ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.071.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
9. maaliskuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/142/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012, unionin liittymisestä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29, joka koskee ajoneuvojen hyväksyntää koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta ( 1 )

1

 

 

2012/143/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan unionin kannasta jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen sekä valodiodivalonlähteitä (LED-valonlähteitä) koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 193/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 560/2005 täytäntöönpanosta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 194/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2012

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 195/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden unionin myyntihinnoista kalastusvuonna 2012

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 196/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2012 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2012 vahvistettavista viitehinnoista

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 198/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden unionin vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuonna 2012

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 199/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, kalastusvuoden 2012 aikana markkinoilta poistettujen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävistä kiinteistä arvoista

29

 

*

Komission asetus (EU) N:o 200/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 201/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse nitroksiniilistä ( 1 )

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 202/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pegyloidusta naudan granulosyyttien kasvutekijästä ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 203/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaista viiniä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

42

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 204/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/144/YUTP, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun päätöksen 2010/656/YUTP täytäntöönpanosta

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2012,

unionin liittymisestä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29, joka koskee ajoneuvojen hyväksyntää koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/142/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) 27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta annetun Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 29 (3), jäljempänä ’E-sääntö nro 29’, yhdenmukaisten vaatimusten tarkoituksena on poistaa tekniset esteet vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen sopimuspuolten väliseltä moottoriajoneuvojen kaupalta ja varmistaa ajoneuvon matkustajien korkeatasoinen turvallisuus ja suoja.

(2)

Kun unioni liittyi vuoden 1958 tarkistettuun sopimukseen, se liittyi erinäisiin päätöksen 97/836/EY liitteessä II lueteltuihin E-sääntöihin; E-sääntö nro 29 ei kuitenkaan sisältynyt tuohon luetteloon.

(3)

Ottaen huomioon E-sääntöön nro 29 tehdyt tarkistukset ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 (4), jonka mukaan unioni ottaa huomioon E-säännön nro 29, mainittu E-sääntö olisi otettava osaksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaa EU:n järjestelmää,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään ajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta annettu Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö nro 29.

2 artikla

Sisällytetään ajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta annettu Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö nro 29 moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaan EU:n järjestelmään.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Komissio ilmoittaa tästä päätöksestä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LIDEGAARD


(1)  EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Hyväksyntä 19. tammikuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 304, 20.11.2010, s. 21.

(4)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2012,

Euroopan unionin kannasta jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen sekä valodiodivalonlähteitä (LED-valonlähteitä) koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen

(2012/143/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) 27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (2)

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Moottoriajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista jalankulkijoiden turvallisuuden osalta annetun Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntöluonnoksen (3) ja moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä merkinantovaloissa käytettäväksi tarkoitettujen valodiodivalonlähteiden (LED-valonlähteiden) hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun UN/ECE:n sääntöluonnoksen (4) yhdenmukaisten vaatimusten tarkoituksena on poistaa tekniset esteet vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen sopimuspuolten väliseltä moottoriajoneuvojen kaupalta ja varmistaa kyseisten ajoneuvojen korkeatasoinen käyttöturvallisuus ja -suojaus.

(2)

Euroopan unionin kanta mainittuihin sääntöluonnoksiin olisi määriteltävä, ja lisäksi olisi päätettävä, että unioni äänestää komission edustamana niiden hyväksymisen puolesta.

(3)

Sekä jalankulkijoiden turvallisuutta että valodiodivalonlähteitä (LED-valonlähteitä) koskeva sääntöluonnos olisi sisällytettävä moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaan EU:n järjestelmään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asiakirjaan ECE TRANS/WP.29/2010/127 sisältyvä luonnos UN/ECE:n säännöksi moottoriajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista jalankulkijoiden turvallisuuden osalta.

2 artikla

Hyväksytään asiakirjaan ECE TRANS/WP.29/2010/44 sisältyvä luonnos UN/ECE:n säännöksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä merkinantovaloissa käytettäväksi tarkoitettujen valodiodivalonlähteiden (LED-valonlähteiden) hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista ja sen oikaisut.

3 artikla

Unioni äänestää komission edustamana 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen UN/ECE:n sääntöluonnosten hyväksymisen puolesta Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin hallintokomitean tulevassa kokouksessa.

4 artikla

Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (5) 35 ja 36 artiklan säännösten mukaisesti tunnustetaan moottoriajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista jalankulkijoiden turvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnoksen sekä jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 78/2009 (6) liitteessä I olevassa 3.1, 3.3, 3.4 ja 3.5 kohdassa esitettyjen vaatimusten vastaavuus.

5 artikla

Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut UN/ECE:n sääntöluonnokset sisällytetään moottoriajoneuvoja tyyppihyväksyntää koskevaan EU:n järjestelmään.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LIDEGAARD


(1)  EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Lausunto, annettu 19. tammikuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  UN/ECE:n asiakirja ECE TRANS/WP.29/2010/127.

(4)  UN/ECE:n asiakirja ECE TRANS/WP.29/2010/44.

(5)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(6)  EUVL L 35, 4.2.2009, s. 1.


ASETUKSET

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/5


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 193/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 560/2005 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi 12 päivänä huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 ja erityisesti sen 11 a artiklan 2 ja 5 kohdan (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 560/2005.

(2)

Tarkasteltuaan uudelleen luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin asetuksessa (EY) 560/2005 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, neuvosto katsoo, ettei tiettyjen henkilöiden luettelossa pitämiselle ole enää perusteita.

(3)

Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa luettelossa olevaa henkilöä ja liitteessä I A olevassa luettelossa olevia henkilöitä koskevat tiedot olisi saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 560/2005 liitteessä I oleva seuraavaa henkilöä koskeva kohta:

Désiré Tagro

korvataan tämän asetuksen liitteessä I esitetyllä kohdalla.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 560/2005 liite I A korvataan tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BØDSKOV


(1)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.


LIITE I

1 artiklassa tarkoitettu kohta

”Désiré TAGRO. Passi nro: PD – AE 065FH08. Syntymäaika: 27.1.1959. Syntymäpaikka: Issia, Norsunluurannikko. Kuollut 12.4.2011 Abidjanissa.

Niin kutsutun ”presidentin” Laurent Gbagbon kansliapäällikkö: Laurent Gbagbon laittoman hallinnon jäsen, rauhan- ja sovintoprosessin estäminen, presidentinvaalien tuloksen kieltäminen, osallistuminen kansanliikkeiden väkivaltaiseen tukahduttamiseen. YK merkinnyt luetteloon: 30.3.2011 (Euroopan unioni merkinnyt luetteloon: 22.12.2010).”


LIITE II

”LIITE I A

Luettelo 2, 4 ja 7 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joita YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea ei ole nimennyt

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Kadet Bertin

Synt. 1957 Mamassa

Laurent Gbagbon erityisneuvonantaja turvallisuus-, puolustus- ja sotilaskalustoasioissa, Gbagbon entinen puolustusministeri.

Laurent Gbagbon veljen- tai sisarenpoika.

Maanpaossa Ghanassa. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Vastuussa julmuuksista ja tahdonvastaisista katoamisista sekä puolisotilaallisten joukkojen ja ”nuorten isänmaanystävien” (COJEP) rahoittamisesta ja aseistamisesta.

Mukana aseiden rahoittamisessa ja laittomassa kaupassa ja asevientikiellon kiertämisessä.

Kadet Bertinillä oli läheiset suhteet länsiosan puolisotilaallisiin joukkoihin ja hän oli Gbagbon yhteyshenkilö suhteissa näihin ryhmiin. Osallistui ”Force Liman” (kuolemanjoukkojen) perustamiseen.

Jatkaa maanpaossa Ghanassa aseellisen vastavallankaappauksen valmistelua. Vaatii myös Gbagbon välitöntä vapauttamista.

Kadet Bertin on taloudellisten resurssiensa, laittoman asekaupan verkostojen tuntemuksensa ja yhä edelleen aktiivisiin puolisotilaallisiin ryhmiin (erityisesti Liberiassa) pitämiensä yhteyksien vuoksi todellinen uhka Norsunluurannikon turvallisuudelle ja vakaudelle.

2.

Oulaï Delafosse

Synt. 28.10.1968

Entinen Toulepleun aliprefekti. Isänmaallisen vastarintaliikkeen ”l’Union Patriotique de Résistance du Grand Ouest” johtaja.

Puolisotilaallisten joukkojen johtajana vastuussa väkivallasta ja rikoksista erityisesti Toulepleun alueella.

Otti vastaan käskyjä suoraan Kadet Bertiniltä ja toimi vaalien jälkeisen kriisin aikana erittäin aktiivisesti liberialaisten palkkasotilaiden värväämisessä ja Liberiasta peräisin olevien aseiden laittomassa kaupassa. Hänen joukkonsa terrorisoivat aluetta koko vaalien jälkeisen kriisin ajan ja surmasivat satoja Norsunluurannikon pohjoisosasta lähtöisin olevia henkilöitä.

On äärimmäisten poliittisten näkemystensä, Kadet Bertiniin ylläpitämiensä läheisten suhteiden ja liberialaisiin palkkasotilaisiin ylläpitämiensä tiiviiden yhteyksien vuoksi edelleen uhka maan vakaudelle.

3.

Pastor Gammi

 

Vuonna 2004 perustetun Norsunluurannikon länsiosan vapauttamista ajavan liikkeen (Mouvement ivoirien pour la Libération de l’Ouest, MILOCI) johtaja. Osallistui Gbagboa kannattavan MILOCI-liikkeen johtajana useisiin joukkomurhiin ja julmuuksiin.

Maanpaossa Ghanassa (todennäköisesti Takoradissa). Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

On liittynyt maanpakonsa aikana Norsunluurannikon vapauttamista ajavaan kansainväliseen liittoutumaan (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI)), joka ajaa aseellista vastarintaa Gbagbon saattamiseksi takaisin valtaan.

4.

Marcel Gossio

Synt. 18.2.1951 Adjaméssa

Passi nro: 08AA14345 (voimassa 6.10.2013 saakka)

Paennut Norsunluurannikolta. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Osallistunut julkisten varojen kavaltamiseen sekä puolisotilaallisten joukkojen rahoittamiseen ja aseistamiseen.

