ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.330.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 330

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
14. joulukuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1295/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1284/2009 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1296/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (SAN)]

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1297/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Seggiano (SAN)]

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1298/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Pélardon (SAN)]

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1299/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Azeites do Ribatejo (SAN)]

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1300/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Magyar szürkemarha hús (SMM)]

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1301/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Vitellone bianco dell'Appennino centrale (SMM)]

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1302/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1303/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1304/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettavan tullivapausjärjestelmän tilapäisen lakkauttamisen kumoamisesta vuodeksi 2012

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1305/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/831/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan neuvoston suorittamaan neljän jäsenen nimittämiseen Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen eurooppalaiseen raatiin

23

 

 

2011/832/EU

 

*

Komission päätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta EU:n konsernitason rekisteröintiä, kolmansia maita koskevaa rekisteröintiä ja maailmanlaajuista rekisteröintiä koskevasta ohjeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8896)  ( 1 )

25

 

 

2011/833/EU

 

*

Komission päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä

39

 

 

2011/834/EU

 

*

Komission päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

43

 

 

2011/835/EU

 

*

Komission päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä

45

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1295/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1284/2009 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP muuttamisesta annetun neuvoston päätöksen 2011/706/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1284/2009 (2) otettiin käyttöön tiettyjä Guinean tasavaltaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä yhteisen kannan 2009/788/YUTP (3) (joka on myöhemmin korvattu päätöksellä 2010/638/YUTP (4)) mukaisesti, koska turvallisuusjoukot olivat käyttäneet väkivaltaa poliittisia mielenosoittajia kohtaan Conakryssa 28 päivänä syyskuuta 2009.

(2)

Päätöstä 2010/638/YUTP muutettiin päätöksellä 2011/706/YUTP muun muassa puolustustarvikkeita ja tarvikkeita, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, koskevien toimenpiteiden soveltamisalan muuttamiseksi.

(3)

Tietyt näihin toimenpiteisiin liittyvät seikat kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan sen vuoksi unionin lainsäädäntöä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetusta (EU) N:o 1284/2009 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1284/2009 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa antaa luvan

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin ohjelmiin taikka Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

ei-tappavien tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos niillä on tarkoitus pelkästään auttaa Guinean tasavallan poliisia ja santarmia käyttämään vain asianmukaista ja oikeasuhteista voimaa yleisen järjestyksen ylläpidossa;

c)

edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

d)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja Euroopan unionin ohjelmiin taikka Euroopan unionin ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

e)

sellaisiin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin, joilla on tarkoitus pelkästään auttaa Guinean tasavallan poliisia ja santarmia käyttämään vain asianmukaista ja oikeasuhteista voimaa yleisen järjestyksen ylläpidossa, liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

f)

sellaisiin ajoneuvoihin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan ballistinen suoja, silloin kun ne on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Guinean tasavallassa, liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. CICHOCKI


(1)  EUVL L 281, 28.10.2011, s. 28.

(2)  EUVL L 346, 23.12.2009, s. 26.

(3)  EUVL L 281, 28.10.2009, s. 7.

(4)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 10.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1296/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 982/2007 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL L 217, 22.8.2007, s. 22.

(3)  EUVL C 56, 22.2.2011, s. 18.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6.   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (SAN)


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1297/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Seggiano (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Seggiano” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti vastustavansa rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vastaväite katsottiin voitavan ottaa tarkasteltavaksi mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmaisee vastaväitteessään, että kyseisen nimen rekisteröinti olisi vastoin asetuksen (EY) N:o 510/2006 3 artiklan 4 kohtaa ja että se vaarantaisi Yhdistyneen kuningaskunnan alueella rekisteröityjen tavaramerkkien olemassaolon.

(4)

Komissio kehotti 18 päivänä marraskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä kyseisiä jäsenvaltioita sopimaan asiasta keskenään noudattaen sisäisiä menettelyjään.

(5)

Koska Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä päästiin sopimukseen säädetyssä määräajassa eritelmään tehtävin vähäisin muutoksin, mutta ilman muutoksia asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan, nimi ”Seggiano” olisi lisättävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 77, 26.3.2010, s. 6.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.5   Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

ITALIA

Seggiano (SAN)


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1298/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Pélardon (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 2400/1996 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2372/2001 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Pélardon” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  EYVL L 320, 5.12.2001, s. 9.

(4)  EUVL C 35, 4.2.2011, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3.   Juustot

RANSKA

Pélardon (SAN)


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1299/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Azeites do Ribatejo (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Portugalin pyynnön muuttaa komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 (2) rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ” Azeites do Ribatejo” eritelmää.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL C 56, 22.2.2010, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.5.   Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

PORTUGALI

Azeites do Ribatejo (SAN)


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1300/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Magyar szürkemarha hús (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarin hakemus nimityksen ”Magyar szürkemarha hús” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 501/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 83, 17.3.2011, s. 14.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1.   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

UNKARI

Magyar szürkemarha hús (SMM)


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1301/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Vitellone bianco dell'Appennino centrale (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 134/98 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Vitellone bianco dell'Appennino centrale” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutoshakemuksen mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 15, 21.1.1998, s. 6.

(4)  EUVL C 82, 16.3.2011, s. 7.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

ITALIA

Vitellone bianco dell'Appennino centrale (SMM)


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1302/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Polyeteenistä valmistettu pyöreäpohjainen muovipullo, jossa on tulppa.

Tuotteen korkeus on noin 20 cm ja tilavuus 0,5 litraa.

Tuote on tarkoitettu asetettavaksi polkupyörän pullotelineeseen, ja sitä käytetään juomien kuljettamiseen.

(Ks. valokuva) (1)

3923 30 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3923, 3923 30 ja 3923 30 10 nimiketekstien mukaisesti.

Koska tuote on tulpalla varustettu muovipullo, joka ei sisällä muita osia, kuten irrotettavia juomakuppeja, ja koska sitä käytetään virvoitusjuomien kuljettamiseen, sitä ei voida pitää nimikkeeseen 3924 kuuluvana pöytä-, keittiö- tai muuna talousesineenä. Näin ollen sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 3924.

Koska tuote on tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen tarkoitettu esine, se on luokiteltava nimikkeeseen 3923 (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 3923, ensimmäisen kohdan a alakohta).

Image


(1)  Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1303/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kivun lievittämiseen tarkoitettu geeli, jossa on seuraavia ainesosia:

isopropyylialkoholia

vettä

yrttiuutetta (Ilex paraguariensis)

akryylihappopolymeerejä (karbomeeriä)

trietanoliamiinia

mentolia

kamferia

piidioksidia

metyyliparabeeniä

glyseriiniä

propyleeniglykolia

tartratsiinia (E102)

briljantinsininen FCF:ää (E133)

Ainesosien määriä ei ilmoiteta tuotteen pakkauspäällyksessä.

Pakkauksen mukaan tuotetta käytetään niveltulehdukseen, selkäkipuun, venähdyksiin ja nyrjähdyksiin liittyvien vähäisten lihas- ja nivelsärkyjen ja -kipujen lievittämiseen.

3824 90 97

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 3824, 3824 90 ja 3824 90 97 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei ole tarkoitettu terapeuttista käyttöä varten, koska sillä ei hoideta eikä paranneta sairauksia tai tauteja, eikä ennalta ehkäisevää käyttöä varten, koska se ei suojaa sairauksilta tai taudeilta. Tuote ei myöskään täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksessa vahvistettuja vaatimuksia. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 3004 lääkkeenä ei tule kyseeseen.

Tuotetta ei pidetä kauneudenhoito- tai meikkivalmisteena, koska sitä ei käytetä ihonhoidossa. Vaikka tuote viilentää voideltua kohtaa iholla, se ei hoida ihoa millään tavalla. Luokittelu nimikkeeseen 3304 ei sen vuoksi tule kyseeseen.

Näin ollen tuote on luokiteltava nimikkeeseen 3824 90 97 muualle kuulumattomana kemiallisena tuotteena tai kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteena.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1304/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettavan tullivapausjärjestelmän tilapäisen lakkauttamisen kumoamisesta vuodeksi 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/859/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 (3) ja ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 (4) määrätään tiettyihin maataloustuotteisiin ja jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavista sopimuspuolten välisistä kauppajärjestelyistä.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 (5), sellaisena kuin se on muutettuna ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 138/2004, vahvistetaan tiettyihin CN-koodiin 2202 10 00 kuuluviin, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältäviin tai maustettuihin vesiin sekä CN-koodiin ex 2202 90 10 kuuluviin muihin alkoholittomiin, sokeria sisältäviin juomiin sovellettava tullittomuus.

(3)

Kyseisiin vesiin ja muihin juomiin sovellettava tullittomuus on Norjan osalta lakkautettu tilapäisesti Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevalla Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella (6), jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin päätöksellä 2004/859/EY. Sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan mukaisesti CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvien, Norjasta peräisin olevien tavaroiden tullivapaa tuonti on sallittu vain tullittomien tariffikiintiöiden rajoissa, ja tariffikiintiömäärän ylittävästä tuonnista on maksettava tulli.

(4)

Sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan kolmannen luetelmakohdan viimeisen virkkeen nojalla kyseisille tuotteille pitäisi myöntää rajoittamaton tulliton pääsy Euroopan unioniin, jos tariffikiintiötä ei ole täytetty edellisen vuoden lokakuun 31 päivään mennessä. Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan komission asetuksella (EU) N:o 1248/2010 (7) kyseisille vesille ja juomille vuodeksi 2011 avattu kiintiö ei ole täyttynyt 31 päivään lokakuuta 2011 mennessä. Sen vuoksi kyseisille tuotteille olisi myönnettävä rajoittamaton tulliton pääsy Euroopan unioniin 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

(5)

Pöytäkirjan N:o 2 mukaisen tullivapausjärjestelmän tilapäinen lakkauttaminen on näin ollen syytä kumota.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisen tullivapausjärjestelmän tilapäinen lakkauttaminen, jota sovelletaan tavaroihin, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2202 10 00 (vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu) ja ex 2202 90 10 (muut alkoholittomat juomat, jotka sisältävät sokeria (sakkaroosia ja inverttisokeria)), 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2012.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 10.

(2)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EYVL L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  EYVL L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  EUVL L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUVL L 341, 23.12.2010, s. 1.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1305/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

58,0

MA

72,2

TN

80,5

TR

94,4

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

111,9

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

41,1

TR

146,0

ZZ

93,6

0805 10 20

AR

40,2

BR

41,5

CL

30,5

MA

56,3

TR

58,8

ZA

54,0

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

65,1

ZZ

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,5

TR

80,1

ZZ

82,3

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

118,0

ZA

80,2

ZZ

99,5

0808 20 50

CN

60,4

ZZ

60,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan neuvoston suorittamaan neljän jäsenen nimittämiseen Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen eurooppalaiseen raatiin

(2011/831/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta 16 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1194/2011/EU (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen N:o 1194/2011/EU 8 artiklassa säädetään, että perustetaan riippumaton eurooppalainen asiantuntijaraati, jäljempänä ’eurooppalainen raati’, jossa on 13 Euroopan unionin toimielinten ja elinten nimittämää jäsentä, joista neuvosto nimittää neljä jäsentä kolmen vuoden kaudeksi.

(2)

Kunkin toimielimen ja elimen olisi pyrittävä varmistamaan, että niiden eurooppalaiseen raatiin nimittämien jäsenten pätevyydet ovat mahdollisimman hyvin toisiaan täydentäviä.

(3)

Eurooppalaisen raadin jäsenehdokkaiden asettamista koskevan pyynnön ajankohtana niitä jäsenvaltioita, joilla jo on raadissa yksi tai useampi asiantuntija, jonka on nimittänyt muu toimielin tai elin kuin neuvosto, rohkaistaan ottamaan huomioon eurooppalaisen raadin maantieteellisen ja sukupuolten välisen tasapainon parantaminen silloin kun ne päättävät osallistumisestaan menettelyyn.

(4)

Neuvoston on aiheellista päättää käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan sitä eurooppalaisessa raadissa edustavan neljän jäsenen nimittämiseen.

(5)

Näiden järjestelyjen olisi oltava oikeudenmukaiset, helposti toteutettavat, syrjimättömät ja avoimet ja niillä olisi pyrittävä varmistamaan, että eurooppalaiseen raatiin nimitetyt jäsenet täyttävät asianmukaisesti velvoitteensa.

(6)

Näitä järjestelyjä olisi tarvittaessa mukautettava päätöksen N:o 1194/2011/EU 18 artiklassa säädetyn, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan toimen arvioinnin tulosten perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto päättää neljän jäsenen nimittämisestä eurooppalaiseen raatiin 2 artiklassa säädettyjä käytäntöä ja menettelyä koskevia järjestelyjä noudattaen.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioita kehotetaan nimeämään ehdokkaita eurooppalaisen raadin jäseniksi. Jäsenvaltioiden osallistuminen menettelyyn on vapaaehtoista. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus esittää vain yhtä ehdokasta. Tasapainoisen maantieteellisen edustuksen varmistamiseksi ne jäsenvaltiot, joilla on neuvoston edelliseksi toimikaudeksi nimittämiä asiantuntijoita, eivät voi osallistua.

2.   Hakemukset on toimitettava kirjallisina ja niistä on käytävä selkeästi ilmi, että asianomainen ehdokas on riippumaton asiantuntija, jolla on vankka kokemus ja asiantuntemus aloilla, jotka liittyvät toimen tavoitteisiin, ja että hän on sitoutunut työskentelyyn eurooppalaisessa raadissa liitteen osassa 1 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Hakemuksien on lisäksi sisällettävä liitteen osassa 2 esitetty asianmukaisesti allekirjoitettu vakuutus.

3.   Hakemuksissa on kunkin ehdokkaan osalta esitettävä yksi asiantuntemusta kuvaava pääluokka seuraavien joukosta:

Euroopan historia ja kulttuurit,

koulutus ja nuoriso,

kulttuurialan hallinto, kulttuuriperintöön liittyvä mukaan luettuna,

viestintä ja matkailu.

