ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.267.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 267

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
12. lokakuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1002/2011, annettu 10 päivänä lokakuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 12 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1003/2011, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1004/2011, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1005/2011, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, tietyissä GATT-sopimuksesta johtuvissa kiintiöissä Amerikan yhdysvaltoihin vuonna 2012 vietäviä juustoja koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/670/YUTP, annettu 10 päivänä lokakuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP täytäntöönpanosta

13

 

 

2011/671/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden benalaksyyli-M:n, gamma-syhalotriinin ja valifenalaatin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7092)  ( 1 )

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

12.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1002/2011,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 12 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä huhtikuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 359/2011 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 12 päivänä huhtikuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 359/2011.

(2)

Iranin jatkuvien ihmisoikeusloukkauksien vuoksi asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 100, 14.4.2011, s. 1.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Sisäasiainministeriön poliittinen johtaja.

Vastaa poliittisia puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkisten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden rekisteröinnistä.

Keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän reformistisen poliittisen puolueen toiminnan (Islamic Iran Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen Organisation).

Kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukaisesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontumiset eli perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia on pidätetty kokoontumisvapautta koskevan oikeuden vastaisesti.

Kielsi vuonna 2009 myös oppositiolta luvan järjestää tilaisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka on surmattu presidentinvaaleihin liittyvän vastustuksen vuoksi.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Teheranin poliisin päällikkö.

Vaalien jälkeisten mielenosoitusten hajottamisesta Human Rights Watchille raportoineet todistajat kertovat hänen poliisijoukkonsa syyllistyneen laittomaan väkivaltaan pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan.

Teheranin poliisi osallistui vuonna 2009 Teheranin yliopistoasuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa poliisi ja Basiji-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa iranilaisen Majlis-komission mukaan.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

Karadjissa sijaitsevan Radjaishahrin vankilan osasto 1:n vartija.

Useat entiset vangit ovat kertoneet hänen syyllistyneen kidutukseen ja estäneen vankeja saamasta hoitoa. Yksi Radjaisharin vangeista on kertonut kaikkien vartijoiden pahoinpidelleen häntä ja Akharianin olleen asiasta täysin tietoinen.

Lisäksi tiedetään ainakin yhden vangin, Mohsen Beikvandin, kuolleen Akharianin ollessa vartijana.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teheranin tuomioistuimen presidentti.

Syyllistynyt ihmisoikeuksien rikkomuksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epäämiseen ja teloitusten lisäämiseen.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Shirazin syyttäjä.

Vastuussa kuolemanrangaistusten ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä, määrännyt lukuisia kuolemantuomioita. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti tekosyynä usean hallintoa vastustavan tuomitsemiseksi kuolemaan.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI kenraalimajuri dr. Seyeed Hasan (alias FIRUZABADI kenrm dr. Seyed Hasan; FIROUZABADI kenrm dr. Seyyed Hasan, FIROUZABADI kenrm dr. Seyed Hassan)

Syntynyt 3.2.1951

Machhadissa

Iranin yhdistyneiden asevoimien komentaja.

Myös kansallisen turvallisuusneuvoston SNCS:n jäsen. Korkea-arvoisin sotilaskomentaja, johtaa kaikkia sotilasosastoja ja -toimintoja, myös islamilaista vallankumouskaartia IRGC:ta ja poliisia. Hänen komentamansa joukot syyllistyivät raakoihin väkivaltaisuuksiin rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan ja massapidätyksiin.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Qomin yleinen syyttäjä.

Vastuussa lukuisten rikoksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pahoinpitelystä Qomissa. Osallinen oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä: teloitusten määrä on kasvanut jyrkästi vuoden alusta lähtien.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahanin apulaissyyttäjä.

Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen pidätetyiltä. Esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana.

Näin ollen Habibi on osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä: teloitusten määrä on kasvanut jyrkästi vuoden alusta lähtien.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Syntynyt 1956

Ispahanissa

IRGC:n Sarollah-joukkojen päällikkö Teheranissa, entinen Basij-joukkojen päällikkö.

Sarollah-joukot olivat keskeisessä asemassa vaalien jälkeisissä tukahduttamistoimissa.

Mohammad HEJAZI kirjoitti 26.6.2009 terveysministeriölle kirjeen, jossa kielletään vaalien jälkeisissä tapahtumissa loukkaantuneiden tai sairaalahoitoon joutuneiden henkilöiden asiakirjojen tai potilaskertomusten julkistaminen, mikä kielii peittelystä.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Iranin lentokenttäpoliisin päällikkö.

