ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.020.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 20

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
24. tammikuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

TALOUSARVIOT

 

 

2012/30/EU, Euratom

 

*

Euroopan unionin lisätalousarvion nro 6 varainhoitovuodeksi 2011 lopullinen hyväksyminen

1

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu.

Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

TALOUSARVIOT

24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 20/1


Euroopan unionin lisätalousarvion nro 6 varainhoitovuodeksi 2011

LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN

(2012/30/EU, Euratom)

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIES, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1),

ottaa huomioon 15 päivänä joulukuuta 2010 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 (2),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3),

ottaa huomioon komission 18 päivänä lokakuuta 2011 tekemän esityksen lisätalousarvioksi nro 6 vuoden 2011 yleiseen talousarvioon,

ottaa huomioon neuvoston 30 päivänä marraskuuta 2011 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2011,

ottaa huomioon neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2011 1 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

TOTEAA, ETTÄ

Ainoa artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklassa määrätty menettely on saatettu päätökseen ja Euroopan unionin lisätalousarvio nro 6 varainhoitovuodeksi 2011 on lopullisesti hyväksytty.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin puhemies

J. BUZEK


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 68, 15.3.2011.

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


EUROOPAN UNIONIN LISÄTALOUSARVION nro 6 VARAINHOITOVUODEKSI 2011 LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN

SISÄLTÖ

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus

B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain

— Tulot

— Osasto 1: Omat varat

— Osasto 3: Käytettävissä olevat ylijäämät

— Osasto 6: Unionin/yhteisön ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7: Viivästyskorot ja sakot

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka III: Komissio

— Tulot

— Osasto 6: Unionin/yhteisön ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7: Viivästyskorot ja sakot

— Menot

— Osasto 01: Talous- ja rahoitusasiat

— Osasto 04: Työllisyys- ja sosiaaliasiat

— Osasto 05: Maatalous ja maaseudun kehittäminen

— Osasto 07: Ympäristö ja ilmastotoimet

— Osasto 08: Tutkimus

— Osasto 09: Tietoyhteiskunta ja viestimet

— Osasto 11: Meri- ja kalastusasiat

— Osasto 14: Verotus ja tulliliitto

— Osasto 15: Koulutus ja kulttuuri

— Osasto 17: Terveys- ja kuluttaja-asiat

— Osasto 19: Ulkosuhteet

— Osasto 21: Kehitysyhteistyö ja suhteet AKT-valtioihin


 

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2011 aikana katettavat määrärahat

MENOT

Kuvaus

Talousarvio 2011 (1)

Talousarvio 2010 (2)

Muutos (%)

1.

Kestävä kasvu

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

EU globaalina toimijana

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Hallinto

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Menot yhteensä  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TULOT

Kuvaus

Talousarvio 2011 (4)

Talousarvio2010 (5)

Muutos (%)

Sekalaiset tulot (osastot 4–9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta (luku 3 0, momentti 3 0 2)

p.m.

p.m.

Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Tulot yhteensä osastoista 3–9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Tulot yhteensä  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TAULUKKO 1

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat

Jäsenvaltiot

1 % rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

1 % bruttokansantulosta

Rajauskerroin (%)

1 % bruttokansantulosta kerrottuna rajauskertoimella

1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta (8)

Jäsenvaltiot, joiden alv-määräytymisperuste on rajattu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgaria

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Tšekki

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Tanska

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Saksa

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Viro

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Irlanti

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Irlanti

Kreikka

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Espanja

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Ranska

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italia

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Kypros

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Kypros

Latvia

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Liettua

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxemburg

Unkari

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Alankomaat

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Itävalta

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Puola

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugali

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugali

Romania

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovenia

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovenia

Slovakia

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Suomi

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Ruotsi

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Yhdistynyt kuningaskunta

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Yhteensä

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TAULUKKO 2

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3)

Jäsenvaltio

1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta

Alv:sta kertyvien omien varojen yhdenmukainen verokanta (9), %

Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgaria

169 013 000

0,3000

50 703 900

Tšekki

652 877 000

0,3000

195 863 100

Tanska

963 769 000

0,3000

289 130 700

Saksa

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Viro

71 993 000

0,3000

21 597 900

Irlanti

633 484 500

0,3000

190 045 350

Kreikka

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Espanja

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Ranska

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italia

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Kypros

89 660 000

0,3000

26 898 000

Latvia

61 563 000

0,3000

18 468 900

Liettua

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Unkari

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Alankomaat

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Itävalta

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Puola

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugali

822 402 500

0,3000

246 720 750

Romania

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovenia

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovakia

214 596 000

0,3000

64 378 800

Suomi

839 952 000

0,3000

251 985 600

Ruotsi

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Yhdistynyt kuningaskunta

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Yhteensä

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TAULUKKO 3

Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4)

Jäsenvaltiot

1 % bruttokansantulosta

Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin

Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgaria

370 007 000

 

255 205 042

Tšekki

1 391 854 000

 

960 003 889

Tanska

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Saksa

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Viro

146 742 000

 

101 212 405

Irlanti

1 266 969 000

 

873 866 920

Kreikka

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Espanja

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Ranska

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italia

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Kypros

179 320 000

 

123 682 439

Latvia

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Liettua

290 314 000

 

200 238 365

Luxemburg

316 518 000

 

218 312 058

Unkari

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Alankomaat

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Itävalta

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Puola

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugali

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Romania

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovenia

361 860 000

 

249 585 810

Slovakia

687 119 000

 

473 926 800

Suomi

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Ruotsi

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Yhdistynyt kuningaskunta

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Yhteensä

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TAULUKKO 4

Laskelma päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin tehdystä bruttovähennyksestä ja sen rahoituksesta (luku 1 6)

Jäsenvaltio

Bruttovähennys

Osuus BKTL-määräytymisperusteesta, %

BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä

Alankomaille ja Ruotsille myönnetyn vähennyksen rahoittaminen

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgaria

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Tšekki

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Tanska

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Saksa

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Viro

 

0,12

960 025

960 025

Irlanti

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Kreikka

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Espanja

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Ranska

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italia

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Kypros

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Latvia

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Liettua

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Unkari

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Alankomaat

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Itävalta

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Puola

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugali

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Romania

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovenia

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovakia

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Suomi

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Ruotsi

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Yhdistynyt kuningaskunta

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Yhteensä

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2010 talousennuste):

a) 2004 EU-25 = 107,4023, b) 2006 EU-25 = 112,1509, c) 2006 EU-27 = 112,4894, d) 2011 EU-27 = 118,4172

Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2011 hintoina:

605 000 000 euroa × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 euroa

Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2011 hintoina:

150 000 000 euroa × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 euroa


TAULUKKO 5.1

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2010 (luku 1 5)

Kuvaus

Kerroin, % (11)

Summa

1.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

15,0995

 

2.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi)

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Kohdennetut menot yhteensä

 

111 581 136 089

5.

Laajentumiseen liittyvät menot (12) = (5 a + 5 b)

 

23 885 731 392

5 a.

Liittymistä edeltävät menot

 

2 978 639 088

5 b.

4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot

 

20 907 092 304

6.

Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (13)

 

388 810 830

9.

Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (14)

 

29 810 676

11.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan 2 kohdan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus, joka johtuu siitä, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään laajentumiseen liittyvät menot kyseisen artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, saa olla kaudella 2007–2013 enintään 10 500 000 000 euroa vuoden 2004 hintoina. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän säännöksen vaikutukset.

Vuosia 2007–2012 koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi

Alkuperäisen määrän muutos suhteessa 10,5 miljardin enimmäismäärään

(Vuonna 2007 tehty omia varoja koskeva päätös verrattuna vuonna 2000 tehtyyn omia varoja koskevaa päätökseen) euroina

Muutos nyky- hintoina

Muutos vuoden 2004 kiinteinä hintoina

A)

Vuotta 2007 koskeva korjaus

0

0

B)

Vuotta 2008 koskeva korjaus

– 301 636 064

– 279 914 923

C)

Vuotta 2009 koskeva korjaus

–1 350 053 160

–1 271 666 250

D)

Vuotta 2010 koskeva korjaus

–2 083 537 505

–1 918 060 737

E)

Vuotta 2011 koskeva korjaus

ei sovelleta

ei sovelleta

F)

Vuotta 2012 koskeva korjaus

ei sovelleta

ei sovelleta

G)

Kokonaismuutos = A + B + C + D + E + F

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TAULUKKO 5.2

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2007 (luku 3 5)

Kuvaus

Kerroin, % (15)

Summa

1.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

17,4496

 

2.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi)

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Kohdennetut menot yhteensä

 

105 275 791 730

5.

Laajentumiseen liittyvät menot (16) = (5 a + 5 b)

 

2 930 808 042

5 a.

Liittymistä edeltävät menot

 

2 930 808 042

5 b.

4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot

 

0

6.

Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (17)

 

67 188 488

9.

Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (18)

 

–46 980 802

11.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TAULUKKO 5.3

Neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2006 (luku 3 5)

Kuvaus

Kerroin, % (19)

Summa

1.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

17,2771

 

2.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi)

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Kohdennetut menot yhteensä

 

97 195 051 529

5.

Liittymistä valmistelevat menot

 

1 837 296 087

6.

Kohdennetut menot, joista on vähennetty liittymistä valmistelevat menot = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (20)

 

215 286 076

9.

Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (21)

 

–9 196 589

11.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TAULUKKO 6.1

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi vuonna 2010 tehtävää –3 841 571 660 euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5)

Jäsenvaltiot

Osuudet BKTL-varojen määräytymisperusteista

Osuudet ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa

Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa

3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin osuudesta sarakkeesta 2

Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin

Rahoituskerroin

Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgaria

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Tšekki

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Tanska

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Saksa

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Viro

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Irlanti

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Kreikka

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Espanja

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Ranska

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italia

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Kypros

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Latvia

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Liettua

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Unkari

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Alankomaat

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Itävalta

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Puola

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugali

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Romania

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovenia

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovakia

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Suomi

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Ruotsi

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Yhdistynyt kuningaskunta

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Yhteensä

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella.

TAULUKKO 6.2

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2007 koskevan lopullisen korjauksen rahoittaminen (luku 3 5)

Jäsenvaltio

Määrä

 

(1)

Belgia

706 907

Bulgaria

535 312

Tšekki

6 744 356

Tanska

–5 289 141

Saksa

– 870 891

Viro

– 989 889

Irlanti

–6 610 915

Kreikka

–10 394 252

Espanja

–14 463 921

Ranska

–4 098 541

Italia

–32 446 645

Kypros

–71 604

Latvia

153 180

Liettua

108 301

Luxemburg

– 114 511

Unkari

757 788

Malta

11 085

Alankomaat

– 683 089

Itävalta

– 640 297

Puola

14 123 243

Portugali

3 156 918

Romania

7 742 255

Slovenia

657 143

Slovakia

3 867 642

Suomi

–4 997 969

Ruotsi

98 758

Yhdistynyt kuningaskunta

43 008 777

Yhteensä

0


TAULUKKO 6.3

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2006 koskevan lopullisen korjauksen rahoittaminen (luku 3 5)

Jäsenvaltio

Määrä

 

(1)

Belgia

–8 755 549

Bulgaria

– 741 523

Tšekki

–3 073 164

Tanska

–5 928 694

Saksa

–11 377 531

Viro

– 375 342

Irlanti

–4 203 153

Kreikka

–5 690 088

Espanja

–26 632 223

Ranska

–49 761 580

Italia

–39 816 491

Kypros

– 393 976

Latvia

– 532 301

Liettua

– 715 807

Luxemburg

– 771 356

Unkari

–2 426 193

Malta

– 137 272

Alankomaat

–2 637 055

Itävalta

–1 218 391

Puola

–7 766 880

Portugali

–4 055 856

Romania

–3 137 843

Slovenia

– 877 883

Slovakia

–1 383 091

Suomi

–4 673 150

Ruotsi

–1 563 025

Yhdistynyt kuningaskunta

188 645 417

Yhteensä

0


TAULUKKO 7

Yleisen talousarvion rahoitus (22) omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain (yhteenveto)

Jäsenvaltio

Perinteiset omat varat

Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset

Omat varat yhteensä (23)

Sokerimaksut, netto (75 %)

Tullimaksut, netto (75 %)

Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %)

Kantokulut p.m. (25 % perinteisten omien varojen brutto-määrästä)

Arvonlisäverosta kertyvät omat varat

BKTL:oon perustuvat omat varat

Alankomaiden ja Ruotsin hyväksi tehtävä vähennys

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus

Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä

Jäsenvaltion rahoitusosuus, %

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgaria

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Tšekki

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Tanska

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Saksa

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Viro

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Irlanti

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Kreikka

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Espanja

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Ranska

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italia

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Kypros

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Latvia

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Liettua

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Unkari

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Alankomaat

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Itävalta

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Puola

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugali

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Romania

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovenia

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovakia

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Suomi

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Ruotsi

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Yhdistynyt kuningaskunta

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Yhteensä

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN

TULOT

Osasto

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

1

OMAT VARAT

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

57 294 000

 

57 294 000

6

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

LAINAT

438 717

 

438 717

9

SEKALAISET TULOT

30 210 000

 

30 210 000

 

Yhteensä

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

OSASTO 1

OMAT VARAT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

1 1

SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

0

 

0

1 6

ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

0

 

0

 

Osasto 1 – Yhteensä

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

LUKU 1 2 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

1 2

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

1 2 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Luku 1 2 – Yhteensä

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Selvitysosa

Tullien osoittaminen omina varoina yhteisten menojen rahoitukseen on johdonmukainen seuraus tavaroiden vapaasta liikkumisesta unionissa. Momentille voidaan ottaa tulot, joita saadaan maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä maksuista, jotka Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet tai vahvistavat kolmansien valtioiden kanssa käytävälle kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullimaksuista.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 6/2011

Uusi määrä

Belgia

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgaria

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Tšekki

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Tanska

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Saksa

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Viro

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Irlanti

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Kreikka

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Espanja

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Ranska

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italia

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Kypros

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Latvia

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Liettua

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Unkari

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Alankomaat

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Itävalta

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Puola

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugali

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Romania

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovenia

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovakia

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Suomi

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Ruotsi

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Yhdistynyt kuningaskunta

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Momentti 1 2 0 yhteensä

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

LUKU 1 4 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

1 4

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

1 4 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Luku 1 4 – Yhteensä

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Selvitysosa

Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tulosta saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta Euroopan unionin yleisen talousarvion tasapainon.

BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa.

Jäsenvaltioiden bruttokansantuloon sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,6897 prosenttia.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 6/2011

Uusi määrä

Belgia

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgaria

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Tšekki

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Tanska

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Saksa

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Viro

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Irlanti

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Kreikka

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Espanja

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Ranska

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italia

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Kypros

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Latvia

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Liettua

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Unkari

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Alankomaat

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Itävalta

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Puola

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugali

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Romania

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovenia

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovakia

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Suomi

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Ruotsi

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Yhdistynyt kuningaskunta

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Momentti 1 4 0 – Yhteensä

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

OSASTO 3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

3 0

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE

p.m.

 

p.m.

3 5

LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

0

 

0

3 6

VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

p.m.

 

p.m.

3 7

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄ MUKAUTUS

 

 

Osasto 3 – Yhteensä

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

LUKU 3 1 — ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

3 1

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 1 0

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Momentti 3 1 0 – Yhteensä

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Luku 3 1 – Yhteensä

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

p.m.

673 159 000

673 159 000

Selvitysosa

Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heinäkuun 31 päivään mennessä selvitys, josta ilmenee kyseisen jäsenvaltion alv-varojen perusteen kokonaismäärä edellisenä kalenterivuotena.

Kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan kyseisen selvityksen pohjalta Euroopan unionin sääntöjä noudattaen, sekä hyvitetään edellisen varainhoitovuoden aikana tehdyt kaksitoista tuloutusta. Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Edellä mainittuihin selvityksiin asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklassa tarkoitettujen komission tarkastusten pohjalta tehdyt oikaisut ja/tai aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukujen muutokset, jotka vaikuttavat alv-määräytymisperusteen rajaamiseen, johtavat alv-varojen saldon mukautuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 6/2011

Uusi määrä

Belgia

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulgaria

p.m.

492 000

492 000

Tšekki

p.m.

7 670 000

7 670 000

Tanska

p.m.

2 075 000

2 075 000

Saksa

p.m.

16 721 000

16 721 000

Viro

p.m.

1 256 000

1 256 000

Irlanti

p.m.

3 469 000

3 469 000

Kreikka

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Espanja

p.m.

386 936 000

386 936 000

Ranska

p.m.

119 302 000

119 302 000

Italia

p.m.

83 866 000

83 866 000

Kypros

p.m.

67 000

67 000

Latvia

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Liettua

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Unkari

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Alankomaat

p.m.

13 623 000

13 623 000

Itävalta

p.m.

4 800 000

4 800 000

Puola

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugali

p.m.

10 613 000

10 613 000

Romania

p.m.

–48 000

–48 000

Slovenia

p.m.

451 000

451 000

Slovakia

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Suomi

p.m.

14 757 000

14 757 000

Ruotsi

p.m.

6 459 000

6 459 000

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

27 757 000

27 757 000

Alamomentti 3 1 0 3 yhteensä

p.m.

673 159 000

673 159 000

LUKU 3 2 — ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

3 2

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 2 0

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Momentti 3 2 0 – Yhteensä

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Luku 3 2 – Yhteensä

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka saadaan soveltamalla Euroopan unionin sääntöjä, sekä hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt tuloutukset.

Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukuihin asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat saman asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyin edellytyksin kyseisen jäsenvaltion osalta asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohta.

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 6/2011

Uusi määrä

Belgia

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulgaria

p.m.

18 780 000

18 780 000

Tšekki

p.m.

193 523 000

193 523 000

Tanska

p.m.

8 750 000

8 750 000

Saksa

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Viro

p.m.

5 607 000

5 607 000

Irlanti

p.m.

12 642 000

12 642 000

Kreikka

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Espanja

p.m.

80 168 000

80 168 000

Ranska

p.m.

5 653 000

5 653 000

Italia

p.m.

832 542 000

832 542 000

Kypros

p.m.

– 259 000

– 259 000

Latvia

p.m.

4 298 000

4 298 000

Liettua

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Unkari

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Alankomaat

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Itävalta

p.m.

130 157 000

130 157 000

Puola

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugali

p.m.

52 802 000

52 802 000

Romania

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovenia

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slovakia

p.m.

796 000

796 000

Suomi

p.m.

104 522 000

104 522 000

Ruotsi

p.m.

101 843 000

101 843 000

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

14 478 000

14 478 000

Alamomentti 3 2 0 3 yhteensä

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

OSASTO 6

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

6 0

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

 

p.m.

6 1

ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

 

p.m.

6 2

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

 

p.m.

6 3

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

 

p.m.

6 5

RAHOITUSOIKAISUT

p.m.

 

p.m.

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOON JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT

p.m.

 

p.m.

6 8

VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 – Yhteensä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Momentti 6 6 0 – Yhteensä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Luku 6 6 – Yhteensä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Muut maksut ja palautukset

6 6 0 1
Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Selvitysosa

Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Parlamentti

 

p.m.

Komissio

 

82 000 000

 

Yhteensä

82 000 000

OSASTO 7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

7 0

VIIVÄSTYSKOROT

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

TALLETUKSISTA JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 7 – Yhteensä

123 000 000

610 000 000

733 000 000

LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

7 0

VIIVÄSTYSKOROT

7 0 0

Viivästyskorot

7 0 0 0

Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Muut viivästyskorot

3 000 000

 

3 000 000

 

Momentti 7 0 0 – Yhteensä

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Luku 7 0 – Yhteensä

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Viivästyskorot

7 0 0 0
Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Selvitysosa

Jos jäsenvaltio ei tulouta omia varoja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission nimissä avatulle tilille ajoissa, se joutuu maksamaan viivästyskorkoa.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro, tämä viivästyskorko on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu erääntymiskuukauden ensimmäisen päivän korko, jota Euroopan keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, käytetään kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän korkoa, jota näiden jäsenvaltioiden keskuspankit soveltavat perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden keskuspankin korko ei ole saatavissa, keskuspankin korkoa parhaiten vastaavaa jäsenvaltion rahoitusmarkkinoilla kyseisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sovellettavaa korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Viivästyskorkoa sovelletaan kaikkien asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklassa lueteltujen omien varojen tuloutuksiin.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

175 000 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

175 000 000

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 71 artiklan 4 kohta.

7 0 1
Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Selvitysosa

Momentille otetaan korkotulot, jotka saadaan sakkoja ja niihin liittyviä viivästyskorkoja varten erityisesti perustetulta tililtä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 71 artiklan 4 kohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1) ja erityisesti sen 86 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

LUKU 7 1 — SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

7 1

SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

7 1 0

Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Perussopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisen toteamista koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättämisestä jäsenvaltioille määrätyt uhkasakot ja kiinteämääräiset hyvitykset

p.m.