Keskeinen henkilö Gbagbon lähipiirin ja puolisotilaallisten joukkojen rahoittamisessa. Myös keskeinen hahmo laittomassa asekaupassa.

Gossion kavaltamat varat ja hänen laittoman asekaupan verkostojen tuntemuksensa aiheuttavat sen, että hän on edelleen uhka Norsunluurannikon vakaudelle ja turvallisuudelle.

5.

Justin Koné Katina

 

Pakoilee Ghanassa. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Osallistui Länsi-Afrikan valtioiden keskuspankin (BCEAO) ryöstöön.

Pitää maanpaossakin itseään Gbagbon edustajana. Väitti 12.12.2011 annetussa lehdistötiedotteessa, että Ouattara ei voittanut vaaleja ja että uusi hallinto on laiton. Hän kehottaa vastarintaan ja katsoo, että Gbagbo palaa vielä valtaan.

6.

Ahoua Don Mello

Synt. 23.6.1958 Bongouanoussa

Passi nro: PD-AE/044GN02 (voimassa 23.2.2013 saakka)

Laurent Gbagbon tiedottaja. Laittoman hallituksen entinen infrastruktuuri- ja hygieniaministeri.

Maanpaossa Ghanassa. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Katsoo maanpakoon lähtönsä jälkeenkin, että presidentti Ouattaran valinta oli vilpillinen, eikä tunnusta hänen asemaansa. Kieltäytyy vastaamasta Norsunluurannikon hallituksen vetoomukseen sovinnon puolesta, kiihottaa säännöllisesti kapinaan lehdistössä ja tekee ”mobilisointikierroksia” Ghanan pakolaisleireissä.

Julisti joulukuussa 2011, että Norsunluurannikko on ”piiritetty heimovaltio” ja että ”Ouattaran hallinnon päivät ovat luetut”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Synt. 9.9.1944.

Vanhan passin nro: AE/46CR05

Rauhaa ajavan isänmaallisen ryhmittymän (Groupement des Patriotes pour la Paix, GPP) johtaja.

Norsunluurannikon vapauttamista ajavan kansainvälisen liittoutuman (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire, CILCI) perustaja.

Puolisotilaallisten joukkojen johtaja vuodesta 2002, johtanut GPP-ryhmittymää vuodesta 2003. Hänen johdollaan GPP:stä tuli Gbagbon aseellinen ryhmittymä Abidjanissa ja maan eteläosassa.

Oli GPP:ssä toimiessaan vastuussa erittäin monista julmuuksista, jotka kohdistuivat pääasiassa pohjoisesta lähtöisin olevaan väestöön ja aiemman hallinnon vastustajiin.

Osallistui henkilökohtaisesti vaalien jälkeisiin väkivaltaisuuksiin (erityisesti Abobon ja Adjamén alueilla).

Maanpaossa Accrassa Touré Zéguen perusti Norsunluurannikon vapauttamista ajavan kansainvälisen liittoutuman (CILCI), jonka tavoitteena on Gbagbon palauttaminen takaisin valtaan.

On esittänyt maanpakonsa jälkeen useita julkilausumia kiihotustarkoituksessa (esimerkiksi lehdistötilaisuudessa 9.12.2011) ja ajaa voimakkaasti konfliktia ja aseellisia kostotoimenpiteitä. Hänen mukaansa Ouattaran johtama Norsunluurannikko on laiton ja siitä on ”tehty uudelleen siirtomaa” ja hän ”kehottaa norsunluurannikkolaisia ajamaan huijarit pois” (Jeune Afrique, heinäkuu 2011).

Pitää verkkopäiväkirjaa, jossa hän yllyttää voimakkaasti Norsunluurannikon kansaa nousemaan Ouattaraa vastaan.”


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 194/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen osalta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2813/2000 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityisen varastoinnin tuen määrä ei saisi ylittää kyseistä vuotta edeltävänä kalastusvuonna unionissa todettujen teknisten kulujen ja rahoituskulujen määrää.

(2)

Yksityisen varastoinnin tuki olisi myönnettävä yhtenä eränä pitkäaikaisvarastoinnin välttämiseksi, maksuaikojen lyhentämiseksi sekä valvonnan helpottamiseksi.

(3)

Jottei estettäisi interventiojärjestelmän toimintaa vuonna 2012, tätä asetusta olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2012.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 25 artiklassa tarkoitettu yksityisen varastoinnin tuen määrä mainitun asetuksen liitteessä II luetelluille tuotteille on kalastusvuonna 2012 seuraava:

:

ensimmäinen kuukausi

:

219 euroa tonnilta

:

toinen kuukausi

:

0 euroa tonnilta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 326, 22.12.2000, s. 30.


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 195/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden unionin myyntihinnoista kalastusvuonna 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jokaiselle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II luetelluista tuotteista vahvistetaan ennen kalastusvuoden alkua unionin myyntihinta, joka on vähintään 70 prosenttia ja enintään 90 prosenttia ohjehinnasta.

(2)

Kaikkien kyseisten tuotteiden kalastusvuoden 2012 ohjehinnat vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1388/2011 (2).

(3)

Markkinahinnat vaihtelevat suuresti lajin ja tuotteiden kaupallisen tarjontamuodon mukaan, erityisesti kalmareiden ja kummeliturskan osalta.

(4)

Sen vuoksi unionin alueella aluksesta purettujen jäädytettyjen tuotteiden eri lajeille ja tarjontamuodoille olisi vahvistettava muuntokertoimet, jotta voitaisiin määrittää taso, jolla asetuksen (EY) N:o 104/2000 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu interventiotoimenpide voidaan käynnistää.

(5)

Jottei estettäisi interventiojärjestelmän toimintaa vuonna 2012, tätä asetusta olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2012.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut unionin myyntihinnat, joita sovelletaan mainitun asetuksen liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin kalastusvuonna 2012, sekä niihin liittyvät tarjontamuodot ja muuntokertoimet vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUVL L 346, 30.12.2011, s. 1.


LIITE

MYYNTIHINNAT JA MUUNTOKERTOIMET

Laji

Tarjontamuoto

Muuntokerroin

Interventiotaso

Myyntihinta

(euroa/tonni)

Grönlanninpallas

(Reinhardtius hippoglossoides)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

1 661

Kummeliturska

(Merluccius spp.)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

1 068

Yksittäiset fileet

 

 

 

nahkoineen

1,0

0,85

1 299

nahattomat

1,1

0,85

1 429

Hammasahvenet ja pagellit

(Dentex dentex ja Pagellus spp.)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

1 242

Miekkakala

(Xiphias gladius)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

3 518

Katkaravut

Penaeidae

Jäädytetyt

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

b)

Muut

 

1,0

0,85

6 641

Seepiat

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola rondeletti)

Jäädytetyt

1,0

0,85

1 669

Kalmarit (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

kokonaiset perkaamattomat

1,00

0,85

1 012

peratut

1,20

0,85

1 215

b)

Loligo vulgaris

kokonaiset perkaamattomat

2,50

0,85

2 531

peratut

2,90

0,85

2 936

Meritursaat

(Octopus spp.)

Jäädytetyt

1,00

0,85

1 892

Illex argentinus

kokonaiset perkaamattomat

1,00

0,80

719

putket

1,70

0,80

1 223

Kaupalliset tarjontamuodot:

Kokonainen, perkaamaton

:

käsittelemätön tuote

Perattu

:

tuote, josta on poistettu vähintään sisälmykset

Putki

:

kalmarin ruumis, josta on poistettu vähintään pää ja sisälmykset


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 196/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2012 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kalastustuotteiden siirtotuen myöntämisen osalta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2814/2000 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kalastustuotteiden kiinteän tuen myöntämisestä 14 päivänä toukokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 939/2001 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään, että tukea voidaan myöntää sellaisten tiettyjen tuoreiden markkinoilta poistettujen tuotteiden määristä, jotka joko jalostetaan niiden vakauttamiseksi ja varastoidaan tai säilytetään.

(2)

Kyseisen tuen olisi tyydyttävällä tavalla kannustettava tuottajajärjestöjä jalostamaan tai säilyttämään markkinoilta poistetut tuotteet niiden hävittämisen estämiseksi.

(3)

Tuen määrä olisi vahvistettava siten, ettei kyseisten tuotteiden markkinoiden tasapaino järky eivätkä kilpailuedellytykset vääristy.

(4)

Tuen määrä ei saisi ylittää välttämättömiin vakauttamis- ja varastointitoimiin liittyviä teknisiä ja rahoituskuluja, jotka on todettu unionissa asianomaista vuotta edeltäneen kalastusvuoden aikana.

(5)

Jottei estettäisi interventiojärjestelmän toimintaa vuonna 2012, tätä asetusta olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2012.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 23 artiklassa tarkoitetun siirtotuen määrät ja mainitun asetuksen 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kiinteän tuen määrät vahvistetaan kalastusvuodeksi 2012 tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.


LIITE

1.

Siirtotuen määrä asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevan A ja B osan tuotteiden sekä liitteessä I olevan C osan merianturan (Solea spp.) osalta

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 23 artiklassa tarkoitetut jalostusmenetelmät

Tuen määrä (euroa/tonni)

1

2

I   

Kokonaisten, perattujen ja päineen olevien tai paloiteltujen tuotteiden jäädytys ja varastointi

Sardina pilchardus -lajin sardiinit

359

Muut lajit

291

II

Fileoiminen, jäädytys ja varastointi

410

III

Kokonaisten, perattujen ja päineen olevien, paloiteltujen tai fileoitujen tuotteiden suolaaminen ja/tai kuivaaminen ja varastointi

277

IV

Marinointi ja varastointi

260

2.