4.   Neuvoston asiaankuuluvan valmisteluelimen hyväksymistä hakemuksista arvotaan yksi ehdokas kustakin edellä 3 kohdassa tarkoitetusta neljästä luokasta. Kussakin luokassa arvottu ensimmäinen nimi katsotaan valituksi. Tämän jälkeen neuvosto hyväksyy valinnan.

5.   Jos yhdessä tai useammassa luokassa ei ole ehdokkaita, valitaan yksi tai useampia lisäehdokkaita arpomalla niistä luokista, joissa ehdokkaita on eniten. Jos jossakin luokassa on vain yksi ehdokas, hänet katsotaan valituksi suoraan ilman arvontaa.

6.   Jos eurooppalaisen raadin jäsen ei pysty hoitamaan tehtäväänsä, hänet nimittänyt jäsenvaltio nimittää korvaavan jäsenen mahdollisimman pian. Tämän nimityksen on täytettävä liitteen osassa 1 ja 2 olevat vaatimukset, ja nimitys on tehtävä kyseisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. KOSINIAK-KAMYSZ


(1)  EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1.


LIITE

LUETTELO VAATIMUKSISTA, JOTKA EHDOKKAIDEN ON TÄYTETTÄVÄ

OSA 1

KUNKIN KIRJALLISEN HAKEMUKSEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVAT SEIKAT:

kuvaus ehdokkaan koulutuksesta, työkokemuksesta ja huomattavista saavutuksista, jotka liittyvät toimen tavoitteisiin sekä kriteereihin, jotka kohteiden on täytettävä,

valittua asiantuntemusta kuvaava luokka ja valinnan perustelut.

OSA 2

KUNKIN HAKEMUKSEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVA KIRJALLINEN VAKUUTUS:

”Olen tietoinen

tehtävään liittyvistä velvoitteista ja pystyn käyttämään riittävästi työpäiviä vuodessa työskentelyyn eurooppalaisessa raadissa,

siitä, että eurooppalaisen raadin jäsenyys ei ole kunniatehtävä ja että komissio maksaa minulle palkkion tästä työskentelystä sekä korvaa matka- ja asumiskustannukset,

siitä, että tehtävät edellyttävät riippumattomuutta ja että minun on joka vuosi allekirjoitettava päätöksen N:o 1194/2011/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti vakuutus siitä, ettei minulla ole tosiasiallisia tai mahdollisia eturistiriitoja.”.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2011,

organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta EU:n konsernitason rekisteröintiä, kolmansia maita koskevaa rekisteröintiä ja maailmanlaajuista rekisteröintiä koskevasta ohjeesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8896)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/832/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 46 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1221/2009 vahvistetaan, että EMAS-järjestelmään voidaan rekisteröidä organisaatioita, joilla on useita toimipaikkoja yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa.

(2)

Yrityksille ja muille organisaatioille, joilla on toimipaikkoja eri jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa, olisi tarjottava lisätietoa ja ohjeita rekisteröitymisestä EMAS-järjestelmään.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1221/2009 49 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio hyväksyy tämän EU:n konsernitasoa, kolmansia maita ja maailmanlaajuista EMAS-rekisteröintiä koskevan ohjeen asetuksen (EY) N:o 1221/2009 46 artiklan 4 kohdan nojalla tarjotakseen selventäviä lisätietoja kyseisen asetuksen 3 artiklasta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1.


LIITE

Ohjeet EU:n konsernitason, kolmansia maita koskevasta ja maailmanlaajuisesta EMAS-rekisteröinnistä (asetus (EY) N:o 1221/2009)

1.   JOHDANTO

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ohjeita siitä, miten Euroopan ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä) toimii organisaatioissa, joilla on tytäryhtiöitä ja toimipaikkoja useissa EU:n jäsenvaltioissa ja/tai kolmansissa maissa. Lisäksi asiakirjassa tarjotaan erityisiä ohjeita jäsenvaltioille, todentajille ja organisaatioille, jotka voivat käyttää sitä rekisteröintitarkoituksiin. Näiden ohjeiden perustana on EMAS-asetuksen (1) 46 artiklan 4 kohta, jossa säädetään, että ”komissio laatii yhteistyössä toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin kanssa ohjeet yhteisön ulkopuolisten organisaatioiden rekisteröimisestä”, ja 16 artiklan 3 kohta, jonka mukaan ”toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumi laatii ohjeita, joilla varmistetaan, että tämän asetuksen mukaisessa organisaatioiden rekisteröinnissä, rekisteröinnin uusimisessa sekä organisaatioiden väliaikaisessa ja pysyvässä rekisteristä poistamisessa noudatetaan yhdenmukaisia menettelyjä sekä yhteisössä että sen ulkopuolella”.

Kun EMAS-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1993, sitä oli tarkoitus soveltaa teollisuuden ja tuotantosektorin organisaatioiden yksittäisiin toimipaikkoihin. Vuonna 2001 tehdyn ensimmäisen tarkistuksen jälkeen EMAS II -järjestelmää laajennettiin organisaatioihin, joilla oli useita toimipaikkoja, jotka sijaitsivat aiempaan tapaan EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa. EMAS III -järjestelmä ulottuu tätäkin laajemmalle, sillä sitä sovelletaan nyt sekä EU:ssa että sen ulkopuolella sijaitseviin organisaatioihin.

Nyt kun EMAS-järjestelmä käsittää myös kolmannet maat, se tarjoaa kaikkien alojen organisaatioille välineen, jolla ne pystyvät saavuttamaan korkean ympäristötehokkuuden tason, jonka Euroopan yhteisön sidosryhmät voivat vuorostaan julkisesti tunnustaa.

Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää, rekisteröivätkö niiden kansalliset toimivaltaiset elimet kolmansissa maissa sijaitsevia organisaatioita EMAS-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Rekisteröinti

Useita EU:ssa sijaitsevia toimipaikkoja käsittävien organisaatioiden rekisteröinti ja EU:n ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden rekisteröinti liittyvät läheisesti toisiinsa, joten varsinaisia rekisteröintitilanteita voi olla useita. Tässä asiakirjassa annetaan yleisiä ohjeita eri tilanteisiin, joita toimivaltaiset elimet, ympäristötodentajat ja rekisteröintiä EMAS-järjestelmään hakevat organisaatiot voivat kohdata. Tarkasteltavana ovat kolme seuraavaa erityistilannetta:

Tilanne 1: Sellaisen organisaation rekisteröinti, jolla on toimipaikkoja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. (EU:n konsernitason rekisteröinti)

Tilanne 2: Sellaisen yksittäisen organisaation tai konsernitason organisaation rekisteröinti, jolla on toimipaikkoja kolmansissa maissa. (Kolmansia maita koskeva rekisteröinti)

Tilanne 3: Sellaisen organisaation rekisteröinti, jolla on toimipaikkoja sekä EU:n jäsenvaltioissa että kolmansissa maissa. (Maailmanlaajuinen rekisteröinti).

Organisaatio voi hakea yhteistä konsernitason rekisteröintiä kaikille toimipaikoilleen tai osalle niistä kussakin kolmessa tilanteessa. Rekisteröintiä hakeva organisaatio päättää, mille toimipaikoille se hakee rekisteröintiä.

Huom.

Näissä ohjeissa ei käsitellä tavanomaista EU:n kansallista konsernitason rekisteröintiä.

Ohjeissa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

toimivaltaisen elimen määrittäminen

EU:n ulkopuolella toimivien ympäristötodentajien akkreditointi ja toimilupien myöntäminen

menettelyjen koordinointi jäsenvaltioiden kesken

lainsäädännön noudattaminen kolmansissa maissa

konsernitason rekisteröintien uusiminen ja organisaatioiden väliaikainen tai pysyvä poistaminen rekisteristä.

Vaatimukset ovat useimmiten melko samankaltaiset kaikissa kolmessa tilanteessa. Ristiinviittausta lukujen välillä on kuitenkin pyritty välttämään, jotta tekstin luettavuus ei kärsisi. Tekstissä voi siis olla toistoa.

EMAS-järjestelmän uskottavuuden vuoksi on tärkeää, että asetusta sovelletaan samalla tavoin niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin. Tästä syystä huomioon on otettava joidenkin EMAS-järjestelmän osien erot ja toteuttamisen hankaluudet esimerkiksi lainsäädännön noudattamisessa. Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten, joissa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, on hyväksyttävä erityisiä menettelyjä sen varmistamiseksi, että EMAS-järjestelmää sovelletaan samalla tavoin sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Kolmansia maita koskevaa ja maailmanlaajuista EMAS-rekisteröinnin toteuttamista voivat vauhdittaa EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden historialliset, taloudelliset ja kulttuuriset yhteydet, joiden ansiosta järjestelmää voidaan laajentaa kaikkialle maailmaan.

2.   TERMINOLOGIA

Tässä ohjeasiakirjassa tarkoitetaan

 

päätoimipaikalla useita toimipaikkoja käsittävän organisaation korkean tason hallintoyksikköä, joka valvoo ja koordinoi organisaation keskeisiä toimintoja, kuten strategista suunnittelua, viestintää sekä verotus-, laki-, markkinointi- ja rahoitusasioita;

 

johtokeskuksella muuta sellaista useita toimipaikkoja käsittävän organisaation toimipaikkaa kuin päätoimipaikkaa, joka on erityisesti nimetty EMAS-asetuksen mukaista rekisteröintiä varten ja jossa ympäristöjärjestelmää valvotaan ja koordinoidaan;

 

johtavalla toimivaltaisella elimellä toimivaltaista elintä, joka on vastuussa EU:n konsernitason, kolmansia maita koskevasta ja maailmanlaajuisesta rekisteröintimenettelystä.

Huom.

EMAS-asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa käsitellään (johtavan) toimivaltaisen elimen määrittämistä.

Johtavan toimivaltaisen elimen määrittäminen voi vaihdella edellä mainituissa tilanteissa seuraavasti:

Tilanteessa 1 (EU:n konsernitason rekisteröinti) johtava toimivaltainen elin on sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jossa rekisteröintiä hakevan organisaation päätoimipaikka tai johtokeskus sijaitsee.

Kolmansia maita koskevassa ja maailmanlaajuisessa rekisteröinnissä johtava toimivaltainen elin on sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jossa yhteisön ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden rekisteröinti on mahdollista ja jossa todentaja on akkreditoitu. Kolmansia maita koskevan rekisteröinnin pitää siis ensinnäkin olla mahdollista kyseisessä jäsenvaltiossa, ja toiseksi siellä on oltava käytettävissä todentaja, joka on akkreditoitu tai jolle on myönnetty toimilupa suorittaa todentamisia niissä kolmansissa maissa, joissa rekisteröintiprosessiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat.

3.   EU:n KONSERNITASON REKISTERÖINTI – USEISSA ERI JÄSENVALTIOISSA SIJAITSEVIA TOIMIPAIKKOJA KÄSITTÄVIEN ORGANISAATIOIDEN REKISTERÖINTI

3.1   Sovellettava lainsäädäntö ja lainsäädännön noudattaminen EU:n jäsenvaltioissa

3.1.1

Organisaatioiden on aina noudatettava EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan niihin toimipaikkoihin, joille EMAS-rekisteröintiä haetaan.

3.1.2

EMAS-asetuksen liitteessä IV olevan B kohdan g alakohdan mukaan ympäristöselonteossa on oltava viittaus soveltuviin ympäristöön liittyviin lakisääteisiin vaatimuksiin.

3.1.3

Organisaatio voi esittää EMAS-asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna ”lainsäädännön noudattamista koskevana aineellisena tai asiakirjanäyttönä” toimivaltaisilta lainvalvontaelimiltä saadun lausunnon siitä, ettei näyttöä ole siitä, että yritys ei noudattaisi lakia, ja/tai ettei yritys ole osallisena asian kannalta merkityksellisen lainsäädännön rikkomuksia selvittävissä valvontamenettelyssä, oikeusmenettelyissä tai valitusmenettelyissä. Todentajat tarkistavat todentamismenettelyn aikana kaikki organisaatiota koskevat ympäristöluvat ja muut tiedot sen jäsenvaltion oikeusjärjestelmän mukaisesti, jossa toimipaikka sijaitsee.

3.2   Toimivaltaisten elinten tehtävät

3.2.1

Johtava toimivaltainen toimielin määräytyy EU:n konsernitason rekisteröinnin yhteydessä organisaation päätoimipaikan tai johtokeskuksen sijainnin perusteella (tässä järjestyksessä).

3.2.2

EU:n konsernitason rekisteröinnin yhteydessä johtava toimivaltainen elin tekee yhteistyötä ainoastaan niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kanssa, joissa konsernitason rekisteröintiprosessiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat.

3.2.3

Johtava toimivaltainen elin vastaa rekisteröinnistä ja koordinoi menettelyä muiden asiaan kuuluvien toimivaltaisten elinten kanssa.

Johtava toimivaltainen elin ei rekisteröi organisaatiota, uusi sen rekisteröintiä taikka poista sitä rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi, jos toisen jäsenvaltion, jossa sijaitsevat rekisteröintiprosessiin osallistuvat organisaation toimipaikat, toimivaltainen viranomainen ei hyväksy rekisteröintiä, sen uusimista taikka organisaation väliaikaista tai pysyvää poistamista rekisteristä (ks. tämän ohjeen 3.4 ja 3.6 kohta). Kuten 3.4.6 kohdassa todetaan, johtava toimivaltainen elin voi myös päättää, että konsernitason rekisteröinti toteutetaan suppeampana (eli ilman toimipistettä, jonka rekisteröinnistä on kiistaa).

3.2.4

Toimivaltaisten elinten olisi koordinoitava toimintaansa jäsenvaltioidensa akkreditointi- ja toimilupaelinten kanssa sen varmistamiseksi, että kukin elin hoitaa tehtävänsä koordinoidusti.

