ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.255.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 255

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
1. lokakuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 974/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, tehoaineen akrinatriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 975/2011, annettu 30 päivänä syyskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 976/2011, annettu 30 päivänä syyskuuta 2011, vilja-alalla 1 päivästä lokakuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/643/EU

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 2011, alueiden komitean kolmen saksalaisen jäsenen ja neljän saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

11

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2011/644/EU

 

*

Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan kehitysrahaston (kymmenes EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2009

12

 

 

2011/645/EU

 

*

Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksivastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2009

13

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009)

14

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003)

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 974/2011,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2011,

tehoaineen akrinatriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti direktiiviä 91/414/ETY (2) sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joiden täydellisyys on osoitettu 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä asetuksen (EY) N:o 33/2008 (3) 16 artiklan mukaisesti. Akrinatriini on tehoaine, jonka täydellisyys on osoitettu mainitun asetuksen mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (4) ja (EY) N:o 1490/2002 (5) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana akrinatriini.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1095/2007 (6) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen kyseisen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa kyseisen asetuksen voimaantulosta. Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (7) säädettiin näin ollen, ettei akrinatriinia sisällytetä liitteeseen.

(4)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ‘hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 33/2008 14–19 artiklassa.

(5)

Hakemus toimitettiin Ranskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen spesifikaatio ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(6)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kyseisen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ‘elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 14 päivänä tammikuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 21 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä akrinatriinia koskevat päätelmänsä (8) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja akrinatriinia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 17 päivänä kesäkuuta 2011.

(7)

Tehdyistä eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että akrinatriinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt vaatimukset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista hyväksyä akrinatriini asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia.

(9)

Vaikka päätelmänä onkin, että akrinatriini olisi hyväksyttävä, on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(10)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(11)

Rajoittamatta hyväksymisestä johtuvien asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisten velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuvan erityisen tilanteen olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa akrinatriinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava, korvattava tai peruutettava luvat. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston päivityksen jättämistä ja arviointia varten.

(12)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (9) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 540/2011 (10) liitettä muutettava.

(14)

Päätöksessä 2008/934/EY säädetään, ettei akrinatriinia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa akrinatriinia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä. Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY on aiheellista muuttaa.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I määritetty tehoaine akrinatriini kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava akrinatriinia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseisessä liitteessä olevan erityisiä säännöksiä koskevan sarakkeen B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto kyseisen direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät akrinatriinia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; arviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I olevan erityisiä säännöksiä koskevan sarakkeen B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset. Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät akrinatriinia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät akrinatriinia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Muutokset päätökseen 2008/934/EY

Poistetaan akrinatriinia koskeva rivi päätöksen 2008/934/EY liitteestä.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin. EFSA Journal 2010; 8(12):1872 [72 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(9)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(10)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Akrinatriini

CAS-numero 101007-06-1

CIPAC-numero 678

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyyli-3-[2-(2,2,2-trifluori-1-trifluorimetyylietoksikarbonyyli)vinyyli]syklopropaanikarboksylaatti tai

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyyli-3-[2-(2,2,2-trifluori-1-trifluorimetyylietoksikarbonyyli)vinyyli]syklopropaanikarboksylaatti

≥ 970 g/kg

Epäpuhtaudet:

1,3-disykloheksyyliurea: enintään 2 g/kg

1. tammikuuta 2012

31. joulukuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena käyttöä varten määrinä, jotka eivät ole suurempia kuin 22,5 g/ha käyttökertaa kohti.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. heinäkuuta 2011 valmiiksi saadun akrinatriinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

käyttäjille ja työntekijöille aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

b)

vesieliöille, erityisesti kaloille, aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin kuuluu tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä;

c)

muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin kuuluu riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:

1)

metaboliitin 3-PBAld (2) aiheuttama mahdollinen riski pohjavedelle;

2)

kaloille aiheutuva pitkäaikainen riski;

3)

riskinarviointi muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta;

