ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.287.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 287

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
4. marraskuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1104/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1105/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia matkustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää viisumi, koskevasta luettelosta ja tämän luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä

9

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1106/2011, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011, asetusten (EU) N:o 57/2011 ja (EY) N:o 754/2009 muuttamisesta sillihai-lajin suojelun, tiettyjen TACien ja tiettyjen Saksalle ja Irlannille asetettujen pyyntiponnistusrajoitusten osalta

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1107/2011, annettu 28 päivänä lokakuuta 2011, Latvian lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3L

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1108/2011, annettu 28 päivänä lokakuuta 2011, asetuksista (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 poikkeamisesta viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2012 ja asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, (EU) N:o 1178/2010, (EU) N:o 90/2011 ja (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen sekä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2012

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1109/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteen I muuttamisesta trikiinitestauksen vastaavien menetelmien osalta ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1110/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä munivien kanojen, pienten siipikarjalajien ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Roal Oy) ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1111/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1112/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Paraguayta koskevan kohdan osalta luettelossa kolmansista maista ja alueista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda tiettyä tuoretta lihaa unionin alueelle ( 1 )

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1113/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/721/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, Italian pyytämän, Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueita koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7770)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1104/2011/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2011,

julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja etenkin sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 (3) liitteessä säädetään, että Galileo-ohjelman erityistavoitteena on varmistaa, että mainitun ohjelman nojalla luodussa järjestelmässä lähetettyjä signaaleja voidaan käyttää sellaisen julkisesti säännellyn palvelun, jäljempänä ’PRS-palvelu’, tarjoamiseen, joka on varattu yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille sellaisia arkaluonteisia sovelluksia varten, jotka edellyttävät käyttöoikeuden tehokasta valvontaa ja erityistä palvelun jatkuvuutta.

(2)

Vaikka asetuksen (EY) N:o 683/2008 asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan myös sen liitteessä lueteltuihin palveluihin, PRS-palvelu mukaan luettuna, tämän päätöksen tarkoituksia varten on asianmukaista toistaa turvamääräysten soveltamista koskevat säännöt ottaen huomioon Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän ja PRS-palvelun väliset yhteydet oikeudellisesta, teknisestä, toiminnallisesta, taloudellisesta ja omistajuuden näkökulmasta katsottuina.

(3)

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muistuttaneet useaan otteeseen, että Galileo-ohjelman nojalla luotu järjestelmä on siviilivalvonnassa oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan siten siviilivaatimuksiin perustuvia siviilistandardeja unionin toimielinten valvonnassa.

(4)

Galileo-ohjelma on unionin satelliittinavigointi-, paikannus- ja ajanmäärityspalvelujen riippumattomuuden kannalta strategisesti merkittävä ohjelma ja vaikuttaa merkittävällä tavalla älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoon.

(5)

PRS-palvelu on Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien palvelujen joukossa sekä suojatuin että arkaluonteisin palvelu, minkä vuoksi se soveltuu palveluihin, joissa vaaditaan vakautta ja täydellistä luotettavuutta. Palveluun osallistujien etujen turvaamisen vuoksi palvelun jatkuvuus on taattava vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos tämän palvelun käyttöä koskevia turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään vaan ulottuvat mahdollisesti myös muihin käyttäjiin. PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi edellyttävät siksi jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta unionin ja sen jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta. Tässä yhteydessä PRS-palvelun käyttöoikeus on rajoitettava tiettyihin käyttäjäluokkiin, joita valvotaan järjestelmällisesti.

(6)

Sen takia on määritettävä PRS-palvelun käyttöehdot ja hallinnointisäännöt sekä määritettävä etenkin käyttöoikeuden yleiset periaatteet, eri hallinnointi- ja valvontaelinten tehtävät, vastaanottimen valmistusta ja turvallisuutta koskevat ehdot sekä viennin valvontajärjestelmä.

(7)

PRS-palvelun varsinainen tarkoitus ja ominaisuudet huomioon ottaen yleisperiaatteina tulisi olla, että palvelun käyttö on tiukasti rajoitettua samalla kun jäsenvaltiot, neuvosto, komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto, jäljempänä ’ulkosuhdehallinto’, voivat käyttää palvelua oman harkintansa mukaan rajoittamattomasti ja keskeytyksettä kaikkialla maailmassa. Lisäksi jokaisen jäsenvaltion on pystyttävä itse päättämään yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti PRS-palvelun valtuutetuista käyttäjistä ja sen käyttötarkoituksista, turvallisuuteen liittyvät käyttötarkoitukset mukaan luettuina.

(8)

Eurooppalaisen tekniikan maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi eräiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen olisi voitava osallistua PRS-palveluun niiden kanssa tehtyjen erillissopimusten nojalla. Viranomaisten käyttöön tarkoitettujen suojattujen satelliittinavigointisovellusten osalta olisi vahvistettava kansainvälisillä sopimuksilla ehdot, joiden mukaan kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, kaikissa tapauksissa ehdottomasti turvallisuusvaatimuksia noudattaen. Tällaisten sopimusten puitteissa olisi voitava sallia PRS-vastaanottimien valmistus sellaisten erityisedellytysten ja -vaatimusten nojalla, jotka vastaavat tasoltaan vähintään jäsenvaltioihin sovellettavia edellytyksiä ja vaatimuksia. Tällaisiin sopimuksiin ei kuitenkaan tulisi sisältyä turvallisuuden kannalta erityisen arkaluonteisia asioita, esimerkiksi turvamoduulien valmistusta.

(9)

Neuvoteltaessa sopimuksista kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa olisi otettava täysimääräisesti huomioon, että on tärkeää kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta ja perusvapauksia, ilmaisu- ja tiedonvälitysvapautta, ihmisarvoa, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteita sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita ja kansainvälistä oikeutta.

(10)

Euroopan avaruusjärjestön turvamääräysten olisi tarjottava vähintään vastaava suoja kuin se, jonka komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (4) liitteessä säädetyt turvallisuussäännöt ja neuvoston päätös 2011/292/EU (5) takaavat.

(11)

Unionin ja jäsenvaltioiden on kaikin tavoin varmistettava Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän sekä PRS-tekniikan ja -laitteiden turvallisuus ja varmuus, jotta estetään valtuuttamattomia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ilman lupaa käyttämästä PRS-palvelua varten lähetettyjä signaaleja ja ehkäistään PRS-palvelun vihamielinen käyttö unionia ja jäsenvaltioita vastaan.

(12)

Tästä syystä jäsenvaltioiden on tärkeää määrittää seuraamusjärjestelmä tapauksissa, joissa tämän päätöksen mukaisia velvoitteita ei noudateta, ja valvoa näiden seuraamusten soveltamista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(13)

Hallinnointi- ja valvontaelinten osalta näyttää siltä, että ratkaisu, jossa PRS-palveluun osallistujat nimeävät PRS-vastuuviranomaisen, joka on toimivaltainen ja velvollinen hallinnoimaan ja valvomaan käyttäjiä, on paras keino taata tehokas PRS-palvelun käytön hallinnointi ja helpottaa turvallisuudesta vastuussa olevien toimijoiden yhteistyötä sekä varmistaa etenkin kansallisten käyttäjien jatkuva valvonta yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Olisi kuitenkin oltava joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat organisoida tehtävänsä tehokkaasti.

(14)

Tämän päätöksen täytäntöönpanossa henkilötietoja olisi käsiteltävä noudattaen unionin lainsäädäntöä siten kuin siitä säädetään erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (6) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (7).

(15)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 683/2008 16 artiklan a kohdan ii alakohdassa tarkoitetun Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen, jäljempänä ’Galileon turvallisuuden valvontakeskus’ tai ’GSMC’, tehtäviin olisi kuuluttava käyttöliittymän varmistaminen PRS-palvelun turvallisuudesta vastaavien toimijoiden välille.

(16)

Neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan olisi osallistuttava PRS-palvelun hallinnointiin Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP (8) soveltamisen myötä. Neuvoston olisi hyväksyttävä kansainväliset sopimukset, joilla kolmas maa tai kansainvälinen järjestö valtuutetaan käyttämään PRS-palvelua.

(17)

Vastaanottimien valmistus ja turvallisuus voidaan turvallisuussyistä uskoa vain jäsenvaltiolle, joka on nimennyt PRS-vastuuviranomaisen, tai yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet PRS-vastuuviranomaisen nimenneen jäsenvaltion alueelle. Lisäksi vastaanottimia valmistavalla organisaatiolla on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 912/2010 (9) mukainen GNSS-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan, jäljempänä ’hyväksyntälautakunta’, lupa ja organisaation on noudatettava hyväksyntälautakunnan päätöksiä. PRS-vastuuviranomaisten tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että kyseistä lupavaatimusta, kyseisiä päätöksiä sekä yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin perustuvia erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

(18)

Jäsenvaltion, joka ei ole nimennyt PRS-vastuuviranomaista, tulisi joka tapauksessa nimetä yhteyspiste havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden käsittelemiseksi. Tämän yhteyspisteen olisi oltava ilmoitusten vastaanottajana toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka osoite, johon komissio voi ottaa yhteyttä mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden tapauksessa näiden poistamiseksi.

(19)

Vientirajoitusten osalta PRS-palvelun käyttöön sekä sen kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen vienti unionin ulkopuolelle tulee rajoittaa siitä riippumatta, mainitaanko kyseisiä laitteita, ohjelmistoja tai tekniikkaa kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (10) liitteessä I, koskemaan ainoastaan sellaisia kolmansia maita, jotka on asianmukaisesti valtuutettu käyttämään PRS-palvelua unionin kanssa tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla. Kolmatta maata, jonka alueelle on sijoitettu PRS-laitteita sisältävä tukiasema ja joka kuuluu Galileo-ohjelman nojalla luotuun järjestelmään, ei pelkästään tällä perusteella katsota PRS-palveluun osallistujaksi.

(20)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia liitteessä esitetyillä aloilla, ja tarvittaessa liitteen ajantasaistamiseksi ja muuttamiseksi Galileo-ohjelman kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)

Koska unioni ja sen jäsenvaltiot voivat sekä erikseen että yhdessä vaikuttaa Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän turvallisuuteen, on tärkeää, että kussakin jäsenvaltiossa sovelletaan yhdenmukaisesti PRS-palvelun käyttöä sekä PRS-vastaanottimien ja -turvamoduulien valmistusta koskevia yhteisiä sääntöjä. Komissiolle olisi tästä syystä annettava valtuudet hyväksyä yksityiskohtaisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja muita toimenpiteitä yhteisten vähimmäisvaatimusten soveltamiseksi. Jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset ehdot, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(22)

Komission jäsenvaltioiden avustuksella tekemät tarkastukset olisi tarvittaessa toteutettava samalla tavalla kuin päätöksen 2011/292/EU liitteessä III olevassa VII osassa edellytetään.

(23)

PRS-palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman nojalla luodussa järjestelmässä ovat PRS-palvelun täytäntöönpanon ennakkoehto. Komission olisi arvioitava, olisiko otettava käyttöön PRS-palvelun hinnoittelujärjestelmä, joka koskisi myös kolmansia maita ja kansainvälisiä järjestöjä, ja raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän arvioinnin tuloksista.

(24)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli niiden käyttöehtojen vahvistamista, joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, komissio, ulkosuhdehallinto, unionin erillisvirastot, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, vaan se voidaan toimen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(25)

Heti kun PRS-palvelun ilmoitetaan olevan toiminnassa, olisi otettava käyttöön raportointi- ja uudelleentarkastelujärjestelmä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, komissio, ulkosuhdehallinto, unionin erillisvirastot, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää Galileo-ohjelman mukaisesti perustetun maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän tarjoamaa julkisesti säänneltyä palvelua, jäljempänä ’PRS-palvelu’,.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’PRS-palveluun osallistujilla’ jäsenvaltioita, neuvostoa, komissiota, ulkosuhdehallintoa sekä asianmukaisesti valtuutettuja unionin erillisvirastoja, kolmansia maita ja kansainvälisiä järjestöjä;

b)

’PRS-palvelun käyttäjillä’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat saaneet PRS-palveluun osallistujalta asianmukaisen luvan pitää hallussaan tai käyttää PRS-vastaanotinta.

3 artikla

PRS-palvelun käytön yleiset periaatteet

1.   Jäsenvaltioilla, neuvostolla, komissiolla ja ulkosuhdehallinnolla on oikeus käyttää PRS-palvelua rajoittamattomasti ja keskeytyksettä kaikkialla maailmassa.

