ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.019.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 19

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
24. tammikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 54/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 55/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 33 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

6

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 56/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 muuttamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 57/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 avatun tarjouskilpailun keskeyttämisestä

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 58/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 59/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/33/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin

17

 

*

Neuvoston päätös 2012/34/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä

21

 

*

Neuvoston päätös 2012/35/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

22

 

*

Neuvoston päätös 2012/36/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta

31

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/37/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta

33

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2012/38/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2011/27)

37

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 54/2012,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 25 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 961/2010.

(2)

Neuvosto toisti 1 päivänä joulukuuta 2011 olevansa vakavasti ja entistä enemmän huolissaan Iranin ydinohjelman luonteesta ja erityisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) viimeisimmässä raportissa esitetyistä havainnoista, jotka liittyvät Iranin toimintaan sotilaskäyttöön tarkoitetun ydinteknologian kehittämiseksi. Näiden huolenaiheiden johdosta ja 23 päivänä lokakuuta 2011 annetun Eurooppa-neuvoston julkilausuman mukaisesti neuvosto päätti laajentaa nykyisiä pakotteita.

(3)

Eurooppa-neuvosto vahvisti 9 päivänä joulukuuta 2011 neuvoston 1 päivänä joulukuuta 2011 antamat päätelmät ja pyysi neuvostoa jatkamaan työtään, joka koskee Iraniin kohdistuvien EU:n rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalan laajentamista ensisijaisena asiana.

(4)

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP (2) mukaisesti olisi asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä. Asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevaa luetteloa olisi lisäksi muutettava tiettyjen henkilöitä ja yhteisöjä koskevien kohtien osalta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevaan luetteloon.

2.   Poistetaan tämän asetuksen liitteessä II mainittu yhteisö asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevasta luettelosta.

3.   Muutetaan asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevat kohdat siten kuin tämän asetuksen liitteessä III on esitetty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 22.


LIITE I

Luettelo 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

I.   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivä

1.

Iranin keskuspankki (alias Iranin islamilaisen tasavallan keskuspankki)

Postiosoite: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Puhelinvaihde: +98 21 299 51

Sähkeosoite: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT-osoite: BMJIIRTH

Verkkosivusto: http://www.cbi.ir

Sähköposti: G.SecDept@cbi.ir

Osallistunut pakotteiden kiertämiseen liittyviin toimiin

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postiosoite: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Puh.: 88826690

Telex.: 226641 TJTA IR.

Faksi: 88893641

Verkkosivusto: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on Iranin valtion omistuksessa oleva pankki, joka on välittömällä tavalla edistänyt Iranin ydinvoimaan liittyviä pyrkimyksiä. Esimerkiksi vuonna 2011 Bank Tejarat osallistui kymmenien miljoonien dollarien siirtoon avustaakseen YK:n nimeämää Iranin ydinenergiajärjestöä (AEOI) sen pyrkimyksissä hankkia uraanioksidia (yellowcake). AEOI on Iranin keskeinen ydinteknologian tutkimus- ja kehitysjärjestö, joka johtaa halkeamiskelpoisten aineiden tuotanto-ohjelmien toteuttamista.

Bank Tejarat on myös avustanut nimettyjä iranilaisia pankkeja kansainvälisten pakotteiden kiertämisessä, esimerkiksi osallistumalla liiketoimintaan yhdessä YK:n nimeämän Shahid Hemmat Industrial Groupin peiteyhtiöiden kanssa.

Bank Tejarat on myös tukenut Iranin islamilaisen vallankumouskaartin, YK:n nimeämän puolustusteollisuuden järjestön (Defense Industries Organisation, DIO) ja YK:n nimeämän MODAFL:n tytäryhtiöiden ja sivuyhtiöiden toimintaa suorittamalla viime vuosina rahoituspalveluja EU:n nimeämille Bank Mellatille ja Iranin vientikehityspankille (EDBI).

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Postiosoite: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Islamilaisen vallankumouskaartin omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Postiosoite: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Nimetyn Iran Aircraft Industries -yhtiön käyttämä peiteyhtiö salaisia hankintoja varten.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Nimetyn Defence Industries Organization (DIO) -organisaation käyttämä peiteyhtiö. Osallistuu aseiden siirtoihin Syyriaan. Yhtiön havaittu osallistuneen myös laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Companyn peiteyhtiö. Osallistuu laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

II.   Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivä

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC:n apulaiskomentaja, IRGC:n poliittisen osaston päällikkö

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi tai Saeedi

 

Ylimmän hengellisen johtajan edustaja IRGC:ssa

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC:n ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali

23.1.2012


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiosoite: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Lähettänyt kaksi konttia erilaisia ampuma-aseita Iranista Syyriaan toukokuussa 2007 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747(2007) kappaleen 5 vastaisesti.

23.1.2012

III.   Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (IRISL)

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

BIIS Maritime Limited

Postiosoite 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Nimetyn Irano Hindin omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines tai Darya-ye Khazar Shipping Company tai Khazar Shipping Co. tai KSSL tai Daryaye Khazar (Kaspianmeri) Co. tai Darya-e-khazar shipping Co.

Postiosoite: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012


LIITE II

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisö

Syracuse S.L


LIITE III

1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yhteisö

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiosoite: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

IRISL:n määräysvallassa ja/tai toimii sen puolesta. HTTS on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin IRISL Europe GmbH Hampurissa, ja sen johtaja Naser Baseni työskenteli aikaisemmin IRISL:ssä.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postiosoite: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Toimi IRISL:n puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Sen tilalla toimii Good Luck Shipping Company, joka on myös nimetty IRISL:n puolesta toimivana.

23.1.2012


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/6


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 55/2012,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 33 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 (1) kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 ja erityisesti sen 33 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuuden huomioon ottaen ja Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP (2) täytäntöönpanosta 23 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/37/YUTP mukaisesti asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja muista elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 33.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Prikaatikenraali

Jawdat Ibrahim Safi

154. rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Kenraalimajuri

Muhammad Ali Durgham

4. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

Kenraalimajuri

Ramadan Mahmoud Ramadan

35. erikoisjoukkorykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Baniyasissa ja Deraassa.

23.1.2012

4.

Prikaatikenraali

Ahmed Yousef Jarad

132. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Deraassa, myös konekiväärein ja ilmatorjunta-asein.

23.1.2012

5.

Kenraalimajuri

Naim Jasem Suleiman

3. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

6.

Prikaatikenraali

Jihad Mohamed Sultan

65. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

7.

Kenraalimajuri

Fo'ad Hamoudeh

Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Idlibissä syyskuun alussa 2011.

23.1.2012

8.

Kenraalimajuri

Bader Aqel

Erikoisjoukkojen komentaja

Määräsi sotilaat keräämään ruumiit ja luovuttamaan ne tiedustelupalvelulle (mukhabarat). Lisäksi vastuussa väkivaltaisuuksista Bukamalissa.

23.1.2012

9.

Prikaatikenraali

Ghassan Afif

45. rykmentin komentaja

Homsin, Baniyasin ja Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja.

23.1.2012

10.

Prikaatikenraali

Mohamed Maaruf

45. rykmentin komentaja

Homsin sotilasoperaatioiden komentaja, joka määräsi ampumaan mielenosoittajia Homsissa.

23.1.2012

11.

Prikaatikenraali

Yousef Ismail

134. prikaatin komentaja

Määräsi joukot ampumaan kohti taloja ja katoilla olevia ihmisiä edellisenä päivänä surmattujen mielenosoittajien hautajaisten aikana Talbisehissa.

23.1.2012

12.

Prikaatikenraali

Jamal Yunes

555. rykmentin komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo'adamiyehissa.

23.1.2012

13.