Pidätyttänyt kesäkuusta 2009 lähtien Imam Khomeinin kansainvälisellä lentokentällä, myös kansainvälisellä alueella, iranilaisia mielenosoittajia, jotka pyrkivät pakenemaan maasta tukahduttamistoimien alettua.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

IRGC:n poliittisen toimiston päällikkö.

Ensimmäisiä korkea-arvoisia virkamiehiä, joka vaati Moussavin, Karroubin ja Khatamin pidättämistä. Kannattanut toistuvasti väkivallan ja raakojen kuulustelumenetelmien käyttöä vaalien jälkeisiä tapahtumia arvostelevia kohtaan (millä perustellaan tunnustusten televisiointia), antanut IRGC:n ja Basijin välityksellä jaetuissa julkaisuissa määräyksiä toisinajattelijoiden laittomasta pahoinpitelystä.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Iranin yhdistyneiden asevoimien apulaiskomentaja, vastaa kulttuuriasioista (eli State Defence Publicity HQ).

Osallistui aktiivisesti tukahduttamistoimiin. Varoitti Kayhanin haastattelussa, että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen. Kehottanut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Pyysi vuonna 2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä iranilaisia.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Basijin opiskelijajoukkojen komentaja.

Osallistui aktiivisesti mielenosoitusten tukahduttamistoimiin kouluissa ja yliopistoissa sekä aktivistien ja journalistien laittomaan vangitsemiseen.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Syntynyt 1983

Teheranissa

IRCG:hen kytkeytyvän Ashiyaneh-kyberryhmän päällikkö.

Behrouz Kamalianin perustama Achiyaneh Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituksen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin instituutioihin kohdistetuista tietoverkkohyökkäyksistä. Revolutionary Guard's Cyber Defence Command piti vielä 21.6.2009 internetsivuillaan vaalien jälkeisissä mielenosoituksissa otetuiksi väitettyjä valokuvia ihmisten kasvoista, ja iranilaisia pyydettiin "tunnistamaan mielenosoittajat".

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tabrizin syyttäjä.

Osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa, vastustanut tämän vapauttamista useaan otteeseen, osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Syntynyt 1959/1960

Oroumiehissa (Iran)

Entinen sisäasiainministeri elokuuhun 2009.

Sisäministeri Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14.6.2009 tehdyistä hyökkäyksistä ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (kuuluisa taso - 4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshah'n syyttäjä.

Vastuussa kuolemantuomioiden määrän dramaattisesta kasvusta, esimerkiksi 3.1.2010 seitsemän vankia hirtettiin Kermanshahin keskusvankilassa tuomari Malekin syytetoimien johdosta. Näin ollen vastuussa kuolemanrangaistuksen ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Iranin poliisin tietokonerikollisuuden yksikön päällikkö.

Vastuussa siitä, että tuhansia Internetiä käyttäviä uudistusmielisiä ja hallituksen poliittisia vastustajia on kuulusteltu ja pantu syytteeseen. Vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista niitä vastaan, jotka puolustavat legitiimejä oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapautta.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

Teheranin yleisen syyttäjän sijainen vankila-asioissa.

Välittömässä vastuussa useista viattomien, rauhanomaisten mielenosoittajien ja aktivistien pidätysmääräyksistä. Monista ihmisoikeuspuolustajien kertomuksista käy ilmi, että käytännössä kaikkia hänen määräyksestään vangittuja henkilöitä pidetään eripituisia aikoja eristysvankeudessa ilman oikeutta tavata asianajajaansa tai omaisiaan ja ilman syytettä, eli heitä pidetään kadoksissa. Usein heidän perheilleen ei ilmoiteta vangitsemisesta.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

Evinin vankilan johtajana vastuussa useista siellä tapahtuvista ihmisoikeusrikoksista kuten hakkaamisista sekä henkisestä ja seksuaalisesta pahoinpitelystä.

Eri lähteistä saatujen yhtenevien tietojen mukaan kidutus on Evinin vankilassa yleinen käytäntö. Osastolla 209 pidetään useita aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti nykyisen hallituksen toimia.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Iranian Tobacco Companyn johtaja

Teheranin maakunnan kenraalikuvernöörin ("Farmandar") sijainen syyskuuhun 2010, vastuussa erityisesti poliisivoimien väliintulosta ja niin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntynyt 1959

Shahr-Kord Ispahanissa

Teheranin maakunnan IRGC:n kenraalikuvernööri, Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtaja.

