ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.055.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 55

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
29. helmikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 170/2012, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 171/2012, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 172/2012, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/125/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

18

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/126/YUTP, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta

19

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2012/127/EU

 

*

Neuvoston suositus, annettu 21 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2010

32

 

 

2012/128/EU

 

*

Neuvoston suositus, annettu 21 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2010

33

 

 

2012/129/EU

 

*

Neuvoston suositus, annettu 21 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan kehitysrahaston (kymmenes EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2010

34

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2010/570/EU, Euratom, annettu 13 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 251, 25.9.2010)

35

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 170/2012,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2012,

Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuus huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I B olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi otettava tiettyjä henkilöitä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A lueteltuja henkilöitä koskevat tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteet I A ja I B olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A olevat seuraavia henkilöitä koskevat kohdat:

1.

Khadanevich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

2.

Pykina, Natallia

3.

Saikouski, Uladzimir

4.

Chubkavets, Kiril

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

korvataan tämän asetuksen liitteessä I esitetyillä kohdilla.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I B oleva teksti tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.


LIITE I

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

 

Nimi

Suomenkielinen transkriptio [valkovenäjästä]

(ja venäjästä)

Nimi

(valko-venäjänkielinen kirjoitustapa)

Nimi

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Syntymäaika ja -paikka

Asema

1.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich [Hadanevitš, Aljaksandr Aljaksandravitš]

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich (Hadanevitš, Aleksandr Aleksandrovitš)

Хадановiч Аляксандр Аляксандравiч

Хoданович Александр Александрович

 

Tuomari Minskin kaupungin Pervomaiskin alueen tuomioistuimessa.

2.

Pykina, Natallia Mikhailauna [Pykina, Natallja Mihailauna]

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natallja Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

Пыкiна Наталля Мiхайлаўна

Пыкина Наталья Михайловна

Syntymäaika: 20.4.1971.

Syntymä-paikka: Rakov

Partizanski-alueen tuomioistuimen tuomari, joka käsitteli Lihovidin asian. Hän tuomitsi "Vapausliikkeen" ("The Movement for Freedom") aktivistin Lihovidin kolmen ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen.

3.

Saikouski Valeri Yosifavich [Saikouski Valery Iosifavitš]

Saikovski Valeri Yosifovich (Saikovski Valerij Iosifovitš)

Сайкоўскi

Валерый Iосiфавiч

Сайковский Валерий Иосифович

Osoite: Pervomaiski-alueen hallinnon lakiosasto Tšornogo K. 5, toimisto 417

Puh.: +375 17 2800264

Toimi Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimen virallisena syyttäjänä oikeudenkäynnissä Ales Bjaljatskia vastaan, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeus-keskuksen Vjasnan päällikkö, FIDH:n varapuheenjohtaja. Syyttäjän oikeudenkäynnissä esittämä syyte oli selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoitu ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä. Nimitettiin tammikuussa 2012 tutkintakomitean Minskin osaston apulaispäälliköksi.

4.

Chubkavets Kiril [Tšubkavets, Kiryl]

Chubkovets Kirill (Tšubkovets, Kiril)

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Virallinen syyttäjä, joka toimi oikeudenkäynneissä entisiä presidentti-ehdokkaita Nikolai Statkevitšia ja Dmitri Ussia sekä poliittisia ja kansalaisyhteis-kunnan aktivisteja Andrei Pozniakia, Aleksandr Klaskovskia, Aleksandr Kvetkevitšia, Artjom Gribkovia ja Dmitri Bulanovia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia. Ne perustuivat 19. joulukuuta 2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, jota todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot eivät tukeneet.

Valtionsyyttäjä, joka vastusti Ales Bjaljatskin valitusta, joka koski tälle Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Bjaljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich [Hrobastau, Uladzimir Ivanavitš]

Khrobostov, Vladimir Ivanovich (Hrobostov, Vladimir Ivanovitš)

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Tuomari Minskin kaupungin tuomioistuimessa. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) valituksen, joka koski poliittiselle aktivistille Vasili Parfenkoville annettua tuomiota. Kyseinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Hylkäsi 24. tammikuuta 2012 Ales Bjaljatskin valituksen, joka koski tälle Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Bjaljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna [Šylko, Alena Mikalajeuna]

Shilko, Elena Nikolaevna (Šilko, Jelena Nikolajevna)

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Tuomari Minskin kaupungin Moskovski-alueen tuomioistuimessa.

Hylkäsi 24. tammikuuta 2012 Ales Bjaljatskin valituksen, joka koski tälle Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Bjaljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich [Stsjapurka, Uladzimir Mikhailavitš]

Stepurko, Vladimir Mikhailovich (Stepurko, Vladimir Mihailovitš)

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Tuomari Minskin kaupungin tuomioistuimessa. Hän hylkäsi (ylituomarina) valitukset, jotka koskivat seuraaville poliittisille ja kansalaisaktivisteille annettuja tuomioita: Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevitš, Jevgeni Sekret ja Oleg Fedorkevitš. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

Hylkäsi 24. tammikuuta 2012 Ales Bjaljatskin valituksen, joka koski tälle Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimessa annettua tuomiota, vaikka Bjaljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.


LIITE II

Luettelo 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä

Henkilöt

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä transkriptio venäjän kielestä

[suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi

(valkovenäjäksi)

Nimi

(venäjäksi)

Syntymäpaikka ja -aika

Asema

1.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich [Barsukou, Aljaksandr Pjatrovitš Barsukov, Aleksandr Petrovitš]

Барсукоў Аляксандр Пятровiч

Барсуков Александр Петрович

 

Eversti, Minskin poliisipäällikkö. Hän on 21.10.2011 tapahtuneen nimityksensä jälkeen vastannut komentajana yli kymmenen rauhanomaisen mielenosoittajan toiminnan tukahduttamisesta Minskissä. Nämä mielenosoittajat tuomittiin myöhemmin joukkotapahtumia koskevan lain rikkomisesta. Hän on johtanut usean vuoden ajan poliisitoimia opposition katumielenosoituksia vastaan.