2.   Kukin jäsenvaltio, neuvosto, komissio ja ulkosuhdehallinto päättävät itse, haluavatko ne käyttää PRS-palvelua toimivaltansa puitteissa.

3.   Kukin PRS-palvelua käyttävä jäsenvaltio päättää itsenäisesti, mitkä sen alueella asuvista tai ulkomailla kyseisen jäsenvaltion puolesta virallisissa tehtävissä toimivista luonnollisista henkilöistä ja sen alueelle sijoittautuneista oikeushenkilöistä koostuvat ryhmät on valtuutettu käyttämään PRS-palvelua, sekä PRS-palvelun mahdollisista käyttötarkoituksista 8 artiklan ja liitteen 1 kohdan i ja ii alakohdan mukaisesti. Käyttötarkoitukset voivat liittyä myös turvallisuuteen.

Neuvosto, komissio ja ulkosuhdehallinto päättävät, mitkä niiden henkilöstön ryhmät valtuutetaan käyttämään PRS-palvelua 8 artiklan ja liitteen 1 kohdan i ja ii alakohdan mukaisesti.

4.   Unionin erillisvirastot voivat osallistua PRS-palveluun vain sikäli kuin niiden tehtävien täyttäminen edellyttää tätä ja komission ja kyseisen erillisviraston välillä tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa määritettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5.   Kolmannet maat tai kansainväliset järjestöt voivat osallistua PRS-palveluun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti vain, jos ne liittyvät molempiin seuraaviin unionin ja kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä tehtyihin sopimuksiin:

a)

tietoturvallisuutta koskeva sopimus, jossa määritellään turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa ja suojaa koskevat puitteet ja jossa määrätään vähintään jäsenvaltioissa edellytettyä suojaa vastaavasta suojasta;

b)

sopimus, jossa vahvistetaan kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön PRS-palvelun käyttöehdot. Tällaiseen sopimukseen voi erityisedellytyksin kuulua PRS-vastaanottimien valmistus turvamoduuleja lukuun ottamatta.

4 artikla

Turvallisuussääntöjen soveltaminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sovelletaan sellaisia kansallisia turvallisuussääntöjä, joilla varmistetaan vähintään vastaava suoja kuin se, josta säädetään päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom liitteessä olevissa turvallisuussäännössä ja päätöksessä 2011/292/EY, ja se, että näitä turvallisuussääntöjä sovelletaan sen PRS-palvelun käyttäjiin ja kaikkiin sen alueella oleskeleviin luonnollisiin henkilöihin ja sen alueelle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, jotka käsittelevät PRS-palveluun liittyviä EU:n turvaluokiteltuja tietoja.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten turvallisuussääntöjen hyväksymisestä.

3.   Jos käy ilmi, että PRS-palveluun liittyviä EU:n turvaluokiteltuja tietoja on luovutettu henkilöille, joilla ei ole valtuuksia saada niitä, kyseistä jäsenvaltiota täysimääräisesti kuultuaan komissio

a)

ilmoittaa turvaluokiteltujen PRS-tietojen alkuperäiset luovuttajat;

b)

arvioi unionin tai jäsenvaltioiden eduille aiheutuneen mahdollisen vahingon;

c)

ilmoittaa asianomaisille viranomaisille tämän arvioinnin tulokset ja antaa suosituksen tilanteen korjaamiseksi, jolloin kyseiset viranomaiset ilmoittavat komissiolle viipymättä toimenpiteistä, joihin ne aikovat ryhtyä tai ovat jo ryhtyneet, mukaan lukien tilanteen toistumisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet ja tällaisten toimenpiteiden tulokset; ja

d)

ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa näistä tuloksista.

5 artikla

PRS-vastuuviranomainen

1.   Seuraavat toimijat nimeävät PRS-vastuuviranomaisen:

a)

kukin PRS-palvelua käyttävä jäsenvaltio ja kukin jäsenvaltio, jonka alueelle jokin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yrityksistä on sijoittautunut: tällöin PRS-vastuuviranomainen perustetaan kyseisen jäsenvaltion alueelle, ja tämä jäsenvaltio ilmoittaa nimeämisestä viipymättä komissiolle;

b)

neuvosto, komissio ja ulkosuhdehallinto, jos ne käyttävät PRS-palvelua. Tällöin asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustettu Euroopan GNSS-virasto, jäljempänä ’Euroopan GNSS-virasto’, voidaan nimetä PRS-vastuuviranomaiseksi asianmukaisten järjestelyjen mukaisesti;

c)

unionin erillisvirastot ja kansainväliset järjestöt 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten määräysten mukaisesti; tällöin Euroopan GNSS-virasto voidaan nimetä PRS-vastuuviranomaiseksi;

d)

kolmannet maat 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten määräysten mukaisesti.

2.   PRS-vastuuviranomaisen toimintakustannuksista vastaavat sen nimenneet PRS-palveluun osallistujat.

3.   Jäsenvaltio, joka ei ole nimennyt PRS-vastuuviranomaista 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, nimeää joka tapauksessa yhteyspisteen avustamaan tarvittaessa havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden ilmoittamisessa. Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava tällaisesta nimeämisestä komissiolle.

4.   PRS-vastuuviranomaisen on varmistettava, että PRS-palvelun käyttö on 8 artiklan ja liitteen 1 kohdan mukaista ja että

a)

PRS-käyttäjät on ryhmitelty GSMC:n puitteissa PRS:n hallinnoimiseksi;

b)

PRS-palvelun käyttöoikeudet määritellään ja niitä hallinnoidaan kunkin ryhmän tai käyttäjän osalta;

c)

PRS-salausavaimet ja muut asiaankuuluvat turvallisuusluokitellut tiedot saadaan GSMC:ltä;

d)

käyttäjille jaetaan PRS-salausavaimet ja muut asiaankuuluvat turvallisuusluokitellut tiedot;

e)

vastaanottimien ja niihin liittyvän turvallisuusluokiteltujen tekniikan ja tietojen suojausta hallinnoidaan ja riskit arvioidaan;

f)

perustetaan yhteyspiste avustamaan tarvittaessa havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden ilmoittamisessa.

5.   Jäsenvaltion PRS-vastuuviranomaisen on varmistettava, että kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut yritys saa kehittää tai valmistaa PRS-vastaanottimia tai turvamoduuleja ainoastaan, jos kyseinen yritys

a)

on saanut hyväksyntälautakunnan asianmukaisen luvan asetuksen (EU) N:o 912/2010 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja

b)

noudattaa sekä hyväksyntälautakunnan päätöksiä, 8 artiklaa että PRS-vastaanottimien tai turvamoduulien kehittämistä ja valmistusta koskevaa liitteen 2 kohtaa siltä osin kuin ne liittyvät sen toimintaan.

Kaikkia tämän kohdan mukaisia laitteiden valmistusta koskevia lupia tarkastellaan uudelleen vähintään joka viides vuosi.

6.   Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kehittämisen tai valmistuksen osalta tai unionin ulkopuolelle tapahtuvan viennin osalta asianomaisen jäsenvaltion PRS-vastuuviranomainen hoitaa yhteydet viranomaisiin, jotka vastaavat PRS-palvelun käyttöön, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien asiaankuuluvien laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen vientirajoituksista, sen varmistamiseksi, että 9 artiklan säännöksiä sovelletaan.

7.   PRS-vastuuviranomainen on yhteydessä GSMC:hen 8 artiklan ja liitteen 4 kohdan mukaisesti.

8.   Edellä olevien 4 ja7 kohdan soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta delegoida toiselle jäsenvaltiolle keskinäisin sopimuksin tiettyjä PRS-vastuuviranomaisensa tehtäviä, lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät kunkin jäsenvaltion aluetta koskevan suvereniteetin toteuttamiseen. Jäsenvaltiot voivat yhdessä suorittaa 4 ja 7 kohdassa tarkoitetut sekä 5 kohtaan sisältyvät tehtävät. Asianomaisten jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä komissiolle.

9.   PRS-vastuuviranomainen voi pyytää Euroopan GNSS-viraston teknistä apua tehtäviensä suorittamiseen, mikä edellyttää erityisjärjestelyjä. Asianomaisten jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava tällaisista järjestelyistä komissiolle.

10.   PRS-vastuuviranomaiset raportoivat komissiolle ja Euroopan GNSS-virastolle kolmen vuoden välein yhteisten vähimmäisvaatimusten noudattamisesta.

11.   Komissio laatii Euroopan GNSS-viraston avustuksella kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin siitä, miten PRS-vastuuviranomaiset noudattavat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia. Raportti laaditaan myös aina, kun vaatimuksia on rikottu vakavasti.

12.   Jos PRS-vastuuviranomainen ei noudata 8 artiklan mukaisia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio voi toissijaisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon ottaen ja kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan – ja tarvittaessa hankittuaan asiaa koskevia lisätietoja – esittää suosituksen. PRS-vastuuviranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa suosituksen esittämisestä joko noudatettava komission suositusta tai vaadittava tai esitettävä muita muutoksia, joilla varmistetaan yhteisten vähimmäisvaatimusten noudattaminen, ja toteutettava ne yhteisymmärryksessä komission kanssa.

Jos asianomainen PRS-vastuuviranomainen ei kolmen kuukauden määräajan umpeuduttua edelleenkään noudata yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio ilmoittaa asiasta neuvostolle ja Euroopan parlamentille ja esittää asianmukaisia toimenpiteitä.

6 artikla

Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen tehtävä

GSMC huolehtii PRS-vastuuviranomaisten, neuvoston ja yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP nojalla toimivan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä valvontakeskusten välisistä toiminnallisista yhteyksistä. Se ilmoittaa komissiolle kaikista seikoista, jotka saattavat haitata PRS-palvelun asianmukaista toimintaa.

7 artikla

Vastaanottimien ja turvamoduulien valmistus ja turvallisuus

1.   Jäsenvaltio voi 5 artiklan 5 kohdan mukaisia vaatimuksia noudattaen antaa PRS-vastaanottimien tai niihin liittyvien turvamoduulien valmistuksen alueelleen tai toisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen yrityksen tehtäväksi. Neuvosto, komissio tai ulkosuhdehallinto voi antaa omaan käyttöönsä tarkoitettujen PRS-vastaanottimien tai niihin liittyvien turvamoduulien valmistuksen jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneiden yritysten tehtäväksi.

2.   Hyväksyntälautakunta voi milloin tahansa peruuttaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yritykselle antamansa luvan valmistaa PRS-vastaanottimia tai niihin liittyviä turvamoduuleja, jos 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole noudatettu.

8 artikla

Yhteiset vähimmäisvaatimukset

1.   Yhteisten vähimmäisvaatimusten, joita 5 artiklassa tarkoitettujen PRS-vastuuviranomaisten on noudatettava, on katettava liitteessä esitetyt alat.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään liitteessä esitettyjä aloja koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset, ja tarvittaessa tehdä muutoksia liitteen ajantasaistamiseksi, jotta otetaan huomioon Galileo-ohjelman kehitys erityisesti tekniikan ja turvallisuustarpeiden muutosten osalta.

3.   Komissio voi hyväksyä tarvittavat tekniset vaatimukset, suuntaviivat ja muut toimenpiteet tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisten vähimmäisvaatimusten perusteella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Komissio varmistaa, ottaen asiantuntijoiden lausunnot täysin huomioon, että 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden noudattamisen edellyttämät toimet toteutetaan ja että PRS-palvelun, sen käyttäjien ja siihen liittyvän tekniikan turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia noudatetaan.

5.   Tämän artiklan noudattamisen tueksi komissio avustaa siinä, että järjestetään vähintään kerran vuodessa kaikkien PRS-vastuuviranomaisten kokous.

6.   Komissio varmistaa jäsenvaltioiden ja Euroopan GNSS-viraston avustuksella ja etenkin järjestämällä auditointeja ja tarkastuksia, että PRS-vastuuviranomaiset noudattavat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Vientirajoitukset

PRS-palvelun käyttöön, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen vienti unionin ulkopuolelle on sallittu ainoastaan 8 artiklan ja liitteen 3 kohdan mukaisesti sekä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai tukiasemien sijoittamista ja toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehtyjen sopimusten mukaisesti.

10 artikla

Yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joista päätetään yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP nojalla.

11 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 5 päivänä marraskuuta 2011. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 683/2008 perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

13 artikla

Tarkistaminen ja kertomukset

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun PRS-palvelun ilmoitetaan olevan toiminnassa, kertomuksen PRS-palvelun käytettävyyttä koskevien sääntöjen toimivuudesta ja asianmukaisuudesta ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tähän päätökseen.

