ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.182.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 182

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
12. heinäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Tiedot Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulosta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 664/2011, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta tiettyjen jätetyyppien seosten lisäämiseksi sen liitteeseen IIIA ( 1 )

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 665/2011, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 666/2011, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 667/2011, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/407/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2011, ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) ja pöytäkirjan 37 muuttamiseen

12

 

 

2011/408/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, Grönlannista peräisin olevien kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, niistä saatavien sivutuotteiden sekä näistä sivutuotteista johdettujen tuotteiden terveystarkastuksia koskevista yksinkertaistetuista säännöistä ja menettelyistä ( 1 )

24

 

 

2011/409/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, EU–Sveitsi-sekakomiteassa vahvistettavasta Euroopan unionin kannasta tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti laadittavaan EU–Sveitsi-sekakomitean työjärjestykseen

28

 

 

2011/410/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/10)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/1


Tiedot Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva, 3. kesäkuuta 2010 allekirjoitettu sopimus (1) on tullut sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimaan 28. kesäkuuta 2011.


(1)  EUVL L 245, 17.9.2010, s. 2.


ASETUKSET

12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 664/2011,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011,

jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta tiettyjen jätetyyppien seosten lisäämiseksi sen liitteeseen IIIA

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suomi on esittänyt komission harkittavaksi pyynnön, joka koskee Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B3040 ja B3080 luokiteltujen jäteseosten lisäämistä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIA.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta on esittänyt komission harkittavaksi pyynnön, joka koskee Baselin yleissopimuksen nimikkeeseen B3020 luokiteltujen jäteseosten lisäämistä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIA.

(3)

Komissio on saanut Belgialta, Tšekiltä, Tanskalta, Saksalta, Italialta, Luxemburgilta, Alankomailta, Itävallalta, Puolalta, Portugalilta, Romanialta, Slovenialta, Suomelta, ja Ruotsilta huomautuksia, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIA sisällytettäviksi harkittavien Baselin yleissopimuksen nimikkeiden B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 ja B3050 eri luetelmakohtiin tai alaluetelmakohtiin sisältyvien jätteiden sekoittamisen hyväksyttävyyteen. Näiden huomautusten perusteella komissio laati luettelon yhteen ainoaan Baselin yleissopimuksen nimikkeeseen luokitelluista jäteseoksista lisättäväksi asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIA.

(4)

Komissio on arvioinut Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät pyynnöt sekä jäsenvaltioiden huomautukset ja laatinut arviointinsa perusteella luettelon yksittäisiin Baselin yleissopimuksen nimikkeisiin luokitelluista jäteseoksista lisättäväksi asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIA.

(5)

On tärkeää selventää, millaisia menettelyjä sovelletaan yhteen ainoaan Baselin yleissopimuksen nimikkeeseen luokiteltujen jäteseosten siirtoihin. Eräiden tällaisten jäteseosten viennin sallimiseksi sellaisiin maihin, joihin ei sovelleta hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92) 39 loppullinen muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001) 107 (lopullinen), jäljempänä ’OECD:n päätös’, käyttäen asetuksen (EY) N:o 1013/2006 18 artiklassa säädettyjä yleisten tietojen antamista koskevia vaatimuksia, kyseisille maille on myönnettävä siirtymäaika ennen kuin ne voivat ilmoittaa komissiolle, voidaanko asianomaisia jäteseoksia viedä kyseiseen maahan ja millaisia valvontamenettelyjä siellä mahdollisesti noudatetaan.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1013/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liite IIIA tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kuitenkin silloin, kun on kyse viennistä sellaisiin maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä, asetuksen (EY) N:o 1013/2006, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä IIIA olevaa 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liite IIIA seuraavasti:

1)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Seuraavat jäteseokset sisällytetään tähän liitteeseen:

a)

Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B1010 ja B1050 luokitellut jäteseokset;

b)

Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B1010 ja B1070 luokitellut jäteseokset;

c)

Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B3040 ja B3080 luokitellut jäteseokset;

d)

OECD:n luokituksen mukaiseen nimikkeeseen GB040 ja Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1100 luokitellut jäteseokset rajoitettuina seuraaviin: kovasinkki, sinkkiä sisältävät kuonat, alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta sekä kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, upokkaat mukaan luettuina;

e)

OECD:n luokituksen mukaiseen nimikkeeseen GB040, Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1070 ja Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1100 luokitellut jäteseokset rajoitettuina seuraaviin: kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, upokkaat mukaan luettuina.

Edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja nimikkeitä ei sovelleta sellaisiin maihin suuntautuvaan vientiin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä.”

2)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.

Seuraavat jäteseokset, jotka luokitellaan yhden ainoan nimikkeen eri luetelmakohtiin tai alaluetelmakohtiin, sisällytetään tähän liitteeseen:

a)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1010 luokitellut jäteseokset;

b)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B2010 luokitellut jäteseokset;

c)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B2030 luokitellut jäteseokset;

d)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3010 luokitellut jäteseokset, jotka on lueteltu kohdassa Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu;

e)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3010 luokitellut jäteseokset, jotka on lueteltu kohdassa Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet;

f)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3010 luokitellut jäteseokset, jotka on lueteltu kohdassa Perfluorialkoksialkaani;

g)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3020 luokitellut jäteseokset rajoitettuina seuraaviin: valkaisematon paperi tai kartonki taikka aaltopaperi tai -kartonki, muu, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistettu paperi tai kartonki, pääasiassa mekaanisesta massasta valmistettu paperi tai kartonki (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet);

h)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3030 luokitellut jäteseokset;

i)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3040 luokitellut jäteseokset;

j)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3050 luokitellut jäteseokset.”


12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 665/2011,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011,

tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen siinä huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Tässä asetuksessa mainitut kolme lausuntoa liittyvät asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista sairauden riskin vähenemistä koskevista väitteistä tehtyihin hakemuksiin.

(6)

Yritykseltä Wrigley GmbH asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski sokerittoman purukumin vaikutuksia ja hampaiden kiillevaurioiden (demineralisaatio) vähenemistä (kysymys EFSA-Q-2010-00119) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Sokerittoman purukumin pureskelu kovettaa uudelleen hammaskiillettä (remineralisaatio), mikä pienentää kariesriskiä.”

(7)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 1 päivänä lokakuuta 2010 toimittamassaan lausunnossa, että sokerittoman purukumin pureskelun ja väitetyn vaikutuksen välinen syy-seuraussuhde on osoitettu todeksi. Kyseistä päätelmää ilmentävän terveysväitteen olisi katsottava täyttävän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimukset, ja se olisi lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

(8)

Yritykseltä Wrigley GmbH asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski sokerittoman purukumin vaikutuksia sekä kariesriskiä vähentävää plakin happojen neutraloitumista (kysymys EFSA-Q-2010-00120) (3). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Sokerittoman purukumin pureskelu neutraloi plakin happoja, mikä vähentää kariesriskiä.”

(9)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 1 päivänä lokakuuta 2010 toimittamassaan lausunnossa, että sokerittoman purukumin pureskelun ja väitetyn vaikutuksen välinen syy-seuraussuhde on osoitettu todeksi. Kyseistä päätelmää ilmentävän terveysväitteen olisi katsottava täyttävän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimukset, ja se olisi lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 4 kohdan mukaan terveysväitteen hyväksymistä puoltavaan lausuntoon olisi sisällytettävä tietyt yksityiskohtaiset tiedot. Kyseiset tiedot olisi hyväksyttyjen väitteiden osalta esitettävä tämän asetuksen liitteessä I, ja niissä olisi ilmoitettava tapauksesta riippuen väitteiden tarkistettu sanamuoto, väitteiden käytön erityiset edellytykset ja tarvittaessa elintarvikkeen nauttimisen edellytykset tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 vahvistettujen sääntöjen ja elintarviketurvallisuusviranomaisen antamien lausuntojen mukaisesti.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yhtenä tavoitteena on varmistaa, että terveysväitteet ovat tosia, selkeitä ja luotettavia sekä kuluttajalle hyödyllisiä ja että väitteiden sanamuoto ja esitystapa otetaan huomioon tältä kannalta. Sen vuoksi väitteisiin, jotka sanamuotonsa mukaan merkitsevät kuluttajalle samaa kuin jokin hyväksytty terveysväite, koska ne kuvaavat samaa suhdetta jonkin elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai jonkin sen ainesosan ja terveyden välillä, olisi sovellettava samoja, liitteessä I esitettyjä käytön edellytyksiä.

