ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.338.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 338

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
21. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Lisäys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1)

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä

2

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1345/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 194/2008 täytäntöönpanosta

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1346/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kaikkien jäsenvaltioiden, Tanskaa ja Irlantia lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII

20

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1347/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, Saksan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V b, VI b ja VI a N

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1348/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1349/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1350/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2011/2012

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1351/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden unionin tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien suspension osalta

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1352/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1353/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 883/2006 muuttamisesta

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1355/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

39

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1356/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1357/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä joulukuuta 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä

50

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1358/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2011/26)

51

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/857/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

52

 

*

Neuvoston päätös 2011/858/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2010/784/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

54

 

*

Neuvoston päätös 2011/859/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta

55

 

*

Neuvoston päätös 2011/860/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/800/YUTP muuttamisesta

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Kenian erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalafileiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2011 ja päätöksen 2010/712/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9478)

64

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2011/2/EU

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 2/2011, annettu 25 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta

70

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/1


LISÄYS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 272, 18. lokakuuta 2011, s. 1)

Lisätään seuraava lausuma 27 päivänä syyskuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON LAUSUMA

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tietoisia, että kuluttajille on tärkeää tarjota oikeaa tietoa etenkin silloin kun tuotteisiin liitetään alkuperämerkintä, jotta kuluttajia suojellaan vilpillisiltä, virheellisiltä tai harhaanjohtavilta väitteiltä. Uusien teknologioiden, kuten elektronisten merkintöjen ja radiotaajuustunnistuksen, käyttö voi olla käyttökelpoinen keino tarjota näitä tietoja samalla kun pysytään teknisen kehityksen tahdissa. Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota asetuksen 24 artiklan mukaista kertomusta laatiessaan tarkastelemaan niiden vaikutusta mahdollisiin uusiin merkintävaatimuksiin ja mahdollisuutta parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä.


DIREKTIIVIT

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/2


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/99/EU,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

eurooppalaisesta suojelumääräyksestä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan,

ottavat huomioon Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdassa määrätään, että oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen.

(3)

Tukholman ohjelman – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (2) – mukaan vastavuoroinen tunnustaminen olisi ulotettava koskemaan kaikentyyppisiä tuomioita ja luonteeltaan oikeudellisia päätöksiä, jotka voivat oikeusjärjestelmästä riippuen olla joko rikosoikeudellisia tai hallinnollisia. Siinä kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita myös tarkastelemaan, miten uhrien suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja käytännön tukitoimenpiteitä voidaan parantaa. Ohjelmassa todetaan myös, että rikoksen uhreille voidaan tarjota erityisiä suojelutoimenpiteitä, joiden olisi oltava tehokkaita unioninlaajuisesti. Tämä direktiivi on osa uhrien oikeuksia koskevaa yhtenäistä ja kattavaa toimenpiteiden kokonaisuutta.

(4)

Naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta 26 päivänä marraskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa jäsenvaltioita kehotetaan parantamaan kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevaa lainsäädäntöään ja toimintalinjojaan ja ryhtymään toimiin, joilla puututaan naisiin kohdistuvan väkivallan syihin, etenkin ennaltaehkäisevin toimenpitein, ja siinä kehotetaan unionia varmistamaan, että kaikilla väkivallan uhreilla on oikeus apuun ja tukeen. Euroopan parlamentin 10 päivänä helmikuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 2009 tuetaan ehdotusta ottaa käyttöön uhrien hyväksi eurooppalainen suojelumääräys.

(5)

Etenemissuunnitelmasta uhrien oikeuksien ja heidän suojelunsa vahvistamiseksi erityisesti rikosoikeudellisissa menettelyissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa neuvosto totesi, että unionin tasolla olisi toteutettava toimia rikoksen uhrien oikeuksien ja heidän suojelunsa tehostamiseksi, ja se kehotti komissiota tekemään tätä varten asianmukaisia ehdotuksia. Näissä puitteissa olisi luotava mekanismi, jolla varmistetaan rikosten uhrien suojelutoimenpiteitä koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä. Mainitun päätöslauselman mukaan tätä direktiiviä, joka koskee rikosoikeudellisissa asioissa toteutettujen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista, olisi täydennettävä asianmukaisella yksityisoikeudellisissa asioissa toteutettuja toimenpiteitä koskevalla mekanismilla.

(6)

Yhteisellä oikeusalueella, jolla ei ole sisärajoja, on välttämätöntä varmistaa, että luonnolliselle henkilölle yhdessä jäsenvaltiossa annettu suojelu pidetään voimassa ja sitä jatketaan muissa jäsenvaltioissa, joihin henkilö siirtyy tai on siirtynyt. Olisi myös varmistettava, että unionin kansalaiset eivät menetä suojeluaan sen seurauksena, että he käyttävät legitiimiä oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti.

(7)

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä direktiivissä olisi annettava säännöt, joiden mukaan yhden jäsenvaltion, jäljempänä ’määräyksen antanut valtio’, lainsäädännön mukaisesti määrättyihin tiettyihin suojelutoimenpiteisiin perustuva suojelu voidaan ulottaa toiseen jäsenvaltioon, jäljempänä ’täytäntöönpanovaltio’, jossa suojeltava henkilö päättää asua tai oleskella.

(8)

Tässä direktiivissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset perinteet sekä se seikka, että tehokasta suojelua voidaan tarjota myös muun viranomaisen kuin rikostuomioistuimen antamin suojelumääräyksin. Tällä direktiivillä ei luoda velvoitetta muuttaa kansallisia järjestelmiä, jotka koskevat suojelutoimenpiteiden määräämistä eikä sillä luoda velvoitetta ottaa käyttöön tai muuttaa rikosoikeudellista järjestelmää eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanoa varten.

(9)

Tätä direktiiviä sovelletaan suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään erityisesti suojelemaan henkilöä, esimerkiksi estämällä kaikenlainen häirintä, toisen henkilön rikolliselta teolta, joka voi millä tahansa tavalla vaarantaa ensiksi mainitun henkilön hengen tai ruumiillisen, henkisen tai seksuaalisen koskemattomuuden, sekä suojelemaan häntä, esimerkiksi estämällä kaappaukset, vaaniminen tai muunlainen epäsuora pakottaminen, teolta tai käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa hänen ihmisarvonsa tai henkilökohtaisen vapautensa, ja joilla pyritään estämään uudet rikokset tai lievittämään aiempien rikosten seurauksia. Nämä suojeltavan henkilön henkilöä koskevat oikeudet vastaavat kaikkien jäsenvaltioiden tunnustamia ja vaalimia perusarvoja. Jäsenvaltiota ei kuitenkaan velvoiteta antamaan eurooppalaista suojelumääräystä sellaisen rikosoikeudellisen toimenpiteen perusteella, jolla ei pyritä nimenomaisesti suojelemaan henkilöä vaan jolla on pääasiassa muita tavoitteita, kuten esimerkiksi rikoksentekijän sosiaalinen kuntoutus. On tärkeää korostaa, että tätä direktiiviä sovelletaan suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään suojelemaan kaikkia uhreja eikä pelkästään sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja, ottamalla huomioon kunkin kyseessä olevan rikostyypin erityispiirteet.

(10)

Tätä direktiiviä sovelletaan rikosoikeudellisissa asioissa määrättyihin suojelutoimenpiteisiin eikä se näin ollen kata yksityisoikeuden alalla määrättyjä suojelutoimenpiteitä. Jotta suojelutoimenpide olisi täytäntöönpanokelpoinen tämän direktiivin mukaisesti, ei ole välttämätöntä, että rikoksesta on annettu lainvoimainen päätös. Merkitystä ei myöskään ole sillä, onko suojelutoimenpiteen hyväksynyt viranomainen rikosoikeudellinen, hallinnollinen vai yksityisoikeudellinen. Tällä direktiivillä ei velvoiteta jäsenvaltioita muuttamaan kansallista lainsäädäntöään siten, että niillä olisi mahdollisuus määrätä suojelutoimenpiteitä rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(11)

Tätä direktiiviä on tarkoitus soveltaa rikosten uhrien tai mahdollisten uhrien hyväksi määrättyihin suojelutoimenpiteisiin. Tätä direktiiviä ei olisi näin ollen sovellettava todistajansuojelua koskeviin toimenpiteisiin.

(12)

Jos tässä direktiivissä määritetty suojelutoimenpide on määrätty pääasiallisen suojeltavan henkilön sukulaisen hyväksi, eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa myös tämän sukulaisen pyynnöstä ja häntä koskevana tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin.

(13)

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista koskeva pyyntö olisi käsiteltävä riittävän nopeasti ottaen huomioon tapauksen erityisolosuhteet, muun muassa asian kiireellisyys, päivä, jona suojeltavan henkilön ennakoidaan saapuvan täytäntöönpanovaltion alueelle, ja – mikäli mahdollista – suojeltavaan henkilöön kohdistuvan vaaran suuruus.

(14)

Jos suojeltavalle henkilölle tai vaaraa aiheuttavalle henkilölle on annettava tietoja tämän direktiivin mukaisesti, nämä tiedot olisi tarvittaessa annettava myös asianomaisen henkilön edunvalvojalle tai edustajalle. Olisi myös kiinnitettävä asianmukaista huomiota suojeltavan henkilön, vaaraa aiheuttavan henkilön, edunvalvojan tai asian käsittelyssä toimivan edustajan tarpeeseen saada tämän direktiivin mukaisesti annettavat tiedot kielellä, jota asianomainen henkilö ymmärtää.

(15)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista ja tunnustamista koskevissa menettelyissä otettava asianmukaisesti huomioon uhrien tarpeet, etenkin, jos he ovat erityisen suojattomia, kuten alaikäiset tai vammaiset henkilöt.

(16)

Tämän direktiivin soveltamiseksi on voitu määrätä suojelutoimenpide sellaisen tuomion seurauksena, jota tarkoitetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2008/947/YOS (3), tai sellaisen valvontatoimia koskevan päätöksen seurauksena, jota tarkoitetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona 23 päivänä lokakuuta 2009 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2009/829/YOS (4). Jos päätös on tehty määräyksen antaneessa valtiossa jommankumman edellä mainitun puitepäätöksen perusteella, tunnustamismenettelyä olisi noudatettava vastaavasti täytäntöönpanovaltiossa. Tämä ei kuitenkaan saisi sulkea pois mahdollisuutta siirtää eurooppalainen suojelumääräys muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, joka panee täytäntöön näihin puitepäätöksiin perustuvia päätöksiä.

(17)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen 6 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan mukaisesti vaaraa aiheuttavalle henkilölle olisi tarjottava joko suojelutoimenpiteen määräämiseen johtavan menettelyn aikana tai ennen eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista mahdollisuus tulla kuulluksi ja hakea muutosta suojelutoimenpiteeseen.

(18)

Jotta estetään uhrin joutuminen rikoksen kohteeksi täytäntöönpanovaltiossa, tällä valtiolla olisi oltava oikeudelliset keinot määräyksen antaneessa valtiossa aiemmin uhrin hyväksi tehdyn päätöksen tunnustamiseksi, samalla kun vältetään myös se, että uhri joutuu aloittamaan uuden menettelyn tai esittämään uudelleen todistelua täytäntöönpanovaltiossa, ikään kuin määräyksen antanut valtio ei olisi tehnyt tuota päätöstä. Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustaminen täytäntöönpanovaltiossa edellyttää muun muassa, että tuon valtion toimivaltainen viranomainen hyväksyy, jollei tässä direktiivissä asetetuista rajoituksista muuta johdu, määräyksen antaneessa valtiossa määrätyn suojelutoimenpiteen olemassaolon ja pätevyyden sekä tunnustaa eurooppalaisessa suojelumääräyksessä kuvatun tosiasiallisen tilanteen sekä hyväksyy sen, että suojelua olisi annettava ja että sen antamista olisi jatkettava sen kansallisen lain mukaisesti.

(19)

Tämä direktiivi sisältää tyhjentävän luettelon kielloista ja rajoituksista, jotka, kun ne on asetettu määräyksen antaneessa valtiossa ja sisällytetty eurooppalaiseen suojelumääräykseen, olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön täytäntöönpanovaltiossa, jollei tässä direktiivissä säädetyistä rajoituksista muuta johdu. Kansallisella tasolla voi olla käytössä muuntyyppisiä suojelutoimenpiteitä, joista voidaan säätää kansallisessa laissa, kuten vaaraa aiheuttavan henkilön velvollisuus pysyä määrätyssä paikassa. Tällaisia toimenpiteitä voidaan määrätä määräyksen antaneessa valtiossa sellaisen menettelyn puitteissa, joka johtaa jonkin sellaisen suojelutoimenpiteen määräämiseen, joka voi tämän direktiivin mukaisesti olla eurooppalaisen suojelumääräyksen perustana.

(20)

Koska jäsenvaltioissa on erilaisilla viranomaisilla (yksityisoikeudelliset, rikosoikeudelliset tai hallinnolliset) toimivalta määrätä ja panna täytäntöön suojelutoimenpiteitä, on aiheellista säätää tässä direktiivissä erittäin joustavasta jäsenvaltioiden välisestä yhteistyömekanismista. Tämän vuoksi täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse kaikissa tapauksissa toteuttaa samaa suojelutoimenpidettä kuin se, joka määräyksen antaneessa valtiossa on määrätty, ja sillä on tietty harkintavalta määrätä mikä tahansa kansallisen lakinsa mukaan vastaavanlaisessa tapauksessa riittäväksi ja sopivaksi katsomansa toimenpiteen antaakseen suojeltavalle henkilölle jatkuvaa suojelua ottamalla huomioon määräyksen antaneessa valtiossa määrätty suojelutoimenpide, sellaisena kuin se on esitetty eurooppalaisessa suojelumääräyksessä.

(21)

Kiellot tai rajoitukset, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sisältävät muun muassa toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan henkilökohtaista tai kaukoyhteydenpitoa suojeltavan henkilön ja vaaraa aiheuttavan henkilön välillä, esimerkiksi määräämällä tiettyjä ehtoja tällaiselle yhteydenpidolle tai asettamalla viestinnän sisältöä koskevia rajoituksia.

(22)

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava vaaraa aiheuttavalle henkilölle, määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle ja suojeltavalle henkilölle kaikki toimenpiteet, jotka eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella on hyväksytty. Vaaraa aiheuttavalle henkilölle annettavassa ilmoituksessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon suojeltavan henkilön intressi olla paljastamatta tämän henkilön osoitetta tai muita yhteystietoja. Tällaisia tietoja ei saisi sisällyttää tiedoksiantoon, paitsi jos osoite tai muu yhteystieto sisältyy vaaraa aiheuttavalle henkilölle pakkotoimenpiteenä määrättyyn kieltoon tai rajoitukseen.

(23)

Kun määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen on peruuttanut eurooppalaisen suojelumääräyksen, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi lopetettava eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanemiseksi määräämänsä toimenpiteet, vaikkakin täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi – itsenäisesti ja kansallisen lakinsa mukaisesti – määrätä minkä tahansa kansallisen lakinsa mukaisen suojelutoimenpiteen asianomaisen henkilön suojelemiseksi.

(24)

Koska tässä direktiivissä käsitellään tilanteita, joissa suojeltava henkilö siirtyy toiseen jäsenvaltioon, sen eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisen tai täytäntöönpanon ei olisi merkittävä sellaisen toimivallan siirtämistä täytäntöönpanovaltiolle, joka koskee päärangaistuksia taikka lykättyjä, vaihtoehtoisia, ehdollisia tai oheisrangaistuksia taikka vaaraa aiheuttavalle henkilölle määrättyjä turvaamistoimenpiteitä, jos viimeksi mainittu henkilö jatkaa asumista suojelutoimenpiteen määränneessä valtiossa.

(25)

Tarvittaessa olisi voitava kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti käyttää sähköisiä keinoja tämän direktiivin soveltamiseksi määrättyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä.

(26)

Suojeltavan henkilön suojaamisen varmistamiseen osallistuvien asianomaisten viranomaisten välisessä yhteistyössä olisi täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista täytäntöönpanovaltiossa eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöön panemiseksi määrättyjen toimenpiteiden rikkomisista. Tämän ilmoituksen avulla määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava nopeasti päättää rikkomisesta vaaraa aiheuttavalle henkilölle tuossa valtiossa määrätyn suojelutoimenpiteen osalta johtuvasta seurauksesta. Tällainen seuraus voi tarvittaessa sisältää sellaisen vapaudenmenetyksen käsittävän toimenpiteen määräämisen, jolla korvataan muu kuin vapaudenmenetyksen käsittävä toimenpide, joka oli alun perin määrätty esimerkiksi vaihtoehtona ennaltaehkäisevälle vangitsemiselle tai rangaistuksen ehdollisen lykkäämisen seurauksena. Koska tällaisella päätöksellä ei määrätä uutta rikosoikeudellista seuraamusta uudesta rikoksesta, päätös ei estä sitä mahdollisuutta, että täytäntöönpanovaltio voi tarvittaessa määrätä seuraamuksia eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöön panemiseksi määrättyjen toimenpiteiden rikkomisesta.

(27)

Jos täytäntöönpanovaltiossa ei ole käytettävissä mitään suojelutoimenpidettä tapauksessa, joka vastaa eurooppalaisessa suojelumääräyksessä kuvattua tosiasiallista tilannetta, olisi täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen, jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset perinteet huomioon ottaen, ilmoitettava määräyksen antaneelle valtiolle sellaisista eurooppalaisessa suojelumääräyksessä kuvatun suojelutoimenpiteen rikkomisista, joista se on tietoinen.

(28)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin soveltaminen saumattomasti kussakin tapauksessa, määräyksen antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä toimivaltaansa tämän direktiivin säännösten mukaisesti ja ottamalla huomioon ne bis in idem -periaate.

(29)

Suojeltavalta henkilöltä ei olisi perittävä eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamiseen liittyviä kuluja, jotka ovat suhteettomia vastaavaan kansalliseen tapaukseen nähden. Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan varmistettava, ettei suojeltavaa henkilöä eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisen jälkeen vaadita aloittamaan uutta kansallista menettelyä saadakseen täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselta viranomaiselta eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisen välittömänä seurauksena päätöksen sellaisen toimenpiteen määräämisestä, jotka olisivat vastaavassa tapauksessa sen kansallisen lain nojalla käytettävissä suojeltavan henkilön suojelun varmistamiseksi.

(30)

Ottaen huomioon vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen, johon tämä direktiivi perustuu, jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä soveltaessaan edistettävä mahdollisimman laajalti toimivaltaisten viranomaisten välisiä suoria yhteyksiä.

(31)

Jäsenvaltioiden olisi harkittava, onko eurooppalaisen suojelumääräyksen antamiseen tai tunnustamiseen johtaviin menettelyihin osallistuvien tuomareiden, syyttäjien, poliisien ja oikeuslaitoksen muun henkilöstön koulutuksesta vastaavia tahoja pyydettävä antamaan tarkoituksenmukaista koulutusta, joka koskee tämän direktiivin tavoitteita, tämän kuitenkaan vaikuttamatta oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja sen rakenteen eroihin unionissa.

(32)

Tämän direktiivin soveltamisen arvioinnin helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle asiaankuuluvia tietoja, jotka koskevat kansallisten menettelyjen soveltamista eurooppalaiseen suojelumääräykseen, ainakin siltä osin kuin on kyse pyydettyjen, annettujen ja/tai tunnustettujen eurooppalaisten suojelumääräysten lukumäärästä. Myös muun tyyppiset tiedot, esimerkiksi kyseessä olevat rikostyypit, olisivat hyödyllisiä.

(33)

Tämän direktiivin olisi edistettävä vaarassa olevien henkilöiden suojelua ja siten täydennettävä tällä alalla jo voimassa olevia välineitä, kuten puitepäätöstä 2008/947/YOS ja puitepäätöstä 2009/829/YOS, joiden soveltamiseen sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

(34)

Kun suojelutoimenpidettä koskeva päätös kuuluu tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (5), tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (6) tai toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa vuonna 1996 tehdyn Haagin yleissopimuksen (7) soveltamisalaan, olisi päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano toteutettava asianomaisen oikeudellisen välineen säännösten tai määräysten mukaisesti.

(35)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi tarvittaessa sisällytettävä eurooppalaista suojelumääräystä koskevia tietoja olemassa oleviin rikoksen uhrien suojelua käsitteleviin valistus- ja tiedotuskampanjoihin.

