ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.319.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 319

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
2. joulukuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/780/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1244/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 täytäntöönpanosta

8

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1245/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1246/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Mantecados de Estepa (SMM)]

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1248/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1249/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1250/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SMM))

41

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1251/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1252/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä alueella VII

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1253/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, kolmansista maista tuotavan viljan unionin tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta annettujen asetusten (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) 1067/2008 ja (EY) N:o 1064/2009 muuttamisesta

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1254/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/781/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

51

 

*

Neuvoston päätös 2011/782/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta

56

 

*

Neuvoston päätös 2011/783/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

71

 

 

2011/784/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, C 39/09 (ex N 385/09) – Latvia – Ventspilsin sataman satamainfrastruktuurin julkinen rahoitus (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6043)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 2008/911/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7382)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, turvallisuusvaatimuksista, jotka polkupyöriä, pikkulasten polkupyöriä ja polkupyörien tavaratelineitä koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti ( 1 )

106

 

 

2011/787/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -organismin leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi (EKP/2011/20)

117

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2011,

ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

(2011/780/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, liitteeseen XIII sisältyy erityisiä liikennettä koskevia määräyksiä ja järjestelyjä.

(2)

Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (2) päätavoitteena on yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden tason luominen ja ylläpitäminen unionissa.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusviraston toimet voivat vaikuttaa siviili-ilmailun turvallisuuden tasoon Euroopan talousalueella.

(4)

Asetus (EY) N:o 216/2008 olisi tämän vuoksi otettava osaksi sopimusta, jotta EFTA-valtiot voisivat osallistua täysipainoisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

(5)

Asetuksella (EY) N:o 216/2008 kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 (3), joka on otettu osaksi sopimusta, joten asetus (EY) N:o 1592/2002 olisi näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(6)

Sopimuksen liite XIII olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Unionin ETA:n sekakomiteassa omaksuttavan kannan olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin ETA:n sekakomiteassa sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) suunniteltuun muuttamiseen omaksuttava kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. SZUMILAS


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).


LUONNOS

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2011,

annettu …,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin … annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o …/… (1).

(2)

Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (2) päätavoitteena on yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden tason luominen ja ylläpitäminen unionissa.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusviraston toimet voivat vaikuttaa siviili-ilmailun turvallisuuden tasoon Euroopan talousalueella.

(4)

Asetus (EY) N:o 216/2008 olisi tämän vuoksi otettava osaksi sopimusta, jotta EFTA-valtiot voisivat osallistua täysipainoisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

(5)

Asetuksella (EY) N:o 216/2008 kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 (3), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan … päivänä … kuuta …, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä …

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  EUVL L …

(2)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(4)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.]

EFTA-valtioiden julistus ETA:n sekakomitean päätökseen N:o […], jolla yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008 otetaan osaksi sopimusta

”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216/2008 käsitellään muun muassa valtuuksia määrätä sakkoja tai uhkasakkoja ilmailun turvallisuuden alalla. Kyseisen asetuksen ottaminen osaksi sopimusta ei rajoita institutionaalisten ratkaisujen soveltamista seuraamusten määräämistä koskevien valtuuksien siirtämistoimiin.”

LIITE

ETA:n sekakomitean päätökseen N:o …/…

Muutetaan sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1)

Lisätään 66a kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91) ja 66r kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 R 0216: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1)”

2)

Lisätään 68a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/670/ETY) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 R 0216: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1)”.

3)

Korvataan 66n kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002) teksti seuraavasti:

32008 R 0216: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008 yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Jollei jäljempänä toisin määrätä, ja sen estämättä, mitä sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, käsitettä ’jäsenvaltio(t)’, joka esiintyy asetuksessa, sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien valtioiden lisäksi myös EFTA-valtioihin. Sovelletaan pöytäkirjassa 1 olevaa 11 kohtaa.

b)

EFTA-valtioiden osalta virasto avustaa tarvittaessa ja tapauskohtaisesti EFTAn valvontaviranomaista tai pysyvää komiteaa niiden tehtävissä. Virasto ja EFTAn valvontaviranomainen tai pysyvä komitea toimivat yhteistyössä ja vaihtavat tietoja tarvittaessa.

c)

Tämän asetuksen ei mitenkään katsota siirtävän virastolle valtaa toimia kansainvälisten sopimusten perusteella EFTA-valtioiden puolesta muussa tarkoituksessa kuin niiden avustamiseksi tällaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

d)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään 1 kohdassa ilmaisu ”tai EFTA-valtion” ilmaisun ”yhteisön” jälkeen.

ii)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”Jos unioni neuvottelee kolmannen maan kanssa sellaisen sopimuksen tekemisestä, jonka mukaan jäsenvaltio tai virasto voi antaa todistuksia kyseisen kolmannen maan ilmailuviranomaisten myöntämien todistusten perusteella, se pyrkii saamaan EFTA-valtioille tarjouksen vastaavanlaisesta sopimuksesta kyseisen kolmannen maan kanssa. EFTA-valtiot puolestaan pyrkivät tekemään kolmansien maiden kanssa unionin tekemiä sopimuksia vastaavat sopimukset.”

e)

Lisätään 14 artiklan 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Komission ja EFTAn valvontaviranomaisen vaihtaessa tietoja tämän kohdan mukaisesti annetusta päätöksestä komissio toimittaa EFTAn valvontaviranomaiselta saadut tiedot EU:n jäsenvaltioille ja EFTAn valvontaviranomainen toimittaa komissiolta saadut tiedot EFTA-valtioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 kohdan d alakohdan soveltamista.”

f)

Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 sovelletaan myös kaikkiin EFTA-valtioita koskeviin viraston asiakirjoihin tätä asetusta sovellettaessa.”

g)

Lisätään 17 artiklan 2 kohdan b alakohtaan seuraava:

”Virasto avustaa myös EFTAn valvontaviranomaista ja antaa sille saman tuen, kun toimenpiteet ja tehtävät kuuluvat sopimuksen mukaan valvontaviranomaisen toimivaltaan.”

h)

Korvataan 17 artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”toteuttaa toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tehtäviä, jotka sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja erityisesti Chicagon yleissopimuksen nojalla kuuluvat sopimuspuolille. EFTA-valtioiden kansalliset ilmailuviranomaiset suorittavat ainoastaan tässä asetuksessa säädetyt tehtävät.”

i)

Korvataan 20 artiklan ensimmäinen virke seuraavalla:

”Edellä 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja laitteiden osalta virasto toteuttaa tarvittaessa ja kuten Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty suunnittelu-, valmistus- tai rekisteröintivaltion tehtävät, jotka liittyvät suunnittelun hyväksyntään. EFTA-valtioiden kansalliset ilmailuviranomaiset suorittavat ainoastaan tässä artiklassa niille säädetyt tehtävät.”

j)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään 1 kohtaan seuraava:

”Virasto raportoi EFTAn valvontaviranomaiselle EFTA-valtiossa suoritettavista standardointitarkastuksista.”

ii)

Lisätään 4 kohtaan seuraava:

”EFTAn valvontaviranomainen kuulee virastoa EFTA-valtioiden osalta.”

k)

Lisätään 25 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”EFTAn valvontaviranomaisella on valtuudet määrätä sakkoja ja uhkasakkoja henkilöille ja yrityksille, joille virasto on myöntänyt luvan, jos kyseiset henkilöt ja yritykset ovat sijoittautuneet EFTA-valtioon.”

l)

Korvataan EFTA-valtioiden osalta 25 artiklan 4 kohdassa ilmaisu ”Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella” ilmaisulla ”EFTAn tuomioistuimella” ja ilmaisu ”komissio” ilmaisulla ”EFTAn valvontaviranomainen”.

m)

Lisätään 29 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, EFTA-valtioiden kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston pääjohtajan tekemällä sopimuksella.”

n)

Lisätään 30 artiklaan seuraava:

”EFTA-valtiot soveltavat virastoon ja sen henkilöstöön Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa sekä sen nojalla annettuja sovellettavia sääntöjä.”

o)

Lisätään 32 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”yhteisön virallisilla kielillä” jälkeen seuraavat sanat:

”islannin kielellä ja norjan kielellä”.

p)

Lisätään 33 artiklan 2 kohdan c alakohtaan seuraava:

”ca)

Edellä b kohdan mukainen vuosittainen yleiskertomus ja c kohdan mukainen viraston toimintaohjelma toimitetaan EFTAn valvontaviranomaiselle.”

q)

Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti hallintoneuvoston toimintaan ja niillä on hallintoneuvostossa äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvoitteet kuin EU:n jäsenvaltioilla.”

r)

Lisätään 41 artiklaan kohta seuraavasti:

”6.   EFTA-valtioiden kansalaiset voivat olla valituslautakuntien jäseniä ja puheenjohtajia. Kun komissio laatii 3 kohdassa tarkoitetun henkilöluettelon, se ottaa huomioon myös EFTA-valtioiden sopivat kansalaiset.”

s)

Lisätään 54 artiklan 1 kohdan loppuun seuraava:

”EFTA-valtioiden osalta virasto avustaa EFTAn valvontaviranomaista edellä mainittujen tehtävien suorittamisessa.”

t)

Lisätään 58 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisun ”tarkoitetulla kielellä” jälkeen seuraava ilmaisu:

”tai islannin tai norjan kielellä”.

u)

Lisätään 59 artiklaan kohta seuraavasti:

”12.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yhteisön rahoitusosuuteen. Tätä tarkoitusta varten 82 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja sopimuksen pöytäkirjassa 32 vahvistettuja menettelyjä sovelletaan soveltuvin osin.”

v)

Lisätään 65 artiklaan kohdat seuraavasti:

”8.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan perusteella perustetun komitean työskentelyyn täysimääräisesti, ja niillä on komiteassa äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvoitteet kuin EU:n jäsenvaltioilla.

9.   Jos komissio ja komitea eivät ole päässeet sopimukseen ja neuvosto voi tehdä asiassa päätöksen, EFTA-valtiot voivat ottaa asian esille ETA:n sekakomiteassa sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.”

w)

Edellä esitettyjä mukautuksia olisi tarvittaessa ja jollei toisin ole säädetty, sovellettava soveltuvin osin muuhun osaksi sopimusta otettuun unionin lainsäädäntöön, jolla annetaan toimivalta virastolle.”


ASETUKSET

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/8


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1244/2011,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 9 päivänä toukokuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 442/2011 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 9 päivänä toukokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 442/2011 Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP (2) mukaisesti asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteessä II olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 56.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt ja yhteisöt

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Mohammad Al-Jleilati

Syntynyt vuonna 1945 Damaskoksessa

Valtiovarainministeri. vastuussa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

2.

Tri Mohammad Nidal Al-Shaar

Syntynyt vuonna 1956 Aleppossa

Talous- ja kauppaministeri. Vastuussa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

3.

Kenraaliluutnantti Fahid Al-Jassim

 

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

4.

Kenraalimajuri Ibrahim Al-Hassan

 

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

5.

Prikaatinkenraali Khalil Zghraybih

 

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

6.

Prikaatinkenraali Ali Barakat

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

7.

Prikaatinkenraali Talal Makhluf

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

8.

Prikaatinkenraali Nazih Hassun

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

9.

Kapteeni Maan Jdiid

 

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Poliittisen turvallisuuden divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Poliittisen turvallisuuden divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Poliittisen turvallisuuden divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Puh: +963 - 11- 2260805

Faksi: +963 - 11 - 2260806

Sähköposti: mail@champress.com

Internetsivusto: www.champress.net

Televisiokanava, joka osallistuu propagandakampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Puh.: 00963 11 2137400

Faksi: 00963 11 2139928

Sanomalehti, joka osallistuu propagandakampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

3.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun) (Syyrian tieteellinen tutkimuskeskus)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Tukee Syyrian armeijaa materiaalihankinnoissa, joita käytetään mielenosoittajien valvontaan ja tukahduttamiseen.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Puh.: 963112725499;

Faksi: 963112725399

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Puh./faksi: 963114471080

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Puh.: +963-11-5111352

Faksi: +963-11-5110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str., Damascus PO BOX 2849, Al Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Puh.: 963112121816, 963112121834, 963112214650, 963112212743, 963115110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Valtion omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan öljyn viennistä Syyriasta. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Puh.: 963113141635

Faksi: 963113141634

Sähköposti: info@gpc-sy.com

Valtion omistama. öljy-yhtiö. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Puh.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faksi: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Yhteisyritys, josta GPC omistaa 50 prosenttia. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/11


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1245/2011,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 25 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto on tarkastellut kaikilta osin asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevaa luetteloa henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan mainitun asetuksen 16 artiklan 2 kohtaa. Tarkastelun yhteydessä neuvosto otti huomioon asianomaisten sille toimittamat huomautukset.

(3)

Neuvosto on päätynyt siihen, että asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII lueteltuihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin olisi edelleen sovellettava asetuksessa säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Neuvosto on päätynyt myös siihen, että asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteeseen VIII sisältyviä tiettyjä yhteisöjä koskevia merkintöjä olisi muutettava.

(5)

Kun otetaan lisäksi huomioon Eurooppa-neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2011 ilmaisema jatkuva huoli Iranin ydin- ja ohjusohjelmien laajentumisesta, sekä toimien Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 1 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/783/YUTP (2) mukaisesti, olisi asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, lisättävä henkilöitä ja yhteisöjä.

(6)

Luettelo asetuksen (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä olisi saatettava tämän mukaisesti ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 961/2010 liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 71.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 961/2010 liite VIII seuraavasti:

1.