Siirtotuen määrä asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevan C osan muiden tuotteiden osalta

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 23 artiklassa tarkoitetut jalostus- ja/tai säilytysmenetelmät

Tuote

Tuen määrä (euroa/tonni)

1

2

3

I

Jäädytys ja varastointi

Keisarihummeri

(Nephrops norvegicus)

327

Keisarihummerin pyrstöt

(Nephrops norvegicus)

248

II

Pään poistaminen, jäädytys ja varastointi

Keisarihummeri

(Nephrops norvegicus)

293

III

Keittäminen, jäädytys ja varastointi

Keisarihummeri

(Nephrops norvegicus)

327

Isotaskurapu

(Cancer pagurus)

248

IV

Pastörointi ja varastointi

Isotaskurapu

(Cancer pagurus)

392

V

Elävänä altaissa tai häkeissä

Isotaskurapu

(Cancer pagurus)

210

3.

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä IV lueteltujen tuotteiden kiinteän tuen määrä

Jalostusmenetelmät

Tuen määrä (euroa/tonni)

I

Kokonaisten, perattujen ja päineen olevien tai paloiteltujen tuotteiden jäädytys ja varastointi

291

II

Fileoiminen, jäädytys ja varastointi

410


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 197/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2012 vahvistettavista viitehinnoista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa unionissa voimassa olevat viitehinnat vuosittain tuoteluokittain niiden tuotteiden osalta, joihin sovelletaan mainitun asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti tariffien suspendoimista koskevaa järjestelyä. Samasta mahdollisuudesta säädetään niiden tuotteiden osalta, joihin on sovellettava viitehintaa joko WTO:n säännöissä määrättävän tariffien alentamista koskevan järjestelyn tai jonkin muun tullietuusmenettelyn nojalla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa A ja B kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta viitehinta on sama kuin mainitun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettu vetäytymishinta.

(3)

Kyseisten tuotteiden unionin vetäytymishinnat kalastusvuodeksi 2012 vahvistetaan komission asetuksessa (EU) N:o 198/2012 (2).

(4)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaan muiden kuin kyseisen asetuksen liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden osalta viitehinta vahvistetaan erityisesti niiden tullausarvojen painotetun keskiarvon perusteella, jotka on todettu jäsenvaltioiden tuontimarkkinoilla tai tuontisatamissa viitehinnan vahvistamista edeltävien kolmen vuoden aikana.

(5)

Viitehintoja ei ole tarpeen vahvistaa kaikkien niiden tuotteiden osalta, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusteita ja joiden kolmansista maista tulevat vientimäärät ovat vähämerkityksisiä.

(6)

Jotta viitehintoja voitaisiin soveltaa viivytyksettä vuonna 2012, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklassa tarkoitetut kalastustuotteiden viitehinnat vahvistetaan kalastusvuodeksi 2012 tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Katso tämän virallisen lehden s. 19.


LIITE

1.   Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kalastustuotteiden viitehinnat

Laji

Koko (1)

Viitehinta

(euroa/tonni)

Perattu kala päineen (1)

Kokonainen kala (1)

Taric-lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Taric-lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Clupea harengus -lajin silli

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Punasimppu

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

ja ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Gadus morhua

-lajin turskat

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

Taric-lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Taric-lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Pohjankatkaravut

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen kalastustuotteiden viitehinnat

Tuote

Taric-lisäkoodi

Tarjontamuoto

Viitehinta

(euroa/tonni)

1.   

Punasimppu

 

 

Kokonaisina:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

päineen tai päättöminä

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Fileinä:

 

F412

ruotoineen (”standard”)

2 011

F413

ilman ruotoja

2 136

F414

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

2 239

2.   

Turska

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Kokonaisina, päineen tai päättöminä

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Fileinä:

 

F417

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

2 451

F418

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

2 716

F419

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), nahkoineen

2 574

F420

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), ilman nahkoja

2 972

F421

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jauhettuja)

1 448

3.   

Seiti (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Fileinä:

 

F424

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

1 611

F425

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

1 688

F426

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), nahkoineen

1 476

F427

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), ilman nahkoja

1 713

F428

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jauhettuja)

976

4.   

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Fileinä:

 

F431

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

2 241

F432

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

2 606

F433

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), nahkoineen

2 537

F434

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), ilman nahkoja

2 682

F435

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

2 988

5.   

Tyynenmerenseiti

 

 

Fileinä:

 

ex 0304 75 00

F441

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

1 170

F442

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

1 298

6.   

Silli ja silakka

 

 

Sillifileinä

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

joiden kappalepaino on yli 80 g

510

F450

joiden kappalepaino on yli 80 g

464


(1)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoluokat on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 198/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden unionin vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuonna 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään, että jokaisen mainitun asetuksen liitteessä I luetellun tuotteen unionin vetäytymis- ja myyntihintojen määräksi vahvistetaan tuotteen tuoreuden, koon tai painon ja tarjontamuodon perusteella enintään 90 prosenttia ohjehinnasta kyseisen tuoteryhmän muuntokerrointa soveltaen.

(2)

Vetäytymishintoihin voidaan hyvin kaukana unionin merkittävimmistä kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkamisalueilla soveltaa mukautuskertoimia. Kalastusvuoden 2012 ohjehinnat kaikkien kyseisten tuotteiden osalta vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1388/2011 (2).

(3)

Jotta ei estettäisi interventiojärjestelmän toimintaa vuonna 2012, tätä asetusta olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2012.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 20 ja 22 artiklassa tarkoitettujen unionin vetäytymishintojen ja myyntihintojen laskemisessa käytettävät muuntokertoimet mainitun asetuksen liitteessä I luetelluille tuotteille vahvistetaan kalastusvuodeksi 2012 tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Kalastusvuonna 2012 sovellettavat unionin vetäytymis- ja myyntihinnat sekä tuotteet, joihin ne liittyvät, vahvistetaan liitteessä II.

3 artikla

Kalastusvuonna 2012 hyvin kaukana unionin merkittävimmistä kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkamisalueilla sovellettavat vetäytymishinnat, kyseisten hintojen laskennassa käytettävät mukautuskertoimet sekä tuotteet, joihin mainitut hinnat liittyvät, vahvistetaan liitteessä III.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUVL L 346, 30.12.2011, s. 1.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevassa A, B ja C osassa lueteltujen tuotteiden muuntokertoimet

Laji

Koko (1)

Muuntokerroin

Perattu kala, päätä ei poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Clupea harengus -lajin sillit

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardina pilchardus -lajin sardiinit

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Piikkihai

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Punahai

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Punasimppu

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Gadus morhua -lajin turskat

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Seiti

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Valkoturska

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molva

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Scomber scombrus -lajin makrillit

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus -lajin makrillit

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardelli

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Punakampela

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Lasikampela

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Hietakampela

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Kampela

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Valkotonnikala

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seepiat

Sepia officinalis ja

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Laji

Koko (2)

Muuntokerroin

 

Kokonainen kala

Pää poistettu (2)

Perattu kala, päätä ei poistettu (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merikrotti

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Kaikissa tarjontamuodoissa

 

Extra, A (2)

 

Crangon crangon -lajin katkaravut

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Vedessä keitetyt

tuoreet tai jäähdytetyt

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Pohjankatkaravut

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Kokonaiset (2)

 

 

Isotaskurapu

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Kokonaiset (2)

 

Pyrstöt (2)

E’ (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Perattu kala, päätä ei poistettu (2)

Kokonainen kala (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Meriantura

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.

(2)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.


LIITE II

Unionin vetäytymis- ja myyntihinnat asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevassa A, B ja C osassa luetelluille tuotteille

Laji

Koko (1)

Vetäytymishinta (euroa tonnia kohti)

Perattu kala, päätä ei poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Clupea harengus –lajin sillit

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Sardina pilchardus –lajin sardiinit

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Piikkihai

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Punahai

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Punasimppu

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Gadus morhua –lajin turskat

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Seiti

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Valkoturska

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Molva

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Scomber scombrus –lajin makrillit

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Scomber japonicus –lajin makrillit

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Sardelli

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Punakampela

Pleuronectes platessa

1 tammikuuta –30 huhtikuuta 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

1 toukokuuta –31 joulukuuta 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Lasikampela

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Hietakampela

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Kampela

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Valkotonnikala

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Seepiat

Sepia officinalis ja Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Kokonainen kala

Pää poistettu (1)

Perattu kala, päätä ei poistettu (1)

 

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Merikrotti

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Kaikissa tarjontamuodoissa

Ekstra, A (1)

Crangon crangon –lajin katkaravut

1

1 401

2

641

 

 

Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Pohjankatkaravut

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Laji

Koko (2)

Myyntihinta (euroa tonnia kohti)

 

Kokonaiset (2)

 

Isotaskurapu

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Kokonaiset (2)

Pyrstöt (2)

E’ (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Perattu kala, päätä ei poistettu (2)

Kokonainen kala (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Meriantura

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.

(2)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.


LIITE III

Vetäytymishinnat hyvin kaukana EU:n merkittävimmistä kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkausalueilla

Laji

Purkamisalue

Mukautuskerroin

Koko (1)

Vetäytymishinta (euroa tonnia kohti)

Perattu kala, päätä ei poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Clupea harengus

lajin sillit

Irlannin rannikkoalueet ja saaret

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Itä-Englannin rannikkoalueet Berwickistä Doveriin

Skotlannin rannikkoalueet Portpatrickista Eyemouthiin sekä näiden alueiden länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret

Downin kreivikunnan rannikkoalueet (Pohjois-Irlanti)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Scomber scombrus

lajin makrillit

Irlannin rannikkoalueet ja saaret

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien Cornwallin ja Devonin rannikkoalueet ja saaret

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Merluccius merluccius

lajin kummeliturskat

Rannikkoalueet Lounais Skotlannissa sijaitsevasta Troonista Koillis-Skotlannissa sijaitsevaan Wickiin sekä näiden alueiden länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Valkotonnikala

Thunnus alalunga

Azorien ja Madeiran saaret

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Sardina pilchardus

lajin sardiinit

Kanariansaaret

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien Cornwallin ja Devonin rannikkoalueet ja saaret

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Atlantin rannikkoalueet Portugalissa

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 199/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

kalastusvuoden 2012 aikana markkinoilta poistettujen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävistä kiinteistä arvoista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 5 ja 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään taloudellisen korvauksen myöntämisestä tuottajajärjestöille, jotka poistavat tietyin edellytyksin mainitun asetuksen liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettuja tuotteita markkinoilta. Tämän taloudellisen korvauksen arvosta on vähennettävä muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi käytettäviksi tarkoitetuille tuotteille vahvistettava kiinteä arvo.

