ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.303.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 303

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
22. marraskuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1195/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1196/2011, annettu 17 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1197/2011, annettu 21 päivänä marraskuuta 2011, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta ( 1 )

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1198/2011, annettu 21 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

40

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1199/2011, annettu 21 päivänä marraskuuta 2011, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/749/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2011/19)

44

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2011/750/EU

 

*

Komission suositus, annettu 8 päivänä syyskuuta 2011, EU:n laajuisen eCall-palvelun tukemisesta sähköisissä viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvojen hätäpuhelujen (eCalls) välittämiseksi ( 1 )

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1194/2011/EU,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,

Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella pyritään Euroopan kansojen yhä läheisempään liittoon ja annetaan unionin tehtäväksi muun muassa myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä. Tässä yhteydessä unioni tarvittaessa tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, joilla ne parantavat Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemusta ja sitä koskevan tiedon levitystä.

(2)

Yhteisen mutta samalla monimuotoisen kulttuuriperinnön parempi tuntemus ja arvostaminen erityisesti nuorten keskuudessa auttaisi vahvistamaan tunnetta unioniin kuulumisesta ja lisäämään kulttuurien välistä vuoropuhelua. Siksi on tärkeää tarjota lisää mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön ja vahvistaa sen eurooppalaista ulottuvuutta.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella perustetaan myös unionin kansalaisuus, joka täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta ja on tärkeä tekijä Euroopan yhdentymisprosessin lujittamisessa ja turvaamisessa. Jotta kansalaiset antaisivat täyden tukensa Euroopan yhdentymiselle, olisi painotettava entistä enemmän heidän yhteisiä arvojaan, historiaansa ja kulttuuriaan avaimina jäsenyyteen yhteiskunnassa, joka perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioituksen, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden periaatteisiin.

(4)

Hallitustenvälinen Euroopan kulttuuriperintötunnus -aloite, jäljempänä ’hallitustenvälinen aloite’, käynnistettiin 28 päivänä huhtikuuta 2006 Granadassa (Espanja).

(5)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä marraskuuta 2008 päätelmät (3), joiden tarkoituksena oli muuttaa hallitustenvälinen aloite unionin toimeksi, jäljempänä ’toimi’, ja se kehotti komissiota esittämään sille ehdotuksen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen käyttöönotosta unionissa, jäljempänä ’tunnus’, ja hankkeen toteuttamista koskevista käytännön järjestelyistä.

(6)

Komission suorittama julkinen kuuleminen ja vaikutustenarviointi vahvistivat ensinnäkin, että hallitustenvälinen aloite on arvokas, mutta siinä tuotiin esiin, että sen kehittämistä olisi jatkettava sen täyden potentiaalin saavuttamiseksi, ja toiseksi, että unionin osallistuminen voisi tuoda siihen selkeää lisäarvoa ja edistää sitä laadullisesti.

(7)

Tunnuksen kehittämisessä olisi hyödynnettävä hallitustenvälisestä aloitteesta saatuja kokemuksia.

(8)

Tunnuksen olisi haettava lisäarvoa ja täydentävyyttä suhteessa muihin aloitteisiin kuten Unescon maailmanperintöluetteloon, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja Euroopan neuvoston Euroopan kulttuurireitit -ohjelmaan. Sen lisäarvon olisi perustuttava ensinnäkin vaikutukseen, joka valituilla kohteilla on ollut Euroopan historiaan ja kulttuuriin, unionin rakentaminen mukaan lukien, toiseksi selkeään kasvatukselliseen ulottuvuuteen, jolla tavoitetaan kansalaiset, erityisesti nuoret, ja kolmanneksi kohteiden väliseen verkottumiseen kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtamiseksi. Toimessa olisi keskityttävä kohteiden tunnetuksi tekemiseen ja mahdollisuuksiin tutustua niihin sekä tarjottujen tietojen ja toiminnan laatuun eikä sen sijaan kohteiden säilyttämiseen, joka olisi hoidettava voimassa olevilla suojelujärjestelmillä.

(9)

Sen lisäksi, että toimella vahvistettaisiin Euroopan kansalaisten tunnetta kuulumisesta unioniin ja lisättäisiin kulttuurien välistä vuoropuhelua, sen avulla voitaisiin myös kasvattaa kulttuuriperinnön arvoa ja tunnettuutta, kasvattaa kulttuuriperinnön merkitystä alueiden taloudellisessa ja kestävässä kehityksessä varsinkin kulttuurimatkailun avulla, edistää kulttuuriperinnön sekä tämän päivän kulttuuriteosten ja luovuuden yhteisvaikutuksia sekä yleisemmin ottaen edistää Euroopan yhdentymisen perustana olevia demokraattisia arvoja ja ihmisoikeuksia.

(10)

Nämä tavoitteet noudattavat täysin komission tiedonannossa ”Kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskeva Euroopan toimintasuunnitelma” asetettuja tavoitteita, joilla muun muassa edistetään kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kulttuurin roolia luovuuden innoittajana.

(11)

On ratkaisevan tärkeää, että tunnus myönnetään yhteisten, selkeiden ja avointen kriteerien ja menettelyjen perusteella, myös kahden ensimmäisen valintavuoden aikana, jolloin olisi sovellettava siirtymäsäännöksiä.

(12)

Toimeen kuuluvien kohteiden valitsemista koskevan menettelyn olisi oltava kaksivaiheinen. Ensiksi olisi suoritettava kohteiden esivalinta kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot voisivat tarvittaessa pyytää alueellisia ja paikallisia viranomaisia osallistumaan tähän esivalintaan. Sen jälkeen valinta tehtäisiin unionin tasolla. Jokaista kohdetta, jolle tunnus myönnetään, olisi seurattava sen varmistamiseksi, että kohde edelleen täyttää tunnuksen osalta säädetyt kriteerit.

(13)

Toimen ensimmäisen arvioinnin aikana olisi pohdittava toimen maantieteellisen soveltamisalan laajentamista.

(14)

Jos yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevia useita kohteita yhdistää selkeästi sama teema, toimen yhteydessä olisi sallittava yhteiset hakemukset. Tällaisten yhteisten hakemusten esittäjinä olisi oltava kohtuullinen määrä osallistuvia kohteita, ja niillä olisi osoitettava olevan eurooppalaista lisäarvoa samoja kohteita koskeviin erillisiin hakemuksiin verrattuna.

(15)

Tiettyjen kohteiden rajatylittävän ulottuvuuden takia toimen yhteydessä olisi vastaavasti sallittava yhteiset hakemukset sekä silloin, kun kyse on eri jäsenvaltioissa sijaitsevista mutta yhteen tiettyyn teemaan keskittyvistä kohteista, että silloin, kun kyse on vähintään kahden jäsenvaltion alueella sijaitsevasta kohteesta.

(16)

Jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen ja erityisesti säännösten, jotka koskevat niiden kohteiden nimeämistä, joille tunnus myönnetään, sekä tunnuksen peruuttamista ja tunnuksesta luopumisen virallista vahvistamista, yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

(17)

Tunnuksen hallinnollisten järjestelyjen olisi oltava kevyitä ja joustavia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

(18)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita, koska tunnusta varten tarvitaan ennen kaikkea uudet yhteiset, selkeät ja avoimet kriteerit ja menettelyt sekä tiiviimpää koordinointia jäsenvaltioiden välillä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan Euroopan unionin toimi, jäljempänä ’toimi’, nimeltä ”Euroopan kulttuuriperintötunnus”, jäljempänä ’tunnus’.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’kohteilla’ tarkoitetaan muistomerkkejä, luontokohteita, vedenalaisia tai arkeologisia kohteita taikka teollisuus- tai kaupunkikohteita, kulttuurimaisemia, historiallisia paikkoja, tiettyyn paikkaan liittyviä kulttuurituotteita ja -esineitä sekä aineetonta perintöä, nykyajan kulttuuriperintö mukaan lukien;

2)

’rajatylittävällä kohteella’ tarkoitetaan

a)

eri jäsenvaltioissa sijaitsevia useita kohteita, joissa keskitytään tiettyyn teemaan ja jotka esittävät yhteisen hakemuksen; tai

b)

yhtä kohdetta, joka sijaitsee vähintään kahden jäsenvaltion alueella;

3)

’kansallisella temaattisella kohteella’ tarkoitetaan useita samassa jäsenvaltiossa sijaitsevia kohteita, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan ja esittävät yhteisen hakemuksen.

3 artikla

Tavoitteet

1.   Toimella edistetään osaltaan seuraavia yleisiä tavoitteita:

a)

vahvistetaan Euroopan kansalaisten, erityisesti nuorten, tunnetta kuuluvuudesta unioniin yhteisten arvojen, Euroopan historian ja kulttuuriperinnön luomalta pohjalta sekä lisätään kansallisen ja alueellisen monimuotoisuuden arvostamista;

b)

syvennetään kulttuurien välistä vuoropuhelua.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi toimella pyritään saavuttamaan seuraavat välitavoitteet:

a)

korostetaan Euroopan historian ja kulttuurin ja/tai unionin rakentamisen kannalta merkittävässä roolissa olleiden kohteiden symbolista arvoa ja parannetaan niiden tunnettuutta;

b)

lisätään Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä heidän yhteisestä mutta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstään, varsinkin Euroopan yhdentymisen perustana olevien demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien osalta.

3.   Valituilla kohteilla itsellään pyritään saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

a)

korostetaan niiden eurooppalaista merkitystä;

b)

lisätään Euroopan kansalaisten, erityisesti nuorten, tietoisuutta yhteisestä kulttuuriperinnöstään;

c)

helpotetaan kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa unionin laajuisesti;

d)

lisätään ja/tai parannetaan kaikkien, erityisesti nuorten, mahdollisuuksia tutustua kohteisiin;

e)

lisätään kulttuurien välistä vuoropuhelua erityisesti nuorten keskuudessa taide-, kulttuuri- ja historiakasvatuksen keinoin;

f)

edistetään toisaalta kulttuuriperinnön ja toisaalta nykypäivän kulttuuriteosten ja luovuuden välistä synergiaa;

g)

lisätään alueiden vetovoimaa ja edistetään niiden taloudellista ja kestävää kehitystä erityisesti kulttuurimatkailun avulla.

4 artikla

Toimeen osallistuminen

Jäsenvaltiot voivat osallistua toimeen vapaaehtoisuuden pohjalta.

5 artikla

Toimen lisäarvo ja täydentävyys muiden aloitteiden kanssa

Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että toimi tuo lisäarvoa ja täydentävyyttä suhteessa muihin kulttuuriperintöalan aloitteisiin, joita ovat muun muassa Unescon maailmanperintöluettelo, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelo ja Euroopan neuvoston Euroopan kulttuurireitit -ohjelma.

6 artikla

Valintakelpoisuus

Tunnus voidaan myöntää 2 artiklassa tarkoitetuille kohteille.

7 artikla

Kriteerit

1.   Tunnus myönnetään seuraavien kriteerien, jäljempänä ’kriteerit’, perusteella:

a)

Tunnusta hakevilla kohteilla on oltava symbolista eurooppalaista arvoa ja niillä on täytynyt olla merkittävä asema Euroopan historiassa ja kulttuurissa ja/tai unionin rakentamisessa. Niiden on sen vuoksi osoitettava yksi tai useampi seuraavista:

i)

kohteen rajatylittävä tai yleiseurooppalainen luonne; miten kohteen historiallinen ja nykyinen vaikutus ja kiinnostavuus ulottuu jäsenvaltion kansallisten rajojen ulkopuolelle;

ii)

kohteen asema ja rooli Euroopan historiassa ja Euroopan yhdentymisessä sekä kohteeseen liittyvät merkittävät eurooppalaiset tapahtumat, henkilöt tai suuntaukset;

iii)

kohteen asema ja rooli Euroopan yhdentymisen perustana olevien yhteisten arvojen kehittymisessä ja edistämisessä.

b)

Tunnusta hakevien kohteiden on esitettävä hanke, jonka täytäntöönpanon on alettava viimeistään nimeämisvuoden loppuun mennessä ja joka sisältää kaikki seuraavat osa-alueet:

i)

tietoisuuden lisääminen kohteen eurooppalaisesta merkityksestä erityisesti sopivilla tiedotustoimilla, opasteilla ja henkilöstön koulutuksella;

ii)

sellaisten erityisesti nuorille tarkoitettujen opetuksellisten toimien järjestäminen, joilla lisätään tietämystä Euroopan yhteisestä historiasta ja sen yhteisestä mutta monimuotoisesta perinnöstä ja joilla vahvistetaan tunnetta yhteiseen alueeseen kuulumisesta;

iii)

monikielisyyden edistäminen ja kohteeseen tutustumisen helpottaminen käyttämällä useita unionin kieliä;

iv)

osallistuminen tunnuksen saaneiden kohteiden verkostojen toimintaan kokemusten vaihtamiseksi ja yhteisten hankkeiden käynnistämiseksi;

v)

kohteen tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen Euroopan mittakaavassa muun muassa uuden teknologian ja digitaalisten ja interaktiivisten keinojen avulla sekä hakemalla synergiaa muiden eurooppalaisten aloitteiden kanssa.

Aina kun kohteen ominaispiirteet sen sallivat, on suotavaa järjestää taide- ja kulttuuritoimintaa, jolla edistetään eurooppalaisten kulttuurialan ammattilaisten, taiteilijoiden ja kokoelmien liikkuvuutta, lisätään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja vahvistetaan kulttuuriperinnön sekä nykypäivän teosten ja luovuuden välisiä yhteyksiä.

c)

Tunnusta hakevien kohteiden on esitettävä toimintasuunnitelma, joka sisältää kaikki seuraavat osa-alueet:

i)

varmistetaan kohteen moitteeton hoito, mukaan lukien tavoitteiden ja indikaattorien määrittäminen;

ii)

varmistetaan kohteen säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville voimassa olevien suojelujärjestelmien mukaisesti;

iii)

varmistetaan kävijäpalvelujen laatu, kuten historiasta kertominen, tiedottaminen ja opasteet;

iv)

varmistetaan mahdollisimman laajan yleisön pääsy kohteeseen muun muassa parantamalla saavutettavuutta tai kouluttamalla henkilöstöä;

v)

kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin kävijöihin erityisesti tarjoamalla heille pääsy kohteeseen erityisehdoin;

vi)

markkinoidaan kohdetta kestävänä matkailukohteena;

vii)

kehitetään johdonmukainen ja kattava tiedotusstrategia, jossa korostetaan kohteen eurooppalaista merkitystä;

viii)

varmistetaan, että kohteen hoito on mahdollisimman ympäristöystävällistä.

