ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.343.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
23. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/98/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1375/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2011 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 687/2011 kumoamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1376/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mongeta del Ganxet (SAN))

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1377/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Salva Cremasco (SAN)]

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1378/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Rheinisches Apfelkraut (SMM))

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1379/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, asetusten (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 muuttamisesta CN-koodien ja maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön tuotekoodien osalta naudanliha-alalla sekä muna- ja siipikarjanliha-alalla

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1380/2011, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskevien erityisedellytysten osalta ( 1 )

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1381/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, tehoaineen klooripikriini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1382/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1383/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1384/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäistullin vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestettävässä kolmannessa osatarjouskilpailussa

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/871/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene)

35

 

*

Neuvoston päätös 2011/872/YUTP, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon saattamisesta ajan tasalle, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sekä päätöksen 2011/430/YUTP kumoamisesta

54

 

 

2011/873/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, valvottujen aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9232)  ( 1 )

65

 

 

2011/875/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen Unkarissa tarjottavien postialan rahoituspalvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9197)  ( 1 )

77

 

 

2011/876/EU

 

*

Komission päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin ja polkumyyntitullin maksamista koskevan vapautuksen kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi ja komission päätöksen 2007/74/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden alustavien laskelmien vahvistamisesta kalenterivuodelta 2010 ( 1 )

97

 

 

2011/879/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteiden II ja IV muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9518)  ( 1 )

105

 

 

2011/880/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, Egyptistä tuotuihin sarviapilan siemeniin ja tiettyihin siemeniin ja papuihin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/402/EU liitteen I muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9524)  ( 1 )

117

 

 

2011/881/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, rahoituspäätöksen tekemisestä mehiläisyhdyskuntien häviämistä koskevien vapaaehtoisten seurantatutkimusten tukemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, luvan antamisesta purukumin uuden perusaineen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 79 artiklan 1 kohdan mukaisesta unionin tarkastajien luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa, ja päätöksen 2008/289/EY kumoamisesta ( 1 )

140

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten 5 päivänä maaliskuuta 2008 tehty komission päätös 2008/312/Euratom (EUVL L 107, 17.4.2008)

149

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/98/EU,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 79 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen asteittaista perustamista varten Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään turvapaikkaa, maahanmuuttoa ja kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien suojelua koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta.

(2)

Eurooppa-neuvosto tunnusti Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyssä erityisistunnossaan, että on tarpeen yhdenmukaistaa kansallista oikeutta, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä ja oleskelun edellytyksiä. Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että Euroopan unionin olisi varmistettava jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että heille olisi pyrittävä suomaan tehokkaamman kotouttamispolitiikan avulla unionin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin verrattavat oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa hyväksymään oikeudelliset välineet komission ehdotusten pohjalta. Tarve saavuttaa Tampereella määritellyt tavoitteet vahvistettiin Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 2009 pidetyssä kokouksessa hyväksymässä Tukholman ohjelmassa.

(3)

Sellaista yhden hakemuksen menettelyä koskevat säännökset, jonka tarkoituksena on yhdistelmälupa, joka kattaa sekä oleskelu- että työluvan yhtenä hallinnollisena asiakirjana, yksinkertaistavat ja yhdenmukaistavat omalta osaltaan jäsenvaltioissa tällä hetkellä sovellettavia sääntöjä. Useat jäsenvaltiot ovat jo yksinkertaistaneet tällä tavoin hakumenettelyä, ja tämän tuloksena menettelystä on tullut toimivampi niin maahanmuuttajien kuin näiden työnantajien kannalta samalla kun heidän oleskelunsa ja työskentelynsä laillisuuden valvonta on helpottunut.

(4)

Jotta henkilön pääsy jäsenvaltioiden alueelle olisi alun alkaen mahdollinen, jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää yhdistelmälupa tai, jos ne myöntävät näitä lupia vasta alueelleen saapumisen jälkeen, viisumi. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä tällaiset yhdistelmäluvat tai viisumit joutuisasti.

(5)

Olisi annettava säännöt yhdistelmälupaa koskevien hakemusten tutkintamenettelyä varten. Tämän menettelyn olisi oltava tehokas ja helposti toteutettava jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten tavanomainen työtaakka huomioon ottaen, ja sen olisi oltava myös avoin ja oikeudenmukainen asianmukaisen oikeusvarmuuden tarjoamiseksi kyseessä oleville henkilöille.

(6)

Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä maahanpääsyä, mukaan lukien maahan työntekoa varten päästettävien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärää.

(7)

Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava kolmansien maiden kansalaisiin, jotka on lähetetty työhön johonkin jäsenvaltioon. Tämä ei saisi estää niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka oleskelevat ja työskentelevät jäsenvaltiossa laillisesti ja jotka on lähetetty työhön johonkin toiseen jäsenvaltioon, nauttimasta lähettämisen ajan edelleen alkuperäjäsenvaltion kansalaisiin nähden yhdenvertaisesta kohtelusta niiden työehtojen osalta, joihin palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY (4) soveltaminen ei vaikuta.

(8)

Tämän direktiivin ei olisi koskettava niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat saaneet pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY (5) mukaisen pitkään oleskelleen aseman, koska heillä on etuoikeutetumpi asema ja erityinen ”pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa”.

(9)

Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, joille on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle kausiluonteista työtä varten, koska heidän asemansa on väliaikainen.

(10)

Jäsenvaltioiden velvollisuus päättää, onko kolmannen maan kansalaisen vai hänen työnantajansa tehtävä hakemus, ei saisi vaikuttaa mahdollisiin järjestelyihin, jotka edellyttävät näiden kummankin osallistumista menettelyyn. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, onko yhdistelmälupahakemus tehtävä isäntäjäsenvaltiossa vai kolmannesta maasta käsin. Jos kolmannen maan kansalainen ei saa tehdä hakemusta kolmannesta maasta käsin, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava, että työnantaja voi tehdä hakemuksen isäntäjäsenvaltiossa.

(11)

Yhden hakemuksen menettelyä ja yhdistelmälupaa koskevat tämän direktiivin säännökset eivät saisi koskea yhdenmukaisia viisumeita eikä pitkäaikaista oleskelua varten myönnettyjä viisumeita.

(12)

Tämän direktiivin mukainen toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen ei saisi rajoittaa muiden viranomaisten ja soveltuvin osin työmarkkinaosapuolten tehtäviä ja vastuuta hakemuksen tutkimisen ja hakemuksen johdosta tehtävän päätöksen osalta.

(13)

Ammattipätevyyden tunnustamisen tai viisumin myöntämisen vaatiman ajan ei olisi sisällyttävä hakemuksen johdosta tehtävälle päätökselle asetettuun määräaikaan. Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa tutkintotodistusten tunnustamista koskevien kansallisten menettelyjen soveltamista.

(14)

Yhdistelmälupa olisi laadittava kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 (6) mukaisesti siten, että jäsenvaltiot voivat sisällyttää siihen lisätietoja erityisesti siitä, onko henkilöllä lupa työskennellä vai ei. Jäsenvaltion olisi mainittava – myös maahanmuuton valvonnan tehostamiseksi – paitsi yhdistelmäluvassa myös kaikissa myöntämässään oleskeluluvissa tiedot työskentelyluvasta riippumatta siitä, minkä tyyppisen luvan tai oleskeluun oikeuttavan asiakirjan perusteella kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty pääsy kyseisen jäsenvaltion alueelle ja sen työmarkkinoille.

(15)

Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat muita tarkoituksia kuin työntekoa varten myönnettyjä oleskelulupia, olisi sovellettava ainoastaan tällaisten lupien muotoon, eivätkä ne saisi rajoittaa sellaisten unionin tai kansallisten sääntöjen soveltamista, jotka koskevat maahanpääsymenettelyjä ja tällaisten lupien myöntämistä koskevia menettelyjä.

(16)

Yhdistelmälupaa ja muita tarkoituksia kuin työntekoa varten myönnettyä oleskelulupaa koskevat tämän direktiivin säännökset eivät saisi estää jäsenvaltioita laatimasta lisäksi paperiasiakirjaa työsuhdetta koskevien tarkempien tietojen antamiseksi, jos oleskeluluvan kaava ei tilan puutteen johdosta anna mahdollisuutta näiden tietojen sisällyttämiselle oleskelulupaan. Tällaisella asiakirjalla voidaan ehkäistä kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäyttöä ja torjua laitonta työntekoa, mutta sen olisi oltava jäsenvaltioille vapaaehtoinen eikä sitä saisi käyttää työluvan korvikkeena, mikä heikentäisi yhdistelmäluvan merkitystä. Nämä tiedot voidaan tallentaa myös sähköisessä muodossa hyödyntämällä asetuksen (EY) N:o 1030/2002 4 artiklassa ja sen liitteessä olevassa a kohdan 16 alakohdassa tarjottuja teknisiä mahdollisuuksia.

(17)

Olosuhteiden ja arviointiperusteiden, joiden perusteella yhdistelmäluvan myöntämistä, sen muuttamista tai uudistamista koskeva hakemus voidaan hylätä tai joiden perusteella yhdistelmälupa voidaan peruuttaa, olisi oltava objektiivisia, ja niistä olisi säädettävä kansallisessa oikeudessa; tähän kuuluu myös velvoite noudattaa unionin etuuskohtelun periaatetta, sellaisena kuin se on ilmaistu erityisesti vuoden 2003 ja vuoden 2005 liittymisasiakirjojen asianomaisissa määräyksissä. Luvan hylkäämistä ja peruuttamista koskevat päätökset olisi perusteltava asianmukaisesti.

(18)

Kolmannen maan kansalaisen, jolla on voimassa oleva matkustusasiakirja ja jonkin Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion myöntämä yhdistelmälupa, olisi voitava vapaasti päästä Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueelle ja liikkua siellä vapaasti enintään kolmen kuukauden ajan minkä tahansa kuuden kuukauden jakson aikana henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) (7) ja tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (8) (Schengen-yleissopimus) 21 artiklan mukaisesti.

(19)

Koska asiasta ei ole annettu horisontaalista unionin lainsäädäntöä, kolmansien maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat sen mukaan, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on heidän kansalaisuutensa. Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan edelleen kehittämiseksi, unionin kansalaisten ja jossain jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia koskevien erojen kaventamiseksi sekä maahanmuuttokysymyksiä koskevan voimassa olevan unionin säännöstön täydentämiseksi olisi säädettävä tiettyjen oikeuksien kokonaisuudesta jotta voidaan tarkentaa erityisesti ne osa-alueet, joilla annetaan yhdenvertainen kohtelu jäsenvaltion omille kansalaisille ja sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön asemaa. Tällaisten säännösten tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset vähimmäistoimintaedellytykset unionissa, tunnustaa, että tällaiset kolmansien maiden kansalaiset osallistuvat unionin talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja maksamalla veroja, sekä rajoittaa jäsenvaltion omien kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välistä epäoikeudenmukaista kilpailua, joka aiheutuu viimeksi mainittujen mahdollisesta hyväksikäytöstä. Tässä direktiivissä olisi ”kolmannesta maasta tullut työntekijä” määriteltävä kolmannen maan kansalaiseksi, jolle on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle, joka oleskelee siellä laillisesti ja joka saa kansallisen oikeuden tai käytännön mukaisesti työskennellä siellä palkatussa työsuhteessa olevana tuossa jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta muissa unionin oikeuden säännöksissä olevan työsuhteen käsitteen tulkintaan.

(20)

Kaikilla jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevilla ja työskentelevillä kolmansien maiden kansalaisilla olisi oltava ainakin yhtäläiset oikeudet, jotka perustuvat yhdenvertaiseen kohteluun isäntäjäsenvaltionsa omien kansalaisten kanssa riippumatta siitä, missä tarkoituksessa tai millä perusteella he ovat alun perin saaneet maahantuloluvan. Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun tässä direktiivissä tarkemmin määritellyillä aloilla olisi myönnettävä paitsi sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joille on myönnetty pääsy johonkin jäsenvaltioon työntekoa varten, myös niille muuta tarkoitusta varten maahan päästetyille, joille on myönnetty pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille unionin oikeuden muiden säännösten tai kansallisen oikeuden nojalla; näihin henkilöihin kuuluvat oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY (9) nojalla jäsenvaltioon päästetyt kolmannesta maasta tulleen työntekijän perheenjäsenet, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY (10) mukaisesti jäsenvaltion alueelle päästetyt kolmansien maiden kansalaiset sekä kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten 12 päivänä lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/71/EY (11) mukaisesti maahan päästetyt tutkijat.

(21)

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun tietyillä aloilla olisi liityttävä ehdottomasti kolmansien maiden kansalaisilla olevaan lailliseen oikeuteen oleskella jossain jäsenvaltiossa ja sen työmarkkinoille myönnettyyn pääsyyn: nämä seikat käyvät ilmi oleskelu- ja työluvan sisältävästä yhdistelmäluvasta ja sellaisista muita tarkoituksia varten myönnetyistä oleskeluluvista, jotka sisältävät myös työlupaa koskevia tietoja.

(22)

Työoloilla olisi tässä direktiivissä tarkoitettava ainakin palkkaa ja irtisanomista, työterveyttä ja -turvallisuutta, työaikaa ja lomaa, jolloin otetaan huomioon voimassa olevat työehtosopimukset.

(23)

Jäsenvaltion olisi tunnustettava kolmannen maan kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankkima ammattipätevyys samoin tavoin kuin unionin kansalaisten ammattipätevyys, ja sen olisi otettava huomioon jossain kolmannessa maassa hankittu pätevyys ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (12) mukaisesti. Kolmansista maista tulleille työntekijöille myönnetty oikeus yhdenvertaiseen kohteluun asiaankuuluvien kansallisten menettelyjen mukaisesti tapahtuvan tutkintojen, todistusten ja muun ammattipätevyyden tunnustamisen osalta ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan myöntää tällaisille kolmansista maista tulleille työntekijöille pääsy työmarkkinoilleen.

(24)

Kolmansista maista tulleita työntekijöitä olisi kohdeltava yhdenvertaisesti sosiaaliturvan osalta. Sosiaaliturvan alat on määritelty sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 (13). Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta, olisi sovellettava myös työntekijöihin, joille on myönnetty pääsy johonkin jäsenvaltioon suoraan kolmannesta maasta. Tällä direktiivillä ei kuitenkaan olisi myönnettävä kolmannesta maasta tulleille työntekijöille laajempia oikeuksia kuin ne, jotka voimassa oleva unionin oikeus jo tarjoaa sosiaaliturvan alalla jäsenvaltioiden välisen rajan ylittävässä tilanteessa oleville kolmansien maiden kansalaisille. Tällä direktiivin ei olisi myöskään myönnettävä oikeuksia unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä tilanteissa, kuten silloin, kun on kyse kolmannessa maassa oleskelevista perheenjäsenistä. Tällä direktiivillä olisi myönnettävä oikeuksia ainoastaan niiden perheenjäsenten osalta, jotka tulevat kolmansista maista tulleiden työntekijöiden mukana oleskelemaan jäsenvaltiossa perheiden yhdistämisen perusteella, tai niihin perheenjäseniin, jotka jo oleskelevat laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25)

Jäsenvaltioiden olisi taattava ainakin sellaisten kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu, jotka ovat työsuhteessa tai jotka on rekisteröity työttömiksi työnhakijoiksi sen jälkeen, kun he ovat olleet työsuhteessa vähimmäisajan. Mahdolliset tämän direktiivin mukaiset rajoitukset, jotka koskevat yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan alalla, eivät saisi vaikuttaa asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske, 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1231/2010 (14) nojalla myönnettyihin oikeuksiin.

(26)

Unionin oikeudessa ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää sosiaaliturvajärjestelmänsä. Jos unionin tason yhdenmukaistamista ei ole suoritettu, on kunkin jäsenvaltion asia säätää edellytykset, joiden perusteella sosiaaliturvaetuuksia myönnetään, sekä näiden etuuksien määrä ja kesto. Tätä toimivaltaa käyttäessään jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava unionin oikeutta.

(27)

Kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ei olisi sovellettava ammatillisen koulutuksen alalla toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka rahoitetaan sosiaaliturvajärjestelmistä.

(28)

Tämän direktiivin soveltaminen ei saisi estää soveltamasta unionin oikeuteen tai sovellettaviin kansainvälisiin välineisiin sisältyviä suotuisampia säännöksiä.

(29)

Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän direktiivin säännökset täytäntöön ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää erityisesti rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (15) ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (16) mukaisesti.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat säännösten antaminen yhden hakemuksen menettelystä yhdistelmäluvan myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella työskentelyä varten ja yhtäläisten säännösten antaminen jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhteisistä oikeuksista, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(31)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

(32)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(33)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 21) olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot eivät osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido näitä jäsenvaltioita eikä sitä sovelleta niihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(34)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 22) olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

1.   Tässä direktiivissä säädetään

a)

yhden hakemuksen menettelystä yhdistelmäluvan myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella työntekoa varten tapahtuvaa oleskelua varten, jolloin tavoitteena on yksinkertaistaa heidän maahanpääsyään koskevia menettelyjä ja helpottaa heidän asemansa valvontaa; ja

b)

jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista riippumatta siitä, mitä tarkoitusta varten heille on alun perin myönnetty pääsy tuon jäsenvaltion alueelle, jolloin perustana on yhdenvertainen kohtelu tämän jäsenvaltion kansalaisten kanssa.

2.   Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten pääsyä niiden työmarkkinoille.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’kolmannen maan kansalaisella’ tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin kansalainen;

b)

’kolmannesta maasta tulleella työntekijällä’ tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle ja joka oleskelee siellä laillisesti ja joka kansallisen oikeuden tai käytännön mukaisesti saa työskennellä palkatussa työsuhteessa olevana tuossa jäsenvaltiossa;

c)

’yhdistelmäluvalla’ tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaisten myöntämää oleskelulupaa, joka oikeuttaa kolmannen maan kansalaisen oleskelemaan laillisesti tuon jäsenvaltion alueella työntekoa varten;

d)

’yhden hakemuksen menettelyllä’ tarkoitetaan mitä tahansa menettelyä, jonka johdosta tehdään kolmannen maan kansalaisen tai hänen työnantajansa tekemän, jonkin jäsenvaltion alueella oleskelua ja työntekoa varten annettavaa lupaa koskevan yhden hakemuksen perusteella päätös kyseisen yhdistelmälupahakemuksen johdosta.

3 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan:

a)

kolmansien maiden kansalaisiin, jotka hakevat lupaa oleskella jonkin jäsenvaltion alueella työntekoa varten;

b)

kolmansien maiden kansalaisiin, joille on unionin tai kansallisen oikeuden mukaisesti myönnetty pääsy jäsenvaltioon muuta tarkoitusta kuin työntekoa varten, jotka saavat työskennellä ja joille on myönnetty oleskelulupa asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisesti; ja

c)

kolmansien maiden kansalaisiin, joille on unionin tai kansallisen oikeuden mukaisesti myönnetty pääsy jäsenvaltioon työntekoa varten.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta niihin kolmansien maiden kansalaisiin,

a)

jotka ovat sellaisia unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka ovat käyttäneet tai käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionissa Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (17) mukaisesti;

b)

joilla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa kansalaisuudestaan riippumatta joko unionin ja sen jäsenvaltioiden tai unionin ja kolmansien maiden kesken tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten oikeutta vastaava oikeus vapaaseen liikkuvuuteen;

c)

jotka on lähetetty työhön lähettämisen keston ajaksi;

d)

jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle yrityksen sisällä siirtyvinä työntekijöinä;

e)

jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle kausityöntekijöinä tai au pair -sopimuksella;

f)

joille on myönnetty lupa oleskella jossain jäsenvaltiossa tilapäisen suojelun perusteella tai jotka ovat hakeneet lupaa oleskella tällä perusteella ja odottavat asemaansa koskevaa päätöstä;

g)

jotka saavat kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (18) mukaista kansainvälistä suojelua tai jotka ovat hakeneet tuon direktiivin mukaista kansainvälistä suojelua ja joiden hakemuksen johdosta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

h)

jotka saavat jäsenvaltion kansallisen oikeuden, sen kansainvälisten velvoitteiden tai jäsenvaltion käytännön mukaista kansainvälistä suojelua tai jotka ovat hakeneet jäsenvaltion kansallisen oikeuden, sen kansainvälisten velvoitteiden tai jäsenvaltion käytännön mukaista kansainvälistä suojelua ja joiden hakemuksen johdosta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

i)

jotka ovat pitkään oleskelleita kolmannen maan kansalaisia direktiivin 2003/109/EY mukaisesti;

j)

joiden maasta poistamista on lykätty tosiseikkoihin perustuvista tai oikeudellisista syistä;

k)

jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle itsenäisinä ammatinharjoittajina;

l)

jotka ovat hakeneet maahan pääsyä tai joille on myönnetty pääsy merenkulkijoina missä tahansa tehtävässä työskentelyä varten jossain jäsenvaltiossa rekisteröidyllä tai sen lipun alla purjehtivalla aluksella.

3.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että II lukua ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, joille on joko myönnetty lupa työntekoon jonkin jäsenvaltion alueella enintään kuudeksi kuukaudeksi tai joille on myönnetty pääsy jäsenvaltioon opiskelua varten.

4.   Jäljempänä olevan II luvun säännöksiä ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on viisumin perusteella lupa työntekoon.

II   LUKU

YHDEN HAKEMUKSEN MENETTELY JA YHDISTELMÄLUPA

4 artikla

Yhden hakemuksen menettely

1.   Yhdistelmäluvan myöntämistä, muuttamista tai uusimista koskeva hakemus tehdään yhden hakemuksen menettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on määritettävä, onko kolmannen maan kansalaisen vai kolmannen maan kansalaisen työnantajan tehtävä yhdistelmälupaa koskeva hakemus. Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että hakemuksen voi tehdä jompikumpi näistä kahdesta. Jos kolmannen maan kansalaisen on tehtävä hakemus, jäsenvaltioiden on sallittava hakemuksen tekeminen kolmannesta maasta käsin tai, jos kansallisessa oikeudessa niin säädetään, sen jäsenvaltion alueella, jossa kolmannen maan kansalainen oleskelee laillisesti.

2.   Jäsenvaltiot tutkivat 1 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen ja tekevät päätöksen myöntää, muuttaa tai uusia yhdistelmälupa, mikäli hakija täyttää unionin tai kansallisessa oikeudessa asetetut vaatimukset. Yhdistelmäluvan myöntämistä, muuttamista tai uusimista koskeva päätös on yksi hallinnollinen asiakirja, joka sisältää sekä oleskelu- että työluvan.

3.   Yhden hakemuksen menettely ei vaikuta viisumimenettelyyn, joka saattaa olla ensimmäisen alueelle pääsyn edellytyksenä.

4.   Jos säädetyt edellytykset on täytetty, jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle, ja niille kolmansien maiden kansalaisille, joille on jo myönnetty pääsy ja jotka hakevat oleskelulupansa uusimista tai muuttamista sen jälkeen, kun tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiseksi annetut säännökset ovat tulleet voimaan.

5 artikla

Toimivaltainen viranomainen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen, jolla on toimivalta ottaa hakemus vastaan ja myöntää yhdistelmälupa.

2.   Toimivaltainen viranomaisen on tehtävä täydellisen hakemuksen johdosta päätös mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa voidaan pidentää poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka liittyvät hakemuksen tutkinnan monimutkaisuuteen.

Jos päätöstä ei ole tehty tässä kohdassa säädetyssä määräajassa, tästä aiheutuvat oikeudelliset seuraukset määräytyvät kansallisen oikeuden mukaisesti.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava päätöksestä hakijalle kirjallisesti asianomaisessa kansallisessa oikeudessa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

4.   Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot tai asiakirjat ovat kansallisessa oikeudessa tarkemmin säädettyjen perusteiden mukaan puutteelliset, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti, mitä lisätietoja tai asiakirjoja tarvitaan, ja sen on asetettava kohtuullinen määräaika niiden toimittamiselle. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes toimivaltainen viranomainen tai muut asiaankuuluvat viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot. Jos lisätietoja tai -asiakirjoja ei ole toimitettu asetetussa määräajassa, toimivaltainen viranomainen voi hylätä hakemuksen.

6 artikla

Yhdistelmälupa

1.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä yhdistelmälupa käyttäen asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistettua yhtenäistä kaavaa ja ilmoitettava työlupaa koskevat tiedot tuon asetuksen liitteessä olevan a kohdan 7.5–9 alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kolmannen maan kansalaisen työsuhdetta koskevia lisätietoja (esimerkiksi työnantajan nimen ja osoitteen, työpaikan, työn laadun, työajat ja palkan) paperimuodossa tai tallentaa tällaiset tiedot sähköisessä muodossa asetuksen (EY) N:o 1030/2002 4 artiklassa ja sen liitteessä olevan a kohdan 16 alakohdassa tarkoitetuin tavoin.

2.   Myöntäessään yhdistelmäluvan jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia todisteeksi hakijalla olevasta luvasta työmarkkinoille pääsyyn.

7 artikla

Muuta tarkoitusta kuin työntekoa varten myönnetyt oleskeluluvat

1.   Myöntäessään asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisesti oleskelulupia jäsenvaltioiden on ilmoitettava työlupaa koskevat tiedot riippumatta siitä, minkä tyyppisestä luvasta on kyse.

Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kolmannen maan kansalaisen työsuhdetta koskevia lisätietoja (esimerkiksi työnantajan nimen ja osoitteen, työpaikan, työn laadun, työajat ja palkan) paperimuodossa tai tallentaa tällaiset tiedot sähköisessä muodossa asetuksen (EY) N:o 1030/2002 4 artiklassa ja sen liitteessä olevan a kohdan 16 alakohdassa tarkoitetuin tavoin.

2.   Myöntäessään asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisesti oleskelulupia jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia todisteeksi hakijalla olevasta luvasta työmarkkinoille pääsyyn.

8 artikla

Menettelyä koskevat takeet

1.   Jos yhdistelmäluvan myöntämistä, muuttamista tai uusimista koskeva hakemus hylätään tai yhdistelmälupa peruutetaan unionin tai kansallisessa oikeudessa säädettyjen perusteiden nojalla, tällaisen päätöksen perusteet on esitettävä kirjallisessa ilmoituksessa.

2.   Yhdistelmäluvan hylkäämistä, muuttamista tai uusimista tai sen peruuttamista koskevaan päätökseen on voitava hakea muutosta oikeusteitse asianomaisessa jäsenvaltiossa kansallisen oikeuden mukaisesti. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa ilmoituksessa on mainittava, missä tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa asianomainen henkilö voi hakea päätökseen muutosta ja missä ajassa muutoksenhaku on tehtävä.

3.   Hakemus voidaan jättää tutkimatta niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärän perusteella, joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle työntekoa varten, ja hakemus voidaan tuolla perusteella jättää käsittelemättä.

9 artikla

Tietojen saatavuus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava kolmannen maan kansalaiselle ja tulevalle työnantajalle asiaankuuluvat tiedot asiakirjoista, joita täydellisen hakemukseen tekeminen edellyttää.

10 artikla

Maksut

Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta tarvittaessa maksuja tämän direktiivin mukaisesta hakemusten käsittelystä. Tällaisten maksujen on oltava kohtuullisia ja niiden perustana voidaan käyttää hakemusten käsittelemiseksi ja lupien myöntämiseksi tosiasiassa tarjottuja palveluja.

11 artikla

Yhdistelmäluvan tarjoamat oikeudet

Kansallisen oikeuden mukaisesti myönnetyn yhdistelmäluvan voimassaoloaikana sen haltijalla on oikeus ainakin:

a)

saapua yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä edellyttäen, että luvan haltija täyttää kaikki kansallisen oikeuden mukaiset alueelle pääsyä koskevat vaatimukset;

b)

liikkua vapaasti yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion koko alueella kansallisessa oikeudessa säädetyissä rajoissa;

c)

tehdä yhdistelmäluvan nojalla sallittua tiettyä työtä kansallisen oikeuden mukaisesti;

d)

saada tiedot hakijan oikeuksista, jotka liittyvät tämän direktiivin ja/tai kansallisen oikeuden nojalla myönnettyyn lupaan.

III   LUKU

OIKEUS YHDENVERTAISEEN KOHTELUUN

12 artikla

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

1.   Edellä 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja kolmansista maista tulleita työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti oleskelujäsenvaltion kansalaisten kanssa seuraavilta osin:

a)

työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys ja-turvallisuus;

b)

yhdistymisvapaus sekä vapaus liittyä työntekijöitä tai työnantajia edustavaan järjestöön tai minkä tahansa ammattialan järjestöön ja olla sellaisen jäsen, mukaan luettuina tällaisten järjestöjen suomat etuudet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisestä järjestyksestä ja yleisestä turvallisuudesta annettujen kansallisten säännösten soveltamista;

c)

koulutus ja ammatillinen koulutus;

d)

tutkintojen, todistusten ja muun ammattipätevyyden tunnustaminen asianomaisten kansallisten menettelyjen mukaisesti;

e)

sosiaaliturvan alat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 883/2004;

f)

veroetuudet, jos työntekijän katsotaan asuvan verotuksellisesti kyseisessä jäsenvaltiossa;

g)

yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta, kansallisen oikeuden mukaiset asunnon saamiseen liittyvät menettelyt mukaan luettuina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja kansallisen oikeuden mukaista sopimusvapautta;

h)

työvoimatoimistojen tarjoamat neuvontapalvelut.