2.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich) [Putsyla, Uladzimir Ryhoravitš Putsilo, Vladimir Grigorjevitš]

Пуцыла Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

Пуцило Владимир Григорьевич

 

Minskin kaupungin tuomisistuimen puheenjohtaja. Valvoo viimekädessä tuomioita (jotka on annettu ensimmäisen asteen tuomioistuimessa ja vahvistettu vetoomustuomioistuimessa) kansainvälisesti tunnustetun poliittisen vangin Pavel Severinetsin tapauksessa (Severinets on Valko-Venäjän kristillisdemokraattisen puolueen perustamiskomitean puheenjohtaja ja vuoden 2010 presidentinvaalien ehdokkaan Vital Rymaševskin kamppanjajohtaja) sekä entisen poliittisen vangin Aleksandr Otroštšenkovin tapauksessa (vuoden 2010 presidentinvaaleissa ehdokkaana olleen Andrei Sannikovin lehdistösihteeri). Barsukov kielsi valitusoikeuden näissä tuomioissa rikkoen selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevaa lakia.

3.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna [Valtškova, Maryjana Leanidauna Voltškova, Marianna Leonidovna]

Валчкова Марыяна Леанiдаўна

Волчкова Марианна Леонидовна

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Hän määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

7.7.2011, Lelikav Andrei, 7 vuorokauden vankeus,

b)

7.7.2011, Lapatsik Javhen, rangaistus ei ole tiedossa,

c)

7.7.2011, Sjarhejev Uladzimir, 11 vuorokauden vankeus,

d)

4.7.2011, Stsepanenka Aljaksandr, 5 vuorokauden vankeus,

e)

4.7.2011, Pljuto Tatsjana, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

f)

23.6.2011, Kanapljannik Sjarhei, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

g)

20.12.2010, Furman Viktar, 11 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Astašov Anton, 11 vuorokauden vankeus,

i)

2010. 12. 20, Navumava Valjantsina, 11 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

4.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna

Relyava, Aksana Anatolieuna

Ralyava, Aksana Anatolieuna)

Reliavo, Oksana Anatolyevna

(Relyavo, Oxana Anatolievna) [Reljava, Aksana Anatoljeuna Reljavo, Oksana Anatoljevna]

Рэлява Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

Реляво Оксана Анатольевна

 

Minskin Sovetkin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

23.6.2011, Haljezin Juryi, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

b)

23.6.2011, Rutski Aljaksandr, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

c)

28.3.2011. Ivaškevitš Viktar, 10 vuorokauden vankeus,

d)

21.12.2010, Asmanav Arsen, 15 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Kudlajev Aljaksandr, 30 päiväsakkoa,

f)

20.12.2010, Tryputsin Vitaut, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Assipenka Andrei, 15 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Ardabatski Dzjanis, 15 vuorokauden vankeus,

i)

20.12.2010, Kazlovski Andrei, 15 vuorokauden vankeus ja 1 050 000 BLR.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

5.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna) [Hvainitskaja, Žanna Anatoljeuna Hvoinitskaja, Žanna Anatoljevna]

Хвайнiцкая Жанна Анатольеўна

Хвойницкая Жанна Анатольевна

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Makarenka Adam, 6 vuorokauden vankeus,

b)

20.12.2010, Batšyla Uladzimir, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Kukaljev Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Astafjev Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Jazerski Raman, 10 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Sapranjetskaja Darja, 10 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Ahejeva Iryna, 10 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Drahun Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

i)

20.12.2010, Šambalava Tatsjana, 10 vuorokauden vankeus,

j)

20.12.2010, Dzjemidzjuk Barys, 10 vuorokauden vankeus,

k)

20.12.2010, Kassabuka Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

6.

Mazouka, Anzhalika Mikhailauna

Mazovka, Anzhelika Mikhailovna [Mazouka, Anžalika Mihailauna Mazovka, Anželika Mihailovna]

Мазоўка Анжалiка Мiхайлаўна

Мазовка Анжелика Михайловна

 

Minskin Sovetskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

14.7.2011, Bussel Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

b)

14.7.2011, Krukovski Sjarhei, 8 vuorokauden vankeus,

c)

14.7.2011, Kantsin Jahor, 10 vuorokauden vankeus,

d)

7.7.2011, Suhanossik Vjatšaslav, 8 vuorokauden vankeus,

e)

21.12.2010, Njanahav Andrei, 15 vuorokauden vankeus;

f)

20.12.2010, Myslivets Ihar, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Vilkin Aljaksei, 12 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Haritonav Paval, 12 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

7.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich) [Kotšyk, Aljaksandr Vasiljevitš Kotšik, Aleksandr Vasiljevitš]

Кочык Аляксандр Васiльевiч

Кочик Александр Васильевич

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

7.7.2011, Revut Javhen, 8 vuorokauden vankeus,

b)

4.7.2011, Nikitsenka Katsjaryna, 5 vuorokauden vankeus,

c)

23.6.2011, Kazak Zmitser, 28 päiväsakkoa (980 000 BLR),

d)

20.12.2010, Dzjezidzenka Dzianis, 12 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Navumovitš Sjarhei, 14 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Kavalenka Vsevalad, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Tsupa Dzjanis, 15 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Makašyn Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus,

i)

20.12.2010, Žahavets Illja, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

8.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna) [Karovina, Natallja Uladzimirauna Korovina, Natalja Vladimirovna]