Prikaatikenraali

Mohsin Makhlouf

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Al-Herakissa.

23.1.2012

14.

Prikaatikenraali

Ali Dawwa

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia Al-Herakissa.

23.1.2012

15.

Prikaatikenraali

Mohamed Khaddor

106. prikaatin komentaja, presidentin henkivartiokaarti

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

16.

Kenraalimajuri

Suheil Salman Hassan

5. divisioonan komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Deraan maakunnassa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Suwaydan alueellisen yksikön päällikkö (sotilastiedustelun osasto)

Sotilastiedusteluosaston Suwaydan yksikön päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Suwaydassa.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Deraan alueellisen yksikön päällikkö (yleisen turvallisuuden pääosasto)

Yleisen turvallisuuden pääosaston Deraan alueellisen yksikön päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Deraassa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Tutkintayksikön päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston tutkintayksikön päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Operaatioyksikön päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioyksikön päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Deraan alueellisen yksikön päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Deraan alueellisen yksikön päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

22.

Mehran (tai Mahran) Khwanda

Kuljetusyrityksen Qadmous Transport Co. omistaja, joka on syntynyt 11.5.1938 Passit: nron 3298 858 voimassaolo on päättynyt 9.5.2004, nron 001452904 voimassaolo päättyy 29.11.2011, nron 006283523 voimassaolo päättyy 28.6.2017.

Antaa logistiikkatukea siviiliväestöön kohdistuville väkivaltaisille tukahduttamistoimille väkivaltaisuuksiin osallistuneiden hallitusta kannattavien puolisotilaallisten joukkojen ("chabbihas") toiminta-alueella.

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Puh.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Faksi: +963 11-222-8412

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Puh.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Faksi: +963 11-221-0124

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Faksi: 224 4909 – 245 3471

Puh.: 222 8403

sähköpostiosoite: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Puh.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Faksi: +963 11-224-1261

Internetsivusto: www.agrobank.org

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon.

Puh.: +961 1-741666

Faksi: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Internetsivusto: www.slcb.com.lb

Jo luetteloon merkityn Commercial Bank of Syrian tytäryhtiö.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syria

Puh.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Faksi: +963 11-662-1848

GPC:n yhteisyritys. Antaa hallinnolle rahoitustukea.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Puh.: +963 116691100

P.O. Box 9120

GPC:n yhteisyritys. Antaa hallinnolle rahoitustukea.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria

GPC:n yhteisyritys. Antaa hallinnolle rahoitustukea.

23.1.2012


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/10


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 56/2012,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 25 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 961/2010 (2), jolla vahvistettiin vuodesta 2007 lähtien käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet ja jossa säädettiin uusista Iranin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1929 (2010) noudattamiseksi sekä Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamassa julkilausumassa pyytämistä liitännäistoimenpiteistä.

(2)

Näihin rajoittaviin toimenpiteisiin sisältyi tiettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen.

(3)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä tammikuuta 2012 päätöksen 2012/35/YUTP, jolla luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin toimenpiteet kohdistuvat, lisättiin rahoituslaitoksia, joiden suhteen säädettiin erityisiä poikkeuksia kaupan rahoittamisen osalta.

(4)

Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Asetusta (EU) N:o 961/2010 on näin ollen tarpeellista muuttaa edellä mainittujen poikkeusten sisällyttämiseksi siihen.

(6)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) N:o 961/2010 artikla seuraavasti:

”19 a artikla

1.   Edellä 16 artiklassa mainittuja kieltoja ei sovelleta

a)

i)

sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon Iranin keskuspankin toimesta tai sen kautta, jotka on vastaanotettu ja jäädytetty sen nimeämisen jälkeen, tai

ii)

varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon Iranin keskuspankille tai sen kautta, kun siirto liittyy maksuun, joka perustuu erityiseen kauppasopimukseen ja jonka on suorittanut henkilö tai yhteisö, jota ei ole lueteltu liitteessä VII tai VIII,

edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tapauskohtaisesti todennut, ettei mikään muu liitteessä VII tai VIII lueteltu henkilö tai yhteisö saa maksua suoraan tai välillisesti; tai

b)

jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon Iranin keskuspankin toimesta tai sen kautta, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien rahoituslaitosten maksuvalmius kaupan rahoittamista varten, edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut luvan siirrolle.

2.   Edellä 16 artiklassa olevat kiellot eivät estä Bank Tejaratia kahden kuukauden jakson aikana sen nimeämispäivästä suorittamasta maksua sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotetuista ja jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista taikka vastaanottamasta sen nimeämispäivän jälkeen maksua, edellyttäen, että

a)

tällainen maksu liittyy erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että liitteen VII tai VIII luettelossa oleva henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 22.

(2)  EUVL L 281, 27.10.2010, s. 1.


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 57/2012,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 avatun tarjouskilpailun keskeyttämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 (2) avattiin pysyvä tarjouskilpailu markkinointivuodeksi 2011/2012 CN-koodin 1701 sokerin tuomiseksi alennetuin tullein.

(2)

Sokerin saatavuus unionin sokerimarkkinoilla on parantunut, minkä vuoksi tuontitullin alentaminen ei ole tarpeen, ja tarjousten jättäminen olisi keskeytettävä.

(3)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja varmistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2011 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarjousten jättäminen 25 päivänä tammikuuta 2012, 1 päivänä helmikuuta 2012 ja 15 päivänä helmikuuta 2012 päättyvässä osatarjouskilpailussa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 318, 1.12.2011, s. 4.


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 58/2012,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 59/2012,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/2012 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 (3). Kyseisiä hintoja ja tulleja on muutettu viimeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 25/2012 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklan mukaisesti.

(3)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUVL L 9, 13.1.2012, s. 9.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodin 1702 90 95 tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 24 päivästä tammikuuta 2012

(euroa)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/33/YUTP,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä heinäkuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/537/YUTP (1), jolla Marc OTTE nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Lähi-idän rauhanprosessiin.

(2)

Andreas REINICKE olisi nimitettävä erityisedustajaksi Lähi-idän rauhanprosessiin 1 päivänä helmikuuta 2012 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka voisi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Nimitetään Andreas REINICKE Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Lähi-idän rauhanprosessiin, jäljempänä ’rauhanprosessi’, 1 päivänä helmikuuta 2012 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyväksi kaudeksi. Erityisedustajan toimeksianto voi päättyä aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta niin päättää.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu rauhanprosessia koskeviin unionin politiikan tavoitteisiin.

2.   Näihin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa:

a)

kokonaisvaltainen rauha, joka olisi saavutettava Yhdistyneiden Kansakuntien, jäljempänä ’YK’, turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien, Madridin periaatteiden, Lähi-idän tiekartan, osapuolten aiemmin tekemien sopimusten ja arabimaailman rauhanaloitteen perusteella;

b)

kahden valtion ratkaisu, joka käsittää Israelin sekä demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen, elinkelpoisen, rauhanomaisen ja täysivaltaisen Palestiinan valtion ja jossa näillä rinnakkain elävillä valtioilla on turvalliset ja tunnustetut rajat sekä normaalit suhteet naapureihinsa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) ja 1402 (2002) sekä Madridin periaatteiden mukaisesti;

c)

ratkaisu Israelin ja Syyrian sekä Israelin ja Libanonin välisiin konflikteihin;

d)

ratkaisu kysymykseen Jerusalemin asemasta kahden valtion tulevana pääkaupunkina sekä oikeudenmukainen, toimiva ja yhdessä sovittu ratkaisu palestiinalaispakolaisia koskevaan ongelmaan;

e)

rauhanprosessin jatkotoimet lopullista asemaa koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi ja Palestiinan valtion perustamiseksi, mukaan lukien Lähi-idän kvartetin, jäljempänä ’kvartetti’, roolin vahvistaminen tiekartan valvojana, erityisesti molemmilla osapuolilla tiekartan nojalla olevien velvoitteiden täytäntöönpanon seuraamiseksi ja kaikkien kokonaisvaltaisen arabivaltioiden ja Israelin välisen rauhan aikaansaamiseen tähtäävien kansainvälisten toimien mukaisesti.

