ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.345.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 345

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
29. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1386/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspendoimisesta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös N:o 895/2011/EU, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

17

 

*

Neuvoston päätös N:o 896/2011/EU, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta sen soveltamisajan ja alennetun valmisteverokannan piiriin kuuluvan vuosittaisen kiintiön osalta

18

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1387/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 951/2006 espanjan-, italian-, portugalin-, puolan-, ranskan-, slovakin-, suomen- ja unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/897/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

21

 

 

2011/898/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Romaniassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa ja näiden laitosten rakenteellisista vaatimuksista annetun päätöksen 2009/852/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa tehdyn päätöksen 2009/861/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9568)  ( 1 )

28

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1110/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä munivien kanojen, pienten siipikarjalajien ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Roal Oy) (EUVL L 287, 4.11.2011)

35

 

*

Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1068/2011, annettu 21 päivänä lokakuuta 2011, Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden, siitoskalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, muiden pienten lintulajien (paitsi liha-ankkojen) ja koristetarkoituksissa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) (EUVL L 277, 22.10.2011)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1386/2011,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspendoimisesta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden teollisuustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspendoinnista sekä eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 25 päivänä maaliskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 704/2002 (3) mukaisesti eräiden kaupalliseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettujen tuotantohyödykkeiden yhteisen tullitariffin tullien suspensio päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011.

(2)

Espanjan hallitus pyysi syyskuussa 2010 Kanariansaarten hallituksen puolesta useiden tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspension jatkamista perussopimuksen 349 artiklan mukaisesti. Nämä tahot perustelivat pyyntöään sillä, että niiden mielestä saarien syrjäinen sijainti aiheuttaa talouden toimijoille vakavia taloudellisia ja kaupallisia haittoja, joilla on kielteinen vaikutus väestökehitykseen, työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

(3)

Viimeaikaisella talouskriisillä on ollut vakavia vaikutuksia Kanariansaarten teollisuus- ja rakennusalaan. Rakennusalan laskusuhdanne on heikentänyt kaikkia siitä riippuvaisia tukialoja. Epäsuotuisilla rahoitusedellytyksillä on ollut vakavia vaikutuksia moniin liiketoiminnan aloihin. Lisäksi työttömyyden jyrkkä kasvu Espanjassa on pahentanut kotimaan kysynnän laskusuhdannetta ja vähentänyt teollisuustuotteiden kysyntää.

(4)

Kanariansaarten työttömyys on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ollut jatkuvasti yli Espanjan kansallisen keskiarvon, ja vuodesta 2009 alkaen Kanariansaarten työttömyys on ollut korkein koko maassa (Eurostat: Aluetilastot – Työttömyysaste, NUTS 2 -alueittain, 1999–2009). Lisäksi yli puolet Kanariansaarten teollisuustuotannosta kulutetaan paikan päällä, mikä on erityisen vakavaa, koska kysyntä on vähentynyt siellä kaikkien eniten.

(5)

Jotta sijoittajille voitaisiin tarjota pitkän aikavälin näkymiä ja talouden toimijat saavuttaisivat sellaisen teollisen ja kaupallisen toiminnan tason, jolla vakautetaan Kanariansaarten taloudellista ja sosiaalista toimintaympäristöä, on aiheellista jatkaa asetuksen (EY) N:o 704/2002 liitteessä II ja III määriteltyjen tiettyjen tavaroiden yhteisen tullitariffin tullien suspensiota kymmenellä vuodella.

(6)

Lisäksi Espanjan viranomaiset ovat samassa yhteydessä pyytäneet CN-koodeihin 3902 10, 3903 11 ja 3906 10 kuuluvien kolmen uuden tuotteen yhteisen tullitariffin tullien suspensiota. Pyyntö hyväksyttiin, koska kyseiset suspensiot vahvistaisivat Kanariansaarten taloutta.

(7)

Jotta varmistetaan, että ainoastaan Kanariansaarten alueella sijaitsevat talouden toimijat voivat saada hyväkseen nämä tariffitoimenpiteet, suspensioiden ehdoksi olisi asetettava tuotteiden tietty käyttötarkoitus yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) ja tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) mukaisesti.

(8)

Siinä tapauksessa, että kauppa vääristyy ja jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi poistaa suspension väliaikaisesti. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6) mukaisesti.

(9)

Muutokset yhdistettyyn nimikkeistöön eivät välttämättä aiheuta olennaisia muutoksia tullisuspensioiden luonteeseen. Komissiolle olisi näin ollen siirrettävä valta hyväksyä päätösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tarvittavien muutosten ja teknisten mukautusten tekemiseksi niitä tavaroita koskevaan luetteloon, joihin suspensiota sovelletaan. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan neuvostolle hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(10)

Jotta varmistetaan jatkuvuus asetuksessa (EY) N:o 704/2002 säädettyjen toimenpiteiden kanssa, tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on tarpeen soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suspendoidaan kokonaan 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2021 väliseksi ajaksi Kanariansaarille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit kaupalliseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetuilta liitteessä I lueteltuihin CN-koodeihin kuuluvilta tuotantohyödykkeiltä.

Kanariansaarille sijoittautuneiden talouden toimijoiden on käytettävä näitä tavaroita asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 asiaankuuluvien säännösten mukaisesti vähintään 24 kuukauden ajan sen jälkeen, kun ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

2 artikla

Suspendoidaan kokonaan 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2021 väliseksi ajaksi Kanariansaarille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II lueteltuihin CN-koodeihin kuuluvilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Kanariansaarilla.

3 artikla

Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuihin tullisuspensioihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 21 ja 82 artiklan mukaisia tiettyä käyttötarkoitusta koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artiklassa säädettyjä valvontatoimenpiteitä.

4 artikla

1.   Jos komissiolla on syytä epäillä, että tässä asetuksessa säädetyt suspensiot ovat johtaneet jonkin tietyn tuotteen kaupan vääristymiseen, se voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan suspensiot väliaikaisesti enintään 12 kuukaudeksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 8 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tuontitullien kantaminen sellaisten tuotteiden osalta, joita koskeva suspensio on väliaikaisesti poistettu, varmistetaan vakuudella, ja näiden tuotteiden vapaaseen liikkeeseen Kanariansaarilla luovuttamisen edellytyksenä on tällaisen vakuuden antaminen.

2.   Kun neuvosto päättää perussopimuksessa määrätyn menettelyn mukaisesti 12 kuukauden kuluessa, että suspensio olisi poistettava lopullisesti, vakuudella varmistetut tullit kannetaan lopullisesti.

3.   Jollei lopullista päätöstä ole 2 kohdan mukaisesti annettu 12 kuukauden kuluessa, vakuutena olevat määrät vapautetaan.

