ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.264.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 264

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
8. lokakuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/663/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

2

 

 

2011/664/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä syyskuuta 2011, kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta

12

 

*

Kansainvälisen kumintutkimusryhmän perussääntö

14

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2011, annettu 7 päivänä lokakuuta 2011, asetusten (EY) N:o 657/2008 ja (EY) N:o 1276/2008 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden osalta

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 997/2011, annettu 7 päivänä lokakuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 998/2011, annettu 7 päivänä lokakuuta 2011, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/665/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011, hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974)  ( 1 )

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/592/EU, annettu 29 päivänä syyskuuta 2010, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä (EUVL L 261, 5.10.2010)

55

 

*

Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/629/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä (EUVL L 278, 22.10.2010)

55

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011,

Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2011/663/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 tekemällään päätöksellä komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionin tasolla tehtävällä sopimuksella.

(2)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta Indonesian tasavallan hallituksen kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’sopimus’, noudattaen 5 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä vahvistettuja menettelyjä ja ohjeita.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että se tehdään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittaminen sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan sen voimaantuloon saakka väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen (1).

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan antamaan sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

VÖLNER P.


(1)  Päivä, josta alkaen sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, julkaistaan neuvoston pääsihteeristön toimesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan

SOPIMUS

tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

EUROOPAN UNIONI,

jäljempänä ’unioni’,

sekä

INDONESIAN TASAVALLAN HALLITUS,

jäljempänä ’Indonesia’,

molemmat yhdessä jäljempänä ’osapuolet’, jotka

TOTEAVAT, että useiden unionin jäsenvaltioiden ja Indonesian välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy unionin oikeuden vastaisia määräyksiä,

TOTEAVAT, että unionilla on yksinomainen toimivalta monissa sellaisissa asioissa, joita voi sisältyä unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla unionin lentoliikenteen harjoittajilla on unionin oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että unionin ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on unionin oikeuden mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että unionin jäsenvaltioiden ja Indonesian kahdenvälisten lentoliikennesopimusten eräät määräykset, jotka ovat unionin oikeuden vastaisia, on saatettava sen mukaisiksi, jotta unionin ja Indonesian väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda asianmukainen oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että unionin oikeuden mukaan lentoliikenteen harjoittajat eivät periaatteessa saa tehdä sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tavoitteena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen,

TUNNUSTAVAT, että unionin jäsenvaltioiden ja Indonesian välillä tehtyjen kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, joissa i) vaaditaan tai suositaan sellaisten yritysten välisten sopimusten tekemistä, sellaisia yritysten yhteenliittymien päätöksiä tai sellaisia yhteisiä toimintatapoja, jotka estävät, vääristävät tai rajoittavat lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua merkittävillä reiteillä, ii) vahvistetaan tällaisten sopimusten, päätösten tai yhteisten toimintatapojen vaikutuksia, tai iii) annetaan lentoliikenteen harjoittajille tai muille yksityisille talouden toimijoille valta toimenpiteisiin, joilla estetään, vääristetään tai rajoitetaan lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua merkittävillä reiteillä, saattavat tehdä yrityksiin sovellettavista kilpailusäännöistä tehottomia,

TOTEAVAT, että unionin tarkoituksena ei ole tällä sopimuksella lisätä unionin ja Indonesian välisen lentoliikenteen kokonaismäärää tai vaikuttaa unionin lentoliikenteen harjoittajien ja Indonesian lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Tässä sopimuksessa ’jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan unionin jäsenvaltioita ja ’EU:n perussopimuksilla’ Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta.

2.   Kun jossain liitteessä 1 mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun jossain liitteessä 1 mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion suorittama nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä 2 olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion suorittamaa lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Indonesian lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia, ja tämän artiklan 3 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä 2 olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista, tilapäistä peruuttamista tai rajoittamista.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion suorittamasta nimeämisestä Indonesian on myönnettävä asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

a)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle EU:n perussopimusten mukaisesti ja sillä on unionin lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa; ja

b)

lentoliikenteen harjoittaja on lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

c)

lentoliikenteen harjoittaja on jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä 3 lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

3.   Indonesia voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

a)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle EU:n perussopimusten mukaisesti tai sillä ei ole unionin lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa; tai

b)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

c)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä 3 lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta; tai

d)

lentoliikenteen harjoittajalla on jo liikennöintilupa Indonesian ja jonkin toisen jäsenvaltion kahdenvälisen sopimuksen nojalla, ja Indonesia voi osoittaa, että käyttämällä tämän sopimuksen mukaisia liikenneoikeuksiaan reitillä, johon sisältyy jokin paikka kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa, lentoliikenteen harjoittaja kiertäisi mainitussa toisessa sopimuksessa määrättyjä liikenneoikeuksiin kohdistuvia rajoituksia; tai

e)

nimetyllä lentoliikenteen harjoittajalla on jäsenvaltion myöntämä lentotoimintalupa, Indonesian ja kyseisen jäsenvaltion välillä ei ole kahdenvälistä lentoliikennesopimusta ja kyseinen jäsenvaltio on evännyt liikenneoikeuksia Indonesian nimeämältä lentoliikenteen harjoittajalta.

Indonesia ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää unionin lentoliikenteen harjoittajien välillä.

3 artikla

Turvallisuus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä 2 olevassa c kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka viranomaisvalvonnasta ja sen jatkuvuudesta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Indonesian välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Indonesialle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen kyseisen toisen jäsenvaltion toimesta sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvan myöntämiseen.

4 artikla

Lentopolttoaineen verotus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä 2 olevassa d kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Mikään liitteessä 2 olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei mahdollisista päinvastaisista määräyksistä huolimatta saa estää jäsenvaltiota määräämästä syrjimättömin perustein veroja, tulleja tai muita maksuja sen alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään Indonesian nimeämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan ja toisen kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan tai jonkin toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan välillä.

5 artikla

Yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa

1.   Mikään liitteessä 1 lueteltujen sopimusten kohta ei mahdollisista päinvastaisista määräyksistä huolimatta saa i) suosia sellaisia yritysten välillä tehtäviä sopimuksia, sellaisia yritysten yhteenliittymien päätöksiä tai sellaisia yhteisiä toimintatapoja, jotka estävät, vääristävät tai rajoittavat kilpailua, ii) vahvistaa tällaisten sopimusten, päätösten tai yhteisten toimintatapojen vaikutuksia, tai iii) antaa yksityisille talouden toimijoille valtaa toimenpiteisiin, joilla estetään, vääristetään tai rajoitetaan kilpailua.

2.   Liitteessä 1 lueteltujen sopimusten määräyksiä ei sovelleta, jos ne ovat ristiriidassa tämän artiklan 1 kohdan kanssa.

6 artikla

Sopimuksen liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

7 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

8 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3.   Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin liitteessä 1 lueteltuihin sopimuksiin ja järjestelyihin, mukaan luettuina ne, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja joita ei sovelleta väliaikaisesti.

9 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä 1 mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä 1 mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä 1 mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja indonesian kielellä, ja kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

LIITE 1

Luettelo sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

Indonesian tasavallan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset ja muut järjestelyt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, jotka ovat tehtyjä, allekirjoitettuja tai parafoituja tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä:

Itävallan liittohallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus säännöllisestä lentoliikenteestä, allekirjoitettu Wienissä 19 päivänä maaliskuuta 1987, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Itävalta-sopimus”,

Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Jakartassa 12 päivänä maaliskuuta 1971, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Belgia-sopimus”,

Bulgarian tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Jakartassa 22 päivänä kesäkuuta 1992, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Bulgaria-sopimus”,

Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Prahassa 10 päivänä toukokuuta 1972, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Tšekki-sopimus”. Muutettu viimeksi Jakartassa 18 päivänä tammikuuta 1986 tehdyllä kirjeenvaihdolla,

Tanskan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä lentoliikenteestä, allekirjoitettu Kööpenhaminassa 23 päivänä kesäkuuta 1971, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Tanska-sopimus”,

Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Jakartassa 7 päivänä marraskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Suomi-sopimus”,

Ranskan tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Jakartassa 24 päivänä marraskuuta 1967, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Ranska-sopimus”,

Saksan liittotasavallan ja Indonesian tasavallan välinen sopimus niiden alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, allekirjoitettu Jakartassa 4 päivänä joulukuuta 1969, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Saksa-sopimus”,

Helleenien tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Jakartassa 24 päivänä kesäkuuta 2008, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Kreikka-sopimus”,

Unkarin tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Jakartassa 20 päivänä syyskuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Unkari-sopimus”,

Italian tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, allekirjoitettu Jakartassa 7 päivänä joulukuuta 1966, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Italia-sopimus”,

Luonnos Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen väliseksi lentoliikennesopimukseksi, parafoitu Denpasarissa 15 päivänä maaliskuuta 2005, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Luxemburg-sopimus”,

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Haagissa 23 päivänä marraskuuta 1990, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Alankomaat-sopimus”,

Puolan tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan välinen sopimus säännöllisestä lentoliikenteestä, allekirjoitettu Jakartassa 13 päivänä joulukuuta 1991, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Puola-sopimus”,

Romanian hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Jakartassa 7 päivänä syyskuuta 1993, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Romania-sopimus”,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Jakartassa 28 päivänä maaliskuuta 1995, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Slovakia-sopimus”,

Espanjan kuningaskunnan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus säännöllisestä lentoliikenteestä, tehty Madridissa 5 päivänä lokakuuta 1993, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Espanja-sopimus”,

Ruotsin hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä lentoliikenteestä, allekirjoitettu Kööpenhaminassa 23 päivänä kesäkuuta 1971, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Ruotsi-sopimus”,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, allekirjoitettu Jakartassa 28 päivänä kesäkuuta 1973, jäljempänä liitteessä 2 ”Indonesia–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus”.

LIITE 2

Luettelo liitteessä 1 lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–4 artiklassa

a)

Jäsenvaltion suorittama nimeäminen:

 

Indonesia–Itävalta-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Belgia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Bulgaria-sopimuksen III artikla

 

Indonesia–Tšekki-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Tanska-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Suomi-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Ranska-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

 

Indonesia–Unkari-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Italia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Luxemburg-sopimuksen III artikla

 

Indonesia–Alankomaat-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Puola-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Romania-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Slovakia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Espanja-sopimuksen III artikla

 

Indonesia–Ruotsi-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Yhdistynyt kuningaskunta-sopimuksen 3 artikla.

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti taikka rajoittaminen:

 

Indonesia–Itävalta-sopimuksen 3 ja 4 artikla

 

Indonesia–Belgia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Bulgaria-sopimuksen IV artikla

 

Indonesia–Tšekki-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Tanska-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Suomi-sopimuksen 3 ja 4 artikla

 

Indonesia–Ranska-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 6 kohta

 

Indonesia–Unkari-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Italia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Luxemburg-sopimuksen IV artikla

 

Indonesia–Alankomaat-sopimuksen 3 ja 4 artikla

 

Indonesia–Puola-sopimuksen 3 ja 4 artikla

 

Indonesia–Romania-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Slovakia-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Espanja-sopimuksen III ja IV artikla

 

Indonesia–Ruotsi-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Yhdistynyt kuningaskunta-sopimuksen 3 artikla.

c)

Turvallisuus:

 

Indonesia–Itävalta-sopimuksen 3 ja 6 artikla

 

Indonesia–Belgia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Tšekki-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Tanska-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Suomi-sopimuksen 16 artikla

 

Indonesia–Ranska-sopimuksen 3 artikla

 

Saksan liittotasavallan ja Indonesian tasavallan ilmailuviranomaisia edustavien valtuuskuntien Bonnissa 4 päivänä kesäkuuta 2003 allekirjoittaman yhteisesti hyväksytyn pöytäkirjan liite 4

 

Indonesia–Kreikka-sopimuksen 7 artikla

 

Indonesia–Unkari-sopimuksen 16 artikla

 

Indonesia–Italia-sopimuksen 3 artikla

 

Indonesia–Luxemburg-sopimuksen VII artikla

 

Indonesian tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan ilmailuviranomaisten välillä Haagissa 19 päivänä elokuuta 2009 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan liite IV

 

Indonesia–Slovakia-sopimuksen 6 artikla

 

Indonesia–Espanja-sopimuksen VI artikla

 

Indonesia–Ruotsi-sopimuksen 3 artikla.

d)

Lentopolttoaineen verotus:

 

Indonesia–Itävalta-sopimuksen 7 artikla

 

Indonesia–Belgia-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Bulgaria-sopimuksen VI artikla

 

Indonesia–Tšekki-sopimuksen 5 artikla

 

Indonesia–Tanska-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Suomi-sopimuksen 6 artikla

 

Indonesia–Ranska-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Saksa-sopimuksen 5 artikla

 

Indonesia–Kreikka-sopimuksen 10 artikla

 

Indonesia–Unkari-sopimuksen 6 artikla

 

Indonesia–Italia-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Luxemburg-sopimuksen IX artikla

 

Indonesia–Alankomaat-sopimuksen 10 artikla

 

Indonesia–Puola-sopimuksen 6 artikla

 

Indonesia–Romania-sopimuksen 9 artikla

 

Indonesia–Slovakia-sopimuksen 8 artikla

 

Indonesia–Espanja-sopimuksen VIII artikla

 

Indonesia–Ruotsi-sopimuksen 4 artikla

 

Indonesia–Yhdistynyt kuningaskunta-sopimuksen 4 artikla.

LIITE 3

Luettelo sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla).


8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2011,

kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta

(2011/664/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 ja 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useiden neuvottelukierrosten jälkeen kansainvälisen kumintutkimusryhmän, jäljempänä ’ryhmä’, valtuuskuntien johtajat hyväksyivät 14 päivänä heinäkuuta 2011 ryhmän perussäännön ja työjärjestyksen muutoksia koskevan tekstin.

(2)

Unioni on ryhmän jäsen.

(3)

Ne unionin jäsenvaltiot, jotka olivat ryhmän jäseniä, ovat ilmoittaneet virallisesti eroamisestaan ja eronneet ryhmästä 1 päivästä heinäkuuta 2011.