3.   Nämä tavoitteet perustuvat unionin sitoumukseen työskennellä osapuolten ja kansainvälisen yhteisön kumppaneiden kanssa erityisesti kvartetin puitteissa, jotta hyödynnetään jokainen mahdollisuus taata rauha ja ihmisarvoinen tulevaisuus kaikille alueen ihmisille.

4.   Erityisedustaja tukee korkean edustajan työtä alueella, myös kvartetin puitteissa.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

edesauttaa aktiivisesti ja tehokkaasti unionin toimia ja aloitteita, joilla pyritään Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin sekä Israelin ja Syyrian sekä Israelin ja Libanonin välisten konfliktien lopulliseen ratkaisuun;

b)

edistää ja ylläpitää läheisiä suhteita rauhanprosessin kaikkiin osapuoliin, alueen muihin maihin, kvartetin jäseniin ja muihin maihin, joita asia koskee, sekä YK:hon ja muihin asiaankuuluviin kansainvälisiin järjestöihin rauhanprosessin lujittamiseksi yhteistyössä niiden kanssa;

c)

varmistaa unionin jatkuva läsnäolo asiaa käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla sekä auttaa kriisien hallinnassa ja ennaltaehkäisemisessä;

d)

tarkkailla ja tukea osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja sekä esittää unionin puolesta sen ehdotukset kyseisten neuvottelujen yhteydessä;

e)

osallistua pyydettäessä osapuolten välisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon sekä käynnistää diplomaattiset toimet osapuolten kanssa, jos näiden sopimusten määräyksiä ei noudateta;

f)

kiinnittää erityistä huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat rauhanprosessin alueelliseen ulottuvuuteen;

g)

ylläpitää rakentavia suhteita rauhanprosessin yhteydessä tehtyjen sopimusten allekirjoittajiin demokratian perussääntöjen noudattamisen edistämiseksi, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen;

h)

tehdä ehdotuksia unionin mahdollisuuksista osallistua rauhanprosessiin sekä parhaista tavoista jatkaa unionin aloitteita ja käynnissä olevia rauhanprosessiin liittyviä unionin toimia, kuten unionin osallistumista Palestiinan uudistuksiin, unionin asiaan liittyvien kehityshankkeiden poliittiset näkökohdat mukaan lukien;

i)

tarkkailla molempien tahojen toimia, jotka liittyvät tiekartan täytäntöönpanoon ja seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti pysyvää asemaa koskevien neuvottelujen tuloksiin, jotta kvartetti pystyisi paremmin arvioimaan sitä, miten osapuolet noudattavat sitoumuksiaan;

j)

raportoida kvartetin lähettiläänä neuvottelujen etenemisestä ja suunnasta sekä osallistua kvartetin lähettiläiden kokousten valmisteluun unionin kantojen pohjalta ja muiden kvartetin jäsenten kanssa koordinoiden;

k)

myötävaikuttaa unionin ihmisoikeuspolitiikan, muun muassa ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevien sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjumista koskevien EU:n suuntaviivojen, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 (2000) liittyvän unionin politiikan täytäntöönpanoon, muun muassa seuraamalla tapahtuvaa kehitystä ja raportoimalla siitä sekä antamalla suosituksia tältä osin;

l)

vaikuttaa siihen, että alueen mielipidejohtajat ymmärtäisivät unionin aseman paremmin.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa. Toteuttaakseen toimeksiantonsa ja erityistehtävänsä paikan päällä erityisedustajan on omistauduttava täysin operaatiolle.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea ylläpitää erityissuhteita erityisedustajaan ja toimii tämän ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja koordinoi toimensa tiiviisti Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa.

4.   Tehtäviään suorittaessaan erityisedustaja työskentelee tiiviisti Jerusalemissa sijaitsevan EU:n edustajan toimiston, unionin Tel Avivin edustuston sekä alueen kaikkien muiden asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä helmikuuta 2012 alkavalle ja 30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyvälle kaudelle on 1 300 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavat menot ovat hyväksyttäviä 1 päivästä helmikuuta 2012 alkaen. Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän muodostaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä muodostamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ja säännöllisesti ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen tilapäisesti lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon tilapäisesti lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolen tai vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä varten kaiken tarpeellisen tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan operaatiokohtaisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen operaatioalueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat operaatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen operaatioalueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä operaatioalueelle Euroopan ulkosuhdehallinnon antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien perusteella annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla väliraportin ja toimeksiannon toteuttamista koskevan loppuraportin yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja näiden suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja antaa korkean edustajan tai poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta selvityksiä ulkoasiainneuvostolle.

12 artikla

Toimien yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yleistä poliittista yhteensovittamista. Hän auttaa varmistamaan, että paikan päällä käytetään kaikkia unionin välineitä johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden unionin erityisedustajien toimien kanssa, mukaan lukien erityisedustaja Välimeren eteläpuoliselle alueelle. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa tiiviissä yhteistyössä unionin Tel Avivin edustuston päällikön kanssa paikallisen tason poliittista ohjausta palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) ja Rafahin rajanylityspaikkaa koskevan Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajille. Erityisedustaja ja siviilioperaation komentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ennen marraskuun 2012 loppua sekä kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta toimeksiannon päättyessä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 184, 23.7.2003, s. 45.

(2)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/34/YUTP,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 240 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilaskomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/79/YUTP (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2001/79/YUTP 3 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto nimittää Euroopan unionin sotilaskomitean, jäljempänä ‧sotilaskomitea‧, puheenjohtajan sotilaskomiteaan kokoontuneiden puolustusvoimien komentajien suosituksesta. Mainitun päätöksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta ellei neuvosto toisin päätä.

(2)

Neuvosto nimitti 8 päivänä joulukuuta 2008 kenraali Håkan SYRÉNin sotilaskomitean puheenjohtajaksi 6 päivänä marraskuuta 2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi (2).

(3)

Puolustusvoimien komentajien tasolla 22 päivänä marraskuuta 2011 kokoontunut sotilaskomitea suositteli kenraali Patrick de ROUSIERS'n nimittämistä sotilaskomitean puheenjohtajaksi.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kenraali Patrick de ROUSIERS nimitetään Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajaksi 6 päivänä marraskuuta 2012 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 27, 30.1.2001, s. 4.

(2)  Neuvoston päätös 2009/22/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 51).


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/35/YUTP,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1), jolla pantiin täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jäljempänä ‧päätöslauselma‧, 1737 (2006).

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä huhtikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/246/YUTP (2), jolla pantiin täytäntöön päätöslauselma 1747 (2007).

(3)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä elokuuta 2008 yhteisen kannan 2008/652/YUTP (3), jolla pantiin täytäntöön päätöslauselma 1803 (2008).

(4)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP (4), jolla pantiin täytäntöön päätöslauselma 1929 (2010).

(5)

Neuvosto toisti 1 päivänä joulukuuta 2011 olevansa vakavasti ja entistä enemmän huolissaan Iranin ydinohjelman luonteesta ja erityisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) raportissa esitetyistä havainnoista, jotka liittyvät Iranin toimintaan sotilaskäyttöön tarkoitetun ydinteknologian kehittämiseksi. Näiden huolenaiheiden johdosta ja Eurooppa-neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2011 antaman julkilausuman mukaisesti neuvosto päätti laajentaa nykyisiä pakotteita tarkastelemalla läheisessä yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa lisätoimenpiteitä, joihin kuuluu Iranin rahoitusjärjestelmään voimakkaasti vaikuttavia sekä liikennealan ja energia-alan toimenpiteitä, islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) vastaisia toimenpiteitä sekä toimia muilla aloilla.