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt liitteessä VIII olevaan luetteloon:

I   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Tri Ahmad AZIZI

 

EU:n nimeämän Melli Bank PLC:n varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Puolustusministeriön Armed Forces Logistics' -tutkimusinstituutin, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), nykyinen turvallisuuspäällikkö. Organisaatiota johtaa YK:n nimeämä Mohsen Fakhrizadeh. IAEA on yksilöinyt SPND:n niiden huolien yhteydessä, jotka koskevat Iranin ydinohjelman mahdollisia sotilaallisia ulottuvuuksia, joiden osalta Iran kieltäytyy yhteistyöstä. Turvallisuuspäällikkönä Babaei on vastuussa tietojen toimittamisen estämisestä, mukaan lukien IAEA:lle.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

EU:n nimeämän Arian Bank -pankin pääjohtaja.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

YK:n nimeämän Iranin atomienergiajärjestön Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) varajohtaja YK:n nimeämän Feridun Abbasi Davanin alaisena. Osallistunut Iranin ydinohjelmaan ainakin vuodesta 2002 lähtien, mukaan lukien AMADin entisenä hankinta- ja logistiikkapäällikkönä. Tuolloin hän oli vastuussa Kimia Madanin kaltaisten peiteyhtiöiden käyttämisestä laitteiston ja materiaalin hankkimiseksi Iranin ydinaseohjelmaa varten.

1.12.2011

5.

Tri Peyman Noori BROJERDI

 

EU:n nimeämän Bank Refah-pankin johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeri vuoden 2009 vaaleista lähtien. Iran ei ole toimittanut IAEA:lle tarkennusta hänen roolistaan ohjusten taistelukärkien kehittämistutkimuksissa. Tämä on osa Iranin laajempaa yhteistyöstä kieltäytymistä IAEA:n tutkinnan osalta, joka koskee Iranin ydinohjelman sotilaalliseen aspektiin viittaavia "väitettyjä tutkimuksia". Iran on muun muassa estänyt pääsyn asiaan liittyviä henkilöitä koskeviin asiakirjoihin. Ministerin tehtävänsä lisäksi Daneshjoo osallistuu myös "passiivisen puolustuksen" toimiin presidentti Mahmud Ahmadinejadin puolesta. Passive Defence Organisation on jo EU:n nimeämä yhteisö.

1.12.2011

7.

Tri Abdolnaser HEMMATI

 

EU:n nimeämän Banque Sina-pankin toimitusjohtaja ja pääjohtaja.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Syntynyt 20.9.1974

Iranin kansalainen, joka toimittaa tavaraa, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämän SHIG:n peiteyhtiöille. Toimitti tavaraa SHIG:lle tammi- ja marraskuun 2010 välisenä aikana. Osa tavaroista maksettiin EU:n nimeämän Export Development Bank of Iran -pankin (EDBI) pääkonttorissa Teheranissa marraskuun 2010 jälkeen.

1.12.2011

9.

Tri Mohammad JAHROMI

 

EU:n nimeämän Bank Saderat -pankin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iranin kansalainen, joka toimittaa tavaraa, pääasiassa hiilikuituja, YK:n nimeämille SHIG:lle ja SBIG:lle.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn toimitusjohtaja.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

EU:n nimeämän Bank Mellin johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

EU:n nimeämän Persia International Bank -pankin Lontoon pääjohtaja.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSAn toimitusjohtaja.

1.12.2011

15.

Tri M H MOHEBIAN

 

EU:n nimeämän Post Bank -pankin toimitusjohtaja.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute -instituutin johtaja (tunnettiin aikaisemmin nimellä Institute of Applied Physics).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

EU:n nimeämän Nuclear Reactors Fuel Companyn (SUREH) toimitusjohtaja. Myös AEOI:n toimihenkilö. Valvoo hankintayhtiöiden tarjouskilpailuja ja päättää niistä arkaluonteisten hankintojen osalta Fuel Manufacturing Plant -laitosta (FMP), Zirkonium Powder Plant -laitosta (ZPP) ja Uranium Conversion Facility -laitosta (UCF) varten.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

EU:n nimeämän Melli Bank PLC:n puheenjohtaja ja toimivaan johtoon kuulumaton johtaja.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

EU:n nimeämän Management Company for Nuclear Power Plant Construction -yhtiön (MASNA) toimitusjohtaja.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

EU:n nimeämän Export Development Bank of Iran -pankin johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

METFAZina tunnetun Research Centre for Explosion and Impact -tutkimuslaitoksen johtaja.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

EU:n nimeämän Persia International Bank -pankin virkaatekevä toimitusjohtaja Dubaissa.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

23.

Aria Nikan (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tiedetään toimivan hankkijana EU:n nimeämän yhtiön Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaupalliselle osastolle. Ovat yrittäneet hankkia nimettyjä materiaaleja, mukaan lukien tuotteita EU:sta, jota voidaan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan

Yhtiö on palkattu tekemään sähkö- ja putkitöitä Natanzin ja Qom/Fordowin uraanin rikastuslaitoksissa. Vuonna 2010 se vastasi Natanzin sähköisen valvontalaitteiston suunnittelusta, hankinnasta ja asentamisesta.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Osallistunut ammusten toimittamiseen Iranista Nigerian kautta kolmanteen maahan.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran

Tyhjiölaitteistojen tuottaja, joka on toiminut hankkijana Natanzin ja Qom/Fordowin rikastuslaitoksille. Toimitti vuonna 2011 paineantureita YK:n nimeämälle Kalaye Electric Companylle.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iranin uraanin käsittelyä ja ydinpolttoaineen tuotantoa harjoittava yhtiö (Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company). YK:n nimeämän Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n valvonnassa.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

YK:n nimeämän TAMASin alainen. Tuotantosopimuksia YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn ja EU:n nimeämän TESAn kanssa.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Valtio-omisteinen yhtiö, jolla oli Iranin suurin alumiinipuristin ja joka toimitti materiaalia IR-1- ja IR-2- sentrifugien kotelojen valmistamiseen. Alumiinisylinterien merkittävä valmistaja, jonka asiakkaisiin kuuluvat YK:n nimeämä AEOI ja EU:n nimeämä TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energia-alan yritys, joka osallistui Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksen rakentamiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian ja Espanjan osalta vientikiellossa.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran

Osallistuu sellaisten laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran

Osallistuu sellaisten laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafarin johtama yhtiö, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran

Iranilainen yhtiö, jonka YK:n nimeämä Kalaye Electric Company on palkannut toimittamaan suunnittelu- ja insinööripalveluja ydinpolttoainesykliin liittyen. Viime aikoina yhtiö on toimittanut laitteistoja Natanzin uraaninrikastuslaitokselle.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran

Osallistuu sellaisten laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafarin johtama yritys, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

EU:n nimeämän Malek Ashtar -yliopiston alaisuudessa, valvoo Iranin ydinohjelman mahdolliseen sotilaalliseen ulottuvuuteen liittyvää toimintaa, jonka osalta Iran ei tee yhteistyötä IAEA:n kanssa.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Rakennusalan urakoitsija, joka on asentanut putkistoja ja niihin liittyviä tukilaitteistoja Natanzin uraaninrikastuslaitokseen. Se on käsitellyt erityisesti sentrifugin putkistoja.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insinöörifirma, joka on osallistunut useiden suurien teollisuushankkeiden tukemiseen, mukaan lukien Iranin uraaninrikastusohjelma ja ilmoittamatta jätetyt työt Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksessa.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Khorasan Metallurgy Industries -yhtiön peitenimi (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1803 (2008)), Ammunition Indutsries Groupin (AMIG) tytäryhtiö

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan

YK:n pakotteiden kohteena olevan Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n tytäryhtiö.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafarin johtama yhtiö, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Ydinvoimalaitosten rakentamisesta ja tilaamisesta vastaava yhtiö (Company for Construction and Commissioning of Nuclear Power Plants). YK:n nimeämän Novin Energy Companyn määräysvallassa.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan TESAn omistuksessa tai määräysvallassa. Osallistuu laitteistojen ja materiaalien tuotantoon, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran

Yhtiö tuottaa ja on toimittanut UF6:lle tarkoitettuja säiliöitä Natanzin ja Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksille.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Osallistuu Iranin ydinohjelmaan Natanzin, Qomin ja Arakin laitoksissa.

1.12.2011

47.

Yarsanat ( alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran

YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn alihankkija. Osallistuu laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa. Yrittänyt hankkia tyhjiötuotteita ja paineantureita.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Sidoksissa EU:n nimeämään Sakhte Turbopomp va Kompressor -yhtiöön (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II   Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

49.

Azim AGHAJANI (alias ADHAJANI)

 

IRGC:n jäsen, joka on osallistunut ammusten toimittamiseen Iranista Nigerian kautta kolmanteen maahan.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Päällikkö - Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC:n jäsen, joka on osallistunut ammusten toimittamiseen Iranista Nigerian kautta kolmanteen maahan.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

YK:n ja EU:n pakotteiden kohteena olevan IRGC Pars Aviation Service Companyn uusi nimi. Vuonna 2011 Iranista Syyriaan matkalla ollut Yas Air Cargon ilma-alus tarkastettiin Turkissa ja sen todettiin kuljettavan tavanomaisia aseita.

1.12.2011

III   Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (Islamic Republic of Iran shipping Lines – IRISL)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Syntynyt 16.1.1956, Iranin kansalainen.

EU:n nimeämän Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn johtaja ja osakkeenomistaja (Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Companyn (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) uusi nimi). Yritys vastaa IRISL:n alusten teknisestä hallinnoinnista. NABIPOUR on IRISL:n alusten hallinnointijohtaja.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Syntynyt 16.12.1962, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen oikeudellinen johtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Hanseatic Trade and Trust Shipping Companyn (HTTS) johtaja. NHL Basic Limited -peiteyhtiön johtaja.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Syntynyt 31.1.1965, Iranin kansalainen.

EU:n pakotteiden kohteena olevan IRISL Malta Limited, alias Med Shipping Companyn johtaja.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Syntynyt 4.6.1953, Iranin ja Saksan kansalainen.

Toimii EU:n pakotteiden kohteena olevissa yhtiöissä: IRISL:n johtoryhmässä Euroopassa sekä HTTS:n ja Darya Capital Administration GmbH:n toimitusjohtajana. Useiden IRISL:n tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien peiteyhtiöiden hallintoneuvoston jäsen.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Syntynyt 19.7.1956,

passi N10623175 (Iran), myönnetty 27.3.2007, voimassa 26.3.2012 saakka.

IRISL:n aluejohtaja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, EU:n pakotteiden kohteena olevan Pacific Shipping -yhtiön johtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Great Ocean Shipping Companyn, alias Ocean Freight Agency, johtaja. Perusti vuonna 2010 Crystal Shipping FZE:n osana pyrkimyksiä kiertää IRISL:n nimeäminen EU:n toimesta.

1.12.2011

58.

Kapteeni Alireza GHEZELAYAGH

 

EU:n nimeämän Lead Maritime -yhtiön pääjohtaja; yhtiö toimii HDSL:n puolesta Singaporessa. Lisäksi EU:n nimeämän Asia Marine Networkin pääjohtaja; yhtiö on IRISL:n alueellinen toimisto Singaporessa.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Syntynyt 23.1.1957, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen kaupallinen johtaja, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn apulaisjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan IRISL:n tytäryhtiön Sapid Shipping Companyn toimitusjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan HDSL:n apulaisjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Irano-Hind Shipping Companyn johtokunnan jäsen.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Syntynyt 16.1.1959, Iranin kansalainen.

EU:n pakotteiden kohteena olevan Hafiz Darya Shipping Linesin (HDSL) johtaja ja osakkeenomistaja. Rekisteröity useiden IRISL:n peiteyhtiöiden osakkeenomistajaksi.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Syntynyt 25.5.1950, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen rahoitusjohtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Irinvestship limited -yhteisön entinen johtaja, Irinvestship limited -yhteisön toimintaa jatkavan Fairway Shipping -yhtiön johtaja. IRISL:n peiteyhtiöiden hallintoneuvoston jäsen, mukaan lukien EU:n pakotteiden kohteena oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Syntynyt 30.9.1953, Iranin kansalainen.

IRISL:n rahoitusjohtaja vuodesta 2011. Useiden EU:n pakotteiden kohteena olevien IRISL:n tytäryhtiöiden entinen toimitusjohtaja, vastuussa useiden peiteyhtiöiden perustamisesta, joiden osalta hänet on aina rekisteröity johtajaksi ja osakkeenomistajaksi.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Syntynyt 23.7.1965, Iranin kansalainen.

IRISL-ryhmän oikeudellinen apulaisjohtaja, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn oikeudellinen johtaja.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Syntynyt 27.5.1956 Bojnordissa Iranissa,

passi R10748186 (Iran), myönnetty 22.1.2007, voimassa 22.1.2012 saakka.

Johtaja - EU:n pakotteiden kohteena oleva IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santezlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

65.