(2)

Markkinoilta vedettyjen tiettyjen kalastustuotteiden myynnistä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2493/2001 (2) säädetään vaihtoehdoista markkinoilta poistettujen tuotteiden käyttämiseksi. On tarpeen vahvistaa kyseisille tuotteille kiinteä arvo jokaisen vaihtoehdon osalta ottaen huomioon tällaisesta myynnistä eri jäsenvaltioissa mahdollisesti saatavat keskimääräiset tulot.

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kalastustuotteiden markkinoilta vetämistä koskevan taloudellisen korvauksen myöntämisen osalta 15 päivänä marraskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2509/2000 (3) 7 artiklan erityissäännöissä säädetään, että taloudellisen korvauksen myöntämisestä vastaavalle elimelle on annettava tieto myyntiin saattamisesta silloin, kun tuottajajärjestö tai sen jäsen saattaa tuotteitansa myyntiin jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa se on hyväksytty. Edellä mainittu elin on sen jäsenvaltion elin, jossa tuottajajärjestö on hyväksytty. Tämän vuoksi vähennettävän kiinteän arvon olisi oltava viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa sovellettava arvo.

(4)

Samaa laskentamenetelmää olisi sovellettava myös asetuksen (EY) N:o 2509/2000 6 artiklassa säädetyn taloudellisen korvauksen ennakon laskemiseen.

(5)

Jottei estettäisi interventiojärjestelmän toimintaa vuonna 2012, tätä asetusta olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2012.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuottajajärjestöjen markkinoilta poistamien ja muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeena käytettäväksi tarkoitettujen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävät kiinteät arvot, siten kuin asetuksen (EY) N:o 104/2000 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitetaan, vahvistetaan kalastusvuodeksi 2012 tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Taloudellisesta korvauksesta ja sen ennakosta vähennettävä kiinteä arvo on siinä jäsenvaltiossa sovellettava kiinteä arvo, jossa tuottajajärjestö on hyväksytty.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  EYVL L 289, 16.11.2000, s. 11.


LIITE

Kiinteät arvot

Markkinoilta poistettujen tuotteiden käyttötarkoitus

euroa/tonni

1.

Käyttö jauhoksi jalostamisen jälkeen (rehuksi):

 

a)

Clupea harengus -lajin sillit sekä Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajien makrillit:

 

Tanska ja Ruotsi

50

Yhdistynyt kuningaskunta

50

muut jäsenvaltiot

15

Ranska

2

b)

Crangon crangon -lajin katkaravut ja pohjankatkaravut (Pandalus borealis):

 

Tanska ja Ruotsi

0

muut jäsenvaltiot

10

c)

Muut tuotteet:

 

Tanska

40

Ruotsi, Portugali ja Irlanti

20

Yhdistynyt kuningaskunta

20

muut jäsenvaltiot

1

2.

Käyttö tuoreena tai säilöttynä (rehuksi)

 

a)

Sardina pilchardus -lajin sardiinit ja sardellit (Engraulis spp.):

 

kaikki jäsenvaltiot

8

b)

Muut tuotteet:

 

Ruotsi

0

Ranska

25

muut jäsenvaltiot

30

3.

Käyttö syöttinä

 

Ranska

55

muut jäsenvaltiot

20

4.

Käyttö muihin tarkoituksiin kuin rehuksi

0


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 200/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 13 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan asianmukaisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen muun muassa salmonellan osoittamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa vaiheissa ja etenkin alkutuotantovaiheessa eli siipikarjaparvissa, jotta voidaan vähentää elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien esiintyvyyttä ja niiden kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 5 kohdan mukaan unionin tavoite asetetaan kaikkien kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan serotyyppien esiintyvyyden vähentämiseksi broilereissa. Vähentäminen on ensisijaisen tärkeää sen varmistamisessa, että kyseisen asetuksen liitteessa II olevassa E osassa ja elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15 päivänä marraskuuta 2005 annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 (2) liitteessä I olevassa 1 luvussa määritellyt salmonellaa koskevat vaatimukset tuoreen broilerinlihan osalta täyttyvät.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että unionin tavoitteeseen on sisällyttävä numerotietoina prosenttiosuus, joka positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrästä voi enintään jäädä jäljelle, ja/tai prosenttiosuus, jolla jäljelle jäävien positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrän on vähintään vähennyttävä, enimmäismääräaika, jonka kuluessa tavoite on saavutettava, sekä niiden testauskaavojen määrittely, joita tarvitaan sen tarkistamiseksi, onko tavoite saavutettu. Lisäksi siihen on tarvittaessa sisällyttävä kansanterveydellisesti merkityksellisten serotyyppien määrittely.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että unionin tavoitetta asetettaessa olisi otettava huomioon nykyisten kansallisten toimenpiteiden toteuttamisesta saadut kokemukset sekä nykyisten unionin vaatimusten mukaisesti ja erityisesti tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/99/EY (3) säädettyjen tietojen osana ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklan nojalla komissiolle tai Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’EFSA’, toimitetut tiedot.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta broilereissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta ja asetuksen (EY) N:o 1091/2005 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 646/2007 (4) 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan tavoite vähentää kyseisen kahden Salmonellan serotyypin osalta edelleen positiivisia tuloksia antavien broileriparvien enimmäisprosenttiosuus enintään 1 prosenttiin 31 joulukuuta 2011 mennessä.

(6)

Euroopan unionin zoonoositilannetta vuonna 2009 käsittelevästä raportista (Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2009) (5) käy ilmi, että Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium ovat yleisimmät ihmisissä esiintyvät salmonellaserovarit. Salmonella enteritidisin aiheuttamat sairaustapaukset ihmisissä vähenivät selvästi vuonna 2009, kun taas Salmonella typhimuriumin aiheuttamat tartunnat lisääntyivät.

(7)

EFSA antoi heinäkuussa 2011 lausunnon, jossa arvioitiin määrällisesti broilereissa esiintyvän salmonellan vähentämistä koskevan uuden tavoitteen vaikutuksia kansanterveyteen (6). Sen mukaan Salmonella enteritidis siirtyy siipikarjassa esiintyvistä zoonoosin aiheuttavista salmonellan serotyypeistä kaikkein tehokkaimmin jälkeläisille. EFSA huomautti myös, että verrattuna vuoden 2006 tilanteeseen unionin broilereita koskevat valvontatoimet ovat vähentäneet huomattavasti tapauksia, joissa salmonella on tarttunut broilereista ihmisiin. Tavoite olisi sen vuoksi vahvistettava.

(8)

Salmonella typhimuriumin monofaasiset bakteerikannat ovat viime vuosina kehittyneet yleisimmiksi salmonellan serotyypeiksi useissa eläinlajeissa sekä ihmisistä saaduissa kliinisissä isolaateissa. EFSAn 22 päivänä syyskuuta 2010 antamassa vuotta 2010 koskevassa lausunnossa (7) Salmonella typhimuriumin kaltaisten bakteerikantojen kansanterveydelle aiheuttamien riskien valvonnasta ja arvioinnista todettiin myös, että Salmonella typhimuriumin monofaasisia bakteerikantoja, joiden antigeeni on muotoa 1,4,[5],12:i:-, johon sisältyy O5-antigeenin sisältävät tai sitä sisältämättömät kannat, on pidettävä Salmonella typhimuriumin variantteina ja samanlaisena riskinä kansanterveydelle kuin muut Salmonella typhimurium -kannat. Salmonella typhimurium -kannat, joiden antigeeni on muotoa 1,4,[5],12:i:-, olisi sen vuoksi sisällytettävä tavoitteeseen.

(9)

Sen tarkistamiseksi, onko unionin tavoite saavutettu, broileriparvista on tarpeen ottaa näyte toistuvasti. Tulosten arviointia ja vertaamista varten on tarpeen määritellä yhteinen testausohjelma sen tarkistamiseksi, onko unionin tavoite saavutettu.

(10)

Kansalliset valvontaohjelmat, joiden avulla pyritään saavuttamaan lajin Gallus gallus broileriparvia koskeva unionin tavoite vuonna 2012, on esitetty unionin yhteisrahoitusta varten tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (8) mukaisesti. Tämän asetuksen liitteessä olevia teknisiä muutoksia sovelletaan sellaisenaan. Sen vuoksi komission ei ole tarpeen hyväksyä uudelleen kansallisia valvontaohjelmia, joilla tämä asetus pannaan täytäntöön. Siirtymäkausi ei ole tarpeen.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Unionin tavoite

1.   Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin tavoite broilereissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämiseksi, jäljempänä ’unionin tavoite’, on vähentää Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin osalta edelleen positiivisia tuloksia antavien broileriparvien enimmäisprosenttiosuus enintään 1 prosenttiin.

Monofaasisen Salmonella typhimuriumin serotyypit, joiden antigeeni on muotoa 1,4,[5],12:i:-, sisällytetään unionin tavoitteeseen.

2.   Liitteessä esitetään testausohjelma, jonka avulla tarkistetaan, onko unionin tavoitteen saavuttamisessa edistytty.

2 artikla

Unionin tavoitteen uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee unionin tavoitetta uudelleen ottaen huomioon testausohjelman mukaisesti kerätyt tiedot ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 6 kohdan c alakohdassa vahvistetut perusteet.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 646/2007 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 646/2007.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.

(4)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 21.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.


LIITE

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu testausohjelma sen tarkistamiseksi, onko unionin tavoite saavutettu

1.   OTANTAKEHIKKO

Otannan on katettava kaikki asetuksen (EY) N:o 2160/2003 5 artiklassa tarkoitettujen kansallisten valvontaohjelmien piiriin kuuluvat Gallus gallus -lajin broileriparvet, jäljempänä ’broilerit ’.

2.   BROILEREIDEN TARKASTUKSET

2.1.   Näytteenottotiheys

a)

Elintarvikealan toimijat ottavat näytteen kaikista broileriparvista kolmen viikon kuluessa ennen teurastusta.