On tässä ominaisuudessa päävastuussa kaikista sortotoimista, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta, kesäkuusta 2009. Hänen tiedetään osallistuneen henkilökohtaisesti oppositiojohtajien Karroubi ja Moussavi häiritsemiseen.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Iranin yleisen syyttäjän sijainen.

Vastuussa useista vaalien jälkeisiin mielenosoituksiin liittyvistä oikeustapauksista.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Asevoimien oikeudellisen osaston johtaja.

Osallistunut rauhanomaisten mielenosoittajien vastaisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Entinen tuomari Evinin tuomioistuimen ensimmäisessä jaostossa, sittemmin tuomarina Teheranin maakunnan rikostuomioistuimen jaostossa 71.

Johtanut useita oikeudenkäyntejä mielenosoittajia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyntiä: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammikuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen toimintansa vuoksi. Evinin vankilan yhteyteen perustettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja Jafari Dolatabadi kannatti sen perustamista maaliskuussa 2010. Jotkut syytetyt eristetään, pahoinpidellään ja pakotetaan antamaan vääriä lausuntoja tässä vankilassa.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Etelä-Khorasanin maakunnan oikeushallinnon varapuheenjohtaja, vastuussa rikollisuuden torjunnasta.

Myönsi kesäkuussa 2011, että maaliskuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana oli pantu täytäntöön 140 kuolemanrangaistusta, minkä lisäksi satakunta muuta kuolemanrangaistusta on tiettävästi salaa pantu täytäntöön samana aikana samaisessa Etelä-Khorasanin maakunnassa perheiden ja asianajajien tietämättä.

Osallinen näin ollen oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen ja kuolemanrangaistuksen ylenmääräiseen ja kasvavaan käyttöön.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Syntynyt 1952

Mashadissa (Iran)

Oikeusministeri, entinen Isfahanin kenraalikuvernööri ja valtion vankilalaitoksen johtaja (kesäkuuhun 2004).

Oikeusministerinä keskeisessä asemassa iranilaisten maastamuuttajien uhkaamisessa ja vainoamisessa ilmoittamalla sellaisen erityistuomioistuimen perustamisesta, joka keskittyy erityisesti maan ulkopuolella asuviin iranilaisiin. Teheranin syyttäjän alaisuudessa toimivat jaostot eri tuomioistuimissa saavat tehtäväkseen hoitaa ulkomaille muuttaneiden asioita.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntynyt 1961

Rafsanjanissa Kermanin provinssissa

Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri syyskuusta 2009.

Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistunut journalistien tukahduttamiseen.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Synt.paikka: Isfahan (Iran)

Synt.aika: 1956

Tiedustelutoiminnan ministeri. Ministeriö on hänen johdollaan jatkanut laajalle levinnyttä mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden mielivaltaista vangitsemista ja vainoamista.

Ministeriö johtaa yhä Evinin vankilan osasto 209:ää, jossa useita aktivisteja pidetään vangittuina heidän osallistuttuaan hallituksen vastaiseen rauhanomaiseen toimintaan. Ministeriön kuulustelijat ovat hakanneet osasto 209:n vankeja ja syyllistyneet henkiseen ja seksuaaliseen pahoinpitelyyn. Moslehi on tiedusteluministerinä vastuussa väkivallasta.

10.10.2011


12.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1003/2011,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

52,9

MK

58,0

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

120,0

ZZ

83,1

0709 90 70

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

67,7

BR

38,2

CL

60,5

TR

64,9

UY

57,5

ZA

83,4

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

246,3

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

113,9

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,3

0808 10 80

CL

83,9

CN

80,0

NZ

120,9

ZA

84,9

ZZ

92,4

0808 20 50

CL

85,4

CN

42,4

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


12.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1004/2011,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/12 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 998/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUVL L 264, 8.10.2011, s. 30.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 12 päivästä lokakuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


12.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1005/2011,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,

tietyissä GATT-sopimuksesta johtuvissa kiintiöissä Amerikan yhdysvaltoihin vuonna 2012 vietäviä juustoja koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1187/2009 (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 789/2011 (3) aloitetaan menettely asetuksen (EY) N:o 1187/2009 21 artiklassa tarkoitetuissa GATT-sopimuksesta johtuvissa kiintiöissä Amerikan yhdysvaltoihin vuonna 2012 vietävien juustojen vientitodistusten myöntämiseksi.