E-Sail aliasE-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan yhtiön Santexlines alias IRISL China Shipping Company Limited uudet nimet. Toimii IRISL:n puolesta. Toimii EU:n nimeämän SAPIDin puolesta Kiinassa, vuokraa IRISL:n aluksia muille yrityksille.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan HTTS:n peiteyhtiö.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISL:n tytäryhtiö, joka vastaa alusten toimittamisesta osina.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISL:n tytäryhtiö, joka vastaa miehistön rekrytoinnista ja henkilöstöhallinnosta.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

Toimii IRISL:n puolesta. Boustead Shipping Agencies on toteuttanut IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käynnistämiä liiketoimia.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Toimii IRISL:n puolesta. Diamond Shipping Services on toteuttanut IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käynnistämiä liiketoimia ja hyötynyt niistä.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Toimii IRISL:n puolesta. Good Luck Shipping Company perustettiin Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan ja oikeuden päätöksellä selvitystilaan asetetun yhtiön Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services seuraajaksi. Good Luck Shipping on laskenut liikkeelle väärennettyjä kuljetusasiakirjoja IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen eduksi. Toimii EU:n nimeämien HDSL:n ja SAPIDin puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Perustettu kesäkuussa 2011 pakotteiden johdosta yhtiön Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping tilalle.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Toimii IRISL:n puolesta. Ocean Express Agencies Private Limited on pakotteiden kiertämiseksi käyttänyt IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käyttämiä kuljetusasiakirjoja.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Toimii IRISL:n puolesta. OTS Steinweg Agency on toteuttanut IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen puolesta liiketoimia, osallistunut IRISL:n omistamien tai määräysvallassa olevien peiteyhtiöiden perustamiseen, osallistunut alusten hankintaan IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen eduksi.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

Toimii IRISL:n puolesta. Universal Transportation Limited (UTL) on laskenut liikkeelle väärennettyjä kuljetusasiakirjoja IRISL:n omistaman tai määräysvallassa olevan peiteyhtiön nimellä ja toteuttanut liiketoimia IRISL:n puolesta.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

IRISL:n puolesta toimiva yhtiö. Walship SA on suorittanut liiketoimia IRISL:n puolesta tämän asiakkaiden eduksi, laskenut liikkeelle asiakirjoja IRISL:n peiteyhtiön nimiin kirjoitetuista kuljetus- ja laskuasiakirjoista ja hankkinut asiakkaita, jotka saattavat hoitaa yhteyksiä omissa nimissään mutta IRISL:n tai IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen yksinomaiseksi eduksi.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Osoite: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol;

IMO-numerot 9213399, 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – Rekisterinumero C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRSL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. EU:n nimeämän Darya Capital Administration GMBH:n tytäryhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Osoite: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

IRISL:n edustajan, Pacific Shippingin omistuksessa. Antoi rahoitustukea takavarikoituja IRISL:n aluksia ja uusien kuljetuskonttien hankintaa varten.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

Moghddami Fardin määräysvallassa. Toimittaa palveluja IRISL:n tytäryhtiölle, EU:n nimeämälle Valfajre Shipping Companylle. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa olevan aluksen omistaja. Moghddami Fard on yhtiön johtaja.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Osoite: 171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO-numero 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadoksessa sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja. Gholam Hossein Golparvar on yhtiön hallintojohtaja.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Rekisteröity Marshallinsaarille elokuussa 2011 numerolla 46270

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Doubaï

IRISL:n peiteyhtiö, käytetty IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen hankintaan ja varojen siirtoihin IRISL:n hyväksi.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL;n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

IRISL;n omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL;n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISL:n edustajan, Pacific Shippingin omistuksessa. Moghddami Fard perusti yhtiön vuonna 2010 osana toimia, joiden tarkoituksena on kiertää sitä, että EU on nimennyt IRISL:n luetteloonsa. Antoi rahoitustukea takavarikoituja IRISL:n aluksia ja uusien kuljetuskonttien hankintaa varten. Joulukuussa 2010 sitä käytettiin varojen siirtoon tarkoituksena takavarikoitujen IRISL:n alusten vapauttaminen ja IRISL:n osallistumisen salaaminen.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 39357

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38077

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva holdingyhtiö, johon kuuluu Mansaarelle sijoittuneita IRISL:n peiteyhtiöitä.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Rekisteröity Marshallinsaarille elokuussa 2011 numerolla 46041.

Marshallinsaarille rekisteröity, IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320195

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta. IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38082

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 38067

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. Haji Pajand on Fairway Shippingin johtaja.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

IRISL:n peiteyhtiö Barbadoksessa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

IRISL:n peiteyhtiö Barbadoksessa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 39355

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309593

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309610

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309622

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO-numero 8309634

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309658

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320121

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Tätä yhtiötä käytettiin perustamaan peiteyhtiöitä, mm. ‧Good Luck Shipping‧, IRISL:ä varten Arabiemiirikunnissa. Moghddami Fard on sen toimitusjohtaja.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309646

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320183

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Aluksen IMO-numero 7027899

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 45613

Aluksen IMO-numero 9270646

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 45618

Aluksen IMO-numero 9346548

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 38190

IMO-numero 9386500

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-numero 9283007

IRISL:n peiteyhtiö Panamassa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38076

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 40069

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34477

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34479

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34476

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 45153

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 45152

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 41660

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 37437

Aluksen IMO-numero 9274941

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34478

Aluksen IMO-numero 9364112

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Nro C 38183

Aluksen IMO-numero 9387786

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38066.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Rekisterinumero 5586832

IMO-numero 9284154

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Panamassa.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320169

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

IMO-numero 9387798

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38064

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

adresse: 143/1 Tower Road, Sliema – Nro C 38181

Aluksen IMO-numero 9387803

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Rekisterinumero C 43447

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320133

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-numero 9284142

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309672

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malte)

SPC possédée par Hassan Djalilzaden – Rekisterinumero C38182

Aluksen IMO-numero 9387815

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nro C 49549

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309701

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Doubaï, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Rekisterinumero 5586846

IMO-numero 9283019

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Doubaï, EAU

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Aluksen IMO-numero 9405930

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 38783

Aluksen IMO-numero 9405942

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Toimii IRISL:n puolesta Lähi-idässä; toimitusjohtaja on Mohammad Moghaddami Fard. Osallistui lokakuussa 2010 peiteyhtiöiden perustamiseen; niiden nimiä oli tarkoitus käyttää konossementteihin pakotteiden kiertämiseksi. Osallistuu edelleen IRISL:n alusten aikataulusuunnitteluun.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 38781

Aluksen IMO-numero 9405954

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320145

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – No d’enregistrement C 38782

Aluksen IMO-numero 9405978

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Rekisterinumero 5586850

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Panamassa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Rekisterinumero 92630

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Hongkongissa.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320157

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISL:n pääkonttori Singaporessa; toimii Asia Marine Networkin edustajana. Toimii HDSL:n puolesta Singaporessa.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320171

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Aluksen IMO-numero 9541887

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Iles vierges britanniques

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Rekisterinumero C44939

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38070

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38069

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

2.

Korvataan jäljempänä nimettyjä yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavassa luetelluilla merkinnöillä:

I   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

B   Yhteisöt

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on kokonaan First East Export Bankin (FEEB) omistuksessa oleva tytäryhtiö. FEEB nimettiin kesäkuussa 2010 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1929. FEEB perusti Pearl Energy Companyn laatimaan taloustutkimusta monista maailmanlaajuisista teollisuudenaloista.

23.5.2011

Safa Nicu, alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ ja ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

- Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Viestintäyritys, joka toimitti laitteita IAEA:lle ilmoittamatta rakennettuun Fordowin (Qom) laitokseen.

23.5.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank ja Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valko-Venäjällä sijaitseva pankki, joka on Bank Refah Kargaranin, Bank Saderatin ja Bank Toseeh Saderat Iranin omistuksessa.

23.5.2011

III   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo)

B   Yhteisöt

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo) (myös kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL:n IMO-numerot

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL on osallistunut sotilaskäyttöön tarkoitetun rahdin, mukaan luettuna Iranista peräisin olevan kielletyn rahdin, laivaukseen. Kolmeen tällaiseen tapaukseen liittyi selvää määräysten rikkomista, josta raportoitiin YK:n turvallisuusneuvoston Irania koskevalle pakotekomitealle. IRISL:n yhteydet joukkotuhoaseiden leviämiseen olivat sen laatuisia, että YK:n turvallisuusneuvosto kehotti valtioita suorittamaan IRISL:n alusten tarkastuksia edellyttäen, että oli riittävää syytä epäillä, että alukset kuljettavat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1803 ja 1929 kiellettyjä tavaroita.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO-numero 9270658

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

IRISL:n määräysvallassa ja toimii sen puolesta Iranin satamissa valvoen muun muassa lastausta ja purkua.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, alias Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Toimii IRISL:n puolesta Suezin kanavan varrella ja Aleksandriassa sekä Port Saidissa. 51-prosenttisesti IRISL:n omistuksessa.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company, alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

IRISL:n omistama. Toimittaa IRISL;n aluksissa tarvittavia polttoainetta, öljyä, vettä, maalia, voiteluöljyä ja kemikaaleja. Yhtiö tarjoaa myös laivojen huollon valvontaa sekä palveluja miehistön jäsenille. IRISL:n tytäryhtiöt ovat käyttäneet peitenimillä avattuja dollaritilejä Euroopassa ja Lähi-idässä tavanomaisten rahansiirtojen helpottamiseksi. IRISL on avustanut toistuvasti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747 vastaisissa toimissa.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA), alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Toimii IRISL:n puolesta. Teheraniin sijoittunut alusten hallintoyritys, joka toimii monien SAPID:n alusten teknisenä hallinnoijana.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94311 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA102601 (Saksa), myönnetty 19.9.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9349576

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94312 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA102502 (Saksa), myönnetty 24.8.2005; sähköposti info@hdslines.com; verkkosivusto www.hdslines.com; puh. 00982126100733; faksi 00982120100734

IMO-numero 9349588.

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94313 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA102520 (Saksa), myönnetty 29.8.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9349590

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94315 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRA102599 (Saksa), myönnetty 19.9.2005; sähköposti info@hdslines.com; verkkosivusto www.hdslines.com; puh. 00494070383392; puh. 00982126100733; faksi 00982120100734

IMO Nr.: 9349667

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94316 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA102501 (Saksa), myönnetty 24.8.2005; sähköposti info@hdslines.com; verkkosivusto www.hdslines.com; puh. 00982126100733; faksi 00982120100734

IMO-numero 9349679

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94829 (Saksa), myönnetty 19.9.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA102655 (Saksa), myönnetty 26.9.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9165786

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94633 (Saksa), myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRA102533 (Saksa), myönnetty 1.9.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9165803

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94698 (Saksa), myönnetty 9.9.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA102565 (Saksa), myönnetty 15.9.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9165798

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRA102679 (Saksa), myönnetty 27.9.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9165815

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRB94632 (Saksa), myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; kaupparekisteriasiak. nro HRA102544 (Saksa), myönnetty 9.9.2005; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 004940302930; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9209324

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA104149 (Saksa), myönnetty 10.7.2006; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9328900

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; kaupparekisteriasiak. nro HRA104175 (Saksa), myönnetty 12.7.2006; sähköposti smd@irisl.net; verkkosivusto www.irisl.net; puh. 00982120100488; faksi 00982120100486

IMO-numero 9346536

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.5.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309634, 9165827

Insight World Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309622, 9165839

Kingdom New Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 9209336

Logistic Smart Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309646, 9167253

Neuman Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8320183, 9167277

New Desire LTD on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8320195

Advance on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8309608

Alpha Effort Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309593, 9051650

Best Precise Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309658, 9051648

Concept Giant Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309610, 9051636

Great Method Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8309701

Smart Day Holdings Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8320157

Trade Treasure on Hongkongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8320171

True Honour Holdings Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8309696, 9167291

New Synergy Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8309684

Partner Century Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot 8320169, 9167265

Sackville Holdings Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero 8309672

Sino Access Holdings on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.5.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423. Perustettu Maltassa v. 2005

IMO-numero 9209350

Kerman Shipping Company Ltd on IRISL:n tytäryhtiö, joka on kokonaan sen omistuksessa. Sijaitsee Maltassa samassa osoitteessa kuin Woking Shipping Investments Ltd ja sen omistamat yhtiöt.

23.5.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero 9305192

Shere Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.5.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.5.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.5.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero 9305221

Vobster Shipping Company on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.5.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus; kaupparekisteri nro C133993 (Kypros), myönnetty v. 2002

IMO-numero 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd on kokonaan IRISL:n omistuksessa. Ahmad Sarkandi on Lancelin Shippingin johtaja.

23.5.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd; kaupparekisteri nro 111999C

IMO-numero 9323833

Horsham Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1246/2011,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Mantecados de Estepa (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanjan hakemus nimityksen ”Mantecados de Estepa” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 32, 1.2.2011, s. 22.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet

Luokka 2.4 –   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

ESPANJA

Mantecados de Estepa (SMM)


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1247/2011,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Moduuli omassa kotelossa, jonka mitat ovat on noin 11 × 7 × 5 cm (”analoginen tulomoduuli”).

Moduuli koostuu kahdesta painetusta piirilevystä, joissa on nelikanavainen tuloliitäntä, analogi-digitaalimuunnin, prosessori ja väyläliitäntä ohjelmoitavalle logiikkaohjaimelle. Moduulin tulojännite on 0–10 V (tasavirta).

Moduuli vastaanottaa analogisia signaaleja, jotka edustavat erilaisista ulkoisista laitteista peräisin olevia esimerkiksi lämpötilaa, nopeutta, virtaamaa tai painoa kuvaavia mittaustuloksia.

Moduuli muuntaa ja prosessoi nämä signaalit ennen kuin se välittää ne ohjelmoitavaan logiikkaohjaimeen.

8538 90 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdan ja CN-koodien 8538, 8538 90 ja 8538 90 99 nimiketekstien mukaisesti.

Koska moduuli muodostaa rajapinnan ulkoisten laitteiden ja nimikkeen 8537 numeerisen ohjauslaitteen välillä, luokittelu nimikkeeseen 8471 syöttöyksikkönä ei tule kyseeseen.

Koska moduuli vastaanottaa, muuntaa, prosessoi ja välittää ohjelmoitavalle logiikkaohjaimelle sähköisiä signaaleja, luokittelu nimikkeeseen 8536 sähkövirtapiiriin liittämistä tai sen sisäisiä liitäntöjä varten käytettävänä kytkimenä tai releenä ei tule kyseeseen.

Koska moduuli ei itsessään ohjaa ulkoisia laitteita, vaan muodostaa ainoastaan rajapinnan tällaisten laitteiden ja ohjelmoitavan logiikkaohjaimen välillä, luokittelu nimikkeeseen 8537 sähköisenä ohjauslaitteena ei tule kyseeseen.

Koska analogi-digitaalimuunnos on ainoastaan välivaiheen prosessi, luokittelu nimikkeeseen 8543 muualle 85 ryhmään kuulumattomana sähkökoneena ja -laitteena, jolla on itsenäinen tehtävä, ei tule kyseeseen.

