ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.246.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 246

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
23. syyskuu 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/72/EU, annettu 14 päivänä syyskuuta 2011, direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja traktoreita koskevien säännösten osalta ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 940/2011/EU, annettu 14 päivänä syyskuuta 2011, aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) ( 1 )

5

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 941/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 ja 5 kohdan täytäntöönpanosta

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 942/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, tehoaineen flufenoksiuroni hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 943/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, tehoaineen propargiitti hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 944/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 945/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 946/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 947/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 948/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/625/YUTP, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta

30

 

 

2011/626/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 täytäntöönpanoa koskevan poikkeuksen myöntämisestä Tšekin tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Itävallan tasavallan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6533)

33

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/72/EU,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2011,

direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja traktoreita koskevien säännösten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/25/EY (3) säännellään maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen moottorien pakokaasupäästöjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun parantamiseksi. Direktiivissä 2000/25/EY säädettiin, että päästörajat, joita sovelletaan useimpien puristussytytteisten moottorien tyyppihyväksyntään ja joita kutsutaan vaiheeksi III A, oli määrä korvata tiukemmilla vaiheen III B raja-arvoilla, jotka tulevat vaiheittain voimaan markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 2011 ja näiden moottorien tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Vaihetta III B tiukemmat raja-arvot asettava vaihe IV tulee vaiheittain voimaan moottorien tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä tammikuuta 2013 ja markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

(2)

Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä aiheutuu huomattavia täytäntöönpanokustannuksia, jotka aiheutuvat moottorien uudelleen suunnittelusta ja tarpeesta kehittää edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja. Tämänhetkinen maailmanlaajuinen finanssi- ja talouskriisi tai mikä hyvänsä talouden laskusuhdanne ei kuitenkaan saisi johtaa ympäristövaatimuksista tinkimiseen. Tätä direktiivin 2000/25/EY tarkistamista olisi sen vuoksi pidettävä poikkeuksellisena. Investoinnit ympäristöä säästävään teknologiaan ovat niin ikään tärkeitä tulevan kasvun, työpaikkojen luomisen ja terveyden turvaamisen edistämisen kannalta.

(3)

Direktiivissä 2000/25/EY säädetään joustojärjestelmästä, joka antaa traktorinvalmistajille mahdollisuuden ostaa tietyn vaiheen aikana rajoitetun määrän moottoreita, jotka eivät ole päästöihin tuon vaiheen aikana sovellettavien rajojen mukaisia, mutta jotka on hyväksytty välittömästi tätä sovellettavana olevaa vaihetta edeltävän vaiheen vaatimuksia noudattaen.

(4)

Vuodesta 2005 lähtien on direktiivissä 2000/25/EY säädetty arvioinnista, joka koskee tarvetta lisätä vaiheiden III B ja IV raja-arvojen joustoa. Jotta teollisuus saisi tilapäistä helpotusta siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen, on tarpeen mukauttaa joustojärjestelmän soveltamisen edellytyksiä.

(5)

Markkinoille III B vaiheen aikana saatettavien ja käyttöön otettavien traktorien määrä ei eri moottoriluokkien osalta saisi olla yli 40 prosenttia traktorinvalmistajan markkinoille saattamien, mainittuun moottoriluokkaan kuuluvien traktorien määrästä. Vaihtoehtoa, jonka mukaan markkinoille voi joustojärjestelmän mukaan saattaa ja ottaa käyttöön kiinteä määrä traktoreita, olisi mukautettava tämän mukaisesti.

(6)

Traktorien valmistajien, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, olisi saatava tukea Euroopan unionin rahoitusohjelmista tai jäsenvaltioiden asianomaisista tukiohjelmista. Näissä tukiohjelmissa voidaan suosia hankkeita, joissa hyödynnetään tiukimpien päästövaatimusten mukaisia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita.

(7)

Direktiivi 2000/25/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(8)

Tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden osalta on otettu huomioon, että teollisuudenalaa tilapäisesti koettelevat ongelmat ovat tilapäisiä. Näitä toimenpiteitä olisi siten sovellettava ainoastaan III B vaiheen keston ajan.

(9)

Nykyisiä päästörajoja olisi tiukennettava, myös noen mikrohiukkasten osalta, erityisesti ottamalla tulevassa lainsäädännössä käyttöön hiukkasten määrää koskevia rajoja, jos tämä on perusteltua asiaa koskevien vaikutustenarviointien mukaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiiviin 2000/25/EY tehtävät muutokset

Muutetaan direktiivi 2000/25/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan luetelmakohdat seuraavasti:

”—

”joustojärjestelmällä” poikkeusmenettelyä, jonka avulla jäsenvaltio sallii, että markkinoille saatetaan ja käyttöön otetaan rajoitettu määrä traktoreita 3 a artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti,

”moottoriluokalla” moottorien luokitusta, joka perustuu sekä moottorin tehoalueeseen että pakokaasupäästöjen raja-arvojen vaiheeseen,

”asettamisella saataville markkinoilla” traktorin tai moottorin toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta,

”markkinoille saattamisella” traktorin tai moottorin asettamista ensimmäistä kertaa saataville markkinoilla,

”käyttöönotolla” traktorin tai moottorin käyttötarkoituksensa mukaista ensimmäistä käyttöä unionissa. Käyttöönoton katsotaan tapahtuvan päivänä, jona se joko rekisteröidään, jos sitä voidaan soveltaa, tai saatetaan markkinoille;”.

2)

Korvataan 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Joustojärjestelmä

Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, että traktorinvalmistajan pyynnöstä ja edellyttäen, että hyväksyntäviranomainen on liitteessä IV säädettyjen menettelyjen mukaisesti antanut asianomaisen luvan markkinoille saattamiseen, käyttöön voidaan ottaa rajoitettu määrä traktoreita, joissa on välittömäsi ennen sovellettavana olevan päästörajoitusten vaihetta edeltävän vaiheen vaatimusten mukaisesti hyväksytyt moottorit.