3.2.5

Toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin on laadittava ja hyväksyttävä toimivaltaisten elinten väliset koordinointimenettelyt ja niitä koskevat yleiset periaatteet kuuden kuukauden kuluessa tämän ohjeasiakirjan hyväksymisestä. Tämän jälkeen nämä menettelyt ja periaatteet hyväksytään EMAS-asetuksen 48 artiklan 2 kohdassa ja 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

3.2.6

Toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumi laatii vakiomuotoiset lomakkeet kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä edellä mainittujen koordinointimenettelyjen toteuttamiseksi. Vakiomuotoiset lomakkeet sisältävät pääasiassa rasti ruutuun -kysymyksiä ja vain vähäisessä määrin avoimille vastauksille tarkoitettuja kohtia. Näin varmistetaan tehokas viestintä ja minimoidaan kielieroista johtuvat väärinkäsitykset. Kirjalliset todisteet postitse, sähköpostitse tai faksitse käydystä yhteydenpidosta olisi säilytettävä toimivaltaisten elinten välisten riitojen varalta.

Edellä mainituissa lomakkeissa olisi oltava liitteenä päivitettävä luettelo kunkin jäsenvaltion perimistä maksuista.

3.3   Akkreditoitujen tai toimiluvan saaneiden todentajien tehtävät

3.3.1

EMAS-ympäristötodentajiin, heidän akkreditointiinsa tai toimilupaansa sekä todentamisprosessiin sovellettavat yleiset säännöt vahvistetaan EMAS-asetuksen V ja VI luvussa.

3.3.2

Ympäristöjärjestelmän todentaminen ja EMAS-ympäristöselonteon vahvistaminen on annettava sellaisen EMAS-ympäristötodentajan tehtäväksi, joka on akkreditoitu tai jolle on myönnetty toimilupa kyseessä olevalle pätevyysalueelle NACE-koodien (2) mukaisesti.

3.3.3

Rekisteröitäessä useita toimipaikkoja ja toimialoja käsittävää organisaatiota todentajan akkreditoinnin on katettava kaikki organisaation toimipaikkojen ja toimialojen NACE-koodit. Jos todentajaa ei ole akkreditoitu tai hänelle ei ole myönnetty toimilupaa kaikkien kyseessä olevien NACE-koodien osalta, tarvittaessa mukaan on otettava muita akkreditoituja ympäristötodentajia. Rekisteröintiä hakeva organisaatio päättää, haluaako se ottaa mukaan useita akkreditoituja todentajia EMAS-asetuksen 4 artiklan mukaisesti. Sen lisäksi, ettei käytettävissä ole asiaankuuluvien NACE-koodien osalta akkreditoituja todentajia, organisaatioilla voi olla muitakin syitä käyttää useampia todentajia (mm. paikallistuntemus, kieliosaaminen tai halu yhdistää EMAS-todentamiseen muiden standardien mukainen sertifiointi). Kaikkien osallistuvien todentajien on allekirjoitettava EMAS-asetuksen 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja EMAS-ympäristöselonteko. Kukin todentaja on vastuussa omaan alaansa (liittyy yleensä yksittäisiin NACE-koodeihin) kuuluvan todentamisen tuloksesta. Johtava toimivaltainen elin pystyy yksilöimään kaikki osallistuneet todentajat sen perusteella, että kaikki todentajat allekirjoittavat saman ilmoituksen. Johtava toimivaltainen toimielin pystyy siis varmistamaan yhteistyötä tekevien toimivaltaisten elinten (joiden olisi vuorostaan koordinoitava toimintansa akkreditointi- ja toimilupaelinten kanssa) välityksellä, ovatko kaikki todentajat noudattaneet EMAS-asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta koskevaa velvoitetta. Johtava toimivaltainen elin pystyy lisäksi tarkistamaan, onko todentajat akkreditoitu tai onko heille myönnetty toimilupa kyseessä olevan organisaation NACE-koodien osalta.

3.3.4

Yhdessä jäsenvaltiossa akkreditoidut tai toimiluvan saaneet todentajat voivat toimia muissa jäsenvaltioissa. Todentajien on lähetettävä ilmoitus kunkin jäsenvaltion, jossa niiden on tarkoitus toimia, akkreditointi- ja toimilupaelimelle vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

3.3.5

Todentajan toimintaa jäsenvaltiossa valvova akkreditointi- ja toimilupaelin lähettää valvontakertomuksen tämän jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle, jos se havaitsee toiminnassa ongelmia tai kielteisiä tuloksia. Toimivaltainen elin lähettää valvontakertomuksen tämän jälkeen EU:n konsernitason rekisteröinnistä vastaavalle johtavalle toimivaltaiselle elimelle.

3.3.6

Jos todentaja havaitsee ensimmäistä rekisteröintiä varten suoritettavan todentamisen yhteydessä, että organisaatio ei noudata lakisääteisiä vaatimuksia, hän ei allekirjoita EMAS-asetuksen 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta eikä EMAS-ympäristöselontekoa.

3.3.7

Jos todentaja havaitsee rekisteröinnin voimassaolon aikana tai sen uusinnan yhteydessä, että organisaatio ei noudata lakisääteisiä vaatimuksia, hän voi ilmoittaa (johtavalle) toimivaltaiselle elimelle, että kyseinen organisaatio ei enää täytä EMAS-vaatimuksia. Todentaja voi allekirjoittaa 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ja päivitetyn EMAS-ympäristöselonteon EMAS-rekisteröinnin uusimisen yhteydessä ainoastaan, jos organisaatio osoittaa toteuttaneensa (yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa) toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Jos organisaatio ei toteuta näitä toimenpiteitä, todentaja ei vahvista päivitettyä selontekoa eikä allekirjoita ilmoitusta ja EMAS-ympäristöselontekoa. Toisin sanoen EMAS-ympäristötodentaja allekirjoittaa ilmoituksen ja vahvistaa EMAS-ympäristöselonteon ainoastaan, jos organisaatio noudattaa lainsäädäntöä täysimääräisesti.

3.4   Rekisteröintiprosessi

3.4.1

Rekisteröintiin sovellettavat yleiset säännöt on vahvistettu EMAS-asetuksen II, III ja IV luvussa.

3.4.2

Organisaation on oltava aikaisessa vaiheessa yhteydessä todentajaan/todentajiin ja johtavaan toimivaltaiseen elimeen selvittääkseen rekisteröinnissä tarvittavien asiakirjojen kieleen liittyvät asiat, kuten EMAS-asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä IV olevassa D kohdassa edellytetään.

3.4.3

Johtava toimivaltainen elin tarkistaa hakemukseen sisältyvät tiedot ja keskustelee niistä muiden asianomaisten toimivaltaisten elinten kanssa. Tämä tarkoittaa, että asianomaiset toimivaltaiset elimet ilmoittavat johtavalle toimivaltaiselle elimelle, ovatko kansallisia toimipaikkoja koskevat tiedot oikein.

3.4.4

Asianomaiset toimivaltaiset elimet tarkistavat akkreditointi- ja toimilupaelinten avustuksella oman jäsenvaltionsa osalta sen, onko rekisteröintimenettelyyn osallistuvat todentajat akkreditoitu tai onko heillä toimilupa kaikkien rekisteröintiprosessiin kuuluvien NACE-koodien osalta. Tämä tarkoittaa, että toimivaltainen elin tarkistaa, ovatko todentajat tehneet asianmukaisen ilmoituksen ajoissa (eli ainakin neljä viikkoa ennen kutakin jäsenvaltiossa tapahtuvaa todentamista) EMAS-asetuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Toimivaltaisen elimen on näin ollen joka tapauksessa ilmoitettava jäsenvaltionsa akkreditointi- ja toimilupaelimelle, että toimipaikkoja on rekisteröitävänä muiden jäsenvaltioiden todentajien todentamis- ja vahvistamistoimien perusteella. Jos akkreditointi- ja toimilupaelin ei pidä todentajaa pätevänä, se voi velvoittaa todentajan noudattamaan asiaankuuluvia vaatimuksia tai ilmoittaa ongelmasta toimivaltaiselle elimelle. Valvontatoiminta voi vaarantua, elleivät toimivaltaiset elimet ole yhteydessä sekä akkreditointi- ja toimilupaelimiin että johtavaan toimivaltaiseen elimeen.

3.4.5

Kaikki rekisteröintiprosessiin osallistuvat toimivaltaiset elimet tarkistavat kansallisten menettelyjensä mukaisesti, että niiden jäsenvaltiossa sijaitsevat toimipisteet noudattavat EMAS-asetusta. Ne ilmoittavat päätöksestään johtavalle toimivaltaiselle elimelle (voidaanko organisaatio rekisteröidä vai ei). Jos päätös on kielteinen, toimivaltainen elin ilmoittaa johtavalle toimivaltaiselle elimelle päätöksensä perustelut lausunnossa. Tämä lausunto on sitova, joten johtava toimivaltainen elin voi joko päättää keskeyttää konsernitason rekisteröintimenettelyn siihen saakka, kunnes asetuksessa säädetyt vaatimukset on täytetty (jolloin mitään toimipaikkaa ei rekisteröidä), tai ilmoittaa organisaatiolle, että ne voivat jatkaa konsernitason rekisteröintimenettelyä ilman kiistanalaista toimipaikkaa.

3.4.6

Johtavan toimivaltaisen elimen on ilmoitettava rekisteröintipäätöksestä kaikille asianomaisille kansallisille toimivaltaisille elimille, jotka puolestaan ilmoittavat siitä jäsenvaltionsa lainvalvontaviranomaisille.

Huom.

Euroopan komissio kehottaa asianomaisia toimivaltaisia elimiä vaihtamaan keskenään jäsenvaltioidensa lainvalvontaviranomaisten yhteystietoja, jotta lainvalvontaviranomaiset pystyisivät helpommin ilmoittamaan toimivaltaisille elimille, ettei näyttöä ole lainsäädännön noudattamatta jättämisestä.

3.4.7

Kansalliset lainvalvontaviranomaiset ja todentajat vastaavat kansallisen lainsäädännön noudattamisen valvonnasta todentamisprosessin aikana. Jos nämä viranomaiset havaitsevat, ettei lainsäädäntöä noudateta, niiden on ilmoitettava asiasta kansalliselle toimivaltaiselle elimelle, joka puolestaan ilmoittaa siitä johtavalle toimivaltaiselle elimelle.

3.4.8

Jos sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jossa konsernitason rekisteröintiä hakevan organisaation toimipaikka sijaitsee, löytää näyttöä sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamatta jättämisestä, valituksista tai muusta olennaisesta seikasta, joka liittyy rekisteröintiä, sen uusimista taikka organisaation väliaikaista tai pysyvää rekisteristä poistamista koskeviin vaatimuksiin, sen on välittömästi toimitettava johtavalle toimivaltaiselle elimelle valvontakertomus ongelmasta.

3.4.9

Jotkin jäsenvaltiot perivät rekisteröintimaksuja kansallisen lainsäädäntönsä nojalla. Johtava toimivaltainen elin ei näin ollen voi päättää maksuista, joista määrätään muiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Tällöin johtavan toimivaltaisen elimen tehtävänä on ainoastaan ilmoittaa organisaatiolle rekisteröintimaksujen kokonaismäärästä ja rekisteröintiprosessiin osallistuville kansallisille toimivaltaisille elimille maksettavista yksittäisistä maksuista. Se ilmoittaa organisaatiolle myös, että kaikki asianomaiset toimivaltaiset elimet perivät maksut konsernitason rekisteröintimenettelyyn osallistuvien kansallisten toimipaikkojen rekisteröinnistä suoraan kultakin hakijaorganisaation kansalliselta toimipaikalta.

Kaikki asianomaiset toimivaltaiset elimet ilmoittavat johtavalle toimivaltaiselle elimelle, että maksut on suoritettu ennen rekisteröintiä, kuten EMAS-asetuksen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa edellytetään.

Huom.

Euroopan komissio kehottaa vahvasti kaikkia jäsenvaltioita harkitsemaan konsernitason rekisteröintiä hakevilta organisaatioilta perittävien maksujen alentamista. Konsernitason rekisteröinnissä ainoastaan johtavaan toimivaltaiseen elimeen kohdistuu tavanomaisen rekisteröinnin kaltaisia hallintokuluja, kun taas toimivaltaisten elinten osallistuminen on vähäisempää ja kulut näin ollen pienemmät. Alhaisemmat maksut lisäävät EMAS-järjestelmän ja konsernitason rekisteröinnin kiinnostavuutta.

3.4.10

Kaikkien asianomaisten toimivaltaisten elinten olisi perittävä maksut, jotka aiheutuvat konsernitason rekisteröintimenettelyyn osallistuvien kansallisten toimipaikkojen rekisteröinnistä, suoraan hakijaorganisaation kyseiseltä kansalliselta toimipaikalta.

3.5   Jo rekisteröidyt organisaatiot

3.5.1

Jos jo rekisteröity organisaatio haluaa hakea EU:n konsernitason rekisteröintiä, johtava toimivaltainen elin voi organisaation pyynnöstä laajentaa voimassa olevaa rekisteröintiä, jolloin kansallisessa rekisterissä oleva rekisteröintinumero säilyy ennallaan. Organisaatio on tällöin rekisteröitävä myös uudella rekisteröintinumerolla kansallisessa rekisterissä. Näissä tapauksissa kaikkien muiden asianomaisten toimivaltaisten elinten niissä jäsenvaltioissa, joissa organisaatiolla on jo rekisteröityjä toimipaikkoja, on varmistettava, että voimassa olevat rekisteröinnit rekisteröidään niiden rekisteriin uudella rekisteröintinumerolla.

3.6   Organisaatioiden pysyvä tai väliaikainen poistaminen rekisteristä

3.6.1

Tähän menettelyyn sovelletaan EMAS-asetuksen 15 artiklassa vahvistettuja organisaatioiden pysyvää ja väliaikaista rekisteristä poistamista koskevia yleisiä sääntöjä.

3.6.2

Rekisteröityä organisaatiota koskevista valituksista ilmoitetaan johtavalle toimivaltaiselle elimelle.