(36)

Tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS (8) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyssä Euroopan neuvoston vuoden 1981 yleissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(37)

Tässä direktiivissä olisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti kunnioitettava perusoikeuksia, jotka taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (Euroopan ihmisoikeussopimus).

(38)

Jäsenvaltioita rohkaistaan ottamaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa vuoden 1979 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määritellyt oikeudet ja periaatteet.

(39)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on vaarassa olevien henkilöiden suojeleminen, vaan se voidaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(40)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 21) olevan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(41)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 21) olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(42)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 22) olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä annetaan säännöt, joiden mukaisesti oikeusviranomainen tai vastaava viranomainen voi jäsenvaltiossa, jossa on määrätty suojelutoimenpide henkilön suojelemiseksi toisen henkilön rikokselta, joka voi vaarantaa ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, henkilökohtaisen vapauden tai seksuaalisen koskemattomuuden, antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, jonka perusteella toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi jatkaa tämän toisen jäsenvaltion alueella asianomaisen henkilön suojelua määräyksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisesti rikoksen tai väitetyn rikoksen johdosta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’eurooppalaisella suojelumääräyksellä’ tarkoitetaan jäsenvaltion oikeusviranomaisen tai vastaavan viranomaisen suojelutoimenpiteestä tekemää päätöstä, jonka perusteella toisen jäsenvaltion oikeusviranomainen tai vastaava viranomainen toteuttaa kansallisen lakinsa mukaan minkä tahansa yhden tai useamman aiheellisen toimenpiteen suojeltavan henkilön suojelun jatkamiseksi;

2)

’suojelutoimenpiteellä’ tarkoitetaan suojelumääräyksen antaneen valtion kansallisen lakinsa ja kansallisten menettelyjen mukaisesti rikosasiassa tekemää päätöstä, jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle asetetaan yksi tai useampi 5 artiklassa tarkoitettu kielto tai rajoitus suojeltavan henkilön suojelemiseksi rikolliselta teolta, joka voi vaarantaa hänen henkensä, ruumiillisen ja henkisen koskemattomuutensa, ihmisarvonsa, henkilökohtaisen vapautensa tai seksuaalisen koskemattomuutensa;

3)

’suojeltavalla henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on määräyksen antaneen valtion määräämään suojelutoimenpiteeseen perustuvan suojelun kohteena;

4)

’vaaraa aiheuttavalla henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle on määrätty yksi tai useampi 5 artiklassa tarkoitettu kielto tai rajoitus;

5)

’määräyksen antaneella valtiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisen perustana oleva suojelutoimenpide on määrätty;

6)

’täytäntöönpanovaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon eurooppalainen suojelumääräys on toimitettu sen tunnustamista varten;

7)

’valvontavaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa tarkoitettu tuomio tai puitepäätöksen 2009/829/YOS 4 artiklassa tarkoitettu valvontatoimia koskeva päätös on siirretty.

3 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, millä yhdellä tai useammalla oikeusviranomaisella tai vastaavalla viranomaisella on sen kansallisen lainsäädännön nojalla toimivalta antaa eurooppalainen suojelumääräys ja tunnustaa sellainen määräys tämän direktiivin mukaisesti, kun tämä jäsenvaltio on määräyksen antanut valtio tai täytäntöönpanovaltio.

2.   Komissio asettaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden saataville. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehdyt muutokset.

4 artikla

Keskusviranomaiseen turvautuminen

1.   Kukin jäsenvaltio voi nimetä keskusviranomaisen tai, jos sen oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, useamman kuin yhden keskusviranomaisen avustamaan sen toimivaltaisia viranomaisia.

2.   Jäsenvaltio voi, jos sen oikeusjärjestelmän rakenne sitä edellyttää, antaa yhden tai useamman keskusviranomaisensa tehtäväksi eurooppalaisten suojelumääräysten sekä kaiken muun niihin liittyvän virallisen kirjeenvaihdon hallinnollisen lähettämisen ja vastaanottamisen. Näin ollen kaikki toimivaltaisten viranomaisten väliset viestit, neuvottelut, tietojenvaihdot, tiedustelut ja ilmoitukset voidaan tarvittaessa käsitellä asianomaisen jäsenvaltion yhden tai useamman nimetyn keskusviranomaisen avustuksella.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää tässä artiklassa tarkoitettuja mahdollisuuksia, on toimitettava nimettyä yhtä tai useampaa keskusviranomaista koskevat tiedot komissiolle. Nämä tiedot sitovat määräyksen antaneen jäsenvaltion kaikkia viranomaisia.

5 artikla

Kansallisen lain mukaisen suojelutoimenpiteen olemassaolon tarve

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa vain, jos määräyksen antaneessa valtiossa on aiemmin määrätty suojelutoimenpide, jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle on asetettu yksi tai useampi seuraavista kielloista tai rajoituksista:

a)

kielto mennä tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille, joilla suojeltava henkilö asuu tai vierailee;

b)

kaikenlaista yhteydenpitoa suojeltavaan henkilöön koskeva kielto tai sen sääntely, mukaan lukien yhteydenpito puhelimitse, sähköpostitse tai postitse, telekopioitse tai muilla keinoin; tai

c)

kielto lähestyä suojeltavaa henkilöä määriteltyä etäisyyttä lähemmäksi tai tällaisen lähestymisen sääntely.

6 artikla

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antaminen

1.   Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa, kun suojeltava henkilö päättää asua tai jo asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kun suojeltava henkilö päättää oleskella tai jo oleskelee toisessa jäsenvaltiossa. Päättäessään eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisesta määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon muun ohessa niiden yhden tai useamman ajanjakson kesto, jotka suojeltava henkilö aikoo oleskella täytäntöönpanovaltiossa, ja suojelun tarpeen vakavuus.

2.   Määräyksen antaneen valtion oikeusviranomainen tai vastaava viranomainen voi antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen vain suojeltavan henkilön pyynnöstä ja tarkistettuaan, että suojelutoimenpide täyttää kaikki 5 artiklassa asetetut edellytykset.

3.   Suojeltava henkilö voi toimittaa eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista koskevan pyynnön joko määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle tai täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos tällainen pyyntö toimitetaan täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen viranomaisen on siirrettävä pyyntö mahdollisimman pian määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.   Ennen kuin eurooppalainen suojelumääräys annetaan, vaaraa aiheuttavalle henkilölle on annettava oikeus tulla kuulluksi ja oikeus hakea muutosta suojelutoimenpiteeseen, jos hänelle ei ole myönnetty näitä oikeuksia suojelutoimenpiteen määräämiseen johtaneessa menettelyssä.

5.   Yhden tai useamman 5 artiklassa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen sisältävän suojelutoimenpiteen määrätessään on toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava suojeltavalle henkilölle sopivalla tavalla ja oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisten menettelyjen mukaisesti mahdollisuudesta pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, mikäli asianomainen henkilö päättää siirtyä toiseen jäsenvaltioon, sekä tällaisen pyynnön perusedellytyksistä. Viranomaisen on neuvottava suojeltavaa henkilöä toimittamaan pyyntö ennen poistumistaan määräyksen antaneen valtion alueelta.

6.   Jos suojeltavalla henkilöllä on edunvalvoja tai edustaja, tämä edunvalvoja tai edustaja voi toimittaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun pyynnön suojeltavan henkilön puolesta.

7.   Jos eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista koskeva pyyntö hylätään, määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava suojeltavalle henkilölle sen kansallisen lainsäädännön nojalla saatavilla olevista tällaista päätöstä koskevista muutoksenhakukeinoista.

7 artikla

Eurooppalaisen suojelumääräyksen muoto ja sisältö

Eurooppalainen suojelumääräys on annettava tämän direktiivin liitteessä I olevan mallin mukaisesti. Siinä on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

suojeltavan henkilön henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä hänen edunvalvojansa tai edustajansa henkilöllisyys ja kansalaisuus, jos suojeltava henkilö on alaikäinen tai oikeustoimikelvoton;

b)

päivämäärä, josta alkaen suojeltava henkilö aikoo asua tai oleskella täytäntöönpanovaltiossa, ja oleskelun ajankohdat, jos ne ovat tiedossa;

c)

määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumerot sekä sähköpostiosoite;

d)

sen säädöksen yksilöintitiedot (esimerkiksi numero ja päiväys), joka sisältää suojelutoimenpiteen, jonka perusteella eurooppalainen suojelumääräys annetaan;

e)

tiivistelmä tosiseikoista ja olosuhteista, jotka määräyksen antaneessa valtiossa ovat johtaneet suojelutoimenpiteen määräämiseen;

f)

kiellot ja rajoitukset, jotka vaaraa aiheuttavalle henkilölle on asetettu eurooppalaisen suojelumääräyksen perustana olevassa suojelutoimenpiteessä, niiden kesto sekä maininta mahdollisesta seuraamuksesta, jos jotain kieltoa tai rajoitusta rikotaan;

g)

sellaisen teknisen laitteen käyttö, joka on mahdollisesti annettu suojeltavalle henkilölle tai vaaraa aiheuttavalle henkilölle keinona panna suojelutoimenpide täytäntöön;

h)

vaaraa aiheuttavan henkilön henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä hänen yhteystietonsa;

i)

onko suojeltavalle henkilölle ja/tai vaaraa aiheuttavalle henkilölle myönnetty maksuton oikeusapu määräyksen antaneessa valtioissa, jos tämä tieto on määräyksen antaneen viranomaisen tiedossa ilman eri tiedusteluja;

j)

tarvittaessa kuvaus muista olosuhteista, joilla voi olla vaikutusta suojeltavalle henkilölle aiheutuvan vaaran arviointiin;

k)

tapauksen mukaan nimenomainen maininta siitä, että puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa tarkoitettu tuomio tai puitepäätöksen 2009/829/YOS 4 artiklassa tarkoitettu valvontatoimia koskeva päätös on jo siirretty valvontavaltioon, mikäli se on toinen kuin eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltio, sekä tuon valtion sen viranomaisen yksilöintitiedot, jolla on toimivalta tällaisen tuomion tai päätöksen täytäntöönpanon osalta.

8 artikla

Toimittamismenettely

1.   Määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on toimittaessaan eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen todiste, jotta täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi todeta sen aitouden. Myös kaikki virallinen yhteydenpito tapahtuu suoraan näiden toimivaltaisten viranomaisten kesken.

2.   Jos joko täytäntöönpanovaltion tai määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen ei ole toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, viimeksi mainitun viranomaisen on saadakseen tarvittavat tiedot suoritettava kaikki asiaankuuluvat tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisesta verkostosta 16 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2008/976/YOS (9) tarkoitettujen Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten, oman valtionsa Eurojustin kansallisen jäsenen tai Eurojustin kansallisen koordinointijärjestelmän kautta.

3.   Jos eurooppalaisen suojelumääräyksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa sitä, tämän viranomaisen on viran puolesta toimitettava eurooppalainen suojelumääräys toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava asiasta viipymättä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

9 artikla

Täytäntöönpanovaltiossa määrättävät toimenpiteet

1.   Vastaanotettuaan 8 artiklan mukaisesti toimitetun eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä tunnustettava tuo määräys ja tehtävä päätös minkä tahansa sellaisen toimenpiteen määräämisestä, joka olisi vastaavanlaisessa tapauksessa sen kansallisen lainsäädännön mukaan käytettävissä suojeltavan henkilön suojelemisen varmistamiseksi, jollei se päätä vedota johonkin 10 artiklassa tarkoitettuun perusteeseen kieltäytyä tunnustamisesta. Täytäntöönpanovaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti soveltaa rikosoikeudellisia, hallinnollisia tai yksityisoikeudellisia toimenpiteitä.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti määräämän toimenpiteen ja minkä tahansa muun 11 artiklassa tarkoitetun myöhemmän päätöksen perusteella toteutetun toimenpiteen on vastattava mahdollisimman pitkälle määräyksen antaneessa valtiossa määrättyä suojelutoimenpidettä.

3.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava vaaraa aiheuttavalle henkilölle, määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä suojeltavalle henkilölle kaikista 1 kohdan mukaisesti määrätyistä toimenpiteistä sekä tällaisen toimenpiteen rikkomisen mahdollisista oikeudellisista seuraamuksista, joista säädetään kansallisessa laissa ja 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Suojeltavan henkilön osoitetta tai muita yhteystietoja ei saa paljastaa vaaraa aiheuttavalle henkilölle, elleivät tällaiset tiedot ole välttämättömiä 1 kohdan mukaisesti määrätyn toimenpiteen täytäntöön panemiseksi.

4.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että eurooppalaisen suojelumääräyksen mukana 7 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot ovat puutteellisia, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen todiste, ja määrättävä sille kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa toimittaa puuttuvat tiedot on toimitettava.

10 artikla

Perusteet kieltäytyä eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisesta

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä seuraavissa olosuhteissa:

a)

eurooppalainen suojelumääräys on puutteellinen, tai sitä ei ole täydennetty täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamassa määräajassa;

b)

edellä 5 artiklassa säädetyt vaatimukset eivät täyty;

c)

suojelutoimenpide liittyy tekoon, joka ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikos;

d)

suojelu johtuu sellaisen rangaistuksen tai toimenpiteen täytäntöönpanosta, joka kuuluu täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan armahduksen piiriin ja joka liittyy tekoon tai menettelyyn, joka kuuluu tuon lainsäädännön mukaan sen toimivaltaan;

e)

vaaraa aiheuttavalle henkilölle myönnetään täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä koskemattomuus, mikä tekee mahdottomaksi toimenpiteiden määräämisen eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella;

f)

syyteoikeus vaaraa aiheuttavaa henkilöä vastaan on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan vanhentunut sen teon tai menettelyn osalta, johon liittyen suojelutoimenpide on määrätty, jos teko tai menettely kyseisen valtion kansallisen lain mukaan kuuluu sen toimivaltaan;

g)

eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustaminen olisi ne bis in idem -periaatteen vastaista;

h)

vaaraa aiheuttavaa henkilöä ei täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan voida asianomaisen henkilön iän johdosta asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teosta tai menettelystä, johon liittyen suojelutoimenpide on määrätty;

i)

suojelutoimenpide liittyy rikokseen, joka täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla katsotaan tehdyksi kokonaan, pääosin tai olennaiselta osaltaan täytäntöönpanovaltion alueella.

2.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä jollakin 1 kohdassa tarkoitetulla perusteella, sen on:

a)

ilmoitettava viipymättä kielteinen päätöksensä ja sen perusteet määräyksen antaneelle valtiolle ja suojeltavalle henkilölle;

b)

ilmoitettava tarvittaessa suojeltavalle henkilölle mahdollisuudesta pyytää suojelutoimenpiteen määräämistä täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

ilmoitettava suojeltavalle henkilölle sellaisista soveltuvista oikeussuojakeinoista, jotka ovat täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti käytettävissä muutoksen hakemiseen tällaiseen päätökseen.

11 artikla

Sovellettava laki ja täytäntöönpanovaltion toimivalta

1.   Täytäntöönpanovaltiolla, joka on tunnustanut eurooppalaisen suojelumääräyksen, on oltava toimivalta määrätä ja panna täytäntöön toimenpiteitä kyseisessä valtiossa. Täytäntöönpanovaltion lakia sovelletaan 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn päätöksen tekemiseen ja täytäntöönpanoon, myös niitä muutoksenhakukeinoja koskevia sääntöjä, jotka koskevat täytäntöönpanovaltiossa tehtyjä eurooppalaiseen suojelumääräykseen liittyviä päätöksiä.

2.   Jos yhtä tai useampaa täytäntöönpanovaltion eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisen jälkeen määräämää toimenpidettä rikotaan, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisella viranomaisella on 1 kohdan mukaisesti toimivalta:

a)

määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia ja toteuttaa mikä tahansa muu toimenpide tällaisen toimenpiteen rikkomisen johdosta, jos asianomainen rikkominen on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikos;

b)

tehdä muita kuin rikosoikeudellisia päätöksiä, jotka liittyvät rikkomiseen;

c)

jos se on tarpeen, toteuttaa kiireellisiä ja väliaikaisia toimenpiteitä rikkomisen lopettamiseksi, kunnes määräyksen antanut valtio on tehnyt päätöksensä.

3.   Jollei kansallisella tasolla ole käytettävissä toimenpidettä, joka voitaisiin toteuttaa täytäntöönpanovaltiossa vastaavassa tapauksessa, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista sellaisista eurooppalaisessa suojelumääräyksessä kuvatun suojelutoimenpiteen rikkomisista, joista se on tietoinen.

12 artikla

Ilmoittaminen rikkomistapauksessa

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava määräyksen antaneen valtion tai valvontavaltion toimivaltaiselle viranomaiselle eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella toteutetun yhden tai useamman toimenpiteen rikkomisesta. Ilmoitus on tehtävä käyttäen liitteessä II esitettyä vakiolomaketta.

13 artikla

Määräyksen antaneen valtion toimivalta

1.   Määräyksen antaneen valtion toimivaltaisella viranomaisella on yksinomainen toimivalta tehdä päätökset, jotka liittyvät

a)

suojelutoimenpiteen ja siten myös eurooppalaisen suojelumääräyksen uusimiseen, uudelleentarkasteluun, muuttamiseen, kumoamiseen ja peruuttamiseen;

b)

vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen määräämiseen suojelutoimenpiteen kumoamisen seurauksena edellyttäen, että suojelutoimenpiteen soveltaminen on perustunut puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa tarkoitettuun tuomioon tai puitepäätöksen 2009/829/YOS 4 artiklassa tarkoitettuun valvontatoimia koskevaan päätökseen.

2.   Edellä 1 kohdan nojalla tehtyihin päätöksiin sovelletaan määräyksen antaneen valtion lainsäädäntöä.

3.   Jos puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa tarkoitettu tuomio tai puitepäätöksen 2009/829/YOS 4 artiklassa tarkoitettu valvontatoimia koskeva päätös on jo siirretty tai siirretään eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisen jälkeen toiseen jäsenvaltioon, näissä puitepäätöksissä säädetyt myöhemmät päätökset tehdään näiden puitepäätösten asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

4.   Jos suojelumääräys sisältyy puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa tarkoitettuun tuomioon, joka on siirretty tai siirretään eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisen jälkeen toiseen jäsenvaltioon, ja valvontavaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt myöhempiä päätöksiä, jotka vaikuttavat suojelutoimenpiteeseen sisältyviin velvollisuuksiin tai ohjeisiin tuon puitepäätöksen 14 artiklan mukaisesti, määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on tämän mukaisesti uusittava, tarkistettava, muutettava, kumottava tai peruutettava eurooppalainen suojelumääräys viipymättä.

5.   Määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 1 tai 4 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

6.   Jos määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen on kumonnut tai peruuttanut eurooppalaisen suojelumääräyksen 1 kohdan a alakohdan tai 4 kohdan mukaisesti, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on lopetettava 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrättyjen toimenpiteiden täytäntöönpano heti, kun määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sille asiasta asianmukaisesti.

7.   Jos määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen on muuttanut eurooppalaista suojelumääräystä 1 kohdan a alakohdan tai 4 kohdan mukaisesti, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa

a)

muutettava eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella hyväksytyt toimenpiteet 9 artiklan mukaisesti; tai

b)

kieltäydyttävä panemasta täytäntöön muutettua kieltoa tai rajoitusta, jos se ei kuulu 5 artiklassa tarkoitettuihin kieltoihin tai rajoituksiin tai jos eurooppalaisen suojelumääräyksen mukana 7 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot ovat puutteelliset eikä niitä ole täydennetty täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti asettamassa määräajassa.

14 artikla

Perusteet keskeyttää eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella toteutetut toimenpiteet

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet

a)

jos on selviä viitteitä siitä, että suojeltava henkilö ei asu tai oleskele täytäntöönpanovaltion alueella tai on poistunut tältä alueelta lopullisesti;

b)

jos eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanemiseksi määrättyjen toimenpiteiden enimmäismääräaika on sen kansallisen lainsäädännön mukaan päättynyt;

c)

13 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai

d)

jos puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa tarkoitettu tuomio tai puitepäätöksen 2009/829/YOS 4 artiklassa tarkoitettu valvontatoimia koskeva päätös siirretään täytäntöönpanovaltioon eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisen jälkeen.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava tällaisesta päätöksestä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle ja mahdollisuuksien mukaan suojeltavalle henkilölle.

3.   Ennen toimenpiteiden keskeyttämistä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää määräyksen antaneen valtion toimivaltaista viranomaista antamaan tietoja siitä, onko eurooppalaisessa suojelumääräyksessä annettava suojelu edelleen tarpeen kyseessä olevan tapauksen olosuhteissa. Määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on vastattava tällaiseen pyyntöön viipymättä.