Каровiна Наталля Уладзiмiраўна

Коровина Наталья Владимировна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

30.6.2011, Tsjareštšanka Uladzimir, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

b)

30.6.2011, Sytsko Stefan, 10 vuorokauden vankeus;

c)

30.6.2011, Arapinovitš Aljaksandr, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR);

d)

30.6.2011, Juhnovski Dzyanis, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR);

e)

30.6.2011, Saratšuk Julian, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR);

f)

26.6.2011, Ševtsov Sjarhei, 8 päiväsakkoa (280 000 BLR);

g)

20.12.2010, Vaškevitš Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Mjadzvedz Ljeanid, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

9.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich;

Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich) [Harbatouski, Juryi Aljaksandravitš Gorbatovski, Juri Aleksandrovitš]

Гарбатоўскi Юрый Аляксандравiч

Горбатовский Юрий Александрович

Date of birth: 15.05. 1969

Place of birth: Magde-burg

Passport number: MP 2935942

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Hubskaja Iryna, 10 vuorokauden vankeus,

b)

20.12.2010, Kaptsjuh Dzmitry, 10 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Mihejenka Jahor, 12 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Burbo Andrei, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Pušnarova Hanna, 10 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Šepurav Mikita, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Zadzjarkovski Andrei, 10 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Jaromjenkav Javhen, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

10.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich) [Ljuštyk, Sjarhei Anatoljevitš Ljuštyk, Sergei Anatoljevitš]

Люштык Сяргей Анатольевiч

Люштык Сергей Анатольевич

 

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

14.7.2011, Strui Vitali, 10 päiväsakkoa (35 000 BLR),

b)

4.7.2011, Šalamitski Paval, 10 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Sikirytskaja Tatsjana, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Drantšuk Julija, 13 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Lapko Mikalai, 12 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Pramatorav Vadzim, 12 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

11.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich) [Jakuntšyhin, Aljaksandr Anatoljevitš Jakuntšihin, Aleksandr Anatoljevitš]

Якунчыхiн Аляксандр Анатольевiч

Якунчихин Александр Анатольевич

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

17.11.2011, Makajev Aljaksandr, 5 vuorokauden vankeus,

b)

7.7.2011, Tukai Illja, 12 vuorokauden vankeus,

c)

7.7.2011, Šaptšyts Javhen, 12 vuorokauden vankeus,

d)

31.1.2011, Kulakov Ljeanid, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

e)

21.12.2010, Jaromjenak Uladzimir, 15 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Daroška Aljaksei, 12 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Kahno Herman, 12 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Paljakov Vital, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

12.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna [ Zapasnik, Maryna Svjataslavauna Zapasnik, Marina Svjatoslavovna]

Запаснiк Марына Святаславаўна

Запасник Марина Святославовна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

18.7.2011, Paljakov Vital, 12 vuorokauden vankeus,

b)

7.7.2011, Marozav S., 10 vuorokauden vankeus,

c)

7.7.2011, Badrahin Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

d)

7.7.2011, Marozova S., 10 vuorokauden vankeus,

e)

7.7.2011, Varabei Aljaksandr, 15 vuorokauden vankeus,

f)

4.7.2011, Mazurenka Mikita, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

13.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna [Dubinina, Žanna Pjatrouna Dubinina, Žanna Petrovna]

Дубiнiна Жанна Пятроўна

Дубинина Жанна Петровна

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Huljak Vital, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Vaskabovitš Ljudmila, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Uryvski Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Stašuljonak Veranika, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

e)

20.12.2010, Say Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Maksimenka Hastassja, 10 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Nikitarovitš Julija, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

14.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna) [Krasouskaja, Zinaida Uladzimirauna Krasovskaja, Zinaida Vladimirovna]

Красоўская Зiнаiда Уладзiмiраўна

Красовская Зинаида Владимировна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Kravtšuk Volha, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Tšaruhina Hanna, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Dubovik Aljena, 15 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Boldzina Aljena, 12 vuorokauden vankeus,

e)

2010. 12. 20, Syrakvaš Andrei, 15 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Klimko Nastassija, 12 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Kuvšinav Viktar, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

15.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich) [Hermanovitš, Sjarhei Mihailavitš Germanovitš, Sergei Mihailovitš]

Германовiч Сяргей Мiхайлавiч

Германович Сергей Михайлович

 

Minskin Oktjabrskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Sidarevitš Katsjaryna, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Lyskavets Paval, 15 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Satšylka Sjarhei, 15 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Kravtsov Dzianis, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Vjarbitski Uladzimir, 15 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Nevdah Maksim, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

16.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna) [Svistunova, Valjantsina Mikalajeuna Svistunova, Valentina Nikolajevna]

Свiстунова Валянцiна Мiкалаеўна

Свистунова Валентина Николаевна

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

21.7.2011, Bandarenka Volha, 10 vuorokauden vankeus,

b)

21.7.2011, Ruskaja Volha, 11 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Martšyk Stanislav, 15 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Stantšyk Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Anjankov Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

17.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna

Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna) [Šeiko, Ina Valerjeuna Šeiko, Inna Valerjevna]

Шэйко Iна Валер’еўна

(Шaйко Iна Валер’еўна)

Шейко Инна Валерьевна

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

21.7.2011, Šapavalav Paval, 12 vuorokauden vankeus,

b)

21.7.2011, Ivanjuk Javhen, 12 vuorokauden vankeus,

c)

14.7.2011, Hadzinski Paval, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

d)

23.6.2011, Sudnik Andrei, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

e)

23.6.2011, Jatskov Usevalad, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

f)

28.4.2011, Kudlajev Aljaksandr, 50 päiväsakkoa (1 750 000 BLR).