3.6.3

Kukin toimivaltainen elin vastaa jäsenvaltiossaan sijaitseviin organisaation toimipaikkoihin liittyvistä menettelyistä. Jos organisaatio on poistettava EMAS-rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi, asianomainen toimivaltainen elin ilmoittaa siitä johtavalle toimivaltaiselle elimelle lausunnolla. Tämä tarkoittaa, että kansalliset toimivaltaiset elimet voivat antaa lausuntoja ainoastaan jäsenvaltiossaan sijaitsevista toimipaikoista. Jos tällaisessa lausunnossa vahvistetaan, että jäsenvaltiossa sijaitseva toimipaikka on poistettava rekisteristä, johtava toimivaltainen elin aloittaa organisaation pysyvää tai väliaikaista rekisteristä poistamista koskevan menettelyn ja noudattaa tässä yhteydessä EMAS-asetuksen 15 artiklan vaatimuksia. Ennen kuin johtava toimivaltainen elin tekee lopullisen päätöksen organisaation pysyvästä tai väliaikaisesta rekisteristä poistamisesta, sen on ilmoitettava muille asianomaisille toimivaltaisille elimille syistä, joiden vuoksi yksi tai useampi toimivaltainen elin on tehnyt rekisteristä poistamisen. Johtavan toimivaltaisen elimen on ilmoitettava tehdystä päätöksestä ja ehdotetun rekisteristä poistamisen syistä myös organisaation päätoimipaikkaan tai johtokeskukseen. Johtava toimivaltainen elin antaa tämän jälkeen organisaatiolle mahdollisuuden päättää, poistetaanko koko organisaatio EMAS-rekisteristä vai poistetaanko konsernitason rekisteröinnistä ainoastaan kiistanalaiset toimipaikat.

3.6.4

Konsernitason rekisteröintimenettelyyn osallistuvien kansallisten toimivaltaisten elinten väliset kiistat ratkaistaan toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumissa. Johtavan toimivaltaisen elimen ja organisaation väliset kiistat ratkaistaan sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa johtava toimivaltainen elin sijaitsee. Organisaation ja yksittäisten toimivaltaisten elinten väliset kiistat esimerkiksi konsernitason rekisteröintimenettelyyn osallistuvien yksittäisten kansallisten toimipaikkojen lainsäädännön noudattamisesta ratkaistaan kyseessä olevan jäsenvaltion soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kiistat ratkaistaan EMAS-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

3.6.5

Jos toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumissa ei saavuteta yksimielisyyttä asianomaisten toimivaltaisten elinten välillä, rekisteröintimenettelyä voidaan jatkaa ilman kiistanalaisia toimipaikkoja.

3.7   Kieliseikat

3.7.1

EMAS-ympäristöselonteko ja muut olennaiset asiakirjat on toimitettava (jollakin) sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa johtava toimivaltainen elin sijaitsee (5 artiklan 3 kohta). Jos organisaatio esittää yksittäisiä toimipaikkoja koskevia tietoja sisältävän konsernin ympäristöselonteon, nämäkin tiedot on toimitettava (jollakin) niiden jäsenvaltioiden virallisella kielellä, jossa toimipaikat sijaitsevat.

4.   KOLMANSIA MAITA KOSKEVA REKISTERÖINTI – YHDEN TAI USEAMMAN KOLMANNESSA MAASSA SIJAITSEVAN TOIMIPAIKAN KÄSITTÄVIEN ORGANISAATIOIDEN REKISTERÖINTI (TILANNE 2)

Kolmansia maita koskeva EMAS-rekisteröinti tarkoittaa yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa toimivan organisaation rekisteröintiä. EMAS-asetuksen mukaan jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää, rekisteröivätkö niiden kansalliset toimivaltaiset elimet kolmansissa maissa sijaitsevia organisaatioita EMAS-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.1   Kolmansissa maissa sovellettava lainsäädäntö ja sen noudattaminen

4.1.1

Organisaatioiden on aina noudatettava niiden kolmansien maiden kansallisia lakisääteisiä vaatimuksia, joissa EMAS-rekisteröintiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat.

4.1.2

EMAS-järjestelmän tavoitteellisuuden ja uskottavuuden säilyttämiseksi on suositeltavaa, että kolmannessa maassa toimivan organisaation ympäristönsuojelun taso on mahdollisimman lähellä sitä tasoa, joka EU:n organisaatioiden on saavutettava asiaankuuluvan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön nojalla. Tästä syystä yhteisön ulkopuolella toimivien organisaatioiden on hyvä viitata ympäristöselonteossaan sovellettavien kansallisten ympäristövaatimusten lisäksi myös siinä jäsenvaltiossa, jossa organisaatio aikoo hakea rekisteröintiä, samanlaisiin organisaatioihin sovellettaviin ympäristöön liittyviin lakisääteisiin vaatimuksiin (EMAS-asetuksen 4 artiklan 4 kohta). Lueteltuja ympäristövaatimuksia olisi käytettävä perustana asetettaessa mahdollisia kunnianhimoisempia ympäristönsuojelutavoitteita, mutta niitä ei pidetä sitovina arvioitaessa organisaation lainsäädännön noudattamisen tasoa.

4.1.3

EMAS-asetuksen liitteessä IV olevan B kohdan g alakohdan mukaan ympäristöselonteossa on oltava viittaus soveltuviin ympäristöön liittyviin kansallisiin lakisääteisiin vaatimuksiin.

4.1.4

EMAS-asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa mainitun, kolmansissa maissa sijaitsevia toimipaikkoja koskevan aineellisen asiakirjanäytön olisi hyvä sisältää seuraavat:

Kolmannen maan lainvalvontaviranomaisten lausunnot, jotka sisältävät tietoa organisaatiota koskevista ympäristöluvista ja joissa ilmoitetaan, ettei näyttöä ole lainsäädännön noudattamatta jättämisestä ja/tai ettei yritys ole osallisena lainsäädännön rikkomuksia selvittävissä valvontamenettelyissä, oikeudenkäynneissä tai valitusmenettelyissä.

Ympäristöselonteon olisi lisäksi sisällettävä ristiinviittaustaulukot kolmannen maan kansallisesta lainsäädännöstä ja sen maan lainsäädännöstä, jossa organisaatio hakee rekisteröintiä, kuten 4.1.2 kohdassa esitetään.

4.2   Kolmansia maita koskeva EMAS-akkreditointi ja -toimilupa

4.2.1

Jäsenvaltiot voivat käytössään olevien keinojen ja menettelyjen mukaisesti päättää, rekisteröivätkö ne kolmansissa maissa toimivia organisaatioita. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset akkreditointi- ja toimilupaelimet voivat akkreditoida ympäristötodentajia kolmansia maita koskevaa EMAS-rekisteröintiä varten tai myöntää heille toimilupia. Kolmansissa maissa toimivia organisaatioita voivat rekisteröidä ainoastaan jäsenvaltiot, jotka hyväksyvät kolmansia maita koskevan rekisteröinnin periaatteen.

4.2.2

Jos jäsenvaltio päättää suorittaa EMAS-asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kolmansia maita koskevaa rekisteröintiä, rekisteröintimahdollisuus tässä jäsenvaltiossa riippuu käytännössä siitä, onko siellä käytettävissä akkreditoituja todentajia. Todentajan on oltava akkreditoitu siinä jäsenvaltiossa, jossa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, kyseisen kolmannen maan ja kyseessä olevien toimialojen osalta (määritellään NACE-koodien perusteella) tietyssä rekisteröintimenettelyssä.

Selventävä huomautus:

Tämä tarkoittaa, että tietyssä kolmannessa maassa todentamisen suorittavan todentajan on oltava akkreditoitu tämän kolmannen maan osalta sen jäsenvaltion akkreditointi- ja toimilupaelimen toimesta, jossa kolmansia maita koskevia rekisteröinti on mahdollista ja jossa organisaatio hakee rekisteröintiä.

4.2.3

Kolmansia maita koskevassa akkreditoinnissa tai toimiluvassa on ilmoitettava, mitä kolmansia maita se koskee, jotta EMAS-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan rekisteröintivaatimukset täyttyvät. Jäsenvaltio päättää, antaako se kullekin kolmannelle maalle erillisen todistuksen vai yleisen akkreditointitodistuksen, jonka maantieteellisessä liitteessä on lueteltu maat, joissa todentamiselimet on akkreditoitu toimimaan.

Selventävä huomautus:

Kolmansissa maissa toimivia ympäristötodentajia koskevia lisävaatimuksia käsittelevästä 22 artiklasta käy ilmi, että kolmansia maita koskeva akkreditointi/toimilupa ainoastaan täydentää Eurooppaa koskevaa perusakkreditointia/toimilupaa. Tämä tarkoittaa, että kolmansia maita koskevaa akkreditointia/toimilupaa edellytetään tietyn pätevyysalueen ja siihen liittyviä vaatimuksia koskevan yleisen akkreditoinnin/toimiluvan lisäksi. Näin ollen kolmansia maita koskevan akkreditoinnin/toimiluvan täytyy sisältää tiettyä jäsenvaltiota ja pätevyysaluetta koskeva akkreditointi/toimilupa.

Yhdessä jäsenvaltiossa akkreditoitu tai toimiluvan saanut todentaja voi harjoittaa toimintaa myös muissa jäsenvaltioissa asetuksen 24 artiklan mukaisesti.

4.3   Toimivaltaisen elimen tehtävät

4.3.1

Jäsenvaltion, jossa on enemmän kuin yksi toimivaltainen elin, on määriteltävä, mille toimivaltaiselle elimelle kolmansia maita koskevat rekisteröintihakemukset toimitetaan. Sen on oltava sama kuin 5.3.1 kohdan mukaisesti nimetty elin.

4.3.2

Organisaatioiden, joilla on toimipaikkoja ainoastaan kolmansissa maissa, esittämät kolmansia maita koskevat rekisteröintihakemukset toimitetaan mille tahansa toimivaltaiselle elimelle, joka on nimetty jäsenvaltiossa tähän tarkoitukseen, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

jäsenvaltio suorittaa kolmansista maista peräisin olevien organisaatioiden rekisteröintiä;

b)

käytettävissä on akkreditoituja tai toimiluvan saaneita todentajia niissä kolmansissa maissa suoritettavia todentamisia varten, joissa rekisteröintiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat, ja todentajien akkreditointi tai toimilupa kattaa asiaankuuluvat NACE-koodit (toisin sanoen rekisteröintijäsenvaltio määräytyy todentajan valinnan perusteella ja päinvastoin).

4.3.3

Toimivaltaisten elinten olisi koordinoitava toimintaansa jäsenvaltioidensa akkreditointi- ja toimilupaelinten kanssa sen varmistamiseksi, että kukin elin hoitaa tehtävänsä koordinoidusti niissä jäsenvaltioissa, joissa kolmansista maista peräisin olevien organisaatioiden rekisteröinti on mahdollista.

4.4   Akkreditoitujen tai toimiluvan saaneiden todentajien tehtävät

4.4.1

EMAS-ympäristötodentajiin, heidän akkreditointiinsa tai toimilupiin sekä todentamisprosessiin sovellettavat yleiset säännöt on vahvistettu EMAS-asetuksen V ja VI luvussa.

4.4.2

Jäsenvaltioiden, joissa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, on otettava käyttöön todentajien akkreditointi- ja toimilupajärjestelmä kolmansia maita varten. Akkreditointi tai toimilupa myönnetään todentajalle maakohtaisesti, ja se täydentää yleistä akkreditointia tai toimilupaa tässä luvussa kuvatun mukaisesti.

4.4.3

Todentajalla on oltava akkreditointi tai toimilupa kaikkien niiden NACE-koodien osalta, jotka vastaavat rekisteröintimenettelyyn osallistuvan organisaation toimipaikkoihin liittyviä toimialoja. Toimialan mahdollisen moninaisuuden vuoksi organisaatiot voivat halutessaan käyttää useita akkreditoituja todentajia. Suuren organisaation kaikille toimialoille voi nimittäin olla hankalaa ellei jopa mahdotonta nimetä ainoastaan yhtä todentajaa. Jos todentajaa ei ole akkreditoitu tai hänelle ei ole myönnetty toimilupaa kyseessä olevien NACE-koodien osalta, mukaan on tarvittaessa otettava muita akkreditoituja ympäristötodentajia. Rekisteröintiä hakeva organisaatio päättää, haluaako se ottaa mukaan useita akkreditoituja / toimiluvan saaneita todentajia EMAS-asetuksen 4 artiklan mukaisesti. Sen lisäksi, että käytettävissä ei ole kyseessä olevien NACE-koodien osalta akkreditoituja todentajia, organisaatioilla voi olla muitakin syitä käyttää useampia todentajia (mm. paikallistuntemus, kieliosaaminen tai halu yhdistää EMAS-todentamiseen muiden standardien mukainen sertifiointi).

4.4.4

Kaikkien rekisteröintiin osallistuvien todentajien on allekirjoitettava asetuksen 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja EMAS-ympäristöselonteko. Kukin todentaja on vastuussa omaan alaansa (liittyy yleensä yksittäisiin NACE-koodeihin) kuuluvan todentamisen tuloksesta. Toimivaltainen elin pystyy yksilöimään kaikki osallistuneet todentajat sen perusteella, että kaikki todentajat allekirjoittavat saman ilmoituksen. Johtava toimivaltainen toimielin pystyy siis varmistamaan akkreditointi- ja toimilupaelinten välityksellä, ovatko kaikki todentajat noudattaneet EMAS-asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta koskevaa velvoitetta. Toimivaltainen elin pystyy lisäksi tarkistamaan, kattaako todentajien akkreditointi/toimilupa kyseessä olevan organisaation NACE-koodit.

4.4.5

Todentajien, jotka haluavat toimia kolmansissa maissa, on saatava kyseistä maata koskeva akkreditointi tai toimilupa, joka täydentää yleistä akkreditointia tai toimilupaa, EMAS-asetuksen säännösten mukaisesti. Heillä on siis oltava:

a)

organisaation toimintaan liittyviä NACE-koodeja koskeva erityinen akkreditointi tai toimilupa;

b)

ympäristöön liittyvien lakisääteisten, sääntömääräisten ja hallinnollisten vaatimusten tuntemus ja ymmärtäminen sen kolmannen maan osalta, johon akkreditointia tai toimilupaa haetaan;

c)

sen kolmannen maan virallisen kielen tuntemus ja ymmärtäminen, johon akkreditointia tai toimilupaa haetaan.

4.4.6

Todentajat tarkistavat todentamismenettelyn aikana kaikki organisaatiota koskevat ympäristöluvat ja muut näytöt niiden maiden oikeusjärjestelmän mukaisesti, joita hakemus koskee.