(12)

Yritykseltä GP International Holding B.V. asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski OPC Plus -valmisteen vaikutuksia kroonisen laskimoinsuffisienssin riskin vähenemiseen (kysymys EFSA-Q-2009-00751) (4). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”OPC Plus -valmisteen on osoitettu lisäävän mikroverenkiertoa, ja sen vuoksi se saattaa vähentää kroonisen laskimovajaatoiminnan (insuffisienssi) riskiä.”

(13)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 7 päivänä syyskuuta 2010 toimittamassaan lausunnossa, että OPC Plussan nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, jotka komissio on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla saanut hakijoilta ja yleisöltä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä I luetellut terveysväitteet saa esittää Euroopan unionin markkinoilla olevista elintarvikkeista kyseisessä liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut terveysväitteet sisällytetään unionin sallittujen väitteiden luetteloon, kuten asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa säädetään.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä II esitettyä terveysväitettä ei sisällytetä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1775.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1776.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1691.


LIITE I

SALLITUT TERVEYSVÄITTEET

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Hakija – Osoite

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

Väitteen käytön edellytykset

Elintarvikkeen nauttimisen edellytykset ja/tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus

EFSAn lausunnon numero

Sairauden riskin vähentämiseen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta

Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Affairs EMEAI, Biberger str. 18, D-82008, Unterhaching, Germany

Sokeriton purukumi

Sokeriton purukumi auttaa vähentämään hampaiden kiillevaurioita. Hampaiden kiillevaurio on karieksen synnyn riskitekijä.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan pureskelemalla 2–3 g sokeritonta purukumia 20 minuutin ajan aterioiden jälkeen vähintään kolme kertaa päivässä.

 

Q-2010-00119

Sairauden riskin vähentämiseen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta

Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Affairs EMEAI, Biberger str. 18, D-82008, Unterhaching, Germany

Sokeriton purukumi

Sokeriton purukumi auttaa neutraloimaan plakin happoja. Plakin hapot ovat karieksen synnyn riskitekijä.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan pureskelemalla 2–3 g sokeritonta purukumia 20 minuutin ajan aterioiden jälkeen vähintään kolme kertaa päivässä.

 

Q-2010-00120


LIITE II

HYLÄTTY TERVEYSVÄITE

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Sairauden riskin vähentämiseen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta

OPC Plus

OPC Plus -valmisteen on osoitettu lisäävän mikroverenkiertoa, ja sen vuoksi se saattaa vähentää kroonisen laskimovajaatoiminnan riskiä.

Q-2009-00751


12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 666/2011,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011,

muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Yritykseltä Synbiotec S.r.l. asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski valmisteen Synbio vaikutuksia suoliston hyvinvoinnin ylläpitoon ja parantamiseen (kysymys EFSA-Q-2009-00889) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Synbio pysyy pitkään suolistossa ja edistää luonnollista säännöllisyyttä sekä auttaa näin pitämään yllä ja parantamaan ihmisen suoliston hyvinvointia.”

(6)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 27 päivänä syyskuuta 2010 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella Synbion nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(7)

Yritykseltä MILTE ITALIA S.p.a. asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Silymarin BIO-C® -valmisteen vaikutuksia rintamaidon tuotannon lisääntymiseen (kysymys EFSA-Q-2009-00957) (3). Hakijan esittämä väite oli seuraava: Suositellaan rintamaidon fysiologisen tuotannon parantamiseen rintaruokinnan aikana.

(8)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 28 päivänä syyskuuta 2010 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella Silymarin BIO-C® -valmisteen nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(9)

Kaikki tässä asetuksessa mainitut terveysväitteet ovat asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja terveysväitteitä, ja niihin sovelletaan näin ollen kyseisen asetuksen 28 artiklan 5 kohdassa säädettyä siirtymäaikaa. Koska elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että kyseisten elintarvikkeiden ja niiden väitettyjen vaikutusten välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi, kyseiset kaksi väitettä eivät näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 säännösten mukaisia, eikä niihin tämän vuoksi voida soveltaa mainitussa artiklassa säädettyä siirtymäaikaa.

(10)

Jotta varmistetaan, että tätä asetusta noudatetaan kokonaisuudessaan, elintarvikealan toimijoiden ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta sen liitteessä luetelluilla terveysväitteillä varustettuja tuotteita ei enää esiinny markkinoilla.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, joita komissio on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla saanut hakijoilta ja yleisöltä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja terveysväitteitä ei saa sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

2.   Näillä terveysväitteillä varustettuja tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai joihin on laitettu pakkausmerkinnät ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, saa kuitenkin pitää markkinoilla enintään kuusi kuukautta kyseisen päivämäärän jälkeen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(9):1773.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(9):1774.


LIITE

HYLÄTYT TERVEYSVÄITTEET

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Synbio

Synbio pysyy pitkään suolistossa ja edistää luonnollista säännöllisyyttä sekä auttaa näin pitämään yllä ja parantamaan ihmisen suoliston hyvinvointia

Q-2009-00889

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Silymarin BIO-C®

Suositellaan rintamaidon fysiologisen tuotannon parantamiseen rintaruokinnan aikana

Q-2009-00957


12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 667/2011,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EC

20,9

MK

47,5

ZZ

34,2

0707 00 05

TR

100,3

ZZ

100,3

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

110,5

ZZ

54,7

0805 50 10

AR

61,3

BR

42,9

TR

64,0

UY

70,0

ZA

65,2

ZZ

60,7

0808 10 80

AR

133,8

BR

94,4

CA

106,0

CL

99,0

CN

87,0

EC

60,7

NZ

111,8

US

173,6

UY

50,2

ZA

96,4

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

99,9

AU

75,6

CL

112,0

CN

81,6

NZ

131,8

ZA

114,1

ZZ

102,5

0809 10 00

TR

246,4

XS

101,8

ZZ

174,1

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

280,6

ZZ

277,6

0809 40 05

BA

70,7

EC

75,9

ZZ

73,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2011,

ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) ja pöytäkirjan 37 muuttamiseen

(2011/407/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 48 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, liite VI sisältää sosiaaliturvaa koskevia erityissäännöksiä ja -järjestelyjä ja pöytäkirja 37 sisältää luettelon toimikunnista, joihin ETA-ja EFTA-valtiot osallistuvat.

(2)

On aiheellista ottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (2), sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja sen liitteiden sisällön määrittämisestä 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 988/2009 (3) ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009 (4) osaksi ETA-sopimusta. Siihen on myös aiheellista sisällyttää joitakin hallintotoimikunnan päätöksiä ja suosituksia. Lisäksi pöytäkirjaa 37 olisi muutettava lisäämällä sen komitealuetteloon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta, joka on perustettu asetuksella (EY) N:o 883/2004.

(3)

ETA-sopimuksen liitettä VI ja pöytäkirjaa 37 olisi tämän vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

ETA:n sekakomiteassa omaksuttava unionin kanta ETA-sopimuksen liitteen VI – Sosiaaliturva – ja pöytäkirjan 37 suunniteltuun muutokseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätöksen luonnokseen.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

RÉTHELYI M.


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 43.

(4)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.