14 artikla

Galileo-ohjelman täytäntöönpanoa koskevat erityissäännöt

Sanotun rajoittamatta tämän päätöksen muiden säännösten soveltamista, Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi seuraavat toimijat valtuutetaan käyttämään PRS-tekniikkaa ja pitämään hallussaan tai käyttämään PRS-vastaanottimia noudattaen 8 artiklassa ja liitteessä säädettyjä periaatteita:

a)

komissio toimiessaan Galileo-ohjelman hallinnoijana;

b)

Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän käyttäjät ainoastaan tehtäviensä täyttämisen edellyttämiin tarkoituksiin komission kanssa sovitun erityisjärjestelyn mukaisesti;

c)

Euroopan GNSS-virasto, jotta se voi suorittaa sille uskotut tehtävät, komission kanssa sovitun erityisjärjestelyn mukaisesti;

d)

Euroopan avaruusjärjestö ainoastaan tutkimuksiin ja kehittämiseen sekä infrastruktuurin käyttöönottamiseksi komission kanssa sovitun erityisjärjestelyn mukaisesti.

15 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän päätöksen mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklaa viimeistään 6 päivänä marraskuuta 2013.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 36.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2011. (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. lokakuuta 2011.

(3)  EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.

(4)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(8)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 30.

(9)  EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.

(10)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

(11)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.


LIITE

Yhteiset vähimmäisvaatimukset

1.

Sovellettaessa 5 artiklan 4 kohtaa PRS-palvelun käytön yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat seuraavat alat:

i)

PRS-käyttäjäryhmien organisointi;

ii)

PRS-palvelun käyttäjien ja PRS-palveluun osallistujien käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien määrittely ja hallinnointi;

iii)

PRS-salausavainten ja asiaankuuluvien turvallisuusluokiteltujen tietojen jakaminen GSMC:n ja PRS-vastuuviranomaisten välillä;

iv)

PRS-salausavainten ja asiaankuuluvien turvallisuusluokiteltujen tietojen jakaminen käyttäjille;

v)

PRS-vastaanottimien ja niihin liittyvien turvallisuusluokiteltujen tekniikan ja tietojen suojauksen, myös turvallisuushäiriöiden, hallinnointi ja riskinarviointi;

vi)

havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden ilmoittaminen;

vii)

PRS-vastaanottimien käyttöperiaatteet ja -menettelyt.

2.

Sovellettaessa 5 artiklan 5 kohtaa PRS-vastaanottimien ja turvamoduulien kehittämisen ja valmistuksen yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat seuraavat alat:

i)

PRS-palvelun käyttäjäsegmentin hyväksyntä;

ii)

PRS-vastaanottimien ja -tekniikan turvallisuus tutkimus-, kehitys- ja valmistusvaiheissa;

iii)

PRS-vastaanottimien ja -tekniikan integrointi;

iv)

PRS-vastaanottimien, turvamoduulien ja PRS-tekniikkaa käyttävän materiaalin suojausprofiili.

3.

Sovellettaessa 5 artiklan 6 kohtaa ja 9 artiklaa vientirajoituksia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat seuraavat alat:

i)

valtuutetut PRS-palveluun osallistujat;

ii)

PRS-palveluun liittyvän materiaalin ja tekniikan vienti.

4.

Sovellettaessa 5 artiklan 7 kohtaa GSMC:n ja PRS-vastuuviranomaisen välistä yhteydenpitoa koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat tieto- ja ääniyhteydet.


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1105/2011/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2011,

ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia matkustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää viisumi, koskevasta luettelosta ja tämän luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Päätöksissä SCH/Com-ex (98) 56 (2) ja SCH/Com-ex (99) 14 (3) vahvistettiin 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (4) 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella käsikirja ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi. Nämä päätökset olisi mukautettava unionin institutionaaliseen ja oikeudelliseen toimintakehykseen.

(2)

Kolmansien maiden myöntämistä matkustusasiakirjoista tehtyjä luetteloita olisi valvottava järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että viisumihakemusten käsittelystä huolehtivilla jäsenvaltioiden viranomaisilla ja rajavalvontaviranomaisilla olisi käytössään täsmällistä tietoa kolmansien maiden kansalaisten esittämistä matkustusasiakirjoista. Olisi uudistettava ja tehostettava jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa myönnetyistä matkustusasiakirjoista ja näiden matkustusasiakirjojen tunnustamisesta jäsenvaltioissa sekä koottujen tietojen antamista yleiseen käyttöön.

(3)

Matkustusasiakirjojen luettelolla on kaksi tarkoitusta: yhtäältä rajavalvontaviranomaiset voivat sen avulla tarkistaa, tunnustetaanko tietty matkustusasiakirja ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavaksi, kuten henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 (5) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään; toisaalta sen avulla konsulaattihenkilöstö voi tarkistaa, tunnustavatko jäsenvaltiot tietyn matkustusasiakirjan soveltuvaksi viisumitarran kiinnittämiseen.

(4)

Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 (6) 48 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa olisi laadittava tyhjentävä luettelo edustuston sijaintimaan myöntämistä matkustusasiakirjoista.

(5)

Olisi luotava järjestelmä sen varmistamiseksi, että matkustusasiakirjojen luetteloa päivitetään jatkuvasti.

(6)

Matkustusasiakirjojen turvallisuus on tärkeä seikka niiden mahdollisen tunnustamisen kannalta, joten komission olisi jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustuksella tarvittaessa suoritettava tekninen arviointi.

(7)

Jäsenvaltioilla on ja niillä olisi vastaisuudessakin oltava toimivalta tunnustaa ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavat matkustusasiakirjat, joihin voidaan kiinnittää viisumitarra.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kantansa kaikkiin matkustusasiakirjoihin ja pyrittävä yhdenmukaistamaan erityyppisiä matkustusasiakirjoja koskevat kantansa. Koska siitä, että jäsenvaltio ei ilmoita kantaansa matkustusasiakirjaan, saattaa aiheutua ongelmia kyseisen matkustusasiakirjan haltijoille, olisi luotava järjestelmä, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan kantansa tällaisten asiakirjojen tunnustamiseen ja tunnustamatta jättämiseen. Tämän järjestelmän ei pitäisi estää jäsenvaltioita ilmoittamasta milloin tahansa kantansa muuttumisesta.

(9)

Pitkällä aikavälillä olisi luotava kaikkien matkustusasiakirjojen mallit sisältävä verkkotietokanta, jotta rajavalvontaviranomaiset ja konsulaattihenkilöstö voivat tutkia helpommin tietyn matkustusasiakirjan. Tietokanta olisi pidettävä ajan tasalla niiden muutosten huomioon ottamiseksi, jotka koskevat jäsenvaltion aikaisemmin ilmoittamaa tietyn matkustusasiakirjan tunnustamista tai tunnustamatta jättämistä.

(10)

Tiedonkulkua varten komission olisi laadittava ohjeellinen luettelo tunnetuista tekaistuista ja fiktiivisistä passeista, joista jäsenvaltiot ovat sille ilmoittaneet. Luetteloon merkittyjen tekaistujen ja fiktiivisten passien ei pitäisi kuulua tunnustamisen tai tunnustamatta jättämisen piiriin. Niiden ei pitäisi oikeuttaa passin haltijaa ylittämään ulkorajoja, eikä niihin olisi liitettävä viisumia.

(11)

Jotta voidaan varmistaa matkustusasiakirjaluettelon laatimista ja päivittämistä koskevien edellytysten yhdenmukaisuus, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti.

(12)

Matkustusasiakirjaluettelon laatimiseen ja päivittämiseen olisi sovellettava neuvoa-antavaa menettelyä, koska mainituissa toimenpiteissä on kyse ainoastaan myönnettyjen matkustusasiakirjojen kokoamisesta yhteen.

(13)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (8) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (9) 1 artiklan A, B ja C kohdassa tarkoitettuun alaan.

(14)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (10) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A, B ja C kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (11) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(15)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A, B ja C kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (12) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(16)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen antamiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän päätöksen, saattaako se päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(17)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (13) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(18)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (14) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(19)

Kyproksen osalta tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(20)

Tämä päätös on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan luettelo ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi, jäljempänä ’matkustusasiakirjaluettelo’, sekä sen laatimiseen käytettävä järjestelmä.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan matkustusasiakirjoihin, joita ovat muun muassa kansallinen passi (tavallinen, diplomaatti-, virka-/virkamatkapassi tai erityispassi), tilapäinen matkustusasiakirja, pakolaisen tai kansalaisuudettoman henkilön matkustusasiakirja, kansainvälisen järjestön myöntämä matkustusasiakirja tai kulkulupa.

3.   Tämä päätös ei vaikuta matkustusasiakirjojen tunnustamista koskevaan jäsenvaltioiden toimivaltaan.

2 artikla

Matkustusasiakirjaluettelon laatiminen

1.   Komissio laatii jäsenvaltioiden avustuksella ja paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa kerättyjen tietojen pohjalta asetuksen (EY) N:o 810/2009 48 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun matkustusasiakirjaluettelon.

2.   Matkustusasiakirjaluettelo laaditaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3 artikla

Matkustusasiakirjaluettelon rakenne

1.   Matkustusasiakirjaluettelo koostuu kolmesta osasta.

2.   Matkustusasiakirjaluettelon I osassa ovat matkustusasiakirjat, jotka on myönnetty luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (15) liitteessä I ja II luetelluissa kolmansissa maissa ja alueellisissa yhteisöissä.

3.   Matkustusasiakirjaluettelon II osassa ovat jäsenvaltioiden myöntämät seuraavat matkustusasiakirjat, myös niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden myöntämät matkustusasiakirjat, jotka eivät osallistu tämän päätöksen antamiseen, sekä niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden myöntämät matkustusasiakirjat, jotka eivät vielä sovella kaikkia Schengenin säännöstön määräyksiä:

a)

kolmansien maiden kansalaisille myönnetyt matkustusasiakirjat;

b)

28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella pakolaisille myönnetyt matkustusasiakirjat;

c)

28 päivänä syyskuuta 1954 tehdyn valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella kansalaisuudettomille henkilöille myönnetyt matkustusasiakirjat;

d)

jäsenvaltiossa asuville henkilöille, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta, myönnetyt matkustusasiakirjat;

e)

Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät matkustusasiakirjat Britannian kansalaisille, jotka eivät unionin oikeuden kannalta ole Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia.

4.   Matkustusasiakirjaluettelon III osa koostuu kansainvälisten järjestöjen myöntämistä matkustusasiakirjoista.

5.   Yleisenä sääntönä on, että luetteloon tehtyä merkintää tietystä matkustusasiakirjasta sovelletaan kaikkiin sen voimassa oleviin muunnelmiin.

6.   Jos jokin kolmas maa ei myönnä tietyntyyppisiä matkustusasiakirjoja, matkustusasiakirjaluettelon kyseiseen kohtaan merkitään ”ei myönnetä”.

4 artikla

Ilmoittaminen matkustusasiakirjaluettelossa olevien matkustusasiakirjojen tunnustamisesta tai tunnustamatta jättämisestä

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kantansa matkustusasiakirjaluettelossa olevien matkustusasiakirjojen tunnustamiseen tai tunnustamatta jättämiseen kolmen kuukauden kuluessa matkustusasiakirjaluettelon tiedoksi saamisesta.

2.   Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut kantaansa 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, matkustusasiakirja on katsottava tunnustetuksi siihen saakka, kunnes jäsenvaltio ilmoittaa, että se ei tunnusta asiakirjaa.

3.   Jäsenvaltiot vaihtavat 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean puitteissa tietoja tiettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamisen tai tunnustamatta jättämisen perusteista saavuttaakseen yhdenmukaisen kannan asiassa.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle muutoksista, joita ne tekevät jonkin tietyn matkustusasiakirjan aiemmin ilmoitettuun tunnustamiseen tai tunnustamatta jättämiseen.

5 artikla

Uusien matkustusasiakirjojen myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3 artiklan 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuista uusista matkustusasiakirjoista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3 artiklan 2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista kolmansien maiden, jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen myöntämistä uusista matkustusasiakirjoista. Komissio pyrkii yhteisyössä jäsenvaltioiden kanssa keräämään uusien matkustusasiakirjojen mallit, jotta se voi jakaa ne.

3.   Komissio päivittää matkustusasiakirjaluetteloa saamiensa ilmoitusten ja tietojen perusteella ja pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan kantansa matkustusasiakirjojen tunnustamiseen tai tunnustamatta jättämiseen 4 artiklan mukaisesti.