4.4.7

Todentaja tarkistaa kolmansissa maissa tavanomaisten tehtäviensä lisäksi erityisesti sen, että organisaatio ja sen rekisteröintiprosessiin osallistuvat toimipaikat noudattavat maan lainsäädäntöä. Kun otetaan huomioon erityisesti EMAS-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan sisältö, todentajat tarkistavat näin ollen, että näyttöä ei ole ympäristöön liittyvän lainsäädännön noudattamatta jättämisestä. Todentajien olisi hyödynnettävä lainvalvontaviranomaisten havaintoja ja pyydettävä niiltä tarkat tiedot lainsäädännön noudattamisesta. Todentajan on varmistettava, että hän saa riittävät tiedot toimitetun näytön perusteella, esimerkiksi toimivaltaiselta lainvalvontaviranomaiselta saamastaan kirjallisesta raportista. Jos näyttöä ei ole lainsäädännön noudattamatta jättämisestä, siitä on ilmoitettava ympäristötodentajan ilmoituksessa todentamis- ja vahvistamistoimista (EMAS-asetuksen liite VII). Todentaja allekirjoittaa tämän ilmoituksen. Hänen velvollisuutenaan on tarkistaa, voidaanko EMAS-asetuksen vaatimukset täyttää tavanomaisilla auditointitekniikoilla, jotka toteutetaan EMAS-asetuksen mukaisesti. Todentaja voi halutessaan suorittaa riskinarvioinnin varmistaakseen, että kolmansissa maissa sijaitsevien toimipaikkojen rekisteröinti on yhtä korkealaatuista kuin EU:ssa sijaitsevien samankaltaisten toimipaikkojen rekisteröinti.

4.4.8

EMAS-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla todentajan olisi tarkistettava, etteivät sidosryhmät ole esittäneet asiaan liittyviä valituksia tai että valitukset on ratkaistu myönteisesti.

4.4.9

Kolmansia maita koskevaa rekisteröintiä suorittavien jäsenvaltioiden on hyvä toteuttaa toimenpiteitä akkreditointiprosessin lujittamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että tiettyjä kolmansia maita varten akkreditoidut todentajat pystyvät tarkastamaan, noudattaako organisaatio kolmannen maan soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

4.4.10

Kolmansia maita koskevaa rekisteröintiä suorittavien jäsenvaltioiden on hyvä vahvistaa erillisiä säännöksiä, joilla tehostetaan lainsäädännön noudattamisen tarkistamista ja varmistetaan EU:n vaatimusten mukainen rekisteröintiprosessi. Jäsenvaltiot voivat erityisesti harkita mahdollisuuksia tehdä sopimuksia (kahdenvälisiä sopimuksia, yhteisymmärryspöytäkirjoja jne.). Niissä voidaan sopia menettelystä, jolla kolmannen maan lainvalvontaviranomaiset ilmoittavat jäsenvaltiolle organisaation lainsäädännön noudattamisesta, sekä siitä, kuinka jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle ilmoitetaan soveltuvien lakisääteisten vaatimusten rikkomisesta alkuperäisen rekisteröinnin tai rekisteröinnin uusinnan ja seuraavan uusinnan välisenä aikana.

4.4.11

Ympäristötodentajan on ilmoitettava akkreditointi- tai toimilupatietonsa ja todentamisen tai vahvistamisen aika ja paikka viimeistään kuusi viikkoa ennen kutakin kolmannessa maassa suoritettavaa todentamista tai vahvistamista sen jäsenvaltion akkreditointi- tai toimilupaelimelle, jossa asianomainen organisaatio aikoo hakea rekisteröintiä tai jossa se on rekisteröity. Todentamisesta voidaan ilmoittaa myös sen jäsenmaan toimivaltaiselle elimelle, jossa toimipaikat on tarkoitus rekisteröidä.

4.4.12

Jos todentaja havaitsee rekisteröinnin yhteydessä, että organisaatio ei noudata lakisääteisiä vaatimuksia, hän ei allekirjoita EMAS-ympäristöselontekoa eikä EMAS-asetuksen 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

4.4.13

Jos todentaja havaitsee rekisteröinnin voimassaolon aikana tai sen uusinnan yhteydessä, että organisaatio ei noudata lakisääteisiä vaatimuksia, hän voi ilmoittaa toimivaltaiselle elimelle, että kyseinen organisaatio ei enää täytä EMAS-vaatimuksia. Todentaja voi allekirjoittaa 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ja päivitetyn EMAS-ympäristöselonteon rekisteröinnin uusimisen yhteydessä ainoastaan, jos organisaatio osoittaa toteuttaneensa riittäviä toimenpiteitä (yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa) tilanteen korjaamiseksi. Jos organisaatio ei pysty osoittamaan todentajalle, että se on toteuttanut tällaiset toimenpiteet, todentaja ei vahvista päivitettyä selontekoa eikä allekirjoita ilmoitusta ja EMAS-ympäristöselontekoa.

4.5   Rekisteröintiprosessi

4.5.1

Organisaation on oltava aikaisessa vaiheessa yhteydessä todentajaan/todentajiin ja toimivaltaiseen elimeen selvittääkseen rekisteröinnissä tarvittavien asiakirjojen kieleen liittyvät asiat, kuten EMAS-asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä IV olevassa D kohdassa edellytetään.

4.5.2

Ennen rekisteröintihakemuksen lähettämistä toimivaltaiselle elimelle organisaation on annettava todentajalle tämän ohjeen 4.1.4 kohdassa kuvattua aineellista tai asiakirjanäyttöä siitä, ettei organisaatio ole todistetusti jättänyt noudattamatta ympäristöön liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia.

4.5.3

Kun organisaatio on täyttänyt EMAS-vaatimukset ja erityisesti asetuksen liitteessä II luetellut rekisteröintiprosessiin sovellettavat vaatimukset ja kun akkreditoitu tai toimiluvan saanut todentaja on vahvistanut sen ympäristöselonteon, organisaatio lähettää hakemuslomakkeen ja siihen liittyvät asiakirjat, kuten liitteet VI ja VII, toimivaltaiselle elimelle rekisteröintiä varten.

4.5.4

Toimivaltainen elin tarkastaa hakemuksessa ilmoitetut tiedot ja on sitä varten yhteydessä kansalliseen akkreditointi- ja toimilupaelimeen.

4.5.5

Akkreditointi- ja toimilupaelin arvioi ympäristötodentajan pätevyyden EMAS-asetuksen 20, 21 ja 22 artiklassa esitettyjen seikkojen perusteella. Jos akkreditointi- ja toimilupaelin ei pidä todentajaa pätevänä, se voi velvoittaa todentajan noudattamaan asiaankuuluvia vaatimuksia ja ilmoittaa ongelmasta toimivaltaiselle elimelle. Samalla tavoin toimivaltaisen elimen on joka tapauksessa ilmoitettava akkreditointi- ja toimilupaelimelle rekisteröintihakemuksen vastaanottamisesta ja siitä, että rekisteröitävänä on kolmansissa maissa sijaitsevia toimipaikkoja. Ilmoituksen saatuaan akkreditointi- ja toimilupaelimen on ilmoitettava asianomaisia todentajia koskevista havainnoistaan toimivaltaiselle elimelle. Näin toimivaltaisen elimen on helpompi tarkistaa, onko kaikki rekisteröintimenettelyyn osallistuvat todentajat akkreditoitu tai onko heille myönnetty toimilupa kaikkien rekisteröintiprosessiin liittyvien NACE-koodien osalta. Valvontatoiminta voisi vaarantua, elleivät toimivaltainen elin ja akkreditointi- ja toimilupaelin viestittäisi toisilleen näistäkin seikoista.

4.5.6

Rekisteröinnistä vastaava toimivaltainen elin koordinoi lainsäädännön noudattamisen tarkastamista niiden tietojen perusteella, joita organisaatio on toimittanut todentajalle. Jäsenvaltio voi tarkastaa lainsäädännön noudattamisen suoraan kolmannen maan lainvalvontaviranomaisilta ainoastaan, jos se on tehnyt kyseisen kolmannen maan kanssa sopimuksen, jonka mukaan jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä suoraan kolmannen maan lainvalvontaviranomaisiin. Jos tällaista sopimusta ei ole tehty, toimivaltaisen elimen on luotettava siihen, että todentaja ja/tai organisaatio saa aineellista tai asiakirjanäyttöä siitä, että sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia on noudatettu.

4.6   Organisaatioiden pysyvä tai väliaikainen poistaminen rekisteristä

4.6.1

Toimivaltainen elin noudattaa organisaatioiden pysyvää tai väliaikaista rekisteristä poistamista koskevia EMAS-asetuksen yleisiä sääntöjä.

4.6.2

Rekisteröityä organisaatiota koskevista valituksista on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle.

4.6.3

EMAS-rekisteröintiä hakevien kolmansien maiden organisaatioiden, jotka haluavat aloittaa rekisteröintimenettelyn, on hyväksyttävä se, että toimivaltainen elin voi ennen päätöksen tekemistä pyytää todentajaa todentamaan kolmannessa maassa, jossa toimipaikat sijaitsevat, mahdollisesti ilmenevät syyt organisaation pysyvään tai väliaikaiseen rekisteristä poistamiseen. Organisaation on tehtävä yhteistyötä ja vastattava kaikkiin väliaikaisen tai pysyvän rekisteristä poistamisen mahdollisia syitä koskeviin kysymyksiin, joita todentaja tai toimivaltainen elin sille esittää. Sen on myös maksettava todentajan selvitystyöstä aiheutuvat kulut.

4.6.4

Rekisteröinnistä vastaavan jäsenvaltion ja kolmannen maan väliset sopimukset voivat sisältää erityisiä määräyksiä, joilla varmistetaan lainsäädännön noudattamisen valvonta ja se, että kolmannen maan lainvalvontaviranomaiset ilmoittavat toimivaltaiselle elimelle välittömästi lainsäädännön rikkomistapauksista.

4.6.5

Todentaja on joka tapauksessa vastuussa lainsäädännön noudattamisen tarkistamisesta, vaikka tällainen sopimus olisikin tehty. Lainsäädännön noudattamisen tarkistamiseen on sisällytettävä myös mahdolliset valitukset ja poikkeamat, jotka voivat johtaa organisaation pysyvään tai väliaikaiseen rekisteristä poistamiseen.

4.6.6

Kolmannessa maassa toimivia kansalaisjärjestöjä voidaan kuulla ja käyttää tietolähteenä. Todentaja ilmoittaa joka tapauksessa toimivaltaiselle elimelle kaikki olennaiset tiedot, jotka se saa todentamisprosessin aikana.

4.7   Käytettävä kieli

4.7.1

EMAS-ympäristöselonteko ja muut olennaiset asiakirjat toimitetaan rekisteröintiä varten (jollakin) sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa toimivaltainen elin sijaitsee (5 artiklan 3 kohta). Jos organisaatio esittää konsernitason ympäristöselonteon, joka sisältää useissa kolmansissa maissa sijaitsevia yksittäisiä toimipaikkoja koskevia tietoja, nämäkin tiedot on toimitettava (jollakin) niiden kolmansien maiden virallisella kielellä, joissa toimipaikat sijaitsevat.

5.   MAAILMANLAAJUINEN REKISTERÖINTI – USEITA ERI TOIMIPAIKKOJA JÄSENVALTIOISSA JA KOLMANSISSA MAISSA KÄSITTÄVIEN ORGANISAATIOIDEN REKISTERÖINTI (TILANNE 3)

Maailmanlaajuinen EMAS-rekisteröinti tarkoittaa sellaisen organisaation rekisteröintiä, jolla on useita toimipaikkoja EU:ssa ja sen ulkopuolella ja joka hakee yhteistä rekisteröintiä kaikille toimipaikoille tai osalle niistä jäsenvaltiossa, jossa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista.

Useiden jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa sijaitsevien toimipaikkojen rekisteröinti on monimutkainen prosessi, jossa yhdistyvät edellä kuvatut kaksi menettelyä eli EU:n konsernitason rekisteröinti ja kolmansia maita koskeva rekisteröinti. Tässä osassa selvennetään näkökohtia, jotka eroavat siitä, mitä tämän ohjeen 3 ja 4 osissa on selitetty.

5.1   Jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa sovellettava lainsäädäntö ja sen noudattaminen

5.1.1

Organisaatioiden on aina noudatettava EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan niihin toimipaikkoihin, joille EMAS-rekisteröintiä haetaan.

5.1.2

EMAS-järjestelmän tavoitteellisuuden ja uskottavuuden säilyttämiseksi on suositeltavaa, että kolmannessa maassa toimivan organisaation ympäristönsuojelun taso on mahdollisimman lähellä sitä tasoa, joka EU:n organisaatioiden on saavutettava asiaankuuluvan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tästä syystä organisaatioiden, joilla on toimipaikkoja yhteisön ulkopuolella, on hyvä viitata ympäristöselonteossaan sovellettavien kansallisten ympäristövaatimusten lisäksi myös siinä jäsenvaltiossa, jossa organisaatio aikoo hakea rekisteröintiä, samanlaisiin organisaatioihin sovellettaviin ympäristöön liittyviin lakisääteisiin vaatimuksiin (EMAS-asetuksen 4 artiklan 4 kohta). Lueteltuja ympäristövaatimuksia olisi käytettävä perustana asetettaessa kunnianhimoisempia ympäristönsuojelutavoitteita, mutta ne eivät ole olennaisia arvioitaessa organisaation lainsäädännön noudattamisen tasoa.

5.1.3

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa mainitun, kolmansissa maissa sijaitsevia toimipaikkoja koskevan aineellisen asiakirjanäytön olisi sisällettävä seuraavat:

Kolmannen maan lainvalvontaviranomaisten lausunnot, jotka sisältävät tietoa organisaatiota koskevista ympäristöluvista ja joissa ilmoitetaan, ettei näyttöä ole lainsäädännön noudattamatta jättämisestä, ja/tai ettei yritys ole osallisena lainsäädännön rikkomuksia selvittävissä valvontamenettelyissä, oikeudenkäynneissä tai valitusmenettelyissä.

