ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.336.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 336

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
20. joulukuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/853/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

1

Eurooppalainen yleissopimus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1331/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1332/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1333/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, banaanien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, kyseisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöistä ja banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevista vaatimuksista

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1334/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2012

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1335/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

72

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/854/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisia, tiettyjen hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja Romaniaan koskevien vastalauseiden osalta Romanialle myönnetyn poikkeusajan pidentämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9191)  ( 1 )

74

 

 

2011/855/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, unionin osallistumisesta luonnonvaraisissa eläimissä esiintyvän suu- ja sorkkataudin hävittämiseksi toteutettujen tiettyjen toimenpiteiden rahoitukseen Kaakkois-Bulgariassa vuonna 2011–2012 (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9225)

75

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2011/856/EU

 

*

Komission suositus, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, perintöjen kaksinkertaisen verotuksen huojentamisesta

81

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission täytäntöönpanopäätös 2011/851/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, unionin taloudellisesta lisätuesta vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin ( EUVL L 335, 17.12.2011 )

85

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2011,

ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

(2011/853/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä heinäkuuta 1999 komission neuvottelemaan Euroopan neuvostossa Euroopan yhteisön puolesta ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn yleissopimuksen.

(2)

Euroopan neuvosto hyväksyi 24 päivänä tammikuuta 2001 Eurooppalaisen yleissopimuksen ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta, jäljempänä ’yleissopimus’.

(3)

Yleissopimuksella otetaan käyttöön lähes samanlaiset sääntelypuitteet kuin ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20 päivänä marraskuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/84/EY (1).

(4)

Yleissopimus tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003, ja se on Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille avoinna allekirjoitusta varten.

(5)

Yleissopimuksen allekirjoittaminen mahdollistaisi osaltaan direktiivin 98/84/EY sisältämien kanssa samankaltaisten säännösten soveltamisen ulottamisen unionin rajojen ulkopuolelle sekä loisi ehdolliseen pääsyyn perustuvia palveluja koskevan säännöstön, jota voitaisiin soveltaa koko Euroopassa.

(6)

Unioni on antamalla direktiivin 98/84/EY käyttänyt sisäistä toimivaltaansa yleissopimuksen kattamilla aloilla lukuun ottamatta sen 6 ja 8 artiklaa, siltä osin kuin 8 artikla liittyy 6 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin. Näin ollen sekä unionin että sen jäsenvaltioiden olisi allekirjoitettava yleissopimus.

(7)

Yleissopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan unionin puolesta valtuutus allekirjoittaa ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskeva eurooppalainen yleissopimus sillä varauksella, että yleissopimus tehdään.

Yleissopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yleissopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. SZUMILAS


(1)  EYVL L 320, 28.11.1998, s. 54.


KÄÄNNÖS

EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS EHDOLLISEEN PÄÄSYYN PERUSTUVIEN JA EHDOLLISEN PÄÄSYN SISÄLTÄVIEN PALVELUJEN OIKEUSSUOJASTA

JOHDANTO

Tämän yleissopimuksen allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, muut valtiot ja Euroopan yhteisö, jotka

ottavat huomioon sen, että Euroopan neuvosto pyrkii suurempaan yhtenäisyyteen jäsentensä välillä,

pitävät mielessä ministerikomitean suosituksen N:o R (91) 14 suojattujen televisiopalvelujen oikeudellisesta suojasta,

katsovat, että suojattujen televisiopalvelujen dekoodereiden laiton kopiointi on edelleen ongelma koko Euroopassa,

panevat merkille, että edellä mainitun suosituksen antamisen jälkeen on ilmaantunut uudentyyppisiä ehdollisen pääsyn sisältäviä palveluja ja laitteita sekä uusia näihin palveluihin ja laitteisiin kohdistuvan laittoman pääsyn muotoja,

panevat merkille, että ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen suojaamista koskevissa säännöksissä on suuria eroja Euroopan valtioiden välillä,

panevat merkille, että laiton pääsy uhkaa yleisradiolähetyspalvelujen ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien taloudellista toimintakykyä ja voi vaikuttaa siten yleisölle tarjottavien ohjelmien ja palvelujen monipuolisuuteen,

ovat vakuuttuneita siitä, että ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen suojaamisessa on noudatettava yhteistä politiikkaa,

ovat vakuuttuneita siitä, että rikosoikeudellisilla, hallinnollisilla tai muilla seuraamuksilla voi olla huomattava merkitys ehdolliseen pääsyyn perustuviin palveluihin kohdistuvien laittomien toimien torjunnassa,

katsovat, että kaupallisissa tarkoituksissa toteutettuihin laittomiin toimiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota,

ottavat huomioon voimassa olevat kansainväliset välineet, jotka sisältävät ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen suojaamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I   JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Kohde ja tarkoitus

Tämä yleissopimus koskee tietoyhteiskunnan palveluja ja yleisradiolähetyspalveluja, joita tarjotaan maksua vastaan ja jotka perustuvat ehdolliseen pääsyyn tai sisältävät ehdollisen pääsyn. Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on, että tietyt toimet, jotka mahdollistavat luvattoman pääsyn suojattuihin palveluihin, tehdään osapuolten alueella laittomiksi ja lähentää asiaa koskevaa osapuolten lainsäädäntöä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan

a)

’suojatulla palvelulla’ jotain seuraavista maksullisista palveluista, jos ne tarjotaan ehdollisen pääsyn perusteella:

televisiolähetykset sellaisina kuin ne määritellään rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, 2 artiklassa,

radiolähetykset, jotka ovat yleisön vastaanotettaviksi tarkoitettuja radio-ohjelmia, jotka lähetetään johtojen välityksellä tai radioteitse, mukaan lukien satelliittilähetykset,

tietoyhteiskunnan palvelut, joiksi katsotaan sähköisessä muodossa etäpalveluna palvelujen vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä tarjottavat palvelut,

tai omana palvelunaan pidettävää ehdollisen pääsyn tarjoamista mainittuihin palveluihin;

b)

’ehdollisella pääsyllä’ kaikkia teknisiä toimenpiteitä ja/tai järjestelyjä, joilla pääsy johonkin tämän artiklan a alakohdassa mainituista ymmärrettävässä muodossa olevista palveluista tehdään riippuvaiseksi etukäteen annetusta yksilöllisestä luvasta;

c)

’ehdollisen pääsyn mahdollistavalla laitteella’ laitteita, ohjelmia ja/tai järjestelyjä, jotka on tarkoitettu tai mukautettu tekemään mahdolliseksi pääsy johonkin tämän artiklan a alakohdassa mainituista ymmärrettävässä muodossa olevista palveluista;

d)

’laittomalla laitteella’ kaikkia laitteita, ohjelmia ja/tai järjestelyjä, jotka on suunniteltu tai mukautettu mahdollistamaan pääsy johonkin tämän artiklan a alakohdassa mainituista ymmärrettävässä muodossa olevista palveluista ilman palvelun tarjoajan lupaa.

3 artikla

Suojan kohteet

Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin sellaisiin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, jotka tarjoavat edellä 2 artiklan a alakohdassa määriteltyä suojattua palvelua, riippumatta näiden henkilöiden kansallisuudesta ja siitä, kuuluvatko nämä henkilöt jonkin osapuolen lainkäyttövallan piiriin.

II   JAKSO

LAITTOMAT TOIMET

4 artikla

Rikkomukset

Seuraavat toimet katsotaan osapuolen alueella laittomiksi:

a)

laittomien laitteiden valmistaminen tai tuotanto kaupallisissa tarkoituksissa;

b)

laittomien laitteiden tuonti kaupallisissa tarkoituksissa;

c)

laittomien laitteiden levittäminen kaupallisissa tarkoituksissa;

d)

laittomien laitteiden myynti tai vuokraus kaupallisissa tarkoituksissa;

e)

laittomien laitteiden hallussapito kaupallisissa tarkoituksissa;

f)

laittomien laitteiden asentaminen, huolto tai vaihtaminen kaupallisissa tarkoituksissa;

g)

laittomien laitteiden myynnin edistäminen, markkinointi tai mainonta kaupallisissa tarkoituksissa.

Kukin osapuoli voi milloin tahansa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla julistuksella ilmoittaa, että se katsoo säätää laittomiksi myös muita kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia.

III   JAKSO

SEURAAMUKSET JA OIKEUSKEINOT

5 artikla

Laittomista toimista määrättävät seuraamukset

Osapuolet hyväksyvät toimenpiteitä, joilla tehdään edellä 4 artiklassa tarkoitetuista laittomista toimista rangaistavia rikosoikeudellisin, hallinnollisin tai muine seuraamuksin. Tällaisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita, vakuuttavia ja laittoman toiminnan mahdolliseen vaikutukseen suhteutettuja.

6 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevat toimenpiteet

Osapuolet hyväksyvät sellaisia asianmukaisia toimenpiteitä, jotka voivat olla tarpeen laittomien laitteiden tai rikoksen tekemiseen käytetyn myynninedistämis-, markkinointi- tai mainosmateriaalin takavarikoimiseksi ja menetetyksi tuomitsemiseksi sekä laittoman toiminnan tuloksena saadun taloudellisen hyödyn ja voiton menetetyksi tuomitsemiseksi.

7 artikla

Siviilioikeudelliset menettelyt

Osapuolet hyväksyvät tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että suojattujen palvelujen tarjoajat, joiden etuihin 4 artiklassa määrätty laiton toiminta vaikuttaa, voivat turvautua asianmukaisiin oikeuskeinoihin, mihin sisältyy mahdollisuus panna vireille vahingonkorvauskanne ja hakea kieltotuomiota tai muuta ehkäisevää toimenpidettä sekä tarvittaessa pyytää laittomien laitteiden poistamista kaupallisesta levityksestä.

IV   JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA MUUTOKSET

8 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Osapuolet sitoutuvat avustamaan toisiaan tämän yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Osapuolet tekevät rikosoikeuden tai hallinnon alalla tehtävää kansainvälistä yhteistyötä koskevien asiaankuuluvien kansainvälisten asiakirjojen sekä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti mahdollisimman laajaa yhteistyötä tämän yleissopimuksen nojalla todettuihin rikosoikeudellisiin tai hallinnollisiin rikkomuksiin liittyvissä tutkimuksissa ja oikeudenkäynneissä.

9 artikla

Monenkeskiset neuvottelut

1.   Osapuolet käyvät kahden vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi ja joka tapauksessa aina, kun jokin osapuoli sitä pyytää, Euroopan neuvostossa monenkeskisiä neuvotteluja, joissa tarkastellaan tämän yleissopimuksen soveltamista ja tarvetta sen tarkistamiseen tai sen tiettyjen määräysten, erityisesti 2 artiklassa olevien määritelmien, laajentamiseen. Neuvottelut käydään Euroopan neuvoston pääsihteerin koolle kutsumissa kokouksissa.

2.   Kutakin osapuolta voi monenkeskisissä neuvotteluissa edustaa yksi tai useampi edustaja. Kullakin osapuolella on äänioikeus. Kullakin tämän yleissopimuksen sopimuspuolena olevalla valtiolla on yksi ääni. Euroopan yhteisö käyttää äänioikeuttaan toimivaltansa piiriin kuuluvissa kysymyksissä siten, että sillä on tämän yleissopimuksen osapuolena olevien jäsenvaltioiden lukumäärää vastaava äänimäärä. Euroopan yhteisö ei käytä äänioikeuttaan kysymyksissä, jotka eivät kuulu se toimivaltaan.

3.   Mikä hyvänsä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtio tai Euroopan yhteisö, joka ei ole tämän yleissopimuksen osapuoli, olla neuvottelukokouksissa läsnä tarkkailijan edustamana.

4.   Osapuolet antavat kunkin neuvottelun jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitealle kertomuksen neuvottelusta ja tämän yleissopimuksen toiminnasta ja liittävät siihen tarvittaessa aiheellisiksi katsomansa ehdotukset yleissopimuksen muuttamiseksi.

5.   Osapuolet laativat neuvottelukokousten työjärjestyksen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän yleissopimuksen määräyksiin.

10 artikla

Muutokset

1.   Mikä hyvänsä osapuoli voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen.

2.   Kaikki muutosehdotukset ilmoitetaan Euroopan neuvoston pääsihteerille, joka antaa ne tiedoksi Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen osapuolina oleville valtioille, Euroopan yhteisölle ja kaikille valtioille, jotka eivät ole osapuolia, joka on liittynyt tai joka on kutsuttu liittymään tähän yleissopimukseen 13 artiklan määräysten mukaisesti.

3.   Kukin edellisen kohdan mukaisesti ehdotettu muutos tutkitaan kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona pääsihteeri on antanut ne tiedoksi, monenkeskisessä neuvottelukokouksessa, jossa kyseinen muutos voidaan hyväksyä yleissopimuksen ratifioineiden valtioiden äänten kahden kolmasosan enemmistöllä.

4.   Monenkeskisessä neuvottelukokouksessa hyväksytty teksti toimitetaan ministerikomitealle hyväksyttäväksi. Kun se on hyväksytty, muutoksen teksti toimitetaan osapuolille hyväksyttäväksi.

5.   Muutokset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyneensä ne.

6.   Ministerikomitea voi monenkeskisessä neuvottelukokouksessa annetun suosituksen perusteella päättää Euroopan neuvoston peruskirjan 20 artiklan d alakohdassa määrätyllä enemmistöllä ja komitean jäsenyyteen oikeutettujen osapuolten edustajien yksimielisin äänin, että tietty muutos tulee voimaan kahden vuoden kuluttua päivästä, jona se on toimitettu hyväksyttäväksi, jollei jokin osapuoli ole ilmoittanut Euroopan neuvoston pääsihteerille vastustavansa sen voimaantuloa. Jos jokin osapuoli on ilmoittanut vastustavansa muutoksen voimaantuloa, muutos tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se yleissopimuksen osapuoli, joka on ilmoittanut vastustavansa muutoksen voimaantuloa, on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteeristön huostaan.

7.   Jos ministerikomitea on hyväksynyt muutoksen, mutta muutos ei ole vielä tullut voimaan tämän artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti, mikään valtio tai Euroopan yhteisö ei voi ilmoittaa suostuvansa tulla yleissopimuksen sitomaksi hyväksymättä samaan aikaan kyseistä muutosta.

11 artikla

Suhde muihin yleissopimuksiin tai sopimuksiin

1.   Tämä yleissopimus ei vaikuta erityisiä kysymyksiä koskevista monenvälisistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

2.   Yleissopimuksen osapuolet voivat sen määräysten täydentämiseksi tai tehostamiseksi tai siinä vahvistettujen periaatteiden soveltamisen helpottamiseksi tehdä keskenään kahden- tai monenvälisiä sopimuksia, jotka koskevat tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä.

3.   Jos vähintään kaksi osapuolta on jo tehnyt sopimuksen, joka koskee tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa kysymystä, tai on vahvistanut muulla tavalla suhteensa tämän kysymyksen osalta, niillä on oikeus soveltaa kyseistä sopimusta tai järjestelyä tämän yleissopimuksen sijaan, jos tuo sopimus tai järjestely helpottaa kansainvälistä yhteistyötä.

4.   Osapuolet, jotka ovat Euroopan yhteisön jäsenvaltioita, soveltavat keskinäisissä suhteissaan yhteisön sääntöjä, ja ne eivät sen vuoksi sovella tästä yleissopimuksesta johtuvia sääntöjä, paitsi jos tiettyä esillä olevaa asiaa koskevia yhteisön sääntöä ei ole olemassa.

V   JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

Artikla 12

Allekirjoitus ja voimaantulo

1.   Tämä yleissopimus on avoinna Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan kulttuuriyleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden sekä Euroopan yhteisön allekirjoitusta varten. Tällaiset valtiot ja Euroopan yhteisö voivat ilmoittaa suostumuksensa tulla sen sitomiksi seuraavilla toimilla:

a)

allekirjoitus ilman ratifiointi- tai hyväksymisvaraumaa, tai

b)

allekirjoitus ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifiointi tai hyväksyminen.