5 artikla

Siirretään komissiolle 6 artiklan mukaisesti valta antaa säädösvallan siirron nojalla hyväksyttäviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten johdosta liitteisiin I ja II tehtäviä muutoksia ja teknisiä mukautuksia.

6 artikla

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään komissiolle 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2012.

3.   Neuvosto voi peruuttaa milloin tahansa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten voimassaoloon.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan vain, jos neuvosto ei ole vastustanut sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu neuvostolle tiedoksi, tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut aikomuksestaan olla vastustamatta säädöstä.

7 artikla

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille delegoitujen säädösten antamisesta ja siitä, jos neuvosto on vastustanut niitä tai kumonnut säädösvallan siirron.

8 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklan 1 kohdalla perustettu tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  Lausunto annettu 15. marraskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 22. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 111, 26.4.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.


LIITE I

Kaupalliseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut seuraaviin CN-koodeihin kuuluvat tuotantohyödykkeet  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1006/2011 (EUVL L 282, 28.10.2011, s. 1).


LIITE II

Maataloustarkoitukseen taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon käytettävät seuraaviin CN-koodeihin kuuluvat raaka-aineet, osat ja komponentit  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1006/2011 (EUVL L 282, 28.10.2011, s. 1).


DIREKTIIVIT

29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/8


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/96/EU,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 115 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23 päivänä heinäkuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/435/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Yhteisöjen tuomioistuimen 6 päivänä toukokuuta 2008 asiassa C-133/06 antama tuomio (5) huomioon ottaen on tarpeen laatia direktiivin 90/435/ETY 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan muotoilu uudelleen sen selventämiseksi, että neuvosto hyväksyy säännöksessä tarkoitetut säännöt noudattaen perussopimuksessa määrättyä menettelyä. Lisäksi on asianmukaista saattaa tämän direktiivin liitteet ajan tasalle.

(3)

Tämän direktiivin tarkoitus on vapauttaa lähdeverosta osingot ja muut jaetut voitot, joita tytäryhtiöt maksavat emoyhtiöilleen, ja välttää tällaisen tulon kaksinkertainen verotus emoyhtiön tasolla.

(4)

Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien yhtiöiden ryhmittyminen voi olla tarpeen sisämarkkinoita vastaavien olosuhteiden luomiseksi unionissa ja siten tällaisten sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Näitä toimia ei saisi estää erityisillä jäsenvaltioiden verosäännöksistä johtuvilla rajoituksilla, epäedullisilla kohteluilla tai vääristymillä. Näin ollen tätä ryhmittymistä varten olisi säädettävä kilpailun kannalta neutraaleja verosäännöksiä, joilla yrityksille tehtäisiin mahdolliseksi mukautua sisämarkkinoiden vaatimuksiin, lisätä tuottavuuttaan ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyään.

(5)

Tämä ryhmittyminen voi johtaa emo- ja tytäryhtiöiden ryhmien perustamiseen.

(6)

Ennen direktiivin 90/435/ETY voimaantuloa eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden välisiä suhteita sääntelevät jäsenvaltioiden verosäännökset erosivat toisistaan huomattavasti ja olivat yleisesti ottaen vähemmän edullisia kuin samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden välisiin suhteisiin sovellettavat säännökset. Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien yhtiöiden välinen yhteistyö saatettiin tällä tavoin epäedullisempaan asemaan kuin samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien yhtiöiden välinen yhteistyö. Tämä epäedullisuus oli tarpeen poistaa ottamalla käyttöön yhteinen järjestelmä ja helpottamalla näin yhtiöiden ryhmittymistä unionissa.

(7)

Jos emoyhtiölle tytäryhtiönsä osakkaana jaetaan voittoa, emoyhtiön sijaintijäsenvaltion on joko jätettävä verottamatta tämä voitto tai verotettava sitä mutta samalla sallittava emoyhtiön vähentää veronsa määrästä tytäryhtiön tästä voitosta maksamaa veroa vastaava osuus.

(8)

Verotuksen neutraaliuden varmistamiseksi tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto olisi lisäksi vapautettava lähdeverosta.

(9)

Voitonjaon maksamista emoyhtiön kiinteälle toimipaikalle ja sitä, että kiinteä toimipaikka saa tällaisia maksuja, olisi kohdeltava samalla tavoin kuin jos se tapahtuisi tytäryhtiön ja emoyhtiön välillä. Tähän olisi sisällyttävä myös tapaus, jossa emoyhtiö ja sen tytäryhtiö ovat samassa jäsenvaltiossa ja kiinteä toimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. Toisaalta vaikuttaa siltä, että tapauksia, joissa kiinteä toimipaikka ja tytäryhtiö sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa, voidaan käsitellä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön pohjalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimuksen periaatteiden soveltamista.

(10)

Kiinteiden toimipaikkojen kohtelun osalta jäsenvaltioiden on mahdollisesti määriteltävä edellytykset ja oikeudelliset välineet kansallisten verotulojen suojaamiseksi ja kansallisen lainsäädännön kiertämisen estämiseksi perussopimuksen periaatteiden mukaisesti ja ottaen huomioon kansainvälisesti hyväksytyt verosäännöt.

(11)

Niiden konsernien osalta, jotka ovat järjestäytyneet yritysketjuiksi ja joissa voittoja jaetaan emoyhtiölle tytäryhtiöketjun kautta, kaksinkertainen verotus olisi poistettava joko vapautuksen tai yhtiöveron hyvityksen avulla. Yhtiöveron hyvityksen tapauksessa emoyhtiön olisi voitava vähentää minkä tahansa ketjuun kuuluvan tytäryhtiön maksamat verot, mikäli tämän direktiivin edellytykset täyttyvät.

(12)

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on sovellettava tätä direktiiviä

a)

kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseville yhtiöille jaettuihin voittoihin, jotka ovat peräisin niiden muissa jäsenvaltioissa sijaitsevista tytäryhtiöistä;

b)

kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien tytäryhtiöiden muissa jäsenvaltioissa sijaitseville emoyhtiöilleen jakamiin voittoihin;

c)

jaettuihin voittoihin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevat muiden jäsenvaltioiden yritysten kiinteät toimipaikat saavat jonkin muun kuin sen jäsenvaltion tytäryhtiöiltä, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee;

d)

voittoihin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevat yhtiöt jakavat sellaisten saman jäsenvaltion yhtiöiden jossakin muussa jäsenvaltiossa sijaitseville kiinteille toimipaikoille, joiden tytäryrityksiä kyseiset yhtiöt ovat.