(4)

Ryhmän muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen hyväksyminen on välttämätöntä, jotta voidaan vahvistaa ryhmän päätoimipaikan uusi sijainti ja antaa nimenomaiset määräykset unionin asemasta ryhmässä sekä mukauttaa organisaatiorakenne, talousarvion rahoitusosuudet ja päätöksentekomenettelyt,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa kansainvälisen kumintutkimusryhmän, jäljempänä ’ryhmä’, muutettu perussääntö ja muutettu työjärjestys, sellaisina kuin niistä sovittiin valtuuskuntien johtajien kokouksessa 14 päivänä heinäkuuta 2011, unionin puolesta sillä varauksella, että ne hyväksytään.

2 artikla

Muutettua perussääntöä ja muutettua työjärjestystä sovelletaan väliaikaisesti kunnes niiden hyväksymistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen (1).

3 artikla

Komissio panee tämän päätöksen täytäntöön ryhmälle lähetettävällä kirjeellä, jolla vahvistetaan, että unioni hyväksyy muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen tekstit, ja jossa ilmoitetaan muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen väliaikaisesta soveltamisesta kunnes niiden hyväksymistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Komissiolle annetaan myös valtuudet tallettaa tähän päätökseen liitetty toimivaltaa koskeva selitys ryhmän pääsihteerin huostaan muutetun perussäännön XVI artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä päivän, josta alkaen muutettua perussääntöä ja muutettua työjärjestystä sovelletaan väliaikaisesti.


Perussäännön XVI artiklan 2 kohdan mukainen Euroopan unionin selitys

Tässä selityksessä ilmoitetaan kansainvälisen kumintutkimusryhmän perussäännön XVI artiklan 2 kohdan mukaisesti toimivalta, jonka jäsenvaltiot ovat siirtäneet Euroopan unionille perussäännön soveltamisalalla.

Euroopan unioni ilmoittaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti Euroopan unionilla on yhteisen kauppapolitiikan nojalla yksinomainen toimivalta kansainvälistä kauppaa koskevien kysymysten osalta, mukaan lukien tilastojen tuottaminen.

Euroopan unionin toimivallan laajuus ja harjoittaminen kehittyvät luonnostaan jatkuvasti, joten unioni täydentää tai muuttaa tarvittaessa tätä selitystä perussäännön XVI artiklan 2 kohdan mukaisesti.


8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/14


KANSAINVÄLISEN KUMINTUTKIMUSRYHMÄN PERUSSÄÄNTÖ

JOHDANTO

Kansainvälinen kumintutkimusryhmä, jäljempänä ’ryhmä’, perustettiin vuonna 1944 Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sille annettiin kansainvälisen järjestön asema. Ryhmän päätoimipaikka on sijainnut 1 päivästä heinäkuuta 2008 Singaporessa, jossa sen kansainvälisen järjestön asema on tunnustettu.

I   Tavoitteet

1.

Ryhmä tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella luonnonkumin ja synteettisen kumin tuotantoon, kulutukseen ja kauppaan vaikuttavista kysymyksistä. Ryhmän tavoitteena on kerätä ja jakaa maailman kumiteollisuutta koskevaa laaja-alaista tilastotietoa ja samalla lisätä kumimarkkinoiden ja alan kehityssuuntausten avoimuutta.

2.

Ryhmä voi tehdä yhteistyötä muiden sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joilla on merkitystä sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

II   Tehtävät

1.

Ryhmä tapaa säännöllisesti jäsenille sopivana ajankohtana ja sopivassa paikassa tarkastellakseen tilastojen osoittamaa tilannetta ja keskustellakseen kumiteollisuuden yhteisistä kysymyksistä.

2.

Ryhmä tekee tai tilaa maailman kumitilanteeseen liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan katsauksia ja tutkimuksia kiinnittäen erityistä huomiota kysyntä- ja tarjontatilannetta ja sen todennäköistä kehittymistä koskevan kattavan tiedon saantiin.

III   Määritelmät

1.

’Ryhmällä’ tarkoitetaan kansainvälistä kumintutkimusryhmää (IRSG).

2.

’Valtuuskuntien johtajilla’ tarkoitetaan ryhmän korkeinta elintä, joka koostuu jäsenten edustajista.

3.

’Isäntämaalla’ tarkoitetaan sitä jäsentä, jonka kanssa ryhmä on tehnyt sopimuksen päätoimipaikasta.

4.

Tässä perussäännössä olevia viittauksia ’jäseneen’ tai ’maahan’ on tulkittava siten, että ne käsittävät myös Euroopan unionin ja kaikki hallitustenväliset järjestöt, joilla on yksinomainen toimivalta tämän perussäännön soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja joille kuuluu kansainvälisten sopimusten, erityisesti perushyödykesopimusten neuvottelemiseen, tekemiseen ja soveltamiseen liittyviä velvoitteita.

5.

’World Rubber Summit’ (maailman kumikonferenssi) on IRSG:n teollisuudelle ja hallituksille järjestämä julkinen konferenssi.

6.

’Luonnonkumin tuottaja’ on kuka tahansa jäsen, jonka luonnonkumin tuotanto ylittää sen luonnonkumin kulutuksen.

7.

’Kumin kuluttaja’ on muu jäsen kuin luonnonkumin tuottaja.

8.

’Luonnonkumi’ on Hevea brasiliensis -puun lateksista saatava tuote.

9.

’Synteettiset kumit’ ovat termoplastisia elastomeereja, jotka syntyvät monomeerien polymeroituessa kemiallisessa prosessissa.

10.

’Kumi’ on luonnonkumi tai synteettinen kumi, regeneroituja kumeja lukuun ottamatta.

11.

’Yksinkertaisella äänten enemmistöllä’ tarkoitetaan äänten enemmistöä.

IV   Päätoimipaikka

Ryhmän päätoimipaikka sijaitsee jonkin jäsenen alueella. Päätoimipaikassa toimii ryhmän työtä johtava sihteeristö.

V   Jäsenyys

1.

Ryhmän jäsenyys on avoin kaikille luonnonkumin ja synteettisen kumin tuotannosta, kulutuksesta tai kaupasta kiinnostuneille maille.

2.

Ryhmässä on kaksi jäsenluokkaa, luonnonkumin tuottajat ja kumin kuluttajat.

VI   Jäsenten velvoitteet

1.

Jäsenet tekevät parhaansa toimittaakseen sihteeristölle kumin valmistusta, kulutusta ja kauppaa omalla alueellaan koskevia tarkkoja tilastotietoja sekä muita nykytilannetta ja tulevaisuutta kartoittavia olennaisia tietoja.

2.

Jos jäsen on kahden peräkkäisen vuoden ajan jättänyt toimittamatta tarkat tilastot ja vaaditut tiedot ilman tyydyttävää selitystä, valtuuskuntien johtajat ryhtyvät asianmukaisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

VII   Äänioikeus ja äänestysmenettelyt

1.   Jäsenillä on yhteensä 100 ääntä.

2.   Äänet jaetaan jäsenten kesken niiden vuosittaisen rahoitusosuuden mukaan.

3.   Kun jäsenyys muuttuu tai jäsenen äänioikeus pidätetään tai annetaan takaisin minkä tahansa määräyksen perusteella, äänet lasketaan uudelleen ja jaetaan jäsenten kesken ennen seuraavaa äänestystä.

4.   Jokainen jäsen on oikeutettu äänestämään sille kuuluvalla äänimäärällä, eikä jäsen saa jakaa ääniään.

5.   Kirjallisella ilmoituksella valtuuskuntien johtajien, tilasto- ja talouskomitean tai muiden komiteoiden puheenjohtajalle kuka tahansa luonnonkumin tuottaja voi valtuuttaa minkä tahansa toisen luonnonkumin tuottajan ja mikä tahansa kumin kuluttaja voi valtuuttaa minkä tahansa kumin kuluttajan edustamaan itseään ja käyttämään äänioikeuttaan missä tahansa kokouksessa.

6.   Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu jäsenten yksinkertainen enemmistö, johon kuuluu vähintään kaksi luonnonkumin tuottajaa ja kaksi kumin kuluttajaa.

7.   Äänestysmenettelyt

7.1

Päätökset kaikissa kokouksissa tehdään mahdollisuuksien mukaan yksimielisesti ilman eriäviä ääniä, muodollisia vastalauseita tai kannasta pidättäytymisiä. Kokousten puheenjohtajan tehtävänä on pyrkiä kaikkina aikoina saamaan kaikista kysymyksistä aikaan yksimielinen päätös ja jos kannasta pidättäydytään, on annettava riittävästi aikaa kompromissin ja yksimielisyyden aikaansaamiseen, jos mahdollista.

7.2

Jos puheenjohtajan näkemyksen mukaan kokouksessa ei ole mahdollista päästä tietystä asiasta yksimielisyyteen, siitä äänestetään.

7.3

Äänestys järjestetään yleensä siten, että päätöksenteko on mahdollisimman avointa, ja äänestys tapahtuu kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan joko kättä nostamalla tai nimenhuutona. Poikkeustapauksissa puheenjohtaja voi päättää suljetusta äänestyksestä tai postiäänestyksestä, kuitenkin niin, että päätösvaltaisuus toteutuu. Yhden tai useamman jäsenen pyynnöstä puheenjohtaja on päätettävä suljetusta äänestyksestä.

7.4

Äänestettävät päätökset tehdään yleensä, jollei jäljempänä olevista 7.5 ja 7.6 kohdasta muuta johdu, läsnä olevien ja äänestävien jäsenten yksinkertaisella äänten enemmistöllä edellyttäen, että vähintään kaksi luonnonkumin tuottajaa ja kaksi kumin kuluttajaa äänestävät puolesta. Jäsenen, joka pidättyy äänestämästä, ei katsota käyttäneen äänioikeuttaan.

Kun jäsen soveltaa tämän artiklan 5 kohdan määräyksiä ja sen äänioikeutta käytetään kokouksessa, katsotaan jäsenen olevan läsnä ja äänestävän tämän artiklan 7.4, 7.5 ja 7.6 kohtaa sovellettaessa.

7.5

Äänestettävät päätökset, jotka koskevat

a)

pääsihteerin valintaa;

b)

talousarvion hyväksymistä ja

c)

XIV artiklan 4 kohdassa tarkoitettua jäsenen äänioikeuden pidättämistä,

tehdään sekä läsnä olevien ja äänestävien luonnonkumien tuottajien että läsnä olevien ja äänestävien kumin kuluttajien ryhmässä yksinkertaisella äänten enemmistöllä; lisäksi annettujen äänten on yhteenlaskettuna muodostettava vähintään kahden kolmasosan enemmistö läsnä olevista ja äänestävistä jäsenistä.

7.6

Päätökset, jotka koskevat

a)

päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen tarkistamista tai voimassaolon päättymistä;

b)

perussäännön muuttamista tai voimassaolon päättymistä;

c)

päätoimipaikan sijaintia ja

d)

kirjanpidon tarkistusluonnoksen hyväksymistä,

tehdään aina yksimielisesti.

VIII   World rubber summit (maailman kumikonferenssi)

Ryhmä kokoontuu kerran vuodessa jonkin jäsenen alueella. Jos Maailman kumikonferenssi järjestetään kuitenkin ei-jäsenen alueella, ryhmä voi tällöin kokoontua kyseisessä paikassa. Jos erillistä kutsua ei saada ja hyväksytä, konferenssi järjestetään isäntämaassa. Konferenssiin voidaan kutsua ei-jäseniä, teollisuuden neuvonantajia ja muita asiantuntijoita sekä tarkkailijoita.

IX   Valtuuskuntien johtajat

1.

Ryhmän jäsenet nimeävät kukin yhden edustajan, joka voi ottaa neuvonantajia mukaan kaikkiin valtuuskunnan johtajien kokouksiin.

2.

Valtuuskuntien johtajat valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ryhmän kahden varainhoitovuoden pituiseksi toimikaudeksi; heidät voidaan valita kerran uudelleen.

3.

Valtuuskuntien johtajat kokoontuvat päätoimipaikassa tai muussa valitsemassaan paikassa.

4.

Valtuuskuntien johtajat kokoontuvat vähintään kerran kunkin kalenterivuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja muina mahdollisesti päättäminään ajankohtina.

5.

Jos jäsenen edustaja on estynyt osallistumasta ryhmän kokoukseen, jäsentä voi edustaa sijainen. Sijaiselle annetaan kaikki edustajan valtuudet, mukaan lukien äänioikeus.

6.

Valtuuskuntien johtajat voivat nimetä kunakin ajankohtana tarvittaviksi katsomiaan komiteoita ja neuvoa-antavia paneeleja ja päättää niiden jäsenyydestä ja tehtävistä.

7.

Valtuuskuntien johtajat nimeävät riippumattomat tilintarkastajat ryhmän kirjanpidon tarkastamista varten.

8.

Valtuuskuntien johtajilla on oikeus päättää kumiteollisuuden maailmanlaajuista tilannetta ja muita sopiviksi katsomiaan aiheita koskevien tutkimusten tekemisestä ja julkaisemisesta.

9.

Valtuuskuntien johtajat hyväksyvät ryhmän työjärjestyksen.

X   Sihteeristö ja pääsihteeri

1.

Sihteeristö vastaa ryhmän töiden asianmukaisesta suorittamisesta.

2.

Pääsihteeri on sihteeristön toiminnanjohtaja ja vastaa sihteeristön työstä valtuuskuntien johtajille.

3.

Valtuuskuntien johtajat nimittävät pääsihteerin neljän vuoden toimikaudeksi ja tämä voidaan valita keran uudelleen enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Valtuuskuntien johtajat päättävät valintaa koskevista säännöistä.

4.

Valtuuskuntien johtajat päättävät pääsihteerin vastuualueista.

5.