2.   Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

3.   Tämä yleissopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kolme valtiota on ilmoittanut suostuvansa tulla yleissopimuksen sitomaksi edellisen kohdan määräysten mukaisesti.

4.   Jos jokin allekirjoittajavaltio tai Euroopan yhteisö ilmoittaa myöhempänä ajankohtana suostuvansa tulla yleissopimuksen sitomaksi, yleissopimus tulee sen osalta voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä, kun se on ilmoittanut suostuvansa tulla yleissopimuksen sitomaksi 1 kohdan määräysten mukaisesti.

13 artikla

Muiden kuin jäsenvaltioiden liittyminen yleissopimukseen

1.   Euroopan neuvoston ministerikomitea voi tämän yleissopimuksen tultua voimaan kutsua, yleissopimuksen sopimuspuolia kuultuaan, valtion, jota ei tarkoiteta 12 artiklan 1 kohdassa, liittymään tähän yleissopimukseen Euroopan neuvoston peruskirjan 20 artiklan d alakohdassa määrätyllä enemmistöllä tehdyllä päätöksellä ja komitean jäsenyyteen oikeutettujen sopimusvaltioiden edustajien yksimielisin äänin.

2.   Yleissopimus tulee siihen liittyvän valtion osalta voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kyseisen valtion liittymiskirja talletettiin Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

14 artikla

Maantieteellinen soveltamisala

1.   Jokainen valtio tai Euroopan yhteisö voi määritellä yleissopimuksen allekirjoituksen tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettamisen yhteydessä alueen tai alueet, johon tai joihin tätä yleissopimusta sovelletaan.

2.   Jokainen valtio tai Euroopan yhteisö voi milloin tahansa myöhemmin ulottaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla julistuksella tämän yleissopimuksen koskemaan jotain muuta julistuksessa määriteltyä aluetta. Tällaisen alueen osalta yleissopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut tällaisen julistuksen.

3.   Kahden edellisen kohdan mukaisesti annettu julistus voidaan jonkin tällaisessa julistuksessa määritellyn alueen osalta peruuttaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen.

15 artikla

Varaumat

Tähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

16 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos osapuolet ovat eri mieltä tämän yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, asianomaisten osapuolten on pyrittävä pääsemään riidan sovinnollisesta ratkaisusta neuvottelun tai muun niiden valitseman rauhanomaisen keinon avulla, mihin sisältyy riidan saattaminen välitystuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka päätös on osapuolia sitova.

17 artikla

Irtisanominen

1.   Kukin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2.   Irtisanominen tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

18 artikla

Tiedoksiannot

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen osapuolina oleville valtioille, Euroopan yhteisölle ja muille tähän yleissopimukseen liittyneille valtioille

a)

kaikki 12 artiklan mukaiset allekirjoitukset;

b)

kaikki 12 ja 13 artiklan mukaiset ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamiset;

c)

päivän, jona tämä yleissopimus tulee voimaan 12 ja 13 artiklan mukaisesti;

d)

kaikki 4 artiklan mukaisesti annetut julistukset;

e)

kaikki 10 artiklan nojalla tehdyt muutosehdotukset;

f)

kaikki muut tätä yleissopimusta koskevat toimet, ilmoitukset ja tiedoksiannot.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä tammikuuta 2001 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun toisinnon kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen osapuolina oleville valtioille, Euroopan yhteisölle ja muille valtioille, jotka on kutsuttu liittymään tähän yleissopimukseen.

 


ASETUKSET

20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/6


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1331/2011,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2011,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

(1)

Komissio otti asetuksella (EU) N:o 627/2011 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa.

(2)

Menettely pantiin vireille, koska Euroopan unionin saumattomien teräsputkien valmistajien etuja valvova Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, jäljempänä ’etukomitea’, teki 16 päivänä elokuuta 2010 valituksen, jäljempänä ’valitus’, sellaisten unionin kahden tuottajaryhmän puolesta, jäljempänä ’valituksen tekijät’, joiden tuotanto muodostaa pääosan eli yli 50 prosenttia tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien kokonaistuotannosta unionissa.

(3)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 14 kappaleessa todetaan, polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon arvioinnin kannalta merkittävien kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2006 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

B.   MYÖHEMPI MENETTELY

(4)

Niiden olennaisten tosiseikkojen ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, jäljempänä ’alustavien päätelmien ilmoittaminen’, joiden perusteella päätettiin ottaa käyttöön väliaikaiset toimenpiteet, useat asianomaiset osapuolet esittivät kirjallisesti huomautuksensa alustavista päätelmistä. Kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi. Komissio jatkoi lopullisia päätelmiään varten tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista.

Yksilöllinen tarkastelu

(5)

Yksilöllistä tarkastelua koskevien kolmen pyynnön osalta on päätetty lopullisesti, ettei yksilöllisiä tarkasteluja myönnetä, koske ne hankaloittaisivat tutkimusta kohtuuttomasti ja estäisivät tutkimuksen loppuun saattamisen hyvissä ajoin. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 6 kappaleessa todettiin, komissio oli valinnut edustavan otoksen, johon kuuluvien yritysten osuus oli 25 prosenttia Eurostatin tutkimusajanjaksolla rekisteröimästä kokonaistuonnista ja yli 38 prosenttia yhteistyössä toimineiden viejien kokonaisvientimäärästä tutkimusajanjaksolla. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa todettiin, otokseen kuuluneista kolmesta vientiä harjoittavasta tuottajasta kaksi on osa suurta yritysryhmää. Ryhmien koko hankaloitti tutkimusta sekä tutkimukseen käytettävän työmäärän että analysoinnin osalta. Näissä olosuhteissa oli mahdotonta suostua yksilöllistä tarkastelua koskeviin muiden vientiä harjoittavien tuottajien pyyntöihin.

C.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(6)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 15 kappaleessa todetaan, tarkasteltavana oleva tuote on Kiinasta peräisin olevat tällä hetkellä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 luokiteltavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket (muut kuin ne, joissa on liitos- ja muita osia ja jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

(7)

Koska alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen ei ole esitetty muita huomautuksia tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 15–19 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Samankaltainen tuote

(8)

Koska huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 20 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

D.   POLKUMYYNTI

1.   Markkinatalouskohtelu

(9)

Jotkin osapuolet kiistivät alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen osan markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevista päätelmistä, jotka esitettiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 21–43 kappaleessa.

(10)

Eräs osapuoli väitti, ettei komissio paljastanut EU:n ja Kiinan markkinoiden välistä raaka-aineiden hintaeroa. Tältä osin on syytä huomata, että sekä markkinatalouskohtelua koskevasta päätöksestä ilmoittamisen että väliaikaista tullia koskevan asetuksen yhteydessä kerrottiin raaka-aineiden nimellinen hintaero EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 27 kappaleessa todettiin, että hintaero on teräslaadusta riippuen noin 30 prosenttia. Komissio käytti vertailun perustana tutkimuksessa yhteistyössä toimineilta EU:n tuottajilta ja kiinalaisilta vientiä harjoittavilta tuottajilta saatuja tietoja. Tiedot on tarkistettu vertaamalla niitä julkisesti saatavilla oleviin tietoihin (3).

(11)

Lisäksi väitettiin, ettei komissio verrannut toisiinsa Kiinaan tuodun rautamalmin hintoja ja rautamalmin kansainvälisiä markkinahintoja. Tähän liittyvässä väitteessä todettiin, ettei tietoja rautamalmin vaikutuksista tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajien hankkimien raaka-aineiden (billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen) kustannuksiin ollut annettu. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 28 kappaleessa oleva viittaus rautamalmiin koski suhteellista etua, joka saattaisi selittää billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen alhaiset hinnat Kiinassa. Rautamalmi, nikkeli ja kromi ovat tärkeimmät kustannustekijät ruostumattomasta teräksestä valmistettujen billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen tuotannossa. Koska rautamalmin, nikkelin ja kromin hinnat perustuvat yleensä kuitenkin kansainvälisiin markkinahintoihin, niillä voi olla ainoastaan rajallinen vaikutus toisaalta EU:ssa ja toisaalta Kiinassa valmistettujen billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen sekä näin ollen myös ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien väliseen hinta-eroon. Tämän vuoksi markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevan vaatimuksen 1 hylkääminen ei perustunut rautamalmin hintoihin vaan raaka-aineiden eli tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksessa suoraan käytettävien billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen väliseen hintaeroon; tämä hintaero sekä valtion puuttuminen (vientivero ja alv-hyvityksen poistaminen) johtivat siihen päätelmään, ettei markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevan vaatimuksen 1 osoitettu täyttyneen.

(12)

Eräs osapuoli toisti useaan kertaan saman väitteen, joka koski markkinatalouskohtelun määrittämisessä käytettyyn menettelyyn liittyviä seikkoja. Väite koski jäsenvaltioiden neuvoa-antavan komitean kuulemista ja tietoja, joita komitealle oli toimitettu nykyisen tutkimuksen kuluessa. Asiaa on selvitetty osapuolelle lähetetyissä kahdessa kirjeessä, ja siitä vaihdettiin useaan kertaan tietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan kanssa. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että perusasetuksen 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden neuvoa-antavan komitean kuulemista koskevia tietoja ei saa luovuttaa, paitsi jos niiden luovuttamisesta nimenomaan säädetään perusasetuksessa. Voimassa olevat säännökset eivät siis salli, että osapuolet saisivat tietoa komission ja jäsenvaltioiden välisestä tiedonvaihdosta.

(13)

Sama osapuoli esitti väitteitä, jotka koskivat lähinnä raaka-ainemarkkinoiden vääristymiä. Väitettiin, että Kiinan kotimarkkinoilla ostetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut billetit muodostivat ainoastaan osan tutkimusajanjakson aikana tehdyistä raaka-aineiden ostoista. Tältä osin todettakoon ensinnäkin, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa ei vahvisteta kynnysarvoa sellaiselle raaka-aineostosten osuudelle, johon vääristymien olisi pitänyt vaikuttaa. Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa edellytetään, että kustannukset ja huomattavat tuotantopanokset heijastavat merkittävässä määrin niiden arvoa markkinoilla. Tärkeämpi on kuitenkin se komission esittämä seikka, että Kiinan raaka-ainemarkkinoiden vääristymät koskivat ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuotannossa käytettäviä pääraaka-aineita eikä ainoastaan billettejä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuotannossa käytettävien pääraaka-aineiden eli ruostumattomasta teräksestä valmistettujen billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen osuus on yli 50 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantokustannuksista. Kaikki nämä raaka-aineet kuuluvat HS-koodiin 7218 10 (valanteet ja muu alkumuodossa oleva ruostumaton teräs). Niihin kaikkiin sovelletaan 15 prosentin vientiveroa, eikä niistä myönnetä 17 prosentin alv-hyvitystä viennin yhteydessä. Tältä osin on vahvistettu vääristymien olemassaolo, minkä perusteella pääteltiin, ettei yksikään otokseen kuuluneista kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista täyttänyt markkinatalouskohtelua koskevan arvioinnin vaatimusta 1. Tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon käytetyt Kiinan kotimarkkinoilta ostetut raaka-aineet muodostivat huomattavan osan eli noin 30 prosenttia kyseisen yrityksen ostoista. Lisäksi on syytä huomata, että toinen huomattava osa tuodaan etuyhteydessä olevilta yrityksiltä.

Kun tarkastellaan ostoja etuyhteydettömiltä toimittajilta, jopa 56 prosenttia niistä on ostettu kotimaisilta toimittajilta. Näin ollen voidaan todeta, että toisin kuin kyseinen osapuoli väittää, tosiseikkoja ei tulkittu väärin markkinatalouskohtelun määrittämisen osalta; tämä koskee sekä viestintää kyseisen osapuolen kanssa että kuulemismenettelyä neuvoa-antavan komitean kanssa, joka sai tiedon kaikista osapuolten toimittamista väitteistä. Väite on näin ollen hylättävä.

(14)

Eräs yritys väitti, että markkinatalouskohtelun kieltämistä koskevan päätöksen tulisi olla yrityskohtainen ja että tässä tapauksessa toimielimet laajensivat maan tasolla tehdyt yleiset havainnot koskemaan yksittäisiä tuottajia. Tätä väitettä ei voida hyväksyä; toimielimet olivat tehneet erilliset analyysit kullekin otoksessa mukana olleelle tuottajalle. On totta, että toimielimet ovat päätyneet samaan päätelmään kaikkien kolmen tuottajan tapauksessa, mutta tämä johtuu siitä, että valtio puuttuu kaikkien niiden päätöksentekoon, kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa selitetään.

(15)

Edellä esitetyn perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 21–43 kappaleessa esitetty päätelmä, että kaikki markkinatalouskohtelua koskevat pyynnöt olisi hylättävä.

2.   Normaaliarvo

a)   Vertailumaa

(16)

Eräs osapuoli väitti, että vertailumaana olisi pitänyt käyttää Yhdysvaltoja. On syytä huomata, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 46–48 kappaleessa on esitetty yksityiskohtaiset perustelut päätökselle, jonka mukaan Yhdysvaltoja ei käytetä vertailumaana. Koska kyseinen osapuoli ei perustellut väitettään eikä esittänyt lisätietoja, jotka voisivat muuttaa päätelmiä, jotka koskevat mahdollisuutta käyttää Yhdysvaltoja vertailumaana, väite on hylättävä.

(17)

On kuitenkin korostettava, että komissio pyrki edelleen löytämään soveltuvan vertailumaan, joka tekisi yhteistyötä tutkimuksessa. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47 kappaleessa mainittujen pyrkimysten lisäksi komissio otti yhteyttä tuottajiin Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Etelä-Koreassa, Kanadassa, Malesiassa, Meksikossa, Taiwanissa ja Ukrainassa. Yhteyttä on otettu yhteensä 46 yritykseen, mutta yksikään ei ole suostunut toimimaan yhteistyössä.

(18)

Edellä esitetty huomioon ottaen vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 51 kappaleessa esitetty alustava päätelmä, jonka mukaan normaaliarvon tulisi perustua samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettuun tai maksettavaan hintaan, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

b)   Normaaliarvon määrittäminen

(19)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 49–51 kappaleessa todettiin, normaaliarvon perustana käytettiin tuotelajeja eniten muistuttavista samankaltaisista tuotteista, joilla on sama halkaisija, teräslaatu ja tuotelaji (esimerkiksi kylmä- tai kuumavedetyt), tosiasiallisesti unionissa maksettua tai maksettavaa hintaa, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

(20)

Unionissa tosiasiallisesti maksettuja tai maksettavia hintoja sekä oikaisuja (esimerkiksi kaupan porrasta ja tuotteen havaittua laatua) koskevia osapuolten huomautuksia on käsitelty jäljempänä johdanto-osan 45 ja 46 kappaleessa.

(21)

Eräs yritys väitti, että normaaliarvon laskennan perustana voitaisiin käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ainesputkien tuontihintoja Euroopan unionista Yhdysvaltoihin tai unionin tuottajien tuontihintoja Euroopan unioniin. Väitteelle ei esitetty lisäperusteluja. Yritys ei esittänyt perusteita sille, miksi tällainen laskentamalli soveltuisi normaaliarvon määrittämiseen paremmin kuin väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa käytetty menetelmä. Perusteita ei esitetty etenkään sille, miksi normaaliarvo olisi syytä laskea ainesputkien hintojen perusteella eikä unionin tuotannonalan tuottaman samankaltaisen tuotteen hintojen perusteella.

