ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.335.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
17. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1320/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1321/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteen I muuttamisesta

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1322/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen I muuttamisesta

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1323/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2012 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1324/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1067/2008 säännöksistä poikkeamisesta vuoden 2012 osalta

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1325/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista kannetaan lisätullia

66

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1326/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

68

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1327/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

70

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1328/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

72

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1329/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

74

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1330/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

76

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/845/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

78

 

 

2011/846/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös ATALANTA/5/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/2/2009 sekä osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin sotilasoperaatiolle, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/3/2009 muuttamisesta

79

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/847/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta

81

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/848/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta

83

 

 

2011/849/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EULEX/2/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation, EULEX KOSOVO, operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, tietojenvaihtojärjestelmästä ja ilmanlaatua koskevien tietojen raportoinnista annettuja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2004/107/EY ja 2008/50/EY koskevien sääntöjen vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, unionin taloudellisesta lisätuesta vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä afrikkalaista sikaruttoa vastaan Sardiniassa, Italiassa tehdyn päätöksen 2005/363/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/92/EU,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

kuultuaan alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia loukkaavat vakavasti perusoikeuksia ja erityisesti lasten oikeutta heidän hyvinvointinsa kannalta tarpeelliseen suojeluun ja hoivaan, kuten todetaan Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1989 yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (3).

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jonka 24 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tukholman ohjelmassa – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (4) lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen nostetaan myös selkeästi prioriteetiksi.

(3)

Lapsipornografia, joka käsittää kuvia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja muut erityisen vakavat lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston muodot ovat lisääntymässä ja leviävät uusien tekniikoiden ja Internetin käytön myötä.

(4)

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetulla neuvoston puitepäätöksellä 2004/68/YOS (5) lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä kriminalisoimalla kaikkein vakavimmat lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston muodot, laajentamalla kansallista lainkäyttövaltaa ja säätämällä uhreille tarjottavan avun vähimmäistasosta. Uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2001/220/YOS (6) määritellään useita uhrien oikeuksia rikosoikeudenkäynneissä, kuten oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja riistoon sekä lapsipornografiaan liittyvän syytteeseenpanon koordinointia helpottaa rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS (7) täytäntöönpano.

(5)

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen 34 artiklan mukaisesti sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön muodoilta. Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen vuoden 2000 valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä erityisesti Euroopan neuvoston vuoden 2007 yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ovat keskeisiä edistysaskelia pyrittäessä tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla.

(6)

Vakavat rikokset, kuten lasten seksuaalinen riisto ja lapsipornografia, edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa rikoksentekijöiden syytteeseenpanon, lapsiuhrien suojelun ja rikosten ehkäisyn. Lapsen etu on asetettava etusijalle kaikissa näitä rikoksia koskevissa torjuntatoimissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. Puitepäätös 2004/68/YOS olisi korvattava uudella välineellä, joka tarjoaa kattavan oikeudellisen kehyksen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(7)

Tämän direktiivin on täydennettävä kaikilta osin ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/36/EU (8), koska jotkut ihmiskaupan uhreista ovat olleet myös seksuaalisen hyväksikäytön tai seksuaalisen riiston lapsiuhreja.

(8)

Tässä direktiivissä pornografiseen esitykseen liittyviin kriminalisoitaviin tekoihin luetaan yleisölle tarkoitettuihin, järjestettyihin esityksiin liittyvät teot ja määritelmän ulkopuolelle jätetään kasvotusten tapahtuva, vapaaehtoisuuteen perustuva samanikäisten kumppanien välinen yksityinen kanssakäyminen sekä suojaikärajan saavuttaneet lapset ja heidän kumppaninsa.

(9)

Lapsipornografiassa näytetään usein aikuisia käyttämässä lapsia seksuaalisesti hyväksi. Siihen voi kuulua myös seksuaaliseen tekoon osallistuvan lapsen tai hänen sukupuolielimiensä esittäminen, ja näitä kuvia tuotetaan tai käytetään ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa ja hyödynnetään lapsen tieten tai tietämättä. Lisäksi lapsipornografiaan kuuluu todenmukaisia kuvia lapsesta, joka osallistuu seksuaaliseen tekoon tai jonka kuvataan osallistuvan seksuaaliseen tekoon ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa.

(10)

Pelkkä vammaisuus ei automaattisesti estä ryhtymistä vapaaehtoisesti seksuaaliseen kanssakäymiseen. Vammaisuuden hyväksikäyttäminen seksuaalisen toiminnan harjoittamiseksi lapsen kanssa olisi kuitenkin kriminalisoitava.

(11)

Hyväksyessään lainsäädäntöä aineellisen rikosoikeuden alalla unionin olisi varmistettava koko tällaisen lainsäädännön yhtenäisyys erityisesti seuraamusten tason osalta. Lissabonin sopimuksen valossa olisi pidettävä mielessä rangaistusten yhdenmukaistamisessa noudatettavasta lähestymistavasta 24 ja 25 päivänä huhtikuuta 2002 annetut neuvoston päätelmät, joissa eritellään neljä seuraamustasoa. Koska tämä direktiivi kattaa poikkeuksellisen suuren määrän erilaisia rikoksia, seuraamusten taso on eriytettävä tavalla, joka menee unionin oikeudellisissa välineissä yleensä säädeltyä pidemmälle, jotta eri vakavuusasteet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

(12)

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston vakavista muodoista olisi määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia. Vakaviin muotoihin luetaan erityisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston monenlaiset esiintymismuodot, jotka perustuvat tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, kuten lasten verkkohoukuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin sosiaalisilla verkkosivustoilla ja keskusteluryhmissä. Myös lapsipornografian määritelmää olisi selkeytettävä ja lähennettävä vastaamaan kansainvälisissä sopimuksissa esiintyvää määritelmää.

(13)

Tässä direktiivissä tarkoitetuista rikoksista säädettyä tämän direktiivin mukaista vankeusrangaistuksen enimmäiskestoa olisi sovellettava ainakin kyseisten rikosten vakavimpiin muotoihin.

(14)

Tämän direktiivin mukaisen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon sekä lapsipornografiaan liittyvästä rikoksesta määrättävän vankeusrangaistuksen enimmäiskeston saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä huomioon ottaen yhdistää näistä rikoksista kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen vankeusrangaistusten kestot.

(15)

Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin johdosta säädettävä kansallisessa lainsäädännössään rikosoikeudellisia seuraamuksia, joilla pannaan täytäntöön unionin oikeuden säännökset lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta. Tällä direktiivillä ei luoda velvoitteita, jotka koskisivat kyseisten seuraamusten tai muun käytössä olevan lainvalvontajärjestelmän soveltamista yksittäistapauksissa.

(16)

Erityisesti tapauksissa, joissa tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten vaikuttimena on taloudellinen hyöty, jäsenvaltioita kehotetaan harkitsemaan taloudellisten seuraamusten langettamista vankeusrangaistuksen lisäksi.

(17)

Lapsipornografian yhteydessä ilmaisu ”oikeudeton” antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää pornografiseen aineistoon liittyvien tekojen perustelemisesta lääketieteellisillä, tieteellisillä tai vastaavilla tarkoituksilla. Se mahdollistaa myös kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien valtuuksien nojalla suoritetun toiminnan, kuten viranomaisten oikeuden pitää hallussa lapsipornografiaa rikosoikeudellisia menettelyjä varten tai rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi. Se ei myöskään estä vetoamasta oikeuttamisperusteisiin tai vastaaviin asiaankuuluviin periaatteisiin, jotka tietyissä olosuhteissa vapauttavat henkilön vastuusta, esimerkiksi kun on kyse puhelimen tai Internetin välityksellä toimivien vihjekeskusten toiminnasta tapausten paljastamiseksi.

(18)

Tietoinen pääsyn hankkiminen lapsipornografiseen aineistoon tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen olisi kriminalisoitava. Ollakseen vastuussa henkilöllä olisi oltava sekä aikomus käydä sivustolla, jossa on saatavilla lapsipornografista aineistoa, että tieto siitä, että sivustolla on lapsipornoa. Rangaistuksia ei pitäisi tuomita henkilöille, jotka tahattomasti käyvät lapsipornografiaa sisältävillä sivuilla. Rikoksen tahallisuus voidaan päätellä siitä, että rikos on tehty toistuvasti tai maksullisen palvelun kautta.

(19)

Lasten verkkohoukuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin on erityinen uhka, koska Internet tarjoaa käyttäjälle ennennäkemättömän anonyymiyden, ja siten he voivat salata todellisen henkilöllisyytensä ja tuntomerkkinsä, kuten ikänsä. Toisaalta jäsenvaltiot tunnustavat, että on tärkeää torjua lasten houkuttelemista myös, kun se tapahtuu muuten kuin Internetin kautta ja etenkin kun houkuttelemiseen ei käytetä tieto- ja viestintätekniikkaa. Jäsenvaltioita kannustetaan kriminalisoimaan toiminta, jossa lapsen houkutteleminen tapaamaan rikoksentekijä seksuaalisessa tarkoituksessa tapahtuu lapsen läsnä ollessa tai läheisyydessä niin, että kyseessä on esimerkiksi erityinen rikoksen valmistelu, tässä direktiivissä tarkoitetun rikoksen yritys tai seksuaalisen hyväksikäytön erityinen muoto. Riippumatta oikeudellisesta keinosta, jolla lapsen houkuttelu muualla kuin verkossa kriminalisoidaan, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rikoksentekijät asetetaan syytteeseen tavalla tai toisella.

(20)

Tällä direktiivillä ei säännellä jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat vapaaehtoisuuteen perustuvaa lasten keskinäistä seksuaalista kanssakäymistä, joka on osa ihmisen kehitykseen kuuluvaa normaalia seksuaalista heräämistä, ottaen huomioon monenlaiset kulttuuriset ja oikeudelliset perinteet sekä muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät lasten ja nuorten uudet kanssakäymisen muodot. Nämä asiat eivät sisälly tämän direktiivin soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tässä direktiivissä säädettyjä mahdollisuuksia, tekevät niin oman toimivaltansa nojalla.

(21)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössään raskauttavista asianhaaroista oikeusjärjestelmänsä raskauttavia asianhaaroja koskevien sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Niiden olisi varmistettava, että tuomarit voivat ottaa raskauttavat asianhaarat huomioon määrätessään rangaistuksia rikoksentekijöille, vaikka heidän ei ole pakko soveltaa näitä raskauttavia asianhaaroja. Jäsenvaltioiden ei olisi säädettävä oikeudessaan raskauttavista asianhaaroista, kun ne yksittäisen rikoksen luonteen huomioon ottaen ovat merkityksettömiä. Tämän direktiivin mukaisten eri raskauttavien seikkojen merkityksellisyys olisi arvioitava kansallisella tasolla kunkin tässä direktiivissä tarkoitetun rikoksen osalta.

(22)

Tässä direktiivissä fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn vajeeseen olisi luettava myös huumeiden tai alkoholin aiheuttama fyysinen tai psyykkinen toimintakyvyn vaje.

(23)

Lasten seksuaalisen riiston torjunnassa olisi käytettävä täysimääräisesti hyväksi rikoksen tuottaman hyödyn takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevia välineitä, kuten järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta ja sen pöytäkirjoja, rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevaa Euroopan neuvoston vuoden 1990 yleissopimusta, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 2001 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2001/500/YOS (9) ja rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2005/212/YOS (10). Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tekemiseen käytettyjen takavarikoitujen ja menetetyksi tuomittujen rikoksentekovälineiden ja kyseisten rikosten tuottaman hyödyn käyttöä uhrin auttamisen ja suojelun tukemiseen olisi edistettävä.

(24)

Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten uhrien lisäkärsimyksiä olisi vältettävä. Jäsenvaltioissa, joissa prostituutio tai pornografiassa esiintyminen ovat kansallisen rikoslainsäädännön nojalla rangaistavia tekoja, olisi oltava mahdollista luopua kyseisen lainsäädännön mukaisesta syytteeseenpanosta tai seuraamuksista, jos asianomainen lapsi on syyllistynyt näihin tekoihin seksuaalisen riiston uhrina tai jos lapsi pakotettiin osallistumaan lapsipornografiaan.

(25)

Rikoslainsäädännön lähentämisen välineenä tässä direktiivissä säädetään seuraamusten tasoista, joita olisi sovellettava vaikuttamatta kuitenkaan alaikäisiä rikoksentekijöitä koskeviin jäsenvaltioiden erityisiin kriminaalipolitiikkoihin.

(26)

Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta ja niihin liittyvä syytteeseenpano, niiden aloittamisen ei lähtökohtaisesti pitäisi riippua uhrin tai hänen edustajansa ilmoituksesta tai syytöksestä. Riittävä aika syytteen nostamiselle olisi määritettävä kansallisen oikeuden mukaisesti.

(27)

Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavien tahojen käyttöön olisi annettava tehokkaat tutkintakeinot. Näitä voivat olla telekuuntelu, tarkkailu, myös sähköinen valvonta, pankkitilien seuranta tai muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot ottaen huomioon muun muassa suhteellisuusperiaatteen sekä tutkittavien rikosten luonteen ja vakavuuden. Näihin keinoihin olisi tarvittaessa kuuluttava kansallisen lainsäädännön mukaisesti myös lainvalvontaviranomaisten mahdollisuus käyttää peitehenkilöllisyyttä Internetissä.

(28)

Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava henkilöitä, jotka tietävät lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai seksuaalisesta riistosta taikka epäilevät sitä, ilmoittamaan asiasta toimivaltaisille yksiköille. Jäsenvaltioiden on itse määritettävä toimivaltaiset viranomaiset, joille näistä epäilyksistä voidaan ilmoittaa. Toimivaltaisia viranomaisia voivat olla muutkin kuin vain lastensuojeluviranomaiset tai asiaankuuluvat sosiaaliviranomaiset. Vaatimuksella epäilyn esittämisestä ”hyvässä uskossa” olisi pyrittävä ehkäisemään täysin kuviteltujen tai perättömien tietojen ilmoittamista säännöksen nojalla vahingoittamistarkoituksessa.

