymiskriteereihin voidaan määrittää. Organisaation on laadittava muutokset validointikokeisiin, joihin muutoksilla on ollut vaikutusta. Organisaation on testattava FSTD-laite uusien kriteerien mukaisesti.

c)

Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen merkittävistä muutoksista, jotta voidaan määrittää, ovatko suoritetut testit tyydyttäviä. Toimivaltainen viranomainen päättää, onko FSTD-laitteen erityisarviointi tarpeellista, ennen kuin sitä voidaan käyttää koulutuksessa muutoksen jälkeen.

ORA.FSTD.115   Asennukset

a)

FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on varmistettava, että

1)

FSTD-laite sijoitetaan sopivaan ympäristöön, jossa se toimii turvallisesti ja luotettavasti;

2)

kaikille FSTD-laitteen käyttäjille ja huoltohenkilöstölle annetaan FSTD-laitteen turvallisuutta koskevat ohjeet sen varmistamiseksi, että he ovat tietoisia kaikista FSTD-laitteen turvallisuusvarusteista ja -menetelmistä hätätilanteessa, ja

3)

FSTD-laite ja sen asennukset vastaavat paikallisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä.

b)

FSTD-laitteen turvallisuusominaisuudet, kuten hätäpysäytys ja hätävalaistus, on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa.

ORA.FSTD.120   Lisälaitteet

Jos FSTD-laitteeseen on asennettu lisälaitteita, vaikka se ei olisi hyväksynnän kannalta tarpeellista, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava ne varmistaakseen, että ne eivät heikennä koulutuksen laatua.

II   JAKSO

FSTD:n hyväksyntää koskevat vaatimukset

ORA.FSTD.200   FSTD:n hyväksynnän hakeminen

a)

FSTD:n hyväksymistodistusta koskevan hakemuksen tekee toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla

1)

perusmittarilennon harjoituslaitteen osalta kyseisen laitteen valmistaja;

2)

kaikissa muissa tapauksissa organisaatio, joka aikoo käyttää FSTD-laitetta.

b)

Ensimmäistä hyväksyntää hakevien on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka ne aikovat täyttää tässä asetuksessa asetetut vaatimukset. Kyseisiin asiakirjoihin on sisällyttävä menettely, joka on laadittu kohdissa ORA.GEN.130 ja ORA.FSTD.230 asetettujen vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

ORA.FSTD.205   FSTD-laitteiden hyväksyntäspesifikaatiot

a)

Viraston on annettava asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan mukaisesti hyväksyntäspesifikaatiot, jotka ovat vakiomuotoinen menetelmä sen osoittamiseksi, että FSTD-laitteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteen III keskeiset vaatimukset.

b)

Hyväksyntäspesifikaatioiden on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja täsmällisiä, jotta niillä voidaan osoittaa hakijoille ehdot, joiden nojalla hyväksynnät myönnetään.

ORA.FSTD.210   Hyväksymisperusta

a)

FSTD:n hyväksymistodistuksen myöntämisen hyväksymisperusta koostuu seuraavista:

1)

viraston laatimat sovellettavat hyväksyntäspesifikaatiot, jotka ovat voimassa ensimmäisen hyväksynnän hakemispäivänä;

2)

tarvittaessa osan 21 nojalla hyväksytyissä tiedoissa määritetty ilma-aluksen hyväksyntäaineisto, ja

3)

mahdolliset toimivaltaisen viranomaisen määräämät erityisehdot, jos hyväksyntäspesifikaatioissa ei ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia standardeja FSTD-laitetta varten, koska FSTD-laitteessa on uusia tai erilaisia ominaisuuksia verrattuna laitteeseen, johon sovellettavat hyväksyntäspesifikaatiot perustuvat.

b)

Tätä hyväksymisperustaa sovelletaan jatkossa FSTD-laitteen hyväksyntää uusittaessa, ellei sen luokkaa muuteta.