(22)

Ei myöskään ole esitetty perusteita sille, miksi pitäisi tarkastella EU:n vientiä Yhdysvaltoihin. Tämä vaihtoehto ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta, koska kaikkien yhteistyössä toimineiden yhdysvaltalaisten tuottajien toiminta nojautuu tuontiin EU:ssa toimivilta emoyhtiöiltä, kuten jo todettiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 48 kappaleessa. Ehdotettu menetelmä ei olisi tarkoituksenmukainen myöskään yhdysvaltalaisten yhteistyössä toimineiden tuottajien korkeiden jalostuskustannusten takia, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 48 kappaleessa todettiin, ja juuri tästä syystä Yhdysvaltojen ei katsottu soveltuvan vertailumaaksi.

(23)

Yhdysvalloista Euroopan unioniin suuntautuvaa vientiä on käsitelty väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 49 kappaleessa. Katsottiin, että Yhdysvaltojen vientihinnat ovat vääristyneet korkeiden tuotantokustannusten vuoksi ja että vientimäärät ovat vähäisiä.

(24)

Sama yritys ehdotti, että normaaliarvo laskettaisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ainesputkien tosiasiallisten EU:n tuottajien tuontihintojen perusteella. EU:n tuottaja, joka tuo ainesputkia Intiasta Euroopan unioniin, kuten valituksessa mainitaan, ei kuitenkaan toimi yhteistyössä tässä tutkimuksessa. Yksikään otokseen kuuluvista unionin tuottajista ei myöskään tuo ainesputkia yhdestäkään EU:n ulkopuolisesta maasta. Näin ollen ehdotettua menetelmää ei voida käyttää.

(25)

Edellä esitetyn perusteella väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 49–51 kappaleessa vahvistetut normaaliarvon määrittämistä koskevat päätelmät vahvistetaan.

3.   Vientihinta

(26)

Eräs osapuoli toisti väitteensä, että tasapuolisen vertailun varmistamiseksi myyntipäivänä tulisi pitää tilauspäivää eikä laskutuspäivää. Väitteen yhteydessä viitattiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan j alakohtaan. Kuten osapuolelle selvitettiin kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan kanssa 11 päivänä maaliskuuta 2011 järjestetyn kuulemisen aikana, kyseinen säännös koskee nimenomaan valuutan muuntamista eli vaihtokursseja, joita on käytettävä silloin kun hintojen vertailu vaatii valuutan muuntamista. Viittaus tilauksen päivämäärään koskee siis valuutan muuntamista vientihinnan ja normaaliarvon tasapuolisen vertailun osalta, eikä se koske liikevaihtoa eikä unioniin tulevan vientimyynnin määrää tutkimusajanjaksolla.

(27)

Kaikissa tapauksissa tarkasteltavana olevaa tuotetta oli viety unioniin riippumattomille asiakkaille, minkä vuoksi vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti eli tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien vientihintojen perusteella. Tämän vuoksi vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 52 kappaleessa esitetyt päätelmät.

4.   Vertailu

(28)

Kuten edellä olevassa johdanto-osan 20 kappaleessa todettiin, unionissa tosiasiallisesti maksettuja tai maksettavia hintoja sekä oikaisuja (esimerkiksi kaupan porrasta ja tuotteen havaittua laatua) koskevia osapuolten huomautuksia on käsitelty jäljempänä johdanto-osan 45 ja 46 kappaleessa.

(29)

Eräs osapuoli ei hyväksynyt menetelmää, jossa vientihinnan ja normaaliarvon vertailu perustui kolmeen ominaisuuteen (halkaisijaan, teräslaatuun ja tuotelajiin, esim. kylmä- tai kuumavedetyt). Osapuoli väitti, että vertailut olisi pitänyt tehdä yksityiskohtaisemmalla tasolla, toisin sanoen huomioon olisi pitänyt ottaa myös muita ominaisuuksia, muun muassa seinämän paksuus, pituus ja testaus.

(30)

Komission yksiköt ovat todellakin keränneet tietoa myös muista ominaisuuksista, muun muassa pituudesta, seinämän paksuudesta ja testauksesta.

(31)

Polkumyyntimarginaali määritetään perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti yleensä normaaliarvon painotetun keskiarvon ja kaiken viennin hintojen painotetun keskiarvon välisen vertailun perusteella. Perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdassa vaaditaan, että polkumyyntiä koskevien laskelmien tulisi perustua ’kaikkeen yhteisöön suuntautuvaan vientiin’ mutta niihin olisi sovellettava ’tasapuolista vertailua koskevia säännöksiä’. Yritys viittasi niin kutsuttuun tuotevalvontakoodiin ja siihen sisältyviin parametreihin. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että tuotevalvontakoodi on tutkimuksessa käytettävä työväline, jota käyttämällä voidaan jäsentää ja järjestää huomattavat määrät yritysten toimittamaa hyvin yksityiskohtaista tietoa. Se on apuväline, jonka avulla voidaan analysoida yksityiskohtaisemmin tarkasteltavana olevan tuotteen ja samankaltaisen tuotteen luokkiin kuuluvien tuotteiden erilaiset ominaisuudet. Vertailu perustui tärkeimpiin ominaisuuksiin tasapuolisen vertailun varmistamiseksi.

(32)

Yrityksen esittämän vaatimuksen jälkeen komissio kertoi kirjeessä, että putken seinämän paksuus vaikuttaa suhteellisesti putken painoon ja se otettiin näin ollen välillisesti huomioon vertailussa. Muilla ominaisuuksilla, esimerkiksi testauksella, on vain pientä vaikutusta vertailuun. Lähes kaikille tarkasteltavana oleville tuotteille tehdään esimerkiksi standarditestit.

(33)

Korostettakoon, ettei komissio jättänyt huomiotta mitään tietoja, vaikka osapuoli näin väittääkin. Ei kuitenkaan ole tavatonta, että joillakin tuotevalvontanumerossa käytetyillä ominaisuuksilla on vähäisempi painoarvo ja että tietyt ominaisuudet toimivat muita paremmin tasapuolisen vertailun perustana. Mitään putkia ei jätetty pois vertailusta fyysisten erojen tai muiden syiden takia, eikä uusia tuotelajeja ole luotu. Päinvastoin, kaikki myynti oli mukana vertailussa putken halkaisijasta tai pituudesta riippumatta.

(34)

Yritys väitti myös, että komission käyttämä lähestymistapa esti sitä esittämästä fyysisiä ominaisuuksia koskevaa oikaisuvaatimusta. Myös tämä väite perustui siihen, että komissio suoritti vertailun vain kolmen parametrin perusteella, ja aihetta on jo käsitelty edellä johdanto-osan 31 kappaleessa ja sitä seuraavissa kappaleissa.

(35)

Sama osapuoli otti esiin myös vertailussa käytettyyn menettelyyn liittyviä näkökohtia, ja niiden osalta on sanottava, että yrityksellä on ollut hyvä mahdollisuus kommentoida sen tapauksessa tehtyjä laskelmia. Yksityiskohtaiset tiedot laskemista on ilmoitettu väliaikaista tullia koskevan asetuksen julkaisupäivänä. Yritys esitti huomautuksia vertailussa käytetyistä ominaisuuksista ja vaati tarkennuksia asiaan 11 päivänä heinäkuuta 2011 päivätyssä kirjeessä. Komission yksiköt antoivat vastauksensa 19 päivänä heinäkuuta 2011. Tämän jälkeen yritys toisti kannanottonsa 29 päivänä heinäkuuta 2011 päivätyssä kirjeessä. Yritys oli eri mieltä vertailun perustasta ja väitti toistuvasti, että seinämän paksuuden, pituuden tai testauksen kaltaisilla ominaisuuksilla oli vaikutusta hintoihin. Kuten edellä todettiin, komissio on tietoinen siitä, että kyseisillä ominaisuuksilla oli vaikutusta hintoihin. Pidettiin kuitenkin tarkoituksenmukaisempana, että laskelmat perustuisivat tärkeimpiin kolmeen ominaisuuteen, sillä siten saavutetaan paras vastaavuus ja on mahdollista löytää vastaavat myynnit kaikkien vientitapahtumien osalta.

(36)

Yritys väitti, että siltä estettiin mahdollisuus esittää oikaisua koskevia vaatimuksia. Tämä väite on hylättävä. Vaatimusten esittäminen oli mahdollista koko menettelyn ajan ja varsinkin alustavien havaintojen ilmoittamisen aikana, jolloin yritys sai yksityiskohtaiset tiedot laskelmista.

(37)

Eräs osapuoli väitti, että halkaisijaltaan pienempien putkien tuotantokustannusten soveltaminen suurempiin putkiin ei kuvastanut todellisia kustannuksia, koska halkaisijaltaan suurempien putkien kustannukset olivat paljon suuremmat. Osapuoli ei kuitenkaan esittänyt vaihtoehtoja tai perustellut väitettään. Koska vaihtoehtoista menetelmää ei ole esitetty, käytettyä menetelmää pidetään tarkoituksenmukaisimpana.

(38)

Eräs yritys väitti, että oikaisujen lukumäärä (oikaisut havaitun laadun ja kaupan portaan vuoksi sekä siksi, että komissio käytti useamman ominaisuuden sijasta kolmea ominaisuutta), viittaa siihen, että EU:n tuottajien tuotteet eivät ole verrattavissa tuotuihin kiinalaisiin tuotteisiin. Tältä osin huomautetaan, että toimielinten tekemät oikaisut ovat olennainen osa polkumyyntilaskelmia. Oikaisuista säädetään perusasetuksessa, eikä niiden käyttäminen aseta sellaisenaan kyseenalaiseksi tarkasteltavana olevan tuotteen ja samankaltaisen tuotteen vertailukelpoisuutta. Korkea vastaavuussuhde itse asiassa vahvistaa sen, että tarkasteltavana oleva tuote ja samankaltainen tuote ovat täysin vertailukelpoisia.

(39)

Edellä esitetyn perusteella väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 53–54 kappaleen päätelmät vahvistetaan.

5.   Polkumyyntimarginaalit

(40)

Eräs osapuoli väitti, että nikkelin hinnan voimakkaiden vaihteluiden vuoksi polkumyyntimarginaali olisi pitänyt laskea neljännesvuosikohtaisesti. Tältä osin todetaan, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vientihinnan ja normaaliarvon välinen vertailu ei ole vertailua hintojen ja kustannusten välillä vaan ainoastaan painotettujen keskimääräisten myyntihintojen välillä (normaaliarvo vahvistettiin EU:n tuotannonalan myyntihintojen perusteella). Lisäksi nikkelin hinnannousu johtui maailmanmarkkinahintojen noususta, eikä siten ollut pelkästään Kiinaan rajoittuva ilmiö. Hintojen nousu vaikutti enintään kolmen kuukauden pituiseen jaksoon tutkimusajanjakson aikana, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta myytiin koko tutkimusajanjakson ajan. Tällaisia raaka-aineiden hintojen muutoksia on lisäksi pidettävä tavanomaisena osana liiketoimintaa. Nikkelin hintojen nousun pitäisi vaikuttaa yhtä lailla sekä unionin että Kiinan tuottajiin, sillä nikkelin hinta noteerataan Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange). Mahdolliset erot johtuisivat raaka-ainehintojen vääristymistä Kiinassa, eikä niitä siksi pitäisi ottaa huomioon laskelmissa. Näin ollen väite on hylättävä, ja vertailun tulee perustua kiinalaisten vuotuisiin keskimääräisiin vientihintoihin ja EU:n vuotuisiin keskimääräisiin hintoihin, joita on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. Näin ollen väite hylättiin.

(41)

Eräs kiinalainen tuottaja esitti perustellun väitteen, että oikaisut oli laskettu väärin sitä koskevassa polkumyyntilaskelmassa. Komissio hyväksyi väitteen ja teki uuden laskelman, jonka seurauksena polkumyyntimarginaaliksi tuli 83,7 prosenttia. Tätä muutosta lukuun ottamatta vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 55–61 kappaleessa esitetyt päätelmät. Tarkistetut polkumyyntimarginaalit ovat seuraavat:

 

Lopulliset polkumyyntimarginaalit

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,7 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,6 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

67,1 %

Otoksen painotettu keskiarvo niille yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka eivät sisältyneet otokseen ja jotka on lueteltu liitteessä I

71,5 %

Kaikki muut yritykset

83,7 %

E.   VAHINKO

1.   Unionin tuotannonala

(42)

Unionin tuotannonalan määritelmästä tai unionin tuottajien otoksen edustavuudesta ei esitetty väitteitä alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen. Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 62 ja 63 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Unionin kulutus

(43)

Unionin kulutusta koskevia väitteitä ei ole esitetty. Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 64–66 kappaleessa olevat päätelmät vahvistetaan.

3.   Tuonti asianomaisesta maasta

(44)

Asianomaiset osapuolet eivät ole esittäneet väitteitä polkumyyntituonnin määrää, markkinaosuutta ja hintakehitystä koskevista päätelmistä, jotka esitettiin väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa. Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 67–69 kappaleessa olevat päätelmät vahvistetaan.

Hintojen alittavuus

(45)

Kiinasta tulevan tuonnin hintojen alittavuutta koskevan laskelman osalta sekä kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat että unionin tuotannonala pyysivät lisätietoa laskennassa käytetystä menetelmästä, jolla tietyt oikaisut (tuonnin jälkeiset kustannukset, kaupan porras ja markkinoilla havaittu tuotteen laatu) määriteltiin. Komissio vastasi pyyntöihin antamalla tiedot siitä, kuinka oikaisut määriteltiin, mutta varmisti samalla, että luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä noudatettiin.

(46)

Erään kiinalaisen tuottajan esittämien huomautusten perusteella hintojen alittavuutta koskevaan laskelmaan tehtiin pieni korjaus, koska väliaikaista tullia koskevassa laskelmassa kaupan porrasta koskevaan oikaisuun sisältyi myös osa tuontikustannuksista, jotka oli samaan aikaan otettu huomioon erillisessä tuonnin jälkeisiä kustannuksia koskevassa oikaisussa. Korjaus aiheutti alle 1 prosenttiyksikön muutoksen hintojen alittavuuden marginaaleihin ja vahingon korjaavaan tasoon verrattuna alustavaan vaiheeseen (ks. jäljempänä johdanto-osan 82 ja 83 kappale vahingon korjaavaa tasoa koskevasta tarkistuksesta).

(47)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 70 ja 71 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan edellä esitettyjen muutosten jälkeen.

4.   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne

(48)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen jotkin kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat väittivät, että jotkin indikaattorit olisi jätettävä pois vahinkoa koskevasta analyysista. Ne väittivät, että tuotanto ja kapasiteetin käyttö laskivat samaa tahtia unionin kulutuksen kanssa, eikä näitä indikaattoreita pitäisi siksi ottaa huomioon merkittävää vahinkoa koskevassa analyysissa. Samankaltainen väite esitettiin unionin myynnin laskun osalta, jonka väitettiin myös tapahtuneen samaa tahtia kuin kulutuksen pieneneminen.

(49)

On syytä huomata, että perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaan vahingon arvioinnissa on otettava huomioon ”kaikki olennaiset taloudelliset tekijät ja seikat, jotka vaikuttavat kyseisen teollisuuden tilanteeseen”. Muita tekijöitä, jotka olisivat voineet vaikuttaa vahinkoon polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin lisäksi, käsitellään luvussa ”F. SYY-YHTEYS” ja etenkin sen kohdassa, joka koskee muiden tekijöiden vaikutuksia (ks. jäljempänä johdanto-osan 59–69 kappale).

(50)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 72–89 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.   Vahinkoa koskevat päätelmät

(51)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 90–92 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

F.   SYY-YHTEYS

1.   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja talouden taantuman vaikutukset

(52)

Eräät osapuolet toistivat alustavan tutkimuksen aikana esittämänsä väitteet, että huomattava osa unionin tuotannonalan kärsimästä merkittävästä vahingosta johtui muista tekijöistä kuin polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista.