(29)

Lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä olisi muutettava, jotta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai seksuaaliseen riistoon syyllistyneet unionista lähtöisin olevat henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, vaikka he tekisivät rikoksensa unionin ulkopuolella, erityisesti ns. seksiturismin puitteissa. Lapsiseksiturismilla tarkoitetaan lasten seksuaalista riistoa sellaisen henkilön tai sellaisten henkilöiden toimesta, jotka matkustavat tavanomaisesta ympäristöstään ulkomailla sijaitsevaan määränpäähän, jossa he harjoittavat seksuaalista toimintaa lasten kanssa. Kun lapsiseksiturismia harjoitetaan unionin ulkopuolella, jäsenvaltioita kannustetaan hyödyntämään käytettävissä olevia kansallisia ja kansainvälisiä välineitä, mukaan lukien kahden- ja monenväliset sopimukset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta, keskinäisestä oikeusavusta tai syytetoimien siirtämisestä, tiivistääkseen yhteistyötään kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa seksiturismin torjumiseksi. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä avointa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa unionin ulkopuolisten maiden kanssa, jotta rikoksentekijät, jotka matkustavat unionin rajojen ulkopuolelle lapsiseksiturismia varten, voidaan asettaa syytteeseen asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(30)

Toimenpiteissä lapsiuhrien suojelemiseksi olisi otettava huomioon lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty arviointi. Lapsiuhreilla olisi oltava helposti käytössään oikeussuojakeinoja ja toimenpiteitä, joilla ratkaistaan eturistiriidat silloin, kun lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai seksuaalinen riisto tapahtuu perheen sisällä. Kun lapselle on osoitettava erityinen edustaja rikostutkinnan tai rikosoikeudenkäynnin ajaksi, tehtävä voidaan antaa myös oikeushenkilölle, instituutiolle tai viranomaiselle. Lapsiuhreja olisi myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat hyväksikäytöstä toimivaltaisille viranomaisille. Myöskään rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei mahdollisuuksien mukaan saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan tai kun hän joutuu kohtaamaan rikoksentekijän silmästä silmään. Lasten ja lasten käyttäytymisen ymmärtäminen traumaattisissa tilanteissa auttaa varmistamaan korkealaatuisen näytön hankkimisen ja vähentää lapsille tarvittavien toimien toteuttamisen yhteydessä aiheutuvaa stressiä.

(31)

Jäsenvaltioiden olisi harkittava lyhyt- ja pitkäkestoisen tuen tarjoamista lapsiuhreille. Kaikki lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston aiheuttamat vauriot ovat merkittäviä, ja niihin olisi tarjottava apua. Seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston aiheuttamien vaurioiden luonteen vuoksi tuen olisi jatkuttava niin pitkään, kuin se on tarpeen lapsen fyysisen ja psyykkisen toipumisen kannalta, ja se voi tarvittaessa jatkua aikuisikään saakka. Jotta lapsiuhrien vanhemmat tai huoltajat pystyisivät paremmin tukemaan lapsiuhreja rikosoikeudenkäynnin aikana, olisi harkittava tuen ja koulutuksen antamista myös heille, jollei heitä epäillä kyseisestä rikoksesta.

(32)

Puitepäätöksessä 2001/220/YOS vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet rikosoikeudenkäynnissä, mukaan lukien oikeus suojeluun ja korvaukseen. Tämän lisäksi seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen riiston ja lapsipornografian lapsiuhrien olisi saatava oikeudellista neuvontaa ja uhrin asemasta asianomaisessa oikeusjärjestelmässä annettujen säännösten mukaisesti oikeudellinen edustaja, myös korvausten hakemista varten. Toimivaltaiset viranomaiset voisivat tarjota oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua myös valtiolle osoitettavia korvausvaatimuksia varten. Oikeudellisen neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista vaihtoehdoista. Oikeudellisen neuvonnan antajalla olisi oltava asianmukainen lainopillinen koulutus, mutta hänen ei välttämättä tarvitsisi olla lakimies. Oikeudellisen neuvonnan ja uhrin asemasta asianomaisessa oikeusjärjestelmässä annettujen säännösten mukaisen oikeudellisen edustuksen pitäisi olla maksutonta ainakin vähävaraisille uhreille, ja niissä olisi noudatettava jäsenvaltioiden sisäisiä menettelyjä.

(33)

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsiseksiturismin mainostamiseen liittyvien tekojen estämiseksi tai kieltämiseksi. Voitaisiin harkita erilaisia ehkäisytoimia, esimerkiksi matkailualan käytännesääntöjen ja itsesäätelyjärjestelyjen laatiminen ja tiukentaminen taikka eettisten sääntöjen tai ”laatumerkkien” käyttöönotto niitä matkailuorganisaatioita varten, jotka toteuttavat lapsiseksiturismin vastaisia toimia tai joilla otetaan käyttöön nimenomaiset toimintalinjat lapsiseksiturismin torjumiseksi.

(34)

Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai tehostettava lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston ehkäisemiseen tähtääviä toimintalinjoja, mukaan lukien toimenpiteet, joilla tiedon, valistuskampanjoiden, tutkimuksen ja koulutusohjelmien avulla hillitään ja vähennetään kaikenlaisia seksuaalisen riiston muotoja edistävää kysyntää ja vähennetään lasten riskiä joutua uhriksi. Tämäntyyppisissä aloitteissa jäsenvaltioiden olisi noudatettava lapsen oikeudet huomioon ottavaa lähestymistapaa. Erityisesti olisi pyrittävä varmistamaan, että lapsille suunnatut valistuskampanjat ovat heille soveltuvia ja riittävän helposti ymmärrettäviä. Olisi harkittava päivystyspalvelujen tai vihjekeskusten perustamista.

(35)

Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta riistosta ilmoittamista ja hädänalaisten lasten auttamista varten luotua järjestelmää ja sen ”116”-alkuisen kansallisen numerointialueen varaamisesta yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaisille puhelinnumeroille 15 päivänä helmikuuta 2007 tehdyllä komission päätöksellä 2007/116/EY (11) käyttöön otettuja vihjenumeroita, joista 116 000 on lasten katoamistapauksia varten, 116 006 rikosten uhreja varten ja 116 111 lapsia varten, olisi edistettävä ja niiden toiminnasta saadut kokemukset olisi otettava huomioon.

(36)

Henkilöiden, jotka työssään todennäköisesti kohtaavat seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston uhriksi joutuneita lapsia, olisi saatava riittävä koulutus uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten heidän kanssaan tulee menetellä. Erityisesti olisi edistettävä koulutuksen tarjoamista seuraavien ryhmien jäsenille silloin, kun he työssään todennäköisesti kohtaavat lapsiuhreja: poliisit, yleiset syyttäjät, lakimiehet, tuomioistuimen jäsenet ja virkailijat sekä lasten- ja terveydenhuoltohenkilöstö, mutta myös muut henkilöryhmät, jotka työssään todennäköisesti kohtaavat seksuaalisen hyväksikäytän ja seksuaalisen riiston lapsiuhreja.

(37)

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston ehkäisemiseksi seksuaalirikollisille olisi tarjottava interventio-ohjelmia tai -toimia. Näissä interventio-ohjelmissa tai -toimissa olisi noudatettava laaja-alaista ja joustavaa toimintamallia, jossa keskitytetään lääketieteellisiin ja psykososiaalisiin seikkoihin, ja niiden olisi perustuttava vapaaehtoisuuteen. Nämä interventio-ohjelmat tai -toimet eivät vaikuta toimivaltaisten oikeusviranomaisten määräämien interventio-ohjelmien tai -toimien soveltamiseen.

(38)

Interventio-ohjelmia tai -toimia ei tarjota automaattisena oikeutena. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä, mitkä interventio-ohjelmat tai -toimet ovat asianmukaisia.

(39)

Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida rikosten uusiminen, olisi arvioitava rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten uusimisen riskiä. Arviointijärjestelyissä olisi noudatettava jäsenvaltioiden sisäisiä menettelyjä esimerkiksi sen suhteen, mikä viranomainen voi tilata ja toteuttaa tämän arvioinnin, missä vaiheessa rikosoikeudenkäynnin aikana tai sen jälkeen arviointi olisi toteutettava sekä järjestelyt, joiden mukaan arvioinnin seurauksena tarjottavat tehokkaat interventio-ohjelmat tai -toimet olisi toteutettava. Rikosten uusimisen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi rikoksentekijöillä olisi lisäksi oltava mahdollisuus osallistua tehokkaisiin interventio-ohjelmiin tai -toimiin vapaaehtoispohjalta. Näiden interventio-ohjelmien tai -toimien ei pidä vaikuttaa mielenterveyshäiriöistä kärsivien henkilöiden hoitamiseksi perustettuihin kansallisiin järjestelmiin.

(40)

Jos se on rikoksentekijöiden vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin takia perusteltua, tuomittuja rikoksentekijöitä olisi estettävä tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta ainakaan sellaiseen ammatilliseen toimintaan, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. Työnantajilla on ottaessaan palvelukseen henkilöitä tehtäviin, joissa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, oikeus tietoihin rikosrekisteriin merkityistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista annetuista tuomioista tai voimassa olevista oikeudenmenetyksistä. Tämän direktiivin soveltamiseksi työnantajiin olisi luettava myös sellaisten organisaatioiden johtohenkilöt, joissa tehdään lasten kaitsemiseen ja/tai hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. Tietojen toimittamistapa, kuten tietoihin pääsy asianomaisen henkilön kautta, ja tietojen yksityiskohtainen sisältö, järjestäytyneen vapaaehtoistoiminnan sisältö sekä suora ja säännöllinen kanssakäyminen lasten kanssa olisi määriteltävä kansallisen oikeuden mukaisesti.

(41)

Tässä direktiivissä otetaan jäsenvaltioiden erilaisia oikeudellisia perinteitä kunnioittaen huomioon se seikka, että rikosrekisteristä voi saada tietoja vain toimivaltaisten viranomaisten tai asianomaisen henkilön luvalla. Tässä direktiivissä ei säädetä velvollisuudesta muuttaa kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä tai kansallisia rikosrekisterien tietoihin pääsyä koskevia määräyksiä.

(42)

Tällä direktiivillä ei pyritä yhdenmukaistamaan sääntöjä siitä, tarvitaanko rikosrekisterin tietojen vaihtamista varten asianomaisen henkilön suostumus. Riippumatta siitä, edellytetäänkö kansallisessa lainsäädännössä asianomaisen henkilön suostumusta vai ei, tässä direktiivissä ei vahvisteta uusia velvollisuuksia muuttaa asiaan liittyvää kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia menettelyjä.

(43)

Jäsenvaltiot voivat harkintansa mukaan hyväksyä rikoksentekijöitä koskevia hallinnollisia lisätoimenpiteitä, kuten tässä direktiivissä tarkoitetuista rikoksista tuomittujen henkilöiden merkitseminen seksuaalirikollisten rekisteriin. Pääsyä tällaiseen rekisteriin olisi rajoitettava jäsenvaltion perustuslaillisten periaatteiden ja sovellettavien tietosuojanormien mukaisesti esimerkiksi rajaamalla pääsy oikeus- ja/tai lainvalvontaviranomaisiin.

(44)

Jäsenvaltioita kannustetaan perustamaan kansallisella tai paikallisella tasolla ja yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa tiedonkeruumekanismeja ja tietokeskuksia, joiden tehtävänä on seurata ja arvioida lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston ilmiötä. Jotta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston ja lapsipornografian torjuntatoimien onnistumista voidaan arvioida asianmukaisesti, unionin olisi jatkettava pyrkimyksiään kehittää metodiikkaa ja tiedonkeruumenetelmiä vertailukelpoisten tilastotietojen tuottamiseksi.

(45)

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin tiedotuspalvelujen perustamiseksi, jotta voidaan tarjota tietoa siitä, miten tunnistaa seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston merkit.

(46)

Lapsipornografia, jota ovat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävät kuvat, on tietynlainen sisällön tyyppi, jota ei voida tulkita mielipiteen ilmaisuksi. Jotta lapsipornografiaa voidaan torjua, on rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän aineiston levittämistä siten, että rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi lähettää tällaista sisältöä julkiseen verkkoon. Sen vuoksi lapsipornografinen sisältö on poistettava Internetistä, ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittäviä kuvia levittävät tai lataavat henkilöt on saatava kiinni. Tukeakseen unionin pyrkimyksiä torjua lapsipornografiaa jäsenvaltioiden olisi tehtävä parhaansa mukaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan varmistaa lapsipornografisen aineiston poistaminen kolmansien maiden alueella olevilta palvelimilta.

(47)

Lapsipornografisen sisällön poistaminen on kuitenkin usein mahdotonta kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun alkuperäinen aineisto sijaitsee unionin ulkopuolella, joko siksi, että valtio, jossa palvelimia ylläpidetään, on yhteistyöhaluton tai koska aineiston poistattaminen asianomaisen valtion toimesta kestää erityisen kauan. Voidaan myös ottaa käyttöön keinot, joilla estetään pääsy Euroopan unionin alueelta Internetsivuille, joiden todetaan sisältävän tai levittävän lapsipornografiaa. Jäsenvaltioiden tämän direktiivin mukaisesti toteuttamat toimet, joilla poistetaan lapsipornografiaa sisältäviä verkkosivustoja tai tarvittaessa estetään niille pääsy, voivat perustua erityyppisiin julkisiin toimiin, esimerkiksi lainsäädännöllisiin, muihin kuin lainsäädännöllisiin, oikeudellisiin tai muihin toimiin. Tämä direktiivi ei rajoita Internetpalveluntarjoajien vapaaehtoisia toimia, joilla estetään tarjottujen palvelujen väärinkäyttö, eikä jäsenvaltioiden tukea tällaisille toimille. Riippumatta valitusta toiminnan perustasta tai menetelmästä kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, että se tarjoaa käyttäjille ja palveluntarjoajille asianmukaisen tasoisen oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden. Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä sisältö voidaan poistaa Internetistä ja estää pääsy kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä vahvempaa viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan mahdollisimman kattavat kansalliset luettelot lapsipornografiaa sisältävistä verkkosivustoista ja estettäisiin kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi otettava huomioon loppukäyttäjien oikeudet, noudatettava voimassa olevia oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan neuvoston yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla varmistetaan, että laittoman sisällön tärkeimmät lajit katetaan ja niistä raportoidaan.