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

18.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna;

Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna) [Lapo, Ljudmila Ivanauna Lappo, Ljudmila Ivanovna]

Лапо Людмiла Iванаўна

Лаппо Людмила Ивановна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

7.7.2011, Meljanets Mikalai, 10 vuorokauden vankeus,

b)

30.6.2011, Šastseryk Uladzimir, 10 vuorokauden vankeus,

c)

30.6.2011, Zjakav Eryk, 10 vuorokauden vankeus,

d)

25.4.2011, Grynman Nastassija, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

e)

20.12.2010, Nikišyn Dzmitry, 11vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

19.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich;

Borisionok, Anatoli Vladimirovich;

Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich) [Barysjonak, Anatol Uladzimiravitš Borisjenok, Anatoli Vladimirovitš]

Барысёнак Анатоль Уладзiмiравiч

Борисенок Анатолий Владимирович

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

23.6.2011, Beluš Zmitser, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

b)

20.12.2010, Žavnjak Ihar, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Njestser Aleh, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Trybuševski Kiryl, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Muraškevitš Vjatšaslav, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

20.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich;

Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich) [Juferytsyn, Dzmitryi Viktaravitš Juferitsyn, Dmitri Viktorovitš]

Юферыцын Дзмiтрый Вiктаравiч

Юферицын Дмитрий Викторович

 

Minskin Leninskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Tšaruhin Kanstantsin, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Jarmola Mikalai, 15 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Halka Dzmitry, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Navumav Viktar, 12 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Haldzenka Anatol, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

21.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna [Zjankevitš, Valjantsina Mikalajeuna Zenkevitš, Valentina Nikolajevna]

Зянькевiч Валянцiна Мiкалаеўна

Зенькевич Валентина Николаевна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Jarmolav Jahor, 12 vuorokauden vankeus,

b)

20.12.2010, Palubok Aljaksandr, 15 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Mihalkin Zahar, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Smalak Sjarhei, 15 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Vassilevski Aljaksandr, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.


29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 171/2012,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

107,9

JO

75,8

MA

82,4

TN

80,7

TR

104,8

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

134,1

MA

94,2

TR

165,7

ZZ

131,3

0709 91 00

EG

88,4

MA

82,2

ZZ

85,3

0709 93 10

MA

61,7

TR

132,5

ZZ

97,1

0805 10 20

EG

52,7

IL

74,0

MA

49,7

TN

52,6

TR

72,3

ZZ

60,3

0805 20 10

IL

129,9

MA

82,5

ZZ

106,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,1

IL

129,6

MA

111,0

TR

61,6

ZZ

94,1

0805 50 10

EG

42,9

TR

55,8

ZZ

49,4

0808 10 80

CA

122,9

CL

98,4

CN

85,0

MK

33,9

US

140,4

ZZ

96,1

0808 30 90

AR

83,4

CL

89,2

CN

63,1

US

127,1

ZA

92,4

ZZ

91,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 172/2012,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/2012 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 (3). Kyseisiä hintoja ja tulleja on muutettu viimeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 159/2012 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklan mukaisesti.

(3)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUVL L 50, 23.2.2012, s. 16.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodin 1702 90 95 tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 29 päivästä helmikuuta 2012

(euroa)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 12 10 (1)

45,51

0,00

1701 12 90 (1)

45,51

0,95

1701 13 10 (1)

45,51

0,00

1701 13 90 (1)

45,51

1,25

1701 14 10 (1)

45,51

0,00

1701 14 90 (1)

45,51

1,25

1701 91 00 (2)

50,14

2,43

1701 99 10 (2)

50,14

0,00

1701 99 90 (2)

50,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2012,

tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

(2012/125/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 286 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Juan RAMALLO MASSANETin toimikausi päättyy 29 päivänä helmikuuta 2012.

(2)

Tämän vuoksi on tarpeen suorittaa uusi nimitys,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Baudilio TOMÉ MUGURUZA tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1 päivästä maaliskuuta 201228 päivään helmikuuta 2018.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  Lausunto annettu 14. helmikuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/19


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2012/126/YUTP,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2012,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 25 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/639/YUTP.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuus huomioon ottaen päätöksen 2010/639/YUTP liitteeseen V olisi otettava tiettyjä henkilöitä.

(3)

Päätöksen 2010/639/YUTP liitteessä III A olevassa luettelossa olevia henkilöitä koskevat tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP liitteet III A ja V olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2010/639/YUTP liitteessä III A olevat seuraavia henkilöitä koskevat kohdat:

1.

Khadanevich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

2.

Pykina, Natallia

3.

Saikouski, Uladzimir

4.

Chubkavets, Kiril

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

korvataan tämän päätöksen liitteessä I esitetyillä kohdilla.

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä II luetellut henkilöt päätöksen 2010/639/YUTP liitteeseen V.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 18.


LIITE I

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

 

Nimi

Suomenkielinen transkriptio

[valkovenäjästä] (ja venäjästä)

Nimi

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

Nimi

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Syntymäaika ja -paikka

Asema

1.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich [Hadanevitš, Aljaksandr Aljaksandravitš]

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich (Hadanevitš, Aleksandr Aleksandrovitš)

Хадановiч Аляксандр Аляксандравiч

Хoданович Александр Александрович

 

Tuomari Minskin kaupungin Tsentralnyin alueen tuomioistuimessa.

2.

Pykina, Natallia Mikhailauna [Pykina, Natallja Mihailauna]

Pykina, Natalia Mikhailauna (Pykina, Natalja Mihailovna)

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

Пыкiна Наталля Мiхайлаўна

Пыкина Наталья Михайловна

Syntymä-aika: 20.4.1971.