 

p.m.

 

Luku 7 1 – Yhteensä

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Selvitysosa

Komissio voi määrätä yrityksille ja yritysten yhteenliittymille sakkoja, uhkasakkoja ja seuraamusmaksuja, jos ne rikkovat jäljempänä mainituissa asetuksissa säädettyjä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa määrättyjä kieltoja tai laiminlyövät kyseisten säännösten tai määräysten mukaisia velvollisuuksiaan.

Tällaiset sakot on yleensä maksettava kolmen kuukauden kuluessa komission päätöksen tiedoksi antamisesta. Komissio ei kuitenkaan peri sakon määrää, jos yritys on nostanut päätöstä koskevan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Yrityksen on tällaisessa tapauksessa hyväksyttävä se, että velasta peritään sen eräpäivän jälkeen korkoa, ja annettava komissiolle eräpäivään mennessä pankkitakaus, joka kattaa sekä sakon että korot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

PÄÄLUOKKA III

KOMISSIO

TULOT

Osasto

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

890 812 767

 

890 812 767

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

55 700 000

 

55 700 000

6

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

LAINAT

438 717

 

438 717

9

SEKALAISET TULOT

30 000 000

 

30 000 000

 

Yhteensä

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

OSASTO 6

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

6 0

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

 

p.m.

6 1

ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

 

p.m.

6 2

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

 

p.m.

6 3

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

 

p.m.

6 5

RAHOITUSOIKAISUT

p.m.

 

p.m.

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOON JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT

p.m.

 

p.m.

6 8

VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 – Yhteensä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Momentti 6 6 0 – Yhteensä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Luku 6 6 – Yhteensä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Muut maksut ja palautukset

6 6 0 1
Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Selvitysosa

Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

OSASTO 7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

7 0

VIIVÄSTYSKOROT

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

TALLETUKSISTA JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 7 – Yhteensä

123 000 000

610 000 000

733 000 000

LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

7 0

VIIVÄSTYSKOROT

7 0 0

Viivästyskorot

7 0 0 0

Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Muut viivästyskorot

3 000 000

 

3 000 000

 

Momentti 7 0 0 – Yhteensä

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Luku 7 0 – Yhteensä

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Viivästyskorot

7 0 0 0
Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Selvitysosa

Jos jäsenvaltio ei tulouta omia varoja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission nimissä avatulle tilille ajoissa, se joutuu maksamaan viivästyskorkoa.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro, tämä viivästyskorko on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu erääntymiskuukauden ensimmäisen päivän korko, jota Euroopan keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, käytetään kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän korkoa, jota näiden jäsenvaltioiden keskuspankit soveltavat perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden keskuspankin korko ei ole saatavissa, keskuspankin korkoa parhaiten vastaavaa jäsenvaltion rahoitusmarkkinoilla kyseisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sovellettavaa korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Viivästyskorkoa sovelletaan kaikkien asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklassa lueteltujen omien varojen tuloutuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 71 artiklan 4 kohta.

7 0 1
Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Selvitysosa

Momentille otetaan sakkoja varten tarkoitetulta pankkitililtä kertyneet korot sekä myöhästyneistä sakkomaksuista kertyneet viivästyskorot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 71 artiklan 4 kohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1) ja erityisesti sen 86 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

LUKU 7 1 — SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

7 1

SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

7 1 0

Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Perussopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisen toteamista koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täyttämättä jättämisestä jäsenvaltioille määrätyt uhkasakot tai kiinteämääräiset hyvitykset

p.m.

 

p.m.

 

Luku 7 1 – Yhteensä

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Selvitysosa

Komissio voi määrätä yrityksille ja yritysten yhteenliittymille sakkoja, uhkasakkoja ja seuraamusmaksuja, jos ne rikkovat jäljempänä mainituissa asetuksissa säädettyjä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa määrättyjä kieltoja tai laiminlyövät kyseisten säännösten tai määräysten mukaisia velvollisuuksiaan.

Tällaiset sakot on yleensä maksettava kolmen kuukauden kuluessa komission päätöksen tiedoksi antamisesta. Komissio ei kuitenkaan peri sakon määrää, jos yritys on nostanut päätöstä koskevan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Yrityksen on tällaisessa tapauksessa hyväksyttävä se, että velasta peritään sen eräpäivän jälkeen korkoa, ja annettava komissiolle eräpäivään mennessä pankkitakaus, joka kattaa sekä sakon että korot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

MENOT

Osasto

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

01

TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

YRITYSTOIMINTA

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KILPAILU

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

YMPÄRISTÖ JA ILMASTOTOIMET

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

TUTKIMUS

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

TIETOYHTEISKUNTA JA VIESTIMET

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

SUORA TUTKIMUSTOIMINTA

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

MERI- JA KALASTUSASIAT

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

SISÄMARKKINAT

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

ALUEPOLITIIKKA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

VEROTUS JA TULLILIITTO

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

KOULUTUS JA KULTTUURI

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

VIESTINTÄ

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

ULKOSUHTEET

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

KAUPPA

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

KEHITYSYHTEISTYÖ JA SUHTEET AKT-VALTIOIHIN

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

LAAJENTUMINEN

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITAARINEN APU

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

PETOSTENTORJUNTA

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI JA OIKEUDELLINEN TUKI

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

HALLINTO

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

TALOUSARVIO

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

VARAINHOIDON VALVONTA

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

TILASTOTIEDOT

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

ELÄKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

KIELIPALVELUT

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGIA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

VARAUKSET

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Yhteensä

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

OSASTO 01

TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

Osasto

Luku

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

01 01

TALOUS- JA RAHOITUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

TALOUS- JA RAHALIITTO

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

KANSAINVÄLISET TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

RAHOITUSTOIMINNOT JA -VÄLINEET

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Osasto 01 – Yhteensä

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

LUKU 01 03 — KANSAINVÄLISET TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

01 03

KANSAINVÄLISET TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

01 03 01

Osuudet kansainvälisten rahoituslaitosten pääomasta

01 03 01 01

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki – Merkitystä pääomasta maksettujen osien käyttöönasettaminen

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki – Merkitystä pääomasta vaadittaessa maksettavissa oleva osa

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Momentti 01 03 01 – Yhteensä

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makrotaloudellinen apu

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Luku 01 03 – Yhteensä

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Makrotaloudellinen apu

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Selvitysosa

Tämä luonteeltaan poikkeuksellinen rahoitusapu on tarkoitettu helpottamaan tiettyjen kolmansien maiden taloudellisia ongelmia niiden ollessa makrotaloudellisissa vaikeuksissa, joille on ominaista maksutaseen ja/tai talousarvion vakava epätasapaino.

Apu on suoranaisesti kytketty siihen, että edunsaajamaat toteuttavat makrotaloudellisia vakauttamistoimia ja rakenteellisia tarkistuksia. Unionin tuki täydentää yleensä kansainvälisen valuuttarahaston tukea, ja se sovitetaan yhteen muiden tahojen antaman kahdenvälisen tuen kanssa.