(2)

Vientitodistushakemukset ylittävät joidenkin tuoteryhmien ja kiintiöiden osalta kiintiövuoteen 2012 liittyvät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi vahvistettava jakokertoimet.

(3)

Niiden tuoteryhmien ja kiintiöiden osalta, joita koskevia hakemuksia jätetään pienemmille määrille kuin mitä on käytettävissä, olisi säädettävä jäljelle jäävien määrien jakamisesta hakijoille suhteessa haettuihin määriin. Kyseisten lisämäärien myöntämisen edellytyksenä olisi oltava asianomaisen toimijan toimivaltaiselle viranomaiselle tekemä ilmoitus hyväksytyistä määristä ja asianomaisten toimijoiden asettama vakuus.

(4)

Tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian ottaen huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 789/2011 4 artiklassa säädetty määräaika kyseisten kertoimien määrittelemistä koskevan menettelyn täytäntöönpanemiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä olevan 3 sarakkeen kohtiin 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay ja 22-Tokyo kuuluvien tuoteryhmien ja kiintiöiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 789/2011 mukaisesti jätetyt vientitodistuksia koskevat hakemukset hyväksytään edellyttäen, että kyseisessä liitteessä olevassa 5 sarakkeessa ilmoitettuja jakokertoimia sovelletaan.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä olevan 3 sarakkeen kohtiin 22-, 25-Uruguay ja 25-Tokyo kuuluvien tuoteryhmien ja kiintiöiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 789/2011 mukaisesti jätetyt vientitodistuksia koskevat hakemukset hyväksytään haetuille määrille.

Vientitodistuksia voidaan myöntää lisämäärille soveltamalla liitteessä olevassa 6 sarakkeessa esitettyjä jakokertoimia toimijan viikon kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta antaman hyväksynnän jälkeen ja edellyttäen, että asetetaan vakuus.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 318, 4.12.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 203, 6.8.2011, s. 26.


LIITE

Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tariffinimikkeistön 4 luvun lisähuomautusten mukaiset ryhmät

Ryhmä ja kiintiö

Käytettävissä olevat määrät vuonna 2012

(tonnia)

1 artiklassa säädetty jakokerroin

2 artiklassa säädetty jakokerroin

Huomau-tuksen nro

Ryhmä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2717243

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0925926

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,4929577

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1834862

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1359973

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,8675629

 

22-Uruguay

380,000

 

6,3333333

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

 

3,0344828


PÄÄTÖKSET

12.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/13


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/670/YUTP,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä huhtikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 12 päivänä huhtikuuta 2011 päätöksen 2011/235/YUTP.

(2)

Iranin tämänhetkisten ihmisoikeusloukkauksien vuoksi päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 100, 14.4.2011, s. 51.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Sisäasiainministeriön poliittinen johtaja.

Vastaa poliittisia puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkisten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden rekisteröinnistä.

Keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän reformistisen poliittisen puolueen toiminnan (Islamic Iran Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen Organisation).

Kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukaisesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontumiset eli perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia on pidätetty kokoontumisvapautta koskevan oikeuden vastaisesti.

Kielsi vuonna 2009 myös oppositiolta luvan järjestää tilaisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka on surmattu presidentinvaaleihin liittyvän vastustuksen vuoksi.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Teheranin poliisin päällikkö.

Vaalien jälkeisten mielenosoitusten hajottamisesta Human Rights Watchille raportoineet todistajat kertovat hänen poliisijoukkonsa syyllistyneen laittomaan väkivaltaan pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan.

Teheranin poliisi osallistui vuonna 2009 Teheranin yliopistoasuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa poliisi ja Basiji-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa iranilaisen Majlis-komission mukaan.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

Karadjissa sijaitsevan Radjaishahrin vankilan osasto 1:n vartija.

Useat entiset vangit ovat kertoneet hänen syyllistyneen kidutukseen ja estäneen vankeja saamasta hoitoa. Yksi Radjaisharin vangeista on kertonut kaikkien vartijoiden pahoinpidelleen häntä ja Akharianin olleen asiasta täysin tietoinen.

Lisäksi tiedetään ainakin yhden vangin, Mohsen Beikvandin, kuolleen Akharianin ollessa vartijana.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teheranin tuomioistuimen presidentti.