4)

mahdollinen vaikutus työntekijöihin ja kuluttajiin sekä kunkin isomeerin mahdollista stereoselektiivistä hajoamista kasveissa, eläimissä ja ympäristössä koskeva ympäristöriskien arviointi.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. joulukuuta 2013 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot kahden vuoden kuluttua erityisohjeiden antamisesta.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  3-fenoksibentsaldehydi


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava teksti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”19

Akrinatriini

CAS-numero 101007-06-1

CIPAC-numero 678

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyyli-3-[2-(2,2,2-trifluori-1-trifluorimetyylietoksikarbonyyli)vinyyli]syklopropaanikarboksylaatti tai

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyyli-3-[2-(2,2,2-trifluori-1-trifluorimetyylietoksikarbonyyli)vinyyli]syklopropaanikarboksylaatti

≥ 970 g/kg

Epäpuhtaudet:

1,3-disykloheksyyliurea: enintään 2 g/kg

1. tammikuuta 2012

31. joulukuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena käyttöä varten määrinä, jotka eivät ole suurempia kuin 22,5 g/ha käyttökertaa kohti.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. heinäkuuta 2011 valmiiksi saadun akrinatriinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

käyttäjille ja työntekijöille aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

b)

vesieliöille, erityisesti kaloille, aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin kuuluu tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä;

c)

muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin kuuluu riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:

1)

metaboliitin 3-PBAld (1) aiheuttama mahdollinen riski pohjavedelle;

2)

kaloille aiheutuva pitkäaikainen riski;

3)

riskinarviointi muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta;

4)

mahdollinen vaikutus työntekijöihin ja kuluttajiin sekä kunkin isomeerin mahdollista stereoselektiivistä hajoamista kasveissa, eläimissä ja ympäristössä koskeva ympäristöriskien arviointi.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. joulukuuta 2013 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot kahden vuoden kuluttua erityisohjeiden antamisesta.


(1)  3-fenoksibentsaldehydi”


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 975/2011,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

BR

31,9

MK

28,2

ZZ

30,1

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

67,9

BR

41,3

CL

65,2

TR

65,3

UY

61,2

ZA

73,7

ZZ

62,4

0806 10 10

CL

71,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

98,7

ZA

61,1

ZZ

75,7

0808 10 80

CL

76,1

CN

82,6

NZ

103,8

US

83,1

ZA

88,5

ZZ

86,8

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 976/2011,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2011,

vilja-alalla 1 päivästä lokakuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä lokakuuta 2011 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivästä lokakuuta 2011.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä lokakuuta 2011 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta unioniin saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä tai Mustallamerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklan vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

16.9.2011-29.9.2011

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

245,03

191,46

FOB-hinta USA

352,28

342,28

322,28

Palkkio Meksikonlahdella

16,31

Palkkio Suurilla järvillä

28,29

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

18,61 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

51,95 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä syyskuuta 2011,

alueiden komitean kolmen saksalaisen jäsenen ja neljän saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2011/643/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Kolme alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Karl-Heinz KLÄRin, Kerstin KIESSLERin ja Rolf HARLINGHAUSENin toimikausien päätyttyä. Neljä varajäsenen paikkaa on vapautunut Nicole MORSBLECHin, Peter STRAUBin, Michael GWOSDZin ja Jacqueline KRAEGEn toimikausien päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

a)

jäseniksi:

Dr Eva QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen,

Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa,

Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft

ja

b)

varajäseniksi:

Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten,

Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages,

Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft,

Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. MILLER


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


SUOSITUKSET

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/12


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2011,

Euroopan kehitysrahaston (kymmenes EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2009

(2011/644/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jota on muutettu Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2),

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (3), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, jolla on muun muassa perustettu kymmenes Euroopan kehitysrahasto (kymmenes EKR), ja erityisesti sen 11 artiklan 8 kohdan,

ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 215/2008 (4) ja erityisesti sen 142–144 artiklan,

on tutkinut kymmenennen EKR:n toimiin liittyvän tulostilin ja taseen, jotka on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2009, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista (5) varainhoitovuodelta 2009 ja mainittuun vuosikertomukseen sisältyvät komission vastaukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sisäisen sopimuksen 11 artiklan 8 kohdan nojalla Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta komissiolle vastuuvapauden kymmenennen EKR:n varainhoidosta.