Komissio tiedottaa budjettivallan käyttäjälle edunsaajamaiden makrotaloudellisesta tilanteesta kahdesti vuodessa ja raportoi vuosittain kattavasti avun täytäntöönpanosta.

Momentin määrärahasta katetaan lisäksi rahoitusapu Venäjän kanssa syntyneestä konfliktista kärsivien Georgian alueiden jälleenrakennukseen. Toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena olisi pidettävä maan makrotaloudellista vakautta. Avun kokonaismäärästä päätettiin kansainvälisessä avunantajakonferenssissa vuonna 2008.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2006/880/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, yhteisön poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä Kosovolle (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 36).

Neuvoston päätös 2007/860/EY, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 111).

Neuvoston päätös 2009/889/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/890/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Armenialle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 3).

OSASTO 04

TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT

Osasto

Luku

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

04 01

TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

TYÖSKENTELY EUROOPASSA – TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU JA LIIKKUVUUS

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

TYÖLLISYYS, SOSIAALINEN YHTEISVASTUU JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTO (EGR)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKIVÄLINE (IPA) – HENKILÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Osasto 04 – Yhteensä

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

LUKU 04 02 — EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

04 02

EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO

04 02 01

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen rauhan ja sovinnon erityisohjelman (2000–2006) loppuun saattaminen

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (ennen vuotta 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (ennen vuotta 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 3 (2000–2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 3 (ennen vuotta 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Equal-yhteisöaloitteen loppuun saattaminen (2000–2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Ennen vuotta 2000 aloitettujen yhteisön aloiteohjelmien loppuun saattaminen

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tekninen apu ja innovatiiviset toimenpiteet (2000–2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tekninen apu ja innovatiiviset toimenpiteet (ennen vuotta 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Operatiivinen tekninen apu (2007–2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Luku 04 02 – Yhteensä

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Selvitysosa

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 39 artiklassa säädetään varainhoitoa koskevista oikaisuista, joista saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 5 0 0. Nämä tulot voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti silloin kun on tarpeen kattaa aikaisemmin päätettyjen oikaisujen peruuttamiseen tai supistamiseen liittyvät riskit.

Asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 määritellään kauden 2007–2013 rahoitusoikaisut.

Asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 määritellään edellytykset ennakkomaksun takaisinmaksulle silloin, kun ennakkomaksu ei vähennä kyseisen toiminnon rakennerahasto-osuutta. Ennakkomaksujen takaisinmaksusta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 1 5 7, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 ja 157 artiklan mukaisesti.

Asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 määritellään ennakkomaksujen takaisin maksamista koskevat edellytykset kaudeksi 2007–2013.

Rauhan ja sovinnon erityisohjelmaa jatketaan Berliinin Eurooppa-neuvostossa 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 tehtyjen päätösten mukaisesti ja ohjelmaan myönnetään 500 000 000 euroa uudeksi kaudeksi. Tuen täydentävyyden vaatimusta on noudatettava täysimääräisesti. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille tätä toimea koskevan kertomuksen vuosittain.

Petostentorjuntatoimet rahoitetaan momentilta 24 02 01.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 158, 159 ja 161 artikla; Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 174, 175 ja 177 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Viiteasiakirjat/-säädökset

Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Brysselissä 16 ja 17 päivänä joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

04 02 17
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Selvitysosa

Unionin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisesti toteuttamilla toimilla pyritään lujittamaan laajentuneen unionin taloudellista ja sosiaalista koheesiota unionin sopusointuisen, tasapainoisen ja kestävän kehittämisen edistämiseksi. Toimet toteutetaan koheesiopolitiikan rahastojen, Euroopan investointipankin (EIP) ja muiden olemassa olevien rahoitusvälineiden avulla. Toimilla vastataan haasteisiin, jotka liittyvät taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin, joita on syntynyt erityisesti kehityksessä jälkeen jääneissä maissa ja kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla, taloudellisten ja sosiaalisten uudelleenjärjestelyjen nopeuttamiseen sekä väestön ikääntymiseen.

Koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa toteutettaviin toimiin sisällytetään kansallisella ja alueellisella tasolla unionin ensisijaiset tavoitteet, joilla tähdätään kestävään kehitykseen vahvistamalla kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä, edistämällä sosiaalista osallisuutta sekä suojelemalla ja parantamalla ympäristön laatua.

Lähentymistavoitteessa tarkoituksena on nopeuttaa vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden lähentymistä parantamalla kasvun ja työllisyyden edellytyksiä siten, että lisätään ja parannetaan fyysiseen ja inhimilliseen pääomaan tehtävien investointien laatua ja kehitetään innovaatiota ja osaamisyhteiskuntaa, sopeutumista taloudellisiin ja sosiaalisiin muutoksiin, ympäristön suojelua ja parantamista sekä hallinnon tehokkuutta. Tämä on koheesiopolitiikan rahastojen ensisijainen tavoite. Koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa toteutettavissa toimissa kunnioitetaan naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia.

– Osalla määrärahasta tuetaan lasten hoitojärjestelyjen parantamista siten, että lapset olisi mahdollisuus sijoittaa perhehoitoon. Tukeen kuuluu

yhteistyö valtioista riippumattomien järjestöjen ja paikallisviranomaisten kesken ja näille annettava tekninen tuki sekä niiden tukeminen sen selvittämisessä, mitkä hankkeet voivat saada unionin rahoitusta,

hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja vaihto sekä näiden käytäntöjen pidemmälle ulottuva soveltaminen, mukaan luettuna lapsitasolla toteutettava perinpohjainen valvonta.

Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan rahoitus kestäville ja ympäristöä säästäville Green New Deal -ohjelman toimille, joilla yhteensovitetaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökehityksen vaatimuksia ja tuetaan Euroopan alueiden elpymistä talous- ja rahoituskriisin jälkeen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 19
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Selvitysosa

Unionin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisesti toteuttamilla toimilla pyritään lujittamaan laajentuneen unionin taloudellista ja sosiaalista koheesiota unionin sopusointuisen, tasapainoisen ja kestävän kehittämisen edistämiseksi. Toimet toteutetaan koheesiopolitiikan rahastojen, Euroopan investointipankin (EIP) ja muiden olemassa olevien rahoitusvälineiden avulla. Toimilla vastataan haasteisiin, jotka liittyvät taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin, joita on syntynyt erityisesti kehityksessä jälkeen jääneissä maissa ja kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla, taloudellisten ja sosiaalisten uudelleenjärjestelyjen nopeuttamiseen sekä väestön ikääntymiseen.

Koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa toteutettaviin toimiin sisällytetään kansallisella ja alueellisella tasolla unionin ensisijaiset tavoitteet, joilla tähdätään kestävään kehitykseen vahvistamalla kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä, edistämällä sosiaalista osallisuutta sekä suojelemalla ja parantamalla ympäristön laatua.