Joustojärjestelmä aloitetaan, kun tietystä vaiheesta tulee sovellettava, ja sitä jatketaan saman ajan kuin kyseessä olevaa vaihetta. Liitteessä IV säädettyä joustojärjestelmää sovelletaan kuitenkin ainoastaan vaiheen III B ajan taikka kolmen vuoden ajan siinä tapauksessa, ettei seuraavaa vaihetta ole.”

3)

Korvataan liite IV tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 24 päivänä syyskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä syyskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL C 107, 6.4.2011, s. 26.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. kesäkuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. heinäkuuta 2011.

(3)  EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1.


LIITE

”LIITE IV

3a ARTIKLASSA SÄÄDETYN JOUSTOJÄRJESTELMÄN MUKAISESTI MARKKINOILLE SAATETTAVIA TRAKTOREITA JA MOOTTOREITA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1.   TRAKTORINVALMISTAJAN TOIMET

1.1.

Lukuun ottamatta III B vaihetta traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä hyväksyntäviranomaiselta lupa saattaa traktoreita markkinoille tämän liitteen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Traktorien määrä ei saa ylittää 1.1.1 ja 1.1.2 kohdassa asetettuja enimmäismääriä. Moottorien on täytettävä 3 a artiklassa tarkoitetut vaatimukset.

1.1.1.

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettujen traktorien määrä ei saa missään moottoriluokassa olla yli 20 prosenttia traktorinvalmistajan markkinoille saattamien ja asianomaiseen moottoriluokkaan kuuluvilla moottoreilla varustettujen traktorien vuotuisesta määrästä (laskettuna viimeisimmän viiden myyntivuoden keskiarvona unionin markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on markkinoinut traktoreita unionissa alle viiden vuoden ajan, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on tosiasiallisesti markkinoinut traktoreita unionissa.

1.1.2.

Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettujen traktorien määrä ei eri tehoalueiden osalta saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

Moottorin tehoalue

P (kW)

Traktorien määrä

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

III B vaiheen aikana on traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, pyydettävä hyväksyntäviranomaiselta lupa saattaa traktorit markkinoille tämän liitteen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Traktorien määrä ei saa ylittää 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa mainittuja enimmäismääriä. Moottorien on täytettävä 3 a artiklassa tarkoitetut vaatimukset.

1.2.1.

Joustojärjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen traktorien määrä ei saa missään moottoriluokassa olla yli 40 prosenttia traktorinvalmistajan markkinoille saattamien ja asianomaiseen moottoriluokkaan kuuluvilla moottoreilla varustettujen traktorien vuotuisesta määrästä (laskettuna viimeisimmän viiden myyntivuoden keskiarvona unionin markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on markkinoinut traktoreita unionissa alle viiden vuoden ajan, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on tosiasiallisesti markkinoinut traktoreita unionissa.

1.2.2.

Vaihtoehtona 1.1.2 kohdalle joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettujen traktorien määrä ei eri tehoalueiden osalta saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

Moottorin tehoalue

P (kW)

Traktorien määrä

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Traktorinvalmistajan on liitettävä hyväksyntäviranomaiselle osoittamaansa hakemukseen seuraavat tiedot:

a)

näyte merkinnöistä, jotka kiinnitetään kuhunkin traktoriin, johon joustojärjestelmän puitteissa markkinoille saatettu moottori asennetaan. Merkinnöissä on oltava seuraava teksti: ”TRAKTORI NRO … (traktorin järjestysnumero) KAIKKIAAN … TRAKTORISTA (traktorien kokonaismäärä asianomaisella tehoalueella), joka on varustettu MOOTTORILLA NRO … jolla on TYYPPIHYVÄKSYNTÄ (direktiivi 2000/25/EY) NRO …”; ja

b)

näyte moottoriin kiinnitettävästä täydentävästä merkinnästä, joka sisältää 2.2 kohdassa tarkoitetun tekstin.

1.4.

Traktorinvalmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki joustojärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tarpeelliset tiedot, joita hyväksyntäviranomainen pyytää päätöksen tekemistä varten.

1.5.

Traktorinvalmistajan on kuuden kuukauden välein toimitettava raportti käyttämänsä joustojärjestelmän täytäntöönpanosta kunkin sellaisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisille, jossa traktori saatetaan markkinoille. Raportin on sisällettävä kumulatiiviset tiedot joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettujen traktorien määrästä, moottorien ja traktorien sarjanumerot sekä maininta jäsenvaltioista, joissa traktorit on otettu käyttöön. Tätä menettelyä on jatkettava poikkeuksetta niin kauan kuin joustojärjestelmää käytetään.

2.   MOOTTORINVALMISTAJAN TOIMET

2.1.

Moottorinvalmistaja voi saattaa markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti moottoreita, jotka on hyväksytty tämän liitteen 1 ja 3 jakson mukaisesti.

2.2.

Moottorinvalmistajan on kiinnitettävä näihin moottoreihin merkintä, jossa on teksti ”Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettu moottori”, liitteessä I olevassa 5 jaksossa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

3.   HYVÄKSYNTÄVIRANOMAISEN TOIMET

Hyväksyntäviranomaisen on arvioitava joustojärjestelmää koskevien pyyntöjen ja niihin liitettyjen asiakirjojen sisältö. Arvion perusteella se ilmoittaa traktorinvalmistajalle päätöksestään joko sallia tai olla sallimatta pyydetyn joustojärjestelmän käyttö.”


PÄÄTÖKSET

23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 940/2011/EU,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2011,

aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 147 artiklan 1 kohdan mukaan unioni myötävaikuttaa työllisyyden korkeaan tasoon edistämällä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tukemalla sekä tarvittaessa täydentämällä niiden toimintaa.

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan mukaan unioni tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa työolojen, työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroimisen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan aloilla.

(3)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti unioni muun muassa torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa sekä sukupolvien välistä yhteisvastuuta.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa tunnustetaan, että tietyt unionin alueet kärsivät vakavista ja pysyvistä väestöön liittyvistä haitoista, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti niiden kehitykseen ja jotka vaativat erityistä huomiota, jotta unioni voi saavuttaa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen.

(5)

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 artiklan mukaan unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja se kunnioittaa näitä oikeuksia.

(6)

Ikääntyminen on epäilemättä haaste koko yhteiskunnalle ja kaikille sukupolville Euroopassa, ja se liittyy myös sukupolvien väliseen solidaarisuuteen ja perheeseen.