Syyllistynyt ihmisoikeuksien rikkomuksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epäämiseen ja teloitusten lisäämiseen.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Shirazin syyttäjä.

Vastuussa kuolemanrangaistusten ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä, määrännyt lukuisia kuolemantuomioita. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti tekosyynä usean hallintoa vastustavan tuomitsemiseksi kuolemaan.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI kenraalimajuri dr. Seyeed Hasan (alias FIRUZABADI kenrm dr. Seyed Hasan; FIROUZABADI kenrm dr. Seyyed Hasan, FIROUZABADI kenrm dr. Seyed Hassan)

Syntynyt 3.2.1951

Machhadissa

Iranin yhdistyneiden asevoimien komentaja.

Myös kansallisen turvallisuusneuvoston SNCS:n jäsen. Korkea-arvoisin sotilaskomentaja, johtaa kaikkia sotilasosastoja ja -toimintoja, myös islamilaista vallankumouskaartia IRGC:ta ja poliisia. Hänen komentamansa joukot syyllistyivät raakoihin väkivaltaisuuksiin rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan ja massapidätyksiin.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Qomin yleinen syyttäjä.

Vastuussa lukuisten rikoksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pahoinpitelystä Qomissa. Osallinen oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä: teloitusten määrä on kasvanut jyrkästi vuoden alusta lähtien.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahanin apulaissyyttäjä.

Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen pidätetyiltä. Esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana.

Näin ollen Habibi on osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä: teloitusten määrä on kasvanut jyrkästi vuoden alusta lähtien.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Syntynyt 1956

Ispahanissa

IRGC:n Sarollah-joukkojen päällikkö Teheranissa, entinen Basij-joukkojen päällikkö.

Sarollah-joukot olivat keskeisessä asemassa vaalien jälkeisissä tukahduttamistoimissa.

Mohammad HEJAZI kirjoitti 26.6.2009 terveysministeriölle kirjeen, jossa kielletään vaalien jälkeisissä tapahtumissa loukkaantuneiden tai sairaalahoitoon joutuneiden henkilöiden asiakirjojen tai potilaskertomusten julkistaminen, mikä kielii peittelystä.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Iranin lentokenttäpoliisin päällikkö.

Pidätyttänyt kesäkuusta 2009 lähtien Imam Khomeinin kansainvälisellä lentokentällä, myös kansainvälisellä alueella, iranilaisia mielenosoittajia, jotka pyrkivät pakenemaan maasta tukahduttamistoimien alettua.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

IRGC:n poliittisen toimiston päällikkö.

Ensimmäisiä korkea-arvoisia virkamiehiä, joka vaati Moussavin, Karroubin ja Khatamin pidättämistä. Kannattanut toistuvasti väkivallan ja raakojen kuulustelumenetelmien käyttöä vaalien jälkeisiä tapahtumia arvostelevia kohtaan (millä perustellaan tunnustusten televisiointia), antanut IRGC:n ja Basijin välityksellä jaetuissa julkaisuissa määräyksiä toisinajattelijoiden laittomasta pahoinpitelystä.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Iranin yhdistyneiden asevoimien apulaiskomentaja, vastaa kulttuuriasioista (eli State Defence Publicity HQ).

Osallistui aktiivisesti tukahduttamistoimiin. Varoitti Kayhanin haastattelussa, että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen. Kehottanut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Pyysi vuonna 2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä iranilaisia.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Basijin opiskelijajoukkojen komentaja.

Osallistui aktiivisesti mielenosoitusten tukahduttamistoimiin kouluissa ja yliopistoissa sekä aktivistien ja journalistien laittomaan vangitsemiseen.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Syntynyt 1983

Teheranissa

IRCG:hen kytkeytyvän Ashiyaneh-kyberryhmän päällikkö.

Behrouz Kamalianin perustama Achiyaneh Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituksen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin instituutioihin kohdistetuista tietoverkkohyökkäyksistä. Revolutionary Guard's Cyber Defence Command piti vielä 21.6.2009 internetsivuillaan vaalien jälkeisissä mielenosoituksissa otetuiksi väitettyjä valokuvia ihmisten kasvoista, ja iranilaisia pyydettiin "tunnistamaan mielenosoittajat".

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tabrizin syyttäjä.

Osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa, vastustanut tämän vapauttamista useaan otteeseen, osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Syntynyt 1959/1960

Oroumiehissa (Iran)

Entinen sisäasiainministeri elokuuhun 2009.