Sihteeristön tehtävänä on

a)

tarjota parasta mahdollista tietoa tilastoista ja yleisistä taloudellisista asioista kumia koskevissa kysymyksissä;

b)

valmistella työohjelma ja toteuttaa se;

c)

toimia yhteyspisteenä jäsenten välillä kumia koskevissa kysymyksissä kokousten välillä;

d)

tehdä tarvittavat kokousvalmistelut ja

e)

pitää yhteyksiä muihin kansainvälisiin järjestöihin ja teollisuuteen, jotka toimivat asiaan liittyvillä aloilla ja jotka ovat oleellisia ryhmän työn kannalta.

XI   Tilasto- ja talouskomitea

1.

Tilasto- ja talouskomitea koostuu kaikista jäsenistä, jotka haluavat osallistua sen toimintaan.

2.

Komitea hyödyntää teollisuuden neuvoa-antavan paneelin asiantuntemusta.

3.

Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan tai teollisuuden neuvoa-antavan paneelin jäsenistä. Valittujen henkilöiden toimikausi on kaksi varainhoitovuotta ja heidät voidaan valita kerran uudelleen.

4.

Komitea kokoontuu kerran kalenterivuoden aikana sekä muina komitean mahdollisesti päättäminä ajankohtina.

5.

Komitean tehtävänä on

a)

analysoida ja tarkastella sihteeristön toimittamia kumin kysyntä- ja tarjontatilannetta koskevia tilastotietoja;

b)

hyväksyä sihteeristön työohjelma sekä seurata ja tarkastella sitä ottaen huomioon teollisuuden neuvoa-antavan paneelin mahdolliset kannat ja suositukset ja

c)

antaa suosituksia valtuuskuntien johtajille työohjelman mukaisten tutkimusten käynnistämisestä, suorittamisesta ja julkaisemisesta sekä asiaan koskevan raportin toimittamisesta valtuuskuntien johtajille hyväksymistä varten.

XII   Teollisuuden neuvoa-antava paneeli

1.

Valtuuskuntien johtajat perustavat teollisuuden neuvoa-antavan paneelin, jonka tehtävänä on toimia viestintäkanavana kaikkien kumialaan liittyvien sektorien, kuten teollisuuden, kaupan, korkeakoulujen, tutkimuksen ja teknologian välillä. Valtuuskuntien johtajat päättävät avoimesta menettelystä teollisuuden neuvoa-antavan paneelin valitsemiseksi.

2.

Teollisuuden neuvoa-antava paneeli valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valittujen henkilöiden toimikausi on kaksi varainhoitovuotta ja heidät voidaan valita kerran uudelleen.

3.

Teollisuuden neuvoa-antavan paneelin tehtävä on

a)

esittää kantoja ja antaa suosituksia sihteeristön työohjelman laatimista varten;

b)

avustaa tilasto- ja talouskomiteaa sihteeristön työohjelman seurannassa ja tarkastelussa;

c)

avustaa tilasto- ja talouskomiteaa muiden elinten rahoittamien hanke-ehdotusten arvioinnissa ja

d)

tarvittaessa laatia raportteja ja antaa suosituksia valtuuskuntien johtajille.

4.

Teollisuuden neuvoa-antava paneeli kokoontuu vähintään kerran vuodessa sekä muina paneelin mahdollisesti päättäminä ajankohtina. Jäsenet voivat tarvittaessa osallistua tarkkailijoina teollisuuden neuvoa-antavan paneelin kokouksiin.

5.

Teollisuuden neuvoa-antava paneelin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi tarvittaessa osallistua tarkkailijana kaikkiin valtuuskuntien johtajien kokouksiin.

XIII   Asema

1.

Ryhmä on oikeushenkilö. Sillä on erityisesti kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynnissä isäntämaan ja ryhmän välillä tehdyn päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen mukaisesti.

2.

Ryhmän, sen pääsihteerin, henkilöstön ja asiantuntijoiden sekä jäsenten edustajien asema, erioikeudet ja -vapaudet heidän ollessaan isäntämaan alueella virkatehtävissä määräytyvät isäntämaan ja ryhmän välillä tehdyn päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen mukaisesti.

XIV   Talousarvio ja varainhoitosäännöt

1.

Jäsenet maksavat sovitun rahoitusosuuden ryhmän toimintaan tarvittavia varoja varten. Kaikki jäsenten maksut suoritetaan isäntämaan valuutassa.

2.

Kaikkien jäsenten tasaosuuksina maksamat perusrahoitusosuudet kattavat 60 prosenttia hyväksytystä vuosittaisesta talousarviosta. Jäljelle jäävä 40 prosenttia hyväksytystä talousarviosta katetaan jäsenten suorittamilla maksuilla, jotka suhteutetaan niiden keskimääräiseen kumin tuotantoon tai kulutukseen (sen mukaan kumpi on suurempi) kyseistä varainhoitovuotta edeltävinä kolmena kalenterivuotena. Tilastotietojen puuttuessa pääsihteeri määrittää maksettavan rahoitusosuuden saatavilla olevien parhaiden mahdollisten tietojen perusteella ja pyytää kyseessä olevia jäseniä hyväksymään arvion.

3.

Varainhoitovuoden aikana ryhmään liittyvät uudet jäsenet maksavat (kuukausittaisen) pro rata -rahoitusosuuden jäljellä olevan vuoden osalta. Uusilta jäseniltä saadut rahoitusosuudet eivät vaikuta muiden jäsenten kyseisen varainhoitovuoden rahoitusosuuksiin, mutta ne otetaan huomioon sitä seuraavan vuoden rahoitusosuuksien arvioinnissa.

4.

Jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet rahoitusosuutensa kahden vuoden ajan, menettävät äänioikeutensa, kunnes kaikkien edellisten vuosien rästit ja kuluvan vuoden rahoitusosuus on suoritettu, jollei ryhmä toisin päätä.

XV   Muutokset

1.

Valtuuskuntien johtajat voivat VII artiklan 7.6 kohdan mukaisesti hyväksyä yksimielisesti muutoksia tähän perussääntöön. Sihteeristö ilmoittaa jäsenille muutoksista.

2.

Valtuuskuntien johtajat ilmoittavat, mistä päivämäärästä alkaen ja mitä menettelyjä noudattaen muutoksia sovelletaan.

XVI   Ryhmän jäseneksi liittyminen, ryhmästä eroaminen ja ryhmästä poissulkeminen

1.

Ryhmään liittyminen tapahtuu pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

2.

Liittymisen yhteydessä Euroopan unioni tai muu III artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hallitustenvälinen järjestö tallettaa sihteeristön huostaan kyseisen järjestön toimivaltaisen viranomaisen antaman selityksen, jossa vahvistetaan sen toimivallan luonne ja laajuus tämän perussäännön soveltamisalalla; toimivallan myöhemmistä merkittävistä muutoksista ilmoitetaan sihteeristölle. Jos Euroopan unioni tai muu hallitustenvälinen järjestö antaa selityksen yksinomaisesta toimivallasta kaikkien tämän perussäännön soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta, tällaisen järjestön jäsenvaltio ei voi liittyä ryhmän jäseneksi ja tällaisten ryhmän jäseninä jo olevien valtioiden on erottava ryhmästä.

3.

Jäsenen eroilmoitus toimitetaan kirjallisena pääsihteerille viimeistään 1 päivänä marraskuuta, ja se tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden 30 päivänä kesäkuuta. Jäsenet, jotka antavat eroilmoituksensa 1 päivän marraskuuta jälkeen, ovat velvollisia maksamaan seuraavan varainhoitovuoden rahoitusosuuden.

4.

Jos valtuuskuntien johtajat katsovat jäsenen rikkovan tämän perussäännön mukaisia velvoitteitaan, he voivat yksimielisellä päätöksellä sulkea kyseisen jäsenen pois ryhmästä. Velvoitteitaan rikkova jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan.

5.

Jäsenelle tämän perussäännön mukaisesti ennen eroamista tai poissulkemista syntyneet taloudelliset velvoitteet ryhmää kohtaan eivät pääty jäsenen eroamisen tai poissulkemisen perusteella.

6.

Jäsen, joka on eronnut tai suljettu pois ryhmästä, ei ole oikeutettu saamaan mitään osuutta maksusuoritusten tuotosta tai ryhmän muista varoista, eikä jäsen ole myöskään velvoitettu osallistumaan ryhmän mahdollisen maksuvajeen korvaamiseen tämän perussäännön voimassaolon päättyessä.

XVII   Voimassaolon päättyminen

1.

Tämä perussääntö pysyy voimassa kunnes valtuuskuntien johtajat päättävät yksimielisesti sen voimassaolon päättymisestä.

2.

Tämän perussäännön voimassaolon päättymisestä huolimatta valtuuskuntien johtajat jatkavat toimintaansa enintään 18 kuukauden ajan ryhmän purkamiseksi ja sen tilien selvittämiseksi, ja heillä on tänä aikana tätä varten tarvittavat valtuudet ja tehtävät, mikäli ne on myönnetty VII artiklan 7.6 kohdan mukaisin yksimielisesti tehdyin päätöksin.


KANSAINVÄLISEN KUMINTUTKIMUSRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

JOHDANTO

Kansainvälisen kumintutkimusryhmän perussäännön IX artiklan 9 kohdassa edellytetään, että ryhmällä on työjärjestys. Ryhmä hyväksyi tämän työjärjestyksen valtuuskuntien johtajien kokouksessa, joka pidettiin [pvm][paikka]ssa.

1.   Varainhoitosäännöt

Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta.

1.1   Jäsenten rahoitusosuudet

1.1.1

Rahoitusosuudet maksetaan vuosittain 1 päivänä heinäkuuta sihteeristön lähettämän virallisen laskun perusteella.

1.1.2

Jos jäsen ei ole maksanut rahoitusosuuttaan kokonaisuudessaan viimeistään 1 päivänä joulukuuta, pääsihteeri tekee kiireellisen vaatimuksen maksun suorittamisesta heti.

1.1.3

Jos rahoitusosuutta ei ole suoritettu kokonaisuudessaan viimeistään 1 päivänä helmikuuta, pääsihteeri ilmoittaa rästistä valtuuskuntien johtajille. Tällöin valtuuskuntien johtajat harkitsevat jäsenen kaikkien äänioikeuksien pidättämistä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa äänestetään suoraan ryhmän lakkauttamispäätöksestä johtuvista kysymyksistä.

1.1.4

Jos rahoitusosuutta ei ole maksettu kokonaisuudessaan viimeistään 1 päivänä huhtikuuta, valtuuskuntien johtajat keskeyttävät jäseneltä kaikki sihteeristön palvelut, elleivät he poikkeuksellisista syistä päätä toisin.

1.1.5

Jos jäsen ei ole maksanut rahoitusosuuttaan kokonaisuudessaan viimeistään varainhoitovuoden päättyessä, maksun määrään lisätään isäntämaan vuosi-inflaatio, jota käytettiin laskettaessa talousarviota kullekin vuodelle, jolta rahoitusosuus on rästissä, elleivät valtuuskuntien johtajat toisin päätä.

1.1.6

Rahoitusosuus tarkistetaan ja pääsihteeri ilmoittaa sen jäsenelle varainhoitovuoden kunkin neljännesvuoden lopussa.

1.1.7

Tämän lausekkeen määräysten perusteella tehdyt päätökset ja toimet eivät vaikuta jäsenen oikeuksiin.

1.2   Pankkitili

1.2.1

Kansainvälisen kumintutkimusryhmän pankkitili on isäntämaassa.

1.2.2

Pankkitili on sekkitili, jota voidaan käyttää myös sähköisten pankkipalvelujen kautta; tilin käyttöön oikeutettuja ovat

a)

pääsihteeri;

b)

hänen poissa ollessaan tilasto- ja talousasioista vastaava johtaja tai

c)

heidän poissa ollessaan valtuuskuntien johtajien isäntämaan edustaja.

1.2.3

15 000 Singaporen dollaria ylittäviin sekkeihin tai sähköiseen asiointiin vaaditaan kaksi allekirjoitusta, joista toisen antaa sihteeristö ja toisen valtuuskuntien johtajien isäntämaan edustaja.

1.2.4

Sihteeristön kirjanpidosta vastaa toiminnan johtamisesta ja hallinnoimisesta vastaava johtaja (Head of Management and Administration).

1.2.5

Sihteeristö valvoo kaikkia tarvittavia isäntämaassa olevia pankkitilejä.

1.2.6

Vastaanotetut rahat tallennetaan viipymättä pankkiin. Pääsihteeri hoitaa käteiskassatiliä, joka on tarkoitettu enintään 1 000 Singaporen dollarin käteismaksuihin ja -tuloihin.

1.3   Tarjouspyyntöjä koskevat säännöt

Palvelujen hankinnassa sihteeristö noudattaa seuraavia menettelyjä hankinnan ennakoidun arvon mukaan. Sihteeristö ei saa ”jakaa” hankinnan ennakoitua arvoa osiin välttääkseen hankintamenettelyjen noudattamista.

1.3.1

Arvoltaan vähäiset hankinnat, joiden ennakoitu arvo ei ylitä 3 000:ta Singaporen dollaria (ilman tavara- ja palveluveroa, GST). Hankinnat voidaan tehdä suoraan toimittajalta, jos a) tuotteen hinta (tavara tai palvelu) on tiedossa joko aiemman hankinnan perusteella tai b) hinta on tiedossa toimittajan ilmoittaman hinnan tai joukkoviestinten tai muun luotettavan tunnetun lähteen, kuten esitteiden tai internetin, välittämän tiedon perusteella. Tuotteen hinnan olisi oltava kohtuullinen.

1.3.2

Tarjousten perusteella tehdyt hankinnat, joiden ennakoitu arvo ei ylitä 70 000:ta Singaporen dollaria (ilman tavara- ja palveluveroa, GST). Sihteeristö pyytää tarjouksen vähintään kolmelta toimittajalta ja hyväksyy mahdollisuuksien mukaan hinnaltaan alhaisimman tarjouksen. Jos alhaisinta tarjousta ei hyväksytä, perustelut dokumentoidaan asianmukaisesti. Kaikkiin tällaisiin hankintapäätöksiin vaaditaan pääsihteerin hyväksyntä.