2.   Jäsenvaltiot voivat rajoittaa yhdenvertaista kohtelua, joka perustuu

a)

1 kohdan c alakohtaan:

i)

rajoittamalla sen soveltamisen sellaisiin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin, jotka ovat työsuhteessa tai jotka ovat olleet työsuhteessa ja ovat rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi;

ii)

jättämällä sen soveltamisalan ulkopuolelle ne kolmansista maista tulleet työntekijät, jotka ovat päässeet jäsenvaltioiden alueelle direktiivin 2004/114/EY mukaisesti;

iii)

jättämällä sen soveltamisalan ulkopuolelle opintotuet ja -lainat sekä toimeentulotuet ja -lainat tai muut tuet ja lainat;

iv)

asettamalla kansallisen oikeuden mukaisesti erityisiä vaatimuksia korkeakoulutason koulutukseen ja toisen asteen jälkeiseen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen, joka ei liity suoraan tiettyyn työllistymiseen tähtäävään toimintaan, pääsyn edellytykseksi; näitä voivat olla kielitaitovaatimukset ja lukukausimaksujen maksaminen;

b)

1 kohdan e alakohtaan, rajoittamalla tuon alakohdan nojalla myönnettyjä oikeuksia kolmansista maista tulleiden työntekijöiden osalta, mutta ne eivät saa rajoittaa niitä työsuhteessa olevien tai vähintään kuuden kuukauden ajan työsuhteessa olleiden ja työttömiksi työnhakijoiksi rekisteröityjen kolmansista maista tulleiden työntekijöiden osalta.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat päättää, ettei 1 kohdan e alakohtaa perhe-etuuksien osalta sovelleta kolmannen maan kansalaisiin, joilla on lupa työskennellä jäsenvaltion alueella enintään kuuden kuukauden ajan, kolmannen maan kansalaisiin, joille on myönnetty maahan pääsy opiskelua varten, tai kolmannen maan kansalaisiin, joilla on lupa työskennellä viisumin perusteella;

c)

1 kohdan f alakohtaan, rajoittamalla veroetuuksia koskevan yhdenvertaisen kohtelun soveltamisen tapauksiin, joissa niiden perheenjäsenten rekisteröity tai tavanomainen asuinpaikka, joiden osalta kolmannesta maasta tuleva työntekijä vaatii etuuksia, on asianomaisen jäsenvaltion alueella;

d)

1 kohdan g alakohtaan:

i)

rajoittamalla sen soveltamisen työsuhteessa oleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin;

ii)

rajoittamalla asunnon saantia.

3.   Oikeus 1 kohdassa säädettyyn yhdenvertaiseen kohteluun ei rajoita jäsenvaltion oikeutta peruuttaa tämän direktiivin nojalla myönnetty oleskelulupa, muuta tarkoitusta kuin työntekoa varten myönnetty oleskelulupa tai jokin muu lupa työskennellä jäsenvaltiossa taikka kieltäytyä uusimasta tällaista lupaa.

4.   Kolmansista maista tulleet työntekijät, jotka muuttavat kolmanteen maahan, tai näiden työntekijöiden asemasta johtuvia oikeuksia hyödyntävät kolmansissa maissa asuvat heidän jälkeensä jääneet henkilöt saavat työntekijän aiempaan työskentelyyn perustuvat vanhuuteen, työkyvyttömyyteen tai kuolemaan liittyvät lakisääteiset eläkkeet, jotka on ansaittu asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti, samoin ehdoin ja samansuuruisina kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaiset silloin, kun nämä muuttavat kolmanteen maahan.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Suotuisammat säännökset

1.   Tämä direktiivi ei estä soveltamasta suotuisampia säännöksiä, jotka sisältyvät:

a)

unionin oikeuteen, mukaan luettuina unionin tai unionin ja sen jäsenvaltioiden yhden tai useamman kolmannen maan kesken tehdyt kahden- tai monenväliset sopimukset; ja

b)

kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, jotka on tehty yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan kesken.

2.   Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat suotuisampia sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta.

14 artikla

Yleisölle suunnattu tiedotus

Kunkin jäsenvaltion on asetettava yleisön saataville säännöllisesti ajantasaistetut tiedot edellytyksistä, joita sovelletaan työntekoa varten tapahtuvaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyyn sen alueelle ja siellä oleskeluun.

15 artikla

Kertomukset

1.   Komissio toimittaa säännöllisin väliajoin ja ensimmäisen kerran viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja tekee tarpeellisiksi katsomansa muutosehdotukset.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava muuttoliikkeitä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 (19) mukaisesti vuosittain ja ensimmäisen kerran viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2014 komissiolle tilastotiedot niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumääristä, joille on myönnetty yhdistelmälupa edellisen kalenterivuoden aikana.

16 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2013. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SZPUNAR


(1)  EUVL C 27, 3.2.2009, s. 114.

(2)  EUVL C 257, 9.10.2008, s. 20.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 24. maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 24. marraskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.

(5)  EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44.

(6)  EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

(8)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

(9)  EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12.

(10)  EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12.

(11)  EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15.

(12)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.

(13)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(14)  EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1.

(15)  EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

(16)  EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

(17)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

(18)  EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.

(19)  EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/10


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1375/2011,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2011 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 687/2011 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä heinäkuuta 2011 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 687/2011 asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta (2), vahvisti ajan tasalle saatetun luettelon laatimisesta niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan.

(2)

Neuvosto on toimittanut kaikille niille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, joiden osalta se on ollut käytännössä mahdollista, perustelut, joista ilmenee, mistä syystä nämä on merkitty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 687/2011 olevaan luetteloon.

(3)

Neuvosto on Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3) julkaistulla ilmoituksella tiedottanut täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 687/2011 olevaan luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se on päättänyt pitää nämä edelleen luettelossa. Neuvosto on tiedottanut näille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille myös mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perustelut sille, mistä syystä ne on merkitty luetteloon, jollei perusteluja ole aiemmin annettu näille tiedoksi. Tiettyjen henkilöiden ja ryhmien osalta on annettu muutetut perustelut.

(4)

Neuvosto on asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkastellut kaikilta osin luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan. Tarkistuksen yhteydessä se on ottanut huomioon asianomaisten neuvostolle toimittamat huomautukset.

(5)

Neuvosto on todennut, että henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, jotka on merkitty tämän asetuksen liitteessä olevaan luetteloon, ovat sekaantuneet terroritekoihin erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (4) 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että toimivaltainen viranomainen on tehnyt näitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan, mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja että näihin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Luettelo niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan, olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle tämän mukaisesti ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 687/2011 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa säädetty luettelo tämän asetuksen liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 687/2011.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  EUVL L 188, 19.7.2011, s. 2.

(3)  EUVL C 212, 19.7.2011, s. 20.

(4)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

1.   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11. elokuuta 1960 Iranissa. Passi: D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), syntynyt 1.2.1966 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

3.

ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahmane), syntynyt 17.10.1964 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

5.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

6.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6. tai 15. maaliskuuta 1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen. Passi: C2002515 (Iran); passi: 477845448 (Amerikan yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin nro: 07442833, voimassa 15. maaliskuuta 2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), syntynyt 18.8.1969 Constantinessa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

9.

ASLI, Rabah, syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), synt. 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat) – Hofstadgroep-ryhmän jäsen

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), syntynyt 1.2.1972 Algeriassa – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), syntynyt 1.6.1970 Algeriassa –al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, syntynyt 10.9.1971 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin nro 488555

16.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), syntynyt 26.12.1974 Hussein Deyssa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

17.

NOUARA, Farid, syntynyt 25.11.1973 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

18.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), syntynyt 11.9.1968 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

19.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), syntynyt 23.6.1963 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

20.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), syntynyt 14.6.1974 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

21.

SENOUCI, Sofiane, syntynyt 15.4.1971 Hussein Deyssa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

22.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

23.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa (Iran)

24.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), syntynyt 11. maaliskuuta 1957 Iranissa. Iranin kansalainen. Passi: 008827 (Iranin diplomaattipassi), myönnetty 1999. Sotilasarvo: kenraalimajuri.

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), syntynyt 21.4.1964 Blidassa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), synt. 6.3.1985 Amersfoortissa (Alankomaat), passin nro NE8146378 (Alankomaat) – Hofstadgroep-ryhmän jäsen

2.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Abu Nidal Organisation –ANO (alias Fatah Revolutionary Council, alias Arab Revolutionary Brigades, alias Black September/Musta syyskuu, alias Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa marttyyrien prikaati

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Filippiinien kommunistinen puolue, mukaan lukien New People's Army – NPA

7.

Gama'a al-Islamiyya (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group – IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front)

9.

Hamas, mukaan lukien Hamas-Izz al-Din al-Qassem

10.

Hizbul Mujahideen – HM

11.

Hofstadgroep-ryhmä

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development

13.

International Sikh Youth Federation – ISYF

14.

Khalistan Zindabad Force – KZF

15.

Kurdistanin työväenpuolue – PKK (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

16.

Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit – LTTE

17.

Ejército de Liberación Nacional (Kansallinen vapautusarmeija)

18.

Palestiinan islamilainen jihad – Palestinian Islamic Jihad – PIJ

19.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama – Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP

20.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (alias PFLP – General Command, PFLP-GC)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat)

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), alias Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party)

23.

Sendero Luminoso – SL (Loistava polku)

24.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons, alias Kurdistan Freedom Hawks)


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1376/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mongeta del Ganxet (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanjan hakemus nimityksen ”Mongeta del Ganxet” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 124, 27.4.2011, s. 16.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ESPANJA

Mongeta del Ganxet (SAN)


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1377/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Salva Cremasco (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Salva Cremasco” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 124, 27.4.2011, s. 20.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juusto

ITALIA

Salva Cremasco (SAN)


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1378/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Rheinisches Apfelkraut (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan hakemus nimityksen ”Rheinisches Apfelkraut” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 129, 30.4.2011, s. 23.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

SAKSA

Rheinisches Apfelkraut (SMM)


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1379/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

asetusten (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 muuttamisesta CN-koodien ja maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön tuotekoodien osalta naudanliha-alalla sekä muna- ja siipikarjanliha-alalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 134 artiklan, 161 artiklan 3 kohdan, 170 artiklan ja 192 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 382/2008 (2), (EU) N:o 1178/2010 (3) ja (EU) N:o 90/2011 (4) vahvistetaan naudanliha-alan sekä muna- ja siipikarjanliha-alan vientitukiin liittyvän vientitodistusjärjestelmän säännöt. Kyseisissä asetuksissa viitataan CN-koodeihin ja maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön tuotekoodeihin sen ilmoittamiseksi, miltä tuotteilta edellytetään tai ei edellytetä vientitodistuksen esittämistä, kun vientitukea haetaan.

(2)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (5) liitettä I muutettiin komission asetuksella (EU) N:o 1006/2011 (6).

(3)

Maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten 17 päivänä joulukuuta 1987 annettua komission asetusta (ETY) N:o 3846/87 (7) muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1334/2011 (8).

(4)

Sen vuoksi olisi mukautettava asetuksissa (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 käytetyt CN-koodit ja tuotekoodit vastaamaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1006/2011 ja asetuksessa (ETY) N:o 3846/87, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1334/2011, käytettyjä koodeja.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 382/2008 käytetään CN-koodeja myös tuontitodistuksia varten. Yhdenmukaisuuden vuoksi olisi muutettava myös kyseisiä koodeja.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 382/2008 seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”CN-koodeihin 0102 90 05–0102 90 49” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0102 29 10–0102 29 49, ex 0102 39 10, paino enintään 300 kg, ja ex 0102 90 91, paino enintään 300 kg”.

2.

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisu ”CN-koodiin 0102 10” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0102 21, 0102 31 00 ja 0102 90 20” ja ilmaisu ”CN-koodeihin 0102 90 ja ex 1602” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 ja ex 1602”;

b)

Korvataan 2 kohdan a alakohdassa ilmaisu ”CN-koodiin 0102 10” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0102 21, 0102 31 00 ja 0102 90 20”;

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”CN-koodiin 0102 10” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0102 21, 0102 31 00 ja 0102 90 20”.

3.

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

4.

Korvataan liitteessä V oleva tuoteluokkien ensimmäinen ryhmä seuraavasti:

”Tuoteluokka

CN-koodi

110

0102 29 10, ex 0102 39 10, paino enintään 80 kg, ja ex 0102 90 91, paino enintään 80 kg

120

0102 29 21 ja 0102 29 29, ex 0102 39 10, paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg, ja ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg

130

0102 29 41 ja 0102 29 49, ex 0102 39 10, paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg, ja ex 0102 90 91, paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg

140

0102 29 51 ja 0102 29 99, ex 0102 39 10, paino suurempi kuin 300 kg, ja ex 0102 90 91, paino suurempi kuin 300 kg”.

5.

Korvataan liitteessä VI oleva tuoteluokkien ensimmäinen ryhmä seuraavasti:

”Tuoteluokka

Tuotekoodi

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 ja 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 ja 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 ja 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 ja 0102 90 91 9400”.

2 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2010 seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklassa ilmaisu ”CN-koodeihin 0407 00 11 ja 0407 00 19” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0407 11 00, 0407 19 11 ja 0407 19 19”,

2.

Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”CN-koodeihin 0407 00 11 ja 0407 00 19” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0407 11 00, 0407 19 11 ja 0407 19 19”,

3.

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 90/2011 seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklassa ilmaisu ”CN-koodeihin 0105 11, 0105 12 ja 0105 19” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 ja 0105 15 00”,

2.

Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”CN-koodeihin 0105 11, 0105 12 ja 0105 19” ilmaisulla ”CN-koodeihin 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 ja 0105 15 00”,

3.

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä III.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(3)  EUVL L 328, 14.12.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 1.

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  EUVL L 282, 28.10.2011, s. 1.

(7)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  EUVL L 336, 20.12.2011, s. 35.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liite I on korvattu seuraavasti:

”LIITE I

5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo

0102 29 10, ex 0102 39 10, paino enintään 80 kg, ja ex 0102 90 91, paino enintään 80 kg

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10, paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg, ja ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg

0102 29 41–0102 29 49, ex 0102 39 10, paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg, ja ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg

0102 29 51–0102 29 99, ex 0102 39 10, paino suurempi kuin 300 kg, ja ex 0102 90 91, paino suurempi kuin 300 kg

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69”


LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1178/2010 liite I on korvattu seuraavasti:

”LIITE I

Maataloustuotteiden nimikkeistön tuotekoodi vientitukia varten (1)

Luokka

Vakuuden määrä

(euroa/100 kg nettopaino)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Komission asetus (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), osa 8.

(2)  Liitteessä V ilmoitettujen määräpaikkojen osalta.

(3)  Muut määräpaikat.”


LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 90/2011 liite I on korvattu seuraavasti:

”LIITE I

Maataloustuotteiden nimikkeistön tuotekoodi vientitukia varten (1)

Luokka

Vakuuden määrä

(euroa/100 kg nettopaino)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Komission asetus (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), osa 7.

(2)  Liitteessä VII ilmoitettujen määräpaikkojen osalta.

(3)  Muiden kuin liitteissä VII ja VIII ilmoitettujen määräpaikkojen osalta.

(4)  Liitteessä VIII ilmoitettujen määräpaikkojen osalta.

(5)  Muiden kuin liitteessä VIII ilmoitettujen määräpaikkojen osalta.”


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1380/2011,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskevien erityisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (2) liitteessä VIII säädetään niistä erityisedellytyksistä, joita sovelletaan muun siitos- ja tuotantosiipikarjan kuin sileälastaisten lintujen ja muiden kuin sileälastaisten lintujen siitosmunien ja untuvikkojen tuonnissa.

(2)

Kyseisen liitteen II osassa olevassa 2 kohdassa säädetään, että jos untuvikkoja ei kasvateta siitosmunat tuoneessa jäsenvaltiossa, ne on kuljetettava suoraan niiden lopulliseen määräpaikkaan ja pidettävä siellä vähintään kolme viikkoa kuoriutumispäivästä. Tämä vaatimus on otettu huomioon direktiivin 2009/158/EY liitteessä IV vahvistetun untuvikkoja koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin osassa I.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä IX esitetään ne erityisedellytykset, joita sovelletaan jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen sekä niiden siitosmunien ja untuvikkojen tuonnissa. Kyseisiin erityisedellytyksiin ei nykyisellään sisälly samanlaista sileälastaisia lintuja koskevaa säännöstä kuin se, joka sisältyy siipikarjan osalta mainitun asetuksen liitteessä VIII olevan II osan 2 kohtaan.

(4)

Kyseisen siipikarjaa koskevan säännöksen soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että on aiheellista laajentaa se koskemaan myös sileälastaisten lintujen untuvikkoja.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 798/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä IX olevan II osan 3 kohta seuraavasti:

“3.

Unioniin tuoduista siitosmunista haudotut sileälastaiset linnut on pidettävä vähintään kolme viikkoa kuoriutumispäivästä hautomossa tai vähintään kolme viikkoa laitoksessa (laitoksissa), johon (joihin) ne on kuoriutumisen jälkeen lähetetty.

Jos sileälastaisten lintujen untuvikkoja ei kasvateta siitosmunat tuoneessa jäsenvaltiossa, ne on kuljetettava suoraan niiden lopulliseen määräpaikkaan (joka on ilmoitettu neuvoston direktiivin 2009/158/EY (3) liitteessä IV olevan terveystodistusmallin 2 kohdassa I.10 ja I.11) ja pidettävä siellä vähintään kolme viikkoa kuoriutumispäivästä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 343, 22.12.2009, s.74.”


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1381/2011,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2011,

tehoaineen klooripikriini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti neuvoston direktiiviä 91/414/ETY (2) sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joiden täydellisyys on osoitettu yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (3) 16 artiklan mukaisesti. Klooripikriini on tehoaine, jonka täydellisyys on osoitettu mainitun asetuksen mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (4) ja (EY) N:o 1490/2002 (5) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelot tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloissa oli mukana klooripikriini.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1095/2007 (6) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 1095/2007 voimaantulosta. Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (7) säädettiin näin ollen, ettei klooripikriiniä sisällytetä liitteeseen.

(4)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 33/2008 14–19 artiklassa.

(5)

Hakemus toimitettiin Italialle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen spesifikaatio ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(6)

Italia arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 11 päivänä maaliskuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitteli 23 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä klooripikriinin riskinarviointia koskevat päätelmänsä (8) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja klooripikriiniä koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 11 päivänä lokakuuta 2011.

(7)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin huolenaiheita. Näitä olivat erityisesti seuraavassa esitetyt huolenaiheet. Käyttäjille aiheutuu liian suuri riski. Pohjaveden kautta tapahtuvaa altistumista ei ollut mahdollista arvioida luotettavasti, koska dikloorinitrometaani-metaboliittia ja valmistetun tehoaineen epäpuhtauksia koskevat tiedot olivat puutteelliset. Sedimenttieliöille, mehiläisille, lieroille ja muille kuin kohdelajina oleville kasveille aiheutuvasta riskistä ei voitu tehdä päätelmiä, koska käytettävissä ei ollut riittäviä tietoja. Todettiin vesieliöille, linnuille ja nisäkkäille aiheutuva suuri riski. Pintavesi- ja pohjakerrostuma-altistusta ei ollut mahdollista arvioida luotettavasti, koska klooripikriinin ja dikloorinitrometaani-metaboliitin osalta puuttui tietoja. Fosgeenin altistuspitoisuuksia ilmassa ei voitu arvioida luotettavasti. Ilmakehässä tapahtuvan kaukokulkeutumisen mahdollisuus todettiin suureksi.

(8)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa. Komissio pyysi lisäksi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomautuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(9)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta johdanto-osan 7 kappaleessa tarkoitettuja huolenaiheita ei voitu poistaa. Näin ollen ei ole osoitettu, että klooripikriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset ehdotetuissa käyttöyhteyksissä.

(10)

Sen vuoksi klooripikriiniä ei pitäisi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan nojalla.

(11)

Jotta jäsenvaltioille voitaisiin antaa aikaa peruuttaa klooripikriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat, olisi poikettava asetuksesta (EY) N:o 1490/2002.

(12)

Jos jäsenvaltiot myöntävät klooripikriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään vuoden kuluttua kyseisen luvan peruuttamisesta.

(13)

Tämä asetus ei rajoita klooripikriiniä koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(14)

Selvyyden vuoksi päätöksen 2008/934/EY liitteessä oleva klooripikriiniä koskeva kohta olisi poistettava.

(15)

Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY on aiheellista muuttaa.

(16)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei ole antanut lausuntoa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti muutoksenhakukomitealle ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi jatkokäsittelyä varten. Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat muutoksenhakukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksymättä jättäminen

Tehoainetta klooripikriini ei hyväksytä.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1490/2002 12 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että klooripikriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 23 päivänä kesäkuuta 2012.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä viimeistään 12 kuukauden kuluttua kyseisen luvan peruuttamisesta.

4 artikla

Muutokset päätökseen 2008/934/EY

Poistetaan päätöksen 2008/934/EY liitteessä oleva klooripikriiniä koskeva kohta.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin. EFSA Journal 2011;9(3):2084. (58 pp.). doi:10.2903/j.efsa.2011.2084. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1382/2011,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,8

TN

96,0

TR

107,7

ZZ

84,1

0707 00 05

EG

170,1

JO

182,1

TR

120,6

ZZ

157,6

0709 90 70

MA

37,6

TR

133,4

ZZ

85,5

0805 10 20

AR

37,9

BR

41,5

CL

30,5

MA

49,0

TR

76,8

ZA

41,5

ZZ

46,2

0805 20 10

MA

80,1

TR

79,7

ZZ

79,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

MA

72,3

TR

99,1

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

46,9

MA

50,0

TR

52,1

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

113,0

ZA

122,9

ZZ

112,0

0808 20 50

CN

102,1

ZZ

102,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1383/2011,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2011,

vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä tammikuuta 2012 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä tammikuuta 2012 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

DurumVEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

15.12.2011-21.12.2011

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

246,86

180,19

FOB-hinta USA

309,62

299,62

279,62

Palkkio Meksikonlahdella

13,88

Palkkio Suurilla järvillä

35,46

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

19,73 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet – Rotterdam:

50,92 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1384/2011,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2011,

vähimmäistullin vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestettävässä kolmannessa osatarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 (2) aloitetaan pysyvä tarjouskilpailu markkinointivuodeksi 2011/2012 CN-koodin 1701 sokerin tuomiseksi alennetuin tullein.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2011 6 artiklan mukaisesti komissio päättää osatarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella joko vahvistaa vähimmäistullin tai olla vahvistamatta vähimmäistullia kahdeksannumeroiselle CN-koodille.

(3)

Kolmannessa osatarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tietyille CN-koodin 1701 sokerin kahdeksannumeroisille koodeille olisi vahvistettava vähimmäistulli ja tietyille muille CN-koodin 1701 sokerin kahdeksannumeroisille koodeille ei tulisi vahvistaa vähimmäistullia.

(4)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja varmistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestetyssä kolmannessa osatarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 21 päivänä joulukuuta 2011, on vahvistettu vähimmäistulli CN-koodin 1701 sokerin kahdeksannumeroisille koodeille tai ei ole vahvistettu vähimmäistullia CN-koodin 1701 sokerin kahdeksannumeroisille koodeille tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 318, 1.12.2011, s. 4.


LIITE

Vähimmäistullit

(euroa/tonni)

Kahdeksannumeroinen CN-koodi

Vähimmäistulli

1

2

1701 11 10

269,16

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

vähimmäistullia ei ole vahvistettu ollenkaan (kaikki tarjoukset on hylätty)

(X)

tarjouksia ei ole jätetty


PÄÄTÖKSET

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/871/YUTP,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Helsingissä 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti muun muassa, että EU-johtoisiin operaatioihin vapaaehtoisesti osallistuvien jäsenvaltioiden on kyettävä vuoteen 2003 mennessä saattamaan 60 päivässä toimintavalmiuteen kaikkiin Petersbergin tehtäviin kykenevät joukot aina 50 000–60 000 sotilaan vahvuuteen saakka ja ylläpitämään niitä vähintään vuoden ajan.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2002 sellaisten EU-johtoisten kriisinhallintaoperaatioiden rahoitusta koskevat menettelytavat, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(3)

Neuvosto vahvisti 14 päivänä toukokuuta 2003 antamissaan päätelmissä nopean toiminnan voimavarojen tarpeen erityisesti humanitaarisissa tehtävissä ja pelastustehtävissä.

(4)

Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisyydellä merkille 19 päivänä toukokuuta 2003 kokoontuneen neuvoston päätelmät, joissa muun muassa vahvistettiin Euroopan unionin nopean toiminnan sotilaallisten voimavarojen tarve.

(5)

Neuvosto päätti 22 päivänä syyskuuta 2003, että Euroopan unionin olisi hankittava joustavat valmiudet eri laajuisten, vaikeudeltaan ja kiireellisyydeltään eritasoisten sotilasoperaatioiden yhteisen kustannusten rahoituksen hoitamiseen muun muassa perustamalla 1 päivään maaliskuuta 2004 mennessä pysyvä rahoitusjärjestelmä tulevista EU:n sotilasoperaatioista johtuvien yhteisten kustannusten rahoittamiseksi.

(6)

Neuvosto teki 23 päivänä helmikuuta 2004 päätöksen 2004/197/YUTP Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (1). Tätä päätöstä on sen jälkeen useita kertoja muutettu ja korvattu, viimeksi päätöksellä 2008/975/YUTP (2).

(7)

Euroopan unioni pystyy toteuttamaan nopean toiminnan sotilasoperaatiota Euroopan unionin sotilaskomitean määrittelemän toimintamallin mukaisesti. Euroopan unioni pystyy sijoittamaan taisteluosastoja Euroopan unionin sotilaskomitean määrittelemän toimintamallin mukaisesti.

(8)

Ennakkorahoitusjärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti nopean toiminnan operaatioiden rahoittamiseen.

(9)

EU:n sotilasoperaatioiden johtamisjärjestelyrakenteiden ja menettelyjen poliittisen ja sotilaallis-strategisen tason harjoitukset EU:n esikuntia osallistavien harjoitusten kautta, sellaisina kuin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) on ne hyväksynyt, osaltaan lisäävät unionin operatiivista kokonaisvalmiutta.

(10)

Neuvosto päättää tapauskohtaisesti, onko operaatiolla sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisessa merkityksessä.

(11)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, että ne jäsenvaltiot, joiden edustaja on antanut neuvostossa virallisen lausuman sen 31 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, eivät ole velvollisia osallistumaan kyseessä olevan sellaisen operaation rahoitukseen, jolla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(12)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Tanska ei osallistu tähän päätökseen eikä näin ollen järjestelmän rahoitukseen.

(13)

Päätöksen 2008/975/YUTP 44 artiklan nojalla neuvosto on tarkastellut kyseistä päätöstä uudelleen ja sopinut siihen tehtävistä muutoksista.

(14)

Päätös 2008/975/YUTP olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella päätöksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’osallistuvilla jäsenvaltioilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta;

b)

’rahoitukseen osallistuvilla valtioilla’ jäsenvaltioita, jotka osallistuvat kyseessä olevan sotilasoperaation rahoitukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja kolmansia valtioita, jotka osallistuvat operaation yhteisten kustannusten rahoitukseen Euroopan unionin kanssa tekemiensä sopimusten nojalla;

c)

’operaatiolla’ tarkoitetaan EU:n operaatiota, jolla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla;

d)

’sotilasalan tukitoimilla’ tarkoitetaan sellaisia Euroopan unionin operaatioita tai niiden osia, joilla neuvosto on päättänyt tukea kolmatta valtiota tai kolmatta järjestöä ja joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla mutta jotka eivät kuulu Euroopan unionin sotilasesikunnan alaisuuteen.

1   LUKU

MEKANISMI

2 artikla

Järjestelmän perustaminen

1.   Perustetaan operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmä.

2.   Järjestelmää kutsutaan nimellä Athene.

3.   Athene toimii osallistuvien jäsenvaltioiden nimissä tai yksittäisten operaatioiden osalta rahoitukseen osallistuvien valtioiden nimissä.

3 artikla

Oikeuskelpoisuus

EU:n sellaisten operaatioiden rahoituksen hallinnoimiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, Athenella on tarvittava oikeustoimikelpoisuus, jotta sillä muun muassa voi olla pankkitili ja jotta se voi hankkia, säilyttää tai luovuttaa omaisuutta, tehdä sopimuksia tai hallinnollisia järjestelyjä sekä esiintyä oikeudenkäynnin osapuolena. Athenen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

4 artikla

Kolmansien osapuolten kanssa suoritettava yhteensovittaminen

Athene sovittaa toimintansa yhteen jäsenvaltioiden, unionin toimielinten ja elinten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa, siinä määrin kuin tämä on sen tehtävien hoitamiseksi tarpeen ja ottaen huomioon Euroopan unionin tavoitteet ja politiikat.

2   LUKU

ORGANISAATIORAKENNE

5 artikla

Hallintoelimet ja henkilöstö

1.   Athenea hallinnoivat erityiskomitean alaisuudessa:

a)

hallinnoija;

b)

kunkin operaation komentaja johtamansa operaation osalta, jäljempänä ’operaation komentaja’;

c)

tilinpitäjä.

2.   Athene hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin unionin olemassa olevia hallintorakenteita. Athene käyttää unionin toimielinten sen käyttöön osoittamaa tai jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä.

3.   Neuvoston pääsihteeri voi määrätä hallinnoijan ja tilinpitäjän avuksi näiden tehtäviensä hoitoon tarvitseman henkilöstön, tarvittaessa osallistuvan jäsenvaltion pyynnöstä.

4.   Athenen elinten ja niiden henkilöstön aktivointi tapahtuu operatiivisten tarpeiden perusteella.

6 artikla

Erityiskomitea

1.   Perustetaan erityiskomitea, jonka muodostavat yksi edustaja kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta.