ORA.FSTD.225   Voimassaoloaika ja voimassa pitäminen

a)

Lentosimulaattorin (FFS), lentokoulutuslaitteen (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteen (FNPT) hyväksyntä pysyy voimassa, jos

1)

FSTD-laite ja sitä käyttävä organisaatio täyttävät sovellettavat vaatimukset;

2)

toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy organisaatioon kohdan ORA.GEN.140 mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän; ja

3)

hyväksymistodistusta ei luovuteta tai peruuteta.

b)

Kohdan ARA.FSTD.210 b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettua 12 kuukauden jaksoa voidaan pidentää enintään 36 kuukauteen seuraavissa tapauksissa:

1)

FSTD-laitteelle on tehty ensimmäinen ja vähintään yksi määräaikaisarviointi, joissa sen on todettu vastaavan hyväksyntäperustaa;

2)

FSTD:n hyväksymistodistuksen haltija on suoriutunut hyväksytysti säännöllisistä FSTD-laitteen arvioinneista vähintään edellisten 36 kuukauden ajan;

3)

toimivaltainen viranomainen suorittaa kohdan ORA.GEN.200 a alakohdan 6 alakohdassa määritetyn organisaation vaatimustenmukaisuuden valvontajärjestelmän virallisen auditoinnin 12 kuukauden välein; ja

4)

organisaation nimeämä riittävän kokenut henkilö arvioi hyväksyntätestioppaan (QTG) säännölliset uusintapainokset ja toteuttaa asiaankuuluvat toimintakokeet ja subjektiiviset kokeet 12 kuukauden välein sekä lähettää toimivaltaiselle viranomaiselle raportin näiden tuloksista.

c)

Perusmittarilennon harjoituslaitteen hyväksyntä pysyy voimassa edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen tekee sovellettavan hyväksyntäperustan mukaisuutta koskevan säännöllisen arvioinnin kohdan ARA.FSTD.120 mukaisesti.

d)

Kun hyväksynnästä luovutaan tai se peruutetaan, FSTD:n hyväksymistodistus on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

ORA.FSTD.230   Hyväksyttyyn FSTD-laitteeseen tehtävät muutokset

a)

FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista FSTD-laitteeseen ehdotetuista muutoksista, joita ovat muun muassa

1)

suuret muutostyöt;

2)

FSTD-laitteen sijainnin muuttuminen ja

3)

FSTD-laitteen käytöstä poistaminen.

b)

FSTD:n hyväksyntätason korotusta varten organisaation on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksyntätason korotusta koskevaa arviointia. Organisaation on tehtävä kaikki vaadittua hyväksyntätasoa varten edellytettävät validointikokeet. Aikaisempien arviointien tuloksia ei saa käyttää arvioitaessa FSTD:n suorituskykyä hyväksyntätason korotusta varten.

c)

Kun FSTD-laite siirretään uuteen paikkaan, organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta ennen siirron toteutusta ja toimitettava siirtoon liittyvien toimien aikataulu.

Ennen FSTD-laitteen käyttöönottoa uudessa paikassa organisaation on suoritettava vähintään kolmasosa validointikokeista sekä toimintakokeet ja subjektiiviset kokeet varmistaakseen, että FSTD:n suorituskyky vastaa alkuperäistä hyväksyntästandardia. Jäljennös testausasiakirjoista on säilytettävä FSTD:n asiakirjojen kanssa toimivaltaisen viranomaisen tarkastelua varten.

Toimivaltainen viranomainen voi arvioida FSTD-laitteen siirron jälkeen. Arviointi on toteutettava FSTD-laitteen alkuperäisen hyväksyntäperustan mukaisesti.

d)

Jos organisaatio suunnittelee FSTD-laitteen poistamista aktiivisesta käytöstä pitkiksi ajanjaksoiksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja järjestettävä sopivat varmistustoimet ajanjaksolle, jolloin FSTD-laite ei ole käytössä.

Organisaation on sovittava toimivaltaisen viranomaisen kanssa käytöstä poistamista, säilytystä ja uudelleen käyttöön ottamista koskevasta suunnitelmasta sen varmistamiseksi, että FSTD-laite voidaan palauttaa toimintatilaan sen alkuperäisellä hyväksyntätasolla.

ORA.FSTD.235   FSTD:n hyväksynnän siirtäminen

a)

Kun FSTD-laitetta käyttävä organisaatio vaihtuu, uuden organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta etukäteen sopiakseen FSTD:n siirtämistä koskevasta suunnitelmasta.

b)

Toimivaltainen viranomainen voi suorittaa arvioinnin FSTD-laitteen alkuperäisen hyväksyntäperustan mukaisesti.

c)

Jos FSTD-laite ei enää vastaa sen alkuperäistä hyväksyntäperustaa, organisaation on haettava uutta FSTD:n hyväksymistodistusta.