(6)

Eurooppa-neuvosto vahvisti 9 päivänä joulukuuta 2011 neuvoston 1 päivänä joulukuuta 2011 antamat päätelmät ja pyysi neuvostoa jatkamaan työtään, joka koskee Iranin vastaisten unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalan laajentamista ensisijaisena asiana.

(7)

Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista kieltää uusien sellaisten tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian toimitus, myynti tai siirto Iraniin, joilla voidaan edistää uraanin rikastamiseen liittyvää toimintaa, jälleenkäsittelyä tai raskasveteen liittyvää toimintaa Iranissa, ydinasejärjestelmien kehittämistä tai muun sellaisiin asioihin liittyvän toiminnan jatkamista, joista IAEA on ilmoittanut olevansa huolestunut tai joiden se on todennut olevan ratkaisematta, tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Tähän kieltoon olisi sisällytettävä kaksikäyttötuotteet ja -teknologia.

(8)

Koska Iranin energia-alan tuottamien tulojen ja Iranin ydinalan toimien, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, rahoituksen välillä on mahdollinen yhteys, ja koska kemiallisissa prosesseissa käytettävillä laitteilla ja aineilla, joita tarvitaan toisaalta petrokemian teollisuudessa ja toisaalta tietyissä arkaluonteisissa ydinpolttoainekiertoon liittyvissä toimissa, on paljon yhteistä, kuten päätöslauselmassa 1929 (2010) korostetaan, öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloilla tai petrokemianteollisuudessa käytettävien uusien keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus tai siirto Iraniin olisi kiellettävä. Jäsenvaltioiden olisi myös kiellettävä kaikki uudet investoinnit petrokemian alaan Iranissa.

(9)

Lisäksi raakaöljyn ja öljytuotteiden sekä petrokemian tuotteiden osto, tuonti ja kuljetus Iranista olisi kiellettävä.

(10)

Kullan, jalometallien ja timanttien myynti Iranin hallitukselle, osto siltä tai välittäminen sen hyväksi olisi myös kiellettävä.

(11)

Iranin valuuttayksikön määräisten vasta painettujen tai vasta lyötyjen taikka liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahan toimittaminen Iranin keskuspankille tai sen hyödynnettäväksi olisi kiellettävä.

(12)

Lisäksi olisi määrättävä Iranin keskuspankkiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä ottaen huomioon, että se osallistuu toimiin, joilla yritetään kiertää Iranin vastaisia pakotteita.

(13)

Maahanpääsyä koskevat rajoitukset sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen olisi ulotettava eräisiin muihin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka antavat Iranin hallitukselle tukea, jonka avulla se jatkaa ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, erityisesti henkilöihin ja yhteisöihin, jotka antavat Iranin hallitukselle rahoitus-, logistista tai materiaalista tukea.

(14)

IRGC:n jäseniin sovellettuja maahanpääsyä koskevia rajoituksia ja varojen jäädyttämistä ei pitäisi enää rajoittaa koskemaan ainoastaan vanhempia jäseniä vaan niitä voitaisiin soveltaa myös muihin IRGC:n jäseniin.

(15)

Lisäksi uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(16)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston päätös 2010/413/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

"e)

muut kuin a alakohdassa tarkoitetut, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (5) liitteessä I luetteloidut kaksikäyttötuotteet ja -teknologia, paitsi eräät mainitun neuvoston asetuksen liitteessä I olevan ryhmän 5 osaan 1 ja 2 kuuluvat tuotteet.

2.

Lisätään artiklat seuraavasti:

"3 a artikla

1.   Kielletään iranilaisen raakaöljyn ja iranilaisten öljytuotteiden tuonti, osto ja kuljetus.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään iranilaisen raakaöljyn ja iranilaisten öljytuotteiden tuontiin unioniin, ostoon ja kuljetukseen liittyvien rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

3 b artikla

1.   Kielletään iranilaisten petrokemian tuotteiden tuonti, osto ja kuljetus.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään sekä iranilaisten petrokemian tuotteiden tuontiin, ostoon ja kuljetukseen liittyvien rahoituksen tai rahoitustuen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

3 c artikla

1.   Edellä 3 a artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoa 1 päivään heinäkuuta 2012 saakka eivätkä mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien sellaisten liitännäissopimusten soveltamista, jotka tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2012.

2.   Edellä 3 a artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin tai mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, jos iranilaisen raakaöljyn ja öljytuotteiden toimituksella tai niiden toimituksen tuottamalla hyödyllä vähennetään jäsenvaltioiden alueella oleville tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille tai yhteisöille maksamatta olevia määriä ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten osalta, jos kyseisissä sopimuksissa erityisesti määrätään sellaisista maksuista.

3 d artikla

1.   Edellä 3 b artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoa 1 päivään toukokuuta 2012 saakka eivätkä mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien sellaisten liitännäissopimusten soveltamista, jotka tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2012, jos kyseisissä sopimuksissa erityisesti määrätään sellaisista maksuista.

2.   Edellä 3 b artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin tai mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, jos raakaöljyn ja öljytuotteiden toimituksella tai niiden toimituksen tuottamalla hyödyllä vähennetään jäsenvaltioiden alueella oleville tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille tai yhteisöille maksamatta olevia määriä ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten osalta, jos kyseisissä sopimuksissa erityisesti määrätään sellaisista maksuista."

3.

Lisätään artiklat seuraavasti:

"4 a artikla

1.   Kielletään keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus tai siirto Iranissa toimivalle petrokemian teollisuudelle tai tällä alalla Iranin ulkopuolella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen, riippumatta siitä, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään seuraavien tarjoaminen Iranin petrokemian teollisuudessa toimiville yrityksille Iranissa tai tällä alalla Iranin ulkopuolella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa koskeva tekninen apu tai koulutus ja muut palvelut;

b)

rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin 1 kohdan mukaisesti, tai niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antaminen.

3.   Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

4 b artikla

1.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tuotteiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyihin sopimuksiin.

2.   Edellä 4 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Iranissa ennen kyseistä päivää tekemiä investointeja.

3.   Edellä 4 a artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tuotteiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin.

4.   Edellä 4 a artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Iranissa ennen kyseistä päivää tekemiä investointeja.

4 c artikla

Kielletään kullan ja jalometallien sekä timanttien suora tai epäsuora myynti ja kuljettaminen Iranin hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille sekä Iranin keskuspankille, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta tai välitys mainittujen tahojen hyväksi.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

4 d artikla

Kielletään Iranin valuuttayksikön määräisten vasta painettujen tai vasta lyötyjen taikka liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahan toimittaminen Iranin keskuspankille tai sen hyväksi."

4.

Lisätään artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Kielletään

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Iranin petrokemian teollisuudessa toimiville yrityksille Iranissa tai tällä teollisuudenalalla Iranin ulkopuolella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille;

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Iranin petrokemian teollisuudessa Iranissa toimivista yrityksistä tai tällä teollisuudenalalla Iranin ulkopuolella toimivista iranilaisista tai iranilaisomistuksessa olevista yrityksistä, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

yhteisyritysten perustaminen Iranin petrokemian teollisuudessa Iranissa toimivien yritysten kanssa sekä näiden yritysten valvonnassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa."

5.

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

1.   Edellä olevan 6 artiklan a ja b kohdassa säädetyt kiellot:

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

2.   Edellä olevan 6 a artiklan a ja b kohdassa säädetyt kiellot

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite."

