ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.302.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
19. marraskuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen voimaantulosta

1

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehdyn Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen voimaantulosta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1183/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 521/2008 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1184/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa ja IV, EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb, IIIc sekä osa-alueilla 22–32

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1185/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella V sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1186/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n ja Norjan vesillä alueella IV linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolella

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1187/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä alueella IIIa sekä EU:n vesillä osa-alueilla 22–32

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1188/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, EU:n vesillä alueella IIa sekä siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1189/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 2010/24/EU tiettyjä säännöksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1190/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, asetusten (EY) N:o 1730/2006 ja (EY) N:o 1138/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen bentsoehapon (VevoVitall) hyväksynnän haltijan nimen osalta ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1191/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1192/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen voimaantulosta

Brysselissä 17. toukokuuta 2011 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen (1) voimaantulon edellyttämät menettelyt on saatu päätökseen 21. lokakuuta 2011. Näin ollen sopimus tulee voimaan 1. joulukuuta 2011 sen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 297, 16.11.2011, s. 3.


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/2


Ilmoitus Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehdyn Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen voimaantulosta

Brysselissä 17. toukokuuta 2011 allekirjoitetun Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehdyn Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen (1) voimaantulon edellyttämät menettelyt on saatu päätökseen 21. lokakuuta 2011. Näin ollen sopimus tulee voimaan 1. joulukuuta 2011 sen 3 artiklan mukaisesti.


(1)  EUVL L 297, 16.11.2011, s. 49.


ASETUKSET

19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1183/2011,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2011,

polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 521/2008 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 187 ja 188 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen, jäljempänä ’polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, perustivat neuvoston asetuksen (EY) N:o 521/2008 (2) nojalla 30 päivänä toukokuuta 2008 sen perustajaosakkaat eli eurooppalaisen polttokenno- ja vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-aloitteen teollisuusryhmittymä Aisbl, jäljempänä ’teollisuusryhmittymä’, ja komissio.

(2)

Tutkimusryhmittymästä tuli polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakas 14 päivänä heinäkuuta 2008. Kyseinen ryhmittymä osallistuu polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tavoitteisiin sekä taloudellisesti että luontoissuorituksina. Ottaen huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen erityinen koostumus sekä sen säännöt ja sen toimintojen luonne, tavoitteet ja kohteet tutkimusryhmittymän jäsenet voivat hyötyä saavutetuista tuloksista samassa määrin kuin teollisuusryhmittymän jäsenet. Sen vuoksi on perusteltua, että sekä teollisuusryhmittymän että tutkimusryhmittymän luontoissuoritukset voidaan ottaa huomioon määritettäessä rahoitusosuuksien vastaavuutta.

(3)

Tutkimusryhmittymästä on tullut polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakas, ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista katsoa, että tutkimusorganisaatioiden (kuten korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten) luontoissuoritukset vastaavat unionin rahoitusosuutta asetuksen (EY) N:o 521/2008 liitteenä olevan polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen yhteisöjärjestyksen, jäljempänä ’yhtiöjärjestys’, mukaisesti.

(4)

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys on ollut toiminnassa yli kaksi vuotta, minä aikana on saatettu päätökseen koko toimintasykli eli ehdotuspyyntöjen julkaiseminen, ehdotusten arviointi, rahoitusneuvottelut ja avustussopimusten tekeminen. Tältä ajalta saadut kokemukset osoittavat, että enimmäisrahoitustasoja on yhteisyrityksen hankkeissa täytynyt madaltaa merkittävästi kaikkien osallistujien kohdalla. Tämän vuoksi yhteisyrityksen toimiin osallistuminen on jäänyt merkittävästi alkuperäisiä odotuksia alhaisemmaksi.

(5)

Hallintoneuvosto on yhtiöjärjestyksen mukaisesti hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 521/2008 muutokset.

(6)

Sen kautta, että kaikkien toimiin osallistuvien oikeussubjektien luontoissuoritukset otetaan huomioon määritettäessä rahoitusosuuksien vastaavuutta, tunnustettaisiin tutkimusryhmittymän jäsenyys ja voitaisiin parantaa rahoitustasoja noudattaen kuitenkin edelleen vastaavuuden perusperiaatetta sekä tarvetta soveltaa oikeudenmukaisia ja tasapainoisia rahoitusvähennyksiä erityyppisiin osallistujiin.

(7)

Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen kolmen jäsenen olisi vastattava sen ohjelmatoimiston, jäljempänä ’ohjelmatoimisto’, juoksevista menoista. On asianmukaista edellyttää, että kaikilla polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen jäsenillä on sama maksuaikataulu.

(8)

Komissiolle olisi jätettävä tietty liikkumavara toimenpiteissä, joita toteutetaan vastaavuuden jäädessä vajaaksi.

(9)

Tällä hetkellä rahoitustaso määritetään saatujen ehdotusten kunkin arvioinnin jälkeen. Jotta rahoituksen saajat voisivat arvioida mahdollisen rahoituksen laajuuden, olisi oltava mahdollista määrittää vähimmäisrahoitustaso yksittäisiä ehdotuspyyntöjä varten.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 521/2008 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 521/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Polttokenno- ja vety -yhteisyrityksellä voi olla omat sisäiset tarkastusvalmiudet.”.

2)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 521/2008 liitteessä olevan 12 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämä muutosasetus ei vaikuta polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa tekemistä avustussopimuksista ja muista sopimuksista johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Erityisesti se ei vaikuta niissä määritettyihin enimmäisrahoitustasoihin.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen liitteessä olevaa 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan kuitenkin 14 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SAWICKI


(1)  Lausunto annettu 13. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 521/2008 liitteessä oleva polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen yhteisöjärjestys seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

varmistaa, että sen osuus polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varoista toimitetaan tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti etukäteen käteisenä siten, että se kattaa 50 prosenttia yhteisyrityksen juoksevista menoista ja että se siirretään yhteisyrityksen talousarvioon sovituissa erissä,

varmistaa, että teollisuuden osuus polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen rahoittaman tutkimus- ja teknologiankehittämistoiminnan toteuttamiseksi vastaa yhdessä muiden rahoituksen saajien osuuksien kanssa vähintään unionin rahoitusosuutta”.

b)

Korvataan 3 kohdan toisen alakohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

varmistaa, että sen tämän osuus polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varoista toimitetaan tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti etukäteen käteisenä siten, että se kattaa 1/12:n yhteisyrityksen juoksevista menoista ja että se siirretään yhteisyrityksen talousarvioon sovituissa erissä.”.

