ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.329.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 329

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
13. joulukuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1292/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 718/2007 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1293/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten rehukalalajien kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueella IV

3

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1294/2011, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/827/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

7

 

 

2011/828/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2011, alueiden komitean kuuden alankomaalaisen jäsenen ja kuuden alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

9

 

 

2011/829/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 8 päivänä joulukuuta 2011, lyhyen kantaman laitteiden käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta tehdyn päätöksen 2006/771/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9030)  ( 1 )

10

 

 

2011/830/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, edunsaajamaista, joilla on oikeus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädettyyn kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9044)

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1292/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 718/2007 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (1), jäljempänä ’IPA-asetus’, ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta 12 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 718/2007 (2) vahvistetaan IPA-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 718/2007 säännökset toimintakulujen tukikelpoisuudesta olisi saatettava vastaamaan kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjä puitesopimuksia.

(3)

Rajat ylittävän yhteistyön osa-aluetta koskevissa erityissäännöksissä oleva menojen tukikelpoisuutta koskeva poikkeuslauseke olisi toimintakulujen osalta yhdenmukaistettava siirtymävaiheen tuen ja instituutioiden kehittämisen osa-aluetta koskevan poikkeuslausekkeen kanssa.

(4)

Henkilövoimavarojen kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osa-alueita koskevissa asetuksen (EY) N:o 718/2007 erityissäännöksissä vahvistetaan 160 ja 188 artiklassa henkilövoimavarojen kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osa-alueisiin liittyviä ennakkomaksuja koskevat edellytykset. Näiden säännösten täytäntöönpanosta saadut kokemukset osoittavat, että niitä ennakkomaksuja, jotka komissio maksaa henkilövoimavarojen kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osa-alueiden edunsaajamaille, olisi korotettava ja säännökset olisi yhdenmukaistettava aluekehityksen osa-alueen ennakkomaksuja koskevien säännösten kanssa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liittymistä valmistelevaa tukivälinettä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 718/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 34 artiklan 3 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

toimintakulut, jollei kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä puitesopimuksissa toisin määrätä;”.

2)

Lisätään 89 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Toimintakuluja, myös vuokrakuluja, voidaan tapauskohtaisesti pitää tukikelpoisina, mutta yksinomaan siltä ajanjaksolta, jona toiminnan rahoitukseen osallistutaan.”.

3)

Korvataan 160 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Sen lisäksi, mitä 42 artiklassa säädetään, ennakkomaksut ovat 30 prosenttia Euroopan unionin rahoitusosuudesta kyseisen ohjelman kolmena viimeisimpänä vuotena, ja ne suoritetaan, kun 42 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät. Riippuen siitä, onko talousarviositoumus tehty, ennakkomaksu voidaan tarvittaessa suorittaa kahdessa erässä.”.

4)

Poistetaan 160 artiklan 4 kohta.

5)

Korvataan 188 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ennakkomaksut voivat olla tällä osa-alueella enintään 30 prosenttia Euroopan unionin rahoitusosuudesta kyseisen ohjelman kolmena viimeisimpänä vuotena. Sen mukaan, miten budjettimäärärahoja on käytettävissä, ennakkomaksut voidaan suorittaa kahdessa tai useammassa erässä.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  EUVL L 170, 29.6.2007, s. 1.


13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1293/2011,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten rehukalalajien kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueella IV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien tai kyseisissä jäsenvaltioissa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisissä jäsenvaltioissa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

81/T&Q

Jäsenvaltio

Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot

Kanta

I/F/04-N.

Laji

Rehukalalajit

Alue

Norjan vedet alueella IV

Päivämäärä

29.11.2011


13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1294/2011,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

59,7

MA

61,1

TN

80,5

TR

99,6

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

170,1

TR

163,9

ZZ

167,0

0709 90 70

MA

40,8

TR

146,0

ZZ

93,4

0805 10 20

AR

38,9

BR

41,5

TR

51,8

ZA

55,2

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

70,2

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

77,0

TR

78,2

ZZ

77,6

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

CN

71,1

US

118,2

ZA

80,2

ZZ

93,9

0808 20 50

CN

54,2

ZZ

54,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/7


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

(2011/827/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi (täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU (2)) Irlannille tämän pyynnöstä rahoitustukea edistääkseen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa talouden paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusvakaus Irlannissa, euroalueella ja unionissa.