(48)

Tämän direktiivin tarkoituksena on muuttaa puitepäätöksen 2004/68/YOS säännöksiä ja laajentaa niiden soveltamisalaa. Koska muutoksia on tehtävä paljon ja ne ovat merkittäviä, puitepäätös olisi selvyyden vuoksi korvattava kokonaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat tämän direktiivin hyväksymiseen.

(49)

Koska jäsenvaltiot yksin eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli torjua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa sekä lapsipornografiaa, vaan tavoite voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(50)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin oikeutta ihmisarvon suojeluun, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kieltoa, lapsen oikeuksia, oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen, oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, oikeutta henkilötietojen suojaan, oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä laillisuusperiaatetta ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaatetta. Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan, että kaikkia edellä mainittuja oikeuksia ja periaatteita kunnioitetaan täysimääräisesti, myös sen täytäntöönpanossa.

(51)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(52)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan (N:o 22) 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tällä direktiivillä säädetään rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä, jotka koskevat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa, lapsipornografiaa ja lasten houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi direktiivillä otetaan käyttöön säännökset, joilla vahvistetaan rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’lapsella’ alle 18-vuotiasta henkilöä;

b)

’seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevalla suojaikärajalla’ ikää, jota nuoremman lapsen kanssa seksuaalinen kanssakäyminen on kansallisen lainsäädännön mukaisesti kielletty;

c)

’lapsipornografialla’

i)

kaikkea aineistoa, joka esittää kuvallisesti joko todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen tekoon osallistuvaa lasta; tai

ii)

lapsen sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa; tai

iii)

kaikkea aineistoa, joka esittää kuvallisesti joko todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen tekoon osallistuvaa lapselta näyttävää henkilöä, tai lapselta näyttävän henkilön sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa; tai

iv)

todenmukaisia kuvia lapsesta, joka osallistuu seksuaalisen tekoon, tai todenmukaisia kuvia lapsen sukupuolielimistä ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa;

d)

’lapsiprostituutiolla’ lapsen käyttämistä seksuaaliseen toimintaan tilanteessa, jossa rahaa tai mitä tahansa muuta korvausta tai vastiketta annetaan tai luvataan maksuna seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen kanssa riippumatta siitä, annetaanko maksu, lupaus tai vastike lapselle vai kolmannelle osapuolelle;

e)

’pornografisella esityksellä’ muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen tapahtuvaa yleisölle tarkoitettua esitystä, jossa

i)

lapsi osallistuu todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen tekoon; tai

ii)

lapsen sukupuolielimiä näytetään ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa;

f)

’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan lain nojalla, lukuun ottamatta valtioita tai julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

3 artikla

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät rikokset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2–6 kohdassa tarkoitetut tahalliset teot on säädetty rangaistaviksi.

2.   Seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa nuoremman lapsen saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään seksuaalista kanssakäymistä, myös silloin, kun lapsi ei itse joudu osallistumaan siihen, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään yksi vuosi.

3.   Seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa nuoremman lapsen saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään seksuaalista hyväksikäyttöä, myös silloin, kun lapsi ei itse joudu osallistumaan siihen, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

4.   Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen kanssa, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

5.   Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen kanssa

i)

käyttämällä väärin tunnustettua luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai vaikutusvaltaa lapseen säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään kolme vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi; tai

ii)

käyttämällä väärin lapsen erityisen haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä tai fyysistä vammaa tai riippuvuusasemaa, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään kolme vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi; tai

iii)

pakottamalla, voimakeinoin tai uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään 10 vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

6.   Lapsen saattamisesta seksuaaliseen kanssakäymiseen kolmannen henkilön kanssa pakottamalla, voimakeinoin tai uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään 10 vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

4 artikla

Seksuaaliseen riistoon liittyvät rikokset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2–7 kohdassa tarkoitetut tahalliset teot on säädetty rangaistaviksi.

2.   Lapsen saamisesta tai värväämisestä osallistumaan pornografiseen esitykseen tai taloudellisen hyödyn saamisesta tai lapsen muusta riistosta tässä tarkoituksessa säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään kaksi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

3.   Lapsen saattamisesta pakottamalla tai voimakeinoin osallistumaan pornografiseen esitykseen tai lapsen uhkailemisesta tässä tarkoituksessa säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

4.   Tietoisesta sellaisen pornografisen esityksen seuraamisesta, johon osallistuu lapsi, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään yksi vuosi, jos lapsi on tätä vanhempi.

5.   Lapsen saamisesta tai värväämisestä osallistumaan lapsiprostituutioon tai taloudellisen hyödyn saamisesta tai lapsen muusta riistosta tässä tarkoituksessa säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

6.   Lapsen saattamisesta lapsiprostituutioon pakottamalla tai voimakeinoin tai lapsen uhkailemisesta tässä tarkoituksessa säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään 10 vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

7.   Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen kanssa lapsiprostituution puitteissa säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään kaksi vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

5 artikla

Lapsipornografiaan liittyvät rikokset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2–6 kohdassa tarkoitetut tahalliset ja oikeudettomat teot on säädetty rangaistaviksi.

2.   Lapsipornografian hankkimisesta tai hallussapidosta säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään yksi vuosi.

3.   Pääsyn hankkimisesta lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään yksi vuosi.

4.   Lapsipornografian jakelusta, levittämisestä tai välittämisestä säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

5.   Lapsipornografian tarjoamisesta, toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

6.   Lapsipornografian tuottamisesta säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

7.   Jäsenvaltiot voivat käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, sovelletaanko tätä artiklaa 2 artiklan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuihin lapsipornografiatapauksiin, joissa lapselta vaikuttava henkilö oli tosiasiassa tapahtumahetkellä 18 vuotta täyttänyt.

8.   Jäsenvaltiot voivat käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, sovelletaanko tämän artiklan 2 ja 6 kohtaa tapauksiin, joissa on osoitettu, että 2 artiklan c alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun pornografisen aineiston tuottaja on tuottanut aineiston ja pitänyt sitä hallussaan ainoastaan omaa yksityiskäyttöään varten, jos tuottamiseen ei ole käytetty 2 artiklan c alakohdan i, ii tai iii alakohdassa tarkoitettua pornografista aineistoa ja edellyttäen, että tekoon ei liity aineiston levittämisen riskiä.

6 artikla

Lasten houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraava tahallinen teko on säädetty rangaistaviksi:

aikuisen tieto- ja viestintätekniikan välityksellä 3 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen rikosten tekemistä varten esittämästä tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on seurannut tapaamiseen johtavia konkreettisia tekoja, säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään yksi vuosi.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että aikuisen tieto- ja viestintätekniikan välityksellä tekemä 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen yritys, jossa aikuinen houkuttelee lasta, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, tarjoamaan tätä lasta esittävää lapsipornografiaa, on säädetty rangaistavaksi.

7 artikla

Yllytys, avunanto ja yritys

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin yllyttäminen ja avunanto niihin on säädetty rangaistaviksi.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa, 4 artiklan 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa sekä 5 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen rikosten yritys on säädetty rangaistavaksi.

8 artikla

Vapaaehtoisuuteen perustuva seksuaalinen kanssakäyminen

1.   Jäsenvaltiot voivat käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, sovelletaanko 3 artiklan 2 ja 4 kohtaa iältään ja psyykkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään tai kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien henkilöiden kesken tapahtuvaan vapaaehtoisuuteen perustuvaan seksuaaliseen kanssakäymiseen edellyttäen, että toimintaan ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä.

2.   Jäsenvaltiot voivat käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, sovelletaanko 4 artiklan 4 kohtaa vapaaehtoisuuteen perustuvan kanssakäymisen puitteissa järjestettyyn pornografiseen esitykseen, kun kanssakäymiseen osallistuva lapsi on saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevan suojaikärajan tai kun kanssakäyminen tapahtuu iältään ja psyykkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään tai kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien henkilöiden kesken edellyttäen, että toimintaan ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä tai riistoa eikä pornografisesta esityksestä anneta rahaa tai muuta korvausta tai vastiketta.

3.   Jäsenvaltiot voivat käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, sovelletaanko 5 artiklan 2 ja 6 kohtaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevan suojaikärajan saavuttaneita lapsia esittävän sen aineiston tuottamiseen, hankkimiseen tai hallussapitoon, kun kyseinen aineisto on tuotettu ja pidetty hallussa asianomaisten lasten suostumuksella ja ainoastaan asianomaisten henkilöiden yksityiskäyttöä varten edellyttäen, että toimintaan ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä.

9 artikla

Raskauttavat seikat

Elleivät seuraavat seikat jo sisälly 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten tunnusmerkistöön, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne voidaan kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukaisesti katsoa raskauttaviksi asianhaaroiksi 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten yhteydessä:

a)

rikos kohdistuu lapseen, joka on erityisen haavoittuvassa asemassa, esimerkiksi psyykkisen tai fyysisen vamman tai riippuvuusaseman taikka fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn vajeen takia;

b)

rikoksen tekijä on lapsen perheenjäsen, asuu lapsen kanssa tai on käyttänyt väärin tunnustettua luottamus- tai auktoriteettiasemaansa;

c)

rikoksen ovat tehneet useat henkilöt yhdessä;

d)

rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä puitepäätöksessä 2008/841/YOS (12) tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa;

e)

rikoksentekijä on tuomittu aiemmin samanlaisista rikoksista;

f)

rikoksentekijä on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta vaarantanut lapsen hengen; tai

g)

rikoksen teossa on käytetty törkeää väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut lapselle vakavaa vahinkoa.

10 artikla

Tuomiosta aiheutuva oikeudenmenetys

1.   Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tuomittua luonnollista henkilöä voidaan estää tilapäisesti tai pysyvästi harjoittamasta ainakaan sellaista ammatillista toimintaa, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajilla on ottaessaan palvelukseen henkilöä ammatillisiin tehtäviin tai järjestäytyneeseen vapaaehtoistyöhön, joissa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, oikeus pyytää kansallisen lainsäädännön mukaisesti millä tahansa asianmukaisella tavalla, kuten mahdollisuus tutustua tietoihin pyynnöstä tai asianomaisen henkilön kautta, tiedot rikosrekisteriin merkityistä 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista annetuista tuomioista tai kyseisistä rikostuomioista johtuvista oikeudenmenetyksistä, joilla poistetaan oikeus harjoittaa toimintaa, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista annetuista tuomioista tai kyseisistä rikostuomioista johtuvista oikeudenmenetyksistä, joilla poistetaan oikeus harjoittaa toimintaa, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, välitetään jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 26 päivänä helmikuuta 2009 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2009/315/YOS (13) vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, kun sitä pyydetään kyseisen puitepäätöksen 6 artiklan mukaisesti asianomaisen henkilön suostumuksella.

11 artikla

Takavarikointi ja menetetyksi tuomitseminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekemiseen käytettyjen rikoksentekovälineiden ja tällaisten rikosten tuottaman hyödyn takavarikoimiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen.

12 artikla

Oikeushenkilöiden vastuu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, jotka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jonka johtava asema oikeushenkilössä perustuu

a)

valtaan edustaa oikeushenkilöä;

b)

valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta; tai

c)

valtuuksiin harjoittaa valvontaa oikeushenkilön sisällä.

2.   Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön alainen henkilö on tehnyt oikeushenkilön hyväksi 3–7 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

3.   Mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään oikeushenkilön vastuusta, ei rajoita rikosoikeudenkäyntiä sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöinä, yllyttäjinä tai avunantajina 3–7 artiklassa tarkoitetuissa rikoksissa.

13 artikla

Oikeushenkilöihin kohdistuvat seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 12 artiklan 1 kohdan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joihin kuuluvat rikosoikeudelliset tai muut sakot ja joihin voi kuulua myös muita seuraamuksia, kuten

a)

oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuisuuksiin tai tukiin;

b)

väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

c)

tuomioistuimen valvontaan asettaminen;

d)

tuomioistuimen määräys purkaa oikeushenkilö; tai

e)

rikoksen tekemiseen käytettyjen tilojen sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 12 artiklan 2 kohdan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tai toimenpiteitä.

14 artikla

Uhrin syyttämättä jättäminen tai uhriin kohdistuvien seuraamusten soveltamatta jättäminen

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä perusperiaatteita noudattaen toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus luopua seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston lapsiuhrin syytteeseenpanosta ja seuraamuksista, kun lapsi on osallistunut rikolliseen toimintaan, johon hänet on pakotettu suorana seurauksena 4 artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohdassa sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tekojen kohteeksi joutumisesta.

15 artikla

Tutkinta ja syytteeseenpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä syytteeseenpano eivät edellytä uhrin tai hänen edustajansa tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa myös siinä tapauksessa, että kyseinen henkilö on peruuttanut lausuntonsa.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 3 artiklassa ja 4 artiklan 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista vakavista rikoksista, kun on käytetty 2 artiklan c alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettua lapsipornografiaa, syytteeseenpano on mahdollista riittävän pitkän ajan sen jälkeen, kun uhri on tullut täysi-ikäiseksi, rikoksen vakavuus huomioon ottaen.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niistä syytteeseen panevilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat, esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät keinot.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit erityisesti analysoimalla lapsipornografista aineistoa, kuten valokuvia tai audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja viestintätekniikan välityksellä.