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin ensimmäisessä alakohdassa asetetusta näytteenottovelvoitteesta poiketen päättää, että elintarvikealan toimijat ottavat näytteet vähintään yhdestä broileriparvesta kunkin tuotantokierron aikana tiloilla, joilla on useita parvia, jos

i)

käytössä on järjestelmä, jossa koko parvi tuodaan ja viedään yhdellä kertaa;

ii)

kaikkia parvia käsitellään samalla tavalla;

iii)

kaikkia parvia ruokitaan ja juotetaan yhdenmukaisesti;

iv)

vähintään kuuden tuotantokierron aikana on tehty testit Salmonella spp.:n varalta ensimmäisessä alakohdassa esitetyn otantaohjelman mukaisesti tilan kaikissa parvissa ja toimivaltainen viranomainen on ottanut näytteet kaikista parvista vähintään yhden tuotantokierron aikana;

v)

kaikki Salmonella enteritidisin tai Salmonella typhimuriumin varalta tehtyjen ensimmäisen alakohdan ja b kohdan mukaisten testien tulokset olivat negatiivisia.

Toimivaltainen viranomainen voi tässä kohdassa asetetusta näytteenottovelvoitteesta poiketen antaa luvan näytteen ottoon teurastusta edeltävien kuuden viikon aikana, jos broilereita pidetään yli 81 päivää tai jos ne tuotetaan luonnonmukaisesti komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (1) mukaisesti.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava näytteet vuosittain vähintään yhdestä broileriparvesta 10 prosentilla niistä tiloista, joilla on enemmän kuin 5 000 lintua. Tämä on tehtävä riskiperusteisesti aina kun toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama näytteenotto voi korvata näytteenoton, jonka elintarvikealan toimija suorittaa a kohdan mukaisesti.

2.2.   Näytteenottomenettely

2.2.1.   Näytteenottoa koskevat yleisohjeet

Toimivaltaisen viranomaisen tai elintarvikealan toimijan on varmistettava, että näytteet ottaa siihen koulutuksen saanut henkilö.

On otettava vähintään kaksi paria tossunäytteitä. Tossut laitetaan kenkien päälle ja näyte otetaan kävelemällä kanalassa. Yhden broileriparven tossunäytteet voidaan yhdistää yhdeksi näytteeksi.

Ennen kuin tossut puetaan päälle, niiden pinta kostutetaan

a)

talteenoton maksimoivalla laimennusaineella (natriumkloridi 0,8 %, peptoni 0,1 % steriilissä deionisoidussa vedessä),

b)

steriilillä vedellä,

c)

asetuksen (EY) N:o 2160/2003 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kansallisen vertailulaboratorion hyväksymällä muulla laimennusaineella tai

d)

autoklavoimalla astiassa laimennusaineiden kanssa.

Tossut kostutetaan kaatamalla neste niiden sisälle ennen kuin ne puetaan päälle tai niitä voidaan ravistaa laimennusainetta sisältävässä astiassa.

On varmistettava, että näyte edustaa kaikkia rakennuksen osia. Kullakin tossuparilla on käveltävä läpi noin 50 prosenttia rakennuksen alasta.

Kun näytteenotto on saatu päätökseen, tossut on poistettava varovaisesti kenkien päältä, jotta niihin kiinnittynyt materiaali ei pääse irtoamaan. Tossut voidaan kääntää nurin päin materiaalin säilyttämiseksi. Ne on asetettava pussiin tai astiaan ja merkittävä asianmukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää lisätä näytteiden vähimmäismäärää, jotta voidaan varmistaa näytteiden edustavuus, analysoimalla tapauskohtaisesti epidemiologisia parametreja eli bioturvallisuusoloja, parven hajanaisuutta tai kokoa.

Yksi pari tossunäytteitä voidaan toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella korvata 100 gramman pölynäytteellä, joka kerätään useista paikoista eri puolilta rakennusta pinnoilta, joilla on silminnähtävästi pölyä. Vaihtoehtoisesti pölynäyte vodaan kerätä useilta pinnoilta eri puolilta rakennusta yhdellä tai useammalla kostutetulla kankaalla, joiden kokonaispinta-ala on vähintään 900 cm2. Kunkin näytteen kummallakin puolella on oltava riittävä pölykerros.

2.2.2.   Tiettyjä tiloja koskevat erityisedellytykset

a)

Laidunkanaloissa pidettävien broileriparvien näytteet on kerättävä vain rakennuksen sisältä.

b)

Alle 100 broilerin parvissa, joissa ei ole mahdollista ottaa tossunäytteitä kävelemällä, koska kasvattamorakennuksiin ei tilan puutteen takia voi mennä sisälle, kyseiset näytteet voidaan korvata pölynäytteen otossa käytettävällä kankaalla käsin otettavalla näytteellä, jolloin kankaalla hierotaan tuoretta ulostetta sisältäviä pintoja tai jos tämä ei ole mahdollista, muilla tarkoitukseen sopivilla ulostenäytteen otantamenettelyillä.

2.2.3.   Toimivaltaisen viranomaisen suorittama näytteenotto

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava tarvittaessa lisätesteillä ja/tai asiakirjojen tarkastuksilla, että mikrobilääkkeiden tai muiden bakteerien kasvua estävien aineiden käyttö ei vaikuta tuloksiin.

Jos testissä ei havaita Salmonella enteritidistä eikä Salmonella typhimuriumia, mutta sitä vastoin mikrobilääkkeitä tai bakteerikasvun estävää vaikutusta, broileriparven katsotaan olevan tartunnan saanut parvi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin tavoitteen yhteydessä.

2.2.4.   Kuljetus

Näytteet on lähetettävä viipymättä pikapostina tai kuriiripostina asetuksen (EY) N:o 2160/2003 11 ja 12 artiklassa tarkoitettuihin laboratorioihin. Kuljetuksen aikana ne eivät saa olla yli 25 asteen lämmössä eivätkä suorassa auringonvalossa.

Jos näytteitä ei ole mahdollista lähettää 24 tunnin kuluessa näytteenotosta, ne säilytetään kylmässä.

3.   LABORATORIOTUTKIMUKSET

3.1.   Näytteiden valmistelu

Laboratoriossa näytteitä on säilytettävä kylmässä tutkimukseen saakka. Näytteet on tutkittava 48 tunnin kuluessa niiden vastaanotosta ja neljän päivän kuluessa näytteenottopäivästä.

Pölynäytteet tutkitaan erikseen. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin päättää yhdistää ne tossunäytepariin analyysia varten.

Näytettä on sekoitettava, kunnes se on täysin kyllästetty, minkä jälkeen sitä viljellään 3.2 kohdassa esitettyä osoitusmenetelmää käyttäen.

Kahdesta tossuparista koostuva näyte on avattava varovaisesti siten, ettei siihen kiinnittynyt ulostemateriaali irtoa, koottava ja pantava 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan, tai 225 millilitraa laimennetta on lisättävä tossupareihin suoraan säilytysastiassa sellaisena kuin se on toimitettu laboratorioon.

Tossut on upotettava kokonaan puskuroituun peptoniveteen siten, että näytteen ympärille jää riittävästi vapaata nestettä salmonellabakteerien siirtymiseksi pois näytteestä, joten puskuroitua peptonivettä on tarvittaessa lisättävä.

Mikäli salmonellan osoittamista varten kerättyjen ulostenäytteiden valmistelua koskevista EN/ISO-standardeista on sovittu, ne korvaavat tässä kohdassa esitetyt määräykset näytteiden valmistelusta.

3.2.   Osoitusmenetelmä

Salmonella spp. -bakteerien osoittaminen tehdään seuraavan kansainvälisen standardointijärjestön EN/ISO 6579 -standardin tarkistuksen 1 mukaisesti: “Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. – Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage”.

3.3.   Serotyypin määritys

Vähintään yksi isolaatti kustakin toimivaltaisten viranomaisten ottamasta positiivisesta näytteestä on serotyypitettävä Kaufmann-White-LeMinor-menetelmällä.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikkien isolaattien osalta ainakin suljetaan pois niiden kuuluminen Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium -serotyyppeihin.

3.4.   Vaihtoehtoiset menetelmät

Elintarvikelan toimijan ottamat näytteet voidaan analysoida käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) 11 artiklassa säädettyä menetelmää sen sijaan, että noudatettaisiin tämän liitteen 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdassa esitettyjä näytteiden valmistelua, osoitusmenetelmiä ja serotyypin määritystä koskevia ohjeita, jos validointi on tehty EN/ISO 16140 -standardin mukaisesti.

3.5.   Kantojen varastointi

Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että vuosittain ainakin yksi viralliseen valvontaan liittyvästä näytteenotosta peräisin oleva eristetty salmonellan serotyyppien kanta kustakin rakennuksesta varastoidaan sen myöhempää faagityypitystä tai mikrobilääkeherkkyyden testausta varten käyttäen tavanomaisia kantakokoelmaan tallettamisen menetelmiä, joiden on taattava kantojen pysyminen muuttumattomina vähintään kahden vuoden ajan tutkimuspäivämäärästä.

Toimivaltainen viranomainen voi myös päättää, että elintarvikealan toimijoiden ottamien näytteiden isolaatit varastoidaan myöhempää faagityypitystä tai mikrobilääkeherkkyyden testausta varten isolaattien testaamiseksi komission päätöksen 2007/407/EY (3) 2 artiklan mukaisesti.

4.   TULOKSET JA RAPORTOINTI

4.1.   Esiintyvyyden laskeminen sen tarkistamiseksi, onko unionin tavoite saavutettu

Broileriparvea pidetään positiivisen tuloksen antaneena unionin tavoitteen saavuttamisen tarkistamisen kannalta, jos Salmonella enteritidisin ja/tai Salmonella typhimuriumin (lukuun ottamatta rokotekantaa) esiintyminen parvessa on osoitettu.

Positiivisen tuloksen antaneet broileriparvet lasketaan mukaan vain kerran tuotantokiertoa kohden näytteenottojen ja testausten lukumäärästä riippumatta, ja niistä raportoidaan vain sinä vuonna, jona näyte ensimmäisen kerran oli positiivinen.