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission edustajat kutsutaan osallistumaan erityiskomitean kokouksiin ilman osallistumisoikeutta sen äänestyksiin.

2.   Athenea hallinnoidaan erityiskomitean alaisuudessa.

3.   Komitean käsitellessä tietyn operaation yhteisten kustannusten rahoitusta:

a)

erityiskomitean muodostavat yksi edustaja kustakin rahoitukseen osallistuvasta jäsenvaltiosta;

b)

rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat osallistuvat erityiskomitean työskentelyyn mutta eivät osallistu äänestyksiin eivätkä ole niissä läsnä;

c)

operaation komentaja tai hänen edustajansa osallistuu erityiskomitean työskentelyyn osallistumatta sen äänestyksiin.

4.   Neuvoston puheenjohtajavaltio kutsuu koolle erityiskomitean kokoukset ja toimii sen puheenjohtajana. Hallinnoija vastaa erityskomitean sihteeristöstä. Hän laatii komitean pöytäkirjan. Hän ei osallistu äänestyksiin.

5.   Tilinpitäjä osallistuu tarvittaessa erityiskomitean työskentelyyn ottamatta osaa sen äänestyksiin.

6.   Puheenjohtajavaltio kutsuu erityiskomitean koolle enintään 15 päivän määräajassa jonkin osallistuvan jäsenvaltion, hallinnoijan tai operaation komentajan pyynnöstä.

7.   Hallinnoija ilmoittaa asianmukaisella tavalla erityiskomitealle kaikista korvausvaatimuksista tai riidoista, joissa Athene on osallisena.

8.   Komitea tekee päätökset yksimielisesti ottaen huomioon sen kokoonpanon, sellaisena kuin se on määritelty 1 ja 3 kohdassa. Sen päätökset ovat sitovia.

9.   Erityiskomitea hyväksyy kaikki talousarviot ottaen huomioon asianomaiset rahoitusohjeet ja käyttää toimivaltaa tämän päätöksen mukaisesti.

10.   Hallinnoija, operaation komentaja ja tilinpitäjä antavat tietoja erityiskomitealle tämän päätöksen säännösten mukaisesti.

11.   Erityiskomitean tämän päätöksen nojalla hyväksymien säädösten tekstin allekirjoittavat niitä hyväksyttäessä erityiskomitean puheenjohtajana oleva henkilö sekä hallinnoija.

7 artikla

Hallinnoija

1.   Tiedotettuaan asiasta erityiskomitealle neuvoston pääsihteeri nimittää hallinnoijan ja vähintään yhden apulaishallinnoijan kolmen vuoden toimikaudeksi.

2.   Hallinnoija suorittaa tehtäväänsä Athenen nimissä.

3.   Hallinnoija:

a)

valmistelee ja antaa erityiskomitean käsiteltäväksi talousarvioesitykset. Talousarvioesityksen operaation menoja koskeva osa laaditaan operaation komentajan ehdotuksen perusteella;

b)

vahvistaa talousarviot sen jälkeen, kun erityiskomitea on hyväksynyt ne;

c)

toimii tulojen, operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten ja muuhun kuin operaation aktiiviseen vaiheeseen liittyvien yhteisten operatiivisten kustannusten hyväksyjänä;

d)

toteuttaa tulojen osalta kolmansien osapuolten kanssa tehdyt rahoitusjärjestelyt, jotka liittyvät unionin sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten rahoitukseen.

e)

avaa yhden tai useampia pankkitilejä Athenen nimissä.

4.   Hallinnoija huolehtii, että tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä noudatetaan ja että erityiskomitean päätökset pannaan täytäntöön.

5.   Hallinnoija voi toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet Athenen kautta rahoitettujen menojen toteuttamiseksi. Hänen on ilmoitettava niistä erityiskomitealle.

6.   Hallinnoija sovittaa yhteen EU:n sotilasoperaatioiden rahoitukseen liittyvien kysymysten käsittelyn. Hän toimii kansallisten hallintojen ja tarvittaessa kansainvälisten järjestöjen yhteystahona näissä kysymyksissä.

7.   Hallinnoija on toiminnastaan vastuussa erityiskomitealle.

8 artikla

Operaation komentaja

1.   Operaation komentaja harjoittaa tehtävässään johtamansa operaation yhteisten kustannusten rahoitukseen liittyviä toimivaltuuksiaan Athenen nimissä.

2.   Johtamansa operaation osalta operaation komentaja:

a)

antaa hallinnoijalle ehdotuksensa talousarvioesitysten osaan ”yhteiset operatiiviset menot/kustannukset”;

b)

toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjänä yhteisiin operatiivisiin kustannuksiin 28 artiklan mukaisiin menoihin liittyvät määrärahat; hän käyttää toimivaltaa kaikkiin kyseisten määrärahojen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden nähden, ennakkomaksut mukaan luettuina; hän voi tehdä hankintoja ja sopimuksia Athenen nimissä; hän avaa johtamalleen operaatiolle Athenen nimissä pankkitilin.

3.   Operaation komentaja voi tämän päätöksen nojalla toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet Athenen kautta rahoitettujen menojen toteuttamiseksi johtamansa operaation osalta. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

4.   Lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, jotka erityiskomitea on hyväksynyt hallinnoijan ehdotuksen pohjalta, operaation komentaja käyttää Athenen kirjanpito- ja varojenhallintajärjestelmää. Hallinnoijan on ilmoitettava erityiskomitealle ennakkoon, mikäli hän katsoo, että kyseessä on tällainen tapaus.

9 artikla

Tilinpitäjä

1.   Neuvoston pääsihteeri nimittää tilinpitäjän ja vähintään yhden apulaistilinpitäjän kolmen vuoden toimikaudeksi.

2.   Tilinpitäjä suorittaa tehtäväänsä Athenen nimissä.

3.   Tilinpitäjän tehtävänä on:

a)

suorittaa maksut asianmukaisesti, kantaa tulot ja periä vahvistetut saamiset;

b)

valmistella kunakin vuonna Athenen tilinpäätös ja kunkin operaation päätyttyä operaation tilinpäätös;

c)

avustaa hallinnoijaa tämän toimittaessa vuosittaisen tilinpäätöksen tai operaation tilinpäätöksen erityiskomitean hyväksyttäväksi;

d)

hoitaa Athenen kirjanpito;

e)

vahvistaa kirjanpitosäännöt ja -menetelmät sekä tililuettelo;

f)

vahvistaa ja validoida kirjanpitojärjestelmät tuloja varten sekä tarvittaessa validoida tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on antaa tilitietoja tai niiden perusteluja;

g)

säilyttää kirjanpitotositteet;

h)

hoitaa käteisvaroja yhdessä hallinnoijan kanssa.

4.   Hallinnoija ja operaation komentaja antavat tilinpitäjälle kaikki tarvittavat tiedot sellaisen tilinpäätöksen laatimiseksi, joka antaa oikean kuvan Athenen varoista ja Athenen hallinnoimasta talousarvion toteuttamisesta. He vastaavat tietojen oikeellisuudesta.

5.   Tilinpitäjä on toiminnastaan vastuussa erityiskomitealle.

10 artikla

Hallinnoijaan, tilinpitäjään ja Athenen henkilöstöön sovellettavat yleiset säännökset

1.   Yhtäältä hallinnoijan tai apulaishallinnoijan ja toisaalta tilinpitäjän tai apulaistilinpitäjän tehtäviä ei voi hoitaa sama henkilö.

2.   Apulaishallinnoijat toimivat hallinnoijan alaisuudessa. Apulaistilinpitäjät toimivat tilinpitäjän alaisuudessa.

3.   Apulaishallinnoija toimii hallinnoijan sijaisena tämän ollessa poissa. Apulaistilinpitäjä toimii tilinpitäjän sijaisena tämän ollessa poissa.

4.   Euroopan unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevat heihin sovellettavat säännöt ja määräykset myös silloin, kun he hoitavat Athenen tehtäviä.

5.   Jäsenvaltioiden Athenen käyttöön antamaan henkilöstöön sovelletaan sääntöjä, jotka on vahvistettu neuvoston päätöksessä palvelukseen määrättäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä, sekä säännöksiä, joista on sovittu heidän kansallisen hallintonsa ja unionin toimielimen tai Athenen kesken.

6.   Athenen henkilöstön jäsenille on ennen heidän nimitystään tehtävä luotettavuusselvitys, jonka perusteella he voivat käsitellä neuvoston hallussa olevia luokiteltuja tietoja ainakin luokkaan ”Secret UE” asti, tai vastaava jäsenvaltion teettämä luotettavuusselvitys.

7.   Hallinnoija voi neuvotella ja sopia jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten kanssa järjestelyistä, joilla voidaan etukäteen nimetä henkilöstö, joka tarvittaessa saadaan viipymättä Athenen käyttöön.

3   LUKU

HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT JA PUITESOPIMUKSET

11 artikla

Hallinnolliset järjestelyt ja puitesopimukset

1.   Jäsenvaltioiden, unionin toimielinten ja elinten, kolmannen valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa voidaan neuvotella hallinnollisista järjestelyistä, joiden tarkoituksena on helpottaa operaatioihin liittyvien hankintojen tekemistä ja/tai keskinäiseen tukeen liittyviä rahoitusnäkökohtia mahdollisimman kustannustehokkaasti.

2.   Kyseiset järjestelyt edellyttävät

a)

erityiskomitean kuulemista tapauksissa, joissa niistä sovitaan jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten ja elinten kanssa;

b)

erityiskomitean hyväksyntää tapauksissa, joissa niistä sovitaan kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3.   Athenen puolesta toimiva hallinnoija tai, kun se asianmukaista, operaation asianomainen komentaja ja muiden 1 kohdassa tarkoitettujen osapuolten toimivaltaiset hallintoviranomaiset allekirjoittavat kyseiset järjestelyt.

4.   Puitesopimuksia voidaan tehdä hankintojen toteuttamiseksi kustannustehokkaimmalla tavalla. Ennen kuin hallinnoija allekirjoittaa sopimukset, ne toimitetaan erityiskomitean hyväksyttäväksi, ja ne on asetettava jäsenvaltioiden ja operaation komentajien käyttöön näiden halutessa niitä käyttää. Tässä säännöksessä ei aseta jäsenvaltioille minkäänlaista velvoitetta avustamiseen tai tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen puitesopimuksen pohjalta.

12 artikla

Kolmansien valtioiden rahoitusosuuksien maksamiseen liittyvät pysyvät ja tapauskohtaiset hallinnolliset järjestelyt

1.   Hallinnoija neuvottelee neuvoston nimeämien, EU:n operaatioiden rahoitukseen mahdollisesti osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa pysyvät hallinnolliset järjestelyt, ja neuvoston nimeämien, tietyn EU:n operaation rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa tapauskohtaiset hallinnolliset järjestelyt Euroopan unionin ja kyseisten kolmansien valtioiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Nämä järjestelyt toteutetaan Athenen ja kyseisten kolmansien valtioiden toimivaltaisten hallintoyksiköiden välisenä kirjeenvaihtona, jossa vahvistetaan tarvittavat menettelytavat rahoitusosuuksien maksamiseksi nopeasti.

2.   Hallinnoija voi toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden maksujen helpottamiseksi, kunnes 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset on tehty.

3.   Hallinnoijan on ilmoitettava suunnitelluista 1 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä etukäteen erityiskomitealle, ennen kuin hän allekirjoittaa ne Athenen nimissä.

4.   Unionin käynnistäessä sotilasoperaation hallinnoija toteuttaa operaation rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa sovitut järjestelyt neuvoston päättämien rahoitusosuuksien mukaisesti.

4   LUKU

PANKKITILIT

13 artikla

Avaaminen ja tarkoitus

1.   Pankkitili tai pankkitilit avataan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneessa ensiluokkaisessa rahoituslaitoksessa, ja se on euromääräinen käyttötili tai lyhytaikainen tili. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tilejä voidaan avata muualle kuin jäsenvaltioon sijoittautuneissa rahoituslaitoksissa hallinnoijan hyväksyttyä sen.

2.   Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan avata muun valuutan kuin euron määräisiä tilejä.

3.   Rahoitukseen osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet maksetaan näille pankkitileille. Tileiltä voidaan maksaa Athenen hallinnoimat menot ja maksaa operaation komentajalle sotilasoperaation yhteisiin kustannuksiin liittyvien menojen toteuttamiseen tarvittavat ennakkomaksut.

14 artikla

Varainhoito

1.   Kaikki Athenen tililtä suoritettavat maksut edellyttävät sekä hallinnoijan tai apulaishallinnoijan että tilinpitäjän tai apulaistilinpitäjän allekirjoitusta.

2.   Pankkitilejä ei saa ylittää.

5   LUKU

YHTEISET KUSTANNUKSET

15 artikla

Yhteisten kustannusten määritelmä ja hyväksyttävien maksujen kaudet

1.   Athene vastaa liitteessä I luetelluista yhteisistä kustannuksista riippumatta siitä, milloin ne ovat syntyneet. Kun kustannukset otetaan talousarvion momenttiin, josta käy ilmi operaatio, johon ne pääosin liittyvät, niitä pidetään kyseisen operaation ”operatiivisina kustannuksina”. Muutoin niitä pidetään ”operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisinä yhteisinä kustannuksina”.

2.   Lisäksi Athene vastaa liitteessä II luetelluista yhteisistä operatiivisista kustannuksista operaatiota koskevan kriisinhallinnallisen toimintaperiaatteen hyväksymisestä alkavan ja operaation komentajan nimittämiseen päättyvän kauden aikana. Erityiskomitea voi erityistapauksissa kuultuaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa muuttaa kautta, jonka aikana Athene vastaa kyseisistä kustannuksista.

3.   Operaation aktiivisen vaiheen aikana, joka alkaa operaation komentajan nimittämisestä ja päättyy päivään, jona operaatioesikunta lopettaa toimintansa, Athene vastaa yhteisinä operatiivisina kustannuksina

a)

liitteessä III olevassa A osassa luetelluista yhteisistä kustannuksista;

b)

neuvoston niin päättäessä liitteessä III olevassa B osassa luetelluista yhteisistä kustannuksista;

c)

liitteessä III olevassa C osassa luetelluista yhteisistä kustannuksista tapauksissa, joissa operaation komentaja on niitä pyytänyt ja erityiskomitea on ne hyväksynyt.

4.   Sotilasalan tukitoimen aktiivisen vaiheen aikana, sellaisena kuin neuvosto on sen määritellyt, Athene vastaa yhteisinä operatiivisina kustannuksina neuvoston tapauskohtaisesti liitteen III perusteella määrittelemistä yhteisistä kustannuksista.

5.   Operaation yhteisiä operatiivisia kustannuksia ovat myös liitteessä IV luetellut operaation loppuselvitykseen tarvittavat menot.

Operaatio on selvitetty loppuun, kun yhteisesti operaatiota varten rahoitetut varusteet ja infrastruktuurit on toimitettu niiden lopulliseen määränpäähän ja operaation tilinpäätös on hyväksytty.

6.   Yhteisiksi kustannuksiksi ei hyväksytä mitään menoja sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka yksi tai useampi rahoitukseen osallistuva valtio, unionin toimielin tai kansainvälinen järjestö olisi operaation järjestämisestä riippumatta joka tapauksessa ottanut vastatakseen.

7.   Erityiskomitea voi päättää tapauskohtaisesti, että tiettyjä muita kuin liitteessä III olevassa B osassa lueteltuja lisäkustannuksia voidaan erityistapauksissa pitää tietyn operaation yhteisinä kustannuksina sen aktiivisen vaiheen aikana.

8.   Jos erityiskomitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, se voi puheenjohtajavaltion aloitteesta siirtää asian neuvoston käsiteltäväksi.

16 artikla

Harjoitukset

1.   Euroopan unionin harjoitusten yhteiset kustannukset rahoitetaan Athenen kautta niiden sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan sellaisiin operaatioihin, joiden rahoitukseen kaikki osallistuvat jäsenvaltiot osallistuvat.

2.   Nämä harjoitusten yhteiset kustannukset koostuvat ensinnäkin toiminta-alueelle siirrettävistä tai kiinteistä esikunnista aiheutuvista lisäkustannuksista ja toiseksi lisäkustannuksista, jotka syntyvät EU:lle harjoituksen käyttöön tarjottujen Naton yhteisten voimavarojen käyttämisestä.

3.   Harjoitusten yhteisiin kustannuksiin eivät sisälly kustannukset, jotka liittyvät

a)

pääomahankintoihin, mukaan lukien rakennuksiin, infrastruktuuriin ja varusteisiin liittyvät hankinnat;

b)

harjoitusten suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen, paitsi jos erityiskomitea on ne hyväksynyt;

c)

joukkojen kuljetukseen, kasarmeihin ja majoitukseen.

17 artikla

Rahoitusohje

Jokaiseen päätökseen, jolla neuvosto päättää EU:n sotilasoperaation perustamisesta tai jatkamisesta, on sisällyttävä rahoitusohje kyseisen operaation yhteisten kustannusten kattamiseksi. Hallinnoija arvioi erityisesti unionin sotilasesikunnan ja operaation komentajan avustuksella, jos hän hoitaa tehtävää, operaation yhteisten kustannusten kattamiseksi suunnitellulla ajanjaksolla tarvittavan arvioidun määrän. Hallinnoija ehdottaa määrää puheenjohtajavaltion välityksellä neuvoston elimelle, jonka tehtävänä on käsitellä ehdotusta päätökseksi. Erityiskomitean jäsenet kutsutaan kyseisessä elimessä käytäviin rahoitusohjetta koskeviin keskusteluihin.

6   LUKU

TALOUSARVIO

18 artikla

Talousarvion periaatteet

1.   Euromääräisenä laadittava talousarvio on säädös, jolla ennakoidaan ja hyväksytään kullekin varainhoitovuodelle Athenen hallinnoimat yhteisiin kustannuksiin liittyvät kokonaistulot ja -menot.

2.   Kaikki menot liitetään tiettyyn operaatioon lukuun ottamatta tarvittaessa liitteessä I lueteltuja kustannuksia.

3.   Talousarvioon otetut määrärahat hyväksytään varainhoitovuodeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

4.   Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

5.   Mitään yhteisiin kustannuksiin liittyvää tuloa tai menoa ei voida toteuttaa muutoin kuin osoittamalla se tiettyyn budjettikohtaan ja siihen otettujen määrärahojen rajoissa, paitsi 32 artiklan 5 kohdan nojalla.

19 artikla

Vuotuinen talousarvio

1.   Hallinnoija laatii joka vuosi talousarvioesityksen seuraavaa varainhoitovuotta varten kunkin operaation komentaja avustaessa oman operaationsa osalta.

2.   Esitys sisältää:

a)

arvioidut määrärahat operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi;

b)

arvioidut määrärahat meneillään olevien tai suunniteltujen operaatioiden yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi, tarvittaessa myös jonkun valtion tai kolmannen osapuolen ennakkoon rahoittamien yhteisten kustannusten korvaamiseen tarvittavat määrärahat;

c)

26 artiklassa tarkoitetut alustavat määrärahat;

d)

arvion menojen kattamiseen tarvittavista tuloista.

3.   Maksusitoumus- ja maksumäärärahat jaotellaan osastoihin ja lukuihin, joissa menot ryhmitellään laatunsa tai käyttötarkoituksensa mukaan ja jaotellaan tarvittaessa edelleen momentteihin. Talousarvioesitykseen sisältyy luvuittain tai momenteittain eritelty selvitysosa. Kutakin operaatiota varten on yksi osasto. Yksi osasto on talousarvion yleinen osa, johon kuuluvat operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeiset yhteiset kustannukset.

4.   Kussakin osastossa voi olla luku ”alustavat määrärahat”. Nämä määrärahat otetaan talousarvioon, kun vakavien perusteiden nojalla on epävarmuutta määrärahojen määrästä tai talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamismahdollisuudesta.

5.   Tulot muodostuvat:

a)

osallistuvien jäsenvaltioiden ja rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden rahoitusosuuksista;

b)

sekalaisista tuloista, jotka jaotellaan osaston mukaan ja jotka käsittävät korkotuloja ja myyntituloja sekä edellisen varainhoitovuoden toteutuneen saldon sen jälkeen, kun erityiskomitea on sen määritellyt.

6.   Hallinnoija esittää talousarvioesityksen erityiskomitealle viimeistään 31 päivänä lokakuuta. Erityiskomitea hyväksyy talousarvioesityksen ennen joulukuun 31 päivää. Hallinnoija vahvistaa hyväksytyn talousarvion ja antaa sen tiedoksi osallistuville jäsenvaltioille ja rahoitukseen osallistuville valtioille.

20 artikla

Lisätalousarviot

1.   Väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa hallinnoija voi ehdottaa lisätalousarvioesitystä, myös kun operaatio käynnistetään kesken varainhoitovuoden. Lisätalousarvio laaditaan, esitetään, hyväksytään, vahvistetaan ja annetaan tiedoksi samaa menettelyä noudattaen kuin vuosittainen talousarvio. Erityiskomitea käsittelee esityksen asian kiireellisyyden huomioon ottaen.

2.   Kun lisätalousarvioesitys johtuu uuden operaation käynnistämisestä tai käynnissä olevan operaation talousarvioon liittyvistä muutoksista, hallinnoija ilmoittaa erityiskomitealle kyseisen operaation ennakoiduista kokonaiskustannuksista. Mikäli kustannukset ylittävät merkittävästi asianomaisen rahoitusohjeen, erityiskomitea voi pyytää neuvostoa hyväksymään sen.

3.   Lisätalousarvioesitys, joka johtuu uuden operaation käynnistämisestä, on toimitettava erityiskomitealle neljän kuukauden määräajassa rahoitusohjeen hyväksymisestä, ellei erityiskomitea päätä pidemmästä määräajasta.

21 artikla

Määrärahasiirrot

1.   Hallinnoija voi tarvittaessa operaation komentajan ehdotuksesta suorittaa määrärahasiirtoja. Hallinnoijan on ilmoitettava erityiskomitealle aikomuksestaan vähintään viikko etukäteen edellyttäen, että tämä on mahdollista asian kiireellisyys huomioon ottaen. Erityiskomitean ennakkohyväksyntä vaaditaan kuitenkin silloin, kun:

a)

suunniteltu määrärahasiirto muuttaa operaation ennakoituja kokonaismäärärahoja;

tai

b)

varainhoitokaudelle suunnitellut määrärahasiirrot luvusta toiseen ylittävät 10 prosenttia sen luvun määrärahoista, josta määrärahat siirretään, sellaisina kuin ne on otettu varainhoitovuoden talousarvioon päivänä, jona harkittava määrärahasiirtoehdotus tehdään.

2.   Operaation komentaja voi, katsoessaan sen operaation moitteettoman toiminnan kannalta tarpeelliseksi, kolmen kuukauden kuluessa operaation aloittamispäivästä toteuttaa operaatiolle osoitettujen määrärahojen siirtoja momentilta toiselle ja luvusta toiseen talousarvion osassa ”yhteiset operatiiviset kustannukset”. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

22 artikla

Määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle

1.   Operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat, joita ei ole sidottu, peruutetaan periaatteessa varainhoitovuoden lopussa, jollei 2 kohdassa toisin säädetä.

2.   Athenen hallinnoimien tarvikkeiden ja varusteiden varastointikulujen kattamiseen tarkoitetut määrärahat voidaan siirtää yhden kerran seuraavalle varainhoitovuodelle edellyttäen, että vastaava sitoumus on annettu ennen kuluvan varainhoitovuoden joulukuun 31 päivää. Yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle edellyttäen, että niitä tarvitaan operaatioon, jota ei ole selvitetty loppuun.

3.   Hallinnoijan on annettava edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettäviä sitomattomia määrärahoja koskevat ehdotukset erityiskomitean hyväksyttäväksi ennen helmikuun 15 päivää. Ehdotukset katsotaan hyväksytyiksi, jollei erityiskomitea päätä toisin maaliskuun 15 päivään mennessä.

4.   Edeltävältä varainhoitovuodelta peräisin olevat sidotut määrärahat on siirrettävä seuraavalle varainhoitovuodelle, ja hallinnoijan on ilmoitettava asiasta erityiskomitealle 15 päivään helmikuuta mennessä.

23 artikla

Menojen aikaistettu toteuttaminen

Sen jälkeen kun vuosittainen talousarvio on hyväksytty, määrärahoja voidaan käyttää sitoumusten ja maksujen kattamiseen siinä määrin, kuin se on operaation kannalta välttämätöntä.

7   LUKU

RAHOITUSOSUUDET JA KORVAUKSET

24 artikla

Rahoitusosuuksien määrittäminen

1.   Operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut maksumäärärahat, joita ei voida kattaa sekalaisilla tuloilla, rahoitetaan osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

2.   Yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut maksumäärärahat katetaan operaation rahoitukseen osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksilla.

3.   Operaation rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ovat määrältään yhtä suuret kuin talousarvioon otetut, operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut maksumäärärahat vähennettynä niiden rahoitusosuuksien määrällä, jotka rahoitukseen osallistuvat kolmannet valtiot ovat velvollisia maksamaan samaa operaatiota varten tämän päätöksen 12 artiklan mukaisesti.

4.   Rahoitusosuuksien jakautuminen niiden jäsenvaltioiden kesken, joilta rahoitusosuuksia pyydetään, määräytyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdassa määritellyn bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon ja Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (3) tai muun, sen korvaavan neuvoston päätöksen mukaisesti.

5.   Rahoitusosuuksien laskennassa käytetään unionin hyväksymään viimeisimpään yleiseen talousarvioon liitetyssä taulukossa ”Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajien ja jäsenvaltioiden mukaan” olevassa sarakkeessa ”BKTL-varat” olevia tietoja. Kutakin jäsenvaltiota, jolta rahoitusosuutta pyydetään, koskeva rahoitusosuus on suhteessa kyseisen jäsenvaltion bruttokansantulon (BKTL) osuuteen niiden jäsenvaltioiden, joilta rahoitusosuuksia pyydetään, yhteenlasketusta BKTL:stä.

25 artikla

Rahoitusosuuksien maksuaikataulu

1.   Kun neuvosto vahvistaa rahoitusohjeen EU:n sotilasoperaatiolle, rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot maksavat rahoitusosuuksinaan noin 30 prosenttia rahoitusohjeesta, ellei neuvosto päätä erilaisesta prosenttiosuudesta. Hallinnoijan on esitettävä rahoitusosuuspyynnöt operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti sovittuun enimmäistasoon saakka.

2.   Erityiskomitea voi hallinnoijan ehdotuksesta päättää, että lisärahoitusosuuksia pyydetään ennen operaation lisätalousarvion vahvistamista. Erityiskomitea voi päättää siirtää asian neuvoston toimivaltaisten valmistelevien elinten käsiteltäväksi.

3.   Sen jälkeen kun tiettyä operaatiota varten on vahvistettu lisätalousarvio, jäsenvaltiot maksavat kyseistä operaatiota koskevien 24 artiklan mukaisten rahoitusosuuksiensa jäljellä olevan määrän. Jos operaation suunniteltu kesto on enemmän kuin kuusi kuukautta varainhoitovuodesta, rahoitusosuuksien jäljellä oleva määrä maksetaan kuitenkin kahdessa erässä. Tällöin ensimmäinen erä on maksettava 60 päivän kuluessa operaation aloittamisesta; toinen erä on maksettava määräajassa, jonka erityiskomitea asettaa hallinnoijan ehdotuksesta ottaen huomioon operatiiviset tarpeet. Erityiskomitea voi poiketa tämän kohdan säännöksistä.

4.   Hallinnoija lähettää kirjallisesti sitä vastaavat rahoituspyynnöt kansallisille hallinnoille, joiden yhteystiedot on ilmoitettu hänelle, kun

a)

erityiskomitea on hyväksynyt varainhoitovuoden talousarvion 19 artiklassa säädetyn mukaisesti. Ensimmäinen rahoitusosuuspyyntö kattaa kahdeksan kuukauden operatiiviset tarpeet. Toinen rahoitusosuuspyyntö kattaa rahoitusosuuksien jäljellä oleva määrän ottaen huomioon edellisen varainhoitovuoden toteutuneen saldon, jos erityiskomitea on päättänyt kyseisen saldon ottamisesta nykyiseen talousarvioon sen jälkeen, kun tilintarkastajan lausunto on saatu;

b)

rahoitusohje on vahvistettu 25 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti; tai

c)

lisätalousarvio on hyväksytty 20 artiklassa säädetyn mukaisesti.

5.   Rahoitusosuudet on maksettava 30 päivän kuluessa vastaavan pyynnön lähettämisestä, paitsi uuden varanhoitovuoden talousarviota koskevan ensimmäisen rahoitusosuuspyynnön osalta, jolloin maksamiselle on asetettava 40 päivän määräaika vastaavan rahoitusosuuspyynnön lähettämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän päätöksen muiden säännösten soveltamista.

6.   Kukin rahoitukseen osallistuva valtio vastaa rahoitusosuuksien maksamiseen liittyvistä pankkikuluista omalta osaltaan.

7.   Hallinnoija vahvistaa rahoitusosuudet vastaanotetuiksi.

26 artikla

Ennakkorahoitus

1.   EU:n nopean toiminnan sotilasoperaation yhteydessä rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot maksavat rahoitusosuuksinaan rahoitusohjetta vastaavan määrän. Maksut suoritetaan jäljempänä määritellyllä tavalla sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 3 kohdan soveltamista.