(2)

Komissio on toteuttanut kymmenennen EKR:n toimet varainhoitovuoden 2009 aikana kokonaisuudessaan tyydyttävällä tavalla,

SUOSITTAA, että Euroopan parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden kymmenennen EKR:n toimien toteuttamisen osalta varainhoitovuodelta 2009.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MATOLCSY Gy.


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EUVL L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1.

(5)  EUVL C 303, 9.11.2010, s. 243.


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/13


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2011,

Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksivastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2009

(2011/645/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Loméssa 15 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetun neljännen AKT–ETY-yleissopimuksen (1), jota on muutettu Mauritiuksella 4 päivänä marraskuuta allekirjoitetulla sopimuksella (2),

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta neljännen AKT–EY-yleissopimuksen osalta (3), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, jolla on muun muassa perustettu kahdeksas Euroopan kehitysrahasto (kahdeksas EKR), ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon 16 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehityshankkeiden rahoitusyhteistyöhön sovellettavan varainhoitoasetuksen (4) ja erityisesti sen 66–74 artiklan,

on tutkinut kahdeksannen EKR:n toimiin liittyvät tulostilin ja taseen, jotka on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2009, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2008 (5) ja mainittuun vuosikertomukseen sisältyvät komission vastaukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sisäisen sopimuksen 33 artiklan 3 kohdan nojalla Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta komissiolle vastuuvapauden kahdeksannen EKR:n varainhoidosta.

(2)

Komissio on toteuttanut kahdeksannen EKR:n toimet varainhoitovuoden 2009 aikana kokonaisuudessaan tyydyttävällä tavalla,

SUOSITTAA, että Euroopan parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden kahdeksannen EKR:n toimien toteuttamisen osalta varainhoitovuodelta 2009.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MATOLCSY Gy.


(1)  EYVL L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  EYVL L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  EUVL C 303, 9.11.2010, s. 243.


Oikaisuja

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/14


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 30, 31. tammikuuta 2009 )

Sivulla 69, liitteessä II, A kohdassa, taulukon ”Ympäristö” 1 kohdassa, kolmannessa sarakkeessa

korvataan:

”3 artiklan 1 kohta, 2 kohdan b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta sekä 4 artiklan 5 kohdan a, b ja d alakohta”

seuraavasti:

”3 artiklan 1 kohta, 2 kohdan b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta sekä 5 artiklan a, b ja d alakohta”.


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/15


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 345, 31. joulukuuta 2003 )

Sivulla 66, johdanto-osan 23 kappaleen ensimmäinen virke:

korvataan:

”Nopeutettu menettely sellaisille liikkeeseenlaskijoille, joiden arvopapereita on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja jotka hankkivat usein pääomaa näiltä markkinoilta, edellyttää, että yhteisön tasolla otetaan käyttöön uusi esitemalli liikkeeseenlaskuohjelmia ja kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjoamista varten sekä perusesitettä koskeva uusi järjestelmä.”

seuraavasti:

”Nopeutettu menettely sellaisille liikkeeseenlaskijoille, joiden arvopapereita on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja jotka hankkivat usein pääomaa näiltä markkinoilta, edellyttää, että yhteisön tasolla otetaan käyttöön uusi esitemalli liikkeeseenlaskuohjelmia ja kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjoamista varten sekä rekisteröintiasiakirjaa koskeva uusi järjestelmä.”

Sivulla 73, 5 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas virke:

korvataan:

”Erillisinä asiakirjoina laaditussa esitteessä on vaaditut tiedot jaettava perusosaksi, arvopaperiliitteeksi ja tiivistelmäksi. Perusosan on sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta.”

seuraavasti:

”Erillisinä asiakirjoina laaditussa esitteessä on vaaditut tiedot jaettava rekisteröintiasiakirjaksi, arvopaperiliitteeksi ja tiivistelmäksi. Rekisteröintiasiakirjan on sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta.”