Koska moduulin käyttötarkoituksena on vastaanottaa, muuntaa ja prosessoida signaaleja, jotka edustavat ulkoisista laitteista saatuja mittausarvoja, sekä välittää ne ohjelmoitavalle logiikkaohjaimelle, moduuli on välttämätön nimikkeen 8537 ohjelmoitavien logiikkaohjainten toiminnalle.

Näin ollen tavara on luokiteltava nimikkeeseen 8538 nimikkeen 8535–8537 laitteiden osana.

2.

Moduuli omassa kotelossa, jonka mitat ovat on noin 11 × 7 × 5 cm (”itsenäinen lähtömoduuli”).

Moduuli koostuu painetusta piirilevystä, jossa on väyläliitäntä ohjelmoitavalle logiikkaohjaimelle, prosessori, digitaali-analogimuunnin ja lähtöliitäntä, jossa 8 liitäntäpistettä.

Lähtöliitännän liitäntäpisteet ovat sähkömagneettisia releitä, joiden lähtöjännite on 0–250 V (vaihtovirta) ja hyötyvirta pistettä kohden enintään 0,17 A.

Moduuli prosessoi ja muuntaa päällä/pois-tyyppisiä diskreettejä signaaleja (esim. 1/0 tai kyllä/ei) ennen niiden lähettämistä erilaisille ulkoisille laitteille, kuten kontaktoreille, releille tai merkkivaloilmaisimille.

8538 90 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdan ja CN-koodien 8538, 8538 90 ja 8538 90 99 nimiketekstien mukaisesti.

Koska moduuli muodostaa rajapinnan ulkoisten laitteiden ja nimikkeen 8537 numeerisen ohjauslaitteen välillä, luokittelu nimikkeeseen 8471 tulostusyksikkönä ei tule kyseeseen.

Koska moduuli vastaanottaa, prosessoi, muuntaa ja välittää ulkoisille laitteille sähköisiä signaaleja, luokittelu nimikkeeseen 8536 sähkövirtapiiriin liittämistä tai sen sisäisiä liitäntöjä varten käytettävänä kytkimenä tai releenä ei tule kyseeseen.

Lähtöliitäntäpisteet (sähkömagneettiset releet) ovat vain osa moduulista, joka koostuu liitäntäpisteiden lisäksi väyläliitännästä, prosessorista ja digitaali-analogimuuntimesta. Lisäksi moduuli ei itsessään ohjaa ulkoisia laitteita, vaan muodostaa ainoastaan rajapinnan ohjelmoitavan logiikkaohjaimen ja tällaisten laitteiden välillä. Näin ollen luokittelu nimikkeeseen 8537 sähköisenä ohjauslaitteena ei tule kyseeseen.

Koska digitaali-analogimuunnos on ainoastaan välivaiheen prosessi, luokittelu nimikkeeseen 8543 muualle 85 ryhmään kuulumattomana sähkökoneena ja -laitteena, jolla on itsenäinen tehtävä, ei tule kyseeseen.

Koska moduulin käyttötarkoituksena on vastaanottaa, prosessoida ja muuntaa signaaleja, jotka edustavat ohjelmoitavasta logiikkaohjaimesta vastaanotettuja päällä/pois-signaaleja, sekä välittää ne ulkoisille laitteille, moduuli on välttämätön nimikkeen 8537 ohjelmoitavien logiikkaohjainten toiminnalle.

Näin ollen tavara on luokiteltava nimikkeeseen 8538 nimikkeen 8535–8537 laitteiden osana.


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1248/2011,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Mitoiltaan noin 83 × 70 × 30 cm ja painoltaan 418 kg oleva laite (ns. vaihteeton vetolaite), jota käytetään hisseissä ja joka koostuu seuraavista osista:

sähkökäyttöinen kestomagneettitahtimoottori, teho 3,4 kW,

moottorin akseliin kiinnitetty vetopyörä,

jarrujärjestelmä ja

signaaligeneraattori vaijerien oikean asennon määrittämiseksi (turvavalvontajärjestelmä).

Laite asennetaan hissikuiluun hissikorin nostamista ja laskemista varten.

8425 31 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 2 huomautuksen a alakohdan ja CN-koodien 8425 ja 8425 31 00 nimiketekstien mukaisesti.

Laitteessa on sähkömoottori ja moottorin akseliin kiinnitetty vetopyörä. Ominaisuuksiensa puolesta sitä on pidettävä nimikkeen 8425 vintturina.

Jarrujärjestelmän mukanaolo tai vaijerin tai hihnan puuttuminen ei estä luokittelua vintturina (ks. myös harmonoitua järjestelmää koskeva luokittelusuositus 8425.31/1). Turvavalvontajärjestelmän mukanaolo ei muuta laitteen perusluonnetta vintturina.

Näin ollen luokittelu nimikkeeseen 8431 hissin osana ei tule kyseeseen.

Sen vuoksi laite on luokiteltava CN-koodiin 8425 31 00 sähkömoottorikäyttöisenä vintturina.


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1249/2011,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön, mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kannettava akkukäyttöinen laite videokuvan tallentamiseen, mitat noin 10 × 5,5 × 2 cm (nk. taskukokoinen videokamera), jossa on

kameranlinssi ja digitaalinen liukuobjektiivi,

mikrofoni,

kaiutin,

nestekidenäyttö, jonka läpimitta on noin 5 cm (2 tuumaa),

mikroprosessori,

2 gigatavun muisti ja

USB- ja AV-liitännät.

Laitteella voidaan ainoastaan tallentaa videotiedostoja kuvasekvensseinä MPEG4-AVI-muodossa. Videokuvaa voidaan tallentaa enintään 2 tunnin ajan 640 × 480 pikselin resoluutiona ja 30 kuvaa sekunnissa.

Laitteella tallennetut videosekvenssit voidaan siirtää joko automaattiselle tietojenkäsittelykoneelle USB-liitännän kautta muuttamatta videotiedostojen muotoa tai digitaaliselle videonauhurille, monitorille tai televisiovastaanottimelle AV-liitännän kautta.

Videotiedostoja voidaan siirtää laitteelle automaattiselta tietojenkäsittelykoneelta USB-liitännän kautta.

8525 80 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8525, 8525 80 ja 8525 80 99 nimiketekstien mukaisesti.

Koska laitteella voidaan ainoastaan tallentaa videokuvaa, luokittelu digitaalikamerana CN-koodiin 8525 80 30 ei tule kyseeseen. Ominaisuuksiensa vuoksi laite on videokameranauhuri.

Koska laitteella voidaan tallentaa videotiedostoja myös muista lähteistä kuin sisäänrakennetusta televisiokamerasta, luokittelu CN-koodiin 8525 80 91 videokameranauhurina, jolla voidaan tallentaa ainoastaan televisiokameralla otettua kuvaa ja ääntä, ei tule kyseeseen.

Sen vuoksi laite on luokiteltava muuna videokameranauhurina CN-koodiin 8525 80 99.


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1250/2011,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2011,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kreikan hakemus nimityksen ”Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 501/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 91, 23.3.2011, s. 15.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

KREIKKA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SMM)


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/43


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1251/2011,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 69 artiklan,

ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (2) ja erityisesti sen 78 artiklan,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (3) ja erityisesti sen 68 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (4) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’. Sopimusta olisi sovellettava kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin sopimuksessa vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY tavoitteista on se, että kyseisiä direktiivejä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkisille hankinnoille, jotka kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, kyseisissä direktiiveissä vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne vastaavat sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa myös direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY olevat kynnysarvot, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Direktiivissä 2009/81/EY vahvistetut kynnysarvot olisi samanaikaisesti yhdenmukaistettava direktiivin 2004/17/EY 16 artiklassa vahvistettujen tarkistettujen kynnysarvojen kanssa.

(4)

Direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”387 000 euroa” ilmaisulla ”400 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”4 845 000 euroa” ilmaisulla ”5 000 000 euroa”.

2.

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”387 000 euroa” ilmaisulla ”400 000 euroa”,

b)

korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”387 000 euroa” ilmaisulla ”400 000 euroa”.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”125 000 euroa” ilmaisulla ”130 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”193 000 euroa” ilmaisulla ”200 000 euroa”,

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”4 845 000 euroa” ilmaisulla ”5 000 000 euroa”.

2.

Muutetaan 8 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”4 845 000 euroa” ilmaisulla ”5 000 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”193 000 euroa” ilmaisulla ”200 000 euroa”.

3.

Korvataan 56 artiklassa ilmaisu ”4 845 000 euroa” ilmaisulla ”5 000 000 euroa”.

4.

Korvataan 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”4 845 000 euroa” ilmaisulla ”5 000 000 euroa”.

5.

Muutetaan 67 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”125 000 euroa” ilmaisulla ”130 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”193 000 euroa” ilmaisulla ”200 000 euroa”,

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”193 000 euroa” ilmaisulla ”200 000 euroa”.

3 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/81/EY 8 artikla seuraavasti:

1.

Korvataan a alakohdassa ilmaisu ”387 000 euroa” ilmaisulla ”400 000 euroa”.

2.

Korvataan b alakohdassa ilmaisu ”4 845 000 euroa” ilmaisulla ”5 000 000 euroa”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/45


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1252/2011,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä alueella VII

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

76/T&Q

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kanta

ANF/07.

Laji

Merikrotti (Lophiidae)

Alue

VII

Päivämäärä

11.11.2011


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1253/2011,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

kolmansista maista tuotavan viljan unionin tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta annettujen asetusten (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) 1067/2008 ja (EY) N:o 1064/2009 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 29 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2305/2003 1 artiklalla (2) avataan vuosittainen 306 215 tonnin suuruinen tariffikiintiö CN-koodiin 1003 00 kuuluvan ohran tuontia varten.

(2)

Kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 969/2006 1 artiklalla (3) avataan vuosittainen 242 074 tonnin suuruinen tariffikiintiö CN-koodeihin 1005 10 90 ja 1005 90 00 kuuluvan maissin tuontia varten.

(3)

Kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta 30 päivänä lokakuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1067/2008 2 artiklalla (4) avataan CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 2 989 240 tonnin suuruinen tariffikiintiö.

(4)

Kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1064/2009 1 artiklalla (5) avataan vuosittainen 50 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö CN-koodiin 1003 00 kuuluvan mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen.

(5)

Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välisessä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisessa kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (6), jäljempänä ’sopimus’, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2011/769/EU (7), määrätään unionin tariffikiintiön korottamisesta 122 790 tonnilla heikko- ja keskilaatuisen tavallisen vehnän, 890 tonnilla ohran, 890 tonnilla mallasohran ja 35 914 tonnilla maissin osalta.

(6)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1006/2011 (8) säädetään viljojen CN-koodien muutoksista, jotka tulevat voimaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

(7)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 1064/2009 olisi muutettava.

(8)

Jotta kiintiöitä voidaan hallinnoida tehokkaasti, tätä asetusta tulisi soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2012.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2305/2003 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan 307 105 tonnin suuruinen tariffikiintiö CN-koodiin 1003 kuuluvan ohran tuonnille (järjestysnumero 09.4126).”.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 969/2006 seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan CN-koodeihin 1005 10 90 ja 1005 90 00 kuuluvalle maissille 277 988 tonnin suuruinen tariffikiintiö (järjestysnumero 09.4131).”.

2.

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kiintiö on jaettu kahteen 138 994 tonnin suuruiseen puolivuotiskautiseen erään seuraavasti:

a)

osajakso nro 1: 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta;

b)

osajakso nro 2: 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta.”.

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1067/2008 seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 135 artiklassa ja 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1001 99 00 kuuluvasta, komission asetuksen (EY) N:o 642/2010 (9) liitteessä II määritellystä muusta kuin korkealaatuisesta tavallisesta vehnästä kannetaan tällä asetuksella avatun kiintiön mukainen tuontitulli.

2.

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti

”1.   Avataan CN-koodiin 1001 99 00 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 3 112 030 tonnin suuruinen tariffikiintiö kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta.”.

3.

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuontitariffikiintiön kokonaismäärä jaetaan neljään alakiintiöön:

alakiintiö I (järjestysnumero 09.4123): 572 000 tonnia Yhdysvalloille,

alakiintiö II (järjestysnumero 09.4124): 38 853 tonnia Kanadalle,

alakiintiö III (järjestysnumero 09.4125): 2 378 387 tonnia muille kolmansille maille,

alakiintiö IV (järjestysnumero 09.4133): 122 790 tonnia kaikille kolmansille maille.”.

4.

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”kyseiselle vuodelle avattu kokonaismäärä alakiintiöissä I, II ja IV”.

4 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1064/2009 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tällä asetuksella avataan 50 890 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö CN-koodiin 1003 kuuluvalle mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen. Kiintiön järjestysnumero on 09.0076.”.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.

(3)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44.

(4)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.

(5)  EUVL L 291, 7.11.2009, s. 14.

(6)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 11.

(7)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 10.

(8)  EUVL L 282, 28.10.2011, s. 1.

(9)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.”.


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1254/2011,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/51


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/781/YUTP,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 8 päivänä joulukuuta 2009 päätöksen 2009/906/YUTP (1) Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa. Päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011.

(2)

EUPM:ää olisi jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2012.

(3)

EUPM:n johtamisjärjestely ei saisi rajoittaa EUPM:n talousarvion toteuttamista koskevia operaation johtajan sopimusvelvoitteita komissiota kohtaan.

(4)

Valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) olisi aktivoitava EUPM:ää varten.

(5)

EUPM toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyihin unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tehtävät

1.   Jatketaan yhteisellä toiminnalla 2002/210/YUTP (2) perustettua Euroopan unionin poliisioperaatiota (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa 1 päivästä tammikuuta 201230 päivään kesäkuuta 2012.