(2)

Komissio on tarkastellut täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa neljättä kertaa Irlannin viranomaisten edistymistä sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa ja näiden toimenpiteiden tehokkuutta sekä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

(3)

Bank of Irelandin jäljellä oleva pääomatarve on supistunut 500 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon velkojen hallintaa koskevien uusien toimien ja toissijaisiin velkainstrumentteihin liittyvien suojaussopimusten päättämisen vuoksi saatujen voittojen ansiosta.

(4)

Irlannin viranomaiset ovat pyytäneet, että luotto-osuuskuntia varten luotavaa tiukempaa lainsäädäntökehystä koskevan lainsäädännön valmistelun määräaika siirretään vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun, jotta sidosryhmiä voitaisiin kuulla kattavasti. Sillä välin viranomaiset pyrkivät etsimään ratkaisuja kaikkein suurimmissa vaikeuksissa olevien luotto-osuuskuntien heikkouksiin ja rahoitusvakauden varmistamiseksi suojelemaan samalla talletuksia.

(5)

Irlannin viranomaiset ovat pyytäneet, että vakaus- ja kasvusopimuksen äskettäisiin parannuksiin perustuvaa finanssipoliittista vastuuta koskevan lainsäädännön valmistelun määräaika siirretään vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun, jotta voitaisiin keskustella kattavasti sidosryhmien kanssa.

(6)

Näiden seikkojen ja huomioiden vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2011/77/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 7 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

Vahvistettava kotimaisten pankkien pääomapohjaa vuoden 2011 heinäkuun loppuun mennessä (jollei odotettavissa olevaan Irish Life & Permanentin ja Bank of Irelandin omaisuuserien myyntiin ja velkojen hallintaa koskeviin toimiin liittyvistä aiheellisista mukautuksista muuta johdu) vuoden 2011 vakavaraisuustarkastelun ja -arvion tulosten perusteella Irlannin keskuspankin 31 päivänä maaliskuuta 2011 antaman ilmoituksen mukaisesti. Rasituksen jakautumisen mahdollistamiseksi edelleen Bank of Irelandin pääomapohjan vahvistamisen viimeinen 0,35 miljardin euron suuruinen vaihe saatetaan päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä ja Irish Life & Permanentin pääomapohjan mahdolliset vahvistamiset saatetaan päätökseen sen jälkeen, kun sen vakuutustoiminta on myyty.”.

2)

Kumotaan 7 kohdan e ja p alakohta.

3)

Lisätään 8 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

Esitettävä kansalliselle parlamentille (Oireachtas) lainsäädäntöehdotus, jolla luotto-osuuskuntia varten luodaan tiukempi lainsäädäntökehys muun muassa määrittelemällä tehokkaammat hallintoa ja sääntelyä koskevat säännöt.

e)

Hyväksyttävä toimenpiteitä, joilla lujitetaan uskottavaa julkisen talouden strategiaa ja tiukennetaan julkisen talouden kehystä. Irlannin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön julkisen talouden sääntö, jonka mukaan vuosina 2011–2015 saatavat mahdolliset odottamattomat tulot käytetään alijäämän ja velan supistamiseen. Irlannin on annettava finanssipoliittista vastuuta koskeva laki, joka sisältää keskipitkän aikavälin talousarviokehystä koskevat säännökset, alakohtaiset sitovat monivuotiset menokatot ja finanssipoliittiset säännöt ja jolla varmistetaan julkisen talouden neuvoa-antavan komitean riippumattomuus. Lain antamisen yhteydessä on otettava huomioon talouden ohjausjärjestelmään unionin tasolla tehdyt tarkistetut uudistukset ja perustana on käytettävä jo tehtyjä uudistuksia.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34.