16 artikla

Ilmoituksen tekeminen epäillystä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai seksuaalisesta riistosta

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät kansalliseen lakiin sisältyvät salassapitoa koskevat säännöt, joita sovelletaan eräisiin pääasiallisesti lasten kanssa työskenteleviin ammattiryhmiin, estä kyseisiä ammattilaisia ilmoittamasta lastensuojelusta vastaaville yksiköille tilanteesta, jossa heillä on perusteltu syy uskoa, että lapsi on 3–7 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen henkilöitä, jotka tietävät tai epäilevät hyvässä uskossa, että jokin 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista on tapahtunut, ilmoittamaan tietonsa toimivaltaisille yksiköille.

17 artikla

Lainkäyttövalta ja syytteeseenpanon yhteensovittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3–7 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos

a)

rikos on tehty kokonaan tai osittain jäsenvaltion alueella; tai

b)

rikoksentekijä on jäsenvaltion kansalainen.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, jos se päättää ulottaa lainkäyttövaltansa myös alueensa ulkopuolella tehtyyn 3–7 artiklassa tarkoitettuun rikokseen, muun muassa jos

a)

rikoksen uhri on kyseisen jäsenvaltion kansalainen tai henkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella;

b)

rikos on tehty kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön puolesta tai hyväksi; tai

c)

rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tapaukset, joissa 5 ja 6 artiklassa ja soveltuvin osin 3 ja 7 artiklassa tarkoitettu rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikan välityksellä kyseisen jäsenvaltion alueelta, riippumatta siitä, sijaitseeko tieto- ja viestintätekniikka kyseisen valtion alueella vai ei.

4.   Jäsenvaltion on jäsenvaltion alueen ulkopuolella tehtyjen, 3 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa, 4 artiklan 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen rikosten syytteeseenpanoa varten toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion lainkäyttövalta tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei edellytä, että kyseiset teot katsotaan rikoksiksi niiden tekopaikassa.

5.   Jäsenvaltion on jäsenvaltion alueen ulkopuolella tehtyjen, 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten syytteeseenpanoa varten toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion lainkäyttövalta tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei edellytä, että syyte voidaan nostaa vain uhrin rikoksen tekopaikassa tekemän ilmoituksen perusteella tai sen valtion tekemän ilmiannon perusteella, jossa rikos tehtiin.

18 artikla

Yleiset säännökset lapsiuhrien auttamisesta, tukemisesta ja suojelemisesta

1.   Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten lapsiuhreille on annettava 19 ja 20 artiklan mukaista apua, tukea ja suojelua lapsen etu huomioon ottaen.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lapselle annetaan apua ja tukea heti, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä epäillä, että tämä on saattanut joutua jonkin 3–7 artiklassa tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin kun jonkin 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten kohteeksi joutuneen henkilön iästä ei ole varmuutta ja on syytä epäillä, että kyseessä on lapsi, henkilö katsotaan lapseksi, jotta hän voi saada välittömästi apua, tukea ja suojelua 19 ja 20 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Uhrien auttaminen ja tukeminen

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja riittävän pitkään sen jälkeen, jotta he voivat käyttää puitepäätöksessä 2001/220/YOS ja tässä direktiivissä vahvistettuja oikeuksia. Jäsenvaltioiden on ennen kaikkea toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että perhepiirissä tapahtuneesta hyväksikäytöstä ilmoittavia lapsia suojellaan.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lapsiuhrille annettavan avun ja tuen ehtona ei ole lapsiuhrin halukkuus toimia yhteistyössä rikostutkinnassa, syytteeseenpanossa ja oikeudenkäynnissä.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ennen kuin käynnistetään toimia, joilla pyritään auttamaan ja tukemaan lapsiuhreja tämän direktiivin mukaisten oikeuksiensa hyödyntämisessä, lapsiuhrin tilanne arvioidaan yksilöllisesti ottaen asianmukaisesti huomioon lapsen näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet.

4.   Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten lapsiuhreja on pidettävä puitepäätöksen 2001/220/YOS 2 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisen haavoittuvina.

5.   Jäsenvaltioiden on, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, toteutettava toimenpiteitä lapsiuhrin perheen auttamiseksi ja tukemiseksi tämän direktiivin mukaisten oikeuksien hyödyntämisessä, jos perhe oleskelee asianomaisen jäsenvaltion alueella. Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, sovellettava lapsiuhrin perheeseen puitepäätöksen 2001/220/YOS 4 artiklaa.

20 artikla

Lapsiuhrien suojelu rikostutkinnassa ja rikosoikeudenkäynnissä

1.   Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset nimeävät lapsiuhrille uhrin asemasta asianomaisessa oikeusjärjestelmässä annettujen säännösten mukaisesti erityisedustajan rikostutkintaa ja rikosoikeudenkäyntiä varten, jos vanhempainvastuunkantajat eivät kansallisen lain perusteella voi edustaa lasta heidän ja lapsiuhrin välisen eturistiriidan vuoksi tai jos lapsi on ilman huoltajaa taikka erossa perheestään.

2.   Jäsenvaltion on varmistettava, että lapsiuhri saa viipymättä oikeudellista neuvontaa ja uhrin asemasta asianomaisessa oikeusjärjestelmässä annettujen säännösten mukaisesti oikeudellisen edustajan, myös korvausten hakemista varten. Oikeudellisen neuvonnan ja oikeudellisen edustajan on oltava vähävaraiselle uhrille maksuttomia.

3.   Jäsenvaltion on puolustuksen oikeuksia rajoittamatta toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten tutkinnassa

a)

lapsiuhrin kuulustelu tehdään ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun tosiasiat on ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille;

b)

lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa;

c)

lapsiuhria kuulustelevat tai siihen osallistuvat ammattihenkilöt, joilla on tähän sopiva koulutus;

d)

samat henkilöt hoitavat kaikki lapsiuhrin kuulustelut, jos se on mahdollista ja asianmukaista;

e)

kuulustelujen lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä ja kuulusteluja järjestetään vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä rikostutkinnan ja rikosoikeudenkäynnin kannalta;

f)

lapsiuhrin mukana voi olla hänen oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen henkilön osalta ole tehty päinvastaista päätöstä perustelluista syistä.

4.   Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin liittyvässä tutkinnassa voidaan kaikki lapsiuhrin tai tarvittaessa lapsitodistajan kuulustelut taltioida audiovisuaalisesti ja että audiovisuaalisesti taltioituja kuulusteluja voidaan käyttää todistusaineistona rikosoikeudenkäynnissä asianomaisen valtion kansallisen lain säännösten mukaisesti.

5.   Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskevissa rikosoikeudenkäynneissä voidaan määrätä, että

a)

asia käsitellään suljetuin ovin;

b)

lapsiuhria voidaan kuulla oikeudessa ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloaan, erityisesti asianmukaisen viestintätekniikan avulla.

6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lapsiuhrien edun mukaisesti ja ottaen huomioon muut ehdottoman välttämättömät edut lapsiuhrien yksityisyyden, henkilöllisyyden ja kuvan suojaamiseksi sekä kaiken sellaisen tiedon julkisen levittämisen estämiseksi, joka voisi mahdollistaa heidän tunnistamisensa.

21 artikla

Toimenpiteet hyväksikäyttömahdollisuuksien ja lapsiseksiturismin mainonnan torjumiseksi

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, joilla estetään tai kielletään

a)

sellaisen aineiston levittäminen, jossa mainostetaan mahdollisuutta tehdä 3–6 artiklassa tarkoitettu rikos; ja

b)

sellaisten matkojen järjestäminen muille – tapahtui se kaupallisessa tarkoituksessa tai ei – joiden päämääränä on 3–5 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekeminen.

22 artikla

Ehkäisevät interventio-ohjelmat tai -toimet

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilöt, jotka pelkäävät syyllistyvänsä 3–7 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, voivat tarvittaessa osallistua tehokkaisiin interventio-ohjelmiin tai -toimiin, joilla pyritään arvioimaan ja ehkäisemään sellaisen rikoksenteon riskiä.

23 artikla

Ennaltaehkäisy

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, kuten koulutusta, hillitäkseen ja vähentääkseen kysyntää, joka edistää kaikenlaista lasten seksuaalista riistoa.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava, myös Internetiä hyödyntäen ja tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, tarkoituksenmukaisia toimia, kuten tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä tutkimus- ja koulutusohjelmia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja vähentämään lasten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston uhriksi.

3.   Jäsenvaltioiden on edistettävä säännöllisen koulutuksen järjestämistä viranomaisille, myös kentällä toimiville poliiseille, jotka joutuvat todennäköisesti kosketuksiin seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston lapsiuhrien kanssa, jotta he osaisivat tunnistaa seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston lapsiuhrit ja potentiaaliset lapsiuhrit ja tietäisivät, miten menetellä heidän kanssaan.

24 artikla

Vapaaehtoiset interventio-ohjelmat tai -toimet rikosoikeudenkäynnin aikana tai jälkeen

1.   Rajoittamatta toimivaltaisten oikeusviranomaisten kansallisen lainsäädännön nojalla määräämien interventio-ohjelmien tai -toimien soveltamista jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita interventio-ohjelmia tai -toimia lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten uusimisen riskin ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi. Tällaisten ohjelmien tai toimien on oltava käytettävissä koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan, vankilassa ja sen ulkopuolella, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen interventio-ohjelmien tai -toimien on vastattava seksuaalirikoksiin syyllistyneiden lasten kehitystarpeita.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavat henkilöt voivat osallistua 1 kohdassa tarkoitettuihin interventio-ohjelmiin tai -toimiin:

a)

henkilöt, joita vastaan on käynnistetty rikosoikeudenkäynti 3–7 artiklassa tarkoitetun rikoksen johdosta, ja sellaisin ehdoin, jotka eivät heikennä puolustamisoikeuksia tai oikeudenmukaisen ja puolueettoman oikeudenkäynnin vaatimuksia taikka ole näiden kanssa ristiriidassa, ottaen huomioon varsinkin syyttömyysolettama; ja

b)

henkilöt, jotka on tuomittu 3–7 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden osoittama vaarallisuus ja riski uusia 3–7 artiklassa tarkoitettu rikos arvioidaan, jotta voidaan löytää sopivat interventio-ohjelmat tai -toimet.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 kohdassa tarkoitetut henkilöt, joille on ehdotettu interventio-ohjelmia tai -toimia 4 kohdan mukaisesti,

a)

saavat kaikki tiedot syistä, joiden vuoksi tätä ehdotetaan;

b)

suostuvat osallistumaan ohjelmiin tai toimiin täysin tietoisina kaikista asiaan liittyvistä seikoista;

c)

voivat kieltäytyä osallistumasta ja, kun on kyse tuomituista henkilöistä, ovat tietoisia kieltäytymisen mahdollisista seurauksista.

25 artikla

Lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen vastaiset toimet

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden alueella ylläpidetyt lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät verkkosivut poistetaan ripeästi, ja pyrittävä siihen, että niiden alueen ulkopuolella ylläpidetyt vastaavat verkkosivut saadaan poistatettua.

2.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia, joilla estetään niiden alueella olevien Internetin käyttäjien pääsy lapsipornografiaa sisältäville tai levittäville verkkosivuille. Nämä toimet on toteutettava avoimia menettelyjä noudattaen ja samalla on riittävin suojatoimin varmistettava erityisesti, että rajoittaminen on rajattu ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen ja että käyttäjille ilmoitetaan rajoittamisen syistä. Suojatoimiin on kuuluttava myös muutoksenhakuoikeus.

26 artikla

Puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaaminen

Korvataan puitepäätös 2004/68/YOS tämän direktiivin hyväksymiseen osallistuvien jäsenvaltioiden osalta rajoittamatta kuitenkaan näiden jäsenvaltioiden velvollisuutta noudattaa määräaikoja, joihin mennessä puitepäätös on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tämän direktiivin hyväksymiseen osallistuvien jäsenvaltioiden osalta viittauksia puitepäätökseen 2004/68/YOS pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

27 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2013.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina säännökset, joilla niille tässä direktiivissä asetetut velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.   Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

28 artikla

Raportointi

1.   Komissio antaa viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2015 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2.   Komissio antaa viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2015 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 25 artiklassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanoa.

29 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

30 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SZPUNAR


(1)  EUVL C 48, 15.2.2011, s. 138.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 27. lokakuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, hyväksytty 15. marraskuuta 2011.

(3)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  EUVL L 13, 20.1.2004, s. 44.

(6)  EYVL L 82, 22.3.2001, s. 1.

(7)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 42.

(8)  EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.

(9)  EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1.

(10)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49.

(11)  EUVL L 49, 17.2.2007, s. 30.

(12)  EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42.

(13)  EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1320/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006 Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. NALEWAJK


(1)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä transkriptio venäjän kielestä

[suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi (valko-venäjäksi)

Nimi (venäjäksi)

Syntymäpaikka ja -aika

Asema

”1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich [Bandarenka Sjarhei Uladzimiravitš]

Bondarenko Sergei Vladimirovich [Bondarenko Sergei Vladimirovitš]

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Osoite: Pervomaiski-alueen hallinnon lakiosasto, Tšornogo K. 5, toimisto 417

Puh. +375 17 2800264

Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi 24. marraskuuta 2011 rangaistuksen Ales Bjaljatskille, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen Vjasnan päällikkö, FIDH:n varapuheenjohtaja. Oikeudenkäynti toteutettiin selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisella tavalla.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti niitä, jotka kärsivät tukahduttamistoimista 19.12.2010 pidettyjen vaalien yhteydessä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista.

2.