4.   Päivitetty matkustusasiakirjaluettelo laaditaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6 artikla

Tiedottaminen tunnetuista tekaistuista ja fiktiivisistä passeista

Komissio laatii jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella myös ohjeellisen luettelon tunnetuista tekaistuista ja fiktiivisistä passeista ja päivittää sitä.

7 artikla

Matkustusasiakirjojen arviointi

1.   Komissio voi jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustuksella ja ottaen huomioon erityisesti kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiaa koskevat normit ja suositukset säätää matkustusasiakirjojen teknisestä analysoinnista avustaakseen jäsenvaltioita matkustusasiakirjojen teknisessä arvioinnissa.

2.   Tarvittaessa tässä yhteydessä voidaan arvioida myös matkustusasiakirjojen myöntämisen edellytyksiä ja myöntämismenettelyjä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen arviointien tulokset annetaan tiedoksi jäsenvaltioille.

8 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea (matkustusasiakirjoista vastaava komitea). Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

9 artikla

Luetteloiden julkaiseminen

Komissio saattaa matkustusasiakirjaluettelon, 4 artiklan mukaiset ilmoitukset mukaan lukien, sekä 6 artiklassa tarkoitetun luettelon jäsenvaltioiden saataville ja yleisesti saataville jatkuvasti päivitettävän sähköisen julkaisun muodossa.

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset SCH/Com-ex (98) 56 ja SCH/Com-ex (99) 14.

11 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan sen voimaantulopäivästä lähtien lukuun ottamatta 10 artiklaa, jota sovelletaan siitä päivästä lähtien, jona komissio julkaisee ensimmäisen kerran matkustusasiakirjaluettelon.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. heinäkuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 23. syyskuuta 2011.

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 207.

(3)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 298.

(4)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

(5)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1.

(7)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(11)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(12)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19.

(13)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(14)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(15)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/13


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1106/2011,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2011,

asetusten (EU) N:o 57/2011 ja (EY) N:o 754/2009 muuttamisesta sillihai-lajin suojelun, tiettyjen TACien ja tiettyjen Saksalle ja Irlannille asetettujen pyyntiponnistusrajoitusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (1) vahvistetaan Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavat tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2011.

(2)

Olisi korjattava asetuksen (EU) N:o 57/2011 ja sen liitteen I A sanamuotojen välinen epäjohdonmukaisuus harmaaturskan osalta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 57/2011 8 artiklassa kielletään sillihain kalastus kansainvälisillä vesillä (ja velvoitetaan päästämään tahattomat saaliit nopeasti vapaiksi). Kyseisen asetuksen liitteessä I A vahvistetaan sillihain suurimmaksi sallituksi saaliiksi 0 tonnia tietyillä ICES-alueilla (ilman tahattomia saaliita koskevia säännöksiä). Tämän seurauksena sillihain saaliille ei ole rajoituksia joillakin unionin vesillä kun taas toisilla (Atlantti) joitakin kalastusalueita (ICES-alueet) hallinnoidaan suurimmilla sallituilla saaliilla (TAC) ja toisia ei (CECAF-alueet). Lajin tila ja mahdollisuudesta lisätä laji luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-yleissopimus) luetteloon (lisäys III) parhaillaan käytävät neuvottelut huomioon ottaen sillihaita on tarpeen suojella tehostetusti kaikilla alueilla ja niin, että tämä koskee sekä EU:n aluksia että kolmansien maiden EU:n vesillä kalastavia aluksia.

(4)

Turskasta on Kelttienmerellä saatu parempi tieteellinen arvio, jonka mukaan nykyisen TACin perusteena olleessa lausunnossa aliarvioitiin vuoden 2009 vahva vuosiluokka ja samalla tämän kannan biomassan dynaaminen kasvu. Niiden luoteisten vesialueiden neuvoa-antavan toimikunnan (NWWRAC) suunnittelemien valikoivuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi, joilla on määrä vähentää koljan ja valkoturskan poisheittämisiä kyseisessä turskan kalastuksessa, on aiheellista mukauttaa turskan TAC Kelttienmerellä uuden tieteellisen lausunnon mukaan vuoden 2011 loppuun asti.

(5)

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) ilmoitti 29 päivänä heinäkuuta 2011 kaikille sopimuspuolille NAFOn suurimpien sallittujen saaliiden vuoden 2011 NAFO-kiintiön välittömästi voimaan tulevasta tarkistamisesta punasimpun osalta NAFOn suuralueella 2, alueilla IF ja 3K. Komissio toimitti 1 päivänä elokuuta 2011 samat tiedot kaikille jäsenvaltioille, joita tämä kalastus koskee. Tarkistus olisi pantava täytäntöön unionin lainsäädännössä ja sitä olisi sovellettava EU:n aluksiin 2 päivästä elokuuta 2011.

(6)

Neuvosto voi kalastusmahdollisuuksien vahvistamisen yhteydessä ja turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun asetuksen (EY) N:o 1342/2008 (2) mukaisesti komission ehdotuksesta ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) antamien lausuntojen perusteella jättää tietyt alusryhmät pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle, edellyttäen, että kyseisten alusten turskasaaliista ja poisheitetyistä määristä on saatavilla asianmukaiset tiedot, turskasaaliiden prosenttiosuus ei ylitä 1,5:tä prosenttia alusryhmän kokonaissaaliista ja että ryhmän ottaminen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin olisi kohtuuton hallinnollinen rasite verrattuna kokonaisvaikutukseen, joka sillä on turskakantoihin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1342/2008 perusteella asetuksella (EY) N:o 754/2009 (3) suljetaan tietyt alusryhmät asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 säädetyn pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle.

(8)

Irlanti antoi tietoja sellaisen alusryhmän turskasaaliista, joka harjoittaa kalastusta Skotlannin länsipuolella pohjatrooleilla, joiden silmäkoko on vähintään 120 millimetriä ja joissa on neliösilmäpaneelit, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 43/2009 (4) liitteessä III olevassa 6.1 kohdassa mainitulla alueella ja 100 millimetrin silmäkoolla muualla Skotlannin länsipuolella. Näiden STECF:n arvioimien tietojen perusteella voidaan todeta, että kyseisen alusryhmän turskasaaliit poisheitettyine määrineen eivät ylitä 1,5:tä prosenttia niiden kokonaissaaliista. Lisäksi kyseisen alusryhmän kalastuksen seuranta ja valvonta varmistetaan valvonta- ja seurantatoimenpiteillä. Ryhmän sisällyttäminen pyyntiponnistusjärjestelmään on kohtuuton hallinnollinen rasite verrattuna kokonaisvaikutukseen, joka sillä on turskakantoihin. Tästä syystä on aiheellista muuttaa asetusta (EY) N:o 754/2009 kyseisen alusryhmän sulkemiseksi asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 säädetyn pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle. Irlannille asetuksessa (EU) N:o 57/2011 asetettuja pyyntirajoituksia olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Saksasta oleva alusryhmä on nykyisin suljettuna asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 säädetyn pyyntiponnistusjärjestelmän soveltamisen ulkopuolelle. STECF ei kyennyt Saksan vuonna 2011 antamien tietojen perusteella arvioimaan, täyttyivätkö asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 vahvistetut edellytykset yhä vuoden 2010 hallinnointijaksolla. Tästä syystä on aiheellista ottaa kyseinen saksalaisten alusten ryhmä uudestaan mukaan mainittuun pyyntiponnistusjärjestelmään. Asetusta (EY) N:o 754/2009 olisi muutettava vastaavasti.

(10)

Asetusta (EU) N:o 57/2011 sovelletaan pääsääntöisesti 1 päivästä tammikuuta 2011. Asetuksella (EU) N:o 57/2011 vahvistettuja pyyntiponnistusrajoituksia sovelletaan kuitenkin yhden vuoden ajan 1 päivästä helmikuuta 2011. Sen vuoksi tämän asetuksen saalisrajoituksia ja niiden jakamista koskevia säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2011, lukuun ottamatta uusia punasimppua suuralueella 2, alueilla IF ja 3K koskevia säännöksiä, joita olisi sovellettava 2 päivästä elokuuta 2011. Pyyntiponnistusrajoituksia koskevia tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä helmikuuta 2011. Tällainen takautuva soveltaminen ei vaaranna oikeusvarmuuden periaatteen noudattamista, koska kyseisiä kalastusmahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun. Koska pyyntiponnistusjärjestelmien muuttamisella on välitön vaikutus kyseisen aluskannan taloudelliseen toimintaan, tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 57/2011 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 57/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

harmaaturskakanta ja siihen liittyvät sivusaaliit ICES-suuralueella III a ja sekä ICES-alueella II a ja ICES-suuralueella IV sijaitsevilla EU:n vesillä sekä kilohailikanta ICES-alueella II a ja ICES-suuralueella IV sijaitsevilla EU:n vesillä.”.

2)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

sillihai (Lamna nasus) kaikilla vesillä, ellei tämän asetuksen liitteessä I A muuta säädetä; sekä”.

3)

Korvataan 37 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kolmansien maiden aluksia kielletään pyytämästä, pitämästä aluksella, jälleenlaivaamasta ja purkamasta seuraavia lajeja:

a)

jättiläishai (Cetorhinus maximus) ja valkohai (Carcharodon carcharias) kaikilla EU:n vesillä;

b)

merienkeli (Squatina squatina) kaikilla EU:n vesillä;

c)

silorausku (Dipturus batis) ICES-alueella II a sekä ICES-suuralueilla III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla EU:n vesillä;

d)

aaltorausku (Raja undulata) ja pullonokkarausku (Rostroraja alba) ICES-suuralueilla VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla EU:n vesillä;

e)

sillihai (Lamna nasus) kaikilla EU:n vesillä; sekä

f)

kitararauskut (Rhinobatidae) ICES-suuralueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII sijaitsevilla EU:n vesillä.”.

4)

Korvataan liitteessä I A turskaa alueilla VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

233

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 12 artiklaa sovelletaan.

Ranska

3 811

Irlanti

923

Alankomaat

1

Yhdistynyt kuningaskunta

411

EU

5 379

TAC

5 379”

5)

Korvataan liitteessä I A sillihaita EU:n ja kansainvälisten vesien alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Sillihai

Lamna nasus

Alue

:

Ranskan Guyanan vedet, Kattegat; EU:n vedet Skagerrakissa alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV; EU:n vedet CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2

(POR/3-1234)

Tanska

0 (5)

Analyyttinen TAC

Ranska

0 (5)

Saksa

0 (5)

Irlanti

0 (5)

Espanja

0 (5)

Yhdistynyt kuningaskunta

0 (5)

EU

0 (5)

 

0 (5)

TAC

0 (5)

6)

Korvataan liitteessä I A oleva keisarihummeria koskeva kohta VII seuraavasti:

”Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VII

(NEP/07.)

Espanja

1 306 (6)

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 13 artiklaa sovelletaan.

Ranska

5 291 (6)

Irlanti

8 025 (6)

Yhdistynyt kuningaskunta

7 137 (6)

EU

21 759 (6)

TAC

21 759 (6)

7)

Liitteessä I C korvataan punasimppua NAFOn suuralueella 2, alueilla IF ja 3K koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Punasimput

Sebastes spp.

Alue

:

NAFOn suuralue 2, alueet IF ja 3K

(RED/N1F3K.)

Latvia

0

 

Liettua

0

TAC

0”

8)

Muutetaan liitteen II A lisäys 1 seuraavasti:

a)

Korvataan taulukossa b oleva Saksaa (DE) koskeva sarake seuraavasti:

Säännelty pyydys

”DE

TR1

1 166 735

TR2

436 666

TR3

257

BT1

29 271

BT2

1 525 679

GN

224 484

GT

467

LL

0”

b)

Korvataan taulukossa d olevat Saksaa (DE) ja Irlantia (IE) koskevat sarakkeet seuraavasti:

Säännelty pyydys

”DE

IE

TR1

12 427

107 088

TR2

0

479 043

TR3

0

273

BT1

0

0

BT2

0

3 801

GN

35 442

5 697

GT

0

1 953

LL

0

4 250”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 754/2009 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 754/2009 1 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan f alakohta;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”h)

Irlannin lipun alla purjehtiva alusryhmä, joka osallistuu 11 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyssä Irlannin pyynnössä ilmoitettuun kalastukseen ja joka kalastaa Skotlannin länsipuolella pohjatrooleilla, joiden silmäkoko on vähintään 120 millimetriä ja joissa on neliösilmäpaneelit, asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä III olevassa 6.1 kohdassa mainitulla alueella ja 100 millimetrin silmäkoolla muualla Skotlannin länsipuolella.”.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1–6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Asetuksen 1 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 2 päivästä elokuuta 2011.