Vähiten kehittyneiden alueiden ulkopuolella toteutettavassa alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteessa tarkoituksena on vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja houkuttavuutta sekä työllisyyttä ennakoimalla taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia, myös kaupan avautumiseen liittyviä muutoksia, inhimilliseen pääomaan tehtävien investointien laadun lisäämisen ja parantamisen, innovaation ja osaamisyhteiskunnan edistämisen, yrittäjyyden, ympäristön suojelun ja parantamisen, yhteyksien helpottamisen, työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantamisen sekä syrjäytymistä torjuvien työmarkkinoiden avulla. Koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa toteutettavissa toimissa kunnioitetaan naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan rahoitus kestäville ja ympäristöä säästäville Green New Deal -ohjelman toimille, joilla yhteensovitetaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökehityksen vaatimuksia ja tuetaan Euroopan alueiden elpymistä talous- ja rahoituskriisin jälkeen.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 20
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) – Operatiivinen tekninen apu (2007–2013)

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tekninen apu siten kuin siitä säädetään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 45 ja 46 artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 1081/2006 9 artiklassa.

Tekninen apu kattaa valmistelu-, seuranta-, arviointi-, valvonta- ja hallinnointitoimet, joita tarvitaan ESR:n toiminnan toteuttamiseksi. Määrärahasta voidaan rahoittaa erityisesti

tukimenoja (edustuskulut, koulutus, kokoukset, virkamatkat),

tiedotus- ja julkaisumenoja,

tietotekniikka- ja televiestintämenoja,

menoja, jotka aiheutuvat vammaisten esteettömän pääsyn tukemisesta teknisen tuen toimien yhteydessä,

korkean tason ryhmän menoja, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoa, vammaisten saatavilla olemista ja kestävää kehitystä koskevien periaatteiden kaltaisten monialaisten periaatteiden toteutuminen,

palveluja, arviointitutkimuksia (kautta 2000–2006 koskevat jälkeenpäin tehtävät tutkimukset mukaan luettuina) ja tutkimuksia koskevia hankintasopimuksia,

avustuksia.

Tekninen apu sisältää myös kokemusten vaihtoa, tietoisuuden lisäämiseksi toteutettavia toimia, seminaareja, verkottumista ja vertaisryhmäarviointeja, jotka edistävät hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä sekä edistävät vastavuoroista oppimista sekä valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä ESR:n poliittisen ulottuvuuden ja osuuden kasvattamiseksi työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien unionin tavoitteiden osalta.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

OSASTO 05

MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Osasto

Luku

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

05 01

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOT

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

SUORAT TUET

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

MAATALOUTTA JA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LIITTYMISTÄ VALMISTELEVAT TOIMENPITEET

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

MAATALOUTTA JA MAASEUDUN KEHITTÄMISPOLITIIKKAA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET KYSYMYKSET

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKOSSA

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Osasto 05 – Yhteensä

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

LUKU 05 04 — MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

05 04

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

05 04 01

EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta – Ohjelmakausi 2000–2006

05 04 01 14

EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta – Ohjelmakausi 2000–2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Momentti 05 04 01 – Yhteensä

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

EMOTR:n ohjausosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta – Edellisten ohjelmien loppuun saattaminen

05 04 02 01

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen – Tavoitteeseen 1 kuuluvat alueet (2000–2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen kreivikuntien rauhan ja sovinnon erityisohjelman loppuun saattaminen (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen tavoitteisiin 1 ja 6 kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen tavoitteeseen 5 b kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Aikaisempien ohjelmien loppuun saattaminen tavoitteeseen 1 kuuluvilla alueilla (ennen vuotta 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Leader-aloitteen loppuun saattaminen (2000–2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Aikaisempien yhteisön aloitteiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Aikaisempien innovatiivisten toimenpiteiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen – Operatiivinen tekninen apu (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Momentti 05 04 02 – Yhteensä

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Muut toimenpiteet

05 04 03 02

Kasvien ja eläinten perintöaines – Aiempien toimenpiteiden loppuun saattaminen

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Momentti 05 04 03 – Yhteensä

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Uusia jäsenvaltioita koskeva siirtymäkauden tukiväline maaseudun kehittämistoiminnan rahoittamiseksi EMOTR:n tukiosastosta – Ohjelmien loppuun saattaminen (2004–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta (2007–2013)

05 04 05 01

Maaseudun kehittämisohjelmat

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operatiivinen tekninen apu

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Pilottihanke – Nuorten viljelijöiden vaihto-ohjelma

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Momentti 05 04 05 – Yhteensä

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Luku 05 04 – Yhteensä

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta (2007–2013)

Selvitysosa

Tulot, jotka otetaan yleisen tulotaulukon momentille 6 7 1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan nojalla lisämäärärahoiksi mihin tahansa tämän momentin budjettikohtaan.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01
Maaseudun kehittämisohjelmat

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettavat kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmat.

Tämän alamomentin maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärästä 2 095 300 000 euroa saadaan tuen pakollisesta mukauttamisesta asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi 374 900 000 euroa saadaan asetuksen (EY) N:o 378/2007 mukaisesta tukien vapaaehtoisesta mukauttamisesta. Maaseudun kehittämistä koskevia toimenpiteitä tarkastellaan kaikilta kannoilta viljely- ja tuotantomenetelmiä koskevien parannettujen suoritusindikaattorien perusteella, jotta vastattaisiin ilmastonmuutoksen, vesistöjensuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja uusiutuvien energialähteiden asettamiin haasteisiin. Jäsenvaltiot raportoivat maaseudun kehittämiseen liittyvien uusien haasteiden täytäntöönpanosta, maitoala mukaan lukien.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 02
Operatiivinen tekninen apu

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen avun toimenpiteet siten kuin niistä säädetään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 66 artiklan 1 kohdassa, ja erityisesti eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

05 04 05 03
Pilottihanke – Nuorten viljelijöiden vaihto-ohjelma

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Tällä pilottihankkeella perustetaan nuorten viljelijöiden vaihto-ohjelma, joka antaisi mahdollisuuden vaihtaa rajojen yli parhaita tilanhoitokäytäntöjä ottaen huomioon etenkin Euroopan maatalouden edessä olevat haasteet, jotta voidaan auttaa kehittämään Euroopan maaseutualueita.

Tämä ohjelma antaisi nuorille viljelijöille äärimmäisen arvokkaan mahdollisuuden kokea omakohtaisesti unionin maatalouden monimuotoinen todellisuus viettämällä aikaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevilla maatiloilla. Tämä tiedon ja kokemuksen vaihto Euroopan nuorten viljelijöiden kesken antaisi heille entistä paremmat valmiudet täyttää eurooppalaisten kuluttajien vaatimukset, edistää elintarviketurvaa ja kohdata Euroopan maatalouden muita haasteita, joita ovat muun muassa uusiutuvan energian käyttö, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja hiilidioksidin varastointi.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.

LUKU 05 06 — MAATALOUTTA JA MAASEUDUN KEHITTÄMISPOLITIIKKAA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET KYSYMYKSET

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

05 06

MAATALOUTTA JA MAASEUDUN KEHITTÄMISPOLITIIKKAA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET KYSYMYKSET

05 06 01

Kansainväliset maataloussopimukset

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Luku 05 06 – Yhteensä

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Kansainväliset maataloussopimukset

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäljempänä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät unionin maksuosuudet.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 92/580/ETY, tehty 13 päivänä marraskuuta 1992, vuoden 1992 kansainvälisen sokerisopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EYVL L 379, 23.12.1992, s. 15).