Saikouski Uladzimir [Saikouski Uladzimir]

Saikovski Vladimir [Saikovski Vladimir]

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Osoite: Pervomaiski-alueen hallinnon lakiosasto, Tšornogo K. 5, toimisto 417

Puh. +375 17 2800264

Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä. Toimi oikeudenkäynnissä Ales Bjaljatskia vastaan, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen Vjasnan päällikkö, FIDH:n varapuheenjohtaja. Syyttäjän oikeudenkäynnissä esittämä syytös oli selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoitu ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti niitä, jotka kärsivät tukahduttamistoimista 19.12.2010 pidettyjen vaalien yhteydessä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista.”


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1321/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten, jotka vaikuttavat myös asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (2) liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin, huomioon ottamiseksi.

(2)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3030/93 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 17 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liite I seuraavasti:

Korvataan liite I seuraavasti:

LIITE I

SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET  (1)

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan kuvauksen perusteella.

2.

Luokkiin 1–114 kuuluvien, Kiinasta peräisin olevien tuotteiden perusainetta koskevien yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa näitä tuotteita pidetään yksinomaan villasta tai hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta koostuvina.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2012

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, ulkoilupuserot ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

josta akryylia

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

joista: puuvillavakosamettia

 

 

5801 22 00

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

24,3 paria

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6211 20 00

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

 

 

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

 

 

5407 20 19

35

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

 

 

5203 00 00

53

Lintuniisikankaat

 

 

5803 00 10

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5507 00 00

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

 

 

5805 00 00

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat;

kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

17 paria

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

30,4 paria

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Teltat

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

 

 

ex 5607 90 90

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Ilmapatjat, kangasta

 

 

6306 40 00

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

 

 

6306 90 00

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

 

 

6307 10 90

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

 

 

ex 5607 90 90

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

 

 

ex 6305 90 00

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Muuntokatkokuidut

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 40 00

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5110 00 00

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

 

 

5308 90 90

132

Paperilanka

 

 

5308 90 50

133

Hamppulanka

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalloitu lanka

 

 

5605 00 00

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5113 00 00

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

 

 

5809 00 00

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6301 90 90

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

ex 5607 90 20

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

kookoskuitulanka

 

 

5308 10 00

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

 

 

5702 20 00

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 11

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

6305 10 10

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

 

 

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

 

 

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

ex 6213 90 00

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

LIITE I A

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2012

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Sideharso ja sideharsotavarat vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

 

 

3005 90 31

LIITE I B

1.

Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tekstiiliraaka-aineet (luokat 128 ja 154), muut kuin villasta ja hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta valmistetut tekstiilituotteet sekä luokkien 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A ja 127 B tekokuidut, filamentit ja langat.

2.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan ja vastaavan kuvauksen perusteella.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ”vauvanvaatteet” tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2012

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I

ex 20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat ja tuftatut tekstiilikankaat

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 118 kuuluvat

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

RYHMÄ II

ex 12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, jakut ja bleiserit, ei kuitenkaan hupputakit

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin silkkiä tai jätesilkkiä

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

3,9

257

ex 6107 29 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6108 39 00

ex 27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin ex 10 ja ex 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan ex 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Verryttelypuvut, neulosta

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 kudotuista kankaista valmistetut vaatteet, muut kuin luokkiin ex 14 ja ex 15 kuuluvat

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Nimikkeiden 5903 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet ja hiihtopuvut, neulosta

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

RYHMÄ III A

ex 38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, kudotut, muut kuin neulotut

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Matot, solmitut, myös sovitetut

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan ex 58, 142 ja 151 B kuuluvat

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan ex 62 ja 137 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat;

kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkaan ex 63 kuuluvat

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Vuode- ja matkahuovat, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6301 10 00

RYHMÄ III B

ex 10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

17 paria

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Uimapuvut

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 159 kuuluvat

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, muille kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Teltat

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan ex 100 kuuluvat kankaat

ex 5907 00 00

ex 100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Ilmapatjat, kangasta

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin ex 113 ja ex 114 kuuluvat

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tekniseen käyttöön tarkoitetut kankaat ja tavarat, muut kuin luokkaan 136 kuuluvat

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

 

 

ex 5607 90 90

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

 

 

ex 6305 90 00

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Lanka, (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Muuntokatkokuidut

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Lanka, (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, yksinkertainen lanka, viskoosia, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat, selluloosa-asetaattia

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 40 00

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5110 00 00

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

 

 

5308 90 90

132

Paperilanka

 

 

5308 90 50

133

Hamppulanka

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalloitu lanka

 

 

5605 00 00

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5113 00 00

136 A

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin luokkaan 136A kuuluvat

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

 

 

5809 00 00

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6301 90 90

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

ex 5607 90 20

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

kookoskuitulanka

 

 

5308 10 00

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

 

 

5702 20 00

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 11

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

6305 10 10

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

 

 

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vaatteet, neulosta, ei kuitenkaan luokkiin ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ja 156 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

 

 

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

ex 6213 90 00

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ja 159 kuuluvat

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Huom.: Tämä koskee ainoastaan luokkia 1–114 lukuun ottamatta Venäjän federaatiota ja Serbiaa, joiden osalta se koskee luokkia 1–161.

(2)  Sovelletaan ainoastaan Kiinasta peräisin olevaan tuontiin.


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1322/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten, jotka vaikuttavat myös asetuksen (ETY) N:o 517/94 (2) liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin, huomioon ottamiseksi.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 517/94 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liite I seuraavasti:

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

A.   SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex” -tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

2.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

3.

Ilmaisulla ”vauvanvaatteet” tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2012

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, pusakat ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

josta akryylia

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

joista puuvillavakosamettia

 

 

5801 22 00

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

24,3 paria

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6211 20 00

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

 

 

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

 

 

5407 20 19

35

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttia, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

 

 

5203 00 00

53

Lintuniisikankaat

 

 

5803 00 10

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5507 00 00

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

 

 

5805 00 00

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62

kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

17 paria

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

30,4 paria

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Teltat

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

 

 

ex 5607 90 90

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Ilmapatjat, kangasta

 

 

6306 40 00

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

 

 

6306 90 00

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

 

 

6307 10 90

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

 

 

ex 5607 90 90

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

 

 

ex 6305 90 00

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Muuntokatkokuidut

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

 

 

5105 40 00

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5110 00 00

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

 

 

5308 90 90

132

Paperilanka

 

 

5308 90 50

133

Hamppulanka

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalloitu lanka

 

 

5605 00 00

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

 

 

5113 00 00

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

 

 

5809 00 00

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

 

 

ex 6301 90 90

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

ex 5607 90 20

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kookoskuitulanka

 

 

5308 10 00

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

lattianpäällysteet kookoskuitua

 

 

5702 20 00

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

 

 

5602 10 11

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

 

 

6305 10 10

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

 

 

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstiilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

 

 

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

 

 

ex 6213 90 00

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   ASETUKSEN 1 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT MUUT TEKSTIILITUOTTEET

Yhdistetyn nimikkeistön koodit

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1323/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2012 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 6 kohdan sekä 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 517/94 vahvistettiin tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset, jotka jaetaan ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteella.

(2)

Asetuksen nojalla voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää muita jakomenetelmiä, jakaa kiintiöitä eriin tai varata osa erityisestä määrällisestä rajoituksesta hakemuksille, joiden tueksi esitetään näyttö aiemmasta tuontitoiminnasta.

(3)

Vuodeksi 2012 vahvistettujen kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt olisi hyväksyttävä ennen kiintiövuoden alkua, jotta kaupan jatkuvuus ei häiriintyisi aiheettomasti.

(4)

Aiempina vuosina hyväksytyt toimenpiteet, muun muassa ne, jotka sisältyvät neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2011 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta 9 päivänä joulukuuta 2010 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1159/2010 (2), ovat osoittautuneet tyydyttäviksi, ja vastaavat säännöt olisi tästä syystä vahvistettava vuodeksi 2012.

(5)

Mahdollisimman monien talouden toimijoiden tyydyttämiseksi on aiheellista muuttaa ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukainen jakomenetelmä joustavammaksi määrittämällä enimmäismäärät, jotka kyseisen menetelmän perusteella voidaan kullekin toimijalle jakaa.

(6)

Kaupan jatkuvuuden ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi toimijoiden olisi sallittava esittää vuoden 2012 ensimmäinen tuontilupahakemus samalle määrälle, jonka ne toivat vuonna 2011.

(7)

Kiintiömäärien käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti toimijan, joka on käyttänyt vähintään puolet jo myönnetystä määrästä, olisi saatava hakea uutta määrää edellyttäen, että kiintiöissä on käyttämättömiä määriä.

(8)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi tuontilupien olisi oltava voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään vuoden loppuun. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lisenssejä vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet komissiolta ilmoituksen siitä, että määriä on käytettävissä, ja ainoastaan, jos toimija pystyy esittämään näytön sopimuksen olemassaolosta ja vakuuttamaan, ellei päinvastaisesta ole nimenomaan säädetty, ettei ole jo saanut tämän asetuksen mukaista yhteisön tuontilupaa kyseessä oleville luokille ja maille. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus jatkaa sellaisten lisenssien voimassaoloaikaa tuojien hakemuksesta kolmella kuukaudella ja enintään 31 päivään maaliskuuta 2013, joiden kohteena olevista määristä vähintään puolet on käytetty hakuajankohtaan mennessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteessä IV mainittujen, tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavien määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt vuodeksi 2012.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio on vastaanottanut jäsenvaltioiden ilmoitukset yksittäisten toimijoiden hakemuksista, eivätkä niiden määrät saa ylittää kullekin toimijalle liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2012 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin asianomaisen kolmannen maan osalta todistaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuoneensa vuodeksi 2011 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä suuremmat määrät.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2011 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

3 artikla

Tuojat, jotka ovat jo käyttäneet vähintään 50 prosenttia tämän asetuksen mukaisesti niille myönnetyistä määristä, voivat tehdä uuden samaa luokkaa ja samaa alkuperämaata koskevan hakemuksen määrille, jotka eivät saa ylittää liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa anottujen tuontilupien kohteena olevat määrät komissiolle 9 päivästä tammikuuta 2012 klo 10.00 alkaen.

Ensimmäisessä alakohdassa annettu kellonaika tarkoittaa Brysselin aikaa.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset myöntävät luvat vasta sen jälkeen, kun komissio on asetuksen (EY) N:o 517/94 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut, että määriä on käytettävissä tuontiin.

Ne antavat luvan ainoastaan, jos toimija

a)

osoittaa, että tavaroiden toimittamista koskeva sopimus on olemassa ja

b)

todistaa kirjallisesti, että kyseisten luokkien ja maiden osalta

i)

toimijalle ei ole jo myönnetty tuontilupaa tämän asetuksen nojalla, tai

ii)

toimijalle on myönnetty lupa tämän asetuksen nojalla, mutta se on käyttänyt vähintään 50 prosenttia sen kohteena olevista määristä.

3.   Tuontiluvat ovat voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2012.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin tuojan pyynnöstä pidentää kolmella kuukaudella lupia, joiden kohteena olevista määristä on pyynnön esittämisajankohtana käytetty vähintään 50 prosenttia. Tällainen pidennys ei voi missään olosuhteissa jatkua pidempään kuin 31 päivään maaliskuuta 2013.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUVL L 326, 10.12.2010, s. 25.


LIITE I

Asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärät

Maa

Ryhmä

Yksikkö

Enimmäismäärä

Valko-Venäjä

1

kilogrammaa

20 000

2

kilogrammaa

80 000

3

kilogrammaa

5 000

4

kappaletta

20 000

5

kappaletta

15 000

6

kappaletta

20 000

7

kappaletta

20 000

8

kappaletta

20 000

15

kappaletta

17 000

20

kilogrammaa

5 000

21

kappaletta

5 000

22

kilogrammaa

6 000

24

kappaletta

5 000

26/27

kappaletta

10 000

29

kappaletta

5 000

67

kilogrammaa

3 000

73

kappaletta

6 000

115

kilogrammaa

20 000

117

kilogrammaa

30 000

118

kilogrammaa

5 000

Pohjois-Korea

1

kilogrammaa

10 000

2

kilogrammaa

10 000

3

kilogrammaa

10 000

4

kappaletta

10 000

5

kappaletta

10 000

6

kappaletta

10 000

7

kappaletta

10 000

8

kappaletta

10 000

9

kilogrammaa

10 000

12

paria

10 000

13

kappaletta

10 000

14

kappaletta

10 000

15

kappaletta

10 000

16

kappaletta

10 000

17

kappaletta

10 000

18

kilogrammaa

10 000

19

kappaletta

10 000

20

kilogrammaa

10 000

21

kappaletta

10 000

24

kappaletta

10 000

26

kappaletta

10 000

27

kappaletta

10 000

28

kappaletta

10 000

29

kappaletta

10 000

31

kappaletta

10 000

36

kilogrammaa

10 000

37

kilogrammaa

10 000

39

kilogrammaa

10 000

59

kilogrammaa

10 000

61

kilogrammaa

10 000

68

kilogrammaa

10 000

69

kappaletta

10 000

70

paria

10 000

73

kappaletta

10 000

74

kappaletta

10 000

75

kappaletta

10 000

76

kilogrammaa

10 000

77

kilogrammaa

5 000

78

kilogrammaa

5 000

83

kilogrammaa

10 000

87

kilogrammaa

8 000

109

kilogrammaa

10 000

117

kilogrammaa

10 000

118

kilogrammaa

10 000

142

kilogrammaa

10 000

151A

kilogrammaa

10 000

151B

kilogrammaa

10 000

161

kilogrammaa

10 000


LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista lisenssejä myöntävistä viranomaistahoista

1.   Itävalta

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgia

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Kypros

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Tšekki

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Tanska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Viro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Suomi

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Ranska

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Saksa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Kreikka

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Unkari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irlanti

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italia

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Latvia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Liettua

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxemburg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Alankomaat

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Puola

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugali

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Romania

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovakia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Espanja

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Ruotsi

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Yhdistynyt kuningaskunta

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1324/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1067/2008 säännöksistä poikkeamisesta vuoden 2012 osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta 30 päivänä lokakuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1067/2008 (2) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että muiden kolmansien maiden alakiintiö III jaetaan neljään kolmikuukautiseen osajaksoon, jotka kattavat muun muassa osajakson nro 1, joka alkaa 594 597 tonnin määrältä 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 30 päivänä maaliskuuta, sekä osajakson nro 2, joka alkaa 594 597 tonnin määrältä 1 päivänä huhtikuuta ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta.