2.   Tämä direktiivi ei estä sellaisten kansallisten säännösten tai sopimusmääräysten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä veropetosten ja väärinkäytösten estämiseksi.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiossa sijaitsevalla yhtiöllä’ yhtiötä:

i)

jolla on jokin liitteessä I olevassa A osassa luetelluista yhtiömuodoista;

ii)

jolla jonkin jäsenvaltion verolainsäädännön mukaan katsotaan olevan verotuksellinen kotipaikka tässä jäsenvaltiossa ja jolla kolmannen valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei katsota olevan verotuksellista kotipaikkaa unionin ulkopuolella;

iii)

joka lisäksi on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen maksamaan jotakin liitteessä I olevassa B osassa luetelluista veroista tai muuta veroa, jolla jokin näistä veroista voidaan korvata;

b)

’kiinteällä toimipaikalla’ jäsenvaltiossa sijaitsevaa kiinteää liikepaikkaa, jonka kautta toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön liiketoimintaa osaksi tai kokonaan harjoitetaan, edellyttäen, että kyseisen liikepaikan voitot ovat veronalaisia sijaintijäsenvaltiossa asiaankuuluvan kahdenvälisen verosopimuksen nojalla tai, jos tällaista sopimusta ei ole, kansallisen lainsäädännön nojalla.

3 artikla

1.   Tätä direktiiviä sovellettaessa

a)

emoyhtiön asema annetaan:

i)

ainakin sellaiselle jäsenvaltion yhtiölle, joka täyttää 2 artiklassa säädetyt edellytykset ja jolla on vähintään 10 prosentin osuus toisen jäsenvaltion yhtiön, joka täyttää samat edellytykset, pääomasta;

ii)

samoin edellytyksin myös sellaiselle jäsenvaltion yhtiölle, jolla on samassa jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön pääomasta vähintään 10 prosentin osuus, joka on kokonaan tai osittain edellä mainitun yhtiön toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan hallussa;

b)

’tytäryhtiöllä’ tarkoitetaan yhtiötä, jonka pääomaan sisältyy a alakohdassa tarkoitettu osuus.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat:

a)

kahdenvälisin sopimuksin korvata pääomaosuutta koskevan edellytyksen äänioikeuksien hallintaa koskevalla edellytyksellä;

b)

olla soveltamatta tätä direktiiviä kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseviin yhtiöihin, joilla ei keskeytyksettä vähintään kahden vuoden ajan ole hallussaan emoyhtiön asemaan oikeuttavaa osuutta, sekä sellaisiin yhtiöihin, joista toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalla yhtiöllä ei keskeytyksettä vähintään kahden vuoden ajan ole tällaista osuutta.

4 artikla

1.   Jos emoyhtiölle tai sen kiinteälle toimipaikalle jaetaan voittoa muutoin kuin tytäryhtiön selvitystilaan joutumisen yhteydessä sillä perusteella, että emoyhtiö on tytäryhtiönsä osakas, emoyhtiön sijaintijäsenvaltion ja sen kiinteän toimipaikan sijaintijäsenvaltion on joko

a)

jätettävä verottamatta tämä voitto; tai

b)

verotettava tällaista voittoa, mutta samalla sallittava emoyhtiön ja kiinteän toimipaikan vähentää maksettavan veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa alatytäryhtiö on maksanut voittoon liittyvästä yhtiöverosta, edellyttäen, että kunkin tason yhtiö ja alatytäryhtiö kuuluvat 2 artiklassa vahvistetun määritelmän piiriin ja täyttävät 3 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta kuitenkin enintään emoyhtiölle maksettavaksi määrättyä veromäärää vastaava määrä.

2.   Mikään tässä direktiivissä ei estä emoyhtiön sijaintijäsenvaltiota pitämästä tytäryhtiötä verotuksellisesti laskentayksikkönä tämän jäsenvaltion tekemän, kyseisen tytäryhtiön oikeudellisia tunnusmerkkejä koskevan arvion perusteella, joka perustuu siihen lainsäädäntöön, jonka mukaan tytäryhtiö on perustettu, ja sen vuoksi verottamasta emoyhtiötä sen osuudesta tytäryhtiön voittoon, kun voittoa syntyy. Tässä tapauksessa emoyhtiön sijaintijäsenvaltion on jätettävä verottamatta tytäryhtiön jakama voitto.

Kun emoyhtiön sijaintijäsenvaltio arvioi emoyhtiön osuutta tytäryhtiön voittoon, sen on joko vapautettava kyseiset voitot verosta tai sallittava emoyhtiön vähentää sille määrätyn veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa alatytäryhtiö on maksanut emoyhtiön voitto-osuuteen liittyvästä yhtiöverosta, edellyttäen, että kunkin tason yhtiö ja alatytäryhtiö kuuluvat 2 artiklassa säädetyn määritelmän piiriin ja täyttävät 3 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta kuitenkin enintään emoyhtiölle maksettavaksi määrättyä veromäärää vastaava määrä.

3.   Kukin jäsenvaltio voi kuitenkin säätää, ettei osuuteen liittyviä kuluja tai tytäryhtiön voitonjaosta johtuvia arvonalennuksia saa vähentää emoyhtiön verotettavista voitoista.

Jos näissä tapauksissa osuuteen liittyvät hallintokulut vahvistetaan vakiomenetelmällä, vakiomäärä ei saa olla suurempi kuin 5 prosenttia tytäryhtiön jakamista voitoista.

4.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan yhteisen yhtiöverojärjestelmän tosiasialliseen voimaantuloon saakka.

5.   Neuvosto antaa tarkoituksenmukaisena ajankohtana yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan yhteisen yhtiöverojärjestelmän tosiasiallisesta voimaantulosta lähtien sovellettavat säännökset.

5 artikla

Tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava lähdeverosta.

6 artikla

Emoyhtiön sijaintijäsenvaltio ei saa kantaa lähdeveroa tämän yhtiön tytäryhtiöstään saamista voitoista.

7 artikla

1.   Tässä direktiivissä käytetty ilmaisu ”lähdevero” ei käsitä emoyhtiölle suoritetun voitonjaon yhteydessä maksettua tytäryhtiön sijaintijäsenvaltion yhtiöveron etukäteis- tai ennakkomaksua (précompte).

2.   Tämä direktiivi ei vaikuta osinkojen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tai vähentämiseksi tarkoitettujen kansallisten säännösten tai sopimusmääräysten soveltamiseen, erityisesti jos säännökset tai määräykset koskevat verohyvitysten maksua osingonsaajille.

8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2012. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 90/435/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa tarkoitetuilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Lausunto annettu 4. toukokuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 107, 6.4.2011, s. 73.

(3)  EYVL L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  Kok. 2008, s. I-3189.