13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2011,

alueiden komitean kuuden alankomaalaisen jäsenen ja kuuden alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2011/828/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Kuusi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Sipke SWIERSTRAn, Léon FRISSENin, Rinske KRUISINGAn, Dick BUURSINKin, Karla PEIJSin ja Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEKin toimikausien päätyttyä. Neljä varajäsenen paikkaa on vapautunut René VAN DIESSENin, Sjoerd GALEMAn, Martin JAGERin ja Joop BINNEKAMPin toimikausien päätyttyä. Kaksi varajäsenen paikkaa vapautuu, kun W.B.H.J. VAN DE DONK ja Co VERDAAS nimetään alueiden komitean jäseniksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

a)

jäseniksi:

A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin (Queens Commissioner) Province of Noord-Brabant

W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

sekä

b)

varajäseniksi:

H. (Henk) BRINK, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koningin (Queens Commissioner) Province of Limburg

E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zeeland

R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. PAWLAK


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2011,

lyhyen kantaman laitteiden käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta tehdyn päätöksen 2006/771/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9030)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/829/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös) 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2006/771/EY (2) yhdenmukaistetaan tekniset ehdot taajuuksien käytölle monenlaisissa lyhyen kantaman laitteissa ja sovelluksissa, kuten hälyttimissä, paikallisissa viestintälaitteissa, ovenavaajissa, lääketieteellisissä implanteissa ja älykkäissä liikennejärjestelmissä. Lyhyen kantaman laitteet ovat yleensä massamarkkinoiden tuotteita ja/tai kannettavia tuotteita, joita on helppo kuljettaa ja käyttää rajojen yli. Sen vuoksi taajuuksien käyttöehdoissa esiintyvät erot estävät näiden laitteiden vapaan liikkuvuuden, lisäävät niiden tuotantokustannuksia ja aiheuttavat haitallisten häiriöiden riskejä muille radiosovelluksille ja -palveluille.

(2)

Teknologian nopean kehityksen ja yhteiskunnan vaatimusten johdosta lyhyen kantaman laitteille voi ilmaantua uusia sovelluksia. Nämä vaativat taajuuksien käytön yhdenmukaistamista koskevien ehtojen säännöllistä ajantasaistamista.

(3)

Komissio antoi 5 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille (CEPT) päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan nojalla pysyvän toimeksiannon, joka koskee päätöksen 2006/771/EY liitteen ajantasaistamista lyhyen kantaman laitteisiin liittyvän teknologisen ja markkinakehityksen perusteella.

(4)

Komission päätöksillä 2008/432/EY (3), 2009/381/EY (4) ja 2010/368/EU (5) muutettiin jo päätöksellä 2006/771/EY yhdenmukaistettuja lyhyen kantaman laitteiden teknisiä vaatimuksia korvaamalla sen liite.

(5)

Edellä mainitun toimeksiannon perusteella CEPT neuvoi komissiota marraskuussa 2011 antamassaan raportissa (6) tekemään muutoksia useisiin päätöksen 2006/771/EY liitteessä oleviin teknisiin näkökohtiin.

(6)

Sen vuoksi päätöksen 2006/771/EY liitettä olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti toimivien laitteiden olisi radiotaajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi ja muille aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi oltava myös radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY (7) mukaisia, mikä osoitetaan noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja tai läpäisemällä vaihtoehtoiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/771/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 66.

(3)  EUVL L 151, 11.6.2008, s. 49.

(4)  EUVL L 119, 14.5.2009, s. 32.

(5)  EUVL L 166, 1.7.2010, s. 33.

(6)  CEPT Report 38, RSCOM 11–17.

(7)  EYVL L 91,7.4.1999, s. 10.


LIITE

”LIITE

Lyhyen kantaman laitteita varten yhdenmukaistetut taajuuskaistat ja tekniset parametrit

Lyhyen kantaman laitteen tyyppi

Taajuuskaista (1)

Lähetystehon/kentänvoimakkuuden/tehotiheyden raja-arvo (2)

Lisäparametrit (kanavointi- ja/tai kanavankäyttösäännöt) (3)

Muut käyttörajoitukset (4)

Täytäntöönpanon määräaika

Lyhyen kantaman laitteet yleisesti (5)

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. lokakuuta 2008

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. lokakuuta 2008

26,957–27,283 MHz

10 mW:n säteilyteho (ERP), joka vastaa 10 metrillä arvoa 42 dBμA/m.