(2)

Kun otetaan huomioon markkinatilanne, osajakso nro 1 ja osajakso nro 2 olisi unionin markkinoiden viljahankintojen helpottamiseksi vuonna 2012 yhdistettävä yhdeksi osajaksoksi, joka kattaa osajaksojen nro 1 ja nro 2 yhteenlasketun määrän eli 1 189 194 tonnia.

(3)

Sen vuoksi asetuksesta (EY) N:o 1067/2008 olisi poikettava vuoden 2012 osalta.

(4)

Jotta tuontitodistusten myöntämismenettelyä voidaan hallinnoida tehokkaasti 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen, tämän asetuksen on tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, vuonna 2012 osajakso nro 1 alkaa 1 päivänä tammikuuta 2012 ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2012 ja kattaa 1 189 194 tonnia.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 3 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetään, osajakso nro 2 poistetaan vuodelta 2012.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/66


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1325/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista kannetaan lisätullia

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan b alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 (2) säädetään sen liitteessä XVIII lueteltujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (4) 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2008, 2009 ja 2010 saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella olisi mukautettava määrää, josta alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista aletaan kantaa lisätullia.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 543/2011 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liite XVIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.


LIITE

”LIITE XVIII

LISÄTUONTITULLIT: IV OSASTON I LUVUN 2 JAKSO

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Kynnystaso (tonnia)

78.0015

0702 00 00

Tomaatit

1. lokakuuta – 31. toukokuuta

481 762

78.0020

1. kesäkuuta – 30. syyskuuta

44 251

78.0065

0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta – 31. lokakuuta

92 229

78.0075

1. marraskuuta – 30. huhtikuuta

55 270

78.0085

0709 90 80

Artisokat

1. marraskuuta – 30. kesäkuuta

11 620

78.0100

0709 90 70

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

54 760

78.0110

0805 10 20

Appelsiinit

1. joulukuuta – 31. toukokuuta

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

99 128

78.0155

0805 50 10

Sitruunat

1. kesäkuuta – 31. joulukuuta

340 920

78.0160

1. tammikuuta – 31. toukokuuta

90 108

78.0170

0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

21. heinäkuuta – 20. marraskuuta

80 588

78.0175

0808 10 80

Omenat

1. tammikuuta – 31. elokuuta

701 247

78.0180

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

64 981

78.0220

0808 20 50

Päärynät

1. tammikuuta – 30. huhtikuuta

230 148

78.0235

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

35 573

78.0250

0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta – 31. heinäkuuta

5 794

78.0265

0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

21. toukokuuta – 10. elokuuta

30 783

78.0270

0809 30

Persikat, myös nektariinit

11. kesäkuuta – 30. syyskuuta

5 613

78.0280

0809 40 05

Luumut

11. kesäkuuta – 30. syyskuuta

10 293”


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1326/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/70


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1327/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla 14 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 533/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 533/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 533/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2012-31.3.2012 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/72


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1328/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 539/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 539/2007 avataan muna- ja ovalbumiinialan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuuta 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 539/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2012-31.3.2012 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/74


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1329/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1385/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2012-31.3.2012 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(prosenttia)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/76


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1330/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2398/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Israelista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1384/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012, määrät ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4092, koskevien todistusten osalta. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1384/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2012 sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 40.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2012-31.3.2012 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(prosenttia)

IL1

09.4092

77,639751


PÄÄTÖKSET

17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/78


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/845/YUTP,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan ja 31 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2010 tiettyjen palestiinalaisten tilapäistä vastaanottamista Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskevan päätöksen 2010/694/YUTP (1), jolla jatkettiin kyseisille palestiinalaisille myönnettyjen, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamista Euroopan unionin jäsenvaltioissa 21 päivänä toukokuuta 2002 hyväksytyssä yhteisessä kannassa 2002/400/YUTP (2) tarkoitettujen jäsenvaltioiden alueelle saapumista ja siellä oleskelua koskevien kansallisten lupien voimassaoloaikaa 12 kuukaudella.

(2)

Neuvosto katsoo yhteisen kannan 2002/400/YUTP soveltamisen arvioinnin perusteella, että näiden lupien voimassaoloaikaa on tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen 12 kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2002/400/YUTP 2 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot jatkavat mainitun yhteisen kannan 3 artiklan mukaisesti alueelleen saapumista ja siellä oleskelua varten myönnettyjen kansallisten lupien voimassaoloaikaa 12 kuukaudella.

2 artikla

Neuvosto arvioi yhteisen kannan 2002/400/YUTP soveltamista kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. NALEWAJK


(1)  EUVL L 303, 19.11.2010, s. 13.

(2)  EYVL L 138, 28.5.2002, s. 33.


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/79


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS ATALANTA/5/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/2/2009 sekä osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin sotilasoperaatiolle, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/3/2009 muuttamisesta

(2011/846/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen Atalanta/2/2009 (2) sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen Atalanta/3/2009 (3) ja sen lisäyksen (4),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin operaation komentaja piti joukkojen muodostamista käsittelevän kokouksen 16 päivänä joulukuuta 2008.

(2)

Serbian tekemän Atalanta-operaatioon osallistumista koskevan tarjouksen, Euroopan unionin operaation komentajan suosituksen ja Euroopan unionin sotilaskomitean lausunnon perusteella Serbian osallistuminen olisi hyväksyttävä.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan N:o 22 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen Atalanta/2/2009 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

Joukkojen muodostamis- ja miehityskokousten sekä Euroopan unionin operaation komentajan ja Euroopan unionin sotilaskomitean suositusten perusteella hyväksytään Norjan, Kroatian, Montenegron, Ukrainan ja Serbian osallistuminen Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta).”

2 artikla

Korvataan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen Atalanta/3/2009 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUVL L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  EUVL L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  EUVL L 119, 14.5.2009, s. 40.


LIITE

”LIITE

LUETTELO 2 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA VALTIOISTA

Norja

Kroatia

Montenegro

Ukraina

Serbia”.


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/81


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/847/YUTP,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tiettyihin Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 25 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/639/YUTP Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätöksen 2010/639/YUTP liitteessä III A olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä.

(3)

Päätöksen 2010/639/YUTP liite III A olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt päätöksen 2010/639/YUTP liitteessä III A olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. NALEWAJK


(1)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 18.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä transkriptio venäjän kielestä

[suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi

(valko-venäjäksi)

Nimi

(venäjäksi)

Syntymäpaikka ja -aika

Asema

”1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich [Bandarenka Sjarhei Uladzimiravitš]

Bondarenko Sergei Vladimirovich [Bondarenko Sergei Vladimirovitš]

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Osoite: Pervomaiski-alueen hallinnon lakiosasto, Tšornogo K. 5, toimisto 417

Puh. +375 17 2800264

Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimen tuomari. Määräsi 24. marraskuuta 2011 rangaistuksen Ales Bjaljatskille, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen Vjasnan päällikkö, FIDH:n varapuheenjohtaja. Oikeudenkäynti toteutettiin selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisella tavalla.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti niitä, jotka kärsivät tukahduttamistoimista 19.12.2010 pidettyjen vaalien yhteydessä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista.

2.

Saikouski Uladzimir [Saikouski Uladzimir]

Saikovski Vladimir [Saikovski Vladimir]

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Osoite: Pervomaiski-alueen hallinnon lakiosasto, Tšornogo K. 5, toimisto 417

Puh. +375 17 2800264

Minskin Pervomaiski-alueen tuomioistuimen virallinen syyttäjä. Toimi oikeudenkäynnissä Ales Bjaljatskia vastaan, joka on eräs huomattavimmista ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen Vjasnan päällikkö, FIDH:n varapuheenjohtaja. Syyttäjän oikeudenkäynnissä esittämä syytös oli selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoitu ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

Bjaljatski puolusti ja avusti aktiivisesti niitä, jotka kärsivät tukahduttamistoimista 19.12.2010 pidettyjen vaalien yhteydessä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista.”


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/83


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/848/YUTP,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 20 päivänä joulukuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/788/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/788/YUTP Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa koskevan päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustettu turvallisuusneuvoston komitea on 12 päivänä lokakuuta ja 28 päivänä marraskuuta 2011 saattanut ajan tasalle luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2010/788/YUTP liite olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. NALEWAJK


(1)  EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

Nimi

Peitenimet

Syntymäaika ja -paikka

Tunnistamistiedot

Perusteet

Nimeämispäivä

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

1.1.1964

Ntoken kylä,

Ntenjerun hallintoalue,

Kayungan alue,

Uganda

Ugandalainen

Allied Democratic Forces (ADF) -ryhmän päällikkö

Komentaja, Allied Democratic Forces;

Avoimista lähteistä saatujen tietojen ja virallisten tietojen, mm. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän raporttien mukaan Jamil Mukulu on Allied Democratic Forces (ADF) -ryhmän sotilasjohtaja. ADF on ulkomainen, Kongossa toimiva aseellinen ryhmä, joka estää turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua taistelijoiden aseistariisuntaa, vapaaehtoista kotiuttamista ja uudelleensijoittamista.

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan Jamil Mukulu on ollut Kongon alueella toimivan aseellisen ryhmän ADF:n johtajana ja toimittanut sille materiaalista tukea.

Monien lähteiden, mm. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän raporttien mukaan Jamil Mukulu on myös edelleen vaikuttanut ADF:n politiikkaan, toimittanut sille rahoitusta ja johtanut sen joukkojen toimintaa kentällä, mukaan lukien kansainvälisiin terroristiverkkoihin pidettyjen yhteyksien valvonta.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4.4.1976

Walikalen alue,

Kongon demokraattinen tasavalta

Kongolainen

Komentaja, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka -ryhmä

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka -ryhmän poliittisen siiven komentaja, on aseistariisuntaa, demobilisointia ja sopeuttamista estävän kongolaisen aseellisen ryhmän poliittinen johtaja. Mayi Mayi Sheka on Kongossa toimiva puolisotilaallinen ryhmä, joka toimii Walikalen alueella itäisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitsevista tukikohdistaan käsin.

Mayi Mayi Sheka -ryhmä on tehnyt hyökkäyksiä itäisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitseviin kaivoksiin, mm. vallannut Bisiyen kaivoksia ja harjoittanut kiristystä paikallisia asukkaita kohtaan.

Ntabo Ntaberi Sheka on lisäksi syyllistynyt vakaviin, myös lapsiin kohdistuviin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Hän suunnitteli ja määräsi Walikalen alueella 30.7.–2.8.2010 toteutetut hyökkäykset tarkoituksena rangaista paikallista väestöä, jota syytettiin yhteistyöstä Kongon hallituksen joukkojen kanssa. Hyökkäysten aikana lapsia raiskattiin ja siepattiin, heitä määrättiin pakkotyöhön ja kohdeltiin julmasti, epäinhimillisesti ja halventavasti. Mayi Mayi Sheka -puolisotilaallinen ryhmä myös värvää pakolla poikia, ja sen riveissä on lapsia värväyskampanjoiden tuloksena.

28.11.2011


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/85


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EULEX/2/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

Kosovossa (1) toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation, EULEX KOSOVO, operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta

(2011/849/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, 4 päivänä helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisessä toiminnassa 2008/124/YUTP valtuutetaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukaisesti tekemään Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation, jäljempänä ’EULEX KOSOVO’, poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2010 päätöksen 2010/322/YUTP (3), jolla EULEX KOSOVOn voimassaoloa jatkettiin 14 päivään kesäkuuta 2012.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea nimitti unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta tekemällään päätöksellä 2010/431/YUTP (4) Xavier BOUT DE MARNHACin EULEX KOSOVOn operaation johtajaksi 15 päivästä lokakuuta 2010.

(4)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea jatkoi päätöksellä 2011/688/CFSP (5) Xavier BOUT DE MARNHACin toimeksiantoa EULEX KOSOVOn operaation johtajana 14 päivään joulukuuta 2011.

(5)

Korkea edustaja ehdotti 9 päivänä joulukuuta 2011 Xavier BOUT DE MARNHACin toimeksiannon jatkamista EULEX KOSOVOn operaation johtajana 14 päivään kesäkuuta 2012,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jatketaan Xavier BOUT DE MARNHACin toimeksiantoa EULEX KOSOVOn operaation johtajana 14 päivään kesäkuuta 2012.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2011.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) mukaisesti.

(2)  EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  EUVL L 145, 11.6.2010, s. 13.

(4)  EUVL L 202, 4.8.2010, s. 10.

(5)  EUVL L 270, 15.10.2011, s. 32.


17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/86


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2011,

tietojenvaihtojärjestelmästä ja ilmanlaatua koskevien tietojen raportoinnista annettuja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2004/107/EY ja 2008/50/EY koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9068)

(2011/850/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/107/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY (2) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/107/EY vahvistetaan tiettyyn päivämäärään mennessä saavutettavat tavoitearvot, määritetään yhteiset menetelmät ja perusteet lueteltujen epäpuhtauksien arvioimiseksi, vahvistetaan tiedot, jotka on toimitettava komissiolle, ja varmistetaan, että yleisölle annetaan asianmukaista tietoa epäpuhtauksien pitoisuustasoista. Direktiivin mukaan on otettava käyttöön yksityiskohtaisia järjestelyjä ilmanlaatua koskevien tietojen toimittamiseksi.