(53)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen eräät vientiä harjoittavat kiinalaiset tuottajat väittivät etenkin, että myyntimäärien lasku ja markkinaosuuden menetys johtuivat suurelta osin kysynnän laskusta, joka oli seurausta pikemminkin talouskriisistä kuin Kiinasta polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista. Ne väittivät lisäksi, että kiinalaisen tuonnin ja unionin tuotannonalan hintojen toisiinsa verrattavissa oleva lasku tarkastelujaksolla (9 % Kiinan ja 8 % unionin tuotannonalan osalta) oli myös osoitus siitä, että unionin tuotannonalan hintojen lasku johtui yksinomaan kysynnän laskusta markkinoilla, ei niinkään polkumyyntituonnin vaikutuksista.

(54)

Ensinnäkin on todettava, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 103–106 kappaleessa otetaan huomioon, että talouden taantuma ja siitä johtuva kysynnän lasku heikensivät unionin tuotannonalan tilannetta ja ovat siten saattaneet vaikuttaa unionin tuotannonalan kärsimään vahinkoon. Tämä ei kuitenkaan vähennä Kiinasta alhaisin hinnoin tulleen polkumyyntituonnin vahingollista vaikutusta, ja tällainen tuonti on kasvattanut markkinaosuuttaan unionissa koko tarkastelujakson ajan.

(55)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 104–105 kappaleessa selvitettiin, polkumyyntituonnin vaikutukset ovat itse asiassa vahingollisempia laskevan kysynnän aikaan kuin nopean kasvun vuosina. Kiinasta tulevan tuonnin hinnat näyttävät jatkuvasti alittaneen unionin hinnat tarkastelujakson aikana. Lisäksi tutkimusajanjaksolla hintojen alittavuus vaihteli 21 ja 32 prosentin välillä, ja kiinalaisen tuonnin osuus kasvoi tarkastelujakson aikana huomattavasti eli 7,9 prosenttiyksikköä ja oli sen seurauksena yli 18 prosenttia unionin markkinaosuudesta. Samalla kun kiinalainen tuonti aiheutti selvää hintapainetta, joka esti unionin tuotannonalaa asettamasta kustannukset kattavia (saatikka kannattavia) hintoja, kiinalaisen tuonnin määrän ja markkinaosuuden kasvu johti siihen, ettei unionin tuotannonala voinut kasvattaa tuotantomääriä, kapasiteetin käyttöastetta ja myyntiä etenkään niiden kulutushyödykkeiden osalta, jotka pääosin myydään välittäjien kautta.

(56)

Toiseksi mainittakoon, että tässä tapauksessa päätelmien tekeminen yksinomaan myyntimäärän ja markkinaosuuden tapaisten valikoitujen vahinkoindikaattorien tai yksinomaan myyntihintojen perusteella vääristäisi analyysiä. Esimerkiksi myyntimäärän ja markkinaosuuden laskuun yhdistyi muun muassa vakava kannattavuuden heikkeneminen, ja pääosin nämä johtuivat polkumyyntituonnin aiheuttamasta hintapaineesta. Unionin tuotannonala menetti tarkastelujaksolla 3,6 prosenttiyksikköä markkinaosuudestaan kiinalaiselle tuonnille. Kun otetaan huomioon hinnan alittavuuden taso ja kiinalaisen tuonnin sekä suhteellinen että absoluuttinen lisääntyminen, ei missään nimessä voida katsoa, ettei unionin tuottajien hintojen lasku liittyisi polkumyyntituonnin hintatasoon.

(57)

Edellä esitetyn kiinalaisen tuonnin merkittävän määrän ja sen unionin tuotannonalalle aiheuttaman hintapaineen perusteella vahvistetaan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja todetun merkittävän vahingon välinen syy-yhteys.

(58)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 94–96 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Muiden tekijöiden vaikutukset

(59)

Jotkin kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat ottivat esiin muista kolmansista maista unioniin tulevan tuonnin ja väittivät, että 1 prosenttiyksikkö unionin tuotannonalan markkinaosuuden 3,6 prosenttiyksikön menetyksestä johtui Japanista ja Intiasta tulevasta tuonnista. Itse asiassa kiinalainen tuonti kasvatti kuitenkin markkinaosuuttaan sekä muista maista tulevan tuonnin että unionin tuotannonalan kustannuksella. Kiinalaisen tuonnin markkinaosuuden 7,9 prosenttiyksikön kasvu voidaan jakaa siten, että unionin tuotannonala menetti 3,6 prosenttiyksikköä ja muut tuojat 4,3 prosenttiyksikköä markkinaosuudestaan.

(60)

Samat kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat väittivät, että tiettyjen kolmansien maiden, etenkin Ukrainan, Intian ja Yhdysvaltojen tuonnin keskimääräiset hinnat olivat myös laskeneet merkittävästi, mikä olisi voinut aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle. Tältä osin on kuitenkin todettava, että keskimääräiset tuontihinnat kaikista muista maista Kiinaa lukuun ottamatta ovat itse asiassa yleisesti ottaen nousseet 34 prosenttia tarkastelujakson aikana. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 100 kappaleessa todettiin, keskimääräinen tuontihinta Yhdysvalloista on suurelta osin ylittänyt unionin markkinoiden hinnat. Samassa johdanto-osan kappaleessa korostettiin myös, että Ukrainan markkinaosuus pieneni kun taas Yhdysvaltojen ja Intian markkinaosuudet pysyivät suhteellisen vakaina. Näistä maista tulevaa tuontia koskevien Eurostatin tietojen perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, että muista kolmansista maista tulevalla tuonnilla olisi ollut merkittävä rooli unionin tuotannonalan tilanteen heikkenemisessä, eikä se näin ollen poista kiinalaisen polkumyyntituonnin ja vahingon välistä syy-yhteyttä.

(61)

Koska muita huomautuksia väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 97–102 kappaleessa esitetyistä päätelmistä ei tehty, päätelmät vahvistetaan.

(62)

Talouden taantumaa ei myöskään pidetä sellaisena tekijänä, että se poistaisi syy-yhteyden, ja syitä tähän analysoidaan edellä olevissa johdanto-osan 52–58 kappaleessa. Koska yksikään esitetyistä huomautuksista ei osoittanut päinvastaista, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 103–106 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

(63)

Koska väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 107–108 kappaleessa esitetyistä unionin tuotannonalan vientitulosta koskevista päätelmistä ei esitetty huomautuksia, kyseiset päätelmät vahvistetaan.

(64)

Useat kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat väittivät, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 109 kappaleessa kuvatulla yksikkötuotantokustannusten 18 prosentin kasvulla oli polkumyyntituontia merkittävämpi vaikutus unionin tuotannonalan kannattavuuden heikkenemiseen, ja vaativat yksityiskohtaisempaa analyysia yksikkökustannusten kasvun vaikutuksista.

(65)

Komissio tutki asian ja havaitsi, että yksikkötuotantokustannusten nousun voidaan katsoa johtuvan seuraavista tekijöistä: raaka-aineen hintojen noususta johtuvat korkeammat valmistuskustannukset; korkeammat kiinteät kulut, esimerkiksi suorat työvoimakulut, poistot, tuotannolliset yleiskulut, myynti-, yleis- ja hallintokulut; tuotannon nopea lasku.

(66)

Koska unionin tuotannonalan hinnoittelujärjestelmä – niin kutsutussa seostelisäjärjestelmässä hinnat yhdistetään suoraan nikkelin, molybdeenin ja kromin kaltaisten tärkeimpien raaka-aineiden hintanoteerauksiin – ottaa huomioon raaka-aineen kustannusvaihtelut, niiden vaikutus kannattavuuteen ei todennäköisesti ole merkittävä. Muilla riittämättömään tuotantoon ja myyntimäärään liittyvillä tekijöillä sen sijaan oli suora vaikutus kannattavuustasoihin. Koska unionin tuotannonalan tuotanto- ja myyntimäärät olisivat olleet tuntuvasti suuremmat, jos polkumyynnillä tapahtunutta tuontia ei olisi ollut, ei voida päätellä, että yksikkötuotantokustannusten nousu on itsessään polkumyyntituontia merkittävämpi vahinkoon johtanut tekijä, sillä se liittyy erottamattomasti polkumyyntituonnin määrän kasvuun.

(67)

Jotkin vientiä harjoittavat kiinalaiset tuottajat väittivät myös, että eräs merkittävä todettuun vahinkoon johtanut tekijä oli se, ettei unionin tuotannonala toteuttanut rakenneuudistusta kulutuksen vähenemisestä huolimatta.

(68)

Tässä yhteydessä on ensiksi todettava, että unionin tuotannonalan oli selvittävä sekä kulutuksen laskun vaikutuksista että vaikutuksista, joita polkumyynnillä tapahtuneella tuonnilla oli aikana, jolloin kysyntä laski. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että unionin tuotannonala i) säilytti tuotantokapasiteettinsa olettaen, että kriisi on väliaikainen ja että elpyminen seuraa piakkoin, eikä sen voitu olettaa mukauttavan kapasiteettiaan Kiinasta epänormaalin matalin, poljetuin hinnoin tapahtuvan tuonnin lisääntymisen vuoksi, ii) kehitti jatkuvasti tuotevalikoimaansa painottaen arvoltaan suurempia erikoistuotteita, joiden osalta kiinalainen kilpailu on vähäisempää ja iii) vähensi työvoimaansa 8 prosentilla ja leikkasi keskimääräisiä työntekijäkohtaisia työvoimakustannuksia 2 prosentilla tarkastelujaksolla (kriisikaudella eli vuoden 2008 ja tutkimusajanjakson välillä vastaavat määrät olivat 19 ja 11 prosenttiyksikköä). Kaikki nämä seikat osoittavat, että unionin tuotannonala toteutti hyvin aktiivisesti toimenpiteitä ja reagoi aiheutuneen vahingon negatiivisiin vaikutuksiin. Edellä esitetyt toimenpiteet osoittautuivat kuitenkin riittämättömiksi polkumyynnin vahingollisten vaikutusten torjumiseen aikana, jolloin kysyntä oli heikkoa.

(69)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 109 ja 110 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

3.   Syy-yhteyttä koskevat päätelmät

(70)

Yksikään asianomaisten osapuolten esittämistä väitteistä ei osoita, että jonkin muun tekijän kuin Kiinasta peräisin olevan polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutus olisi sellainen, että se poistaisi syy-yhteyden polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ja havaitun merkittävän vahingon väliltä. Edellä esitetyn perusteella päätellään, että Kiinasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheutti unionin tuotannonalalle perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

(71)

Sen vuoksi vahvistetaan syy-yhteyttä koskevat päätelmät, jotka esitetään väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 111–113 kappaleessa.

G.   UNIONIN ETU

(72)

Osapuolten esittämien huomautusten vuoksi komissio jatkoi kaikkien unionin etua koskevien seikkojen analysointia.

1.   Unionin tuotannonalan etu

(73)

Unionin tuotannonalan etua koskevia kommentteja tai tietoja ei esitetty. Tämän vuoksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 116–120 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Unionin etuyhteydettömien tuojien etu

(74)

Koska tästä asiasta ei esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 121–123 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

3.   Käyttäjien etu

(75)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen eräs käyttäjäyritys, joka ei ollut toiminut yhteistyössä, esitti unionin etua koskevia huomautuksia. Käyttäjä väitti, että polkumyyntitoimenpiteiden vaikutukset olisivat yrityksen kannalta huomattavia. Se väitti, että ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ovat tärkeä komponentti useissa myös kyseisen käyttäjän valmistamissa jatkojalostustuotteissa (esimerkiksi lämmönvaihtimissa), ja että lisähuolta aiheutti toimitusvarmuus, koska yrityksellä oli kokemusta unionin tuottajien toimitusten myöhästymisistä.

(76)

Koska kyseinen käyttäjä ostaa kuitenkin vain 5 prosenttia ruostumattomasta teräksestä valmistetuista putkistaan Kiinasta, tähän yritykseen kohdistuvat vaikutukset vaikuttavat sekä kustannusten että toimitusvarmuuden osalta vähäisiltä.

(77)

Yritys ei myöskään toimittanut varsinaisia tietoja väitetyistä kustannusvaikutuksista. Lisäksi on syytä muistaa, että kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 124–125 kappaleessa todetaan, kustannusvaikutukset ainoaan yhteistyössä toimineeseen käyttäjään – koko yritykseen tai sen siihen osaan, joka käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia – ovat hyvin pieniä.

(78)

Käyttäjän esiintuoman toimitusvarmuuden osalta on syytä muistaa, että Kiinan lisäksi on useita muita kolmansia maita, jotka tuovat edelleen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia unioniin. Lisäksi unionin tuotannonala on edelleen tuotteen huomattavin toimittaja, ja sen säilyminen on olennaisen tärkeää myös käyttäjäteollisuuden kannalta.

(79)

Vaikka alustavien päätelmien yhteydessä katsottiin, että polkumyyntitoimenpiteillä voisi olla vakavampi vaikutus niihin käyttäjiin, jotka käyttävät huomattavia määriä Kiinasta tuotuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia jatkojalostustuotteittensa valmistukseen (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 126 kappale), alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen ei ole esitetty asiasta perusteltuja väitteitä tai uutta tietoa ja näin ollen voidaan päätellä, että polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta yhteisön tuotannonalalle koituvat edut ovat merkittävämpiä kuin odotetut negatiiviset vaikutukset tällaisiin käyttäjiin. Sen vuoksi vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 124–130 kappaleessa esitetyt, käyttäjien etua koskevat päätelmät.

4.   Unionin etua koskevat päätelmät

(80)

Edellä esitetyn perusteella päätellään lopullisesti, ettei ole olemassa pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön lopullisia polkumyyntitulleja Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa. Näin ollen vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 131 ja 132 kappaleessa esitetyt päätelmät.

H.   LOPULLISET TOIMENPITEET

1.   Vahingon korjaava taso

(81)

Valituksen tekijät väittivät, että alustavien päätelmien yhteydessä vahvistettu 5 prosentin voittotavoite oli aivan liian matala, ja toistivat näkemyksensä, että 12 prosentin taso olisi perusteltu, kun otetaan huomioon, että kyseinen tuotannonala on pääomaintensiivinen ja edellyttää jatkuvasti tekniikan ja innovaatioiden päivittämistä ja näin ollen huomattavia investointeja. Valituksen tekijät väittivät, että tällainen kannattavuustaso olisi tarpeen, jotta pääoman tuotto olisi riittävää ja kyseisten investointien tekeminen mahdollista. Edellä esitetyn väitteen tueksi ei kuitenkaan esitetty varsinaisia lukuja. Sen vuoksi päätellään, että alustavien päätelmien yhteydessä vahvistettu 5 prosentin voittomarginaali olisi säilytettävä.

(82)

Vahingon korjaavan tason määrittämisen osalta todettakoon, että edellä johdanto-osan 45 kappaleessa esitetty kaupan porrasta koskevaan oikaisuun tehty pieni korjaus, joka vaikutti hintojen alittavuutta koskevaan laskelmaan, tehtiin myös vahingon korjaavaa tasoa koskevaan laskelmaan.

(83)

Edellä mainittu tarkistus muutti hiukan vahingon korjaavaa tasoa. Sen tuloksena vahingon korjaava taso on 48,3–71,9 prosenttia, kuten jäljempänä olevassa taulukossa esitetään:

Yritys/yritykset

Vahingon korjaava taso

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,6 %

Otoksen painotettu keskiarvo niille yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka eivät sisältyneet otokseen ja jotka on lueteltu liitteessä I

56,9 %

Kaikki muut yritykset

71,9 %

(84)

Eräs kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että talouskriisin aiheuttaman vahingon vuoksi vahinkomarginaalin tulisi perustua hintojen alittavuuteen eikä viitehinnan alittavuuteen, koska tätä menetelmää oli noudatettu useissa polkumyyntimenettelyissä (4). Kaikissa tämän vientiä harjoittavan tuottajan mainitsemissa tutkimuksissa oli kuitenkin erityisiä tuotannonalaa tai taloussektoria koskevia perusteltuja syitä (esimerkiksi monopolin syntymistä koskeva uhka, unionin tuotannonalan kapasiteetin huomattava kasvu kasvunsa lopettaneilla markkinoilla tai pitkään kestänyt tuotannonalan maailmanlaajuinen kannattamattomuus) siihen, että on sovellettu tätä poikkeuksellista menetelmää. Nyt käynnissä olevassa tutkimuksessa ei ole kyse tällaisesta tapauksesta, koska talouskriisi vaikutti globaalitalouteen kokonaisuudessaan, eikä sitä voida pitää nimenomaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saumattomia putkia tuottavaan alaan kohdistuneena.