Sisäministeri Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14.6.2009 tehdyistä hyökkäyksistä ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (kuuluisa taso - 4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshah'n syyttäjä.

Vastuussa kuolemantuomioiden määrän dramaattisesta kasvusta, esimerkiksi 3.1.2010 seitsemän vankia hirtettiin Kermanshahin keskusvankilassa tuomari Malekin syytetoimien johdosta. Näin ollen vastuussa kuolemanrangaistuksen ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Iranin poliisin tietokonerikollisuuden yksikön päällikkö.

Vastuussa siitä, että tuhansia Internetiä käyttäviä uudistusmielisiä ja hallituksen poliittisia vastustajia on kuulusteltu ja pantu syytteeseen. Vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista niitä vastaan, jotka puolustavat legitiimejä oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapautta.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

Teheranin yleisen syyttäjän sijainen vankila-asioissa.

Välittömässä vastuussa useista viattomien, rauhanomaisten mielenosoittajien ja aktivistien pidätysmääräyksistä. Monista ihmisoikeuspuolustajien kertomuksista käy ilmi, että käytännössä kaikkia hänen määräyksestään vangittuja henkilöitä pidetään eripituisia aikoja eristysvankeudessa ilman oikeutta tavata asianajajaansa tai omaisiaan ja ilman syytettä, eli heitä pidetään kadoksissa. Usein heidän perheilleen ei ilmoiteta vangitsemisesta.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

Evinin vankilan johtajana vastuussa useista siellä tapahtuvista ihmisoikeusrikoksista kuten hakkaamisista sekä henkisestä ja seksuaalisesta pahoinpitelystä.

Eri lähteistä saatujen yhtenevien tietojen mukaan kidutus on Evinin vankilassa yleinen käytäntö. Osastolla 209 pidetään useita aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti nykyisen hallituksen toimia.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Iranian Tobacco Companyn johtaja

Teheranin maakunnan kenraalikuvernöörin ("Farmandar") sijainen syyskuuhun 2010, vastuussa erityisesti poliisivoimien väliintulosta ja niin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntynyt 1959

Shahr-Kord Ispahanissa

Teheranin maakunnan IRGC:n kenraalikuvernööri, Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtaja.

On tässä ominaisuudessa päävastuussa kaikista sortotoimista, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta, kesäkuusta 2009. Hänen tiedetään osallistuneen henkilökohtaisesti oppositiojohtajien Karroubi ja Moussavi häiritsemiseen.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Iranin yleisen syyttäjän sijainen.

Vastuussa useista vaalien jälkeisiin mielenosoituksiin liittyvistä oikeustapauksista.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Asevoimien oikeudellisen osaston johtaja.

Osallistunut rauhanomaisten mielenosoittajien vastaisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Entinen tuomari Evinin tuomioistuimen ensimmäisessä jaostossa, sittemmin tuomarina Teheranin maakunnan rikostuomioistuimen jaostossa 71.

Johtanut useita oikeudenkäyntejä mielenosoittajia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyntiä: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammikuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen toimintansa vuoksi. Evinin vankilan yhteyteen perustettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja Jafari Dolatabadi kannatti sen perustamista maaliskuussa 2010. Jotkut syytetyt eristetään, pahoinpidellään ja pakotetaan antamaan vääriä lausuntoja tässä vankilassa.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Etelä-Khorasanin maakunnan oikeushallinnon varapuheenjohtaja, vastuussa rikollisuuden torjunnasta.

Myönsi kesäkuussa 2011, että maaliskuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana oli pantu täytäntöön 140 kuolemanrangaistusta, minkä lisäksi satakunta muuta kuolemanrangaistusta on tiettävästi salaa pantu täytäntöön samana aikana samaisessa Etelä-Khorasanin maakunnassa perheiden ja asianajajien tietämättä.

Osallinen näin ollen oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen ja kuolemanrangaistuksen ylenmääräiseen ja kasvavaan käyttöön.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Syntynyt 1952

Mashadissa (Iran)

Oikeusministeri, entinen Isfahanin kenraalikuvernööri ja valtion vankilalaitoksen johtaja (kesäkuuhun 2004).