15 artikla

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisen ensisija

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamiselle on annettava sama etusija, joka sille annettaisiin käsiteltäessä vastaavaa kansallista tapausta, ottaen huomioon tapauksen erityisolosuhteet, mukaan lukien asian kiireellisyys, päivä, jona suojeltavan henkilön ennakoidaan saapuvan täytäntöönpanovaltion alueelle ja, mikäli mahdollista, suojeltavaan henkilöön kohdistuvan vaaran suuruus.

16 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten väliset neuvottelut

Määräyksen antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa neuvotella keskenään tämän direktiivin sujuvan ja tehokkaan soveltamisen helpottamiseksi.

17 artikla

Kielet

1.   Määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on käännettävä eurooppalainen suojelumääräys täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on käännettävä 12 artiklassa tarkoitettu lomake määräyksen antaneen valtion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä.

3.   Jäsenvaltio voi tämän direktiivin hyväksymisen yhteydessä tai myöhemmin ilmoittaa komissioon tallettamassaan ilmoituksessa, että se hyväksyy yhdelle tai useammalle muulle unionin viralliselle kielelle tehdyn käännöksen.

18 artikla

Kulut

Tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvista kuluista vastaa täytäntöönpanovaltio kansallisen oikeutensa mukaisesti, lukuun ottamatta kuluja, jotka syntyvät pelkästään määräyksen antaneen valtion alueella.

19 artikla

Suhde muihin sopimuksiin ja järjestelyihin

1.   Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa tämän direktiivin voimaan tullessa voimassa olevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, sikäli kuin niiden avulla voidaan edetä tämän direktiivin tavoitteita pidemmälle tai laajemmalle sekä omalta osin yksinkertaistaa tai helpottaa menettelyjä, joilla suojelutoimenpiteitä toteutetaan.

2.   Jäsenvaltiot voivat tehdä tämän direktiivin voimaantulon jälkeen kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, sikäli kuin niiden avulla voidaan soveltaa tämän direktiivin säännöksiä pidemmälti tai laajemmalti ja omalta osin yksinkertaistaa tai helpottaa menettelyjä, joilla suojelutoimenpiteitä toteutetaan.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 11 päivään huhtikuuta 2012 mennessä ne 1 kohdassa tarkoitetut voimassa olevat sopimukset ja järjestelyt, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle kaikista 2 kohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista ja järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

20 artikla

Suhde muihin välineisiin

1.   Tämä direktiivi ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 44/2001 eikä asetuksen (EY) N:o 2201/2003 eikä toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa vuonna 1996 tehdyn Haagin yleissopimuksen eikä kansainvälisen lapsikaappauksen siviilioikeudellisista näkökohdista vuonna 1980 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamiseen.

2.   Tämä direktiivi ei vaikuta puitepäätöksen 2008/ 947/YOS eikä puitepäätöksen 2009/829/YOS soveltamiseen.

21 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 11 päivänä tammikuuta 2015. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

22 artikla

Tietojen keruu

Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin soveltamisen arvioinnin helpottamiseksi toimitettava komissiolle asiaankuuluvia tietoja kansallisten menettelyjen soveltamisesta eurooppalaiseen suojelumääräykseen, mukaan lukien ainakin tieto pyydettyjen, annettujen ja/tai tunnustettujen eurooppalaisten suojelumääräysten lukumäärästä.

23 artikla

Arviointi

Komissio toimittaa 11 päivään tammikuuta 2016 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

25 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SZPUNAR


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. joulukuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 24. marraskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(3)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 102.

(4)  EUVL L 294, 11.11.2009, s. 20.

(5)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(6)  EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.

(7)  EYVL L 48, 21.2.2003, s. 3.

(8)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

(9)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 130.


LIITE I

EUROOPPALAISESTA SUOJELUMÄÄRÄYKSESTÄ 13 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2011 ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 2011/99/EU

7 artiklassa tarkoitettu

EUROOPPALAINEN SUOJELUMÄÄRÄYS

Tämän lomakkeen sisältämiä tietoja on käsiteltävä asianmukaista luottamuksellisuutta noudattaen

Image

Image

Image

Image


LIITE II

EUROOPPALAISESTA SUOJELUMÄÄRÄYKSESTÄ 13 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2011 ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 2011/99/EU

12 artiklassa tarkoitettu

LOMAKE

ILMOITUS EUROOPPALAISEN SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTEELLA TOTEUTETUN TOIMENPITEEN RIKKOMISESTA

Tämän lomakkeen sisältämiä tietoja on käsiteltävä asianmukaista luottamuksellisuutta noudattaen.

Image

Image


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/19


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1345/2011,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 194/2008 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta,

ottaa huomioon Burmaan/Myanmariin liittyvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta 25 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 194/2008 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25. helmikuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 194/2008 Burmaan/Myanmariin liittyvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta.

(2)

Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/859/YUTP (2) mukaisesti erästä asetuksen (EY) N:o 194/2008 liitteessä V olevaan luetteloon merkittyä yhteisöä koskevat tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 194/2008 liite V olisi tämän mukaisesti saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 194/2008 liitteessä V oleva Mayar (H.K) Ltd:iä koskeva merkintä seuraavasti:

”Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  EUVL L 66, 10.3.2008, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 55.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1346/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

kaikkien jäsenvaltioiden, Tanskaa ja Irlantia lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

23/T&Q

Jäsenvaltio

Kaikki jäsenvaltiot Tanskaa ja Irlantia lukuun ottamatta

Kanta

BOR/678-

Laji

Karjukala (Caproidae)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

Päivämäärä

29.11.2011


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/22


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1347/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

Saksan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V b, VI b ja VI a N

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

85/T&Q

Jäsenvaltio

Saksa

Kanta

HER/5B6ANB

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V b, VI b ja VI a N

Päivämäärä

26.11.2011


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1348/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

83/T&Q

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta/GBR

Kanta

BOR/678-

Laji

Karjukala (Caproidae)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

Päivämäärä

13.11.2011


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1349/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 134 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 130 artiklan mukaisesti komissiolle on annettu tuonnin hallinnoimiseksi toimivalta määritellä tuotteet, joiden tuonti edellyttää todistuksen esittämistä. Todistusjärjestelmän tarpeita arvioidessaan komissio ottaa huomioon asianmukaiset välineet markkinoiden hallinnoimiseksi ja erityisesti tuonnin seuraamiseksi.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (2) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa yhdessä sen liitteessä II olevan I osan I kohdan kanssa säädetään velvollisuudesta esittää todistus CN-koodin 0803 00 19”banaanit, tuoreet, yhteisen tullitariffin mukaisella tullilla tuodut” tuontia varten.

(3)

Tuontia voidaan nykyisellään seurata tehokkaasti muilla keinoin. Yksinkertaistamisen vuoksi sekä jäsenvaltioiden ja toimijoiden hallinnollisen taakan keventämiseksi vaatimus banaanien tuontitodistuksista olisi poistettava. Yhteisen tullitariffin mukaisella tullilla vapaaseen liikkeeseen luovutettujen banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän mukaisista todistuksista 9 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2014/2005 (3) 1 artiklan 3 kohdassa rajoitetaan todistusten voimassaolo myöntämisvuoteen. Sen vuoksi on aiheellista kumota 1 päivästä tammikuuta 2012 velvollisuus hankkia tuontitodistuksia.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 376/2008 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II olevasta I osasta I kohta ”Banaanit (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva XI osa)”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(3)  EUVL L 324, 10.12.2005, s. 3.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1350/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2011/2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin viljamarkkinoiden hankintojen helpottamiseksi markkinointivuoden 2011/2012 ensimmäisten kuukausien aikana komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 633/2011 (2) suspendoidaan väliaikaisesti markkinointivuoden 31 päivään joulukuuta 2011 saakka tullit, jotka kannetaan heikko- ja keskilaatuisen tavallisen vehnän osalta asetuksella (EY) N:o 1067/2008 (3) ja rehuohran osalta asetuksella (EY) N:o 2305/2003 (4) avatuissa tuontitariffikiintiöissä.

(2)

Markkinointivuoden 2011/2012 loppua koskevien Euroopan unionin viljan markkinanäkymien perusteella voidaan olettaa kiinteiden hintojen säilyvän, kun otetaan huomioon varastojen vähäisyys ja komission tämänhetkiset arviot satovuoden 2011 tosiasiallisesti käytettävissä olevista määristä. Jotta unionin markkinoiden tasapainon kannalta tarkoituksenmukaisten tuontimäärien säilyttäminen olisi helpompaa, näyttää olevan tarpeen varmistaa viljan tuontipolitiikan jatkuvuus säilyttämällä 30 päivään kesäkuuta 2012 tullien väliaikainen suspendointi markkinointivuonna 2011/2012 niiden tuontitariffikiintiöiden osalta, joihin kyseistä toimenpidettä tällä hetkellä sovelletaan.

(3)

Toimijoita ei tulisi kuitenkaan rangaista, jos viljojen toimitus unioniin tuotavaksi on jo käynnissä. Tältä osin olisi otettava huomioon kuljetusajat ja annettava toimijoille mahdollisuus luovuttaa viljat vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa säädetyssä tullien suspendoimismenettelyssä, jos niiden kuljetus suoraan unionin määräpaikkaan on alkanut viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012. Lisäksi olisi säädettävä siitä, minkälainen todiste on annettava suoraan unionin määräpaikkaan suuntautuvasta kuljetuksesta ja mainitun kuljetuksen alkamispäivästä.

(4)

Jotta tuontitodistusten myöntämismenettelyä voidaan hallinnoida tehokkaasti 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Suspendoidaan markkinointivuoden 2011/2012 osalta CN-koodin 1001 99 00, muiden kuin komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (5) liitteessä II määriteltyjen korkealaatuisten tuotteiden ja CN-koodin 1003 tuotteiden tuontitullit, kun ne tuodaan asetuksilla (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 2305/2003 avatuissa tariffikiintiöissä, joissa kannetaan alennettua tullia.

2.   Kun tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen viljojen kuljetus, joka on aloitettu viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012, suuntautuu suoraan unionin määräpaikkaan, tullit suspendoidaan edelleen tämän asetuksen mukaisesti luovutettaessa kyseisiä tuotteita vapaaseen liikkeeseen.

Todiste suoraan unioniin suuntautuneesta kuljetuksesta ja kuljetuksen alkamispäivästä on annettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla alkuperäisen kuljetusasiakirjan perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201230 päivään kesäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 170, 30.6.2011, s. 19.

(3)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.

(4)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.

(5)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1351/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden unionin tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien suspension osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien hallinnoinnista ja asetusten (EY) N:o 1981/94 ja (EY) N:o 934/95 kumoamisesta 9 päivänä huhtikuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon välillä on tehty kirjeenvaihtona sopimus maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden kaupan lisävapauttamisesta ja Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen muuttamisesta, jäljempänä ’sopimus’ (2). Sopimus hyväksyttiin unionin puolesta neuvoston päätöksellä 2011/824/EU (3).

(2)

Sopimuksessa määrätään kymmenen vuoden ajanjaksosta, joka alkaa sopimuksen voimaantulosta ja jonka aikana rajoittamattomaan määrään Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevia tuotteita sovelletaan laajennettuja tariffimyönnytyksiä tuonnissa Euroopan unioniin. Sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus tariffimyönnytysten lisälaajennukseen sen mukaan, miten Länsirannan ja Gazan alueen talous kehittyy tulevaisuudessa.

(3)

Koska sopimuksessa määrätään maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden kaupan lisävapauttamisesta, on tarpeen suspendoida asetuksen (EY) N:o 747/2001 liitteessä VIII säädettyjen tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien soveltaminen Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tuotteiden osalta sopimuksen soveltamisajan.

(4)

Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4088/87 (4) kumottiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (5).

(5)

Tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 17 päivänä maaliskuuta 1988 annettu komission asetus (ETY) N:o 700/88 (6) kumottiin komission asetuksella (EY) N:o 1227/2006 (7).

(6)

Näiden kumoamisten seurauksena asetuksen (EY) N:o 747/2001 2 artiklasta, jossa säädetään tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen jättämisestä tariffimyönnytysten ulkopuolelle, jos asetuksessa (ETY) N:o 4088/87 säädettyjä hintaehtoja ei noudateta, on tullut tarpeeton, ja se olisi siksi poistettava.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 747/2001 olisi muutettava.

(8)

Koska sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä alkaen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 747/2001 seuraavasti:

1.

Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien soveltamisen suspendoiminen Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tuotteiden osalta

Suspendoidaan liitteessä VIII säädettyjen tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien soveltaminen väliaikaisesti kymmeneksi vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tuotteiden osalta.

Riippuen siitä, miten Länsirannan ja Gazan alueen talous tulevaisuudessa kehittyy, suspendoinnille voidaan kuitenkin mahdollisesti antaa jatkoaika viimeistään vuosi ennen kuin kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa, joka on hyväksytty unionin puolesta neuvoston päätöksellä N:o 2011/824/EU (8), määrätty kymmenen vuoden ajanjakso päättyy.

2.

Poistetaan 2 artikla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 109, 19.4.2001, s. 2.

(2)  EUVL L 328, 10.12.2011, s. 5.

(3)  EUVL L 328, 10.12.2011, s. 2.

(4)  EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.

(5)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

(7)  EUVL L 222, 15.8.2006, s. 4.

(8)  EUVL L 328, 10.12.2011, s. 2.”


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1352/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1236/2005 kielletään sellaisten tavaroiden vienti, joita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, ja valvotaan tiettyjen tähän tarkoitukseen mahdollisesti käytettävien tavaroiden vientiä. Asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti ihmisarvon kunnioittamisen ja suojelun, oikeuden elämään sekä kidutusta ja julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista koskevan kiellon osalta.

(2)

Viime aikoina on esiintynyt joitakin tapauksia, joissa kolmansiin maihin vietyjä lääkevalmisteita on niiden käyttötarkoituksesta poiketen käytetty kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon erityisesti siten, että valmistetta on ruiskutettu tappava yliannos. Unioni tuomitsee kuolemanrangaistuksen kaikissa olosuhteissa ja pyrkii sen yleismaailmalliseen poistamiseen. Viejät ovat esittäneet vastalauseen heidän yhdistämisestään tällaiseen lääketieteellisiin tarkoituksiin kehittämiensä tuotteiden käyttöön.

(3)

Näin ollen on tarpeen täydentää luetteloa tuotteista, joihin sovelletaan kaupparajoituksia tiettyjen lääkevalmisteiden käytön estämiseksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja sen varmistamiseksi, että unionin kaikkiin lääkevalmisteiden viejiin sovelletaan tässä suhteessa samoja ehtoja. Asianomaiset lääkevalmisteet on kehitetty muun muassa anestesiaan ja sedaatioon, eikä niitä näin ollen ole syytä asettaa täysimääräiseen vientikieltoon.

(4)

Sähköshokkivöiden vientikielto on niin ikään syytä laajentaa koskemaan vastaavia päälle puettavia laitteita, kuten sähköshokkeja antavia hihoja ja rannekkeita, jotka vaikuttavat sähköshokkivöiden tavoin.

(5)

Poliisitoimintaan soveltumattomien piikkipamppujen kauppa on kiellettävä. Vaikka piikit voivat aiheuttaa huomattavaa kipua tai kärsimystä, piikkipamput eivät vaikuta tavallisia pamppuja tehokkaammilta mellakantorjunnassa tai itsesuojelussa, ja näin ollen piikkien aiheuttama kipu tai kärsimys on julmaa, eikä se ole ehdottoman välttämätöntä mellakantorjuntaa tai itsesuojelua varten.

(6)

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) tiettyjen osien numeroinnissa on tapahtunut muutoksia asetuksen (EY) N:o 1236/2005 antamisen jälkeen, ja asianomaiset CN-koodit olisi päivitettävä vastaavasti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteistä vientimenettelyä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset.

(8)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liite II oheisella liitteen I tekstillä ja asetuksen liite III oheisella liitteen II tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä ei sovelleta liitteessä III olevassa 4.1 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin, joista on tehty vienti-ilmoitus ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 200, 30.7.2005, s. 1.


LIITE I

”LIITE II

Luettelo 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista tavaroista

Alkuhuomautus:

Tämän liitteen CN-koodit viittaavat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteen I toisessa osassa määriteltyihin koodeihin.

Kun CN-koodeja edeltää merkintä ”ex”, asetuksen (EY) N:o 1236/2005 kattamat tavarat muodostavat ainoastaan osan CN-koodien soveltamisalasta, ja niitä määrittävät sekä tässä liitteessä annettu määritelmä että CN-koodin soveltamisala.

Huom. tämä luettelo ei sisällä lääkintäteknisiä tavaroita.

CN-koodi

Kuvaus

1.   Henkilöiden teloittamiseen tarkoitetut tavarat seuraavasti:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1

Hirsipuut ja giljotiinit

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2

Henkilöiden teloittamiseen tarkoitetut sähkötuolit

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3

Esimerkiksi teräksestä ja lasista tehdyt, henkilöiden teloittamiseen tappavalla kaasulla tai aineella suunnitellut ilmatiiviit kammiot

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4

Henkilöiden teloittamiseen tappavalla kemiallisella aineella suunnitellut automaattiset ruiskutusjärjestelmät

2.   Henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön suunnitellut tavarat seuraavasti:

ex 8543 70 90

2.1

Hillitsemistoimien kohteena olevan henkilön päälle puettavaksi tarkoitetut sähköshokkilaitteet, kuten vyöt, hihat ja rannekkeet, jotka on suunniteltu henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön antamalla tyhjäkäyntijännitteeltään yli 10 000 voltin sähköiskuja

3.   Väitetysti mellakantorjuntaan suunniteltu kannettava välineistö seuraavasti:

ex 9304 00 00

3.1

Metalliset tai muusta materiaalista tehdyt pamput ja patukat, joissa on metallipiikein varustettu runko.


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.”.


LIITE II

”LIITE III

Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista tavaroista

Alkuhuomautus:

Tämän liitteen CN-koodit viittaavat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I toisessa osassa määriteltyihin koodeihin.

Kun CN-koodeja edeltää merkintä ”ex”, asetuksen (EY) N:o 1236/2005 kattamat tavarat muodostavat ainoastaan osan CN-koodien soveltamisalasta, ja niitä määrittävät sekä tässä liitteessä annettu määritelmä että CN-koodin soveltamisala.

CN-koodi

Kuvaus

1.   Henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön suunnitellut tavarat seuraavasti:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1

Kahletuolit ja -pöydät

Huom.

Tämä kohta ei koske vammaisia henkilöitä varten suunniteltuja kahletuoleja.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2

Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja yksilölliset kahleet tai ketjut

Huom.

Tämä kohta ei koske tavanomaisia käsirautoja. Tavanomaisiksi käsiraudoiksi katsotaan käsiraudat, joiden kokonaispituus on lukittuna ja ketju mukaan luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna 150–280 mm ja joita ei ole muunnettu aiheuttamaan ruumiillista kipua tai kärsimystä.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3

Peukaloraudat ja -ruuvit, myös hammastetut

2.   Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun suunniteltu kannettava välineistö seuraavasti:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1

Kannettava sähköshokkivälineistö, myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia

1.

Tämä kohta ei koske liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa kuvattuja sähkövöitä ja muita laitteita.

2.

Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

3.   Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun käytettävien lamaannuttavien aineiden sekä niihin liittyvien aineiden kannettava levitysvälineistö seuraavasti:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1

Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun lamauttavaa kemiallista ainetta antamalla tai levittämällä suunniteltu tai sitä varten mukautettu kannettava välineistö

Huom.

Tämä kohta ei koske yksilöllisiä kannettavia välineitä, vaikka ne sisältäisivät kemiallista ainetta, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

ex 2924 29 98

3.2

Pelargonihappovanillyyliamidi (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3

Oleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

4.   Valmisteet, joita voi käyttää henkilöiden teloittamiseen ruiskuttamalla tappava annos, seuraavasti:

ex 2933 53 90

[a) – f)]

ex 2933 59 95

[g) ja h)]

4.1

Nopeasti ja keskinopeasti vaikuttavat anesteettiset barbituraatit, mukaan lukien seuraavat aineet niihin kuitenkaan rajoittumatta:

a)

amobarbitaali (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbitaalinatriumsuola (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbitaali (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbitaalinatriumsuola (CAS 57-33-0)

e)

sekobarbitaali (CAS RN 76-73-3)

f)

sekobarbitaalinatriumsuola (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopentaali (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopentaalinatriumsuola (CAS RN 71-73-8), tunnetaan myös nimellä tiopentoninatrium

Huom.