2)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen operatiiviset menot katetaan unionin rahoitusosuudella ja toimintaan osallistuvien oikeussubjektien luontoissuorituksilla. Osallistuvien oikeussubjektien rahoitusosuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus.

Tuloja käsitellään päätöksessä N:o 1982/2006/EY esitettyjen osallistumissääntöjen mukaisesti.

Tätä kohtaa sovelletaan päivästä, jona tutkimusryhmittymästä tuli polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakas.”.

b)

Korvataan 7 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos arvio osoittaa, ettei osallistuvilta oikeussubjekteilta saatujen luontoissuoritusten määrä ole riittävän suuri, komissio voi pienentää omaa osuuttaan seuraavana vuonna.

Jos käy ilmi, ettei osallistuvilta oikeussubjekteilta saatujen luontoissuoritusten määrä ole riittävän suuri kahtena perättäisenä vuonna, komissio voi ehdottaa neuvostolle polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopettamista.”.

3)

Lisätään 15 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Hallintoneuvosto voi päättää määrittää vähimmäisrahoitustason kullekin osallistujaluokalle yksittäisessä ehdotuspyynnössä.”.


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/6


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1184/2011,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2011,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa ja IV, EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb, IIIc sekä osa-alueilla 22–32

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

73/T&Q

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

POK/2A34.

Laji

Seiti (Pollachius virens)

Alue

Alueet IIIa ja IV, EU:n vedet alueilla IIa, IIIb ja IIIc sekä osa-alueilla 22–32

Päivämäärä

31.10.2011


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1185/2011,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2011,

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella V sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

72/T&Q

Jäsenvaltio

Portugali

Kanta

RED/51214D

Laji

Punasimppu (syvien vesien pelaginen laji) - (Sebastes spp.)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueella V sekä kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

Päivämäärä

24.10.2011


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/10


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1186/2011,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2011,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n ja Norjan vesillä alueella IV linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

75/T&Q

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

HER/4AB.

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

EU:n ja Norjan vedet alueella IV linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolella

Päivämäärä

23.10.2011


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1187/2011,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2011,

Tanskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä alueella IIIa sekä EU:n vesillä osa-alueilla 22–32

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

70/T&Q

Jäsenvaltio

Tanska

Kanta

(LIN/3A/BCD)

Laji

Molva (Molva molva)

Alue

IIIa sekä EU:n vedet osa-alueilla 22–32

Päivämäärä

17.10.2011


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1188/2011,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2011,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, EU:n vesillä alueella IIa sekä siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

74/T&Q

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

COD/2A3AX4

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Alue IV, EU:n vedet alueella IIa sekä se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

Päivämäärä

31.10.2011


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1189/2011,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2011,

keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 2010/24/EU tiettyjä säännöksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 16 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/24/EU (1) ja erityisesti sen 26 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2010/24/EU muutettiin merkittävällä tavalla neuvoston direktiivissä 2008/55/EY (2) säädetyt keskinäistä virka-apua veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä koskevat säännöt ja määriteltiin uudelleen mainitussa direktiivissä säädetty komission täytäntöönpanovalta. Sen vuoksi on aiheellista korvata komission antamat voimassa olevat täytäntöönpanosäännöt uudella täytäntöönpanoasetuksella.

(2)

Jotta nopea tiedonvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä voitaisiin varmistaa, yksityiskohtaisia sääntöjä olisi annettava pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja virka-apua pyytävän viranomaisen välistä viestintää koskevista käytännön järjestelyistä ja määräajoista.

(3)

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi on aiheellista eritellä, että asiakirjojen toimittaminen sähköisesti ei vaikuta niiden pätevyyteen.

(4)

Jotta voitaisiin olla varmoja, että postitse toimitetut asiakirjat on lähettänyt toimivaltainen viranomainen, on aiheellista antaa erityissääntöjä tällaisesta tiedonvaihtotavasta.

(5)

Jotta varmistettaisiin, että asianmukaiset tiedot toimitetaan, olisi vahvistettava mallit tiedoksiantopyyntöön liitettävälle vakiolomakkeelle ja täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavalle asiakirjalle.

(6)

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi on aiheellista ilmaista nimenomaisesti, millainen oikeudellinen vaikutus on tiedoksiannoilla, jotka pyynnön vastaanottava jäsenvaltio esittää virka-apua pyytävän jäsenvaltion pyynnöstä.

(7)

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi on myös aiheellista eritellä, että täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavan yhdenmukaisen asiakirjan tiedoksi antaminen tai toimittaminen ei vaikuta millään tavalla täytäntöönpanon mahdollistavan alkuperäisen asiakirjan tiedoksi antamisen aiheuttamiin seurauksiin ja että täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava tarkistettu asiakirja ei vaikuta millään tavalla alkuperäiseen saatavaan eikä täytäntöönpanon mahdollistavaan alkuperäiseen asiakirjaan.

(8)

Keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 2008/55/EY eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 1179/2008 (3) olisi kumottava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään direktiivin 2010/24/EU 5 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan, 10 artiklan, 12 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdan, 15 artiklan, 16 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien perittävien määrien muuntamista ja siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä tavat, joilla viranomaisten välinen tiedonvaihto voidaan toteuttaa.

2 artikla

1.   Kaikki direktiivin 5 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan, 10 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan mukaiset tieto-, tiedoksianto-, perintä- ja turvaamistoimenpidepyynnöt, jäljempänä ’virka-apupyynnöt’, ja kaikki näihin pyyntöihin liitettävät välineet, lomakkeet ja muut asiakirjat sekä näihin pyyntöihin liittyen toimitettavat muut tiedot on lähetettävä CCN-verkkoa käyttäen, jollei tämä ole teknisistä syistä mahdotonta.

2.   Sähköisessä muodossa toimitettavilla asiakirjoilla tai niiden tulosteilla katsotaan olevan sama oikeudellinen vaikutus kuin postitse toimitettavilla asiakirjoilla.