LUONNOS

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2011,

annettu …,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) ja pöytäkirjan 37 muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla ja erityisesti sen 98 ja 101 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, liitettä VI muutettiin.. päivänä …kuuta … annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o …/… (1).

(2)

Sopimuksen pöytäkirja 37 muutettiin … päivänä … kuuta … annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o …/… (2).

(3)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja sen liitteiden sisällön määrittämisestä 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 988/2009 (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009 (5) olisi otettava osaksi sopimusta.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 mukaista asiakirjojen oikeellisuutta, sovellettavan lainsäädännön määrittämistä ja etuuksien myöntämistä koskevan vuoropuhelu- ja sovittelumenettelyn perustamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o A1 (6) olisi otettava osaksi sopimusta.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 artiklan, joka koskee toimivaltaisen valtion ulkopuolella tilapäisesti työskenteleviin työkomennukselle lähetettyihin työntekijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovellettavaa lainsäädäntöä, tulkinnasta 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o A2 (7) olisi otettava osaksi sopimusta.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tiedonvaihtoon sovellettavan siirtymäkauden käytännön järjestelyistä 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o E1 (8) olisi otettava osaksi sopimusta.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 68 artiklan tulkinnasta ensisijaisuussääntöjen osalta perhe-etuuksien päällekkäisyystilanteessa 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o F1 (9) olisi otettava osaksi sopimusta.

(10)

Neuvoston asetuksista (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 siirtymisen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätösten ja suositusten soveltamisen puitteista 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o H1 (10) olisi otettava osaksi sopimusta.

(11)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan perustaman tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan toimintatavoista ja kokoonpanosta 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o H2 (11) olisi otettava osaksi sopimusta.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 50 artiklan 4 kohdan, 58 artiklan ja 87 artiklan 5 kohdan tulkinnasta työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläke-etuuksien myöntämistä varten 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o P1 (12) olisi otettava osaksi sopimusta.

(13)

Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o S1 (13) olisi otettava osaksi sopimusta.

(14)

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskevista teknisistä eritelmistä 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o S2 (14) olisi otettava osaksi sopimusta.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 19 artiklan 1 kohdassa ja 27 artiklan 1 kohdassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 25 artiklan A kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen etuuksien määrittelemisestä 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o S3 (15) olisi otettava osaksi sopimusta.

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 54 artiklan 3 kohtaa työttömyysetuuksien korottamisesta huollettavina olevien perheenjäsenten vuoksi koskeva 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o U1 (16) olisi otettava osaksi sopimusta.

(17)

Sellaisten kokonaan työttömiksi joutuneiden muiden työntekijöiden kuin rajatyöntekijöiden, jotka viimeisimmän työskentelykauden tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kauden aikana asuivat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion jäsenalueella, oikeutta työttömyysetuuksiin koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 65 artiklan 2 kohdan soveltamisalasta 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o U2 (17) olisi otettava osaksi sopimusta.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin työttömiin henkilöihin sovellettavan osittaisen työttömyyden käsitteen soveltamisalasta 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehty päätös N:o U3 (18) olisi otettava osaksi sopimusta.

(19)

Gottardo-tuomiosta, jonka mukaan jäsenvaltion ja kolmannen valtion kahdenväliseen sopimukseen perustuvat edut on myönnettävä myös muiden kuin sopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden työntekijöille, 12 päivänä kesäkuuta 2009 annettu suositus N:o P1 (19) olisi otettava osaksi sopimusta.

(20)

Osa-aikaista ammatti- tai liiketoimintaa muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa harjoittaviin työttömiin henkilöihin sovellettavasta lainsäädännöstä 12 päivänä kesäkuuta 2009 annettu suositus N:o U1 (20) olisi otettava osaksi sopimusta.

(21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 64 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta työttömiin, jotka seuraavat työssäkäyvää puolisoaan tai kumppaniaan muuhun kuin toimivaltaiseen jäsenvaltioon, 12 päivänä kesäkuuta 2009 annettu suositus N:o U2 (21) olisi otettava osaksi sopimusta.

(22)

Jotta sopimus olisi toimiva, sen pöytäkirjaa 37 olisi muutettava asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan sisällyttämiseksi siihen ja liitettä VI olisi muutettava mainittua toimikuntaa ja sen elimiä koskevien menettelyjen määrittämiseksi.

(23)

Asetuksella (EY) N:o 883/2004 kumotaan neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (22), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(24)

Asetuksella (EY) N:o 987/2009, jota sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2010, kumotaan neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72 (23), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(25)

Kaikki otsakkeen ”Säädökset, jotka sopimuspuolten on otettava aiheellisella tavalla huomioon” ja otsakkeen ”Säädökset, joihin sopimuspuolten on kiinnitettävä huomiota” alla olevat säädökset ovat vanhentuneita, ja ne olisi näin ollen poistettava sopimuksesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite VI tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Korvataan sopimuksen pöytäkirjassa 37 (joka sisältää 101 artiklassa säädetyn luettelon) oleva 5 kohta - Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta - seuraavasti:

”Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004).”

3 artikla

Asetusten (EY) N:o 883/2004, (EY) N:o 987/2009 ja (EY) 988/2009, päätösten N:o A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 ja U3 sekä suositusten N:o P1, U1 ja U2 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (24).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä … .

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean

sihteerit


(1)  EUVL L …

(2)  EUVL L …

(3)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 43.

(5)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(6)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 1.

(7)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 5.

(8)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 9.

(9)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 11.

(10)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 13.

(11)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 17.

(12)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 21.

(13)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 23.

(14)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 26.

(15)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 40.

(16)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 42.

(17)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 43.

(18)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 45.

(19)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 47.

(20)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 49.

(21)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 51.

(22)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2.

(23)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1.

(24)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.]

LIITE

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖKSEEN N:o …

Korvataan sopimuksen liite VI seuraavasti:

”JOHDANTO

Kun tässä liitteessä tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyy käsitteitä tai kun niissä viitataan menettelyihin, jotka liittyvät yhteisön oikeusjärjestykseen, kuten

johdanto-osat;

ne, joille yhteisön säädökset on osoitettu;

viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin;

viittaukset EY:n jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jäsenvaltioiden julkisiin yksiköihin, yrityksiin tai yksilöihin suhteessa toisiinsa; ja

viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

sovelletaan horisontaalisia mukautuksia koskevaa pöytäkirjaa N:o 1, ellei tässä liitteessä toisin mainita.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

I

Tässä liitteessä ja sen estämättä, mitä pöytäkirjassa N:o 1 määrätään, liitteessä mainittuihin asiakirjoihin sisältyvällä käsitteellä ’jäsenvaltio(t)’ tarkoitetaan sen lisäksi, mitä sillä tarkoitetaan asianomaisissa EY:n säädöksissä, myös Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa.

II

Tässä liitteessä mainittujen asiakirjojen säännösten ja määräysten soveltamiseksi tähän sopimukseen ETA:n sekakomitea omaksuu EY:n komission sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan oikeudet ja velvollisuudet sekä mainitun hallintotoimikunnan tilintarkastuslautakunnan ja tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan oikeudet ja velvollisuudet sopimuksen VII osan määräysten mukaisesti.

I   YLEINEN SOSIAALITURVAN YHTEENSOVITTAMINEN

SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN

1.

32004 R 0883: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32009 R 0988: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 988/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009 (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 43).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 883/2004 säännöksiä mukautetaan seuraavasti:

a)

Lisätään 87 artiklan 10 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Liechtensteiniin sovelletaan 65 artiklan 2 ja 3 kohdan toisen virkkeen määräyksiä viimeistään 1 päivästä toukokuuta 2012.”

b)

Lisätään liitteessä I olevaan I jaksoon seuraava:

”ISLANTI:

Sosiaaliturvalain N:o 100/2007 mukaiset elatustuet.

LIECHTENSTEIN

Elatustukien myöntämisestä 21 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaiset elatustuet.