2.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen kriteerien osalta kukin kohde arvioidaan suhteellisesti sen erityisominaisuudet huomioon ottaen.

8 artikla

Eurooppalainen raati

1.   Perustetaan puolueeton eurooppalainen asiantuntijaraati, jäljempänä ’eurooppalainen raati’, joka suorittaa valinnan ja seurannan unionin tasolla. Raati varmistaa, että kriteerejä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioiden kohteissa.

2.   Eurooppalaisessa raadissa on 13 jäsentä, joista Euroopan parlamentti nimittää neljä, neuvosto neljä, komissio neljä ja alueiden komitea yhden, kukin omien menettelyjensä mukaisesti. Eurooppalainen raati nimeää puheenjohtajansa.

3.   Eurooppalaisen raadin jäsenten on oltava riippumattomia asiantuntijoita, joilla on vankka kokemus ja asiantuntemus aloilta, jotka liittyvät toimen tavoitteisiin. Kunkin toimielimen ja elimen on pyrittävä varmistamaan, että sen nimittämien asiantuntijoiden pätevyydet täydentävät toisiaan mahdollisimman hyvin ja että nämä asiantuntijat valitaan laajalta maantieteelliseltä alueelta.

4.   Eurooppalaisen raadin jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi.

Vuonna 2012 Euroopan parlamentti kuitenkin nimittää neljä asiantuntijaa kahdeksi vuodeksi, neuvosto nimittää neljä asiantuntijaa kolmeksi vuodeksi, komissio nimittää neljä asiantuntijaa yhdeksi vuodeksi ja alueiden komitea nimittää yhden asiantuntijan kolmeksi vuodeksi.

5.   Eurooppalaisen raadin jäsenten on ilmoitettava kaikki tiettyyn kohteeseen liittyvät todelliset tai mahdolliset eturistiriidat. Jos jäsen antaa tällaisen ilmoituksen tai jos tällainen eturistiriita käy ilmi, kyseinen raadin jäsen ei saa osallistua kohteen eikä asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden minkään muidenkaan kohteiden arviointiin.

6.   Komissio julkaisee eurooppalaisen raadin kaikki raportit, suositukset ja ilmoitukset.

9 artikla

Hakemuslomake

Jotta menettelyt pysyisivät mahdollisimman sujuvina ja kevyinä, komissio laatii kriteereihin perustuvan yhteisen hakemuslomakkeen, jäljempänä ’hakemuslomake’, jota kaikkien tunnusta hakevien kohteiden on käytettävä.

10 artikla

Esivalinta kansallisella tasolla

1.   Jäsenvaltiot vastaavat kohteiden esivalinnasta tunnuksen myöntämistä varten.

2.   Kukin jäsenvaltio saa esivalita enintään kaksi kohdetta kahden vuoden välein.

3.   Esivalinnan on perustuttava kriteereihin ja hakemuslomakkeeseen.

4.   Kukin osallistuva jäsenvaltio laatii omat menettelynsä ja aikataulunsa esivalintaa varten toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pyrkien mahdollisimman kevyisiin ja joustaviin hallinnollisiin järjestelyihin. Sen on toimitettava esivalittuja kohteita koskevat hakemuslomakkeet komissiolle viimeistään valintamenettelyvuoden 1 päivänä maaliskuuta liitteessä olevan aikataulun mukaisesti.

5.   Komissio julkaisee esivalittujen kohteiden täydellisen luettelon ja ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle viipymättä esivalintavaiheen päättymisen jälkeen, jotta Euroopan parlamentti, neuvosto, alueiden komitea, jäsenvaltiot taikka kuka tahansa muu henkilö tai mikä tahansa muu yhteisö voi toimittaa komissiolle mahdolliset huomautuksensa, joilla saattaa olla vaikutusta kyseisten kohteiden valintaan.

11 artikla

Valinta unionin tasolla

1.   Eurooppalainen raati vastaa komission alaisuudessa kohteiden valitsemisesta tunnuksen myöntämistä varten.

2.   Eurooppalainen raati arvioi esivalittuja kohteita koskevat hakemukset ja valitsee enintään yhden kohteen kustakin jäsenvaltiosta. Tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja ja järjestää käyntejä kohteisiin.

3.   Valinnan on perustuttava kriteereihin ja hakemuslomakkeeseen. Eurooppalaisen raadin on myös otettava asianmukaisesti huomioon 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut huomautukset.

4.   Eurooppalaisen raadin on esitettävä raportti esivalituista kohteista ja toimitettava se komissiolle viimeistään valintamenettelyvuoden loppuun mennessä. Raportissa on esitettävä suositus tunnuksen myöntämiseksi, ja mukana on oltava selvitys raadin päätelmistä sekä valituiksi tulleiden että valitsematta jätettyjen kohteiden osalta. Komissio toimittaa kyseisen raportin viipymättä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

5.   Ne tunnusta hakeneet kohteet, joita ei ole valittu, voivat toimittaa uudet hakemukset kansallisen tason esivalintaa varten seuraavina vuosina.

12 artikla

Rajatylittävät kohteet

1.   Jotta rajatylittävälle kohteelle voidaan myöntää tunnus, sen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

a)

kukin osallistuva kohde täyttää kriteerit kokonaisuudessaan;

b)

yksi osallistuvista kohteista on nimetty koordinaattoriksi, joka toimii ainoana yhteystahona komissioon;

c)

hakemus esitetään yhteisellä nimellä;

d)

tarvittaessa osoitetaan selkeä yhteinen teema.

2.   Rajatylittäviä kohteita koskevien hakemusten osalta on noudatettava samaa menettelyä kuin muidenkin kohteiden osalta. Sen jälkeen kun osallistuvien kohteiden keskuudessa on järjestetty kuuleminen, johon toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat osallistuneet, kukin osallistuva kohde täyttää hakemuslomakkeen ja lähettää sen koordinaattorille. Koordinaattorin jäsenvaltion on esivalittava rajatylittävät kohteet 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjen kohteita koskevien lukumäärien rajoissa, ja kohteita on ehdotettava kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden puolesta niiden sovittua asiasta.

3.   Kun rajatylittävä kohde on valittu, tunnus myönnetään rajatylittävälle kohteelle kokonaisuudessaan ja yhteisellä nimellä.

4.   Jos rajatylittävä kohde täyttää kaikki kriteerit, sille on annettava etusija valinnassa.

13 artikla

Kansalliset temaattiset kohteet

1.   Jotta kansalliselle temaattiselle kohteelle voidaan myöntää tunnus, sen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

a)

osoitetaan yhteisen hakemuksen eurooppalainen lisäarvo erillisiin hakemuksiin verrattuna;

b)

osoitetaan selkeä yhteinen teema;

c)

kukin osallistuva kohde täyttää kriteerit kokonaisuudessaan;

d)

yksi osallistuvista kohteista on nimetty koordinaattoriksi, joka toimii ainoana yhteystahona komissioon;

e)

hakemus esitetään yhteisellä nimellä.

2.   Kansallisia temaattisia kohteita koskevien hakemusten osalta on noudatettava samaa menettelyä kuin muita kohteita koskevien hakemusten osalta. Kukin osallistuva kohde täyttää hakemuslomakkeen ja lähettää sen koordinaattorille. Asianomainen jäsenvaltio tekee kansallisten temaattisten kohteiden esivalinnan 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjen kohteita koskevien lukumäärien rajoissa.

3.   Kun kansallinen temaattinen kohde on valittu, tunnus myönnetään kansalliselle temaattiselle kohteelle kokonaisuudessaan ja yhteisellä nimellä.

14 artikla

Kohteiden nimeäminen

1.   Komissio nimeää kohteet, joille tunnus myönnetään, ottaen eurooppalaisen raadin suosituksen asianmukaisesti huomioon. Komissio ilmoittaa suorittamastaan nimeämisestä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

2.   Tunnus myönnetään pysyvästi 15 artiklassa vahvistetuin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että toimi jatkuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.

15 artikla

Seuranta

1.   Jokaista tunnuksen saanutta kohdetta seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että kohde täyttää edelleen kriteerit ja toteuttaa hakemuksessa esitettyä hanketta ja työsuunnitelmaa.

2.   Jäsenvaltiot vastaavat kaikkien alueellaan sijaitsevien kohteiden seurannasta. Rajatylittävän kohteen seurannasta vastaa koordinaattorin jäsenvaltio.

3.   Jäsenvaltioiden on kerättävä kaikki tarvittavat tiedot ja laadittava raportti joka neljäs vuosi liitteessä olevan aikataulun mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava raportti komissiolle viimeistään seurantamenettelyvuoden 1 päivänä maaliskuuta. Komissio toimittaa raportin eurooppalaisen raadin tarkasteltavaksi.

4.   Eurooppalainen raati julkaisee raportin tunnuksen saaneiden kohteiden tilanteesta seurantamenettelyvuoden loppuun mennessä ja sisällyttää siihen tarvittaessa suosituksia, jotka on otettava huomioon seuraavalla seurantakaudella.

5.   Komissio laatii yhteistyössä eurooppalaisen raadin kanssa jäsenvaltioille yhteiset indikaattorit sen varmistamiseksi, että seurantamenettelyssä noudatetaan yhtenäistä lähestymistapaa.

16 artikla

Tunnuksen peruuttaminen tai siitä luopuminen

1.   Jos eurooppalainen raati toteaa, että kohde ei enää täytä kriteerejä tai ei enää toteuta hakemuksessa esitettyä hanketta tai työsuunnitelmaa, se aloittaa komission välityksellä kyseisen jäsenvaltion kanssa vuoropuhelun, jotta edistetään tarvittavien toimien toteuttamista kohteessa.

2.   Jos kohteeseen ei ole tehty tarvittavia toimenpiteitä 18 kuukauden kuluttua vuoropuhelun alkamisesta, eurooppalainen raati ilmoittaa asiasta komissiolle. Ilmoitukseen on liitettävä perustelut, ja sen on sisällettävä käytännön suositukset tilanteen parantamiseksi.

3.   Jos käytännön suosituksia ei ole pantu täytäntöön 18 kuukauden kuluttua 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, eurooppalainen raati antaa komissiolle suosituksen tunnuksen peruuttamisesta kyseiseltä kohteelta.

4.   Jos eurooppalainen raati toteaa, että rajatylittävään kohteeseen tai kansalliseen temaattiseen kohteeseen osallistuva kohde ei enää täytä kriteerejä tai ei enää toteuta hakemuksessa esitettyä hanketta tai työsuunnitelmaa, sovelletaan 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettua menettelyä. Tämän kohdan nojalla tapahtuva peruuttaminen koskee koko rajatylittävää kohdetta tai koko kansallista temaattista kohdetta. Eurooppalainen raati voi kuitenkin suositella peruuttamisen rajoittamista kyseiseen osallistuvaan kohteeseen, jos rajatylittävän kohteen tai kansallisen temaattisen kohteen yhtenäisyys ei vaarannu.

5.   Komissio päättää tunnuksen peruuttamisesta ottaen 3 kohdassa tarkoitetun suosituksen asianmukaisesti huomioon. Komissio ilmoittaa peruuttamisesta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

6.   Kohteet voivat milloin tahansa luopua tunnuksesta, ja näissä tapauksissa niiden on ilmoitettava luopumisesta asianomaisille jäsenvaltioille, jotka puolestaan ilmoittavat siitä komissiolle. Komissio vahvistaa virallisesti luopumisen ja ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

17 artikla

Käytännön järjestelyt

1.   Komissio panee toimen täytäntöön. Erityisesti se

a)

huolehtii toimen yleisestä yhtenäisyydestä ja laadusta;

b)

varmistaa koordinoinnin jäsenvaltioiden ja eurooppalaisen raadin välillä;

c)

laatii tavoitteiden ja kriteerien pohjalta ohjeet valinta- ja seurantamenettelyä varten tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen raadin kanssa;

d)

antaa tukea eurooppalaiselle raadille.

2.   Komissio vastaa tunnusta koskevien tietojen toimittamisesta ja tunnuksen näkyvyyden varmistamisesta unionin tasolla erityisesti perustamalla erityisen verkkosivuston ja pitämällä sitä yllä. Komissio vastaa myös tunnuskuvion luomisesta toimelle.

3.   Komissio edistää tunnuksen saaneiden kohteiden välisiä verkottumistoimia.

4.   Tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset toimet ja eurooppalaisen raadin kulut rahoitetaan 20 artiklassa säädetyistä rahoituspuitteista.

18 artikla

Arviointi

1.   Komissio huolehtii toimen ulkopuolisesta ja riippumattomasta arvioinnista. Tällainen arviointi tehdään joka kuudes vuosi liitteessä olevan aikataulun mukaisesti, ja siinä tarkastellaan kaikkia osa-alueita, mukaan lukien toimen toteuttamiseen liittyvien prosessien toimivuus, kohteiden lukumäärä, toimen vaikutukset, sen maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen, sen parannusmahdollisuudet sekä se, jatketaanko tointa.

2.   Komissio esittää 1 kohdassa säädettyä arviointia koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle kuuden kuukauden kuluessa sen saamisesta päätökseen ja tarvittaessa tekee siinä yhteydessä asiaankuuluvia ehdotuksia.

19 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistuneet vuoden 2006 hallitustenväliseen Euroopan kulttuuriperintötunnus -aloitteeseen, jäljempänä ’hallitustenvälinen aloite’, voivat vuonna 2013 esivalita enintään neljä kohdetta tunnuksen myöntämistä varten.

2.   Jäsenvaltiot, jotka osallistuivat hallitustenväliseen aloitteeseen, voivat vuonna 2014 esivalita enintään neljä kohdetta tunnuksen myöntämistä varten. Ne voivat ehdottaa kohteita, joille on jo myönnetty tunnus hallitustenvälisen aloitteen puitteissa.

3.   Eurooppalainen raati arvioi kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut kohteet noudattaen samoja kriteerejä ja samaa menettelyä kuin muidenkin kohteiden osalta.

4.   Jos jokin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista kohteista ei täytä kriteerejä tai jos tarvitaan lisätietoja, eurooppalainen raati aloittaa asianomaisen jäsenvaltion kanssa komission välityksellä vuoropuhelun, jossa tarkastellaan, voiko hakemusta parantaa ennen päätöksen tekemistä. Kohteeseen voidaan tarvittaessa järjestää tarkastuskäyntejä.