1.3.3

Tarjousten perusteella tehdyt hankinnat, joiden ennakoitu arvo ylittää 70 000 Singaporen dollaria (ilman tavara- ja palveluveroa, GST). Sihteeristön pyytää tarjouksen vähintään kolmelta toimittajalta. Sihteeristö laatii tarjouksista valtuuskuntien johtajille arviointiraportin, joka sisältää tarvittavat suositukset ja huomiot. Hankintapäätöksiin vaaditaan valtuuskuntien johtajien hyväksyntä.

1.4   Tilintarkastajien nimeäminen

1.4.1

Tilintarkastajat nimetään perussäännön IX artiklan 7 kohdan mukaisesti pääsihteerin suosituksesta; pääsihteeri vastaa tilintarkastajien työn valvonnasta. Pääsihteeri pyytää joka neljäs vuosi tarjouksen vähintään kolmelta laillisesti hyväksytyltä tilintarkastusyritykseltä.

1.4.2

Jäsenille esitetään mahdollisimman pian varainhoitovuoden päättymisen jälkeen ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen päättymisestä riippumattomat tilintarkastuskertomukset, ja ne annetaan mahdollisuuksien mukaan valtuuskuntien johtajien hyväksyttäväksi näiden seuraavassa kokouksessa. Tämän jälkeen julkaistaan yhteenveto tarkastetuista tileistä ja taseesta IRSG:n verkkosivuilla.

1.5   Talousarvio

1.5.1

Pääsihteeri laatii seuraavan varainhoitovuoden talousarvioluonnoksen ja toimittaa sen valtuuskuntien johtajille hyväksymistä varten viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

1.5.2

Pääsihteeri toimittaa hyväksytyn talousarvion jäsenille.

1.5.3

Ryhmän kokouksiin osallistuvien jäsenten matka- ja oleskelukuluista vastaavat jäsenet itse.

1.6   Vuositilinpäätös

1.6.1

Pääsihteeri jakaa kaikille jäsenille mahdollisimman pian varainhoitovuoden päättymisen jälkeen vuositilinpäätöksen. Valtuuskuntien johtajien hyväksymisen jälkeen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja tilintarkastajat varmentavat vuositilinpäätöksen.

1.6.2

Asianmukaisesti allekirjoitettu ja varmennettu tilinpäätös säilytetään sihteeristössä.

2.   Valtuuskuntien johtajien kokoukset

2.1

Valtuuskuntien johtajat voivat kokoontua erityiskokouksiin aina, kun jäsenten yksinkertainen enemmistö tai pääsihteeri puheenjohtajan suostumuksella sitä pyytää.

2.2

Puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan pääsihteeri ilmoittaa kaikista kokouksista sekä toimittaa niiden alustavat esityslistat ja kirjalliset selvitykset jäsenille vähintään 30 päivää ennen istuntoa, lukuun ottamatta hätätapauksia, jolloin ilmoitus on annettava vähintään 15 päivää ennen istuntoa. Kiireellisissä tapauksissa ilmoitetaan kiireellisen tapauksen luonne.

2.3

Puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan pääsihteeri valmistelee kokousten alustavan esityslistan. Jos jäsen haluaa kokouksessa käsiteltävän jotain erityistä kysymystä, jäsen ilmoittaa tästä mahdollisuuksien mukaan pääsihteerille 60 päivää ennen istuntoa ja liittää ilmoitukseen kirjallisen selvityksen.

2.4

Jäsenet pyrkivät ilmoittamaan pääsihteerille vähintään viisi päivää ennen kokousta kokoukseen osallistuvien edustajien, varamiesten ja neuvonantajien nimet.

3.   Pääsihteerin nimeäminen

3.1

Valtuuskuntien johtajat nimeävät pääsihteerin perussäännön X artiklan 3 kohdan mukaisesti tätä tarkoitusta varten perustetun valintapaneelin suosituksen perusteella.

3.2

Valtuuskuntien johtajat perustavat valintapaneelin yleensä vähintään kaksitoista kuukautta ennen toimessa olevan pääsihteerin toimikauden päättymistä.

3.3

Valintapaneeli koostuu valtuuskuntien johtajien puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, jotka toimivat sen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana, sekä muista jäsenistä, jotka haluavat kuulua siihen.

3.4

Toimessa oleva pääsihteeri osallistuu valintapaneelin kokouksiin neuvonantajana ilman äänioikeutta.

3.5

Jäsenet vastaavat kaikista edustajiensa kustannuksista ja menoista, jotka johtuvat valintapaneelin kokouksiin ja valintamenettelyyn osallistumisesta.

3.6

Valintapaneeli päättää valintakriteereistä ja pääsihteerin toimen mainostamisesta. Ilmoitus julkaistaan soveltuvissa kansainvälisissä viestimissä sekä ISRG:n omien kanavien kautta. Ilmoitus toimitetaan kaikille jäsenille, ja jäsenet huolehtivat sen jakamisesta omassa maassaan.

3.7

Hakemukset lähetetään pääsihteerille, joka vastaa valintamenettelyn hallinnollisista kysymyksistä.

3.8

Valintapaneeli kokoontuu tarpeen mukaan ja laatii haastatteluja varten luettelon, jossa on enintään kuusi ehdokasta. Hakijoiden on oltava jäsenmaiden kansalaisia.

3.9

Esivalinnan läpäisseiden hakijoiden haastatteluissa pyritään valitsemaan yksimielisellä päätöksellä hakija, joka on soveltuva, riittävän kokenut ja puolueeton sekä kykenevä tekemään tehokkaasti yhteistyötä jäsen- ja muiden hallitusten sekä kansainvälisten ja yksityisten järjestöjen johtavien virkamiesten kanssa ja jota voidaan suositella valtuuskuntien johtajille pääsihteeriksi nimeämistä varten. Siltä varalta, että valittu ehdokas on estynyt ottamaan toimen vastaan terveys- tai muista syistä, nimetään myös varaehdokas. Mikäli yhtä ainoata ehdokasta ei pystytä valitsemaan, valtuuskuntien johtajille suositellaan kahta yksimielisellä päätöksellä valittua ehdokasta.

3.10

Valtuuskuntien johtajat päättävät nimityksen ehdoista ja edellytyksistä sekä sopimuksesta.

3.11

Sopimuksen voimassaolon päättäminen ennenaikaisesti tärkeästä syystä edellyttää sekä luonnonkumin tuottajien ryhmän läsnä olevien ja äänestävien että kumin kuluttajien ryhmän läsnä olevien ja äänestävien yksinkertaista enemmistöä; lisäksi kyseisten äänten on yhteenlaskettuna muodostettava vähintään kahden kolmasosan enemmistö läsnä olevista ja äänestävistä.

4.   Sihteeristön toiminta

4.1

Tehtäviään suorittaessaan sihteeristö ei osallistu mihinkään toimiin, jotka aiheuttavat eturistiriitoja.

4.2

Sihteeristö ei pyydä eikä ota vastaan neuvoja yksittäisiltä jäseniltä eikä ryhmän ulkopuolisilta viranomaisilta. Sihteeristö ja henkilöstö pidättäytyvät kaikista toimista, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti heidän asemaansa yksinomaan valtuuskuntien johtajille vastuussa olevina kansainvälisinä virkamiehinä.

4.3

Jokainen jäsen sitoutuu kunnioittamaan pääsihteerin ja muun henkilöstön velvollisuuksia eikä pyri vaikuttamaan heihin heidän hoitaessaan velvollisuuksiaan.

4.4

Sihteeristö pyrkii varmistamaan, ettei mikään julkaistu tieto loukkaa kumia valmistavien, jalostavien tai markkinoivien taikka kuluttavien henkilöiden tai yhtiöiden toimintaan liittyviä liikesalaisuuksia.

4.5

Sihteeristö julkaisee säännöllisesti Rubber Statistical Bulletin- ja Rubber Industry Report -tiedotteita sekä hanke- ja tutkimusraportteja.

5.   Teollisuuden neuvoa-antava paneeli

5.1

Teollisuuden neuvoa-antava paneeli koostuu enintään 30 henkilöstä, jotka valtuuskuntien johtajat nimeävät heidän erityisasiantuntemuksensa vuoksi enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Heidät voidaan valita kerran uudelleen.

5.2

Kun valtuuskuntien johtajat päättävät uusia teollisuuden neuvoa-antavan paneelin kokoonpanon, sihteeristö pyytää jäseniä, teollisuuden neuvoa-antavaa paneelia ja liitännäisjäseniä nimeämään ehdokkaita.

5.3

Sihteeristö antaa näistä ehdokkaista suosituksen valtuuskuntien johtajille harkintaa ja nimeämistä varten.

5.4

Valtuuskuntien johtajat päättävät, milloin nimetyt henkilöt aloittavat toimessaan.

5.5

Pääsihteeri osallistuu teollisuuden neuvoa-antavan paneelin kokouksiin.

5.6

Teollisuuden neuvoa-antava paneeli laatii oman työjärjestyksensä kansainvälisen kumintutkimusryhmän perussäännön ja työjärjestyksen puitteissa.

5.7

Perussäännön mukaisesti ryhmän kokouksiin osallistuvat tarkkailijat eivät voi osallistua keskusteluihin luottamuksellisista asioista, talousarviosta ja taloudellisista kysymyksistä.

5.8

Teollisuuden neuvoa-antavan paneelin kokouksiin osallistuvien jäsenten matka- ja oleskelukuluista vastaavat jäsenet itse.

6.   Liitännäisjäsenet

6.1

Mikä tahansa kumiteollisuudesta kiinnostunut yritys tai järjestö voi liittyä liitännäisjäseneksi maksamalla asianmukaisen vuosittaisen jäsenmaksun.

6.2

Vuosittainen jäsenmaksu on ryhmän jäsenten alueella sijaitseville järjestöille tai yksityishenkilöille 3 000 Singaporen dollaria ja ei-jäsenten alueella sijaitseville järjestöille tai yksityishenkilöille 6 000 Singaporen dollaria.

6.3

Liitännäisjäsenet saavat maksutta käyttöönsä kaiken liitännäisjäsenille tarkoitetulla internetsivustolla olevan tiedon. Mahdollisista lisätietopyynnöistä peritään maksu.

7.   World Rubber Summit (Maailman kumikonferenssi)

Kun ryhmä saa ei-jäseneltä tai jäseneltä kutsun isännöidä maailman kumikonferenssia, se hyväksyy kutsun harkinnan jälkeen ainoastaan, jos tätä varten on käytettävissä riittävät varat.

8.   Muutokset ja tarkistaminen

Valtuuskuntien johtajat voivat yksimielisellä päätöksellä milloin tahansa muuttaa tai tarkistaa tätä työjärjestystä.


ASETUKSET

8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 996/2011,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2011,

asetusten (EY) N:o 657/2008 ja (EY) N:o 1276/2008 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 102 artiklan, 103 h artiklan, 170 artiklan c alakohdan ja 192 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä elokuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 792/2009 (2) vahvistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevat yhteiset säännöt. Kyseiset säännöt koskevat erityisesti jäsenvaltioiden velvollisuutta käyttää komission niiden käyttöön asettamia tietojärjestelmiä ja tietojen lähettämiseen valtuutettujen viranomaisten tai henkilöiden käyttöoikeuksien validoimista. Lisäksi kyseisessä asetuksessa vahvistetaan tietojärjestelmiin sovellettavat yleiset periaatteet, jotta asiakirjojen aitous, eheys ja luettavuus voidaan varmistaa kaikkina aikoina, sekä säädetään henkilötietojen suojaamisesta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaan velvollisuudesta käyttää tietojärjestelmiä mainitun asetuksen mukaisesti on säädettävä erityisestä ilmoitusvelvoitteesta annettavissa asetuksissa.

(3)

Komissio on kehittänyt tietojärjestelmän, jolla se pystyy hallinnoimaan asiakirjoja ja menettelyjä sähköisesti omissa sisäisissä menettelyissään sekä tehdessään yhteistyötä yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten kanssa.

(4)

Monet ilmoitusvelvoitteet, erityisesti ne, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta 10 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 657/2008 (3), tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin valvonnasta fyysisten tarkastusten avulla 17 päivänä joulukuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1276/2008 (4) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 (5), on mahdollista täyttää kyseisen järjestelmän avulla asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

(5)

Tehokkaan hallinnon vuoksi ja kokemukset huomioon ottaen joitain ilmoituksia olisi yksinkertaistettava ja täsmennettävä mainituissa asetuksissa.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 657/2008 ja (EY) N:o 1276/2008 sekä täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 543/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 657/2008 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään edellisen, 1 päivästä elokuuta 31 päivään heinäkuuta ulottuvan ajanjakson päättymistä seuraavana 31 päivänä tammikuuta seuraavat, tämän asetuksen 6 artiklassa määriteltyjen hakijoiden mukaan eritellyt tiedot:

a)

hakijoiden lukumäärä;

b)

tarkastettujen hakijoiden lukumäärä;

c)

niiden oppilaitosten kokonaismäärä, joihin tarkastetut hakijat toimittivat yhteisön tukeen oikeutettuja tuotteita ja kyseisten paikalla tarkastettujen oppilaitosten lukumäärä;

d)

tuotteiden koostumusta koskevien tarkastusten lukumäärä;

e)

haetun, maksetun ja paikalla tarkastetun tuen määrä (euroina);

f)

hallinnollisen tarkastuksen johdosta vähennetty tuen määrä (euroina);

g)

hakemuksen myöhästymisen vuoksi 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti vähennetty tuen määrä (euroina);

h)

paikalla tehtyjen tarkastusten johdosta 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti takaisin peritty tuki (euroina);

i)

petostapauksissa 15 artiklan 10 kohdan mukaisesti sovelletut seuraamukset (euroina);

j)

niiden hakijoiden lukumäärä, joiden hyväksyntä on peruutettu tai keskeytetty 10 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain ennen 31 päivää tammikuuta vähintään seuraavat tiedot edelliseltä 1 päivänä elokuuta alkaneelta ja 31 päivänä heinäkuuta päättyneeltä ajanjaksolta:

a)

luokittain ja alaluokittain eritellyt maidon ja maitotuotteiden määrät, joista on maksettu tukea;

b)

sallittu enimmäismäärä;

c)

EU:n menot;

d)

koulumaito-ohjelmaan osallistuneiden oppilaiden arvioitu lukumäärä;

e)

kansallinen lisätuki.