(7)

Unionissa 60 vuoden ikää lähestyvien ja sitä iäkkäämpien osuus väestöstä kasvaa nopeammin kuin koskaan aiemmin. Tämä kasvu on erittäin myönteistä, koska se on johdonmukainen seuraus terveyden ja elämänlaadun paranemisesta. Väestörakenteen muutoksen takia unioni joutuu kuitenkin kohtaamaan monia haasteita.

(8)

Useissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin Euroopan yhteiskuntamalleihin. Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen vastattaessa avainasemassa on aktiivisen ikääntymisen kulttuurin luomisen edistäminen elinikäisenä prosessina ja näin ollen sen varmistaminen, että 60 vuoden ikää lähestyvällä ja sitä iäkkäämmällä nopeasti kasvavalla väestöryhmällä, joka on kokonaisuutena katsoen terveempää ja paremmin koulutettua kuin mikään muu aikaisempi vastaava ikäryhmä ennen sitä, on hyvät mahdollisuudet työskennellä ja osallistua aktiivisesti yhteiskunta- ja perhe-elämään, kuten vapaaehtoistoimintaan, elinikäiseen oppimiseen, kulttuuritoimintaan ja liikuntaan.

(9)

Maailman terveysjärjestön mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan elämänlaatua ihmisten ikääntyessä. Aktiivinen ikääntyminen antaa ihmisille mahdollisuuden hyödyntää fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä voimavarojaan koko elämänsä ajan ja osallistua yhteiskuntaelämään, ja samalla se tarjoaa heille tarvittaessa riittävää suojaa, turvaa ja hoivaa. Aktiivisen ikääntymisen edistäminen edellyttää näin ollen moniulotteista lähestymistapaa sekä sitoutumista ja kestävää tukea kaikilta sukupolvilta.

(10)

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden (2012) olisi perustuttava Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden (2010) ja aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroopan teemavuoden (2011) kokemuksiin, ja näiden eurooppalaisten teemavuosien ja aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden (2012), jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’, välistä synergiaa olisi siksi edistettävä.

(11)

Koska iäkkäiden ihmisten osuus kasvaa Euroopassa ja krooniset terveysongelmat yleistyvät, on entistä tärkeämpää edistää kaikkien kansalaisten ja erityisesti ikääntyneiden henkilöiden elinvoimaa ja arvokkuutta tukevaa tervettä ikääntymistä muun muassa varmistamalla asianmukaisten ja korkealaatuisten terveyspalvelujen, pitkäaikaishoidon ja sosiaalipalvelujen saatavuus sekä esittämällä aloitteita ikääntymiseen liittyvien terveysriskien ehkäisemisen edistämiseksi. Terve ikääntyminen voi auttaa lisäämään ikääntyvien ihmisten osallistumista työelämään, mahdollistaa heidän pysymisensä pidempään aktiivisina yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja rajoittaa terveydenhuolto-, sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin kohdistuvia paineita.

(12)

Komissio esitti kantansa unionin kohtaamista väestörakenteellisista haasteista ja mahdollisuuksista niiden ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin”, 10 päivänä toukokuuta 2007 antamassaan tiedonannossa ”Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen” ja 29 päivänä huhtikuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”EU:n väestön ikääntymisen vaikutusten käsittelystä (väestön ikääntymistä koskeva kertomus 2009)”.

(13)

Vanhempien sukupolvien moninaisuus lisääntyy Euroopassa entisestään. Siksi on aktiivisesti edistettävä yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja kannustettava osallistumaan. Aktiivisilla kansalaisilla, joilla on erilaiset taustat, on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä kuilujen kaventajina, ja he edistävät integraatiota ja antavat oman panoksensa talouteen.

(14)

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyivät 22 päivänä helmikuuta 2007 päätöslauselman ”Euroopan väestörakenteen muutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet: iäkkäiden ihmisten osallistuminen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen”, ja kyseisessä päätöslauselmassa korostettiin sekä tarvetta parantaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen muun muassa vapaaehtoistyön välityksellä että uusia taloudellisia mahdollisuuksia (”senioritalous”), joita syntyy seurauksena siitä, että iäkkäiden ihmisten keskuudessa on yhä enemmän tiettyihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvaa kysyntää, ja iäkkäiden ihmisten myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä.

(15)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2009 päätelmät ”Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: aktiivinen ja arvokas ikääntyminen”, ja kyseisissä päätelmissä tunnustettiin, että aktiivisen elämän jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on haasteellista iäkkäille naisille ja miehille kaikkialla unionissa, ja ehdotettiin jäsenvaltioille ja komissiolle useita toimenpiteitä, mukaan lukien aktiivista ikääntymistä koskevien politiikkojen edistäminen siten, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet sekä naisten ja miesten kohtaamat erilaiset haasteet.

(16)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä marraskuuta 2009 päätelmät ”Terve ja arvokas ikääntyminen” ja kehotti komissiota muun muassa ”kehittämään aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi valistuskampanjoita, kuten mahdollinen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen vuosi 2012”.

(17)

Komissio korosti 3 päivänä maaliskuuta 2010 päivätyssä tiedonannossaan ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” sitä, kuinka tärkeää unionille on tukea väestön ikääntymistä terveenä ja aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Komissio hyväksyi 23 päivänä marraskuuta 2010 osana Eurooppa 2020 -strategiaa lippulaivahankkeen ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen”, jonka yhteydessä jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä aktiivisen ikääntymisen politiikkoja. Komissio hyväksyi 16 päivänä joulukuuta 2010 myös lippulaivahankkeen ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle”. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla julkishallinnon ja hallituksesta riippumattomien sidosryhmien tasoilla; näitä tavoitteita voidaan puolestaan tukea unionin tasolla eurooppalaisen teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien käytänteiden vaihtamista. Kansallisten koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, että kansalliset toimet koordinoidaan ja että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden kanssa. Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien osallistumista olisi suunniteltava.