20 artikla

Varainhoitoa koskevat säännökset

1.   Rahoituspuitteet toimen täytäntöönpanoa varten 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi ovat 650 000 euroa.

2.   Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SZCZUKA


(1)  EUVL C 267, 1.10.2010, s. 52.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16 päivänä joulukuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 19. heinäkuuta 2011. Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. marraskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 319, 13.12.2008, s. 11.


LIITE

Aikataulu

Vuosi

 

2011

Päätöksen voimaantulo

Valmistelutyö

2012

Valmistelutyö

2013

Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistuneet hallitustenväliseen aloitteeseen, ensimmäisten kohteiden valinta

2014

Niiden jäsenvaltioiden, jotka osallistuivat hallitustenväliseen aloitteeseen, ensimmäisten kohteiden valinta

2015

Valinta

2016

Seuranta

2017

Valinta

2018

Tunnuksen arviointi

2019

Valinta

2020

Seuranta

2021

Valinta

2022

2023

Valinta

2024

Seuranta

Tunnuksen arviointi

2025

Valinta


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1195/2011,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kaulaan sopivaksi muotoiltu muovinen kaulus, jossa on vaahtomuovipehmuste ja tarranauhakiinnitys (nk. kaularankatuki).

Sitä käytetään kaularangan ja pään tukemiseen esimerkiksi pelastettaessa ja kuljetettaessa potilaita, joilla epäillään tai tiedetään olevan selkärankavaurioita, tai kaularangan tukemiseen loukkaantumisen, esimerkiksi niskanretkahdusvamman jälkeen.

9021 10 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 90 ryhmän 6 huomautuksen ja CN-koodien 9021, 9021 10 ja 9021 10 10 nimiketekstien mukaisesti.

Kaularankatukea pidetään 90 ryhmän 6 huomautuksen mukaisesti välineenä, jonka avulla tuetaan tai kannatellaan kehon osaa sairauden, leikkauksen tai loukkaantumisen jälkeen.

Tuotetta ei voida pitää lastana eikä muuna murtumanhoitovälineenä, koska sitä ei käytetä kehon osan lepoon asettamiseen murtuman jälkeen. Sen vuoksi sitä ei voida luokitella CN-koodiin 9021 10 90.

Sen vuoksi laite on luokiteltava ortopedisenä välineenä CN-koodiin 9021 10 10.


22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1196/2011,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kannettavat, paristoilla toimivat elektroniset katselulasit (niin kutsutut videolasit), joiden mitat ovat taitettuina noin 15 × 3,5 × 2,5 cm.

Elektroniset katselulasit koostuvat kahdesta nestekidenäytöstä, (LCD), joiden resoluutio on 640 × 480 pikseliä (vastaten 80 tuuman näyttöä kahden metrin päästä katseltuna), sekä äänenkäsittelypiireistä, jotka on asennettu silmälasien kaltaisiin kehyksiin.

Laite voidaan kytkeä tietojenkäsittelykoneisiin sekä videon toistolaitteiden, televisiovastaanottimien ja pelikonsolien kaltaisiin laitteisiin.

Sillä toistetaan virtuaalista kolmiulotteista videokuvaa (3D) viihdetarkoituksessa.

8528 59 40

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8528, 8528 59 ja 8528 59 40 nimiketekstien mukaisesti.

Katselulaitetta käytetään videokuvan toistamiseen nimikkeessä 8528 tarkoitetulla tavalla.

Koska laitteessa ei ole viritintä tai vastaavaa laitetta, jolla voisi vastaanottaa televisiosignaalia, sitä ei voi luokitella alanimikkeeseen 8528 71 televisiovastaanottimena.

Laitteessa on kaksi erittäin pientä nestekidenäyttöä (yksi kumpaakin silmää varten), joiden tuottama virtuaalinen kuva vastaa 80 tuuman kokoista näyttöä kahden metrin etäisyydeltä katseltuna. Tuote on peruspiirteidensä ja ominaisuuksiensa perusteella tarkoitettu viihdetarkoituksiin, kuten elokuvien tai television katseluun tai pelaamiseen. Näin ollen laitetta ei voi luokitella alanimikkeeseen 8528 51, sillä sitä ei voi pitää pelkästään tai ensisijaisesti automaattisten tietojenkäsittelyjärjestelmien osana nimikkeen 8471 mukaisesti.

Näin ollen laite on luokiteltava CN-koodiin 8528 59 40 värimonitoreina, joiden näytöissä käytetään nestekidenäyttötekniikkaa.


22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1197/2011,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2011,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 22 päivänä 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 474/2006 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitettu yhteisön luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto (jäljempänä ’EASA’) ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tietoja, jotka ovat olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Asian kannalta olennaisia tietoja on saatu myös EU:n ulkopuolisilta mailta. Yhteisön luettelo olisi saatettava ajan tasalle näiden tietojen pohjalta.

(3)

Komissio on ilmoittanut suoraan kaikille kyseisille lentoliikenteen harjoittajille, tai ellei tämä ole ollut käytännössä mahdollista, niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten välityksellä ne olennaiset tosiseikat ja näkemykset, joiden perusteella tehdään päätös niiden asettamisesta toimintakieltoon unionissa tai yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(4)

Komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjallinen lausuntonsa ja esittää kantansa asiassa suullisesti 10 työpäivän kuluessa komissiolle ja teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3922/91 (3) perustetulle lentoturvallisuuskomitealle.

(5)

Lentoturvallisuuskomitea on kuullut EASAa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kattavan USOAP-ohjelman puitteissa tekemien tarkastusraporttien analyysin tuloksista sekä niissä maissa toteutettavista teknisen avun hankkeista, joihin asetusta (EY) N:o 2111/2005 sovelletaan. Sille on ilmoitettu siviili-ilmailuviranomaisten pyynnöistä, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten valmiuksien parantamiseen tähtäävää muuta teknistä apua ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on ratkaista tapaukset, joissa ei noudateta sovellettavia kansainvälisiä vaatimuksia.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 474/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

(8)

Joidenkin unionin lentoliikenteen harjoittajien ilma-aluksiin kohdistettujen SAFA-asematasotarkastusten tai EASAn toteuttamien standardointitarkastusten tuloksista laaditun EASAn analyysin sekä kansallisten ilmailuviranomaisten suorittamien aluekohtaisten tarkastusten seurauksena jotkin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tiettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Ne ovat ilmoittaneet komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle seuraavista toimenpiteistä: Kypros päätti peruuttaa 5 päivänä elokuuta 2011 lentoliikenteen harjoittajan Eurocypria Airlines lentotoimintaluvan; Italia ilmoitti, että lentoliikenteen harjoittajien Livingston ja ItaliAirlines lentotoimintaluvat pysyvät keskeytettyinä; Ranska päätti peruuttaa Blue Linen lentotoimintaluvan 6 päivänä lokakuuta 2010. Kreikka päätti peruuttaa First Airwaysin lentotoimintaluvan 21 päivänä lokakuuta 2010, Athens Airwaysin lentotoimintaluvan20 päivänä heinäkuuta 2011, Air Go Airlinesin lentotoimintaluvan 2 päivänä syyskuuta 2011 ja Argo Airwaysin lentotoimintaluvan 9 päivänä syyskuuta 2011 sekä rajoittaa lentoliikenteen harjoittajan Hellenic Imperial Airways toimintaluvan voimassaolon viiteen kuukauteen eli 2 päivään helmikuuta 2012 sen lentotoimintaan ja huoltoon parhaillaan sovellettavan tiukemman valvonnan seurauksena; Yhdistynyt kuningaskunta vahvisti, että lentoliikenteen harjoittajiin Jet2.com, Oasis ja Titan Airways kohdistetussa tehostetussa valvontatoiminnassa ei ole paljastunut uusia turvallisuusongelmia; Alankomaat päätti keskeyttää Solid-airin lentotoimintaluvan 28 päivänä syyskuuta ja Amsterdam Airlinesin lentotoimintaluvan 4 päivänä marraskuuta 2011; Saksa päätti peruuttaa ACH Hamburg GmbH:n lentotoimintaluvan 29 päivänä kesäkuuta 2011. Lisäksi siihen asti, kun LBA:n henkilöstön odotettu lisäys toteutuu, LBA keskittyy valvonnassaan edelleen niihin lentoliikenteen harjoittajiin, joihin on todettu liittyvän suurempia riskejä; Portugali ilmoitti, että lentoliikenteen harjoittajan Luzair lentotoimintaluvan voimassaolo päättyi 19 päivänä syyskuuta 2011, ja se on uudelleensertifioitavana, ja että lentoliikenteen harjottaja White Airways on palautettu tavanomaisen valvonnan piiriin, koska tehostetussa valvonnassa ei ilmennyt turvallisuusongelmia; Ruotsi päätti keskeyttää 16 päivänä syyskuuta 2011 lentoliikenteen harjoittajan Flyg Centrum AB lentotoimintaluvan, ja lentoliikenteen harjoittajat Nova Air ja AirSweden Aviation AB ovat toimittaneet korjaussuunnitelmat, jotka ovat Ruotsin toimivaltaisten viranomaisten tarkasteltavina; tällä välin kyseisiin lentoliikenteen harjoittajiin sovelletaan tehostettua valvontaa.

(9)

Huhtikuun 19 päivänä 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2011 (4) jälkeen EASAn kahdessa myöhemmässä SAFA-tarkastustietojen säännöllisessä analyysissa todettiin, että monien Espanjassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien SAFA-tarkastusten tuloksissa oli havaittu useampi kuin yksi suuri ongelma tarkastusta kohden. Tämän johdosta komissio jatkoi 14 päivänä maaliskuuta 2011 käynnistettyjä virallisia neuvotteluja Espanjan toimivaltaisten viranomaisten (AESA) kanssa.

(10)

AESA kertoi komissiolle 19 päivänä lokakuuta 2011 pidetyssä kokouksessa tähän mennessä toteutetuista toimista, joilla pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla espanjalaisten lentoyhtiöiden havaitut turvallisuusongelmat. Erityisesti AESA ilmoitti komissiolle, että Flightline-lentoyhtiön lentotoimintalupa oli yhtiön korjaavien toimenpiteiden jälkeen uusittu, mutta sitä oli rajoitettu siten, että sillä ei ole oikeutta liikennöidä Metro III -tyyppisillä ilma-aluksilla. Lentoyhtiön Zorex S.A. tapauksessa AESA oli käynnistänyt lentotoimintakuvan keskeyttämistoimet ja tilapäistoimet lentotoiminnan estämiseksi toukokuussa 2011. Yhtiön toteuttamien korjaavien toimenpiteiden jälkeen nämä toimet poistettiin. Kun kuitenkin saatiin uutta näyttöä siitä, että lentoyhtiö ei puuttunut tyydyttävällä tavalla turvallisuusongelmiin, uusi keskeyttämismenettely käynnistettiin 7 päivänä lokakuuta 2011. AESA oli Alba Star -lentoyhtiön osalta jo havainnut ongelmia kyseisen lentoliikenteen harjoittajan turvallisuustasossa ja lisäsi valvontaansa. AESA oli omien tarkastustensa perusteella tullut siihen tulokseen, että muut SAFA-tarkastuksissa heikkoja tuloksia saaneet espanjalaiset lentoyhtiöt eivät muodosta välitöntä turvallisuusriskiä, mutta niitä valvotaan edelleen tehostetusti.

(11)

AESA kertoi myös, että Baleares Link Expressin ja Eurocontinentalin lentotoimintaluvat oli peruutettu 27 päivänä kesäkuuta 2011.

(12)

AESA tiedotti lentoturvallisuuskomitean kokouksessa toteutetuista lisätoimista. Se ilmoitti, että Zorex S.A:n lentotoimintalupa oli keskeytetty 7 päivänä marraskuuta 2011, että Alba Star -lentoyhtiölle oli tehty 24 päivänä lokakuuta 2011 erityistarkastuksia, joissa ei havaittu merkittäviä puutteita, ja että viimeisissä kahdessa SAFA-tarkastuksessa ei tehty mitään havaintoja. Lentoliikenteen harjoittajalle IMD Airways S.L. oli niin ikään tehty tarkastuksia 20 ja 24 päivänä lokakuuta sekä 3 ja 4 päivänä marraskuuta 2011 ilman merkittäviä havaintoja.

(13)

Ottaen huomioon AESAn toteuttamat toimet espanjalaisten lentoyhtiöiden todettujen turvallisuuspuutteiden ratkaisemiseksi on katsottava, että tällä hetkellä AESA valvoo kyseisten lentoliikenteen harjoittajien toimintaa riittävästi vakavien turvallisuusriskien välttämiseksi, ja sen vuoksi lisätoimet eivät ole tarpeen. Tällä välin komissio jatkaa espanjalaisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustason seurantaa yhteistyössä EASAn kanssa.

(14)

ICAO suoritti yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelmansa (USOAP) puitteissa Albanian kattavan turvallisuustarkastuksen joulukuussa 2009. Tarkastuksessa ilmeni lukuisia merkittäviä puutteita Albanian toimivaltaisten viranomaisten kyvyssä täyttää lentoturvallisuuden valvontavelvollisuuksiaan. Tarkastuksen loppuraportin antamisajankohtana yli 59 prosenttia ICAOn normeista oli ICAOn näkemyksen mukaan panematta täytäntöön. Tietyillä kriittisillä osa-alueilla, kuten turvallisuusongelmien ratkaiseminen, yli 80 prosenttia ICAOn normeista oli panematta täytäntöön. Lisäksi Albanian toimivaltaiset viranomaiset eivät ole ehdottaneet asianmukaisia korjaussuunnitelmia, mistä osoituksena on se, että ICAO ei pitänyt hyväksyttävinä yli 90 prosenttia korjaavista toimenpiteistä, joita kyseiset viranomaiset ehdottivat ICAOlle elokuussa 2010 lainsäädännön, organisaation, lupamenettelyn, lentotoiminnan, lentokelpoisuuden ja onnettomuuksien/vaaratilanteiden tutkinnan aloilla. Albanian toimivaltaiset viranomaiset eivät ole myöskään raportoineet edellä mainittujen korjaussuunnitelmien täytäntöönpanosta.