Oikeusministerinä keskeisessä asemassa iranilaisten maastamuuttajien uhkaamisessa ja vainoamisessa ilmoittamalla sellaisen erityistuomioistuimen perustamisesta, joka keskittyy erityisesti maan ulkopuolella asuviin iranilaisiin. Teheranin syyttäjän alaisuudessa toimivat jaostot eri tuomioistuimissa saavat tehtäväkseen hoitaa ulkomaille muuttaneiden asioita.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntynyt 1961

Rafsanjanissa Kermanin provinssissa

Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri syyskuusta 2009.

Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistunut journalistien tukahduttamiseen.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Synt.paikka: Isfahan (Iran)

Synt.aika: 1956

Tiedustelutoiminnan ministeri.

Ministeriö on hänen johdollaan jatkanut laajalle levinnyttä mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden mielivaltaista vangitsemista ja vainoamista. Ministeriö johtaa yhä Evinin vankilan osasto 209:ää, jossa useita aktivisteja pidetään vangittuina heidän osallistuttuaan hallituksen vastaiseen rauhanomaiseen toimintaan. Ministeriön kuulustelijat ovat hakanneet osasto 209:n vankeja ja syyllistyneet henkiseen ja seksuaaliseen pahoinpitelyyn. Moslehi on tiedusteluministerinä vastuussa väkivallasta.

10.10.2011


12.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden benalaksyyli-M:n, gamma-syhalotriinin ja valifenalaatin väliaikaisia lupia

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7092)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/671/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (2) ja erityisesti sen 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti direktiiviä 91/414/ETY sovelletaan edelleen tehoaineisiin, joista on tehty päätös direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Portugali vastaanotti helmikuussa 2002 Isagro IT:ltä hakemuksen benalaksyyli-M -nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2003/35/EY (3) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti elokuussa 2001 Pytech Chemicals GmbH:lta direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisen hakemuksen gamma-syhalotriini -nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2004/686/EY (4) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(4)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Unkari vastaanotti syyskuussa 2005 Isagro SpA:lta hakemuksen valifenalaatti-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2006/586/EY (5) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(5)

Asiakirja-aineistojen täydellisyyden varmistaminen oli tarpeen, jotta niitä voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisesti ja jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus myöntää asianomaisia tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille väliaikaiset luvat enintään kolmeksi vuodeksi siten, että direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä noudatetaan, erityisesti edellytyksiä, joiden mukaan tehoaineista ja kasvinsuojeluaineista on tehtävä yksityiskohtainen arviointi kyseisen direktiivin vaatimusten mukaisesti.

(6)

Näiden tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijoiden ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelijöinä toimineet jäsenvaltiot toimittivat komissiolle tehoaineita koskevien arviointikertomusten luonnokset 21 päivänä marraskuuta 2003 (benalaksyyli-M), 25 päivänä tammikuuta 2008 (gamma-syhalotriini) ja 19 päivänä helmikuuta 2008 (valifenalaatti).

(7)

Esittelijöinä toimineiden jäsenvaltioiden toimitettua arviointikertomusten luonnokset on käynyt ilmi, että hakijoilta on pyydettävä lisätietoja, joista esittelevien jäsenvaltioiden on niitä tarkasteltuaan toimitettava arviointi. Sen vuoksi asiakirja-aineistojen tarkastelu on edelleen käynnissä, eikä arviointia ole mahdollista saada päätökseen määräajassa, josta säädetään direktiivissä 91/414/ETY tulkittuna yhdessä komission päätösten 2009/579/EY (6) (benalaksyyli-M) ja 2009/865/EY (7) (gamma-syhalotriini) kanssa.

(8)

Koska arvioinnissa ei toistaiseksi ole ilmennyt välittömiä huolenaiheita, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus pidentää kyseisiä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia 24 kuukaudella direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan säännösten mukaisesti, jotta asiakirja-aineistojen tarkastelua voidaan jatkaa. Tämän 24 kuukauden ajanjakson oletetaan olevan riittävä sen arviointi- ja päätösmenettelyn loppuun saattamiseksi, joka liittyy päätöksen tekemiseen benalaksyyli-M:n, gamma-syhalotriinin ja valifenalaatin mahdollisesta hyväksynnästä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot voivat pidentää benalaksyyli-M:ää, gamma-syhalotriinia tai valifenalaattia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2013 päättyväksi ajanjaksoksi.

2 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä lokakuuta 2013.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 52.

(4)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 21.

(5)  EUVL L 236, 31.8.2006, s. 31.

(6)  EUVL L 198, 30.7.2009, s. 80.

(7)  EUVL L 314, 1.12.2009, s. 100.