Ympäristöselonteon olisi lisäksi sisällettävä ristiinviittaustaulukot kolmannen maan kansallisesta lainsäädännöstä ja sen maan lainsäädännöstä, jossa organisaatio hakee rekisteröintiä, kuten 5.1.2 kohdassa on esitetty.

5.2   Akkreditointi ja toimilupa

5.2.1

Sovelletaan 4.2 kohdassa kuvattuja kolmansien maiden EMAS-akkreditointia ja toimiluvan myöntämistä koskevia sääntöjä.

5.3   Toimivaltaisten elinten tehtävät

5.3.1

Jäsenvaltion, jossa on enemmän kuin yksi toimivaltainen elin, on määriteltävä, mille toimivaltaiselle elimelle maailmanlaajuista rekisteröintiä koskevat hakemukset toimitetaan. Sen on oltava sama kuin 4.3.1 kohdan mukaisesti nimetty elin.

5.3.2

Maailmanlaajuista rekisteröintiä koskevat hakemukset eli hakemukset niistä organisaatioista, joilla on toimipaikkoja EU:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, toimitetaan mille tahansa toimivaltaiselle elimelle, joka on nimetty tähän tarkoitukseen jossakin jäsenvaltiossa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

jäsenvaltio suorittaa EU:n ulkopuolelta peräisin olevien organisaatioiden rekisteröintiä;

b)

käytettävissä on akkreditoituja tai toimiluvan saaneita todentajia niissä kolmansissa maissa suoritettavia todentamisia varten, joissa rekisteröintiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat, ja todentajien akkreditointi tai toimilupa kattaa asiaankuuluvat NACE-koodit.

5.3.3

Jäsenvaltio, jossa menettelystä vastaava toimivaltainen elin sijaitsee, määritellään seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien edellytysten perusteella:

1)

Kun organisaation päätoimipaikka sijaitsee jäsenvaltiossa, jossa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, hakemus on toimitettava tämän jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle.

2)

Jos organisaation päätoimipaikka ei sijaitse sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, mutta sen johtokeskus sijaitsee siellä, hakemus on toimitettava tämän jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle.

3)

Jos maailmanlaajuista rekisteröintiä hakevan organisaation päätoimipaikka tai johtokeskus ei kumpikaan sijaitse sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, organisaation on perustettava väliaikainen johtokeskus tällaiseen jäsenvaltioon ja hakemus on toimitettava tämän jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle.

5.3.4

Jos hakemus kattaa useamman kuin yhden jäsenvaltion, on noudatettava 3.2 kohdassa vahvistettua asianomaisten toimivaltaisten elinten välistä koordinointimenettelyä. Kyseisessä kohdassa tarkoitettu toimivaltainen elin toimii johtavana toimivaltaisena elimenä menettelyn EU:n konsernitason rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa.

5.4   Akkreditoitujen tai toimiluvan saaneiden todentajien tehtävät

5.4.1

EMAS-ympäristötodentajiin, heidän akkreditointiinsa tai toimilupiin sekä todentamisprosessiin sovellettavat yleiset säännöt on vahvistettu EMAS-asetuksen V ja VI luvussa.

5.4.2

Jäsenvaltioiden, joissa kolmansia maita koskeva rekisteröinti on mahdollista, on otettava käyttöön todentajien akkreditointi- ja toimilupajärjestelmä kolmansia maita varten. Akkreditointi tai toimilupa myönnetään todentajalle maakohtaisesti, ja se täydentää yleistä akkreditointia tai toimilupaa tässä luvussa kuvatun mukaisesti.

5.4.3

Kun maailmanlaajuista rekisteröintiä hakeva organisaatio käsittää useita toimipaikkoja ja toimialoja, todentajan/todentajien akkreditoinnin on katettava kaikki organisaation toimipaikkojen ja toimialojen NACE-koodit. Kolmansissa maissa sijaitsevien toimipaikkojen tapauksessa todentajalla on oltava akkreditointi tai toimilupa kaikkien maailmanlaajuiseen rekisteröintiin osallistuviin toimipaikkoihin liittyvien kolmansien maiden ja NACE-koodien osalta siinä jäsenvaltiossa, jossa organisaatio aikoo hakea rekisteröintiä. Toimialojen mahdollisen moninaisuuden vuoksi organisaatiot voivat halutessaan käyttää useita akkreditoituja todentajia. Suuren organisaation kaikille toimialoille voi nimittäin olla hankalaa ellei jopa mahdotonta nimetä yhtä ainoaa todentajaa. Jos todentajaa ei ole akkreditoitu tai hänelle ei ole myönnetty toimilupaa kyseessä olevien NACE-koodien tai maiden osalta, tarvittaessa mukaan on tapauskohtaisesti otettava muita akkreditoituja ympäristötodentajia. Rekisteröintiä hakeva organisaatio päättää, haluaako se ottaa mukaan useita akkreditoituja / toimiluvan saaneita todentajia EMAS-asetuksen 4 artiklan mukaisesti. Sen lisäksi, ettei käytettävissä ole kyseessä olevien NACE-koodien osalta akkreditoituja todentajia, organisaatioilla voi olla muitakin syitä käyttää useampia todentajia (mm. paikallistuntemus, kieliosaaminen tai halu yhdistää EMAS-todentamiseen muiden standardien mukainen sertifiointi).

5.4.4

Kaikkien rekisteröintiin osallistuvien todentajien on allekirjoitettava EMAS-asetuksen 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja EMAS-ympäristöselonteko. Kukin todentaja on vastuussa omaan alaansa (liittyy yleensä yksittäisiin NACE-koodeihin) kuuluvan todentamisen tuloksesta. Johtava toimivaltainen elin pystyy yksilöimään kaikki rekisteröintiin osallistuneet todentajat sen perusteella, että kaikki todentajat allekirjoittavat saman ilmoituksen. Johtava toimivaltainen elin pystyy siis todentamaan yhteistyötä tekevien toimivaltaisten elinten (joiden olisi vuorostaan koordinoitava toimintansa akkreditointi- ja toimilupaelinten kanssa) välityksellä, ovatko kaikki todentajat noudattaneet EMAS-asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta koskevaa velvoitetta. Johtava toimivaltainen elin pystyy lisäksi tarkistamaan, kattaako todentajien akkreditointi/toimilupa kyseessä olevan organisaation NACE-koodit.

5.4.5

Todentajien, jotka haluavat harjoittaa toimintaa kolmansissa maissa, on saatava kyseistä maata varten akkreditointi tai toimilupa, joka täydentää yleistä akkreditointia tai toimilupaa, EMAS-asetuksen säännösten mukaisesti. Heillä on siis oltava:

a)

kyseisen organisaation toimintaan liittyviä NACE-koodeja koskeva erityinen akkreditointi tai toimilupa;

b)

ympäristöön liittyvien lakisääteisten, sääntömääräisten ja hallinnollisten vaatimusten tuntemus ja ymmärtäminen sen kolmannen maan osalta, johon akkreditointia tai toimilupaa haetaan;

c)

sen kolmannen maan virallisen kielen tuntemus ja ymmärtäminen, johon akkreditointia tai toimilupaa haetaan.

5.4.6

Todentajat tarkistavat todentamismenettelyn aikana kaikki organisaatiota koskevat ympäristöluvat ja muut näytöt niiden maiden oikeusjärjestelmän mukaisesti, jota hakemus koskee.

5.4.7

Todentaja tarkistaa kolmansissa maissa tavanomaisten tehtäviensä lisäksi erityisesti sen, että organisaatio ja sen rekisteröintiprosessiin osallistuvat toimipaikat noudattavat maan lainsäädäntöä. Kun otetaan huomioon erityisesti EMAS-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan sisältö, todentajat tarkistavat näin ollen, että näyttöä ei ole ympäristöön liittyvän lainsäädännön noudattamatta jättämisestä. Todentajan olisi hyödynnettävä lainvalvontaviranomaisten havaintoja ja pyydettävä niiltä tarkat tiedot lainsäädännön noudattamisesta. Todentajan on varmistettava, että hän saa riittävät tiedot toimitetun näytön perusteella, esimerkiksi toimivaltaiselta lainvalvontaviranomaiselta saamastaan kirjallisesta raportista. Jos näyttöä ei ole lainsäädännön noudattamatta jättämisestä, siitä on ilmoitettava ympäristötodentajan ilmoituksessa todentamis- ja vahvistamistoimista (EMAS-asetuksen liite VII). Todentaja allekirjoittaa tämän ilmoituksen. Hänen velvollisuutenaan on tarkistaa, voidaanko EMAS-asetuksen vaatimukset täyttää tavanomaisilla auditointitekniikoilla. Todentaja voi halutessaan suorittaa riskinarvioinnin varmistaakseen, että kolmansissa maissa sijaitsevien toimipaikkojen ja EU:n toimipaikkojen rekisteröinti on yhtä korkealaatuista.

5.4.8

EMAS-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla todentajan olisi tarkistettava, etteivät sidosryhmät ole esittäneet asiaan liittyviä valituksia tai että valitukset on ratkaistu myönteisesti.

5.4.9

Kolmansia maita koskevaa rekisteröintiä (ja siten myös maailmanlaajuista rekisteröintiä) suorittavien jäsenvaltioiden on hyvä toteuttaa toimenpiteitä akkreditointiprosessin lujittamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että tiettyjä kolmansia maita varten akkreditoidut todentajat pystyvät tarkastamaan, noudattaako organisaatio kolmannen maan soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

5.4.10

Maailmanlaajuista rekisteröintiä suorittavien jäsenvaltioiden on hyvä vahvistaa erillisiä säännöksiä, joilla tehostetaan lainsäädännön noudattamisen tarkistamista ja varmistetaan EU:n vaatimusten mukainen rekisteröintiprosessi. Jäsenvaltiot voivat erityisesti harkita mahdollisuuksia tehdä sopimuksia (kahdenvälisiä sopimuksia, yhteisymmärryspöytäkirjoja jne.). Niissä voidaan sopia menettelystä, jolla kolmannen maan lainvalvontaviranomaiset ilmoittavat jäsenvaltiolle organisaation lainsäädännön noudattamisesta, sekä siitä, kuinka jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle ilmoitetaan sovellettavien lakisääteisten vaatimusten rikkomisesta alkuperäisen rekisteröinnin tai rekisteröinnin uusinnan ja seuraavan uusinnan välisenä aikana.

5.4.11

Ympäristötodentajan on ilmoitettava akkreditointi- tai toimilupatietonsa ja todentamisen tai vahvistamisen aika ja paikka viimeistään kuusi viikkoa ennen kutakin kolmannessa maassa suoritettavaa todentamista tai vahvistamista sen jäsenvaltion akkreditointi- tai toimilupaelimelle, jossa asianomainen organisaatio aikoo hakea rekisteröintiä tai jossa se on rekisteröity. Todentajan on lisäksi ilmoitettava akkreditointi- ja toimilupatietonsa akkreditointi- ja toimilupaelimille kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa rekisteröitävät toimipaikat sijaitsevat.

5.4.12

Jos todentaja havaitsee rekisteröinnin yhteydessä, että organisaatio ei noudata lakisääteisiä vaatimuksia, hän ei allekirjoita EMAS-ympäristöselontekoa eikä EMAS-asetuksen 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

5.4.13

Jos todentaja havaitsee rekisteröinnin voimassaolon aikana tai sen uusinnan yhteydessä, että organisaatio ei noudata lakisääteisiä vaatimuksia, hän voi ilmoittaa toimivaltaiselle elimelle, että kyseinen organisaatio ei enää täytä EMAS-vaatimuksia. Todentaja voi allekirjoittaa 25 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ja päivitetyn EMAS-ympäristöselonteon rekisteröinnin uusimisen yhteydessä ainoastaan, jos organisaatio osoittaa toteuttaneensa riittäviä toimenpiteitä (yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa) tilanteen korjaamiseksi. Jos organisaatio ei pysty osoittamaan todentajalle, että se on toteuttanut tällaiset toimenpiteet, todentaja ei vahvista päivitettyä selontekoa eikä allekirjoita ilmoitusta ja EMAS-ympäristöselontekoa.

5.5   Rekisteröintiprosessi

5.5.1

Organisaation on oltava aikaisessa vaiheessa yhteydessä todentajaan/todentajiin ja toimivaltaiseen elimeen selventääkseen rekisteröinnissä tarvittavien asiakirjojen kieleen liittyvät asiat, kuten EMAS-asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä IV olevassa D kohdassa edellytetään.

5.5.2

Organisaation on annettava 5.1.3 kohdassa kuvattua aineellista näyttöä lainsäädännön noudattamisesta.

5.5.3

Kun organisaatio on täyttänyt EMAS-vaatimukset ja erityisesti asetuksen liitteessä II luetellut rekisteröintiprosessiin sovellettavat vaatimukset ja kun akkreditoitu tai toimiluvan saanut todentaja on vahvistanut sen ympäristöselonteon, organisaatio lähettää hakemuslomakkeen ja siihen liittyvät asiakirjat, kuten liitteet VI ja VII, (johtavalle) toimivaltaiselle elimelle rekisteröintiä varten.

5.5.4

Rekisteröinnistä vastaava toimivaltainen elin tarkastaa hakemuksessa ilmoitetut tiedot ja on sitä varten yhteydessä kansalliseen akkreditointi- ja toimilupaelimeen ja tarvittaessa muihin asianomaisiin toimivaltaisiin elimiin. Se voi tarvittaessa olla yhteydessä myös rekisteröinnistä vastaavaan todentajaan. Yhteydenpito voi tapahtua esimerkiksi postitse, sähköpostitse tai faksitse, ja kirjalliset todisteet viestinnästä on hyvä säilyttää.