NORJA

Lapsen elatustuen myöntämisestä 17 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain N:o 2 mukaiset lapsen elatustuet.”

c)

Lisätään liitteessä I olevaan II jaksoon seuraava:

”ISLANTI

Kertasuoritteiset avustukset kansainvälisen adoption kustannusten kattamiseksi adoptioavustuksia koskevan lain N:o 152/2006 nojalla.

NORJA

Kertasuoritteiset avustukset, jotka kansallisen vakuutuslain nojalla maksetaan synnytyksen yhteydessä.

Kertasuoritteiset avustukset, jotka kansallisen vakuutuslain nojalla maksetaan adoption yhteydessä.”

d)

Lisätään liitteeseen II seuraava:

”ISLANTI – TANSKA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).

ISLANTI – SUOMI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).

ISLANTI – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).

ISLANTI – NORJA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).

NORJA – TANSKA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).

NORJA – SUOMI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).

NORJA – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 7 artikla (kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt).”

e)

Lisätään liitteeseen III seuraava:

”ISLANTI

NORJA”.

f)

Lisätään liitteeseen IV seuraava:

”ISLANTI

LIECHTENSTEIN”.

g)

Lisätään liitteessä VIII olevaan 1 osaan seuraava:

”ISLANTI

Kaikki perusjärjestelmän vanhuuseläkkeitä ja määriteltyä valtion työntekijöiden etuusjärjestelmää koskevat hakemukset.

LIECHTENSTEIN

Kaikki vanhuus-, lesken-, orvon- ja työkyvyttömyysvakuutuksesta maksettavia normaaleja eläkkeitä koskevat sekä työpaikan vanhuus-, lesken-, orvon- ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmästä maksettavia eläkkeitä koskevat hakemukset, mikäli asianomaisen eläkerahaston määräykset eivät sisällä vähennyksiä koskevia määräyksiä.

NORJA

Kaikki vanhuuseläkkeitä koskevat hakemukset lukuun ottamatta liitteessä IX lueteltuja eläkkeitä.”

h)

Lisätään liitteessä VIII olevaan 2 osaan seuraava:

”ISLANTI

Työeläkejärjestelmä.

LIECHTENSTEIN

Vanhuus-, lesken-, orvon- ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmästä maksettavat eläkkeet.”

i)

Lisätään liitteessä IX olevaan I jaksoon seuraava:

”ISLANTI

Sosiaaliturvalain N:o 100/2007 mukainen lapseneläke ja pakollista eläkevakuutusta ja eläkerahastojen toimintaa koskevan lain N:o 129/1997 mukainen lapseneläke.”

j)

Lisätään liitteessä IX olevaan II jaksoon seuraava:

”ISLANTI

Peruseläkkeen, lisäeläkkeen tai ikään perustuvan lisäeläkkeen muodossa maksettava työkyvyttömyyseläke sosiaaliturvalain N:o 100/2007 mukaisesti.

Pakollista eläkevakuutusta ja eläkerahastojen toimintaa koskevan lain N:o 129/1997 mukainen työkyvyttömyyseläke.

NORJA

Norjan työkyvyttömyyseläkkeet, myös silloin, kun ne muutetaan vanhuuseläkkeiksi edunsaajan saavuttaessa eläkeiän, sekä kaikki eläkkeet (leskeneläkkeet ja vanhuuseläkkeet), jotka perustuvat vainajan eläketuloihin.”

k)

Lisätään liitteeseen X seuraava:

”LIECHTENSTEIN

a)

Sokeiden eläke (laki eläkkeiden myöntämisestä sokeille, annettu 17 päivänä joulukuuta 1970, sellaisena kuin se on muutettuna).

b)

Äitiysraha (laki äitiysrahan myöntämisestä, annettu 25 päivänä marraskuuta 1981, sellaisena kuin se on muutettuna).

c)

Vanhuus-, perhe- ja työkyvyttömyysvakuutukseen liittyvät lisäetuudet (laki vanhuus-, perhe- ja työkyvyttömyysvakuutukseen liittyvistä lisäetuuksista, annettu 10 päivänä joulukuuta 1965, sellaisena kuin se on muutettuna).

NORJA

a)

Kansallisen vakuutuslain mukaisesti taattu lisäeläkkeen vähimmäismäärä henkilöille, jotka ovat syntyessään vammaisia tai vammautuneet varhaisessa iässä.

b)

Eritysetuudet myönnetään lyhyitä asumiskausia Norjassa oleskelleille henkilöille annettavista lisäavustuksista 29 päivänä huhtikuuta 2005 annetun lain N:o 21 mukaisesti.”

l)

Lisätään liitteeseen XI seuraava:

”ISLANTI

1.

a)

Sen estämättä, mitä 6 artiklassa säädetään, henkilöillä, jotka eivät ole olleet palkkatyöntekijöinä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai EFTA-valtiossa, on oikeus Islannin sosiaalieläkkeeseen vain, jos he ovat olleet tai ovat aiemmin olleet pysyviä asukkaita Islannissa vähintään kolme vuotta ottaen huomioon Islannin lainsäädännön mukaiset ikärajoitukset.

b)

Edellä mainittuja säännöksiä ei sovelleta Islannin sosiaalieläkeoikeuksiin sellaisten henkilöiden perheenjäsenten osalta, jotka harjoittavat tai ovat harjoittaneet Islannissa ansiotoimintaa, eikä opiskelijoiden tai heidän perheenjäsentensä osalta.

2.

Jos palkattu työskentely tai itsenäinen ammatin harjoittaminen Islannissa on lakannut ja vakuutustapahtuma sattuu palkatun työskentelyn tai itsenäisen ammatin harjoittamisen aikana sellaisessa toisessa valtiossa, johon tätä asetusta sovelletaan, ja jos sekä sosiaaliturva- että lisäeläkejärjestelmän (eläkerahastot) työkyvyttömyyseläke Islannissa ei enää käsitä vakuutustapahtuman ja eläkeiän välistä kautta (tuleva aika), otetaan sellaisen toisen valtion lainsäädännön mukaiset vakuutuskaudet, johon tätä asetusta sovelletaan, huomioon tulevan ajan vaatimusta varten niin kuin ne olisivat vakuutuskausia Islannissa.

LIECHTENSTEIN

1.

Liechtensteinin sairausvakuutusjärjestelmän luontoisetuuksiin liittyvä pakollinen vakuutus (”Krankenpflegeversicherung”) ja mahdolliset vapautukset siitä:

a)

Seuraaviin henkilöihin, jotka eivät asu Liechtensteinissa, sovelletaan Liechtensteinin luontoisetuuksiin liittyvää pakollista sairausvakuutusta koskevaa lainsäädäntöä:

i)

henkilöt, joihin sovelletaan Liechtensteinin lainsäädäntöä asetuksen II osaston perusteella;

ii)

henkilöt, joiden etuuksista aiheutuneista kustannuksista Liechtenstein vastaa asetuksen 24, 25 ja 26 artiklan mukaisesti;

iii)

henkilöt, jotka saavat työttömyyskorvausta Liechtensteinissa;

iv)

edellä i ja iii kohdassa tarkoitettujen henkilöiden perheenjäsenet tai Liechtensteinissa asuvan ja Liechtensteinin sairausvakuutusjärjestelmässä vakuutetun työntekijän tai yksityisen ammatinharjoittajan perheenjäsenet;

v)

edellä ii kohdassa tarkoitettujen henkilöiden perheenjäsenet tai Liechtensteinissa asuvan ja Liechtensteinin sairausvakuutusjärjestelmässä vakuutetun eläkeläisen perheenjäsenet.

Perheenjäseniksi katsotaan henkilöt, jotka määritellään perheenjäseniksi asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti.

b)

Edellä a kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat hakemuksesta saada vapautuksen luontoisetuisuuksiin liittyvästä pakollisesta vakuutuksesta, jos ja niin kauan kuin he asuvat Itävallassa ja voivat todistaa kuuluvansa lakisääteiseen tai vastaavaan sairausvakuutusjärjestelmään. Vapautuksen voi peruuttaa ainoastaan työnantajan vaihtuessa.