(18)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä kesäkuuta 2010 päätelmät ”Aktiivisena ikääntyminen” ja pyysi komissiota ”jatkamaan vuonna 2012 järjestettävän aktiivisena ikääntymistä koskevan eurooppalaisen teemavuoden valmisteluja; vuoden aikana voidaan korostaa hyötyjä aktiivisena ikääntymisestä ja sen vaikutuksesta sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen ja julkistaa lupaavia aloitteita aktiivisena ikääntymisen tueksi kaikilla tasoilla”.

(19)

Euroopan parlamentti hyväksyi 11 päivänä marraskuuta 2010 päätöslauselman ”Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus”, jossa se kehotti jäsenvaltioita tekemään aktiivisesta ikääntymisestä yhden tulevien vuosien painopisteistä. Päätöslauselmassa korostettiin myös, että eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä olisi erityisesti painotettava ikääntyneiden ihmisten panosta yhteiskunnan toiminnassa ja tarjottava tilaisuuksia sukupolvien välisen solidaarisuuden, yhteistyön ja keskinäisen ymmärryksen edistämiseen sekä saatava nuoret ja ikääntyneet toimimaan yhdessä.

(20)

Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean laatimissa lausunnoissa on painotettu aktiivisen ikääntymisen merkitystä Euroopalle korostamalla muun muassa kaikille sukupolville suunnatun terveydenhuollon tärkeyttä.

(21)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 21 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/707/EU (3) suuntaviivoissa 7 ja 8 jäsenvaltioita kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta aktiivista ikääntymistä edistävillä politiikoilla, nostamaan iäkkäiden työntekijöiden työllisyysasteita edistämällä innovointia työn organisoinnissa ja parantamaan iäkkäiden työntekijöiden työllistettävyyttä lisäämällä heidän taitojaan ja edistämällä heidän osallistumistaan elinikäisen oppimisen ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, elinikäistä oppimista ja aktiivisia yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, jotta ihmisille voidaan tarjota mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa, suojella heitä köyhyydeltä ja sosiaaliselta syrjäytymiseltä sekä lisätä heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan.

(22)

Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia” komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan sovellusten ja palvelujen merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta kansalaisesta eli noin 30 prosentista kaikista kansalaisista, jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri. Helpottamalla uuden teknologian saatavuutta ja tarjoamalla koulutusta sen käyttämiseen voitaisiin parantaa entisestään iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia.

(23)

Komissio on ehdottanut Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, että osana Innovaatiounioni-lippulaivahanketta käynnistettäisiin aktiivisena ja terveenä ikääntymistä käsittelevä eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Tällä innovaatiokumppanuudella pyrittäisiin saamaan kansalaiset elämään itsenäisinä ja terveinä pidempään ja lisäämään keskimääräisten terveiden elinvuosien määrää kahdella vuodella vuoteen 2020 mennessä.

(24)

Komissio panee parhaillaan täytäntöön Euroopan vammaisstrategiaa 2010–2020, johon sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia asianmukaisia toimia, koska vammaisuuden ja ikääntymisen välillä on usein yhteys. Erityisen merkityksellisiä ovat esteettömyyttä koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille sopivan suunnittelun (”Design for All”) lähestymistapaa. Itsenäistä asumista ja yhteiskuntaan osallistumista tukevat toimet ovat myös tärkeitä, mukaan lukien toimet, jotka on suunnattu ikääntyneille vammaisille, jotka tarvitsevat paljon tukea, joilla on monenlaisia tarpeita ja jotka ovat erityisen heikossa asemassa ja vaarassa syrjäytyä. Lisäksi unioni ja kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, johon sisältyy muun muassa määräyksiä, jotka ovat olennaisia iäkkäiden ihmisten kannalta.

(25)

Sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaista teemapäivää vietetään vuosittain 29 päivänä huhtikuuta. Tämä teemapäivä antaa unionille hyvän mahdollisuuden uudistaa sitoutumisensa sukupolvien välisen solidaarisuuden ja yhteistyön vahvistamiseen oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnan edistämiseksi.

(26)

Tässä päätöksessä vahvistetaan rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4) 37 kohdan mukaisesti.

(27)

Aktiivinen ikääntyminen on kohteena myös useissa unionin rahastoissa, ohjelmissa ja toimintasuunnitelmissa, kuten Euroopan sosiaalirahastossa (5), Euroopan aluekehitysrahastossa (6), Progress-ohjelmassa (7), elinikäisen oppimisen ohjelmassa (8) ja erityisesti sen Grundtvig-ohjelmassa, terveysohjelmassa (9), seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa (10), hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietotekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä ohjelmassa (11), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa (12), johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon liittyviä pilottihankkeita, sosiaalista matkailua koskevassa Calypso-valmistelutoimessa sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa.

(28)

Pienimuotoisten tapahtumien ja toiminnan järjestämistä olisi eurooppalaisen teemavuoden aikana mahdollisuuksien mukaan helpotettava erilaisten järjestöjen osallistumisen turvaamiseksi.

(29)

Unionin tasolla toimivien asianomaisten verkostojen osallistumista eurooppalaiseen teemavuoteen olisi kannustettava ja tuettava riittävillä varoilla.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita, koska tarvitaan jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja unionin laajuista hyvien käytänteiden levittämistä, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi, jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’. Teemavuoden tarkoituksena on edistää kaikkien ihmisten elinvoimaa ja arvokkuutta.

2 artikla

Tavoitteet

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on edistää aktiivisen ikääntymisen kulttuurin luomista Euroopassa siten, että se perustuu kaikkien ikäryhmien yhteiskuntaan. Tältä pohjalta eurooppalaisella teemavuodella kannustetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan lukien, pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä iäkkäämmän, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä. Näin teemavuodella edistetään sukupolvien välistä solidaarisuutta ja yhteistyötä siten, että otetaan samalla huomioon moninaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Aktiivisen ikääntymisen edistäminen merkitsee parempien mahdollisuuksien luomista, jotta ikääntyvät naiset ja miehet voivat osallistua työmarkkinoille, köyhyyden, erityisesti naisten köyhyyden, sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa, vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen perhe-elämään ja yhteiskuntaan osallistumisen edistämistä sekä terveeseen ja arvokkaaseen ikääntymiseen kannustamista. Tämä edellyttää muun muassa työolojen mukauttamista, ikään liittyvien kielteisten stereotyyppien ja ikäsyrjinnän torjuntaa, työterveyden ja -turvallisuuden parantamista, elinikäisen oppimisen järjestelmien sovittamista ikääntyvän työvoiman tarpeisiin ja sen varmistamista, että sosiaalisen suojelun järjestelmät ovat riittävät ja tarjoavat oikeat kannustimet.