 

Ei koske videosovelluksia

1. kesäkuuta 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW ERP

 

Ei koske videosovelluksia

1. kesäkuuta 2007

433,050–434,040 (6) MHz

1 mW ERP

ja tehotiheys –13 dBm/10 kHz kun modulaatiokaistanleveys yli 250 kHz

Puhesovellukset sallittuja käytettäessä pitkälle kehitettyjä häiriönlieventämistekniikoita.

Ei koske ääni- ja videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

10 mW ERP

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

Ei koske muita kuin puheensiirtoon tarkoitettuja analogisia äänisovelluksia. Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

434,040–434,790 (6) MHz

1 mW ERP

ja tehotiheys –13 dBm/10 kHz kun modulaatiokaistanleveys yli 250 kHz

Puhesovellukset sallittuja käytettäessä pitkälle kehitettyjä häiriönlieventämistekniikoita.

Ei koske ääni- ja videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

10 mW ERP

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

Ei koske muita kuin puheensiirtoon tarkoitettuja analogisia äänisovelluksia. Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 100 % kun kanavaväli enintään 25 kHz.

Puhesovellukset sallittuja käytettäessä pitkälle kehitettyjä häiriönlieventämistekniikoita.

Ei koske ääni- ja videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

Lyhyen kantaman laitteet yleisesti (jatkoa)

863,000–865,000 MHz

25 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 0,1 %:n toimintasuhdetta (7).

Ei koske muita kuin puheensiirtoon tarkoitettuja analogisia äänisovelluksia. Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

865,000–868,000 MHz

25 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 1 %:n toimintasuhdetta (7).

Ei koske muita kuin puheensiirtoon tarkoitettuja analogisia äänisovelluksia. Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

868,000–868,600 MHz

25 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 1 %:n toimintasuhdetta (7).

Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

868,700–869,200 MHz

25 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 0,1 %:n toimintasuhdetta (7).

Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

869,400–869,650 (6) MHz

500 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 10 %:n toimintasuhdetta (7).

Kanavavälin on oltava 25 kHz, paitsi jos koko kaistaa käytetään yhtenä kanavana nopeaan tiedonsiirtoon.

Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

25 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 0,1 %:n toimintasuhdetta (7).

Ei koske muita kuin puheensiirtoon tarkoitettuja analogisia äänisovelluksia. Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

Lyhyen kantaman laitteet yleisesti (jatkoa)

869,700–870,000 (6) MHz

5 mW ERP

Puhesovellukset sallittuja käytettäessä pitkälle kehitettyjä häiriönlieventämistekniikoita.

Ei koske ääni- ja videosovelluksia.

1. kesäkuuta 2007

25 mW ERP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 1 %:n toimintasuhdetta (7).

Ei koske muita kuin puheensiirtoon tarkoitettuja analogisia äänisovelluksia. Ei koske analogisia videosovelluksia.

1. marraskuuta 2010

2 400–2 483,5 MHz

10 mW EIRP (ekvivalenttinen isotrooppinen säteilyteho)

 

 

1. kesäkuuta 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2007

24,150–24,250 GHz

100 mW EIRP

 

 

1. lokakuuta 2008

61,0–61,5 GHz

100 mW EIRP

 

 

1. lokakuuta 2008

122–123 GHz

100 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2012

244–246 GHz

100 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2012

Laajakaistaiset tiedonsiirtojärjestelmät

2 400–2 483,5 MHz

100 mW EIRP

ja 100 mW/100 kHz EIRP- tiheyttä sovelletaan, kun käytetään taajuushyppelymodulointia; 10 mW/MHz EIRP-tiheyttä sovelletaan, kun käytetään muun tyyppistä modulointia

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä.

 

1. marraskuuta 2009

57,0–66,0 GHz

40 dBm EIRP

ja 13 dBm/MHz EIRP-tiheys

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä.

Ei koske kiinteitä ulkotiloissa käytettäviä sovelluksia

1. marraskuuta 2010

Hälytysjärjestelmät

868,600–868,700 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Koko taajuuskaistaa voidaan käyttää myös yhtenä kanavana nopeaan tiedonsiirtoon.