3.   Jos pyyntöä ei voida toimittaa CCN-verkkoa käyttäen, se on toimitettava postitse. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

pyynnössä on oltava virka-apua pyytävän viranomaisen virkamiehen, joka on asianmukaisesti valtuutettu esittämään tällaisen pyynnön, allekirjoitus;

b)

virka-apua pyytävän viranomaisen asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen on allekirjoitettava direktiivin 2010/24/EU 8 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tiedoksiantopyyntöön liitettävä vakiomuotoinen lomake, jäljempänä ’yhdenmukainen tiedoksiantolomake’, tai mainitun direktiivin 12 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava asiakirja;

c)

jos pyyntöön on liitetty jäljennös muusta asiakirjasta kuin yhdenmukaisesta tiedoksiantolomakkeesta tai täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavasta yhdenmukaisesta asiakirjasta, virka-apua pyytävän viranomaisen on todennettava, että tämä jäljennös vastaa alkuperäistä asiakirjaa, merkitsemällä kyseiseen jäljennökseen sijaintijäsenvaltionsa virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä ilmaisu ”oikeaksi todennettu jäljennös” sekä todentavan virkamiehen nimi ja todentamisen päivämäärä.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I vahvistetun mallin mukaista yhdenmukaista tiedoksiantolomaketta ja tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun mallin mukaista täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavaa asiakirjaa.

4.   Kun yhdenmukainen tiedoksiantolomake tai täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava yhdenmukainen asiakirja toimitetaan sähköisesti, niiden rakennetta ja asemointia voidaan mukauttaa sähköisen viestintäjärjestelmän vaatimuksiin toimivaltaisten viranomaisten välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi, edellyttäen että niissä olevat tiedot eivät olennaisesti eroa liitteissä I ja II vahvistetuista malleista.

3 artikla

1.   Virka-apua pyytävä viranomainen voi esittää virka-apupyynnön yhdestä tai useammasta saatavasta, jos ne voidaan periä yhdeltä ja samalta henkilöltä.

2.   Tieto-, perintä- ja turvaamistoimenpidepyyntö voi liittyä seuraaviin henkilöihin:

a)

päävelallinen tai yhteisvelallinen;

b)

henkilö, joka on muutoin kuin (yhteis)velallisena vastuussa veron, maksun tai muun toimenpiteen maksun suorituksesta tai niihin liittyvien saatavien suorituksesta virka-apua pyytävän viranomaisen sijaintijäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

c)

kuka tahansa kolmas osapuoli, jolla on hallussaan jonkin a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön varoja tai joka on velkaa jollekin a tai b alakohdassa tarkoitetulle henkilölle.

4 artikla

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava direktiivin 2010/24/EU 5 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan, 10 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiedot ja muut seikat virka-apua pyytävälle viranomaiselle pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä taikka jollakin muulla kielellä, josta sovitaan virka-apua pyytävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen kesken.

5 artikla

Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy käsittelemästä virka-apupyyntöä, sen on annettava virka-apua pyytävälle viranomaiselle tiedoksi kieltäytymisensä syyt ja eriteltävä, mihin direktiivin 2010/24/EU säännöksiin kieltäytyminen perustuu. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava tällainen tiedoksianto välittömästi päätöksen tehtyään ja joka tapauksessa yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottokuittauksen päivämäärästä.

6 artikla

Kaikissa tieto-, perintä- ja turvaamistoimenpidepyynnöissä on ilmoitettava, onko samanlainen pyyntö osoitettu jollekin muulle viranomaiselle.

II   LUKU

TIETOPYYNNÖT

7 artikla

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on kuitattava tietopyyntö vastaanotetuksi mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän kalenteripäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Kun pyynnön vastaanottava viranomainen vastaanottaa pyynnön, sen on tarpeen mukaan pyydettävä tarvittavia lisätietoja virka-apua pyytävältä viranomaiselta. Virka-apua pyytävän viranomaisen on toimitettava kaikki tavanomaisesti käytettävissään olevat tarvittavat lisätiedot.

8 artikla

1.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot virka-apua pyytävälle viranomaiselle sitä mukaa kuin ne saadaan.

2.   Jos tapauksen erityispiirteiden vuoksi kaikkia tai joitakin pyydettyjä tietoja ei voida saada kohtuullisen ajan kuluessa, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava asia tiedoksi virka-apua pyytävälle viranomaiselle ja ilmoitettava syyt siihen.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on joka tapauksessa ilmoitettava virka-apua pyytävälle viranomaiselle kuuden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottokuittauksen päivämäärästä tulokset tutkimuksista, jotka se on tehnyt pyydettyjen tietojen hankkimiseksi.

Virka-apua pyytävä viranomainen voi pyynnön vastaanottavalta viranomaiselta saamiensa tietojen perusteella pyytää pyynnön vastaanottavaa viranomaista jatkamaan tutkimuksiaan. Tällainen pyyntö on esitettävä kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tekemien tutkimusten tuloksia koskevan tiedoksiannon vastaanottamisesta, ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on käsiteltävä pyyntöä alkuperäiseen pyyntöön sovellettavien säännösten mukaisesti.

9 artikla

Virka-apua pyytävä viranomainen voi milloin tahansa peruuttaa tietopyynnön, jonka se on lähettänyt pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle. Peruuttamista koskeva päätös on toimitettava pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle.

III   LUKU

TIEDOKSIANTOPYYNNÖT

10 artikla

1.   Kaikkiin tiedoksiantopyyntöihin on sisällyttävä alkuperäiskappale tai oikeaksi todennettu jäljennös kaikista asiakirjoista, joiden tiedoksi antamista pyydetään.

Virka-apua pyytävän viranomaisen on täydennettävä direktiivin 2010/24/EU 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla pyyntöön liitettävä yhdenmukainen tiedoksiantolomake tai tämä on tehtävä kyseisen viranomaisen vastuulla. Siinä on annettava vastaanottajalle tiedot asiakirjoista, joista tiedoksiantopyyntö on esitetty.

2.   Yhdenmukaisessa tiedoksiantolomakkeessa mainittaviin tietoihin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

saatavan määrä on mainittava, jos se on jo vahvistettu;

b)

määräaika, johon mennessä tiedoksianto on toteutettava, voidaan asettaa ilmoittamalla päivämäärä, jota ennen virka-apua pyytävä viranomainen aikoo toteuttaa tiedoksiannon.