Tähän kohtaan kuuluvat myös valmisteet, jotka sisältävät jotakin nopeasti tai keskinopeasti vaikuttavien anesteettisten barbituraattien luettelossa mainittua anesteettista ainetta.”.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1353/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 883/2006 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (2) 70 artiklan [(4c kohdassa)] sallitaan maaseuturahaston rahoitusosuuden korottaminen enintään 95 prosenttiin niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on rahoitusvakauteen liittyviä vaikeuksia.

(2)

Jotta korotettua yhteisrahoitusosuutta voitaisiin soveltaa jäsenvaltioihin mahdollisimman pian, komission asetuksessa (EY) N:o 883/2006 (3) vahvistettuja unionin rahoitusosuuden laskentaa maaseuturahaston kirjanpidon yhteydessä koskevia sääntöjä olisi mukautettava, ja mukautusten olisi tultava voimaan välittömästi.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 883/2006 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 883/2006 17 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan [(4c)] kohdan mukaisesti muutettujen maaseudun kehittämisohjelmien osalta unionin rahoitusosuus kaudella, johon mainitun asetuksen 70 artiklan [(4c)] kohdassa tarkoitettua poikkeusta sovelletaan, lasketaan viitekauden viimeisenä päivänä voimassa olevan rahoitussuunnitelman perusteella. Viimeisellä viitekaudella, jolla asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan [(4c)] kohdan poikkeusta sovelletaan, 16 artiklassa tarkoitetussa menoilmoituksessa on ilmoitettava erikseen menot, jotka aiheutuivat ennen ja jälkeen poikkeuksen soveltamisen. Kyseisten osaviitekausien osalta maksettava unionin rahoitusosuus lasketaan kullakin osaviitekaudella voimassa olevan rahoitussuunnitelman perusteella.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1354/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin tariffikiintiöt lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle olisi avattava vuodesta 2012 alkaen. Tullit ja määrät olisi vahvistettava vuonna 2012 voimassa olevien asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tuloksena neuvotteluista, jotka johtivat Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamiseksi näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehtyyn sopimukseen (2), unioni sitoutui korottamaan Uuden Seelannin vuotuista määrää 400 tonnilla ja sisällyttämään kaikkia jäsenvaltioita koskevaan luetteloonsa 200 tonnin teuraspainona ilmaistun lampaan- ja vuohenlihan vuotuisen tuontitariffikiintiön.

(2)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen tariffimääräysten täytäntöönpanosta yhteisön osalta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 312/2003 (3) avataan 1 päivästä helmikuuta 2003 CN-koodin 0204 tuotteelle ylimääräinen 2 000 tonnin kahdenvälinen tariffikiintiö ja 10 prosentin vuosittainen korotus alkuperäisestä määrästä. Sen vuoksi Chilen GATT/WTO-tariffikiintiöön olisi lisättävä vuosittain 200 tonnia, ja kumpaakin kiintiötä olisi hallinnoitava edelleen yhdessä samalla tavoin.

(3)

Unionin tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2011 21 päivänä joulukuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1245/2010 (4) avattiin vuodeksi 2011 unionin tariffikiintiöt vuonna 2011 voimassa olevien vastaavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kyseiset tariffikiintiöt olisi säilytettävä ja avattava vuosittain ottaen huomioon edellä tarkoitettujen Uuden Seelannin ja Chilen kanssa tehtyjen sopimusten määräykset. Lisäksi asetus (EU) N:o 1245/2010 vanhenee vuoden 2011 lopussa, ja sen vuoksi se olisi kumottava. Tätä asetusta olisi myös sovellettava pidempään kuin yksi vuosi, ja sen tavoitteena on yksinkertaistaminen välttämällä asetuksen antaminen joka vuosi.

(4)

Tämän asetuksen mukaista tuontia olisi hallinnoitava kalenterivuoteen perustuen.

(5)

Unionin tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa teuraspainona ilmaistut määrät.

(6)

Lampaan- ja vuohenlihatuotteiden tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1439/95 (5) säädetään. Tämä olisi tehtävä noudattaen tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (6) 308 a ja 308 b artiklaa ja 308 c artiklan 1 kohtaa.

(7)

Tämän asetuksen mukaisia tariffikiintiöitä ei ole aluksi syytä pitää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti kriittisinä, kun niitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmällä. Sen vuoksi tulliviranomaisten olisi voitava poiketa vakuuden vaatimisesta tavaroilta, jotka on alun perin tuotu näissä tariffikiintiöissä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 1 kohdan ja 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(8)

Olisi selvennettävä, millaisia tuotteiden alkuperätodistuksia toimijoiden on toimitettava saadakseen oikeuden tariffikiintiöiden käyttöön ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella avataan 1 päivästä tammikuuta 2012 unionin vuotuiset tuontitariffikiintiöt lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä tuotaviin tuotteisiin sovellettavat tullit, CN-koodit, alkuperämaat, vuosittaiset määrät sekä järjestysnumerot esitetään liitteessä.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä tuotavan lihan teuraspainoekvivalenttina ilmaistut tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen teuraspainoekvivalenttina ilmaistujen määrien laskemiseksi lampaan- ja vuohenlihatuotteiden nettopainoon sovelletaan seuraavia kertoimia:

a)

elävät eläimet: 0,47;

b)

luuton karitsan- ja vohlanliha: 1,67;

c)

luuton lampaanliha ja luuton muu vuohenliha kuin vohlanliha sekä näiden sekoitukset: 1,81;

d)

luulliset tuotteet: 1,00.

’Vohlalla’ tarkoitetaan enintään vuoden ikäistä vuohta.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1439/95 II osaston A ja B kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava ’ensiksi tullutta palvellaan ensin’ -periaatteella asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tuontitodistusta ei vaadita.

5 artikla

1.   Liitteessä vahvistettujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että unionin tulliviranomaisille esitetään asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva alkuperätodistus sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva tulli-ilmoitus.

Muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden alaisten tuotteiden alkuperä on määriteltävä unionissa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja alkuperätodistuksia ovat seuraavat:

a)

tullietuussopimukseen kuuluvan tariffikiintiön osalta kyseisessä sopimuksessa määrätty alkuperätodistus;

b)

muiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisesti laadittu todistus, jossa ilmoitetaan kyseisessä artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

CN-koodi (ainakin ensimmäiset neljä numeroa),

kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero tai järjestysnumerot,

nettopaino yhteensä tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä kertoimia vastaavien luokkien mukaisesti;

c)

sellaisen maan osalta, jonka a ja b alakohtaan kuuluvat tariffikiintiöt on yhdistetty, a alakohdassa tarkoitettu todistus.

Jos b alakohdassa tarkoitettu alkuperätodistus esitetään vain yhden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen yhteydessä, siinä voi olla useita järjestysnumeroita. Kaikissa muissa tapauksissa siinä saa olla vain yksi järjestysnumero.

6 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1245/2010.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 2.

(3)  EUVL L 46, 20.2.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 338, 22.12.2010, s. 37.

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.

(6)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

LAMPAAN- JA VUOHENLIHA (tonnia (t) teuraspainoekvivalenttia) UNIONIN VUOTUISET TARIFFIKIINTÖT VUODESTA 2012

CN-koodi

Arvotulli

%

Paljoustulli

euroa/100 kg

Järjestysnumero ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä

Alkuperä

Vuotuinen määrä tonneina teuraspaino- ekvivalenttia

Elävät eläimet

(Kerroin = 0,47)

Luuton karitsanliha (1)

(kerroin = 1,67)

Luuton lampaanliha (2)

(kerroin = 1,81)

Luullinen liha ja ruhot

(kerroin = 1,00)

0204

Nolla

Nolla

09.2101

09.2102

09.2011

Argentiina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Uusi-Seelanti

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norja

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönlanti

100

09.2129

09.2130

09.0690

Färsaaret

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkki

200

09.2171

09.2175

09.2015

Muut (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nolla

Nolla

09.2119

09.2120

09.0790

Islanti

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nolla

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Ja vohlanliha.

(2)  Ja muu vuohenliha kuin vohlanliha.

(3)  Chilen tariffikiintiötä korotetaan 200 tonnilla vuodessa.

(4)  ’Muut’ tarkoittaa kaikkia WTO:n jäseniä lukuun ottamatta Argentiinaa, Australiaa, Uutta Seelantia, Uruguayta, Chileä, Grönlantia ja Islantia.

(5)  ”Erga omnes” tarkoittaa kaikkia alkuperiä tässä taulukossa mainitut maat mukaan luettuina.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1355/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteessä V luetellaan ne neuvoston nimeämät henkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään asetuksen nojalla.

(2)

Neuvosto päätti 19 päivänä joulukuuta 2011 muuttaa luetteloa henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joita varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Liite V olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle.

(3)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 329/2007 liite V tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1.


LIITE

”LIITE V

Luettelo 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.   6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt

#

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Syntymäaika:

2.2.1946 tai 6.2.1946 tai 23.2.1946 (Pohjois-Hamgyŏngin maakunta)

Passin numero (vuodesta 2006): PS 736420617

Kansallisen puolustusneuvoston jäsen. Korean työväenpuolueen hallinto-osaston johtaja.

2.

CHON Chi Bu

 

Atomienergiaviraston jäsen, Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen tekninen johtaja.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Syntymäaika: vuosien 1928 ja 1933 välillä

Puolustusteollisuusosaston ensimmäinen varajohtaja (ballistiikan ohjelma), Korean työväenpuolue, kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

4.

HYON Chol-hae

Syntymävuosi: 1934 (Mantšuria, Kiina)

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston varajohtaja (Kim Jong Ilin sotilaallinen neuvonantaja).

5.

JON Pyong-ho

Syntymävuosi: 1926

Korean työväenpuolueen keskuskomitean sihteeri, keskuskomitean puolustustarviketeollisuusosaston päällikkö, joka valvoo keskuskomitean toista talouskomiteaa, kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

6.

Kenraaliluutnantti KIM Yong Chol

(alias Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Syntymävuosi: 1946

(Pyongan-Pukto, Pohjois-Korea)

Pohjois-Korean tiedustelujärjestön (Reconnaissance General Bureau) komentaja

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Syntymäaika: 4.3.1935

Passin numero: 554410660

Kansallisen puolustusneuvoston varapuheenjohtaja, kansanarmeijan ministeri, Kim Jong Ilin ydinstrategian erityisneuvonantaja.

8.

O Kuk-Ryol

Syntymävuosi: 1931

(Jilinin maakunta, Kiina)

Kansallisen puolustusneuvoston varapuheenjohtaja, joka valvoo ydin- ja ballistiikan ohjelmaan tarkoitetun ulkomaisen huipputeknologian hankintaa.

9.

PAEK Se-bong

Syntymävuosi: 1946

Korean työväenpuolueen keskuskomitean (ballistiikan ohjelmasta vastaavan) toisen talouskomitean puheenjohtaja. Kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Syntymävuosi: 1933

Passin numero: 554410661

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston varajohtaja (Kim Jong Ilin sotilaallinen neuvonantaja).

11.

PAK To-Chun

Syntymäaika: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen, vastuussa aseteollisuudesta, ja hänen on raportoitu johtavan ydinvoimavirastoa. Virasto on ratkaisevan tärkeä Korean demokraattisen kansantasavallan (KDKT) ydinaseita ja niiden kantolaitteita koskevalle ohjelmalle.

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Syntymäaika: 20.9.1929

Passin numero: 645310121 (myönnetty 13.9.2005)

Joukkotuhoaseita koskevassa biologisessa tutkimuksessa mukana olevan tiedeakatemian puheenjohtaja.

13.

RYOM Yong

 

Atomienergiaviraston (YK:n nimeämä yhteisö) johtaja, vastaa kansainvälisistä suhteista.

14.

SO Sang-kuk

Syntymäaika: vuosien 1932 ja 1938 välillä

Ydinfysiikan laitoksen johtaja, Kim Il Sungin yliopisto.


B.   6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Green Pine Associated Corporation (alias Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap on lisätty pakoteluetteloon, koska se vie aseita tai niihin liittyvää materiaalia Pohjois-Koreasta. Green Pine on erikoistunut merisota-alusten ja –aseiden kuten sukellusveneiden, sotilasveneiden ja ohjusjärjestelmien tuotantoon ja vienyt torpedoja ja teknistä asiantuntemusta iranilaisille puolustusalan yrityksille. Green Pinen osuus Pohjois-Korean aseiden ja niihin liittyvän materiaalin viennistä on noin puolet, ja monet Korea Mining Development Trading Corporationin (KOMID) toimet siirrettiin sille YK:n turvallisuus-neuvoston nimettyä KOMIDin.

2.

Hesong Trading Corporation

Sijainti: Pjongjang

KOMIDin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) määräysvallassa. Asekauppias ja ballististisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

Hesong Trading Corporation toimittaa tarvikkeita, joita saatetaan käyttää ballististen ohjusten ohjelmassa.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Sijainti: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang.

Korea Ryonbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) määräysvallassa, puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin KDKT:n puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Sijainti: Pjongjang

Pjongjangissa sijaitseva yksikkö, jota KOMID (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) käyttää kaupankäyntiin. Korea Heungjin Trading Companyn on lisäksi epäilty osallistuneen ohjuksiin liittyvien tarvikkeiden toimituksiin Shahid Hemmat Industrial Groupille Iranissa.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Sijainti: Hamhung, Etelä- Hamgyongin maakunta; Man gyongdae-kuyok, Pjongjang; Mangyungdae-gu, Pjongjang

Korea Ryonbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) määräysvallassa. Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin KDKT:n puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Sijainti: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang.

Korea Ryonbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) määräysvallassa. Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin KDKT:n puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) tytäryhtiö. Vastaa ohjuksissa käytettävän alumiinijauheen tuotantolaitosten toiminnasta.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Sijainti: Central District, Pjongjang; Mangyungdae-gu, Pjongjang Mangyongdae District, Pjongjang

Korea Ryonbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) määräysvallassa. Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin KDKT:n puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporationin tuotantoyksiköitä on äskettäin uudistettu, ja ne on osittain tarkoitettu ydintuotannon kannalta keskeisten materiaalien käsittelyyn.

9.

Korea Taesong Trading Company

Sijainti: Pjongjang

Pjongjangissa sijaitseva yksikkö, jota KOMID (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) käyttää kaupankäyntiin. Korea Taesong Trading Company on hoitanut KOMIDin puolesta yhteyksiä Syyriaan.

10.

Munitions Industry Department

(alias Military Supplies Industry Department)

Sijaintipaikka: Pjongjang

Vastaa Pohjois-Korean puolustusvälineteollisuuden toiminnan valvonnasta, mukaan lukien toinen talouskomitea ja KOMID. Tähän sisältyy Pohjois-Korean ballististen ohjusten ohjelman ja ydinohjelman valvonta.

Munitions Industry Departmentia (MID) johti viime aikoihin asti Jon Pyong Ho. Tiedot viittaavat siihen, että MIDin entinen ensimmäinen varajohtaja Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) toimii nykyään MIDin johtajana, johon yleisesti viitataan nimellä Machine Building Industry Department. Chu toimi Pohjois-Korean ohjusten kehittämisen yleisenä valvojana, mukaan lukien 5.4.2009 suoritetun Taepo Dong-2 (TD-2) ohjuslaukaisun ja heinäkuussa 2006 suoritetun epäonnistuneen laukaisun valvonta.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Korea Ryongbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) tytäryhtiö.

12.

Reconnaissance General Bureau

(alias Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Sijainti: Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Pohjois-Korea; Nungrado, Pjongjang, Pohjois-Korea

Reconnaissance General Bureau (RGB) on Pohjois-Korean johtava tiedustelujärjestö, joka perustettiin alkuvuodesta 2009 kun Korean työväenpuolueen tiedustelujärjestö (Operations Department and Office 35) ja Korean kansanarmeijan tiedustelujärjestö sulautuivat. Järjestö on suoraan puolustusministeriön alaisuudessa ja ensisijaisesti vastuussa tiedustelutietojen keräämisestä. RGB käy kauppaa tavanomaisilla aseilla ja valvoo pohjoiskorealaista tavanomaisia aseita myyvää yritystä Green Pine Associated Corporation.

13.

Toinen talouskomitea ja luonnontieteiden toinen akatemia.

 

Toinen talouskomitea on keskeisesti mukana Pohjois-Korean ohjusohjelmassa. Se valvoo Pohjois-Korean ballististen ohjusten tuotantoa. Se myös johtaa KOMIDin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) toimintaa. Se on kansallinen organisaatio, joka vastaa Pohjois-Korean kehittyneiden asejärjestelmien (myös ohjukset ja mahdollisesti ydinaseet) tutkimuksesta ja kehityksestä. Sen alaisuuteen kuuluu useita organisaatioita, kuten Korea Tangun Trading Corporation, joiden avulla se hankkii ulkomailta teknologiaa, laitteita ja tietoa käytettäväksi Pohjois-Korean ohjus- ja mahdollisesti ydinaseohjelmissa.

14.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Valtionyhtiö, joka osallistuu arkaluonteisten tuotteiden ja laitteiden tutkimiseen ja hankintaan. Yhtiöllä on useita luonnongrafiittiesiintymiä, joista saadaan raaka-ainetta kahteen käsittelylaitokseen, jotka tuottavat grafiittikappaleita, joita voidaan käyttää ohjuksissa.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Sijainti: Pjongjang

KOMIDin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) määräysvallassa; asekauppias ja ballististisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

16.

Yongbyonin ydintutkimuskeskus

 

Ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon osallistunut tutkimuskeskus, toimii atomienergiaviraston (YK:n 16.7.2009 nimeämä yhteisö) alaisuudessa.


C.   6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt

#

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

JON Il-chun

Syntymäaika: 24.8.1941

KIM Tong-un vapautettiin helmikuussa 2010 tehtävästään ”virasto 39:n” (joka vastaa mm. KDKT:n diplomaattiedustustojen kautta pakotteita kiertäen tehtävistä hankinnoista) johtajan tehtävästä. Hänen tilalleen nimitettiin JON Il-chun. JON Il-chunin sanotaan olevan myös yksi valtion kehityspankin johtohahmoja.

2.

KIM Tong-un

 

Työväenpuolueen keskuskomitean aseiden leviämisen rahoittamiseen osallistuvan virasto 39:n entinen johtaja.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(alias Kim Chin-so'k)

Syntymävuosi: 1964

Kansalaisuus: Pohjois-Korean

Kim Tong-Myo'ng toimii Tanchon Commercial Bankin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) puolesta.

Kim Dong Myong on toiminut lukuisissa tehtävissä Tanchonissa ainakin vuodesta 2002 ja on nykyään sen johtaja. Hän on myös osallistunut (Tanchon Commercial Bankin omistaman tai sen määräysvallassa olevan) Amroggangin liiketoiminnan johtamiseen peitenimellä Kim Chin-so'k.


D.   6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

#

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias Amroggang Development Bank; Amroggang Development Bank)

Osoite: Tongan-dong, Pjongjang

Tanchon Commercial Bankin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) omistama tai sen määräysvallassa oleva yhteisö.

Vuonna 2006 perustettu Amroggang Development Banking Corporation on Tanchon Commercial Bankin virkamiesten hallinnoima. Pankki osallistuu KOMIDin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) ballististen ohjusten myynnin rahoittamiseen ja on ollut mukana myös KOMIDin myydessä ballististisia ohjuksia Iranin Shahid Hemmat Industrial Groupille.

2.

Bank of East Land

(alias Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Osoite: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang

Pohjoiskorealainen rahoituslaitos, joka auttaa nimettyä asevalmistajaa ja -viejää Green Pinea aseisiin liittyvissä liiketoimissa ja tukee sitä muuten. Bank of East Land on aktiivisesti työskennellyt Green Pinen kanssa varojen siirtämiseksi pakotteita kiertäen.

Vuosina 2007 ja 2008 Bank of East Land helpotti liiketoimia, joissa oli osallisena Green Pine ja nimettyjä iranilaisia rahoituslaitoksia, mukaan lukien Bank Melli ja Bank Sepah. Bank of East Land on myös helpottanut rahoitustoimia Pohjois-Korean tiedustelujärjestön aseohjelman eduksi.

3.