4.2.   Raportointi

Raportointiin on sisällyttävä

a)

niiden broileriparvien kokonaismäärä, jotka testattiin ainakin kerran raportointivuoden aikana;

b)

kyseisessä jäsenvaltiossa ylipäätään salmonellan suhteen positiivisen tuloksen antaneiden parvien kokonaismäärä;

c)

ainakin kerran Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin osalta, mukaan luettuna monofaasiset bakteerikannat, joiden antigeeni on muotoa 1,4,[5],12:i:-, positiivisen tuloksen antaneiden broileriparvien määrä;

d)

positiivisten broileriparvien määrä kutakin salmonellan serotyyppiä kohti tai määrittelemättömän salmonellan osalta (isolaatit, joita ei voida tyypittää tai joita ei ole serotyypitetty).

Tiedot annetaan erikseen kansallisen salmonellan valvontaohjelman puitteissa tapahtuvan näytteenoton osalta 2.1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, elintarvikealan toimijoiden ottamien näytteiden osalta 2.1 kohdan a alakohdan mukaisesti ja toimivaltaisten viranomaisten ottamien näytteiden osalta 2.1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Testien tulokset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (4) liitteessä II olevan III jakson mukaisia relevantteja elintarvikeketjua koskevia tietoja.

Toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava ainakin seuraavat tiedot kustakin testatusta broileriparvesta:

a)

tilan viitetiedot, jotka ovat ainutkertaisia;

b)

rakennuksen viitetiedot, jotka ovat ainutkertaisia;

c)

näytteenottokuukausi.

Tulokset ja muut asiaankuuluvat lisätiedot on ilmoitettava osana direktiivin 2003/99/EY (5) 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suuntauksia ja lähteitä koskevaa kertomusta.

Elintarvikealan toimija ilmoittaa viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistetuista Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium -tapauksista. Elintarvikealan toimija kehottaa tutkimuksen tehnyttä laboratoriota toimimaan samoin.


(1)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 153, 14.6.2007, s. 26.

(4)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(5)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 201/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse nitroksiniilistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät (MRL) olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Nitroksiniili sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena nauta- ja lammaseläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(4)

Irlanti on toimittanut Euroopan lääkevirastolle lausuntopyynnön, joka koskee nitroksiniiliä koskevien nykyisten tietojen ekstrapolointia koskemaan nauta- ja lammaseläinten maitoa.

(5)

Eläinlääkekomitea suositteli nitroksiniilin jäämien enimmäismäärän vahvistamista nauta- ja lammaseläinten maidon osalta ja säännöksen ”Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi” poistamista.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevia nitroksiniiliä koskevia tietoja suositellun jäämien enimmäismäärän sisällyttämiseksi niihin nauta- ja lammaseläinten maidon osalta ja nykyisen säännöksen ”Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi” poistamiseksi.

(7)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa vasta vahvistettujen jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi tarvittavat mahdolliset toimenpiteet.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä toukokuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevat nitroksiniiliä koskevat tiedot seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset

(asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Nitroksiniili

Nitroksiniili

Nauta, lammas

400 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet”

200 μg/kg

Rasva

20 μg/kg

Maksa

400 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 202/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pegyloidusta naudan granulosyyttien kasvutekijästä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Euroopan lääkevirastolle on toimitettu hakemus pegyloidun naudan granulosyyttien kasvutekijän jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi naudoissa.

(4)

Eläinlääkekomitean suosituksen mukaan pegyloidulle naudan granulosyyttien kasvutekijälle ei ole tarpeen vahvistaa jäämien enimmäismääriä nautojen osalta.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaa taulukkoa 1 olisi muutettava pegyloidun naudan granulosyyttien kasvutekijän sisällyttämiseksi siihen nautojen osalta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 seuraava aine aakkosjärjestyksen mukaiseen kohtaan:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Pegyloitu naudan granulosyyttien kasvutekijä

Ei sovelleta

Naudat

MRL-arvoa ei edellytetä

Ei sovelleta

EI OLE

Biologiset aineet / immunomodulaattorit”


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 203/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaista viiniä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan a alakohdan ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja erityisesti sen III osaston 4 luvussa vahvistetaan luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoa koskevat perusvaatimukset. Kyseisten perusvaatimusten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (2).

(2)

Asetukseen (EY) N:o 889/2008 olisi sisällytettävä luonnonmukaisen viinin tuotantoa koskevat erityissäännökset. Kyseisiä säännöksiä olisi sovellettava maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 (3) tarkoitettuihin viinialan tuotteisiin.

(3)

Luonnonmukaisen viinin valmistuksessa käytetään eräitä tuotteita ja aineita lisäaineina tai valmistuksen apuaineina tarkoin määritellyin edellytyksin. Tästä syystä ja unionin laajuisen ORWINE-tutkimuksen (Organic viticulture and wine-making: development of environment and consumer friendly technologies for organic wine quality improvement and scientifically based legislative framework) (4) suositusten perusteella tällaisten tuotteiden ja aineiden käyttö olisi sallittava asetuksen (EY) N:o 834/2007 21 artiklan mukaisesti.

(4)

Eräitä tuotteita ja aineita, joita käytetään viininvalmistuksessa lisäaineina ja valmistuksen apuaineina neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta 10 päivänä heinäkuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 (5) mukaisesti, saadaan maatalousperäisistä raaka-aineista. Tällaisissa tapauksissa raaka-aineita voi olla saatavilla markkinoilla luonnonmukaisina. Luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista saatujen lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden kysynnän lisäämiseksi niiden käyttö olisi asetettava etusijalle.

(5)

Viinintuotannossa käytettävät menetelmät ja tekniikat vahvistetaan unionin tasolla asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 ja sen soveltamissäännöissä, jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 606/2009 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta 14 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009 (6). Kyseisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö luonnonmukaisessa viininvalmistuksessa ei välttämättä ole asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaista ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 6 artiklassa mainittujen luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostukseen sovellettavien erityisten periaatteiden mukaista. Sen vuoksi eräille viininvalmistusmenetelmille ja -käsittelyille olisi vahvistettava erityiset rajoitukset.

(6)

Eräitä muita elintarvikkeiden jalostuksessa yleisesti käytettyjä menetelmiä voidaan käyttää myös viininvalmistuksessa, ja niillä voi olla vaikutuksia luonnonmukaisten tuotteiden olennaisiin ominaisuuksiin ja näin ollen todelliseen luonteeseen, mutta tällä hetkellä näille menetelmille ei ole teknisiä vaihtoehtoja. Tämä koskee lämpökäsittelyjä, suodatusta, käänteistä osmoosia ja ioninvaihtohartsien käyttöä. Sen vuoksi tällaisten menetelmien olisi oltava luonnonmukaisten viinien valmistajien käytettävissä, mutta niiden käyttöä olisi rajoitettava. Olisi säädettävä mahdollisuudesta tarkastella sopivana ajankohtana uudelleen lämpökäsittelyä, ioninvaihtohartsien ja käänteisosmoosin käyttöä.

(7)

Luonnonmukaisen viinin tuotannossa olisi kiellettävä viininvalmistusmenetelmät ja -käsittelyt, jotka voivat antaa harhaanjohtavan kuvan luonnonmukaisten tuotteiden todellisesta luonteesta. Tämä koskee tiivistämistä jäähdyttämisen avulla, alkoholin poistamista, rikkidioksidin poistamista fysikaalisilla menetelmillä, elektrodialyysia ja kationinvaihtohartsien käyttöä, sillä nämä viininvalmistusmenetelmät muuttavat merkittävästi tuotteen koostumusta ja voivat johtaa harhaan luonnonmukaisen viinin todellisen luonteen suhteen. Samoista syistä eräiden aineiden lisääminen voi johtaa harhaan luonnonmukaisen viinin todellisen luonteen suhteen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että tällaisia aineita ei saa käyttää eikä lisätä luonnonmukaisen viininvalmistuksen menetelmissä ja -käsittelyissä.

(8)

Erityisesti sulfiittien osalta ORWINE-tutkimuksen tulokset osoittavat, että unionin viininvalmistajat ovat jo onnistuneet vähentämään rikkidioksidien määrää luonnonmukaisista rypäleistä valmistetuissa viineissä verrattuna tavanomaisille viineille sallittuun rikkidioksidin enimmäispitoisuuteen. Sen vuoksi luonnonmukaisten viinien enimmäisrikkipitoisuus on asianmukaista vahvistaa alhaisemmalle tasolle kuin tavanomaisten viinien. Tarvittavat rikkidioksidin määrät riippuvat viiniluokista ja eräistä sokeripitoisuuden kaltaisista viinin luontaisista ominaisuuksista, jotka olisi otettava huomioon vahvistettaessa rikkidioksidin enimmäispitoisuuksia luonnonmukaisesti tuotetuille viineille. Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat kuitenkin joillakin viininviljelyalueilla aiheuttaa sen, että viininvalmistuksessa on tarpeen käyttää enemmän sulfiitteja asianomaisen vuoden lopputuotteen vakauden varmistamiseksi. Sen vuoksi olisi sallittava, että rikkidioksidin enimmäispitoisuutta voi nostaa tällaisten olosuhteiden esiintyessä.

(9)

Viinillä on tuotteena pitkä säilyvyys, ja eräitä viinejä pidetään perinteisesti useita vuosia tynnyreissä tai säiliöissä ennen markkinoille saattamista. Maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (7) mukaisesti tällaisten viinien kaupan pitäminen asetuksen (EY) N:o 889/2008 merkintävaatimusten mukaisesti olisi sallittava varastojen loppumiseen saakka kyseisen asetuksen mukaisen rajoitetun ajanjakson ajan.