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 1,0 %

 

1. lokakuuta 2008

869,250–869,300 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 0,1 %

 

1. kesäkuuta 2007

869,300–869,400 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 1,0 %

 

1. lokakuuta 2008

869,650–869,700 MHz

25 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

 

1. kesäkuuta 2007

Turvapuhelimet (8)

869,200–869,250 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 0,1 %

 

1. kesäkuuta 2007

Induktiiviset sovellukset (9)

9,000–59,750 kHz

72 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. marraskuuta 2010

59,750–60,250 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

60,250–74,750 kHz

72 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

74,750–75,250 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

75,250–77,250 kHz

72 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2008

77,250–77,750 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

77,750–90 kHz

72 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

90–119 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

119–128,6 kHz

66 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

128,6–129,6 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

129,6–135 kHz

66 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

135–140 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2012

140–148,5 kHz

37,7 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1 lokakuuta 2008

148,5–5 000 kHz

Alla mainituilla erityisillä taajuuskaistoilla sovelletaan korkeampia kentänvoimakkuuksia ja käyttöä koskevia lisäehtoja:

-15 dBμA/m 10 metrillä millä tahansa 10 kHz:n kaistalla

Lisäksi kentänvoimakkuus yhteensä -5 dΒμΑ/m 10 metrillä järjestelmissä, jotka toimivat yli 10 kHz:n kaistanleveyksillä.

 

 

1. lokakuuta 2008

Induktiiviset sovellukset (jatkoa)

400–600 kHz

-8 dBμA/m 10 metrillä

 

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan RFID-sovelluksia (10)

1. lokakuuta 2008

3 155–3 400 kHz

13,5 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. lokakuuta 2008

5 000–30 000 kHz

Alla mainituilla erityisillä taajuuskaistoilla sovelletaan korkeampia kentänvoimakkuuksia ja käyttöä koskevia lisäehtoja:

-20 dBμA/m 10 metrillä millä tahansa 10 kHz:n kaistalla

Lisäksi kentänvoimakkuus yhteensä -5 dΒμΑ/m 10 metrillä järjestelmissä, jotka toimivat yli 10 kHz:n kaistanleveyksillä.

 

 

1. lokakuuta 2008

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

7 400–8 800 kHz

9 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. lokakuuta 2008

10 200–11 000 kHz

9 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. lokakuuta 2008

13 553–13 567 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

60 dBμA/m 10 metrillä

 

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan RFID-sovelluksia (10) ja EAS-sovelluksia (11)

1. lokakuuta 2008

26 957–27 283 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. lokakuuta 2008

Aktiiviset lääketieteelliset implantit (12)

9–315 kHz

30 dBμA/m 10 metrillä

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

 

1. lokakuuta 2008

30,0–37,5 MHz

1 mW ERP

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan erittäin pienitehoisia lääketieteellisiä kalvoimplantteja, joita käytetään verenpaineen mittaamiseen.

1. marraskuuta 2010

402–405 MHz

25 μW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Yksittäisissä lähettimissä voidaan vierekkäisiä kanavia yhdistämällä lisätä kaistanleveyttä 300 kHz saakka.

Muita taajuuksien käyttöön ja häiriöiden lieventämiseen liittyviä menetelmiä, kuten yli 300 kHz kaistanleveyksiä, voidaan hyödyntää, kunhan ne vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä, jotta voidaan varmistaa yhteensopiva toiminta taajuuksien muiden käyttäjien ja erityisesti meteorologisten radiosondien kanssa.

 

1. marraskuuta 2009

Aktiiviset lääketieteelliset implantit ja niiden oheislaitteet (13)

401–402 MHz

25 μW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Yksittäisissä lähettimissä voidaan vierekkäisiä kanavia yhdistämällä lisätä kaistanleveyttä 100 kHz saakka.

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 0,1 %:n toimintasuhdetta (7).

 

1. marraskuuta 2010

405–406 MHz

25 μW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Yksittäisissä lähettimissä voidaan vierekkäisiä kanavia yhdistämällä lisätä kaistanleveyttä 100 kHz saakka.

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää myös 0,1 %:n toimintasuhdetta (7).