Korea Daesong Bank

(alias Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Osoite: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Puhelin: 850 2 381 8221

Puhelin: 850 2 18111 ohivalinta 8221

Faksi: 850 2 381 4576

Pohjoiskorealainen rahoituslaitos, joka kuuluu suoraan virasto 39:n alaisuuteen ja osallistuu aseiden levittämisen rahoitushankkeiden edistämiseen.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Osoite: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Puhelin: 850 2 18111 ohivalinta 8204/8208

Puhelin: 850 2 381 8208/4188

Faksi: 850 2 381 4431/4432

Yhtiö, joka kuuluu virasto 39:n alaisuuteen ja jota käytetään virasto 39:n ulkomaisten liiketoimintojen edistämiseen.

Virasto 39:n johtaja Kim Tong-un mainitaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteessä V.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Osoite: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

Korea Ryonbong General Corporationin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) puolesta tai johdolla toimiva ja sen omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhtiö.

Tarjoaa rahoituspalveluja sekä Tanchon Commercial Bankin (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) että Korea Hyoksin Trading Corporationin (YK:n 16.7.2009 nimeämä yhteisö) tueksi.

Tanchon Commercial Bank on vuodesta 2008 käyttänyt KKBC:tä todennäköisesti miljoonien dollarien suuruisten varainsiirtojen helpottamiseen, mukaan lukien sellaisten, joissa KOMID (YK:n 24.4.2009 nimeämä yhteisö) on ollut mukana ja joissa varoja siirrettiin Burmasta Kiinaan vuonna 2009.

Lisäksi Hyoksin, jonka YK on ilmoittanut osallistuneen joukkotuhoaseiden kehittämiseen, yritti käyttää KKBC:tä kaksikäyttötuotteiden oston yhteydessä vuonna 2008. KKBC:llä on ainakin yksi ulkomainen sivukonttori Dandongissa Kiinassa.

6.

Korean työväenpuolueen ’virasto 39’

(alias Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Osoite: Second KWP Government Building (koreaksi: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

Korean työväenpuolueen virasto 39 osallistuu laittomaan taloudelliseen toimintaan Pohjois-Korean hallituksen tukemiseksi. Sillä on varoja hankkivia ja hallinnoivia osastoja ympäri maata, ja se on vastuussa ulkomaanvaluutan hankkimisesta Pohjois-Korean työväenpuolueen ylimmälle johdolle laittomalla toiminnalla kuten huumausainekaupalla. Virasto 39:llä on Pohjois-Koreassa ja ulkomailla määräysvallassaan useita yhteisöjä, joiden kautta se harjoittaa monenlaista laitonta toimintaa, mukaan lukien huumausaineiden tuotanto, salakuljetus ja jakelu. Virasto 39 on myös osallistunut yrityksiin hankkia ja tuoda maahan ylellisyystuotteita.

Virasto 39 kuuluu keskeisimpiin valuuttaa ja kauppatavaroita hankkiviin järjestöihin. Yhteisön sanotaan toimivan suoraan KIM Jong ilin alaisuudessa. Sillä on määräysvallassaan useita kauppayhtiöitä, joista osa harjoittaa laitonta toimintaa, muun muassa maan suurimpaan konserniin Daesong-yhtymään kuuluva Daesong General Bureau. Joidenkin lähteiden mukaan virasto 39:llä on edustusto Roomassa, Pekingissä, Bangkokissa, Singaporessa, Hongkongissa ja Dubaissa. Ulkomaailmalle virasto 39 vaihtaa nimeä ja ulkoasua säännöllisesti. Virasto 39:n johtaja JON Il-chun on jo EU:n pakotelistalla.

Virasto 39 valmisti metamfetamiinia Sangwonissa Etelä-Pyonganin maakunnassa ja osallistui myös metamfetamiinin pienimuotoiseen jakeluun pohjoiskorealaisille salakuljettajille jaettavaksi edelleen Kiinan ja Etelä-Korean kautta. Virasto 39 harjoittaa myös unikon viljelyä Pohjois-Hamkyo’ngin maakunnassa ja Pohjois-Pyonganin maakunnassa ja tuottaa oopiumia ja heroiinia Hamhu’ngissa ja Nachinissa.

Vuonna 2009 virasto 39 osallistui epäonnistuneeseen yritykseen ostaa ja tuoda Kiinan kautta Pohjos-Koreaan kaksi Italiassa valmistettua, yli 15 miljoonan dollarin arvoista luksusjahtia. Italian viranomaiset keskeyttivät Kim Jong ilille tarkoitettujen jahtien vientiyrityksen, koska se rikkoi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 mukaisia YK:n Pohjois-Korean vastaisia pakotteita. Päätöslauselmassa vaaditaan nimenomaisesti,että jäsenmaat estävät ylellisyystavaroiden toimittamisen, myynnin ja kuljetuksen Pohjois-Koreaan.

Virasto 39 käytti aiemmin Banco Delta Asia -pankkia laittomasti saatujen voittojen pesemiseen. Syyskuussa 2005 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö luokitteli Banco Delta Asian Yhdysvaltojen Patriot Act -säädöksen 311 §:n nojalla merkittäväksi riskiksi rahanpesun ja muiden talousrikosten vaaran suhteen.”


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/48


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1356/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1357/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä joulukuuta 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön hallinnoinnista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 620/2009 (3) säädetään tuontitodistusten hakemista ja myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos todistushakemuksissa haetut määrät ylittävät kyseisellä kiintiökaudella käytettävissä olevat määrät, kussakin todistushakemuksessa haetuille määrille olisi vahvistettava myöntämiskertoimet. Asetuksen (EY) N:o 620/2009 3 artiklan nojalla 1 ja 7 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava myöntämiskerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 620/2009 3 artiklan mukaisesti 1 ja 7 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4449, jätettyihin tuontitodistushakemuksiin on sovellettava jakokerrointa, joka on 0,401722 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 182, 15.7.2009, s. 25.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/51


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1358/2011,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2011,

vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta

(EKP/2011/26)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 19.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKPJ:n perussäännön 19.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) voi rahapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi vaatia jäsenvaltioihin sijoittautuneita luottolaitoksia pitämään vähimmäisvarantoa EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa, ja että EKP:n neuvosto voi vahvistaa vaadittujen vähimmäisvarantojen laskentaperustetta ja määräytymistä koskevat säännöt.

(2)

Vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (1) vahvistetaan mm. laitosryhmät, joihin varantovelvoitetta sovelletaan, sekä tiettyihin velkaeriin sovellettavat velvoiteprosentit.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 8 päivänä joulukuuta 2011 tehostettua luottotukea koskevista lisätoimenpiteistä pankkien antolainauksen ja likviditeetin edistämiseksi euroalueen rahamarkkinoilla. Koska ei ole tarpeen soveltaa EKP:n vähimmäisvarantoa rahamarkkinaolosuhteiden ohjaamiseksi samalla tavoin kuin normaalitilanteissa, on tarpeen laskea velvoiteprosentti 1 prosenttiin likviditeetin tarjoamisen tehostamiseksi eurojärjestelmän rahapoliittisen operaatioiden vastapuolille. Näin ollen asetusta (EY) N:o 1745/2003/9 (EKP/2003/9) olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikkiin muihin varantopohjaan sisältyviin velkoihin sovelletaan 1 prosentin velvoitetta.”.

2 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   1 artiklaa sovelletaan 18 päivänä tammikuuta 2012 alkavasta pitoajanjaksosta lähtien.

Tehty Frankfurt am Mainissa 14 päivänä joulukuuta 2011.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.


PÄÄTÖKSET

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/857/YUTP,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP (1) Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah).

(2)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä toukokuuta päätöksen 2011/312/YUTP (2) yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2011.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) suositteli 8 päivänä marraskuuta 2011, että EU BAM Rafahia jatkettaisiin teknisesti vielä 6 kuukaudella.

(4)

EU BAM Rafahin voimassaoloa olisi jatkettava edelleen 1 päivästä tammikuuta 2012 lähtien 30 päivään kesäkuuta 2012 saakka sen nykyisen toimeksiannon pohjalta.

(5)

On myös tarpeen säätää EU BAM Rafahiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliselle ajalle.

(6)

EU BAM Rafah toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/889/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaatiokomentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että ne toteutetaan EU BAM Rafahin osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 ja 9 artiklan mukaisesti ja koordinoidusti Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) turvallisuusosaston kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa EU BAM Rafahin turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että tähän operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö (Senior Mission Security Officer, SMSO), joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) turvallisuusosastoon.

4.   EU BAM Rafahin henkilöstön jäsenet osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Johtava turvallisuuspäällikkö järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.”

2)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EU BAM Rafahiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 25 päivän marraskuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliselle ajalle on 21 570 000 euroa.

EU BAM Rafahiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliselle ajalle on 970 000 euroa.”

3)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  EUVL L 140, 27.5.2011, s. 55.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/54


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/858/YUTP,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2010/784/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP (1) palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS), jonka voimassaoloa jatkettiin viimeksi neuvoston päätöksellä 2009/955/YUTP (2) ja jonka voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2010.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/784/YUTP (3), jolla EUPOL COPPSia jatkettiin 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) suositti 8 päivänä marraskuuta 2011 EUPOL COPPSin voimassaolon jatkamista teknisesti vielä kuudella kuukaudella.

(4)

EUPOL COPPSin voimassaoloa olisi jatkettava edelleen 1 päivästä tammikuuta 201230 päivään kesäkuuta 2012 sen nykyisen toimeksiannon pohjalta.

(5)

On myös vahvistettava EUPOL COPPSiin liittyvien menojen kattamiseen tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliselle ajalle.

(6)

EUPOL COPPS toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/784/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että ne pannaan EUPOL COPPSin osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön 5, 6 ja 9 artiklan mukaisesti ja yhteensovitetusti Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) turvallisuusosaston kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa EUPOL COPPSin turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että EUPOL COPPSiin sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan perussopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja sitä tukevien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö (Senior Mission Security Officer, SMSO), joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa Euroopan ulkosuhdehallinnon turvallisuusosastoon.

4.   EUPOL COPPSin henkilöstö osallistuu operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Johtava turvallisuuspäällikkö järjestää sille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.”

2)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EUPOL COPPSiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliselle ajalle on 8 250 000 euroa.

EUPOL COPPSiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliselle ajalle on 4 750 000 euroa.”

3)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 65.

(2)  EUVL L 330, 16.12.2009, s. 76.

(3)  EUVL L 335, 18.12.2010, s. 60.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/55


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/859/YUTP,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta 26 päivänä huhtikuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/232/YUTP (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2010 päätöksen 2010/232/YUTP Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta.

(2)

Päätöksen 2010/232/YUTP liitteessä I olevassa luettelossa mainittuun erääseen yhteisöön liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(3)

Päätöksen 2010/232/YUTP liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/232/YUTP liitteessä I oleva Mayar (H.K) Ltd:iä koskeva merkintä seuraavasti:

”Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 22.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/860/YUTP,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/800/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/800/YUTP (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/800/YUTP Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen kaikilta osin päätöksen 2010/800/YUTP liitteissä II ja III olevia luetteloita henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan mainitun päätöksen 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa sekä 5 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa.

(3)

Neuvosto on todennut, että päätöksen 2010/800/YUTP liitteissä II ja III lueteltuihin henkilöihin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava kyseisessä päätöksessä säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Neuvosto on todennut myös, että yhtä päätöksen 2010/800/YUTP liitteeseen II sisältyvää yhteisöä koskevaa merkintä olisi muutettava.

(5)

Lisäksi neuvosto on päättänyt, että uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä päätöksen 2010/800/YUTP liitteiden II ja III mukaisesti.

(6)

Päätöksen 2010/800/YUTP liitteissä II ja III oleva henkilöiden ja yhteisöjen luettelo olisi saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/800/YUTP liitteet II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  EUVL L 341, 23.12.2010, s. 32.


LIITE

Muutetaan päätös 2010/800/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat henkilöt A kohtaan ja seuraavat yhteisöt B kohtaan:

A.   Luettelo 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Kenraaliluutnantti Kim Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Pyongan-Pukto, Pohjois-Korea

Kim Yong Chol on Reconnaissance General Bureaun (RGB) komentaja.

2.

Pak To-Chun

Syntymäaika: 9.3.1944

Syntymäpaikka: Jagang, Rangrim

Kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen.

Vastaa aseteollisuudesta. Saatujen tietojen mukaan johtaa ydinenergiavirastoa. Kyseinen laitos on ratkaisevassa asemassa Pohjois-Korean ydin- ja raketinheitinohjelman kannalta.

B.   Luettelo 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Hesong Trading Corporation

Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Mining Development Corporation (KOMID) (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

Mukana tuottamassa tarvikkeita, joita saatetaan käyttää ballististen ohjusten ohjelmassa.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Mining Development Corporation (KOMID) (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja tuon maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, Pohjois-Korea; Man gyongdae-kuyok, Pjongjang, Pohjois-Korea; Mangyungdae-gu, Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja tuon maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja tuon maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Central District, Pjongjang, Pohjois-Korea; Mangungdae-gu, Pjongjang, Pohjois-Korea; Mangyongdae District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja tuon maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen

Tuotantolaitokset on nykyaikaistettu äskettäin, ja ne on osittain tarkoitettu ydinvoimatuotannon kannalta merkittävien materiaalien käsittelyyn.

7.

Munitions Industry Department

(alias Military Supplies Industry Department) (sotatarviketeollisuusosasto)

Pjongjang, Pohjois-Korea

Valvoo Pohjois-Korean sotateollisuuden toimintaa, myös toista talouskomiteaa (SEC) ja KOMIDia. Tähän kuuluu Pohjois-Korean ballististen ohjusten ohjelman ja ydinohjelman kehittämisen valvonta.

Viime aikoihin saakka johtajana oli Jon Pyong Ho. Saatujen tietojen mukaan entinen sotatarviketeollisuusosaston, josta käytetään yleisesti nimeä koneenrakennusteollisuusosasto, ensimmäinen varajohtaja Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) on nyt sen johtaja. Chu toimi Pohjois-Korean ohjuskehittelyn ylimpänä valvojana ja muun muassa valvoi 5. huhtikuuta 2009 suoritettua Taepo Dong-2 (TD-2) -ohjuksen laukaisemista ja heinäkuussa 2006 epäonnistunutta TD-2-ohjuksen laukaisemista.

8.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Pohjois-Korea; Nungrado, Pjongjang, Pohjois-Korea.

Reconnaissance General Bureau (RGB) on Pohjois-Korean tärkein tiedusteluorganisaatio, joka perustettiin vuoden 2009 alussa yhdistämällä Korean työväenpuolueen, operaatio-osaston ja virasto 35:n silloiset tiedusteluorganisaatiot sekä Korean kansanarmeijan tiedustelutoimisto (Reconnaissance Bureau). RGB kuuluu puolustusministeriön suoraan alaisuuteen ja vastaa pääasiassa sotilastiedustelutietojen keräämisestä. RGB käy tavanomaisten aseiden kauppaa ja käyttää määräysvaltaa EU:n nimeämässä pohjoiskorealaisessa tavanomaisten aseiden Green Pine -yrityksessä (Green Pine Associated Corporation).

b)

Korvataan B kohdassa Green Pine Associated Corporationia koskeva merkintä seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhapille on määrätty seuraamuksia aseiden ja niihin liittyvän materiaalin viennistä Pohjois-Koreasta. Green Pine on erikoistunut sotilaallisten vesikulkuneuvojen ja varusteiden tuotantoon, esimerkkeinä mainittakoon sukellusveneet, sotilasveneet ja ohjusjärjestelmät, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille. Green Pine vastaa noin puolesta aseiden ja niihin liittyvän materiaalin viennistä Pohjois-Koreasta, ja se on ryhtynyt toteuttamaan monia KOMIDin toimintoja YK:n turvallisuusneuvoston suorittaman nimeämisen jälkeen.

2)

Lisätään liitteessä III seuraavat henkilöt A kohtaan ja seuraavat yhteisöt B kohtaan:

A.   Luettelo 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Kim Tong-Myo'ng

(alias Kim Chin-so'k)

Syntymäaika: 1964, kansalaisuus: Pohjois-Korea.

Kim Tong-Myo'ng toimii Tanchon Commercial Bank -pankin puolesta (päätöslauselmalla 1718 perustetun komitean nimeämä huhtikuussa 2009).

Kim Dong Myong on toiminut eri tehtävissä Tanchon-pankissa vähintään vuodesta 2002 ja on tällä hetkellä Tanchonin pääjohtaja. Hän on myös osallistunut Amroggangin (Tanchon Commercial Bank -pankin omistuksessa tai määräysvallassa) asioiden hoitamiseen käyttäen peitenimeä Kim Chin-so'k.

B.   Luettelo 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Korea Ryonbong General Corporation -yrityksen (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009) alainen yritys, joka toimii sen puolesta tai johdolla tai on sen omistuksessa tai määräysvallassa.

Tukee rahoituspalveluilla sekä Tanchon Commercial Bank -pankkia (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009) että Korea Hyoksin Trading Corporation -yritystä (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä heinäkuussa 2009).

Vuodesta 2008 Tanchon on käyttänyt KKBC-yritystä välittäessään varainsiirtoja, joiden määrä on todennäköisesti miljoonia dollareita, muun muassa siirrettäessä Korea Mining Development Trading Corporation -yritykseen (KOMID) (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009) liittyviä varoja Burmasta Kiinaan vuonna 2009.

Lisäksi Hyoksin, joka YK:n mukaan osallistuu joukkotuhoaseiden kehittämiseen, yritti käyttää KKBC-yritystä kaksikäyttölaitteiden hankkimiseen vuonna 2008. KKBC:llä on vähintään yksi konttori ulkomailla Dandongissa Kiinassa.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pjongjang, Pohjois-Korea. Tanchon Commercial Bank -pankin (päätöslauselmalla 1718 perustetun komitean nimeämä huhtikuussa 2009) omistuksessa tai määräysvallassa.

Vuonna 2006 perustettua Amroggangia hoitavat Tanchonin virkailijat. Tanchon osallistuu KOMIDin (päätöslauselmalla 1718 perustetun komitean nimeämä huhtikuussa 2009) ballististen ohjusten myynnin rahoittamiseen ja on ollut mukana myös ballistisia ohjuksia koskevissa toimituksissa KOMIDilta Iranin Shahid Hemmat Industrial Groupille (SHIG).

3.

Bank of East Land

(alias Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pjongjang, Pohjois-Korea.

Pohjoiskorealainen rahoituslaitos Bank of East Land (alias Dongbang Bank) helpottaa aseisiin liittyviä liiketoimia ja antaa muuta tukea nimetylle aseiden valmistajalle ja viejälle Green Pinelle (Green Pine Associated Corporation). Bank of East Land on tehnyt Green Pinen kanssa aktiivista yhteistyötä siirtääkseen varoja niin, että kierretään pakotteiden soveltaminen.

Vuosina 2007 ja 2008 Bank of East Land helpotti liiketoimia, joiden osapuolina olivat Green Pine ja nimettyjä iranilaisia rahoituslaitoksia, muun muassa Bank Melli ja Bank Sepah. Bank of East Land on myös auttanut varainsiirroissa Pohjois-Korean Reconnaissance General Bureaun (RGB) aseohjelman hyväksi.

4.

Office 39 of The Korean Workers’ Party

(alias Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.) (Korean työväenpuolueen virasto 39)

Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pjongjang, Pohjois-Korea; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pjongjang, Pohjois-Korea; Changgwang Street, Pjongjang, Pohjois-Korea.

Korean työväenpuolueen virasto 39 harjoittaa laitonta taloudellista toimintaa Pohjois-Korean hallituksen tukemiseksi. Sillä on koko maassa konttoreita, jotka keräävät ja hallinnoivat varoja, ja se vastaa ulkomaanvaluutan hankkimisesta Pohjois-Korean Korean työväenpuolueen ylemmälle johdolle laittomin toimin, kuten huumausainekaupoin. Virasto 39:n määräysvallassa on Pohjois-Koreassa ja ulkomailla useita yhteisöjä, joiden kautta se toteuttaa lukuisia laittomia toimia, muun muassa huumausaineiden tuotantoa, salakuljetusta ja jakelua. Virasto 39 on osallistunut myös yrityksiin hankkia ja kuljettaa ylellisyystavaroita Pohjois-Koreaan.

Virasto 39 on eräs tärkeimmistä organisaatioista, joiden tehtävänä on valuutan ja tavaran hankkiminen. Sen sanotaan olevan KIM Jong-ilin suorassa alaisuudessa.