Hakemus

i)

on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velvoite kuulumisesta Liechtensteinin vakuutusjärjestelmään alkaa; jos hakemus tehdään tämän määräajan jälkeen, vapautus tulee perustelluissa tapauksissa voimaan vakuutusvelvoitteen alkamispäivästä. Henkilöt, joilla on jo vakuutus Itävallassa asetuksen tullessa voimaan ETA-alueella, katsotaan vapautetuiksi Liechtensteinin luontoisetuuksiin liittyvästä pakollisesta vakuutuksesta;

ii)

koskee kaikkia samassa valtiossa asuvia perheenjäseniä.

2.

Henkilöihin, jotka työskentelevät mutteivät asu Liechtensteinissa ja joilla on pakollinen tai vastaava vakuutus asuinvaltiossaan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sekä heidän perheenjäseniinsä sovelletaan asetuksen 19 artiklan säännösten mukaista etuutta Liechtensteinissa oleskelun aikana.

3.

Kun asetuksen 18, 19, 20 ja 27 artiklaa sovelletaan Liechtensteinissa, toimivaltainen vakuuttaja vastaa kaikista laskutetuista kuluista.

4.

Jos henkilö, johon sovelletaan asetuksen II osaston perusteella Liechtensteinin lainsäädäntöä, kuuluu 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sairausvakuutuksen osalta tämän sopimuksen sopimuspuolena olevan toisen valtion lainsäädännön piiriin, muista tapaturmista kuin työtapaturmista maksettavien luontoisetuuksien kustannuksista vastaavat yhtä suurin osin työtapaturmien ja muiden tapaturmien kuin työtapaturmien sekä ammattitautien varalta vakuutuksen myöntänyt liechtensteinilainen vakuuttaja sekä toimivaltainen sairausvakuutuslaitos, jos henkilöllä on oikeus molempien laitosten maksamaan luontoisetuuteen. Työtapaturmien ja muiden tapaturmien kuin työtapaturmien sekä ammattitautien varalta vakuutuksen myöntänyt liechtensteinilainen vakuuttaja vastaa kaikista kustannuksista, kun on kyse työtapaturmista, työmatkalla sattuneista tapaturmista tai ammattitaudeista, vaikka henkilöllä olisi oikeus asuinvaltionsa sairausvakuutuslaitoksen maksamiin etuuksiin.

NORJA

1.

Ennen vuotta 1937 syntyneitä henkilöitä koskevia Norjan lainsäädännön siirtymäsäännöksiä täyttä lisäeläkettä varten vaadittavan vakuutuskauden vähentämiseksi sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin, jos he ovat asuneet Norjassa tai harjoittaneet ansiotoimintaa palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina Norjassa vaadittavan ajan 16. syntymäpäivänsä jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 1967. Tämä vaatimus on yksi vuosi kutakin vuotta kohti, jonka verran asianomaisen henkilön syntymävuosi on ennen vuotta 1937.

2.

Kansallisen vakuutuslain mukaisesti vakuutettu henkilö, joka huolehtii hoidon tarpeessa olevista vanhoista, vammaisista tai sairaista vakuutetuista, saa säädettyjen edellytysten mukaisesti lukea hyväkseen eläkepisteitä kyseisiltä kausilta. Vastaavasti henkilö, joka huolehtii pienistä lapsista, saa lukea hyväkseen eläkepisteitä oleskellessaan sellaisessa toisessa valtiossa, johon tätä asetusta sovelletaan, jos asianomainen henkilö on vanhempainlomalla Norjan työoikeuden mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 987/2009 44 artiklan soveltamista.

3.

a)

Sen estämättä, mitä 6 artiklassa säädetään, henkilöillä, jotka eivät ole olleet palkkatyöntekijöinä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai EFTA-valtiossa, on oikeus Norjan sosiaalieläkkeeseen vain, jos he ovat olleet tai ovat aiemmin olleet pysyviä asukkaita Norjassa vähintään kolme vuotta ottaen huomioon Norjan lainsäädännön mukaiset ikärajoitukset.

b)

Edellä mainittuja säännöksiä ei sovelleta Norjan sosiaalieläkeoikeuksiin sellaisten henkilöiden perheenjäsenten osalta, jotka harjoittavat tai ovat harjoittaneet Norjassa ansiotoimintaa, eikä opiskelijoiden tai heidän perheenjäsentensä osalta.”

YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT EFTA-VALTIOIDEN OSALLISTUMISEKSI SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄÄN HALLINTOTOIMIKUNTAAN JA TÄMÄN TOIMIKUNNAN TIETOJENKÄSITTELYN TEKNISEEN TOIMIKUNTAAN JA TILINTARKASTUSLAUTAKUNTAAN SOPIMUKSEN 101 ARTIKLAN MUKAISESTI:

Islanti, Liechtenstein ja Norja voivat kukin nimetä edustajan, joka osallistuu neuvoa-antavassa ominaisuudessa (tarkkailija) Euroopan komission sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittelemista käsittelevän hallintotoimikunnan ja sen tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan ja tilintarkastuslautakunnan kokouksiin.

2.

32009 R 0987: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen (EY) No 987/2009 säännöksiä mukautetaan seuraavasti:

a)

Lisätään liitteeseen I seuraava:

”ISLANTI – TANSKA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

ISLANTI – LUXEMBURG

Kustannusten korvaamisesta sosiaaliturvan alalla 30 päivänä marraskuuta 2001 tehty järjestely.

ISLANTI – SUOMI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

ISLANTI – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

ISLANTI – NORJA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

NORJA – TANSKA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

NORJA – LUXEMBURG

Sosiaaliturvaan liittyvien kustannusten korvaamisesta 19 päivänä maaliskuuta 1998 tehdyn järjestelyn 2 ja 4 artikla.

NORJA – ALANKOMAAT

Sopimus, tehty 23 päivänä tammikuuta 2007, asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti maksettujen luontoisetuuksien kustannusten korvaamisesta.

NORJA – PORTUGALI

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan 2 kohdan mukainen järjestely, tehty 24 päivänä marraskuuta 2000, vastavuoroisesta luopumisesta sellaisten luontoisetuuksien kustannusten korvaamisesta, jotka liittyvät sairauteen, äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin, sekä mainittujen asetusten mukaisista hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

NORJA – SUOMI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

NORJA – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36, 63 ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

NORJA – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Kirjeenvaihto, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1997 ja 3 päivältä huhtikuuta 1997, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohdasta ja 63 artiklan 3 kohdasta (luontoisetuuksista aiheutuvien menojen korvaaminen tai korvaamisesta luopuminen) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklasta (hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista johtuvien kulujen korvaamisesta luopuminen).”

b)

Lisätään liitteeseen 3 seuraava:

”NORJA”.

c)

Lisätään liitteeseen 5 seuraava:

”LIECHTENSTEIN

NORJA”.

SÄÄDÖKSET, JOTKA SOPIMUSPUOLTEN ON OTETTAVA AIHEELLISELLA TAVALLA HUOMIOON

3.1

32010 D 0424(01): Päätös N:o A1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 mukaista asiakirjojen oikeellisuutta, sovellettavan lainsäädännön määrittämistä ja etuuksien myöntämistä koskevan vuoropuhelu- ja sovittelumenettelyn perustamisesta (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 1.).

3.2

32010 D 0424(02): Päätös N:o A2, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 artiklan, joka koskee toimivaltaisen valtion ulkopuolella tilapäisesti työskenteleviin työkomennukselle lähetettyihin työntekijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovellettavaa lainsäädäntöä, tulkinnasta (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 5).