11 artikla

Tiedoksiantopyyntö voidaan esittää kenestä tahansa direktiivin 2010/24/EU 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetusta henkilöstä, jonka on virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti saatava tiedot kaikista itseään koskevista asiakirjoista.

12 artikla

1.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on kuitattava tiedoksiantopyyntö vastaanotetuksi mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän kalenteripäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toteutettava tiedoksiantopyynnön vastaanotettuaan tarvittavat toimenpiteet tiedoksiannon toteuttamiseksi sijaintijäsenvaltiossaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarvittaessa pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyydettävä virka-apua pyytävää viranomaista antamaan lisätietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiedoksiantopyynnössä ilmoitetun tiedoksiannon määräpäivän noudattamista.

Virka-apua pyytävän viranomaisen on toimitettava kaikki tavanomaisesti käytettävissään olevat lisätiedot.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava virka-apua pyytävälle viranomaiselle tiedoksiannon päivämäärä heti, kun tiedoksianto on toteutettu, todentamalla oikeaksi virka-apua pyytävälle viranomaiselle palautetussa pyyntölomakkeessa oleva tiedoksianto.

13 artikla

1.   Tiedoksiannolla, jonka pyynnön vastaanottava jäsenvaltio on esittänyt voimassa olevien kansallisten lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten käytänteidensä mukaisesti, katsotaan olevan sama vaikutus virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa kuin jos sen olisi esittänyt virka-apua pyytävä jäsenvaltio itse voimassa olevien kansallisten lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten käytänteidensä mukaisesti.

2.   Useammantyyppistä veroa, maksua tai muuta toimenpidettä koskevan asiakirjan tiedoksianto on katsottava päteväksi, jos sen esittää pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion viranomainen, joka on toimivaltainen vähintään yhden tiedoksi annettavassa asiakirjassa mainitun veron, maksun tai muun toimenpiteen osalta, edellyttäen että tämä sallitaan pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.

14 artikla

Pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi tiedoksi antamista varten käyttää 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhdenmukaista tiedoksiantolomaketta, joka on laadittu sen virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

IV   LUKU

PERINTÄ- TAI TURVAAMISTOIMENPIDEPYYNNÖT

15 artikla

Perintä- ja turvaamistoimenpidepyyntöihin on sisällyttävä ilmoitus siitä, että direktiivissä 2010/24/ETY säädetyt edellytykset keskinäistä virka-apua koskevan menettelyn aloittamiselle ovat täyttyneet.

16 artikla

1.   Virka-apua pyytävän viranomaisen on täytettävä tai sen vastuulla on täytettävä täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava yhdenmukainen asiakirja, joka liitetään perintä- tai turvaamistoimenpidepyyntöön, täytäntöönpanon virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa mahdollistavan alkuperäisen asiakirjan perusteella.

Direktiivin 2010/24/EU 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut hallinnolliset rangaistusmaksut, sakot, maksut ja lisämaksut sekä mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut korot ja kulut, joita voidaan virka-apua pyytävän jäsenvaltion voimassa olevien sääntöjen mukaisesti periä täytäntöönpanon mahdollistavan alkuperäisen asiakirjan päivästä alkaen perintäpyynnön lähettämispäivää edeltävään päivään asti, voidaan lisätä täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavaan asiakirjaan.

2.   Useista saatavista ja useista henkilöistä voidaan laatia yksi täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava yhdenmukainen asiakirja, joka vastaa täytäntöönpanon virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa mahdollistavaa alkuperäistä asiakirjaa.

3.   Jos useiden saatavien täytäntöönpanon virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa mahdollistavat alkuperäiset asiakirjat on jo korvattu kaikkien näiden saatavien täytäntöönpanon kyseisessä jäsenvaltiossa mahdollistavalla yhteisellä asiakirjalla, täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava yhdenmukainen asiakirja voi perustua täytäntöönpanon virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa mahdollistaviin alkuperäisiin asiakirjoihin tai kyseiseen yhteiseen asiakirjaan, johon on yhdistetty nämä virka-apua pyytävän jäsenvaltion alkuperäiset asiakirjat.

4.   Perintäpyyntöjen kohteena olevien saatavien täytäntöön panemiseksi pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi käyttää täytäntöönpanon kyseisessä jäsenvaltiossa mahdollistavaa yhdenmukaista asiakirjaa, joka on laadittu sen virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

17 artikla

Perintä- tai turvaamistoimenpidepyynnön vastaanottaja ei voi vaatia täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavan yhdenmukaisen asiakirjan tiedoksi antamisen tai toimittamisen perusteella, että saatavan tai täytäntöönpanon mahdollistavan alkuperäisen asiakirjan valitusmääräaikaa pidennetään tai että se aloitetaan uudelleen, jos nämä on annettu pätevästi tiedoksi.

18 artikla

1.   Jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion valuutta on eri kuin virka-apua pyytävän jäsenvaltion valuutta, virka-apua pyytävän viranomaisen on ilmaistava perittävän saatavan määrä molempina valuuttoina.

2.   Perintää koskevassa virka-avussa on käytettävä viimeisintä pyynnön lähettämispäivää edeltävää valuuttakurssia, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 artikla

1.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän kalenteripäivän kuluessa perintä- tai turvaamistoimenpidepyynnön vastaanottamisesta kuitattava pyyntö vastaanotetuksi.

2.   Pyynnön vastaanottava viranomainen voi tarvittaessa pyytää virka-apua pyytävää viranomaista antamaan lisätietoja tai laatimaan täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistavan yhdenmukaisen asiakirjan. Virka-apua pyytävän viranomaisen on annettava kaikki tavanomaisesti käytettävissään olevat tarvittavat lisätiedot.

20 artikla

1.   Kun tapauksen erityispiirteiden vuoksi saatavaa ei voida periä tai se voidaan periä vain osittain tai kun turvaamistoimenpiteitä ei voida toteuttaa kohtuullisen ajan kuluessa, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava asia tiedoksi virka-apua pyytävälle viranomaiselle ja ilmoitettava syyt siihen.