Asetuksen 1 artiklan 8 kohtaa ja 2 artiklaa sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SAWICKI


(1)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 214, 19.8.2009, s. 16.

(4)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.

(5)  Tämän lajin saaliit on sikäli kuin se on käytännössä mahdollista päästettävä nopeasti vahingoittumattomina vapaaksi.”

(6)  Josta enintään seuraavat kiintiöt voidaan pyytää alueelta VII (Porcupinematalikko – yksikkö 16) (NEP/*07U16):

Espanja

377

Ranska

241

Irlanti

454

Yhdistynyt kuningaskunta

188

EU

1 260”


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1107/2011,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2011,

Latvian lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3L

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

60/T&Q

Jäsenvaltio

Latvia

Kanta

PRA/N3L.

Laji

Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

Alue

NAFO 3L

Päivämäärä

28.9.2011


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1108/2011,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2011,

asetuksista (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 poikkeamisesta viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2012 ja asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, (EU) N:o 1178/2010, (EU) N:o 90/2011 ja (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen sekä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (2) ja erityisesti sen 61 artiklan, 144 artiklan 1 kohdan, 148 ja 156 artiklan sekä 161 artiklan 3 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta 30 päivänä lokakuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1067/2008 (5), kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 (6) ja kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 969/2006 (7) säädetään muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124 ja 09.4125, ohran kiintiötä 09.4126 ja maissin kiintiötä 09.4131 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(2)

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi 28 päivänä lokakuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2058/96 (8) ja Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1964/2006 (9) säädetään rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079 ja Bangladeshistä peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityssäännöksistä.

(3)

Etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa nimikkeen 1701 sokerituotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2009/2010–2014/2015 10 päivänä syyskuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 828/2009 (10) säädetään kiintiöitä 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(4)

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1918/2006 (11) säädetään oliiviöljyn kiintiötä 09.4032 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(5)

Kun otetaan huomioon vuodeksi 2012 vahvistetut vapaapäivät, olisi poikettava tiettyinä jaksoina asetuksista (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja kyseisten todistusten myöntämispäivien osalta, jotta voitaisiin varmistaa, että asianomaisten kiintiöiden määriä noudatetaan.

(6)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (12) 12 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla 28 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/2003 (13) 3 artiklan 3 kohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla 13 päivänä joulukuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2010 (14) 3 artiklan 3 kohdassa ja yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla 3 päivänä helmikuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 90/2011 (15) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, seuraavana keskiviikkona, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (16) 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, että kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa seuraavasta perjantaista alkaen, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(8)

Kun otetaan huomioon vuoden 2012 yleiset vapaapäivät ja niiden vaikutukset Euroopan unionin virallisen lehden ilmestymiseen kyseisinä päivinä, hakemusten jättöpäivän ja todistusten myöntämispäivän välinen aika on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi. Sen vuoksi kyseistä määräaikaa on syytä pidentää.

(9)

Sen vuoksi olisi kumottava tietyistä asetuksista poikkeamisesta tuonti- ja vientitodistushakemusten jättöpäivien sekä tuonti- ja vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011 annettu komission asetus (E) N:o 1000/2010 (17).

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vilja

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2012 jättää enää perjantain 14 päivän joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ohran kiintiötä 09.4126 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2012 jättää enää perjantain 14 päivän joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, maissin kiintiötä 09.4131 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2012 jättää enää perjantain 14 päivän joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2 artikla

Riisi

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2058/96 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2012 jättää enää perjantain 7 päivän joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1964/2006 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Bangladeshista peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2012 jättää enää perjantain 7 päivän joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3 artikla

Sokeri

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 828/2009 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, sokerialan tuotteiden kiintiöitä 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida jättää perjantain 14 päivän joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen perjantaihin 28 päivään joulukuuta 2012 kello 13.00 (Brysselin aikaa) saakka.

4 artikla

Oliiviöljy

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, oliiviöljyä koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä I mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

5 artikla

Naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen tuen sisältävät vientitodistukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2006 12 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 90/2011 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, vientitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä II mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, ottaen huomioon tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 382/2008 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 4 ja 4 a kohdassa, asetuksen (EU) N:o 1178/2010 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 90/2011 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut erityistoimenpiteet.

6 artikla

Kiintiön ulkopuolinen sokeri ja isoglukoosi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 951/2006 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä III mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, ottaen tarvittaessa huomioon asetuksen (EY) N:o 951/2006 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut, ennen mainittuja myöntämispäiviä toteutetut erityistoimenpiteet.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(4)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.

(6)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.

(7)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44.

(8)  EYVL L 276, 29.10.1996, s. 7.

(9)  EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19.

(10)  EUVL L 240, 11.9.2009, s. 14.

(11)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.

(12)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(13)  EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35.

(14)  EUVL L 328, 14.12.2010, s. 1.

(15)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 1.

(16)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(17)  EUVL L 290, 6.11.2010, s. 26.


LIITE I

Oliiviöljyn tuontitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

maanantai 2. huhtikuuta tai tiistai 3. huhtikuuta 2012

perjantai 13. huhtikuuta 2012

maanantai 14. toukokuuta tai tiistai 15. toukokuuta 2012

keskiviikko 23. toukokuuta 2012

maanantai 21. toukokuuta tai tiistai 22. toukokuuta 2012

keskiviikko 30. toukokuuta 2012

maanantai 29. lokakuuta tai tiistai 30. lokakuuta 2012

torstai 8. marraskuuta 2012


LIITE II

Vientitodistushakemusten jättämisjaksot naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-aloilla

Myöntämispäivät

2.– 6. huhtikuuta 2012

12. huhtikuuta 2012

23.– 27. huhtikuuta 2012

3. toukokuuta 2012

21.– 25. toukokuuta 2012

31. toukokuuta 2012

17.– 28. joulukuuta 2012

7. tammikuuta 2013


LIITE III

Kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

23.– 27. huhtikuuta 2012

7. toukokuuta 2012

6.– 10. elokuuta 2012

20. elokuuta 2012

17.– 28. joulukuuta 2012

7. tammikuuta 2013


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1109/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteen I muuttamisesta trikiinitestauksen vastaavien menetelmien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan johdantolauseen ensimmäisen osan ja 8, 9 ja 10 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2075/2005 (2) säädetään menetelmistä trikiinin osoittamiseksi ruhoista otetuissa näytteissä. Vertailumenetelmästä säädetään kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa I luvussa. Asetuksen liitteessä I olevassa II luvussa säädetään kolmesta vertailumenetelmää vastaavasta osoitusmenetelmästä.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2075/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1245/2007 (3), sallitaan nestemäisen pepsiinin käyttö trikiinin osoittamiseksi lihassa ja vahvistetaan sitä koskevat vaatimukset, kun sitä käytetään reagenssinä osoitusmenetelmissä. Näin ollen on aiheellista säätää tarpeen mukaan myös samankaltaisista vaatimuksista vastaaville osoitusmenetelmille. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteessä I olevan II luvun C osaa olisi muutettava.

(3)

Yksityiset yritykset ovat lisäksi alkaneet valmistaa uusia trikiinitestauksen välineitä käyttäen vertailumenetelmää vastaavaa digestiomenetelmää. Tämän kehityksen seurauksena elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean 16 päivänä joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti ohjeet digestiomenetelmään perustuvan trikiinitestauksen uuden välineistön validoimiseksi.

(4)

EU:n vertailulaboratorio loisia varten validoi kyseisten ohjeiden mukaisesti vuonna 2010 uuden välineistömenetelmän kotieläiminä pidettävien sikojen trikiinitestausta varten.

(5)

Validoinnin tuloksista ilmenee, että EU:n vertailulaboratorion koodinumerolla EURLP_D_001/2011 (4) validoima uusi välineistö ja siihen liittyvä trikinellan osoitusmenetelmä vastaavat asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteessä I olevassa I luvussa säädettyä vertailumenetelmää. Tämän vuoksi se olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteessä I olevassa II luvussa olevaan vastaavien menetelmien luetteloon.

(6)

Sen vuoksi olisi asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteessä I olevaa II lukua muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 60.

(3)  EUVL L 281, 25.10.2007, s. 19.

(4)  Ks.http://www.iss.it/crlp/index.php


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1)

Korvataan C osassa 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

Pepsiiniä, jonka vahvuus on 1:10 000 NF (US National Formulary) eli 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) eli 2 000 FIP (International Pharmaceutical Federation), tai stabiloitua nestemäistä pepsiiniä vähintään 660 Euroopan farmakopean yksikköä/ml.”

2)

Lisätään D osa seuraavasti:

”D.   Magneettisekoitinmenetelmä yhdistettyjen näytteiden digestiota varten / suodatineristysmenetelmä ja toukkien osoittaminen lateksi-agglutinaatiotestillä

Tätä menetelmää pidetään vastaavana ainoastaan kotieläiminä pidettävien sikojen lihan testausta varten.

1.   Välineistö ja reagenssit

a)

Veitsi tai sakset ja pinsetit näytteiden leikkaamista varten.

b)

Tarjottimia, joihin on merkitty 50 ruutua, joihin kuhunkin mahtuu noin 2 g:n lihanäyte, tai muita välineitä, jotka antavat samanlaiset takeet näytteiden jäljitettävyydestä.

c)

Sekoitin, jossa on terävä leikkausterä. Jos näytteen paino on yli 3 g, on käytettävä lihamyllyä, jonka reikälevyn aukkojen läpimitta on 2–4 mm, tai saksia. Jos kyseessä on jäädytetty liha tai kieli (josta on poistettu pintakerros, jota ei voi digestoida), tarvitaan lihamyllyä, ja näytteen kokoa on suurennettava huomattavasti.

d)

Magneettisekoittimia, joissa on termostaattiohjattu lämpölevy ja teflonpäällysteiset, noin 5 cm:n pituiset sekoitussauvat.

e)

Lasimaljoja, joiden vetoisuus on 3 l.

f)

Siivilöitä, joiden silmäkoko on 180 μm, ulkohalkaisija 11 cm ja verkko ruostumatonta terästä.

g)

Teräksinen suodatinlaite 20 μm:n verkkosuodattimia varten ja terässuppilo.

h)

Tyhjiöpumppu.

i)

Metalli- tai muoviastioita, joiden vetoisuus on 10–15 l, digestionesteen keräämiseen.

j)

Kaksisuuntainen kiertosekoittaja.

k)

Alumiinifoliota.

l)

25-prosenttista suolahappoa.

m)

Pepsiiniä, jonka vahvuus on 1:10 000 NF (US National Formulary) eli 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) eli 2 000 FIP (International Pharmaceutical Federation), tai stabiloitua nestemäistä pepsiiniä vähintään 660 Euroopan farmakopean yksikköä/ml.

n)

Vesijohtovettä, joka on lämmitetty 46–48 °C:n lämpötilaan.

o)

Vaaka, jonka tarkkuus on 0,1 g.

p)

Erikokoisia pipettejä (1, 10, 25 ml), mikropipettejä lateksi-agglutinaatiotestien valmistajan ohjeiden mukaisesti ja pipetinpidikkeitä

q)

Nailonisia 20 μm:n verkkosuodattimia, joiden halkaisija sopii suodatinjärjestelmään.

r)

Muoviset tai teräksiset 10–15 cm:n pinsetit/atulat.

s)

Kartiomaisia 15 ml:n pikkupulloja.

t)

Survin, jossa on kartiomainen teflon- tai teräskärki, joka sopii kartiomaisiin pulloihin.

u)

Lämpömittari, jonka tarkkuus on ± 0,5 °C ja mittausalue 1–100 °C.

v)

Koodinumerolla EURLP_D_001/2011 validoidun Trichin-L-antigeenitestin lateksi-agglutinaatiokortit.

w)

Koodinumerolla EURLP_D_001/2011 validoidun Trichin-L-antigeenitestin näytteen laimennuspuskuriliuosta.

x)

Koodinumerolla EURLP_D_001/2011 validoidun Trichin-L-antigeenitestin puskuriliuosta, jota on täydennetty säilytysaineeella (negatiivinen kontrolli).

y)

Koodinumerolla EURLP_D_001/2011 validoidun Trichin-L-antigeenitestin puskuriliuosta, jota on täydennetty Trichinella spiralis -antigeeneillä ja säilytysaineeella (positiivinen kontrolli).

z)

Koodinumerolla EURLP_D_001/2011 validoidun Trichin-L-antigeenitestin säilytysaineella täydennettyä puskuriliuosta, jossa on vasta-aineilla päällystettyjä polystyreenihiukkasia (lateksihelmet).

aa)

Kertakäyttöpuikkoja.