(2)

Direktiivissä 2008/50/EY määritetään kehys ilmanlaadun arviointia ja hallintaa varten. Direktiivissä säädetään, että on vahvistettava ilmanlaatua koskevat tiedot ja aikataulut, joiden mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset tiedot ilmanlaatua koskevien tietojen raportoimista ja vaihtamista varten. Siinä säädetään myös, että on yksilöitävä tavat, joilla yhdenmukaistetaan tällaisten tietojen raportointia ja vaihtoa.

(3)

Ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta 27 päivänä tammikuuta 1997 tehdyssä neuvoston päätöksessä 97/101/EY (3) luetellaan ilmanlaatua koskevat tiedot, jotka jäsenvaltioiden on annettava tietojen vaihtamista silmällä pitäen.

(4)

Direktiivissä 2008/50/EY säädetään, että päätös 97/101/EY kumotaan tietojen toimittamista ja raportoimista koskevien täytäntöönpanotoimien voimaantuloa seuraavan toisen kalenterivuoden lopusta. Näin ollen päätöksen 97/101/EY säännökset olisi otettava huomioon tässä päätöksessä.

(5)

Tämän päätöksen soveltamisala kattaa ilmanlaadun arviointia koskevan vuosittaisen raportoinnin ja tietojen toimittamisen tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista ja ohjelmista, joista säädetään tällä hetkellä järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista 20 päivänä helmikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/224/EY (4) ja neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/461/EY (5). Näin ollen kyseiset päätökset olisi kumottava unionin lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden nimissä.

(6)

Komission olisi luotava Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella internetpohjainen ilmanlaatuportaalin käyttöliittymä, jonka kautta jäsenvaltiot toimittavat ilmanlaatua koskevia tietoja ja yleisö voi tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin ympäristötietoihin.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot standardoidussa ja konelukuisessa muodossa, jotta yhtenäistetään toimitettua tietomäärää, maksimoidaan kyseisten tietojen hyödyllisyys ja kevennetään hallinnollista taakkaa. Komission olisi luotava Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella tällainen standardoitu konelukuinen muoto Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (6) vaatimuksien mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ja virheiden mahdollisuuden pienentämiseksi käytettävä ilmanlaatuportaalissa olevaa sähköistä, internetpohjaista välinettä toimittaessaan tietoja. Välineen avulla olisi tarkastettava tietojen johdonmukaisuus ja laatu sekä yhdistettävä ensisijaiset tiedot. Mikäli päätöksessä edellytetään, että tiedot on toimitettava yhdistetyssä muodossa, yhdistäminen olisi toteutettava välineen avulla. Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää välinettä riippumatta siitä, toimittavatko ne ilmanlaatua koskevia tietoja komissiolle raportointivelvoitteen täyttämiseksi vai ilmanlaatua koskevien tietojen vaihtamiseksi.

(9)

Euroopan ympäristökeskuksen olisi tarvittaessa avustettava komissiota ilmanlaatuportaalin hallinnoimisessa ja sellaisen välineen kehittämisessä, jolla taataan tietojen johdonmukaisuus ja laatu sekä yhdistetään ensisijaiset tiedot. Euroopan ympäristökeskuksen olisi erityisesti avustettava komissiota tietovaraston valvonnassa sekä sen selvittämisessä, noudattavatko jäsenvaltiot niille direktiiveissä 2004/107/EY ja 2008/50/EY asetettuja velvoitteita.

(10)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi kerättävä, vaihdettava ja arvioitava ilmanlaatua koskevia ajantasaisia tietoja saadakseen paremmin tietoa ilman epäpuhtauksien vaikutuksista ja kehittääkseen asianmukaista politiikkaa. Ilmanlaatua koskevien ajantasaisten tietojen käsittelyn ja vertailun helpottamiseksi ajantasaiset tiedot olisi viipymättä toimitettava komissiolle samassa standardoidussa muodossa kuin validoidut tiedot kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun nämä tiedot on asetettu yleisön saataville.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yhdenmukaisia ilmanlaatua käsittelevän komitean lausunnon kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

LUKU I

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan direktiivien 2004/107/EY ja 2008/50/EY täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat:

a)

jäsenvaltioiden velvollisuutta raportoida ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta;

b)

jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa, joka koskee verkostoja ja asemia sekä sellaisilla asemilla toteutettuja ilmanlaadun mittauksia, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet olemassa olevien asemien välistä tietojenvaihtoa varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sekä direktiivin 2004/107/EY 2 artiklassa, direktiivin 2007/2/EY 3 artiklassa ja direktiivin 2008/50/EY 2 artiklassa ja liitteessä VII vahvistetuissa määritelmissä tarkoitetaan:

1)

’asemalla’ paikkaa, jossa tehdään mittauksia tai otetaan näytteitä yhdessä tai useammassa näytteenottopaikassa samassa, noin 100 neliökilometrin alueella sijaitsevassa paikassa;

2)

’verkostolla’ organisaatiorakennetta, joka arvioi ilmanlaatua tekemällä mittauksia yhdellä tai useammalla asemalla;

3)

’mittauskonfiguraatiolla’ teknisiä laitteita, joita käytetään jonkin epäpuhtauden tai jonkin sen sisältämän aineen mittaamiseksi jollakin tietyllä asemalla;

4)

’mittaustiedoilla’ jonkin tietyn epäpuhtauden ilmassa olevia pitoisuuksia tai laskeumia koskevia tietoja, jotka on saatu mittauksien avulla;

5)

’mallintamistiedoilla’ jonkin tietyn epäpuhtauden ilmassa olevia pitoisuuksia tai laskeumia koskevia tietoja, jotka on saatu fyysisen todellisuuden numeerisen simuloinnin avulla;

6)

’objektiivisilla arviointitiedoilla’ jonkin tietyn epäpuhtauden ilmassa olevia pitoisuuksia tai laskeumia koskevia tietoja, jotka on saatu asiantuntija-analyysin ja mahdollisesti tilastollisten välineiden avulla;

7)

’ensisijaisilla tiedoilla’ jonkin tietyn epäpuhtauden ilmassa olevia pitoisuuksia tai laskeumia koskevia tietoja tässä päätöksessä huomioon otetun suurimman aikaresoluution osalta;

8)

’ensisijaisilla ajantasaisilla arviointitiedoilla’ ensisijaisia tietoja, jotka on kerätty noudattaen kunkin epäpuhtauksien arviointimenetelmän kannalta asianmukaista frekvenssiä ja jotka on viipymättä asetettu yleisön saataville;

9)

’ilmanlaatuportaalilla’ internetsivustoa, jota komissio hallinnoi Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella ja jonka välityksellä annetaan tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvää tietoa, tietovarasto mukaan luettuna;

10)

’tietovarastolla’ tietojärjestelmää, joka on yhteydessä ilmanlaatuportaaliin ja jota Euroopan ympäristökeskus hallinnoi; tietovarasto sisältää ilmanlaatua koskevia tietoja ja tietoja, joita kansalliset tietojen raportoinnista ja vaihdosta vastaavat pisteet ovat toimittaneet jäsenvaltioiden valvonnassa;

11)

’tietotyypillä’ kuvaajaa, jonka avulla luokitellaan eri tarkoituksiin käytettäviä vastaavia tietoja, kuten tämän päätöksen liitteessä II olevassa A osassa selvitetään;

12)

’ympäristötavoitteella’ ilmanlaatua koskevaa tavoitetta, joka on tarkoitus saavuttaa tietyn ajanjakson aikana tai, mikäli mahdollista, tietyn ajanjakson aikana taikka pitkällä aikavälillä, kuten direktiiveissä 2004/107/EY ja 2008/50/EY säädetään.

LUKU II

TIETOJEN TOIMITTAMISPROSESSIA JA LAADUNVALVONTAPROSESSIA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

3 artikla

Ilmanlaatuportaali ja tietovarasto

1.   Komission on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietovarasto ja annettava se käyttöön ilmanlaatuportaalin (jäljempänä ’portaalin’) kautta.

2.   Jäsenvaltioiden on 5 artiklan mukaisesti toimitettava tietovarastoon tiedot, joita käytetään tietojen raportointiin ja vaihtoon.

3.   Euroopan ympäristökeskus hallinnoi tietovarastoa.

4.   Yleisöllä on oikeus tutustua maksutta tietovarastoon.

5.   Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä henkilö, joka vastaa, tai henkilöt, jotka vastaavat jäsenvaltion nimissä kaikkien raportoitujen ja vaihdettujen tietojen toimittamisesta tietovarastoon. Ainoastaan nimetyt henkilöt voivat asettaa saataville raportoitavia tai vaihdettavia tietoja.

6.   Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 5 kohdassa tarkoitetun henkilön nimi tai tarkoitettujen henkilöiden nimet.

4 artikla

Tietojen koodaaminen

Komission on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella asetettava portaalissa jäsenvaltioiden saataville standardoitu konelukuinen kuvaus siitä, miten päätöksen mukaiset tiedot on koodattava.

5 artikla

Tietojen saataville asettamista koskeva menettely

1.   Jäsenvaltioiden on asetettava saataville tietovarastoon päätöksen mukaiset tiedot liitteessä I olevassa A osassa esitettyjen tietovaatimuksien mukaisesti. Tietoja käsitellään automaattisesti sähköisen välineen avulla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua välinettä käytetään seuraavien tehtävien suorittamiseen:

a)

saataville asetettavien tietojen johdonmukaisuuden tarkastaminen;

b)

erityisiin direktiivin 2004/107/EY liitteessä IV ja direktiivin 2008/50/EY liitteessä I määriteltyihin tiedonlaatua koskeviin tavoitteisiin liittyvien ensisijaisten tietojen tarkastaminen;

c)

ensisijaisten tietojen yhdistäminen tämän päätöksen liitteessä I sekä direktiivin 2008/50/EY liitteissä VII ja XI vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3.   Mikäli yhdistettyjä tietoja on tarkoitus asettaa saataville 6-14 artiklan mukaisesti, tiedot on tuotettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua välinettä käyttäen.

4.   Komission on ilmoitettava vastaanottaneensa tiedot.

5.   Mikäli jokin jäsenvaltio haluaa saattaa tietoja ajan tasalle, sen on ilmoitettava, miten ajan tasalle saatetut ja alkuperäiset tiedot eroavat toisistaan ja miksi tietoja halutaan saattaa ajan tasalle, kun se asettaa nämä tiedot saataville tietovarastoon.

Komission on ilmoitettava vastaanottaneensa ajan tasalle saatetut tiedot. Sen jälkeen ajan tasalle saatettujen tietojen katsotaan olevan virallisia tietoja.

LUKU III

ILMANLAATUA KOSKEVIEN JÄSENVALTIOIDEN TIETOJEN ASETTAMINEN SAATAVILLE

6 artikla

Alueet ja taajamat

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville tämän päätöksen liitteessä II olevassa B osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat niiden alueiden ja taajamien rajausta ja tyyppejä, jotka on määritelty direktiivin 2004/107/EY 3 artiklan ja direktiivin 2008/50/EY 4 artiklan mukaisesti ja joissa suoritetaan ilmanlaadun arviointia ja hallintaa seuraavan kalenterivuoden aikana.

Sellaisten alueiden ja taajamien osalta, joihin sovelletaan poikkeusta tai määräajan pidentämistä direktiivin 2008/50/EY 22 artiklan nojalla, tästä on ilmoitettava saataville asetetuissa tiedoissa.

2.   Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komission saataville viimeistään 31 päivänä joulukuuta kunakin kalenterivuonna. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa, että aikaisemmin saataville asetettuihin tietoihin ei ole tehty muutoksia.

3.   Mikäli on tehty alueiden ja taajamien määrittämistä ja niiden tyyppejä koskevia muutoksia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin muutokset on tehty.

7 artikla

Arviointijärjestelmä

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville tämän päätöksen liitteessä II olevassa C osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat kunkin epäpuhtauden osalta yksittäisillä alueilla ja yksittäisissä taajamissa seuraavan kalenterivuoden aikana direktiivin 2004/107/EY 4 artiklan sekä direktiivin 2008/50/EY 5 ja 9 artiklan mukaisesti sovellettavaa arviointijärjestelmää.

2.   Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komission saataville viimeistään 31 päivänä joulukuuta kunakin kalenterivuonna. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa, että aikaisemmin saataville asetettuihin tietoihin ei ole tehty muutoksia.

8 artikla

Luonnollisista lähteistä tai talvihiekoituksesta tai -suolauksesta johtuvien ylityksien osoittamista ja vähentämistä koskevat menetelmät

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville tämän päätöksen liitteessä II olevassa D osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat luonnollisista lähteistä tai talvihiekoituksesta tai -suolauksesta johtuvien ylityksien osoittamista ja vähentämistä koskevia menetelmiä, joita sovelletaan yksittäisillä alueilla ja yksittäisissä taajamissa, direktiivin 2008/50/EY 20 ja 21 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komission saataville kokonaisen kalenterivuoden ajan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kunkin kalenterivuoden päättymisestä.

9 artikla

Arviointimenetelmät

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville liitteessä II olevassa D osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat sovellettujen arviointimenetelmien laatua ja jäljitettävyyttä.

2.   Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komission saataville kokonaisen kalenterivuoden ajan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kunkin kalenterivuoden päättymisestä.

3.   Mikäli kiinteän mittauksen toteuttaminen on pakollista jollakin tietyllä alueella tai jossakin tietyssä taajamassa direktiivin 2004/107/EY 4 artiklan ja direktiivin 2008/50/EY 6 ja 9 artiklan sekä 10 artiklan 6 kohdan nojalla, tiedoissa on ilmoitettava vähintään seuraavat seikat:

a)

mittauskonfiguraatio;

b)

muiden kuin vertailumenetelmien vastaavuuden osoittaminen;

c)

näytteenottopaikan sijainti, kuvaus ja luokittelu;

d)

tiedon laatua koskeva dokumentointi.