Syntymä-paikka: Rakov

Partizanski-alueen tuomioistuimen tuomari. Hän toimi tuomarina Lihovidin asiassa. Hän tuomitsi "Vapausliikkeen" ("The Movement for Freedom") aktivistin Lihovidin kolmen ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen.

3.

Saikouski Valeri Yosifavich [Saikouski Valery Iosifavitš]

Saikovski Valeri Yosifovich (Saikovski Valerij Iosifovitš)

Сайкоўскi

Валерый Iосiфавiч

Сайковский Валерий Иосифович

Osoite: Pervomaiski-alueen hallinnon lakiosasto Tšornogo K.5, toimisto 417,

Puh.: +375 17 2800264

Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä. Toimi oikeudenkäynnissä Ales Bjaljatskia vastaan, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeus-keskuksen Vjasnan päällikkö, FIDH:n varapuheenjohtaja. Syyttäjän oikeudenkäynnissä esittämä syyte oli selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoitu ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä. Nimitettiin tammikuussa 2012 tutkintakomitean Minskin osaston apulaispäälliköksi.

4.

Chubkavets Kiril [Tšubkavets, Kiryl]

Chubkovets Kirill (Tšubkovets, Kiril)

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Virallinen syyttäjä, joka toimi oikeuden-käynneissä entisiä presidenttiehdok-kaita Nikolai Statkevitšia ja Dmitri Ussia sekä poliittisia ja kansalaisyhteis-kunnan aktivisteja Andrei Pozniakia, Aleksandr Klaskovskia, Aleksandr Kvetkevitšia, Artjom Gribkovia ja Dmitri Bulanovia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikos-oikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, jota todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot eivät tukeneet.

Valtionsyyttäjä, joka vastusti Ales Beljatskin valitusta, joka koski tälle Pervomaiskin aluetuomio-istuimessa Minskissä annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich [Hrobastau, Uladzimir Ivanavitš]

Khrobostov, Vladimir Ivanovich (Hrobostov, Vladimir Ivanovitš)

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Tuomari Minskin kaupungin tuomioistuimessa. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) valituksen, joka koski poliittiselle aktivistille Vasili Parfenkoville annettua tuomiota. Kyseinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Hylkäsi 24.1.2012 Ales Beljatskin valituksen, joka koski tälle Pervomaiskin aluetuomio-istuimessa Minskissä annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna [Šylko, Alena Mikalajeuna]

Shilko, Elena Nikolaevna (Šilko, Jelena Nikolajevna)

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Tuomari Minskin kaupungin Moskovskin alueen tuomioistuimessa.

Hylkäsi 24.1.2012 Ales Beljatskin valituksen, joka koski tälle Pervomaiskin aluetuomio-istuimessa Minskissä annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich [Stsjapurka, Uladzimir Mihailavitš]

Stepurko, Vladimir Mikhailovich [Stepurko, Vladimir Mihailovitš]

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Tuomari Minskin kaupungin tuomioistuimessa. Hän hylkäsi (ylituomarina) valitukset, jotka koskivat seuraaville poliittisille ja kansalaisaktivisteille annettuja tuomioita: Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevitš, Jevgeni Sekret ja Oleg Fedorkevitš. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

Hylkäsi 24.1.2012 Ales Beljatskin valituksen, joka koski tälle Pervomaiskin aluetuomio-istuimessa Minskissä annettua tuomiota, vaikka Beljatskin oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteis-kunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.


LIITE II

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Henkilöt

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä transkriptio venäjän kielestä

[suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi

(valkovenäjäksi)

Nimi

(venäjäksi)

Syntymäpaikka ja -aika

Asema

1.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich [Barsukou, Aljaksandr Pjatrovitš Barsukov, Aleksandr Petrovitš]

Барсукоў Аляксандр Пятровiч

Барсуков Александр Петрович

 

Eversti, Minskin poliisipäällikkö. Hän on 21.10.2011 tapahtuneen nimityksensä jälkeen vastannut komentajana yli kymmenen rauhanomaisen mielenosoittajan toiminnan tukahduttamisesta Minskissä. Nämä mielenosoittajat tuomittiin myöhemmin joukkotapahtumia koskevan lain rikkomisesta. Hän on johtanut usean vuoden ajan poliisitoimia opposition katumielenosoituksia vastaan.

2.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich) [Putsyla, Uladzimir Ryhoravitš Putsilo, Vladimir Grigorjevitš]

Пуцыла Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

Пуцило Владимир Григорьевич

 

Minskin kaupungin tuomisistuimen puheenjohtaja. Valvoo viimekädessä tuomioita (jotka on annettu ensimmäisen asteen tuomioistuimessa ja vahvistettu vetoomustuomioistuimessa) kansainvälisesti tunnustetun poliittisen vangin Pavel Severinetsin tapauksessa (Severinets on Valko-Venäjän kristillisdemokraattisen puolueen perustamiskomitean puheenjohtaja ja vuoden 2010 presidentinvaalien ehdokkaan Vital Rymaševskin kamppanjajohtaja) sekä entisen poliittisen vangin Aleksandr Otroštšenkovin tapauksessa (vuoden 2010 presidentinvaaleissa ehdokkaana olleen Andrei Sannikovin lehdistösihteeri). Barsukov kielsi valitusoikeuden näissä tuomioissa rikkoen selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevaa lakia.