2.   EUPM toimii 2 artiklassa olevan tehtävänmäärittelyn mukaisesti ja toteuttaa 3 artiklassa määritetyt keskeiset tehtävät.

2 artikla

Operaation tehtävänmäärittely

Osana laajempaa oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvää lähestymistapaa Bosnia ja Hertsegovinassa ja sen lähialueella EUPM tukee Bosnia ja Hertsegovinan asiaankuuluvia lainvalvontaviranomaisia ja rikosoikeusjärjestelmää järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjunnassa parantamalla poliisin ja syyttäjälaitoksen välistä vuorovaikutusta sekä edistämällä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä.

EUPM antaa Euroopan unionin erityisedustajalle, jäljempänä ’EU:n erityisedustaja’, operatiivisia neuvoja tukeakseen häntä hänen tehtävässään. EUPM osallistuu maassa työllään ja verkostonsa avulla yleisiin pyrkimyksiin varmistaa, että unioni saa perusteellista tietoa Bosnia ja Hertsegovinan tapahtumista.

Operaation päättämistä ajatellen EUPM valmistautuu siirtämään jäljellä olevat keskeiset tehtävät EU:n erityisedustajan toimistolle.

EUPM tukee tilapäistä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) varastointivalmiutta, kunnes pysyvä varastointi on saatu järjestettyä.

3 artikla

Operaation keskeiset tehtävät

EUPM:n keskeiset tehtävät operaation toteuttamiseksi ovat seuraavat:

1)

antaa strategisia neuvoja lainvalvonta- ja poliittisille viranomaisille Bosnia ja Hertsegovinassa järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnasta;

2)

edistää ja helpottaa koordinointi- ja yhteistyömekanismeja vertikaalisesti sekä horisontaalisesti asiaankuuluvien lainvalvontaviranomaisten välillä keskittymällä erityisesti valtiotason viranomaisiin;

3)

varmistaa toiminnan moitteeton siirtäminen EUPM:stä EU:n erityisedustajan toimistolle;

4)

edistää unionin ja jäsenvaltioiden toimien koordinointia oikeusvaltion alalla.

4 artikla

Operaation rakenne

1.   EUPM koostuu seuraavista osista:

a)

päämaja Sarajevossa, jossa toimivat operaation johtaja sekä henkilöstöä operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti;

b)

neljä alueellista toimistoa Sarajevossa, Banja Lukassa, Mostarissa ja Tuzlassa.

2.   Näitä osia käsitellään tarkemmin operaatiosuunnitelman yksityiskohtaisissa järjestelyissä.

5 artikla

Siviilioperaatiokomentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran johtaja toimii siviilioperaatiokomentajana EUPM:ssä.

2.   Siviilioperaatiokomentaja vastaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, yleisen toimivallan alaisuudessa EUPM:n strategisen tason johtamisjärjestelystä.

3.   Siviilioperaatiokomentaja varmistaa, että neuvoston päätökset, mukaan lukien PTK:n päätökset, pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön myös antamalla tarvittaessa operaation johtajalle strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Kaikki lähetettyyn henkilöstön kuuluvat pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten tai asianomaisen unionin toimielimen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöä, ryhmiä ja yksikköjä koskevan operatiivisen johtosuhteen siviilioperaatiokomentajalle.

5.   Siviilioperaatiokomentajalla on kokonaisvastuu siitä, että unionilla oleva huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

6.   Siviilioperaatiokomentaja ja EU:n erityisedustaja kuulevat toisiaan tarvittaessa.

6 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa EUPM:stä ja sen johtamisjärjestelystä operaatioalueella.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaatiokomentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu EUPM:n käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa EUPM:n koko henkilöstölle ohjeet EUPM:n toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla operaatioalueella ja vastaa EUPM:n koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista noudattaen siviilioperaatiokomentajan strategisen tason ohjeita.

4.   Operaation johtaja vastaa EUPM:n talousarvion toteuttamisesta. Tätä varten operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta kurinpitotoimista vastaa asianomainen kansallinen tai unionin viranomainen.

6.   Operaation johtaja edustaa EUPM:ää operaatioalueella ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.

7.   Operaation johtaja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden alueella olevien unionin toimijoiden kanssa. Operaation johtaja saa EU:n erityisedustajalta paikallisia poliittisia ohjeita, mikä ei kuitenkaan vaikuta komentoketjuun.

7 artikla

EUPM:n henkilöstö

1.   EUPM:n henkilöstön lukumäärä ja toimivaltuudet määritetään 2 artiklassa olevan tehtävänmäärittelyn, 3 artiklassa määritettyjen operaation keskeisten tehtävien ja 4 artiklassa määritetyn rakenteen mukaisesti.

2.   EUPM muodostuu pääasiassa jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten lähettämästä henkilöstöstä. Kukin jäsenvaltio tai unionin toimielin vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista asemapaikkaan ja takaisin, palkoista, terveydenhuollosta sekä kulukorvauksista, lukuun ottamatta asianomaisia päivärahoja, sekä vaikeiden ja vaarallisten olosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista.

3.   EUPM voi myös ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä tarpeen mukaan, jos jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä ei ole huolehtimaan tarvittavista tehtävistä. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien maiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa tarvittaessa palvelukseen sopimussuhteisesti.

4.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on noudatettava operaatiokohtaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä kentällä tapahtuvan toiminnan turvallisuutta koskevaa unionin politiikkaa tukevaa operaation turvallisuussuunnitelmaa. Kaikkien henkilöstön jäsenten on tehtävissään haltuunsa saamien EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisen osalta noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU määriteltyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia (3).

8 artikla

Operaation ja EUPM:n henkilöstön asema

1.   Suoritetaan tarvittavat järjestelyt EUPM:stä Bosnia ja Hertsegovinassa 4 päivänä lokakuuta 2002 unionin sekä Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamiseksi EUPM:n keston ajaksi.

2.   Henkilöstön jäsenen lähettänyt valtio tai unionin toimielin vastaa tämän lähettämiseen liittyvien, asianomaisen esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen valtio tai unionin toimielin on vastuussa sellaisten menettelyjen vireille panosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

3.   Kansainvälisen ja paikallisen siviilihenkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet määritetään operaation johtajan ja henkilöstön jäsenen välisissä sopimuksissa.

9 artikla

Komentoketju

1.   EUPM:llä on kriisinhallintaoperaationa yhtenäinen komentoketju.

2.   PTK vastaa neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

3.   Siviilioperaatiokomentaja toimii PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena sekä korkean edustajan yleisen toimivallan alaisuudessa EUPM:n strategisen tason komentajana ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaatiokomentaja raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta.

5.   Operaation johtaja vastaa EUPM:n johtamisjärjestelystä operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaatiokomentajalle.

10 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   PTK vastaa EUPM:n operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset tätä tarkoitusta varten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää operaation johtaja korkean edustajan ehdotuksesta sekä muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). EUPM:n tavoitteita ja sen päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.   Siviilioperaatiokomentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle vastuualueisiinsa kuuluvista asioista säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa.

11 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteisen toimielinjärjestelmän noudattamista rajoittamatta voidaan kolmansia valtioita pyytää osallistumaan EUPM:ään edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, kaikki riskit kattavasta vakuutuksesta, päivärahoista sekä matkakuluista Bosnia ja Hertsegovinaan ja takaisin, ja että ne osallistuvat asianmukaisesti EUPM:n käyttökuluihin.

2.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUPM:ään, on EUPM:n päivittäisessä hallinnoinnissa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltioilla.

3.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä ja perustamaan osanottajien komitean.

4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä tehdään sopimukset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisesti. Korkea edustaja voi neuvotella tällaisia sopimuksia. Jos unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen puitteista, jotka koskevat kyseisen kolmannen valtion osallistumista unionin kriisinhallintaoperaatioihin, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan EUPM:ään.

12 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliselle ajalle on 5 250 000 euroa.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Operaation johtaja voi varainhoitoasetuksen mukaisesti sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat EUPM:n tarvitsemien laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista. Operaation johtaja vastaa sellaisten käytettyjen laitteiden varaston hallinnoinnista, joita voidaan käyttää myös YTPP-operaatioiden kiireellisiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Osallistuvien kolmansien valtioiden kansalaiset sekä isäntävaltion kansalaiset voivat osallistua sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin.

3.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa niiden toimien osalta, jotka hän toteuttaa sopimuksensa mukaisesti.

4.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUPM:n operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja operaation ryhmien yhteistoimintakyky.

5.   EUPM:ään liittyvät menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 2012.

13 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaatiokomentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että ne toteutetaan EUPM:n osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 ja 9 artiklan mukaisesti ja koordinoidusti Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) turvallisuusosaston kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa EUPM:n turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että EUPM:ään sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö (Senior Mission Security Officer, SMSO), joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa Euroopan ulkosuhdehallinnon turvallisuusosastoon.

4.   Operaation johtaja nimittää Euroopan ulkosuhdehallinnon turvallisuusosastoa kuullen operaation neljään alueelliseen toimistoon alueturvallisuuspäälliköitä, jotka SMSO:n alaisuudessa vastaavat EUPM:n kyseisen yksikön osalta kaikkien turvallisuusnäkökohtien päivittäisestä hallinnoinnista.

5.   EUPM:n henkilöstön jäsenet osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Johtava turvallisuuspäällikkö järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.

14 artikla

Koordinointi

1.   Bosnia ja Hertsegovinaa tukevien unionin toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti Bosnia ja Hertsegovinassa sijaitsevan unionin lähetystön kanssa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komentoketjuun.

2.   Operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti Bosnia ja Hertsegovinassa olevien unionin operaatioiden johtajien kanssa.

3.   Operaation johtaja toimii yhteistyössä muiden maassa vaikuttavien kansainvälisten toimijoiden, erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Euroopan neuvoston ja ICITAPin (International Criminal Investigative Training Assistance Program) kanssa.

15 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja EUPM:n tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille EUPM:ää varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”EU RESTREINT” -tasolle saakka päätöstä 2011/292/EU noudattaen.

2.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle EUPM:ää varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”EU RESTREINT” -tasolle saakka päätöstä 2011/292/EU noudattaen. Kaikissa muissa tapauksissa tällaiset tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle isäntävaltion ja unionin välisten asianmukaisten yhteistyömenettelyjen mukaisesti.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tätä päätöstä noudattaville kolmansille valtioille sellaisia EUPM:ää koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (4) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

16 artikla

Valvontavoimavara

Valvontavoimavara aktivoidaan EUPM:ää varten.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201230 päivään kesäkuuta 2012.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 322, 9.12.2009, s. 22.

(2)  EYVL L 70, 13.3.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/782/YUTP,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 päätöksen 2011/273/YUTP (1) Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Eurooppa-neuvosto totesi 23 päivänä lokakuuta 2011, että unioni määräisi lisätoimenpiteitä Syyrian nykyistä hallintoa vastaan niin kauan kuin siviiliväestön sortaminen jatkuu.

(3)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että on määrättävä lisää rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Lisäksi uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä päätöksen 2011/273/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Päätöksessä 2011/273/YUTP määrätyt toimenpiteet sekä lisätoimenpiteet olisi selkeyden vuoksi yhdistettävä yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi.

(6)

Päätös 2011/273/YUTP olisi näin ollen kumottava.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(8)

Sen varmistamiseksi, että tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se hyväksytään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1   LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto tai vienti Syyriaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kiellettyä on

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai tällaisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a)

ainoastaan Yhdistyneiden Kansakuntien loitontamista tarkkailevien joukkojen (United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF) tukemiseen tai käyttöön tarkoitettuihin tarvikkeisiin ja tekniseen apuun;

b)

ainoastaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön taikka institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin ohjelmiin tai Euroopan unionin ja YK:n kriisinhallintaohjelmiin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

c)

ainoastaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Syyriassa tarkoitettujen luodinkestävästä materiaalista valmistettujen tai luodinkestävillä tarvikkeilla varustettujen muiden kuin taisteluajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

d)

tällaisiin tarvikkeisiin tai tällaisiin ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

e)

tällaisiin tarvikkeisiin tai tällaisiin ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen ja rahoitustuen antamiseen;

edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt tämän viennin ja tuen.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilökunta, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Syyriaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

Kielletään sellaisten laitteiden tai ohjelmistojen, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi Syyrian nykyisen hallinnon toimesta tai sen puolesta internetin ja matkaviestintä- tai kiinteissä verkoissa tapahtuvien puhelinyhteyksien valvontaan tai kuunteluun Syyriassa, myynti, toimitus, siirto tai vienti sekä avun tarjoaminen tällaisten laitteiden tai ohjelmistojen asentamiseen, käyttöön tai päivittämiseen.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 artikla

1.   Kielletään raakaöljyn ja öljytuotteiden osto, tuonti ja kuljetus Syyriasta.

2.   Kielletään 1 kohdassa tarkoitettuihin kieltoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä mainittuihin kieltoihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

5 artikla

Edellä 4 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden, jotka perustuvat ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin, täytäntöönpanoa 15 päivään marraskuuta 2011 saakka.

6 artikla

1.   Kielletään keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus ja siirto seuraaville Syyriassa toimiville öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloille sekä näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

jalostus;

b)

nesteytetty maakaasu;

c)

etsintä;

d)

tuotanto.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Kielletään seuraavien palvelujen tarjoaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla Syyrian öljy- ja kaasuteollisuuden avainaloilla Syyriassa toimiville yrityksille sekä näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa koskeva tekninen apu tai koulutus ja muut palvelut;

b)

rahoitus tai rahoitustuki 1 kohdassa tarkoitettujen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen.

7 artikla

1.   Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tavaroiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

2.   Edellä 6 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Syyriassa ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tekemiä investointeja.