LIITE I

A   OSA

Luettelo 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetuista yhtiöistä

a)

Eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 (1) ja eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY (2) mukaisesti perustetut yhtiöt sekä eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 (3) ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY (4) mukaisesti perustetut osuuskunnat;

b)

Belgian lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”/”naamloze vennootschap”, ”société en commandite par actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, ”société privée à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, ”société en nom collectif”/”vennootschap onder firma”, ”société en commandite simple”/”gewone commanditaire vennootschap” -nimiset yhtiöt, julkiset yritykset, jotka ovat ottaneet jonkun edellä mainituista yhtiömuodoista, sekä muut Belgian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Belgian yhtiöveron alaisia;

c)

Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”събирателно дружество”, ”командитно дружество”, ”дружество с ограничена отговорност”, ”акционерно дружество”, ”командитно дружество с акции”, ”неперсонифицирано дружество”, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa;

d)

Tšekin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”akciová společnost”, ”společnost s ručením omezeným”;

e)

Tanskan lainsäädännön mukaiset ”aktieselskab”- ja ”anpartsselskab” -nimiset yhtiöt. Muut yhtiöverolain alaisina toimivat yritykset edellyttäen, että niiden verotettava tulo lasketaan ja verotetaan ”aktieselskab”-yhtiöihin sovellettavan yleisen verotuslainsäädännön mukaisesti;

f)

Saksan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”, ”Kommanditgesellschaft auf Aktien”, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, ”Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, ”Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” -nimiset yhtiöt sekä muut Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Saksan yhtiöveron alaisia;

g)

Viron lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”täisühing”, ”usaldusühing”, ”osaühing”, ”aktsiaselts”, ”tulundusühistu”;

h)

Irlannin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai sen mukaiset yhtiöt, ”Industrial and Provident Societies Act” -lain mukaan rekisteröidyt laitokset, ”Building Societies Act” -lain mukaan muodostetut ”building societies” ja vuoden 1989 ”Trustee Savings Banks Act” -lain mukaiset ”trustee savings banks”;

i)

Kreikan lainsäädännön mukaiset ”ανώνυμη εταιρεία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” -nimiset yhtiöt sekä muut Kreikan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kreikan yhtiöveron alaisia;

j)

Espanjan lainsäädännön mukaiset ”sociedad anónima”, ”sociedad comanditaria por acciones”, ”sociedad de responsabilidad limitada” -nimiset yhtiöt sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisina. Muut Espanjan lainsäädännön mukaiset ja Espanjan yhtiöveron (”Impuesto sobre Sociedades”) alaiset yhteisöt;

k)

Ranskan lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”, ”société en commandite par actions”, ”société à responsabilité limitée”, ”sociétés par actions simplifiées”, ”sociétés d'assurances mutuelles”, ”caisses d'épargne et de prévoyance”, ”sociétés civiles”, jotka ovat automaattisesti yhtiöverotuksen alaisia, ”coopératives”, ”unions de coopératives” -nimiset yhtiöt, teollis- ja kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja yritykset sekä muut Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Ranskan yhtiöveron alaisia;

l)

Italian lainsäädännön mukaiset ”società per azioni”, ”società in accomandita per azioni”, ”società a responsabilità limitata”, ”società cooperative” ja ”società di mutua assicurazione” -nimiset yhtiöt sekä kokonaan tai pääasiallisesti kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yhtiöt;

m)

Kyproksen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: tuloverolaissa määritellyt ”εταιρείες”;

n)

Latvian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”akciju sabiedrība”, ”sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

Liettuan lainsäädännön mukaiset yhtiöt;

p)

Luxemburgin lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”, ”société en commandite par actions”, ”société à responsabilité limitée”, ”société coopérative”, ”société coopérative organisée comme une société anonyme”, ”association d'assurances mutuelles”, ”association d'épargne-pension”, ”entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” -nimiset yhtiöt sekä muut Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Luxemburgin yhtiöveron alaisia;

q)

Unkarin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”közkereseti társaság”, ”betéti társaság”, ”közös vállalat”, ”korlátolt felelősségű társaság”, ”részvénytársaság”, ”egyesülés”, ”szövetkezet”;

r)

Maltan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”, ”Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”;

s)

Alankomaiden lainsäädännön mukaiset ”naamloze vennootschap”, ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”Open commanditaire vennootschap”, ”coöperatie”, ”onderlinge waarborgmaatschappij”, ”fonds voor gemene rekening”, ”vereniging op coöperatieve grondslag”, ”vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” -nimiset yhtiöt sekä muut Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Alankomaiden yhtiöveron alaisia;

t)

Itävallan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, ”Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, ”Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts” ja ”Sparkassen” -nimiset yhtiöt sekä muut Itävallan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Itävallan yhtiöveron alaisia;

u)

Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”spółka akcyjna”, ”spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

Portugalin lainsäädännön mukaan perustetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallisen yhtiön muodossa toimivat siviilioikeudelliset yhtiöt sekä osuuskunnat ja julkiset yritykset;

w)

Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”societăți pe acțiuni”, ”societăți în comandită pe acțiuni”, ”societăți cu răspundere limitată”;

x)

Slovenian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”delniška družba”, ”komanditna družba”, ”družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

Slovakian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”akciová spoločnosť”, ”spoločnosť s ručením obmedzeným”, ”komanditná spoločnosť”;

z)

Suomen lainsäädännön mukaiset ”osakeyhtiö”/”aktiebolag”, ”osuuskunta”/”andelslag”, ”säästöpankki”/”sparbank” ja ”vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag” -nimiset yhtiöt;

aa)

Ruotsin lainsäädännön mukaiset ”aktiebolag”, ”försäkringsaktiebolag”, ”ekonomiska föreningar”, ”sparbanker”, ”ömsesidiga försäkringsbolag” ja ”försäkringsföreningar” -nimiset yhtiöt;

ab)

Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt.

B   OSA

Luettelo 2 artiklan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuista veroista

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Belgiassa,

корпоративен данък Bulgariassa,

daň z příjmů právnických osob Tšekissä,

selskabsskat Tanskassa,

Körperschaftssteuer Saksassa,

tulumaks Virossa,

corporation tax Irlannissa,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Kreikassa,

impuesto sobre sociedades Espanjassa,

impôt sur les sociétés Ranskassa,

imposta sul reddito delle società Italiassa,

φόρος εισοδήματος Kyproksessa,

uzņēmumu ienākuma nodoklis Latviassa,

pelno mokestis Liettuassa,

impôt sur le revenu des collectivités Luxemburgissa,

társasági adó, osztalékadó Unkarissa,

taxxa fuq l-income Maltassa,

vennootschapsbelasting Alankomaissa,

Körperschaftssteuer Itävallassa,

podatek dochodowy od osób prawnych Puolassa,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalissa,

impozit pe profit Romaniassa,

davek od dobička pravnih oseb Sloveniassa,

daň z príjmov právnických osôb Slovakiassa,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Suomessa,

statlig inkomstskatt Ruotsissa,

corporation tax Yhdistyneessä kuningaskunnassa.