3.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna [Valtškova, Maryjana Leanidauna Voltškova, Marianna Leonidovna]

Валчкова Марыяна Леанiдаўна

Волчкова Марианна Леонидовна

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Hän määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

7.7.2011, Lelikav Andrei, 7 vuorokauden vankeus,

b)

7.7.2011, Lapatsik Javhen, rangaistus ei ole tiedossa,

c)

7.7.2011, Sjarhejev Uladzimir, 11 vuorokauden vankeus,

d)

4.7.2011, Stsepanenka Aljaksandr, 5 vuorokauden vankeus,

e)

4.7.2011, Pljuto Tatsjana, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

f)

23.6.2011, Kanapljannik Sjarhei, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

g)

20.12.2010, Furman Viktar, 11 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Astašov Anton, 11 vuorokauden vankeus,

i)

2010. 12. 20, Navumava Valjantsina, 11 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

4.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna

Relyava, Aksana Anatolieuna

Ralyava, Aksana Anatolieuna)

Reliavo, Oksana Anatolyevna

(Relyavo, Oxana Anatolievna) [Reljava, Aksana Anatoljeuna Reljavo, Oksana Anatoljevna]

Рэлява Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

Реляво Оксана Анатольевна

 

Minskin Sovetkin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

23.6.2011, Haljezin Juryi, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

b)

23.6.2011, Rutski Aljaksandr, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

c)

28.3.2011. Ivaškevitš Viktar, 10 vuorokauden vankeus,

d)

21.12.2010, Asmanav Arsen, 15 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Kudlajev Aljaksandr, 30 päiväsakkoa,

f)

20.12.2010, Tryputsin Vitaut, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Assipenka Andrei, 15 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Ardabatski Dzjanis, 15 vuorokauden vankeus,

i)

20.12.2010, Kazlovski Andrei, 15 vuorokauden vankeus ja 1 050 000 BLR.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

5.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna) [Hvainitskaja, Žanna Anatoljeuna Hvoinitskaja, Žanna Anatoljevna]

Хвайнiцкая Жанна Анатольеўна

Хвойницкая Жанна Анатольевна

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Makarenka Adam, 6 vuorokauden vankeus,

b)

20.12.2010, Batšyla Uladzimir, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Kukaljev Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Astafjev Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Jazerski Raman, 10 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Sapranjetskaja Darja, 10 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Ahejeva Iryna, 10 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Drahun Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

i)

20.12.2010, Šambalava Tatsjana, 10 vuorokauden vankeus,

j)

20.12.2010, Dzjemidzjuk Barys, 10 vuorokauden vankeus,

k)

20.12.2010, Kassabuka Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

6.

Mazouka, Anzhalika Mikhailauna

Mazovka, Anzhelika Mikhailovna [Mazouka, Anžalika Mihailauna Mazovka, Anželika Mihailovna]

Мазоўка Анжалiка Мiхайлаўна

Мазовка Анжелика Михайловна

 

Minskin Sovetskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

14.7.2011, Bussel Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

b)

14.7.2011, Krukovski Sjarhei, 8 vuorokauden vankeus,

c)

14.7.2011, Kantsin Jahor, 10 vuorokauden vankeus,

d)

7.7.2011, Suhanossik Vjatšaslav, 8 vuorokauden vankeus,

e)

21.12.2010, Njanahav Andrei, 15 vuorokauden vankeus;

f)

20.12.2010, Myslivets Ihar, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Vilkin Aljaksei, 12 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Haritonav Paval, 12 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

7.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich) [Kotšyk, Aljaksandr Vasiljevitš Kotšik, Aleksandr Vasiljevitš]

Кочык Аляксандр Васiльевiч

Кочик Александр Васильевич

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

7.7.2011, Revut Javhen, 8 vuorokauden vankeus,

b)

4.7.2011, Nikitsenka Katsjaryna, 5 vuorokauden vankeus,

c)

23.6.2011, Kazak Zmitser, 28 päiväsakkoa (980 000 BLR),

d)

20.12.2010, Dzjezidzenka Dzianis, 12 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Navumovitš Sjarhei, 14 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Kavalenka Vsevalad, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Tsupa Dzjanis, 15 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Makašyn Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus,

i)

20.12.2010, Žahavets Illja, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

8.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna) [Karovina, Natallja Uladzimirauna Korovina, Natalja Vladimirovna]

Каровiна Наталля Уладзiмiраўна

Коровина Наталья Владимировна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

30.6.2011, Tsjareštšanka Uladzimir, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

b)

30.6.2011, Sytsko Stefan, 10 vuorokauden vankeus;

c)

30.6.2011, Arapinovitš Aljaksandr, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR);

d)

30.6.2011, Juhnovski Dzyanis, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR);

e)

30.6.2011, Saratšuk Julian, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR);

f)

26.6.2011, Ševtsov Sjarhei, 8 päiväsakkoa (280 000 BLR);

g)

20.12.2010, Vaškevitš Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Mjadzvedz Ljeanid, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

9.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich;

Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich) [Harbatouski, Juryi Aljaksandravitš Gorbatovski, Juri Aleksandrovitš]

Гарбатоўскi Юрый Аляксандравiч

Горбатовский Юрий Александрович

Date of birth: 15.05. 1969

Place of birth: Magde-burg

Passport number: MP 2935942

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Hubskaja Iryna, 10 vuorokauden vankeus,

b)

20.12.2010, Kaptsjuh Dzmitry, 10 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Mihejenka Jahor, 12 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Burbo Andrei, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Pušnarova Hanna, 10 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Šepurav Mikita, 15 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Zadzjarkovski Andrei, 10 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Jaromjenkav Javhen, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

10.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich) [Ljuštyk, Sjarhei Anatoljevitš Ljuštyk, Sergei Anatoljevitš]

Люштык Сяргей Анатольевiч

Люштык Сергей Анатольевич

 

Minskin Pervomaiskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

14.7.2011, Strui Vitali, 10 päiväsakkoa (35 000 BLR),

b)