Ensimmäisen kohdan perusteella eurooppalaisen teemavuoden tavoitteena on:

a)

parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä ja sen eri ulottuvuuksista sekä varmistaa, että se asetetaan eri sidosryhmien poliittisten asialistojen kärkeen kaikilla tasoilla, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, opettaa arvostamaan sitä, edistää aktiivista ikääntymistä sekä sukupolvien välistä solidaarisuutta ja kaikkien ihmisten elinvoimaa ja arvokkuutta ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön heidän alkuperästään riippumatta, sekä antaa heille mahdollisuus elää itsenäistä elämää;

b)

herättää keskustelua, vaihtaa tietoja ja kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

c)

tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta unioni, jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja yritysten osallistumisen ja erityisesti tiedotusstrategioiden edistämisen avulla erityisillä toimilla kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, politiikkoja ja pitkän aikavälin strategioita, työpaikkoihin ja työhön liittyvät kokonaisvaltaiset ikärakenteen hallintaan tarkoitetut strategiat mukaan lukien, ja sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta koskeviin tavoitteisiin;

d)

edistää toimia ikään perustuvan syrjinnän torjumiseksi, ikään liittyvistä stereotyypeistä eroon pääsemiseksi ja erityisesti työllistettävyyttä koskevien esteiden poistamiseksi.

3 artikla

Toimenpiteiden sisältö

1.   Edellä 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat toimet unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sekä alue- ja paikallistasolla:

a)

kaikkien asianomaisten sidosryhmien aktiivisen osallistumisen tuella järjestettävät konferenssit, tapahtumat ja aloitteet keskustelun herättämiseksi, asian tunnetuksi tekemiseksi sekä kestäviä ja pysyviä vaikutuksia tuottavia erityisiä tavoitteita koskevien sitoumusten antamisen edistämiseksi;

b)

multimedian avulla toteutettavat tiedotus-, edistämis- ja valistuskampanjat;

c)

tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto käyttämällä muun muassa avointa koordinointimenetelmää ja eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita edistävien sidostyhmien verkostoja;

d)

tutkimukset ja kyselyt unionin, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla ja niiden tulosten levittäminen korostamalla aktiivisen ikääntymisen ja aktiivista ikääntymistä edistävien toimien taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia täytäntöön pantaessa huomiota kiinnitetään kaikkien sukupolvien osallistuttamiseen eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti pyrkimällä kehittämään osallistava lähestymistapa ja edistämällä ikääntyneiden ja nuorten osallistumista yhteisiin aloitteisiin.

3.   Komissio tai jäsenvaltiot voivat määritellä muita toimia, jotka edistävät eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden saavuttamista, ja sallia eurooppalaisen teemavuoden nimen käyttämisen näiden toimien järjestämisessä, jos ne edistävät 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.

4.   Komissio ja jäsenvaltiot ottavat eurooppalaisen teemavuoden kaikkien toimien toteuttamisessa huomioon sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen.

5.   Komissio ottaa huomioon mahdollisuuden saavuttaa 2 artiklassa asetetut tavoitteet alueellisen tai paikallisen tason rajat ylittävällä toiminnalla.

6.   Toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, että kaikki suurelle yleisölle tarkoitetut eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluvat toimet ovat helposti kaikkien, myös vammaisten, saavutettavissa.

4 artikla

Koordinointi jäsenvaltioiden kanssa

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion eurooppalaiseen teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä, ja ilmoitettava komissiolle mainitusta nimeämisestä.

2.   Kansallisten koordinaattoreiden on myös huolehdittava siitä, että eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluvat kansalliset toimet koordinoidaan asianmukaisesti, ja he voivat myös edistää ja helpottaa asiaan liittyviä paikallisia ja alueellisia toimintoja. Kansallisten koordinaattoreiden on myös edistettävä kaikkien asianomaisten sidosryhmien, kansalaisyhteiskunta mukaan lukien, osallistumista eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluviin toimiin.

3.   Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle viimeistään 25 päivänä marraskuuta 2011 työohjelmansa, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot eurooppalaisen teemavuoden ajaksi suunnitelluista kansallisista toimista.

5 artikla

Osallistuvat maat

Eurooppalaiseen teemavuoteen voivat osallistua:

a)

jäsenvaltiot;

b)

ehdokasvaltiot;

c)

Länsi-Balkanin maat; ja

d)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoliin kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton valtiot.

6 artikla

Koordinointi unionin tasolla

1.   Komissio toteuttaa eurooppalaisen teemavuoden unionin tasolla.

2.   Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluvien toimien koordinoimiseksi unionin tasolla sekä tietojen ja tietämyksen vaihtamiseksi, mukaan lukien tiedot ja tietämys mahdollisista sitoumuksista ja niiden täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

3.   Komissio edistää ja tukee eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluvia toimia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla muun muassa ehdottamalla tarvittaessa uusia menetelmiä ja keinoja eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden arvioimiseksi.

4.   Eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluvien toimien koordinoinnista unionin tasolla huolehtivat myös olemassa olevat poliittiset komiteat ja neuvoa-antavat ryhmät.

5.   Komissio kutsuu myös aktiivisen ikääntymisen alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen tai elinten edustajia koolle auttamaan eurooppalaisen teemavuoden toteuttamisessa.

6.   Eurooppalaisen teemavuoden aiheen asettavat etusijalle komissio sen jäsenvaltioissa toimivien edustustojen tiedotustoimissa ja sellaiset keskeiset unionin tason verkostot työohjelmissaan, joiden käyttökustannuksia tuetaan unionin yleisestä talousarviosta.

7.   Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea osallistuvat eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluviin toimiin.