Virka-apua pyytävä viranomainen voi pyynnön vastaanottavalta viranomaiselta saatavien tietojen perusteella pyytää, että pyynnön vastaanottava viranomainen aloittaa uudelleen perintä- tai turvaamistoimenpidemenettelyn. Tällainen pyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kyseisen menettelyn tuloksia koskevan tiedoksiannon vastaanottamisesta, ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on käsiteltävä pyyntö alkuperäiseen pyyntöön sovellettavien säännösten mukaisesti.

2.   Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottokuittauksen päivämäärästä pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava virka-apua pyytävälle viranomaiselle perintä- tai turvaamistoimenpidemenettelyn edistymisestä tai sen tulokset.

21 artikla

1.   Virka-apua pyytävän viranomaisen on annettava pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle tiedoksi kaikki saatavasta tai sen täytäntöönpanon mahdollistavasta asiakirjasta tehtyä valitusta koskevat toimet, jotka on toteutettu virka-apua pyytävän viranomaisen jäsenvaltiossa, heti kun virka-apua pyytävälle viranomaiselle on ilmoitettu tällaisista toimista.

2.   Jos direktiivin 2010/24/ETY 14 artiklan 4 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan nojalla pyydetyt turvaamistoimenpiteet tai perintä ovat pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten käytänteiden vastaisia, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava asiasta virka-apua pyytävälle viranomaiselle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa yhden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta.

3.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava virka-apua pyytävälle viranomaiselle tiedoksi kaikki toimet, jotka on pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettu perittyjen määrien korvaamiseksi tai korvausten maksamiseksi sellaisten saatavien perinnässä, joista on valitettu direktiivin 2010/24/ETY 14 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan nojalla, heti kun pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle on ilmoitettu tällaisista toimista.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on otettava mahdollisuuksien mukaan virka-apua pyytävä viranomainen mukaan menettelyihin, joilla korvattava määrä ja maksettava korvaus suoritetaan. Virka-apua pyytävän viranomaisen on siirrettävä pyynnön vastaanottavan viranomaisen perustellusta pyynnöstä korvattavat määrät ja maksettava korvaus kahden kuukauden kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta.

22 artikla

1.   Jos perintä- tai turvaamistoimenpidepyynnöstä tulee aiheeton saatavan maksamisen, pyynnön peruuttamisen tai muun syyn vuoksi, virka-apua pyytävän viranomaisen on ilmoitettava siitä välittömästi pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle, jotta tämä voi keskeyttää mahdollisesti toteuttamansa toimet.

2.   Kun perintä- tai turvaamistoimenpidepyynnön kohteena olevan saatavan määrää mukautetaan direktiivin 2010/24/EU 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen elimen päätöksellä, virka-apua pyytävän viranomaisen on ilmoitettava päätöksestä pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle ja jos kyseessä on perintäpyyntö, toimitettava pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava tarkistettu yhdenmukainen asiakirja. Virka-apua pyytävän viranomaisen on laadittava tai sen vastuulla on laadittava täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava tarkistettu yhdenmukainen asiakirja saatavan määrää mukauttavan päätöksen perusteella.

3.   Täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollistava tarkistettu yhdenmukainen asiakirja ei vaikuta millään tavalla mahdollisuuteen valittaa alkuperäisestä saatavasta, täytäntöönpanon virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa mahdollistavasta alkuperäisestä asiakirjasta tai edellisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä.

4.   Jos 2 kohdassa tarkoitettu mukautus johtaa saatavan määrän alenemiseen, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on jatkettava perintää tai turvaamistoimenpiteitä koskevia toimenpiteitään, mutta kyseinen toimenpide on rajoitettava maksamatta olevaan määrään.

Jos silloin, kun pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle on ilmoitettu saatavan määrän alenemisesta, se on jo perinyt vielä maksamatta olevaa määrää suuremman määrän, mutta 23 artiklassa tarkoitettua siirtomenettelyä ei ole vielä aloitettu, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on maksettava takaisin liikaa maksettu määrä siihen oikeutetulle henkilölle.

5.   Jos 2 kohdassa tarkoitettu mukautus johtaa saatavan määrän lisääntymiseen, virka-apua pyytävä viranomainen voi esittää pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle perintää tai turvaamistoimenpiteitä koskevan lisäpyynnön.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on käsiteltävä kyseinen lisäpyyntö mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti virka-apua pyytävän viranomaisen alkuperäisen pyynnön kanssa. Jos aloitetun menettelyn edistymisen vuoksi lisäpyynnön ja alkuperäisen pyynnön yhdistäminen ei ole mahdollista, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on noudatettava lisäpyyntöä ainoastaan, jos siinä tarkoitettu määrä on vähintään direktiivin 2010/24/EU 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määrän suuruinen.

6.   Virka-apua pyytävän viranomaisen on käytettävä alkuperäisessä pyynnössään käytettyä valuuttakurssia muuntaakseen 2 kohdassa tarkoitetusta mukautuksesta johtuvan saatavan määrän pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion valuutaksi.

23 artikla

1.   Virka-apua pyytävälle viranomaiselle direktiivin 2010/24/EU 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetettävät määrät on siirrettävä virka-apua pyytävälle viranomaiselle pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion valuuttana.

Perittyjen määrien siirto on tehtävä kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona perintä suoritettiin.

Jos kuitenkin pyynnön vastaanottavan viranomaisen soveltamista perintätoimenpiteistä valitetaan syystä, joka ei kuulu virka-apua pyytävän viranomaiseen vastuuseen, pyynnön vastaanottava viranomainen voi odottaa virka-apua pyytävän jäsenvaltion saatavaan liittyvien perittävien määrien siirtämistä siihen saakka, kun valitus on ratkaistu, jos seuraavat edellytykset täyttyvät yhtäaikaisesti:

a)

pyynnön vastaanottava viranomainen pitää todennäköisenä, että valituksen tulos on myönteinen asianomaiselle osapuolelle; ja

b)

virka-apua pyytävä viranomainen ei ole ilmoittanut korvaavansa jo siirrettyjä määriä, jos kyseisen valituksen tulos on myönteinen asianomaiselle osapuolelle.