Neuvoston päätös 96/88/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, vuoden 1995 viljasopimuksen muodostavien elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen ja viljojen kauppaa koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 21, 27.1.1996, s. 47).

Neuvoston päätös 2000/421/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 163, 4.7.2000, s. 37).

Neuvoston päätös 2005/800/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2005, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan, vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä (EUVL L 302, 19.11.2005, s. 47).

OSASTO 07

YMPÄRISTÖ JA ILMASTOTOIMET

Osasto

Luku

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

07 01

YMPÄRISTÖN JA ILMASTOTOIMIEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

MAAILMANLAAJUISET YMPÄRISTÖASIAT

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

UNIONIN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN JA -LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

MAAILMANLAAJUISET ILMASTOTOIMET

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

ILMASTOTOIMIIN LIITTYVÄN UNIONIN POLITIIKAN JA LAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

ILMASTOTOIMIIN LIITTYVÄ VALTAVIRTAISTAMINEN JA INNOVOINTI

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Osasto 07 – Yhteensä

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

LUKU 07 11 — MAAILMANLAAJUISET ILMASTOTOIMET

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

07 11

MAAILMANLAAJUISET ILMASTOTOIMET

07 11 01

Osallistuminen monenvälisiin ja kansainvälisiin ilmastosopimuksiin

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Luku 07 11 – Yhteensä

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Osallistuminen monenvälisiin ja kansainvälisiin ilmastosopimuksiin

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Selvitysosa

Entinen momentti 07 02 01 (osittain)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisiin sopimuksiin ja pöytäkirjoihin, joiden osapuolena unioni on, liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset maksuosuudet sekä tulevien kansainvälisten sopimusten, joihin unioni osallistuu, valmistelu.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 88/540/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8).

Neuvoston päätös 94/69/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 1993, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11).

Neuvoston päätös 2002/358/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1).

OSASTO 08

TUTKIMUS

Osasto

Luku

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

08 01

TUTKIMUSTOIMINNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

YHTEISTYÖ – TERVEYS

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

YHTEISTYÖ – ELINTARVIKKEET, MAATALOUS JA KALASTUS SEKÄ BIOTEKNOLOGIA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

YHTEISTYÖ – NANOTIETEET, NANOTEKNOLOGIA, MATERIAALIT JA UUDET TUOTANTOTEKNOLOGIAT

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

YHTEISTYÖ – ENERGIA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

YHTEISTYÖ – YMPÄRISTÖ (MUKAAN LUETTUNA ILMASTONMUUTOS)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

YHTEISTYÖ – LIIKENNE (MUKAAN LUETTUNA ILMAILU)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

YHTEISTYÖ – YHTEISKUNTA- JA TALOUSTIETEET SEKÄ HUMANISTISET TIETEET

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

YHTEISTYÖ – RISKINJAKORAHOITUSVÄLINE

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDEAT

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

VALMIUDET – TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

VALMIUDET – PIENIÄ JA KESKISUURIA YRITYKSIÄ (PK-YRITYKSIÄ) HYÖDYTTÄVÄ TUTKIMUS

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

VALMIUDET – OSAAVAT ALUEET

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

VALMIUDET – TUTKIMUSPOTENTIAALI

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

VALMIUDET – TIEDE YHTEISKUNNASSA

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

VALMIUDET – KANSAINVÄLISET YHTEISTYÖTOIMET

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

VALMIUDET – RISKINJAKORAHOITUSVÄLINE

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

VALMIUDET – TUKI TUTKIMUSPOLITIIKAN YHTENÄISELLE KEHITTÄMISELLE

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM – FUUSIOENERGIA

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – YDINFISSIO JA SÄTEILYSUOJELU

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

AIKAISEMPIEN PUITEOHJELMIEN JA MUIDEN TOIMIEN LOPPUUN SAATTAMINEN

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

HIILI- JA TERÄSTUTKIMUSRAHASTON TUTKIMUSOHJELMA

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 08 – Yhteensä

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Selvitysosa

Tätä selvitysosaa sovelletaan kaikkiin tämän osaston budjettikohtiin (paitsi lukuun 08 22).

Määrärahat käytetään noudattaen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2013), 18 päivänä joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1906/2006 (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1) ja säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2011), 19 päivänä joulukuuta 2006 annettua neuvoston asetusta (Euratom) N:o 1908/2006 (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 1).

Kaikkiin tämän osaston määrärahoihin sovelletaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) määritelmää, jota käytetään samaan puiteohjelmaan kuuluvissa pk-yrityksille suunnatuissa monialaisissa ohjelmissa. Määritelmä kuuluu seuraavasti: ”Tukikelpoinen pk-yritys on oikeushenkilö, joka täyttää komission suosituksessa 2003/361/EY vahvistetun pk-yrityksen määritelmän ehdot eikä ole tutkimuskeskus tai -laitos, sopimuksen perusteella tutkimusta tekevä organisaatio eikä konsulttiyhtiö.” Kaikki seitsemännen puiteohjelman tutkimustoimet toteutetaan eettisiä perusperiaatteita noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset huomioon ottaen. Näihin sisältyvät erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitetyt periaatteet. Erityistä huomiota kiinnitetään tarpeeseen tehostaa toimia naisten aseman vahvistamiseksi ja naisten määrän lisäämiseksi tieteessä ja tutkimuksessa.

Momenteille ja alamomenteille otetaan myös kustannukset seuraavista: kokoukset, konferenssit, työpajat ja kollokviot, jotka komissio järjestää korkealla tieteellisellä tai teknologisella tasolla ja joista on Euroopalle erityistä etua; unionin lukuun toteutetut erityis- ja puiteohjelmien selvitykset, avustukset, seuranta ja arviointi sekä korkean tason tieteelliset ja teknologiset analyysit ja arvioinnit, joiden tarkoituksena on kartoittaa unionin toimintaan erityisesti eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen yhteydessä soveltuvia uusia tutkimusaloja; tutkimusohjelmien seuranta ja niiden tulosten levittäminen, mukaan luettuina edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimien tulokset.

Lisäksi määrärahat kattavat hallintomenot, joihin sisältyvät henkilöstösääntöjen alaisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot, muut henkilöstömenot, tiedotus- ja julkaisumenot, hallinnolliset ja tekniset toimintamenot sekä eräät muut sisäiseen infrastruktuuriin liittyvät menot, jotka ovat erottamaton osa toimea, mukaan luettuina toimet ja aloitteet, jotka ovat tarpeellisia unionin tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia koskevan strategian valmistelun ja seurannan kannalta.

Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin välisistä yhteistyösopimuksista tai monenvälisestä Euroopan fuusiokehityssopimuksesta johtuvat tulot otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 1 ja 6 0 1 2, joilta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Kolmannet maat tai kolmansien maiden tutkimuslaitokset voivat osallistua tiettyihin Euroopan tason yhteistyöhankkeisiin tieteellisen ja teknisen tutkimuksen alalla. Niiden rahoitusosuus otetaan tulotaulukon alamomenteille 6 0 1 3 ja 6 0 1 5, joilta se voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Euroopan tason yhteistyöhön tieteellisen ja teknisen tutkimuksen alalla osallistuvilta valtioilta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 1 6, jolta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Unionin/yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Unionin/yhteisön toimiin osallistuvien ulkopuolisten elinten rahoitusosuudesta saatavat tulot otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, jolta ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Määrärahat otetaan momentille 08 22 04.