(1)  EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.

(3)  EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25.


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(9 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 90/435/ETY

(EYVL L 225, 20.8.1990, s. 6).

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XI.B.I.3 kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 196).

 

Neuvoston direktiivi 2003/123/EY

(EUVL L 7, 13.1.2004, s. 41).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II

oleva 9.8 kohta (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 555).

 

Neuvoston direktiivi 2006/98/EY

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129).

ainoastaan liitteessä oleva 7 kohta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(9 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

90/435/ETY

31 päivä joulukuuta 1991

2003/123/EY

1 päivä tammikuuta 2005

2006/98/EY

1 päivä tammikuuta 2007


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 90/435/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen–neljäs luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan johdantolauseen alkuosa

2 artiklan johdantolause

2 artiklan 1 kohdan johdantolauseen loppuosa

2 artiklan a alakohdan johdantolause

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan a alakohdan i alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan a alakohdan ii alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause ja toinen alakohta

2 artiklan a alakohdan iii alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen–kahdeskymmenesseitsemäs luetelmakohta

Liitteessä I olevan B osan ensimmäinen–kahdeskymmenesseitsemäs luetelmakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan b alakohta

3 artiklan 1 kohdan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan alkuosa

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan loppuosa

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmas alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan neljäs alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

4 artiklan 1 a kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan toinen virke

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 5 kohta

5, 6 ja 7 artikla

5, 6 ja 7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artikla

9 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

Liite

Liitteessä I oleva A osa

Liite II

Liite III


PÄÄTÖKSET

29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 895/2011/EU,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2002/546/EY (2) annetaan Espanjalle lupa soveltaa 31 päivään joulukuuta 2011 tiettyihin Kanariansaarilla paikallisesti valmistettuihin tuotteisiin vapautuksia tai alennuksia Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancìas en las islas Canarias -nimisestä verosta, jäljempänä ’AIEM-vero’. Mainitun päätöksen liitteessä on luettelo tuotteista, joihin vapautuksia tai alennuksia AIEM-verosta voidaan soveltaa. Ero paikallisesti valmistettujen tuotteiden ja muiden tuotteiden verotuksen välillä saa olla tuotteesta riippuen enintään 5, 15 tai 25 prosenttia.

(2)

On perusteltua pidentää päätöksen 2002/546/EY soveltamisaikaa kahdella vuodella, koska mainitussa päätöksessä säädetyt luvan myöntämisperusteina käytetyt perustekijät eivät ole muuttuneet. Tältä osin Kanariansaarten AIEM-veroa koskevan erityisjärjestelmän soveltamista koskevassa 28 päivänä elokuuta 2008 neuvostolle annetussa komission kertomuksessa vahvistetaan, että AIEM-vero toimii tyydyttävällä tavalla ja että päätöstä 2002/546/EY ei ole tarvetta muuttaa.

(3)

Lisäksi komission Espanjan viranomaisilta saamassa kertomuksessa vahvistetaan, että haitat, joilla tietyistä Kanariansaarilla paikallisesti tuotetuista tuotteista kannettavan AIEM-veron täydellisiä vapautuksia ja osittaisia alennuksia koskevaa lupaa on perusteltu, ovat edelleen olemassa.

(4)

Päätös 2002/546/EY olisi vastaavasti muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2002/546/EY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  Lausunto, annettu 1. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 179, 9.7.2002, s. 22.


29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 896/2011/EU,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta sen soveltamisajan ja alennetun valmisteverokannan piiriin kuuluvan vuosittaisen kiintiön osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luvan antamisesta Ranskalle soveltaa alennettua valmisteverokantaa sen merentakaisissa departementeissa valmistettuun ”perinteiseen” rommiin 9 päivänä lokakuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/659/EY (2) annetaan Ranskalle lupa soveltaa Ranskan merentakaisissa departementeissa valmistettuun ja emämaan alueella myytyyn ”perinteiseen” rommiin alennettua valmisteverokantaa, joka voi olla alempi kuin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä 19 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/84/ETY (3) säädetty alkoholin vähimmäisverokanta mutta enintään 50 prosenttia alempi kuin alkoholin tavanomainen kansallinen valmisteverokanta. ”Perinteinen” rommi, johon alennettua valmisteverokantaa sovelletaan, määritellään nykyisin tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (4) liitteessä II olevan 1 kohdan f alakohdassa. Valmisteverokannan alentaminen rajoitetaan 108 000 hehtolitran vuosittaiseen kiintiöön puhdasta alkoholia. Poikkeuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

(2)

Päätöksen 2007/659/EY säännösten mukauttamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklaan ja ottaen huomioon, että ”perinteistä” rommia tuotetaan vain Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa, tässä muutospäätöksessä olisi siksi mainittava ainoastaan nämä neljä syrjäisintä aluetta.

(3)

Ranskan viranomaiset lähettivät päätöksen 2007/659/EY 4 artiklan mukaisen kertomuksen komissiolle 29 päivänä kesäkuuta 2010. Kertomuksessa on kaksi pyyntöä. Ranskan viranomaiset pyytävät ensinnäkin vuosittaisen kiintiön korottamista 108 000 hehtolitrasta 125 000 hehtolitraan puhdasta alkoholia kiintiön mukauttamiseksi unionin rommimarkkinoiden kehitykseen. Lisäksi ne pyytävät päätöksen 2007/659/EY soveltamisajan jatkamista yhdellä vuodella eli 31 päivään joulukuuta 2013 soveltamisajan mukauttamiseksi samaa aihetta koskevaan komission 27 päivänä kesäkuuta 2007 tekemän valtiontukipäätöksen (5), jäljempänä ’valtiontukipäätös’, soveltamisaikaan.

(4)

Ranskan viranomaisten toimittamista tiedoista käy ilmi, että markkinoille alennetulla valmisteverokannalla tulevan ”perinteisen” rommin määrä on kasvanut päätöksen 2007/659/EY tekemisen jälkeen 96 100 hehtolitrasta puhdasta alkoholia vuonna 2007 105 700 hehtolitraan vuonna 2010, mikä tarkoittaa 3,2 prosentin vuotuista kasvua. Jos kehitys jatkuu tällaisena, markkinoille tulevan ”perinteisen” rommin määrän pitäisi olla noin 109 100 hehtolitraa puhdasta alkoholia vuonna 2011, 112 600 hehtolitraa vuonna 2012 ja 116 200 hehtolitraa vuonna 2013, ja ylittää siis päätöksessä 2007/659/EY säädetty 108 000 hehtolitran kiintiö.