Jos virka-apua pyytävä viranomainen on ilmoittanut suorittavansa kolmannen alakohdan b alakohdan mukaisen korvauksen, sen on palautettava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion jo siirtämät perityt määrät yhden kuukauden kuluessa korvauspyynnön vastaanottamisesta. Mahdolliset muut korvaukset joutuu tässä tapauksessa maksamaan pyynnön vastaanottava viranomainen yksin.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia eri järjestelyistä direktiivin 2010/24/EU 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti sovellettavaa vähimmäismäärää pienempien määrien siirtämiseksi.

24 artikla

Lukuun ottamatta pyynnön vastaanottavan viranomaisen direktiivin 2010/24/EU 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna korkona mahdollisesti perimiä määriä, saatava on katsottava perityksi sen suuruisena, jona määrä on peritty pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion kansallisena valuuttana ilmaistuna tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valuuttakurssia käyttäen.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1179/2008.

26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 84, 31.3.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 150, 10.6.2008, s. 28.

(3)  EUVL L 319, 29.11.2008, s. 21.


LIITE I

Yhdenmukainen tiedoksiantolomake, jossa on tietoja tiedoksi annetuista asiakirjoista (toimitetaan tiedoksiannon vastaanottajalle)  (1)

Tämä asiakirja toimitetaan virka-apua antavan jäsenvaltion ([virka-apua antavan jäsenvaltion nimi]) toimivaltaisen viranomaisen tiedoksi antamien asiakirjojen liitteenä.

Tiedoksianto koskee virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) toimivaltaisten viranomaisten asiakirjoja, joita on pyydetty tiedoksi annettaviksi virka-apuna neuvoston direktiivin 2010/24/EU 8 artiklan nojalla.

A.   TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN YKSILÖINTITIEDOT

1.

Nimi:

2.

Osoite:

3.

Syntymäaika:

4.

Syntymäpaikka:

B.   TIEDOKSIANNON TARKOITUS

1.

Tämän tiedoksiannon tarkoitus on

tiedottaa tiedoksiannon vastaanottajalle asiakirjoista, joihin tämä tiedoksiantoa täydentävä asiakirja on liitetty.

keskeyttää tiedoksi annettavissa asiakirjoissa mainittujen saatavien vanhentumisaika.

ilmoittaa tiedoksiannon vastaanottajalle tämän velvollisuudesta maksaa kohdassa C mainitut määrät.

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että maksulaiminlyöntitilanteessa viranomaiset voivat ryhtyä täytäntöönpano- ja/tai turvaamistoimenpiteisiin saatavan perinnän varmistamiseksi. Tämä voi aiheuttaa ylimääräisiä kuluja maksettavaksenne.

Olette tämän tiedoksiannon vastaanottaja, koska teidän katsotaan olevan

päävelallinen.

yhteisvelallinen.

henkilö, joka on muutoin kuin (yhteis)velallisena vastuussa veron, maksun tai muun toimenpiteen maksusta tai muista niihin liittyvistä saatavista virka-apua pyytävän valtion lainsäädännön mukaisesti.

henkilö, jolla on päävelalliselle tai yhteisvelalliselle kuuluvaa omaisuutta hallussaan tai velkaa kyseisille tahoille.

kolmas osapuoli, johon täytäntöönpanotoimenpiteillä voi olla vaikutusta.

(Seuraava kohta tulee näkyviin, jos tiedoksiannon vastaanottaja on henkilö, jolla on päävelalliselle tai yhteisvelalliselle kuuluvaa omaisuutta hallussaan tai velkaa kyseisille tahoille, tai kolmas osapuoli, johon täytäntöönpanotoimenpiteillä voi olla vaikutusta: tiedoksi annetut asiakirjat koskevat vero- tai maksusaatavia, joiden suorittamisesta ovat vastuussa seuraavat henkilöt: [nimi ja osoite (tunnettu tai oletettu)]).

2.

Virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) viranomainen pyytää virka-apua antavan jäsenvaltion ([virka-apua antavan jäsenvaltion nimi]) viranomaista toimittamaan tiedoksiannon ennen [pvm.]. Huomatkaa, että tämä päivämäärä ei liity mihinkään vanhentumisaikaan.

C.   TIEDOKSI ANNETTAVIEN ASIAKIRJOJEN YKSILÖINTITIEDOT

1.

Viitenumero:

Syntyajankohta:

2.

Tiedoksi annettavan asiakirjan luonne:

Maksuunpano

Maksumääräys

Hallinnollista valitusta koskeva päätös

Muu hallinnollinen asiakirja:

Tuomio/päätös:

Muu oikeudellinen asiakirja

3.

Perittävänä olevien saatavien nimi (virka-apua pyytävän jäsenvaltion kielellä):

4.

Perittävänä olevien saatavien luonne:

 a)

tulli

 b)

arvonlisävero

 c)

valmistevero

 d)

tulo- ja varallisuusvero

 e)

vakuutusmaksuvero

 f)

perintö- ja lahjavero

 g)

kiinteästä omaisuudesta kannettava kansallinen vero ja maksu, lukuun ottamatta edellä mainittuja veroja ja maksuja

 h)

kuljetusvälineen käyttöön tai omistukseen perustuva kansallinen vero tai maksu

 i)

muu virka-apua pyytävän valtion kantama tai sen puolesta kannettu vero tai maksu

 j)

virka-apua pyytävän valtion alueellisen tai hallinnollisen tahon kantama tai sen puolesta kannettu vero tai maksu, lukuun ottamatta paikallisviranomaisen kantamia veroja ja maksuja

 k)

paikallisviranomaisen kantama tai sen puolesta kannettu vero tai maksu

 l)

muu veroperusteinen saatava

 m)

hyvitys, interventio tai muu toimenpide, joka kuuluu Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kokonais- tai osittaisrahoitusjärjestelmään, mukaan lukien näiden toimien yhteydessä perittävä määrä, sekä sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn mukainen maksu.

5.

Perittävänä olevan saatavan määrä virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) valuuttana:

Pääoma:

Hallinnolliset rangaistusmaksut ja sakot:

Korko [pvm.] asti laskettuna:

Kulut [pvm.] asti laskettuna:

Maksut todistuksista ja vastaavista asiakirjoista, jotka laaditaan kohdassa 3 mainittua saatavaa koskeviin hallinnollisiin menettelyihin liittyen:

Saatavan kokonaismäärä:

6.