2.   Lopulliset toimenpiteet

(85)

Polkumyynnistä, vahingosta, syy-yhteydestä ja unionin edusta tehtyjen päätelmien perusteella katsotaan, että perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi otettava käyttöön tarkasteltavana olevaan tuotteeseen sovellettava lopullinen polkumyyntitulli polkumyynti- ja vahinkomarginaaleista alemman suuruisena alhaisemman tullin säännön mukaisesti. Koska vahingon korjaavat tasot ovat tässä tapauksessa matalammat kuin määritetyt polkumyyntimarginaalit, lopullisten toimenpiteiden olisi perustuttava vahingon korjaavaan tasoon.

(86)

Edellä esitetyn perusteella tullit prosentteina CIF yhteisön rajalla tullaamattomana -hinnasta ilmaistuna ovat seuraavat:

Yritys/yritykset

Lopullinen polkumyyntitulli

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,6 %

Otoksen painotettu keskiarvo niille yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka eivät sisältyneet otokseen ja jotka on lueteltu liitteessä I

56,9 %

Kaikki muut yritykset

71,9 %

(87)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Tästä syystä ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) yksinomaan Kiinasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeushenkilöiden tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(88)

Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tässä tapauksessa tarvittavan erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Näihin erityissäännöksiin sisältyy vaatimus sellaisen pätevän kauppalaskun esittämisestä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset. Tuontiin, jonka yhteydessä ei esitetä tällaista kauppalaskua, on sovellettava kaikkiin muihin viejiin sovellettavaa jäännöspolkumyyntitullia.

(89)

Jos sellaisen yrityksen, johon sovelletaan alhaisempaa yksilöllistä tullia, vientimäärä kasvaa huomattavasti polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, viennin kasvun sellaisenaan voidaan katsoa olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimenpiteiden käyttöönotosta johtuva kaupan rakenteen muutos. Tällaisessa tilanteessa, jos asiaa koskevat edellytykset täyttyvät, voidaan aloittaa toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus. Tutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa sitä, olisiko yksilölliset tullit syytä poistaa ja ottaa niiden sijasta käyttöön koko maata koskeva tulli.

(90)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava viipymättä komissiolle (5), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(91)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista seikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella Kiinasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontiin sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa. Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat esittää huomautuksia tämän ilmoituksen johdosta.

(92)

Asianomaisten osapuolten huomautuksia tarkasteltiin asianmukaisesti. Yksikään kannanotoista ei ollut sellainen, että se olisi muuttanut tutkimuksen päätelmiä.

(93)

Polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi koko maata koskevaa tullia olisi sovellettava sekä yhteistyöstä kieltäytyneisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin että niihin tuottajiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä unioniin tutkimusajanjaksolla.

(94)

Mahdollisten uusien viejien ja tämän asetuksen liitteessä I mainittujen otokseen kuulumattomien mutta tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden yritysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi olisi säädettävä siitä, että viimeksi mainituille yrityksille määrättyä painotettua keskimääräistä tullia sovelletaan kaikkiin sellaisiin uusiin viejiin, jotka muutoin olisivat oikeutettuja perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaiseen tarkasteluun, koska kyseistä kohtaa ei sovelleta, kun on käytetty otantaa.

3.   Väliaikaisten tullien lopullinen kantaminen

(95)

Koska todetut polkumyyntimarginaalit ovat korkeat ja unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinko on merkittävä (tällä asetuksella käyttöön otettu lopullinen tulli on korkeampi kuin väliaikaista tullia koskevalla asetuksella käyttöön otettu tulli), katsotaan tarpeelliseksi kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen mukaisen väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 (Taric-koodit 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 ja 7304900091) luokiteltavien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa (muita kuin niitä, joissa on liitos- ja muita osia ja jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa).

2.   Jäljempänä lueteltujen yritysten valmistaman, 1 kohdassa kuvatun tuotteen vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

Yritys/yritykset

Lopullinen polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,6 %

B119

Liitteessä I luetellut yritykset

56,9 %

 

Kaikki muut yritykset

71,9 %

B999

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä.

2 artikla

Kannetaan lopullisesti Kiinasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 luokiteltavien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien (muiden kuin niiden, joissa on liitos- ja muita osia ja jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa) tuonnissa komission asetuksella (EU) N:o 627/2011 käyttöön otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät.

3 artikla

Kun jokin uusi Kiinassa toimiva vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävän näytön siitä, että

se ei vienyt unioniin asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattua tuotetta tutkimusajanjakson (1 päivästä heinäkuuta 200930 päivään kesäkuuta 2010) aikana,

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään Kiinassa toimivaan viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan tällä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä,

se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemisestä unioniin,

neuvosto voi yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksesta, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, muuttaa 1 artiklan 2 kohtaa lisäämällä asianomaisen uuden vientiä harjoittavan tuottajan niiden yhteistyössä toimivien yritysten joukkoon, jotka eivät sisälly otokseen ja joihin sovelletaan 56,9 prosentin suuruista painotettua keskimääräistä tullia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä sen jälkeen, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Genevessä 14 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. NOGAJ


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 169, 29.6.2011, s. 1.

(3)  Muun muassa www.meps.co.uk.

(4)  Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Malesiasta, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Singaporesta ja Thaimaasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuonnissa 27 päivänä syyskuuta 1994 annettu komission asetus (EY) N:o 2376/94 (EYVL L 255, 1.10.1994, s. 50). Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Hongkongista peräisin olevien pienten väritelevisiovastaanottimien tuonnissa 11 päivänä tammikuuta 1991 annettu komission asetus (ETY) N:o 129/91 (EYVL L 14, 19.1.1991, s. 31). Turkista peräisin olevien eräiden asbesti-sementtipiippujen tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn yhteydessä annettujen sitoumusten hyväksymisestä ja tutkimuksen päättämisestä 21 päivänä kesäkuuta 1991 tehty komission päätös 91/392/ETY (EYVL L 209, 31.7.1991, s. 37). Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Korean tasavallasta peräisin olevien elektronisten mikropiirien, niin sanottujen DRAMien (dynamic random access memories), tuonnissa 16 päivänä syyskuuta 1992 annettu komission asetus (ETY) N:o 2686/92 (EYVL L 272, 17.9.1992, s. 13) ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan disyaanidiamidin tuonnissa 13 päivänä marraskuuta 2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2007 (EUVL L 296, 15.11.2007, s. 1).

(5)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


LIITE I

YHTEISTYÖSSÄ TOIMINEET MUTTA OTOKSEN ULKOPUOLISET KIINALAISET VIENTIÄ HARJOITTAVAT TUOTTAJAT

Nimi

Taric-lisäkoodi

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B237

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin,

B243

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B253

Zhejiang Five – Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B264


LIITE II

Edellä olevan 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1)

kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2)

seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa, ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys ja allekirjoitus”.


20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1332/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 5 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi asetettava turvallisuusvaatimuksia sellaisten ilma-alusten käyttäjille, jotka on rekisteröity jossain jäsenvaltiossa tai jotka on rekisteröity jossain kolmannessa maassa mutta joita käyttää unionin lentoliikenteen harjoittaja, sekä sellaisten ilma-alusten käyttäjille, joita jonkin kolmannen maan lentoliikenteen harjoittaja käyttää unionissa.

(2)

Ilmaliikenteessä on tapahtunut ilma-alusten kohtaamisia, joissa turvallisuusmarginaalit on menetetty, mukaan lukien lento-onnettomuudet Yaizussa (Japanissa) vuonna 2001 ja Überlingenissä (Saksassa) vuonna 2002, minkä vuoksi yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän nykyistä ohjelmistoa olisi parannettava. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän nykyisellä ohjelmistolla ilmassa tapahtuvan yhteentörmäyksen todennäköisyys on 2,7 × 10-8 lentotuntia kohden. Tämän vuoksi nykyiseen ACAS II -järjestelmän versioon 7.0 katsotaan liittyvän liian suuri turvallisuusriski.

(3)

On tarpeen ottaa käyttöön yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS II) uusi ohjelmistoversio, jotta voidaan välttää kaikkien asetuksen (EY) N:o 216/2008 soveltamisalaan kuuluvassa ilmatilassa lentävien ilma-alusten yhteentörmäykset.

(4)

Jotta varmistettaisiin mahdollisimman korkea turvallisuustaso, ilma-aluksiin, jotka eivät kuulu pakollista varustamista koskevan vaatimuksen soveltamisalaan mutta jotka on varustettu ACAS II -laitteilla ennen tämän asetuksen voimaantuloa, olisi asennettava ACAS II -järjestelmä, joka sisältää yhteentörmäyksestä varoittavan ohjelmiston viimeisimmän version.

(5)

Jotta voitaisiin varmistaa uuteen ohjelmistoversioon liittyvien turvallisuushyötyjen saavuttaminen, kaikki ilma-alukset olisi varustettava kyseisellä ohjelmistolla niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ilmailualalle olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa mukautua tähän uuteen asetukseen ottaen huomioon uusien laitteiden saatavuus.

(6)

Virasto laati täytäntöönpanosääntöjen luonnoksen, jonka se toimitti lausuntona komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan ilmatilan käyttöä koskevat yhteiset vaatimukset ja toimintamenetelmät yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa. Vaatimukset ja menetelmät koskevat

a)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttäjiä, jotka lentävät unioniin, unionissa tai unionista, ja

b)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttäjiä, jotka lentävät sen alueen yläpuolella olevassa ilmatilassa, johon perussopimusta sovelletaan, sekä missä tahansa muussa ilmatilassa, johon jäsenvaltiot soveltavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 551/2004 (2).

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavalla järjestelmällä (ACAS)’ toisiotutkavastaimen (SSR-transponderin) signaaleihin perustuvaa ilma-aluksen järjestelmää, joka tarjoaa maalaitteista riippumattomasti lentäjälle tietoja mahdollisesti törmäysvaarassa olevista ilma-aluksista, joissa on toisiotutkavastain;

2)

’yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavalla järjestelmällä II (ACAS II)’ yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavaa järjestelmää, joka antaa liikennetiedotteiden lisäksi korkeussuuntaisia toimintaohjeita;

3)

’toimintaohjeella (Resolution advisory, RA)’ ohjaamomiehistölle annettavaa ohjetta, jossa suositellaan lentoliikettä riittävän porrastuksen aikaansaamiseksi kaikkiin uhkiin tai lentoliikkeiden rajoittamista porrastuksen säilyttämiseksi;

4)

’liikennetiedotteella (Traffic advisory, TA)’ ohjaamomiehistölle annettavaa tietoa siitä, että toisen ilma-aluksen läheisyys muodostaa mahdollisen uhan.

3 artikla

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS)

1.   Tämän asetuksen liitteessä olevassa I jaksossa tarkoitetut lentokoneet on varustettava ja niitä on käytettävä liitteessä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja lentokoneita käytetään liitteessä vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä noudattaen mainitussa artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Article 4

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (3) soveltamisalaan kuuluviin lentoliikenteen harjoittajiin sovellettavat erityissäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III olevissa säännöissä OPS 1.668 ja OPS 1.398 säädetään, tämän asetuksen 3 artiklaa ja liitettä sovelletaan 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen lentokoneiden käyttäjiin.

2.   Kaikkia muita asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 lentoliikenteen harjoittajille asetettuja velvollisuuksia, jotka koskevat laitteiden hyväksymistä, asentamista ja käyttöä, sovelletaan edelleen ACAS II -laitteisiin.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Asetuksen 3 ja 4 artiklaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2012.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 3 ja 4 artiklan säännöksiä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2015 sellaisiin ilma-aluksiin, joille on myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää maaliskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.


LIITE

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS) II

[Osa ACAS]

I jakso —   ACAS II -laitteet

AUR.ACAS.1005   Suorituskykyvaatimukset

1)

Seuraavat turbiinimoottorikäyttöiset lentokoneet on varustettava törmäyksenestologiikan versiota 7.1 käyttävällä ACAS II -järjestelmällä:

a)

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg, tai

b)

lentokoneet, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 19.

2)

Ilma-aluksissa, joita ei mainita 1 kohdassa mutta jotka on vapaaehtoisesti varustettu ACAS II -järjestelmällä, on oltava törmäyksenestologiikan versio 7.1.

3)

Tämän jakson 1 kohtaa ei sovelleta miehittämättömien ilma-alusten järjestelmiin.

II jakso —   Toiminta

AUR.ACAS.2005   ACAS II -järjestelmän käyttö

1)

ACAS II -järjestelmässä on käytettävä lennon aikana, ellei asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III määritellyssä minimivarusteluettelossa toisin määrätä, sellaista moodia, jossa ohjaamomiehistölle voidaan antaa toimintaohjeita, kun toisen ilma-aluksen havaitaan olevan liian lähellä, ellei toimintaohjemoodia ole estettävä (käyttäen yksinomaan liikennetiedotetta tai vastaavaa) poikkeustilannemenetelmän tai suorituskykyä rajoittavien olosuhteiden johdosta.

2)

Kun ACAS II -järjestelmä antaa toimintaohjeen,

a)

ohjaavan ohjaajan on välittömästi noudatettava toimintaohjetta, vaikka se olisi ristiriidassa lennonjohdon ohjeen kanssa, paitsi jos toimenpide vaarantaisi ilma-aluksen turvallisuuden;

b)

ohjaamomiehistön on – heti kun työkuorma sen sallii – ilmoitettava asianomaiselle lennonjohtoyksikölle toimintaohjeista, jotka edellyttävät poikkeamista lennonjohdon ohjeesta tai selvityksestä;

c)

törmäysvaaran mentyä ohi ilma-aluksen on

i)

palattava nopeasti noudattamaan lennonjohdon ohjetta tai selvitystä ja ilmoitettava lennonjohdolle toimenpiteestä, tai

ii)

noudatettava muutettua lennonjohdon selvitystä tai ohjetta.

AUR.ACAS.2010   ACAS II -koulutus

Lentoliikenteen harjoittajien on laadittava sellaiset ACAS II -toimintamenetelmät ja -koulutusohjelmat, että ohjaamomiehistöllä on riittävä koulutus törmäysten välttämiseen ja ACAS II -laitteiden käyttöön.


20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1333/2011,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

banaanien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, kyseisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöistä ja banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevista vaatimuksista

(kodifikaatio)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 a ja 194 artikla yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Banaanien laatuvaatimuksista 16 päivänä syyskuuta 1994 annettua komission asetusta (EY) N:o 2257/94 (2), banaanialan laatuvaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöksistä 15 päivänä joulukuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 2898/95 (3) ja asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevien vaatimusten osalta 6 päivänä maaliskuuta 2007 annettua komission asetusta (EY) N:o 239/2007 (4) on muutettu huomattavilta osilta (5). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainitut asetukset yhdistämällä ne yhteen säädökseen.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan kaupan pitämistä koskevat vaatimukset banaaneille. Kyseisten vaatimusten tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla saatavilla olevat tuotteet ovat yhtenäisiä ja laadultaan tyydyttäviä, erityisesti unionissa korjattavien banaanienlaatua olisi pyrittävä parantamaan.

(3)

Unionissa kaupan pidettävien lajikkeiden ja kaupan pitämiseen liittyvien käytäntöjen moninaisuuden vuoksi olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset vihreiden kypsyttämättömien banaanien osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toiseen kaupan pitämisen vaiheeseen sovellettavien vaatimusten myöhempää vahvistamista. Viikunabanaanien ei pitäisi kuulua unionin vaatimusten soveltamisalaan ominaispiirteidensä ja tavan, jolla niitä pidetään kaupan, vuoksi.