(5)

Päätöksen 2007/659/EY johdanto-osan 9 kappaleessa korostetaan, että koska pitää tukea merentakaisista departementeista peräisin olevan perinteisen rommin kilpailukykyä Ranskan emämaan markkinoilla departementtien sokeriruoko-rommialan toiminnan turvaamiseksi, olisi syytä tarkistaa ne merentakaisista departementeista peräisin olevan ”perinteisen” rommin määrät, jotka voivat hyötyä alennetusta valmisteverokannasta saatettaessa ne kulutukseen kyseisillä markkinoilla. Päätöksellä 2007/659/EY vahvistettua 108 000 hehtolitran vuosittaista kiintiötä olisi siksi nostettava 120 000 hehtolitraan vuodeksi 2011 jatkuvuuden varmistamiseksi, kyseiselle vuodelle ennustettu lisäys huomioon ottaen. Tämä korotus kattaisi 4,3 prosentin vuotuisen kasvun, eli hieman suuremman kuin vuosina 2007–2010 todettu 3,2 prosentin kasvu.

(6)

On myös tarpeen pidentää päätöksen 2007/659/EY soveltamisaikaa yhdellä vuodella niin että se päättyy samanaikaisesti valtiontukipäätöksen soveltamisajan kanssa.

(7)

Päätös 2007/659/EY olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2007/659/EY seuraavasti:

1.

Korvataan nimi seuraavasti:

2.

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 110 artiklassa määrätään, Ranskalle annetaan lupa jatkaa direktiivin 92/84/ETY 3 artiklassa asetettua alkoholin täyttä valmisteverokantaa alemman valmisteverokannan soveltamista Ranskan emämaassa ”perinteiseen” rommiin, joka on tuotettu Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa tai Réunionissa.”.

3.

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu poikkeus koskee ainoastaan tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (6) liitteessä II olevan 1 kohdan f alakohdassa määriteltyä rommia, joka on tuotettu Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa tai Réunionissa valmistuspaikalla kerätystä sokeriruo’osta, joka sisältää muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyylialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitralta puhdasta alkoholia, ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 40 tilavuusprosenttia.

4.

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettuun tuotteeseen sovellettava alennettu valmisteverokanta rajoitetaan 108 000 hehtolitran vuosittaiseen kiintiöön puhdasta alkoholia 31 päivään joulukuuta 2010 asti. Se rajoitetaan 120 000 hehtolitran vuosittaiseen kiintiöön 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.”.

5.

Korvataan 5 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2012” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2013”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös osoitetaan Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  Lausunto annettu 1. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  EUVL C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  EUVL 39, 13.2.2008, s. 16.”.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1387/2011,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 951/2006 espanjan-, italian-, portugalin-, puolan-, ranskan-, slovakin-, suomen- ja unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 85 artiklan ja 161 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun komission asetusta (EY) N:o 951/2006 (2) muutettiin komission asetuksella (EY) N:o 1055/2009 (3), todettiin, että asetuksen (EY) N:o 951/2006 espanjan-, italian-, portugalin-, puolan-, ranskan-, slovakin-, suomen- ja unkarinkielisessä toisinnossa oli 7 b artiklan 3 kohdassa virhe sen osalta, mistä päivästä vientitodistushakemuksia voidaan alkaa jättää.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 951/2006 olisi oikaistava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 951/2006 7 b artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Vientitodistushakemukset on jätettävä viikoittain maanantaista perjantaihin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan mukaisesti määrällisen rajoituksen vahvistavan asetuksen soveltamispäivästä alkaen siihen asti, kun todistusten myöntäminen keskeytetään tämän asetuksen 7 e artiklan mukaisesti.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 290, 6.11.2009, s. 64.


PÄÄTÖKSET

29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/21


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

(2011/897/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 11.2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston suosituksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin neuvoston lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtaja Mario DRAGHI on 10 päivänä marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että Lorenzo BINI SMAGHI on päättänyt erota tehtävästään johtokunnassa 31 päivän joulukuuta 2011 päättyessä. Näin ollen on tarpeen nimittää uusi jäsen Euroopan keskuspankin johtokuntaan.

(2)

Eurooppa-neuvosto haluaa nimittää tehtävään Benoît COEURÉn, joka sen käsityksen mukaan täyttää kaikki perussopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Benoît COEURÉ Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1 päivästä tammikuuta 2012 lukien.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Lausunto annettu 14. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Lausunto annettu 8. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Romaniassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa ja näiden laitosten rakenteellisista vaatimuksista annetun päätöksen 2009/852/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9562)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/898/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädetään elintarvikealan toimijoita koskevista elintarvikehygieniaan liittyvistä säännöistä, jotka perustuvat muun muassa vaarojen analysointia ja kriittisiä valvontapisteitä koskeviin periaatteisiin. Asetuksessa säädetään, että elintarvikealan toimijoiden on noudatettava tiettyjä edellä mainittuihin periaatteisiin perustuvia menettelyjä.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten ja täydennetään asetuksessa (EY) N:o 852/2004 vahvistettuja sääntöjä. Asetuksen (EY) N:o 852/2004 säännökset kattavat maidonjalostamoja koskevat rakenteelliset vaatimukset ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännökset kattavat tällaisia jalostamoja koskevat rakenteelliset vaatimukset sekä raakamaitoa ja meijerituotteita koskevat hygieniavaatimukset.

(3)

Komission päätöksen 2009/852/EY (3) 2 artiklassa säädetään, että tiettyjä asetuksessa (EY) N:o 852/2004 ja asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta kyseisen päätöksen liitteessä I lueteltuihin Romaniassa sijaitseviin maidonjalostamoihin ennen 31 päivää joulukuuta 2011.

(4)

Päätöksessä 2009/852/EY säädetään lisäksi, että asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetuista vaatimuksista poiketen sen liitteessä II luetellut maidonjalostamot saavat jalostaa 31 päivään joulukuuta 2011 vaatimuksenmukaista ja muuta kuin vaatimuksenmukaista maitoa edellyttäen, että tällainen jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla.

(5)

Lisäksi päätöksessä 2009/852/EY säädetään, että sen liitteessä III luetellut maidonjalostamot saavat jalostaa 31 päivään joulukuuta 2011 vaatimuksenmukaista ja muuta kuin vaatimuksenmukaista maitoa ilman erillisiä tuotantolinjoja.

(6)

Romania ilmoitti syyskuussa 2011 komissiolle, että kaikki tällä hetkellä päätöksen 2009/852/EY liitteessä I luetellut maidonjalostamot ovat vuoden 2012 tammikuusta lähtien asetuksessa (EY) N:o 852/2004 ja asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukaisia. Sen vuoksi päätöksen 2009/852/EY 2 artikla olisi poistettava.