6.

Muutetaan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

"b)

muut henkilöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja teknologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai henkilöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän päätöksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa sekä muut IRGC:n jäsenet, liitteessä II olevan luettelon mukaisesti."

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

"c)

muut henkilöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka antavat tukea Iranin hallitukselle, ja heitä lähellä olevat henkilöt, liitteessä II olevan luettelon mukaisesti."

7.

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

"b)

henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja teknologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, tai henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän päätöksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa, sekä muut IRGC:n ja IRISL:n jäsenet ja yhteisöt sekä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat taikka niiden puolesta toimivat yhteisöt, joiden luettelo on liitteessä II."

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

"c)

muut henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka antavat tukea Iranin hallitukselle, ja näitä lähellä olevat henkilöt ja yhteisöt, liitteessä II olevan luettelon mukaisesti."

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

"4 a.   Liitteessä II olevaan luetteloon kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen osalta voidaan tehdä poikkeuksia myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien kohdalla, jotka maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, jos tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin."

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

"7.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Iranin keskuspankin suorittamaan tai sen välityksellä suoritettuun sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotettujen ja jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon taikka Iranin keskuspankin sen nimeämispäivän jälkeen suorittamaan tai sen välityksellä suoritettuun varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällainen siirto liittyy nimeämättömän rahoituslaitoksen suorittamaan erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

8.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Iranin keskuspankin suorittamaan tai sen välityksellä suoritettuun jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällaisella siirrolla on tarkoitus lisätä jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien rahoituslaitosten maksuvalmiutta kaupan rahoittamista varten, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on sallinut siirron.

9.   Edellä oleva 2 kohta ei estä Iranin keskuspankkia suorittamasta maksuja, jotka liittyvät sopimusten täytäntöönpanoon 3a ,3 b, 3 c ja 3d artiklan mukaisesti.

10.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei estä liitteen II luettelossa olevaa Bank Tejaratia kahden kuukauden jakson aikana sen nimeämispäivästä suorittamasta maksua sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotetuista ja jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista taikka vastaanottamasta sen nimeämispäivän jälkeen maksua, jos tällainen maksu liittyy erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

11.   Edellä olevat 7, 8, 9 ja 10 kohta eivät rajoita tämän artiklan 3, 4. 4 a, 5 ja 6 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan soveltamista."

8.

Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Jos neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 19 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II vastaavasti."

9.

Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Liitteet I ja II sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai komitea. Henkilön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteissä I ja II mainitaan myös päivä, jona henkilö tai yhteisö on nimetty."

10.

Korvataan 26 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2.   Toimenpiteitä, jotka koskevat 3 a artiklassa säädettyä kieltoa tuoda, ostaa tai kuljettaa iranilaista raakaöljyä ja iranilaisia öljytuotteita, tarkistetaan viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2012, erityisesti ottaen asianmukaisesti huomioon muissa maissa kuin Iranissa tuotetun raakaöljyn ja tuotettujen öljytuotteiden saatavuus ja toimitusten rahoitusehdot jäsenvaltioiden energiahuollon jatkuvuuden varmistamiseksi.

3.   Edellä olevan 19 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 24 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että edellytykset niiden soveltamiseksi eivät enää täyty."

2 artikla

1.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä I luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon.

2.   Poistetaan tämän päätöksen liitteessä II lueteltu yhteisö päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevasta luettelosta.

3.   Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevat kohdat tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUVL L 106, 24.4.2007, s. 67.

(3)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 58.

(4)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(5)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1."


LIITE I

Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

I.   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivä

1.

Iranin keskuspankki (alias Iranin islamilaisen tasavallan keskuspankki)

Postiosoite: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Puhelinvaihde: +98 21 299 51

Sähkeosoite: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT-osoite: BMJIIRTH

Verkkosivusto: http://www.cbi.ir

Sähköposti: G.SecDept@cbi.ir

Osallistunut pakotteiden kiertämiseen liittyviin toimiin

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postiosoite: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Puh.: 88826690

Telex.: 226641 TJTA IR.

Faksi: 88893641

Verkkosivusto: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on Iranin valtion omistuksessa oleva pankki, joka on välittömällä tavalla edistänyt Iranin ydinvoimaan liittyviä pyrkimyksiä. Esimerkiksi vuonna 2011 Bank Tejarat osallistui kymmenien miljoonien dollarien siirtoon avustaakseen YK:n nimeämää Iranin ydinenergiajärjestöä (AEOI) sen pyrkimyksissä hankkia uraanioksidia (yellowcake). AEOI on Iranin keskeinen ydinteknologian tutkimus- ja kehitysjärjestö, joka johtaa halkeamiskelpoisten aineiden tuotanto-ohjelmien toteuttamista.

Bank Tejarat on myös avustanut nimettyjä iranilaisia pankkeja kansainvälisten pakotteiden kiertämisessä, esimerkiksi osallistumalla liiketoimintaan yhdessä YK:n nimeämän Shahid Hemmat Industrial Groupin peiteyhtiöiden kanssa.

Bank Tejarat on myös tukenut Iranin islamilaisen vallankumouskaartin, YK:n nimeämän puolustusteollisuuden järjestön (Defense Industries Organisation, DIO) ja YK:n nimeämän MODAFL:n tytäryhtiöiden ja sivuyhtiöiden toimintaa suorittamalla viime vuosina rahoituspalveluja EU:n nimeämille Bank Mellatille ja Iranin vientikehityspankille (EDBI).

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Postiosoite: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Islamilaisen vallankumouskaartin omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Postiosoite: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Nimetyn Iran Aircraft Industries -yhtiön käyttämä peiteyhtiö salaisia hankintoja varten.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran,

Nimetyn Defence Industries Organization (DIO)-organisaation käyttämä peiteyhtiö. Osallistuu aseiden siirtoihin Syyriaan. Yhtiön havaittu osallistuneen myös laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Companyn peiteyhtiö. Osallistuu laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

II.   Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivä

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC:n apulaiskomentaja, IRGC:n poliittisen osaston päällikkö

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi tai Saeedi

 

Ylimmän hengellisen johtajan edustaja IRGC:ssa

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC:n ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali

23.1.2012


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiosoite: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Lähettänyt kaksi konttia erilaisia ampuma-aseita Iranista Syyriaan toukokuussa 2007 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747(2007) kappaleen 5 vastaisesti.

23.1.2012

III.   Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (IRISL)

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

BIIS Maritime Limited

Postiosoite: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Nimetyn Irano Hindin omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines tai Darya-ye Khazar Shipping Company tai Khazar Shipping Co. tai KSSL tai Daryaye Khazar (Kaspianmeri) Co. tai Darya-e-khazar shipping Co.

Postiosoite: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012


LIITE II

2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisö

Syracuse S.L


LIITE III

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yhteisö

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiosoite: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

IRISL:n määräysvallassa ja/tai toimii sen puolesta. HTTS on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin IRISL Europe GmbH Hampurissa, ja sen johtaja Naser Baseni työskenteli aikaisemmin IRISL:ssä.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postiosoite: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Toimi IRISL:n puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Sen tilalla toimii Good Luck Shipping Company, joka on myös nimetty IRISL:n puolesta toimivana.

23.1.2012


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/36/YUTP,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2010 neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Neuvosto jatkoi 10 päivänä lokakuuta 2011 antamallaan päätöksellä 2011/666/YUTP (2) rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31 päivään lokakuuta 2012.

(3)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuus huomioon ottaen olisi hyväksyttävä uusia Valko-Venäjään kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Maahanpääsyä koskevat rajoitukset sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen olisi ulotettava henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition, erityisesti oppositiossa johtavassa asemassa olevien henkilöiden, vastaisista tukahduttamistoimista, sekä henkilöihin ja yhteisöihin, jotka hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä, erityisesti henkilöihin ja yhteisöihin, jotka antavat hallinnolle taloudellista tai aineellista tukea.