Sen määräysvallassa on useita liikeyrityksiä, joista jotkut harjoittavat laitonta toimintaa, muun muassa Daesong General Bureau, joka kuuluu Daesong-konserniin, maan suurimpaan yritysryhmään. Joidenkin lähteiden mukaan virasto 39:llä on edustustot Roomassa, Pekingissä, Bangkokissa, Singaporessa, Hongkongissa ja Dubaissa. Ulkopuolisille virasto 39 muuttaa säännöllisesti nimeä ja muotoa. Virasto 39:n johtaja JON Il-chun on jo merkitty EU:n pakoteluetteloon.

Virasto 39 tuotti metamfetamiinia Sangwonissa Etelä-Pyonganin maakunnassa ja osallistui metamfetamiinin toimittamiseen pienimuotoista salakuljetusta harjoittaville pohjoiskorealaisille toimitettavaksi eteenpäin Kiinan ja Etelä-Korean kautta. Virasto 39 hoitaa myös oopiumiunikkoviljelmiä Pohjois-Hamkyo’ngin maakunnassa ja Pohjois-Pyonganin maakunnassa sekä tuottaa oopiumia ja heroiinia Hamhu’ngissa ja Nachinissa.

Vuonna 2009 virasto 39 osallistui epäonnistuneeseen yritykseen ostaa ja viedä Pohjois-Koreaan – Kiinan kautta – kaksi Italiassa valmistettua luksushuvivenettä, joiden arvo oli yli 15 miljoonaa dollaria. Italian viranomaiset estivät yrityksen viedä Kim Jong-ilille tarkoitetut huviveneet, koska se rikkoi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 Pohjois-Korealle määrättyjä pakotteita, joiden mukaan jäsenvaltioiden on nimenomaan estettävä ylellisyystavaroiden toimittaminen, myynti tai kuljetus Pohjois-Koreaan.

Virasto 39 käytti aiemmin Banco Delta Asia -pankkia laittomasti saadun hyödyn rahanpesuun. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö totesi syyskuussa 2005 Banco Delta Asian olevan USA:n Patriot Act -lain 311 artiklan mukainen "ensisijainen huolenaihe rahanpesun suhteen", koska sen aiheuttamaa rahanpesun ja muiden talousrikosten riskiä ei voida hyväksyä.


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/61


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Kenian erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalafileiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9269)

(2011/861/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (1) ja erityisesti sen liitteessä II olevan 36 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kenia haki 16 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan mukaisesti yhdeksi vuodeksi poikkeusta mainitussa liitteessä säädetyistä alkuperäsäännöistä. Kenia toimitti hakemuksensa tueksi lisätietoja 20 päivänä syyskuuta 2011. Hakemus koskee 2 000 tonnin kokonaismäärää tonnikalafileitä (ns. loins), jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1604. Hakemus tehtiin, koska alkuperäasemaan oikeutetun raa’an tonnikalan pyynti- ja toimitusmäärät ovat pienentyneet.

(2)

Kenian toimittamien tietojen mukaan alkuperäasemaan oikeutetun raa’an tonnikalan pyyntimäärät ovat epätavallisen alhaiset jopa tavanomaiset kausivaihtelut huomioon ottaen, minkä vuoksi tonnikalafileiden tuotanto on vähentynyt. Lisäksi Kenia mainitsi merirosvouden vaaran raa’an tonnikalan toimituksissa. Tämän epätavallisen tilanteen vuoksi Kenia ei voi tiettynä ajanjaksona noudattaa asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II vahvistettuja alkuperäsääntöjä.

(3)

Sen varmistamiseksi, että AKT-maista peräisin oleva tuonti jatkuu ja että siirtyminen AKT–EY-kumppanuussopimuksesta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavaan sopimukseen, jäljempänä ’väliaikainen EAC–EU-kumppanuussopimus’, tapahtuu kitkattomasti, olisi myönnettävä uusi poikkeus, joka tulee voimaan taannehtivasti 1 päivänä tammikuuta 2011.

(4)

Asianomaiset tuontimäärät huomioon ottaen voidaan todeta, ettei tilapäisestä poikkeamisesta asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä aiheutuisi vakavaa haittaa vakiintuneelle yhteisössä harjoitettavalle elinkeinolle, jos tiettyjä määriin, valvontaan ja kestoon liittyviä edellytyksiä noudatetaan.

(5)

Sen vuoksi on perusteltua myöntää tilapäinen poikkeus asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(6)

Kenia saa luvan poiketa ilman eri toimenpiteitä harmonoidun järjestelmän nimikkeen 1604 tonnikalafileiden osalta alkuperäsäännöistä väliaikaiseen EAC–EU-kumppanuussopimukseen liitetyn alkuperäpöytäkirjan 41 artiklan 8 kohdan nojalla, kun mainittu sopimus tulee voimaan tai kun sitä aletaan soveltaa tilapäisesti.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen liitteessä II säädetyt alkuperäsäännöt ja niiden poikkeukset on korvattava säännöillä, jotka sisältyvät väliaikaiseen EAC–EU-kumppanuussopimukseen, jonka odotetaan tulevan voimaan tai jonka tilapäisen soveltamisen odotetaan alkavan vuonna 2012. Näin ollen poikkeusta olisi sovellettava 31 päivään joulukuuta 2011. Vaikka poikkeus myönnetään vielä vuodeksi 2011, kokonaistilannetta ja EAC–EU-kumppanuussopimuksen ratifiointitilannetta arvioidaan uudelleen vuonna 2012.

(8)

Ilman eri toimenpiteitä myönnettävä poikkeus alkuperäsäännöistä rajoitetaan väliaikaiseen EAC–EU-kumppanuussopimukseen liitetyn alkuperäpöytäkirjan 41 artiklan 8 kohdan mukaisesti vuotuiseen 2 000 tonnin tonnikalafileekiintiöön niiden maiden osalta, jotka ovat parafoineet mainitun sopimuksen (Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania ja Uganda). Kenia on alueen maista ainoa, joka vie tällä hetkellä tonnikalafileitä unioniin. Sen vuoksi on aiheellista myöntää Kenialle asetuksen (EY) N:o 1528/2 000 liitteessä II olevan 36 artiklan mukaisesti poikkeus, joka koskee 2 000:ta tonnia tonnikalafileitä. Määrä ei ylitä EAC-alueelle väliaikaisen EAC–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti myönnetyn vuotuisen kiintiön täyttä määrää.

(9)

Kenialle olisi näin ollen myönnettävä yhden vuoden ajaksi poikkeus, joka koskee 2 000:ta tonnia tonnikalafileitä.

(10)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (2) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Kenian viranomaisten, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja komission välisenä yhteistyönä toteutettavan tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi mainittuja sääntöjä olisi soveltuvin osin sovellettava tällä päätöksellä myönnettävän poikkeuksen nojalla tuotaviin määriin.

(11)

Poikkeuksen vaikutusten tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi Kenian viranomaisten olisi säännöllisesti toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot antamistaan EUR.1-tavaratodistuksista.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetään, ja mainitun liitteen 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti muista kuin alkuperäaineksista valmistetut harmonoidun järjestelmän nimikkeen 1604 tonnikalafileet (ns. loins) katsotaan Kenian alkuperätuotteiksi tämän päätöksen 2–6 artiklassa säädetyin ehdoin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan liitteessä lueteltuihin tuotteisiin ja määriin, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi Keniasta unioniin 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä säädettyjä määriä on hallinnoitava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

Kenian tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

Sen vuoksi kaikissa niiden mainituille tuotteille antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Kenian toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain ilmoitus määristä, joista on annettu EUR.1-tavaratodistukset tämän päätöksen nojalla, ja näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen nojalla annettujen EUR.1-tavaratodistusten 7 kohdassa on oltava seuraava maininta:

”Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU”.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201131 päivään joulukuuta 2011.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrät

09.1667

1604 14 16

Tonnikalafileet

1.1.2011–31.12.2011

2 000 tonnia


21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2011 ja päätöksen 2010/712/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9478)

(2011/862/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 ja 6 kohdan ja 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt unionin osallistumisesta eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/341/EY (2) säädetään, että jotta ohjelmille voitaisiin myöntää päätöksen 2009/470/EY 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, jäsenvaltioiden komissiolle esittämien, kyseisen päätöksen liitteessä lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien on täytettävä vähintään päätöksen 2008/341/EY liitteessä vahvistetut vaatimukset.

(3)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2011 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta 23 päivänä marraskuuta 2010 annetulla komission päätöksellä 2010/712/EU (3) hyväksytään eräitä kansallisia ohjelmia ja vahvistetaan unionin rahoitusosuus ja sen enimmäismäärä kullekin jäsenvaltioiden esittämälle ohjelmalle.

(4)

Komissio on arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat raportit ohjelmista aiheutuvista kustannuksista. Arviointi osoittaa, että eräät jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2011 rahoitusosuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot ylittävät osuutensa.

(5)

Tietyt jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne tarvitsevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa lisätukea lopetetuista eläimistä omistajille maksettaviin korvauksiin ja muihin toimenpiteisiin, joiden kustannuksista maksetaan 50 prosenttia, EU:n yhteisrahoittamien eläinlääkintäalan ohjelmien jatkuvuuden varmistamiseksi, jotta eri tautien tilanne saataisiin edelleen kehittymään myönteiseen suuntaan.

(6)

Komissio tarkasteli rahoituksen tason lisäämistä koskevia pyyntöjä ottaen huomioon eläinlääkintätilanteen ja nykyiseltä varainhoitovuodelta käytettävissä olevat varat ja katsoi aiheelliseksi, että tukikelpoisiin kustannuksiin, joista maksetaan 50 prosenttia, annetaan lisää tukea, ja muutti näin ollen unionin rahoitusosuudeksi 60 prosenttia.

(7)

Näin ollen eräille kansallisille ohjelmille maksettavaa unionin rahoitusosuutta on mukautettava. On aiheellista siirtää varoja täyttä osuuttaan vähemmän käyttäviltä kansallisilta ohjelmilta ohjelmille, joiden odotetaan ylittävän osuutensa. Unionin rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava uusimpaan tietoon kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(8)

Portugali on lisäksi toimittanut naudan luomistaudin muutetun hävittämisohjelman, Latvia on toimittanut salmonelloosin torjuntaa koskevan muutetun ohjelman, Romania ja Slovakia ovat toimittaneet klassisen sikaruton torjuntaa ja seurantaa koskevat muutetut ohjelmat, Tanska on toimittanut siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää lintuinfluenssaa koskevan muutetun tarkastusohjelman, Belgia, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Latvia, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toimittaneet tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE), naudan spongiformista enkefalopatiaa (BSE) ja scrapieta koskevat muutetut ohjelmat, ja Romania, Slovenia ja Suomi ovat toimittaneet raivotaudin hävittämistä koskevat muutetut ohjelmat.

(9)

Komissio on arvioinut kyseiset muutetut ohjelmat sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta. Ohjelmien on todettu vastaavan asiaan liittyvää unionin eläinlääkintälainsäädäntöä ja erityisesti päätöksen 2008/341/EY liitteessä vahvistettuja perusteita. Sen vuoksi kyseiset muutetut ohjelmat olisi hyväksyttävä.

(10)

Sen vuoksi päätöstä 2010/712/EU olisi muutettava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Portugalin toimittaman naudan luomistaudin hävittämistä koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Portugalin 12 päivänä huhtikuuta 2011 toimittama naudan luomistautia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Belgian ja Latvian toimittamien salmonelloosia (zoonoottinen salmonella) Gallus gallus -lajin siitos-, munivissa ja broileriparvissa sekä kalkkunaparvissa (Meleagris gallopavo) koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään seuraavat tietyn zoonoottisen salmonellan torjuntaa Gallus gallus -lajin siitos-, munivissa ja broileriparvissa sekä kalkkunaparvissa (Meleagris gallopavo) koskevat muutetut ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi:

a)

Belgian 26 päivänä heinäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

b)

Latvian 8 päivänä maaliskuuta 2011 toimittama ohjelma.

3 artikla

Romanian ja Slovakian toimittamien klassista sikaruttoa koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään seuraavat klassisen sikaruton torjuntaa ja seurantaa koskevat muutetut ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi:

a)

Romanian 7 päivänä lokakuuta 2011 toimittama ohjelma;

b)

Slovakian 21 päivänä marraskuuta 2011 toimittama ohjelma.

4 artikla

Tanskan toimittaman siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää lintuinfluenssaa koskevan muutetun tarkastusohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Tanskan 4 päivänä maaliskuuta 2011 esittämä siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää lintuinfluenssaa koskeva muutettu tarkastusohjelma 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

5 artikla

Tiettyjen jäsenvaltioiden toimittamien tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE), naudan spongiformista enkefalopatiaa (BSE) ja scrapieta koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään seuraavat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seurantaa ja naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) ja scrapien hävittämistä koskevat muutetut ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi:

a)

Belgian 15 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

b)

Tšekin 17 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

c)

Tanskan 8 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

d)

Saksan 14 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

e)

Viron 27 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

f)

Irlannin 29 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

g)

Espanjan 1 päivänä heinäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

h)

Ranskan 13 päivänä heinäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

i)

Italian 22 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

j)

Kyproksen 30 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

k)

Latvian 28 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

l)

Luxemburgin 24 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

m)

Unkarin 29 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

n)

Alankomaiden 30 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

o)

Itävallan 29 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

p)

Puolan 28 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

q)

Portugalin 29 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

r)

Slovenian 8 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

s)

Slovakian 30 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

t)

Suomen 22 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

u)

Ruotsin 20 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma;

v)

Yhdistyneen kuningaskunnan 28 päivänä kesäkuuta 2011 toimittama ohjelma.

6 artikla

Romanian ja Suomen toimittamien raivotautia koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään seuraavat raivotautia koskevat muutetut ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi:

a)

Romanian 23 päivänä syyskuuta 2011 toimittama ohjelma;

b)

Suomen 15 päivänä syyskuuta 2011 toimittama ohjelma.

7 artikla

Slovenian toimittaman raivotautia koskevan muutetun monivuotisen ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Slovenian 16 päivänä syyskuuta 2011 toimittama raivotautia koskeva muutettu monivuotinen ohjelma 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

8 artikla

Päätöksen 2010/712/EU muuttaminen

Muutetaan päätös 2010/712/EU seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

4 600 000 euroa Espanjan osalta;

ii)

3 000 000 euroa Italian osalta;

iii)

90 000 euroa Kyproksen osalta;

iv)

1 040 000 euroa Portugalin osalta;

v)

1 350 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan a–d alakohta seuraavasti:

”a)

:

rose bengal -testi

:

0,24 euroa testiä kohti;

b)

:

SAT-testi

:

0,24 euroa testiä kohti;

c)

:

komplementinsitoutumistesti

:

0,48 euroa testiä kohti;

d)

:

ELISA-testi

:

1,2 euroa testiä kohti”.

2.

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

16 000 000 euroa Irlannin osalta;

ii)

18 500 000 euroa Espanjan osalta;

iii)

5 500 000 euroa Italian osalta;

iv)

1 440 000 euroa Portugalin osalta;

v)

26 500 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

:

tuberkuliinitesti

:

2,4 euroa testiä kohti;

b)

:

gamma-interferonitesti

:

6 euroa testiä kohti”.

3.

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

160 000 euroa Kreikan osalta;

ii)

9 200 000 euroa Espanjan osalta;

iii)

4 200 000 euroa Italian osalta;

iv)

85 000 euroa Kyproksen osalta;

v)

2 260 000 euroa Portugalin osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

:

rose bengal -testi

:

0,24 euroa testiä kohti;

b)

:

komplementinsitoutumistesti

:

0,48 euroa testiä kohti”.

4.

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

420 000 euroa Belgian osalta;

ii)

10 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

1 700 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

0 euroa Tanskan osalta;

v)

400 000 euroa Saksan osalta;

vi)

10 000 euroa Viron osalta;

vii)

10 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

100 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

5 200 000 euroa Espanjan osalta;

x)

3 000 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

300 000 euroa Italian osalta;

xii)

20 000 euroa Latvian osalta;

xiii)

5 000 euroa Liettuan osalta;

xiv)

60 000 euroa Unkarin osalta;

xv)

10 000 euroa Maltan osalta;

xvi)

50 000 euroa Alankomaiden osalta;

xvii)

160 000 euroa Itävallan osalta;

xviii)

50 000 euroa Puolan osalta;

xix)

1 650 000 euroa Portugalin osalta;

xx)

100 000 euroa Romanian osalta;

xxi)

50 000 euroa Slovenian osalta;

xxii)

60 000 euroa Slovakian osalta;

xxiii)

20 000 euroa Suomen osalta;

xxiv)

20 000 euroa Ruotsin osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan a–f alakohta seuraavasti:

”a)

:

ELISA-testi

:

3 euroa testiä kohti;

b)

:

PCR-testi

:

12 euroa testiä kohti;

c)

:

monovalenttien rokotteiden osto

:

0,36 euroa annosta kohti;

d)

:

bivalenttien rokotteiden osto

:

0,54 euroa annosta kohti;

e)

:

nautojen rokottaminen

:

1,80 euroa rokotettua nautaeläintä kohden rokotteiden määrästä ja tyypistä riippumatta;

f)

:

lampaiden ja vuohien rokottaminen

:

0,90 euroa rokotettua lammasta tai vuohta kohden rokotteiden määrästä ja tyypistä riippumatta.”

5.

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

1 200 000 euroa Belgian osalta;

ii)

25 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

2 100 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

340 000 euroa Tanskan osalta;

v)

1 000 000 euroa Saksan osalta;

vi)

40 000 euroa Viron osalta;

vii)

120 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

1 000 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

1 300 000 euroa Espanjan osalta;

x)

660 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

1 700 000 euroa Italian osalta;

xii)

150 000 euroa Kyproksen osalta;

xiii)

1 650 000 euroa Latvian osalta;

xiv)

20 000 euroa Luxemburgin osalta;

xv)

2 400 000 euroa Unkarin osalta;

xvi)

150 000 euroa Maltan osalta;

xvii)

3 900 000 euroa Alankomaiden osalta;

xviii)

1 200 000 euroa Itävallan osalta;

xix)

4 800 000 euroa Puolan osalta;

xx)

65 000 euroa Portugalin osalta;

xxi)

500 000 euroa Romanian osalta;

xxii)

120 000 euroa Slovenian osalta;

xxiii)

600 000 euroa Slovakian osalta;

xxiv)

75 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan a–e alakohta seuraavasti:

”a)

:

bakteriologinen testi (viljely/eristys)

:

8,4 euroa testiä kohti;

b)

:

rokotteiden osto

:

0,06 euroa rokoteannosta kohti;

c)

:

relevanttien Salmonella spp. -isolaattien serotyypin määritys

:

24 euroa testiä kohti;

d)

:

bakteriologinen testi, jolla varmennetaan positiivisia salmonellatuloksia antaneen parven poistamisen jälkeisen kanaloiden desinfioinnin tehokkuus

:

6 euroa testiä kohti;

e)

:

testi, joka tehdään mikrobilääkkeiden tai bakteerikasvua estävän vaikutuksen havaitsemiseksi salmonellan varalta testatuista parvista peräisin olevien lintujen kudoksissa

:

6 euroa testiä kohti”

6.

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

120 000 euroa Bulgarian osalta;

ii)

1 600 000 euroa Saksan osalta;

iii)

240 000 euroa Ranskan osalta;

iv)

160 000 euroa Italian osalta;

v)

700 000 euroa Unkarin osalta;

vi)

700 000 euroa Romanian osalta;

vii)

30 000 euroa Slovenian osalta;

viii)

300 000 euroa Slovakian osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdassa määrä ”2,5 euroa” määrällä ”3 euroa”.

7.

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

90 000 euroa Belgian osalta;

ii)

25 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

70 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

80 000 euroa Tanskan osalta;

v)

300 000 euroa Saksan osalta;

vi)

10 000 euroa Viron osalta;

vii)

75 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

50 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

150 000 euroa Espanjan osalta;

x)

150 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

1 000 000 euroa Italian osalta;

xii)

20 000 euroa Kyproksen osalta;

xiii)

45 000 euroa Latvian osalta;

xiv)

10 000 euroa Liettuan osalta;

xv)

10 000 euroa Luxemburgin osalta;

xvi)

360 000 euroa Unkarin osalta;

xvii)

20 000 euroa Maltan osalta;

xviii)

360 000 euroa Alankomaiden osalta;

xix)

60 000 euroa Itävallan osalta;

xx)

100 000 euroa Puolan osalta;

xxi)

45 000 euroa Portugalin osalta;

xxii)

180 000 euroa Romanian osalta;

xxiii)

50 000 euroa Slovenian osalta;

xxiv)

15 000 euroa Slovakian osalta;

xxv)

25 000 euroa Suomen osalta;

xxvi)

50 000 euroa Ruotsin osalta;

xxvii)

160 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan a–e alakohta seuraavasti:

”a)

:

ELISA-testi

:

2,4 euroa testiä kohti;

b)

:

agargeeli-immunodiffuusiotesti

:

1,44 euroa testiä kohti;

c)

:

H5-/H7-alatyyppien HI-testi

:

14,40 euroa testiä kohti;

d)

:

viruseristystesti

:

48 euroa testiä kohti;

e)

:

PCR-testi

:

24 euroa testiä kohti.”