 

1. marraskuuta 2010

Eläimiin implantoitavat laitteet (14)

315–600 kHz

– 5 dΒμΑ/m 10 metrillä

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

 

1. marraskuuta 2010

12,5–20,0 MHz

–7 dΒμΑ/m 10 metrillä 10 kHz:n kaistalla

Suurin sallittu toimintasuhde (7): 10 %

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan sisätiloihin tarkoitettuja sovelluksia.

1. marraskuuta 2010

Pientehoiset FM-lähettimet (15)

87,5–108,0 MHz

50 nW ERP

Kanavaväli enintään 200 kHz

 

1. marraskuuta 2010

Langattomat äänisovellukset (16)

863–865 MHz

10 mW ERP

 

 

1. marraskuuta 2010

Radiomäärityssovellukset (17)

2 400–2 483,5 MHz

25 mW EIRP

 

 

1. marraskuuta 2009

17,1–17,3 GHz

26 dBm EIRP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä.

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan maanpäällisiä järjestelmiä.

1. marraskuuta 2009

Langattomat pintavahdit (18)

4,5–7,0 GHz

24 dBm EIRP (19)

 

 

1. marraskuuta 2009

8,5–10,6 GHz

30 dBm EIRP (19)

 

 

1. marraskuuta 2009

24,05–27,0 GHz

43 dBm EIRP (19)

 

 

1. marraskuuta 2009

57,0–64,0 GHz

43 dBm EIRP (19)

 

 

1. marraskuuta 2009

75,0–85,0 GHz

43 dBm EIRP (19)

 

 

1. marraskuuta 2009

Mallien ohjaus (20)

26 990–27 000 kHz

100 mW ERP

 

 

1. marraskuuta 2009

27 040–27 050 kHz

100 mW ERP

 

 

1. marraskuuta 2009

27 090–27 100 kHz

100 mW ERP

 

 

1. marraskuuta 2009

27 140–27 150 kHz

100 mW ERP

 

 

1. marraskuuta 2009

27 190–27 200 kHz

100 mW ERP

 

 

1. marraskuuta 2009

Radiotaajuustunnistus (RFID)

2 446–2 454 MHz

500 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2012

Tieliikenteen telematiikka

24,050–24,075 GHz

100 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2012

24,075–24,150 GHz

0,1 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2012

24,075–24,150 GHz

100 mW EIRP

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka vastaavat suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja menetelmiä.

Viipymäaikaa koskevat rajoitukset ja taajuusmodulointialue yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan ajoneuvotutkia.

1. kesäkuuta 2012

24,150–24,250 GHz

100 mW EIRP

 

 

1. kesäkuuta 2012

63–64 GHz

40 dBm EIRP

 

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan järjestelmiä, joilla tietoja välitetään ajoneuvojen välillä, ajoneuvosta infrastruktuuriin ja infrastruktuurista ajoneuvoon.

1. kesäkuuta 2012

76,0–77,0 GHz

EIRP:n huippuarvo 55 dBm ja keskimääräinen

EIRP 50 dBm ja

pulssitutkilla keskimääräinen EIRP 23,5 dBm.

 

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan maanpäällisiä ajoneuvo- ja infrastruktuurijärjestelmiä.

1. marraskuuta 2010


(1)  Jäsenvaltioiden on sallittava tämän taulukon sisältämien vierekkäisten taajuuskaistojen käyttö yhtenä yhtenäisenä taajuuskaistana sillä edellytyksellä, että kullekin vierekkäiselle taajuuskaistalle asetut kaikki ehdot täyttyvät.

(2)  Jäsenvaltioiden on sallittava taajuuksien käyttö tässä taulukossa annettuihin lähetystehon, kentänvoimakkuuden tai tehotiheyden raja-arvoihin asti. Ne voivat päätöksen 2006/771/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ottaa käyttöön vähemmän rajoittavia ehtoja eli sallia taajuuksien käytön, vaikka lähetystehon, kentänvoimakkuuden tai tehotiheyden raja-arvot ylittyvät.