3.   Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (6) mukaisesti.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1276/2008 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (7) mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 97 artiklan b alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Vuosiraportin on sisällettävä erityisesti liitteessä XIV esitetyt tiedot, ja sitä koskeva ilmoitus on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (8) mukaisesti.

2)

Poistetaan liitteessä XIV oleva A osan 1 kohdan b alakohta.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 183, 11.7.2008, s. 17.

(4)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 53.

(5)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

(6)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”.

(7)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”.

(8)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”


8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 997/2011,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 998/2011,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2011,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/12 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 995/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUVL L 263, 7.10.2011, s. 7.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 8 päivästä lokakuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2011,

hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/665/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 34 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/57/EY 34 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, on perustettava ja pidettävä ajan tasalla rekisteri raideliikenteen kalustoyksikkötyypeistä, joiden käyttöönotolle unionin rautatieverkossa jäsenvaltiot ovat myöntäneet luvan.

(2)

Joidenkin nykyisten kalustoyksikköjen ei voida määrittää vastaavan kalustotyyppiä, joka olisi hyväksytty direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti. Rautatieala saattaa kuitenkin hyötyä mahdollisuudesta sisällyttää kaikkien käytössä olevien kalustoyksikköjen tekniset ominaisuudet yhteen rekisteriin.

(3)

Direktiivin 2008/57/EY 33 artiklan 2 kohdan e alakohdassa mainitut kalustoyksikön käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset vahvistetaan useimmissa tapauksissa erillisissä säännöissä. Nämä rajoitussäännöt pitäisi yhdenmukaistaa. Kansallisia rajoitussääntöjä pitäisi käyttää vain, kun rajoitukset liittyvät jäsenvaltion nykyisen rautatiejärjestelmän erityispiirteisiin eikä niitä todennäköisesti sovelleta samassa merkityksessä muissa jäsenvaltioissa. Viraston olisi pidettävä ajantasaista luetteloa yhdenmukaistetuista rajoitussäännöistä ja kansallisista säännöistä ja julkaistava ne verkkosivustollaan.

(4)

Direktiivin 2008/57/EY 34 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kun jäsenvaltiossa myönnetään, muutetaan, keskeytetään tai peruutetaan tyyppihyväksyntä, kansallisten turvallisuusviranomaisten on ilmoitettava asiasta virastolle, jotta tämä voi saattaa rekisterin ajan tasalle. Rekisterin pitäisi sisältää kalustoyksikkötyypit, jotka on hyväksytty direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti. Siksi tehdessään ilmoituksen virastolle kansallisten turvallisuusviranomaisten olisi ilmoitettava, mitkä tietyn tyypin parametrit on tarkistettu ilmoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti. Tämä ilmoitus olisi laadittava direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan mukaisesti.

(5)

Euroopan rautatievirasto antoi komissiolle 20 päivänä joulukuuta 2010 suosituksen ERA/REC/07–2010/INT.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan direktiivin 2008/57/EY 34 artiklassa tarkoitettua hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaista rekisteriä koskeva eritelmä.

2 artikla

Hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaista rekisteriä koskeva eritelmä

1.   Viraston on perustettava hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalainen rekisteri liitteissä I ja II esitetyn eritelmän pohjalta sekä hoidettava ja pidettävä yllä tätä rekisteriä.

2.   Hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalainen rekisteri (ERATV) sisältää tiedot kalustoyksikkötyypeistä, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti.

3.   Kalustoyksikkötyyppien, jotka jokin jäsenvaltio on hyväksynyt ennen 19 päivää heinäkuuta 2010 ja joiden osalta yksi tai useampi kalustoyksikkö on hyväksytty yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/57/EY 22 tai 24 artiklan mukaisesti heinäkuun 19 päivän 2010 jälkeen, katsotaan kuuluvan direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan säännösten soveltamisalaan, ja ne on rekisteröitävä ERATV:hen. Tällöin kirjattavat tiedot saattavat rajoittua parametreihin, jotka on tarkastettu tyyppihyväksyntäprosessin aikana.

4.   Liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistetaan kalustoyksikkötyypit, joiden rekisteröinti on vapaaehtoista.

5.   Kunkin kalustoyksikkötyypin saaman numeron on oltava rakenteeltaan liitteessä III vahvistetun mukainen.

6.   Rekisterin on oltava toimintakunnossa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012. Virasto julkaisee sitä ennen hyväksyttyjä kalustoyksikkötyyppejä koskevat tiedot verkkosivustollaan.

3 artikla

Tiedot, jotka kansallisten turvallisuusviranomaisten on lähetettävä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset turvallisuusviranomaiset toimittavat tiedot myöntämistään tyyppihyväksynnöistä liitteen II mukaisesti.

2.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimitettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot liitteessä I olevassa 5.2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimitettava tiedot täyttämällä vakiomuotoisen verkkopohjaisen sähköisen lomakkeen asiaankuuluvat kentät.

4.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimitettava tiedot heinäkuun 19 päivän 2010 jälkeen ja ennen tämän päätöksen voimaantuloa myöntämistään kalustoyksikkötyyppien hyväksynnöistä viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

4 artikla

Rajoitussäännöt

1.   Yhdenmukaistettuja rajoitussääntöjä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa.

Viraston on pidettävä ajan tasalla koko unionin rautatiejärjestelmää koskeva yhdenmukaistettujen rajoitussääntöjen luettelo ja julkaistava se verkkosivustollaan.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen katsoo, että yhdenmukaistettujen rajoitussääntöjen luetteloon on tarpeen lisätä uudet säännöt, se pyytää virastoa arvioimaan näiden uusien sääntöjen lisäämistä luetteloon.

Viraston on arvioitava pyyntö kuullen muita kansallisia turvallisuusviranomaisia. Viraston on lisättävä tarvittaessa uudet rajoitussäännöt luetteloon. Ennen muutetun luettelon julkaisemista viraston on ilmoitettava siitä sekä siihen liittyvästä muutospyynnöstä ja sen arvioinnista komissiolle.

Komissio tiedottaa asiasta jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean välityksellä.

2.   Viraston on pidettävä ajan tasalla luettelo kansallisista rajoitussäännöistä. Kansallisia rajoitussääntöjä käytetään vain, kun rajoitukset liittyvät jäsenvaltion nykyisen rautatiejärjestelmän erityispiirteisiin eikä niitä todennäköisesti sovelleta samassa merkityksessä muissa jäsenvaltioissa.

Niiden rajoitustyyppien osalta, joita ei mainita 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa, kansallinen turvallisuusviranomainen pyytää virastoa sisällyttämään uudet säännöt kansallisten rajoitussääntöjen luetteloon. Viraston on arvioitava pyyntö kuullen muita kansallisia turvallisuusviranomaisia. Viraston on lisättävä tarvittaessa uudet rajoitussäännöt luetteloon. Ennen muutetun luettelon julkaisemista virasto ilmoittaa siitä sekä siihen liittyvästä muutospyynnöstä ja sen arvioinnista komissiolle.

Komissio tiedottaa asiasta jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean välityksellä.

3.   Monikansallisten turvallisuusviranomaisten rajoitussääntöjä käsitellään kuten kansallisia rajoitussääntöjä.

4.   Koodaamattomia rajoituksia käytetään vain, kun rajoituksia ei niiden erityisluonteen vuoksi todennäköisesti sovelleta moniin eri kalustoyksikkötyyppeihin.

5 artikla

Loppusäännökset

1.   Viraston on julkaistava hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisen rekisterin soveltamisohjeet ja pidettävä ne ajan tasalla. Nämä ohjeet sisältävät muun muassa kunkin parametrin osalta viittauksen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien lausekkeisiin, joissa ilmoitetaan kyseistä parametria koskevat vaatimukset.

2.   Viraston on annettava komissiolle suositus ennen heinäkuun 19 päivää 2010 hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien mahdollisesta sisällyttämisestä rekisteriin sekä tämän päätöksen mahdollisesta tarkistamisesta saatujen kokemusten pohjalta viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

6 artikla

Soveltamisen alkamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä huhtikuuta 2012.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Euroopan rautatievirastolle ja kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.


LIITE I

HYVÄKSYTTYJEN KALUSTOYKSIKKÖTYYPPIEN EUROOPPALAISTA REKISTERIÄ KOSKEVA ERITELMÄ

1.   VAPAAEHTOISESTI REKISTERÖITÄVÄT KALUSTOYKSIKKÖTYYPIT

Ennen heinäkuun 19 päivää 2010 hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien, joiden osalta ei ole hyväksytty uusia kalustoyksiköitä heinäkuun 19 päivän 2010 jälkeen, rekisteröinti ERATV:hen on vapaaehtoista.

Lisäksi seuraavien kalustoyksikkötyyppien rekisteröinti on vapaaehtoista:

kalustoyksiköt, joiden käyttöönotto on hyväksytty ennen heinäkuun 19 päivää 2010 ja joille on myönnetty täydentävä käyttöönottolupa direktiivin 2008/57/EY 23 tai 25 artiklan mukaisesti,

kalustoyksiköt, joiden käyttöönotto on hyväksytty ennen heinäkuun 19 päivää 2010 ja joille on myönnetty uusi käyttöönottolupa parannuksen tai uudistamisen jälkeen,

kalustoyksiköt, jotka tulevat kolmansista maista ja jotka on hyväksytty EU:n alueella COTIF 1999 -sopimuksen ja varsinkin sen liitteiden F ja G mukaisesti, tai

kalustoyksiköt, jotka tulevat kolmansista maista ja jotka on hyväksytty direktiivin 2008/57/EY 21 artiklan 11 kohdan säännösten mukaisesti.

Näissä neljässä tapauksessa, joissa rekisteröinti on vapaaehtoista, kirjattavat tiedot voivat rajoittua parametreihin, jotka on tarkastettu hyväksyntäprosessin aikana.

Tilapäisiä lupia, kuten testaus- ja koeajolupia, ei kirjata ERATV:hen.

2.   TOIMINNALLINEN RAKENNE

2.1   ERATV:n hallinnointi

Virasto hoitaa ja hallinnoi ERATV:tä. Virasto luo käyttäjätilit ja myöntää käyttöoikeudet kansallisten turvallisuusviranomaisten pyynnöstä tämän eritelmän mukaisesti.

2.2   ERATV:n osoite

ERATV on verkkopohjainen sovellus. Sen osoite ilmoitetaan viraston verkkosivuilla.

2.3   Käyttäjät ja käyttöoikeudet

ERATV:n käyttäjät ovat seuraavat:

Käyttäjä

Käyttöoikeudet

Sisäänkirjautuminen, käyttäjätilit

Kunkin jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen

Sellaisten tähän jäsenvaltioon liittyvien tietojen toimittaminen, jotka viraston on määrä vahvistaa.

Rajoittamaton pääsy kaikkiin tietoihin, myös tietoihin, joiden vahvistaminen on kesken.

Sisäänkirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käyttöön ei tule palveluosoitteita tai nimettömiä käyttäjätilejä. Kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä voidaan luoda useita tilejä.

Virasto

Tämän eritelmän noudattamisen vahvistaminen ja kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamien tietojen julkaiseminen.

Rajoittamaton pääsy kaikkiin tietoihin, myös tietoihin, joiden vahvistaminen on kesken.

Sisäänkirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Yleisö

Pääsy vahvistettuihin tietoihin.

Ei sovelleta.

2.4   Liitäntä ulkoisiin järjestelmiin

Jokaiseen ERATV:hen rekisteröityyn (eli vahvistettuun ja julkaistuun) kalustoyksikkötyyppiin pääsee hyperlinkistä. Ulkoiset sovellukset voivat käyttää näitä hyperlinkkejä.

ERATV:n ja eurooppalaisen keskitetyn virtuaalisen rekisterin (ECVVR) (1) välisiin mahdollisiin linkkeihin on kiinnitettävä huomiota.

2.5   Linkit muihin rekistereihin ja tietokantoihin

ERATV:tä kehittäessään viraston on otettava täysin huomioon liitännät, myös koordinoidut siirtymäkaudet, seuraaviin rekistereihin ja tietokantoihin:

kansalliset kalustorekisterit (2) (NVR) ja ECVVR: ECVVR:ssä olevan kalustoyksikkötyyppiä koskevan tiedon muodon on vastattava yksikäsitteisesti ERATV:n tyyppien kuvausta ja tarvittaessa tyyppien versiota.

infrastruktuurirekisteri (RINF) (3): RINF:n ja ERATV:n parametriluettelojen ja niiden tietojen muodon on vastattava toisiaan, kaikki RINF:n ja ERATV:n eritelmien päivitykset tai tarkistukset mukaan luettuina.

kansallisten sääntöjen vertailuasiakirja (direktiivin 2008/57/EY 27 artikla): kun vertailuasiakirja on saatavana, parametriluettelon, jonka vaatimustenmukaisuutta suhteessa ERATV:ssä ilmoitettuihin kansallisiin sääntöihin arvioidaan, on vastattava yksikäsitteisesti vertailuasiakirjassa ilmoitettua parametriluetteloa. ERATV:n ei pidä sallia viittausta mihinkään parametriin, joka ei sisälly vertailuasiakirjaan.

2.6   Käytettävyys

Pääsääntöisesti ERATV:n on oltava käytettävissä vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden, ja tavoitteena on, että järjestelmän käytettävyysaste on 98 prosenttia. Jos viraston normaalien työskentelyaikojen ulkopuolella tapahtuu kuitenkin toimintahäiriö, palvelu palautetaan viraston seuraavana työpäivänä toimintahäiriön jälkeen. Huollon aikana järjestelmän käyttö keskeytetään mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

2.7   Turvallisuus

Viraston luomia käyttäjätilejä ja salasanoja ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle, ja niitä on käytettävä tämän eritelmän mukaisesti.