4.1

32010 D 0424(03): Päätös N:o E1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tiedonvaihtoon sovellettavan siirtymäkauden käytännön järjestelyistä (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 9).

5.1

32010 D 0424(04): Päätös N:o F1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 68 artiklan tulkinnasta ensisijaisuussääntöjen osalta perhe-etuuksien päällekkäisyystilanteessa (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 11).

6.1

32010 D 0424(05): Päätös N:o H1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston asetuksista (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 siirtymisen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätösten ja suositusten soveltamisen puitteista (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 13).

6.2

32010 D 0424(06): Päätös N:o H2, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan perustaman tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan toimintatavoista ja kokoonpanosta (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 17).

7.1

32010 D 0424(07): Päätös N:o P1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 50 artiklan 4 kohdan, 58 artiklan ja 87 artiklan 5 kohdan tulkinnasta työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläke-etuuksien myöntämistä varten (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 21).

8.1

32010 D 0424(08): Päätös N:o S1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaisesta sairaanhoitokortista (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 23).

8.2

32010 D 0424(09): Päätös N:o S2, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskevista teknisistä eritelmistä (EUVL L 106, 24.4.2010, s. 26).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen N:o S2 säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Poiketen siitä, mitä päätöksen liitteessä olevassa 3.3.2 kohdassa säädetään, EFTA-valtiot voivat kuitenkin sisällyttää Euroopan unionin tähdet eurooppalaisiin sairaanhoitokortteihin, joita ne myöntävät.

8.3

32010 D 0424(10): Päätös N:o S3, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 19 artiklan 1 kohdassa ja 27 artiklan 1 kohdassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 25 artiklan A kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen etuuksien määrittelemisestä (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 40).

9.1

32010 D 0424(11): Päätös N:o U1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 54 artiklan 3 kohtaa työttömyysetuuksien korottamisesta huollettavina olevien perheenjäsenten vuoksi (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 42).

9.2

32010 D 0424(12): Päätös N:o U2, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, sellaisten kokonaan työttömiksi joutuneiden muiden työntekijöiden kuin rajatyöntekijöiden, jotka viimeisimmän työskentelykauden tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kauden aikana asuivat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion jäsenalueella, oikeutta työttömyysetuuksiin koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 65 artiklan 2 kohdan soveltamisalasta (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 43).

9.3

32010 D 0424(13): Päätös N:o U3, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin työttömiin henkilöihin sovellettavan osittaisen työttömyyden käsitteen soveltamisalasta (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 45).

SÄÄDÖKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA

10.1

32010 H 0424(01): Suositus N:o P1, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2009, Gottardo-tuomiosta, jonka mukaan jäsenvaltion ja kolmannen valtion kahdenväliseen sopimukseen perustuvat edut on myönnettävä myös muiden kuin sopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden työntekijöille (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 47).

11.1

32010 H 0424(02): Suositus N:o U1, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2009, osa-aikaista ammatti- tai liiketoimintaa muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa harjoittaviin työttömiin henkilöihin sovellettavasta lainsäädännöstä (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 49).

11.2

32010 H 0424(03): Suositus N:o U2, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 64 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta työttömiin, jotka seuraavat työssäkäyvää puolisoaan tai kumppaniaan muuhun kuin toimivaltaiseen jäsenvaltioon (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 51).

II   LISÄELÄKEOIKEUKSIEN SUOJAAMINEN

SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN

12.

398 L 0049: Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).”


12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011,

Grönlannista peräisin olevien kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, niistä saatavien sivutuotteiden sekä näistä sivutuotteista johdettujen tuotteiden terveystarkastuksia koskevista yksinkertaistetuista säännöistä ja menettelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/408/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Grönlanti sisältyy perussopimusten liitteessä II olevaan merentakaisten maiden ja alueiden luetteloon. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 198 artiklan mukaisesti merentakaisten maiden ja alueiden ja unionin välisen assosiaation tavoitteena on edistää merentakaisten maiden ja alueiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja luoda läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille.

(2)

Tanska ja Grönlanti ovat pyytäneet, että merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1) liitteen III mukaisesti Grönlannista peräisin olevana pidettävien kalastustuotteiden, simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, niistä saatavien sivutuotteiden sekä näistä sivutuotteista johdettujen tuotteiden ja kolmansista maista Grönlantiin saatettujen samojen tuotteiden unionin ja Grönlannin väliset eläinlääkinnälliset tarkastukset sallitaan unionin sisäiseen kauppaan sovellettavien terveys- ja eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevien sääntöjen mukaisesti.

(3)

Kyseisten tuotteiden Grönlannin ja unionin välisessä kaupankäynnissä pitäisi näin ollen noudattaa eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia unionin sääntöjä. Tanskan ja Grönlannin olisi näin ollen huolehdittava siitä, että Grönlannista unioniin toimitettavat tuotelähetykset ovat sovellettavien eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien unionin sääntöjen mukaisia. Erityisesti kelpoisuusvaatimukset täyttävät rehu- ja elintarvikealan toimijat olisi rekisteröitävä ja luetteloitava rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) mukaisesti.

(4)

Eläinlääkinnälliset tarkastukset Grönlannin rajatarkastusasemilla olisi suoritettava kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) mukaisesti. Eläinlääkinnälliset tarkastukset olisi suoritettava rajatarkastusasemilla läheisessä yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa. Näiden tehtävien helpottamiseksi on aiheellista toimittaa toimivaltaisille viranomaisille viittaukset rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista 17 päivänä huhtikuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/275/EY (4) liitteessä I esitettyyn yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

(5)

Grönlannin toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava komissiolle viralliset takeet siitä, että kyseessä olevien tuotteiden osalta pannaan täytäntöön unionin säännöt ja eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Näiden takeiden piiriin olisi kuuluttava erityisesti muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (5), eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (6) ja vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/88/EY (7) vahvistettujen asiaankuuluvien säännösten noudattaminen. Näihin takeisiin olisi sisällyttävä myös sitoumus varmistaa unionin sisäistä kauppaa koskevien sääntöjen noudattaminen.

(6)

Elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/23/EY (8) edellytetään vesiviljelyeläimiä koskevien kansallisten valvontaohjelmien laatimista. Kyseisiä säännöksiä olisi sovellettava myös Grönlantiin.

(7)

Jotta voitaisiin sallia tässä päätöksessä tarkoitettujen tuotteiden tuonti Grönlannista unioniin unionin säädöksissä vahvistettujen unionin sisäistä kauppaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja varmistaa kyseisten tuotteiden turvallisuus terveyden kannalta, Tanskan ja Grönlannin olisi sitouduttava saattamaan unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panemaan ne täytäntöön Grönlannissa ennen päivää, josta tätä päätöstä olisi sovellettava.

(8)

Tanskan ja Grönlannin olisi myös sitouduttava varmistamaan, että kyseisten tuotteiden tuonnissa kolmansista maista Grönlantiin noudatetaan eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia unionin sääntöjä.

(9)

Eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY (9) säädetään eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokonejärjestelmän käyttöönotosta, jonka tarkoituksena on erityisesti helpottaa nopeaa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä (Traces). Traces-järjestelmän käyttöönotosta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/292/EY (10) säädetään, että jäsenvaltioiden on käytettävä Traces-järjestelmää 1 päivästä huhtikuuta 2004. Traces-järjestelmällä on keskeinen merkitys eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kaupan tehokkaan valvonnan kannalta, ja sitä olisi käytettävä tällaisten tuotteiden liikkumista ja kauppaa koskevien tietojen välittämisessä Grönlannin ja unionin välillä.

(10)

Eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/894/ETY (11) lueteltujen eläintautien taudinpurkauksista on ilmoitettava komissiolle eläintautien ilmoitusjärjestelmän (ADNS) kautta neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista 1 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/176/EY (12) mukaisesti. Kyseisiä säännöksiä olisi sovellettava myös Grönlantiin kyseessä olevien tuotteiden osalta.