(4)

Vahvistettujen tavoitteiden vuoksi on aiheellista sallia banaaneja tuottavien jäsenvaltioiden soveltaa alueellaan kansallisia vaatimuksia tuotantoonsa ja ainoastaan kypsyttämättömien vihreiden banaanien myöhempiin vaiheisiin edellyttäen, että kyseiset säännöt eivät ole ristiriidassa unionin vaatimusten kanssa ja että ne eivät muodosta estettä banaanien vapaalle kaupalle unionissa.

(5)

Olisi otettava huomioon se, että ilmastollisista tekijöistä johtuvien epäsuotuisten tuotanto-olosuhteiden vuoksi Madeiralla, Azoreilla, Algarvessa, Kreetalla, Lakoniassa ja Kyproksella banaanit eivät kehity vaadittuun vähimmäispituuteen. Näissä tapauksissa kyseinen tuotanto olisi sallittava pitää kaupan, mutta se olisi luokiteltava II-luokkaan.

(6)

Olisi säädettävä toimenpiteistä yhtenäisen sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi banaanien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta, erityisesti vaatimustenmukaisuustarkastuksissa.

(7)

Hyvin helposti pilaantuvan tuotteen ominaisuudet ja kaupassa käytetyt kaupanpitotavat ja valvontakäytännöt huomioon ottaen olisi säädettävä, että vaatimustenmukaisuustarkastus suoritetaan periaatteessa siinä vaiheessa, jossa vaatimuksia sovelletaan.

(8)

Kyseisessä vaiheessa tarkastuksessa hyväksyttyä tuotetta on pidettävä vaatimusten mukaisena. Tämä arviointi oli suoritettava, jollei myöhemmissä vaiheissa aina kypsyttämispaikkaan asti tehdyistä pistotarkastuksista muuta johdu.

(9)

Vaatimustenmukaisuustarkastusta ei pitäisi tehdä systemaattisesti vaan tarkastamalla pistokokeella sattumanvaraisesti otettu kokonaisnäyte toimivaltaisen elimen valitsemasta ja edustavaksi arvioimasta erästä. Tästä syystä tarkastuksen suorittamiseksi sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (6) aiheellisia säännöksiä.

(10)

Banaanikauppa on erittäin kilpailtua. Kyseiset toimijat ovat itse ottaneet käyttöön tarkkoja valvontamenettelyjä. Sen vuoksi olisi vapautettava säädetyssä vaiheessa tarkastuksesta ne toimijat, joilla on soveltuvat takuut henkilöstön ja käsittelylaitteiden osalta ja jotka voivat taata unionissa kaupan pitämiensä banaanien unionin laatuvaatimusten mukaisuuden. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus olisi periaatteessa suoritettava, olisi annettava tämä vapautus. Tämä vapautus olisi kuitenkin peruutettava, jos sille asetettuja vaatimuksia tai edellytyksiä ei noudateta.

(11)

Kyseisten toimijoiden olisi toimitettava tiedot toimivaltaisille elimille tarkastusten tekemiseksi.

(12)

Tarkastuksen yhteydessä annettavan vaatimustenmukaisuustodistuksen ei pitäisi olla liitettynä banaaneihin kaupan pitämisen loppuvaiheeseen asti, vaan se toimii todistuksena banaanien unionin vaatimustenmukaisuudesta kypsyttämispaikkavaiheeseen asti vaatimusten soveltamisalan mukaisesti ja esitetään toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä. Lisäksi olisi palautettava mieliin, että banaaneja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia, ei voida pitää kaupan tuoreina kulutettaviksi unionissa.

(13)

Banaanimarkkinoiden toiminnan seuranta edellyttää, että komissio saa tietoja unionissa tuotettujen banaanien tuotannosta ja kaupan pitämisestä. Olisi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset tiedot.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1   LUKU

KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 artikla

CN-koodiin 0803 00 kuuluviin banaaneihin, jauhobanaaneja, viikunabanaaneja ja jalostettaviksi tarkoitettuja banaaneja lukuun ottamatta, sovellettavat kaupan pitämistä koskevat vaatimukset vahvistetaan liitteessä I.

Kyseisiä kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia sovelletaan vapaaseen vaihdantaan laskemisvaiheessa kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta, purkuvaiheessa unionin ensimmäisessä satamassa unionista peräisin olevien tuotteiden osalta tai pakkaamohallista lähtövaiheessa tuoreina kuluttajille tuotantoalueilla toimitettavien tuotteiden osalta.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kaupan pitämistä koskevat vaatimukset eivät estä soveltamasta kansallisia kaupan pitämisen myöhempien vaiheiden osalta annettuja sääntöjä, jotka:

a)

eivät vaikuta kolmansista maista tai muilta unionin alueilta peräisin olevien ja 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisten banaanien vapaaseen vaihdantaan; ja

b)

eivät ole ristiriidassa 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten kanssa.

2   LUKU

KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMISEN VALVONTA

3 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkastettava CN-koodin 0803 00 banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuus, jauhobanaaneja, viikunabanaaneja ja jalostettaviksi tarkoitettuja banaaneja lukuun ottamatta, tämän luvun mukaisesti.

4 artikla

Unionissa tuotettujen banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuus tarkastetaan, ennen kuin ne lastataan kuljetusvälineeseen tuoreina kaupan pidettäviksi. Kyseinen tarkastus voidaan tehdä pakkauspaikalla.

Tuotantoalueen ulkopuolella kaupan pidettävät banaanit on tarkastettava pistokokeilla lastin ensimmäisen muualla unionissa tapahtuvan purkamisen yhteydessä.

Ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetut tarkastukset suoritetaan, jollei 9 artiklan soveltamisesta muuta johdu.

5 artikla

Kolmansista maista tuotujen banaanien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuus tarkastetaan ennen niiden unionissa vapaaseen vaihdantaan luovuttamista jäsenvaltiossa, jossa tavara ensiksi puretaan unionin alueella, jollei 9 artiklan muuta johdu.

6 artikla

1.   Vaatimustenmukaisuustarkastus suoritetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 17 artiklan mukaisesti.

2.   Niille tuotteille, joille ei teknisistä syistä voida tehdä vaatimustenmukaisuustarkastusta lastin ensimmäisen purkamisen yhteydessä unionissa, tarkastus tehdään myöhemmin, viimeistään kypsyttämispaikkaan saavuttaessa; kolmansista maista tuotujen tuotteiden tarkastus on tehtävä aina ennen vapaaseen vaihdantaan luovuttamista.

3.   Vaatimustenmukaisuustarkastuksen jälkeen annetaan liitteen II mukaan laadittu tarkastustodistus niille tuotteille, joiden vaatimustenmukaisuus on todettu.

Kolmansista maista peräisin oleville banaaneille annettu tarkastustodistus on esitettävä tulliviranomaisille näiden tuotteiden vapaaseen vaihdantaan luovuttamiseksi unionissa.

4.   Jos vaatimustenmukaisuutta ei ole todettu, sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liitteessä V olevan 2.7 kohdan säännöksiä.

5.   Jos toimivaltainen elin ei ole suorittanut tiettyjen tuotteiden tarkastusta, sen on leimattava 7 artiklassa säädetty tiedonanto tai ilmoitettava asiasta tulliviranomaisille maahantuotujen tuotteiden osalta muulla tavoin.

6.   Toimijan on annettava tämän luvun mukaisesti käyttöön kaikki toimivaltaisen elimen tarkastusten suorittamiseen tarvittavat välineet.

7 artikla

Asianomaisen toimijan tai tämän edustajan, joille ei myönnetä 9 artiklassa säädettyä vapautusta, on hyvissä ajoin ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle kaikki erien tunnistamiseen tarvittavat tiedot ja tarkat tiedot erityisesti unionissa kasvatettujen banaanien pakkaus- ja huolintapaikoista ja päivämääristä, unioniin kolmansista maista tai unionin tuottaja-alueilta lähtöisin olevien banaanien odotetuista purkauspaikoista ja -päivistä sekä banaanien, joita ei voida tarkastaa lastin ensimmäisen unionissa purkamisen yhteydessä, toimittamisesta kypsyttämispaikkoihin.

8 artikla

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten nimeämät yksiköt tai elimet tekevät vaatimustenmukaisuustarkastukset. Näiden yksiköiden tai elinten on taattava, että niillä on tarkastusten suorittamiseksi erityisesti asianmukaiset laitteet, koulutus ja kokemus.

2.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa vaatimustenmukaisuustarkastukset sellaisten tähän tarkoitukseen hyväksyttyjen yksityisten elinten suoritettaviksi, joilla on käytettävissään:

a)

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän koulutuksen saaneita tarkastajia;

b)

tarkastusten vaatimiin tutkimuksiin ja määritysten tekemiseen tarvittavat välineet ja laitteet;

c)

tietojen toimittamiseen sopivat laitteet.

3.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat säännöllisesti vaatimustenmukaisuustarkastusten teon ja tehokkuuden. Niiden on peruutettava hyväksyntä havaitessaan poikkeavuuksia tai epäsäännönmukaisuuksia, jotka uhkaavat vaatimustenmukaisuustarkastusten moitteetonta toimintaa, tai jos vaadittuja edellytyksiä ei enää täytetä.

9 artikla

1.   Toimijat, jotka pitävät kaupan unionissa korjattuja banaaneja tai kolmansista maista tuotuja banaaneja, eivät ole velvollisia käymään läpi kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuustarkastuksia 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa vaiheissa, jos:

a)

niillä on palveluksessaan henkilökuntaa, jolla on kaupan pitämistä koskevien vaatimusten tuntemusta ja kokemusta käsittelylaitteista ja tarkastuslaitteista;

b)

ne pitävät kirjaa tekemistään toimista; ja

c)

ne esittävät takeet niiden kaupan pitämien banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisesta tasosta.

Tarkastuksista vapautetut toimijat saavat liitteen III mallin mukaan laaditun todistuksen vapauttamisesta.

2.   Vapautuksen tarkastuksista myöntävät kyseessä olevan toimijan pyynnöstä unionin tuottaja-alueella kaupan pidettäviä banaaneita tuottavan jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jonka alueella muualla unionissa kaupan pidettävät unionin banaanit ja kolmansista maista tuodut banaanit puretaan, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten nimeämät yksiköt tai elimet. Vapautus tarkastuksista voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi ja se voidaan uusia. Vapautus on voimassa kaikkialla unionissa niiden tuotteiden osalta, jotka on purettu vapautuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa.

Kyseiset yksiköt tai elimet peruuttavat vapautuksen, jos ne havaitsevat poikkeavuuksia tai epäsäännönmukaisuuksia, jotka asettavat banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuuden kyseenalaiseksi, tai jos 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei enää täytetä. Vapautus perutaan tilapäisesti tai lopullisesti sen mukaan, kuinka vakavia havaitut puutteet ovat.

Jäsenvaltiot laativat rekisterin tarkastuksista vapautetuista toimijoista, antavat näille toimijoille rekisteröintinumeron ja suorittavat kyseisten tietojen toimittamiseen tarvittavat toimet.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset yksiköt tai elimet tarkastavat säännöllisesti 1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden kaupan pitämien banaanien laadun sekä 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten noudattamisen. Vapautuksen saaneiden toimijoiden on myös annettava käyttöön kaikki kyseisten tarkastusten moitteettomaan suorittamiseen tarvittavat välineet.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset yksiköt tai elimet toimittavat komissiolle luettelon toimijoista, joilla on tässä artiklassa säädetty vapautus, sekä tapauksista, joissa tämä vapautus peruutetaan.

10 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita myöhemmässä vaiheessa, viimeistään kypsyttämispaikalla, tehtävien pistotarkastusten suorittamista.

3   LUKU

ILMOITUKSET

11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin raportointijakson osalta seuraavat tiedot:

a)

niiden unionissa tuotettujen banaanien määrä, jotka pidetään kaupan:

i)

tuotantoalueella,

ii)

tuotantoalueen ulkopuolella;

b)

unionissa tuotettujen ja tuotantoalueella kaupan pidettyjen vihreiden banaanien keskimääräiset myyntihinnat paikallisilla markkinoilla;

c)

vihreiden banaanien keskimääräiset myyntihinnat siinä vaiheessa, kun banaanit on toimitettu ensimmäiseen purkamissatamaan (mutta niitä ei ole vielä purettu) unionissa tuotettujen, tuotantoalueen ulkopuolella unionissa kaupan pidettyjen banaanien osalta;

d)

kahta seuraavaa raportointijaksoa koskevat ennusteet a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tiedoista.

2.   Tuotantoalueet ovat:

a)

Kanariansaaret;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinique;

d)

Madeira, Azorit ja Algarve;

e)

Kreeta ja Lakonia;

f)

Kypros.

3.   Kalenterivuoden raportointijaksot ovat:

a)

tammikuu–huhtikuu;

b)

toukokuu–elokuu;

c)

syyskuu–joulukuu.

Kutakin raportointijaksoa koskevat ilmoitukset on tehtävä viimeistään raportointijaksoa seuraavan toisen kuukauden viidentenätoista päivänä.

4.   Tässä luvussa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (7) mukaisesti.

12 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 2257/94, (EY) N:o 2898/95 ja (EY) N:o 239/2007.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 245, 20.9.1994, s. 6.

(3)  EYVL L 304, 16.12.1995, s. 17.

(4)  EUVL L 67, 7.3.2007, s. 3.

(5)  Katso liite V.

(6)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

(7)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.


LIITE I

Banaanien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

I   TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ

Näitä vaatimuksia sovelletaan suvun Musa (AAA) spp. Liitteessä IV esitettyjen alaryhmien Cavendish ja Gros Michel lajikkeiden banaaneihin sekä hybrideihin, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi kuluttajille tuoreina kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen, jauhobanaaneja, teolliseen jalostukseen tarkoitettuja tuotteita ja viikunabanaaneja lukuun ottamatta.

II.   LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Näiden vaatimusten tarkoituksena on määritellä vihreiden kypsyttämättömien banaanien laatu kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen.

A.   Vähimmäisvaatimukset

Banaanien on kaikissa luokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityissäännökset ja sallitut poikkeamat, oltava:

vihreitä ja kypsyttämättömiä,

eheitä,

kiinteitä,

terveitä; kulutukseen kelpaamattomiksi mädäntyneitä tai pilaantuneita tuotteita ei sallita,

puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,

lähes vailla tuholaisia,

lähes vailla tuholaisten aiheuttamia vioituksia,

kannaltaan virheettömiä, vailla taittumista, sienitautien aiheuttamaa pilaantumista tai kuivumista,

vailla terälehtien jäännöksiä,

vailla epämuotoisuutta ja banaanien epätavallista kaarevuutta,

lähes vailla pintavikoja,

lähes vailla alhaisten lämpötilojen aiheuttamia vioituksia,

vailla epätavallista pintakosteutta,

vailla vierasta hajua ja/tai makua.

Lisäksi käsissä ja tertuissa (käsien osissa) on oltava:

riittävä osuus tavanomaisesti värittynyttä, tervettä tyveä, joka ei ole sienitautien saastuttamaa,

siisti suora leikkauspinta, jossa ei ole irrotusjälkiä tai varren osia.

Banaanien kehitys- ja kypsyysasteen on oltava sellainen, että:

ne kestävät kuljetuksen ja käsittelyn

ja

saapuvat määräpaikkaan tyydyttävässä kunnossa niin, että ne kypsyttämisen jälkeen ovat kypsyysasteeltaan sopivia.

B.   Luokittelu

Banaanit luokitellaan kolmeen jäljempänä määriteltyyn luokkaan:

i)   Extra luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen banaanien on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeeltaan ja/tai ominaispiirteiltään tyypillisiä.