(7)

Sen vuoksi päätöksen 2009/852/EY liitteitä I ja II olisi muutettava.

(8)

Romania on lisäksi ilmoittanut komissiolle, että päätöksen 2009/852/EY voimaantulosta alkaen kyseisen jäsenvaltion maidonjalostamoille toimitetun, asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimukset täyttävän raakamaidon osuus on kasvanut huomattavasti. Romania on lisäksi laatinut toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on kattaa koko maidontuotantoketju kyseisessä jäsenvaltiossa, millä varmistetaan sen vaatimuksenmukaisuus EU:n sääntöjen kanssa.

(9)

Romanian päätöksen 2009/852/EY 6 artiklan nojalla toimittaman kertomuksen sekä Romanian viranomaisten elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa 17 päivänä lokakuuta 2011 esittämien tietojen perusteella tilanne Romanian maitoalalla ei ole vielä asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukainen.

(10)

Nykyinen tilanne huomioon ottaen ja Romanian viranomaisten tukemiseksi niiden ponnisteluissa on aiheellista pidentää päätöksessä 2009/852/EY säädettyjen toimenpiteiden soveltamisaikaa.

(11)

Romanian olisi jatkettava prosessia, jolla päätöksen 2009/852/EY liitteissä II ja III luetelluissa maidonjalostamoissa tuotettu maito saatetaan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukaiseksi.

(12)

Romanian olisi erityisesti jatkettava tilanteen seuraamista ja toimitettava komissiolle säännölliset kertomukset siitä, miten se on edistynyt vaatimusten täysimääräisessä täyttämisessä. Edellä tarkoitettujen kertomusten perusteella olisi ryhdyttävä aiheellisiin toimenpiteisiin.

(13)

Sen vuoksi päätöstä 2009/852/EY olisi muutettava.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2009/852/EY seuraavasti:

1)

Poistetaan 2 artikla.

2)

Korvataan 3 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

3)

Korvataan 4 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

4)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Romanian on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus edistymisestä seuraavien saattamisessa asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaiseksi:

a)

muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavat maitotilat;

b)

muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräys- ja kuljetusjärjestelmä.

Ensimmäinen vuotuinen kertomus on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja toinen vuotuinen kertomus viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2013.

Kertomukset on toimitettava liitteessä IV esitetyllä lomakkeella.

2.   Komissio seuraa edelleen tiiviisti prosessia, jolla liitteissä II ja III luetelluissa maidonjalostamoissa tuotettu maito saatetaan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukaiseksi.

Jos komissio katsoo Romanian toimittamien kertomusten perusteella, että vaatimuksenmukaisuutta ei todennäköisesti saavuteta 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä, se ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.”.

5)

Korvataan 7 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

6)

Muutetaan liitteet I, II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 312, 27.11.2009, s. 59.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2009/852/EY liitteet I, II ja III seuraavasti:

1)

Poistetaan liite I.

2)

Korvataan liitteet II ja III seuraavasti:

LIITE II

LUETTELO 3 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA MAIDONJALOSTAMOISTA

N:o

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Osoite (kaupunki/kylä/maakunta)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

LIITE III

LUETTELO 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA MAIDONJALOSTAMOISTA

N:o

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Osoite (kaupunki/kylä/maakunta)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa tehdyn päätöksen 2009/861/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9568)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/899/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten. Kyseisiin sääntöihin sisältyy raakamaitoa ja meijerituotteita koskevia hygieniavaatimuksia.

(2)

Komission päätöksessä 2009/861/EY (2) säädetään kyseisessä päätöksessä lueteltuja Bulgarian maidonjalostamoja koskevista tietyistä poikkeuksista vaatimuksiin, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa. Päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011.

(3)

Näin ollen tietyt päätöksen 2009/861/EY liitteessä I luetellut maidonjalostamot saavat asetuksen (EY) N:o 853/2004 asianomaisista vaatimuksista poiketen jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa edellyttäen, että vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla. Lisäksi tietyt kyseisen päätöksen liitteessä II luetellut maidonjalostamot saavat jalostaa muuta kuin vaatimuksenmukaista maitoa ilman erillisiä tuotantolinjoja.

(4)

Bulgaria on ilmoittanut komissiolle, että päätöksen 2009/861/EY voimaantulon jälkeen asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimukset täyttävän, kyseisen jäsenvaltion maidonjalostamoille toimitetun raakamaidon osuus on kasvanut huomattavasti. Bulgaria on lisäksi laatinut toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on kattaa koko maidontuotantoketju kyseisessä jäsenvaltiossa, millä varmistetaan sen vaatimuksenmukaisuus EU:n sääntöjen kanssa.

(5)

Bulgarian päätöksen 2009/861/EY 5 artiklan nojalla toimittaman kertomuksen sekä Bulgarian viranomaisten elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa 17 päivänä lokakuuta 2011 esittämien tietojen perusteella tilanne Bulgarian maitoalalla ei ole vielä asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukainen.

(6)

Nykyinen tilanne huomioon ottaen ja Bulgarian viranomaisten tukemiseksi niiden ponnisteluissa on aiheellista pidentää päätöksessä 2009/861/EY säädettyjen toimenpiteiden soveltamisaikaa.

(7)

Bulgarian olisi jatkettava prosessia, jolla päätöksen 2009/861/EY liitteissä luetelluissa maidonjalostamoissa tuotettu maito saatetaan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukaiseksi.

(8)

Bulgarian olisi erityisesti jatkettava tilanteen seuraamista ja toimitettava komissiolle säännöllisesti kertomuksia siitä, miten se on edistynyt vaatimusten täysimääräisessä täyttämisessä. Edellä tarkoitettujen kertomusten perusteella olisi ryhdyttävä aiheellisiin toimenpiteisiin.

(9)

Sen vuoksi päätöstä 2009/861/EY olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2009/861/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

2)

Korvataan 3 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Bulgarian on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus edistymisestä seuraavien saattamisessa asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaiseksi:

a)

muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavat maitotilat;

b)

muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräys- ja kuljetusjärjestelmä.

Ensimmäinen vuotuinen kertomus on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja toinen vuotuinen kertomus viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2013.

Kertomukset on toimitettava liitteessä III esitetyllä lomakkeella.

2.   Komissio seuraa edelleen tiiviisti prosessia, jolla liitteissä I ja II luetelluissa maidonjalostamoissa tuotettu maito saatetaan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen vaatimusten mukaiseksi.

Jos komissio katsoo Bulgarian toimittamien kertomusten perusteella, että vaatimuksenmukaisuutta ei todennäköisesti saavuteta 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä, se ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.”.