(11)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (13) perustettiin nopea hälytysjärjestelmä elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä ilmoittamiseksi. Näitä säännöksiä olisi sovellettava myös Grönlantiin kyseessä olevien tuotteiden osalta.

(12)

Ennen kuin Grönlanti voi suorittaa Grönlantiin kolmansista maista saatettujen tuotteiden eläinlääkinnällisiä tarkastuksia, Grönlannissa olisi suoritettava unionin tarkastus sen varmistamiseksi, että yksi tai useampi Grönlannin rajatarkastusasema vastaa vaatimuksia, joista säädetään direktiivissä 97/78/EY, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla 22 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004 (14) ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksista vastaavien rajatarkastusasemien hyväksyntää koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/812/EY (15).

(13)

Sellaisen tarkastuksen johdettua myönteiseen tulokseen yksi tai useampi Grönlannin rajatarkastusasema olisi lisättävä hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä 28 päivänä syyskuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä 2009/821/EY (16) olevaan luetteloon. Jotta voitaisiin varmistaa tässä päätöksessä tarkoitettujen Grönlantiin ja unioniin saatettujen tuotteiden tehokas valvonta, tätä päätöstä on aiheellista soveltaa siitä ajankohdasta, jona yksi tai useampi Grönlannin rajatarkastusasema on lisätty päätöksessä 2009/821/EY olevaan luetteloon.

(14)

Tämä päätös ei vaikuta kalastustuotteiden tuontia koskeviin mahdollisiin järjestelyihin, jotka perustuvat perussopimuksiin liitettyyn Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehtyyn pöytäkirjaan (N:o 34),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatavien sivutuotteiden sekä näistä sivutuotteista johdettujen tuotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, terveystarkastuksia koskevat yksinkertaistetut säännöt ja menettelyt tuotaessa unioniin Grönlannista peräisin olevia kyseisiä tuotteita tai Grönlantiin kolmansista maista saatettuja ja sen jälkeen Grönlannista unioniin tuotavia kyseisiä tuotteita, jäljempänä ’Grönlannista tulevat tuotteet’.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2 jakson 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita;

b)

’kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3 jakson 3.1 kohdassa määriteltyjä tuotteita;

c)

’sivutuotteilla ja näistä sivutuotteista johdetuilla tuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 1069/2009 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja 2 kohdassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita siltä osin kuin ne on saatu kalastustuotteista, simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista;

d)

’Grönlannista peräisin olevilla tuotteilla’ tämän artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja päätöksen 2001/822/EY liitteen III säännösten mukaisesti määriteltyjä tuotteita.

3 artikla

Unionin ja Grönlannin välisiä tuotteiden terveystarkastuksia koskevat yleiset säännöt

1.   Tanska ja Grönlanti varmistavat, että asiaankuuluvat unionin säädökset, joita sovelletaan 2 artiklassa määriteltyihin tuotteisiin, pannaan täytäntöön Grönlannissa.

2.   Jäsenvaltiot eivät sovella tässä päätöksessä tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavia eläinlääkinnällisiä tarkastuksia. Grönlannista tulevat tuotteet saatetaan sisämarkkinoille unionissa sovellettavien terveyssääntöjen mukaisesti edellyttäen, että Tanska ja Grönlanti varmistavat erityisesti seuraavien edellytysten täydellisen noudattamisen:

a)

kyseisiin tuotteisiin liittyvät eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat unionin säädöksissä vahvistetut säännöt saatetaan tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön Grönlannissa;

b)

Tanskan ja Grönlannin toimivaltaiset viranomaiset laativat luettelon asetuksen (EY) N:o 882/2004 31 artiklan mukaisesti rekisteröidyistä elintarvike- ja rehualan toimijoista ja pitävät luetteloa ajan tasalla;

c)

Grönlannista unioniin toimitettavat tuotelähetykset ovat eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien unionin säädöksissä vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

4 artikla

Vesiviljelyeläimiä koskevat valvontasuunnitelmat

Tanskan ja Grönlannin on toimitettava direktiivin 96/23/EY mukaisesti komissiolle hyväksyttäviksi valvontaohjelmat, jotka koskevat vesiviljelyeläimissä olevien jäämien tai aineiden tutkimista Grönlannissa.

5 artikla

Grönlantiin kolmansista maista saatettujen tuotteiden tarkastukset

1.   Grönlantiin kolmansista maista saatetuille tuotelähetyksille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset direktiivissä 97/78/EY vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Näiden eläinlääkinnällisten tarkastusten helpottamiseksi komissio toimittaa Tanskan ja Grönlannin toimivaltaisille viranomaisille tuotteita koskevat päätöksen 2007/275/EY liitteessä I luetellut CN-koodit.

2.   Grönlannin rajatarkastusasemia koskevat ehdotukset on toimitettava komissiolle hyväksyttäviksi direktiivin 97/78/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Grönlannin hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo on sisällytettävä luetteloon jäsenvaltioiden rajatarkastusasemista, jotka on hyväksytty direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY mukaisesti.

6 artikla

Tietojärjestelmä

1.   Grönlantiin saapuvien ja sieltä lähtevien tuotteiden liikkumista ja kauppaa koskevat tiedot on toimitettava tanskan kielellä yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces) kautta komission päätöksen 2004/292/EY mukaisesti.

2.   Tuotteisiin liittyvät ilmoitukset vesieläinten taudeista Grönlannissa on toimitettava eläintautien ilmoitusjärjestelmän (ADNS) kautta direktiivin 82/894/ETY ja komission päätöksen 2005/176/EY mukaisesti.

3.   Tuotteista Grönlannissa ihmisten terveydelle aiheutuvia välittömiä tai välillisiä riskejä koskevat ilmoitukset on toimitettava asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustetun elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta.

7 artikla

Tunnistusmerkki

Grönlannista unioniin toimitettavat tuotelähetykset on merkittävä Grönlannin tunnistusmerkillä ”GL” asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan I jakson B kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

8 artikla

Vahvistus tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten noudattamisesta

Tanskan ja Grönlannin on toimitettava komissiolle ennen 9 artiklassa tarkoitettua päivää, josta tätä päätöstä sovelletaan, kirjallinen vahvistus siitä, että tämän päätöksen soveltamisen edellyttämät toimenpiteet on toteutettu.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan päivästä, jona ensimmäinen Grönlannin rajatarkastusasema on merkitty päätöksessä 2009/821/EY olevaan luetteloon.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FAZEKAS S.


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9.

(5)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(7)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(8)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(9)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(10)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63.

(11)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58.

(12)  EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40.

(13)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(14)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.

(15)  EYVL L 306, 23.11.2001, s. 28.

(16)  EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.


12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011,

EU–Sveitsi-sekakomiteassa vahvistettavasta Euroopan unionin kannasta tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti laadittavaan EU–Sveitsi-sekakomitean työjärjestykseen

(2011/409/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä (1), jäljempänä ’sopimus’,

ottaa huomioon tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä tehtävän Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta ja tekemisestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/556/EY (2) ja erityisesti sen 5 artiklan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Sopimuksen 19 artiklan 4 kohdassa määrätään, että sopimuksella perustettu sekakomitea, jäljempänä ’EU–Sveitsi-sekakomitea’, vahvistaa työjärjestyksensä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

EU–Sveitsi-sekakomiteassa vahvistettava Euroopan unionin kanta sopimuksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti laadittavaan työjärjestykseen määritellään liitteenä olevassa EU-Sveitsi-sekakomitean päätösluonnoksessa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 199, 31.7.2009, s. 24.

(2)  EUVL L 199, 31.7.2009, s. 22.