2.   EU:n nopean toiminnan sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi ennakkoon operaatioon osallistuvien jäsenvaltioiden on joko

a)

maksettava Athenea koskevia rahoitusosuuksia ennakkoon; tai

b)

kun neuvosto päättää toteuttaa EU:n nopean toiminnan sotilasoperaation, jonka rahoitukseen ne osallistuvat, maksettava rahoitusosuutensa kyseisen operaation yhteisiin kustannuksiin viiden päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä rahoitusohjeen suuruisena, jollei neuvosto toisin päätä.

3.   Edellä mainittua tarkoitusta varten alustavat määrärahat talousarvion erityiseen osastoon määrittää erityiskomitea, jossa on yksi edustaja kustakin ennakkoon maksavasta jäsenvaltiosta. Nämä alustavat määrärahat katetaan rahoitusosuuksilla, jotka ennakkoon maksavien jäsenvaltioiden on maksettava 90 päivän kuluessa kyseisiä rahoitusosuuksia koskevan pyynnön lähettämisestä.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut mahdolliset alustavat määrärahat, joita käytetään operaatioon, on täydennettävä 90 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

5.   Ennakkoon maksava jäsenvaltio voi erityisolosuhteissa valtuuttaa hallinnoijan käyttämään sen ennakkoon maksettua rahoitusosuutta kyseisen jäsenvaltion rahoitusosuuden kattamiseksi sellaisessa muun kuin nopean toiminnan operaatiossa, johon se osallistuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Kyseisen jäsenvaltion on täydennettävä ennakkoon maksettu rahoitusosuus 90 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

6.   Jos varoja tarvitaan operaatioon, joka ei ole nopean toiminnan operaatio, ennen kuin rahoitusosuuksia kyseiseen operaatioon on vastaanotettu riittävästi:

a)

operaation rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden ennakkoon maksamia rahoitusosuuksia voidaan kyseisten ennakkoon maksaneiden jäsenvaltioiden suostumuksella käyttää enintään 75 prosenttia operaation edellyttämien rahoitusosuuksien kattamiseksi. Kyseisen jäsenvaltion on täydennettävä ennakkoon maksettu rahoitusosuus 90 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

b)

tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa on niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole maksaneet rahoitusosuuksia ennakkoon, maksettava 25 artiklan 1 kohdan mukaiset operaatioon liittyvät rahoitusosuudet kyseisten jäsenvaltioiden suostumuksella viiden päivän kuluessa siitä, kun hallinnoija on lähettänyt sitä koskevan pyynnön.

7.   Sen estämättä, mitä 32 artiklan 3 kohdassa säädetään, operaation komentaja saa sitoa ja maksaa hänen käyttöönsä osoitetut määrärahat.

8.   Jäsenvaltio voi peruuttaa tekemänsä valinnan ilmoittamalla siitä hallinnoijalle vähintään kolme kuukautta etukäteen.

9.   Ennakkoon annetusta rahoituksesta ansaitut korot lasketaan vuosittain ennakkoon maksaneiden jäsenvaltioiden hyväksi ja lisätään niiden alustaviin määrärahoihin. Määristä ilmoitetaan näille jäsenvaltioille osana vuotuista talousarvion hyväksymismenettelyä.

27 artikla

Ennakkomaksujen korvaaminen

1.   Jäsenvaltio, kolmas valtio tai soveltuvin osin kansainvälinen järjestö, jonka neuvosto on valtuuttanut rahoittamaan ennakkoon osan operaation yhteisistä kustannuksista, voi saada Athenelta korvauksen esittämällä hallinnoijalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kyseisen operaation päättymisestä pyynnön, johon on liitetty tarvittavat tositteet.

2.   Korvaus voidaan maksaa vain, jos operaation komentaja, jos tämä hoitaa edelleen tehtävää, ja hallinnoija ovat hyväksyneet sen.

3.   Jos rahoitukseen osallistuvan valtion korvauspyyntö hyväksytään, korvaus voidaan vähentää hallinnoijan kyseiselle valtiolle osoittamasta seuraavasta rahoitusosuuspyynnöstä.

4.   Jos rahoitusosuuspyyntöjä ei ole suunnitteilla, kun pyyntö hyväksytään, tai mikäli hyväksytty korvauspyyntö ylittää suunnitellun rahoitusosuuspyynnön, hallinnoija maksaa korvattavan summan 30 päivän kuluessa ottaen huomioon Athenen käteisvarat ja kyseisen operaation yhteisten kustannusten rahoitustarpeet.

5.   Korvaus maksetaan tämän päätöksen mukaisesti, vaikka operaatio olisi peruttu.

6.   Korvaukseen sisältyy ennakkomaksuna käyttöön annetusta summasta koituvat korot.

28 artikla

Athenen suorittama muiden kuin yhteisiin kustannuksiin kuuluvien menojen hallinnointi

1.   Erityiskomitea voi hallinnoijan, jota avustaa operaation komentaja, tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että tiettyjen operaatioon liittyvien menojen (jäljempänä ’kansallisesti vastattavat kustannukset’) hallinnointi, annetaan Athenelle, vaikka kukin jäsenvaltio vastaakin niistä edelleen omalta osaltaan.

2.   Erityiskomitea voi päätöksellään valtuuttaa operaation komentajan tekemään operaatioon osallistuvien jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvissa tapauksissa kolmansien osapuolten nimissä sopimuksia sellaisten palvelujen ja tarvikkeiden hankkimiseksi, jotka rahoitetaan kansallisesti vastattavina kustannuksina.

3.   Erityiskomitea määrää päätöksellään kansallisesti vastattavia kuluja koskevien ennakkomaksujen yksityiskohdista.

4.   Athene hoitaa sille uskottujen kunkin jäsenvaltion ja asiaankuuluvissa tapauksissa kolmansien osapuolten kansallisesti vastattavien kulujen kirjanpidon. Se lähettää joka kuukausi kullekin jäsenvaltiolle ja asiaankuuluvissa tapauksissa kolmansille osapuolille yhteenvedon jäsenvaltion vastuulla olevista menoista, joita jäsenvaltiolle tai sen henkilöstölle on koitunut edellisen kuukauden kuluessa, ja pyytää tarvittavat varat menojen hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvissa tapauksissa näiden kolmansien osapuolten on maksettava pyydetyt varat Athenelle 30 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

29 artikla

Viivästyskorko

1.   Jos valtio ei ole hoitanut rahoitusta koskevia velvoitteitaan, siihen sovelletaan soveltuvin osin EU:n talousarvio-osuuksien maksamiseen sovellettavia viivästyskorkoja koskevia unionin sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan yhteisön yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) 71 artiklassa.

2.   Jos maksu on myöhässä enintään kymmenen päivää, korkoa ei peritä. Jos maksu on myöhässä enemmän kuin kymmenen päivää, korkoa peritään koko viivästyksen ajalta.

8   LUKU

MENOJEN TOTEUTTAMINEN

30 artikla

Periaatteet

1.   Athenen määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen.

2.   Tulojen ja menojen hyväksyjien tehtävänä on toteuttaa Athenen tuloja ja menoja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja huolehtia siitä, että käsittely on laillista ja asianmukaista. Menojen toteuttamiseksi tulojen ja menojen hyväksyjät tekevät talousarviositoumuksia ja oikeudellisia sitoumuksia, vahvistavat menoja, hyväksyvät niitä maksettavaksi ja valmistelevat määrärahojen käyttöä. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi siirtää tehtäviään tekemällä päätöksen, josta käyvät ilmi

a)

tehtävien hoitajat asianmukaisella tasolla;

b)

siirretyn toimivallan ulottuvuus; ja

c)

edunsaajien mahdollisuus siirtää saamaansa toimivaltaa edelleen toiselle.

3.   Määrärahojen toteuttaminen varmistetaan noudattamalla tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtävien eriyttämisen periaatetta. Tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtäviä ei voi hoitaa sama henkilö. Kaikki Athenen hallinnoimista varoista suoritettavat maksut edellyttävät tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän yhteistä allekirjoitusta.

4.   Kun yhteisten menojen toteuttaminen annetaan jäsenvaltiolle, unionin toimielimelle tai soveltuvin osin kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen toteuttamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän päätöksen soveltamista. Kun hallinnoija toteuttaa menoja suoraan, se noudattaa Euroopan unionin yleisen talousarvion neuvostoa koskevan osan toteuttamiseen sovellettavia sääntöjä.

5.   Hallinnoija voi kuitenkin toimittaa puheenjohtajavaltiolle luonnoksia neuvostolle tai erityiskomitealle annettaviksi ehdotuksiksi yhteisten menojen toteuttamista koskevista säännöistä.

6.   Erityiskomitea voi antaa yhteisten menojen toteuttamista koskevia sääntöjä, jotka poikkeavat 4 kohdasta.

31 artikla

Operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeiset yhteiset kustannukset tai yhteiset kustannukset, joita ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon

Hallinnoija hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten osalta sekä sellaisten yhteisten kustannusten osalta, joita ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon.

32 artikla

Yhteiset operatiiviset kustannukset

1.   Operaation komentaja hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät johtamansa operaation yhteiset operatiiviset kustannukset kattavien menojen osalta. Hallinnoija hoitaa kuitenkin tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät niiden operaation yhteiset operatiiviset kustannukset kattavien menojen osalta, jotka ovat syntyneet yksittäisen operaation valmisteluvaiheen aikana ja jotka Athene toteuttaa suoraan tai jotka liittyvät operaatioon sen aktiivisen vaiheen jälkeen.

2.   Hallinnoija siirtää operaation komentajalle tämän pyynnöstä operaation menojen kattamiseen tarvittavat määrät Athenen pankkitililtä Athenen puolesta avatulle pankkitilille, jonka operaation komentaja on hallinnoijalle ilmoittanut.

3.   Edellä olevasta 18 artiklan 5 kohdasta poiketen rahoitusohjeen hyväksyminen antaa hallinnoijalle ja operaation komentajalle, kummallekin oman toimivaltansa puitteissa, oikeuden sitoa ja maksaa kyseisen operaation menoja enintään 25 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti vahvistettuun prosenttiosuuteen rahoitusohjeesta, ellei neuvosto päätä sitoumusten lisäämisestä.

Erityiskomitea voi hallinnoijan tai operaation komentajan ehdotuksesta ja ottaen huomioon operatiivisen tarpeellisuuden ja kiireellisyyden päättää lisämenojen sitomisesta ja tarvittaessa maksatuksesta. Erityiskomitea voi päättää siirtää puheenjohtajavaltion välityksellä asian neuvoston toimivaltaisten valmisteluelinten käsiteltäväksi, ellei toimintaolosuhteista muuta johdu. Tätä poikkeusta ei sovelleta sen jälkeen, kun kyseisen operaation talousarvio on hyväksytty.

4.   Ennen operaation talousarvion hyväksymistä hallinnoijan ja operaation komentajan tai hänen edustajansa on annettava, kummankin omalta osaltaan, erityiskomitealle kuukausittain selvitys menoista, joita voidaan käsitellä kyseisen operaation yhteisinä menoina. Erityiskomitea voi hallinnoijan, operaation komentajan tai jäsenvaltion ehdotuksesta antaa ohjeet menojen toteuttamiseksi tänä aikana.

5.   Edellä olevasta 18 artiklan 5 kohdasta poiketen operaation komentaja voi, mikäli EU:n sotilasoperaatioon osallistuva henkilöstö on välittömässä hengenvaarassa, ylittää talousarvioon otetut määrärahat toteuttaakseen näiden ihmishenkien säästämiseksi tarvittavat menot. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle mahdollisimman pian. Tässä tapauksessa hallinnoija ehdottaa yhdessä operaation komentajan kanssa tarvittavat määrärahasiirrot ennakoimattomien menojen kattamiseksi. Jos tällaisten menojen riittävää rahoitusta ei voida varmistaa määrärahasiirroin, hallinnoijan on tehtävä ehdotus lisätalousarvioksi.

9   LUKU

YHTEISESTI RAHOITETTUJEN LAITTEISTOJEN JA INFRASTRUKTUURIEN LOPULLINEN KÄYTTÖTARKOITUS

33 artikla

Laitteistot ja infrastruktuurit

1.   Operaation komentaja ehdottaa johtamansa operaation loppuselvitystä varten lopullisen käyttötarkoituksen operaatiota varten yhteisesti rahoitetuille laitteistoille ja infrastruktuureille. Hänen on tarvittaessa ehdotettava erityiskomitealle asiaankuuluvaa arvonalennuskerrointa.

2.   Hallinnoija hallinnoi operaation aktiivisen vaiheen päätyttyä olemassa olevia laitteistoja ja infrastruktuureja ja toteuttaa tarvittavat toimet näiden lopullisen käyttötarkoituksen löytämiseksi. Hänen on tarvittaessa ehdotettava erityiskomitealle asiaankuuluvaa arvonalennuskerrointa.

3.   Erityiskomitea hyväksyy laitteistojen, infrastruktuurien ja muun omaisuuden arvonalennuskertoimet mahdollisimman nopeasti.

4.   Erityiskomitea hyväksyy yhteisesti rahoitettujen laitteistojen ja infrastruktuurien lopullisen käyttötarkoituksen ja ottaa siinä huomioon operatiiviset tarpeet ja rahoitusta koskevat arviointiperusteet. Lopullinen käyttötarkoitus voi olla seuraava:

a)

infrastruktuurit voidaan myydä tai luovuttaa Athenen välityksellä isäntävaltiolle, jäsenvaltiolle tai kolmannelle osapuolelle;

b)

laitteistot voidaan joko myydä Athenen välityksellä jäsenvaltiolle, isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle tai varastoida ja ylläpitää Athenen, jäsenvaltion tai kolmannen osapuolen toimesta käytettäväksi myöhemmässä operaatiossa.

5.   Jos laitteistot ja infrastruktuurit myydään, ne on myytävä niiden markkina-arvosta tai, jos markkina-arvoa ei voida määrittää, oikeasta ja kohtuullisesta hinnasta ottaen huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

6.   Myynti tai luovutus isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle toteutetaan ottamalla tarvittaessa huomioon asiaankuuluvat turvallisuussäännöt.

7.   Jos päätetään, että Athene säilyttää operaatiota varten yhteisesti rahoitetut laitteistot, rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot voivat pyytää muilta osallistuvilta jäsenvaltioilta taloudellista korvausta. Erityiskomitea, joka koostuu kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden edustajista, tekee tarvittavat päätökset hallinnoijan ehdotuksesta.

10   LUKU

KIRJANPITO JA OMAISUUSLUETTELO

34 artikla

Yhteisten operatiivisten kustannusten kirjanpito

Operaation komentaja pitää kirjaa Athenelta saaduista tilisiirroista sekä sitomistaan menoista ja suoritetuista maksuista ja saaduista tuloista sekä pitää yllä omaisuusluetteloa Athenen talousarviosta rahoitetusta irtaimesta omaisuudesta, jota käytetään hänen johtamassaan operaatiossa.

35 artikla

Konsolidoitu kirjanpito

1.   Tilinpitäjä pitää kirjaa maksuun pantavista rahoitusosuuksista ja suoritetuista tilisiirroista. Lisäksi hän laatii kirjanpidon operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisistä yhteisistä kustannuksista välittömästi hallinnoijan vastuulla toteutetuista operatiivisista menoista ja tuloista.

2.   Tilinpitäjä laatii konsolidoidun kirjanpidon Athenen tuloista ja menoista. Kukin operaation komentaja toimittaa hänelle sitä varten tilitiedot sitomistaan menoista ja suorittamistaan maksuista sekä saaduista tuloista.

11   LUKU

TILINTARKASTUS JA TILINPÄÄTÖS

36 artikla

Säännöllinen tiedottaminen erityiskomitealle

Hallinnoija esittää joka kolmas kuukausi erityiskomitealle selvityksen varainhoitovuoden alun jälkeen toteutetuista tuloista ja menoista. Tätä varten on kunkin operaation komentajan toimitettava hallinnoijalle selvitys johtamansa operaation yhteisiin operatiivisiin kustannuksiin liittyvistä menoista.

37 artikla

Tilintarkastuksen suorittamista koskevat edellytykset

1.   Athenen tulojen ja menojen tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden on ennen toimeksiantonsa suorittamista läpäistävä luotettavuusselvitys, jonka perusteella he voivat käsitellä neuvoston hallussa olevia turvallisuusluokiteltuja tietoja ainakin luokkaan ”Secret UE” asti, tai vastaava jäsenvaltion tai Naton teettämä luotettavuusselvitys. Näiden henkilöiden on huolehdittava tilintarkastustehtävän aikana tietoonsa saamien tietojen salassapidosta ja tietosuojasta kyseisiin tietoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2.   Athenen tulojen ja menojen tilintarkastuksesta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada viipymättä ja ilman ennakkovaroitusta tutustua tuloja ja menoja koskeviin asiakirjoihin ja millä tahansa tietovälineillä tallennettuihin tietoihin sekä saada pääsy tiloihin, joissa kyseisiä asiakirjoja ja tietovälineitä säilytetään. He voivat tehdä niistä kopioita. Athenen tulojen ja menojen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden on avustettava hallinnoijaa ja tulojen ja menojen tilintarkastuksesta vastaavia henkilöitä, siinä määrin kuin se on tarpeen näiden toimeksiannon toteuttamiseksi.

38 artikla

Ulkoinen tilintarkastus

1.   Kun Athenen menojen toteuttaminen on annettu jäsenvaltiolle, unionin toimielimelle tai kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen tilintarkastukseen.

2.   Hallinnoija tai hänen nimeämänsä henkilöt voivat kuitenkin koska tahansa suorittaa Athenen operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisiä yhteisiä kustannuksia tai operaation yhteisiä operatiivisia kustannuksia koskevan tilintarkastuksen. Lisäksi erityiskomitea voi koska tahansa hallinnoijan tai jäsenvaltion pyynnöstä nimetä ulkoisia tilintarkastajia, joiden toimeksiannon ja työehdot se määrittää.

3.   Ulkoisia tilintarkastuksia varten perustetaan tilintarkastuslautakunta, johon kuuluu kuusi jäsentä. Erityiskomitea nimittää jäsenet jäsenvaltioiden ehdottamien ehdokkaiden joukosta kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Erityiskomitea voi pidentää jäsenten toimikautta enintään kuudella kuukaudella.

Ehdokkaiden on oltava jäsenvaltion korkeimman kansallisen tilintarkastuselimen jäseniä tai kyseisen elimen suosittelemia, ja heidän on annettava riittävät takuut turvallisuudesta ja riippumattomuudesta. Heidän on oltava tarpeen mukaan käytettävissä Athenen puolesta suoritettaviin tehtäviin. Näissä tehtävissä:

a)

tilintarkastuslautakunnan jäsenten palkan maksaa tilintarkastuselin, jonka palveluksessa he ovat, mutta Athene maksaa heidän virkamatkakulunsa Euroopan unionin vastaavaan palkkaluokkaan kuuluviin virkamiehiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti;

b)

jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan neuvoja muilta kuin erityiskomitealta; tilintarkastustehtävässään tilintarkastuslautakunta ja sen jäsenet ovat täysin riippumattomia ja vastuussa ainoastaan ulkoisen tilintarkastuksen suorittamisesta;

c)

jäsenet selvittävät toimeksiantonsa tulokset vain erityiskomitealle;

d)

jäsenet tarkistavat varainhoitovuoden aikana sekä jälkikäteen paikalla suoritettavilla tarkastuksilla ja kirjapitotositteiden tarkastuksilla, että Athenen rahoittamat menot tai ennakkoon rahoittamat menot on toteutettu sovellettavaa lainsäädäntöä sekä moitteettoman varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen ja että sisäinen valvonta on riittävää.

Tilintarkastuslautakunta valitsee joka vuosi keskuudestaan puheenjohtajan tai jatkaa tämän kautta. Se hyväksyy jäsentensä suorittamiin tilintarkastuksiin sovellettavat säännöt, jotka ovat korkeimpien kansainvälisten normien mukaisia. Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

4.   Erityiskomitea voi tapauskohtaisesti ja erityisin perustein päättää käyttää muita ulkopuolisia elimiä.

5.   Athenen nimissä toimivien tilintarkastajien toteuttamien tilintarkastusten kustannuksia pidetään Athenen vastuulla olevina yhteisinä kustannuksina.

39 artikla

Sisäinen tilintarkastus

1.   Neuvoston pääsihteeri nimittää hallinnoijan ehdotuksesta ja ilmoitettuaan asiasta erityiskomitealle Athenelle sisäisen tilintarkastajan ja vähintään yhden varatilintarkastajan kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran; sisäisillä tilintarkastajilla on oltava tarvittava pätevyys ja heidän on annettava riittävät takuut turvallisuudesta ja riippumattomuudesta. Sisäinen tilintarkastaja ei saa olla tulojen ja menojen hyväksyjä eikä tilinpitäjä; hän ei saa osallistua tilinpäätösten laatimiseen.

2.   Sisäinen tilintarkastaja raportoi hallinnoijalle riskienhallinnasta, esittää riippumattomia lausuntoja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laadusta sekä antaa suosituksia operaatioiden sisäisen valvonnan parantamiseksi ja moitteettoman varainhoidon edistämiseksi. Hänen tehtävänään on muun muassa arvioida sisäisten hallinnointijärjestelmien asianmukaisuutta ja tehokkuutta sekä yksiköiden tuloksellisuutta politiikkojen ja tavoitteiden toteuttamisessa suhteessa niihin liittyviin riskeihin.

3.   Sisäisen tilintarkastajan toimeksianto kattaa kaikki Athenen tulojen kantamiseen tai Athenen välityksellä rahoitettujen menojen toteuttamiseen osallistuvat yksiköt.

4.   Sisäinen tilintarkastaja suorittaa tarpeen mukaan yhden tai useamman tilintarkastuksen varainhoitovuoden aikana. Hän raportoi hallinnoijalle ja ilmoittaa havaintonsa ja suosituksensa operaation komentajalle. Operaation komentaja ja hallinnoija vastaavat tilintarkastusten perusteella annettujen suositusten noudattamisesta.

5.   Hallinnoija toimittaa erityiskomitealle vuosittain sisäistä tilintarkastusta koskevan yhteenvedon, jossa ilmoitetaan tehtyjen sisäisten tilintarkastusten lukumäärä ja tyyppi, tehdyt havainnot, annetut suositukset ja näiden suositusten johdosta toteutetut jatkotoimet.

6.   Lisäksi operaation komentaja huolehtii siitä, että sisäinen tilintarkastaja saa käyttöönsä kaikki hänen johtamaansa operaatiota koskevat tiedot. Sisäinen tilintarkastaja tarkastaa rahoitusta ja talousarviota koskevien järjestelmien ja menettelyjen moitteettoman toiminnan ja huolehtii vankkojen ja tehokkaiden sisäisen valvonnan järjestelmien toimimisesta.

7.   Sisäisen tilintarkastajan työn tulokset ja raportit sekä kaikki niihin liittyvät tositteet saatetaan tilintarkastajakollegion käyttöön.

40 artikla

Vuosittainen tilinpäätös

1.   Kunkin operaation komentaja toimittaa Athenen tilinpitäjälle yhteisiä kustannuksia koskevan vuosittaisen tilinpäätöksen 28 artiklan nojalla ennakkoon rahoitettuja ja takaisin maksettuja menoja koskevan vuosittaisen tilinpäätöksen sekä vuotuisen toimintakertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivään mennessä tai neljän kuukauden kuluessa sen operaation päättymisestä, jonka komentaja hän on, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

2.   Hallinnoija laatii tilinpitäjän ja kunkin operaation komentajan avustuksella tilinpäätökset ja vuotuisen toimintakertomuksen ja toimittaa ne erityiskomitealle ja tilintarkastuslautakunnalle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan toukokuun 15 päivään mennessä.

3.   Tilintarkastuslautakunta toimittaa kahdeksan viikon kuluessa tilinpäätöksen toimittamisesta erityiskomitealle tilintarkastajan lausunnon, ja hallinnoija toimittaa tilinpitäjän ja kunkin operaation komentajan avustuksella erityiskomitealle Athenen tarkastetut tilinpäätösasiakirjat.

4.   Tilintarkastuslautakunta toimittaa erityiskomitealle varainhoitovuotta seuraavan syyskuun 30 päivään mennessä tilintarkastuslautakunnan kertomuksen, ja erityiskomitea tarkastelee kertomusta, tilintarkastajan lausuntoa ja tilinpäätösasiakirjoja vastuuvapauden antamiseksi hallinnoijalle, tilinpitäjälle ja kunkin operaation komentajalle.

5.   Tilinpitäjä ja kukin operaation komentaja säilyttävät kumpikin omalla tasollaan kirjanpidon ja omaisuusluettelon kokonaisuudessaan viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona niitä koskeva vastuuvapaus on myönnetty. Operaation päätyttyä operaation komentaja huolehtii kaiken kirjanpidon ja omaisuusluettelon toimittamisesta tilinpitäjälle.

6.   Erityiskomitea tekee päätöksen, jolla varainhoitovuoden toteutunut saldo siirretään tilien hyväksymisen jälkeen lisätalousarvion avulla tilanteen mukaan tuloina tai menoina seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon. Erityiskomitea voi kuitenkin tehdä päätöksen, jonka mukaan edellä mainittu toteutunut saldo siirretään sen jälkeen, kun se on saanut tilintarkastajan lausunnon tilintarkastuslautakunnalta.

7.   Se osa varainhoitovuoden toteutunutta saldoa, joka on peräisin operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen määrärahojen toteuttamisesta, kirjataan osallistuvien jäsenvaltioiden seuraaviin rahoitusosuuksiin.

8.   Se osa toteutunutta saldoa, joka on peräisin tietyn operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen määrärahojen toteuttamisesta, kirjataan kyseisen operaation rahoitukseen osallistuneiden jäsenvaltioiden seuraaviin rahoitusosuuksiin.

9.   Jos korvausta ei voida toteuttaa tekemällä vähennys Athenesta johtuviin rahoitusosuuksiin, toteutunut saldo palautetaan asianomaisille jäsenvaltioille korvausvuoden BKTL-kertoimen mukaisesti.

10.   Jokainen operaatioon osallistuva jäsenvaltio voi antaa hallinnoijalle, tarvittaessa operaation komentajan välityksellä, kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä tiedot operaatiosta sille edellisenä varainhoitovuonna aiheutuneista lisäkustannuksista. Nämä tiedot on eriteltävä siten, että päämenoerät käyvät ilmi. Hallinnoija kokoaa tiedot yhteen ja antaa erityiskomitealle yleiskatsauksen operaation lisäkustannuksista.

41 artikla

Operaation tilinpäätös

1.   Kun operaatio on loppuun suoritettu, erityiskomitea voi hallinnoijan tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että hallinnoija antaa tilinpitäjän ja kyseisen operaation komentajan avustuksella erityiskomitealle operaation tilinpäätöksen ainakin sen loppuunsuorittamispäivään asti ja, jos mahdollista, loppuselvityspäivään asti. Hallinnoijalle annettavan määräajan on oltava vähintään neljä kuukautta operaation loppuunsuorittamispäivästä.

2.   Jos operaation tilinpäätökseen ei voida annetussa määräajassa sisällyttää operaation likvidaatioon liittyviä tuloja ja menoja, nämä kirjataan Athenen tilinpäätökseen, ja erityiskomitea käsittelee ne 40 artiklassa säädetyn menettelyn yhteydessä.

3.   Erityiskomitea hyväksyy tilintarkastuslautakunnan lausunnon perusteella sille annetun operaation tilinpäätöksen. Se antaa kyseistä operaatiota koskevan vastuuvapauden hallinnoijalle, tilinpitäjälle ja operaation komentajalle.

4.   Jos korvausta ei voida toteuttaa tekemällä vähennys Athenesta johtuviin rahoitusosuuksiin, toteutunut saldo palautetaan asianomaisille jäsenvaltioille korvausvuoden BKTL-kertoimen mukaisesti.

12   LUKU

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

42 artikla

Vastuu

1.   Edellytykset, jotka koskevat operaation komentajan, hallinnoijan ja erityisesti unionin toimielinten tai jäsenvaltioiden käyttöön asettaman muun henkilöstön kurinpidollista ja rikosoikeudellista vastuuta talousarvion täytäntöönpanoa koskevan virheen tai laiminlyönnin vuoksi, määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa. Lisäksi Athene voi joko omasta aloitteestaan tai rahoitukseen osallistuvan valtion pyynnöstä saattaa edellä mainitun henkilöstön siviilioikeudelliseen vastuuseen.

2.   Rahoitukseen osallistuva valtio ei missään tapauksessa voi saattaa unionia eikä neuvoston pääsihteeriä vastuuseen sen johdosta, miten hallinnoija, tilinpitäjä tai heitä avustavat henkilöt ovat tehtäviään hoitaneet.

3.   Rahoitukseen osallistuvat valtiot vastaavat Athenen välityksellä mahdollisesta sopimukseen perustuvasta vastuusta, joka perustuu talousarvion toteuttamiseksi tehtyihin sopimuksiin. Sopimukseen perustuva vastuu määräytyy kyseiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaan.

4.   Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun osalta rahoitukseen osallistuvat valtiot korvaavat Athenen välityksellä jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden ja operaatioalueella voimassa olevien joukkoja koskevien henkilöstösääntöjen mukaisesti vahingot, joita operaatio, kriisiorganisaatioon kuuluvat operaatioesikunnat, joukkojen esikunnat ja operaatioon asetetut puolustushaarojen yhteisesikunnat, joiden kokoonpanon operaation komentaja hyväksyy, tai niihin määrätyt henkilöt ovat tehtäviään hoitaessaan aiheuttaneet.

5.   Rahoitukseen osallistuva valtio ei missään tapauksessa voi saattaa unionia tai jäsenvaltioita vastuuseen talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä tehdyistä sopimuksista tai niistä vahingoista, joita kriisiorganisaatioon kuuluvat yksiköt ja osastot, joiden kokoonpanon operaation komentaja hyväksyy, tai niihin määrätyt henkilöt ovat tehtäviään hoitaessaan aiheuttaneet.