2.   Näytteenotto

Noudatetaan I luvun 2 kohtaa.

3.   Menettely

I   Täysien erien (100 g näytettä kerrallaan) osalta on seurattava I luvun 3 kohdan I alakohdan a–i alakohdassa esitettyä menettelyä. Lisäksi on noudatettava seuraavaa menettelyä:

a)

Nailoninen 20 μm:n verkkosuodatin asetetaan suodatintelineeseen. Kartiomainen teräksinen suodatinsuppilo kiinnitetään telineeseen ja suppiloon sijoitetaan 180 μm:n terässiivilä. Tyhjiöpumppu kytketään suodatintelineeseen ja metalli- tai muoviastiaan digestionesteen keräämiseksi.

b)

Lopetetaan sekoittaminen ja kaadetaan digestioneste suodatinsuppiloon siivilän kautta. Huuhdotaan lasimalja 250 ml:lla lämmintä vettä. Huuhteluneste on kaadettava suodatinliuskalle sen jälkeen, kun digestioneste on onnistuneesti suodatettu.

c)

Otetaan pinseteillä/atuloilla kiinni suodatinkalvon reunasta. Taitetaan suodatinkalvo vähintään neljä kertaa ja asetetaan se 15 ml:n kartiomaiseen putkeen.

d)

Suodatinkalvo työnnetään survimen avulla 15 ml:n kartiomaisen putken pohjalle ja sitä painetaan voimakkaasti liikuttamalla survinta edestakaisin; survin olisi asetettava suodatinkalvotaitoksen sisälle valmistajan ohjeiden mukaisesti.

e)

Lisätään pipetillä näytelaimennetta 15 ml:n kartiomaiseen putkeen ja homogenoidaan suodatinkalvo survimella pienin edestakaisin liikkein välttäen äkkinäisiä liikkeitä nesteen roiskumisen rajoittamiseksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

f)

Kukin näyte, negatiivinen kontrolli ja positiivinen kontrolli annostellaan pipeteillä agglutinaatiokortin eri kenttiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

g)

Lateksihelmet lisätään kuhunkin agglutinaatiokortin kenttään pipetillä valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, etteivät ne joudu kosketuksiin näytteen (näytteiden) ja kontrollien kanssa. Lateksihelmet sekoitetaan sitten kussakin kentässä varovaisesti kertakäyttöpuikolla, kunnes homogeeninen neste täyttää koko kentän.

h)

Agglutinaatiokortti asetetaan kaksisuuntaiseen sekoittajaan, ja sitä sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

i)

Valmistajan ohjeissa mainitun ajan kuluttua sekoittaminen lopetetaan, agglutinaatiokortti asetetaan tasaiselle pinnalle ja reaktiotulokset luetaan. Jos näyte on positiivinen, ilmestyy helmikeräymiä. Jos näyte on negatiivinen, suspensio säilyy homogeenisenä ilman helmikeräymiä.

j)

Kaikki lihan kanssa kosketuksiin joutuvat välineet on huolellisesti puhdistettava käyttökertojen välillä kastamalla ne muutamaksi sekunniksi lämpimään veteen (60–90 °C). Pinnat, joilla on lihajäämiä tai inaktivoituja toukkia, voidaan puhdistaa puhtaalla sienellä ja vesijohtovedellä. Kun menettely on saatu päätökseen, voidaan lisätä muutama tippa pesuainetta rasvan poistamiseksi välineistä. Kukin osa on huuhdeltava perusteellisesti useaan kertaan pesuaineen poistamiseksi niistä kokonaan.

k)

Survin on huolellisesti puhdistettava käyttökertojen välillä kastamalla se muutamaksi sekunniksi vähintään 250 ml:aan lämmintä vettä (60–90 °C). Lihajäämät tai inaktivoidut toukat, joita saattaa edelleen olla sen pinnalla, on poistettava puhtaalla sienellä ja vesijohtovedellä. Kun menettely on saatu päätökseen, voidaan lisätä muutama tippa pesuainetta rasvan poistamiseksi survimesta. Survin on tämän jälkeen huuhdeltava perusteellisesti useaan kertaan pesuaineen poistamiseksi siitä kokonaan.

II   Alle 100 g:n erät I luvun 3 kohdan II alakohdan mukaisesti

Alle 100 g:n erien osalta on seurattava I luvun 3 kohdan II alakohdassa esitettyä menettelyä

III   Positiiviset tai epävarmat tulokset

Jos yhdistetystä näytteestä saatu lateksi-agglutinaatiotestin tulos on positiivinen tai epävarma, jokaisesta siasta on otettava 20 g:n lisänäyte I luvun 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Viiden sian 20 g:n näytteet on yhdistettävä ja tutkittava I alakohdassa esitetyllä menetelmällä. Tällä tavoin tutkitaan 20:n viidestä siasta koostuvan ryhmän näytteet.

Jos viiden sian ryhmästä saadaan positiivinen lateksi-agglutinaatio, jokaisesta kyseisen ryhmän siasta on otettava erillinen 20 g:n näyte, ja jokainen niistä on tutkittava erikseen jollakin I luvussa esitetyllä menetelmällä.

Loisnäytteet on pidettävä 90-prosenttisessa etyylialkoholissa niiden säilyttämiseksi ja loislajin tunnistamiseksi EU:n tai kansallisessa vertailulaboratoriossa.

Kun loiset on kerätty, positiivisiksi todetut liuokset on tehtävä tartuntavaarattomiksi kuumentamalla ne vähintään 60 °C:een.”


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1110/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä munivien kanojen, pienten siipikarjalajien ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Roal Oy)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on tehty hakemus Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymistä varten. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymistä munivien kanojen, pienten siipikarjalajien ja lihasikojen rehun lisäaineeksi, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen valmisteen käyttö broilerien, kananuorikoiden, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden ja vieroitettujen porsaiden ruokinnassa on hyväksytty komission asetuksella (EY) N:o 902/2009 (2) kymmeneksi vuodeksi.

(5)

Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen käytön hyväksymiseksi munivien kanojen, pienten siipikarjalajien ja lihasikojen ruokinnassa on toimitettu uusia tietoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen” totesi 14 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan lausunnossa (3), että Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottama endo-1,4-beetaksylanaasi ei vaikuta ehdotetuissa käyttöolosuhteissa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että valmisten käyttö voi parantaa kanojen munantuottoa sekä muiden pienten siipikarjalajien ja lihasikojen kasvua. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottaman endo-1,4-beetaksylanaasin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksyntäedellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä mainittu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 256, 29.9.2009, s. 23.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(6):2277.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassa-olo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a8

Roal Oy

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8

 

Lisäaineen koostumus

Trichoderma reesei (CBS 114044) - organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävä valmiste, jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

kiinteässä muodossa: 4 × 106 BXU (1)/g

 

nesteenä: 4 × 105 BXU/g

 

Tehoaineen kuvaus

Endo-1,4-beetaksylanaasi, jota tuottaa Trichoderma reesei (CBS 114044)

 

Analyysimenetelmä:  (2)

Lisäaineessa ja esiseoksessa: endo-1,4-beetaksylanaasin määritysmenetelmä, joka perustuu pelkistävän sokerin kolorimetriseen määritykseen dinitrosalisyylihapporeagenssilla (pH 5,3 ja lämpötila 50 °C).

Rehuissa: kolorimetrinen menetelmä, joka mittaa vesiliukoista väriainetta, jota entsyymi vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta vehnän arabinoksylaanisubstraatista.

Pienet siipikarjalajit, lukuun ottamatta niiden munivia lintuja

8 000 BXU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Turvallisuussyistä käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

24. marraskuuta 2021

Munivat kanat ja pienten siipikarjalajien munivat linnut

24 000 BXU

Lihasiat

24 000 BXU


(1)  1 BXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa koivun ksylaanista 1 nanomoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosina) sekunnissa (pH 5,3 ja lämpötila 50 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta unionin vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1111/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on tehty Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) -valmisteen hyväksymistä koskeva hakemus. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) -valmisteen hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 14 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan lausunnossa (2), että Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) ei vaikuta ehdotetuissa käyttöolosuhteissa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että kyseisellä valmisteella pystytään parantamaan kaikista rehukasveista tehtävän säilörehun tuotantoa, koska se alentaa pH-arvoa ja lisää kuiva-aineen ja proteiinin säilyvyyttä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Lactobacillus plantarum NCIMB 30236 -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(6):2275.


LIITE

Lisäaineen tunniste-numero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg tuoretta ainesta

Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.

1k2073

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Lisäaineen koostumus:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) -valmiste, joka sisältää vähintään 1,2x1011 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen kuvaus:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Analyysimenetelmä  (1)

 

Rehun lisäaineen numerointi: pintaviljelynä: EN 15787

 

Tunnistus: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika.

2.

Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 2,4x108PMY/kg tuoretta ainesta.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.

24.11.2021


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta unionin vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1112/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Paraguayta koskevan kohdan osalta luettelossa kolmansista maista ja alueista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda tiettyä tuoretta lihaa unionin alueelle

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen ja 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan eläinlääkärintodistuksiin liittyvät vaatimukset tuotaessa unioniin tiettyjä ihmisravinnoksi tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten ja hevoseläinten tuoreen lihan lähetyksiä. Siinä säädetään, että tällaisia lähetyksiä voidaan tuoda ainoastaan, jos ne tulevat kolmansista maista, alueilta tai niiden osista, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa.

(2)

Paraguay ilmoitti 19 päivänä syyskuuta 2011 suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksesta Maailman eläintautijärjestölle OIE:lle. Taudinpurkaus tapahtui San Pedron alueella, ja se vahvistettiin 18 päivänä syyskuuta 2011 laboratorioanalyysissä (ELISA ja EITB).

(3)

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa täsmennetään, että kotieläimenä pidettyjen nautaeläinten tuoreen lihan tuonti Paraguaysta on sallittu.

(4)

Koska Paraguaysta unioniin tulevan tuoreen naudanlihan tuontiin liittyy suu- ja sorkkataudin riski eikä Paraguayn aluejaon mahdollistavia takeita ole, tällaista tuontia ei pitäisi enää sallia. Paraguayta koskeva kohta asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa olisi muutettava.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan Paraguayta koskeva kohta asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa seuraavasti:

”PY – Paraguay

PY-0

Koko maa

EQU

 

 

 

 

PY-1

Koko maa lukuun ottamatta vahvistettua tehovalvontavyöhykettä, joka sijaitsee 15 km ulkorajoista

BOV

A

1

18.9.2011

1.8.2008”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.


4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1113/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

69,9

MA

44,1

MK

61,4

TR

88,3

ZZ

65,9

0707 00 05

AL

73,2

TR

140,5

ZZ

106,9

0709 90 70

MA

107,9

TR

105,2

ZZ

106,6

0805 20 10

MA

155,4

ZZ

155,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

61,5

MA

62,4

TR

66,7

UY

66,3

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

79,2

CL

76,1

TR

61,5

ZA

72,1

ZZ

72,2

0806 10 10

BR

246,3

LB

291,0

TR

135,7

US

252,5

ZA

80,8

ZZ

201,3

0808 10 80

CA

92,8

NZ

127,6

US

86,2

ZA

127,4

ZZ

108,5

0808 20 50

CN

51,8

TR

130,3

ZZ

91,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Italian pyytämän, Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueita koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7770)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/721/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jos jäsenvaltio aikoo sallia direktiivin 91/676/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä ja a alakohdassa mainituista määristä poikkeavan lantamäärän käytön hehtaaria kohti vuodessa, kyseinen määrä on asetettava sellaiseksi, ettei se vaaranna kyseisen direktiivin 1 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, ja määrä on voitava perustella puolueettomin perustein, kyseessä olevassa tapauksessa esimerkiksi pitkillä kasvukausilla ja suuria typpimääriä kuluttavilla kasvustoilla.

(2)

Italia on pyytänyt komissiolta direktiivin 91/676/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaista poikkeusta Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueiden osalta.