7 artikla

Rahoitustuki ja muu tuki

1.   Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista unionin tason toimista voidaan tehdä hankintasopimus tai niihin voidaan myöntää rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea aktiivista ikääntymistä edistävien alojen, kuten työllisyyden, sosiaaliasioiden ja yhtäläisten mahdollisuuksien, koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan, ohjelmista ja toimintapolitiikoista sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja niiden painopisteiden asettamisen nykyisten mahdollisuuksien rajoissa.

3.   Unioni voi myöntää muuta kuin rahoitustukea julkisten ja yksityisten järjestöjen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteuttamille toimille.

8 artikla

Talousarvio

1.   Tämän päätöksen täytäntöönpanoa unionin tasolla, erityisesti 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen toimien osalta, koskevat rahoituspuitteet ovat 5 000 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana.

2.   Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen enimmäismäärien puitteissa.

9 artikla

Johdonmukaisuus

Komissio varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat johdonmukaisia muiden sellaisten unionin, kansallisten ja alueellisten toimien ja aloitteiden kanssa, jotka myötävaikuttavat eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen.

10 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio voi tehdä eurooppalaiseen teemavuoteen liittyvää yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kanssa varmistaen tällöin aktiivista ikääntymistä edistävien unionin toimien näkyvyyden.

11 artikla

Arviointi

1.   Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen, joka sisältää yleisarvion tässä päätöksessä säädetyistä aloitteista ja yksityiskohtaiset tiedot toteuttamisesta ja tuloksista perustaksi unionin tuleville politiikoille, toimenpiteille ja toimille tällä alalla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa annetaan myös tietoja siitä, miten sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset on valtavirtaistettu eurooppalaiseen teemavuoteen kuuluvissa toimissa ja miten vammaisten osallistuminen näihin toimiin on varmistettu.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on myös tähdennettävä, millaisia pysyviä vaikutuksia eurooppalaisella teemavuodella on ollut aktiivisen ikääntymisen edistämiseen unionissa.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä syyskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL C 51, 17.2.2011, s. 55.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. heinäkuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. heinäkuuta 2011.

(3)  EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46.

(4)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1672/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta (EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2007, toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) (EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 742/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitysohjelmaan iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantamiseksi uuden tieto- ja viestintäteknologian avulla (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 49).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/11


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 941/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 ja 5 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 2 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä maaliskuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 204/2011.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksyttyä päätöslauselman 2009 (2011) 16 päivänä syyskuuta 2011 ja Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/625/YUTP (2) mukaisesti asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteissä II ja III olevia luetteloita henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan tämän asetuksen liitteessä mainittuja yhteisöjä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteissä II ja III olevista luetteloista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 30.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut yhteisöt

Merkintä, joka poistetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä II olevasta luettelosta:

5.

Libyan National Oil Corporation

Merkintä, joka poistetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevasta luettelosta:

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina).


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 942/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

tehoaineen flufenoksiuroni hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti neuvoston direktiiviä 91/414/ETY (2) sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joiden täydellisyys on osoitettu yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (3) 16 artiklan mukaisesti. Flufenoksiuroni on tehoaine, jonka täydellisyys on osoitettu mainitun asetuksen mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (4) ja (EY) N:o 1490/2002 (5) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelot tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloissa oli mukana flufenoksiuroni.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1095/2007 (6) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 1095/2007 voimaantulosta. Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (7) säädettiin näin ollen, ettei flufenoksiuronia sisällytetä liitteeseen.

(4)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 33/2008 14–19 artiklassa.

(5)

Hakemus toimitettiin Ranskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen spesifikaatio ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(6)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 8 päivänä maaliskuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitteli 23 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä flufenoksiuronin riskinarviointia koskevat päätelmänsä (8) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja flufenoksiuronia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 15 päivänä heinäkuuta 2011.

(7)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin huolenaiheita. Näitä huolenaiheita olivat erityisesti seuraavat. Ei ollut mahdollista saattaa päätökseen kuluttajien riskinarviointia, koska kuluttajien altistumista ei voitu arvioida luotettavasti etenkään eri metaboliittien tärkeyden ja toksikologisen merkityksen osalta. Flufenoksiuronia saattaa myös kertyä merkittävässä määrin elintarvikeketjuun. Lisäksi todettiin vesieliöille aiheutuva suuri riski.

(8)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa. Komissio pyysi lisäksi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomautuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(9)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta johdanto-osan 7 kappaleessa tarkoitettuja huolenaiheita ei voitu poistaa. Näin ollen ei ole osoitettu, että flufenoksiuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöyhteyksissä direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(10)

Sen vuoksi flufenoksiuronia ei pitäisi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan nojalla.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät flufenoksiuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 siten kuin päätöksen 2008/934/EY 3 artiklan toisessa kohdassa säädetään.

(12)

Tämä asetus ei rajoita flufenoksiuronia koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(13)

Selvyyden vuoksi päätöksen 2008/934/EY liitteessä oleva flufenoksiuronia koskeva kohta olisi poistettava.

(14)

Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY on aiheellista muuttaa.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksymättä jättäminen

Tehoainetta flufenoksiuroni ei hyväksytä.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että flufenoksiuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012.

4 artikla

Muutokset päätökseen 2008/934/EY

Poistetaan päätöksen 2008/934/EY liitteessä oleva flufenoksiuronia koskeva kohta.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flufenoxuron. EFSA Journal 2011; 9(3):2088. [72 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 943/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

tehoaineen propargiitti hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti neuvoston direktiiviä 91/414/ETY (2) sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joiden täydellisyys on osoitettu yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (3) 16 artiklan mukaisesti. Propargiitti on tehoaine, jonka täydellisyys on osoitettu mainitun asetuksen mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (4) ja (EY) N:o 1490/2002 (5) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelot tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloissa oli mukana propargiitti.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1095/2007 (6) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 1095/2007 voimaantulosta. Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (7) säädettiin näin ollen, ettei propargiittia sisällytetä liitteeseen.

(4)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 33/2008 14–19 artiklassa.

(5)

Hakemus toimitettiin Italialle, joka suoritti arvioinnin yhteisymmärryksessä Ranskan kanssa; jälkimmäinen oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen spesifikaatio ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(6)

Italia arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 4 päivänä maaliskuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitteli 23 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä propargiitin riskinarviointia koskevat päätelmänsä (8) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja propargiittia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 15 päivänä heinäkuuta 2011.