43 artikla

Uudelleentarkastelu ja tarkistaminen

Tätä päätöstä kokonaisuutena tai sen osia, liitteet mukaan luettuina, tarkastellaan tarvittaessa uudelleen jäsenvaltion pyynnöstä tai kunkin operaation jälkeen. Sitä tarkistetaan vähintään kolmen vuoden väliajoin. Uudelleentarkastelun tai tarkistamisen yhteydessä voidaan käyttää apuna kaikkia hyödyllisiä asiantuntijoita, erityisesti Athenen hallintoelimiä.

44 artikla

Loppusäännökset

Kumotaan päätös 2008/975/YUTP.

45 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68.

(2)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 96.

(3)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


LIITE I

ATHENEN VASTUULLA KAIKISSA TAPAUKSISSA OLEVAT YHTEISET KUSTANNUKSET

Jos seuraavia yhteisiä kustannuksia ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon, erityiskomitea voi päättää niitä vastaavien määrärahojen merkitsemisestä vuosittaisen talousarvion yleiseen osaan. Nämä määrärahat olisi mahdollisuuksien mukaan merkittävä momentteihin, joista käy ilmi se operaatio, joihin määrärahat parhaiten liittyvät.

1.

Operaation komentajan ja hänen alaistensa virkamatkakulut, jotka ovat aiheutuneet operaation tilinpäätöksen toimittamisesta erityiskomitealle.

2.

Athenen kautta maksettavat vahingonkorvaukset ja vahingonkorvausvaatimuksista ja oikeustoimista aiheutuneet kustannukset.

3.

Operaatiota varten yhteisesti hankittujen tarvikkeiden varastoinnista aiheutuvat kustannukset (yhteys tiettyyn operaatioon on ilmoitettava silloin, kun nämä kustannukset merkitään vuosittaisen talousarvion yleiseen osaan).

Vuosittaisen talousarvion yleiseen osaan voidaan tarvittaessa merkitä määrärahoja seuraavien yhteisten kustannusten kattamiseksi operaatioissa, joiden rahoitukseen operaatioon osallistuvat jäsenvaltiot osallistuvat:

1.

Pankkikulut;

2.

Tilintarkastuskustannukset;

3.

Yhteiset kustannukset, jotka liittyvät operaation valmisteluvaiheeseen liitteessä II määritellyn mukaisesti.

4.

Kustannukset, jotka liittyvä Athenen kirjanpito- ja varojenhallintajärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.


LIITE II

ATHENEN VASTUULLA OLEVAT OPERAATION VALMISTELUVAIHEESEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Sotilas- ja siviilihenkilöstön tiettyä EU:n sotilasoperaatiota varten suorittamiin tilanteenkartoitustehtäviin ja valmisteluihin (erityisesti tiedonkeruutehtävät ja tiedustelu) liittyvät lisäkustannukset: kuljetus, majoitus, operatiivisten viestintäkeinojen käyttö, paikallisen siviilihenkilöstön (tulkit, ajoneuvon kuljettajat jne.) palkkaus operaation toteuttamista varten.

Lääkintä: sotilas- ja siviilihenkilöstön tiettyä EU:n sotilasoperaatiota varten suorittamiin tilanteenkartoitustehtäviin ja valmisteluihin osallistuvien henkilöiden lääkinnällisistä syistä tapahtuvan kiireellisen evakuoinnin (Medevac) kustannukset, jos lääkinnällistä hoitoa ei voida antaa operaatioalueella.


LIITE III

A   OSA

ATHENEN VASTUULLA AINA OLEVAT OPERAATIOIDEN AKTIIVISEEN VAIHEESEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Jäljempänä määritellyt operaation toteuttamiseksi välttämättömät lisäkustannukset ovat kaikkien unionin sotilasoperaatioiden osalta Athenen vastuulla yhteisinä operatiivisina kustannuksina.

1.   EU-johtoisten operaatioiden (siirrettävistä tai kiinteistä) esikunnista aiheutuvat lisäkustannukset

1.1

Niiden esikuntien määritelmät, joiden lisäkustannukset rahoitetaan yhteisesti:

a)   Esikunta: esikunta, operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) määritetyt olennaiset johto- ja tukiyksiköt.

b)   Operaatioesikunta: kiinteä, operaatioalueen ulkopuolella sijaitseva operaation komentajan esikunta, joka vastaa EU-joukkojen kokoamisesta, sijoittamisesta, ylläpitämisestä ja paluusta.

Tietyn operaation operaatioesikunnan osalta sovellettavaa yhteisten kustannusten määritelmää sovelletaan myös neuvoston pääsihteeristöön, Euroopan ulkosuhdehallintoon ja Atheneen, siltä osin kuin niiden toiminta liittyy suoraan kyseiseen operaatioon.

c)   Joukkojen esikunta: operaatioalueelle sijoitettujen EU-joukkojen johtamisesta vastaava esikunta.

d)   Puolustushaaraesikunta: operaation käyttöön asetetun EU:n komentajan (esim. maa-, meri- ja ilmavoimien sekä muiden erikoisjoukkojen komentajat, joiden käyttöön asettaminen saatetaan katsoa tarpeelliseksi operaation luonteesta riippuen) esikunta.

1.2

Yhteisesti rahoitettavien lisäkustannusten määritelmä:

a)   Kuljetuskustannukset: kuljetukset operaatioalueelle ja -alueelta joukkojen esikuntien ja puolustushaaraesikuntien sijoittamista, ylläpitoa ja paluuta varten.

b)   Matkat ja majoitus: operaation kannalta välttämättömien operaatioesikunnan virkamatkojen matka- ja majoituskustannukset; operaatioalueelle sijoitettujen esikuntien henkilöstön virkamatkoista Brysseliin ja/tai operaatioon liittyviin kokouksiin aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset.

c)   Esikuntien kuljetukset ja matkustaminen (päivärahat pois lukien) esikuntien operaatio-alueella: ajoneuvokuljetuksiin ja muilla keinoilla matkustamiseen liittyvät menot sekä rahtikulut, kansallisten vahvistusten ja vierailijoiden kuljetus mukaan lukien; polttoaineen lisäkustannukset tavanomaisten operaatioiden kustannusten lisäksi; lisäajoneuvojen vuokraus; vastuuvakuutukset, joita tietyt maat edellyttävät alueellaan operaatioita toteuttavilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

d)   Hallinto: ylimääräiset toimisto- tai majoitustarvikkeet, sopimuksiin perustuvat palvelut ja yleiset peruspalvelut, esikuntien rakennusten ylläpitokustannukset.

e)   Esikuntiin operaatiota varten palkattu siviilihenkilöstö: tavanomaisten operatiivisten tarpeiden lisäksi tarvittava unionissa työskentelevä siviilihenkilöstö, kansainvälinen henkilöstö ja operaatioalueella palkattu paikallinen henkilöstö (mukaan lukien mahdolliset ylityökorvaukset).

f)   Esikuntien ja esikuntien ja suoraan niiden alaisten joukkojen välinen viestintä: täydentävän tietotekniikka- ja viestintälaitteiston hankintaan ja käyttöön tarvittavat pääomamenot sekä suoritetuista palveluista aiheutuvat kustannukset (modeemien, puhelinyhteyksien, satelliittipuhelinten, kryptofaksien, suojattujen yhteyksien, internetyhteyksien, tiedonsiirtolinjojen, lähiverkkojen jne. vuokraus ja ylläpito).

g)   Kasarmit ja majoitus / infrastruktuuri: tarvittaessa esikuntien operaatioalueella tarvitsemien rakennelmien ja laitteiden hankinnasta, vuokraamisesta ja kunnostamisesta (rakennusten, suojien, telttojen vuokraus) aiheutuvat menot.

h)   Yleisölle tiedottaminen: tiedotuskampanjoihin ja tiedotusvälineille tiedottamiseen liittyvät menot operaatioesikunnassa ja joukkojen esikunnassa operaatioesikunnan laatiman tiedotusstrategian mukaisesti.

i)   Edustus ja edustaminen: edustuskulut; esikunnan tasolla operaation toteuttamiseen tarvittavat menot.

2.   Joukkojen yleisestä tukemisesta aiheutuvat lisäkustannukset:

Jäljempänä määritellyt kustannukset, jotka syntyvät joukkojen operaatioalueelle sijoittamisen seurauksena:

a)   Joukkojen sijoittamiseen liittyvät työt / infrastruktuurit: menot, jotka ovat aivan välttämättömiä, jotta joukot kokonaisuudessaan voivat suorittaa tehtävänsä (yhteisessä käytössä olevat lentokentät, rautatiet, satamat, tärkeimmät logistiset reitit, mukaan lukien purkamispaikat ja eteentyönnetyt kokoontumispaikat; veden kartoitus, vedenotto, -käsittely, -jakelu ja -poisto, vesi- ja energiahuolto, maansiirtotyöt ja joukkojen suojelu paikan päällä, varastointitilat erityisesti polttoaineille ja ampumatarvikkeille, logistiset kokoontumispaikat, yhteisesti rahoitettujen infrastruktuurien tekninen tuki).

b)   Tunnusmerkinnät: erityiset tunnusmerkinnät, Euroopan unionin henkilöllisyystodistukset, henkilökortit, mitalit, Euroopan unionin väreissä olevat liput tai muut joukkojen tai esikunnan tunnisteet (vaatteet, päähineet tai univormut pois lukien).

c)   Lääkintäpalvelut, -rakennelmat ja -laitteet: lääkinnällisistä syistä tapahtuva kiireellinen evakuointi (Medevac). Luokkien 2 ja 3 palvelut, rakennelmat ja laitteet operaatioalueella, esim. lentokentät ja purkusatamat operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) hyväksytyn mukaisesti.

d)   Tietojen hankkiminen: satelliittikuvat tiedustelua varten operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) hyväksytyn mukaisesti, jos niitä ei voida rahoittaa Euroopan unionin satelliittikeskuksen talousarviosta.

3.   Lisäkustannukset, joita aiheutuu EU:lle Naton EU-johtoisen operaation käyttöön tarjoamien yhteisten voimavarojen käyttämisestä.

Kustannukset, jotka syntyvät EU:lle, kun johonkin sen sotilasoperaatioon sovelletaan niitä EU:n ja Naton välisiä sopimuksia, jotka koskevat Naton EU-johtoiselle operaatiolle tarjoamien yhteisten voimavarojen luovuttamista, valvontaa sekä palauttamista tai takaisinpyyntöä. Korvaukset Natolta EU:lle.

4.   Lisäkustannukset, joita aiheutuu unionille niistä yhteisten menojen luetteloon sisältyvistä tavaroista, palveluista ja töistä, jotka jäsenvaltio, unionin toimielin, kolmas valtio tai kansainvälinen järjestö on tarjonnut EU-johtoisen operaation käyttöön 11 artiklassa tarkoitetun järjestelyn mukaisesti. Korvaukset valtiolta, unionin toimielimeltä tai kansainväliseltä järjestöltä tällaisen järjestelyn pohjalta.

B   OSA

ATHENEN VASTUULLA NEUVOSTON NIIN PÄÄTTÄESSÄ OLEVAT TIETYN OPERAATION AKTIIVISEEN VAIHEESEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Kuljetuskustannukset: kuljetukset operaatioalueelle ja -alueelta operaatioon tarvittavien joukkojen sijoittamista, ylläpitoa ja paluuta varten.

Monikansallisten tehtäväkohtaisten joukkojen esikunta: operaatioalueelle sijoitettujen EU: n tehtäväkohtaisten joukkojen monikansallinen esikunta.

C   OSA

ATHENEN VASTUULLA OLEVAT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET TAPAUKSISSA, JOISSA OPERAATION KOMENTAJA ON NIITÄ PYYTÄNYT JA ERITYISKOMITEA ON NE HYVÄKSYNYT

a)   Kasarmit ja majoitus / infrastruktuuri: operaatioon tarvittavien joukkojen operaatioalueella tarvitsemien rakennelmien ja laitteiden hankinnasta, vuokraamisesta ja kunnostamisesta (rakennusten, suojien, telttojen vuokraus) aiheutuvat menot.

b)   Välttämättömät lisävarusteet: operaation toteuttamisen kannalta välttämättömän erityislaitteiston ennalta suunnittelematon vuokraaminen tai hankinta operaation kuluessa edellyttäen, että hankittua laitteistoa ei palauteta kotimaahan operaation päätyttyä.

c)   Lääkintäpalvelut, -rakennelmat ja -laitteet: luokan 2 palvelut, rakennelmat ja laitteet operaatioalueella, liitteessä III olevassa A osassa mainittuja lukuun ottamatta.

d)   Tietojen hankkiminen: tietojen hankkiminen (satelliittikuvat, operaatioalueen tiedustelutiedot, taktinen tiedustelu ja valvonta (ISR), mukaan lukien ilmasta maahan (AGSR), henkilötiedustelu).

e)   Muut olennaiset operaatioalueen voimavarat: miinanraivaus operaatioalueella, jos se on tarpeen operaation kannalta; kemiallinen, biologinen, säteily- ja ydinturva; operaatioalueelta kerättyjen aseiden ja ammusten varastointi ja tuhoaminen.


LIITE IV

ATHENEN VASTUULLA OLEVIEN OPERAATION LOPPUSELVITYKSEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Kustannukset lopullisen käyttötarkoituksen löytämisestä operaatiota varten yhteisesti rahoitetuille laitteistoille ja infrastruktuureille.

Lisäkustannukset operaation tilinpäätöksen laatimisesta. Hyväksyttävät yhteiset kustannukset määritetään liitteen III mukaisesti ottaen huomioon, että tilinpäätöksen laatimiseen tarvittava henkilöstö kuuluu operaatioesikuntaan senkin jälkeen, kun tämä on lopettanut toimintansa.


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/54


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/872/YUTP,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2011,

niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon saattamisesta ajan tasalle, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sekä päätöksen 2011/430/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä joulukuuta 2001 yhteisen kannan 2001/931/YUTP erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/430/YUTP niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon saattamisesta ajan tasalle, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa (2).

(3)

Yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti on tarpeen tarkastella perusteellisesti uudelleen luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan päätöstä 2011/430/YUTP.

(4)

Tässä päätöksessä esitetään neuvostossa suoritetun uudelleentarkastelun tulos niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa.

(5)

Neuvosto on todennut, että henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, ovat sekaantuneet terroritekoihin yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että toimivaltainen viranomainen on tehnyt kyseisiä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan, mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja että näihin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava kyseisessä yhteisessä kannassa säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi tämän mukaisesti saatettava ajan tasalle ja päätös 2011/430/YUTP olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, on tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan päätös 2011/430/YUTP.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUVL L 188, 19.7.2011, s. 47.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

1.   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11. elokuuta 1960 Iranissa. Passi: D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), syntynyt 1.2.1966 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

3.

ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahmane), syntynyt 17.10.1964 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

5.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

6.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6. tai 15. maaliskuuta 1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen. Passi: C2002515 (Iran); passi: 477845448 (Amerikan yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin nro: 07442833, voimassa 15. maaliskuuta 2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), syntynyt 18.8.1969 Constantinessa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

9.

ASLI, Rabah, syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), synt. 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat) – Hofstadgroep-ryhmän jäsen

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), syntynyt 1.2.1972 Algeriassa – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), syntynyt 1.6.1970 Algeriassa –al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, syntynyt 10.9.1971 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin nro 488555

16.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), syntynyt 26.12.1974 Hussein Deyssa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

17.

NOUARA, Farid, syntynyt 25.11.1973 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

18.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), syntynyt 11.9.1968 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

19.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), syntynyt 23.6.1963 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

20.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), syntynyt 14.6.1974 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

21.

SENOUCI, Sofiane, syntynyt 15.4.1971 Hussein Deyssa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

22.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

23.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa (Iran)

24.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), syntynyt 11. maaliskuuta 1957 Iranissa. Iranin kansalainen. Passi: 008827 (Iranin diplomaattipassi), myönnetty 1999. Sotilasarvo: kenraalimajuri.

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), syntynyt 21.4.1964 Blidassa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), synt. 6.3.1985 Amersfoortissa (Alankomaat), passin nro NE8146378 (Alankomaat) – Hofstadgroep-ryhmän jäsen

2.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Abu Nidal Organisation –ANO (alias Fatah Revolutionary Council, alias Arab Revolutionary Brigades, alias Black September/Musta syyskuu, alias Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa marttyyrien prikaati

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Filippiinien kommunistinen puolue, mukaan lukien New People's Army – NPA

7.

Gama'a al-Islamiyya (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group – IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front)

9.

Hamas, mukaan lukien Hamas-Izz al-Din al-Qassem

10.

Hizbul Mujahideen – HM

11.

Hofstadgroep-ryhmä

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development

13.

International Sikh Youth Federation – ISYF

14.

Khalistan Zindabad Force – KZF

15.

Kurdistanin työväenpuolue – PKK (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

16.

Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit – LTTE

17.

Ejército de Liberación Nacional (Kansallinen vapautusarmeija)

18.

Palestiinan islamilainen jihad – Palestinian Islamic Jihad – PIJ

19.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama – Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP

20.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (alias PFLP – General Command, PFLP-GC)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat)

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), alias Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party)

23.

Sendero Luminoso – SL (Loistava polku)

24.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons, alias Kurdistan Freedom Hawks)


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2011,

valvottujen aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9196)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin- italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2011/873/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioniin tuotujen valvottavien aineiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen on rajoitettu asetuksen (EY) N:o 1005/2009 16 artiklalla.

(2)

Lisäksi komissio määrittää muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallitut käyttömäärät ja päättää, mitkä yritykset voivat käyttää näitä aineita.

(3)

Välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallittujen kiintiöiden jakamisessa on varmistettava, että 10 artiklan 6 kohdan rajoituksia noudatetaan soveltaen Euroopan parlamentin ja neuvoston otsonikerrosta heikentävistä aineista antaman asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti unionissa laboratorio- ja analyysiaineina käytettäviksi sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamiseen sovellettavasta mekanismista 1 päivänä kesäkuuta 2011 annettua komission asetusta (EU) N:o 537/2011 (2). Koska näihin määrällisiin rajoituksiin on sisällytetty myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallitut osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt, kyseisen jaon olisi katettava myös osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuottaminen ja tuonti näihin tarkoituksiin.

(4)

Komissio on julkaissut ilmoituksen yrityksille, jotka aikovat tuoda Euroopan unioniin tai viedä Euroopan unionista otsonikerrosta heikentäviä valvottavia aineita vuonna 2012, ja yrityksille, jotka aikovat hakea vuodeksi 2012 kiintiötä tällaisille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäville aineille (2011/C 75/05) (3), ja ottanut vastaan ilmoituksia suunnitelluista tuontimääristä vuonna 2012.

(5)

Määrälliset rajoitukset ja kiintiöt olisi vahvistettava 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliselle ajalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyssä Montrealin pöytäkirjassa määritellyn vuosittaisen raportointijakson mukaisesti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavat määrät

1.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty I ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (kloorifluorihiilivedyt 11, 12, 113, 114 ja 115) ja II ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (muut täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 11 185 000 ODP-kiloa.

2.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty III ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (halonit) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 15 761 510 ODP-kiloa.

3.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty IV ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (hiilitetrakloridi) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 8 800 220 ODP-kiloa.

4.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty V ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (1,1,1-trikloorietaani) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 1 000 015 ODP-kiloa.

5.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty VI ryhmässä lueteltujen valvottujen aineiden (metyylibromidi) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 889 320 ODP-kiloa.

6.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty VII ryhmässä lueteltujen valvottujen aineiden (osittain halogenoidut bromifluorihiilivedyt) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 1 065,8 ODP-kiloa.

7.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty VIII ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 4 581 681,8 ODP-kiloa.

8.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty IX ryhmässä lueteltujen valvottavien aineiden (bromikloorimetaani) määrä, jonka saa vuonna 2012 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 294 012 ODP-kiloa.

2 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien kiintiöiden jakaminen

1.   Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä I luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

2.   Halonien kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä II luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

3.   Hiilitetrakloridin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä III luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

4.   1,1,1-trikloorietaanin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä IV luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

5.   Metyylibromidin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä V luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

6.   Osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä VI luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

7.   Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä VII luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

8.   Bromikloorimetaanin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi liitteessä VIII luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

9.   Yritysten yksittäiset kiintiöt vahvistetaan liitteessä IX.

3 artikla

Laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tarkoitetut kiintiöt

Yrityksille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2012 käytettävien valvottavien aineiden tuonti- ja tuotantokiintiöt jaetaan liitteessä X.

Näille yrityksille myönnetyt enimmäismäärät, jotka voidaan tuottaa tai tuoda laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2012, vahvistetaan liitteessä XI.

4 artikla

Voimassaoloaika

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Saksa

 

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent ME11 5EL

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Ranska

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

 

Alfa Agricultural Supplies (SA)

73, Ethnikis Antistaseos Str,

152 31 Chalandri,

Athens

Kreikka

 

Arkema France S.A.

420, rue d'Estienne D'Orves

92705 Colombes Cedex

Ranska

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Espanja

 

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Ranska

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Ranska

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Saksa

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Saksa

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Alankomaat

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Saksa

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Ranska

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italia

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italia

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgia

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Alankomaat

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Saksa

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674–506 Loures

Portugali

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Alankomaat

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Espanja

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Saksa

 

LPG Tecnicas en Extinción de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107–109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Espanja

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Saksa

 

Mexichem UK Ltd.

BOX 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

Box 10.000

1780 CA Den Helder

Alankomaat

 

Panreac Quimica S.A.U

Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Espanja

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80–392 Gdańsk

Puola

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italia

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italia

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51–180 Wrocław

Puola

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italia

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Saksa

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle d'abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Ranska

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Saksa

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Ranska

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Ranska

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italia

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italia

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italia

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Saksa

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Saksa

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 147, 2.6.2011, s. 4.

(3)  EUVL C 75, 9.3.2011, s. 4.


LIITE I

I JA II   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi ja prosessireagensseiksi tarkoitettujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


LIITE II

III   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi ja kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen halonien tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extinción de Incendios (ES)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


LIITE III

IV   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitetun hiilitetrakloridin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


LIITE IV

V   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitetun 1,1,1-trikloorietaanin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Arkema (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


LIITE V

VI   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitetun metyylibromidin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Albemarle Europe (BE)

Alfa Agricultural Supplies (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


LIITE VI

VII   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitettujen osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

ABCR Dr. Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


LIITE VII

VIII   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi ja prosessireagensseiksi tarkoitettujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


LIITE VIII

IX   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitetun bromikloorimetaanin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Yritys

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


LIITE IX

(Luottamuksellinen – ei julkaistavaksi)


LIITE X

Yritykset, joilla on oikeus tuottaa tai tuoda valvottuja aineita laboratorio- ja analyysitarkoituksiin

Laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä valvottuja aineita koskevat kiintiöt jaetaan seuraaville yrityksille:

Yritys

Airbus Operations (FR)

Arkema France SA (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA (IT)


LIITE XI

(Luottamuksellinen – ei julkaistavaksi)


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2011,

sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9232)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/874/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan johdantolauseen ja b alakohdan ja 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin unioniin. Asetusta sovelletaan muun muassa koiriin, kissoihin ja fretteihin.

(2)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset koirien, kissojen ja frettien unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin suuntautuvassa tuonnissa. Siinä säädetään, että kyseisten eläinten tuontiin sovellettavien edellytysten on vastattava vähintään asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistettuja edellytyksiä.

(3)

Tällaisessa tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset vaihtelevat alkuperämaana olevan kolmannen maan ja määränpääjäsenvaltion raivotautitilanteen mukaan.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään, että koirille, kissoille ja freteille, jotka tulevat muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetelluista kolmansista maista, on annettava raivotautirokotus, kun taas niille, jotka tulevat muista kolmansista maista, on tehtävä myös maahantuloa edeltävä raivotautiverikoe.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään, että joulukuun 31 päivään 2011 asti koirat, kissat ja fretit, jotka tulevat Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetelluista kolmansista maista, on rokotettava ja niille on tehtävä maahantuloa edeltävä raivotautiverikoe kansallisten sääntöjen mukaisesti, kun taas ne, jotka tulevat muista kolmansista maista, on asetettava saapumisen jälkeen karanteeniin kansallisten sääntöjen mukaisesti.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään myös, että joulukuun 31 päivään 2011 asti Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat edellyttää rakkulamatotaudin osalta sekä Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta puutiaisten osalta tiettyjen ylimääräisten kansallisten vaatimusten noudattamista alueelleen tuotavien koirien, kissojen ja frettien suhteen.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta 14 päivänä heinäkuuta 2011 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 (3) hyväksyttiin Echinococcus multilocularis -tartuntaan liittyvän jatkuvan terveydensuojelun takaamiseksi Irlannissa, Maltalla, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

(8)

Terveystodistuksen mallin vahvistamisesta kaupankäyntitarkoituksessa tapahtuvaa koirien, kissojen, hillerien ja frettien yhteisöön tuomista varten 29 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/595/EY (4) säädetään, että kyseisten eläinten tuonti sallitaan kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa taikka sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (5) liitteessä II. Myös päätöksessä 2004/595/EY säädetään, että kyseisten eläinten mukana on oltava päätöksen liitteessä esitetyn mallin mukainen todistus.

(9)

Päätöksen 2004/595/EY liitteessä esitetty malli on yksilökohtainen todistus, joka myönnetään kunkin asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetellusta kolmannesta maasta tulevan koiran, kissan tai fretin jäsenvaltioon tuloa varten.

(10)

Vaikka kyseinen todistus riittää kyseisten, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II luetelluista kolmansista maista tulevien eläinten tuloon muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sitä ei hyväksytä, kun kyseisten eläinten määränpää on Irlanti, Ruotsi tai Yhdistynyt kuningaskunta, vaan näissä maissa ne asetetaan saapumisen jälkeen karanteeniin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(11)

Koska tietyillä maahantuojilla on ollut päätöksessä 2004/595/EY vahvistetun yksilökohtaisen todistusmallin käyttöön liittyviä ongelmia, tämä todistusmalli on tarpeen korvata toisella, jota voidaan käyttää lähetyksen muodostuessa useammasta kuin yhdestä eläimestä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 12 artiklan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin, enimmäismäärän osalta 6 päivänä toukokuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 388/2010 (6) mukaan yli viiden koiran, kissan tai fretin muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin unioniin kolmansista maista on sovellettava direktiivin 92/65/ETY mukaisia eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja tarkastuksia.

(13)

Koska koirien, kissojen ja frettien tuonnista sekä yli viiden tällaisen eläimen muusta kuin kaupallisesta kuljetuksesta unioniin aiheutuvat riskit eivät eroa toisistaan, on syytä ottaa käyttöön yhteinen terveystodistus tällaisten eläinten tuonnissa ja yli viiden tällaisen eläimen muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa tai asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II luetelluista kolmansista maista.

(14)

Unionin lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi terveystodistusmallissa, jota käytetään koirien, kissojen ja frettien tuonnissa unioniin, pitäisi ottaa huomioon komission päätöksen 2007/240/EY (7) vaatimukset, joiden mukaan unioniin suuntautuvassa elävien eläinten tuonnissa vaadittavat erilaiset eläinlääkärintodistukset, terveystodistukset ja eläintautitodistukset laaditaan päätöksen liitteessä I olevien eläinlääkärintodistusmallien pohjalta.

(15)

Terveystodistuksen mallin vahvistamisesta koirien, kissojen, hillerien ja frettien kolmansista maista yhteisöön tulevia muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten 1 päivänä joulukuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/824/EY (8) vahvistetaan todistusmalli käytettäväksi kyseisten eläinten muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa kolmansista maista muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kyseistä todistusmallia voidaan lisäksi käyttää tuonnissa mainittuihin kolmeen jäsenvaltioon, jos kyseiset eläimet tulevat asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetelluista maista. Lisäksi tämä todistus on annettava yksilökohtaisesti kunkin koiran, kissan tai fretin jäsenvaltioihin tuloa varten.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklan 2 kohdan mukaan lemmikkieläimillä on oltava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten 26 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/803/EY (9) vahvistetun mallin mukainen todistus niiden tullessa jäsenvaltioon sen jälkeen, kun ne on viety tilapäisesti jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai kolmannen maan alueelle.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan lemmikkieläimiin, jotka tulevat liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tarkoitetuista maista ja tarkoitetuilta alueilta, joiden on todettu soveltavan sääntöjä, jotka vastaavat vähintään unionin sääntöjä kuljetuksista kolmansista maista, sovelletaan koirien, kissojen ja frettien muiden kuin kaupallisten, jäsenvaltioiden välillä tapahtuvien kuljetusten osalta vahvistettuja sääntöjä.

(18)

On aiheellista, ettei tämän päätöksen soveltaminen vaikuta kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta 3 päivänä joulukuuta 2004 tehtyyn komission päätökseen 2004/839/EY (10), jossa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus sallia alle kolmen kuukauden ikäisten ja raivotautia vastaan rokottamattomien koirien ja kissojen kuljettaminen alueelleen asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa tarkoitetuista kolmansista maista kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä vastaavin edellytyksin.

(19)

Jotta helpotettaisiin monikielisten todistusten saatavuutta, enintään viiden koiran, kissan tai fretin unioniin suuntautuviin muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin vaadittavan terveystodistuksen olisi perustuttava päätöksessä 2007/240/EY vahvistettuihin vakiomalleihin.