Banaaneissa ei saa olla virheitä, lukuun ottamatta hyvin pieniä pintavioituksia, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 1 cm2:ä hedelmän pinta-alasta, edellyttäen, että ne eivät vaikuta kunkin käden tai kunkin tertun yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen yleisilmeeseen.

ii)   I-luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen banaanien on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeeltaan ja/tai ominaispiirteiltään tyypillisiä.

Banaaneissa saa kuitenkin olla seuraavia pieniä virheitä, edellyttäen, että ne eivät vaikuta kunkin käden tai kunkin tertun yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen yleisilmeeseen:

pienet muotovirheet,

pienet kuoren virheet, jotka aiheutuvat hankautumisesta, ja muut pienet pintavirheet, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 2 cm2:ä hedelmän pinta-alasta.

Pienet virheet eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa hedelmälihaan.

iii)   II-luokka

Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset banaanit, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin, mutta jotka täyttävät edellä määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Seuraavia virheitä voidaan sallia edellyttäen, että banaanit säilyttävät merkittävät laatu- ja säilyvyysominaisuutensa sekä yleisilmeensä:

muotovirheet,

naarmuuntumisesta, hankautumisesta tai muista syistä aiheutuvat kuoren virheet, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 4 cm2:ä hedelmän pinta-alasta.

Virheet eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa hedelmälihaan.

III.   KOKOLUOKITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kokoluokka määritetään:

hedelmän senttimetreinä ilmaistun pituuden mukaan, joka mitataan kuperalta puolelta kannan tyveen kiinnittymiskohdasta kärkeen,

hedelmän keskeltä sivujen väliltä pituusakselista kohtisuoraan mitatun poikkileikkauksen millimetreinä ilmaistun paksuusmitan mukaan.

Pituuden ja paksuuden mittauksessa käytettävä vertailuhedelmä on:

keskellä oleva hedelmä, joka sijaitsee käden ulkorivissä,

kättä jaettaessa syntyvän leikkauspinnan vieressä oleva hedelmä tertun ulkorivissä.

Vähimmäispituudeksi vahvistetaan 14 cm ja vähimmäispaksuudeksi 27 mm.

Kolmannessa kohdassa säädetystä poiketen alle 14 cm:n pituisia banaaneja, jotka on tuotettu Madeiran, Azorien, Algarven, Kreetan, Lakonian ja Kyproksen alueilla, voidaan pitää kaupan unionissa, mutta ne luokitellaan II-luokkaan.

IV.   SALLITTUJA POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kussakin pakkauksessa sallitaan tuotteita, jotka eivät täytä kyseisen luokan laatua ja kokoluokkaa koskevia vaatimuksia.

A.   Sallitut laatupoikkeamat

i)   Extra luokka

5 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät I-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

ii)   I-luokka

10 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

iii)   II-luokka

10 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia, lukuun ottamatta kulutukseen kelpaamattomiksi mädäntyneitä tai pilaantuneita tuotteita.

B.   Sallitut kokopoikkeamat

Kaikissa laatuluokissa 10 % määrästä banaaneja, jotka eivät vastaa kokovaatimuksia, 14 cm:n vähimmäispituuden osalta 1 cm:n rajoissa.

V.   PAKKAAMINEN JA KAUPPAKUNNOSTUS

A.   Tasalaatuisuus

Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla tasalaatuista ja kussakin pakkauksessa tulee olla ainoastaan samaa alkuperää, lajiketta ja/tai tyyppiä ja laatua olevia banaaneja.

Pakkauksesta näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B.   Pakkaaminen

Banaanit on pakattava siten, että ne tulevat suojatuiksi sopivalla tavalla.

Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteille ulkoisia eikä sisäisiä vahinkoja. Kaupan merkinnöillä varustettujen materiaalien, erityisesti papereiden tai tarraetikettien, käyttö sallitaan, jos painatuksessa on käytetty myrkytöntä mustetta tai etiketin kiinnityksessä myrkytöntä liimaa.

Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita.

C.   Kauppakunnostus

Banaanit tarjotaan myytäviksi käsinä ja terttuina (käsien osina), joissa on vähintään neljä hedelmää. Banaanit voidaan tarjota myytäviksi myös yksittäisinä hedelminä.

Kunkin pakkauksen osalta sallitaan terttua kohden kaksi puuttuvaa hedelmää, jollei kantaa ole irrotettu, vaan se on leikattu siististi vahingoittamatta viereisiä hedelmiä.

Riviä kohden sallitaan enintään yksi kolmen ominaispiirteiltään pakkauksen muiden hedelmien kaltaisen hedelmän terttu.

Tuotantoalueilla banaaneja voidaan pitää kaupan kimppuina.

VI.   MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Jokaisen pakkauksen samalla sivulla tulee olla selvin, pysyvin ja pakkauksen ulkopuolelle näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät:

A.   Tunnistusmerkinnät

Pakkaaja ja/tai lähettäjä

Nimi ja osoite tai virallisesti julkaistu tai hyväksytty tunnus.

B.   Tuote

”banaaneja”, jos sisältö ei ole näkyvissä,

lajikkeen tai tyypin nimi.

C.   Tuotteen alkuperä

Kolmas alkuperämaa ja unionin tuotteiden osalta:

tuotantoalue,

kansallinen, alueellinen tai paikallinen kauppanimi (vapaaehtoinen).

D.   Kaupalliset tiedot

laatuluokka,

nettopaino,

kokoluokka vähimmäispituuden mukaan ilmaistuna, ja mahdollisesti enimmäispituus.

E.   Virallinen tarkastusmerkintä (vapaaehtoinen).


LIITE II

Image


LIITE III

Todistus kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamista banaanialalla koskevasta tarkastuksesta vapauttamisesta

Image


LIITE IV

Liste des principaux groupes, sous-groupes et cultivars de bananes de dessert commercialisées dans la Communauté

Groupes

Sous-groupes

Principaux cultivars

(liste non limitative)

AA

Figue-sucrée

Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Petite naine (Dwarf Cavendish)

Grande naine (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Hybridit

Flhorban 920

Figue Rose

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Figue Pomme

Figue Pomme, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


LIITE V

Kumotut asetukset ja luettelo niiden muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2257/94

(EYVL L 245, 20.9.1994, s. 6)

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/96

(EYVL L 150, 25.6.1996, s. 38)

Ainoastaan 1 artikla ja ainoastaan saksankielisen toisinnon osalta

Komission asetus (EY) N:o 386/97

(EYVL L 60, 1.3.1997, s. 53)

Ainoastaan 1 artikla ja ainoastaan englannin- ja ruotsinkielisten toisintojen osalta

Komission asetus (EY) N:o 228/2006

(EUVL L 39, 10.2.2006, s. 7)

 

Komission asetus (EY) N:o 2898/95

(EYVL L 304, 16.12.1995, s. 17)

 

Komission asetus (EY) N:o 465/96

(EYVL L 65, 15.3.1996, s. 5)

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/96

(EYVL L 150, 25.6.1996, s. 38)

Ainoastaan 2 artikla ja ainoastaan englanninkielisen toisinnon osalta

Komission asetus (EY) N:o 386/97

(EYVL L 60, 1.3.1997, s. 53)

Ainoastaan 2 artikla ja ainoastaan espanjankielisen toisinnon osalta

Komission asetus (EY) N:o 239/2007

(EUVL L 67, 7.3.2007, s. 3)

 

Komission asetus (EU) N:o 557/2010

(EUVL L 159, 25.6.2010, s. 13)

Ainoastaan 6 artikla


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2257/94

Asetus (EY) N:o 2898/95

Asetus (EY) N:o 239/2007

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan johdanto-osa

2 artiklan johdanto-osa

2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohta

2 artiklan toinen luetelmakohta

2 artiklan b alakohta

3 artikla

13 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite IV

1 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artikla

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

1 artikla

11 artikla

2 artikla

3 artikla

12 artikla

Liite V

Liite VI


20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1334/2011,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten 17 päivänä joulukuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan neljännen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Olisi julkaistava 1 päivänä tammikuuta 2012 voimassa oleva täydellinen vientitukinimikkeistö, sellaisena kuin se vahvistetaan maataloustuotteiden vientijärjestelmiä koskevissa säännöksissä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3846/87 seuraavasti:

(1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

(2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.


LIITE I

”LIITE 1

MAATALOUSTUOTTEIDEN VIENTITUKINIMIKKEISTÖ

SISÄLTÖ

Ryhmä

1.

Vilja, jauhot, viljarouheet sekä vehnä- ja ruisjauhot 36

2.

Riisi ja rikkoutuneet riisinjyvät 38

3.

Vilja- ja riisipohjaiset tuotteet 39

4.

Viljaan perustuvat eläinten rehuseokset 44

5.

Naudanliha 45

6.

Sianliha 49

7.

Siipikarjanliha 53

8.

Munat 54

9.

Maito ja maitotuotteet 55

10.

Valmistamaton valkoinen sokeri ja raakasokeri 67

11.

Siirapit ja tietyt muut sokerituotteet 67

1.   Vilja, jauhot, viljarouheet sekä vehnä- ja ruisjauhot

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

makaroni- eli durumvehnä:

 

1001 11 00

– –

siemenvilja

1001 11 00 9000

1001 19 00

– –

muu

1001 19 00 9000

 

muu:

 

ex 1001 91

– –

siemenvilja:

 

1001 91 20

– – –

tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

1001 91 20 9000

1001 91 90

– – –

muu

1001 91 90 9000

1001 99 00

– –

muu

1001 99 00 9000

1002

Ruis:

 

1002 10 00

siemenvilja

1002 10 00 9000

1002 90 00

muu

1002 90 00 9000

1003

Ohra:

 

1003 10 00

siemenvilja

1003 10 00 9000

1003 90 00

muu

1003 90 00 9000

1004

Kaura:

 

1004 10 00

siemenvilja

1004 10 00 9000

1004 90 00

muu

1004 90 00 9000

1005

Maissi:

 

ex 1005 10

siemenvilja:

 

1005 10 90

– –

muu

1005 10 90 9000

1005 90 00

muu

1005 90 00 9000

1007

Durra:

 

 

siemenvilja:

 

1007 10 10

– –

hybridit

1007 10 10 9000

1007 10 90

– –

muu

1007 10 90 9000

1007 90 00

muu

1007 90 00 9000

ex 1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet, muu vilja:

 

 

hirssi:

 

1008 21 00

– –

siemenvilja

1008 21 00 9000

1008 29 00

– –

muu

1008 29 00 9000

1101 00

Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

 

hienot vehnäjauhot:

 

1101 00 11

– –

makaroni- eli durumvehnää

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

tavallista vehnää ja spelttivehnää:

 

– – –

tuhkapitoisuus 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

tuhkapitoisuus 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

tuhkapitoisuus 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

tuhkapitoisuus 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

tuhkapitoisuus 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

vehnän ja rukiin sekajauhot

1101 00 90 9000

ex 1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

1102 90 70

muu:

– –

ruisjauho:

 

– – –

tuhkapitoisuus 0–1 400 mg/100 g

1102 90 70 9500

– – –

tuhkapitoisuus 1 401–2 000 mg/100 g

1102 90 70 9700

– – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9900

ex 1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

 

 

rouheet ja karkeat jauhot:

 

1103 11

– –

vehnää:

 

1103 11 10

– – –

makaroni- eli durumvehnää:

 

– – – –

tuhkapitoisuus 0–1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

karkeat viljajauhot, joista vähemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

muu

1103 11 10 9400

– – – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

tavallista vehnää ja spelttivehnää:

 

– – – –

tuhkapitoisuus 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riisi ja rikkoutuneet riisinjyvät

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 1006

Riisi:

 

1006 20

esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi):

 

 

– –

kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 20 11

– – –

lyhytjyväinen

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

keskipitkäjyväinen

1006 20 13 9000

 

– – –

pitkäjyväinen:

 

1006 20 15

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 20 17 9000

 

– –

muu:

 

1006 20 92

– – –

lyhytjyväinen

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

keskipitkäjyväinen

1006 20 94 9000

 

– – –

pitkäjyväinen:

 

1006 20 96

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 20 98 9000

1006 30

osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasitettu:

 

 

– –

osittain hiottu riisi:

 

 

– – –

kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 30 21

– – – –

lyhytjyväinen

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

keskipitkäjyväinen

1006 30 23 9000

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 25

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 30 27 9000

 

– – –

muu:

 

1006 30 42

– – – –

lyhytjyväinen

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

keskipitkäjyväinen

1006 30 44 9000

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 46

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 30 48 9000

 

– –

kokonaan hiottu riisi:

 

 

– – –

kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 30 61

– – – –

lyhytjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – –

muu

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

keskipitkäjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – –

muu

1006 30 63 9900

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 65

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – –

muu

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – –

muu

1006 30 67 9900

 

– – –

muu:

 

1006 30 92

– – – –

lyhytjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – –

muu

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

keskipitkäjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – –

muu

1006 30 94 9900

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 96

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – –

muu

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – –

muu

1006 30 98 9900

1006 40 00

rikkoutuneet riisinjyvät

1006 40 00 9000


3.   Vilja- ja riisipohjaiset tuotteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

ex 1102 20

maissijauho:

 

ex 1102 20 10

– –

rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 10 9200

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,3 painoprosenttia, mutta enintään 1,5 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

muu:

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

muu:

 

1102 90 10

– –

ohrajauho:

 

– – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1102 90 10 9100

– – –

muu

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

kaurajauho:

 

– – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1,8 painoprosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1102 90 30 9100

ex 1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

 

 

rouheet ja karkeat jauhot:

 

ex 1103 13

– –

maissia:

 

ex 1103 13 10

– – –

rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – – –

rasvapitoisuus enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,6 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9100

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 0,9 painoprosenttia, mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9300

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,3 painoprosenttia, mutta enintään 1,5 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1,0 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

muu:

 

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

muuta viljaa:

 

1103 19 20

– – –

ruista tai ohraa:

 

 

– – – –

ruista

1103 19 20 9100

 

– – – –

ohraa:

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1103 19 20 9200

ex 1103 19 40

– – –

kauraa:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1103 19 40 9100

ex 1103 20

viljapelletit:

 

ex 1103 20 25

ruista tai ohraa:

 

 

– – –

ohraa

1103 20 25 9100

1103 20 60

– –

vehnää

1103 20 60 9000

ex 1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:

 

 

valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät:

 

ex 1104 12

– –

kauraa:

 

ex 1104 12 90

– – –

hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 12 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1104 12 90 9100

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus suurempi kuin 0,1 prosenttia, mutta enintään 1,5 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 12 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

muuta viljaa:

 

1104 19 10

– – –

vehnää

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

maissia:

 

– – – –

hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,7 painoprosenttia (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen suurempi kuin 0,9 painoprosenttia, mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

ohraa:

 

ex 1104 19 69

– – – –

hiutaleiksi valmistetut

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1104 19 69 9100

 

muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut):

 

ex 1104 22

– –

kauraa:

 

ex 1104 22 40

– – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

 

– – – –

kuoritut:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,5 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen; tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 22 40 9100

 

– – – –

kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut (’Grütze’ tai ’grutten’):

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen; tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 22 40 9200

ex 1104 23

– –

maissia:

 

ex 1104 23 40

– – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut; pyöristetyt:

 

 

– – – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

– – – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,6 painoprosenttia (’Grütze’ tai ’grutten’); tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)  (3)

1104 23 40 9100

– – – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen suurempi kuin 0,9 mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (’Grütze’ tai ’grutten’); tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)  (3)

1104 23 40 9300

1104 29

– –

muuta viljaa:

 

 

– – –

ohraa:

 

ex 1104 29 04

– – – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia; tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 04 9100

ex 1104 29 05

– – – –

pyöristetyt:

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (ilman talkkia):

 

– – – – – –

I luokka; tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

II luokka; tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

muut:

 

ex 1104 29 17

– – – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

 

– – – – –

vehnää, ei leikatut eikä karkeasti rouhitut; tuotteiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 17 9100