8 artikla

Kielletään Syyrian valuuttayksikön määräisten seteleiden ja metallirahan toimittaminen Syyrian keskuspankille.

TIETTYJEN YRITYSTEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

9 artikla

Kielletään

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimiville yrityksille taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille;

b)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Syyriassa yrityksille, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten;

c)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivista yrityksistä taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimivista syyrialaisista tai syyrialaisomistuksessa olevista yrityksistä, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai arvopapereiden hankkiminen;

d)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Syyriassa yrityksistä, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai arvopapereiden hankkiminen;

e)

yhteisyritysten perustaminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivien yritysten kanssa sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

f)

yhteisyritysten perustaminen Syyriassa yritysten kanssa, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten, sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

10 artikla

1.   Edellä 9 artiklan a ja c alakohdassa säädetyt kiellot

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

2.   Edellä 9 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt kiellot

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

INFRASTRUKTUURIHANKKEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET

11 artikla

1.   Kielletään osallistuminen uusien voimalaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten Syyriassa.

2.   Kielletään teknisen avun tai rahoituksen taikka rahoitusavun antaminen uusien voimalaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten Syyriassa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

KAUPALLE MYÖNNETTÄVÄÄ RAHOITUSTUKEA KOSKEVAT RAJOITUKSET

12 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on noudatettava pidättyväisyyttä tehdessään uusia lyhyen ja keskipitkän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen avun myöntämiseksi Syyrian kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, vakuuksien tai vakuutusten myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kansalaisilleen tai yhteisöilleen sitoumusten jäljellä olevan määrän vähentämiseksi, jotta voitaisiin erityisesti välttää se, että tämä taloudellinen apu edistäisi siviiliväestöön kohdistuvia väkivaltaisia tukahduttamistoimia Syyriassa. Jäsenvaltiot eivät myöskään saa tehdä uusia pitkän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen avun myöntämiseksi Syyrian kanssa käytävää kauppaa varten.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sitoumuksiin.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei koske kauppaa, jota käydään elintarvikkeisiin tai maatalouteen taikka lääkinnälliseen tai muuhun humanitaariseen tarkoitukseen liittyen.

2   LUKU

RAHOITUSALA

13 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia sitoumuksia Syyrian hallitukselle myönnettävistä avustuksista, rahoitustuesta tai pehmeäehtoisista luotoista muihin kuin humanitaarisiin tarkoituksiin ja kehitystarkoituksiin, eivät myöskään osallistumalla kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan.

14 artikla

Kielletään

a)

se, että Euroopan investointipankki (EIP) maksaa lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian ja EIP:n välisiä olemassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen;

b)

se, että EIP jatkaa mitään olemassa olevaa Syyriaan sijoittuvia kansallisia hankkeita varten tehtyä teknisen avun palvelusopimusta.

15 artikla

Kielletään seuraavat toimet: 1 päivää joulukuuta 2011 jälkeen liikkeeseen laskettujen Syyrian valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Syyrian keskuspankille tai sellaisille pankeille, joiden kotipaikka on Syyriassa, tai sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Syyriassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville ja kuulumattomille konttoreille ja tytäryhtiöille sekä sellaisille rahoituslaitoksille, joiden kotipaikka ei ole Syyriassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Syyriassa, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kyseisten joukkovelkakirjojen suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta ja niiden välitys mainituille tahoille sekä tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa avustaminen.

16 artikla

1.   Kielletään syyrialaisten pankkien uusien konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella sekä uusien yhteisyritysten perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen tai se, että syyrialaiset pankit, mukaan lukien Syyrian keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt sekä rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Syyriassa mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Syyriassa, perustavat uusia kirjeenvaihtajapankkisuhteita jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia rahoituslaitoksia kielletään avaamasta edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Syyriassa.

17 artikla

1.   Kielletään vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, oleville yhteisöille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)

sairaus- tai matkavakuutuksen myöntämiseen luonnollisille henkilöille;

b)

pakollisen vakuutuksen tai vastuuvakuutuksen myöntämiseen unioniin sijoittautuneille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille;

c)

vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen myöntämiseen sellaisen aluksen, ilma-aluksen tai ajoneuvon omistajalle, jonka on vuokrannut syyrialainen henkilö, yhteisö tai elin, jota ei ole lueteltu liitteessä I tai II.

3   LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

18 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä I lueteltujen henkilöiden, jotka ovat vastuussa siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa tai jotka hyötyvät Syyrian nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Syyriassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio 3–7 kohdan nojalla sallii liitteessä I lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja henkilöön, josta siinä on kyse.

4   LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

19 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä I ja II luetelluille siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleville henkilöille, Syyrian nykyisestä hallinnosta hyötyville tai sitä tukeville henkilöille ja yhteisöille sekä näitä henkilöitä ja yhteisöjä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteissä I ja II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava;

e)

ovat tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin kuten avun toimittamiseen tai sen toimittamisen helpottamiseen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai Syyriasta evakuoimiseen;

f)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista luvista, jotka se antaa tämän kohdan nojalla.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai yhteisö on sisällytetty liitteeseen I tai II, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella ratkaisulla vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua ei ole annettu liitteessä I tai II olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai yhteisön eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön merkitsemistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II olevaan luetteloon merkittyä nimettyä yhteisöä suorittamasta kahden kuukauden aikana sen nimeämispäivästä maksua kyseisen päivän jälkeen saamistaan jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jos tällainen maksu johtuu kaupan rahoittamiseen liittyvästä sopimuksesta, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

7.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä päätöstä on sovellettu näihin tileihin,

edellyttäen, että näihin korko- tai muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

5   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Liitteissä I ja II lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Syyriassa, Syyrian hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot mukaan lukien, taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset, sakot tai vakuudelliset vaatimukset, joukkovelkakirjan pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ja rahoitusvakuudet, mukaan lukien remburssista tai vastaavasta välineestä johtuvat vaateet, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, vaikuttaneet tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

21 artikla

1.   Neuvosto laatii liitteissä I ja II olevat luettelot sekä muuttaa niitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.   Neuvosto antaa luetteloon merkitsemistä koskevan päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään asiaan vaikuttavaa uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

22 artikla

1.   Liitteissä I ja II esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liitteet I ja II sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

23 artikla

Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää tässä päätöksessä säädettyjä kieltoja.

24 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita ottamaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samanlaisia kuin ne, jotka sisältyvät tähän päätökseen.

25 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 12 kuukauden ajan. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa se uusitaan tai sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

26 artikla

Kumotaan päätös 2011/273/YUTP.

27 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.


LIITE I

Luettelo 18 ja 19 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bashar Al-Assad

Syntynyt 11.9.1965 Damaskoksessa,

diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti, mielenosoitusten tukahduttamisen järjestäjä ja pääasiallinen toteuttaja.

23.5.2011

2.

Mahir (alias Maher) Al-Assad

Syntynyt 8.12.1967;

diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö, Baath-puolueen keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; presidentti Bashar Al-Assadin veli; mielenosoitusten tukahduttamisen pääasiallinen toteuttaja.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Syntynyt 19.2.1946 Damaskoksessa;

diplomaattipassi nro 983

Syyrian yleisen tiedustelupääosaston (GID) päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha′ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Sisäasiainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Deraassa; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Syntynyt 2.4.1971 Damaskoksessa;

diplomaattipassi nro 2246

Eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelupääosaston Damaskosta valvovassa osastossa; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; kuuluu Mahir Al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Syntynyt 20.5.1951 Damaskoksessa,

diplomaattipassi D 000 00 13 00

Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen Baidassa.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Syntynyt 10.7.1969 Damaskoksessa;

passi nro 454224

Syyrialainen liikemies; yhteyksiä Mahir Al-Assadiin; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Syntynyt 1953 Hamassa,

diplomaattipassi D0005788

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Syntynyt 3.5.1953 Deraassa,

diplomaattipassi D 000 000 887

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan osaston päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Syntynyt 18.6.1962 Kerdalassa,

passi nro 88238

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Syntynyt 1.3.1961 Lattaquiéssa,

passi nro 86449 ja nro 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Syntynyt 15.1.1950 Al-Madehlehissa Tartusissa

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelun apulaispäällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Syntynyt 1941

Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar

Syntynyt 10.12.1938

Syyrian varapresidentti; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Syntynyt 10.4.1937 (tai 20.5.1937) Hamassa,

diplomaattipassi nro 0002250

Syyrian avustava varapresidentti kansallisen turvallisuuden asioissa; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Syntynyt 20.5.1966,

passi nro 002954347

Mahir Al-Assadin lanko; liikemies ja useiden ulkomaisten yhtiöiden paikallinen edustaja; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Syntynyt 21.1.1973 Damaskoksessa,

passi nro N001820740

Rami Makhloufin veli ja GID:n (yleisen tiedustelupääosaston) upseeri; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Syntynyt 21.1.1973 Damaskoksessa,

passi nro N002848852

SyriaTelin varajohtaja ja Rami Makhloufin Yhdysvaltain yhtiön edunvalvoja; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Syntynyt vuonna 1951 tai 1946 Kerdahassa.

Presidentin turvajoukkojen päällikkö; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin; presidentti Bachar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea; presidentti Bachar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

26.

Prikaatinkomentaja (Brigadier Commander) Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

syntynyt 1.9.1957 Yazdissa, Iranissa.

IRGC:n komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

27.

Kenraalimajuri Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

IRGC:n Qods-erityisjoukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta' eb)

Syntynyt 1963 Teheranissa, Iranissa.

IRGC:n tiedustelujoukkojen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa, osallistunut mielenosoittajien tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

32.

Kenraalimajuri Tawfiq Younes

 

Yleisen tiedustelupääosaston sisäisen turvallisuuden osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Syntynyt 19.10.1932 Latakiassa, Syyriassa

Bashar al-Assadin ja Mahir al-Assadin läheinen liittolainen ja setä, Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liittolainen ja isä.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Syntynyt Latakiassa

Mahir al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinointiin.

1.8.2011

35.

Kenraali Ali Habib Mahmoud

Syntynyt v. 1939

Tartoussa, nimitettiin puolustusministeriksi 3.6.2009

Puolustusministeri. Vastuussa Syyrian asevoimien siviiliväestöön kohdistamista tukahduttamistoimista ja väkivaltaisuuksista.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assadin apulainen, armeijan 4. divisioonan sotilaspoliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Syyrian puolustusministeriön hankintatoimiston johtaja, Syyrian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assadin serkku; johti aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yhtiötä

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä. Rahoittanut Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

39.

Prikaatinkenraali Rafiq Shahadah

 

Syyrian sotilastiedustelun (Syrian Military Intelligence, SMI) 293. osaston päällikkö (sisäiset asiat) Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa

23.8.2011

40.

Prikaatinkenraali Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Dayr az-Zorissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa ja Alboukamalissa.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Syntynyt v. 1935 Aleppossa

Apulaisvaraministeri, entinen puolustusministeri, presidentti Bashar Al-Assadin erityislähettiläs.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puolueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar Al-Assadin ja Maher Al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päättäjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien osalta.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta; kutsuttu sittemmin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin erityisneuvonantajaksi.

23.8.2011

44.

Prikaatinkenraali Nawful Al-Husayn

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

45.

Prikaatinkenraali Husam Sukkar

 

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien ja väkivaltaisuuksien osalta.

23.8.2011

46.

Prikaatinkenraali Muhammed Zamrini

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

47.

Kenraaliluutnantti Munir Adanov (Adnuf)

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apulaispäällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

48.

Prikaatinkenraali Ghassan Khalil

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (General Intelligence Directorate, GID) päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Syntynyt Latakiassa

Shabiha-miliisin jäsen. Maher Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha- miliisin koordinointiin.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Maher Al-Assadin läheinen liikekumppani. Tiedetään tukevan Syyrian hallintoa taloudellisesti.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Aleppon kauppa- ja teollisuuskamarin puheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

syntynyt maaliskuussa 1959; Damaskoksessa, Syyriassa

Damaskoksen teollisuuskamarin puheenjohtaja (Zuhair Ghraiwati Sons). Tukee taloudellisesti Syyrian nykyistä hallintoa.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

syntynyt v. 1949 Homsissa, Syyriassa

Akhras-konsernin (perushyödykkeet ja niihin liittyvä kaupankäynti, jalostus sekä logistiikka) perustaja, kaupunki: Homs. Tukee taloudellisesti Syyrian nykyistä hallintoa.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

syntynyt v. 1949 Lattakiassa, Syyriassa

Issam Anbouba Est. for agro-industry -yhtiön puheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian nykyistä hallintoa.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Syntynyt v. 1943 Damaskoksessa

Oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon mm. tukemalla mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia koskevaa politiikkaa ja käytäntöä.

23.09.2011

56.

Adnan Hassan Mahmoud

Syntynyt v. 1966 Tartousissa

Viestintäministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon mm. tukemalla ja edistämällä sen viestintäpolitiikkaa.

23.09.2011

57.

Kenraalimajuri Jumah Al-Ahmad

 

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

58.

Eversti Lu'ai al-Ali

 

Syyrian sotilastiedustelun Dera'an osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Dera'assa.

14.11.2011

59.

Kenraaliluutnantti Ali Abdullah Ayyub

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan apulaispäällikkö (henkilöstö). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

60.

Kenraaliluutnantti Jasim al-Furayj

 

Yleisesikunnan päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

61.

Kenraali Aous (Aws) Aslan

Syntynyt v. 1958

Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher al-Assadia ja presidentti al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

62.

Kenraali Ghassan Belal

 

Kenraali, 4. divisioonan reserviosaston komentaja. Maher al-Assadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordinaattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannattavista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin Aleppossa.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Zuhair Hamad

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (General Intelligence Directorate) apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedustelupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Varasisäasiainministeri. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

14.11.2011

69.