5.5.5

Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden akkreditointi- ja toimilupaelimet arvioivat ympäristötodentajan pätevyyden EMAS-asetuksen 20, 21 ja 22 artiklassa esitettyjen seikkojen perusteella. Jos akkreditointi- ja toimilupaelin ei pidä todentajaa pätevänä, se voi velvoittaa todentajan noudattamaan asiaankuuluvia vaatimuksia ja ilmoittaa ongelmasta kansalliselle toimivaltaiselle elimelle. Samalla tavoin toimivaltaisen elimen on joka tapauksessa ilmoitettava akkreditointi- ja toimilupaelimelle rekisteröintihakemuksen vastaanottamisesta ja siitä, että rekisteröitävänä on toimipaikkoja. Ilmoituksen saatuaan akkreditointi- ja toimilupaelimen on ilmoitettava asianomaisia todentajia koskevista havainnoistaan kansalliselle toimivaltaiselle elimelle. Kaikki asianomaiset kansalliset toimivaltaiset elimet ilmoittavat havainnot edelleen johtavalle toimivaltaiselle elimelle. Näin asianomaisten toimivaltaisten elinten ja johtavan toimivaltaisen elimen on helpompi tarkastaa, onko kaikki rekisteröintimenettelyyn osallistuvat todentajat akkreditoitu tai onko heille myönnetty toimilupa kaikkien rekisteröintiprosessiin liittyvien NACE-koodien osalta. Valvontatoiminta voisi vaarantua, elleivät toimivaltaiset elimet ja akkreditointi- ja toimilupaelimet viestittäisi toisilleen näistäkin seikoista.

5.5.6

Rekisteröinnistä vastaava toimivaltainen elin koordinoi lainsäädännön noudattamisen tarkistamista niiden tietojen perusteella, joita organisaatio on toimittanut todentajalle. Jäsenvaltio voi tarkistaa lainsäädännön noudattamisen suoraan kolmannen maan lainvalvontaviranomaisilta ainoastaan, jos se on tehnyt kyseisen kolmannen maan kanssa sopimuksen, jonka mukaan jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä suoraan kolmannen maan lainvalvontaviranomaisiin. Jos tällaista sopimusta ei ole tehty, toimivaltaisen elimen on luotettava siihen, että todentaja ja/tai organisaatio saa aineellista tai asiakirjanäyttöä siitä, että sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia on noudatettu.

5.5.7

Johtavan toimivaltaisen elimen on tarvittaessa ilmoitettava rekisteröintipäätöksestä kaikille asianomaisille kansallisille toimivaltaisille elimille, jotka puolestaan ilmoittavat siitä jäsenvaltionsa lainvalvontaviranomaisille.

5.5.8

Jos rekisteröintimenettelyyn osallistuu useita toimivaltaisia elimiä, sovelletaan 3.4 kohdassa kuvattuja maksuehtoja.

5.6   Organisaatioiden pysyvä tai väliaikainen poistaminen rekisteristä

5.6.1

Toimivaltainen elin noudattaa organisaatioiden pysyvää tai väliaikaista rekisteristä poistamista koskevia EMAS-asetuksen yleisiä sääntöjä.

5.6.2

Rekisteröityä organisaatiota koskevista valituksista on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle.

5.6.3

EMAS-rekisteröintiä hakevien kolmansien maiden organisaatioiden, jotka haluavat aloittaa rekisteröintimenettelyn, on hyväksyttävä se, että toimivaltaiset elimet voivat ennen päätöksen tekemistä pyytää todentajaa todentamaan kolmannessa maassa, jossa toimipaikat sijaitsevat, mahdollisesti ilmenevät syyt organisaation pysyvään tai väliaikaiseen rekisteristä poistamiseen. Organisaation on tehtävä yhteistyötä ja vastattava kaikkiin väliaikaisen tai pysyvän rekisteristä poistamisen mahdollisia syitä koskeviin kysymyksiin, joita todentaja tai toimivaltainen elin sille esittää. Organisaation on myös maksettava todentajan selvitystyöstä aiheutuvat kulut.

5.6.4

Todentaja on joka tapauksessa vastuussa lainsäädännön noudattamisen tarkistamisesta, vaikka tällainen sopimus olisikin tehty. Lainsäädännön noudattamisen tarkistamiseen on sisällytettävä myös mahdolliset valitukset ja poikkeamat, jotka voivat johtaa organisaation pysyvään tai väliaikaiseen rekisteristä poistamiseen.

5.6.5

Tässä kolmannessa maassa toimivia kansalaisjärjestöjä voidaan kuulla ja käyttää tietolähteenä. Todentaja ilmoittaa joka tapauksessa toimivaltaiselle elimelle kaikki olennaiset tiedot, jotka se saa todentamisprosessin aikana.

5.7   Käytettävä kieli

5.7.1

EMAS-ympäristöselonteko ja muut olennaiset asiakirjat toimitetaan (jollakin) sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa johtava toimivaltainen elin sijaitsee (5 artiklan 3 kohta). Jos organisaatio esittää konsernitason ympäristöselonteon, joka sisältää tietoja yksittäisistä toimipaikoista, EU:n toimipaikkoja koskevat tiedot on toimitettava (jollakin) niiden jäsenvaltioiden virallisella kielellä, joissa toimipaikat sijaitsevat. Kolmansissa maissa sijaitsevia toimipaikkoja koskevat tiedot on puolestaan toimitettava mielellään (jollakin) kyseessä olevan kolmannen maan virallisella kielellä.


(1)  Asetus (EY) N:o 1221/2009.

(2)  Sellaisena kuin ne on vahvistettu tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2011,

komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä

(2011/833/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 249 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa 2020 on visio sosiaalisesta markkinataloudesta 2000-luvun Euroopassa. Yksi siihen liittyvistä pääteemoista on ”Älykäs kasvu – osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittäminen”.

(2)

Uusi tieto- ja viestintäteknologia on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia eri lähteistä peräisin olevan sisällön keräämiseen ja yhdistämiseen.

(3)

Julkisen sektorin hallussa olevat tiedot ovat tärkeä lisäarvotuotteita ja -palveluja tarjoavien innovatiivisten verkkopalvelujen potentiaalisen kasvun lähde. Hallitukset voivat edistää sisältömarkkinoita asettamalla nämä tiedot saataville läpinäkyvin, toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Tästä syystä julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttö on nostettu Euroopan digitaalistrategiassa (1) yhdeksi keskeisistä toiminta-aloista.

(4)

Komissio ja muut EU:n toimielimet pitävät itsekin hallussaan suuria määriä erilaisia asiakirjoja, joita voitaisiin käyttää uudelleen lisäarvotietotuotteissa ja -palveluissa ja jotka voisivat muodostaa hyödyllisen sisältölähteen niin yrityksille kuin yksityisille kansalaisillekin.

(5)

Komission hallussa olevien asiakirjojen saatavuudesta säädetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (2).

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY (3) vahvistetaan vähimmäissäännöt julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä Euroopan unionissa. Sen johdanto-osan kappaleissa kannustetaan jäsenvaltioita menemään näitä vähimmäissääntöjä pitemmälle ja harjoittamaan avointa tietopolitiikkaa, jotta julkisen sektorin elinten hallussaan pitämät asiakirjat saataisiin laajaan käyttöön.

(7)

Komissio on toiminut julkishallinnoille esimerkkinä tuomalla tilastotiedot, julkaisut ja EU-oikeuden koko tekstikorpuksen vapaasti saataville verkossa. Tältä pohjalta on hyvä edelleen edistää komission hallussa olevan datan saatavuutta ja uudelleenkäytettävyyttä.

(8)

Komission hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 7 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa komission päätöksessä 2006/291/EY, Euratom (4) vahvistetaan ehdot komission asiakirjojen uudelleenkäytölle.

(9)

Jotta komission asiakirjojen uudelleenkäyttöjärjestelmästä saataisiin toimivampi, komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskeviin sääntöihin olisi tehtävä muutoksia tällaisten asiakirjojen uudelleenkäytön laajentamiseksi.

(10)

Uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja varten olisi perustettava keskitetty dataportaali. Lisäksi uudelleenkäytettävissä oleviin asiakirjoihin on aiheellista lisätä myös Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tuottama tutkimustieto. Säädöksessä olisi otettava huomioon siirtyminen kohti koneellisesti luettavia tietomuotoja. Tärkeä parannus päätökseen 2006/291/EY, Euratom olisi saattaa komission asiakirjat yleisesti saataville uudelleenkäytettäviksi avoimella uudelleenkäyttölisenssillä tai yksinkertaisella käyttöoikeuslausekkeella ilman, että lupaa tarvitsisi hakea joka kerta erikseen.

(11)

Tästä syystä päätös 2006/291/EY, Euratom olisi korvattava tällä päätöksellä.

(12)

Komission harjoittama avoin uudelleenkäyttöpolitiikka tukee uutta taloudellista toimintaa, lisää EU:n hallussa olevan tiedon käyttöä ja levittämistä, parantaa käsitystä toimielinten avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä sekä auttaa vähentämään käyttäjien ja komission yksiköiden tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Vuoden 2012 aikana komissio aikoo selvittää EU:n muiden toimielinten ja tärkeimpien virastojen kanssa, missä laajuudessa ne voisivat laatia omia uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjään.

(13)

Tämän päätöksen täytäntöönpanossa ja soveltamisessa olisi noudatettava tinkimättä henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita ja 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (5).

(14)

Tätä päätöstä ei tulisi soveltaa asiakirjoihin, joiden uudelleenkäytöstä komissio ei voi päättää esimerkiksi kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien takia tai koska asiakirjat on saatu muilta toimielimiltä,

ON HYVÄKSYNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä päätöksellä vahvistetaan ehdot komission tai Euroopan unionin julkaisutoimiston, jäljempänä ’julkaisutoimisto’, komission puolesta hallussa pitämien asiakirjojen uudelleenkäytölle, jotta helpotettaisiin tiedon uudelleenkäytön laajentamista, parannettaisiin käsitystä komission avoimuudesta ja vähennettäisiin uudelleenkäyttäjien ja komission yksiköiden tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä päätöstä sovelletaan komission tai julkisten tai yksityisten tahojen sen puolesta tuottamiin julkisiin asiakirjoihin,

a)

jotka komissio tai julkaisutoimisto sen puolesta on julkaissut julkaisuissa, verkkosivuilla tai tiedonvälityskeinojen avulla tai

b)

joita ei ole taloudellisista tai muista käytännön syistä julkaistu, kuten selvitykset, raportit ja muu tietomateriaali.

2.   Tätä päätöstä ei sovelleta

a)

tietokoneohjelmiin tai asiakirjoihin, jotka on suojattu patenttien, tavaramerkkien, rekisteröityjen mallien, logojen ja nimien kaltaisilla teollisoikeuksilla;

b)

asiakirjoihin, joiden uudelleenkäytöstä komissio ei voi päättää kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien takia;

c)

asiakirjoihin, jotka asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 vahvistettujen sääntöjen nojalla eivät ole saatavilla tai jotka on asetettu jonkin osapuolen saataville niin, että niihin kohdistuu erioikeuksia koskevia erityissääntöjä;

d)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (6) määriteltyihin salassapidettäviin tietoihin;

e)

meneillään olevissa komission henkilökunnan suorittamissa tutkimushankkeissa tuotettaviin asiakirjoihin, joita ei ole julkaistu tai jotka eivät ole saatavilla julkisessa tietokannassa ja joiden uudelleenkäyttö häiritsisi alustavien tutkimustulosten validointia tai muodostaisi syyn evätä teollisoikeuksien myöntäminen komissiolle.

3.   Tämä päätös ei rajoita asetuksen (ETY) N:o 1049/2001 säännösten soveltamista, eikä vaikuta siihen millään tavalla.

4.   Tämä päätös ei millään tavoin anna lupaa asiakirjojen uudelleenkäyttöön tavalla, jonka tarkoituksena on johtaa harhaan tai toimia vilpillisesti. Komissio toteuttaa tarvittavat toimet EU:n etujen ja julkisuuskuvan suojaamiseksi asiaan sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1.

’asiakirjalla’

a)

mitä tahansa sisältöä tallennusvälineestä riippumatta (paperilla tai sähköisessä muodossa tallennettuna tai äänenä, visuaalisessa muodossa tai audiovisuaalisena tallenteena);

b)

tällaisen sisällön osaa;

2.

’uudelleenkäytöllä’ sitä, että luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt käyttävät asiakirjoja kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin, jotka poikkeavat asiakirjojen alkuperäisestä tuottamistarkoituksesta. Uudelleenkäyttönä ei pidetä komission ja muiden julkisen sektorin elinten välistä asiakirjavaihtoa, jos se tapahtuu pelkästään niiden julkisten tehtävien hoitamiseksi;

3.

’henkilötiedoilla’ direktiivin 45/2001/EY 2 artiklan a alakohdan määritelmän mukaisia tietoja;

4.

’lisenssillä’ luvan antamista asiakirjojen uudelleenkäyttöön tietyin ehdoin. ’Avoimella lisenssillä’ tarkoitetaan lisenssiä, jolla asiakirjojen uudelleenkäyttö ilmoitettuihin tarkoituksiin sallitaan oikeudenhaltijan yksipuolisella ilmoituksella;

5.

’koneellisesti luettavalla’ sitä, että digitaalinen asiakirja on riittävän rakenteinen, jotta ohjelmistosovellukset pystyvät luotettavasti tunnistamaan yksittäiset tietoalkiot ja asiakirjan sisäisen rakenteen;

6.

’rakenteisella datalla’ dataa, joka on jäsennelty niin, että yksittäisten tietoalkioiden ja datan kaikkien osatekijöiden luotettava yksilöiminen on mahdollista, kuten on esimerkiksi tietokannoissa ja laskentataulukoissa;

7.

’portaalilla’ keskitettyä palvelupistettä, joka tarjoaa yhteyden erilaisissa verkkolähteissä sijaitsevaan dataan. Verkkolähteet tuottavat sekä datan että siihen liittyvän metadatan. Portaali kerää automaattisesti indeksointiin tarvittavan metadatan, jota yhdistellään siinä määrin kuin on tarpeen yleisten toimintojen, kuten haku- ja linkitystoiminnon, tukemiseksi. Portaali voi myös välitallentaa verkkolähteiden dataa suorituskyvyn parantamiseksi tai lisätoimintojen mahdollistamiseksi.