(10)

Osa varastoiduista viineistä on tuotettu viininvalmistusmenetelmin, jotka ovat tässä asetuksessa säädettyjen luonnonmukaisen viinin tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisia. Tapauksissa, joissa tämä voidaan todistaa, olisi sallittava asetuksen (EY) N:o 834/2007 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnuksen, jota kutsutaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen nimellä ”EU:n luomutunnus”, käyttö, jotta ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja sen jälkeen tuotettujen luonnonmukaisten viinien välinen vertailu olisi oikeudenmukaista ja kilpailu rehellistä. Muissa tapauksissa viinin merkintänä olisi oltava yksinomaan ilmaisu ”luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä valmistettu viini”, eikä siinä saa käyttää EU:n luomutunnusta, sillä edellytyksellä että viini on tuotettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 ja asetuksen (EY) N:o 889/2008, sellaisena kuin se on ennen tällä asetuksella tehtäviä muutoksia, mukaisesti.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan II osasto seuraavasti:

a)

Korvataan 27 artiklan 1 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi luonnonmukaisten elintarvikkeiden – lukuun ottamatta viinialan tuotteita, joihin sovelletaan 3 a luvun säännöksiä – jalostuksessa voidaan käyttää ainoastaan seuraavia aineita:”.

b)

Lisätään 3 a luku seuraavasti:

3 a LUKU

Viininvalmistusta koskevat erityissäännöt

29 b artikla

Kohde

1.   Tässä luvussa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (8) 1 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden luonnonmukaista tuotantoa koskevat erityissäännöt.

2.   Komission asetusten (EY) N:o 606/2009 (9) ja (EY) N:o 607/2009 (10) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä luvussa nimenomaisesti muuta säädetä.

29 c artikla

Eräiden tuotteiden ja aineiden käyttö

1.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamiseksi viinialan tuotteet on tuotettava luonnonmukaisista raaka-aineista.

2.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi viinialan tuotteiden valmistuksessa – viininvalmistusmenetelmät ja -käsittelyt mukaan luettuina – voidaan käyttää ainoastaan tämän asetuksen liitteessä VIII a lueteltuja tuotteita ja aineita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 sekä asetuksessa (EY) N:o 606/2009 ja erityisesti sen liitteessä I A säädettyjen edellytysten ja rajoitusten soveltamista.

3.   Jos tämän asetuksen liitteessä VIII a lueteltuja tähdellä merkittyjä tuotteita tai aineita on saatavilla luonnonmukaisista raaka-aineista peräisin olevina, niitä on käytettävä.

29 d artikla

Viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset

1.   Sallittuja ovat ainoastaan sellaiset viininvalmistusmenetelmät, -käytänteet ja -käsittelyt, jotka ovat käytössä ennen 1 päivää elokuuta 2010, mukaan luettuina asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 c ja 120 d artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 606/2009 3 artiklassa, 5–9 artiklassa ja 11–14 artiklassa sekä mainittujen asetusten liitteissä säädetyt rajoitukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 c artiklan ja tämän artiklan 2–5 kohdassa säädettyjen kieltojen ja rajoitusten soveltamista.

2.   Seuraavien viininvalmistusmenetelmien, -käytäntöjen ja -käsittelyjen käyttö on kielletty:

a)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV a olevan B kohdan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu osittainen tiivistäminen jäähdyttämisen avulla;

b)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 8 kohdassa tarkoitettu rikkidioksidin poistaminen fysikaalisilla menetelmillä;

c)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 36 kohdassa tarkoitettu elektrodialyysikäsittely viinikiven stabiloimiseksi;

d)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 40 kohdassa tarkoitettu viinin sisältämän alkoholin osittainen poistaminen;

e)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 43 kohdassa tarkoitettu kationinvaihtokäsittely viinikiven stabiloinnin varmistamiseksi.

3.   Seuraavien viininvalmistusmenetelmien, -käytäntöjen ja -käsittelyjen käyttö on sallittu seuraavin edellytyksin:

a)

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja lämpökäsittelyjä käytettäessä lämpötila saa olla enintään 70 celsiusastetta;

b)

Käytettäessä asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 3 kohdassa tarkoitettua sentrifugointia ja suodatusta inertillä suodatuksen apuaineella tai ilman sitä huokoskoon on oltava vähintään 0,2 μm.

4.   Seuraavia viininvalmistusmenetelmiä, -käytäntöjä ja -käsittelyjä komissio tarkastelee uudelleen ennen 1 päivää elokuuta 2015 niiden asteittaista poistamista tai lisärajoittamista varten:

a)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 2 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt;

b)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 20 kohdassa tarkoitettu ioninvaihtohartsien käyttö;

c)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV a olevan B kohdan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu käänteisosmoosi.

5.   Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 tai (EY) N:o 606/2009 säädettyihin viininvalmistusmenetelmiin, -käytäntöihin ja -käsittelyihin 1 päivän elokuuta 2010 jälkeen tehtyjä muutoksia voidaan soveltaa viinien luonnonmukaiseen tuotantoon vasta kun asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 3 kohdassa säädetyt tuotantoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet ja mahdollisesti tarvittava kyseisen asetuksen 21 artiklassa säädetty arviointimenettely on toteutettu.

c)

Muutetaan 47 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään ensimmäiseen kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

rikkidioksidin käytön sellaiseen enimmäispitoisuuteen asti, joka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteen I B mukaisesti, jos jonakin satovuonna tietyllä maantieteellisellä alueella poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat vakavat bakteeri- tai sienitaudit heikentävät rypäleiden terveydentilaa, minkä vuoksi viininvalmistajan on käytettävä vertailukelpoisen lopputuotteen saamiseksi enemmän rikkidioksidia kuin edellisvuosina.”

ii)

Korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän saatuaan yksittäisten toimijoiden on pidettävä kirjaa edellä mainittujen poikkeusten käytöstä. Jäsenvaltion on ilmoitettava sille ensimmäisen kohdan c ja e alakohdan mukaisesti myönnetyt poikkeukset muille jäsenvaltioille ja komissiolle.”

2)

Muutetaan V osasto seuraavasti:

a)

Lisätään 94 artiklan 1 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

jäsenvaltiolle 47 artiklan ensimmäisen kohdan c ja e alakohdan mukaisesti myönnetyt poikkeukset yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.”

b)

Korvataan 95 artiklan 10 a kohta seuraavasti:

”10 a.   Viinialan tuotteiden osalta 8 kohdassa tarkoitettu siirtymäaika päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2012.

Viinejä, jotka on tuotettu 31 päivään heinäkuuta 2012 asti asetuksen (ETY) N:o 2092/91 tai asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti, voi saattaa markkinoille varastojen loppumiseen saakka seuraavien merkintävaatimusten mukaisesti:

a)

asetuksen (EY) N:o 834/2007 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnusta, jota kutsutaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen nimellä ”EU:n luomutunnus”, voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että viininvalmistusmenetelmä on tämän asetuksen II osastossa olevan 3 a luvun mukainen;

b)

EU:n luomutunnusta käyttävien toimijoiden on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan asianomaisen luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä saadun viinin markkinoille saattamisesta todisteet, joista ilmenevät myös vastaavat viinimäärät litroina sekä viiniluokan ja vuoden mukaan eriteltyinä;

c)

jos tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole saatavilla, tällaiseen viiniin voidaan tehdä merkintä ”luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä saatu viini”, jos se täyttää tämän asetuksen vaatimukset, lukuun ottamatta tämän asetuksen II osastossa olevassa 3 a luvussa tarkoitettuja viinejä;

d)

viinissä, jossa on ilmaisu ”luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä valmistettu viini”, ei saa käyttää ”EU:n luomutunnusta”.”

3)

Lisätään liite VIII a tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s.1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.

(7)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus (ETY) N:o 2092/91 on kumottu ja korvattu asetuksella (EY) N:o 834/2007 1 päivästä tammikuuta 2009 lähtien.

(8)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(9)  EYVL L 193, 24.7.2009, s. 1.

(10)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.”


LIITE

”LIITE VIII a

Tuotteet ja aineet, joita voidaan käyttää 29 c artiklassa tarkoitetuissa viinialan luonnonmukaisissa tuotteissa tai lisätä niihin

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A tarkoitettu käsittely

Tuotteen tai aineen nimi

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 tai (EY) N:o 606/2009 vahvistettujen rajojen ja edellytysten mukaiset erityisedellytykset ja rajoitukset

1 kohta:

Käyttö ilmastuksen suorittamiseksi tai hapen lisäämiseksi

Ilma

Kaasumainen happi

 

3 kohta:

Sentrifugointi ja suodatus

Perliitti

Selluloosa

Piimaa

Käyttö ainoastaan inerttinä suodatuksen apuaineena

4 kohta:

Käyttö inertin tilan luomiseksi ja tuotteen käsittelemiseksi suojassa ilmalta

Typpi

Hiilidioksidi

Argon

 

5, 15 ja 21 kohta:

Käyttö

Hiivat (1)

 

6 kohta:

Käyttö

Diammoniumfosfaatti

Tiamiinihydrokloridi

 

7 kohta:

Käyttö

Rikkidioksidi

Kaliumbisulfiitti tai kaliummetabisulfiitti

a)

Rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 100 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevan A osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut punaviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden.

b)

Rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 150 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevan A osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut valko- ja roseeviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden.

c)

Kaikkien muiden viinien osalta asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteen I B mukaisesti 1 päivänä elokuuta 2010 sovellettavaa rikkidioksidin enimmäispitoisuutta alennetaan 30 milligrammalla litraa kohden.

9 kohta:

Käyttö

Viininvalmistuskäyttöön tarkoitettu hiili

 

10 kohta:

Kirkastaminen

Syötävä gelatiini (2)

Vehnästä tai herneestä saatavat kasviperäiset valkuaisaineet (2)

Kalaliima (2)

Munanvalkuainen (2)

Tanniinit (2)

 

Kaseiini

Kaliumkaseinaatti

Piidioksidi

Bentonitti

Pektolyyttiset entsyymit

 

12 kohta:

Käyttö happamuuden lisäämiseksi

Maitohappo

L(+)-viinihappo

 

13 kohta:

Käyttö happamuuden vähentämiseksi

L(+)-viinihappo

Kalsiumkarbonaatti

Neutraali kaliumtartraatti

Kaliumbikarbonaatti

 

14 kohta:

Lisääminen

Aleppo-mäntypihka

 

17 kohta:

Käyttö

Maitohappobakteerit

 

19 kohta:

Lisääminen

L-askorbiinihappo

 

22 kohta:

Käyttö kuplittamiseksi

Typpi

 

23 kohta:

Lisääminen

Hiilidioksidi

 

24 kohta:

Lisääminen viinin stabilisoimiseksi

Sitruunahappo

 

25 kohta:

Lisääminen

Tanniinit (2)

 

27 kohta:

Lisääminen

Metaviinihappo

 

28 kohta:

Käyttö

Arabikumi (2)

 

30 kohta:

Käyttö

Kaliumbitartraatti

 

31 kohta:

Käyttö

Kuparisitraatti

 

31 kohta:

Käyttö

Kuparisulfaatti

Sallittu 31. heinäkuuta 2015 asti

38 kohta:

Käyttö

Tammipuun palaset

 

39 kohta:

Käyttö

Kaliumalginaatti

 

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä III olevan A osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu käsittely

Kalsiumsulfaatti

Ainoastaan ”vino generoso” tai ”vino generoso de licor” -viineissä


(1)  Saatu luonnonmukaisista raaka-aineista, jos niitä on saatavilla.