(5)

Päätös 2010/639/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/639/YUTP seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”e)

vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä ja jotka luetellaan liitteessä V;

f)

sekä henkilöt tai yhteisöt, jotka hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä ja jotka luetellaan liitteessä V.”.

2.

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”c)

vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä ja jotka luetellaan liitteessä V;

d)

sekä henkilöt ja yhteisöt, jotka hyötyvät Lukašenkan hallinnosta tai tukevat sitä ja jotka luetellaan liitteessä V;”;

3.

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa kyseessä olevien, liitteissä III A, IV ja V lueteltujen henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi.”;

4.

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

ovat tarpeen liitteissä III A, IV ja V lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;”.

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liite päätökseen 2010/639/YUTP sen liitteeksi V.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 18.

(2)  EUVL L 265, 11.10.2011, s. 17.


LIITE

”LIITE V

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa sekä 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

 

Henkilöt

 

Yhteisöt”


24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/33


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2012/37/YUTP,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta 1 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen 2011/782/YUTP Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätöksen 2011/782/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2011/782/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 56.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Prikaatikenraali

Jawdat Ibrahim Safi

154. rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Kenraalimajuri

Muhammad Ali Durgham

4. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

Kenraalimajuri

Ramadan Mahmoud Ramadan

35. erikoisjoukkorykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Baniyasissa ja Deraassa.

23.1.2012

4.

Prikaatikenraali

Ahmed Yousef Jarad

132. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Deraassa, myös konekiväärein ja ilmatorjunta-asein.

23.1.2012

5.

Kenraalimajuri

Naim Jasem Suleiman

3. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

6.

Prikaatikenraali

Jihad Mohamed Sultan

65. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

7.

Kenraalimajuri

Fo'ad Hamoudeh

Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Idlibissä syyskuun alussa 2011.

23.1.2012

8.

Kenraalimajuri

Bader Aqel

Erikoisjoukkojen komentaja

Määräsi sotilaat keräämään ruumiit ja luovuttamaan ne tiedustelupalvelulle (mukhabarat). Lisäksi vastuussa väkivaltaisuuksista Bukamalissa.

23.1.2012

9.

Prikaatikenraali

Ghassan Afif

45. rykmentin komentaja

Homsin, Baniyasin ja Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja.

23.1.2012

10.

Prikaatikenraali

Mohamed Maaruf

45. rykmentin komentaja

Homsin sotilasoperaatioiden komentaja, joka määräsi ampumaan mielenosoittajia Homsissa.

23.1.2012

11.

Prikaatikenraali

Yousef Ismail

134. prikaatin komentaja

Määräsi joukot ampumaan kohti taloja ja katoilla olevia ihmisiä edellisenä päivänä surmattujen mielenosoittajien hautajaisten aikana Talbisehissa.

23.1.2012

12.

Prikaatikenraali

Jamal Yunes

555. rykmentin komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo'adamiyehissa.

23.1.2012

13.

Prikaatikenraali

Mohsin Makhlouf

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Al-Herakissa.

23.1.2012

14.

Prikaatikenraali

Ali Dawwa

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia Al-Herakissa.

23.1.2012

15.

Prikaatikenraali

Mohamed Khaddor

106. prikaatin komentaja, presidentin henkivartiokaarti

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

16.

Kenraalimajuri

Suheil Salman Hassan

5. divisioonan komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Deraan maakunnassa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Suwaydan alueellisen yksikön päällikkö (sotilastiedustelun osasto)

Sotilastiedusteluosaston Suwaydan yksikön päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Suwaydassa.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Deraan alueellisen yksikön päällikkö (yleisen turvallisuuden pääosasto)

Yleisen turvallisuuden pääosaston Deraan alueellisen yksikön päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Deraassa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Tutkintayksikön päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston tutkintayksikön päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Operaatioyksikön päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioyksikön päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Deraan alueellisen yksikön päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Deraan alueellisen yksikön päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

22.

Mehran (tai Mahran) Khwanda

Kuljetusyrityksen Qadmous Transport Co. omistaja, joka on syntynyt 11.5.1938 Passit: nron 3298 858 voimassaolo on päättynyt 9.5.2004, nron 001452904 voimassaolo päättyy 29.11.2011, nron 006283523 voimassaolo päättyy 28.6.2017.

Antaa logistiikkatukea siviiliväestöön kohdistuville väkivaltaisille tukahduttamistoimille väkivaltaisuuksiin osallistuneiden hallitusta kannattavien puolisotilaallisten joukkojen ("chabbihas") toiminta-alueella.

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Puh.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Faksi: +963 11-222-8412

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Puh.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Faksi: +963 11-221-0124

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Faksi: 224 4909 – 245 3471

Puh.: 222 8403

sähköpostiosoite: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Puh.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Faksi: +963 11-224-1261

Internetsivusto: www.agrobank.org

Valtion omistama pankki.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon.

Puh.: +961 1-741666

Faksi: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Internetsivusto: www.slcb.com.lb

Jo luetteloon merkityn Commercial Bank of Syrian tytäryhtiö.

Osallistuu hallinnon rahoittamiseen.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damascus Syria

Puh.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Faksi: +963 11-662-1848

GPC:n yhteisyritys. Antaa hallinnolle rahoitustukea.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Puh.: +963 116691100

P.O. Box 9120

GPC:n yhteisyritys. Antaa hallinnolle rahoitustukea.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damascus, Syria

GPC:n yhteisyritys. Antaa hallinnolle rahoitustukea.

23.1.2012


SUUNTAVIIVAT

24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/37


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta

(EKP/2011/27)

(2012/38/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 46.2 artiklan toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaisen Euroopan keskuspankin yleisneuvoston myötävaikutuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 11 päivänä marraskuuta 2010 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2010/20 (1) vahvistetaan säännöt kansallisten keskuspankkien kirjanpidon ja niiden toimintaa koskevien tietojen standardisoimiseksi.

(2)

Koska rahapoliittiset operaatiot ovat moninaisia, suuntaviivojen EKP/2010/20 liitteessä IV olisi täsmennettävä, että rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät varaukset saattavat olla erilaisia, eli että velkojen erään 13 kirjatut varaukset, jotka mainitaan saamisten erässä 7.1, eivät välttämättä ole eurojärjestelmän varauksia.

(3)

Suuntaviivoja EKP/2010/20 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutos

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2010/20 seuraavasti:

Korvataan suuntaviivojen EKP/2010/20 liite IV näiden suuntaviivojen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä joulukuuta 2011.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31.


LIITE

”LIITE IV

TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  (1)

SAAMISET

Tase-erä (3)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (4)

1

1

Kulta ja kultasaamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja -kimpaleet, joko varastoitu tai ”matkalla”. Investointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikaistalletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat kultasaamiset: i) kultapitoisuuden muuttumiset ja ii) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kultaswapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaanottoajankohdan väliin jää vähintään yksi pankkipäivä.

Markkinahintaan

Pakollinen

2

2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen kuulumattomat keskuspankit mukaan luettuina.

 

 

2.1

2.1

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

a)   Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Kansallinen kiintiö, josta vähennetään IMF:n hallussa olevat euromääräiset talletukset. IMF:n tili 2 (hallinnollisten kulujen eurotili) voidaan joko sisällyttää tähän erään tai erään ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”.

a)   Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

b)   Erityiset nosto-oikeudet

Erityiset nosto-oikeudet (brutto).

b)   Erityiset nosto-oikeudet

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

c)   Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lainajärjestelyihin kuuluvat lainat, talletukset IMF:n hallinnoimiin trusteihin.

c)   Muut saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

2.2

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

a)   Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, takaisinmyyntisopimukset

a)   Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

b)   Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet tai osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja.

i)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)   Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen.