(20)

Eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/93/EY (11) vahvistetaan eläinlääkintälainsäädännön edellyttämiä todistuksia myönnettäessä noudatettavat säännöt harhaanjohtavien tai väärien todistusten välttämiseksi. On aiheellista varmistaa, että kolmansien maiden virkaeläinlääkärit noudattavat sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat vähintään kyseisessä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

(21)

On aiheellista ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet voidakseen noudattaa tässä päätöksessä vahvistettuja vaatimuksia.

(22)

Päätökset 2004/595/EY ja 2004/824/EY on kumottava.

(23)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan

a)

luettelo kolmansista maista ja alueista, joista/joilta koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti, sekä kyseisessä tuonnissa ja kyseisissä muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa käytettävä terveystodistus;

b)

terveystodistus käytettäväksi enintään viiden koiran, kissan tai fretin muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin asetuksen (EY) N:o 998/2003 mukaisesti.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta päätöksen 2004/839/EY soveltamista.

2 artikla

Kolmannet maat ja alueet, joista/joilta koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisessä tuonnissa ja kyseisissä muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa käytettävä terveystodistus

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava koirien, kissojen ja frettien lähetysten tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin sillä edellytyksellä, että kolmannet maat tai alueet, joista/joilta ne tulevat, ja kolmannet maat tai alueet, joiden kautta ne kulkevat,

a)

joko mainitaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa; tai

b)

mainitaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin sovelletaan seuraavaa:

a)

niiden mukana on oltava liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti laadittu terveystodistus, jonka virkaeläinlääkäri on täyttänyt ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisen todistuksen II osassa olevat, ohjeeksi tarkoitetut huomautukset;

b)

niiden on täytettävä liitteessä I vahvistetun terveystodistuksen vaatimukset, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kolmansia maita tai alueita, joista/joilta ne tulevat.

3 artikla

Enintään viiden koiran, kissan tai fretin muissa kuin kaupallisissa unioniin suuntautuvissa kuljetuksissa käytettävä terveystodistus

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava enintään viiden koiran, kissan tai fretin muu kuin kaupallinen kuljettaminen alueelleen sillä edellytyksellä, että kolmannet maat tai alueet, joista/joilta ne tulevat tai joiden kautta ne kulkevat,

a)

joko mainitaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa; tai

b)

ovat maita tai alueita, joita ei mainita asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin sovelletaan seuraavaa:

a)

niiden mukana on oltava liitteessä II vahvistetun mallin mukaisesti laadittu terveystodistus, jonka virkaeläinlääkäri on täyttänyt ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisen todistuksen II osassa olevat, ohjeeksi tarkoitetut huomautukset;

b)

niiden on täytettävä liitteessä II vahvistetun terveystodistuksen vaatimukset, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kolmansia maita tai alueita, joista/joilta ne tulevat.

4 artikla

Siirtymäsäännökset

Siirtymäkautena 30 päivään kesäkuuta 2012 jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten koirien, kissojen ja frettien tuonti ja muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin, joilla on helmikuun 29 päivään 2012 mennessä myönnetty, päätöksen 2004/595/EY tai päätöksen 2004/824/EY liitteessä vahvistetun mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

5 artikla

Kumoamiset

Päätökset 2004/595/EY ja 2004/824/EY kumotaan.

6 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6.

(4)  EUVL L 266, 13.8.2004, s. 11.

(5)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 114, 7.5.2010, s. 3.

(7)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37.

(8)  EUVL L 358, 3.12.2004, s. 12.

(9)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(10)  EUVL L 361, 8.12.2004, s. 40.

(11)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


LIITE I

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image

Image


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/77


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen Unkarissa tarjottavien postialan rahoituspalvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9197)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/875/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) sekä erityisesti sen 30 artiklan 5 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon Magyar Postan postitse lähettämän pyynnön, joka vastaanotettiin 24 päivänä kesäkuuta 2011,

sekä katsoo seuraavaa:

I.   TAUSTATIEDOT

(1)

Komissio vastaanotti postitse 24 päivänä kesäkuuta 2011 direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön. Komissio pyysi lisätietoja hakijalta ja Unkarin kilpailuviranomaiselta 8 päivänä elokuuta 2011 lähettämillään sähköposteilla. Vastaukset niihin saatiin 2 päivänä syyskuuta 2011 ja 15 päivänä syyskuuta 2011. Magyar Postan (jäljempänä ’Posta’) vastaus koskee Postan tarjoamia erilaisia rahoituspalveluja ja muodostuu kahdesta osasta, joista toinen koskee maksupalveluja ja toinen muiden rahoituslaitosten lukuun tarjottuja palveluja. Kummassakin osassa käsitellään puolestaan useita eri rahoituspalveluja, jotka on ryhmitelty seuraavien otsakkeiden alle Postan määrittelyn mukaisesti.

Maksupalvelut

1.

Nykyiset omat palvelut

1.1

Palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille (laskujenmaksu ja laskujen pikamaksu)

1.2

Palvelut käteisen nostamiseksi maksutililtä (käteistoimituspalvelu ja eläkkeenmaksupalvelu)

1.3

Rahansiirtopalvelut (kotimainen maksumääräys, kansainvälinen maksumääräys sekä Western Unionin maksumääräys, joka suoritetaan toisten lukuun)

2.

Tilipalvelut ja niihin liittyvät maksupalvelut, joita ehdotetaan tarjottavan tulevaisuudessa

2.1

Palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät toiminnot

2.2

Palvelut käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät toiminnot

2.3

Maksutapahtumien toteuttaminen maksutilien välillä

2.4

Kortin korvaavien maksuvälineiden myöntäminen

Toisten lukuun tarjotut palvelut

3.1

Käyttötilien ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen välitys (toisten luottolaitosten lukuun tarjotut henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden pankkitilipalvelut, joihin sisältyy maksumääräysten hyväksyminen ja välittäminen suoritettaviksi sekä pankkitiliin kytkettyjen käteistalletusten ja määräaikaisten talletusten välitys)

3.2

Luottojen välitys toisten luottolaitosten lukuun

3.3

Maksukorttien välitys ja hyväksyminen toisten luottolaitosten lukuun (luottokortit, maksukortit, pankkikortin hyväksyminen ja maksupäätteet)

3.4

Sijoitusten ja erityisiin säästökohteisiin liittyvien säästämistuotteiden välitys toisten lukuun

a)

Rahoitusvälineiden myynti (valtioiden velkakirjat, sijoitusrahastot ja muut arvopaperit)

b)

Asuntosäästötuotteiden välitys

3.5

Vakuutustuotteiden välitys (henkivakuutukset ja muut vakuutukset)

(2)

Hakemuksen mukaan (2) Postan verkostossa on yli 2 600 pysyvää postitoimipaikkaa. Kaikissa toimipaikoissa ei kuitenkaan tarjota kaikkia hakemuksessa lueteltuja palveluja (3). Unkarin alueella tällä hetkellä toimivien luottolaitosten konttoreiden kokonaismäärä on 4 605. Giro Zrt:n mukaan OTP Bank on niistä suurin (sillä on 809 konttoria), ja sen jäljessä tulevat K&H Bank Zrt (377 konttoria), CIB Bank Zrt (218 konttoria), Reiffeisen Bank Zrt (180 konttoria) ja Erste Bank Hungary Nyrt (145 konttoria). Luottolaitosalan kahdeksalla suurimmalla pankilla on kullakin yli 100 konttoria. Pieniä ja keskisuuria pankkeja on 22, ja lisäksi osuuskunnan muotoon perustettuja luottolaitosten konttoreita on 10 ja luottolaitoksia on 138, ja suurimmalla niistä on 20–40 konttorin verkosto. Euroopan keskuspankin (EKP) vuoden 2007 Blue Bookin tietoihin (4) perustuvassa kansainvälisessä vertailussa Unkarissa henkeä kohden laskettu sivukonttorien määrä on keskitasoa.

II.   LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS

(3)

On muistettava, että direktiivi 2004/17/EY kattaa sen 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettujen rahoituspalvelujen tarjonnan vain, jos palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa myös mainitun kohdan b alakohdassa tarkoitettuja postipalveluja. Posta on Unkarissa ainoa hankintayksikkö, joka tarjoaa asianomaisia palveluja.

(4)

Direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa säädetään, ettei direktiiviä sovelleta hankintasopimuksiin, jotka tehdään jonkin direktiivissä tarkoitetun toiminnon suorittamiseksi, jos toimintoon siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, kohdistuu suoraa kilpailua markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Sitä, kohdistuuko johonkin toimintoon suoraa kilpailua, arvioidaan puolueettomin perustein ja asianomaisen alan erityispiirteet huomioon ottaen. Markkinoille pääsyä pidetään rajoittamattomana, jos jäsenvaltio on pannut täytäntöön ne yhteisön lainsäädännön säännökset, jotka avaavat tietyn alan tai sen osan kilpailulle, ja soveltaa niitä. Jos asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ei ole lueteltu direktiivin liitteessä XI, kuten tässä päätöksessä tarkoitettujen palvelujen tapauksessa, 30 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ”on osoitettava, että kyseisille markkinoille pääsy on tosiasiallisesti ja oikeudellisesti vapaata”.

(5)

Olisi muistettava, että suuri osa rahoituspalveluja koskevasta unionin lainsäädännöstä tähtää alan palvelujen sijoittautumisen ja tarjonnan vapauttamiseen (5). Kun kyseessä ovat maksupalvelut, on todettava, että Unkari on siirtänyt maksupalveluista annetun direktiivin 2007/64/EY kokonaan ja määräajassa osaksi kansallista lainsäädäntöään lailla nro LXXXV/2009 maksupalvelutoiminnan harjoittamisesta.

(6)

Unkari on pannut täytäntöön unionin lainsäädännön pääomanliikkeiden vapauttamisesta ja palvelun tarjoamisen vapaudesta sekä asiaankuuluvan lainsäädännön rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta. Lisäksi Unkari on täyttänyt rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmassa asetetut vaatimukset. Unkarin luottolaitos- ja maksupalvelumarkkinoita säännellään hyvin. Luottolaitoksista ja rahoitusyhtiöistä annetun lain nro CXII/1996 (pankkitoimintalaki) mukaan rahoituspalvelujen tarjoamiseen ja niihin liittyvän toiminnan harjoittamiseen tarvitaan lupa. Sijoitusyhtiöistä ja hyödykkeisiin sijoittajista ja niiden toimintaan sovellettavista säännöistä annetun lain nro CXXXVII/2007 mukaan sijoituspalveluja saavat tarjota vain sijoitusyhtiöt ja luottolaitokset. Laissa nro LX/2003 vakuutusyhtiöistä ja vakuutustoiminnasta säädetään, että vakuutustoimintaa saavat harjoittaa vain vakuutusyhtiöt. Postalla on Unkarin rahoitusvalvontaviranomaisen lupa tarjota tämän hakemuksen mukaisia rahoituspalveluja. Lupa näiden palvelujen tarjoamiseen voidaan myöntää laitokselle, joka täyttää huolellista toimintaa ja tehokasta valvontaa koskevat vaatimukset. Myös ulkomaiset yritykset voivat sivukonttoriensa kautta tarjota rahoituspalveluja tai harjoittaa rahoituspalveluihin liittyvää toimintaa sekä tarjota sijoituspalveluja ja vakuutuspalveluja, jos niillä on siihen sijoittautumisvaltion toimivaltaisen valvontaviranomaisen antama lupa. Unkarissa toimivaa sivukonttoria koskeva edellytys ei koske rahoituslaitoksia, joiden päätoimipaikka on jossakin ETA:n jäsenvaltiossa, sillä nämä laitokset voivat tarjota palvelujaan rajatylittävällä tavalla.

(7)

Edellä johdanto-osan 5 ja 6 kappaleessa esitettyjen seikkojen perusteella 30 artiklan 3 kohdassa asetetun, vapaata pääsyä markkinoille koskevan ehdon voidaan olettaa täyttyvän.

(8)

Sitä, kohdistuuko johonkin toimintoon suoraa kilpailua tietyillä markkinoilla, olisi arvioitava useiden perusteiden pohjalta, joista yksikään ei ole ratkaiseva sellaisenaan. Huomioon olisi otettava tärkeimpien toimijoiden markkinaosuudet tietyillä, tässä päätöksessä tarkoitetuilla markkinoilla. Lisäksi olisi otettava huomioon kyseisten markkinoiden keskittyneisyys ja/tai asiakkaiden vaihtuvuus. Koska tässä päätöksessä tarkoitettujen toimintojen edellytykset ovat erilaiset, kilpailutilanteen arvioinnissa olisi otettava huomioon eri markkinoiden erilaiset tilanteet.

(9)

Vaikka joidenkin Postan toimittamassa pyynnössä lueteltujen palvelujen markkinat voitaisiin määritellä tarkemminkin, sitä ei tässä päätöksessä ole tarpeen tehdä, koska tarkastelun tulokseen ei vaikuta se, kuinka tiukasti tai väljästi markkinat on määritelty.

(10)

Tämä päätös ei rajoita kilpailusääntöjen soveltamista.

III.   ARVIOINTI

(11)

Hakemuksessa luetellaan kaksi erilaista maksupalveluryhmää: a) nykyiset palvelut ja b) palvelut, joiden tarjoaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2012. Tähän päätökseen liittyvää arviointia tehtäessä huomioon otetaan vain nykyiset palvelut, sillä saatavilla ei ole olennaista näyttöä siitä, millaisia vaikutuksia suunnitelluilla palveluilla olisi, jos ja kun niitä ryhdytään tarjoamaan.

(12)

Postan tarjoamat nykyiset maksupalvelut ovat palveluja, jotka mahdollistavat käteisen tallettamisen maksutilille ja käteisen nostamisen maksutililtä ja joissa Posta toimii välikätenä, sekä rahansiirtopalveluja (Postan omaan lukuunsa hoitamia kotimaisia ja kansainvälisiä maksumääräyksiä sekä Western Unionin maksumääräyksiä, joissa Posta toimii välittäjänä).

(13)

Tämän päätöksen tavoitteena on todeta, kohdistuuko Postan tarjoamiin palveluihin kilpailua (sellaisilla markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu) siinä määrin, että voidaan varmistaa, että Postan tekemät hankinnat asianomaisten toimintojen jatkamiseksi toteutetaan – myös ilman direktiivissä 2004/17/EY säädettyjä tiukkoja yksityiskohtaisia hankintasääntöjä – avoimella ja syrjimättömällä tavalla sellaisin perustein, jotka mahdollistavat kokonaisuudessaan taloudellisesti kaikkein edullisimman ratkaisun. Siksi on tarpeen tutkia, pystyvätkö pankit ja muut rahoituslaitokset asettamaan Postalle kilpailupaineita.

(14)

Postan suurimpia kilpailijoita maksupalvelujen markkinoilla ovat pankit ja muut rahoituslaitokset, jotka eivät kuulu direktiivin 2004/17/EY säännösten soveltamisalaan, sillä ne eivät ole direktiivissä tarkoitettuja hankintayksiköitä ja/tai ne eivät tarjoa rahoituspalvelujen lisäksi postipalveluja.

(15)

Pankkien tarjoamat maksutavat ovat yleisesti houkuttelevampia kuin paperimuotoisten asiakirjojen ja/tai käteisen käyttöön perustuvat maksutavat, ja niitä on yleisesti saatavilla. GfK Hungarian mukaan (6) verkkopankkipalvelujen käyttäjien määrä kasvoi vuoden 2010 aikana 200 000:lla ja ylitti miljoonan käyttäjän rajan, ja kasvutahti kiihtyy. Samaan aikaan saman lähteen mukaan niiden määrä, jotka haluavat hoitaa pankkiasiansa henkilökohtaisesti, vähenee – neljännes kaikista asiakkaista ei käy enää pankkien konttoreissa hoitamassa pankkiasioitaan.

(16)

Hakija määrittelee tuotemarkkinoiksi luottolaitosten ja muiden maksupalvelujen tarjoajien maksupalvelumarkkinat ja katsoo maantieteellisten markkinoiden kattavan koko maan. Unkarin kilpailuviranomainen (GVH) totesi, että vaikka sillä ei olekaan käytettävissään kaikkia tietoja, joiden pohjalta se voisi määritellä tuotemarkkinat asianmukaisesti ja tarkkaan, hakijan ilmoittama tuotemarkkinoiden määritelmä ”voidaan todennäköisesti hyväksyä”. Maantieteellisistä markkinoista GVH totesi samassa ilmoituksessaan, jossa se sanoutui irti vastuusta, että se ”ei ole tietoinen mistään seikasta, joka osoittaisi, ettei maantieteellisinä markkinoina pitäisi pitää koko Unkarin aluetta”.

(17)

Tässä päätöksessä maksupalveluja ei jaotella vähittäis- ja tukkutuotemarkkinoihin, sillä tarkastelun tulokseen ei vaikuta se, kuinka tiukasti tai väljästi markkinat on määritelty.

(18)

Maksupalvelumarkkinoiden keskittymisestä kilpailuviranomainen totesi seuraavaa: ”5 tai 6 suurimmalla pankilla ja Magyar Postalla on yhdessä hyvin suuri markkinaosuus vähittäismaksupalvelujen alalla, ja ne kattavat mahdollisesti suurimman osan markkinoista. Tukkumarkkinoilla keskittyminen on luultavasti vähäisempää siksi, että markkinoilla toimii monta muutakin rahoituslaitosta.”

(19)

Laskujenmaksu- ja laskujen pikamaksupalvelujen avulla asiakkaat voivat maksaa ostamansa palvelun tai tuotteen. Yksityishenkilöt käyttävät niitä maksuvelvoitteidensa hoitamiseen, ja niitä käytetään erityisesti yleishyödyllisten palvelujen, televiestintäpalvelujen, rahoituspalvelujen, vakuutuspalvelujen, kotiinkuljetuspalvelujen ja verojen maksamiseen.

(20)

Tuotemarkkinoita määriteltäessä olennaisinta on määrittää korvaavien tuotteiden saatavuus, millä tarkoitetaan asiakkaiden saatavilla olevia vaihtoehtoisia keinoja hoitaa maksuvelvoitteensa. Näin ollen hakija katsoo, että kyseiset tuotemarkkinat kattavat pankeissa tai pankkiautomaateilla (7) pankkitileille tehtävät käteistalletukset, korttimaksut ja pankkitilien väliset tilisiirrot (yksittäiset tilisiirrot ja automaattiset veloitukset).

(21)

Kun kyse on maksutavan vaihtamisesta, Unkarin kilpailuviranomainen (GVH) vahvisti seuraavaa: ”Suurimmat palveluntarjoajat ja muut palveluntarjoajat tarjoavat yleensä asiakkailleen monia eri maksutapoja ja mahdollisuuden käyttää helposti eri maksutapoja. Suuntauksena näyttää myös olevan se, että asiakkaita houkutellaan käyttämään sähköisiä maksutapoja paperimuotoisten asiakirjojen ja käteisen käyttöön perustuvien maksutapojen sijaan.” Tässä yhteydessä on pantava merkille verkkopankkipalvelujen käytön kasvu. Kuten edellä johdanto-osan 9 kappaleessa kuitenkin todetaan, tämän päätöksen soveltamiseksi ei tarvita tarkkaa määritelmää.

(22)

Postan markkinaosuus palveluista, jotka mahdollistavat käteisen tallettamisen maksutilille, oli prosenttiosuutena kokonaismarkkinoista, sellaisena kuin ne on määritelty, (8) 3,91 prosenttia vuonna 2007, 3,88 prosenttia vuonna 2008 ja 4,14 prosenttia vuonna 2009. Sekä määrän että arvon suhteen on huomattava, että vuonna 2009 Postan transaktioiden määrä ja arvo laskivat kahteen aiempaan vuoteen verrattuna (9).

(23)

Nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(24)

Käteisnostopalveluille on ominaista se, että tilinhaltija hyväksyy maksun suorittamisen pankkitililtään kolmannelle osapuolelle. Tällaiset palvelut käsittävät nykyisellään käteistoimituspalvelun ja eläkkeenmaksupalvelun. Tämän maksutavan suurimpia käyttäjiä ovat Unkarin valtiokonttori ja kunnanhallitukset, jotka maksavat tämän järjestelmän avulla perhe-etuuksia, sosiaalietuuksia, työttömyyskorvauksia jne. Kun maksun suorittajana on valtio, maksun saaja voi saada rahat pankkitililleen tai postiosoituksena. Eläkkeenmaksun tapauksessa vastaanottajat voivat myös saada osan summasta pankkitililleen ja osan käteistoimituksena. Vastaanottaja voi myös vaihtaa milloin tahansa postitse tapahtuvasta käteistoimituksesta pankkisiirtoon esittämällä asiaa koskevan pyynnön kansallisen eläkevakuutuslaitoksen keskushallinnolle.

(25)

Unkarin valtio harjoittaa Unkarin keskuspankin kautta politiikkaa, jonka tavoitteena on pienentää käteismaksujen määrää ja edistää sähköisten maksutapojen ja niihin liittyvän infrastruktuurin kehittämistä. Yrityksiä pyydetään hoitamaan maksuliikenteensä maksutilien kautta, ja virkamiesten palkat maksetaan pankkitileille. Unkarin keskuspankin hiljattain toteuttaman tutkimuksen (10) mukaan puolet valtion maksamista eläkkeistä maksetaan nykyisin muulla tavalla kuin postitse, ja hakemuksen mukaan (11) Postan kautta maksettujen eläkkeiden määrä ja niiden kokonaisarvo ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosina.

(26)

Edellä esitetyistä syistä maksutililtä tehtäviä käteisnostoja koskevien palvelujen olennaisina markkinoina pidetään maksutilien välisiä tilisiirtoja (yksittäisiä tilisiirtoja ja joukkotilisiirtoja), pankkiautomaateilla ja maksupäätteillä (12) pankkikortilla tehtäviä käteisnostoja ja pankkitiskillä tehtäviä käteisnostoja.

(27)

Edellä mainittujen palvelujen kohdalla tarkoituksen ollessa maksun suorittaminen henkilöille, joilla on pankkitili, korvaavina tuotteina voidaan pitää maksutilien välisiä maksuja (yksittäisiä tilisiirtoja ja joukkotilisiirtoja, joissa samalta tililtä suoritetaan maksuja monelle eri henkilölle). Myöskään tältä osin tämän päätöksen soveltamiseksi ei tarvita tarkkaa määritelmää.

(28)

Postan markkinaosuus palveluista, jotka mahdollistavat käteisen nostamisen maksutililtä, oli prosenttiosuutena koko korvaavasta palvelusta (13) 2,44 prosenttia vuonna 2007, 2,49 prosenttia vuonna 2008 ja 2,61 prosenttia vuonna 2009. Sekä määrän että arvon suhteen on huomattava, että kolmena viimeisenä vuonna, joilta tietoja on saatavana, eli vuosina 2007–2009 Postan transaktioiden määrän ja niiden kokonaisarvon kehityssuunta oli vähenevä (14).

(29)

Nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(30)

Postan tarjoamia rahansiirtopalveluja käytetään yleisesti yksityishenkilöiden välisten maksujen suorittamiseen. Niihin sisältyviä palveluja ovat kotimaiset maksumääräykset ja kansainväliset maksumääräykset, joita Posta toteuttaa omaan lukuunsa, sekä Western Unionin kotimaiset ja kansainväliset maksumääräykset, jotka ovat reaaliaikainen keino lähettää rahaa.

(31)

Kun kyseessä ovat kotimaiset siirrot – sekä Postan omaan lukuunsa että Western Unionin lukuun suorittamat siirrot –, hakija katsoo, että maksutilien välisiä tilisiirtoja voidaan pitää rahansiirtopalvelut korvaavina palveluina, jos maksun saajalla on maksutili. Siksi kotimaisten rahansiirtojen keskeisinä tuotemarkkinoina voitaisiin pitää Unkarissa tilisiirtoina suoritettavien maksujen markkinoita, vaikka tarkkaa määritelmää ei tarvitakaan.

(32)

Tältä pohjalta laskettuna Postan markkinaosuus oli alle prosentti vuosina 2007–2009.

(33)

Kansainvälisten rahansiirtojen tapauksessa Postan ja Western Unionin palveluja voidaan pitää läheisinä korvaavina palveluina. Lisäksi maksutilien kautta suoritettuja maksuja pidetään korvattavissa olevina tuotteina, minkä vuoksi hakija pitää keskeisinä tuotemarkkinoina maksutilien välisiä rajatylittäviä maksuja. Keskeisiä markkinoita ei tarvitse kuitenkaan määritellä tarkkaan.

(34)

Tämän perusteella laskettuna Postan markkinaosuus oli 0,5 prosenttia vuosina 2007–2009.

(35)

Nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(36)

Vapauttamishakemus koskee myös tiettyjä toimintoja, joita Posta toteuttaa välittäjänä muiden lukuun tiettyjen rahoituspalvelujen yhteydessä.

(37)

Vapauttamishakemus koskee käyttötilien ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen välitystä, tarkemmin sanottuna toisten luottolaitosten lukuun tarjottuja henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden pankkitilipalveluja, myös maksumääräysten hyväksymistä ja välittämistä suoritettaviksi sekä pankkitiliin kytkettyjen käteistalletusten ja määräaikaistalletusten välitystä.

(38)

Rahoitustuotteet ja -palvelut, joita Posta tarjoaa välittäjänä ovat Erste Bankin ja OPT Bankin tuotteita ja palveluja. Posta tarjoaa myös talletustuotteita omaan lukuunsa.

(39)

Komission aiemmassa käytännössä (15) erotetaan toisistaan henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden pankkipalvelut (vähittäis- ja yrityspankkipalvelut). Vähittäispankkipalveluilla tarkoitetaan kaikkia henkilöasiakkaille ja hyvin pienille yrityksille tarkoitettuja pankkipalveluja, kun taas yrityspankkipalvelut käsittävät suurille yritysasiakkaille ja pk-yrityksille suunnatut pankkipalvelut. Aiemmissa vähittäispankkialaa koskevissa päätöksissään (16) komissio ei kuitenkaan ratkaissut sitä, edustavatko yksittäiset vähittäispankkituotteet eri tuotemarkkinoita vai voivatko useat eri vähittäispankkituotteet olla osa yhtä keskeistä tuotemarkkinaa.

(40)

Keskeiset tuotemarkkinat on eroteltava jakeluketjun portaan mukaan (alkupää: käyttötilien ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen; loppupää: käyttötilien ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen välittäminen). Kun kyseessä on henkilöasiakkaiden maksutilien välitystoiminta, keskeisinä tuotemarkkinoina voitaisiin pitää henkilöasiakkaiden käyttötilien ja talletustuotteiden välittämistä koskevia markkinoita. Yritysasiakkaiden maksutilien välitystoiminnan tapauksessa keskeisinä tuotemarkkinoina voitaisiin pitää yritysasiakkaiden käyttötilien ja talletustuotteiden välittämistä koskevia markkinoita. Tämän päätöksen johdanto-osan 9 kappaleen mukaan keskeisiä markkinoita ei ole kuitenkaan tarpeen määrittää.

(41)

Hakija määrittelee maantieteellisiksi markkinoiksi koko Unkarin alueen. Unkarin kilpailuviranomainen vahvisti, että ”tässä tapauksessa kaikki Unkarissa toimivat rahoituslaitokset harjoittavat toimintaansa maan laajuisesti, eikä näkyvissä ole merkkejä minkäänlaisista rahoituspalvelujen tarjontaan liittyvistä alueellisista poikkeamista”. Lisäksi rahoitusmarkkinoihin liittyvässä komission aiemmassa käytännössä (17) keskeisten maantieteellisten markkinoiden katsottiin olevan laajuudeltaan kansalliset eri jäsenvaltioiden erilaisten kilpailuolosuhteiden sekä konttoriverkoston suuren merkityksen vuoksi.

(42)

Edellä esitetyn perusteella laskettuna Postan markkinaosuus oli henkilöasiakkaiden käyttötilien ja talletusten markkinoilla 1,45 prosenttia vuonna 2007, 1,38 prosenttia vuonna 2008 ja 1,51 prosenttia vuonna 2009, kun taas yritysasiakkaiden käyttötilien ja talletusten markkinoilla Postan markkinaosuus oli erittäin pieni (0 prosenttia) vuosina 2007–2009. Nämä luvut osoittavat, että myös näiden rahoituspalvelujen välittämisen alalla markkinaosuudet ovat pienet.

(43)

Loput markkinoista jakautuvat muiden sellaisten pankkien ja rahoituslaitosten kesken, joihin ei sovelleta direktiivin 2004/17/EY säännöksiä.

(44)

Tutkimuksessaan vähittäispankkitoiminnasta vuonna 2009 (18) Unkarin kilpailuviranomainen havaitsi, ettei Unkarissa ole merkittäviä esteitä tilin vaihtamiselle ja että muihin EU:n jäsenvaltioihin verrattuna Unkari on yksi niistä maista, joissa käyttötilejä vaihdetaan eniten.

(45)

Verkkopankkipalvelujen käytön kasvu tasapainottaa Postan laajan verkoston tuomia etuja.