(2)  Yksittäisten hiivakantojen osalta: saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla.”


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/48


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 204/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/50


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2012/144/YUTP,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun päätöksen 2010/656/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Norsunluurannikkoon (1) kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta 29 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/656/YUTP.

(2)

Tarkasteltuaan uudelleen luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin päätöksessä 2010/656/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, neuvosto katsoo, ettei tiettyjen henkilöiden luettelossa pitämiselle ole enää perusteita.

(3)

Lisäksi päätöksen 2010/656/YUTP liitteessä I olevassa luettelossa olevaa henkilöä ja liitteessä II olevassa luettelossa olevia henkilöitä koskevat tiedot olisi saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2010/656/YUTP liitteessä I olevaa seuraavaa henkilöä koskeva kohta:

Désiré Tagro

korvataan tämän päätöksen liitteessä I esitetyllä kohdalla.

2 artikla

Päätöksen 2010/656/YUTP liite II korvataan tämän päätöksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BØDSKOV


(1)  EUVL L 285, 30.10.2010, s. 28.


LIITE I

1 artiklassa tarkoitettu kohta

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (syntymäaika (sa.) ja -paikka (sp.), passin/henkilökortin nro ym.)

Perusteet

YK merkinnyt luetteloon:

Désiré Tagro

Passi nro: PD–AE 065FH08

Syntymäaika: 27.1.1959

Syntymäpaikka: Issia, Norsunluurannikko

Kuollut 12.4.2011 Abidjanissa

Niin kutsutun ”presidentin” Laurent Gbagbon kansliapäällikkö: Laurent Gbagbon laittoman hallinnon jäsen, rauhan- ja sovintoprosessin estäminen, presidentinvaalien tuloksen kieltäminen, osallistuminen kansanliikkeiden väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

YK merkinnyt luetteloon: 30.3.2011

(Euroopan unioni merkinnyt luetteloon: 22.12.2010)


LIITE II

”LIITE II

Luettelo 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Kadet Bertin

Synt. 1957 Mamassa

Laurent Gbagbon erityisneuvonantaja turvallisuus-, puolustus- ja sotilaskalustoasioissa, Gbagbon entinen puolustusministeri.

Laurent Gbagbon veljen- tai sisarenpoika.

Maanpaossa Ghanassa. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Vastuussa julmuuksista ja tahdonvastaisista katoamisista sekä puolisotilaallisten joukkojen ja ”nuorten isänmaanystävien” (COJEP) rahoittamisesta ja aseistamisesta.

Mukana aseiden rahoittamisessa ja laittomassa kaupassa ja asevientikiellon kiertämisessä.

Kadet Bertinillä oli läheiset suhteet länsiosan puolisotilaallisiin joukkoihin ja hän oli Gbagbon yhteyshenkilö suhteissa näihin ryhmiin. Osallistui ”Force Liman” (kuolemanjoukkojen) perustamiseen.

Jatkaa maanpaossa Ghanassa aseellisen vastavallankaappauksen valmistelua. Vaatii myös Gbagbon välitöntä vapauttamista.

Kadet Bertin on taloudellisten resurssiensa, laittoman asekaupan verkostojen tuntemuksensa ja yhä edelleen aktiivisiin puolisotilaallisiin ryhmiin (erityisesti Liberiassa) pitämiensä yhteyksien vuoksi todellinen uhka Norsunluurannikon turvallisuudelle ja vakaudelle.

2.

Oulaï Delafosse

Synt. 28.10.1968

Entinen Toulepleun aliprefekti. Isänmaallisen vastarintaliikkeen ”l’Union Patriotique de Résistance du Grand Ouest” johtaja.

Puolisotilaallisten joukkojen johtajana vastuussa väkivallasta ja rikoksista erityisesti Toulepleun alueella.

Otti vastaan käskyjä suoraan Kadet Bertiniltä ja toimi vaalien jälkeisen kriisin aikana erittäin aktiivisesti liberialaisten palkkasotilaiden värväämisessä ja Liberiasta peräisin olevien aseiden laittomassa kaupassa. Hänen joukkonsa terrorisoivat aluetta koko vaalien jälkeisen kriisin ajan ja surmasivat satoja Norsunluurannikon pohjoisosasta lähtöisin olevia henkilöitä.

On äärimmäisten poliittisten näkemystensä, Kadet Bertiniin ylläpitämiensä läheisten suhteiden ja liberialaisiin palkkasotilaisiin ylläpitämiensä tiiviiden yhteyksien vuoksi edelleen uhka maan vakaudelle.

3.

Pastor Gammi

 

Vuonna 2004 perustetun Norsunluurannikon länsiosan vapauttamista ajavan liikkeen (Mouvement ivoirien pour la Libération de l’Ouest, MILOCI) johtaja. Osallistui Gbagboa kannattavan MILOCI-liikkeen johtajana useisiin joukkomurhiin ja julmuuksiin.

Maanpaossa Ghanassa (todennäköisesti Takoradissa). Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

On liittynyt maanpakonsa aikana Norsunluurannikon vapauttamista ajavaan kansainväliseen liittoutumaan (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI)), joka ajaa aseellista vastarintaa Gbagbon saattamiseksi takaisin valtaan.

4.

Marcel Gossio

Synt. 18.2.1951 Adjaméssa

Passi nro: 08AA14345 (voimassa 6.10.2013 saakka)

Paennut Norsunluurannikolta. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys. Osallistunut julkisten varojen kavaltamiseen sekä puolisotilaallisten joukkojen rahoittamiseen ja aseistamiseen.

Keskeinen henkilö Gbagbon lähipiirin ja puolisotilaallisten joukkojen rahoittamisessa. Myös keskeinen hahmo laittomassa asekaupassa.

Gossion kavaltamat varat ja hänen laittoman asekaupan verkostojen tuntemuksensa aiheuttavat sen, että hän on edelleen uhka Norsunluunrannikon vakaudelle ja turvallisuudelle.

5.

Justin Koné Katina

 

Pakoilee Ghanassa. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Osallistui Länsi-Afrikan valtioiden keskuspankin (BCEAO) ryöstöön.

Pitää maanpaossakin itseään Gbagbon edustajana. Väitti 12.12.2011 annetussa lehdistötiedotteessa, että Ouattara ei voittanut vaaleja ja että uusi hallinto on laiton. Hän kehottaa vastarintaan ja katsoo, että Gbagbo palaa vielä valtaan.

6.

Ahoua Don Mello

Synt. 23.6.1958 Bongouanoussa

Passi nro: PD-AE/044GN02 (voimassa 23.2.2013 saakka)

Laurent Gbagbon tiedottaja. Laittoman hallituksen entinen infrastruktuuri- ja hygieniaministeri.

Maanpaossa Ghanassa. Hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Katsoo maanpakoon lähtönsä jälkeenkin, että presidentti Ouattaran valinta oli vilpillinen, eikä tunnusta hänen asemaansa. Kieltäytyy vastaamasta Norsunluurannikon hallituksen vetoomukseen sovinnon puolesta, kiihottaa säännöllisesti kapinaan lehdistössä ja tekee ”mobilisointikierroksia” Ghanan pakolaisleireissä.

Julisti joulukuussa 2011, että Norsunluurannikko on ”piiritetty heimovaltio” ja että ”Ouattaran hallinnon päivät ovat luetut”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Synt. 9.9.1944.

Vanhan passin nro: AE/46CR05

Rauhaa ajavan isänmaallisen ryhmittymän (Groupement des Patriotes pour la Paix, GPP) johtaja.

Norsunluurannikon vapauttamista ajavan kansainvälisen liittoutuman (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire, CILCI) perustaja.

Puolisotilaallisten joukkojen johtaja vuodesta 2002, johtanut GPP-ryhmittymää vuodesta 2003. Hänen johdollaan GPP:stä tuli Gbagbon aseellinen ryhmittymä Abidjanissa ja maan eteläosassa.

Oli GPP:ssä toimiessaan vastuussa erittäin monista julmuuksista, jotka kohdistuivat pääasiassa pohjoisesta lähtöisin olevaan väestöön ja aiemman hallinnon vastustajiin.

Osallistui henkilökohtaisesti vaalien jälkeisiin väkivaltaisuuksiin (erityisesti Abobon ja Adjamén alueilla).

Maanpaossa Accrassa Touré Zéguen perusti Norsunluurannikon vapauttamista ajavan kansainvälisen liittoutuman (CILCI), jonka tavoitteena on Gbagbon palauttaminen takaisin valtaan.

On esittänyt maanpakonsa jälkeen useita julkilausumia kiihotustarkoituksessa (esimerkiksi lehdistötilaisuudessa 9.12.2011) ja ajaa voimakkaasti konfliktia ja aseellisia kostotoimenpiteitä. Hänen mukaansa Outtaran johtama Norsunluurannikko on laiton ja siitä on ”tehty uudelleen siirtomaa” ja hän ”kehottaa norsunluurannikkolaisia ajamaan huijarit pois” (Jeune Afrique, heinäkuu 2011).

Pitää verkkopäiväkirjaa, jossa hän yllyttää voimakkaasti Norsunluurannikon kansaa nousemaan Ouattaraa vastaan.”