(7)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin huolenaiheita. Näitä huolenaiheita olivat erityisesti seuraavat. Ei ollut mahdollista tehdä luotettavia riskinarviointeja kuluttajien, käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten kannalta. Ei myöskään ollut mahdollista saada päätökseen ympäristötoksikologista riskinarviointia. Erityisesti todettiin nisäkkäille aiheutuva suuri pitkän aikavälin riski, linnuille aiheutuva sekundäärisen myrkytyksen riski sekä vesieliöille aiheutuva suuri riski.

(8)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa. Komissio pyysi lisäksi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomautuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(9)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta johdanto-osan 7 kappaleessa tarkoitettuja huolenaiheita ei voitu poistaa. Näin ollen ei ole osoitettu, että propargiittia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöyhteyksissä direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(10)

Sen vuoksi propargiittia ei pitäisi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan nojalla.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät propargiittia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 siten kuin päätöksen 2008/934/EY 3 artiklan toisessa kohdassa säädetään.

(12)

Tämä asetus ei rajoita propargiittia koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(13)

Selvyyden vuoksi päätöksen 2008/934/EY liitteessä oleva propargiittia koskeva kohta olisi poistettava.

(14)

Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY on aiheellista muuttaa.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksymättä jättäminen

Tehoainetta propargiitti ei hyväksytä.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että propargiittia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012.

4 artikla

Muutokset päätökseen 2008/934/EY

Poistetaan päätöksen 2008/934/EY liitteessä oleva propargiittia koskeva kohta.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propargite. EFSA Journal 2011; 9(3):2087. [71 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 944/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

36,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

65,9

CL

79,9

TR

74,0

UY

62,5

ZA

76,8

ZZ

71,8

0806 10 10

CL

75,1

EG

116,3

IL

136,9

MK

85,4

TR

110,9

US

271,3

ZA

62,4

ZZ

122,6

0808 10 80

BZ

86,4

CL

148,5

CN

82,6

NZ

116,8

US

123,7

ZA

124,0

ZZ

113,7

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

145,2

ZZ

145,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 945/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan ja 170 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XV osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja unionin hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Naudanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 168 ja 169 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus unionissa ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty terveysmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1359/2007 (5) 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(6)

Nyt sovellettavat vientituet on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 614/2011 (6). Koska olisi vahvistettava uudet vientituet, kyseinen asetus olisi kumottava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, ja erityisesti niiden on oltava hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa säädettyjen terveysmerkintävaatimusten mukaisia.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuotekoodiin 0201 30 00 9100 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 3,5 eurolla 100 kilogrammalta.

3 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 614/2011.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUVL L 164, 24.6.2011, s. 8.


LIITE

Naudanliha-alalla 23 päivästä syyskuuta 2011 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

18,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

24,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

24,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

18,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

30,5

B03

EUR/100 kg nettopaino

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

18,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

11,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

42,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

24,9

EG

EUR/100 kg nettopaino

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

25,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

15,0

EG

EUR/100 kg nettopaino

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

11,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

10,3

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin unionin ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (33 ja 42 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 612/2009 (EYVL L 186, 17.7.2009, s. 1) 41 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tähän alanimikkeeseen luokittelu edellyttää komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3) liitteessä olevan todistuksen esittämistä.

(3)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21) ja tarvittaessa komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(4)  Komission asetuksen (EY) N:o 1643/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7) edellytyksiä noudattaen.

(5)  Komission asetuksen (ETY) N:o 1041/2008 (EUVL L 281, 24.10.2008, s. 3) edellytyksiä noudattaen.

(6)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(7)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus, lukuun ottamatta rasvaa, määritetään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39) liitteessä kuvattua määritysmenetelmää noudattaen.

Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään komission asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 946/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan ja 170 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XX osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja unionin markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Siipikarjanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167 ja 169 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perussopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus unionissa ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia.

(5)

Nyt sovellettavat vientituet on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 615/2011 (4). Koska olisi vahvistettava uudet vientituet, kyseinen asetus olisi kumottava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, ja erityisesti niiden on oltava hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa säädettyjen tunnistusmerkintävaatimusten mukaisia.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 615/2011.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 164, 24.6.2011, s. 12.


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 23 päivästä syyskuuta 2011 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V03:

A24, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 947/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 7 päivänä heinäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 614/2009 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa eräiden tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Sen vuoksi edustavat hinnat olisi julkaistava.

(3)

Markkinoiden tilanne huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47.


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2011 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

120,6

0

AR

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

136,6

0

BR

132,4

0

AR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

226,2

22

BR

258,8

12

AR

341,2

0

CL

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

342,3

0

BR

419,2

0

CL

0408 11 80

Munankeltuainen

303,9

2

AR

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

319,9

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

278,7

5

BR

377,0

0

CL

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

495,0

0

AR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 948/2011,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 933/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 242, 20.9.2011, s. 6.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 23 päivästä syyskuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

47,27

0,00

1701 11 90 (1)

47,27

0,72

1701 12 10 (1)

47,27

0,00

1701 12 90 (1)

47,27

0,43

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/625/YUTP,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 28 päivänä helmikuuta 2011 päätöksen 2011/137/YUTP (1), jolla pannaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1970 (2011).

(2)

Neuvosto antoi 23 päivänä maaliskuuta 2011 päätöksen 2011/178/YUTP, jolla muutettiin päätöstä 2011/137/YUTP (2) ja pantiin täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1973 (2011).

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 16 päivänä syyskuuta 2011 päätöslauselman 2009 (2011), jolla muutettiin muun muassa päätöslauselmalla 1970 (2011) ja päätöslauselmalla 1973 (2011) määrättyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Päätös 2011/137/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/137/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta seuraavien tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen, myyntiin tai siirtoon

a)

aseet ja niihin liittyvä kaiken tyyppinen materiaali sekä tekninen apu, koulutus, rahoitusapu ja muu apu, joka on tarkoitettu yksinomaan Libyan viranomaisille annettavaan turvallisuusapuun tai aseriisunta-apuun,

b)

pienaseet ja kevyet aseet sekä niihin liittyvä materiaali, joka on tuotu väliaikaisesti Libyaan yksinomaan Yhdistyneiden kansakuntien henkilöstön, tiedotusvälineiden edustajien ja humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivien työntekijöiden ja avustavan henkilökunnan käyttöön,

josta on ilmoitettu etukäteen komitealle ja josta komitea ei ole antanut kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksesta.”