(3)

Pyydetyn poikkeuksen mukaan Italian Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueilla sallima määrä olisi enintään 250 kilogrammaa nautakarjanlannasta ja käsitellystä sianlannasta peräisin olevaa typpeä hehtaaria kohti vuodessa tiloilla, joiden kasvustoista vähintään 70 prosenttia on suuria typpimääriä kuluttavia ja joilla on pitkä kasvukausi. Poikkeuksen soveltamisalaan arvioidaan kuuluvan Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueilla noin 10 313 nautakarjatilaa ja 1 241 sikatilaa, mikä vastaa 15,9:ää ja 9,7 prosenttia samojen alueiden kaikista nautakarja- ja sikatiloista, 10,7 prosenttia käytetystä maatalousmaasta, 29,1 prosenttia lypsykarjasta ja 49,3 prosenttia sikojen kokonaismäärästä. Lisäksi myös peltokasvitilat voivat pyytää poikkeusta.

(4)

Direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö, jossa myös vahvistetaan Emilia Romagnan (päätös nro 1273/2011, 5.9.2011), Lombardian (päätös nro IX/2208, 14.9.2011), Piemonten (päätös nro 18–2612, 19.9.2011) ja Veneton (päätös nro 1150, 26.7.2011) toimintaohjelmat, on annettu, ja sitä sovelletaan samanaikaisesti tämän päätöksen kanssa kaudella 2012–2015.

(5)

Toimintaohjelman soveltamisalaan kuuluvat nimetyt pilaantumisalttiit vyöhykkeet kattavat noin 63 prosenttia Emilia Romagnan käytössä olevasta maatalousmaasta (KMM), 82 prosenttia Lombardian KMM:sta, 38 prosenttia Piemonten KMM:sta ja 87 prosenttia Veneton KMM:sta.

(6)

Vedenlaadusta toimitettujen tietojen mukaan keskimääräinen nitraattipitoisuus on alle 50 mg/l 89 prosentissa ja alle 25 mg/l 63 prosentissa Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton pohjavesimuodostumista. Pintavesien osalta keskimääräinen nitraattipitoisuus on alle 25 mg/l yli 98 prosentissa seuranta-asemista, eikä nitraattipitoisuus ole yli 50 mg/l millään seuranta-asemalla.

(7)

Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueiden osuus koko Italian kotieläinkannasta on yli 70 prosenttia ja tarkemmin eriteltynä 67,1 prosenttia lypsykarjasta, 60,6 prosenttia muusta nautakarjasta, 81 prosenttia sikakarjasta ja 79,4 prosenttia siipikarjasta. Näiden määrä on kuitenkin vähentynyt vuosina 1982–2007 (keskimäärin 20 prosenttia kaikilla neljällä alueella).

(8)

Kemiallisen typen käyttö on vähentynyt vuosina 1979–2008, samoin fosforipitoisten kivennäislannoitteiden käyttö; viimeksi mainittu on vähentynyt 70 prosentilla.

(9)

Emilia Romagnassa, Lombardiassa, Piemontessa ja Venetossa nurmikasvuston, vilja- ja säilörehumaissin sekä syysviljojen osuus on noin 53 prosenttia maatalousmaasta.

(10)

Poikkeuspyyntöön liitetyistä asiakirjoista käy ilmi, että ehdotettu 250 kilogramman määrä nautakarjanlannasta ja käsitellystä sianlannasta peräisin olevaa typpeä hehtaaria kohti vuodessa on puolueettomasti perusteltavissa esimerkiksi suurella nettosademäärällä, pitkillä kasvukausilla ja suuria typpimääriä kuluttavilla hyvätuottoisilla kasvustoilla.

(11)

Tutkittuaan pyynnön komissio katsoo, että ehdotettu 250 kilogramman määrä nautakarjanlannasta ja käsitellystä sianlannasta peräisin olevaa typpeä hehtaaria kohti ei estä direktiivin 91/676/EY tavoitteiden saavuttamista, jos eräitä tiukkoja edellytyksiä noudatetaan.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 91/676/ETY 9 artiklalla perustetun nitraattikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin Italian 10 päivänä maaliskuuta 2011 ja 28 päivänä heinäkuuta 2011 päivätyillä kirjeillä pyytämä Emilia Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueita koskeva poikkeus, jonka tarkoituksena on sallia direktiivin 91/676/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä ja a alakohdassa mainittuja määriä suuremman karjanlannan määrän käyttö.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’tiloilla’ maatiloja riippumatta siitä, harjoitetaanko niillä karjankasvatusta vai ei;

b)

’lohkolla’ yksittäistä peltoa tai peltojen ryhmää, joiden sato, maaperätyyppi ja lannoituskäytännöt ovat samanlaiset;

c)

’nurmella’ pitkä- tai lyhytikäistä nurmea (lyhytikäisen nurmen kesto on yleensä vähemmän kuin neljä vuotta);

d)

’myöhään kypsyvällä maissilla’ FAO-luokkaan 600–700 kuuluvaa maissia, joka istutetaan maaliskuun puolivälistä huhtikuun alkuun ja jonka kasvukausi kestää vähintään 145–150 päivää;

e)

’maissilla tai durralla, jonka jälkeen viljellään talvirehukasveja,’ keskimyöhäistä tai varhain kypsyvää maissia tai durraa, jonka jälkeen viljellään talvirehukasveja, kuten italianraiheinää, ohraa, ruisvehnää tai syysruista;

f)

’syysviljalla, jonka jälkeen viljellään kesärehukasveja’ syysvehnää, -ohraa tai -ruisvehnää, jonka jälkeen viljellään kesärehukasveja, kuten maissia, durraa, puntarpäätä tai hirssiä;

g)

’typentarpeeltaan suurilla kasvustoilla, joiden kasvukausi on pitkä’ nurmea, myöhään kypsyvää maissia, maissia tai durraa, jonka jälkeen viljellään talvirehukasveja, ja syysviljaa, jonka jälkeen viljellään kesärehukasveja;

h)

’karjanlannalla’ karjan sontaa ja virtsaa, myös laiduntamisen aikana tai käsitellyssä muodossa;

i)

’lannan käsittelyllä’ sianlannan erottelua kahteen osaan, kiinteään ja nestemäiseen, sen käytettävyyden sekä typen ja fosfaattien talteenoton parantamiseksi;

j)

’käsitellyllä lannalla’ sianlannan käsittelystä saatavaa nestemäistä osaa, jonka typen ja fosfaattien välinen suhde (N/P2O5) on vähintään 2,5;

k)

’käsitellyllä lannalla, josta on poistettu typpeä,’ käsiteltyä lantaa, jonka typpipitoisuus on alle 30 prosenttia sian raakalannan typpipitoisuudesta;

l)

’maaperällä, jonka orgaanisen aineen pitoisuus on alhainen,’ maata, jonka orgaanisen hiilen pitoisuus ylimmässä 30 senttimetrin paksuisessa kerroksessa on alle 2 prosenttia;

m)

’suolattomalla ja suolapitoisuudeltaan alhaisella maalla’ maaperää, jonka kyllästetyn maannoksen sähkönjohtavuus (Ece) on alle 4 mS/cm tai vesiuutteen sähkönjohtavuus maan ja veden välisen suhteen ollessa 1:2 (EC 1:2) on alle 1 ms/cm taikka maaperää varmasti sellaisiksi alueiksi määritellyillä alueilla, joihin ei kohdistu suolaatumisriskiä, sellaisina kuin ne on esitetty alueen maaperäkartassa;

n)

’typenkäytön tehokkuudella’ karjanlannan muodossa levitetyn typen (prosentteina ilmaistua) kokonaismäärää, joka on kasvustojen käytettävissä kyseisenä vuonna.

3 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan tapauskohtaisesti tiloihin, joiden kasvustoista vähintään 70 prosenttia on suuria typpimääriä kuluttavia ja joilla on pitkä kasvukausi, edellyttäen, että 4–7 artiklan edellytykset täyttyvät.

4 artikla

Vuosittainen lupa ja sitoumus

1)   Viljelijöiden, jotka haluavat käyttää tämän päätöksen mukaista poikkeusta, on tehtävä toimivaltaisille viranomaisille hakemus vuosittain viimeistään 15 päivänä helmikuuta.

2)   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen hakemuksen yhteydessä viljelijöiden on kirjallisesti sitouduttava täyttämään 5, 6 ja 7 artiklassa säädetyt edellytykset.

5 artikla

Lannan käsittely

1)   Viljelijöiden, jotka käyttävät käsitellyn sianlannan levittämistä koskevaa poikkeusta, on ilmoitettava vuosittain toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

lannan käsittelyn tyyppi;

b)

käsittelylaitoksen kapasiteetti ja tärkeimmät ominaisuudet, teho mukaan luettuna;

c)

käsittelylaitokseen toimitetun lannan määrä;

d)

kiinteän osan määrä, koostumus, typpi- ja fosfaattipitoisuudet mukaan luettuina, sekä määränpää;

e)

käsitellyn lannan määrä, koostumus, typpi- ja fosfaattipitoisuudet mukaan luettuina, sekä määränpää;

f)

arvio käsittelystä aiheutuvista kaasupäästöistä.

2)   Lannan käsittelystä jäävä kiinteä osa on stabiloitava haju- ja muiden päästöjen vähentämiseksi, maatalous- ja hygieniaominaisuuksien parantamiseksi, käsittelyn helpottamiseksi sekä typen ja fosfaattien käytettävyyden lisäämiseksi. Näin saatua tuotetta ei saa levittää poikkeuksen saaneille tiloille. Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä toimenpiteitä, joilla edistetään stabiloidun kiinteän osan käyttöä maaperässä, jonka orgaanisen aineen pitoisuus on alhainen. Tällainen maaperä on esitetty alueellisissa kartoissa, jotka toimitetaan viljelijöiden käyttöön.

3)   Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava käsitellyn lannan koostumuksen, koostumuksen vaihtelujen ja käsittelyn tehokkuuden arviointimenetelmät kunkin tapauskohtaisesta poikkeuksesta hyötyvän tilan osalta.

4)   Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava edustavissa paikoissa lannan käsittelystä aiheutuvia ammoniakki- ja muita päästöjä kunkin käsittelymenetelmän osalta. Toimivaltaisten viranomaisten on valvontatulosten perusteella laadittava päästökartoitus.

6 artikla

Lannan ja muiden lannoitteiden käyttö

1)   Poikkeuksesta hyötyvillä tiloilla maahan voidaan vuosittain levittää karjanlantaa, eläinten omat jätökset mukaan luettuina, ja käsiteltyä lantaa enintään määrä, joka sisältää 250 kilogrammaa typpeä hehtaaria kohti, ja lisäksi on noudatettava 2–12 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

2)   Typen kokonaiskuormitus ei saa ylittää kyseisen kasvuston arvioitua ravinnetarvetta, jossa on otettava huomioon maaperästä saatu ravinnemäärä ja lannan käsittelyn lisäämä typen saatavuus. Se ei saa ylittää toimintaohjelmissa vahvistettuja tilaan sovellettavia enimmäiskäyttövaatimuksia.

3)   Fosfaattien kokonaiskuormitus ei saa ylittää kyseisen kasvuston arvioitua ravinnetarvetta, jossa on otettava huomioon maaperästä saatu fosfaattimäärä. Poikkeuksen saaneilla tiloilla ei saa käyttää kemiallisia fosfaattilannoitteita.

4)   Kullakin tilalla on laadittava viimeistään 15 päivänä helmikuuta koko viljelyalan kattava lannoitussuunnitelma, jossa esitetään viljelykierto sekä suunniteltu lannan ja kivennäislannoitteiden käyttö.

Lannoitussuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot:

a)

karjan lukumäärä, kuvaus säilytys- ja varastointijärjestelmistä, käytettävissä olevat lannanvarastointitilat mukaan luettuina;

b)

tilalla tuotettuja lannasta peräisin olevia typpeä ja fosfaatteja koskeva laskelma;

c)

(tarvittaessa) lannan käsittelyn kuvaus ja käsitellyn lannan ominaispiirteet;

d)

tilalla käytettävän tai muualle toimitettavan lannan määrä, tyyppi ja ominaispiirteet;

e)

viljelykierto ja niiden lohkojen maa-ala, joilla viljellään typentarpeeltaan suuria kasvustoja, joiden kasvukausi on pitkä, sekä lohkot, joilla viljellään muita kasvustoja;

f)

kunkin viljellyn kasvuston sato-odotukset ravinteiden ja veden saatavuuden mukaan sekä paikalliset olosuhteet, kuten ilmasto, maaperätyyppi jne.;

g)

arvio kasvustojen tarvitsemista typen ja fosforin määristä kullakin lohkolla;

h)

laskelma lannasta peräisin olevan typen ja fosforin käytöstä kullakin lohkolla;

i)

laskelma kemiallisista lannoitteista peräisin olevan typen käytöstä kullakin lohkolla;

j)

arvio tarvittavan kasteluveden määrästä ja tarkat tiedot vedensaantilähteestä; suunnitelmaan on liitettävä vedenottolupa, asianomaisen vesikonsortion kanssa tehty vedenkäyttösopimus tai kartta, josta ilmenee, että tila sijaitsee alueella, jolla matala pohjavesi on kosketuksessa juuristovyöhykkeeseen.