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen.

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)   Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Pakollinen

c)   Valuuttamääräiset lainat (talletukset) euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c)   Valuuttamääräiset lainat

Talletukset nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

d)   Muut valuuttamääräiset saamiset

Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuolelta.

d)   Muut valuuttamääräiset saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

3

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

a)   Arvopaperisijoitukset euroalueella, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja.

i)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)   Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)   Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Pakollinen

b)   Muut saamiset euroalueelta, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimukset, sekalainen luotonanto

b)   Muut saamiset

Talletukset ja muut lainat nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

4

4

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

 

 

 

4.1

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

a)   Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot. Euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset.

a)   Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)   Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat osakkeet tai osuudet, joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit

i)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)   Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)   Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

Pakollinen

c)   Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c)   Lainat euroalueen ulkopuolelle

Talletukset nimellisarvoon

Pakollinen

d)   Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat arvopaperit, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Ylikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (esim. Euroopan investointipankki) liikkeeseen laskemat arvopaperit, organisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

i)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)   Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

4.2

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon

Pakollinen

5

5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5: Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (5) liitteessä I kuvattuihin rahapolitiikan välineisiin liittyvät liiketoimet.

 

 

5.1

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on viikko.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.2

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan kuukausittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on kolme kuukautta.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.3

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosäädetään markkinoita tarvittaessa.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.4

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojärjestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitussektoriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.5

5.5

Maksuvalmiusluotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopapereita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmä)

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.6

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopaperien arvonnoususta.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

6

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, vastaavien erään 7 ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset, mukaan lukien transaktiot, jotka johtuvat euroalueen aikaisempien valuuttavarantojen muuntamisesta, ja muut saamiset. Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-kotimaisissa euroalueen luottolaitoksissa. Muut saamiset ja operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin. Sellaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvat saamiset, jotka kansalliset keskuspankit ovat aloittaneet ennen niiden liittymistä eurojärjestelmään.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

7

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

 

 

 

7.1

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

Euroalueella liikkeeseen lasketut arvopaperit, joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista varten. Hienosäätöoperaatioita varten hankitut EKP:n velkasitoumukset

a)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)   Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä (hankintameno, jos arvonalennuksen kattaa velka-erässä 13 b) ”Varaukset” tarkoitettu varaus)

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

c)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

7.2

7.2

Muut arvopaperit

Muut kuin eriin 7.1 ”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit” ja 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvat arvopaperit; joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät rahamarkkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset arvopaperit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja osuudet.

a)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)   Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

c)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

d)   Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan

Pakollinen

8

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat)

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit hankintahintaan

Pakollinen

9

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset+)

 

 

 

9.1

Osuudet EKP:ssä+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Kunkin kansallisen keskuspankin perussopimuksen mukainen osuus EKP:n pääomasta ja käytetty jakoperuste sekä EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet.

Hankintahintaan

Pakollinen

9.2

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

EKPJ:n perussäännön 30 artiklan mukaisiin ensimmäisiin ja myöhempiin valuuttavarantojen siirtoihin perustuvat euromääräiset saamiset EKP:ltä.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.3

EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskuun liittyvät saamiset+)

Vain EKP:n taseessa.

Eurojärjestelmän sisäisiä kansallisiin keskuspankkeihin kohdistuvia EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perustuvia saamisia.

Hankintahintaan

Pakollinen

9.4

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset+), (2)

Kansallisille keskuspankeille: seteleiden jakoperusteen soveltamiseen liittyvä nettosaaminen, sisältäen EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin sisältyvät eurojärjestelmän sisäiset saamiset sekä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta 25 päivänä marraskuuta 2010 annetussa päätöksessä EKP/2010/23 (6) tarkoitetun hyvityksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauksen.

EKP:lle: EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät päätöksen EKP/2010/29 mukaiset saamiset.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.5

Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) +)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yhteismäärä – katso myös erä 10.4 ”Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)”

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

saamiset, jotka perustuvat yhteenlaskettavan ja jaettavan rahoitustulon erotukseen. Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaamisen jälkeen ennen sen maksua jokaisen vuoden tammikuun viimeisenä päivänä.

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

c)

Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset saamiset, myös EKP:n euroseteleistä saaman tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille. (2)

c)

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

10

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan lukien selvitettävänä olevat sekit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

11

Muut saamiset

 

 

 

9

11.1

Euroalueen metallirahat

Eurokolikot, jos kansallinen keskuspankki ei ole niiden laillinen liikkeeseenlaskija

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

11.2

Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan lukien atk-laitteistot, ohjelmistot

Hankintahintaan poistot vähennettyinä

Poistojen jaksotus:

Tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja ohjelmistot sekä moottoriajoneuvot: 4 vuotta

Kalusto ja rakennelmat: 10 vuotta

Rakentaminen ja aktivoidut suurehkot kunnostusmenot: 25 vuotta

Menojen aktivoinnissa sovelletaan raja-arvoa (mikäli meno ilman arvonlisäveroa jää alle 10 000 euron, sitä ei aktivoida)

Suositeltava

9

11.3

Muut rahoitusvarat

Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin sekä strategisista tai poliittisista syistä hallussa olevat osakkeet ja osuudet

Arvopaperit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet sekä muut rahoitusinstrumentit ja talletukset (esim. määräaikaistalletukset ja sekkitilit), joita hoidetaan korvamerkittynä salkkuna

Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset luottolaitosten kanssa.

a)   Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

Suositeltava

b)   Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka edustavat pysyviä investointeja

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Suositeltava

c)   Sijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät osuudet yhtiöissä

Omaisuuden nettoarvoon

Suositeltava

d)   Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

e)   Eräpäivään saakka pidettävät tai pysyvinä investointeina pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

f)   Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

g)   Pankkitalletukset ja lainat

Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan markkinakurssiin, jos saldot tai talletukset ovat valuuttamääräisiä

Suositeltava

9

11.4

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten, korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9

11.5

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet korot (eli arvopaperia ostettaessa mukana siirtyneet kertyneet korot).

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9

11.6

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset erät.

Väliaikainen arvonmuutostili (tase-erä ainoastaan vuoden aikana: realisoitumattomat tappiot arvostuspäivinä vuoden aikana, ellei vastattavien erässä ”Arvonmuutostilit” ole niitä koskevaa arvonmuutostiliä). Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis). Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset. Euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräiset kolikot. Kuluvan tilikauden tappio (kertynyt nettotappio), edellisen vuoden tappio ennen kattamista. Nettoeläkesaamiset.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset

Markkinahintaan

Pakollinen

Eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä eurojärjestelmän vastapuolten laiminlyönneistä johtuvat avoimet saamiset

Avoimet saamiset (laiminlyönneistä johtuvat)

Nimellisarvoon/Kerrytettävissä olevaan arvoon (Ennen/jälkeen tappioiden kirjaamisen)

Pakollinen

Varat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka on otettu omaksi ja/tai hankittu laiminlyöntiin syyllistyneen eurojärjestelmän vastapuolen asettaman vakuuden realisoinnin yhteydessä

Varat tai saamiset (laiminlyönneistä johtuvat)

Hankintahintaan (jos rahoitusomaisuus on valuuttamääräistä, käytetään muuntamisessa valuutan markkinakurssia hankintahetkellä)

Pakollinen

12

Tilikauden tappio

 

Nimellisarvoon

Pakollinen


VELAT

Tase-erä (8)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (9)

1

1

Liikkeessä olevat setelit  (7)

a)