(3)  Jäsenvaltiot saavat soveltaa ainoastaan näitä ”lisäparametreja (kanavointi- ja/tai kanavankäyttösääntöjä)”, eikä muita parametreja tai taajuuksien käytön ja häiriöidenlieventämisen vaatimuksia saa asettaa. Päätöksen 2006/771/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisilla vähemmän rajoittavilla ehdoilla tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltiot voivat taulukon tietyn solun osalta jättää ”lisäparametrit (kanavointi- ja/tai kanavankäyttösäännöt)” kokonaan huomioimatta tai sallia ne ylittävät arvot.

(4)  Jäsenvaltiot saavat soveltaa ainoastaan näitä ”muita käyttörajoituksia”, eikä lisärajoituksia saa asettaa. Koska käyttöön voidaan ottaa vähemmän rajoittavia ehtoja päätöksen 2006/771/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat jättää näistä rajoituksista huomioimatta yhden tai kaikki.

(5)  Tähän luokkaan voivat kuulua minkä tahansa tyyppiset sovellukset, jotka täyttävät tekniset vaatimukset (tyypillisiä sovelluksia ovat kaukomittaus, kauko-ohjaus, hälyttimet sekä yleiset tieto- ja muut vastaavat sovellukset).

(6)  Tämän taajuusalueen osalta jäsenvaltioiden on mahdollistettava kaikki vaihtoehtoiset käyttöehtokokonaisuudet.

(7)  Toimintasuhteella tarkoitetaan lähettimen suhteellista lähetysaikaa yhden tunnin jaksossa. Päätöksen 2006/771/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisilla vähemmän rajoittavilla ehdoilla tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltiot voivat sallia korkeamman ”toimintasuhteen” arvon.

(8)  Turvapuhelimet ovat laitteita, joita käyttämällä vanhukset ja vammaiset voivat pyytää apua hätätilanteissa.

(9)  Tähän luokkaan kuuluvat muun muassa ajonestolaitteet, eläinten tunnistus, hälytysjärjestelmät, kaapelinpaikannus, jätehuolto, henkilötunnistus, langattomat puheyhteydet, kulunvalvonta, lähestymisanturit, varkaudenestojärjestelmät, kuten induktiiviset radiotaajuiset varkaudenestojärjestelmät, tiedonsiirto taskukokoisiin laitteisiin, automaattinen tavarantunnistus, langattomat ohjausjärjestelmät ja automaattiset tietullijärjestelmät.

(10)  Tähän luokkaan kuuluvat radiotaajuustunnistukseen (RFID) käytettävät induktiiviset sovellukset.

(11)  Tähän luokkaan kuuluvat elektroniseen tuoteseurantaan (Electronic Article Surveillance, EAS) käytettävät induktiiviset sovellukset.

(12)  Tähän luokkaan kuuluvat aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/385/ETY (EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17) määriteltyjen aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden radio-osat.

(13)  Tähän luokkaan kuuluvat järjestelmät, joiden nimenomaisena tarkoituksena on mahdollistaa muu kuin puhemuotoinen digitaalitiedonsiirto aktiivisten lääketieteellisten implanttien, siten kuin ne määritellään alaviitteessä 19, ja/tai päälle puettavien laitteiden ja muiden sellaisten ihmiskehon ulkopuolisten laitteiden välillä, joita käytetään siirtämään muuta kuin aikakriittistä yksilökohtaista tietoa potilaan fysiologisesta tilasta.

(14)  Tähän luokkaan kuuluvat eläimen kehon sisään sijoitettavat lähettimet, joiden tarkoituksena on suorittaa diagnostisia toimintoja ja/tai mahdollistaa terapeuttinen hoito.

(15)  Tähän luokkaan kuuluvat sovellukset, joiden avulla luodaan yhteys henkilökohtaisen audiolaitteen, matkapuhelimet mukaan luettuina, ja autoon asennetun järjestelmän tai kodin viihdejärjestelmän välillä.

(16)  Langattomiin audiojärjestelmiin tarkoitetut sovellukset, kuten langattomat mikrofonit, langattomat kaiuttimet, langattomat kuulokkeet; liikkuvaan käyttöön tarkoitetut langattomat kuulokkeet, joita käytetään esimerkiksi mukana kannettavien CD-soittimien, nauhureiden ja radioiden kanssa; langattomat kuulokkeet, joita käytetään ajoneuvoissa esimerkiksi radion tai matkapuhelimen kanssa; korvamonitorikuulokkeet ja langattomat mikrofonit, joita käytetään esimerkiksi konserteissa tai muissa esityksissä.