4 artikla

Yleisperiaate

Kaikkien asiakirjojen on oltava saatavilla uudelleenkäytettäviksi

a)

kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin 6 artiklassa säädetyin ehdoin;

b)

veloituksetta 9 artiklan mukaisesti;

c)

ja edellyttämättä yksittäistä erillistä hakemusta, ellei 7 artiklasta muuta johdu.

Tämän päätöksen täytäntöönpanossa on noudatettava tinkimättä sääntöjä, joita sovelletaan henkilötietojen suojaan henkilötietojen käsittelyssä, ja erityisesti asetusta (EY) N:o 45/2001.

5 artikla

Dataportaali

Komissio perustaa rakenteisen datansa tarjontaa varten dataportaalin keskitetyksi palvelupisteeksi helpottaakseen linkittämistä ja uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Komission yksiköt yksilöivät ja asettavat asteittain saataville hallussaan olevaa uudelleenkäytettäväksi soveltuvaa dataa. Dataportaali voi tarjota myös EU:n muiden toimielinten ja elinten dataa näiden pyynnöstä.

6 artikla

Asiakirjojen uudelleenkäytön ehdot

1.   Asiakirjat on asetettava saataville uudelleenkäytettäviksi edellyttämättä hakemusta ellei toisin säädetä ja ilman rajoituksia tai soveltuvissa tapauksissa avoimella lisenssillä tai käyttöoikeuslausekkeella, joka sisältää uudelleenkäyttäjien käyttöoikeudet selittävät ehdot.

2.   Nämä ehdot, joilla ei saa tarpeettomasti rajoittaa uudelleenkäyttömahdollisuuksia, voivat liittyä seuraaviin seikkoihin:

a)

uudelleenkäyttäjän velvollisuus ilmoittaa asiakirjojen lähde;

b)

velvollisuus olla vääristämättä asiakirjojen alkuperäistä merkitystä tai sanomaa;

c)

komission vastuuvapaus uudelleenkäytön mahdollisista seurauksista.

Jos tiettyyn asiakirjaluokkaan on tarve soveltaa muita ehtoja, on kuultava 12 artiklassa tarkoitettua yksiköiden välistä työryhmää.

7 artikla

Asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat yksittäiset hakemukset

1.   Jos uudelleenkäyttö edellyttää yksittäistä hakemusta, komission yksiköiden on ilmoitettava asiasta selkeästi kyseisessä asiakirjassa tai siihen viittaavassa ilmoituksessa ja annettava osoite, johon hakemus on toimitettava.

2.   Asianomaisen komission yksikön on käsiteltävä yksittäiset uudelleenkäyttöhakemukset viipymättä. Hakijalle on lähetettävä vastaanottoilmoitus. Viidentoista työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta komission yksikkö tai julkaisutoimisto joko sallii pyydetyn asiakirjan uudelleenkäytön ja toimittaa siitä tarpeen mukaan jäljennöksen, tai ilmoittaa kirjallisesti, että hakemus on hylätty kokonaan tai osittain, ja perustelee kantansa.

3.   Kun uudelleenkäyttöhakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja tai jos hakemus on käännettävä, 2 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti.

4.   Jos asiakirjan uudelleenkäyttöhakemus hylätään, komission yksikkö tai julkaisutoimisto ilmoittaa hakijalle tämän oikeudesta nostaa asiassa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai kannella Euroopan oikeusasiamiehelle mainitun sopimuksen 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

5.   Jos hakemuksen hylkääminen perustuu tämän päätöksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, hakijalle on ilmoitettava oikeudenhaltijana oleva luonnollinen tai oikeushenkilö, jos tämä on tiedossa, tai vaihtoehtoisesti lisensoija, jolta komissio on saanut kyseisen aineiston, jos tämä on tiedossa.

8 artikla

Uudelleenkäytettäviksi asetettujen asiakirjojen tietomuoto

1.   Asiakirjat on asetettava saataville kaikissa jo luoduissa muodoissa ja kaikkina jo luotuina kieliversioina, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa koneellisesti luettavassa muodossa.

2.   Tämä ei merkitse velvollisuutta luoda, muuntaa tai päivittää asiakirjoja hakemuksen täyttämiseksi eikä velvollisuutta toimittaa otteita asiakirjoista, jos pyyntöä ei voida täyttää yksinkertaisin toimenpitein ja siitä aiheutuu suhteetonta vaivaa.

3.   Tämä päätös ei velvoita komissiota kääntämään asiakirjoista muita virallisia kieliversioita kuin ne, jotka ovat jo hakemisajankohtana saatavilla.

4.   Komissiota tai julkaisutoimistoa ei voida vaatia jatkamaan tietyn tyyppisten asiakirjojen tuottamista tai niiden säilyttämistä tietyssä muodossa uudelleenkäyttäviksi luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimesta.

9 artikla

Maksuja koskevat säännöt

1.   Asiakirjojen uudelleenkäyttö on periaatteessa maksutonta.

2.   Poikkeustapauksissa voidaan periä asiakirjojen jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvat lisäkulut.

3.   Jos komissio päättää mukauttaa asiakirjaa hakemuksessa esitetyn erityisen pyynnön mukaisesti, hakijalta voidaan periä mukauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Kulujen perimisen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mukauttamisesta aiheutunut työ sekä mahdollinen hyöty, joka uudelleenkäytöstä saattaa koitua unionille, esimerkiksi kun levitetään tietoa unionin toiminnasta tai parannetaan toimielimen julkisuuskuvaa.

10 artikla

Avoimuus

1.   Kaikki uudelleenkäyttöä varten saatavilla olevia asiakirjoja koskevat ehdot ja vakiomaksut on vahvistettava etukäteen ja julkaistava, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa.

2.   Asiakirjojen hakua on helpotettava käytännön järjestelyin, kuten laatimalla luetteloja tärkeimpien uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen sisällöistä.

11 artikla

Syrjimättömyys ja yksinoikeudet

1.   Asiakirjojen uudelleenkäytön ehdot eivät saa olla syrjiviä toisiinsa verrattavissa olevien uudelleenkäyttölajien suhteen.

2.   Asiakirjojen on oltava kaikkien mahdollisten markkinoilla toimijoiden uudelleenkäytettävissä. Yksinoikeuksia ei myönnetä.

3.   Jos yksinoikeus on kuitenkin välttämätön yleistä etua koskevan palvelun tarjoamiseksi, tällaisen yksinoikeuden myöntämisperustetta on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja joka tapauksessa kolmen vuoden kuluttua. Kaikkien yksinoikeusjärjestelyjen on oltava läpinäkyviä ja julkisia.

4.   Yksinoikeuksia voidaan myöntää tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen julkaisijoille rajalliseksi ajaksi komission virkamiesten työhön perustuvien artikkelien julkaisemista varten.

12 artikla

Yksiköiden välinen työryhmä

1.   Perustetaan yksiköiden välinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tästä päätöksestä vastaava pääjohtaja tai hänen edustajansa. Työryhmä koostuu pääosastojen ja yksiköiden edustajista. Se tarkastelee yhteisiä asioita ja laatii 12 kuukauden välein kertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   Valmistelukomitea, jonka puheenjohtajana toimii julkaisutoimisto ja joka koostuu pääsihteeristöstä, viestinnän pääosastosta, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosastosta, tietotekniikan pääosastosta ja useista tietojen toimittajia edustavista pääosastoista, valvoo dataportaalin käyttöönottoon johtavaa hanketta. Muita toimielimiä voidaan pyytää myöhemmin osallistumaan komiteaan.

3.   Tästä päätöksestä ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien päätösten hallinnollisesta toimeenpanosta komissiossa vastaavat pääjohtajat sopivat 6 artiklassa tarkoitetun avoimen lisenssin ehdoista kuultuaan 1 kohdassa tarkoitettua yksiköiden välistä työryhmää.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2006/291/EY, Euratom.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  KOM(2010) 245.

(2)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  EUVL L 107, 20.4.2006, s. 38.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/43


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

(2011/834/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 14 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, vastaanotti 3 päivänä tammikuuta 2011 valituksen, joka koski Omanista ja Saudi-Arabiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) väitettyjä tukitoimia ja niistä aiheutuvaa vahinkoa unionin tuotannonalalle.

(2)

Valituksen teki perusasetuksen 10 artiklan nojalla Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa suuren osan eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia tietyn polyeteenitereftalaatin kokonaistuotannosta unionissa.

(3)

Valituksessa esitetty alustava näyttö tuonnin tukemisesta ja siitä aiheutuvasta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi tukitoimien vastaisen menettelyn aloittamiseksi.

(4)

Ennen menettelyn vireillepanoa komissio ilmoitti perusasetuksen 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti Omanin ja Saudi-Arabian viranomaisille saaneensa asianmukaisesti asiakirjanäytöllä vahvistetun valituksen, jossa väitettiin, että Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuettu tuonti aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle. Omanin ja Saudi-Arabian viranomaisia kehotettiin erikseen aloittamaan neuvottelut valituksen sisällön selvittämiseksi ja yhteisesti sovittuun ratkaisuun pääsemiseksi. Neuvottelujen aikana ei päästy yhteisesti sovittuun ratkaisuun.

(5)

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio aloitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä16 päivänä helmikuuta 2011 julkaistulla ilmoituksella (2) Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia Euroopan unioniin koskevan tukitoimien vastaisen menettelyn.

(6)

Komissio aloitti samana päivänä asianomaisista maista peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia unioniin koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn (3).

(7)

Komissio lähetti kyselylomakkeet unionin tuotannonalalle, asianomaisten maiden viejille/tuottajille, tuojille, järjestöille, joita asian tiedettiin koskevan, ja asianomaisten maiden viranomaisille. Intressitahoille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(8)

Mahdollisuus tulla kuulluksi myönnettiin kaikille intressitahoille, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

B.   VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(9)

CPME peruutti virallisesti valituksensa 12 päivänä lokakuuta 2011 päivätyllä komissiolle osoitetulla kirjeellä.

(10)

Perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettely voidaan päättää, jos valitus peruutetaan, paitsi jos päättäminen ei ole unionin edun mukaista.

(11)

Tässä yhteydessä todettakoon, että komissio ei havainnut perusteita sille, että menettelyn päättäminen olisi unionin edun vastaista, eivätkä myöskään asianomaiset osapuolet tuoneet esille vastaavia perusteita. Näin ollen komissio katsoi, että tämä menettely olisi päätettävä. Intressitahoille tiedotettiin asiasta ja annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia.

(12)

Eräät intressitahot ilmaisivat puoltavansa menettelyn päättämistä. Eräät muut intressitahot kannattivat kyllä menettelyn päättämistä, mutta pyysivät ilmoittamaan tutkimuksen tuloksista.

(13)

Tältä osin todetaan, että komissio ei tehnyt tuloksista päätelmiä eikä siksi voi julkistaa ennen valituksen peruuttamista kerättyjä tietoja.

(14)

Edellä esitetyn perusteella todetaan, ettei ole pakottavia syitä olla päättämättä tätä menettelyä.

(15)

Tästä syystä komissio katsoo, että Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia unioniin koskeva tukien vastainen menettely olisi päätettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin, jonka viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g ISO-standardin 1628–5 mukaan ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20, tuontia koskeva tukien vastainen menettely.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  EUVL C 49, 16.2.2011, s. 21.

(3)  EUVL C 49, 16.2.2011, s. 16.


14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä

(2011/835/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, vastaanotti 3 päivänä tammikuuta 2011 valituksen, jossa väitettiin, että Omanista ja Saudi-Arabiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevaa tiettyä polyeteenitereftalaattia (PET) tuodaan polkumyynnillä, mikä aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle.

(2)

Valituksen teki perusasetuksen 5 artiklan nojalla Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa suuren osan eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia tietyn polyeteenitereftalaatin kokonaistuotannosta unionissa.

(3)

Valituksessa esitetty alustava näyttö polkumyynnistä ja siitä aiheutuvasta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi polkumyyntimenettelyn aloittamiseksi.

(4)

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio aloitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä16 päivänä helmikuuta 2011 julkaistulla ilmoituksella (2) Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia Euroopan unioniin koskevan polkumyyntimenettelyn.

(5)

Komissio aloitti samana päivänä asianomaisista maista peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia unioniin koskevan tukitoimien vastaisen menettelyn (3).

(6)

Komissio lähetti kyselylomakkeet unionin tuotannonalalle, asianomaisten maiden viejille/tuottajille, tuojille, järjestöille, joita asian tiedettiin koskevan, ja asianomaisten maiden viranomaisille. Intressitahoille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(7)

Mahdollisuus tulla kuulluksi myönnettiin kaikille intressitahoille, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

B.   VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(8)

CPME peruutti virallisesti valituksensa 12 päivänä lokakuuta 2011 päivätyllä komissiolle osoitetulla kirjeellä.

(9)

Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettely voidaan päättää, jos valitus peruutetaan, paitsi jos päättäminen ei ole unionin edun mukaista.

(10)

Tässä yhteydessä todettakoon, että komissio ei havainnut perusteita sille, että menettelyn päättäminen olisi unionin edun vastaista, eivätkä myöskään asianomaiset osapuolet tuoneet esille vastaavia perusteita. Näin ollen komissio katsoi, että tämä menettely olisi päätettävä. Intressitahoille tiedotettiin asiasta ja annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia.

(11)

Eräät intressitahot ilmaisivat puoltavansa menettelyn päättämistä. Eräät muut intressitahot kannattivat kyllä menettelyn päättämistä, mutta pyysivät ilmoittamaan tutkimuksen tuloksista.

(12)

Tältä osin todetaan, että komissio ei tehnyt tuloksista päätelmiä eikä siksi voi julkistaa ennen valituksen peruuttamista kerättyjä tietoja.

(13)

Edellä esitetyn perusteella todetaan, ettei ole pakottavia syitä olla päättämättä tätä menettelyä.

(14)

Tästä syystä komissio katsoo, että Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia unioniin koskeva polkumyyntimenettely olisi päätettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin, jonka viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g ISO-standardin 1628-5 mukaan ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20, tuontia koskeva polkumyyntimenettely.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL C 49, 16.2.2011, s. 16.

(3)  EUVL C 49, 16.2.2011, s. 21.