4)

Korvataan 6 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

5)

Muutetaan liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 314, 1.12.2009, s. 83.


LIITE

LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, joilla on lupa jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

N:o

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

1

BG 0412010

”Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. ”Treti mart” 19

2

BG 0612027

”Mlechen ray – 2” EOOD

gr. Vratsa

kv. ”Bistrets”

3

BG 0612043

ET ”Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Mestnost ”Parshevitsa”

4

BG 2012020

”Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. ”Rechitsa”

5

BG 2512020

”Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

”Rodopeya – Belev” EOOD

gr. Smolyan,

Ul. ”Trakya” 20

7

BG 1212001

”S i S – 7” EOOD

gr. Montana

”Vrachansko shose” 1

8

BG 2812003

”Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

LIITE II

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, joilla on lupa jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

N:o

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

1

BG 2412037

”Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

”Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD ”Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET”Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

”Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

”Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

7

1112017

ET ”Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

8

1312023

”Inter-D” OOD

s. Kozarsko

9

1612049

”Alpina -Milk” EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD ”Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK ”Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

”Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. ”Septemvriytsi” 58

13

2512021

”Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET ”Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. ”Golak” 14

15

2312041

”Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

”Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

”Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET ”Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

”Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul ”Evropa” 138

20

2312030

ET ”Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET ”Belite kamani”

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET ”Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

”Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET ”Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET ”Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

”Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET ”Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

28

BG 0912004

”Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET ”Vekir”

s. Godlevo

30

0112013

ET ”Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

”Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD ”LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD ”Nivego”

s. Chiren

34

0612041

ET ”Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. ”Ilinden” 3

35

0612042

ET ”Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. ”Vasil Levski”

36

1012008

”Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

”Milkkomm” EOOD

gr. Lom

ul. ”Al.Stamboliyski” 149

38

1212031

”ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

”Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET ”Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. ”Hr.Botev” 14

41

1512010

ET ”Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul.” Asen Zlatarev” 2

42

1612024

SD ”Kostovi – EMK”

gr. Saedinenie

ul. ”L.Karavelov” 5

43

1612043

ET ”Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. ”Sopot”

44

1712046

ET ”Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. ”Knyaz Boris”23

45

2012012

ET ”Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t ”Matsulka”

46

2112003

”Milk- inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. ”Chervena skala” 21

47

2112027

”Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

”Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. ”Ruse” 4

49

2512018

”Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. ”Rodopi” 2

50

2712013

”Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET ”Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET ”Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. ”Yambolen” 13

53

BG 1012020

ET ”Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra ”IPZHZ”

gr. Troyan

ul. ”V.Levski” 281

55

BG 1712042

ET ”Madar”

s. Terter

56

BG 2612042

”Bulmilk” OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET ”Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

”ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit

ul. ”Yordan Yovkov” 13

59

1312005

”Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

60

1712010

”Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET ”Deniz”

s. Ezerche

62

2012011

ET ”Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. ”Hadzhi Dimitar” 2

63

2012024

ET ”Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. ”Samuilovsko shose” 17

64

2112015

OOD ”Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET ”Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET ”Agropromilk”

gr. Ihtiman

ul. ”P.Slaveikov” 19

67

BG 1812008

”Vesi” OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

”Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET ”Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

”Sirma Prista” AD

gr. Ruse

bul. ”3-ti mart” 51

71

BG 2512001

”Mladost -2002” OOD

gr. Targovishte

bul.”29-ti yanuari” 7

72

0812030

”FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. ”Dobrudzha” 2

73

0912003

”Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET ”Boycho Videnov – Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

”Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. ”An.Kanchev”

76

1712037

ET ”Ali Isliamov”

s. Yasenovets

77

1712043

”Maxima milk” OOD

s. Samuil

78

1812005

”DAV – Viktor Simonov” EOOD

gr. Vetovo

ul. ”Han Kubrat” 52

79

2012010

”Saray” OOD

s. Mokren

80

2012032

”Kiveks” OOD

s.Kovachite

81

2012036

”Minchevi” OOD

s. Korten

82

2212009

”Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET ”Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

84

2312033

”Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD ”Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

”Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. ”G.S.Rakovski” 11

87

2512011

ET ”Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET ”Detelina 39”

s. Brod

89

2812002

”Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

90

BG 1612021

ET ”Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

”Hemus-Milk komers” OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

”Raftis” EOOD

s. Byala

93

2112023

ET ”Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

”MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. ”Al. Stamboliyski” 21

95

2712005

”Nadezhda” OOD

s. Kliment


Oikaisuja

29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/35


Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1110/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä munivien kanojen, pienten siipikarjalajien ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Roal Oy)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 287, 4. marraskuuta 2011 )

1.

Sivulla 27, asetuksen nimessä

korvataan:

”pienten siipikarjalajien”

seuraavasti:

”toissijaisten siipikarjalajien”.

2.

Sivulla 27, johdanto-osan 3 kappaleessa

korvataan:

”pienten siipikarjalajien”

seuraavasti:

”toissijaisten siipikarjalajien”.

3.

Sivulla 27, johdanto-osan 5 kappaleessa

korvataan:

”pienten siipikarjalajien”

seuraavasti:

”toissijaisten siipikarjalajien”.

4.

Sivulla 29, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa ”Eläinlaji tai -ryhmä”

korvataan:

”Pienet siipikarjalajit”

seuraavasti:

”Toissijaiset siipikarjalajit”.

5.

Sivulla 29, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa ”Eläinlaji tai -ryhmä”

korvataan:

”pienten siipikarjalajien”

seuraavasti:

”toissijaisten siipikarjalajien”.


29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/36


Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1068/2011, annettu 21 päivänä lokakuuta 2011, Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden, siitoskalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, muiden pienten lintulajien (paitsi liha-ankkojen) ja koristetarkoituksissa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 277, 22. lokakuuta 2011 )

1.

Sivulla 11, asetuksen nimessä:

korvataan:

”pienten lintulajien”

seuraavasti:

”toissijaisten lintulajien”

2.

Sivulla 11, johdanto-osan 3 kappaleessa:

korvataan:

”pienten lintulajien”

seuraavasti:

”toissijaisten lintulajien”

3.

Sivulla 11, johdanto-osan 5 kappaleessa:

korvataan:

”pienten lintulajien”

seuraavasti:

”toissijaisten lintulajien”

4.

Sivulla 13, liitteessä olevan taulukon sarakkeissa ”Eläinlaji tai –ryhmä” ja ”Muut säännökset”:

korvataan:

”pienet lihasiipikarjalajit”

seuraavasti:

”toissijaiset lihasiipikarjalajit”

5.

Sivulla 13, liitteessä olevan taulukon sarakkeissa ”Eläinlaji tai –ryhmä” ja ”Muut säännökset”:

korvataan:

”pienet lintulajit”

seuraavasti:

”toissijaiset lintulajit”