 

– – – –

ainoastaan karkeasti rouhitut:

 

1104 29 51

– – – – –

vehnää

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

ruista

1104 29 55 9000

1104 30

viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:

 

1104 30 10

– –

vehnää

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

muuta viljaa

1104 30 90 9000

1107

Maltaat, myös paahdetut:

 

1107 10

paahtamattomat:

 

 

– –

vehnää:

 

1107 10 11

– – –

jauhona

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

muussa muodossa:

1107 10 19 9000

 

– –

muut:

 

1107 10 91

– – –

jauhona

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

muussa muodossa

1107 10 99 9000

1107 20 00

paahdetut

1107 20 00 9000

ex 1108

Tärkkelys; inuliini:

 

 

tärkkelys (4):

 

ex 1108 11 00

– –

vehnätärkkelys:

 

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 11 00 9200

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia, mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

maissitärkkelys:

 

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 12 00 9200

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia, mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

perunatärkkelys:

 

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 80 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 13 00 9200

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 77 prosenttia, mutta pienempi kuin 80 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

muu tärkkelys:

 

ex 1108 19 10

– – –

riisitärkkelys:

 

– – – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 19 10 9200

– – – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia, mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Vehnägluteeni, myös kuivattu:

 

kuivattuna, proteiinipitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen vähintään 82 painoprosenttia (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

ex 1702 30

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta:

 

 

– –

muut:

 

1702 30 50

– – –

valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristettuna

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

muut (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia fruktoosia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri:

 

1702 40 90

– –

muut (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta:

 

1702 90 50

– –

maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi:

 

– – –

maltodekstriini, valkoisena kiinteänä aineena, myös yhteenpuristettuna

1702 90 50 9100

– – –

muut (6)

1702 90 50 9900

 

– –

sokeriväri:

 

 

– – –

muut:

 

1702 90 75

– – – –

jauheena, myös yhteenpuristettuna

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

muut

1702 90 79 9000

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

 

ex 2106 90

muut:

 

 

– –

lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit:

 

 

– – –

muut:

 

2106 90 55

– – – –

glukoosi- ja maltodekstriinisiirappi (6)

2106 90 55 9000


4.   Viljaan perustuvat eläinten rehuseokset

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan (7):

 

ex 2309 10

koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa:

 

 

– –

jossa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka joissa on maitotuotteita:

 

 

– – –

jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia:

 

 

– – – –

– jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa sitä on enintään 10 painoprosenttia (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 13 9000

 

– – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 30 painoprosenttia (8):

 

2309 10 31

– – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 33 9000

 

– – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 10 51

– – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 53 9000

ex 2309 90

muut:

 

 

– –

muut, myös esiseokset:

 

 

– – –

jossa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka joissa on maitotuotteita:

 

 

– – – –

jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia:

 

 

– – – – –

jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa sitä on enintään 10 painoprosenttia (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 33 9000

 

– – – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 30 painoprosenttia (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 43 9000

 

– – – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 53 9000


5.   Naudan- ja vasikanliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0102

Elävät nautaeläimet:

 

 

nautakarja:

 

ex 0102 21

– –

puhdasrotuiset siitoseläimet:

 

ex 0102 21 10

– – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

– – – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

– – – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 21 10 9140

– – – – –

muut

0102 21 10 9150

ex 0102 21 30

– – –

lehmät:

 

– – – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

– – – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 21 30 9140

– – – – –

muut

0102 21 30 9150

ex 0102 21 90

– – –

muut:

 

– – – –

elopaino vähintään 300 kg

0102 21 90 9120

ex 0102 29

– –

muut:

 

 

– – –

paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg:

 

ex 0102 29 41

– – – –

teuraseläimet:

 

– – – – –

paino suurempi kuin 220 kg

0102 29 41 9100

 

– – –

paino suurempi kuin 300 kg:

 

 

– – – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

0102 29 51

– – – – –

teuraseläimet:

0102 29 51 9000

0102 29 59

– – – – –

muut

0102 29 59 9000

 

– – – –

lehmät:

 

0102 29 61

– – – – –

teuraseläimet:

0102 29 61 9000

0102 29 69

– – – – –

muut

0102 29 69 9000

 

– – – –

muut:

 

0102 29 91

– – – – –

teuraseläimet:

0102 29 91 9000

0102 29 99

– – – – –

muut

0102 29 99 9000

 

puhveli:

 

ex 0102 31 00

– –

puhdasrotuiset siitoseläimet:

 

 

– – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

 

– – – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

 

– – – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 31 00 9100

 

– – – – –

muut

0102 31 00 9150

 

– – –

lehmät:

 

 

– – – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

 

– – – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 31 00 9200

 

– – – – –

muut

0102 31 00 9250

 

– – –

muut:

 

 

– – – –

elopaino vähintään 300 kg

0102 31 00 9300

0102 39

– –

muut:

 

ex 0102 39 10

– – –

kotieläinlajit:

 

 

– – – –

paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg:

 

 

– – – – –

teuraseläimet:

 

 

– – – – – –

paino suurempi kuin 220 kg

0102 39 10 9100

 

– – – –

paino suurempi kuin 300 kg:

 

 

– – – – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

 

– – – – – –

teuraseläimet:

0102 39 10 9150

 

– – – – – –

muut

0102 39 10 9200

 

– – – – –

lehmät:

 

 

– – – – – –

teuraseläimet:

0102 39 10 9250

 

– – – – – –

muut

0102 39 10 9300

 

– – – – –

muut:

 

 

– – – – – –

teuraseläimet:

0102 39 10 9350

 

– – – – – –

muut

0102 39 10 9400

ex 0102 90

muut:

 

ex 0102 90 20

– –

puhdasrotuiset siitoseläimet:

 

 

– – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

 

– – – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

 

– – – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 90 20 9100

 

– – – – –

muut

0102 90 20 9150

 

– – –

lehmät:

 

 

– – – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

 

– – – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 90 20 9200

 

– – – – –

muut

0102 90 20 9250

 

– – –

muut:

 

 

– – – –

elopaino vähintään 300 kg

0102 90 20 9300

 

– –

muut:

 

ex 0102 90 91

– – –

kotieläinlajit:

 

 

– – – –

paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg:

 

 

– – – – –

teuraseläimet:

 

 

– – – – – –

paino suurempi kuin 220 kg

0102 90 91 9100

 

– – – –

paino suurempi kuin 300 kg:

 

 

– – – – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

 

– – – – – –

teuraseläimet:

0102 90 91 9150

 

– – – – – –

muut

0102 90 91 9200

 

– – – – –

lehmät:

 

 

– – – – – –

teuraseläimet:

0102 90 91 9250

 

– – – – – –

muut

0102 90 91 9300

 

– – – – –

muut:

 

 

– – – – – –

teuraseläimet:

0102 90 91 9350

 

– – – – – –

muut

0102 90 91 9400

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:

 

0201 10 00

ruhot ja puoliruhot:

 

– –

ruhon tai puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut sekä niska ja lapa, jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 10 00 9110

– – –

muut

0201 10 00 9120

– –

muut:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 10 00 9130

– – –

muut

0201 10 00 9140

0201 20

muut palat, luulliset:

 

0201 20 20

– –

saman ruhon neljännekset:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 20 9110

– – –

muut

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 30 9110

– – –

muut

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

– – –

joissa on enintään 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia:

 

– – – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 50 9110

– – – –

muut

0201 20 50 9120

– – –

joissa on enemmän kuin 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia:

 

– – – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 50 9130

– – – –

muut

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

muut:

 

– – –

luiden paino vähemmän kuin kolmannes palan painosta

0201 20 90 9700

0201 30 00

luuton liha:

 

– –

Amerikan yhdysvaltoihin komission asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (12) säädetyin edellytyksin tai Kanadaan asetuksessa (EY) N:o 1041/2008 (13) säädetyin edellytyksin vietävät luuttomat palat

0201 30 00 9050

– –

luuttomat palat, myös jauhettu liha, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 78 prosenttia (15)

0201 30 00 9060

– –

muut, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 55 prosenttia, kukin pala yksittäin pakattuna (15):

 

– – –

täysikasvuisten urospuolisten nautojen takaneljänneksistä, joissa on enintään 8 kylkiluuta tai kylkiluuparia, leikattuna suoraan tai ’pistoolileikkuulla’ (11)

0201 30 00 9100

– – –

täysikasvuisten urospuolisten nautojen erottamattomista tai erotetuista etuneljänneksistä, jotka on leikattu suoraan tai ’pistoolileikkuulla’ (11)

0201 30 00 9120

– –

muut

0201 30 00 9140

ex 0202

Naudanliha, jäädytetty:

 

0202 10 00

ruhot ja puoliruhot:

 

– –

ruhon tai puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut sekä niska ja lapa, jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta

0202 10 00 9100

– –

muut

0202 10 00 9900

ex 0202 20

muut palat, luulliset:

 

0202 20 10

– –

saman ruhon neljännekset

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

– – –

joissa on enintään 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia

0202 20 50 9100

– – –

joissa on enemmän kuin 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

muut:

 

– – –

luiden paino vähemmän kuin kolmannes palan painosta

0202 20 90 9100

0202 30

luuton liha:

 

0202 30 90

– –

muut:

 

– – –

Amerikan yhdysvaltoihin asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (12) säädetyin edellytyksin tai Kanadaan asetuksessa (EY) N:o 1041/2008 (13) säädetyin edellytyksin vietävät luuttomat palat

0202 30 90 9100

– – –

muut, myös jauhettu liha, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 78 prosenttia (15)

0202 30 90 9200

– – –

muut

0202 30 90 9900

ex 0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

 

0206 10

nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt:

 

 

– –

muut:

 

0206 10 95

– – –

pallealiha ja kuveliha

0206 10 95 9000

 

nautaa, jäädytetyt:

 

0206 29

– –

muut:

 

 

– – –

muut:

 

0206 29 91

– – – –

pallealiha ja kuveliha

0206 29 91 9000

ex 0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:

 

ex 0210 20

naudanliha:

 

ex 0210 20 90

– –

luuton:

 

– – –

suolattu ja kuivattu

0210 20 90 9100

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

ex 1602 50

naudasta valmistetut:

 

 

– –

muut:

 

ex 1602 50 31

– – –

säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä pakkauksissa; ainoastaan nautaeläinten lihaa sisältävä:

 

– – – –

jossa kollageenin ja proteiinin välinen suhdeluku on enintään 0,35 (16) ja joka sisältää naudanlihaa (lukuun ottamatta muita eläimenosia tai rasvaa):

 

– – – – –

vähintään 90 painoprosenttia:

 

– – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 31 9125

– – – – –

vähintään 80 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 90 painoprosenttia:

 

– – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

muut; ilmanpitävissä pakkauksissa:

 

– – – –

ainoastaan nautaeläinten lihaa sisältävät:

 

– – – – –

jossa kollageenin ja proteiinin välinen suhdeluku on enintään 0,35 (16) ja joka sisältää naudanlihaa (lukuun ottamatta muita eläimenosia tai rasvaa):

 

– – – – – –

vähintään 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 95 9125

– – – – – –

vähintään 80 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 95 9325


6.   Sianliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0103

Elävät siat:

 

 

muut:

 

ex 0103 91

– –

paino pienempi kuin 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

kotieläinlajit

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

paino vähintään 50 kg:

 

 

– – –

kotieläinlajit:

 

0103 92 19

– – – –

muut

0103 92 19 9000

ex 0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

 

 

tuore tai jäähdytetty:

 

ex 0203 11

– –

ruhot ja puoliruhot:

 

0203 11 10

– – –

kesyä sikaa (27)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 12 11

– – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

lapa ja sen palat (28):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

muut:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 19 11

– – – –

etuosa ja sen palat (29):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

selkä ja sen palat, luulliset:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0203 19 15 9100

 

– – – –

muut:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

luuttomat:

 

– – – – – –

kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)  (26)  (28)  (29)  (30)

0203 19 55 9110

– – – – – –

kylki ja sen palat, joissa rustojen kokonaismäärä on pienempi kuin 15 prosenttia painosta (17)  (26)

0203 19 55 9310

 

jäädytetty:

 

ex 0203 21

– –

ruhot ja puoliruhot:

 

0203 21 10

– – –

kesyä sikaa (27)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 22 11

– – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

lapa ja sen palat (28):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

muut:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 29 11

– – – –

etuosa ja sen palat (29):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

selkä ja sen palat, luulliset:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0203 29 15 9100

 

– – – –

muut:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

luuttomat:

 

– – – – – –

kinkku, etuosa, lapa ja niiden palat (17)  (28)  (29)  (30)  (31)

0203 29 55 9110

ex 0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:

 

 

sianliha:

 

ex 0210 11

– –

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

 

– – – –

suolattu tai suolavedessä:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 11 9100

 

– – – –

kuivattu tai savustettu

 

ex 0210 11 31

– – – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ (18):

 

– – – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 31 9110

– – – – – –

muut

 

– – – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0210 12 11

– – – –

suolattu tai suolavedessä:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

kuivattu tai savustettu:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

muut:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

 

– – – –

suolattu tai suolavedessä:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

selkä ja sen palat:

 

– – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

muut:

 

 

– – – – – –

luuttomat:

 

– – – – – – –

kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

kylki ja vatsa sekä niiden palat, joista kamara on poistettu (17):

 

– – – – – – – –

yhteenlaskettu rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 19 50 9310

 

– – – –

kuivattu tai savustettu:

 

 

– – – – –

muut:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

luuttomat:

 

– – – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ ja niiden palat (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

 

 

muut (23):

 

1601 00 91

– –

makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät (20)  (21):

 

– – –

siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät

1601 00 91 9120

– – –

muut

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

muut (19)  (21):

 

– – –

siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät

1601 00 99 9110

– – –

muut

1601 00 99 9190

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

 

siasta valmistetut:

 

ex 1602 41

– –

kinkku ja sen palat:

 

ex 1602 41 10

– – –

kesyä sikaa (22):

 

– – – –

kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (23)  (24):

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (32)

1602 41 10 9110

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähemmän kuin 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

lapa ja sen palat:

 

ex 1602 42 10

– – –

kesyä sikaa (22):

 

– – – –

kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (23)  (24):

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (33)

1602 42 10 9110

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähemmän kuin 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

muut, myös sekoitukset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

 

– – – –

joissa on vähintään 80 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta):

 

ex 1602 49 19

– – – – –

muut (22)  (25):

 

– – – – – –

kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (23)  (24):

 

– – – – – – –

siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät:

 

– – – – – – – –

jotka sisältävät tuotteen, joka koostuu lihapaloista, jotka on tunnistettavasti saatu lihaksesta mutta joita ei kokonsa perusteella voida määritellä saaduiksi kinkusta, lavasta, selästä tai niskasta, ja joissa on pieniä hiukkasia näkyvää rasvaa ja pieni määrä hyytymäjäämiä

1602 49 19 9130


7.   Siipikarjanliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:

 

 

paino enintään 185 g:

 

0105 11

– –

kanat:

 

 

– – –

naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

0105 11 11

– – – –

munijarotuiset

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

muut

0105 11 19 9000

 

– – –

muut:

 

0105 11 91

– – – –

munijarotuiset

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

muut

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

kalkkunat

0105 12 00 9000

0105 14 00

– –

hanhet

0105 14 00 9000

ex 0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

kanaa:

 

ex 0207 12

– –

paloittelematon, jäädytetty:

 

ex 0207 12 10

– – –

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kera (ns. 70-prosenttista kanaa)

 

– – – –

kanaa, jonka rintalastan pää, reisiluu ja koipiluu ovat täysin luutuneet

 

– – – –

muut

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa) tai muussa muodossa:

 

– – – –

ns. 65-prosenttista kanaa:

 

– – – – –

kanaa, jonka rintalastan pää, reisiluu ja koipiluu ovat täysin luutuneet