2)

Kumotaan 4 a artiklan 1 kohta.

3)

6 artiklaan:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a   Pidetään edelleen jäädytettynä kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti seuraavien omistuksessa tai määräysvallassa

a)

Central Bank of Libya,

b)

Libyan Arab Foreign Bank,

c)

Libyan Investment Authority ja

d)

Libyan Africa Investment Portfolio,

ja jotka ovat olleet jäädytettyinä 16 päivästä syyskuuta 2011 lähtien.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 b   Edellä 1 a kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta poikkeuksia voidaan myöntää varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien suhteen edellyttäen, että

a)

asianomainen jäsenvaltio on antanut komitealle ilmoituksen aikeestaan sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien käyttö yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista ja komitea ei ole antanut kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa tästä ilmoituksesta:

i)

humanitaariset tarpeet,

ii)

polttoaine, sähkö ja vesi ainoastaan siviilikäyttöön,

iii)

Libyan hiilivetyjen tuotannon ja myynnin aloittaminen uudelleen,

iv)

siviilihallinnon instituutioiden ja julkisten siviili-infrastruktuurien perustaminen, toiminta tai vahvistaminen tai

v)

pankkisektorin toiminnan uudelleen käynnistämisen helpottaminen myös Libyan kanssa käytävän kansainvälisen kaupan tukemiseksi tai helpottamiseksi,

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komitealle, että kyseisiä varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei anneta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi;

c)

asianomainen jäsenvaltio on neuvotellut etukäteen Libyan viranomaisten kanssa näiden varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien käytöstä; ja

d)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut Libyan viranomaisille tämän kohdan mukaisesti toimitetusta ilmoituksesta eivätkä Libyan viranomaiset ole viiden työpäivän kuluessa vastustaneet kyseisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttamista.”

c)

lisätään kohta seuraavasti

”5 a   Edellä oleva 1 a kohta ei estä siinä tarkoitettua yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen yhteisön sisällyttämistä luetteloon tämän päätöksen nojalla, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa ja 1 a kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut komitealle aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.”

2 artikla

Poistetaan tämän päätöksen liitteessä mainittuja yhteisöjä koskevat merkinnät päätöksen 2011/137/YUTP liitteissä III ja IV olevista luetteloista.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  EUVL L 78, 24.3.2011, s. 24.


LIITE

2 ARTIKLASSA TARKOITETUT YHTEISÖT

Päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä III olevasta luettelosta poistetut yhteisöt

1.

Central Bank of Libya

2.

Libyan Investment Authority

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libya Africa Investment Portfolio

5.

Libyan National Oil Corporation

Päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä IV olevasta luettelosta poistettu yhteisö

Zuietina Oil Company


23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2011,

jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 täytäntöönpanoa koskevan poikkeuksen myöntämisestä Tšekin tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Itävallan tasavallan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6533)

(Ainoastaan tšekin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2011/626/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 788/96 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 762/2008 8 artiklassa säädetään, että jos vesiviljelyalan tietyn sektorin sisällyttäminen tilastotietoihin aiheuttaisi vaikeuksia, jotka ovat suhteettomia kyseisen sektorin merkitykseen nähden, komissio voi sallia, että jäsenvaltio jättää kyseistä sektoria koskevat tiedot pois kansallisia tietoja toimittaessaan tai käyttää arviointimenetelmiä, joita käytetään tietojen antamiseksi kokonaistuotannon 10 prosenttia ylittävästä osuudesta.

(2)

Tšekin tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Itävallan tasavalta ovat esittäneet poikkeuspyynnön.

(3)

Tšekin tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Itävallan tasavallan toimittamat tiedot osoittavat, että pyydetyt poikkeukset olisi myönnettävä.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (2) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet täydentävät siirtymäajan myöntämisestä jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 täytäntöönpanoa varten Tšekin, Saksan, Kreikan, Itävallan, Puolan, Portugalin ja Slovenian osalta 9 päivänä helmikuuta 2010 annettua komission päätöstä 2010/76/EU (3),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tšekin tasavalta voi 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyvän kauden osalta toimittaa ainoastaan arvioidut tiedot kunkin lajin tuotannon arvosta Cyprinus carpio -lajia (karppi) lukuun ottamatta.

2.   Tämä poikkeus koskee viitevuosia 2009–2011.

2 artikla

1.   Luxemburgin suurherttuakunnalle myönnetään 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyvän kauden osalta vapautus sen velvoitteesta toimittaa tilastot koko vesiviljelyalasta.

2.   Tämä poikkeus koskee viitevuosia 2008–2011.

3 artikla

1.   Itävallan tasavalta voi 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyvän kauden osalta toimittaa ainoastaan arvioidut tiedot kunkin lajin tuotannon arvosta sekä hautomoiden ja poikaslaitosten lajikohtaisesta tuotannosta.

2.   Tämä poikkeus koskee viitevuotta 2011.

4 artikla

1.   Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle ja Itävallan tasavallalle, ja se annetaan niille tiedoksi.

2.   Tämä päätös tulee voimaan, kun se on annettu tiedoksi.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.

(3)  EUVL L 37, 10.2.2010, s. 70.


Oikaisuja

23.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/34


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 345, 31. joulukuuta 2003 )

Sivulla 95, 12 artiklassa:

korvataan:

”Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2005.”

seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005.”

13 artiklan 1 kohdassa:

korvataan:

”Komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa uudelleen ennen 1 päivää kesäkuuta 2008 ja toimittaa tarkastelunsa tulokset sekä mahdolliset direktiivin muuttamista koskevat ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”

seuraavasti:

”Komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa uudelleen ennen 1 päivää heinäkuuta 2008 ja toimittaa tarkastelunsa tulokset sekä mahdolliset direktiivin muuttamista koskevat ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”