Eurosetelit plus/miinus suuntaviivojen EKP/2010/23 ja päätöksen EKP/2010/29 mukaisen setelien jakoperusteen soveltamiseen liittyvät oikaisut

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

Euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen määräiset setelit käteisrahan käyttöönottovuonna

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

2

2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut euromääräiset talletukset

 

 

2.1

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

EKPJ:n perussäännön mukaisesti vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten rahalaitosten luetteloon kuuluvien luottolaitosten euromääräiset tilit. Erään kuuluvat ensisijaisesti vähimmäisvarantotalletusten tilit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.2

2.2

Talletusmahdollisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmässä)

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.3

2.3

Määräaikaistalletukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät määräaikaistalletukset likviditeetin sitomiseksi

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.4

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtumat, joiden tarkoituksena on likviditeetin sitominen

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

2.5

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka tehdään näille luottolaitoksille myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopapereiden arvon laskun vuoksi

Nimellisarvoon

Pakollinen

3

3

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Repo-operaatiot samanaikaisten, vastaavien erään 7 ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Muut operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapolitiikkaan. Ei luottolaitosten sekkitilejä. Velat/talletukset, jotka johtuvat sellaisista rahapoliittisista operaatioista, jotka kansallinen keskuspankki on aloittanut ennen eurojärjestelmään liittymistään

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

4

4

Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

Vain EKP:n taseessa – kansallisilla keskuspankeilla tase-erä vain siirtymäkaudella.

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut velkasitoumukset. Diskonttopaperit, jotka lasketaan liikkeeseen likviditeetin sitomistarkoituksessa

Hankintahintaan

Mahdolliset diskontot jaksotetaan

Pakollinen

5

5

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

 

 

 

5.1

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

5.2

5.2

Muut velat

Henkilöstön, liikeyritysten ja asiakkaiden, vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautetuiksi luetteloidut rahalaitokset mukaan luettuina (ks. vastattavien erä 2.1 ”Sekkitilit”), hallussa olevat sekkitilitalletukset; määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

6

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muiden pankkien, keskuspankkien, kansainvälisten/ylikansallisten elinten, mukaan lukien Euroopan komissio, sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset, mukaan lukien maksuliikettä varten pidettävät tilit sekä sijoitusten hoitoa varten pidettävät tilit; muiden tallettajien sekkitilit. Repo-operaatiot samanaikaisten, euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä.

Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien TARGET2-tilien saldot, joiden rahayksikkö ei ole euro

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

7

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

8

8

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

 

 

 

8.1

8.1

Talletukset ja muut velat

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

8.2

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9

9

Myönnettyjen erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alun perin myönnetty

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

10

Eurojärjestelmän sisäiset velat+)

 

 

 

10.1

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat+)

Vain EKP:n taseessa – euromääräinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

10.2

EKP:n velka-sitoumusten liikkeeseenlaskuun liittyvät velat+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Eurojärjestelmän sisäisiä EKP:hen kohdistuvia EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perustuvia velkoja.

Hankintahintaan

Pakollinen

10.3

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettovelat+), (7)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Kansallisille keskuspankeille: seteleiden jakoperusteen soveltamiseen liittyvä nettovelka, sisältäen EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset velat sekä päätöksessä EKP/2010/23 tarkoitetun hyvityksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauksen

Nimellisarvoon

Pakollinen

10.4

Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)+)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista aiheutuvat nettovelat eli saamisten ja velkojen yhteismäärä – ks. myös vastaavien erä 9.5 ”Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)”

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

velat, jotka perustuvat yhteenlaskettavan ja maksettavan rahoitustulon erotukseen. Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaamisen jälkeen ennen sen maksua jokaisen vuoden tammikuun viimeisenä päivänä

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

c)

muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset velat, myös EKP:n tulon väliaikainen jakaminen (7)

c)

Nimellisarvoon

Pakollinen

10

11

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (velat), mukaan lukien selvitettävänä olevat pankkisiirrot

Nimellisarvoon

Pakollinen

10

12

Muut velat

 

 

 

10

12.1

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten, korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

Pakollinen

10

12.2

Siirtovelat ja saadut ennakot

Tilikaudella toteutuneet menot, joista ei ole saatu maksua. Tilikaudella saadut maksut tuloista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

10

12.3

Sekalaiset erät

Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräiset luottotilit tai talletukset, jotka kattavat vakuuksia. Repo-operaatiot luottolaitosten kanssa samanaikaisten, vastaavien erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Vähimmäisvarantotalletusten lisäksi olevat pakolliset talletukset. Muut vähämerkityksiset erät. Kuluvan tilikauden voitto (käyttämättömät voittovarat), edellisen vuoden voitto ennen voitonjakoa. Vakuudettomat velat (liabilities on a trust basis). Asiakkaiden kultatalletukset. Liikkeessä olevat kolikot mikäli kansallinen keskuspankki on niiden laillinen liikkeeseenlaskija. Euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen määräiset liikkeessä olevat setelit, jotka eivät ole enää laillisia maksuvälineitä mutta jotka ovat edelleen liikkeessä käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen, paitsi jos ne on kirjattu vastattavaa-puolen erään ”Varaukset”. Nettoeläkevelat

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Suositeltava

Asiakkaiden kultatalletukset

Markkinahintaan

Asiakkaiden kultatalletukset: Pakollinen

10

13

Varaukset

a)

Eläkkeitä, valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskejä sekä kullan hintariskiä ja muita tarkoituksia varten; tällaisia muita tarkoituksia voivat olla esim. odotettavissa olevat vastaiset menot, varaukset euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen määräisiä seteleitä varten, jotka eivät ole enää laillisia maksuvälineitä mutta jotka ovat edelleen liikkeessä käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen, paitsi jos ne on kirjattu vastattavaa-puolen erään 12.3 ”Sekalaiset erät”.

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1 ”Osuudet EKP:ssä” ilmoitettuihin vastaaviin määriin+)

a)

Hankintahintaan/nimellisarvoon

Suositeltava

b)

Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia vastapuoliriskejä varten

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

11

14

Arvonmuutostilit

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euromääräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten arvopapereiden ja optioiden hintamuutoksista; markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat korkoriskijohdannaisiin liittyvät arvostuserot; arvonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa, mukaan lukien valuuttaswapit ja -termiinit sekä erityiset nosto-oikeudet

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1 ”Osuudet EKP:ssä” ilmoitettuihin vastaaviin määriin+)

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, valuutan muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

12

15

Pääoma ja rahastot

 

 

 

12

15.1

Pääoma

Maksettu pääoma – EKP:n pääoma ja kansallisten keskuspankkien osuudet pääomasta yhdistellään.

Nimellisarvoon

Pakollinen

12

15.2

Rahastot

Lainmukaiset rahastot ja muut rahastot. Tulorahoitus

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1 ”Osuudet EKP:ssä” ilmoitettuihin vastaaviin määriin+)

Nimellisarvoon

Pakollinen

10

16

Tilikauden voitto

 

Nimellisarvoon

Pakollinen


(1)  Liikkeessä olevia euroseteleitä, euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmässä johtuville eurojärjestelmän sisäisille nettomääräisille saamisille/veloille suoritettavaa korkoa sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten keskuspankkien vuosittain julkaistavissa tilinpäätöksissä. Yhdenmukaistettavat erät on merkitty tähdellä liitteissä IV, VIII ja IX.

(2)  Standardisoitava erä, ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 kappale.

(3)  Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin vuositase). Merkinnällä ”+” merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.

(4)  Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toiminnan kannalta.

(5)  EYVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(6)  EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17.

(7)  Standardisoitava erä, ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 kappale.

(8)  Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin vuositase). Merkinnällä ”+” merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.

(9)  Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toiminnan kannalta.”