4.7.2011, Šalamitski Paval, 10 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Sikirytskaja Tatsjana, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Drantšuk Julija, 13 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Lapko Mikalai, 12 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Pramatorav Vadzim, 12 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

11.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich) [Jakuntšyhin, Aljaksandr Anatoljevitš Jakuntšihin, Aleksandr Anatoljevitš]

Якунчыхiн Аляксандр Анатольевiч

Якунчихин Александр Анатольевич

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

17.11.2011, Makajev Aljaksandr, 5 vuorokauden vankeus,

b)

7.7.2011, Tukai Illja, 12 vuorokauden vankeus,

c)

7.7.2011, Šaptšyts Javhen, 12 vuorokauden vankeus,

d)

31.1.2011, Kulakov Ljeanid, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

e)

21.12.2010, Jaromjenak Uladzimir, 15 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Daroška Aljaksei, 12 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Kahno Herman, 12 vuorokauden vankeus,

h)

20.12.2010, Paljakov Vital, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

12.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna [ Zapasnik, Maryna Svjataslavauna Zapasnik, Marina Svjatoslavovna]

Запаснiк Марына Святаславаўна

Запасник Марина Святославовна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

18.7.2011, Paljakov Vital, 12 vuorokauden vankeus,

b)

7.7.2011, Marozav S., 10 vuorokauden vankeus,

c)

7.7.2011, Badrahin Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

d)

7.7.2011, Marozova S., 10 vuorokauden vankeus,

e)

7.7.2011, Varabei Aljaksandr, 15 vuorokauden vankeus,

f)

4.7.2011, Mazurenka Mikita, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

13.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna [Dubinina, Žanna Pjatrouna Dubinina, Žanna Petrovna]

Дубiнiна Жанна Пятроўна

Дубинина Жанна Петровна

 

Minskin Zavodskoin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Huljak Vital, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Vaskabovitš Ljudmila, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Uryvski Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Stašuljonak Veranika, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

e)

20.12.2010, Say Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Maksimenka Hastassja, 10 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Nikitarovitš Julija, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

14.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna) [Krasouskaja, Zinaida Uladzimirauna Krasovskaja, Zinaida Vladimirovna]

Красоўская Зiнаiда Уладзiмiраўна

Красовская Зинаида Владимировна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Kravtšuk Volha, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Tšaruhina Hanna, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Dubovik Aljena, 15 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Boldzina Aljena, 12 vuorokauden vankeus,

e)

2010. 12. 20, Syrakvaš Andrei, 15 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Klimko Nastassija, 12 vuorokauden vankeus,

g)

20.12.2010, Kuvšinav Viktar, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

15.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich) [Hermanovitš, Sjarhei Mihailavitš Germanovitš, Sergei Mihailovitš]

Германовiч Сяргей Мiхайлавiч

Германович Сергей Михайлович

 

Minskin Oktjabrskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Sidarevitš Katsjaryna, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Lyskavets Paval, 15 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Satšylka Sjarhei, 15 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Kravtsov Dzianis, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Vjarbitski Uladzimir, 15 vuorokauden vankeus,

f)

20.12.2010, Nevdah Maksim, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

16.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna) [Svistunova, Valjantsina Mikalajeuna Svistunova, Valentina Nikolajevna]

Свiстунова Валянцiна Мiкалаеўна

Свистунова Валентина Николаевна

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

21.7.2011, Bandarenka Volha, 10 vuorokauden vankeus,

b)

21.7.2011, Ruskaja Volha, 11 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Martšyk Stanislav, 15 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Stantšyk Aljaksandr, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Anjankov Sjarhei, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

17.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna

Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna) [Šeiko, Ina Valerjeuna Šeiko, Inna Valerjevna]

Шэйко Iна Валер’еўна

(Шaйко Iна Валер’еўна)

Шейко Инна Валерьевна

 

Minskin keskusta-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

21.7.2011, Šapavalav Paval, 12 vuorokauden vankeus,

b)

21.7.2011, Ivanjuk Javhen, 12 vuorokauden vankeus,

c)

14.7.2011, Hadzinski Paval, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

d)

23.6.2011, Sudnik Andrei, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

e)

23.6.2011, Jatskov Usevalad, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

f)

28.4.2011, Kudlajev Aljaksandr, 50 päiväsakkoa (1 750 000 BLR).

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

18.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna;

Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna) [Lapo, Ljudmila Ivanauna Lappo, Ljudmila Ivanovna]

Лапо Людмiла Iванаўна

Лаппо Людмила Ивановна

 

Minskin Frunzenskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

7.7.2011, Meljanets Mikalai, 10 vuorokauden vankeus,

b)

30.6.2011, Šastseryk Uladzimir, 10 vuorokauden vankeus,

c)

30.6.2011, Zjakav Eryk, 10 vuorokauden vankeus,

d)

25.4.2011, Grynman Nastassija, 25 päiväsakkoa (875 000 BLR),

e)

20.12.2010, Nikišyn Dzmitry, 11vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

19.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich;

Borisionok, Anatoli Vladimirovich;

Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich) [Barysjonak, Anatol Uladzimiravitš Borisjenok, Anatoli Vladimirovitš]

Барысёнак Анатоль Уладзiмiравiч

Борисенок Анатолий Владимирович

 

Minskin Partizanskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

23.6.2011, Beluš Zmitser, 20 päiväsakkoa (700 000 BLR),

b)

20.12.2010, Žavnjak Ihar, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Njestser Aleh, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Trybuševski Kiryl, 10 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Muraškevitš Vjatšaslav, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

20.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich;

Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich) [Juferytsyn, Dzmitryi Viktaravitš Juferitsyn, Dmitri Viktorovitš]

Юферыцын Дзмiтрый Вiктаравiч

Юферицын Дмитрий Викторович

 

Minskin Leninskin alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Tšaruhin Kanstantsin, 30 päiväsakkoa (1 050 000 BLR),

b)

20.12.2010, Jarmola Mikalai, 15 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Halka Dzmitry, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Navumav Viktar, 12 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Haldzenka Anatol, 10 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia ja suuria sakkoja rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.