8.

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan c alakohdassa ilmaus ”50 prosenttia” ilmauksella ”60 prosenttia”.

b)

Korvataan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

on enintään

i)

1 900 000 euroa Belgian osalta;

ii)

330 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

1 030 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

1 370 000 euroa Tanskan osalta;

v)

7 750 000 euroa Saksan osalta;

vi)

330 000 euroa Viron osalta;

vii)

4 000 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

2 000 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

6 650 000 euroa Espanjan osalta;

x)

18 850 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

6 000 000 euroa Italian osalta;

xii)

1 700 000 euroa Kyproksen osalta;

xiii)

320 000 euroa Latvian osalta;

xiv)

720 000 euroa Liettuan osalta;

xv)

125 000 euroa Luxemburgin osalta;

xvi)

1 180 000 euroa Unkarin osalta;

xvii)

25 000 euroa Maltan osalta;

xviii)

3 530 000 euroa Alankomaiden osalta;

xix)

1 800 000 euroa Itävallan osalta;

xx)

3 440 000 euroa Puolan osalta;

xxi)

1 800 000 euroa Portugalin osalta;

xxii)

1 000 000 euroa Romanian osalta;

xxiii)

250 000 euroa Slovenian osalta;

xxiv)

550 000 euroa Slovakian osalta;

xxv)

580 000 euroa Suomen osalta;

xxvi)

850 000 euroa Ruotsin osalta;

xxvii)

6 500 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan d alakohdassa määrä ”10 euroa” määrällä ”12 euroa”.

9.

Muutetaan 10 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

a)

korvataan i alakohdassa määrä ”1 800 000 euroa” määrällä ”850 000 euroa”;

b)

korvataan ii alakohdassa määrä ”620 000 euroa” määrällä ”570 000 euroa”;

c)

korvataan iv alakohdassa määrä ”7 110 000 euroa” määrällä ”8 110 000 euroa”;

d)

korvataan v alakohdassa määrä ”5 000 000 euroa” määrällä ”2 100 000 euroa”;

e)

korvataan vii alakohdassa määrä ”200 000 euroa” määrällä ”290 000 euroa”.

10.

Korvataan 10 artiklan 4 kohdassa ilmaus ”2 ja 3 kohdassa” ilmauksella ”2 kohdan a alakohdassa, 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa”.

11.

Muutetaan 11 artiklan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

a)

korvataan i alakohdassa määrä ”2 250 000 euroa” määrällä ”1 600 000 euroa”;

b)

korvataan ii alakohdassa määrä ”1 800 000 euroa” määrällä ”1 500 000 euroa”;

c)

korvataan v alakohdassa määrä ”740 000 euroa” määrällä ”850 000 euroa”.

12.

Korvataan 11 artiklan 7 kohdassa ilmaus ”5 ja 6 kohdassa” ilmauksella ”5 kohdan a alakohdassa, 5 kohdan b alakohdassa ja 6 kohdassa”.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 44.

(3)  EUVL L 309, 25.11.2010, s. 18.


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/70


EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON LENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUKAISESTI PERUSTETUN YHTEISÖN JA SVEITSIN LENTOLIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2011,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2011,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta

(2011/2/EU)

YHTEISÖN JA SVEITSIN LENTOLIIKENNEKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen lentoliikenteestä, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan sopimuksen liite tämän päätöksen liitteellä 1 päivästä helmikuuta 2012.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2011.

Sekakomitean puolesta

Euroopan unionin valtuuskunnan johtaja

Matthew BALDWIN

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Peter MÜLLER


LIITE

Tätä sopimusta sovellettaessa

Euroopan unioni korvaa 1 päivänä joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on,

aina kun tässä liitteessä mainituissa säädöksissä viitataan Euroopan yhteisön, joka on korvattu Euroopan unionilla, jäsenvaltioihin, tai niissä vaaditaan yhteyttä näihin valtioihin, viittausten katsotaan koskevan myös Sveitsiä tai yhteyttä Sveitsiin koskevaa vaatimusta,

sopimuksen 4, 15, 18, 27 ja 35 artiklassa olevat viittaukset neuvoston asetuksiin (ETY) N:o 2407/92 ja N:o 2408/92 katsotaan viittauksiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/2008,

seuraavissa yhteisön direktiiveissä ja asetuksissa käytetty käsite ”yhteisön lentoliikenteen harjoittaja” tarkoittaa myös lentoliikenteen harjoittajia, joilla on liikennöintilupa ja joiden pääasiallinen toimipaikka tai mahdollinen rekisteröity kotipaikka sijaitsee Sveitsissä asetuksen (EY) N:o 1008/2008 säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 15 artiklan soveltamista. Viittaukset asetukseen (ETY) N:o 2407/92 katsotaan viittauksiksi asetukseen (EY) N:o 1008/2008,

Seuraavissa säädöksissä olevat viittaukset EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän sopimuksen 8 ja 9 artiklaan.

1.   Lentoliikenteen vapauttaminen ja muut siviili-ilmailua koskevat säännöt

N:o 1008/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä

N:o 2000/79

Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan lentoyhtiöiden liiton (AEA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF), Euroopan ohjaamomiehistöyhdistyksen (ECA), Euroopan alueellisten lentoyhtiöiden yhdistyksen (ERA) ja Kansainvälisen tilauslentoyhtiöiden järjestön (IACA) tekemän, siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämistä koskevan eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta

N:o 93/104

Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä marraskuuta 1993, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista, sellaisena kuin se on muutettuna:

direktiivillä 2000/34/EY

N:o 437/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista

N:o 1358/2003

Komission asetus, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta

N:o 785/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 285/2010

N:o 95/93

Neuvoston asetus, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (1–12 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 793/2004

N:o 2009/12

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, lentoasemamaksuista (Sveitsi soveltaa 1. heinäkuuta 2011 alkaen)

N:o 96/67

Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla

(1–9, 11–23 ja 25 artikla)

N:o 80/2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta

2.   Kilpailusäännöt

N:o 3975/87

Neuvoston asetus, annettu 14 päivänä joulukuuta 1987, kilpailusääntöjen yksityiskohtaisesta soveltamisesta lentoliikenneyhtiöihin (6 artiklan 3 kohta), sellaisena kuin se on muutettuna:

neuvoston asetuksella 1/2003 (1–13 ja 15–45 artikla).

N:o 1/2003

Neuvoston asetus, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (1–13 ja 15–45 artikla)

(Siltä osin kuin kyseisellä asetuksella on sopimuksen soveltamisen kannalta merkitystä. Asetuksen lisääminen ei vaikuta tämän sopimuksen mukaiseen työnjakoon.)

Asetus (ETY) N:o 17/62 on kumottu asetuksella (EY) N:o 1/2003 lukuun ottamatta 8 artiklan 3 kohtaa, jota sovelletaan edelleen päätöksiin, jotka tehdään perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, kyseisten päätösten voimassaolon päättymispäivään saakka.

N:o 773/2004

Komission asetus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1792/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 622/2008

N:o 139/2004

Neuvoston asetus, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EY:n sulautuma-asetus)

(1–18 artikla, 19 artiklan 1 ja 2 kohta ja 20–23 artikla)

Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 5 kohdan osalta Euroopan yhteisön ja Sveitsin välillä sovelletaan seuraavaa:

1)

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklassa määritellystä keskittymästä, joka ei ole kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettu yhteisönlaajuinen keskittymä ja jota voidaan tarkastella vähintään kolmen EY:n jäsenvaltion ja Sveitsin valaliiton kansallisen kilpailulainsäädännön perusteella, kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai yritykset voivat ennen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista ilmoittaa EY:n komissiolle perustellulla lausunnolla, että komission olisi tutkittava keskittymä.

2)

Euroopan komissio toimittaa kaikki asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 5 kohdan ja edellä olevan kohdan mukaiset lausunnot viipymättä Sveitsille.

3)

Jos Sveitsin valaliitto on ilmoittanut olevansa eri mieltä asian käsittelyn siirtämistä koskevasta pyynnöstä, Sveitsin toimivaltaiset kilpailuviranomaiset säilyttävät toimivaltansa eikä asiaa tämän kohdan nojalla siirretä pois Sveitsiltä.

Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 6 kohdassa ja 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen osalta:

1)

Euroopan komissio toimittaa kaikki asiaa koskevat asiakirjat 4 artiklan 4 ja 5 kohdan, 9 artiklan 2 ja 6 kohdan sekä 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti viipymättä Sveitsin toimivaltaiselle viranomaiselle.

2)

Asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 6 kohdassa sekä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen laskeminen Sveitsin osalta alkaa siitä päivästä, jona Sveitsin toimivaltainen viranomainen vastaanottaa asiaa koskevat asiakirjat.

N:o 802/2004

Komission asetus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta (1–24 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1792/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 1033/2008

N:o 2006/111

Komission direktiivi, annettu 16 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta

N:o 487/2009

Neuvoston asetus (EY) N:o 487/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

3.   Lentoturvallisuus

N:o 216/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 690/2009,

asetuksella (EY) N:o 1108/2009

Lentoturvallisuusvirastolla on myös Sveitsissä lentoturvallisuusvirastolle asetuksen säännösten mukaan myönnetyt valtuudet.

Komissiolla on myös Sveitsissä valtuudet, jotka on myönnetty komissiolle päätöksiä varten 11 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 5 ja 7 kohdan, 24 artiklan 5 kohdan, 25 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan 3 kohdan i alakohdan, 39 artiklan 1 kohdan, 40 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 3 ja 5 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan, 54 artiklan 1 kohdan ja 61 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Sen estämättä, mitä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen toisessa luetelmakohdassa esitetään horisontaalisesta mukautuksesta, asetuksen 65 artiklassa tai kyseisessä säännöksessä mainituissa päätöksen 1999/468/EY säännöksissä esitettyjen viittausten ”jäsenvaltioihin” ei katsota koskevan Sveitsiä.

Asetuksen ei mitenkään katsota siirtävän Euroopan lentoturvallisuusvirastolle valtaa toimia kansainvälisten sopimusten perusteella Sveitsin puolesta muussa tarkoituksessa kuin sen avustamiseksi tällaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

Sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”yhteisön” jälkeen ilmaisu ”tai Sveitsin”.

ii)

Lisätään 2 kohdan a alakohdassa ilmaisun ”yhteisö” jälkeen ilmaisu ”tai Sveitsi”.

iii)

Poistetaan 2 kohdan b ja c alakohta.

iv)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jos yhteisö neuvottelee kolmannen maan kanssa sellaisen sopimuksen tekemisestä, jonka mukaan jäsenvaltio tai virasto voi antaa todistuksia kyseisen kolmannen maan ilmailuviranomaisten myöntämien todistusten perusteella, se pyrkii saamaan Sveitsille tarjouksen vastaavanlaisesta sopimuksesta kyseisen kolmannen maan kanssa. Sveitsi pyrkii puolestaan tekemään kolmansien maiden kanssa yhteisön tekemiä sopimuksia vastaavat sopimukset.”.

b)

Lisätään 29 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, Sveitsin kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston pääjohtajan tekemällä sopimuksella.”.

c)

Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:

”Sveitsi soveltaa virastoon liitteen A lisäyksen mukaisesti Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa, joka on tämän liitteen liitteenä A.”.

d)

Lisätään 37 artiklaan kohta seuraavasti:

”Sveitsi osallistuu hallintoneuvoston työskentelyyn täysimääräisesti, ja sillä on äänioikeutta lukuun ottamatta hallintoneuvostossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin EU:n jäsenvaltioilla.”.

e)

Lisätään 59 artiklaan kohta seuraavasti:

”12.   Sveitsi osallistuu 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rahoitusosuuteen seuraavan kaavan mukaisesti:

S (0,2 / 100) + S [1 – (a + b) 0,2 / 100] c / C

Jossa:

S

=

se osa viraston talousarviosta, jota ei kateta 1 kohdan c ja d alakohdassa mainituilla maksuilla

a

=

assosioituneiden valtioiden lukumäärä

b

=

EU:n jäsenvaltioiden lukumäärä

c

=

Sveitsin rahoitusosuus ICAOn talousarvioon

C

=

EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden kokonaisrahoitusosuus ICAOn talousarvioon.”.

f)

Lisätään 61 artiklaan kohta seuraavasti:

”Yhteisön toteuttamaa viraston toimintaan osallistuvien sveitsiläisten osanottajien varainhoidon valvontaa koskevat säännökset ovat tämän liitteen liitteenä B.”

g)

Asetuksen liitettä II laajennetaan siten, että se sisältää seuraavat ilma-alukset ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 (1) 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan soveltamisalaan kuuluvina tuotteina:

 

A/c - [HB-IDJ] – tyyppi CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tyyppi Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tyyppi Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tyyppi MD900.

N:o 1108/2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta

N:o 91/670

Neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, siviili-ilmailun tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön lupakirjojen vastavuoroisesta hyväksymisestä

(1–8 artikla)

N:o 3922/91

Neuvoston asetus, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla (1–3 artikla, 4 artiklan 2 kohta, (5–11 artikla ja 13 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1899/2006,

asetuksella (EY) N:o 1900/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 8/2008,

komission asetuksella (EY) N:o 859/2008

N:o 996/2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta

N:o 2004/36

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta (1–9 ja 11–14 artikla), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission direktiivillä 2008/49/EY

N:o 351/2008

Komission asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten asematasotarkastusten ensisijaisen kohdentamisen osalta

N:o 768/2006

Komission asetus, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia koskevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta

N:o 2003/42

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla (1–12 artikla)

N:o 1321/2007

Komission asetus, annettu 12 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY mukaisesti vaihdettujen siviili-ilmailualan poikkeamia koskevien tietojen keskusrekisteriin tallentamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

N:o 1330/2007

Komission asetus, annettu 24 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä

N:o 736/2006

Komission asetus, annettu 16 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan lentoturvallisuusviraston työmenetelmistä standardointitarkastuksia suoritettaessa

N:o 1702/2003

Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta 2003 annettu asetus, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 335/2007,

komission asetuksella (EY) N:o 381/2005,

komission asetuksella (EY) N:o 375/2007,

komission asetuksella (EY) N:o 706/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 287/2008,

komission asetuksella (EY) N:o 1057/2008,

komission asetuksella (EY) N:o 1194/2009

Sopimuksen soveltamiseksi asetuksen säännösten tulkintaa mukautetaan seuraavasti:

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

Korvataan 3 ja 10 kohdassa ilmaisu ”ennen 28 päivää syyskuuta 2003” ja 11 kohdassa ilmaisu ”ennen 28. maaliskuuta 2003” ilmaisulla ”ennen asetuksen 216/2008 sisällyttämistä sopimuksen liitteeseen koskevan yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätöksen voimaantulopäivää”, sekä korvataan 4, 6 ja 14 kohdassa ilmaisu ”28 päivänä syyskuuta 2003”, 8 kohdassa ilmaisu ”28. syyskuuta 2003” ja 13 kohdassa ilmaisu ”28 syyskuuta 2003” ilmaisulla ”asetuksen 216/2008 sisällyttämistä sopimuksen liitteeseen koskevan yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätöksen voimaantulopäivänä”.

N:o 2042/2003

Komission asetus, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 707/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 376/2007,

komission asetuksella (EY) N:o 1056/2008,

komission asetuksella (EY) N:o 127/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 962/2010.

N:o 104/2004

Komission asetus, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä

N:o 593/2007

Komission asetus, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1356/2008

N:o 2111/2005

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

N:o 473/2006

Komission asetus, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä

N:o 474/2006

Komission asetus, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1197/2011 (2)

4.   Ilmailun turvaaminen

N:o 300/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta

N:o 272/2009

Komission asetus, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 297/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 720/2011

N:o 1254/2009

Komission asetus (EU), annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä

N:o 18/2010

Komission asetus (EU), annettu 8 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 muuttamisesta siviili-ilmailun turvaamisen alan kansallisia laadunvalvontaohjelmia koskevien vaatimusten osalta

N:o 72/2010

Komission asetus (EU), annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, siviili-ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä

N:o 185/2010

Komission asetus (EU), annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 357/2010,

komission asetuksella (EY) N:o 358/2010,

komission asetuksella (EY) N:o 573/2010,

komission asetuksella (EY) N:o 983/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 334/2011

N:o 2010/774

Komission päätös, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 300/2008 18 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja sisältävistä yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission päätöksellä 2010/2604/EU,

komission päätöksellä 2010/3572/EU,

komission päätöksellä 2010/9139/EU

5.   Ilmaliikenteen hallinta

N:o 549/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsissä komissiolle 6, 8, 10, 11 ja 12 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

 

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”yhteisön tason kuulemismenettelyn” ilmaisulla ”yhteisön tason kuulemismenettelyn, johon Sveitsi osallistuu”.

 

Sen estämättä, mitä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen toisessa luetelmakohdassa esitetään horisontaalisesta mukautuksesta, asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklassa tai kyseisessä säännöksessä mainituissa päätöksen 1999/468/EY säännöksissä esitettyjen viittausten ”jäsenvaltioihin” ei katsota koskevan Sveitsiä.

N:o 550/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsiä kohtaan komissiolle 9 a, 9 b, 15 a, 16 ja 17 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

Sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

Lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”yhteisössä” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsissä”.

b)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”Yhteisön” ja 6 kohdassa ilmaisun ”yhteisön” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsin”.

c)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”yhteisössä” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsissä”.

d)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”yhteisössä” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsissä”.

e)

Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio osoittaa päätöksensä jäsenvaltioille sekä ilmoittaa siitä palvelun tarjoajalle, mikäli asia koskee tätä oikeudellisesti.”.

N:o 551/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsiä kohtaan komissiolle 3 a, 6 ja 10 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

N:o 552/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsissä komissiolle 4 ja 7 artiklan sekä 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

Sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

Lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”yhteisöön” jälkeen ilmaisu ”taikka Sveitsiin”.

b)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

Lisätään 4 kohdassa ilmaisun ”yhteisöön” jälkeen ilmaisu ”taikka Sveitsiin”.

c)

Muutetaan liite III seuraavasti:

Lisätään 3 kohdan toisessa ja viimeisessä luetelmakohdassa ilmaisun ”yhteisöön” jälkeen ilmaisu ”taikka Sveitsiin”.

N:o 2096/2005

Komission asetus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1315/2007,

komission asetuksella (EY) N:o 482/2008,

komission asetuksella (EY) N:o 668/2008,

komission asetuksella (EU) N:o 691/2010

Komissiolla on Sveitsissä komissiolle 9 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

N:o 2150/2005

Komission asetus, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä

N:o 1033/2006

Komission asetus, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006, lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 929/2010

N:o 1032/2006

Komission asetus, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 30/2009

N:o 1794/2006

Komission asetus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä (Sveitsi soveltaa alkaen asiaa koskevan Sveitsin lainsäädännön voimaantulosta, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 1191/2010

N:o 2006/23

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta

N:o 730/2006

Komission asetus, annettu 11 päivänä toukokuuta 2006, ilmatilan luokittelusta ja näkölentosääntöjen mukaisten lentojen sallimisesta lentopinnan 195 yläpuolella

N:o 219/2007

Neuvoston asetus, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

neuvoston asetuksella (EY) N:o 1361/2008

N:o 633/2007

Komission asetus, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2007, lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaan lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen käytettävän lentotietosanomien siirtoyhteyskäytännön soveltamisvaatimuksista, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 283/2011

N:o 1265/2007

Komission asetus, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, ilma-aluksen ja maa-aseman välisessä puheviestinnässä käytettävää kanavaväliä koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten

N:o 29/2009

Komission asetus, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

N:o 262/2009

Komission asetus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2009, S-moodikyselykoodien koordinoitua jakamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

N:o 73/2010

Komission asetus, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten

N:o 255/2010

Komission asetus, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä

N:o 691/2010

Komission asetus, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta

Sveitsin on toteutettava korjaavat toimenpiteet, joista komissio päättää asetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kun sekakomitea on hyväksynyt toimenpiteet tekemällään päätöksellä.