3.   TEKNINEN RAKENNE

3.1.   Järjestelmän rakenne

ERATV on verkkopohjainen sovellus, jota virasto hoitaa ja hallitsee.

ERATV:hen voidaan kirjata 35 000 kalustoyksikkötyypin täydelliset tiedot.

Käyttäjät voivat käyttää ERATV:tä tavallisen Internet-yhteyden välityksellä.

ERATV:n rakenne esitetään seuraavassa kuvassa:

Image

3.2   Järjestelmävaatimukset

Yhteyden ottaminen ERATV:hen edellyttää Internet-selainta ja Internet-yhteyttä.

4.   TOIMINTATILA

ERATV:n toimintatilat ovat seuraavat:

Normaali toimintatila: normaalin toimintatilan aikana kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Huoltotila: huoltotilan aikana käyttäjät eivät voi käyttää ERATV:tä.

5.   TIETOJEN TALLENTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

5.1   Yleiset periaatteet

Jokaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen on toimitettava tiedot myöntämistään kalustoyksikkötyyppien hyväksynnöistä.

ERATV:ssä on verkkopohjainen työkalu kansallisten turvallisuusviranomaisten ja viraston välistä tiedonvaihtoa varten. Tämä työkalu mahdollistaa tietojen vaihtamisen seuraavilla tavoilla:

1)

Kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa virastolle rekisteriä varten tietoja, kuten

a)

tietoja uuden kalustoyksikkötyypin hyväksymisestä (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa täydelliset tiedot liitteen II mukaisesti),

b)

tietoja ERATV:hen aiemmin rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin hyväksymisestä (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa vain itse hyväksyntää koskevat tiedot eli täyttää liitteessä II olevan luettelon kohdan 3 kentät),

c)

tietoja olemassa olevan hyväksynnän muuttamisesta (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa vain muutettavia kenttiä koskevat tiedot; tähän ei välttämättä kuulu kalustoyksikön ominaisuuksia koskevien tietojen muuttamista),

d)

tietoja olemassa olevan hyväksynnän keskeyttämisestä (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa vain keskeyttämispäivämäärän),

e)

tietoja olemassa olevan hyväksynnän uudelleenaktivoinnista (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa vain muutettavia kenttiä koskevat tiedot), erottaen toisistaan seuraavat:

uudelleenaktivointi ilman, että tietoja muutetaan,

uudelleenaktivointi niin, että tietoja muutetaan (nämä tiedot eivät saa liittyä kalustoyksikön ominaisuuksiin),

f)

tietoja hyväksynnän peruuttamisesta,

g)

tietoja virheen korjaamisesta.

2)

Virasto lähettää kansalliselle turvallisuusviranomaiselle tietojen selventämistä ja/tai korjaamista koskevia pyyntöjä.

3)

Kansallinen turvallisuusviranomainen lähettää vastauksia viraston lähettämiin tietojen selventämistä ja/tai korjaamista koskeviin pyyntöihin.

Kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa tiedot rekisterin päivittämistä varten sähköisesti käyttäen verkkopohjaista sovellusta sekä vakiomuotoista verkkopohjaista sähköistä lomaketta, jonka asiaankuuluvat kentät täytetään liitteessä II esitetyllä tavalla.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot selvittääkseen, vastaavatko ne tätä eritelmää, ja joko vahvistaa ne tai pyytää selvennystä.

Jos virasto katsoo, etteivät kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ole tämän eritelmän mukaiset, se pyytää kansallista turvallisuusviranomaista korjaamaan tai selventämään toimitettuja tietoja.

Aina, kun kalustoyksikkötyyppiä koskevia tietoja päivitetään, järjestelmä luo vahvistusviestin, joka lähetetään sähköpostilla tiedot toimittaneen kansallisen turvallisuusviranomaisen käyttäjille, niiden kaikkien muiden jäsenvaltioiden kansallisille turvallisuusviranomaisille, joissa tyyppi on hyväksytty, sekä virastolle.

5.2   Kansallinen turvallisuusviranomainen tietojen toimittajana

5.2.1   Uuden kalustoyksikkötyypin hyväksyminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle kaikista uuden kalustoyksikkötyypin hyväksynnöistä kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän myöntämisestä.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne ja antaa kalustoyksikkötyypille liitteen III mukaisen numeron tai pyytää sitä korjaamaan tai selventämään tietoja kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta. ERATV:hen rekisteröityjen tyyppien tahattomien päällekkäisyyksien välttämiseksi virasto tarkistaa erityisesti, sikäli kuin ERATV:ssä saatavilla olevat tiedot sen sallivat, ettei toinen jäsenvaltio ole rekisteröinyt kyseistä tyyppiä aiemmin.

Vahvistettuaan kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot virasto antaa uudelle kalustoyksikkötyypille numeron. Kalustoyksikkötyypin numeron antamista koskevat säännöt vahvistetaan liitteessä III.

5.2.2   ERATV:hen aiemmin rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin hyväksyminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle ERATV:hen jo rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin (kuten toisen jäsenvaltion hyväksymän tyypin) hyväksynnästä kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän myöntämisestä.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

Vahvistettuaan kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot virasto täydentää tätä kalustoyksikkötyyppiä koskevia tietoja tiedoilla, jotka koskevat hyväksyntää hyväksynnän myöntäneen kansallisen turvallisuusviranomaisen jäsenvaltiossa.

5.2.3   Olemassa olevan hyväksynnän muuttaminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle olemassa olevaan kalustoyksikkötyypin hyväksyntään tehdystä muutoksesta kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän muuttamisesta.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta. Virasto tarkistaa erityisesti, että pyydetyissä muutoksissa on todella kyse olemassa olevan tyyppihyväksynnän muutoksesta (esimerkiksi lupaehtojen muutoksista, tyyppitarkastustodistuksen muutoksista) eikä uudesta kalustoyksikkötyypistä.

Vahvistettuaan kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot virasto julkaisee ne.

5.2.4   Keskeyttäminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle olemassa olevan kalustoyksikkötyypin hyväksynnän keskeyttämisestä viiden (5) työpäivän kuluessa hyväksynnän keskeyttämisestä.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä viiden (5) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

5.2.5   Uudelleenaktivointi muutoksitta

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle kalustoyksikkötyypin aiemmin keskeytetyn hyväksynnän uudelleenaktivoinnista kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän uudelleenaktivoinnista. Kansallinen turvallisuusviranomainen vahvistaa, että alkuperäinen hyväksyntä aktivoidaan uudelleen ilman muutoksia.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

5.2.6   Uudelleenaktivointi muutoksin

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle kalustoyksikkötyypin aiemmin keskeytetyn hyväksynnän uudelleenaktivoinnista kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän uudelleenaktivoinnista. Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa, että uudelleenaktivointiin liittyy alkuperäisen hyväksynnän muutos. Kansallisen turvallisuusviranomainen toimittaa muutosta koskevat tiedot.

Tällöin on sovellettava edellä kohdassa 5.2.3 esitettyä hyväksynnän muuttamista koskevaa menettelyä.

5.2.7   Peruuttaminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle olemassa olevan kalustoyksikkötyypin hyväksynnän peruuttamisesta viiden (5) työpäivän kuluessa hyväksynnän peruuttamisesta.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä viiden (5) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

Jos hyväksynnällä on voimassaoloaika, tietotekninen järjestelmä muuttaa automaattisesti hyväksynnän tilaksi ”päättynyt” asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen ilmoittaman voimassaoloajan mukaisesti.

5.2.8   Hyväksynnän muuttaminen, joka voi johtaa rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin muuttamiseen

Ennen kuin kansallinen turvallisuusviranomainen pyytää hyväksynnän muuttamista, joka voi johtaa rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin muuttamiseen, sen on oltava yhteydessä niihin kansallisiin turvallisuusviranomaisiin, jotka ovat myöntäneet kyseisen rekisteröidyn tyypin hyväksynnän, ja erityisesti viranomaiseen, joka on rekisteröinyt tyypin ERATV:hen.

5.3   Virasto tietojen syöttäjänä tai muuttajana

Tavallisesti virasto ei lisää rekisteriin tietoja. Tietoja toimittavat vain kansalliset turvallisuusviranomaiset, ja viraston tehtävänä on vain vahvistaa ja julkaista tietoja.

Poikkeustilanteissa, jos esimerkiksi normaalia menettelyä ei voida teknisistä syistä noudattaa, virasto voi syöttää tietoja ERATV:hen tai muuttaa ERATV:ssä olevia tietoja kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä. Tällöin tietojen syöttämistä tai muuttamista pyytäneen kansallisen turvallisuusviranomaisen on vahvistettava viraston syöttämät tai muuttamat tiedot ja viraston on dokumentoitava menettely asianmukaisesti. Edellä olevan 5.2 kohdan mukaisia aikatauluja, jotka koskevat tietojen syöttämistä ERATV:hen, on noudatettava.

5.4   Virasto tietojen julkaisijana

Virasto julkaisee vahvistetut tiedot.

5.5   Toimitetuissa tiedoissa olevien virheiden käsittely

ERATV:hen kirjatuissa tiedoissa olevat virheet voidaan korjata. Kun virhe on korjattu, ERATV:stä ilmenee korjauksen päivämäärä.

5.6   Mahdollisuus tehdä hakuja ja saada raportteja

Seuraavat tahot saavat ERATV:stä seuraavia raportteja:

1)

kansallinen turvallisuusviranomainen ja virasto:

jonkin kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat, liitteessä II mainitut tiedot, joita virasto ei ole vahvistanut, jostakin kalustoyksikkötyypistä, jonka hyväksyntä on voimassa, keskeytetty tai peruutettu (mukaan luettuina päättyneet hyväksynnät), jos näitä tietoja säilytetään aiemmissa tiedoissa,

kaikki yleisön saatavilla olevat raportit,

2)

yleisö:

jonkin kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat, liitteessä II mainitut tiedot, jotka virasto on vahvistanut, jostakin kalustoyksikkötyypistä, jonka hyväksyntä on voimassa, keskeytetty tai peruutettu (mukaan luettuina päättyneet hyväksynnät), jos näitä tietoja säilytetään aiemmissa tiedoissa.

Yleisö voi tehdä ERATV:stä hakuja ainakin seuraavilla hakukriteereillä ja millä tahansa niiden yhdistelmällä:

tyypin koodi,

tyypin nimi tai sen osa,

valmistajan nimi tai sen osa,

kalustoyksikköryhmä/-alaryhmä,

yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE), joita tyyppi vastaa,

jäsenvaltio, jossa, tai niiden jäsenvaltioiden yhdistelmä, joissa kyseinen kalustoyksikkötyyppi on hyväksytty,

hyväksynnän tila,

jokin tekninen ominaisuus.

Hakukriteereissä on voitava ilmoittaa tarvittaessa teknisen ominaisuuden vaihteluväli.

5.7   Aikaisemmat tiedot

ERATV:ssä on säilytettävä täydelliset tiedot kaikista aikaisemmista muutoksista, myös virheiden korjauksista, selvennyspyynnöistä ja vastauksista, jotka liittyvät rekisteröityyn kalustoyksikkötyyppiin, kymmenen vuoden ajan hyväksynnän peruuttamisesta kaikissa jäsenvaltioissa ja kymmenen vuoden ajan siitä, kun tämän tyypin viimeisen kalustoyksikön rekisteröinti poistetaan mistä tahansa NVR:stä, sen mukaan, kumpi tapahtuu myöhemmin.

5.8   Automaattinen muutosilmoitus

Kalustoyksikkötyypin hyväksynnän muuttamisen, keskeyttämisen, uudelleenaktivoinnin tai peruuttamisen jälkeen tietotekninen järjestelmä lähettää niiden jäsenvaltioiden kansallisille turvallisuusviranomaisille, joissa kalustoyksikkötyypit on hyväksytty, automaattisesti sähköpostiviestin, jossa kerrotaan muutoksesta.

Jos hyväksynnällä on voimassaoloaika, tietotekninen järjestelmä lähettää asiaankuuluvalle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle automaattisen sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan tulevasta päättymispäivästä, kolme (3) kuukautta ennen kyseistä päivää.

6.   SANASTO

Termi tai lyhenne

Määritelmä

Kalustoyksikkö

Direktiivin 2008/57/EY 2 artiklan c kohdassa määritelty raideliikenteen kalustoyksikkö.

Tyyppi

Direktiivin 2008/57/EY 2 artiklan w kohdassa määritelty kalustoyksikkötyyppi. Tyypin on vastattava yksikköä, joka on käynyt läpi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja hyväksynnän. Tämä yksikkö voi muodostua yhdestä kalustoyksiköstä, kalustoyksikköjonosta tai junayksiköstä.

Versio

Tyyppitarkastustodistuksen mukainen tyypin versio.

Valmistaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa kalustoyksikön tai teettää kalustoyksikön suunnittelun tai valmistuksen ja markkinoi kyseistä kalustoyksikköä nimellään tai tavaramerkillään. ERATV:ssä annettu tieto valmistajasta on vain viitteellinen eikä vaikuta teollis- ja tekijänoikeuksiin, sopimusvastuisiin tai siviilioikeudelliseen vastuuseen.

Hyväksynnän haltija

Yksikkö, joka on hakenut ja saanut kalustoyksikkötyypin hyväksynnän.

Rajoitus

Mikä tahansa kalustoyksikkötyypin hyväksynnässä mainittu, kyseisen tyypin mukaisen kalustoyksikön käyttöönottoa tai käyttöä koskeva ehto tai rajoitus. Rajoitukset eivät käsitä liitteen II kohtaan 4 (parametriluettelo ja parametrien muoto) sisältyviä teknisiä ominaisuuksia.

Hyväksynnän muutos

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, kyseisen kansallisen turvallisuusviranomaisen jollekin kalustoyksikkötyypille aiemmin antaman hyväksynnän tiettyjä ehtoja on muutettava. Hyväksynnän muutos voi käsittää muun muassa rajoituksia, voimassaoloajan muutoksen tai hyväksynnän uusimisen sääntömuutoksen jälkeen.