(46)

Eräässä tutkimuksessa (19), joka koski tekijöitä, jotka asiakkaiden mukaan vaikuttavat pankin valintaan, havaittiin, että tärkeimpiä tekijöitä olivat luotettavuus ja varmuus, läheinen sijainti ja palvelujen käytettävyys (myös käteisnostotapojen saatavuus) sekä palvelun laatu. Myös rahoituspalveluja ja käyttötilipalveluja koskevan tutkimuksen (20) tulokset vahvistivat nämä johtopäätökset. Tämän lähteen mukaan pankkia valittaessa tärkeimpiä näkökohtia ovat kulut ja maine, kun taas helpon saavutettavuuden (kuten laajan verkoston) merkitys näyttää olevan pienempi. Tärkeinä seikkoina pidettiin myös pankkipalvelujen valikoimaa eli monenlaisten pankkipalvelujen saatavuutta sekä laadukasta palvelua. Vaikka Postalla onkin laaja verkosto, edellä esitetyn perusteella myös muilla asiakkaiden tärkeinä pitämillä kriteereillä (pankin maine, pankkipalvelut, palvelun laatu) on pankkia valittaessa tasapainottava vaikutus. Asiakkaat, jotka tarvitsevat laajemman palveluvalikoiman, epäröisivät siksi käyttää tai siirtyä käyttämään postitiliä, joka ei tarjoa tuttua valikoimaa.

(47)

Nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(48)

Luotonvälityspalvelu käsittää kolmansien osapuolten myöntämien luottojen välittämisen niin, että Posta toimii monien erityispalvelujen välittäjänä. Vähittäisasiakkaille Posta tarjoaa Erste Bankin luottotuotteita (ilman irtaimistoon tai kiinteään omaisuuteen liittyviä lisävakuusvaatimuksia) ja yritysasiakkaille Magyar Fejlesztesi Bankin tuotetta toimien monien erityispalvelujen välittäjänä.

(49)

Kyseiset palvelut voidaan jaotella monin eri tavoin luoton käyttötarkoituksen tai tyypillisen asiakkaan (kuluttajat, pk-yritykset, suuryritykset tai julkishallinto) kaltaisten tekijöiden mukaan. Siksi vähittäisluottojen välitystoimintaa ja yritysluottojen välitystoimintaa voidaan pitää erillisinä tuotemarkkinoina.

(50)

Hakija määrittelee vähittäisluottojen välitystoiminnan muodostamat tuotemarkkinat sekä Unkarin forintteina että ulkomaan valuuttoina myönnettävien rajoittamattomien kiinnitysluottojen ja henkilökohtaisten lainojen markkinoiksi. Tämä ei ole ristiriidassa komission aiemman käytännön (21) kanssa, jossa komissio ei ole ratkaissut, edustavatko yksittäiset vähittäispankkituotteet erillisiä keskeisiä tuotemarkkinoita vai voivatko useat eri vähittäispankkituotteet olla osa yhtä keskeistä tuotemarkkinaa.

(51)

Yritysasiakassektorilla Posta tarjoaa vain yhdenlaista yritysluottotuotetta. Tätä tuotetta tarjoavat tavallisesti muut rahoituslaitokset (kuten säästöosuuskunnat). Posta tarjoaa tätä tuotetta 45 nimetyssä toimipisteessä eikä koko verkostonsa kautta. Hakija katsoo kyseisten yritysasiakastuotemarkkinoiden käsittävän luottolaitosten tarjoamat pk-yrityksille suunnatut lainat. Kuten edellä johdanto-osan 9 kappaleessa kuitenkin todetaan, tämän päätöksen soveltamiseksi ei tarvita tarkkaa määritelmää.

(52)

Maantieteelliset markkinat käsittävät koko Unkarin alueen, käytännössä samoista syistä, jotka esitetään johdanto-osan 41 kappaleessa.

(53)

Vuosina 2007–2009 Postan markkinaosuus oli vähittäisluottomarkkinoilla, sellaisena kuin se on määritelty, alle 0,5 prosenttia ja yritysluottomarkkinoilla erittäin pieni (0 prosenttia). Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että Postan markkinaosuudet näillä tiukasti määritellyillä markkinoilla ovat niin pienet, että väljemmin määritellyillä markkinoilla sen markkinaosuudet ovat vieläkin pienemmät.

(54)

Loput markkinoista jakautuvat muiden sellaisten pankkien ja rahoituslaitosten kesken, joihin ei sovelleta julkisia palveluja koskevan direktiivin säännöksiä. Kolmen suurimman kilpailijan yhteenlasketut markkinaosuudet (22) olivat vuosina 2007, 2008 ja 2009 vähittäisluottomarkkinoilla 52,54 prosenttia, 51,39 prosenttia ja 54,27 prosenttia sekä yritysluottomarkkinoilla 42,69 prosenttia, 47,36 prosenttia ja 48,07 prosenttia.

(55)

Edellä mainitut tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(56)

Posta tarjoaa Erste Bank Zrt:n myöntämiä luottokortteja. Tämä tuote on ehtojen ja tarjottujen palvelujen näkökulmasta tavallinen luottokortti.

(57)

Kun kyse on maksukorteista, Posta toimii käyttötileihin liitettyjen yritys- ja vähittäispankkikorttien välittäjänä. Posta toimii monien erityispalvelujen välittäjänä, kun taas palvelun tarjoaja on Erste Bank Hungary Nyrt. Kortit ovat tavallisia maksukortteja.

(58)

Maksukorttien hyväksymisestä todettakoon, että postitoimipaikoissa on maksupäätteet, jotka mahdollistavat käteisnostot pankkikortilla. Hakijan mukaan asiakkaiden näkökulmasta samaa palvelua saa (käteistä voi nostaa) pankkitiskiltä tai käyttämällä maksupäätteitä, joita kolmannet osapuolet ylläpitävät muissa paikoissa kuin postitoimistoissa, joten tuotteet ovat korvattavissa.

(59)

Komissio on aikaisemmin erottanut toisistaan (23) kaksi pääasiallista maksukortteihin liittyvää toimintoa: ensinnäkin korttien myöntämisen henkilöasiakkaille ja yrityksille sekä toiseksi korttimaksut hyväksyvien kauppiaiden ”hankkimisen”. Lisäksi komissio on käsitellyt aiemmissa päätöksissään (24) maksukortin myöntämistoiminnan yhteydessä mahdollisuutta erottaa eri korttityypit toisistaan, mutta tarkkaa määritelmää ei ole kuitenkaan vahvistettu.

(60)

Tässä päätöksessä otetaan huomioon kolme tuotemarkkinaa – luottokorttimarkkinat, maksukorttimarkkinat ja korttien hyväksyminen – sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(61)

Kun kyse on korttien hyväksymistä koskevista markkinoista, hakijan määrittämät tuotemarkkinat eivät vastaa markkinoita, jotka on määritelty yleisesti johdanto-osan 59 kappaleessa mainituissa aiemmissa komission päätöksissä. ”Alkuperäiset” korttien hyväksymistä koskevat markkinat ovat ne, jotka muodostuvat korttimaksut hyväksyvistä kauppiaista. Toiset mahdolliset korttien hyväksymistä koskevat markkinat muodostuvat pankeista, jotka tarjoavat tällaisille kauppiaille kortin hyväksymiseen liittyviä palveluja. Unkarin kilpailuviranomainen kuitenkin vahvisti (25), että kun Postan tapauksessa otetaan huomioon, että maksupäätteet toimivat kuten niiden kahden pankin pankkiautomaatit, joiden välittäjänä Posta toimii, ”Magyar Posta oli luultavasti oikeassa toimittaessaan tietoa käytössä olevien pankkiautomaattien määrään perustuvasta keskittymästä”.

(62)

Kun kyse on maantieteellisistä markkinoista, komission aiemmasta käytännöstä (26) ilmenee, että maksukorttien markkinat ovatkin laajuudeltaan yhä kansalliset, vaikka onkin tunnustettava, että markkinat voivat kenties laajentua tulevaisuudessa. Tässä tapauksessa maantieteellisiksi markkinoiksi katsotaan koko Unkarin alue.

(63)

Vuosina 2007–2009 Postan markkinaosuus luottokorttimarkkinoista oli alle prosentti, maksukorttimarkkinoista alle kolme prosenttia ja korttien hyväksymistä koskevista markkinoista, sellaisena kuin hakija sen määrittelee, alle kuusi prosenttia.

(64)

Unkarin kilpailuviranomaisen mukaan (27) sen ja Unkarin keskuspankin hiljattain tekemä tutkimus osoitti, että yhteensä 24:stä maksukortteja myöntävästä pankista viiden suurimman pankin yhteenlaskettu markkinaosuus maksukorttimarkkinoista on noin 82 prosenttia. Saman lähteen mukaan luottokorttimarkkinat eivät ole yhtä keskittyneet: 18:sta luottokortteja myöntävästä pankista seitsemän suurimman yhteenlaskettu markkinaosuus on 68 prosenttia. Lisäksi hakemuksen mukaan korttien hyväksymistä koskevilla markkinoilla keskittymisaste on korkea: neljä pankkia hallitsee jopa 75:tä prosenttia pankkiautomaattien kokonaismäärästä.

(65)

Kun otetaan huomioon Postan pienet markkinaosuudet sekä se, että muut pankit ja rahoituslaitokset aiheuttavat kilpailupaineita Postan toiminnalle, voidaan todeta, että nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(66)

Sijoitusten ja erityisiin säästökohteisiin liittyvien säästämistuotteiden välitystä muiden lukuun koskeva palveluluokka kattaa rahoitusvälineiden myynnin ja erityisten sijoitustuotteiden markkinoinnin. Tarjottavia rahoitusvälineitä ovat valtioiden velkakirjat, Erste Befektetesi Zrt:n sijoitusrahastot, muut arvopaperit sekä asuntosäästämistä koskeva erityisjärjestely, jota Posta välittää Fundamenta Lakaskassza Zrt:n ja OTP Lakastakarekpenztar Zrt:n lukuun.

(67)

Aiemmassa käytännössään komissio ei ole ratkaissut sitä, voiko kukin näistä palveluista muodostaa erilliset tuotemarkkinat (28). Määritelmä jää vahvistamatta tässäkin asiassa, sillä Postan välittämiin palveluihin ei liity kilpailua koskevia huolenaiheita – tarkastellusta vaihtoehtoisesta markkinoiden määritelmästä riippumatta.

(68)

Kun kyse on maantieteellisestä laajuudesta, komissio on katsonut (29), että useimmat markkinasegmentit ovat laajuudeltaan kansainvälisiä, mutta osaa niistä on tarkasteltu kansallisesta näkökulmasta (30). Maantieteellisten markkinoiden tarkka määritelmä jää vahvistamatta, ja tässä tapauksessa maantieteellisiksi markkinoiksi katsotaan Unkarin alue.

(69)

Vuosina 2007–2009 Postan markkinaosuus oli alle neljä prosenttia valtioiden velkakirjojen markkinoista, 3–9 prosenttia sijoitusrahasto-osuuksien markkinoista, alle kaksi prosenttia arvopaperimarkkinoista ja alle neljä prosenttia asuntosäästöjärjestelyjen markkinoista.

(70)

Nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan sijoitusmarkkinoilla kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(71)

Posta tarjoaa henkivakuutuksia Magyar Posta Eletbiztosito Zrt:n lukuun ja muita vakuutuksia Magyar Posta Biztosito Zrt:n lukuun.

(72)

Aiemmissa päätöksissään (31) komissio on erottanut toisistaan kolme laajaa vakuutuslajien luokkaa: henkivakuutukset, muut vakuutukset ja jälleenvakuutukset. Lisäksi havaittiin, että henkivakuutukset ja muut vakuutukset voidaan jakaa kysynnän mukaan edelleen yksittäisiin tuotemarkkinoihin, joita on yhtä monta kuin erilaisia riskejä, joilta niillä suojaudutaan. Komissio on tarkastellut aiemmissa päätöksissään henkivakuutusten jakautumista seuraaviin segmentteihin: yksilön henkivakuutus, ryhmähenkivakuutus ja sijoitussidonnainen henkivakuutus tai vaihtoehtoisesti henkilöturvavakuutus, ryhmäturvavakuutus sekä henkilöiden ja ryhmien eläkevakuutukset, -säästöt ja -sijoitukset (32). Kun kyse on muista vakuutuksista kuin henkivakuutuksista, komissio on tarkastellut aikaisemmin muun muassa moottoriajoneuvovakuutusta, palovakuutusta, liikennevakuutusta, sairausvakuutusta, kiinteistövakuutusta, yleistä siviilivastuuvakuutusta, vahinkovakuutusta, oikeusturvavakuutusta, työtapaturmavakuutusta ja luottovakuutusta (33). Tarjontapuolen näkökohtien perusteella markkinoita voidaan kuitenkin pitää laajempina. Tämän päätöksen soveltamiseksi ei tarvita tarkkaa määritelmää.

(73)

Komissio on tarkastellut aikaisemmin myös vakuutustuotteiden jakelua ja vahvistanut, että sekä henkivakuutusten että muiden vakuutusten jakelun keskeiset markkinat käsittävät kaikki ulkoiset (eli kolmannen osapuolen tai ulkopuolisessa omistuksessa olevat) jakelukanavat, kuten välittäjät, edustajat ja muut välikädet (34). Tämän päätöksen soveltamiseksi ei kuitenkaan tarvita tarkkaa määritelmää.

(74)

Maantieteellisten markkinoiden osalta komissio on määrittänyt aiemmissa päätöksissään (35) henkivakuutusmarkkinoiden olevan laajuudeltaan kansalliset kansallisten jakelukanavien, markkinoiden vakiintuneen rakenteen, verotuksellisten rajoitteiden ja erilaisten sääntelyjärjestelmien vuoksi. Tässä tapauksessa käytetään samaa lähestymistapaa ja maantieteellisiksi markkinoiksi katsotaan koko Unkarin alue.

(75)

Vuosina 2007–2009 Postan markkinaosuus oli henkivakuutustuotteiden markkinoista alle viisi prosenttia (36) ja muiden vakuutustuotteiden markkinoista alle yksi prosentti (37). Nämä luvut osoittavat, että myös vakuutusten välittämisen alalla markkinaosuudet ovat pienet.

(76)

Samoina vuosina kolmen suurimman kilpailijan yhteenlasketut markkinaosuudet olivat henkivakuutustuotteiden markkinoilla 52,29 prosenttia, 51,08 prosenttia ja 50,1 prosenttia ja muiden vakuutustuotteiden markkinoilla 54,84 prosenttia, 52,56 prosenttia ja 51,66 prosenttia.

(77)

Nämä tekijät pitäisi ottaa tässä päätöksessä huomioon osoituksena siitä, että Postan toimintaan vakuutusmarkkinoilla kohdistuu suoraan kilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

IV.   PÄÄTELMÄT

(78)

Edellä johdanto-osan 11–77 kappaleessa tarkasteltujen seikkojen perusteella on katsottava, että ehto, joka koskee kilpailun kohdistumista suoraan johonkin palveluun ja josta säädetään direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdassa, täyttyy Unkarissa seuraavien palvelujen osalta:

a)

palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille;

b)

palvelut käteisen nostamiseksi maksutililtä;

c)

rahansiirtopalvelut;

d)

käyttötilien ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen välitys;

e)

luotonvälitys;

f)

luottolaitosten myöntämien maksukorttien välitys ja hyväksyminen;

g)

sijoitusten ja erityisiin säästökohteisiin liittyvien säästämistuotteiden välitys muiden lukuun;

h)

vakuutustuotteiden välitys.

(79)

Koska myös rajoittamatonta markkinoille pääsyä koskeva ehto täyttyy, direktiiviä 2004/17/EY ei tulisi soveltaa hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa johdanto-osan 78 kappaleessa tarkoitettujen palvelujen suorittaminen Unkarissa, eikä suunnittelukilpailuihin, joita järjestetään tällaisen toiminnan suorittamiseksi Unkarissa.

(80)

Postan tarjoamat rahoituspalvelut täydentävät direktiivin 2004/17/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja postipalveluita. Tämä vapauttamishakemus ei koske Postan tarjoamia postipalveluja, minkä vuoksi kyseisiin palveluihin sovelletaan edelleen direktiivin 2004/17/EY säännöksiä. Tässä yhteydessä on muistettava, että useita toimintoja koskevia hankintasopimuksia on käsiteltävä direktiivin 2004/17/EY 9 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hankintayksikkö toteuttaa ”yhdistetyn” hankinnan eli hankinnan, jolla tuetaan sekä direktiivin 2004/17/EY soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen toimintojen että sen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen suorittamista, huomioon on otettava toiminnot, joita hankinta ensisijaisesti koskee. Tällaiseen yhdistettyyn hankintaan, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tukea postitoimintaa, sovelletaan direktiivin 2004/17/EY säännöksiä. Jos on objektiivisesti mahdotonta määritellä, minkä toiminnon toteuttamiseksi hankintasopimus ensisijaisesti tehdään, se on tehtävä direktiivin 2004/17/EY 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

(81)

Tämä päätös perustuu oikeudelliseen ja tosiasialliseen tilanteeseen heinäkuusta lokakuuhun 2011, sellaisena kuin se käy ilmi Magyar Postan ja Unkarin kilpailuviranomaisen toimittamista tiedoista. Päätöstä voidaan tarkistaa, jos oikeudellinen tai tosiasiallinen tilanne muuttuu merkittävästi siten, etteivät direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisen edellytykset enää täyty.

(82)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yhdenmukaisia julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiiviä 2004/17/EY ei sovelleta hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Unkarissa seuraavien palvelujen suorittaminen:

a)

palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille;

b)

palvelut käteisen nostamiseksi maksutililtä;

c)

rahansiirtopalvelut;

d)

käyttötilien ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen välitys;

e)

luotonvälitys;

f)

luottolaitosten myöntämien maksukorttien välitys ja hyväksyminen;

g)

sijoitusten ja erityisiin säästökohteisiin liittyvien säästämistuotteiden välitys muiden lukuun;

h)

vakuutustuotteiden välitys.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarin tasavallalle perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Michel BARNIER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Katso hakemuksen sivu 11.

(3)  Esimerkiksi maksupalveluista kansainvälistä postiosoituspalvelua tarjotaan vain 328 postitoimipaikassa ja Western Unionin maksumääräyspalvelua välitetään 1 024 postitoimipaikassa. Muiden lukuun tarjotuista palveluista Posta Credit -luottokortin välitystä, debentuurien välitystä ja tiettyjä vakuutustuotteita tarjotaan vain 343 toimipaikassa, ja OTP Bank -pankin henkilöasiakkaille tarkoitettuja käyttötilituotteita tarjotaan 224 postitoimipaikassa, kun taas yritysluottoja tarjotaan vain 45 toimipaikassa.

(4)  Euroopan keskuspankki, ”Payment and Securities settlement systems in the European Union: non-euro area countries” (Maksujärjestelmät ja arvopapereiden selvitysjärjestelmät Euroopan unionissa: muut kuin euroalueen maat) – Unkari, elokuu 2007.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

(6)  GfK Hungaria: ”Internet banking continues to gain ground” (Verkkopankit valtaavat alaa), 3. marraskuuta 2010 (http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf).

(7)  Tämä alaviite ei koske suomenkielistä toisintoa.

(8)  Asiaankuuluvat markkinaosuudet laskettuna suhteessa transaktioiden kokonaisarvoon. Katso hakemuksen sivu 34.

(9)  Katso hakemuksen sivu 32.

(10)  Unkarin keskuspankki: ”Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary” (Mikään ei ole ilmaista: tutkimus Unkarissa käytettyjen tärkeimpien maksuvälineiden sosiaalisista kustannuksista), Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 2011.

(11)  Katso hakemuksen sivut 35–36.

(12)  Tämä alaviite ei koske suomenkielistä toisintoa.

(13)  Asiaankuuluvat markkinaosuudet laskettuna suhteessa transaktioiden kokonaisarvoon. Katso hakemuksen sivu 36.

(14)  Katso hakemuksen sivut 35–36.

(15)  Asia COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis, sivu 3.

(16)  Asia COMP/M.4844, Fortis / ABN AMRO Assets.

(17)  Asiat COMP/M.2225, Fortis/ASR, sivu 3, COMP/M.5075, Vienna Insurance Group / Erste Bank Versicherungssparte, ja COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis, sivu 15.

(18)  Vaihtaminen tiettyjen vähittäisasiakkaille ja pienyrittäjille tarkoitettujen rahoitustuotteiden tapauksessa – alakohtainen tutkimus – loppukertomus, 5. helmikuuta 2009, Unkarin kilpailuviranomainen (GVH). GVH teki tämän tutkimuksen pankkien vaihtamisesta vuosina 2002–2006.

(19)  Vaihtaminen tiettyjen vähittäisasiakkaille ja pienyrittäjille tarkoitettujen rahoitustuotteiden tapauksessa – alakohtainen tutkimus – loppukertomus, 5. huhtikuuta 2009, Unkarin kilpailuviranomainen (GVH), sekä siihen liittyvä taustatutkimus ”Information and experience related to switching between banks” (Pankin vaihtamiseen liittyviä tietoja ja kokemuksia), lyhyt arviointi henkilöasiakkaiden markkinoista, Millward Brown, syyskuu 2006.

(20)  Ipsos: ”Financial services, current account services. Summary of the survey of retail customers” (Rahoituspalvelut, käyttötilipalvelut. Yhteenveto henkilöasiakkaita koskevasta tutkimuksesta), tammikuu 2009.

(21)  Asia COMP/M.4844, Fortis / ABN AMRO Assets.

(22)  Hakijan 2. syyskuuta 2011 päivätyssä kirjeessä toimittamien täydentävien tietojen mukaan.

(23)  Asia COMP/M.5241, American Express / Fortis / Alpha Card.

(24)  Asiat COMP/M.3894, Unicredito / HVB; COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot; COMP/M.3740, Barclays Bank / Foerenngssparbanken / JV; COMP/M.4844, Fortis / ABN AMRO Assets; COMP/M.5241 American Express / Fortis / Alpha Card.

(25)  GVH:n 15. syyskuuta 2011 antama vastaus 8. elokuuta 2011 päivättyyn komission kirjeeseen, jossa pyydettiin lisätietoja.

(26)  Asiat COMP/M.3740, Barklays Bank / Foereningssparbanken /JV, ja COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot.

(27)  GVH:n 15. syyskuuta 2011 antama vastaus 8. elokuuta 2011 päivättyyn komission kirjeeseen, jossa pyydettiin lisätietoja.

(28)  Asia COMP/M.3894, Unicredito/HVB, asia COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis.

(29)  Asiat COMP/M.2225, Fortis/ASR, ja COMP/M.1172, Fortis AG / Generale Bank.

(30)  Asia COMP/M.4155, BNP Paribas / BNL.

(31)  Asia COMP/M.4284, AXA/ Winterhur, ja asia COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis.

(32)  Asia COMP/4047, Aviva / Ark life, asia COMP/M.4284, Axa/Winterthur, asia COMP/M.4701, Generali / PPF Insurance Business.

(33)  Asia COMP/M.4284, Axa/Winterthur, asia COMP/M.4701, Generali / PPF Insurance Business, asia COMP/M.2676, Sampo / Vama / IF Holding / JV.

(34)  Asia COMP/M.4284, AXA/Winterthur, ja asia COMP/M.4844, Fortis / ABN AMRO Assets.

(35)  Asia COMP/M.5075, Vienna Insurance Group / Erste Bank Versicherungssparte, ja asia COMP/M.4844, Fortis / ABN AMRO Assets.

(36)  Markkinaosuus on laskettu vakuutusmaksuista saatujen tulojen perusteella.

(37)  Idem 36.


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/86


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin ja polkumyyntitullin maksamista koskevan vapautuksen kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9473)

(2011/876/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (2) käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin, ja laajennetun tullin kantamisesta komission asetuksen (EY) N:o 703/96 (3) mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (4), jäljempänä ’soveltamisalan laajentamista koskeva asetus’,

ottaa huomioon luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 (5), jäljempänä ’tullista vapauttamista koskeva asetus’, ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen tultua voimaan eräät polkupyörien kokoonpanijat esittivät kyseisen asetuksen 3 artiklan nojalla pyyntöjä saadakseen vapautuksen polkumyyntitullista, sellaisena kuin se on laajennettuna Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97, jäljempänä ’laajennettu polkumyyntitulli’. Komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetteloja polkupyörien kokoonpanijoista (6), joiden osalta laajennettu polkumyyntitulli on suspendoitu tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sellaisten oleellisten polkupyörän osien tuonnissa, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

(2)

Sen jälkeen, kun tarkastelun kohteena olevista osapuolista viimeksi julkaistiin luettelo (7), on valittu pääasiallinen tarkastelujakso. Kyseinen aika koskee 1 päivästä tammikuuta 2011 alkavaa 31 päivään heinäkuuta 2011 päättyvää kautta. Lisätietoja pyydettiin vuosilta 2009 ja 2010. Kaikille tarkastelun kohteena oleville osapuolille lähetettiin kyselylomake, jossa pyydettiin tietoja asianomaisena tarkastelujaksona suoritetusta kokoonpanotoiminnasta.

(3)

Komissiolle ilmoitettiin, että yksi yritys, joka oli vapautettu laajennetusta polkupyörän osia koskevasta polkumyyntitullista, on asetettu selvitystilaan. Lisäksi yksi yrityksistä on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa kokoonpanotoiminnan.

A.   AIEMMIN SUSPENDOIDUSTA TULLISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT

A.1.   Hyväksyttävät vapauttamispyynnöt

(4)

Komissio sai jäljempänä olevassa taulukossa 1 luetelluilta osapuolilta kaikki tiedot, joita tarvitaan niiden pyyntöjen hyväksyttävyyden määrittämiseen. Tulli suspendoitiin näiden osapuolten tuonnissa siitä päivästä alkaen, jona ensimmäinen vaaditut tiedot sisältävä hakemus vastaanotettiin komissiossa. Tietojen perusteella komissio katsoi, että jäljempänä olevassa taulukossa 1 lueteltujen osapuolten esittämät pyynnöt ovat hyväksyttäviä tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla.

Taulukko 1

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Espanja

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie

Puola

A966

JETLANE SAS (alun perin JET'LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ranska

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Saksa

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Itävalta

A978 (alun perin A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Ruotsi

A967

(5)

Tarkastelussa todettiin, että kaikkien hakijoiden Kiinasta peräisin olevien, hakijoiden kokoonpanotoiminnassa käyttämien osien arvo oli alle 60 prosenttia kyseiseen toimintaan käytettyjen osien kokonaisarvosta. Näin ollen ne eivät kuulu perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

(6)

Edellä esitetyn johdosta ja tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista.

(7)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista niiden esittämien pyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen. Lisäksi niiden laajennetusta polkumyyntitullista syntynyttä tullivelkaa on pidettävä mitättömänä niiden esittämien vapauttamispyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen.

(8)

Yrityksen Code X Sp. z o.o. osoite muuttui tarkastelun aikana. Suspendointipäätöstä tehtäessä yrityksen osoite oli ul. Krolewska 16, 00–103 Varsova, Puola. Suspendoinnin aikana osoite muuttui, ja uusi osoite on Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie, Puola. Tämä osoitteen muutos ei vaikuta alkuperäiseen suspendointipyyntöön eikä vapautuspäätökseen.

(9)

Yrityksen JETLANE SAS nimi muuttui tarkastelun aikana. Suspendointipäätöstä tehtäessä yrityksen nimi oli JET'LEAN SAS. Suspendoinnin aikana yrityksen nimi muuttui, ja sen uusi nimi on JETLANE SAS. Tämä nimen muutos ei vaikuta alkuperäiseen suspendointipyyntöön eikä vapautuspäätökseen.

(10)

Müller GmbH -yritykselle oli virheellisesti annettu kaksi kertaa Taric-lisäkoodi A977, ja se oli peruutettava. Yritykselle annettiin 3 päivänä kesäkuuta 2010 Taric-lisäkoodi A978. Tämä koodin muutos ei vaikuta alkuperäiseen suspendointipyyntöön eikä vapautuspäätökseen.

A.2.   Hylätyt vapauttamispyynnöt

(11)

Jäljempänä olevassa taulukossa 2 mainittu osapuoli on myös esittänyt pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 2

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Saksa

A980

(12)

Kyseinen osapuoli kokosi polkupyöriä alihankkijana, ei omalla nimellään. Yritys ei ostanut osia eikä ollut mahdollista arvioida, täyttikö kokoonpanotoiminta tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset.

(13)

Edellä mainituista syistä komission täytyi hylätä sen pyyntö tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella. Näin ollen tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklassa tarkoitetun laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendointi on päätettävä ja laajennettu polkumyyntitulli kannettava asianomaisen osapuolen esittämän pyynnön vastaanottopäivästä alkaen, eli suspendoinnin voimaantulopäivästä alkaen.

A.3   Kumoaminen

(14)

Vapautus kumotaan taulukossa 3 lueteltujen osapuolten osalta.

Taulukko 3

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Espanja

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugali

8244

(15)

Nämä osapuolet oli vapautettu polkupyörien osille asetetusta laajennetusta polkumyyntitullista. Yksi osapuoli on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa kokoonpanotoiminnan. Portugalilainen tuomioistuin ilmoitti vastauksena komission yksiköiden tiedusteluun, että toinen osapuoli oli lopettanut toimintansa. Molempien osapuolten vapautus olisi kumottava.

B.   AIEMMIN SUSPENDOIMATTOMASTA TULLISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT

B.1   Hylättävät vapauttamispyynnöt

(16)

Myös taulukossa 4 luetellut osapuolet ovat esittäneet pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 4

Nimi

Osoite

Maa

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Alankomaat

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770–059 Oiă

Portugali

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Saksa

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Ranska

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Romania

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64–920 Pila

Puola

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italia

(17)

Yksi osapuolista on sähköpolkupyörien kokoonpanija, jonka vienti ei ole asetuksen N:o 71/97 mukaisen polkupyörän osia koskevan polkumyyntitullin kohteena. Kyseinen osapuoli ei ole oikeutettu vapautukseen. Joidenkin osapuolten toimittamien asetuksen N:o 71/97 soveltamisalaan kuuluvien polkupyörän osien määrä kuukaudessa on vähimmäistasona käytettyä 300:aa kappaletta vähäisempi tullista vapauttamista koskevan asetuksen 14 artiklan c kohdan mukaisesti. Näin ollen kyseiset osapuolet eivät täytä tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettuja edellytyksiä, eikä vapautusta voida myöntää. Jotkin osapuolet eivät olleet vielä aloittaneet polkupyörien tuotantoa, minkä vuoksi suspendointia ei niille voitu myöntää.