N:o 2010/5134

Komission päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suoristuskyvyn tarkastuselimen nimeämisestä

N:o 2010/5110

Commission Decision of 12 August 2010 on the designation of a functional airspace blocks system coordinator in the context of the Single European Sky

N:o 176/2011

Komission asetus (EU) N:o 176/2011, annettu 24 päivänä helmikuuta 2011, ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista ja muuttamista annettavista tiedoista

N:o 2011/121

Komission päätös 2011/121/EU, annettu 21 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseksi vuosina 2012–2014

6.   Ympäristö ja melu

N:o 2002/30

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta (1–12 ja 14–18 artikla)

(Sovelletaan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan liitteen I muutoksia, jotka johtuvat liitteessä II olevan 8 luvun (Liikennepolitiikka) G jakson (Ilmaliikenne) 2 kohdasta).

N:o 89/629

Neuvoston direktiivi, annettu 4 päivänä joulukuuta 1989, siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta

(1–8 artikla)

N:o 2006/93/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä

7.   Kuluttajansuoja

N:o 90/314

Neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista.

(1–10 artikla)

N:o 93/13

Neuvoston direktiivi, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

(1–11 artikla)

N:o 2027/97

Neuvoston asetus, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa (1–8 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 889/2002

N:o 261/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta

(1–18 artikla)

N:o 1107/2006

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä

8.   Muut asiat

N:o 2003/96

Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta

(14 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta)

9.   Liitteet

A

:

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista

B

:

Euroopan unionin toteuttamaan Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan osallistuvia sveitsiläisiä osanottajia koskeva varainhoidon valvonta


(1)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6.

(2)  Tätä asetusta sovelletaan Sveitsissä niin kauan kuin se on voimassa EU:ssa.

LIITE A

PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 343 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen 191 artiklan mukaisesti Euroopan unionilla ja Euratomilla on oltava jäsenvaltioiden alueilla sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien toteuttamiseksi,

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen:

I   LUKU

EUROOPAN UNIONIN OMAISUUS, VARAT JA LIIKETOIMET

1 artikla

Unionin tilat ja rakennukset ovat loukkaamattomia. Niihin ei saa kohdistaa etsintää, takavarikkoa, menettämisseuraamusta tai pakkolunastusta. Unionin omaisuus ja varat eivät voi olla minkään hallinnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen kohteena ilman unionin tuomioistuimen lupaa.

2 artikla

Unionin arkistot ovat loukkaamattomia.

3 artikla

Unioni, sen varat, tulot ja muu omaisuus on vapautettu kaikista välittömistä veroista.

Jäsenvaltioiden hallitusten on toteutettava, aina kun se on mahdollista, aiheelliset toimenpiteet hyvittääkseen tai maksaakseen takaisin kiinteän tai irtaimen omaisuuden hintaan sisältyvät välilliset verot ja myyntiverot, kun unioni suorittaa virkakäyttöönsä huomattavia hankintoja, joiden hintaan sisältyy tällaisia veroja. Näiden määräysten soveltaminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen unionissa.

Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan korvausta yleishyödyllisistä palveluista.

4 artikla

Unioni on vapautettu kaikista tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista unionin virkakäyttöön tarkoitettujen tavaroiden osalta: tämän vapautuksen nojalla maahan tuotuja tavaroita ei saa luovuttaa maksua vastaan eikä ilmaiseksi sen maan alueella, johon ne on tuotu, muuten kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituin edellytyksin.

Myös unionin julkaisut on vapautettu tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista.

II   LUKU

VIESTINTÄYHTEYDET JA KULKULUVAT

5 artikla

Kunkin jäsenvaltion alueella unionin toimielimet saavat virallisissa viestintäyhteyksissään sekä kaikkien asiakirjojensa toimittamisessa saman kohtelun, jonka tämä valtio myöntää diplomaattisille edustustoille.

Unionin toimielinten virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedonantoja ei saa sensuroida.

6 artikla

Unionin toimielinten puheenjohtajat ja presidentit voivat myöntää unionin toimielinten jäsenille ja muulle henkilöstölle kulkulupia, joiden muodosta neuvosto päättää yksinkertaisella enemmistöllä ja jotka jäsenvaltioiden viranomaisten on tunnustettava päteviksi matkustusasiakirjoiksi. Näitä kulkulupia annetaan virkamiehille ja muulle henkilöstölle Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa vahvistetuin edellytyksin.

Komissio voi tehdä sopimuksia näiden kulkulupien tunnustamiseksi päteviksi matkustusasiakirjoiksi kolmansien valtioiden alueella.

III   LUKU

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

7 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten vapaalle liikkuvuudelle heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai heidän palatessaan sieltä ei aseteta hallinnollisia tai muita esteitä.

Euroopan parlamentin jäsenet saavat tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta:

a)

omalta hallitukseltaan samat helpotukset, jotka myönnetään ulkomailla tilapäisissä virkatehtävissä matkustaville korkeille virkamiehille;

b)

toisten jäsenvaltioiden hallituksilta samat helpotukset, jotka myönnetään vieraiden valtioiden edustajille tilapäisissä virkatehtävissä.

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on:

a)

oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b)

toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

IV   LUKU

JÄSENVALTIOIDEN EDUSTAJAT, JOTKA OSALLISTUVAT EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN TYÖHÖN

10 artikla

Jäsenvaltioiden edustajilla, jotka osallistuvat unionin toimielinten työhön, ja näiden neuvonantajilla sekä teknisillä asiantuntijoilla on tavanomaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset heidän hoitaessaan tehtäviään sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja palatessaan sieltä.

Tätä artiklaa sovelletaan myös unionin neuvoa-antavien elinten jäseniin.

V   LUKU

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIEHET JA MUU HENKILÖSTÖ

11 artikla

Unionin virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on heidän kansalaisuudestaan riippumatta jokaisen jäsenvaltion alueella seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a)

heillä on lainkäytöllinen koskemattomuus heidän virallisessa ominaisuudessaan suorittamiensa toimien osalta, mukaan lukien heidän suulliset lausumansa sekä kirjalliset esityksensä, jollei sellaisissa unionin perussopimusten määräyksissä, jotka toisaalta koskevat virkamiesten ja muun henkilöstön vastuuta unionia kohtaan ja toisaalta tuomioistuimen toimivaltaa unionin ja sen virkamiesten ja muun henkilöstön välisissä riidoissa, toisin määrätä. Tämä koskemattomuus jatkuu heidän tehtäviensä päättymisen jälkeenkin;

b)

maahanmuuttoa koskevat rajoitukset tai ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevat muodollisuudet eivät koske heitä, heidän puolisoitaan eikä heidän huollettavanaan olevia perheenjäseniään;

c)

valuutta- ja valuutanvaihtosääntelyssä samat helpotukset, jotka tavallisesti myönnetään kansainvälisten järjestöjen virkamiehille;

d)

oikeus tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja henkilökohtainen käyttöomaisuutensa, kun he ensimmäisen kerran ryhtyvät hoitamaan tehtäviään kyseisessä maassa, ja heillä on oikeus viedä uudelleen nämä huonekalut ja tämä omaisuus tullitta virkatehtävien päättyessä, jollei sen valtion hallitus, jossa tätä oikeutta käytetään, aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja;

e)

oikeus tuoda maahan tullitta henkilökohtaiseen käyttöönsä auto, jonka he ovat hankkineet kyseisen maan sisämarkkinoita koskevin ehdoin joko siinä maassa, jossa he ovat viimeksi asuneet, tai maassa, jonka kansalaisia he ovat, sekä viedä se uudelleen tullitta, jollei kyseisen valtion hallitus aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja.

12 artikla

Niillä edellytyksin ja noudattaen sitä menettelyä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan, unionin virkamiehet ja muu henkilöstö ovat velvollisia maksamaan unionille veroa unionin heille maksamista palkoista ja palkkioista.

He eivät maksa kansallista veroa unionin maksamista palkoista ja palkkiosta.

13 artikla

Sovellettaessa tuloverotusta, varallisuusverotusta ja perintöverotusta sekä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyjä yleissopimuksia unionin niiden virkamiesten ja sen muun henkilöstön kotipaikan, jotka hoitaakseen tehtäväänsä unionin palveluksessa muuttavat asumaan muun jäsenvaltion alueelle kuin siihen jäsenvaltioon, jossa heidän verotuksellinen kotipaikkansa oli heidän ryhtyessä hoitamaan tehtäviään unionissa, katsotaan sekä maassa, jossa he tosiasiallisesti asuvat että maassa, jossa heillä on verotuksellinen kotipaikka, olevan edelleen viimeksi mainitussa maassa, jos se on unionin jäsenvaltio. Tätä määräystä sovelletaan myös puolisoon, jos tämä ei harjoita omaa ansiotoimintaa, sekä tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöiden huollettavina oleviin lapsiin.

Edellisessä kohdassa tarkoitetuille henkilöille kuuluva irtain omaisuus, joka sijaitsee siinä maassa, jossa nämä henkilöt oleskelevat, on vapautettu perintöverosta kyseisessä maassa; määrättäessä perintöveroa tällaisen omaisuuden katsotaan olevan jäsenvaltiossa, jossa kyseisillä henkilöillä on verotuksellinen kotipaikka, jollei kolmansien maiden oikeuksista ja kaksinkertaista verotusta koskevien kansainvälisten yleissopimusten määräysten soveltamisesta mahdollisesti muuta johdu.

Tämän artiklan määräyksiä sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista kotipaikkaa, joka on hankittu ainoastaan tehtävien hoitamiseksi muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa.

14 artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevan sosiaalietuusjärjestelmän.

15 artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan ne unionin virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmät, joihin sovelletaan kokonaisuudessaan tai osittain 11 artiklan, 12 artiklan toisen kohdan sekä 13 artiklan määräyksiä.

Virkamiesten ja muun näihin ryhmiin kuuluvan henkilöstön nimet, ura-alueet ja osoitteet toimitetaan määräajoin tiedoksi jäsenvaltioiden hallituksille.

VI   LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN EUROOPAN UNIONIIN PERUSTETTUJEN EDUSTUSTOJEN ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

16 artikla

Jäsenvaltio, jonka alueella unionin kotipaikka sijaitsee, myöntää unioniin akkreditoiduille kolmansien valtioiden edustustoille tavanomaiset diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet.

VII   LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

17 artikla

Unionin virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnetään erioikeudet, vapaudet ja helpotukset yksinomaan unionin edun vuoksi.

Kunkin unionin toimielimen on luovuttava virkamiehelle tai muulle henkilöstölle myönnetystä vapaudesta silloin kun toimielin katsoo, että tämä luopuminen ei ole ristiriidassa unionin edun kanssa.

18 artikla

Unionin toimielimet toimivat tämän pöytäkirjan soveltamiseksi yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden vastuussa olevien viranomaisten kanssa.

19 artikla

Komission jäseniin sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa.

20 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareihin, julkisasiamiehiin, kirjaajiin ja avustaviin esittelijöihin sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan soveltamista, joka koskee tuomareiden ja julkisasiamiesten lainkäytöllistä koskemattomuutta.

21 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin, sen toimielinten jäseniin, sen henkilöstöön sekä sen toimintaan osallistuviin jäsenvaltioiden edustajiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta pankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan määräysten soveltamista.

Euroopan investointipankki vapautetaan myös kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa korotettaessa sekä erilaisista niihin mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin päämaja sijaitsee. Pankin lakkauttamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei kanneta veroa. Pankin tai sen toimielinten perussäännön mukaisesti harjoittama toiminta ei myöskään ole liikevaihtoveron alaista.

22 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan keskuspankkiin, sen toimielinten jäseniin ja sen henkilöstöön, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmästä ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan määräysten soveltamista.

Euroopan keskuspankki vapautetaan kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa korotettaessa sekä erilaisista siihen mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin päämaja sijaitsee. Pankin ja sen toimielinten Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti harjoittama toiminta ei ole liikevaihtoveron alaista.

Lisäys

YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISESTA SVEITSISSÄ

1.   Soveltamisen ulottaminen Sveitsiin

Aina kun Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, viitataan jäsenvaltioihin, viittausten katsotaan koskevan myös Sveitsiä, jollei seuraavissa säännöksissä muuta sovita.

2.   Viraston vapauttaminen välillisistä veroista (arvonlisävero mukaan luettuna)

Sveitsin ulkopuolelle vietävät tavarat ja palvelut eivät kuulu Sveitsin arvonlisäveron piiriin. Tavarat ja palvelut, jotka toimitetaan lentoturvallisuusvirastolle Sveitsissä lentoturvallisuusviraston virkakäyttöön, vapautetaan arvonlisäverosta pöytäkirjan 3 artiklan toisen kappaleen mukaisesti maksamalla se takaisin. Vapautus arvonlisäverosta myönnetään, jos tavaroiden ja palvelujen laskussa tai vastaavassa asiakirjassa mainittu tosiasiallinen ostohinta on yhteensä vähintään 100 Sveitsin frangia (verot mukaan luettuna).

Arvonlisäveron palautusta varten Sveitsin veroviranomaisten arvonlisäveroasioista vastaavalle osastolle (l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA) esitetään tähän tarkoitetut sveitsiläiset lomakkeet. Hakemukset käsitellään periaatteessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja siihen liittyvät tarvittavat tositteet on jätetty käsiteltäväksi.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt lentoturvallisuusviraston henkilöstöä koskevien määräysten soveltamisesta

Pöytäkirjan 12 artiklan toisen kappaleen osalta todetaan, että Sveitsi vapauttaa oman lainsäädäntönsä periaatteita noudattaen liittovaltion ja kantonien veroista sekä kunnallisista veroista palkat ja palkkiot, jotka Euroopan unioni maksaa asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 (1) 2 artiklassa tarkoitetuille lentoturvallisuusviraston virkamiehille ja muulle henkilöstölle ja joista unioni perii veroa omaan lukuunsa.

Sveitsiä ei katsota jäsenvaltioksi edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sovellettaessa pöytäkirjan 13 artiklaa.

Euroopan unionin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavaan sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat lentoturvallisuusviraston virkamiehet ja muu henkilöstö sekä heidän perheenjäsenensä eivät ole velvoitettuja kuulumaan Sveitsin sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät lentoturvallisuusviraston tai komission ja niiden henkilöstön välisiin suhteisiin 29 päivänä helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (2) ja muiden työehdoista annettujen Euroopan unionin säädösten soveltamisen osalta.


(1)  Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1969, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä (EYVL L 74, 27.3.1969, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1749/2002 (EUVL L 264, 2.10.2002, s. 13).

(2)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2104/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 7).

LIITE B

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTAAN OSALLISTUVIA SVEITSILÄISIÄ OSANOTTAJIA KOSKEVA VARAINHOIDON VALVONTA

1 artikla

Suora viestintä

Lentoturvallisuusvirasto ja komissio ovat suoraan yhteydessä kaikkiin niihin Sveitsiin sijoittautuneisiin henkilöihin tai elimiin, jotka osallistuvat lentoturvallisuusviraston toimintaan joko sopimuspuolina, lentoturvallisuusviraston jonkin ohjelman osanottajina, lentoturvallisuusviraston tai yhteisön talousarviosta suoritettujen maksujen saajina tai alihankkijoina. Nämä voivat toimittaa suoraan komissiolle ja lentoturvallisuusvirastolle asiaan liittyvät tiedot ja kaiken aineiston, jotka ne ovat velvollisia toimittamaan tässä päätöksessä tarkoitettujen asiakirjojen sekä niitä sovellettaessa tehtyjen sopimusten ja päätösten perusteella.

2 artikla

Tarkastukset

1.   Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1), lentoturvallisuusviraston hallintoneuvoston 26 päivänä maaliskuuta 2003 hyväksymän varainhoitoasetuksen, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (2) sekä muiden tässä päätöksessä tarkoitettujen asiakirjojen mukaisesti sopimuksissa ja päätöksissä, jotka tehdään Sveitsiin sijoittautuneiden edunsaajien kanssa, voidaan määrätä, että lentoturvallisuusviraston ja komission virkailijat tai muut näiden valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa suorittaa kyseisten edunsaajien tai niiden alihankkijoiden toimitiloissa tieteellisiä, rahoitukseen liittyviä, teknisiä tai muita tarkastuksia.

2.   Tarkastusten suorittamiseksi lentoturvallisuusviraston ja komission virkailijoilla ja muilla näiden valtuuttamilla henkilöillä on oltava asianmukaiset mahdollisuudet tutustua toimitiloihin, töihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin, myös sähköisessä muodossa oleviin, tietoihin. Tämä oikeus toistetaan selvästi sopimuksissa, jotka tehdään tässä päätöksessä tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa.

3.   Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on samat oikeudet kuin komissiolla.

4.   Tarkastukset voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimassaolon päättymisestä tai asianomaisissa sopimuksissa tai päätöksissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

5.   Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle (Contrôle fédéral des finances) ilmoitetaan ennakolta Sveitsissä suoritettavista tarkastuksista. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole laissa säädetty edellytys tarkastusten suorittamiselle.

3 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Tämän päätöksen yhteydessä komissiolla (Euroopan petostentorjuntavirasto, OLAF) on valtuudet suorittaa Sveitsissä paikalla tarkastuksia ja todentamisia Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2185/96 (3) säädettyjen ehtojen mukaisesti.

2.   Komissio valmistelee ja johtaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä Sveitsin valtiontalouden tarkastusviraston tai muiden sen nimeämien Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joille on ilmoitettava hyvissä ajoin tarkastusten ja todentamisten aihe, tavoite ja oikeusperusta, jotta tarkastukseen voidaan antaa kaikki tarvittava apu. Tätä varten Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten toimihenkilöt voivat osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin ja todentamisiin.

3.   Jos asiasta vastaavat Sveitsin viranomaiset niin toivovat, ne voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä komission kanssa.

4.   Jos ohjelman osanottajat vastustavat paikalla suoritettavaa tarkastusta tai todentamista, Sveitsin viranomaisten on tarjottava kansallisten säännöstensä mukaisesti komission tarkastajille tarvittavaa apua, jotta nämä voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset.

5.   Komissio ilmoittaa mahdollisimman pian Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle kaikki väärinkäytöksiä koskevat tosiseikat ja epäilyt, jotka ovat tulleet sen tietoon suoritettaessa paikalla tarkastusta tai todentamista. Komission on aina ilmoitettava edellä tarkoitetulle viranomaiselle tarkastusten ja todentamisten tulokset.

4 artikla

Tiedottaminen ja kuuleminen

1.   Tämän liitteen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin ja yhteisön toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja säännöllisesti ja järjestävät kuulemisia toisen osapuolen niin pyytäessä.

2.   Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat lentoturvallisuusvirastolle ja komissiolle viipymättä kaikista tietoonsa saamista seikoista, jotka antavat aihetta epäillä, että tässä sopimuksessa tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa tehtyjen sopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyy väärinkäytöksiä.

5 artikla

Tietojen salassapito

Kaikki tämän liitteen nojalla toimitetut ja saadut tiedot, niiden muodosta riippumatta, kuuluvat ammattisalaisuuden piiriin ja niillä on sama tietosuoja, joka vastaaville tiedoille on säädetty Sveitsin lainsäädännössä ja yhteisön toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Kyseisiä tietoja saa ilmaista vain niille henkilöille, joiden on ne tehtäviensä vuoksi tunnettava yhteisön toimielimissä, jäsenvaltioissa tai Sveitsissä, ja niitä saa käyttää vain sopimuspuolten taloudellisten etujen tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.

6 artikla

Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset

Rajoittamatta Sveitsin rikoslain soveltamista lentoturvallisuusvirasto ja komissio voivat määrätä hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 sekä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (4) mukaisesti.

7 artikla

Perintä ja täytäntöönpano

Lentoturvallisuusviraston tai komission tekemät, tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat päätökset, jotka koskevat jonkin muun subjektin kuin valtion maksuvelvoitetta, ovat Sveitsissä täytäntöönpanokelpoisia.

Täytäntöönpanomääräyksen antaa Sveitsin hallituksen nimeämä ja lentoturvallisuusvirastolle tai komissiolle ilmoittama viranomainen, joka tarkastaa ainoastaan määräyksen oikeellisuuden. Täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin menettelysääntöjä. Täytäntöönpanomääräyksen muodostavan päätöksen lainvoimaisuutta valvoo Euroopan unionin tuomioistuin.

Euroopan unionin tuomioistuimen välityslausekkeen nojalla antamat tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samoilla ehdoilla.


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.