Hyväksynnän keskeyttäminen

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, että jonkin kalustoyksikkötyypin hyväksyntä ei ole tilapäisesti voimassa eikä yhdenkään kalustoyksikön käyttöönottoon saa antaa lupaa sillä perusteella, että se on kyseisen tyypin mukainen, ennen kuin keskeytyksen perusteena olleet syyt on tutkittu. Kalustoyksikkötyypin hyväksynnän keskeyttäminen ei koske jo käytössä olevia kalustoyksikköjä.

Hyväksynnän uudelleenaktivointi

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, että sen aiemmin tekemä päätös hyväksynnän keskeyttämisestä ei ole enää voimassa.

Hyväksynnän peruuttaminen

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, että jonkin kalustoyksikkötyypin hyväksyntä ei ole enää voimassa eikä yhdenkään kalustoyksikön käyttöönottoon saa antaa lupaa sillä perusteella, että se on kyseisen tyypin mukainen. Kalustoyksikkötyypin hyväksynnän peruuttaminen ei koske jo käytössä olevia kalustoyksikköjä.

Virhe

Toimitetut tai julkaistut tiedot, jotka eivät vastaa kalustoyksikkötyypin hyväksyntää. Hyväksynnän muutos ei kuulu tämän määritelmän piiriin.


(1)  Sellaisena kuin siitä säädetään 9 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/756/EY kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  Sellaisina kuin niistä säädetään päätöksessä 2007/756/EY.

(3)  Josta säädetään 15 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission päätöksessä 2011/633/EU rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (EUVL L 256, 1.10.2011, s. 1).


LIITE II

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN MUOTO

ERATV sisältää kunkin hyväksytyn kalustoyksikkötyypin osalta seuraavat tiedot:

tyypin tunniste,

valmistaja,

YTE:n mukaisuus,

eri jäsenvaltioissa myönnetyt hyväksynnät, mukaan luettuina yleiset tiedot näistä hyväksynnöistä, niiden tilasta (voimassa, keskeytetty tai peruutettu), luettelo parametreista, joiden yhteensopivuus kansallisten sääntöjen kanssa on tarkistettu,

tekniset ominaisuudet.

ERATV:hen kunkin kalustoyksikkötyypin osalta rekisteröitävät tiedot ja niiden muoto esitetään jäljempänä. Rekisteröitävät tiedot riippuvat kalustoyksikköryhmästä jäljempänä esitetyllä tavalla.

Teknisiä ominaisuuksia koskeville parametreille annettujen arvojen on oltava samat, jotka on kirjattu tyyppitarkastustodistuksen liitteenä oleviin teknisiin asiakirjoihin.

Jos parametrin mahdolliset arvot on rajattu etukäteen määritetyssä luettelossa, virasto ylläpitää ja päivittää näitä luetteloja.

Niiden kalustotyyppien osalta, jotka eivät vastaa kaikkia voimassa olevia asiaankuuluvia yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä, tyyppihyväksynnän myöntänyt kansallinen turvallisuusviranomainen voi rajoittaa jäljempänä kohdassa 4 ilmoitetuista teknisistä ominaisuuksista annettavat tiedot sovellettavien sääntöjen mukaisesti tarkastettuihin parametreihin.

Parametri

Tiedon muoto

Sovelletaanko kalustoyksikköryhmiin (kyllä (Y), ei (N), valinnainen (O), avoin kohta (OP))

1.

Vetoyksiköt

2.

Vedettävät matkustajavaunut

3.

Tavaravaunut

4.

Liikkuva erikoiskalusto

0

Tyypin tunniste

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

0.1

TYYPIN TUNNUS

[numero] XX-XXX-XXXX-X (liitteen III mukaisesti)

Y

Y

Y

Y

0.2

Tähän tyyppiin kuuluvat versiot

[numero] XXX + [merkkijono] (liitteen III mukaisesti)

Y

Y

Y

Y

0.3

ERATV:hen kirjaamisen päivämäärä

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

1

Yleiset tiedot

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

1.1

Tyyppinimi

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä)

O

O

O

O

1.2

Vaihtoehtoinen tyyppinimi

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä)

O

O

O

O

1.3

Valmistajan nimi

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä) valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Uusien valmistajien lisääminen on mahdollista.

Y

Y

Y

Y

1.4

Ryhmä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (liitteen III mukaisesti).

Y

Y

Y

Y

1.5

Alaryhmä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (liitteen III mukaisesti).

Y

Y

Y

Y

2

YTE:iden mukaisuus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

2.1

YTE:n mukaisuus

Kunkin YTE:n osalta: [merkkijono] K/E/Osittain/Ei sovelleta

valitaan kalustoyksikköä koskevien (sekä voimassa olevien että aiemmin voimassa olleiden) YTE:iden etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

Y

Y

2.2

Viittaus ”EY-tyyppitarkastustodistukseen” (jos käytetään moduulia SB) ja/tai ”EY-suunnittelutarkastustodistukseen” (jos käytetään moduulia SH1)

[merkkijono] (Mahdollista ilmoittaa useita todistuksia, kuten liikkuvan kaluston osajärjestelmän todistus, CCS:n todistus jne.).

Y

Y

Y

Y

2.3

Sovellettavat erityistapaukset (erityistapausten vastaavuus sen kanssa, mitä on arvioitu)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) YTE:iden pohjalta (kunkin YTE:n osalta merkintä Y tai P).

Y

Y

Y

Y

2.4

YTE:n osat, joiden vaatimuksia ei vastaa

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) YTE:iden pohjalta (kunkin YTE:n osalta merkintä P).

Y

Y

Y

Y

3

Hyväksynnät

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1

Hyväksyntä (paikassa)

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1.1

Hyväksynnän myöntänyt jäsenvaltio

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Koodeina käytetään Euroopan unionin verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja.

Y

Y

Y

Y

3.1.2

Nykyinen tila

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1.2.1

Tila

[merkkijono] + [päivämäärä] Järjestelmä täyttää kentän automaattisesti. Mahdolliset vaihtoehdot: VoimassaKeskeytetty PP-KK-VVVV, Peruutettu PP-KK-VVVV, Päättynyt PP-KK-VVVV.

Y

Y

Y

Y

3.1.2.2

Hyväksynnän voimassaolo (jos määritetty)

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

3.1.2.3

Koodatut rajoitukset

[merkkijono] virasto antaa koodin.

Y

Y

Y

Y

3.1.2.4

Koodaamattomat rajoitukset

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3

Aikaisemmat tiedot

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1.3.1

Alkuperäinen hyväksyntä

Otsikko (ei tietoja)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.1

Päivämäärä

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.2

Hyväksynnän haltija

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä) valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Uusien organisaatioiden lisääminen on mahdollista.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.3

Hyväksyntäasiakirjan viite

[merkkijono] (EIN)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.4

Kansalliset todistusten viitteet (jos sellaisia on)

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.5

Parametrit, joiden osalta sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisuutta on arvioitu

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) komission päätöksen 2009/965/EY pohjalta.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.6

Huomioita

[merkkijono] (enintään 1 024 merkkiä)

O

O

O

O

3.1.3.X

Hyväksynnän muutos

Otsikko (ei tietoja) (X alkaa 2:sta ja kasvaa yhdellä niin monta kertaa kuin tyyppihyväksyntään on tehty muutoksia)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.1

Muutoksen tyyppi

[merkkijono] teksti etukäteen määritetystä luettelosta (muutos, keskeytys, uudelleenaktivointi, peruuttaminen)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.2

Päivämäärä

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.3

Hyväksynnän haltija (jos sellainen on)

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä) valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Uusien organisaatioiden lisääminen on mahdollista.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.4

Hyväksynnän muutosasiakirjan viite

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.5

Kansalliset todistusten viitteet (jos sellaisia on)

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.6

Sovellettavat kansalliset säännöt (jos sellaisia on)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) komission päätöksen 2009/965/EY pohjalta.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.7

Huomioita

[merkkijono] (enintään 1 024 merkkiä)

O

O

O

O

3.X

Hyväksyntä (paikassa)

Otsikko (ei tietoja) (X alkaa 2:sta ja kasvaa yhdellä niin monta kertaa kuin tälle tyypille on myönnetty hyväksyntä (mukaan luettuina keskeytetyt ja peruutetut hyväksynnät). Tämä osa sisältää samat kentät kuin 3.1.

Y

Y

Y

Y

4

Kalustoyksikön tekniset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.1

Yleiset tekniset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.1.1

Ohjaamojen määrä

[luku] 0/1/2

Y

Y

Y

Y

4.1.2

Nopeus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.1.2.1

Suurin rakenteellinen nopeus

[luku] km/h

Y

Y

Y

Y

4.1.2.2

Suurin nopeus tyhjänä

[luku] km/h

N

N

Y

N

4.1.3

Pyöräparien väli

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.1.4

Junan kokoonpanoa koskevat käyttöehdot

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.1.5

Yhteen kytkettyjen junayksikköjen tai vetureiden enimmäismäärä moniajossa

[luku]

Y

N

N

N

4.1.6

Tavaravaunujonossa olevien yksikköjen määrä (koskee vain alaryhmää ”tavaravaunujono”)

[luku]

N

N

Y

N

4.1.7

Kirjainmerkintä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n liitteen P mukaisesti).

N

N

Y

N

4.1.8

Tyyppi täyttää tarvittavat vaatimukset, jotta yhden jäsenvaltion myöntämä kalustoyksikön hyväksyntä on voimassa muissa jäsenvaltioissa

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.1.9

Vaaralliset aineet, joille kalustoyksikkö soveltuu (tankin koodi)

[merkkijono] Tankin koodi

N

N

Y

N

4.1.10

Rakenteellinen ryhmä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.2

Kalustoyksikön kinemaattinen ulottuma

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.2.1

Kalustoyksikön kinemaattinen ulottuma (yhteentoimiva ulottuma)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (useampi kuin yksi mahdollinen) (luettelo vaihtelee ryhmäkohtaisesti sovellettavan YTE:n mukaan).

Y

Y

Y

Y

4.2.2

Kalustoyksikön kinemaattinen ulottuma (muita ulottumia arvioidaan käyttämällä kinemaattista menetelmää)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (useampi kuin yksi mahdollinen).

O

O

O

O

4.3

Ympäristön olosuhteet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.3.1

Lämpötilan vaihteluväli

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (useampi kuin yksi mahdollinen).

Y

Y

Y

Y

4.3.2

Korkeuden vaihteluväli

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.3.3

Lumeen, jäähän ja rakeisiin liittyvät olosuhteet

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.3.4

Sepelin lentäminen (vain sellaisten kalustoyksiköiden osalta, joiden v ≥ 190km/h)

Avoin kohta

OP

OP

N

N

4.4

Paloturvallisuus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.4.1

Paloturvallisuusluokka

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.5

Teoreettinen massa ja mitoituskuormitus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.5.1

Sallittu hyötykuorma eri ratatyypeillä

[luku] t ratatyypillä [merkkijono]

OP

OP

Y

OP

4.5.2

Teoreettinen massa

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.5.2.1

Teoreettinen massa käyttökunnossa

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.2.2

Teoreettinen massa, kun hyötykuorma on normaali

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.2.3

Teoreettinen massa, kun hyötykuorma on poikkeuksellinen

[luku] kg

Y

Y

N

Y

4.5.3

Staattinen akselipaino

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.5.3.1

Staattinen akselipaino käyttökunnossa

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.3.2

Staattinen akselipaino, kun hyötykuorma on normaali / tavaravaunujen suurin hyötykuorma

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.3.3

Staattinen akselipaino, kun hyötykuorma on poikkeuksellinen

[luku] kg

Y

Y

N

Y

4.5.4

Kvasistaattinen ohjausvoima (jos se ylittää YTE:ssä määritetyn rajan tai jos sitä ei ole määritetty YTE:ssä)

[luku] kN

Y

Y

N

Y

4.6

Liikkuvan kaluston dynaaminen käyttäytyminen

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.6.1

Kallistuksenvajaus (suurin kompensoimaton sivuttaiskiihtyvyys), jonka osalta kalustoyksikkö on arvioitu

[luku] mm

kaksoisraidevälin kalustoyksikköjen osalta on ilmoitettava kummankin raidevälin arvot.

Y

Y

O

Y

4.6.2

Kalustoyksikkö varustettu kallistuksenvajauksen kompensointijärjestelmällä (”kallistuva kalustoyksikkö”)

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.6.3

Ekvivalenttisen kartiokkuuden (tai kuluneen pyörän profiilin) käytönaikaiset rajat, joiden osalta kalustoyksikkö on testattu

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.7

Jarrutus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.1

Junan suurin hidastuvuus

[luku] m/s2

Y

N

N

Y

4.7.2

Normaalijarrutus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.2.1

Jarrutusteho jyrkissä nousuissa ja laskuissa, kun hyötykuorma on normaali

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

YTE:n vertailutapaus

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.2

Nopeus (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] km/h

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.3

Jyrkkyys (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] ‰ (mm/m)

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.4

Matka (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] km/h

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.5

Aika (ellei matkaa ilmoiteta) (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] min

Y

Y

Y

Y

4.7.3

Seisontajarru

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.3.1

Kaikissa tämän tyypin kalustoyksiköissä on oltava seisontajarru (seisontajarru on pakollinen tämän tyypin kalustoyksiköissä).