Luonnos

EU–SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS NRO 1/2011,

annettu […],

sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä ja työryhmän perustamisesta

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä (1), ja erityisesti sen 19 artiklan 4 ja 5 kohdan,

ON SOPINUT SEURAAVAA:

I   LUKU

TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Kokoonpano ja puheenjohtajuus

Sekakomitea muodostuu Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton edustajista. Puheenjohtajan tehtävää hoitavat vuorotellen sopimuspuolen edustajat yhden kalenterivuoden ajan.

Ennen kutakin kokousta kummankin sopimuspuolen valtuuskunnan aiottu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle.

Sekakomitea voi molempien sopimuspuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita saadakseen tarvittavia erityistietoja.

2 artikla

Sihteeristö

Puheenjohtaja huolehtii sekakomitean sihteeristön tehtävistä. Kaikki sekakomitealle tarkoitettu kirjeenvaihto, mukaan luettuina pyynnöt, jotka koskevat asioiden ottamista sekakomitean kokousten esityslistalle, osoitetaan sen puheenjohtajalle.

3 artikla

Kokoukset

Saatuaan molempien sopimuspuolten suostumuksen sekakomitean puheenjohtaja vahvistaa kokousten päivämäärän ja paikan. Kokoukset pidetään vuoroin Brysselissä vuoroin Sveitsissä.

4 artikla

Kokousten esityslista

Puheenjohtaja laatii jokaisen kokouksen alustavan esityslistan. Se lähetetään sopimuspuolille viimeistään 10 päivää ennen kokouksen alkamista.

Alustava esityslista käsittää ne kohdat, jotka puheenjohtajaa on vähintään 15 päivää ennen kokouksen alkamista pyydetty merkitsemään esityslistalle. Käsiteltäviä asioita koskevat asiakirjat on toimitettava molemmille sopimuspuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokouksen alkua. Erityisissä ja/tai kiireellisissä tapauksissa määräaikoja voidaan lyhentää kummankin sopimuspuolen suostumuksella.

Sekakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

5 artikla

Julkisuus

Ellei toisin sovita, sekakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

Sekakomitean työskentelyä koskee salassapitovelvollisuus.

6 artikla

Pöytäkirja

Puheenjohtaja laatii kustakin kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjaluonnos annetaan sekakomitean hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan, jonka jäljennös toimitetaan sopimuspuolille.

7 artikla

Säädösten hyväksyminen

Sopimuksen 21 artiklassa tarkoitetut suositukset ja päätökset ja otsikoidaan ilmaisuilla ”päätös” tai ”suositus”, jota seuraa järjestysnumero, niiden antamispäivä ja maininta niiden aiheesta. Puheenjohtaja allekirjoittaa ne, ja ne toimitetaan sopimuspuolille.

8 artikla

Kirjallinen menettely

Kiireellisissä tapauksissa päätökset ja suositukset voidaan hyväksyä kirjallisella menettelyllä, jos sopimuspuolet hyväksyvät tämän menettelyn.

9 artikla

Kulut

Kumpikin osapuoli vastaa sekakomitean kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista kuluistaan.

10 artikla

Välimiesten luettelo

Sekakomitea laatii sopimuksen liitteessä III määrätyn välimiesten luettelon kahden kuukauden kuluessa riidan saattamista sopimuksen 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun välimiesmenettelyyn koskevan päätöksensä tekemisestä.

II   LUKU

TYÖRYHMÄ

11 artikla

Menettelyjä ja turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä käsittelevä työryhmä

Perustetaan työryhmä avustamaan sekakomiteaa tehtävissä, jotka liittyvät sopimuksen II luvun (menettelyt) ja III luvun (turvallisuuteen liittyvät tullitoimenpiteet) soveltamisalaan kuuluviin alueisiin.

12 artikla

Työryhmän työjärjestys

Tämän päätöksen 1–6 ja 9 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin työryhmän kokouksiin.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sen antamista seuraavana päivänä.

Tehty Brysselissä

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 199, 31.7.2009, s. 24.


12.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/31


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011,

Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä

(EKP/2011/10)

(2011/410/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 12.1 artiklan ja 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.2 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (1) liitteessä I (jäljempänä ’yleisasiakirja’) täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset.

(2)

Yleisasiakirjan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan. Yleisasiakirjan 6.3.1 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat luottokelpoisuusvaatimukset.

(3)

Finanssimarkkinoilla vallitsevien poikkeuksellisten olosuhteiden sekä Portugalin valtion rahoitusaseman johdosta Portugalin valtion liikkeeseen laskemien arvopaperien arvostus markkinoilla poikkeaa normaalista, mikä vaikuttaa kielteisesti rahoitusjärjestelmän vakauteen. Tämä poikkeuksellinen tilanne edellyttää eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita koskevien säännösten nopeaa ja väliaikaista mukauttamista.

(4)

EKP:n neuvosto on ottanut huomioon sen, että Portugalin hallitus on hyväksynyt Euroopan komission, EKP:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa neuvottelemansa talouden sopeutusohjelman ja että Portugalin hallitus on sitoutunut tämän ohjelman täysimääräiseen täytäntöönpanoon. EKP:n neuvosto on myös arvioinut tämän ohjelman vaikutuksia Portugalin valtion liikkeeseen laskemiin arvopapereihin eurojärjestelmän luottoriskin hallinnan näkökulmasta. EKP:n neuvosto katsoo, että ohjelma on tarkoituksenmukainen ja että näin ollen Portugalin valtion liikkeeseen laskemat tai takaamat jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit säilyvät luottoriskin hallinnan näkökulmasta vakuuskelpoisuudeltaan riittävän hyvinä, jotta ne voidaan edelleen hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa riippumatta niiden ulkoisista luottoluokituksista. Nämä myönteiset arviot ovat perustana eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita koskevien säännösten poikkeukselliselle ja väliaikaiselle mukauttamiselle, jolla pyritään myötävaikuttamaan rahoituslaitosten vakauteen ja siten vahvistamaan rahoitusjärjestelmän vakautta kokonaisuutena sekä suojaamaan rahoituslaitosten asiakkaita.

(5)

EKP:n neuvosto tulee seuraamaan tarkkaan, että Portugalin valtio on jatkossakin vahvasti sitoutunut noudattamaan täysimääräisesti talouden sopeutusohjelmaa, joka on eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita koskevien säännösten poikkeuksellisen ja väliaikaisen mukauttamisen perusta.

(6)

EKP:n neuvosto päätti tästä eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita koskevien säännösten poikkeuksellisesta ja väliaikaisesta muutoksesta ja julkisti sen 7 päivänä heinäkuuta 2011. Tätä päätöstä sovelletaan väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto katsoo, että rahoitusjärjestelmän vakaus sallii eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita koskevien säännösten normaalin soveltamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yleisasiakirjan tiettyjen säännösten soveltamatta jättäminen

1.   Niitä eurojärjestelmässä sovellettavia luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimuksia, jotka täsmennetään yleisasiakirjan 6.3.2 kohdassa olevissa jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuusvaatimuksia koskevissa säännöissä, ei 2 ja 3 artiklan mukaisesti tilapäisesti sovelleta.

2.   Mikäli tämän päätöksen ja yleisasiakirjan säännökset poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensin mainittua.

2 artikla

Portugalin valtion liikkeeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuuden säilyminen

Eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta Portugalin valtion liikkeeseen laskemiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin. Nämä omaisuuserät säilyttävät vakuuskelpoisuutensa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa niiden ulkoisesta luottoluokituksesta riippumatta.

3 artikla

Portugalin valtion takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuuden säilyminen

Eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta sellaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskija on Portugaliin sijoittautunut yhteisö ja joilla on Portugalin valtion täysimääräinen takaus. Yleisasiakirjan 6.3.2 kohdassa olevat vaatimukset koskevat edelleen Portugalin valtion antamia takauksia. Nämä omaisuuserät säilyttävät vakuuskelpoisuutensa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa niiden ulkoisesta luottoluokituksesta riippumatta.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä heinäkuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.