ORA.FSTD.240   Tietojen tallentaminen

FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on tallennettava

a)

kaikki asiakirjat, joilla kuvataan ja todistetaan FSTD-laitteen alkuperäinen hyväksyntäperusta ja -taso FSTD:n käyttöiän ajan; ja

b)

kuhunkin FSTD-laitteeseen ja vaatimustenmukaisuusvalvontaan liittyvät toistuvat asiakirjat ja raportit vähintään viiden vuoden ajalta.

LUKU AeMC

ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSET

I   JAKSO

Yleistä

ORA.AeMC.105   Soveltamisala

Tässä luvussa asetetaan lisävaatimukset, jotka organisaation on täytettävä saadakseen ilmailulääketieteen keskukselle myönnettävän hyväksynnän tai jatkaakseen sen voimassaoloa, jotta se voi myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, ensimmäiset luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset mukaan luettuina.

ORA.AeMC.115   Hakemus

Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksymistodistuksen hakijoiden on

a)

täytettävä kohdan MED.D.005 vaatimukset ja

b)

kohdassa ORA.GEN.115 vaadittujen organisaation hyväksyntää varten toimitettavien asiakirjojen lisäksi toimitettava tiedot sidoksistaan tai yhteyksistään sairaaloihin tai lääketieteellisiin laitoksiin erikoislääkärin suorittamia lääkärintarkastuksia varten.

ORA.AeMC.135   Voimassa pitäminen

Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksymistodistus myönnetään rajoittamattomaksi voimassaoloajaksi. Se pysyy voimassa, jos todistuksen haltija ja organisaation ilmailulääkärit

a)

täyttävät kohdan MED.D.030 vaatimukset ja

b)

varmistavat jatkuvan kokemuksensa ylläpidon suorittamalla riittävän määrän luokan 1 lääkärintarkastuksia joka vuosi.

II   JAKSO

Hallinto

ORA.AeMC.200   Hallintojärjestelmä

Ilmailulääketieteen keskuksen on perustettava hallintojärjestelmä, johon sisältyvät kohdassa ORA.GEN.200 tarkoitetut seikat, ja pidettävä yllä tätä järjestelmää; lisäksi sen on perustettava menettelyt

a)

osan MED mukaisia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia varten ja

b)

lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi kaikkina aikoina.

ORA.AeMC.210   Henkilöstövaatimukset

a)

Ilmailulääketieteen keskuksella on oltava

1)

ilmailulääkäri, joka on nimetty ilmailulääketieteen keskuksen päälliköksi ja jolla on oikeus myöntää luokan 1 lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sekä riittävä kokemus ilmailulääketieteestä tehtäviensä suorittamiseksi; ja

2)

henkilöstö, johon kuuluu riittävä määrä täysin päteviä ilmailulääkäreitä ja muuta teknistä henkilöstöä ja asiantuntijoita.

b)

Ilmailulääketieteen keskuksen päällikkö vastaa lääkärintarkastusten tulosten arvioinnin koordinoimisesta ja lausuntojen, todistusten ja ensimmäisten luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten allekirjoittamisesta.

ORA.AeMC.215   Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

Ilmailulääketieteen keskuksella on oltava lääketieteellistekniset tilat ja välineet, jotka soveltuvat hyväksyttyyn toimialaan kuuluvien oikeuksien käyttämistä varten tarvittavien ilmailulääketieteellisten tarkastusten suorittamiseen.

ORA.AeMC.220   Tietojen tallentaminen

Kohdassa ORA.GEN.200 vaadittujen tietojen lisäksi ilmailulääketieteen keskuksen on

a)

säilytettävä asiakirjat, joissa on tiedot lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten suoritetuista lääkärintarkastuksista ja arvioinneista ja niiden tuloksista, vähintään 10 vuoden ajan viimeisen tarkastuksen päivämäärän jälkeen; ja

b)

säilytettävä kaikki lääketieteelliset tiedot siten, että niiden luottamuksellisuus varmistetaan kaikkina aikoina.


(1)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)  EUVL L 294, 13.11.2007, s. 3.

(5)  EUVL L 295, 14.11.2007, s. 7.