Kohdassa 5 mainittu määrä tulee maksaa

ennen:

[lukumäärä] kalenteripäivän kuluessa tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä lukien.

ilman aiheetonta viivytystä.

Maksun vastaanottaja:

Maksuviite:

7.

Voitte antaa vastineenne tiedoksi annettuihin asiakirjoihin.

Vastine on annettava viimeistään:

Vastineen antamiselle varattu määräaika:

Viranomainen, jolle vastine voidaan toimittaa:

8.

Valitusmahdollisuus

Saatavaa tai tiedoksi annettuja asiakirjoja koskevalle valitukselle varattu määräaika on jo päättynyt.

Viimeinen valituspvm.:

Valitusmääräaika:

Viranomainen, jolle valitus on toimitettava:

Pyydämme huomioimaan ystävällisesti, että erimielisyydet koskien saatavaa ja/tai täytäntöönpanoasiakirjaa tms. asiakirjaa, joka on toimitettu virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) viranomaisessa, kuuluvat kyseisen valtion toimivaltaan ja käsitellään sen toimivaltaisessa viranomaisessa direktiivin 2010/24/EU 14 artiklan mukaisesti.

Tällainen erimielisyys ratkaistaan virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) menettely- ja kielisäännösten mukaisesti.

Huomioikaa, että perintä voi alkaa ennen kuin valitusaika on kulunut umpeen.

9.

Virasto, joka on vastuussa mukaan liitetyistä asiakirjoista:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Kieli, jolla virastoon voi ottaa yhteyttä:

10.

Lisätietoja

tiedoksi annetuista asiakirjoista

ja/tai mahdollisuudesta valittaa maksuvelvollisuudesta

voi saada

vastuuvirastosta, joka mainitaan kohdan C alakohdassa 9.

seuraavasta virastosta:


(1)  Kursiivilla merkittyjä kohtia ei ole pakko täyttää.


LIITE II

Täytäntöönpanon virka-apua antavassa jäsenvaltiossa mahdollistava yhdenmukainen asiakirja  (1)

   YHDENMUKAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA (NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/24/EU)

Antopvm.:

   TARKISTETTU YHDENMUKAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA (NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/24/EU)

Alkuperäisen täytäntöönpanoasiakirjan antopvm.:

Tarkistuksen pvm.:

Tarkistuksen syy:  tuomio/päätös: [tuomioistuimen nimi]  hallinnollinen päätös, annettu [pvm.]

Viitenumero:

Virka-apua pyytävä EU:n jäsenvaltio, jossa asiakirja on laadittu:

Kukin EU:n jäsenvaltio voi pyytää virka-apua toiselta jäsenvaltiolta 16 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/24/EU 2 artiklassa tarkoitettujen maksamattomien saataviensa perimiseksi.

Virka-apua antavan jäsenvaltion perintätoimenpiteet perustuvat

direktiivin 12 artiklan mukaiseen yhdenmukaiseen täytäntöönpanoasiakirjaan.

direktiivin 15 artiklan mukaiseen tarkistettuun yhdenmukaiseen täytäntöönpanoasiakirjaan (direktiivin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen elimen tekemän päätöksen huomioon ottamiseksi).

Tämä on [tarkistettu] yhdenmukainen täytäntöönpanoasiakirja, joka koskee jäljempänä mainittuja saatavia, joita ei ole maksettu virka-apua pyytävässä jäsenvaltiossa ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]). Saatavien perustana oleva alkuperäinen täytäntöönpanoasiakirja on annettu tiedoksi virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) kansallisten säännösten mukaisesti.

Direktiivin 2010/24/EU 14 artiklan mukaisesti saatavia koskevat erimielisyydet kuuluvat kaikilta osin virka-apua pyytävän jäsenvaltion ([virka-apua pyytävän jäsenvaltion nimi]) toimivaltaisen viranomaisen ratkaistaviin asioihin. Valitus on toimitettava edellä mainitulle viranomaiselle kyseisen jäsenvaltion menettely- ja kielisäännöksiä noudattaen.

SAATAVIEN JA ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN YKSILÖINTITIEDOT

SAATAVAN YKSILÖINTITIEDOT

1.

Viite:

2.

Saatavan luonne:

 a)

tulli

 b)

arvonlisävero

 c)

valmistevero

 d)

tulo- tai varallisuusvero

 e)

vakuutusmaksuvero

 f)

perintö- ja lahjavero

 g)

kiinteästä omaisuudesta kannettava kansallinen vero tai maksu, lukuun ottamatta edellä mainittuja veroja ja maksuja

 h)

kuljetusvälineen käyttöön tai omistukseen perustuva kansallinen vero tai maksu

 i)

muu virka-apua pyytävän valtion kantama tai sen puolesta kannettu vero tai maksu

 j)

virka-apua pyytävän valtion alueellisen tai hallinnollisen tahon kantama tai sen puolesta kannettu vero tai maksu, lukuun ottamatta paikallisviranomaisen kantamia veroja ja maksuja

 k)

paikallisviranomaisen kantama tai sen puolesta kannettu vero tai maksu

 l)

muu veroperusteinen saatava

 m)

hyvitys, interventio tai muu toimenpide, joka kuuluu Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kokonais- tai osittaisrahoitusjärjestelmään, mukaan lukien tämän toimenpiteen yhteydessä perittävä määrä, sekä sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn mukainen maksu.

3.

Asianomaisen veron/maksun nimi:

4.

Asianomainen ajanjakso tai pvm.:

5.

Saatavan toteamispäivä:

6.

Päivä, jona täytäntöönpano tulee mahdolliseksi:

7.

(Alun perin suorittamattoman – Edelleen suorittamattoman) saatavan määrä:

pääoma:

hallinnolliset rangaistusmaksut ja sakot:

korko laskettuna perintäpyynnön lähettämistä edeltävään päivään asti:

kulut laskettuna perintäpyynnön lähettämistä edeltävään päivään asti:

maksut todistuksista ja vastaavista asiakirjoista, jotka on annettu asianomaista veroa/maksua koskeviin hallinnollisiin menettelyihin liittyen:

saatavan kokonaismäärä:

8.

Päivä, jona alkuperäinen täytäntöönpanoasiakirja on annettu tiedoksi virka-apua pyytävässä valtiossa ([virka-apua pyytävän valtion nimi]):

9.