4.   Mikäli jollakin tietyllä alueella tai jossakin tietyssä taajamassa suoritetaan suuntaa-antava mittaus direktiivin 2004/107/EY 4 artiklan ja direktiivin 2008/50/EY 6 ja 9 artiklan sekä 10 artiklan 6 kohdan nojalla, tiedoissa on ilmoitettava vähintään seuraavat seikat:

a)

noudatettu mittausmenetelmä;

b)

näytteenottopaikat ja kattavuusalue;

c)

validointimenetelmä;

d)

tiedon laatua koskeva dokumentointi.

5.   Mikäli jollakin tietyllä alueella tai jossakin tietyssä taajamassa käytetään mallintamistekniikkoja direktiivin 2004/107/EY 4 artiklan ja direktiivin 2008/50/EY 6 ja 9 artiklan nojalla, tiedoissa on ilmoitettava vähintään seuraavat seikat:

a)

mallintamisjärjestelmän ja sen panoksien kuvaus;

b)

mallin validointi mittauksien välityksellä;

c)

kattavuusalue;

d)

tiedon laatua koskeva dokumentointi.

6.   Mikäli jollakin tietyllä alueella tai jossakin tietyssä taajamassa käytetään objektiivisia arviointitekniikkoja direktiivin 2004/107/EY 4 artiklan ja direktiivin 2008/50/EY 6 ja 9 artiklan nojalla, tiedoissa on ilmoitettava vähintään seuraavat seikat:

a)

arviointimenetelmän kuvaus;

b)

tiedon laatua koskeva dokumentointi.

7.   Jäsenvaltioiden on myös asetettava saataville liitteessä II olevassa D osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat sovellettujen arviointimenetelmien laatua ja jäljitettävyyttä, niiden verkostojen ja asemien osalta, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet 1 artiklan b kohdassa tarkoitettua tiedonvaihtoa varten liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen epäpuhtauksien ja, mikäli kyseiset tiedot ovat saatavilla, liitteessä I olevassa C osassa lueteltujen muiden epäpuhtauksien sekä portaalissa tässä tarkoituksessa lueteltujen muiden epäpuhtauksien osalta. Vaihdettuihin tietoihin sovelletaan tämän artiklan 1-6 kohtaa.

10 artikla

Ensisijaiset validoidut arviointitiedot ja ensisijaiset ajantasaiset arviointitiedot

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville liitteessä II olevassa E osassa esitetyt tiedot, jotka koskevat ensisijaisia validoituja arviointitietoja, kaikista näytteenottopaikoista, joissa mittaustietoja kerätään arviointia varten jäsenvaltioiden 9 artiklan mukaisesti ilmoittamalla tavalla liitteessä I olevassa B ja C osassa lueteltujen epäpuhtauksien osalta.

Mikäli mallintamistekniikkoja käytetään jollakin tietyllä alueella tai jossakin tietyssä taajamassa, jäsenvaltioiden on asetettava saataville liitteessä II olevassa E osassa esitetyt tiedot saatavilla olevan suurimman aikaresoluution osalta.

2.   Ensisijaiset validoidut arviointitiedot on asetettava komission saataville kokonaisen kalenterivuoden ajan täydellisinä aikasarjoina viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kunkin kalenterivuoden päättymisestä.

3.   Mikäli jäsenvaltiot hyödyntävät direktiivin 2008/50/EY 20 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuutta, niiden on asetettava saataville tietoja luonnollisten lähteiden määrällisestä vaikutuksesta direktiivin 2008/50/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai teiden talvihiekoituksen tai -suolauksen määrällisestä vaikutuksesta direktiivin 2008/50/EY 21 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tiedoissa on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)

vähentämisen alueellinen ulottuvuus;

b)

niiden ensisijaisten validoitujen arviointitietojen määrä, jotka on asetettu saataville tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka perustuvat luonnollisiin lähteisiin tai talvihiekoitukseen tai -suolaukseen;

c)

niiden menetelmien, joista raportoidaan 8 artiklan mukaisesti, soveltamisen tulokset.

4.   Jäsenvaltioiden on myös asetettava saataville liitteessä II olevassa E osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat ensisijaisia ajantasaisia arviointitietoja, niistä verkostoista ja asemista, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet nimenomaisesti ajantasaisten tietojen saataville asettamista varten niiden verkostojen ja asemien joukosta, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet 1 artiklan b kohdassa tarkoitettua tiedonvaihtoa varten liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen epäpuhtauksien ja, mikäli kyseiset tiedot ovat saatavilla, liitteessä I olevassa C osassa lueteltujen muiden epäpuhtauksien sekä portaalissa tässä tarkoituksessa lueteltujen muiden epäpuhtauksien osalta.

5.   Jäsenvaltioiden on myös asetettava saataville liitteessä II olevassa E osassa ilmoitetut tiedot, jotka koskevat ensisijaisia validoituja arviointitietoja, niistä verkostoista ja asemista, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet 1 artiklan b kohdassa tarkoitettua tiedonvaihtoa varten liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen epäpuhtauksien ja, mikäli kyseiset tiedot ovat saatavilla, liitteessä I olevassa C osassa lueteltujen muiden epäpuhtauksien sekä portaalissa tässä tarkoituksessa lueteltujen muiden epäpuhtauksien osalta. Vaihdettuihin tietoihin sovelletaan tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa.

6.   Ensisijaiset ajantasaiset arviointitiedot, jotka on määritetty 4 kohdassa, on asetettava komission saataville tilapäisesti ja niin usein kuin kunkin epäpuhtauden arviointimenetelmän osalta on tarkoituksenmukaista, asianmukaisissa aikarajoissa sen jälkeen, kun tiedot on asetettu yleisön saataville direktiivin 2008/50/EY 26 artiklan mukaisesti tämän päätöksen liitteessä I olevassa B osassa tätä tarkoitusta varten täsmennettyjen epäpuhtauksien osalta.

Tiedoissa on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)

arvioidut pitoisuudet;

b)

laadunvalvonnan tilaa koskeva merkintä.

7.   Ensisijaisten ajantasaisten tietojen, jotka on asetettu saataville 4 kohdan nojalla, on oltava yhteneviä 6, 7 ja 9 artiklan nojalla saataville asetettuihin tietoihin nähden.

8.   Jäsenvaltiot voivat saattaa ajan tasalle ensisijaisia ajantasaisia arviointitietoja, jotka on asetettu saataville 4 kohdan nojalla, toteutettuaan laadunvarmistusta koskevia lisätoimia. Ajan tasalle saatetut tiedot korvaavat alkuperäiset tiedot, ja niiden tila on ilmoitettava selvästi.

11 artikla

Yhdistetyt validoidut arviointitiedot

1.   Liitteessä II olevan F osan tiedot, jotka koskevat yhdistettyjä validoituja arviointitietoja, tuotetaan 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun välineen avulla niiden tietojen perusteella, joita jäsenvaltiot ovat asettaneet saataville 10 artiklan mukaisesti ja jotka koskevat ensisijaisia validoituja arviointitietoja.

2.   Sellaisten epäpuhtauksien osalta, joihin sovelletaan pakollisia seurantavaatimuksia, välineen avulla tuotettavat tiedot koostuvat yhdistetyistä mitatuista pitoisuuksista kaikkien näytteenottopaikkojen osalta, joita koskevat tiedot jäsenvaltioiden on asetettava saataville 9 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

3.   Sellaisten epäpuhtauksien osalta, joita varten on määritelty ympäristötavoitteita, välineen avulla tuotettavat tiedot koostuvat mittarien avulla ilmaistuista pitoisuuksista yhdistettynä liitteessä I olevassa B osassa määriteltyyn ympäristötavoitteeseen, mukaan lukien:

a)

vuotuinen keskiarvo, kun määritellään vuotuinen keskimääräinen tavoite tai raja-arvo;

b)

ylityksen kokonaiskesto tunteina, kun määritellään raja-arvo tuntia kohden;

c)

ylityksen kokonaiskesto päivinä, kun määritellään päivittäinen raja-arvo tai PM10-hiukkasia koskeva 90,4 persentiili siinä erityistapauksessa, että suoritetaan satunnaismittauksia jatkuvien mittauksien sijaan;

d)

ylityksen kokonaiskesto päivinä, kun määritellään suurin päivittäinen kahdeksan tunnin keskimääräinen tavoitearvo tai raja-arvo;

e)

AOT40 sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2008/50/EY liitteessä VII olevassa A osassa liittyen otsonin tavoitearvoihin kasvillisuuden suojelemiseksi;

f)

keskimääräisen altistumisen indikaattori, kun on kyse PM2,5-pienhiukkasiin liittyvästä altistumisen vähennystavoitteesta ja altistuspitoisuutta koskevasta velvoitteesta.

12 artikla

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot, jotka on määritelty direktiiveissä 2004/107/EY ja 2008/50/EY asetettujen liitteessä II olevassa ympäristötavoitteiden saavuttamista koskevassa G osassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava komission saataville kokonaisen kalenterivuoden ajan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kunkin kalenterivuoden päättymisestä.

Tiedoissa on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)

ilmoitus kaikkien ympäristötavoitteiden saavuttamisesta kullakin tietyllä alueella tai kussakin tietyssä taajamassa, mukaan lukien tiedot, jotka koskevat noudatettavien ylitysmarginaalien ylittämistä;

b)

tarvittaessa ilmoitus siitä, että ylitys johtuu kyseisellä alueella luonnollisista lähteistä;

c)

tarvittaessa ilmoitus siitä, että PM10-hiukkasten ilmanlaatutavoitteen ylityksen syynä kyseisellä alueella tai kyseisessä taajamassa on teiden talvihiekoituksesta tai -suolauksesta johtuva hiukkasleijuma;

d)

tieto PM2,5-pienhiukkasiin liittyvän altistuspitoisuutta koskevan velvoitteen saavuttamisesta.

3.   Ylityksen tapahtuessa saataville asetettavissa tiedoissa on myös ilmoitettava ylitysalue ja altistuneiden henkilöiden lukumäärä.

4.   Saataville asetettujen tietojen on oltava yhteneviä 6 artiklan nojalla saman kalenterivuoden ajaksi saataville asetettuun alueiden rajojen määrittelyyn nähden ja yhdistettyihin validoituihin arviointitietoihin nähden, jotka on asetettu saataville 11 artiklan nojalla.

13 artikla

Ilmanlaatusuunnitelmat

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot, jotka on määritelty tämän päätöksen liitteessä II olevassa ilmanlaatusuunnitelmia koskevissa H, I, J ja K osassa, kuten direktiivin 2008/50/EY 23 artiklassa säädetään, mukaan luettuna:

a)

ilmanlaatusuunnitelman pakolliset tiedot, jotka on lueteltu direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan mukaisesti direktiivin 2008/50/EY liitteessä XV olevassa A jaksossa;

b)

viittaukset, joiden avulla yleisö voi tutustua säännöllisesti ajan tasalle saatettuun tietoon ilmanlaatusuunnitelmien täytäntöönpanosta.

2.   Tiedot on asetettava viipymättä komission saataville viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin ensimmäinen ylitys havaittiin.

14 artikla

Direktiivin 2004/107/EY tavoitearvojen noudattamiseksi toteutettavat toimet

1.   Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot, jotka on määritelty tämän päätöksen liitteessä II olevassa tavoitearvojen noudattamiseksi toteutettavia toimia koskevassa K osassa, kuten direktiivin 2004/107/EY 5 artiklan 2 kohdassa säädetään.

2.   Tiedot on asetettava komission saataville viimeistään kahden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jolloin toimenpiteeseen johtanut ylitys havaittiin.

LUKU IV

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 2004/224/EY ja 2004/461/EY 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

16 artikla

Sovellettavuus

1.   Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

2.   Poikkeuksena tämän artiklan 1 kohtaan jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot, jotka on toimitettava 6 ja 7 artiklan nojalla, ensimmäistä kertaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 23, 26.1.2005, s. 3.

(2)  EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 35, 5.6.1997, s. 14.

(4)  EUVL L 68, 6.3.2004, s. 27.

(5)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 78.

(6)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.


LIITE I

A)   Tietovaatimukset

1)   Raportointiaika

Ajanilmaukset on esitettävä ISO-standardin 8601:2004(E) mukaisesti laajennetussa muodossa (VVVV-KK-PPtt:mm:ss ± tt:mm) samoin kuin tiedot, jotka koskevat eroa koordinoituun yleisaikaan (UTC) nähden.

Aikaleima viittaa mittausjakson loppuun.

2)   Numeroiden lukumäärä ja pyöristäminen

Tiedot on ilmoitettava yhtä monella luvulla kuin valvontaverkostossa.

Luvut on pyöristettävä aivan laskelmien viimeisessä vaiheessa eli välittömästi ennen kuin tulosta verrataan ympäristötavoitteeseen, ja pyöristys tehdään vain kerran. Järjestelmä pyöristää ilmoitetut tiedot oletusarvoisesti kaupallisten pyöristyssääntöjen mukaisesti.

3)   Vastaavuus

Mikäli jossakin tietyssä paikassa käytetään useampaa kuin yhtä arviointimenetelmää, tiedot on ilmoitettava noudattaen arviointimenetelmää, joka aiheuttaa mahdollisimman vähäistä epävarmuutta kyseisessä paikassa.

4)   Standardointi

Tiedonvaihtoon on sovellettava direktiivin 2004/107/EY liitteessä IV olevassa IV osassa ja direktiivin 2008/50/EY liitteessä VI olevassa C osassa vahvistettuja säännöksiä.

5)   PM2,5-hiukkasia koskevat määräykset

Raja-arvot + ylitysmarginaali

Direktiivin 2008/50/EY liitteessä XIV olevan E osan mukaisesti PM2,5-hiukkasien osalta sovelletaan seuraavaa raja-arvon (limit value, LV) ja ylitysmarginaalin (margin of tolerance, MOT) summaa seuraavina vuosina:

Vuosi

LV+MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26