(17)  Tähän luokkaan kuuluvat sovellukset, joita käytetään kohteen sijainnin, nopeuden ja/tai muun ominaisuuden määrittämiseen tai näihin muuttujiin liittyvän tiedon hankkimiseen.

(18)  Pintavahdit ovat erityisiä radiomäärityssovelluksia, joita käytetään säiliön sisällön määrän mittaamiseen. Niitä käytetään metallisissa tai teräsbetonisissa säiliöissä tai vaimennusominaisuuksiltaan vastaavissa rakenteissa. Säiliön on tarkoitus sisältää ainetta.

(19)  Tehorajoitus pätee suljetun säiliön sisällä ja vastaa -41,3 dBm/MHz EIRP säteilytiheyttä 500 litran testisäiliön ulkopuolella.

(20)  Tähän luokkaan kuuluvat sovellukset, joita käytetään mallien (yleensä ajoneuvojen pienoismallien) liikkeen ohjaamiseen ilmassa, maan päällä tai veden pinnalla tai alla.”


13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

edunsaajamaista, joilla on oikeus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädettyyn kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9044)

(2011/830/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 512/2011 (2) jatkettiin asetuksen (EY) N:o 732/2008 soveltamista 31 päivään joulukuuta 2013 tai myöhemmin annetussa asetuksessa säädettyyn päivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 mukaisesti oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn voidaan myöntää niille kehitysmaille, jotka täyttävät asetuksen 8 ja 9 artiklassa säädetyt edellytykset.

(3)

Kehitysmaiden, jotka haluavat päästä osallisiksi tästä erityisestä kannustusmenettelystä 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen, oli esitettävä komissiolle 31 päivään lokakuuta 2011 mennessä asiaa koskeva pyyntö, johon on liitetty kattavat tiedot tiettyjen yleissopimusten ratifioinnista, niiden määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä ja toimenpiteistä sekä kyseisten maiden sitoumuksesta hyväksyä asianomaisissa yleissopimuksissa vahvistettu valvonta- ja tarkastelumekanismi ja noudattaa täysimääräisesti sitä koskevia määräyksiä. Jotta pyyntöön päästä osalliseksi erityisestä kannustusmenettelystä voidaan suostua, kyseisen maan on lisäksi katsottava olevan asetuksen (EY) N:o 732/2008 8 artiklan 2 kohdassa määritelty muita heikommassa asemassa oleva maa.

(4)

Kap Verden tasavalta, jäljempänä ’Kap Verde’, pyysi komissiolta 31 päivään lokakuuta 2011 mennessä oikeutta kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivästä tammikuuta 2012.

(5)

Pyyntö tutkittiin asetuksen (EY) N:o 732/2008 10 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.

(6)

Tarkastelu osoitti, että Kap Verde täyttää kaikki asetuksen (EY) N:o 732/2008 8 ja 9 artiklassa säädetyt tarvittavat vaatimukset. Kap Verdelle olisi näin ollen myönnettävä oikeus erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajanjaksoksi tai myöhemmin annetussa asetuksessa säädettyyn päivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti tästä päätöksestä on ilmoitettava Kap Verdelle.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yleisten tullietuuksien komitean lausunnon mukaisia.

(9)

Tämä päätös ei vaikuta niiden maiden oikeuteen kannustusmenettelyyn, jotka on lueteltu yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädetystä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaiden luettelosta 9 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/938/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/454/EY (4), ja edunsaajamaista, joilla on oikeus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädettyyn kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivän heinäkuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana 9 päivänä kesäkuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/318/EU (5),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kap Verden tasavaltaan sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädettyä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa erityistä kannustusmenettelyä 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana tai myöhemmin annetussa asetuksessa säädettyyn päivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kap Verden tasavallalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Karel DE GUCHT

Komission jäsen


(1)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 145, 31.5.2011, s. 28.

(3)  EUVL L 334, 12.12.2008, s. 90.

(4)  EUVL L 149, 12.6.2009, s. 78.

(5)  EUVL L 142, 10.6.2010, s. 10.