Kenraalimajuri Nazih

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (General Intelligence Directorate) apulaisjohtaja. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

4. divisioonan pataljoonankomentaja. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Deir el-Zorissa.

14.11.2011

71.

Kenraalimajuri Wajih Mahmud

 

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Syntynyt 24.8.1959 Damaskoksessa.

Osoite: Kasaa, Anwar al Attar -Street, al Midani building, Damascus.

Syyrian passi nro 004326765, myönnetty 2.11.2008, voimassa marraskuuhun 2014.

Barreau de Paris'n jäsen.

Johtaa Sabbagh et Associés -lakiasiaintoimistoa (Damaskos). Rami Makhloufin ja Khaldoun Makhloufin oikeudellinen ja taloudellinen neuvonantaja sekä asiainhoitaja. Bachar al-Assadin liittolainen kiinteistöhankkeen rahoituksessa Lattakiassa. Tukee hallinnon rahoitusta.

14.11.2011

73.

Kenraaliluutnantti Mustafa Tlass

 

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

74.

Kenraalimajuri Fu'ad Tawil

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Syntynyt v. 1945 Damaskoksessa

Valtiovarainministeri. Vastuussa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Syntynyt v. 1956 Aleppossa

Talous- ja kauppaministeri. Vastuussa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

77.

Kenraaliluutnantti Fahid Al-Jassim

 

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

78.

Kenraalimajuri Ibrahim Al-Hassan

 

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

79.

Prikaatinkenraali Khalil Zghraybih

 

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

80.

Prikaatinkenraali Ali Barakat

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

81.

Prikaatinkenraali Talal Makhluf

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Prikaatinkenraali Nazih Hassun

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Kapteeni Maan Jdiid

 

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O.Box 108, Damascus

Puh.: 963 112110059 / 963112110043

Faksi: 963 933333149

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Puh.: 963 112316675

Faksi: 963 112318875

Internetsivusto: www.hamshointl.com

Sähköposti: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamchon määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Riyad Chalichen ja puolustusministeriön määräysvallassa oleva julkisia urakoita hoitava yhtiö; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

5.

Poliittisen turvallisuuden pääosasto (Political Security Directorate)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

6.

Yleisen tiedustelun pääosasto (General Intrelligense Directorate)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

7.

Sotilastiedustelun pääosasto (Military Intelligense Directorate)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

8.

Ilmavoimien tiedustelupalvelu (Air Force Intelligence Agency)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

9.

IRGC:n Qods-erityisjoukot (Quds-erityisjoukot)

Teheran, Iran

Qods (tai Quds)-erityisjoukot ovat Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) erityisosa. Osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten. IRGC:n Qods-erityisjoukot ovat toimittaneet teknistä apua, välineitä ja tukea Syyrian turvallisuusyksiköille kansalaisten mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Osoite: Insurance Bldg, Yousef Al-azmeh sqr., Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Puh.: (+963) 11 2456777 ja 2218602

Faksi: (+963) 11 2237938 ja 2211186

Pankin sähköposti: Publicrelations@reb.sy,

Internetsivusto: www.reb.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Puh.: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Faksi:+963-11-5667272

Internetsivusto: http://www.addounia.tv

Addounia TV on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Puh.: +963 (11) 9962 +963, (11) 668 14000 +963, (11) 673 1044

Faksi: +963 (11) 673 1274

Sähköposti: info@chamholding.sy

Internetsivusto: www.chamholding.sy

Rami Makhloufin määräysvallassa; Syyrian suurin holdingyhtiö, hyötyy hallinnosta ja rahoittaa hallintoa.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Osoite: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus, Syria

Puh.: +963-11-2212345

Faksi: +963-11-4469445

Sähköposti: sales@eltelme.com

Internetsivusto: www.eltelme.com

Valmistaa ja toimittaa televiestintälaitteita armeijalle.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co

Osoite: Daa'ra Highway, Damascus, Syria

Puh.: +963-11-6858111

Matkapuh.: +963-933-240231

Rakentaa sotilaskasarmeja, rajavartioasemia ja muita rakennuksia armeijan tarpeisiin.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Osoite: Adra Free Zone AreaDamascus – Syria

Puh.: +963-11-5327266

Matkapuh.: +963-933-526812, +963-932-878282

Faksi:+963-11-5316396

Sähköposti: sorohco@gmail.com

Internetsivusto: http://sites.google.com/ site/sorohco

Investointeja paikallisiin sotilasteollisuus-hankkeisiin, valmistaa aseiden osia ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiö on kokonaan Rami Makhloufin omistuksessa.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Puh.: +963 11 61 26 270

Faksi: +963 11 23 73 97 19

Sähköposti: info@syriatel.com.sy

Internetsivusto: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoittaa hallintoa: maksaa lisenssisopimuksensa perusteella 50 prosenttia voitostaan hallitukselle.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Puh: +963 - 11- 2260805

Faksi: +963 - 11 - 2260806

Sähköposti: mail@champress.com

Internetsivusto: www.champress.net

Televisiokanava, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper – Damascus – Duty Free Zone

Puh.: 00963 11 2137400

Faksi: 00963 11 2139928

Sanomalehti, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun) (Syyrian tieteellinen tutkimuskeskus)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Tukee Syyrian armeijaa materiaalihankinnoissa, joita käytetään mielenosoittajien valvontaan ja tukahduttamiseen.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Puh.: 963112725499;

Faksi: 963112725399

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Puh./faksi: 963114471080

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Puh.: +963-11-5111352

Faksi: +963-11-5110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str., Damascus PO BOX 2849, Al Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Puh.: 963112121816, 963112121834, 963112214650, 963112212743, 963115110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Valtion omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan öljyn viennistä Syyriasta. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Puh.: 963113141635

Faksi: 963113141634

Sähköposti: info@gpc-sy.com

Valtion omistama. öljy-yhtiö. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Puh.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faksi: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Yhteisyritys, josta GPC omistaa 50 prosenttia. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011


LIITE II

Luettelo 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot eri puolilla maailmaa [NPWMD] Internetsivusto: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Puh.: +963 11 2218890

Faksi: +963 11 2216975

Keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/71


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/783/YUTP,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto on tarkastellut kaikilta osin päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaa luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan mainitun päätöksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tarkastelun yhteydessä neuvosto on ottanut huomioon asianomaisten sille toimittamat huomautukset.

(3)

Neuvosto on päätynyt siihen, että päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II lueteltuihin henkilöihin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava mainitussa päätöksessä säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Neuvosto on päätynyt myös siihen, että päätöksen 2010/413/YUTP liitteeseen II sisältyviä tiettyjä yhteisöjä koskevia merkintöjä olisi muutettava.

(5)

Kun otetaan lisäksi huomioon 23 päivänä lokakuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ilmaisema jatkuva huoli Iranin ydin- ja ohjusohjelmien laajentumisesta, olisi päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, lisättävä henkilöitä ja yhteisöjä.

(6)

Luettelo päätöksen 2010/413/YUTP 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä olisi saatettava tämän mukaisesti ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite II seuraavasti:

1.

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt liitteessä II olevaan luetteloon:

I   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Tri Ahmad AZIZI

 

EU:n nimeämän Melli Bank PLC:n varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Puolustusministeriön Armed Forces Logistics' -tutkimusinstituutin, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), nykyinen turvallisuuspäällikkö. Organisaatiota johtaa YK:n nimeämä Mohsen Fakhrizadeh. IAEA on yksilöinyt SPND:n niiden huolien yhteydessä, jotka koskevat Iranin ydinohjelman mahdollisia sotilaallisia ulottuvuuksia, joiden osalta Iran kieltäytyy yhteistyöstä. Turvallisuuspäällikkönä Babaei on vastuussa tietojen toimittamisen estämisestä, mukaan lukien IAEA:lle.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

EU:n nimeämän Arian Bank -pankin pääjohtaja.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

YK:n nimeämän Iranin atomienergiajärjestön Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) varajohtaja YK:n nimeämän Feridun Abbasi Davanin alaisena. Osallistunut Iranin ydinohjelmaan ainakin vuodesta 2002 lähtien, mukaan lukien AMADin entisenä hankinta- ja logistiikkapäällikkönä. Tuolloin hän oli vastuussa Kimia Madanin kaltaisten peiteyhtiöiden käyttämisestä laitteiston ja materiaalin hankkimiseksi Iranin ydinaseohjelmaa varten.

1.12.2011

5.

Tri Peyman Noori BROJERDI

 

EU:n nimeämän Bank Refah-pankin johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeri vuoden 2009 vaaleista lähtien. Iran ei ole toimittanut IAEA:lle tarkennusta hänen roolistaan ohjusten taistelukärkien kehittämistutkimuksissa. Tämä on osa Iranin laajempaa yhteistyöstä kieltäytymistä IAEA:n tutkinnan osalta, joka koskee Iranin ydinohjelman sotilaalliseen aspektiin viittaavia "väitettyjä tutkimuksia". Iran on muun muassa estänyt pääsyn asiaan liittyviä henkilöitä koskeviin asiakirjoihin. Ministerin tehtävänsä lisäksi Daneshjoo osallistuu myös "passiivisen puolustuksen" toimiin presidentti Mahmud Ahmadinejadin puolesta. Passive Defence Organisation on jo EU:n nimeämä yhteisö.

1.12.2011

7.

Tri Abdolnaser HEMMATI

 

EU:n nimeämän Banque Sina-pankin toimitusjohtaja ja pääjohtaja.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Syntynyt 20.9.1974

Iranin kansalainen, joka toimittaa tavaraa, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämän SHIG:n peiteyhtiöille. Toimitti tavaraa SHIG:lle tammi- ja marraskuun 2010 välisenä aikana. Osa tavaroista maksettiin EU:n nimeämän Export Development Bank of Iran -pankin (EDBI) pääkonttorissa Teheranissa marraskuun 2010 jälkeen.

1.12.2011

9.

Tri Mohammad JAHROMI

 

EU:n nimeämän Bank Saderat -pankin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iranin kansalainen, joka toimittaa tavaraa, pääasiassa hiilikuituja, YK:n nimeämille SHIG:lle ja SBIG:lle.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn toimitusjohtaja.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

EU:n nimeämän Bank Mellin johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

EU:n nimeämän Persia International Bank -pankin Lontoon pääjohtaja.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSAn toimitusjohtaja.

1.12.2011

15.

Tri M H MOHEBIAN

 

EU:n nimeämän Post Bank -pankin toimitusjohtaja.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute -instituutin johtaja (tunnettiin aikaisemmin nimellä Institute of Applied Physics).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

EU:n nimeämän Nuclear Reactors Fuel Companyn (SUREH) toimitusjohtaja. Myös AEOI:n toimihenkilö. Valvoo hankintayhtiöiden tarjouskilpailuja ja päättää niistä arkaluonteisten hankintojen osalta Fuel Manufacturing Plant -laitosta (FMP), Zirkonium Powder Plant -laitosta (ZPP) ja Uranium Conversion Facility -laitosta (UCF) varten.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

EU:n nimeämän Melli Bank PLC:n puheenjohtaja ja toimivaan johtoon kuulumaton johtaja.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

EU:n nimeämän Management Company for Nuclear Power Plant Construction -yhtiön (MASNA) toimitusjohtaja.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

EU:n nimeämän Export Development Bank of Iran -pankin johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

METFAZina tunnetun Research Centre for Explosion and Impact -tutkimuslaitoksen johtaja.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

EU:n nimeämän Persia International Bank -pankin virkaatekevä toimitusjohtaja Dubaissa.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

23.

Aria Nikan (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tiedetään toimivan hankkijana EU:n nimeämän yhtiön Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaupalliselle osastolle. Ovat yrittäneet hankkia nimettyjä materiaaleja, mukaan lukien tuotteita EU:sta, jota voidaan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan

Yhtiö on palkattu tekemään sähkö- ja putkitöitä Natanzin ja Qom/Fordowin uraanin rikastuslaitoksissa. Vuonna 2010 se vastasi Natanzin sähköisen valvontalaitteiston suunnittelusta, hankinnasta ja asentamisesta.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Osallistunut ammusten toimittamiseen Iranista Nigerian kautta kolmanteen maahan.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran

Tyhjiölaitteistojen tuottaja, joka on toiminut hankkijana Natanzin ja Qom/Fordowin rikastuslaitoksille. Toimitti vuonna 2011 paineantureita YK:n nimeämälle Kalaye Electric Companylle.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iranin uraanin käsittelyä ja ydinpolttoaineen tuotantoa harjoittava yhtiö (Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company). YK:n nimeämän Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n valvonnassa.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

YK:n nimeämän TAMASin alainen. Tuotantosopimuksia YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn ja EU:n nimeämän TESAn kanssa.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Valtio-omisteinen yhtiö, jolla oli Iranin suurin alumiinipuristin ja joka toimitti materiaalia IR-1- ja IR-2- sentrifugien kotelojen valmistamiseen. Alumiinisylinterien merkittävä valmistaja, jonka asiakkaisiin kuuluvat YK:n nimeämä AEOI ja EU:n nimeämä TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energia-alan yritys, joka osallistui Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksen rakentamiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian ja Espanjan osalta vientikiellossa.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran

Osallistuu sellaisten laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran

Osallistuu sellaisten laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafarin johtama yhtiö, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran

Iranilainen yhtiö, jonka YK:n nimeämä Kalaye Electric Company on palkannut toimittamaan suunnittelu- ja insinööripalveluja ydinpolttoainesykliin liittyen. Viime aikoina yhtiö on toimittanut laitteistoja Natanzin uraaninrikastuslaitokselle.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran

Osallistuu sellaisten laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafarin johtama yritys, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

EU:n nimeämän Malek Ashtar -yliopiston alaisuudessa, valvoo Iranin ydinohjelman mahdolliseen sotilaalliseen ulottuvuuteen liittyvää toimintaa, jonka osalta Iran ei tee yhteistyötä IAEA:n kanssa.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Rakennusalan urakoitsija, joka on asentanut putkistoja ja niihin liittyviä tukilaitteistoja Natanzin uraaninrikastuslaitokseen. Se on käsitellyt erityisesti sentrifugin putkistoja.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insinöörifirma, joka on osallistunut useiden suurien teollisuushankkeiden tukemiseen, mukaan lukien Iranin uraaninrikastusohjelma ja ilmoittamatta jätetyt työt Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksessa.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Khorasan Metallurgy Industries -yhtiön peitenimi (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1803 (2008)), Ammunition Indutsries Groupin (AMIG) tytäryhtiö

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan

YK:n pakotteiden kohteena olevan Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n tytäryhtiö.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafarin johtama yhtiö, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Ydinvoimalaitosten rakentamisesta ja tilaamisesta vastaava yhtiö (Company for Construction and Commissioning of Nuclear Power Plants). YK:n nimeämän Novin Energy Companyn määräysvallassa.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan TESAn omistuksessa tai määräysvallassa. Osallistuu laitteistojen ja materiaalien tuotantoon, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran

Yhtiö tuottaa ja on toimittanut UF6:lle tarkoitettuja säiliöitä Natanzin ja Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksille.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Osallistuu Iranin ydinohjelmaan Natanzin, Qomin ja Arakin laitoksissa.