Suunnitelmia on tarkistettava seitsemän päivän kuluessa viljelykäytäntöjen muuttumisesta sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ja tosiasialliset käytännöt vastaavat toisiaan.

5)   Kullakin tilalla on pidettävä lohkokohtaista lannoitekirjanpitoa. Siinä ilmoitetaan käytetyt määrät sekä lannan ja kemiallisten lannoitteiden levitysajankohta.

6)   Vedenottolupa, asianomaisen vesikonsortion kanssa tehty vedenkäyttösopimus tai kartta, josta ilmenee, että tila sijaitsee alueella, jolla matala pohjavesi on kosketuksessa juuristovyöhykkeeseen, on pidettävä saatavilla tilalla. Luvanvaraisen tai tarvittaessa sopimukseen perustuvan vedenoton määrän on oltava riittävä, jotta kasvustoista voidaan tuottaa sato ilman vedenkäyttörajoituksia.

7)   Kullakin poikkeusta hyödyntävällä tilalla on oltava maaperän typpi- ja fosforianalyysin tulokset. Näytteet on otettava ja analyysi on tehtävä vähintään neljän vuoden välein ennen 1 päivää kesäkuuta kullakin viljelykierron ja maaperän ominaisuuksien suhteen yhtenevällä tilan osalla. Analyysejä on tehtävä vähintään yksi viiden hehtaarin viljelyalaa kohti.

8)   Poikkeuksen saaneilla tiloilla levitetyn karjanlannan typenkäytön tehokkuuden on oltava vähintään 65 prosenttia lietelannan ja 50 prosenttia kiinteän lannan osalta.

9)   Karjanlantaa ja kemiallisia lannoitteita ei saa levittää poikkeuksen saaneilla tiloilla 1 päivän marraskuuta jälkeen.

10)   Vähintään kaksi kolmasosaa lannasta peräisin olevan typen määrästä, laiduntavan karjan jätöksiä lukuun ottamatta, on levitettävä ennen kunkin vuoden 30 päivää kesäkuuta. Tätä varten poikkeusta hyödyntävillä tiloilla on oltava asianmukainen karjanlannan varastointikapasiteetti, joka riittää kattamaan vähintään ne ajanjaksot, joiden aikana lantaa ei saa levittää.

11)   Nestemäinen lanta, käsitelty ja lietelanta mukaan luettuina, on levitettävä käyttäen menetelmiä, joiden päästötaso on alhainen. Kiinteä lanta on käytettävä 24 tunnin kuluessa.

12)   Maaperän suojaamiseksi suolaantumisriskiltä käsitelty lanta, josta on poistettu typpeä, sallitaan ainoastaan suolattomassa ja suolapitoisuudeltaan alhaisessa maassa. Tätä varten viljelijöiden, jotka aikovat levittää käsiteltyä lantaa, josta on poistettu typpeä, on mitattava tällaisten lohkojen sähkönjohtavuus vähintään neljän vuoden välein ja ilmoitettava mittaustulokset 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa. Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava menetelmä, jota viljelijöiden on käytettävä sähkönjohtavuuden mittaamiseen. Niiden on myös laadittava kartat alueista, joihin kohdistuu suolaantumisriski.

7 artikla

Maankäyttö

Viljelijöiden, jotka hyödyntävät poikkeusta, on varmistettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

vähintään 70 prosentilla tilan viljelyalasta viljellään typentarpeeltaan suuria kasvustoja, joiden kasvukausi on pitkä;

b)

lyhytikäiset nurmet kynnetään keväällä;

c)

palkokasvien ja muiden ilmakehän typpeä sitovien kasvien osuus lyhyt- ja pitkäikäisissä nurmikasvustoissa on enintään 50 prosenttia;

d)

myöhään kypsyvä maissi korjataan (kokonaisuudessaan);

e)

talvirehukasvit, kuten italianraiheinä, ohra, ruisvehnä ja syysruis kylvetään kahden viikon kuluessa maissin/durran korjaamisesta, ja ne on korjattava aikaisintaan kaksi viikkoa ennen maissin/durran kylvämistä;

f)

kesärehukasvit, kuten maissi, durra, puntarpää ja hirssi kylvetään kahden viikon kuluessa talvirehukasvien korjaamisesta, ja ne on korjattava aikaisintaan kaksi viikkoa ennen syysviljojen kylvämistä;

g)

typentarpeeltaan suuret kasvustot kylvetään kahden viikon kuluessa nurmen kyntämisestä, eikä lannoitteita saa levittää sinä vuonna, jona pitkäikäinen nurmi kynnetään.

8 artikla

Muut toimenpiteet

1)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että käsitellyn lannan käyttöä koskevat poikkeukset ovat yhteensopivia lannan käsittelylaitosten kapasiteetin kanssa.

2)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki myönnetyt poikkeukset ovat yhteensopivia tilan vedenkäyttöjärjestelmän kanssa.

9 artikla

Lannan kuljetukseen liittyvät toimenpiteet

1)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että karjanlantakuljetukset tiloille ja tiloilta rekisteröidään maantieteellisten paikannusjärjestelmien avulla tai merkitään kuljetusasiakirjoihin ilmoittamalla alkuperäpaikka ja määränpää. Maantieteellisten paikannusjärjestelmien käyttö on pakollista, jos kuljetusetäisyys on yli 30 kilometriä.

2)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kuljetuksen mukana on asiakirja, jossa ilmoitetaan kuljetetun lannan määrä sekä sen typpi- ja fosfaattipitoisuus.

3)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että käsitellyn lannan ja käsittelystä saadun kiinteän osan typpi- ja fosfaattipitoisuus analysoidaan tunnustetuissa laboratorioissa. Analyysien tulokset on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle ja vastaanottavalle viljelijälle. Kunkin kuljetuksen mukana on oltava analyysitodistus.

10 artikla

Seuranta

1)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kartat, joista käy ilmi tilojen ja karjan sekä kunkin yksittäisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvan maatalousmaan prosenttimäärä, sekä kartat, joista käy ilmi paikallinen maankäyttö kaikissa kunnissa, laaditaan ja päivitetään vuosittain. Tiedot poikkeusta hyödyntävien tilojen viljelykierrosta ja maatalouskäytännöistä on kerättävä ja päivitettävä vuosittain.

2)   Jotta poikkeuksen vaikutuksia vedenlaatuun voidaan arvioida, on luotava pintavesiä ja matalia pohjavesiä edustavista näytteenottopaikoista koostuva seurantaverkosto, jota on pidettävä yllä. Seurantaverkoston luonnos on toimitettava komissiolle. Alkuperäisten seurantakohteiden lukumäärää ei saa vähentää eikä kohteiden sijaintia muuttaa tämän päätöksen soveltamisaikana.

3)   Vedenlaadun seurantaa on tehostettava toimivaltaisten viranomaisten toteamien kaikkein haavoittuvaisimpien vesistöjen lähistöllä sijaitsevilla maatalouden valuma-alueilla.

4)   On perustettava seurantakohteita, jotta saataisiin tietoa maavesien typpi- ja fosfaattipitoisuuksista, maaprofiilin mineraalitypestä ja vastaavasta typen ja fosfaattien kulkeutumisesta juuristovyöhykkeen kautta pohjavesiin sekä typen ja fosfaattien pinta- ja pohjavesivalunnasta sekä poikkeuksen mukaisissa että tavanomaisissa olosuhteissa. Seurantapaikkojen on edustettava pääasiallisia maaperätyyppejä, lannoituskäytäntöjä ja kasvustoja. Seurantaverkoston luonnos on toimitettava komissiolle. Alkuperäisten seurantakohteiden lukumäärää ei saa vähentää eikä kohteiden sijaintia muuttaa tämän päätöksen soveltamisaikana.

11 artikla

Valvonta

1)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikille hakemuksille tehdään hallinnollinen tarkastus. Jos tarkastuksessa havaitaan, etteivät 5, 6 ja 7 artiklassa säädetyt edellytykset täyty, asiasta on ilmoitettava hakijalle. Tässä tapauksessa hakemus on katsottava hylätyksi.

2)   On laadittava peltotarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädännön edellyttämiin satunnaisotantaan perustuvien yleisten tarkastusten tuloksiin. Peltotarkastuksia on tehtävä vähintään viidelle prosentille poikkeusta hyödyntävistä tiloista, ja niiden on koskettava tämän päätöksen 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistettujen edellytysten noudattamista.

3)   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että vähintään yhdelle prosentille lantakuljetuksista tehdään tarkastus, joka perustuu riskienarviointiin ja 1 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten tarkastusten tuloksiin. Tarkastuksiin on kuuluttava vähintään kuljetusasiakirjojen tarkastaminen, lannan alkuperän ja määränpään todentaminen sekä näytteidenotto kuljetettavasta lannasta.

4)   Toimivaltaisille viranomaisille on annettava tarvittavat valtuudet ja keinot tämän päätöksen noudattamisen toteamiseksi. Jos valvonnassa todetaan, ettei tämän päätöksen säännöksiä ole noudatettu, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimet tilanteen korjaamiseksi. Erityisesti viljelijät, jotka ovat jättäneet noudattamatta 5, 6 ja 7 artiklan säännöksiä, on suljettava seuraavana vuonna poikkeuksen ulkopuolelle.

12 artikla

Raportointi

Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään joulukuussa ja vuoden 2015 osalta viimeistään syyskuussa kertomus, jossa on oltava seuraavat tiedot:

a)

selvitys siitä, miten poikkeuksen noudattamista on arvioitu tiloilla ja kuljetusten yhteydessä suoritettavin tarkastuksin, sekä tiedot hallinnollisissa ja peltotarkastuksissa todetuista tiloista, jotka eivät täytä edellytyksiä;

b)

tiedot lannan käsittelystä, lannan kiinteän osan prosessointi ja käyttö mukaan luettuina, ja yksityiskohtaiset tiedot käsittelyjärjestelmien ominaispiirteistä ja tehokkuudesta sekä käsitellyn lannan koostumuksesta ja kiinteän osan lopullisesta määränpäästä;

c)

5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kartat, joista käyvät ilmi alueet, joiden maaperän orgaanisen aineen pitoisuus on alhainen, sekä toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään stabiloidun kiinteän osan käyttöä tällaisessa maaperässä;

d)

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut menetelmät käsitellyn lannan koostumuksen, koostumuksen vaihtelujen ja käsittelyn tehokkuuden arvioimiseksi kunkin tapauskohtaisesta poikkeuksesta hyötyvän tilan osalta;

e)

5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu selvitys lannan käsittelystä aiheutuvista ammoniakki- ja muista päästöistä;

f)

6 artiklan 12 kohdassa tarkoitetut menetelmät sähkönjohtavuuden mittaamiseksi sekä kartat alueista, joihin kohdistuu suolaantumisriski;

g)

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menetelmät sen varmistamiseksi, että käsitellyn lannan käyttöä koskevat poikkeukset ovat yhteensopivia lannan käsittelylaitosten kapasiteetin kanssa;

h)

8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut menetelmät sen varmistamiseksi, että myönnetyt poikkeukset ovat yhteensopivia tilan vedenkäyttöjärjestelmän kanssa;

i)

10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kartat, joista käy ilmi tilojen ja karjan sekä kunkin yksittäisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvan maatalousmaan prosenttimäärä, sekä kartat, joista käy ilmi paikallinen maankäyttö, sekä tiedot poikkeusta hyödyntävien tilojen viljelykierrosta ja maatalouskäytännöistä;

j)

10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun veden seurannan tulokset, pinta- ja pohjavesien laadun muutossuuntauksia koskevat tiedot mukaan luettuina, sekä selvitys poikkeuksen vaikutuksista vedenlaatuun;

k)

10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo kaikkein haavoittuvaisimmista vesistöistä;

l)

yhteenveto ja arviointi 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista seurantapaikoista saaduista tiedoista;

13 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan yhdessä toimintaohjelman täytäntöönpanoasetusten kanssa Emilia Romagnassa (päätös nro 1273/2011, 5.9.2011), Lombardiassa (päätös nro IX/2208, 14.9.2011), Piemontessa (päätös nro 18–2612, 19.9.2011) ja Venetossa (päätös nro 1150, 26.7.2011).

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015.

14 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.