Sivulla 75, 9 artiklan otsikko:

korvataan:

”9 artikla

Esitteen, ohjelmaesitteen ja perusesitteen voimassaoloaika”

seuraavasti:

”9 artikla

Esitteen, ohjelmaesitteen ja rekisteröintiasiakirjan voimassaoloaika”

Sivulla 75, 9 artiklan 4 kohta:

korvataan:

”4.   Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perusesite, joka on toimitettu aikaisemmin, on voimassa enintään kaksitoista kuukautta sillä edellytyksellä, että se on saatettu ajan tasalle 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Perusesitteen, joka on tarvittaessa saatettu ajan tasalle 12 artiklan mukaisesti, ja siihen liitetyn arvopaperiliitteen sekä tiivistelmän katsotaan muodostavan voimassa olevan esitteen.”

seuraavasti:

”4.   Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rekisteröintiasiakirja, joka on toimitettu aikaisemmin, on voimassa enintään kaksitoista kuukautta sillä edellytyksellä, että se on saatettu ajan tasalle 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Rekisteröintiasiakirjan, joka on tarvittaessa saatettu ajan tasalle 12 artiklan mukaisesti, ja siihen liitetyn arvopaperiliitteen sekä tiivistelmän katsotaan muodostavan voimassa olevan esitteen.”

Sivulla 75, 12 artiklan 1, 2 ja 3 kohta:

korvataan:

”1.   Liikkeeseenlaskijan, jonka perusesitteen toimivaltainen viranomainen on jo hyväksynyt, on arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamisen yhteydessä laadittava vain arvopaperiliite ja tiivistelmä.

2.   Arvopaperiliitteessä on tällöin annettava tiedot, jotka yleensä sisältyvät perusesitteeseen, jos viimeksi ajantasaistetun perusesitteen tai 16 artiklan mukaisen täydennyksen hyväksymisen jälkeen on tapahtunut olennainen muutos tai tilanne on äskettäin kehittynyt tavalla, joka saattaa vaikuttaa sijoittajien arviointiin. Arvopaperiliite ja tiivistelmä hyväksytään erikseen.

3.   Jos liikkeeseenlaskija on toimittanut perusesitteen, jota ei vielä ole hyväksytty, kaikki asiakirjat, mukaan luettuna ajantasaistetut tiedot, edellyttävät hyväksyntää.”

seuraavasti:

”1.   Liikkeeseenlaskijan, jonka rekisteröintiasiakirjan toimivaltainen viranomainen on jo hyväksynyt, on arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamisen yhteydessä laadittava vain arvopaperiliite ja tiivistelmä.

2.   Arvopaperiliitteessä on tällöin annettava tiedot, jotka yleensä sisältyvät rekisteröintiasiakirjaan, jos viimeksi ajantasaistetun rekisteröintiasiakirjan tai 16 artiklan mukaisen täydennyksen hyväksymisen jälkeen on tapahtunut olennainen muutos tai tilanne on äskettäin kehittynyt tavalla, joka saattaa vaikuttaa sijoittajien arviointiin. Arvopaperiliite ja tiivistelmä hyväksytään erikseen.

3.   Jos liikkeeseenlaskija on toimittanut rekisteröintiasiakirjan, jota ei vielä ole hyväksytty, kaikki asiakirjat, mukaan luettuna ajantasaistetut tiedot, edellyttävät hyväksyntää.”

Sivulla 86, liitteen II otsikko:

korvataan:

PERUSESITE”

seuraavasti:

REKISTERÖINTIASIAKIRJA”

Sivulla 87, liitteessä II olevan VII kohdan ensimmäinen virke:

korvataan:

”Tarkoituksena on täsmentää, mitkä tilinpäätösasiakirjat perusesitteeseen on liitettävä ja mitkä kaudet niiden on katettava sekä kuinka vanhoja tilinpäätösasiakirjat ja muut taloudelliset tiedot voivat olla.”

seuraavasti:

”Tarkoituksena on täsmentää, mitkä tilinpäätösasiakirjat rekisteröintiasiakirjaan on liitettävä ja mitkä kaudet niiden on katettava sekä kuinka vanhoja tilinpäätösasiakirjat ja muut taloudelliset tiedot voivat olla.”