1.12.2011

47.

Yarsanat ( alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran

YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn alihankkija. Osallistuu laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa. Yrittänyt hankkia tyhjiötuotteita ja paineantureita.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Sidoksissa EU:n nimeämään Sakhte Turbopomp va Kompressor -yhtiöön (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II   Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

49.

Azim AGHAJANI (alias ADHAJANI)

 

IRGC:n jäsen, joka on osallistunut ammusten toimittamiseen Iranista Nigerian kautta kolmanteen maahan.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Päällikkö - Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC:n jäsen, joka on osallistunut ammusten toimittamiseen Iranista Nigerian kautta kolmanteen maahan.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

YK:n ja EU:n pakotteiden kohteena olevan IRGC Pars Aviation Service Companyn uusi nimi. Vuonna 2011 Iranista Syyriaan matkalla ollut Yas Air Cargon ilma-alus tarkastettiin Turkissa ja sen todettiin kuljettavan tavanomaisia aseita.

1.12.2011

III   Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (Islamic Republic of Iran shipping Lines – IRISL)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Syntynyt 16.1.1956, Iranin kansalainen.

EU:n nimeämän Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn johtaja ja osakkeenomistaja (Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Companyn (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) uusi nimi). Yritys vastaa IRISL:n alusten teknisestä hallinnoinnista. NABIPOUR on IRISL:n alusten hallinnointijohtaja.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Syntynyt 16.12.1962, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen oikeudellinen johtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Hanseatic Trade and Trust Shipping Companyn (HTTS) johtaja. NHL Basic Limited -peiteyhtiön johtaja.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Syntynyt 31.1.1965, Iranin kansalainen.

EU:n pakotteiden kohteena olevan IRISL Malta Limited, alias Med Shipping Companyn johtaja.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Syntynyt 4.6.1953, Iranin ja Saksan kansalainen.

Toimii EU:n pakotteiden kohteena olevissa yhtiöissä: IRISL:n johtoryhmässä Euroopassa sekä HTTS:n ja Darya Capital Administration GmbH:n toimitusjohtajana. Useiden IRISL:n tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien peiteyhtiöiden hallintoneuvoston jäsen.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Syntynyt 19.7.1956,

passi N10623175 (Iran), myönnetty 27.3.2007, voimassa 26.3.2012 saakka.

IRISL:n aluejohtaja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, EU:n pakotteiden kohteena olevan Pacific Shipping -yhtiön johtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Great Ocean Shipping Companyn, alias Ocean Freight Agency, johtaja. Perusti vuonna 2010 Crystal Shipping FZE:n osana pyrkimyksiä kiertää IRISL:n nimeäminen EU:n toimesta.

1.12.2011

58.

Kapteeni Alireza GHEZELAYAGH

 

EU:n nimeämän Lead Maritime -yhtiön pääjohtaja; yhtiö toimii HDSL:n puolesta Singaporessa. Lisäksi EU:n nimeämän Asia Marine Networkin pääjohtaja; yhtiö on IRISL:n alueellinen toimisto Singaporessa.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Syntynyt 23.1.1957, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen kaupallinen johtaja, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn apulaisjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan IRISL:n tytäryhtiön Sapid Shipping Companyn toimitusjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan HDSL:n apulaisjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Irano-Hind Shipping Companyn johtokunnan jäsen.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Syntynyt 16.1.1959, Iranin kansalainen.

EU:n pakotteiden kohteena olevan Hafiz Darya Shipping Linesin (HDSL) johtaja ja osakkeenomistaja. Rekisteröity useiden IRISL:n peiteyhtiöiden osakkeenomistajaksi.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Syntynyt 25.5.1950, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen rahoitusjohtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Irinvestship limited -yhteisön entinen johtaja, Irinvestship limited -yhteisön toimintaa jatkavan Fairway Shipping -yhtiön johtaja. IRISL:n peiteyhtiöiden hallintoneuvoston jäsen, mukaan lukien EU:n pakotteiden kohteena oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Syntynyt 30.9.1953, Iranin kansalainen.

IRISL:n rahoitusjohtaja vuodesta 2011. Useiden EU:n pakotteiden kohteena olevien IRISL:n tytäryhtiöiden entinen toimitusjohtaja, vastuussa useiden peiteyhtiöiden perustamisesta, joiden osalta hänet on aina rekisteröity johtajaksi ja osakkeenomistajaksi.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Syntynyt 23.7.1965, Iranin kansalainen.

IRISL-ryhmän oikeudellinen apulaisjohtaja, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn oikeudellinen johtaja.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Syntynyt 27.5.1956 Bojnordissa Iranissa,

passi R10748186 (Iran), myönnetty 22.1.2007, voimassa 22.1.2012 saakka.

Johtaja - EU:n pakotteiden kohteena oleva IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santezlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

65.

E-Sail aliasE-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan yhtiön Santexlines alias IRISL China Shipping Company Limited uudet nimet. Toimii IRISL:n puolesta. Toimii EU:n nimeämän SAPIDin puolesta Kiinassa, vuokraa IRISL:n aluksia muille yrityksille.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan HTTS:n peiteyhtiö.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISL:n tytäryhtiö, joka vastaa alusten toimittamisesta osina.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISL:n tytäryhtiö, joka vastaa miehistön rekrytoinnista ja henkilöstöhallinnosta.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

Toimii IRISL:n puolesta. Boustead Shipping Agencies on toteuttanut IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käynnistämiä liiketoimia.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Toimii IRISL:n puolesta. Diamond Shipping Services on toteuttanut IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käynnistämiä liiketoimia ja hyötynyt niistä.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Toimii IRISL:n puolesta. Good Luck Shipping Company perustettiin Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan ja oikeuden päätöksellä selvitystilaan asetetun yhtiön Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services seuraajaksi. Good Luck Shipping on laskenut liikkeelle väärennettyjä kuljetusasiakirjoja IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen eduksi. Toimii EU:n nimeämien HDSL:n ja SAPIDin puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Perustettu kesäkuussa 2011 pakotteiden johdosta yhtiön Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping tilalle.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Toimii IRISL:n puolesta. Ocean Express Agencies Private Limited on pakotteiden kiertämiseksi käyttänyt IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käyttämiä kuljetusasiakirjoja.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Toimii IRISL:n puolesta. OTS Steinweg Agency on toteuttanut IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen puolesta liiketoimia, osallistunut IRISL:n omistamien tai määräysvallassa olevien peiteyhtiöiden perustamiseen, osallistunut alusten hankintaan IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen eduksi.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

Toimii IRISL:n puolesta. Universal Transportation Limited (UTL) on laskenut liikkeelle väärennettyjä kuljetusasiakirjoja IRISL:n omistaman tai määräysvallassa olevan peiteyhtiön nimellä ja toteuttanut liiketoimia IRISL:n puolesta.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

IRISL:n puolesta toimiva yhtiö. Walship SA on suorittanut liiketoimia IRISL:n puolesta tämän asiakkaiden eduksi, laskenut liikkeelle asiakirjoja IRISL:n peiteyhtiön nimiin kirjoitetuista kuljetus- ja laskuasiakirjoista ja hankkinut asiakkaita, jotka saattavat hoitaa yhteyksiä omissa nimissään mutta IRISL:n tai IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen yksinomaiseksi eduksi.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Osoite: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol;

IMO-numerot 9213399, 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – Rekisterinumero C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRSL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. EU:n nimeämän Darya Capital Administration GMBH:n tytäryhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Osoite: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

IRISL:n edustajan, Pacific Shippingin omistuksessa. Antoi rahoitustukea takavarikoituja IRISL:n aluksia ja uusien kuljetuskonttien hankintaa varten.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

Moghddami Fardin määräysvallassa. Toimittaa palveluja IRISL:n tytäryhtiölle, EU:n nimeämälle Valfajre Shipping Companylle. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa olevan aluksen omistaja. Moghddami Fard on yhtiön johtaja.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Osoite: 171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO-numero 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadoksessa sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja. Gholam Hossein Golparvar on yhtiön hallintojohtaja.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Rekisteröity Marshallinsaarille elokuussa 2011 numerolla 46270

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Doubaï

IRISL:n peiteyhtiö, käytetty IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen hankintaan ja varojen siirtoihin IRISL:n hyväksi.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL;n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

IRISL;n omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL;n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISL:n edustajan, Pacific Shippingin omistuksessa. Moghddami Fard perusti yhtiön vuonna 2010 osana toimia, joiden tarkoituksena on kiertää sitä, että EU on nimennyt IRISL:n luetteloonsa. Antoi rahoitustukea takavarikoituja IRISL:n aluksia ja uusien kuljetuskonttien hankintaa varten. Joulukuussa 2010 sitä käytettiin varojen siirtoon tarkoituksena takavarikoitujen IRISL:n alusten vapauttaminen ja IRISL:n osallistumisen salaaminen.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 39357

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38077

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva holdingyhtiö, johon kuuluu Mansaarelle sijoittuneita IRISL:n peiteyhtiöitä.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Rekisteröity Marshallinsaarille elokuussa 2011 numerolla 46041.

Marshallinsaarille rekisteröity, IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320195

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta. IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38082

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 38067

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. Haji Pajand on Fairway Shippingin johtaja.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

IRISL:n peiteyhtiö Barbadoksessa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

IRISL:n peiteyhtiö Barbadoksessa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Rekisterinumero C 39355

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309593

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309610

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309622

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO-numero 8309634

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309658

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320121

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Tätä yhtiötä käytettiin perustamaan peiteyhtiöitä, mm. ‧Good Luck Shipping‧, IRISL:ä varten Arabiemiirikunnissa. Moghddami Fard on sen toimitusjohtaja.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309646

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320183

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Aluksen IMO-numero 7027899

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 45613

Aluksen IMO-numero 9270646

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 45618

Aluksen IMO-numero 9346548

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 38190

IMO-numero 9386500

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-numero 9283007

IRISL:n peiteyhtiö Panamassa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38076

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 40069

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34477

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34479

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34476

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 45153

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 45152

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 41660

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 37437

Aluksen IMO-numero 9274941

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette – Rekisterinumero C 34478

Aluksen IMO-numero 9364112

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Nro C 38183

Aluksen IMO-numero 9387786

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38066.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Rekisterinumero 5586832

IMO-numero 9284154

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Panamassa.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320169

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

IMO-numero 9387798

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38064

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

adresse: 143/1 Tower Road, Sliema – Nro C 38181

Aluksen IMO-numero 9387803

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Rekisterinumero C 43447

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320133

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-numero 9284142

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309672

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malte)

SPC possédée par Hassan Djalilzaden – Rekisterinumero C38182

Aluksen IMO-numero 9387815

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nro C 49549

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309701

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Doubaï, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Rekisterinumero 5586846

IMO-numero 9283019

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Doubaï, EAU

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Aluksen IMO-numero 9405930

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 38783

Aluksen IMO-numero 9405942

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Toimii IRISL:n puolesta Lähi-idässä; toimitusjohtaja on Mohammad Moghaddami Fard. Osallistui lokakuussa 2010 peiteyhtiöiden perustamiseen; niiden nimiä oli tarkoitus käyttää konossementteihin pakotteiden kiertämiseksi. Osallistuu edelleen IRISL:n alusten aikataulusuunnitteluun.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – Rekisterinumero C 38781

Aluksen IMO-numero 9405954

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320145

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – No d’enregistrement C 38782

Aluksen IMO-numero 9405978

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Rekisterinumero 5586850

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Panamassa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Rekisterinumero 92630

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Hongkongissa.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320157

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISL:n pääkonttori Singaporessa; toimii Asia Marine Networkin edustajana. Toimii HDSL:n puolesta Singaporessa.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320171

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Aluksen IMO-numero 9541887

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Iles vierges britanniques

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Rekisterinumero C44939

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38070

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Rekisterinumero C 38069

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

2.

Korvataan jäljempänä nimettyjä yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavassa luetelluilla merkinnöillä:

I   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

B   Yhteisöt

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on kokonaan First East Export Bankin (FEEB) omistuksessa oleva tytäryhtiö. FEEB nimettiin kesäkuussa 2010 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1929. FEEB perusti Pearl Energy Companyn laatimaan taloustutkimusta monista maailmanlaajuisista teollisuudenaloista.

23.5.2011

Safa Nicu, alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ ja ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

- Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Viestintäyritys, joka toimitti laitteita IAEA:lle ilmoittamatta rakennettuun Fordowin (Qom) laitokseen.