21.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna [Zjankevitš, Valjantsina Mikalajeuna Zenkevitš, Valentina Nikolajevna]

Зянькевiч Валянцiна Мiкалаеўна

Зенькевич Валентина Николаевна

 

Minskin Leninskin alueen tuomari. Määräsi vuosina 2010–2011 kansalaisyhteiskunnan edustajille heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään sakko- ja vankeusrangaistuksia seuraavissa tapauksissa:

a)

20.12.2010, Jarmolav Jahor, 12 vuorokauden vankeus,

b)

20.12.2010, Palubok Aljaksandr, 15 vuorokauden vankeus,

c)

20.12.2010, Mihalkin Zahar, 10 vuorokauden vankeus,

d)

20.12.2010, Smalak Sjarhei, 15 vuorokauden vankeus,

e)

20.12.2010, Vassilevski Aljaksandr, 15 vuorokauden vankeus.

Antoi toistuvasti vankeusrangaistuksia rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ja on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan kohdistuneista tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä.


SUOSITUKSET

29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/32


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2012,

Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2010

(2012/127/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Loméssa 15 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetun neljännen AKT–ETY-yleissopimuksen (1), jota on muutettu Mauritiuksella 4 päivänä marraskuuta allekirjoitetulla sopimuksella (2),

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen neljännen AKT–EY-yleissopimuksen osalta toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta (3), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, jolla on muun muassa perustettu kahdeksas Euroopan kehitysrahasto (kahdeksas EKR), ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon 16 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehityshankkeiden rahoitusyhteistyöhön sovellettavan varainhoitoasetuksen (4) ja erityisesti sen 66–74 artiklan,

on tutkinut kahdeksannen EKR:n toimiin liittyvät tulostilin ja taseen, jotka on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2010, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2010 (5) ja mainittuun vuosikertomukseen sisältyvät komission vastaukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sisäisen sopimuksen 33 artiklan 3 kohdan nojalla Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta komissiolle vastuuvapauden kahdeksannen EKR:n varainhoidosta.

(2)

Komissio on toteuttanut kahdeksannen EKR:n toimet varainhoitovuoden 2010 aikana kokonaisuudessaan tyydyttävällä tavalla,

SUOSITTAA, että Euroopan parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden kahdeksannen EKR:n toimien toteuttamisen osalta varainhoitovuodelta 2010.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. VESTAGER


(1)  EYVL L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  EYVL L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  EUVL C 326, 10.11.2011, s. 251.


29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/33


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2012,

Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2010

(2012/128/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jota on muutettu Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2),

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen Cotonoussa, Beninissä 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (3), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, jolla on muun muassa perustettu yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (yhdeksäs EKR), ja erityisesti sen 32 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon 27 päivänä maaliskuuta 2003 annetun yhdeksänteen kehitysrahastoon sovellettavan varainhoitoasetuksen (4) ja erityisesti sen 96–103 artiklan,

on tutkinut yhdeksännen EKR:n toimiin liittyvät tulostilin ja taseen, jotka on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2010, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista (5) varainhoitovuodelta 2010 ja mainittuun vuosikertomukseen sisältyvät komission vastaukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sisäisen sopimuksen 32 artiklan 3 kohdan nojalla Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta komissiolle vastuuvapauden yhdeksännen EKR:n varainhoidosta.

(2)

Komissio on toteuttanut yhdeksännen EKR:n toimet varainhoitovuoden 2009 aikana kokonaisuudessaan tyydyttävällä tavalla,

SUOSITTAA, että Euroopan parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden yhdeksännen EKR:n toimien toteuttamisen osalta varainhoitovuodelta 2010.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. VESTAGER


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  EUVL C 326, 10.11.2011, s. 251.


29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/34


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2012,

Euroopan kehitysrahaston (kymmenes EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2010

(2012/129/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jota on muutettu Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2),

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (3), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, jolla on muun muassa perustettu kymmenes Euroopan kehitysrahasto (kymmenes EKR), ja erityisesti sen 11 artiklan 8 kohdan,

ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 215/2008 (4) ja erityisesti sen 142–144 artiklan,

on tutkinut kymmenennen EKR:n toimiin liittyvän tulostilin ja taseen, jotka on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2010, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista (5) varainhoitovuodelta 2010 ja mainittuun vuosikertomukseen sisältyvät komission vastaukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sisäisen sopimuksen 11 artiklan 8 kohdan nojalla Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta komissiolle vastuuvapauden kymmenennen EKR:n varainhoidosta.

(2)

Komissio on toteuttanut kymmenennen EKR:n toimet varainhoitovuoden 2010 aikana kokonaisuudessaan tyydyttävällä tavalla,

SUOSITTAA, että Euroopan parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden kymmenennen EKR:n toimien toteuttamisen osalta varainhoitovuodelta 2010.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. VESTAGER


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EUVL L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1.

(5)  EUVL C 326, 10.11.2011, s. 251.


Oikaisuja

29.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/35


Oikaistaan neuvoston päätös 2010/570/EU, Euratom, annettu 13 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kaudeksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 251, 25. syyskuuta 2010 )

Sivulla 16, liitteessä olevassa osassa ”Jäsenet, Ranska”

korvataan:

”M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)

seuraavasti:

”M. Jean-Paul PANZANI

Vice-président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et président de la Fédération des mutuelles de France (FMF)”.