[Boolean] Y/N

N

N

Y

Y

4.7.3.2

Seisontajarrun tyyppi (jos sellainen on asennettu kalustoyksikköön)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.7.3.3

Suurin jyrkkyys, jossa yksikkö pysyy paikoillaan pelkän seisontajarrun avulla (jos sellainen on asennettu kalustoyksikköön)

[luku] ‰ (mm/m)

Y

Y

Y

Y

4.7.4

Kalustoyksikköön asennetut jarrujärjestelmät

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.1

Pyörrevirtajarru

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Pyörrevirtajarru asennettu

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.1.2

Mahdollisuus estää pyörrevirtajarrun käyttö (vain, jos pyörrevirtajarru on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.2

Magneettijarru

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magneettijarru asennettu

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.2.2

Mahdollisuus estää magneettijarrun käyttö (vain, jos magneettijarru on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.3

Regeneratiivinen jarru (vain sähkövetoisten kalustoyksikköjen osalta)

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regeneratiivinen jarru asennettu

[Boolean] Y/N

Y

N

N

Y

4.7.4.3.2

Mahdollisuus estää regeneratiivisen jarrun käyttö (vain, jos regeneratiivinen jarru on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

N

N

Y

4.8

Geometriset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.8.1

Kalustoyksikön pituus

[luku] m

Y

Y

Y

Y

4.8.2

Käytössä olevan pyörän vähimmäishalkaisija

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.8.3

Vaihtorajoituksia

[Boolean] Y/N

N

N

Y

N

4.8.4

Pienin sallittu vaakasuora kaarresäde

[luku] m

Y

Y

Y

Y

4.8.5

Pienin sallittu pystysuora kupera kaarresäde

[luku] m

O

O

O

O

4.8.6

Pienin sallittu pystysuora kovera kaarresäde

[luku] m

O

O

O

O

4.8.7

Lastauslaiturin korkeus (avovaunujen ja yhdistettyjen kuljetusten osalta)

[luku] mm

N

N

Y

N

4.8.8

Sopivuus laivakuljetuksiin

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.9

Laitteet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.9.1

Päätyliitännän tyyppi (ilmaisee veto- ja puristusvoimat)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

Y

Y

4.9.2

Akselilaakerin kunnon tarkkailu (kuumakäynti-ilmaisin)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

Y

Y

4.9.3

Laipan voitelu

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.9.3.1

Laipan voitelulaite asennettu

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.9.3.2

Mahdollisuus estää voitelulaitteen käyttö (vain, jos laipan voitelulaite on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

N

N

Y

4.10

Energiansyöttö

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.10.1

Energiansyöttöjärjestelmä

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

Y

4.10.2

Enimmäisteho (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku] kW, kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

O

O

N

O

4.10.3

Enimmäismitoitusvirta ajojohtimesta (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun sähköenergiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku] A, kun jännite [jännite täytetään automaattisesti etukäteen]

Y

Y

N

Y

4.10.4

Enimmäisvirta virroitinta kohden junan seistessä (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun tasavirtajärjestelmän osalta)

[luku] A, kun jännite [jännite täytetään automaattisesti etukäteen]

Y

Y

N

Y

4.10.5

Korkeus, jolla virroitin on kosketuksissa ajolankaan (kiskon yläpinnasta) (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku] [m]–[m] (kahden desimaalin tarkkuudella)

Y

Y

N

Y

4.10.6

Virroittimen kelkka (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[merkkijono], kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

Y

4.10.7

Ajojohtimeen kosketuksissa olevien virroittimien määrä (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku]

Y

Y

N

Y

4.10.8

Kahden ajojohtimeen kosketuksissa olevan virroittimen välinen lyhyin etäisyys (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta; ilmoitettava yksinajon ja tarvittaessa moniajon osalta) (vain, jos ylös nostettujen virroittimien määrä on yli 1)

[luku] m

Y

Y

N

Y

4.10.9

Virranoton suorituskyvyn testaamiseen käytetyn ajojohtimen tyyppi (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta) (vain, jos ylös nostettujen virroittimien määrä on yli 1)

[merkkijono], kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

N

N

Y

4.10.10

Sellaisen virroittimen liukuhiilen materiaali, jonka kalustoyksikköön saa asentaa (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[merkkijono], kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

Y

4.10.11

Automaattinen alaslaskulaite asennettu (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.10.12

Kalustoyksikköön asennettu YTE:n mukainen energiamittari laskutustarkoituksiin

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.11

Meluominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.11.1

Ohiajomelutaso (dB(A))

[luku] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2

Ohiajomelutaso mitattiin viiteolosuhteissa

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.11.3

Seisontamelutaso (dB(A))

[luku] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4

Liikkeellelähtömelutaso (dB(A))

[luku] (dB(A))

O

N

N

O

4.12

Matkustajiin liittyvät ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.1

Matkustajiin liittyvät yleiset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.1.1

Kiinteiden istuinten määrä

[luku]–[luku]

O

O

N

N

4.12.1.2

Käymälöiden määrä

[luku]

O

O

N

N

4.12.1.3

Makuupaikkojen määrä

[luku]–[luku]

O

O

N

N

4.12.2

Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.2.1

Erityisryhmille varattujen paikkojen määrä

[luku]–[luku]

Y

Y

N

N

4.12.2.2

Pyörätuolipaikkojen määrä

[luku]–[luku]

Y

Y

N

N

4.12.2.3

Invalidikäymälöiden määrä

[luku]

Y

Y

N

N

4.12.2.4

Pyörätuolilla liikkuville soveltuvien makuupaikkojen määrä

[luku]–[luku]

Y

Y

N

N

4.12.3

Matkustajien nousu junaan ja poistuminen junasta

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.3.1

Laiturikorkeudet, joille kalustoyksikkö on suunniteltu

[luku] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

N

4.12.3.2

Kalustoyksikköön kiinnitettyjen pääsyä helpottavien laitteiden kuvaus (jos sellaisia on)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

N

4.12.3.3

Pääsyä helpottavien siirrettävien laitteiden kuvaus, jos sellaiset on otettu huomioon kalustoyksikön suunnittelussa liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita koskevan YTE:n vaatimusten täyttämiseksi

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

N

4.13

Kalustoyksikössä olevat ohjaus- ja hallintalaitteet (vain ohjaamolla varustettujen kalustoyksiköiden osalta)

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.13.1

Merkinanto

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.13.1.1

Kalustoyksikössä olevat ETCS-laitteet ja niiden taso

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.13.1.2

ETCS-perusversio (x.y). Ellei versio ole täysin yhteensopiva, se on ilmoitettava hakasulkeissa.

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.13.1.3

Kalustoyksikössä olevat ETCS-laitteet, joilla voidaan vastaanottaa lisäajotietoa silmukan kautta tai GSM-R:llä

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.1.4

Käyttöön otetut kansalliset ETCS-sovellukset (paketin 44 NID_XUSER)

[luku] etukäteen määritetystä luettelosta ETCS-muuttujien luettelon mukaan (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.1.5

Asennetut luokan B tai muut junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät (järjestelmä ja tarvittaessa versio)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.1.6

Kalustoyksikössä käyttöön otetut erityisvaatimukset, joita sovelletaan erilaisten junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmien välillä

[merkkijono] kalustoyksikköön asennettujen järjestelmien yhdistelmästä (”järjestelmä XX”/”järjestelmä YY”) (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.2

Radio

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.13.2.1

Kalustoyksikössä olevat GSM-R-laitteet ja niiden versio (FRS ja SRS)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.13.2.2

Ohjaamossa olevien GSM-R-mobiililaitteiden määrä tiedonsiirtoa varten

[luku]: 0, 1, 2 tai 3

Y

Y

Y

Y

4.13.2.3

Asennetut luokan B tai muut radiojärjestelmät (järjestelmä ja tarvittaessa versio)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.2.4

Kalustoyksikössä käyttöön otetut erityisvaatimukset, joita sovelletaan erilaisten radiojärjestelmien välillä

[merkkijono] kalustoyksikköön asennettujen järjestelmien yhdistelmästä (”järjestelmä XX”/”järjestelmä YY”) (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.14

Yhteensopivuus junanilmaisinjärjestelmien kanssa

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.14.1

Niiden junanilmaisinjärjestelmien tyyppi, joita varten kalustoyksikkö on suunniteltu ja joiden suhteen se on arvioitu

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.14.2

Kalustoyksikön tarkat ominaisuudet, jotka liittyvät yhteensopivuuteen junanilmaisinjärjestelmien kanssa

Otsikko (ei tietoja)

Y

Y

Y

Y

4.14.2.1

Peräkkäisten akselien enimmäisetäisyys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.2

Peräkkäisten akselien vähimmäisetäisyys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.3

Ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.4

Kalustoyksikön kärjen enimmäispituus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.5

Pyörän kehän vähimmäisleveys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.6

Pyörän vähimmäishalkaisija

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.7

Laipan vähimmäispaksuus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.8

Laipan vähimmäiskorkeus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.9

Laipan enimmäiskorkeus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.10

Pienin akselipaino

[luku] t

Y

Y

Y

Y

4.14.2.11

Metalliosia ja induktiivisia osia sisältämätön tila pyörien välissä

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.14.2.12

Pyörän materiaali on ferromagneettista.

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.14.2.13

Suurin hiekoitusteho

[luku] g/[luku] s

Y

N

N

Y

4.14.2.14

Mahdollisuus estää hiekoituksen käyttö

Y/N

Y

N

N

Y

4.14.2.15

Kalustoyksikön metalliosien paino

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.14.2.16

Vastakkaisten pyörien enimmäisimpedanssi

[luku] Ω

Y

Y

Y

Y

4.14.2.17

Kalustoyksikön pienin impedanssi (virroittimien ja pyörien välillä) (vain sellaisten kalustoyksiköiden osalta, jotka käyttävät 1 500 V:n tai 3 000 V:n tasavirtaa)

[luku] Ω taajuudella [luku] Hz (useampi kuin yksi johdin mahdollinen)

Y

N

N

Y

4.14.2.18

Raiteiden paluuvirran aiheuttama sähkömagneettinen häiriö

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.14.2.19

Junan sähkömagneettiset päästöt suhteessa yhteensopivuuteen junanilmaisinjärjestelmien kanssa

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

Huomautukset:

1.

Kun sovellettavassa YTE:ssä määritellään parametri, parametrille ilmoitetun arvon on oltava tarkastusmenettelyssä arvioitu arvo.

2.

Virasto pitää yllä ja ajan tasalla etukäteen määriteltyjä luetteloja voimassa olevien YTE:iden, myös siirtymäkauden aikana mahdollisesti sovellettavien YTE:iden, mukaisesti.

3.

Avoimien kohtien parametreista ei anneta tietoa niin kauan kuin kyseistä avointa kohtaa ei ole vahvistettu asiaa koskevassa YTE:ssä.

4.

Valinnaisten kohtien parametreja koskevien tietojen antaminen riippuu tyyppihyväksynnän hakijan päätöksestä.

5.

Kentät 0.1–0.3 täyttää virasto.


LIITE III

TYYPPINUMERON RAKENNE

Kullekin kalustoyksikkötyypille annetaan kymmenestä merkistä muodostuva, rakenteeltaan seuraavanlainen numerointi:

XX

XXX

XXXX

X

Ryhmä

Luokka

(alusta)

Nouseva numero

Tarkistusnumero

Alaryhmä

 

 

 

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

jossa:

kenttä 1 (numerot 1 ja 2) määräytyy kalustoyksikkötyypin ryhmän ja alaryhmän mukaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Tunnus

Ryhmä

Alaryhmä

11

Vetoyksiköt

Veturi

12

Varattu

13

Itseliikkuva matkustajajuna (mukaan luettuina kiskobussit)

14

Varattu

15

Itseliikkuva tavarajuna

16

Varattu

17

Vaihtoveturi

18

Varattu

19

Muu (raitiovaunut, kevyen raideliikenteen kulkuneuvot jne.)

31

Vedettävät matkustajavaunut

Matkustajavaunu (mukaan luettuina makuuvaunut, ravintolavaunut jne.)

32

Varattu

33

Kuljetusvaunu

34

Varattu

35

Autonkuljetusvaunu

36

Varattu

37

Palveluja varten tarkoitettu kalustoyksikkö (esimerkiksi keittiö)

38

Varattu

39

Kiinteä vaunujono

40

Varattu

41

Muu

42–49

Varattu

51

Tavaravaunut (vedettävät)

Tavaravaunu

52

Varattu

53

Kiinteä tavaravaunujono

54–59

Varattu

71

Liikkuva erikoiskalusto

Itseliikkuva erityiskalustoyksikkö

72

Varattu

73

Vedettävä erityiskalustoyksikkö

74–79

Varattu

Kenttä 2 (numerot 3–5) määräytyy kalustoyksikkötyypin luokan mukaan. Uusien luokkien kohdalla (luokat, joita ei ole vielä rekisteröity ERATV:hen) luku kasvaa asteittain yhdellä joka kerta, kun virasto saa uuteen luokkaan kuuluvan kalustoyksikkötyypin rekisteröintihakemuksen.

Kenttä 3 (numerot 6–9) on asteittain kasvava luku, joka kasvaa yhdellä aina, kun virasto saa tiettyyn luokkaan kuuluvan kalustoyksikkötyypin rekisteröintihakemuksen.

Kenttä 4 (numero 10) on tarkistusnumero, joka määräytyy seuraavasti (Luhnin algoritmi eli modulus 10):

tunnuksen (numerot 1–9 oikealta lukien) parillisissa asemissa olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan,

tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella,

parillisissa asemissa olevat numerot ja parittomissa asemissa olevien numeroiden ja kakkosen tulot lasketaan sitten yhteen,

näin saatu summa merkitään muistiin,

tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkki tarkistusnumeron määrittämisestä:

1 -

Olkoon perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8 ja koko tunnukseksi tulee 33 844 7961–8.

2 -

Olkoon perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 513 3204–0.

Jos tyyppitarkastustodistus tai suunnittelutarkastustodistus kattaa useamman kuin yhden kalustoyksikkötyypin version, kullekin versiolle on annettava nousevasta kolminumeroisesta luvusta muodostuva tunnus.


Oikaisuja

8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/55


Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/592/EU, annettu 29 päivänä syyskuuta 2010, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 261, 5. lokakuuta 2010 )

Sivulla 5, allekirjoituksessa:

korvataan:

”Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. DE RUYT”

seuraavasti:

”Puheenjohtaja

J. DE RUYT”


8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/55


Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/629/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 278, 22. lokakuuta 2010 )

Sivulla 29, allekirjoituksessa:

korvataan:

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. De RUYT”

seuraavasti:

Puheenjohtaja

J. DE RUYT”