Saatavan määräämisestä vastaava virasto (nimi, osoite ja muut yhteystiedot):

10.

Lisätietoja saatavasta tai maksuvelvoitteen kiistämisestä voi saada

kohdassa 9 mainitusta virastosta, joka vastaa saatavan määräämisestä.

virastosta, joka vastaa yhdenmukaisesta täytäntöönpanoasiakirjasta (nimi, osoite ja muut yhteystiedot):

KANSALLISEN TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJAN MUKAISTEN HENKILÖIDEN YKSILÖINTITIEDOT

1.

Nimi:

2.

Osoite:

3.

Maksuvelvollisuuden aiheuttaja:

päävelallinen

yhteisvelallinen

henkilö, joka on muutoin kuin (yhteis)velallisena vastuussa veron, maksun tai muun toimenpiteen maksusta tai muista niihin liittyvistä saatavista


(1)  Kursiivilla merkittyjä kohtia ei ole pakko täyttää.


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1190/2011,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2011,

asetusten (EY) N:o 1730/2006 ja (EY) N:o 1138/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen bentsoehapon (VevoVitall) hyväksynnän haltijan nimen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV on jättänyt asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaiset hakemukset, joissa se pyytää hyväksynnän haltijan nimen muuttamista bentsoehapon (VevoVitall) hyväksymisestä rehun lisäaineena 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1730/2006 (2) ja bentsoehapon (VevoVitall) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena 1 päivänä lokakuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1138/2007 (3) osalta.

(2)

Hakija väittää, että 26 päivästä toukokuuta 2011 lähtien DSM Special Products BV -yritys on muutettu Emerald Kalama Chemical BV -yritykseksi, joka omistaa nyt kyseisen lisäaineen markkinoille saattamista koskevat oikeudet. Hakija on esittänyt asiakirjoja väitteidensä tueksi.

(3)

Ehdotettu hyväksynnän ehtojen muutos on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen eikä edellytä kyseessä olevan lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(4)

Jotta hakija voisi käyttää markkinoille saattamista koskevia oikeuksiaan nimellä Emerald Kalama Chemical BV, hyväksynnän ehtoja on muutettava.

(5)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1730/2006 ja (EY) N:o 1138/2007 olisi muutettava.

(6)

Koska hyväksynnän edellytysten muuttaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1730/2006 liitteessä olevassa sarakkeessa 2 sanat ”DSM Special Products” sanoilla ”Emerald Kalama Chemical BV”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1138/2007 liitteessä olevassa sarakkeessa 2 sanat ”DSM Special Products” sanoilla ”Emerald Kalama Chemical BV”.

3 artikla

Olemassa olevia varastoja, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää 9 päivänä kesäkuuta 2012 asti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 9.

(3)  EUVL L 256, 2.10.2007, s. 8.


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1191/2011,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 192 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 479/2010 (2) 2 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittaman noudettuna lähettäjältä -hinnan on liityttävä myynteihin, jotka on laskutettu viitekaudella.

(2)

Vaikka laskut ovatkin luotettavia virallisia kirjanpitoasiakirjoja, hintatietojen lähteiden rajoittaminen yksinomaan laskuihin saattaa estää jäsenvaltioita käyttämästä muita saatavilla olevia luotettavia hintatietolähteitä. Tuotteesta riippuen nämä muut käytettävissä olevat lähteet voivat kuvastaa valitsevaa markkinatilannetta paremmin. Sen vuoksi olisi sallittava myös viitekaudella tehdyistä sopimuksista saatujen hintojen ilmoittaminen.

(3)

Käytäntö on osoittanut, että useiden jäsenvaltioiden on vaikea noudattaa asetuksen (EU) N:o 479/2010 2 artiklan 2 kohdassa kuukausittaisten hintojen ilmoittamiselle vahvistettua määräaikaa, joka ei anna niille mahdollisuutta ilmoittaa komissiolle lopullisia hintoja. Ilmoitettujen hintojen tarkkuutta olisi parannettava pidentämällä määräaikaa.

(4)

On aiheellista kuvata paremmin hintatietojen alkuperän toteamiseen käytetty tutkimusmenetelmä ja tapa, jolla toimivaltaisten viranomaisten olisi kerättävä kyseiset tiedot.

(5)

On tarpeen sovittaa yhteen jäsenvaltioiden kuukausittain ilmoittamat tiedot vientitodistuksista päivittäin ilmoitettujen vastaavien tietojen kanssa. Siksi kuukausittaisiin ilmoituksiin tarvitaan lisätietoja.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 479/2010 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 479/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan johdantolause seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden viidentenätoista päivänä liitteessä I B lueteltujen tuotteiden edelliskuussa noteeratut noudettuna lähettäjältä -hinnat seuraavasti:”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tätä artiklaa sovellettaessa ilmaisulla ’noudettuna lähettäjältä -hinta’ tarkoitetaan hintaa, jolla tuote ostetaan yritykseltä veroja (alv) ja muita kustannuksia (kuljetus, lastaus, käsittely, varastointi, kuormalavat, vakuutus jne.) lukuun ottamatta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitettu hinta vastaa vallitsevaa markkinatilannetta. Ilmoitetun hinnan on perustuttava tarkoituksenmukaisimpaan käytettävissä olevaan hintalähteeseen, toisin sanoen

a)

myynteihin, jotka on laskutettu viitekaudella;

ja/tai

b)

viitekaudella tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat toimituksia kolmen kuukauden kuluessa.”.

2)

Korvataan 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin, määräpaikkakoodin ja hakemuksen jättöpäivän mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joiden osalta on asetuksen (EY) N:o 1187/2009 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti peruutettu todistushakemukset;

b)

sellaisten kuluvan GATT-vuoden 1 päivän heinäkuuta jälkeen myönnettyjen todistusten käyttämättömät määrät, joiden voimassaolo päättyi ja jotka palautettiin edellisen kuukauden aikana, maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin ja määräpaikkakoodin mukaan jaoteltuina;”.

3)

Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

tiedonkeruumenetelmä: ilmoitettava, miltä sidosryhmältä (tuottajat, ensiostajat) tiedot ovat peräisin, sekä tapa tai menetelmä, jolla ne on kerätty;”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 135, 2.6.2010, s. 26.


19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1192/2011,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.