(15)

EASA suoritti Albanian kattavan standardointitarkastuksen tammikuussa 2010. Tarkastuksen loppuraportti paljasti kaikilla tarkastetuilla aloilla huomattavia puutteita, jotka oli korjattava välittömästi. EASA ilmoitti kuitenkin, että Albanian toimivaltaiset viranomaiset (ACAA) olivat esittäneet kattavan toimintasuunnitelman, jota pidettiin hyväksyttävänä ja josta sovittiin 29 päivänä huhtikuuta 2010, sekä joukon korjaavia toimia, jotka pannaan täytäntöön vaiheittain vuoden 2011 loppuun mennessä ja joihin sisältyy turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi välittömästi toteutettavia toimia. Maaliskuussa (5) ja kesäkuussa 2010 (6) lentoturvallisuuskomiteassa pidettyjen ACAAn kuulemisten jälkeen Albanian toimivaltaisia viranomaisia kehotettiin tarvittaviin toimiin EASAn kanssa sovitun toimintasuunnitelman panemiseksi täytäntöön tuloksellisesti ja viivyttelemättä keskittyen erityisesti niihin todettuihin puutteisiin, jotka aiheuttavat turvallisuusuhkia, ellei niitä viipymättä korjata. Erityisesti todettiin, että on äärimmäisen tärkeää kiirehtiä viranomaisen toimintavalmiuksien vahvistamista ja varmistaa Albaniassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta noudattaen sovellettavia turvallisuusnormeja sekä toteuttaa tarvittaessa täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(16)

EASA jatkoi aktiivisesti yhteydenpitoa Albanian toimivaltaisten viranomaisten kanssa seuratakseen kyseisten viranomaisten esittämiä korjaussuunnitelmia EASAn tammikuussa 2010 tehdyssä Albanian kattavassa standardointitarkastuksessa havaitsemien merkittävien puutteiden korjaamiseksi. Tätä varten EASA suoritti heinäkuussa 2011 seurantatarkastuksia lentokelpoisuuden ja lentotoiminnan aloilla. Näistä tarkastuksista tehdyistä loppuraporteista, jotka toimitettiin ACAAlle 10 päivänä elokuuta ja 2 päivänä syyskuuta 2011, ilmenee, että sovittuja korjaussuunnitelmia ei ole pantu täytäntöön ajoissa ja että myös uusia puutteita on havaittu. EASA totesi, että lentokelpoisuuden alalla oli kolme tammikuussa 2010 tehdyssä tarkastuksessa havaittua laiminlyöntiä, joihin Albanian toimivaltaiset viranomaiset eivät olleet puuttuneet asianmukaisesti, ja että kolmea muuta laiminlyöntiä ei ollut ratkaistu tyydyttävästi, vaikka Albanian toimivaltaiset viranomaiset olivat aiemmin niin väittäneet (7). EASA luokitteli neljä näistä laiminlyönneistä turvallisuuteen vaikuttaviksi. Näin ollen ACAA ei ole kyennyt täyttämään lentokelpoisuuden valvontaa koskevia velvollisuuksiaan, sillä ACAAlla ei ole palkattua pätevää henkilöstöä tähän tarkoitukseen ja tilanteen korjaamiseksi ulkopuolisen henkilöstön kanssa aiemmin tehdyt sopimukset päättyivät tammikuussa 2011. Siten Albanian voimassa olevaa lentokelpoisuuslainsäädäntöä ja lentotoimiluvan haltijoita ei tarkastuksen aikaan valvottu. Lentotoiminnan alalla oli EASAn mukaan neljä tammikuussa 2010 tehdyssä tarkastuksessa havaittua laiminlyöntiä, joihin Albanian toimivaltaiset viranomaiset eivät olleet puuttuneet asianmukaisesti, ja kahta muuta laiminlyöntiä ei ollut ratkaistu tyydyttävästi, vaikka Albanian toimivaltaiset viranomaiset olivat aiemmin niin väittäneet (8). EASA luokitteli viisi näistä laiminlyönneistä turvallisuuteen vaikuttaviksi. Näin ollen Albanian toimivaltaiset viranomaiset eivät ole kyenneet täyttämään lentotoiminnan valvontaa koskevia velvollisuuksiaan, sillä ACAA ei ole palkannut riittävästi pätevää henkilöstöä tähän tarkoitukseen, ja tilanteen korjaamiseksi ulkopuolisen henkilöstön kanssa aiemmin tehdyt sopimukset ovat päättyneet. Siten Albanian voimassa olevan lentotoimintaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano ja lentotoimintaluvan haltijoiden valvonta ei ole vakaata, ja monia turvallisuuden kriittisiä osa-alueita ei valvota.

(17)

Italian toimivaltaiset viranomaiset, jotka olivat käynnistäneet syyskuussa 2010 kattavan tukihankkeen Albanian toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ilmoittivat, että Albanian viranomaiset olivat pätevän henkilöstön puuttumisen vuoksi hyödyntäneet tarjottua apua teknisten ja hallinnollisten valmiuksien rakentamiseksi vain vähän.

(18)

Edellä esitetyn johdosta komissio jatkoi aktiivisesti yhteydenpitoa ACAAn kanssa pyytäen toimittamaan 11 päivään lokakuuta 2011 mennessä kirjallisia tietoja Albaniassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonnasta. Lokakuun 21 päivänä 2011 käytiin EASAn tuella lisäneuvotteluja, joihin osallistuivat Ranskan ja Italian toimivaltaiset viranomaiset. ACAA kutsuttiin myös lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 9 päivänä marraskuuta 2011. ACAA ei antanut lisätietoja toimista, joita olisi toteutettu ICAOn toteamien puutteiden korjaamiseksi eikä todisteita siitä, että kaikki EASAn standardointitarkastuksissa toteamat puutteet olisi korjattu ajoissa tai että niihin olisi sovellettu korjaavia toimia, jotka EASA voi hyväksyä. EASA vahvisti, että vain muutamia toimia pidettiin hyväksyttävinä ja ainoastaan lentotoiminnan alalla. Albanian toimivaltaiset viranomaiset vahvistivat, ettei niillä ole päteviä tarkastajia ja että ne käyttävät edelleen ainoastaan kolmea, epäsuorassa työsuhteessa toimivaa ulkoista konsulttia, jotka työskentelevät ainoastaan osa-aikaisesti ja väliaikaisesti joulukuuhun 2011 asti ja hoitavat viranomaisten puolesta näiden valvontavelvollisuudet. ACAA ei pystynyt kuitenkaan osoittamaan valvonnan jatkuvuutta eikä sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäävittömyyttä. ACAA ei pystynyt myöskään antamaan tietoja lentokelpoisuuden alalla toteutettujen valvontatoiminnan laajuudesta ja myönsi, että turvallisuusvalvonta oli keskeytetty kaudella 2010/2011 usean kuukauden ajaksi kyseisten asiantuntijoiden sopimusten kanssa koettujen ongelmien vuoksi.

(19)

Albanian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat kuitenkin, että ACAAn perustuslakia muutettiin 10 päivänä marraskuuta 2011 taloudellisen riippumattomuuden lisäämiseksi ja henkilöstön työolosuhteiden parantamiseksi ja että myöhemmin järjestetään kansainvälinen tarjouskilpailu teknisen avun tarjoamiseksi viiden vuoden ajan tavoitteena saada sopimukset allekirjoitettua vuoden 2012 alussa. Viranomaiset myönsivät, että ulkopuolinen henkilöstö ei korvaa kokopäiväisiä päteviä tarkastajia, joita ACAAhan on tarpeen palkata valvomaan turvallisuusvalvontatoimintoja, ja ne sitoutuivat palkkaamaan tällaista henkilöstöä niin pian kuin on käytännössä mahdollista.

(20)

Albaniassa lentotoimintaluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja Albanian Airlines kutsuttiin lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 9 päivänä marraskuuta 2011 ACAAn läsnä ollessa. Vaikka lentotoimintalupaa laajennettiin 17 päivänä kesäkuuta 2011 liittämällä siihen kolmas BAE-146-tyyppinen ilma-alus, jonka rekisteritunnus on ZA-MAN, ei esitetty mitään todisteita siitä, että Albanian toimivaltaiset viranomaiset olisivat toteuttaneet ennakkotarkastuksia ennen lentokelpoisuustodistuksen myöntämistä ja ilma-aluksen liittämistä lentotoimintalupaan. Vaikka Albanian toimivaltaiset viranomaiset uusivat lentotoimintaluvan 27 päivänä heinäkuuta 2011, ei myöskään pystytty esittämään mitään näyttöä ennakkotarkastusten toteuttamisesta lentokelpoisuuden alalla ennen lentotoimintaluvan uusimista. Lentotoiminnan alalla toteutetut ennakkotarkastukset olivat niin ikään vähäisiä. Vaikka Albanian Airlines on luonut toimivan laadunvalvontajärjestelmän, ei esitetty mitään todisteita siitä, että kaikki ACAAn ja EASAn vuonna 2011 havaitsemat puutteet, erityisesti toimintakäsikirjaan ja ohjaamo- ja matkustamomiehistön koulutukseen liittyvät puutteet, olisi korjattu ajoissa. ACAA ilmoitti ja toimitti kirjallista näyttöä 10 päivänä marraskuuta Albanian Airlines -lentoyhtiön lentotoimintaluvan peruuttamisesta välittömästi. Lentoturvallisuuskomitea pani merkille tämän Albanian toimivaltaisten viranomaisten päätöksen.

(21)

Albaniassa lentotoimintaluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja Belle Air kutsuttiin lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 9 päivänä marraskuuta 2011 ACAAn läsnä ollessa. Belle Air ilmoitti, että sen liikennöimästä viidestä ilma-aluksesta vain yksi, Boeing DC-9-82 -tyyppinen ilma-alus on rekisteröity Albaniassa. Muut Airbus A318/319/320/321 ja ATR72 -tyyppiset ilma-alukset on rekisteröity Ranskassa rekisteritunnuksin F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE ja F-ORAG. Belle Air osoitti, että Ranskassa rekisteröityjä ilma-aluksia hallinnoi Ranskan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus, ja Ranskan toimivaltaiset viranomaiset vahvistivat, että lentokelpoisuus ja asiaan liittyvän miehistön lupakirjat kuuluvat niiden turvallisuusvalvontaan. Belle Air osoitti myös ottaneensa käyttöön toimintansa sisäistä valvontaa erityisesti turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmien välityksellä. ACAA ilmoitti ja toimitti kirjallista näyttöä 10 päivänä marraskuuta 2011 Belle Airin kyseiseen päivään asti liikennöimän ilma-aluksen, jonka rekisteritunnus on ZA-ARD, lentokelpoisuustodistuksen peruuttamisesta välittömästi ja kyseisen ilma-aluksen määräämisestä välittömään lentokieltoon, kunnes sen sertifiointimenettely on saatu päätökseen. Lentoturvallisuuskomitea pani merkille tämän Albanian toimivaltaisten viranomaisten päätöksen.

(22)

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea panevat merkille toimivaltaisten viranomaisten pyrkimykset uudistaa Albanian siviili-ilmailujärjestelmää, erityisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten turvallisuusnormien mukaisen uuden lainsäädäntökehyksen laatimisen, pyrkimykset ICAOn ja EASAn toteamien sekä neuvottelujen aikana havaittujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi samoin kuin ACAAn toteuttamat täytäntöönpanotoimet ja sitoumuksen ottaa viipymättä pysyvästi palvelukseen päteviä tarkastajia.

(23)

ACAA myös pyysi virallisesti Italian toimivaltaisen viranomaisen apua maiden viranomaisten vakiintuneen yhteistyöjärjestelyn puitteissa ACAAn hallinnollisten ja teknisten valmiuksien parantamiseksi turvallisuusvalvonnan ja erityisesti lentotoiminnan alalla. Italian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat lentoturvallisuuskomitealle olevansa valmiit ottamaan kyseisen ohjelman käyttöön viipymättä auttaakseen ACAAta valvomaan tehokkaasti sen turvallisuusvalvonnan piiriin kuuluvia lentotoiminnan harjoittajia siihen asti, kun ACAAlla on riittävästi pätevää henkilöstöä voidakseen vastata siitä itsenäisesti.

(24)

Näiden tapahtumien valossa on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, ettei tässä vaiheessa tarvita lisätoimenpiteitä. Jäsenvaltiot tarkastavat kuitenkin asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti Albaniassa lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(25)

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea kannustavat Albaniaa toimimaan määrätietoisesti ACAAn teknisten ja hallinnollisten valmiuksien rakentamiseksi ja kehottavat ACAAta tekemään täysipainoista ja avointa yhteistyötä ICAOn ja EASAn kanssa osoittaakseen nopeaa ja merkittävää edistystä kaikkien havaittujen puutteiden korjaamiseksi laadittujen asianmukaisten korjaussuunnitelmien täytäntöönpanossa. Komissio ja lentoturvallisuuskomitea arvioivat tilannetta uudelleen sopivana ajankohtana.

(26)

Asetuksen (EY) N:o 273/2010 (9) mukaan Angolassa lentotoimintalupansa saanut TAAG Angolan Airlines saa liikennöidä EU:ssa ainoastaan neljällä Boeing 737-700 -tyyppisellä ilma-aluksella, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ja D2-TBJ, ja kolmella Boeing 777-200 -tyyppisellä ilma-aluksella, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TED, D2-TEE ja D2-TEF. TAAG ilmoitti, että kalustonsa uusimisen seurauksena se luopui kokonaan Boeing B747 -tyyppisistä ilma-aluksistaan ja korvasi ne kesä-heinäkuussa 2011 kahdella Boeing 777-300 -tyyppisellä ilma-aluksella, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TEG and D2-TEH; TAAG pyysi, että myös näille ilma-aluksille annetaan lupa liikennöidä EU:ssa.

(27)

TAAG Angolan Airlines toimitti kirjallista aineistoa ja antoi selvityksiä lentoturvallisuuskomitean kokouksessa 9 päivänä marraskuuta 2011. TAAG osoitti valmiutensa taata Boeing B777-200- ja 777-300 -tyyppisten ilma-alusten turvallisen, varman ja aikataulun mukaisen liikennöinnin.

(28)

Angolan toimivaltaiset viranomaiset (INAVIC) vahvistivat lentoturvallisuuskomitealle ja esittivät todisteita siitä, että B777-300 -tyyppisten ilma-alusten liittäminen TAAGin kalustoon oli hyväksytty asianmukaisesti; INAVIC ilmoitti myös, että kyseiseen lentoliikenteen harjoittajaan kohdistetaan jatkuvaa valvontaa ja ettei tämän valvonnan kuluessa ole havaittu mitään turvallisuusongelmia. Toimivaltaisten viranomaisten käynnissä olevissa tutkimuksissa, jotka koskevat joulukuussa 2010 Lissabonissa ja Luandassa tapahtuneita vaaratilanteita, ei ole havaittu TAAGin lentotoimintaan tai huoltoon liittyviä puutteita eikä yhtiölle ole annettu niiden johdosta erityisiä suosituksia.

(29)

Portugalin toimivaltaiset viranomaiset raportoivat, että TAAGin liikennöimille ilma-aluksille Portugalissa suoritetuissa asematasotarkastuksissa ei ole havaittu mitään turvallisuusongelmia.

(30)

Yhteisten perusteiden mukaisesti on katsottava, että TAAGin olisi sallittava liikennöidä EU:hun kahdella uudella Boeing B777-300ER -tyyppisellä ilma-aluksella, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TEG ja D2-TEH ja jotka olisi sen vuoksi lisättävä liitteeseen B. Tämän lentoliikenteen harjoittajan Euroopan-liikenteeseen olisi edelleenkin kohdistettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen varmistamiseksi asematasotarkastuksia, joita tehdään ensisijaisesti sen ilma-aluksille asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(31)

EASAn analysoitua tuloksia, joita oli saatu EU:hun liikennöivälle Saudi-Arabiassa lentotoimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan Al Wafeer Airin ilma-alukselle tehdyistä SAFA-asematasotarkastuksista (10), joissa paljastui toistuvia vakavia puutteita kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamisessa, komissio aloitti viralliset neuvottelut Saudi-Arabian toimivaltaisten viranomaisten kanssa 5 päivänä elokuuta 2011. Ne ilmoittivat 14 päivänä syyskuuta, että Al Wafeer Airin lentotoimilupa oli keskeytetty, ja vakuuttivat, että sen ei anneta jatkaa liikennöintiä, ennen kuin on varmistettu, että SAFA-ohjelman puitteissa havaitut puutteet on korjattu. Komissio jatkaa neuvottelujaan Saudi-Arabian toimivaltaisten viranomaisten kanssa seuratakseen tätä tapausta.

(32)

Komissio käynnisti yhteydenpidon Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten kanssa 8 päivänä syyskuuta 2011 ratkaistakseen Pakistan International Airwaysin (PIA) syyskuusta 2010 alkaen Euroopan unioniin liikennöineelle ilma-alukselle tehdyissä lukuisissa asematasotarkastuksissa (11) havaitut lentokelpoisuusongelmat. Yhteydenpito käynnistettiin EASAn näistä SAFA-tarkastuksista tekemän analyysin perusteella ja etenkin Ranskan toimivaltaisten viranomaisten suoritettua Airbus A310 -tyyppiselle ilma-alukselle, jonka rekisteritunnus on AP-BGO, SAFA-tarkastuksen (12), jonka tuloksena ilma-alus jouduttiin siirtämään tyhjänä Pakistaniin korjaavia huoltotoimia varten.

(33)

Vastauksessaan 17 päivänä syyskuuta 2011 Pakistanin toimivaltaiset viranomaiset (PCAA) antoivat tietoja toteuttamistaan toimista todettujen puutteiden korjaamiseksi. Vastaus sisälsi yksityiskohtaisia tietoja PIAn laatimasta korjaussuunnitelmasta, jossa esitettiin 15 lentoliikenteen harjoittajan suunnittelemaa konkreettista toimenpidettä. Suurin osa niistä oli määrä toteuttaa 30 päivään lokakuuta 2011 mennessä.

(34)

Lokakuun 31 päivänä 2011 PCAA saattoi komission ajan tasalle PIAn edistymisestä korjaussuunnitelman täytäntöönpanossa ja PCAAn toteuttamista toimista. PIAn korjaussuunnitelman sisältämistä 15:stä toimesta kahdeksan oli saatettu päätökseen ja loput oli määrä saattaa päätökseen viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2011. PCAA oli esittänyt 13-kohtaisen suunnitelman, jossa käsiteltiin PIAn turvallisuuskulttuuria, sen ilma-alusten lentokelpoisuustilannetta ja toimia systeemisten parannusten saavuttamiseksi lentoyhtiössä.

(35)

Jäsenvaltiot kannustavat komissiota jatkamaan yhteydenpitoa Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajan kanssa, jotta varmistetaan, että korjaavat toimenpiteet ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Tätä varten jäsenvaltiot tarkastavat edelleen asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti kyseisen lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti todentaakseen näin tai muulla tavoin PIAn korjaavien toimien tehokkuuden. Jos näissä tarkastuksissa kuitenkin ilmenee, että PIAn toimet eivät ole ratkaisseet havaittuja turvallisuusongelmia, komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä toimenpiteisiin turvallisuusriskien rajoittamiseksi.

(36)

EASAn tehtyä SAFA-tarkastustiedoista kaksi säännöllistä analyysiä, joiden mukaan useiden Venäjän federaatiossa lentotoimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien SAFA-tarkastusten tuloksissa oli havaittu useampi kuin yksi suuri ongelma tarkastusta kohden, ja eräiden näistä lentoliikenteen harjoittajista jouduttua myös kuolonuhreja vaatineisiin onnettomuuksiin vuonna 2011 komissio neuvotteli Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten (Federal Air Transport Agency of the Russian Federation – FATA) kanssa Pietarissa 12 ja 13 päivänä lokakuuta 2011 järjestetyn EU:n ja Venäjän ilmailualan huippukokouksen yhteydessä.

(37)

Kyseisten viranomaisten kanssa käytiin lisäneuvotteluja 27 päivänä lokakuuta yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi unioniin liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasosta ja venäläisten lentoliikenteen harjoittajien tietyn tyyppisten ilma-alusten toiminnan turvallisuudesta, jollaisia oli mukana Venäjän federaatiossa vuosina 2010 ja 2011 ihmishenkiä vaatineissa onnettomuuksissa. Komissio, EASA, Eurocontrol ja yksi jäsenvaltio kuulivat näissä neuvotteluissa myös kyseisiltä viranomaisilta toimilupansa saaneita kahta lentoliikenteen harjoittajaa: VIM AVIA (VIM AIRLINES) ja TATARSTAN AIRLINES.

(38)

Näissä neuvotteluissa FATA ilmoitti, että tietyn tyyppisiin, eräiden venäläisten lentoliikenteen harjoittajien liikennöimiin ilma-aluksiin – Tupolev TU-134, Tupolev TU-154B-2 ja TU-154M – kohdistettiin erinäisiä toimenpiteitä, jotka liittyivät niiden lentokelpoisuuden ylläpitoon, niihin asennettuja laitteita koskeviin lentokelpoisuutta osoittaviin pakollisiin tietoihin sekä niiden lentotoimintaa koskeviin menettelyihin. Lisäksi FATA ilmoitti komissiolle, että tietyt kansainvälisillä lennoilla pakolliset laitteet (GPWS/TAWS) oli määrätty pakollisiksi myös Venäjän federaation sisäisillä lennoilla 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

(39)

FATA ilmoitti lentoturvallisuuskomitean kokouksessa 8 päivänä marraskuuta 2011 seuraavista, turvallisuusvalvontansa piiriin kuuluvien lentoliikenteen harjoittajien osalta toteutetuista täytäntöönpanotoimenpiteistä:

(a)

Seuraavien 12:n kaupallista lentoliikennettä unioniin harjoittaneen lentoliikenteen harjoittajan lentotoimintaluvat oli peruttu:

2nd Aviation Unit Sverdlovsk (ICAO-tunnus UKU), peruutus 2.3.2011, MOSKVA (ICAO-tunnus MOA), peruutus 23.3.2011, AVIAL NB (ICAO-tunnus NVI), peruutus 15.7.2011, AVIAENERGO (ICAO-tunnus ERG), peruutus 18.7.2011, CONTINENT (ICAO-tunnus CNE), peruutus 2.8.2011 ottaen huomioon asianomaisten lentotoiminnan harjoittajien ilmoitukset;

RUSAIR (ICAO-tunnus CGI), peruutus 13.7.2011 niiden seikkojen perusteella, jotka liittyvät kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöimälle TU-134 -tyyppiselle ilma-alukselle 20.6.2011 tapahtuneeseen onnettomuuteen;

YAK SERVICE (ICAO-tunnus AKY), peruutus 23.9.2011 niiden seikkojen perusteella, jotka liittyvät kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöimälle YAK-42 -tyyppiselle ilma-alukselle 7.9.2011 tapahtuneeseen onnettomuuteen ja FATAn kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle 22.9.2011 tekemästä tarkastuksesta saatuihin tuloksiin;

AEROSTARZ (ICAO-tunnus ASE), peruutus 28.10.2011, AVIANOVA (ICAO-tunnus VNV), peruutus 10.10.2011, KAVMINVODYAVIA (ICAO-tunnus MVD), peruutus 27.9.2011 FATAn näille lentoliikenteen harjoittajille 20.10.2011, 4.10.2011 ja vastaavasti 27.9.2011 tekemistä tarkastuksista saatujen tulosten perusteella;

SKY EXPRESS (ICAO-tunnus SXR), peruutus 31.10.2011 teollisten indikaattorien, lentoliikenteen harjoittajan taloudellisen tilanteen ja FATAn lentoliikenteen harjoittajalle 6.10.2011 tekemästä tarkastuksesta saatujen tulosten perusteella;

AERORENT (ICAO-tunnus NRO), peruutus 7.11.2011 lupien myöntämistä koskevien vaatimusten laiminlyönnin ja FATAn lentoliikenteen harjoittajalle 27.9.2011 tekemästä tarkastuksesta saatujen tulosten perusteella;

(b)

Seuraavien kaupallista lentoliikennettä unioniin harjoittavien kuuden lentoliikenteen harjoittajan lentotoimintalupia oli muutettu asettamalla toimintarajoituksia FATAn määräyksellä 2.11.2011:

AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA ja VIM AVIA (VIM AIRLINES).

(40)

Tiettyjen lentoliikenteen harjoittajien – Yakutian ja Tatarstan Airlinesin – osalta, joiden toimintaa on seurattu jatkuvasti vuodesta 2007 ja joita komissio ja lentoturvallisuuskomitean jäsenet kuulivat huhtikuussa 2008, komissio kiinnitti FATAn huomiota EASAn tekemään SAFA-asematasotarkastusten analyysiin, jonka mukaan aiemmilla korjaavilla toimenpiteillä ei ole tosiasiallisesti korjattu tiettyjä lentokelpoisuuteen ja lentotoimintaan liittyviä heikkouksia. FATA ilmoitti, että se oli pyytänyt näiden lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaavia toimivaltaisia alueellisia viranomaisia tutkimaan SAFA-tarkastusten tuloksia ja varmistamaan, että kyseiset lentoliikenteen harjoittajat toteuttavat asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

(41)

Molempia lentoliikenteen harjoittajia kuultiin 8 päivänä marraskuuta 2011 lentoturvallisuuskomitean kokouksessa, jossa ne selvittivät ratkaisseensa SAFA-asematasotarkastuksissa aiemmin havaitut ongelmat. Molemmat lentoliikenteen harjoittajat ilmoittivat lopettaneensa liikennöinnin unioniin 2 päivänä marraskuuta 2011 tehdyn FATAn päätöksen seurauksena.

(42)

Lentoliikenteen harjoittajan VIM AVIA (VIM AIRLINES) osalta komissio kiinnitti FATAn huomiota kahteen seikkaan, jotka herättävät huolta siitä, noudattaako lentoliikenteen harjoittaja tosiasiallisesti asianmukaisia turvallisuusnormeja, nimittäin Ranskan toimivaltaisten viranomaisten FATAlle osoittamaan kirjeenvaihtoon sen jälkeen, kun eräällä Ranskan lentoasemalla suoritetussa tarkastuksessa (13) oli havaittu lukuisia merkittäviä ja vakavia puutteita, jotka vaikuttivat lentotoiminnan turvallisuuteen ja johtivat ilma-aluksen lentoonlähdön estämiseen ja kyseisten viranomaisten asettamiin paluulentoa koskeviin rajoituksiin (siirtolento), sekä EASAn kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle myöntämän huolto-organisaatiohyväksynnän (EASA 145.0410) peruuttamiseen 24 päivänä toukokuuta 2011 sen jälkeen, kun se oli keskeytetty 24 päivänä syyskuuta 2010, koska VIM AVIA (VIM AIRLINES) ei ollut ratkaissut ongelmia asianmukaisesti asiaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen (14). Huolto-organisaatiohyväksynnän peruuttamiseen johtaneet ratkaisemattomat ongelmat vahvistivat useissa EU:n lentoasemilla suoritetuissa SAFA-tarkastuksissa (15) havaitut lentokelpoisuuspuutteet, jotka koskivat etenkin havaitsemattomia vikoja ja tiedossa olevia vikoja, joita ei arvioitu tai seurattu, sekä hyväksyttävät huoltorajat ylittäviä vikoja.

(43)

Lentoturvallisuuskomitean kokouksessa antamassaan selvityksessä VIM AVIA (VIM AIRLINES) ei osoittanut ottaneensa käyttöön tehokasta turvallisuushallintajärjestelmää, jolla taataan, että toimija pystyy havaitsemaan, arvioimaan, hallinnoimaan ja valvomaan riskejä asianmukaisella tavalla varmistaakseen toimintansa turvallisuuden. VIM AVIA (VIM AIRLINES) ilmoitti lopettaneensa liikennöinnin unioniin 2 päivänä marraskuuta 2011 tehdyn FATAn päätöksen seurauksena.

(44)

Lentoturvallisuuskomitea sai tietää Eurocontrolin esittämien tietojen perusteella, että kaikki kolme lentoliikenteen harjoittajaa – VIM AVIA (VIM AIRLINES), YAKUTIA ja TATARSTAN AIRLINES ovat itse asiassa liikennöineet EU:hun useita lentoja vielä 2 päivän marraskuuta 2011 jälkeen. Lentoturvallisuuskomitealle ilmoitettiin myös, että yksi lentoliikenteen harjoittaja – AERO RENT, jonka lentotoimintaluvan FATA oli peruuttanut, oli liikennöinyt EU:sta lähteviä kaupallisia lentoja peruutuspäätöksen päivän jälkeen.

(45)

Näiden tietojen nojalla komissio joutui pyytämään FATAlta kiireellistä selvitystä saadakseen varmuuden siitä, että venäläisten lentoliikenteen harjoittajien suhteen toteutettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä (lentotoimintalupien peruuttaminen ja toimintarajoitusten asettaminen) noudatettiin tosiasiallisesti.

(46)

Tarkasteltuaan kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toimittamia asiakirjoja ja kuultuaan sen lentoturvallisuuskomiteassa antamia selvityksiä komissio ja lentoturvallisuuskomitea ovat esittäneet epäilyksiä lentoyhtiön VIM AVIA (VIM AIRLINES) valmiuksista jatkaa liikennöintiä Euroopan unioniin, ellei niille toimiteta ja kunnes niille toimitetaan tarvittavat asiakirjatodisteet siitä, että mainittu lentoyhtiö on pannut kokonaisuudessaan täytäntöön korjaavat toimet korjatakseen kestävällä tavalla kaikki puutteet, joita on todettu sekä SAFA-tarkastuksissa että FATAn jatkuvassa valvontatoiminnassa.

(47)

Komissio pyysi 10 päivänä marraskuuta 2011 FATAlta tietoja saadakseen 14 päivään marraskuuta 2011 mennessä varmuuden siitä, että asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien liikennöintiä unioniin on tosiasiallisesti rajoitettu, kunnes ne osoittavat korjanneensa asianmukaisen kestävällä tavalla kaikki puutteet, jotka on todettu sekä SAFA-tarkastuksissa että FATAn jatkuvassa valvontatoiminnassa. FATA toimitti 14 päivänä marraskuuta asiakirjatodisteet, joissa vahvistetaan, että lentoliikenteen harjoittajan VIM AVIA (VIM AIRLINES) liikennöinti on rajoitettua 1 päivään huhtikuuta 2012 asti ja että kyseisten viiden muun venäläisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöinti on rajoitettua, kunnes ne osoittavat FATAlle korjanneensa tosiasiallisesti kaikki SAFA-asematatasotarkastuksissa todetut turvallisuuspuutteet. FATA vahvisti myös toteuttavansa tarvittavat toimet varmistaakseen, että kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joille oli asetettu toimintarajoituksia, noudattivat tosiasiallisesti FATAn päätöksiä.

(48)

FATAn toimittamien asiakirjojen perusteella on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, ettei VIM AVIAn (VIM AIRLINES) suhteen ole tässä vaiheessa tarpeen toteuttaa muita toimenpiteitä. Komissio tarkastelee tämän lentoliikenteen harjoittajan toimintaa uudelleen lentoturvallisuuskomiteassa maaliskuussa 2012.

(49)

Lentoturvallisuuskomitea on ilmoittanut haluavansa jatkaa rakentavaa vuoropuhelua FATAn kanssa kaikista turvallisuuteen vaikuttavista kysymyksistä. Komissio ja lentoturvallisuuskomitea seuraavat tarkasti niiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa, joiden unioniin suuntautuvaa liikennöintiä FATA on rajoittanut, varmistaakseen, että ne aloittavat kyseisen liikennöinnin uudelleen osoitettuaan korjanneensa tosiasiallisesti kaikki EU:ssa suoritetuissa asematasotarkastuksissa havaitut puutteet. Komissio ja lentoturvallisuuskomitea etsivät edelleen pysyvää ratkaisua SAFA-asematasotarkastuksissa todettuihin turvallisuuspuutteisiin järjestämällä lisää teknisiä kuulemisia FATAn kanssa. Siihen saakka jäsenvaltiot tarkastavat edelleen, noudattavatko venäläiset lentoliikenteen harjoittajat tosiasiallisesti asianmukaisia turvallisuusnormeja, ja kohdentavat asematasotarkastukset ensisijaisesti tämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti, ja komissio seuraa tarkasti niiden toteuttamia toimia.

(50)

Tietyille Jordanian hašemiittisessa kuningaskunnassa lentotoimiluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille vuodesta 2010 alkaen tehtyjen SAFA-tarkastusten tulosten analyysin pohjalta komissio käynnisti 1 päivänä syyskuuta 2011 neuvottelut Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan toimivaltaisten siviili-ilmailuviranomaisten (CARC) kanssa saadakseen varmuuden siitä, että SAFA-tarkastuksissa havaitut turvallisuuspuutteet on korjattu kestävästi tai, jos näin ei ole tapahtunut, todettujen turvallisuusriskien lieventämiseksi on toteutettu tarvittavia toimenpiteitä.

(51)

Vastauksessaan 19 päivänä syyskuuta 2011 CARC ei antanut selvää näyttöä siitä, että kyseiset lentoliikenteen harjoittajat ovat tosiasiallisesti toteuttaneet korjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Lisäksi tietojen puute turvallisuuspuutteiden taustalla olevien syiden analysoinnista sekä useiden Jordanian hašemiittisessa kuningaskunnassa lentotoimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien SAFA-tarkastuksissa saamat yhä heikommat tulokset herättivät kysymyksiä maan toimivaltaisten viranomaisten kyvystä valvoa riittävän jatkuvaluonteisesti lentoliikenteen harjoittajia, joille ne ovat myöntäneet lentotoimintaluvan.

(52)

Komissio lähetti lisätietopyyntöjä 6 päivänä lokakuuta 2011 ja kutsui CARCin Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2011 pidettyyn kokoukseen selvittämään edellä mainittuja kysymyksiä. Tässä kokouksessa CARC esitteli joukon syyskuussa 2011 käynnistämiään toimia, joilla pyritään tehostamaan Jordaniassa lentotoimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien valvontaa ja varmistamaan, että Euroopan yhteisön ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelman (SAFA) puitteissa suoritettujen asematasotarkastusten tulokset otetaan asianmukaisesti huomioon jordanialaisten lentoliikenteen harjoittajien valvonnassa, jotta tarkastuksissa havaitut turvallisuuspuutteet korjataan kestävällä tavalla. Kokouksessa ei kuitenkaan pystytty antamaan riittävää selvitystä lentoliikenteen harjoittajan Jordan Aviation turvallisuustasosta.

(53)

Jordan Aviationin osalta SAFA-raporteissa todetaan merkittäviä puutteita Boeing B-767 -tyyppisten ilma-alusten lentokelpoisuuden ja lentotoiminnan hallinnoinnissa. Erityisesti SAFA-tarkastuksessa (16), joka tehtiin Ranskassa B767-tyyppiselle ilma-alukselle, jonka rekisteritunnus on JY-JAG, havaittiin vakavia lentokelpoisuuspuutteita, joiden johdosta ilma-alus jouduttiin siirtämään tyhjänä korjaavia huoltotoimia varten. Kussakin SAFA-tarkastuksessa tehtyjen havaintojen lukumäärä sekä toistuvat turvallisuuspuutteet vuodesta 2010 alkaen ovat merkki vakavasta turvallisuusongelmasta. CARC ja lentoliikenteen harjoittaja Jordan Aviation kutsuttiin antamaan selvityksiä lentoturvallisuuskomitean kokoukseen marraskuussa 2011.

(54)

Ollessaan lentoturvallisuuskomitean kuultavana 9 päivänä marraskuuta 2011 CARC ja Jordan Aviation myönsivät, että neuvotteluista, jotka oli aloitettu komission kanssa EASAn ja jäsenvaltioiden avustuksella, oli hyötyä. Näiden neuvottelujen ansiosta molemmat organisaatiot laativat korjaussuunnitelman, jolla pyritään ratkaisemaan SAFA-tarkastuksissa havaitut turvallisuuspuutteet sekä niiden omissa sisäisissä menettelyissä todetut heikkoudet. Komitea tunnusti toimet, joita oli toteutettu turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi kestävällä tavalla, ja pani merkille CARCin ja Jordan Aviationin sitoumuksen panna kuulemisessa esittämänsä suunnitelmat täytäntöön kokonaisuudessaan.

(55)

Vaikka komitea pani tyytyväisenä merkille kyseisen lentoliikenteen harjoittajan rohkaisevat toimet, se ilmaisi myös olevansa huolissaan Jordan Aviationin tämänhetkisestä kyvystä lieventää turvallisuusriskejä, jotka liittyvät sen Boeing B-767 -tyyppisten ilma-alusten kaupalliseen toimintaan. Ottaen huomioon Jordan Aviationin liikennöimien Boeing B-767 -tyyppisten ilma-alusten asematasotarkastuksissa todetut monet ja toistuvat turvallisuuspuutteet ja kyseisen yhtiön riittämättömät valmiudet panna tähän mennessä täytäntöön aiheellinen korjaus- ja ennaltaehkäisysuunnitelma sekä CARCin kyvyttömyys valvoa riittävällä tavalla kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toimintaa, on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että Jordan Aviation olisi sisällytettävä liitteeseen B ja sen toimintaa olisi rajoitettava siten, ettei sillä olisi oikeutta liikennöidä millään Boeing B-767 -ilma-aluksella. Lentoliikenteen harjoittajan tulisi sallia lentää unioniin muuntyyppisillä lentotoimintalupaansa sisältyvillä ilma-aluksilla, jotka mainitaan liitteessä B.

(56)

Jäsenvaltiot kannustavat komissiota jatkamaan yhteydenpitoa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta varmistetaan, että kyseiset viranomaiset valvovat tosiasiallisesti kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamista ja että kaikkien kyseisten lentoliikenteen harjoittajien toteuttamat korjaavat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Siihen asti jäsenvaltiot tarkastavat edelleen asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti kyseisen lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(57)

Komissio on valmis tukemaan CARCin ja Jordan Aviationin pyrkimyksiä tekemällä arviointikäynnin, johon jäsenvaltiot ja EASA voivat osallistua, todentaakseen Jordan Aviationin turvallisuustason sekä CARCin saavuttaman edistyksen Jordanian hašemiittisessa kuningaskunnassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien valvonnan alalla.

(58)

Komissio käynnisti viralliset neuvottelut Hondurasin toimivaltaisilta viranomaisilta lentotoimiluvan saaneen Rollins Air -lentoyhtiön kanssa, kun Ranskan toimivaltaiset viranomaiset olivat ilmoittaneet päätöksestään olla myöntämättä tälle lentoliikenteen harjoittajalle liikennöintioikeuksia niin kauan kuin teknisen kyselylomakkeen ja lisätietojen, jotka Rollins Air toimitti saadakseen laskeutumisluvan teknisen arvioinnin yhteydessä havaittuja turvallisuuspuutteita ei ole ratkaistu (ns. SAFA-standardiraportti).

(59)

Yhtiötä kehotettiin selventämään seuraavia kysymyksiä ja esittämään kantansa lentoturvallisuuskomitealle 8 päivänä marraskuuta 2011: a) näyttö siitä, että ICAOn säännösten mukainen lentotietojen analysointiohjelma on pantu täytäntöön; b) näyttö siitä, että Ranska ja sen merentakaiset alueet kuuluvat L1011-500-tyyppisen ilma-aluksen, jonka rekisteritunnus on HR-AVN, toiminta-alueeseen, joka on sen toimivaltaisen viranomaisen myöntämän toimintaluvan mukainen; c) näyttö siitä, että aiotulle lennolle osallistuvat lentäjät ovat läpäisseet tarvittavat tarkastuslennot 12 viime kuukauden aikana ja d) että lentoliikenteen harjoittajan ehdottama ohjaamomiehistö täyttää ICAOn hyväksyttävät ikärajat.

(60)

Sekä Rollins Air että Hondurasin toimivaltainen viranomainen (DGAC) jättivät saapumatta lentoturvallisuuskomitean kokoukseen. DGAC valtuutti Hondurasin diplomaattiedustuksen Belgian kuningaskunnassa ilmoittamaan lentoturvallisuuskomitealle 9 päivänä marraskuuta 2011 virallisen kantansa, jonka mukaan DGAC oli aloittanut menettelyn poistaakseen ilma-aluksen HR-AVN Hondurasin kansallisesta rekisteristä eikä Rollins Air saanut enää liikennöidä mainitulla ilma-aluksella. Rollins Air liikennöi kuitenkin useampia tämän tyyppisiä ilma-aluksia, eikä edellä mainittujen seikkojen osalta esitetty lisätietoja.

(61)

Komitea otti huomioon, että Honduras luokitellaan Yhdysvaltain ilmailuhallinnon US IASA -ohjelmassa turvallisuusluokkaan kaksi, mikä tarkoittaa, että Hondurasin toimivaltaisilla viranomaisilla on järjestelmäpuutteita, jotka estävät niitä täyttämästä niiden valvonnassa olevien lentoliikenteen harjoittajien sertifiointia ja valvontaa koskevia velvollisuuksia.

(62)

Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että Rollins Air olisi sisällytettävä liitteeseen A, kunnes saadaan todisteet Ranskan toimivaltaisten viranomaisten antamassa standardiraportissa esitettyjen puutteiden korjaamisesta.

(63)

Kongon tasavallan toimivaltaiset viranomaiset (ANAC) ilmoittivat myöntäneensä 23 päivänä syyskuuta 2011 lentoliikenteen harjoittajalle Equatorial Congo Airlines S.A. uuden lentotoimintaluvan osoittamatta, että tämän lentoliikenteen harjoittajan sertifiointi ja valvonta vastaavat kaikilta osin sovellettavia kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että Equatorial Congo Airlines S.A. olisi niin ikään sisällytettävä liitteeseen A.

(64)

On olemassa todennettua näyttöä siitä, että Kongon demokraattisen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset (AAC) ovat myöntäneet uuden lentotoimintaluvan lentoliikenteen harjoittajalle Stellar Airways, vaikkei ole mitään näyttöä siitä, että kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sertifiointi ja valvonta täyttävät kansainväliset turvallisuusnormit kaikilta osin. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että Stellar Airways olisi niin ikään sisällytettävä liitteeseen A.

(65)

Komissiolle ilmoitettiin, että Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset (CAAP) ovat myöntäneet uuden lentotoimintaluvan lentoliikenteen harjoittajille Aeromajestic ja Interisland Airlines. CAAP ei toimittanut vastausta 26 päivänä lokakuuta 2011 lähetettyyn komission tietopyyntöön, joka koski kyseisten lentoyhtiöiden lupien voimassaoloa, eikä osoittanut myöskään, että niiden sertifiointi ja valvonta vastaavat sovellettavia kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että nämä lentoliikenteen harjoittajat olisi niin ikään sisällytettävä liitteeseen A.

(66)

Komission nimenomaisista pyynnöistä huolimatta sille ei ole toimitettu todisteita siitä, että muut 19 päivänä huhtikuuta 2011 päivitettyyn yhteisön luetteloon sisällytetyt lentoliikenteen harjoittajat ja niiden valvonnasta vastaavat viranomaiset olisivat panneet asianmukaiset korjaussuunnitelmat kaikilta osin täytäntöön. Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että näiden lentoliikenteen harjoittajien toimintakieltoa (liite A) tai toimintarajoituksia (liite B) olisi jatkettava.

(67)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006 seuraavasti:

1.

Korvataan liite A tämän asetuksen liitteessä A olevalla tekstillä.

2.

Korvataan liite B tämän asetuksen liitteessä B olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Joaquín ALMUNIA

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  EUVL L 104, 20.4.2011, s. 10.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 273/2010, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010, johdanto-osan 55–58 kappale (EUVL L 84, 31.3.2010, s. 30).

(6)  Asetuksen (EY) N:o 590/2010, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2010, johdanto-osan 24–30 kappale (EUVL L 170, 6.7.2010, s. 9).

(7)  EASAn standardointitarkastus AIR.AL.06.2011, kuusi laiminlyöntiä ratkaisematta, viitteet AL#10418(d), 10419(d), 10423(c), 10426(c), 10427(d), 10428(d).

(8)  EASAn standardointitarkastus OPS.AL.06.2011, neljä laiminlyöntiä ratkaisematta, viitteet: F3(d) – koulutusohjelmat, F4(d) – tarkastuskäsikirja, F7(d) – valtion turvallisuusohjelma, F9(d) – jatkuva valvonta.

(9)  Komission asetus (EY) N:o 273/2010, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010 (EUVL L 84, 31.3.2010, s. 25), ks. etenkin 59–68 kohta.

(10)  DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, CAA-UK-2010-0993.

(11)  AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010-102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010-958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, CAA-UK-2011-185, CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, CAA-UK-2011-398, CAA-UK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, DGAC/F-2010-2518, DGAC/F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, DGAC/F-2011-608, DGAC/F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, DGAC/F-2011-1370, DGAC/F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534, LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003.

(12)  DGAC/F-2011-1811.

(13)  DGAC/F-2011-2145.

(14)  Komission asetus (EY) N:o 2042/2003 (EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1).

(15)  SDAT-2011-0058; ENAC-IT-2011-0027; ENAC-IT-2011-0180; SCCA-2010-0002; GDCA-2010-0028; AESA-E-2010-0922; CAAHUN-2011-0023; ENAC-IT-2011-0510; AESA-E-2010-0690; ENAC-IT-2010-0649; LBA/D-2011-0594; CAA-NL-2011-0143; DGAC/F-2011-2145; ENAC-IT-2010-0796; CAA-NL-2011-0141; SCCA-2011-0009; CAA-N-2011-0013; ENAC-IT-2011-0020; ENAC-IT-2011-0103; GDCA-2011-0029; SAFA-BUL-2011-0064; SAFA-DGAC/F-2011-0445; SAFA-BUL-2011-0015; HCAAGR-2011-0039; ENAC-IT-2011-0092; LBA/D-2010-1312; BUL-2010- 0105; SCCA-2010-0008; CAA-SR-2011-0044; HCAAGR-2010-0397; DGAC/F-2010-2689; HCAAGR-2010-0414

(16)  DGAC/F-2011-269.


LIITE A

LUETTELO TÄYDELLISESSÄ TOIMINTAKIELLOSSA YHTEISÖSSÄ OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) tai toimiluvan numero

ICAO-tunnus

Lento liikenteen harjoittajan kotivaltio

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghanan tasavalta

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ei tiedossa

VRB

Ruandan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Afganistanin viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Afganistanin islamilainen tasavalta

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanin islamilainen tasavalta

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistanin islamilainen tasavalta

PAMIR AIRLINES

Ei tiedossa

PIR

Afganistanin islamilainen tasavalta

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistanin islamilainen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Angolan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää TAAG Angola Airlinesia, mukaan luettuina:

 

 

Angolan tasavalta

AEROJET

AO 008-01/11

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolan tasavalta

AIR GICANGO

009

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolan tasavalta

AIR NAVE

017

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

DIEXIM

007

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

FLY540

AO 004-01 FLYA

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolan tasavalta

HELIANG

010

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

MAVEWA

016

Ei tiedossa

Angolan tasavalta

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Beninin viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Beninin tasavalta

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninin tasavalta

AFRICA AIRWAYS

Ei tiedossa

AFF

Beninin tasavalta

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ei sovelleta

Beninin tasavalta

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninin tasavalta

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninin tasavalta

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninin tasavalta

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninin tasavalta

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon tasavallan viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Kongon tasavalta

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongon tasavalta

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongon tasavalta

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Ei tiedossa

Kongon tasavalta

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Ei tiedossa

Kongon tasavalta

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ei tiedossa

Kongon tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Kongon demokraatti-nen tasavalta

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongon demokraatti-nen tasavalta

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongon demokraatti-nen tasavalta

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Kongon demokraatti-nen tasavalta

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongon demokraatti-nen tasavalta

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongon demokraatti-nen tasavalta

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongon demokraatti-nen tasavalta

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerin lupa (ordonnance 78/205)

LCG

Kongon demokraatti-nen tasavalta

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongon demokraatti-nen tasavalta

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Ei tiedossa

Kongon demokraatti-nen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Djiboutin viranomaisilta, mukaan luettuna:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ei tiedossa

DAO

Djibouti

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Päivän-tasaajan Guinea

CRONOS AIRLINES

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ei tiedossa

CEL

Päiväntasaajan Guinea

EGAMS

Ei tiedossa

EGM

Päiväntasaajan Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Päiväntasaajan Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

ei sovelleta

Päiväntasaajan Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Päiväntasaajan Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

ei sovelleta

Päiväntasaajan Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Indonesian viranomaisilta, Garuda Indonesiaa, Airfast Indonesiaa, Mandala Airlinesia, Ekspres Transportasi Antarbenuaa, Indonesia Air Asiaa ja Metro Bataviaa lukuun ottamatta, mukaan luettuina:

 

 

Indonesian tasavalta

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

ASCO NUSA AIR

135-022

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesian tasavalta

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonesian tasavalta

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesian tasavalta

EASTINDO

135-038

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonesian tasavalta

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

KAL STAR

121-037

KLS

Indonesian tasavalta

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesian tasavalta

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonesian tasavalta

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonesian tasavalta

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonesian tasavalta

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonesian tasavalta

MIMIKA AIR

135-007

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

NYAMAN AIR

135-042

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesian tasavalta

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesian tasavalta

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonesian tasavalta

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

SKY AVIATION

135-044

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

SMAC

135-015

SMC

Indonesian tasavalta

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesian tasavalta

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonesian tasavalta

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesian tasavalta

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesian tasavalta

UNINDO

135-040

Ei tiedossa

Indonesian tasavalta

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonesian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kazakstanin viranomaisilta, lukuun ottamatta Air Astanaa, mukaan luettuina:

 

 

Kazakstanin tasavalta

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Kazakstanin tasavalta

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Kazakstanin tasavalta

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Kazakstanin tasavalta

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Kazakstanin tasavalta

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazakstanin tasavalta

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazakstanin tasavalta

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kazakstanin tasavalta

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Kazakstanin tasavalta

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Kazakstanin tasavalta

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Kazakstanin tasavalta

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Kazakstanin tasavalta

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Kazakstanin tasavalta

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Kazakstanin tasavalta

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Kazakstanin tasavalta

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Kazakstanin tasavalta

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazakstanin tasavalta

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Kazakstanin tasavalta

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazakstanin tasavalta

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazakstanin tasavalta

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kazakstanin tasavalta

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Kazakstanin tasavalta

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Kazakstanin tasavalta

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Kazakstanin tasavalta

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Kazakstanin tasavalta

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Kazakstanin tasavalta

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Kazakstanin tasavalta

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Kazakstanin tasavalta

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Kazakstanin tasavalta

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Kazakstanin tasavalta

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Kazakstanin tasavalta

SCAT

AK-0420-10

VSV

Kazakstanin tasavalta

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Kazakstanin tasavalta

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Kazakstanin tasavalta

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Kazakstanin tasavalta

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kazakstanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kirgisian viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Kirgisian tasavalta

AIR MANAS

17

MBB

Kirgisian tasavalta

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgisian tasavalta

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgisian tasavalta

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgisian tasavalta

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgisian tasavalta

DAMES

20

DAM

Kirgisian tasavalta

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgisian tasavalta

ITEK AIR

04

IKA

Kirgisian tasavalta

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgisian tasavalta

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgisian tasavalta

KYRGYZSTAN AIRLINE

Ei tiedossa

KGA

Kirgisian tasavalta

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgisian tasavalta

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgisian tasavalta

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgisian tasavalta

VALOR AIR

07

VAC

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta

 

 

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Gabonin tasavallan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä Gabon Airlinesia, Afrijetia ja SN2AG:tä, mukaan luettuina:

 

 

Gabonin tasavalta

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Ei tiedossa

Gabonin tasavalta

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonin tasavalta

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonin tasavalta

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonin tasavalta

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonin tasavalta

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonin tasavalta

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Ei tiedossa

Gabonin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Mauritanian tasavallan viranomaisilta, mukaan luettuna:

 

 

Mauritanian tasavalta

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Mauritanian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Mosambikin tasavallan viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Mosambikin tasavalta

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republic of Mozambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 of 2010

MXE

Mosambikin tasavalta

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 of 2010

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

HELICOPTEROS CAPITAL

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

CFA MOZAMBIQUE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

UNIQUE AIR CHARTER

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

SAFARI AIR

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

ETA AIR CHARTER LDA

04/2010

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

EMILIO AIR CHARTER LDA

05/2010

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

CFM-TTA SA

07/2010

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

AERO-SERVICOS SARL

08/2010

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

VR CROPSPRAYERS LDA

06/2010

Ei tiedossa

Mosambikin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Filippiinien viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Filippiinien tasavalta

AEROMAJESTIC

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Filippiinien tasavalta

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

BEACON

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Filippiinien tasavalta

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

CM AERO

4AN2000001

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

CORPORATE AIR

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

HUMA CORPORATION

2009014

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

INTERISLAND

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Filippiinien tasavalta

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Filippiinien tasavalta

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Filippiinien tasavalta

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Filippiinien tasavalta

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Filippiinien tasavalta

WORLD AVIATION, CORP.

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

YOKOTA AVIATION, INC.

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

ZENITH AIR, INC.

2009012

Ei tiedossa

Filippiinien tasavalta

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Filippiinien tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta São Tomén ja Príncipen viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Ei tiedossa

São Tomé ja Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé ja Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé ja Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ei tiedossa

São Tomé ja Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé ja Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ei tiedossa

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé ja Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ei tiedossa

São Tomé ja Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé ja Príncipe

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ei tiedossa

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ei tiedossa

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ei tiedossa

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ei tiedossa

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ei tiedossa

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sudanin viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Sudanin tasavalta

SUDAN AIRWAYS

Ei tiedossa

SUD

Sudanin tasavalta

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Sudanin tasavalta

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Sudanin tasavalta

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Sudanin tasavalta

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Sudanin tasavalta

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Sudanin tasavalta

ALMAJARA AVIATION

Ei tiedossa

MJA

Sudanin tasavalta

BADER AIRLINES

035

BDR

Sudanin tasavalta

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Sudanin tasavalta

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Sudanin tasavalta

GREEN FLAG AVIATION

017

Unkown

Sudanin tasavalta

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Sudanin tasavalta

NOVA AIRLINES

001

NOV

Sudanin tasavalta

TARCO AIRLINES

056

Ei tiedossa

Sudanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Swazimaan viranomaisilta, mukaan luettuna:

 

 

Swazimaa

SWAZILAND AIRLINK

Ei tiedossa

SZL

Swazimaa

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sambian viranomaisilta, mukaan luettuna:

 

 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA EU:SSA RAJOITETAAN  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Ilma-alustyyppi

Rekisteritunnus ja, jos saatavilla, sarjanumero

Rekisteröintivaltio

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Koko kalusto, paitsi: 2 TU 204 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 2 Falcon 50 -ilma-alusta, 2 Falcon 900 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonin tasavalta

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Koko kalusto, paitsi: 2 B-767-ilma-alusta, 4 B-757-ilma-alusta, 10 A319/320/321-ilma-alusta, 5 Fokker 50 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Alankomaiden kuningaskunta)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ghanan tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 2 DC8-63F-ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: 9G-TOP ja 9G-RAC

Ghanan tasavalta

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Koko kalusto, paitsi: 2 Boeing B-737-300 -ilma-alusta, 2 ATR 72-500 -ilma-alusta, 1 ATR 42-500 -ilma-alus, 1 ATR 42-320 -ilma-alus ja 3 DHC 6-300 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Madagaskarin tasavalta

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi: LET 410 UVP

Koko kalusto, paitsi: D6-CAM (851336)

Komorit

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 1 Boeing B-767-200 -ilma-alus

Koko kalusto, paitsi: TR-LHP

Gabonin tasavalta

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iranin islamilainen tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 14 A-300 -ilma-alusta, 8 A-310 -ilma-alusta, 1 B-737 -ilma-alus

Koko kalusto, paitsi:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

Iranin islamilainen tasavalta

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordanian hašemiittinen kuningaskunta

Koko kalusto, paitsi: 8 Boeing B-737 -ilma-alusta, 2 Airbus A-310 -ilma-alusta, 1 Airbus A-320 -ilma-alus

Koko kalusto, paitsi:

 

JY-JAB

 

JY-JAD

 

JY-JAN

 

JY-JAO

 

JY-JAX

 

JY-JAY

 

JY-JAP

 

JY-JAQ

 

JY-JAV

 

JY-JAH

 

JY-JAC

Jordanian hašemiittinen kuningaskunta

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 1 Challenger CL-601 -ilma-alus, 1 HS-125-800-ilma-alus

Koko kalusto, paitsi: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonin tasavalta; Etelä-Afrikan tasavalta

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolan tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 5 Boeing B-777 -ilma-alusta ja 4 Boeing B-737-700 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolan tasavalta


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

(2)  Afrijet saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(3)  Air Astana saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(4)  Gabon Airlines saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(5)  Iran Air saa liikennöidä Euroopan unioniin tietyillä ilma-aluksilla asetuksen (EU) N:o 590/2010 (EUVL L 170, 6.7.2010, s. 15) johdanto-osan 69 kappaleessa vahvistetuin edellytyksin.


22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1198/2011,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

51,9

MA

47,0

MK

57,4

TR

86,5

ZZ

60,7

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

143,8

ZZ

123,1

0709 90 70

MA

51,8

TR

145,1

ZZ

98,5

0805 20 10

MA

90,5

ZA

65,5

ZZ

78,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,8

IL

74,8

JM

134,1

MA

53,5

TR

79,0

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

70,1

0805 50 10

TR

57,0

ZA

43,5

ZZ

50,3

0808 10 80

CA

110,8

CL

90,0

MK

41,0

NZ

65,3

TR

95,1

US

111,2

ZA

108,7

ZZ

88,9

0808 20 50

AR

43,9

CN

90,1

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

73,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1199/2011,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2011,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/12 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1166/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUVL L 297, 16.11.2011, s. 59.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 22 päivästä marraskuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

41,78

0,00

1701 11 90 (1)

41,78

2,37

1701 12 10 (1)

41,78

0,00

1701 12 90 (1)

41,78

2,07

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/44


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2011,

TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta

(EKP/2011/19)

(2011/749/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6, 17, 22 ja 23 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 26 päivänä huhtikuuta 2007 annetut suuntaviivat EKP/2007/2 (1), ja erityisesti niiden 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivoja EKP/2007/2 on muutettu Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta 14 päivänä lokakuuta 2011 annetuilla suuntaviivoilla EKP/2011/15 (2) siten, että 1) ”vakaussyyt” on lisätty niihin kriteereihin, joiden perusteella TARGET2-järjestelmään liittymistä koskeva hakemus on hylättävä ja osallistujan osallistuminen TARGET2-järjestelmään tai sen mahdollisuus saada päivänsisäistä luottoa on keskeytettävä, rajoitettava tai lopetettava; ja b) on huomioitu TARGET2-osallistujia koskevat uudet vaatimukset, jotka liittyvät perussopimuksen 75 artiklan ja 215 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin hallinnollisiin ja rajoittaviin toimenpiteisiin.

(2)

Näin ollen olisi tarpeen muuttaa TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn päätöksen EKP/2007/7 (3) liite siten, että tietyt suuntaviivoissa EKP/2011/15 olevat seikat sisällytettäisiin TARGET2-ECB-osajärjestelmän sääntöihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

TARGET2-ECB-osajärjestelmän sääntöjen muuttaminen

Muutetaan päätöksen EKP/2007/7 liite, joka sisältää TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöt, tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä marraskuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 279, 26.10.2011, s. 5.

(3)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.


LIITE

Muutetaan päätöksen EKP/2007/7 liite seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa seuraavat määritelmät:

”—

”payee”, except where used in Article 33, means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

”payer”, except where used in Article 33, means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,”.

2)

Korvataan 6 artiklan 4 kohdan c alakohta seuraavasti

”c)

in the ECB’s assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, would jeopardise the ECB’s performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.”.

3)

Korvataan 28 artiklan 2 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB’s assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, which would jeopardise the ECB’s performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence;

f)

the ECB suspends, limits or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.”.

4)

Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko ”Data protection, prevention of money laundering and related issues” otsikolla ”Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues”;

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union, including with respect to notification and/or obtaining consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

a)

when the ECB is the payment service provider of a participant that is a payer:

i)

the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent; and

ii)

the participant shall not enter any credit transfer order into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;

b)

when the ECB is a payment service provider of a participant that is a payee, the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms ”payment service provider”, ”payer” and ”payee” shall have the meanings given to them in the applicable administrative or restrictive measures.”.


SUOSITUKSET

22.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/46


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2011,

EU:n laajuisen eCall-palvelun tukemisesta sähköisissä viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvojen hätäpuhelujen (’eCalls’) välittämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/750/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhtenäisen Euroopan hätänumeron käyttöön ottamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyssä neuvoston päätöksessä 91/396/ETY (1) vaaditaan jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että numero 112 otetaan käyttöön yleisissä puhelinverkoissa yhtenäisenä eurooppalaisena hätänumerona.

(2)

Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (2) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätänumeroon 112 soitettuihin puheluihin vastataan ja puhelut välitetään asianmukaisesti ja että kaikki loppukäyttäjät voivat soittaa maksutta hätänumeroon 112.

(3)

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/40/EU (3) sisältyy yhtenä ensisijaisena toimena yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-palvelun yhtenäinen tarjoaminen. Tällaisen yhdenmukaistetun palvelun käyttöönotto kaikissa ajoneuvoissa Euroopan unionissa voi merkittävästi vähentää liikennekuolemia ja lieventää onnettomuuksista aiheutuvien loukkaantumisten seurauksia.

(4)

Kaikkien jäsenvaltioiden kannalta on tärkeää kehittää yhteisiä teknisiä ratkaisuja ja käytäntöjä hätäpuhelupalvelujen tarjoamiselle. Yhteisiä teknisiä ratkaisuja tulisi kehittää eurooppalaisten standardointielinten kautta, jotta voidaan helpottaa eCall-palvelun käyttöönottoa, varmistaa palvelun yhteentoimivuus ja jatkuvuus EU:n laajuisesti ja alentaa EU:lle koituvia toteuttamiskustannuksia.

(5)

Euroopan laajuinen yhdenmukaistettu ratkaisu varmistaisi yhteentoimivuuden, kun äänipuhelu ja ajoneuvon eCall-järjestelmän tuottamat vähimmäistiedot välitetään hätäkeskukseen, mukaan lukien onnettomuuden tarkka paikka ja aika. Yhdenmukaistettu ratkaisu varmistaisi myös eCall-palvelun jatkuvuuden kaikissa Euroopan maissa. Euroopassa on runsaasti rajat ylittävää liikennettä, minkä vuoksi yhteinen tiedonsiirtoyhteyskäytäntö on käynyt yhä tarpeellisemmaksi tietojen ohjaamiseksi hätäkeskuksiin ja hätäpalveluihin siten, että vältetään väärinkäsitykset ja välitettyjen tietojen väärät tulkinnat.

(6)

EU:n laajuisen yhteentoimivan eCall-palvelun tehokas toteuttaminen edellyttää, että äänipuhelu sekä ajoneuvoon asennetun järjestelmän tuottamat vähimmäistiedot onnettomuudesta välitetään automaattisesti asianmukaiseen hätäkeskukseen, joka voi vastaanottaa ja käyttää annettuja sijaintitietoja.

(7)

Järjestelyt tietojen välittämiseksi matkaviestinverkko-operaattoreilta hätäkeskuksille tulisi kehittää avoimesti ja syrjimättömästi, ottaen tarvittaessa huomioon kustannusnäkökohdat.

(8)

Yhdenmukainen Euroopan laajuinen ratkaisu voi varmistaa yhteentoimivuuden myös kehittyneissä eCall-sovelluksissa, joilla voidaan antaa lisätietoja esimerkiksi törmäystunnistimen indikaattoriarvoista, kuljetettujen vaarallisen tavaroiden tyypistä tai ajoneuvossa olevien henkilöiden lukumäärästä.

(9)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (4) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY (5) (’sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä’) vaaditaan yleisesti, että henkilöiden yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa kunnioitetaan täydellisesti ja että tätä varten on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Siinä kuitenkin sallitaan, että hätäpalvelut voivat käyttää sijaintitietoja ilman käyttäjän lupaa. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että käytössä on avoimia menettelyjä, joilla yleisen viestintäverkon ja/tai -palvelun tarjoaja voi ohittaa sijaintitietojen käsittelyä koskevan käyttäjän suostumuksen puuttumisen liittymäkohtaisesti, hätäpuheluja käsitteleville organisaatioille, jotka jäsenvaltiot ovat sellaisiksi tunnustaneet.

(10)

eCall-palvelun suunnittelussa noudatetaan 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tekemiä suosituksia, jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 julkaistuun eCall-aloitteen vaikutuksia tietosuojaan ja yksityisyyteen koskevaan valmisteluasiakirjaan. Näiden suositusten mukaan eCall-laitteilla varustetut ajoneuvot eivät saisi olla jäljitettävissä normaalissa toimintatilassa, ja eCall-laitteen lähettämiin vähimmäistietoihin tulisi sisältyä hätäpuhelujen asianmukaisen käsittelyn edellyttämät vähimmäistiedot.

(11)

Tämä suositus jättää jäsenvaltioille mahdollisuuden suunnitella eCall-toimintavalmiusorganisaatio pelastusinfrastruktuureihinsa parhaiten soveltuvalla tavalla.

(12)

Euroopan unionin pelastuspalvelun alan toimintaohjelmaan sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä yhdistämään pelastuspalvelutavoitteita unionin muuhun politiikkaan ja toimintaan sekä varmistamaan ohjelman yhdenmukaisuus unionin muiden toimien kanssa. Tämä oikeuttaa komission toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on lisätä pelastuspalveluorganisaatioiden valmiusastetta jäsenvaltioissa parantamalla niiden kykyä toimia hätätapauksissa sekä parantamalla tekniikoita ja menetelmiä, jotka liittyvät hätätapausten hoitamiseen ja niiden jälkeen välittömästi toteutettaviin toimiin. Tähän voi sisältyä eCall-tietojen käsittely ja käyttö hätäkeskuksissa ja hätäpalveluissa.

(13)

Jotta eCall-palvelun toteuttaminen onnistuisi koko unionissa, on ratkaistava toteuttamista koskevia kysymyksiä ja koordinoitava uusien järjestelmien käyttöönoton aikatauluja. Komission helmikuussa 2009 perustama eurooppalainen eCall-täytäntöönpanofoorumi on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jonka puitteissa sidosryhmät ovat voineet keskustella ja sopia yhdenmukaistetun ja nopean toteutuksen periaatteista.

(14)

Tämän suosituksen tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuva vuoropuhelu matkaviestinverkko-operaattoreiden, palveluntarjoajien ja viranomaisten, kuten hätäpalveluviranomaisten, välillä on olennaisen tärkeää.

(15)

Ratkaisumallien ja teknologioiden jatkuvan kehittymisen vuoksi jäsenvaltioita kannustetaan edistämään ja tukemaan palvelujen kehittämistä hätäavun antamiseksi esimerkiksi matkailijoille ja vaarallisten aineiden maantiekuljetusten harjoittajille, ja tukemaan yhteisten rajapintaeritelmien kehittämistä ja toteuttamista tällaisten palvelujen Euroopan laajuisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava seuraavia yhdenmukaistettuja ehtoja ja periaatteita, kun hätäkeskuksiin tehdään hätäpuheluja joko manuaalisesti tai automaattisesti ajoneuvossa sijaitsevan telemaattisen päätelaitteen avulla käyttäen eurooppalaista hätänumeroa 112.

2.

Tässä suosituksessa tarkoitetaan

a)

’hätäpalvelulla’ palvelua, jäsenvaltion sellaiseksi tunnustamana, joka antaa välitöntä ja pikaista apua tilanteissa, joissa on olemassa välitön hengen- tai loukkaantumisen vaara, vaara yksilön tai yleisön terveydelle tai turvallisuudelle, yksityiselle tai julkiselle omaisuudelle tai ympäristölle, rajoittumatta kuitenkaan näihin tilanteisiin;

b)

’hätäkeskuksella’ fyysistä paikkaa, jossa hätäpuheluja otetaan ensimmäisenä vastaan viranomaisen vastuulla tai hallituksen hyväksymän yksityisen organisaation vastuulla; ’sopivin hätäkeskus’ on se, jonka viranomaiset ovat etukäteen määritelleet vastaamaan tietyltä alueelta tulevista tai tietyntyyppisistä hätäpuheluista (esim. eCall-puheluista);

c)

’eCall-puhelulla’ ajoneuvosta numeroon 112 tulevaa hätäpuhelua, joka tehdään joko automaattisesti, kun ajoneuvoon asennetut anturit laukeavat, tai manuaalisesti ja joka lähettää langattomien matkaviestinverkkojen kautta standardoidut vähimmäistiedot ja avaa äänikanavan ajoneuvossa olevien henkilöiden ja sopivimman hätäkeskuksen välillä;

d)

’hätäpalvelun luokka -arvolla’ matkaviestimestä lähtevissä hätäpuheluissa käytettävää 8-bittistä arvoa, joka ilmaisee hätäpuhelun tyypin (1-Poliisi, 2-Ambulanssi, 3-Palokunta, 4-Merivartiosto, 5-Vuoristopelastus, 6-Manuaalisesti avattu eCall, 7-Automaattisesti avattu eCall, 8-tyhjä), kuten standardin ETSI TS 124.008 taulukossa 10.5.135d esitetään;

e)

’eCall-ilmaisimella’ tai ’eCall-lipulla’ eCall-puheluille standardin ETSI TS 124.008 mukaisesti annettua ’hätäpalvelun luokka -arvoa’ (eli 6-Manuaalisesti avattu eCall ja 7-Automaattisesti avattu eCall), jonka avulla voidaan erottaa toisistaan matkaviestimistä tulevat 112-puhelut ja ajoneuvoissa olevista päätelaitteista tulevat 112-puhelut sekä manuaalisesti ja automaattisesti käynnistetyt eCall-puhelut;

f)

’vähimmäistiedoilla’ tietoja, jotka on lähetettävä hätäkeskukseen standardin EN 15722 mukaisesti; ja

g)

’matkaviestinverkko-operaattorilla’ yleisen langattoman matkaviestinverkon tarjoajaa.

3.

Jäsenvaltioiden olisi laadittava eCall-puhelujen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt alueellaan toimiville yleisen matkaviestinverkon operaattoreille. Sääntöjen olisi oltava täysin direktiiveissä 95/46/EY ja 2002/58/EY vahvistettujen tietosuojasäännösten mukaisia. Niissä olisi myös määriteltävä sopivin hätäkeskus, johon eCall-puhelut voidaan ohjata.

4.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että matkaviestinverkko-operaattorit ottavat käyttöön järjestelmän ’eCall-ilmaisimen’ käyttämiseksi verkoissaan. Tämä olisi toteutettava 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

5.

Matkaviestinverkko-operaattoreiden olisi käsiteltävä eCall-puhelua samalla tavoin kuin mitä tahansa eurooppalaiseen hätänumeroon 112 tulevaa puhelua.

6.

Jäsenvaltioiden olisi vaadittava kansallisia viranomaisiaan raportoimaan komissiolle tämän suosituksen noudattamiseksi toteutetuista toimenpiteistä sekä siitä, missä määrin matkaviestinverkko-operaattorit ovat ottaneet käyttöön järjestelmän ’eCall-ilmaisimen’ käyttämiseksi verkoissaan, vuoden 2012 maaliskuun loppuun mennessä, jotta komissio voisi tehdä tilannekatsauksen ja ottaa siinä huomioon hätäkeskusten uudet vaatimukset.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 217, 6.8.1991, s. 31.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.