(18)

Kaikille edellä olevissa taulukoissa 1–4 luetelluille yrityksille ilmoitettiin asiasta, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Mitään tässä päätöksessä esitettyjä päätelmiä muuttavia huomautuksia ei ole saatu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapautetaan jäljempänä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta lopullisesta polkumyyntitullista, jota on viimeksi muutettu ja joka on pidetty voimassa asetuksella (EY) N:o 1095/2005.

Vapautus tulee voimaan kunkin osapuolen osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 1

Osapuolet, jotka vapautetaan tullista

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla vapautetaan

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Espanja

7 artikla

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie (alun perin ul. Krolewska 16, 00–103 Varsova)

Puola

7 artikla

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (alun perin JET'LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ranska

7 artikla

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Saksa

7 artikla

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

7 artikla

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

7 artikla

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Itävalta

7 artikla

30.3.2010

A978 (alun perin A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Ruotsi

7 artikla

11.1.2010

A967

2 artikla

Hylätään laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskeva pyyntö, jonka jäljempänä taulukossa 2 mainittu osapuoli on esittänyt asetuksen (EY) N:o 88/97 3 artiklan nojalla.

Päätetään asetuksen (EY) N:o 88/97 5 artiklan mukainen laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendoiminen asianomaisen osapuolen osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 2

Osapuolet, joiden osalta suspendointi päätetään

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla suspendoitu

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Saksa

5 artikla

11.6.2010

A980

3 artikla

Kumotaan jäljempänä taulukossa 3 lueteltuja osapuolia koskeva asetuksen (EY) N:o 88/97 7 artiklan mukaisesta laajennetusta polkumyyntitullista vapauttaminen tullista vapauttamista koskevan asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Päätetään laajennetun polkumyyntitullin maksamisesta vapauttaminen asianomaisten osapuolten osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 3

Osapuolet, joiden osalta vapautus päätetään

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla vapautetaan

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Espanja

7 artikla

Yhden päivän kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugali

7 artikla

Yhden päivän kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta

8244

4 artikla

Hylätään jäljempänä taulukossa 4 lueteltujen osapuolten esittämät laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskevat pyynnöt.

Taulukko 4

Osapuolet, joiden vapauttamispyyntö hylätään

Nimi

Osoite

Maa

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Alankomaat

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770–059 Oiă

Portugali

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Saksa

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Ranska

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Romania

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64–920 Pila

Puola

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italia

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille sekä 1, 2, 3 ja 4 artiklassa luetelluille osapuolille. Se julkaistaan myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Karel DE GUCHT

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EYVL L 228, 9.9.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on pidetty voimassa asetuksella (EY) N:o 1524/2000 (EYVL L 175, 14.7.2000, s. 39) ja sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 98, 19.4.1996, s. 3.

(4)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EYVL C 45, 13.2.1997, s. 3, EYVL C 112, 10.4.1997, s. 9, EYVL C 220, 19.7.1997, s. 6, EYVL C 378, 13.12.1997, s. 2, EYVL C 217, 11.7.1998, s. 9, EYVL C 37, 11.2.1999, s. 3, EYVL C 186, 2.7.1999, s. 6, EYVL C 216, 28.7.2000, s. 8, EYVL C 170, 14.6.2001, s. 5, EYVL C 103, 30.4.2002, s. 2, EUVL C 35, 14.2.2003, s. 3, EUVL C 43, 22.2.2003, s. 5, EUVL C 54, 2.3.2004, s. 2, EUVL C 299, 4.12.2004, s. 4, EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16, EUVL L 313, 14.11.2006, s. 5, EUVL L 81, 20.3.2008, s. 73, EUVL C 310, 5.12.2008, s. 19, EUVL L 19, 23.1.2009, s. 62, EUVL L 314, 1.12.2009, s. 106, EUVL L 136, 24.5.2011, s. 99.

(7)  EUVL L 316, 24.5.2011, s. 99.


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/91


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi ja komission päätöksen 2007/74/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9523)

(2011/877/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/8/EY mukaisesti komissio vahvisti päätöksellä 2007/74/EY (2) sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot, jotka sisältävät asiaankuuluvien tekijöiden, kuten rakentamisvuoden ja polttoainetyyppien, mukaan eriytettyjen viitearvojen matriisin.

(2)

Komission on tarkistettava sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja ensimmäisen kerran 21 päivänä helmikuuta 2011 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi teknologisen kehityksen ja energialähteiden jakautumisessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

(3)

Komissio on tarkastellut uudelleen sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat operatiivista käyttöä todellisissa olosuhteissa. Parhaan saatavilla olevan ja taloudellisesti perusteltavissa olevan teknologian kehitys uudelleentarkastelun kattamana ajanjaksona 2006–2011 osoittaa, että sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen osalta päätöksessä 2007/74/EY tehtyä erottelua yhteistuotantolaitoksen rakentamisvuoden mukaan ei tulisi enää soveltaa laitoksiin, jotka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Sen sijaan vuonna 2005 tai sitä ennen rakennettuihin laitoksiin olisi edelleen sovellettava rakentamisvuoden mukaan vaihtelevia viitearvoja, jotta voidaan ottaa huomioon parhaassa saatavilla olevassa ja taloudellisesti perusteltavissa olevassa teknologiassa havaittu kehitys. Lisäksi uudelleentarkastelussa todettiin tuoreiden kokemusten ja analyysin perusteella, että ilmasto-olosuhteisiin liittyviä korjauskertoimia olisi sovellettava edelleen. Myös verkossa vältettyjä häviöitä koskevien korjauskertoimien soveltamista olisi jatkettava, koska verkkohäviöt eivät ole muuttuneet viime vuosina. Verkossa vältettyjä häviöitä koskevia korjauskertoimia olisi sovellettava myös puupolttoaineita ja biokaasua käyttäviin laitoksiin.

(4)

Uudelleentarkastelussa ei ole saatu näyttöä siitä, että kattiloiden energiatehokkuus olisi muuttunut tarkasteluna ajanjaksona, mistä syystä lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen ei pitäisi riippua rakentamisvuodesta. Ilmasto-olosuhteisiin liittyviä korjauskertoimia ei tarvita, koska ilman lämpötila ei vaikuta merkittävästi polttoaineeseen perustuvan lämmöntuotannon termodynamiikkaan. Myöskään verkoissa tapahtuvia lämpöhäviöitä koskevia korjauskertoimia ei tarvita, koska lämpö käytetään aina tuotantolaitoksen lähellä.

(5)

On tarpeen varmistaa vakaat olosuhteet yhteistuotantoon tehtäville investoinneille sekä investoijien luottamuksen jatkuminen. Tämän vuoksi on asianmukaista jatkaa sähkön ja lämmön nykyisten yhdenmukaistettujen viitearvojen soveltamista myös vuosina 2012–2015.

(6)

Todellisissa olosuhteissa operatiivisessa käytössä saadut tiedot eivät osoita tilastollisesti merkittävää parannusta alan viimeisintä kehitystä edustavien laitosten tosiasiallisessa suorituskyvyssä tarkasteltuna ajanjaksona. Siksi päätöksessä 2007/74/EY vuosille 2006–2011 vahvistettujen viitearvojen soveltamista olisi jatkettava myös vuosina 2012–2015.

(7)

Uudelleentarkastelu vahvisti, että nykyiset ilmasto-olosuhteisiin liittyvät korjauskertoimet ja verkossa vältettyjä häviöitä koskevat korjauskertoimet ovat edelleen käypiä.

(8)

Yksien viitearvojen käyttö koko ajanjaksona ja ilmastoeroihin ja verkkohäviöihin liittyvistä korjauskertomista luopuminen vahvistettiin myös lämmöntuotannon osalta.

(9)

Kun otetaan huomioon direktiivin 2004/8/EY päätavoite eli yhteistuotannon edistäminen energian säästämiseksi, olisi tarjottava kannustin vanhempien yhteistuotantoyksiköiden nykyaikaistamiseksi, jotta niiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Tämän vuoksi yhteistuotantoyksikköön sovellettavia sähköntuotannon hyötysuhteen viitearvoja olisi korotettava yhdennestätoista vuodesta sen rakennusvuoden jälkeen.

(10)

Tämä lähestymistapa on johdonmukainen sen vaatimuksen kanssa, että yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen olisi perustuttava direktiivin 2004/8/EY liitteessä III olevassa f kohdassa mainittuihin periaatteisiin.

(11)

Olisi vahvistettava tarkistetut sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot. Päätös 2007/74/EY olisi sen vuoksi kumottava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yhteistuotantoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen vahvistaminen

Sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot esitetään liitteessä I ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot liitteessä II.

2 artikla

Yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen soveltaminen

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava niitä liitteessä I esitettyjä yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja, jotka liittyvät yhteistuotantoyksikön rakentamisvuoteen. Näitä yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja sovelletaan 10 vuoden ajan yhteistuotantoyksikön rakentamisesta.

2.   Alkaen yhdennestätoista vuodesta yhteistuotantoyksikön rakentamisesta jäsenvaltioiden on sovellettava yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja, joita 1 kohdan nojalla sovelletaan 10 vuotta vanhaan yhteistuotantoyksikköön. Näitä yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja sovelletaan vuoden ajan.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi yhteistuotantoyksikön rakentamisvuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jona sähköntuotanto aloitetaan.

3 artikla

Sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen korjauskertoimet

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä III olevassa a kohdassa esitettyjä korjauskertoimia liitteessä I esitettyjen yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen mukauttamiseksi keskimääräisiin ilmasto-olosuhteisiin kussakin jäsenvaltiossa.

Jos viralliset säätiedot osoittavat, että tietyn jäsenvaltion alueella ilman vuotuisessa lämpötilassa on viiden celsiusasteen tai sitä suurempia eroja, kyseinen jäsenvaltio voi asiasta komissiolle ilmoitettuaan käyttää useita ilmastovyöhykkeitä ensimmäisen kohdan soveltamiseksi ja soveltaa tällöin liitteessä III olevassa b kohdassa esitettyä menetelmää.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä IV esitettyjä korjauskertoimia liitteessä I esitettyjen yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen mukauttamiseksi verkossa vältettyihin häviöihin.

3.   Kun jäsenvaltiot soveltavat sekä liitteessä III olevassa a kohdassa että liitteessä IV esitettyjä korjauskertoimia, niiden on sovellettava liitteessä III olevaa a kohtaa ennen liitteen IV soveltamista.

4 artikla

Yhteistuotantoyksikön nykyaikaistaminen

Jos olemassa oleva yhteistuotantoyksikkö nykyaikaistetaan ja nykyaikaistamisen investointikustannukset ylittävät 50 prosenttia uuden vastaavan yhteistuotantoyksikön investointikustannuksista, 2 artiklan soveltamiseksi yhteistuotantoyksikön rakentamisvuotena pidetään sitä kalenterivuotta, jona nykyaikaistetun yhteistuotantoyksikön sähköntuotanto aloitetaan.

5 artikla

Polttoaineseos

Jos yhteistuotantoyksikössä käytetään useampaa kuin yhtä polttoainetta, erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja sovelletaan suhteessa eri polttoaineiden energiapanoksen painotettuun keskiarvoon.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2007/74/EY.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Komission jäsen


(1)  EUVL 52, 21.2.2004, s. 50.

(2)  EUVL 32, 6.2.2007, s. 183.


LIITE I

Sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot (1 artiklassa tarkoitetut)

Taulukossa esitetyt sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot perustuvat alempiin lämpöarvoihin ja ISO-standardin mukaisiin vakio-olosuhteisiin (ilman lämpötila 15 °C, paine 1,013 baaria, suhteellinen kosteus 60 %).

 

Rakennusvuosi:

Polttoaine

2001 ja sitä ennen

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

Kiinteät

Kivihiili / koksi

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Ruskohiili / ruskohiilibriketit

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Turve/ turvebriketit

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Puupolttoaineet

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Maatalouden tuottama biomassa

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biohajoava (yhdyskunta-)jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Uusiutumaton (yhdyskunta- ja teollisuus-)jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Öljyliuske

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Nestemäiset

Öljy (kaasuöljy + raskas polttoöljy), nestekaasu

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biopolttoaineet

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biohajoava jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Uusiutumaton jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Kaasumaiset

Maakaasu

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Jalostamokaasu / vety

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biokaasu

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksauskaasu, masuunikaasu, muut jätekaasut, talteen otettu jätelämpö

35

35

35

35

35

35

35


LIITE II

Lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot (1 artiklassa tarkoitetut)

Taulukossa esitetyt lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot perustuvat alempiin lämpöarvoihin ja ISO-standardin mukaisiin vakio-olosuhteisiin (ilman lämpötila 15 °C, paine 1,013 baaria, suhteellinen kosteus 60 %).

 

Polttoaine

Höyry/kuuma vesi

Pakokaasujen suora käyttö (1)

Kiinteät

Kivihiili / koksi

88

80

Ruskohiili / ruskohiilibriketit

86

78

Turve/ turvebriketit

86

78

Puupolttoaineet

86

78

Maatalouden tuottama biomassa

80

72

Biohajoava (yhdyskunta-)jäte

80

72

Uusiutumaton (yhdyskunta- ja teollisuus-)jäte

80

72

Öljyliuske

86

78

Nestemäiset

Öljy (kaasuöljy + raskas polttoöljy), nestekaasu

89

81

Biopolttoaineet

89

81

Biohajoava jäte

80

72

Uusiutumaton jäte

80

72

Kaasumaiset

Maakaasu

90

82

Jalostamokaasu / vety

89

81

Biokaasu

70

62

Koksauskaasu, masuunikaasu, muut jätekaasut, talteen otettu jätelämpö

80

72


(1)  Jos lämpötila on 250 °C tai sitä korkeampi, on käytettävä suoran lämmönkäytön arvoja.


LIITE III

Keskimääräisiin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät korjauskertoimet sekä menetelmä ilmastovyöhykkeiden määrittämiseksi sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen soveltamiseksi (3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut)

a)   Keskimääräisiin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät korjauskertoimet

Ilman lämpötilaan liittyvä korjaus perustuu tietyn jäsenvaltion vuosittaisen keskilämpötilan ja ISO-standardin mukaisten vakio-olosuhteiden (15 °C) väliseen eroon.

Korjaus on seuraava:

i)

hyötysuhteen alentaminen 0,1 prosenttiyksiköllä kutakin 15 °C:n ylittävää astetta kohti;

ii)

hyötysuhteen korottaminen 0,1 prosenttiyksiköllä kutakin 15 °C:n alittavaa astetta kohti.

Esimerkki:

Jos vuosittainen keskilämpötila jäsenvaltiossa on 10 °C, kyseisessä jäsenvaltiossa olevan yhteistuotantoyksikön viitearvoa on korotettava 0,5 prosenttiyksiköllä.

b)   Menetelmä ilmastovyöhykkeiden määrittämiseksi

Kunkin ilmastovyöhykkeen rajat muodostuvat (kokonaisina celsiusasteina ilmaistuista) vuotuisen keskilämpötilan lämpökäyristä, joiden ero on vähintään 4 °C. Vierekkäisten ilmastovyöhykkeiden ilman vuotuisen keskilämpötilan eron on oltava vähintään 4 °C.

Esimerkki:

Tietyssä jäsenvaltiossa ilman vuotuinen keskilämpötila paikassa A on 12 °C ja paikassa B 6 °C. Ero on yli 5 °C. Jäsenvaltio voi nyt määrittää kaksi ilmastovyöhykettä, joita erottaa 9 °C:n lämpökäyrä. Näin muodostuu 9 °C:n ja 13 °C:n lämpökäyrien väliin yksi ilmastovyöhyke, jossa ilman vuotuinen keskilämpötila on 11 °C, ja 5 °C:n ja 9 °C:n lämpökäyrien väliin toinen ilmastovyöhyke, jossa ilman vuotuinen keskilämpötila on 7 °C.


LIITE IV

Verkossa vältettyjä häviöitä koskevat korjauskertoimet sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen soveltamiseksi (3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut)

Jännite

Verkkoon siirretty sähkö

Paikalla käytetty sähkö

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Esimerkki:

100 kWel:n yhteistuotantoyksikkö, jossa on maakaasulla toimiva mäntämoottori, tuottaa 380 V:n sähköä. Tästä sähköstä 85 prosenttia menee omaan käyttöön ja 15 prosenttia siirretään verkkoon. Laitos rakennettiin vuonna 1999. Vuosittainen ilman lämpötila on 15 °C (joten ilmastoon liittyvää korjausta ei tarvita).

Tämän päätöksen 2 artiklan mukaan yli 10 vuoden ikäisiin yhteistuotantoyksikköihin olisi sovellettava 10 vuoden ikäisen yksikön viitearvoja. Tämän päätöksen liitteen I mukaan vuonna 1999 rakennetun maakaasua käyttävän yhteistuotantoyksikön, jota ei ole nykyaikaistettu, vuonna 2011 sovellettava yhdenmukaistettu hyötysuhteen viitearvo on vuoden 2001 viitearvo eli 51,7 %. Verkossa tapahtuvaan häviöön liittyvän korjauksen jälkeen sähkön erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvo tässä yhteistuotantoyksikössä olisi (perustuen tässä liitteessä esitettyjen tekijöiden painotettuun keskiarvoon):

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/97


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden alustavien laskelmien vahvistamisesta kalenterivuodelta 2010

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/878/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla vahvistettava joka vuosi kullekin unionissa toimivalle henkilöautojen valmistajalle sekä kullekin mainitun asetuksen 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti muodostetulle valmistajien yhteenliittymälle keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä päästötavoitteet. Vahvistettujen laskelmien perusteella komission on määritettävä, noudattavatko valmistajat ja yhteenliittymät asetuksen 4 artiklan vaatimuksia. Jos on selvää, ettei valmistaja tai yhteenliittymä ole saavuttanut päästötavoitettaan, komission on asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla määrättävä liikapäästömaksu valmistajille tai yhteenliittymien johtajille osoitetuilla päätöksillä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 443/2009 4 artiklan nojalla tavoitteet ovat valmistajia ja yhteenliittymiä sitovia vuodesta 2012 alkaen. Kalenterivuosia 2010 ja 2011 varten komission olisi kuitenkin laskettava alustavat tavoitteet ja asetuksen 8 artiklan 6 artiklan perusteella ilmoitettava tavoitteen ylityksestä niille valmistajille tai yhteenliittymille, joiden se katsoo ylittävän niille asetetun päästötavoitteen. Koska vuosille 2010 ja 2011 asetetut tavoitteet toimivat valmistajille indikaattoreina niistä ponnisteluista, joita tarvitaan vuodeksi 2012 asetetun sitovan tavoitteen saavuttamiseksi, on syytä määrittää valmistajien keskimääräiset päästöt vuosilta 2010 ja 2011 asetuksen 4 artiklan toisessa kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja ottaa huomioon kunkin valmistajan osalta ainoastaan vähiten päästöjä aiheuttavat ajoneuvot 65 prosenttiin saakka.

(3)

Tiedot, joita käytetään keskimääräisten päästöjen ja päästötavoitteiden laskemiseen, esitetään asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä II olevassa C osassa, ja ne perustuvat uusien henkilöautojen rekisteröinteihin jäsenvaltioissa edeltävänä kalenterivuonna. Tiedot otetaan valmistajien myöntämistä vaatimustenmukaisuustodistuksista tai yhtä täsmälliset tiedot sisältävistä asiakirjoista, jotka määritetään uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti 10 päivänä marraskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1014/2010 (2) mukaisesti.

(4)

Suurin osa jäsenvaltioista toimitti vuosia 2010 koskevat tiedot komissiolle asetuksen (EY) N:o 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun määräaikaan eli 28 päivään helmikuuta 2011 mennessä. Kaikkien jäsenvaltioiden täydelliset tiedot toimitettiin komissiolle kuitenkin vasta huhtikuun puolivälissä, minkä jälkeen ne varmennettiin alustavasti.

(5)

Mikäli alustavan varmentamisen perusteella oli selvää, että tietyt tiedot puuttuivat tai olivat selkeästi virheellisiä, komissio otti yhteyttä kyseisiin jäsenvaltioihin ja sovittuaan asiasta jäsenvaltioiden kanssa muutti tai täydensi tietoja sovitun mukaisesti. Mikäli jäsenvaltion kanssa ei päästy sopimukseen, jäsenvaltion alustavia tietoja ei muutettu.

(6)

Komissio julkisti 29 päivänä kesäkuuta 2011 asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti alustavat tiedot ja ilmoitti 89 valmistajalle niiden keskimääräisten päästöjen alustavista laskelmista vuodelta 2010 sekä niiden päästötavoitteista. Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti valmistajia pyydettiin varmentamaan tiedot ja ilmoittamaan komissiolle niissä mahdollisesti olevista virheistä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

(7)

Ohjeet, joiden mukaan ilmoitetaan autojen hiilidioksidipäästöjä koskevissa tiedoissa olevista virheistä, julkaistiin komission internetsivustolla 12 päivänä elokuuta. Ohjeissa selitetään, missä muodossa ilmoitus on tehtävä ja mitä tietoja valmistajien on toimitettava, jotta komissio voi ottaa virheet huomioon.

(8)

Yhteensä 15 valmistajaa ilmoitti virheistä kolmen kuukauden määräajassa. Yksi valmistaja toimitti täydellisen ilmoituksen määräajan päätyttyä. Mainituista 15 valmistajasta seitsemän toimitti ilmoitukset, jotka sisälsivät yksityiskohtaiset tiedot virheistä sekä perustelut esitetyille korjauksille. Muut kahdeksan valmistajaa toimittivat ilmoitusten tiivistelmät, jotka vastasivat ainoastaan osittain komission suosituksia ilmoitusten muodosta ja sisällöstä. Niiden valmistajien lisäksi, jotka toimittivat virheitä koskevat ilmoitukset, kahdeksan valmistajaa ilmoitti komissiolle, että niiden tiedoissa oli virheitä; ne eivät kuitenkaan toimittaneet lisätietoja tai todisteita virheiden luonteesta tai syistä.

(9)

Niiden 73 valmistajan tapauksessa, jotka eivät ilmoittaneet tiedoissa olevista virheistä tai jotka ilmoittivat komissiolle ainoastaan, että tiedoissa oli virheitä, toimittamatta tarvittavia todisteita, keskimääräisiä päästöjä ja päästötavoitteita koskevat alustavat tiedot ja laskelmat olisi vahvistettava ilman muutoksia.

(10)

Jos valmistajat ovat toimittaneet tarvittavat tiedot ja todisteet tiedoissa olevista virheistä, komission olisi tarkasteltava kyseisiä ilmoituksia ja tarvittaessa muutettava keskimääräisten päästöjen ja tavoitteiden alustavia laskelmia.

(11)

Komissiolle ilmoitetuista rekisteröinneistä ovat vastuussa yksinomaan jäsenvaltioiden rekisteröintiviranomaiset. Koska valmistajien myyntitiedot eivät välttämättä vastaa tarkasti rekisteröintien määrää tietyssä jäsenvaltiossa tiettynä aikana, ei ole mahdollista tarkastella rekisteröintien määrää koskevia virheitä keskimääräisten päästöjen laskentaa varten. Tämän vuoksi olisi otettava huomioon ainoastaan virheet, jotka liittyvät rekisteröityjä ajoneuvoja koskevien tietojen sisältöön. Joissakin tapauksessa valmistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että rekisteröinnit olisi liitettävä johonkin toiseen valmistajaan. Nämä rekisteröintien uudelleenosoittamiset olisi otettava huomioon lopullisissa vahvistetuissa tiedoissa.

(12)

Täydellisten ilmoitusten perusteella valmistajat pystyivät varmistamaan oikeiksi osan tiedoista ja esittämään korjauksia niihin tietojen osiin, jotka voitiin varmentaa. Kuitenkin 4–15 prosenttia tiedoista koostuu rekisteröinneistä, jotka liittyvät tunnistamattomiin ajoneuvoihin, ja näiden osalta valmistaja ei voi varmentaa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen tai massan arvoja. Tämä johtuu yleensä puuttuvista tiedoista, joita tarvitaan, jotta valmistaja voi tunnistaa yksittäiset ajoneuvot; tarkemmin sanottuna tiedoista puuttuu tunniste, joka koostuu ajoneuvon tyypistä, variantista ja versiosta. Joissakin tapauksissa rekisteröinnit voitiin liittää valmistajiin, mutta käytettävissä ei ollut keskeisiä tietoja hiilidioksidipäästöistä ja massasta.

(13)

Komissio on tarkastanut valmistajien esittämät korjaukset ja niiden tueksi esitetyt todisteet. Jos tiedot on korjattu joko lisäämällä puuttuva arvo tai korvaamalla virheellinen arvo niiden rekisteröintien osalta, jotka valmistaja voi varmentaa, ja korjatut arvot ovat yhdenmukaisia viitetietolähteistä, kuten tyyppihyväksyntäasiakirjoista, saatavien arvojen kanssa, korjaukset ovat perusteltuja. Kuitenkin jos valmistaja on ilmoittanut virheistä muttei ehdottanut korjauksia, riippumatta siitä, että kyseiset virheet olisi voitu varmentaa ja korjata, eikä valmistaja ole asianmukaisesti osoittanut, että kyseisiä korjauksia ei olisi voitu tehdä kolmen kuukauden määräajassa, kyseisiä virheitä ei olisi otettava huomioon lopullisessa laskennassa.

(14)

Kun kyseessä ovat rekisteröinnit, jotka voidaan liittää valmistajiin, mutta joita valmistajat eivät voi varmentaa, kyseisiin rekisteröinteihin sisältyviä hiilidioksidipäästöjen ja massan arvoja olisi edelleen käytettävä keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden laskemiseen. On kuitenkin tarpeen ottaa huomioon se, että valmistajat eivät voi varmentaa kyseisiä arvoja, ja varmistaa, että arvojen käyttämisellä ei ole kielteistä vaikutusta kyseisen valmistajan osalta määritettyihin lopullisiin arvoihin. Tämän mukaisesti olisi sovellettava virhemarginaalia kyseiseen valmistajan yksittäistä tilannetta osoittavaan laskelmaan sen mukaan, miten virheitä niitä koskevassa ilmoituksessa on kuvattu ja perusteltu. Tarkemmin ilmaistuna virhemarginaali olisi laskettava keskimääräisiä päästöjä ja keskimääräistä massaa kohti, koska näillä kahdella parametrilla määritetään etäisyys valmistajan päästötavoitteeseen eli se, miten lähelle päästötavoitteensa saavuttamista valmistaja on päässyt.

(15)

Virhemarginaali olisi määritettävä erona niissä etäisyyksissä päästötavoitteeseen (ilmaistuna keskimääräisinä päästöinä vähennettyinä päästötavoitteista), jotka on laskettu ottaen huomioon ja poissulkien ne rekisteröinnit, joita valmistajat eivät voi varmentaa. Riippumatta siitä, onko ero positiivinen vai negatiivinen, virhemarginaalin olisi aina vähennettävä etäisyyttä valmistajan tavoitteeseen.

(16)

Kun kyseessä ovat rekisteröinnit, joiden osalta puuttuvat hiilidioksidipäästöjen tai massan arvot sekä tunniste, kyseisiä rekisteröintejä ei tulisi ottaa huomioon keskimääräisten päästöjen lopullisessa laskemisessa.

(17)

Koska vuoden 2010 tietojen varmistaminen on ensimmäinen asetuksen (EY) N:o 443/2009 perusteella tehtävä tietojen varmistaminen, virheiden huomioonottamiseksi on syytä poikkeuksellisesti tarkastella myös niitä ilmoituksia, jotka eivät sisältäneet kaikkia komission vaatimia tietoja. Lopullisiin laskelmiin sovellettavat, kyseisissä ilmoituksissa mainitut virhemarginaalit olisi kuitenkin laskettava siten, että ne perustuvat komission omaan arvioon rekisteröintien määrästä, joita valmistajat eivät voi varmentaa. Lisäksi on syytä poikkeuksellisesti ottaa huomioon vuoden 2010 tietoja vahvistettaessa ne virheitä koskevat ilmoitukset, jotka on toimitettu pian määräajan päättymisen jälkeen.

(18)

Edellä mainitun perusteella olisi vahvistettava uusien vuonna 2010 rekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, päästötavoitteet sekä erot näiden kahden arvon välillä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan seuraavat liitteessä määritetyt arvot kutakin henkilöautojen valmistajaa ja kutakin valmistajien yhteenliittymää varten kalenterivuoden 2010 osalta:

a)

päästötavoite;

b)

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, joita mukautetaan tarvittaessa asianmukaisella virhemarginaalilla;

c)

ero a ja b kohdassa tarkoitettujen arvojen välillä;

d)

kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt;

e)

kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräinen massa unionissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2010, s. 15.


LIITE

Taulukko 1

Valmistajien suoritustasoa koskevat arvot, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Valmistajan nimi

Yhteenliittymät ja poikkeukset

Rekisteröintien lukumäärä

Korjattu keskimääräinen CO2 (65 %)

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Etäisyys korjattuun tavoitteeseen

Keskimääräinen massa

Keskimääräinen CO2 (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

P1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd.

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

P2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles SpA.

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

P1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd.

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

P3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

P3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

P3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

P3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

P3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmBH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco S.p.A

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini S.p.A

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd.

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati SpA.

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

P4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd.

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV – Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd.

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor SA.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000