Jotta voidaan saavuttaa päätöksessä N:o 1982/2006/EY vahvistettu tavoite, jonka mukaan pk-yrityksillä on oltava 15 prosentin osuus näistä määrärahoista rahoitetuissa hankkeissa, tarvitaan suunnatumpia erityistoimia. Pk-yrityksille tarkoitettujen erityisohjelmien vaatimukset täyttäville hankkeille olisi voitava myöntää rahoitusta aihekohtaisista ohjelmista, jos hankkeet täyttävät tarvittavat (aihekohtaiset) vaatimukset.

LUKU 08 04 — YHTEISTYÖ – NANOTIETEET, NANOTEKNOLOGIA, MATERIAALIT JA UUDET TUOTANTOTEKNOLOGIAT

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

08 04

YHTEISTYÖ – NANOTIETEET, NANOTEKNOLOGIA, MATERIAALIT JA UUDET TUOTANTOTEKNOLOGIAT

08 04 01

Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat – Polttokenno- ja vety-yhteisyritys

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Luku 08 04 – Yhteensä

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Selvitysosa

Tämän alan toimien tavoitteena on saada aikaan kriittinen massa valmiuksista, joita tarvitaan tulevina vuosina osaamis- ja älypohjaisten tuotteiden, palvelujen ja valmistusmenetelmien edellyttämien huipputeknologioiden kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi siten, että huomioon otetaan ekotehokkuus ja tarve vähentää vaarallisten aineiden päästöjä.

Ympäristö- ja terveysriskien arviointiin liittyvään nanotutkimukseen on osoitettava riittävä rahoitus ottaen huomioon, että tällä hetkellä ainoastaan 5–10 prosenttia nanotutkimuksesta omistetaan tähän tarkoitukseen.

Määrärahoihin sisältyvät myös komission tieteen ja teknologian korkean tason edustajille järjestämien, yleiseurooppalaista etua palvelevien kokousten, konferenssien ja workshopien kustannukset sekä erityisten ohjelmien valmistelun, tuen, seurannan ja arvioinnin rahoitus. Niistä katetaan myös IMS-ohjelman sihteeristö, tieteen ja teknologian korkean tason edustajien tekemät selvitykset ja arvioinnit sekä aikaisemmista puiteohjelmista johtuvat toimet.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 32 mukaiset Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet lisätään momentille otettuihin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

OSASTO 09

TIETOYHTEISKUNTA JA VIESTIMET

Osasto

Luku

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

09 01

TIETOYHTEISKUNNAN JA VIESTIMIEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

DIGITAALISTRATEGIAN SÄÄNTELYKEHYS

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖÖNOTTO

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

YHTEISTYÖ – TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA (TVT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

VALMIUDET – TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Osasto 09 – Yhteensä

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

LUKU 09 04 — YHTEISTYÖ – TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA (TVT)

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

09 04

YHTEISTYÖ – TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA (TVT)

09 04 01

Tuki tieto- ja viestintäteknologian tutkimusyhteistyölle (TVT – Yhteistyö)

09 04 01 01

Tuki tieto- ja viestintäteknologian tutkimusyhteistyölle (TVT – Yhteistyö)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Yhteistyö – Tieto- ja viestintäteknologia – ARTEMIS-yhteisyritys

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Yhteistyö – Tieto- ja viestintäteknologia – ARTEMIS-yhteisyrityksen tukimenot

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Yhteistyö – Tieto- ja viestintäteknologia – ENIAC-yhteisyritys

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Yhteistyö – Tieto- ja viestintäteknologia – ENIAC-yhteisyrityksen tukimenot

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Momentti 09 04 01 – Yhteensä

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Kolmansilta osapuolilta (jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen) peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Ennen vuotta 2007 aloitettujen Euroopan yhteisön puiteohjelmien loppuun saattaminen

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Luku 09 04 – Yhteensä

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Tuki tieto- ja viestintäteknologian tutkimusyhteistyölle (TVT – Yhteistyö)

09 04 01 01
Tuki tieto- ja viestintäteknologian tutkimusyhteistyölle (TVT – Yhteistyö)

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Selvitysosa

Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) ja ”Yhteistyö”-erityisohjelman tieto- ja viestintäteknologia-aihealueen tarkoituksena on parantaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja antaa Euroopalle kyky hallita ja muovata TVT:n tulevaisuuden kehitystä siten, että sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset tarpeet otetaan huomioon.

Toimet vahvistavat Euroopan tieteellistä ja teknologista perustaa ja globaalia johtoasemaa tieto- ja viestintäteknologiassa, synnyttävät ja edistävät innovointia TVT:n käytön kautta ja takaavat, että TVT:ssä saavutettu edistys muunnetaan nopeasti Euroopan kansalaisia, yrityksiä, teollisuutta ja hallintoa hyödyttäviksi sovelluksiksi.

TVT:n aihealueella asetetaan etusijalle keskeisten teknologiapilareiden ympärille jäsennelty strategisesti tärkeä tutkimus, varmistetaan teknologioiden täysi integraatio ja tuotetaan osaaminen ja keinot kehittää laaja valikoima innovatiivisia TVT-sovelluksia.

Toimet edistävät teollista ja teknistä kehitystä tieto- ja viestintäteknologian alalla ja parantavat kilpailukykyä keskeisillä tietotekniikkaintensiivisillä aloilla, kun käyttöön voidaan ottaa innovatiivisia ja korkealaatuisia TVT-pohjaisia tuotteita ja palveluja ja parantaa olemassa olevia tai luoda uusia organisaatioprosesseja sekä yrityksissä että julkishallinnossa. Lisäksi aihealueen tutkimuksella tuetaan muita unionin politiikan aloja asettamalla tieto- ja viestintäteknologia poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden palvelukseen.

Toimintaan kuuluu yhteistyö- ja verkottamistoimia ja kansallisten ohjelmien koordinointitoimia. Alamomentille otetaan myös kustannukset seuraavista: ehdotusten arviointeihin ja hankekatselmuksiin osallistuvat riippumattomat asiantuntijat; komission järjestämät tapahtumat, kokoukset, konferenssit, työpajat ja seminaarit, joista on Euroopalle erityistä etua; selvitykset, analyysit ja arvioinnit; puiteohjelmien ja erityisohjelmien seuranta ja arviointi sekä toimet ohjelmien seuraamiseksi ja niiden tulosten levittämiseksi, edellisten tutkimuspuiteohjelmien toimet mukaan luettuina.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 32 mukaiset Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet lisätään alamomentille otettuihin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä ”Euroopan talousalue”, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2013) (EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1).

Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

09 04 01 02
Yhteistyö – Tieto- ja viestintäteknologia – ARTEMIS-yhteisyritys

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro: 6/2011

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumuks