ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.169.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 169

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
29. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 627/2011, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2011, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 628/2011, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 629/2011, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/380/YUTP, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakia varten, EUJUST LEX-IRAQ, annetun päätöksen 2010/330/YUTP muuttamisesta

27

 

 

2011/381/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi voiteluaineille (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4447)  ( 1 )

28

 

 

2011/382/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi käsitiskiaineille (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4448)  ( 1 )

40

 

 

2011/383/EU

 

*

Komission päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi yleispuhdistusaineille ja saniteettitilojen puhdistusaineille (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4442)  ( 1 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 627/2011,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2011,

väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Vireillepano

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä30 päivänä syyskuuta 2010 julkaistulla ilmoituksella (2) polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’ tai ’asianomainen maa’, peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa.

(2)

Menettely pantiin vireille, kun Euroopan unionin saumattomien teräsputkien valmistajien etuja valvova Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, jäljempänä ’etukomitea’, teki 16 päivänä elokuuta 2010 valituksen sellaisten unionin kahden tuottajaryhmän, jäljempänä ’valituksen tekijät’, puolesta, joiden tuotanto muodostaa pääosan eli yli 50 prosenttia ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien koko tuotannosta unionissa. Valituksessa esitetty alustava näyttö kyseisen tuotteen polkumyynnistä ja siitä aiheutuneesta aineellisesta vahingosta katsottiin riittäväksi menettelyn vireille panemiseksi.

2.   Menettelyn osapuolet

(3)

Komissio ilmoitti virallisesti menettelyn vireillepanosta valituksen tekijöille, muille tiedossa olleille unionin tuottajille, tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, Kiinan edustajille sekä tiedossa oleville tuojille, tavarantoimittajille ja käyttäjille ja niiden järjestöille. Komissio ilmoitti myös tuottajille Amerikan yhdysvalloissa, jäljempänä ’Yhdysvallat’, koska sitä harkittiin mahdolliseksi vertailumaaksi. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(4)

Kaikkia niitä asianomaisia osapuolia kuultiin, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

(5)

Koska vientiä harjoittavia tuottajia, etuyhteydettömiä tuojia ja unionin tuottajia oli ilmeisen runsaasti, vireillepanoilmoituksessa esitettiin polkumyynnin ja vahingon määrittämistä otantamenetelmällä perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti. Jotta komissio voisi päättää otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia, tuojia ja unionin tuottajia pyydettiin ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan vireillepanoilmoituksen mukaisesti perustiedot tutkimuksen kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä liiketoiminnastaan tutkimusajanjaksolta (1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseltä ajalta). Lisäksi kuultiin Kiinan viranomaisia.

a)   Kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia koskeva otanta

(6)

Ilmoittautuneista 31 kiinalaisesta vientiä harjoittavasta tuottajasta tai vientiä harjoittavien tuottajien ryhmästä komissio valitsi perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti otoksen, joka perustui suurimpaan mahdolliseen edustavaan vientimäärään, jota voitiin kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Valittuun otokseen sisältyi kolme yritystä (yritysryhmää), joiden osuus oli 25 prosenttia Eurostatin tutkimusajanjaksolla rekisteröimästä kokonaistuonnista ja yli 38 prosenttia yhteistyössä toimineiden viejien kokonaisvientimäärästä tutkimusajanjaksolla. Asianomaisia osapuolia ja Kiinan viranomaisia kuultiin otoksen valinnasta perusasetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eivätkä ne vastustaneet ehdotettua otosta.

b)   Unionin tuottajia koskeva otanta

(7)

Niistä 21:stä unionin tuottajasta, joihin komissio otti yhteyttä, 11 toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan otokseen. Näiltä yhteistyössä toimineilta unionin tuottajilta saatujen tietojen perusteella komissio valitsi otokseen kaksi ryhmää, jotka edustivat viittä unionin tuottajaa. Otos valittiin myynti- ja tuotantomäärien perusteella. Otokseen valittujen unionin tuottajien osuus oli 48 prosenttia kaikkien unionin tuottajien kokonaismyynnistä EU:ssa ja 80 prosenttia niistä tuottajista, jotka ilmoittautuivat.

(8)

Niistä 62:sta etuyhteydettömästä tuojayrityksestä, joihin komissio otti yhteyttä, vain viisi vastasi otantaa koskeviin kysymyksiin annetussa määräajassa. Sen vuoksi katsottiin, että otanta ei ollut tarpeen, ja kaikille näille yrityksille lähetettiin kyselylomake. Loppujen lopuksi vain kaksi tuojaa vastasi kyselyyn ja toimi tutkimuksessa täysimääräisesti yhteistyössä.

c)   Kyselylomakkeeseen annetut vastaukset ja tietojen tarkistaminen

(9)

Jotta otokseen valitut Kiinassa toimivat vientiä harjoittavat tuottajat pystyisivät halutessaan esittämään markkinatalouskohtelua tai yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön, komissio lähetti siihen tarvittavat lomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille. Kaikki vientiä harjoittavien tuottajien ryhmät pyysivät perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan nojalla markkinatalouskohtelua tai vaihtoehtoisesti yksilöllistä kohtelua siinä tapauksessa, etteivät ne tutkimuksen mukaan täytä markkinatalouskohtelun myöntämisen edellytyksiä.

(10)

Kolme yritystä (yritysryhmää) pyysi yksilöllistä tarkastelua. Näiden pyyntöjen tarkastelua ei pystytty tekemään alustavassa vaiheessa aikarajoitusten vuoksi. Päätös siitä, myönnetäänkö näistä yrityksistä joillekin yksilöllinen tarkastelu, tehdään menettelyn loppuvaiheessa.

(11)

Komissio ilmoitti virallisesti markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevista tuloksista asianomaisille otokseen valituille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille sekä otokseen valituille unionin tuottajille.

(12)

Kyselylomakevastaukset saatiin otokseen valituilta kiinalaisilta vientiä harjoittavilta tuottajilta, kaikilta otokseen valituilta unionin tuottajilta, kahdelta etuyhteydettömältä unionin tuojalta ja yhdeltä käyttäjältä.

(13)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki markkinatalouskohtelun tai yksilöllisen kohtelun analysointia sekä polkumyynnin, siitä aiheutuneen vahingon ja unionin edun alustavaa määrittämistä varten tarvitsemansa tiedot. Tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu City ja siihen etuyhteydessä olevat yritykset: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Shanghai; Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong; Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong;

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai ja siihen etuyhteydessä olevat yritykset: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.,Yongzhong, Longwan district, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Saksa;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Saksa;

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Espanja.

PEXCO, Scranton, Pennsylvania;

Salem Tube, Greenville, Pennsylvania;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas;

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pennsylvania.

3.   Tutkimusajanjakso

(14)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon määrittämisen kannalta merkittävien kehityssuuntausten tarkastelu kattoi kauden vuodesta 2006 tutkimusajanjakson päättymiseen, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(15)

Vireillepanoilmoituksessa kuvattu tarkasteltavana oleva tuote sisältää tällä hetkellä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 luokiteltavat tietyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket, muut kuin ne, joissa on liitos- ja muita osia, jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Tähän sisältyvät muokkaamattomat ainesputket, kuumamuokatut tuotteet ja kylmämuokatut tuotteet.

(16)

Tuotantoprosessissa käytetään yleensä raaka-aineena ruostumattomasta teräksestä valmistettuja sylintereitä (”billettejä”). Ensimmäisessä tuotantovaiheessa tuotetaan muokkaamaton ainesputki käyttämällä joko pursotusta tai kuumalävistysprosessia. Tämän jälkeen ainesputki voidaan ensin käsitellä kuumamuokkauksella, josta saadaan kuumamuokattu putki, minkä jälkeen se jatkokäsitellään kylmämuokkauksella (pilger-menetelmällä), tai kylmävedolla, josta saadaan kylmämuokattu putki. Kaikilla tuotelajeilla (ainesputkilla sekä kuumamuokatuilla ja kylmämuokatuilla putkilla) on samat fyysiset, kemialliset ja tekniset perusominaisuudet ja samat käyttötarkoitukset.

(17)

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saumattomia putkia käytetään pääasiassa seuraavilla teollisuudenaloilla: kemian- ja petrokemianteollisuus, lannoitetuotanto, sähkövoiman tuottaminen, maa- ja vesirakennus, rakennusala, farmakologia ja lääketieteellinen teknologia, bioteknologia, vedenkäsittely ja jätteenpoltto, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, hiilen ja kaasun käsittely sekä elintarvikkeiden jalostus.

(18)

Yksi unionin tuottaja, joka jatkokäsittelee ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia, väitti, että jos toimenpiteitä otetaan käyttöön, CN-koodi 7304 49 10 olisi jätettävä toimenpiteiden ulkopuolelle, koska se kattaa muokkaamattomat ainesputket, joita käytetään vain jatkokäsittelyä varten. Tutkimuksessa kuitenkin kävi ilmi, että sekä unionin että kiinalaiset tavarantoimittajat ilmoittivat tälle unionin tuottajalle myydyt tuotteet joko kuumamuokattuina tai kylmämuokattuina tuotteina.

(19)

Näiden tuotteiden ilmoittaminen ryhmään ”valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, ainoastaan sellaisten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilainen poikkileikkaus ja eri seinämän paksuus” koskee tuotteita, joilla ei välttämättä ole erilaiset fyysiset ominaisuudet vaan vain erilainen käyttötarkoitus. Näin ollen pääteltiin alustavasti, ettei ole syytä jättää muokkaamattomia ainesputkia tuotteen määritelmän ulkopuolelle.

2.   Samankaltainen tuote

(20)

Tarkasteltavana olevalla tuotteella sekä tietyillä Kiinan kotimarkkinoilla myydyillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla saumattomilla putkilla ja tietyillä unionin tuotannonalan unionissa myymillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla saumattomilla putkilla havaittiin olevan samat fyysiset, kemialliset ja tekniset perusominaisuudet ja peruskäyttötarkoitukset. Tämän vuoksi niitä pidetään alustavasti perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

C.   POLKUMYYNTI

1.   Markkinatalouskohtelu

(21)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaan Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevissa polkumyyntitutkimuksissa normaaliarvo on määritettävä kyseisen artiklan 1–6 kohdan mukaisesti niiden tuottajien osalta, joiden todetaan täyttävän kaikki perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

(22)

Kyseiset vaatimukset ovat lyhyesti seuraavat:

1.

liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään markkinasignaalien perusteella ilman merkittävää valtion puuttumista asiaan, ja kustannukset heijastavat markkina-arvoa

2.

yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka on riippumattoman tarkastuksen kohteena kansainvälisten kirjanpitonormien mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkeen toimintaan

3.

aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä juontuvia merkittäviä vääristymiä ei ole

4.

konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö takaavat oikeusvarmuuden ja vakauden

5.

valuuttojen muuntaminen tapahtuu markkinahintaan.

(23)

Tässä tutkimuksessa kaikki otokseen valitut kolme vientiä harjoittavaa tuottajaa (tuottajaryhmää) hakivat perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan nojalla markkinatalouskohtelua ja palauttivat markkinatalouskohtelun hakemiseen tarkoitetut lomakkeet annetun määräajan kuluessa.

(24)

Tutkimuksessa vahvistettiin, että mikään otokseen valituista kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista (tuottajaryhmistä) ei täyttänyt perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa esitettyjä vaatimuksia markkinatalouskohtelun myöntämiseksi, minkä vuoksi niille ei voida myöntää markkinatalouskohtelua.

(25)

Mikään yrityksistä ei täyttänyt vaatimusta 1, koska valtio puuttui tärkeimpien raaka-aineiden (erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen) hankintaa koskeviin päätöksiin. Näiden raaka-aineiden osuus on yli 50 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen (ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien) tuotantokustannuksista. Näin ollen kyseiset raaka-aineet ovat selvästi tärkein tuotantopanos tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannossa.

(26)

Kiinan valtiolla on ratkaiseva asema ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien raaka-ainehintojen asettamisessa, ja se puuttuu markkinoiden toimintaan jatkuvasti seuraavin välinein: vientivero ja alv-hyvityksen poistaminen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tärkeimpiin raaka-aineisiin on sovellettu 15 prosentin vientiveroa 1 päivästä tammikuuta 2008. Lisäksi valtio ei myönnä alv-hyvitystä näiden raaka-aineiden viennistä.

(27)

Otokseen valitut yritykset hankkivat ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuotantoon käytetyt tärkeimmät raaka-aineet Kiinan kotimarkkinoilta. Tutkimuksessa vahvistettiin, että raaka-aineiden hinnat Kiinan markkinoilla ovat keskimäärin – ja teräslaadusta riippuen – noin 30 prosenttia alemmat kuin hinnat maailmanmarkkinoilla (Yhdysvalloissa tai EU:ssa).

(28)

Koska Kiinan on tuotava pääosa rautamalmistaan kansainvälisillä markkinahinnoilla, on selvää, että se ei hyödy mistään luontaisesta suhteellisesta edusta, joka selittäisi nämä tärkeimpien raaka-aineiden alhaiset hinnat Kiinan kotimarkkinoilla. Myös erilaiset tutkimukset osoittavat, että valtio on puuttunut merkittävästi sektorin toimintaan useiden vuosien ajan. (3) Kyseisten raporttien mukaan Kiinan valtio on yksilöinyt 14 avainalaa ja seitsemän pilarialaa. Erityisteräksen tärkeimmät käyttäjät jalostusketjun loppupäässä kuuluvat Kiinan valtion teollisuuspolitiikkansa kautta tukemiin seitsemään pilarialaan. (4) Vientiverojen ja osittaisen alv-hyvityksen negatiivinen vaikutus tuotiin esiin myös WTO:n kauppapoliittisissa maatutkinnoissa, jotka koskivat Kiinan kauppapolitiikkaa ja -käytäntöjä. (5)

(29)

Kuten WTO:n kauppapoliittisissa maatutkinnoissa todettiin, vientiverot ja alv-hyvitykset ovat poliittisia välineitä, joiden käyttö vähentää kyseisten raaka-aineiden vientimääriä, ohjaa tarvikkeita kotimarkkinoille ja johtaa kyseisten tuotteiden kotimarkkinahintojen alentamispaineeseen. (6) Tässäkin tutkimuksessa vahvistettiin, että kotimarkkinahintojen ja maailmanmarkkinahintojen välillä oli merkittävä ero. Tällainen ero tarkoittaa implisiittistä apua kotimaisille jalostusketjun loppupään tuotannonaloille ja antaa niille kilpailuedun. Tätä väitettä vahvistaa vielä se, että tarkasteltavana olevan tuotteen (ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien) viennistä ei peritä vientiveroa, ja siihen myönnetään lisäksi alv-hyvitys.

(30)

Tässä tutkimuksessa vahvistettiin vientiverojen ja alv-hyvitysten erilainen soveltaminen jalostusketjun alkupään ja loppupään tuotannonaloihin ja osoitettiin siten valtion puuttuminen toimintaan, mikä voidaan päätellä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen raaka-aineiden (erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen billettien, valanteiden ja pyöreiden tankojen) merkittävistä hintaeroista Kiinan markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla.

(31)

Kun otetaan huomioon Kiinan kotimarkkinoiden ja maailmanmarkkinoiden välinen hintaero, jos valtio ei puuttuisi toimintaan, edellä mainittujen raaka-aineiden kotimaiset tuottajat olisivat halukkaita viemään tuotteitaan korkeampien hintojen markkinoille, joilta ne voisivat saavuttaa suuremmat voitot. Kiinan tullitilastot vahvistavatkin, että ruostumattomasta teräksestä valmistettuja billettejä ei viedä käytännössä lainkaan Kiinasta muualle maailmaan. Vuonna 2009 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen valanteiden ja muun alkumuodossa olevan ruostumattoman teräksen vienti oli alle 2 tonnia ja vuonna 2010 alle 5 tonnia. Tämä on lisäosoitus valtion puuttumisesta raaka-ainemarkkinoiden toimintaan.

(32)

Kiinan käytäntöjen katsottiin olevan taustatekijänä valtion puuttumisessa raaka-aineita koskeviin yritysten päätöksiin. Nykyinen Kiinan järjestelmä, jossa raaka-aineiden viennillä on korkeat vientitullit eikä alv-hyvityksiä, onkin johtanut tilanteeseen, jossa Kiinan raaka-aineiden hinnat ovat tulosta valtion puuttumisesta asiaan ja joka kaikella todennäköisyydellä tarjoaa jatkossakin tukea ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien kiinalaisille tuottajille.

(33)

Lisäksi vaatimuksen 1 osalta yksi yrityksistä ei sisällyttänyt otantaa koskevaan kyselyyn eikä markkinatalouskohtelua koskevaan pyyntöön tietoja kahdesta etuyhteydessä olevasta raaka-ainetoimittajasta. Yritys väitti, että kyseiset tavarantoimittajat toimittavat vain pieniä määriä, minkä vuoksi sillä, että niitä ei ilmoitettu, ei voi olla eikä olekaan mitään merkittävää vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen. On huomattava, että komission on saatava täydellinen kuva kaikista ryhmään kuuluvista yrityksistä, jotka osallistuvat tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon tai myyntiin, riippumatta yritysten koosta tai niiden myyntimääristä. Lisäksi on huomattava, että raaka-aineiden toimitukset ovat melko hajanaisia ja jakautuneet usean pienen toimittajan kesken. Pääteltiin, että yritys ei – ottamatta huomioon edellä kuvattua pääpanosten vääristymistä – onnistunut osoittamaan, että sen liiketoimintapäätökset tehtiin markkinasignaalien perusteella ilman merkittävää valtion puuttumista asiaan ja että kustannukset heijastivat markkina-arvoa.

(34)

Vaatimuksen 1 lisäksi jotkin yritykset eivät myöskään onnistuneet osoittamaan, että ne täyttivät vaatimukset 2 ja 3. Kaksi yritystä ei pystynyt osoittamaan, että niillä oli yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka on riippumattoman tarkastuksen kohteena ja kansainvälisten kirjanpitonormien mukainen. Yhden yrityksen osalta kirjanpidossa olevia epäselvyyksiä ei tuotu esiin tilintarkastajan raportissa. Toinen yritys ei pystynyt esittämään tilinpäätöksiä joiltakin toimintavuosilta.

(35)

Yksi yritys sai vielä lainoja valtion omistamista pankeista edullisilla koroilla, jotka olivat merkittävästi markkinakorkoja alemmat. Tämä osoittaa, että tuotantokustannuksiin ja rahoitustilanteeseen kohdistui merkittäviä vääristymiä, jotka johtuivat aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä.

(36)

Markkinatalouskohtelua koskevien päätelmien ilmoittamisen jälkeen saatiin huomautuksia unionin tuotannonalalta ja kolmelta otokseen valitulta vientiä harjoittavalta tuottajalta (tuottajaryhmältä).

(37)

Yksi yritys väitti, että komission päätökseen markkinatalouskohtelun hylkäämisestä vaikutti vääristävästi polkumyyntimarginaalin laskeminen. On muistettava, että markkinatalouskohtelun määrittäminen tehdään ennen polkumyyntilaskelmia ja kaikki tarkistukset, joita tehtiin, liittyivät yksinomaan markkinatalouskohtelupäätökseen liittyviin tietoihin. Väite on näin ollen perusteeton.

(38)

Yksi yritys väitti, että sitä ei pyydetty toimittamaan markkinatalouskohtelua koskevia pyyntöjä etuyhteydessä olevien raaka-ainetoimittajien osalta. Tämä väite on hylättävä. Vireillepanoilmoituksessa ilmoitetaan selvästi, että komissiolle on toimitettava kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoille) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta.

(39)

Lisäksi kyseinen yritys väitti, että raaka-ainemarkkinoiden vääristymät eivät olleet merkittäviä, koska 17,5 prosenttia raaka-aineesta tuodaan etuyhteydettömiltä kansainvälisiltä tavarantoimittajilta ja loput ostetaan pääasiassa etuyhteydessä olevilta yrityksiltä. Komission käytössä olevat tiedot osoittavat, että noin 30 prosenttia raaka-aineesta ostetaan paikallisesti ja loput tuodaan pääasiassa etuyhteydessä olevilta tavarantoimittajilta. On huomattava, että etuyhteydessä olevien tavarantoimittajien siirtohintoja ei yleensä pidetä luotettavina tietoina. Yrityksen riippumattomilta toimittajilta ostaman raaka-aineen hinnat ovat yleisesti merkittävästi alemmat kuin hinnat EU:ssa tai Yhdysvalloissa, kuten muidenkin tutkimuksen kohteena olevien vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Näin ollen väite hylättiin.

(40)

Yksi yritys kiisti komission laskelmat Kiinan kotimarkkinoiden ja maailmanmarkkinoiden raaka-aineiden hintaeroista. Tarkistuksen jälkeen komissio vahvisti laskelmansa. Yritys ei ottanut huomioon metalliseosten lisämaksuja, joita Yhdysvaltojen ja EU:n toimittajat soveltavat. Näin ollen väite oli hylättävä.

(41)

Yksi yritys väitti lisäksi, että tuloveroilmoituksen ja tilinpäätöksen väliset eroavaisuudet olivat normaaleja eivätkä merkittäviä, minkä vuoksi tilinpäätöksen huomautuksissa ei ollut mitään velvoitetta antaa selityksiä. Tämän vuoksi tällä ei olisi pitänyt olla vaikutusta komission tekemiin päätelmiin. On huomattava, että vuotuista voittoa koskevat eroavaisuudet olivat lähes 30 miljoonaa Kiinan juania (RMB), minkä vuoksi ne olisi pitänyt katsoa merkittäviksi ja selittää tilinpäätöksen huomautuksissa.

(42)

Yksi väite liittyi WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen sekä EU:n tukien vastaisen perusasetuksen (7) väitettyyn rikkomiseen. Yritys totesi, että jos markkinatalouskohtelu hylätään sillä perusteella, että yritykset saattavat saada tukia, tämä merkitsee viejien rankaisemisesta tuista, joita pidetään laittomina, ilman perusteita. Tämä väite on hylättävä. Markkinatalouskohtelupyyntöjä ei hylätty mahdollisten tukien perusteella vaan täsmällisin perustein, jotka on esitetty edellä olevissa johdanto-osan kappaleissa samoin kuin osapuolille toimitetuissa markkinatalouskohtelua koskevissa yksityiskohtaisissa asiakirjoissa. Markkinatalouskohtelun hylkäämisen pääsyynä olivat vääristymät, joita havaittiin raaka-ainemarkkinoilla. Lisäsi on vielä korostettava, että yritykset saivat esimerkiksi lainoja valtion omistamilta pankeilta edullisin koroin, jotka olivat merkittävästi markkinakorkoja alemmat, mikä on selvästi peräisin aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä.

(43)

Päätelmänä voidaan todeta, että mikään saaduista huomautuksista ei ollut sellainen, että se olisi muuttanut markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevia havaintoja.

2.   Yksilöllinen kohtelu

(44)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaan kyseisen artiklan soveltamisalaan kuuluville maille vahvistetaan tarvittaessa koko maata koskeva tulli lukuun ottamatta tapauksia, joissa yritykset voivat osoittaa, että ne täyttävät kaikki perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset. Kyseiset vaatimukset, jotka ovat pelkästään viitteellisiä, ovat lyhyesti seuraavat:

kokonaan tai osittain ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten tai yhteisyritysten tapauksessa viejät voivat vapaasti kotiuttaa pääomia ja voittoja

vientihinnoista ja -määristä sekä myyntiehdoista päätetään vapaasti

osake-enemmistö on yksityishenkilöiden hallussa; hallituksessa tai keskeisissä johtotehtävissä olevien valtion viranhaltijoiden on oltava joko vähemmistönä, tai on osoitettava, että yritys on kaikesta huolimatta riittävän riippumaton valtiosta

valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahintaan sekä

valtio ei puutu yrityksen toimintaan niin, että se mahdollistaisi toimenpiteiden kiertämisen, jos yksittäisille viejille vahvistetaan erilaiset tullit.

(45)

Edellä mainitut otokseen valitut kolme yritystä (yritysryhmää), joilta evättiin markkinatalouskohtelu, hakivat myös yksilöllistä kohtelua. Alustavasti havaittiin, että nämä otokseen valitut kolme yritystä (yritysryhmää) täyttivät perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan edellytykset ja niille voitiin näin ollen myöntää yksilöllinen kohtelu.

3.   Normaaliarvo

a)   Vertailumaa

(46)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaan normaaliarvo niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei ole myönnetty markkinatalouskohtelua, on määritettävä kotimarkkinahintojen tai vertailumaan laskennallisen normaaliarvon perusteella.

(47)

Vireillepanoilmoituksessa komissio ehdotti Yhdysvaltoja vertailumaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Kiinalle. Yksi osapuoli väitti, että Intia olisi parempi vertailumaa, koska sen kehitystaso vastaa Kiinaa. Intialaiset tuottajat eivät ilmoittaneet yhteistyöhalukkuudestaan komissiolle. Yhdysvaltoja pidettiin aluksi sopivana, koska tuonti on avointa kilpailulle (tullitariffi 0 % ja Intiassa 10 %) ja kotimarkkinoilla on melko paljon kilpailua (15–20 yhdysvaltalaista tuottajaa).

(48)

Kyselylomakevastaukset ja tarkastuskäynti kuitenkin paljastivat, että Yhdysvallat ei sovellu vertailumaaksi. Kaikkien yhteistyössä toimineiden yhdysvaltalaisten tuottajien toiminta nojautuu perusraaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tuontiin EU:ssa toimivilta emoyhtiöiltä, ja niillä on Yhdysvalloissa vain vähäistä tuotantotoimintaa, pääasiassa räätälöityihin tai pikaisiin toimituksiin vastaamiseksi. Yhteistyössä toimineiden yhdysvaltalaisten tuottajien tuotantomäärä on itse asiassa vain murto-osa niiden eurooppalaisten emoyhtiöiden tuotannosta. Tärkein ero on kuitenkin se, että yhdysvaltalaisilla yhteistyössä toimineilla tuottajilla on korkeat jalostuskustannukset, jotka ilmentävät niiden erityisiä tuotanto-olosuhteita. Nämä kustannukset näkyvät korkeina kotimarkkinahintoina Yhdysvaltojen markkinoilla.

b)   Normaaliarvon määrittäminen

(49)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti normaaliarvo määritetään markkinataloutta toteuttavassa kolmannessa maassa sovellettujen hintojen tai laskennallisen arvon perusteella taikka tällaisesta maasta muihin maihin, myös EU:hun, suuntautuvan viennin hintojen perusteella. Koska normaaliarvoa ei voitu vahvistaa Yhdysvalloissa sovellettujen hintojen tai laskennallisen arvon perusteella edeltävässä kappaleessa mainituista syistä, tutkittiin toisen menetelmän käyttöä. Jäljempänä esitetyistä syistä tämäkään menetelmä ei ollut sopiva tässä tapauksessa. Yhdysvaltojen kotimarkkinamyyntihintojen tavoin myös Yhdysvaltojen vientihinnat ovat vääristyneet korkeiden tuotantokustannusten vuoksi ja siksi, että vientimäärät ovat vähäiset (alle 2 % Kiinan viennistä EU:hun). Vaikuttaisi myös siltä, että osa tästä viennistä suuntautuu etuyhteydessä oleviin yrityksiin eikä näin ollen ole luotettavaa normaaliarvon määrittämistä varten.

(50)

Vaihtoehtona edellä mainituille kahdelle menetelmälle perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädetään, että normaaliarvo voidaan määrittää millä tahansa hyväksyttävällä perusteella, mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettu tai maksettava hinta, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. Tätä menetelmää on alustavasti käytetty tässä tapauksessa, koska tutkimuksessa vahvistettiin tässä vaiheessa, että Yhdysvallat ei ole sopiva vertailumaa.

(51)

Niiden tuotelajien osalta, joita otokseen valitut kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat (tuottajaryhmät) veivät mutta joita otokseen valitut unionin tuottajat eivät myyneet, komissio käytti alustavasti tuotelajeja eniten muistuttavista samankaltaisista tuotteista, joilla on sama halkaisija, teräslaatu ja tuotelaji (esim. kylmä- tai kuumavedetyt), tosiasiallisesti unionissa maksettua tai maksettavaa hintaa, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

4.   Vientihinta

(52)

Kaikissa tapauksissa tarkasteltavana olevaa tuotetta oli viety unioniin riippumattomille asiakkaille, minkä vuoksi vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti eli tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien vientihintojen perusteella.

5.   Vertailu

(53)

Polkumyyntimarginaalit määritettiin vertailemalla otokseen valittujen viejien yksittäisiä noudettuna lähettäjältä -vientihintoja otokseen valittujen unionin tuottajien kotimaan myyntihintoihin, jotka vahvistettiin 50 kappaleessa.

(54)

Jotta normaaliarvon ja vientihinnan vertailu olisi tasapuolista, hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erot otettiin asianmukaisesti huomioon tekemällä oikaisuja perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Asianmukaisia oikaisuja tehtiin kaikissa tapauksissa, joissa niitä pidettiin kohtuullisina ja paikkansa pitävinä ja joissa niistä esitettiin todennettu näyttö. Oikaisuja tehtiin erityisesti välillisistä veroista, merirahdista ja vakuutuksesta, rahdista viejämaassa, takuukustannuksista, palkkioista, luottokustannuksista, pankkimaksuista, kaupan portaan eroista ja laadusta (ks. 70 kappale).

6.   Polkumyyntimarginaalit

(55)

Väliaikaiset polkumyyntimarginaalit ilmaistiin prosentteina cif-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana.

a)   Otokseen valitut yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat, joille myönnettiin yksilöllinen kohtelu

(56)

Perusasetuksen 2 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti otokseen valituille yhteistyössä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, joille myönnettiin yksilöllinen kohtelu, vahvistettiin polkumyyntimarginaalit vertaamalla painotettua keskimääräistä normaaliarvoa, joka vahvistettiin tosiasiallisesti unionissa maksetun tai maksettavan hinnan perusteella, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla (ks. 50 ja 51 kappale), ja kunkin yrityksen tarkasteltavana olevan tuotteen painotettua keskimääräistä vientihintaa unioniin (ks. edellä).

(57)

Väliaikaiset polkumyyntimarginaalit ilmaistaan prosentteina cif-hinnoista unionin rajalla tullaamattomana, ja ne ovat seuraavat:

Otokseen valitut yritykset

Väliaikainen polkumyyntimarginaali

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

b)   Kaikki muut yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat

(58)

Polkumyyntimarginaali muille kiinalaisille yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille, joita ei valittu otokseen, laskettiin painotettuna keskiarvona otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien polkumyyntimarginaaleista perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(59)

Näin saatu väliaikainen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina cif-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana on 71,1 prosenttia.

c)   Kaikki muut (yhteistyöstä kieltäytyneet) vientiä harjoittavat tuottajat

(60)

Kun otetaan huomioon, että yhteistyöhön osallistumisen taso tutkimuksessa oli korkea (yhteistyössä toimineiden yritysten osuus Eurostatin kirjaamasta kokonaistuonnista tutkimusajanjaksolla oli noin 64 prosenttia), koko maata koskeva marginaali yhteistyöstä kieltäytyneille yrityksille määritettiin käyttämällä otokseen valituille yrityksille (yritysryhmille) vahvistettua korkeinta marginaalia.

(61)

Näin saatu väliaikainen koko maata koskeva polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina cif-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana on 83,2 prosenttia.

D.   VAHINKO

1.   Unionin tuotanto ja unionin tuotannonala

(62)

Tutkimusajanjaksolla samankaltaista tuotetta valmisti 21 tuottajaa unionissa. Kaikkien 21 tuottajan katsotaan muodostavan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti unionin tuotannonalan, ja sen vuoksi niistä käytetään jäljempänä nimitystä ’unionin tuotannonala’.

(63)

Kuten 7 kappaleessa todettiin, otokseen valittiin kaksi unionin tuottajien ryhmää, jotka muodostuivat viidestä unionin tuottajasta ja joiden osuus oli yli 50 prosenttia samankaltaisen tuotteen unionin kokonaistuotannosta. Muista yhteistyössä toimineista unionin tuottajista se yritys, joka pyysi tuotteen määritelmän supistamista (ks. 16 ja 17 kappale), ei hyväksynyt otoksen valintaa. Tuottaja kritisoi erityisesti sitä, että otokseen sisältyy vain sekä lopputuotteiden markkinoilla että lähtömateriaalimarkkinoilla toimivia yrityksiä ja vain valituksen tehneitä yrityksiä. On syytä muistaa, että kyseinen yritys ostaa lähtömateriaalia sekä Kiinasta että unionin tuotannonalalta. Tuottaja ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan, että tällaiset kahdet eri markkinat ovat olemassa. Lisäksi kyseisen tuottajan osuus oli alle 2 prosenttia unionin kokonaistuotannosta tutkimusajanjaksolla ja kaksi yritysryhmää valittiin objektiivisin perustein (ks. 7 ja 8 kappale).

2.   Unionin kulutus

(64)

Unionin kulutus määritettiin unionin tuotannonalan myyntimäärän perusteella unionin markkinoilla; tiedot saatiin valituksen tekijöitä edustavalta etukomitealta (ks. 2 kappale) sekä unionin markkinoille tuotuja määriä koskevista Eurostatin tiedoista. Eurostatin tietoja oli oikaistava hieman Etelä-Afrikasta ja Japanista tiettyinä kausina tulevan tuonnin osalta, koska tietoihin sisältyi joitakin tietojen virheellisestä raportoinnista johtuvia vääristymiä.

(65)

Unionin kulutus putosi voimakkaasti 35 prosentilla vuoden 2006 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Kulutus kohosi kuitenkin hieman vuosien 2006 ja 2007 välillä, oli huipussaan vuonna 2007 ja sitten laski jatkuvasti vuosittain tutkimusajanjaksoon saakka.

Taulukko 1

Unionin kulutus

 

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Yksikköä (tonnia)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Indeksinä

100

116

101

78

65

(66)

Tarkastelujaksolla markkinoilla oli merkittäviä vaihteluja, jotka johtuivat pääasiassa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien kysynnän valtavista heilahteluista. Vuodelle 2007 sekä vuoden 2008 kolmelle ensimmäiselle neljännekselle olivat ominaista vankasti kukoistavat markkinat. Myöhemmin talouskriisillä oli suurta vaikutusta kysyntään. Vaikutus alkoi näkyä vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, paheni vuonna 2009 ja jatkui vielä vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ja kohdistui näin koko tutkimusajanjaksoon. Tämä kaikki tulee selvästi näkyviin unionin kulutuksen suuntauksessa: kulutus oli huipussaan vuonna 2007, jonka jälkeen se kutistui vuosittain.

3.   Tuonti asianomaisesta maasta

3.1.   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä

(67)

Tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärä Kiinasta unionin markkinoille kasvoi tarkastelujakson aikana. Tuonti Kiinasta kasvoi tarkastelujakson aikana yhteensä 14 prosenttia. Vuosien 2006 ja 2007 välillä tuonti Kiinasta lähes kaksinkertaistui mutta laski vuosittain vuoden 2007 ja tutkimusajanjakson välillä, suureksi osaksi siksi, että kulutus laski (markkinaosuus pysyi vakaana vuoden 2008 ja tutkimusajanjakson välillä; ks. 68 kappale).

Taulukko 2

Tuonti Kiinasta (määrät)

 

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Yksikköä (tonnia)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Indeksinä

100

194

182

123

114

3.2.   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus

(68)

Kiinasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus lähes kaksinkertaistui tarkastelujaksolla: se kasvoi 76 prosenttia (7,9 prosenttiyksikköä). Markkinaosuuden kasvu tapahtui pääasiassa vuosien 2006 ja 2007 välillä ja pysytteli tämän jälkeen korkealla tasolla.

Taulukko 3

Tuonti Kiinasta (markkinaosuus)

 

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Markkinaosuus (%)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Indeksinä

100

167

180

158

176

3.3.   Hinnat

a)   Hintojen kehitys

(69)

Seuraavassa taulukossa esitetään Eurostatin tietojen perusteella Kiinasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin keskimääräinen hinta Euroopan unionin rajalla tullaamattomana. Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat kasvoivat tarkastelujaksolla vuoteen 2008 asti, minkä jälkeen ne laskivat vuoden 2008 ja tutkimusajanjakson välillä.

Taulukko 4

Tuonti Kiinasta (hinnat)

 

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Keskimääräinen hinta (euroa/ tonni)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Indeksinä

100

118

126

100

91

b)   Hintojen alittavuus

(70)

Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ja otokseen valittujen unionin tuottajien myyntihintoja unionissa vertailtiin keskenään tuotelajikohtaisesti. Tätä varten otokseen valittujen unionin tuottajien hintoja etuyhteydettömille asiakkaille vertailtiin otokseen valittujen asianomaisen maan vientiä harjoittavien tuottajien hintoihin. Oikaisuja tehtiin tarvittaessa markkinoilla havaitun tuotteen laadun, kaupan portaan erojen ja tuonnin jälkeisten kustannusten huomioon ottamiseksi.

(71)

Vertailusta kävi ilmi, että Kiinasta peräisin olevia tarkasteltavana olevia tuontituotteita myytiin tutkimusajanjakson aikana unionissa hinnoilla, jotka alittivat unionin tuotannonalan hinnat 21–32 prosentilla (ilmaistuna prosentteina unionin tuotannonalan hinnoista).

4.   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne

4.1.   Alustavat huomiot

(72)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kaikkia sellaisia olennaisia taloudellisia tekijöitä ja indikaattoreita, jotka vaikuttavat unionin tuotannonalan tilanteeseen. Seuraavassa esitettävät tiedot liittyvät myynti- ja markkinaosuustietojen osalta kaikkiin unionin tuottajiin ja muiden indikaattorien osalta otokseen valittuihin unionin tuottajiin. Koska otos koostuu vain kahdesta tuottajien ryhmästä, otokseen valittuihin tuottajiin perustuvat indikaattorit esitetään indeksoituina indikaattoreiden suuntauksen osoittamiseksi, koska jäljempänä olevissa taulukoissa ei luottamuksellisuussyistä voitu esittää aggregoituja tietoja.

4.2.   Tuotanto

(73)

Unionin tuotantomäärät kasvoivat vuosien 2006 ja 2008 välillä mutta putosivat sitten jyrkästi vuoden 2008 ja tutkimusajanjakson välillä. Tuotannon merkittävä lasku aiheutui sekä markkinoiden supistumisesta että polkumyynnillä tulevan tuonnin kasvavasta paineesta.

Taulukko 5

Tuotanto

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Tuotanto (indeksinä)

100

107

121

84

66

4.3.   Tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(74)

Unionin tuotannonalan tuotantokapasiteetti pysyi suhteellisen vakaana tarkastelujakson ajan. Kapasiteetin käyttöaste kuitenkin laski 35 prosentilla vuoden 2006 ja tutkimusajanjakson välillä. Tutkimusajanjaksolla kapasiteetin käyttöaste putosi vähän yli puoleen vuonna 2008 saavutetusta tasosta.

Taulukko 6

Tuotantokapasiteetti

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Kapasiteetti (indeksinä)

100

98

101

102

101

Kapasiteetin käyttöaste (indeksinä)

100

109

120

82

65

4.4.   Varastot

(75)

Jäljempänä olevasta taulukosta näkyy, että loppuvarastot kasvoivat ensin vuoteen 2008 asti, kun unionin tuotanto oli huipussaan, mutta alkoivat sitten pienentyä, kun tuotantotoiminta väheni.

Taulukko 7

Varastot

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Varastot (indeksinä)

100

124

168

138

118

4.5.   Unionin myyntimäärät (unionin koko tuotannonala)

(76)

Kaikkien unionin tuottajien myyntimäärä EU:n markkinoilla väheni kokonaisuudessaan 39 prosenttia, kun taas kiinalainen vienti lisääntyi 14 prosenttia samaan aikaan, kuten 68 kappaleessa todetaan. Unionin tuotannonalan myyntimäärä unionissa kehittyi seuraavasti:

Taulukko 8

Unionin myyntimäärä

Kaikki EU:n tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Unionin myynti (tonnia)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Indeksinä

100

110

96

76

61

4.6.   Markkinaosuus (unionin koko tuotannonala)

(77)

Unionin tuotannonalan markkinaosuus pieneni 3,4 prosenttiyksikköä vuosien 2006 ja 2007 välillä ja pysytteli kohtalaisen vakaana tarkastelujakson loppuajan; vuonna 2009 havaittiin pieni väliaikainen kohoaminen. Unionin tuotannonalan markkinaosuus pieneni yhteensä 3,6 prosenttiyksikköä, ja kuten taulukosta 3 käy ilmi, Kiinasta polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin markkinaosuus melkein kaksinkertaistui tarkastelujaksolla.

Taulukko 9

Unionin markkinaosuus

Kaikki EU:n tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Markkinaosuus (%)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Indeksinä

100

95

95

98

94

4.7.   Myyntihinnat

(78)

Jäljempänä olevasta taulukosta näkyy keskimääräisten myyntihintojen osalta, että vuonna 2007 unionin tuotannonala nosti myyntihintojaan ja sitten asteittain alensi niitä vuosittain tutkimusajanjaksolle asti, jolloin hintatasot olivat alle vuoden 2006 tasojen. Myyntihintojen kehitys ja suuri vaihtelu johtuivat osittain raaka-ainekustannusten suuresta vaihtelusta.

Taulukko 10

Unionin myynti (keskimääräiset hinnat)

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Keskimääräinen hinta tonnia kohti (indeksinä)

100

135

126

100

92

4.8.   Työllisyys

(79)

Työllisyystaso noudatteli pääasiassa tuotantomäärien kehitystä (ks. taulukko 5), mikä osoittaa, että unionin tuotannonala pyrki järkeistämään valmistuskustannuksia tarpeen mukaan. Unionin tuotannonala yritti mukauttaa työvoimaansa heikkeneviin markkinaolosuhteisiin vähentämällä työtunteja pikemminkin kuin vähentämällä työvoiman määrää. Sen vuoksi jäljempänä olevassa taulukossa esitetään työllisyystaso kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE). Unionin tuottajien FTE-työllisyys kohosi 11 prosenttiyksikköä vuosien 2006 ja 2008 välillä, minkä jälkeen se laski 19 prosenttiyksikköä vuodesta 2008 tutkimusajanjaksolle. Kokonaisuudessaan kokoaikaisiksi muutettujen työntekijöiden määrä laski 8 prosenttia tarkastelujaksolla.

Taulukko 11

Työllisyys

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Työntekijät kokoaikaiseksi muutettuna (indeksinä)

100

106

111

95

92

4.9.   Tuottavuus

(80)

Unionin tuotannonalan edellä esitetyistä pyrkimyksistä huolimatta unionin tuottajien tuotos FTE:tä kohti putosi huomattavasti, kokonaisuudessaan 29 prosenttia. Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin vakavat vaikutukset kaudella, jolloin markkinoiden kysyntä romahti, estivät unionin tuotannonalaa pitämästä yllä tuottavuustasoaan.

Taulukko 12

Tuottavuus

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Tuotantomäärä/FTE (indeksinä)

100

102

109

88

71

4.10.   Työvoimakustannukset

(81)

Tarkastelujaksolla unionin tuotannonala pystyi hallitsemaan työvoimakustannuksia. Seuraavasta taulukosta käy ilmi, että keskimääräiset vuotuiset työvoimakustannukset kasvoivat hieman vuosina 2007 ja 2008 mutta laskivat vuonna 2009 ja tutkimusajanjakson aikana. Koko jakson aikana yksikkötyövoimakustannukset laskivat 2 prosenttia. Lasku olisi ollut jyrkempi, jos erorahoja ei olisi otettu huomioon.

Taulukko 13

Työvoimakustannukset

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Vuotuiset työvoimakustannukset/työntekijä (indeksinä)

100

103

109

100

98

4.11.   Kannattavuus ja investointien tuotto

(82)

Unionin tuotannonalan kannattavuus määritettiin ilmaisemalla samankaltaisen tuotteen myynnistä EU:n markkinoilla etuyhteydettömille asiakkaille saatu nettovoitto ennen veroja prosentteina tämän myynnin liikevaihdosta. Unionin tuotannonalan kannattavuus kehittyi seuraavasti tarkastelujaksolla:

Taulukko 14

Kannattavuus ja investointien tuotto

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Nettotuotto (indeksinä)

100

202

89

– 147

– 188

Investointien tuotto (indeksinä)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy, unionin tuotannonalan kannattavuus oli huipussaan vuonna 2007 epätavallisten markkinaedellytysten vuoksi, joista kaikki markkinatoimijat hyötyivät. Keskimääräinen kannattavuus heikkeni merkittävästi vuodesta 2007 lähtien, ja voitot kääntyivät merkittäviksi tappioiksi vuonna 2009 ja tutkimusajanjaksolla.

(84)

Investointien tuotto (ilmaistuna voittoprosenttina investointien nettokirjanpitoarvosta) näyttää noudattaneen kannattavuuden kehitystä.

4.12.   Kassavirta ja pääoman saanti

(85)

Toiminnan nettokassavirta kehittyi seuraavasti (koska summa oli negatiivinen vuonna 2006, tässä taulukossa pidettiin vuotta 2007 poikkeuksellisesti viitevuotena kassavirran kehityksen kuvaamisessa):

Taulukko 15

Kassavirta

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Kassavirta (indeksinä)

negatiivinen

100

685

175

53

(86)

Edellä olevasta taulukosta käy ilmi, että unionin tuotannonalan kassavirta oli huipussaan vuonna 2008, minkä jälkeen se laski tarkastelujakson loppuun asti ja oli melko alhaisella tasolla tutkimusajanjaksolla.

4.13.   Investoinnit

(87)

Otokseen valittujen unionin tuottajien investoinnit kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 16

Investoinnit

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Nettoinvestoinnit (indeksinä)

100

192

406

286

183

(88)

Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy, unionin tuottajat päättivät tehdä edelleen investointeja huolimatta heikosta taloudellisesta tilanteestaan vuonna 2009 ja tutkimusajanjaksolla. Tähän on syynä se, että i) tämän tyyppinen tuotannonala edellyttää normaalisti monivuotisia investointeja, jotka on tehtävä markkinatilanteesta riippumatta, ja ii) tiheät koneiden päivitykset ovat alalla edellytys, jotta voidaan tuottaa suuria määriä korkealaatuisia tuotteita (kun pyritään säilyttämään kilpailukyky muihin valmistajiin nähden).

4.14.   Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin suuruus

(89)

Kiinasta tulevan tuonnin polkumyyntimarginaalit ovat erittäin korkeat kuten johdanto-osan 57 kappaleessa todettiin. Kun otetaan huomioon polkumyyntituonnin määrä, markkinaosuus ja hinnat, polkumyyntimarginaalien vaikutusta voidaan pitää merkittävänä.

5.   Vahinkoa koskevat päätelmät

(90)

Vahinkoindikaattorit kehittyivät negatiivisesti tarkastelujaksolla. Tämä oli erityisen merkittävää kannattavuutta, tuotantomäärää, kapasiteetin käyttöastetta, myyntimäärää ja markkinaosuutta koskevien indikaattoreiden osalta, jotka kaikki osoittivat selvästi heikkenevää suuntausta.

(91)

Samaan aikaan Kiinasta tuotujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien hinnat alittivat unionin tuotannonalan hinnat jopa 32 prosentilla tutkimusajanjaksolla (ks. 71 kappale).

(92)

Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että unionin tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

E.   SYY-YHTEYS

1.   Johdanto

(93)

Komissio tutki perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, oliko polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheuttanut unionin tuotannonalalle vahinkoa siinä määrin, että sitä voidaan pitää merkittävänä. Muita polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ohella tiedossa olevia tekijöitä, jotka olisivat samaan aikaan voineet aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle, tutkittiin sen varmistamiseksi, ettei niiden mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa pidettäisi polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheuttamana.

2.   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus

(94)

Vuoden 2006 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tarkasteltavana olevan tuotteen polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä kasvoi 14 prosenttia markkinoilla, jotka supistuivat 35 prosentilla, mikä johti markkinaosuuden kasvuun 76 prosentilla eli 10,5 prosentista 18,4 prosenttiin unionin markkinoista.

(95)

Kiinasta polkumyynnillä tulevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kasvu tarkastelujaksolla tapahtui samaan aikaan unionin tuotannonalan useimpien vahinkoindikaattoreiden laskusuuntauksen kanssa. Unionin tuotannonala menetti markkinaosuudestaan 3,6 prosenttiyksikköä ja sen myyntihinnat laskivat 8 prosenttia alhaiseen hintaan myydyn polkumyyntituonnin unionin markkinoilla aiheuttaman hintapaineen johdosta. Merkittävä hinnan alittavuus esti unionin tuotannonalaa siirtämästä lisääntyneitä tuotantokustannuksia myyntihintoihin riittävällä tavalla, mikä johti negatiiviseen kannattavuuteen tutkimusajanjaksolla.

(96)

Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että Kiinasta alhaiseen hintaan tuleva polkumyyntituonti, joka suuntautui unionin markkinoille suurina ja jatkuvasti kasvavina määrinä ja joka alitti merkittävästi unionin tuotannonalan hinnat koko tarkastelujaksolla, aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle.

3.   Muiden tekijöiden vaikutus

3.1.   Tuonti muista kolmansista maista

(97)

Tarkastelujaksolla muista kolmansista maista peräisin olevaa tuontia oli vähän. Muista maista kuin Kiinasta tulevan tuonnin koko markkinaosuus laski 4,3 prosenttiyksiköllä eli 26,8 prosentista 22,5 prosenttiin.

(98)

Seuraavaksi suurimmat tuontilähteet tutkimusajanjaksolla olivat Japani ja Ukraina. Niiden molempien markkinaosuus oli 5,2 prosenttia. Intian markkinaosuus oli 3,0 prosenttia ja Yhdysvalloista tulevan tuonnin markkinaosuus 2,7 prosenttia tutkimusajanjaksolla. Seuraavasta taulukosta näkyy neljän Kiinan jälkeen suurimman tuojamaan tuontimäärien, hintojen ja markkinaosuuksien sekä kaikkien muiden kolmansien maiden tuonnin kehitys (kaikki tiedot on saatu Eurostatista). Kuten jo 64 kappaleessa mainittiin, Japanista tulevaa tuontia koskevat Eurostatin tiedot edellyttivät pieniä mukautuksia, jotta voitiin sulkea pois virheellisestä raportoinnista johtuvat vääristymät.

Taulukko 17

Tuonti muista maista

Maa

 

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Japani

Määrä (tonnia)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Markkinaosuus (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Keskimääräinen hinta (euroa)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ukraina

Määrä (tonnia)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Markkinaosuus (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Keskimääräinen hinta (euroa)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

Intia

Määrä (tonnia)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Markkinaosuus (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Keskimääräinen hinta (euroa)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

Yhdysvallat

Määrä (tonnia)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Markkinaosuus (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Keskimääräinen hinta (euroa)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Muut maat

Määrä (tonnia)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Markkinaosuus (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Keskimääräinen hinta (euroa)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

Kaikki kolmannet maat yhteensä Kiinaa lukuun ottamatta

Määrä (tonnia)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Markkinaosuus (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Keskimääräinen hinta (euroa)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy, Japanin markkinaosuus kasvoi tarkastelujaksolla hieman, 0,8 prosenttiyksiköllä eli 4,4 prosentista 5,2 prosenttiin. Japanista tulevan tuonnin hinnat vaikuttavat kuitenkin olevan enemmän verrattavissa unionin hintoihin kuin Kiinasta tulevan tuonnin hintoihin. Mikä tärkeintä, tutkimusajanjaksolla Japanista tulevan tuonnin hinnat olivat merkittävästi korkeammat kuin unionin tuotannonalan hinnat.

(100)

Tuonti Yhdysvalloista tapahtui huomattavasti unionin tuotannonalan hintoja korkeammilla hinnoilla tarkastelujaksolla (vuotta 2007 lukuun ottamatta). Ukrainasta ja Intiasta tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat olivat yleisesti alemmat kuin unionin hinnat, mutta molemmilla oli suhteellisen vakaa markkinaosuus unionin markkinoilla: Ukrainan markkinaosuus pieneni 5,9 prosentista 5,2 prosenttiin ja Intian kasvoi 2,8 prosentista 3,0 prosenttiin tarkastelujaksolla.

(101)

Päätelmänä voidaan todeta, että kaikista kolmansista maista Kiinaa lukuun ottamatta tulevan tuonnin markkinaosuus laski 4,3 prosenttiyksikköä (26,8 %:sta 22,5 %:iin) tarkastelujaksolla. Kaikista muista kolmansista maista kuin Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat kohosivat 34 prosenttia tarkastelujaksolla (5 586 eurosta/tonni 7 484 euroon/tonni); tässä on selvä ero Kiinan jo valmiiksi alhaisiin hintoihin, jotka laskivat 9 prosenttia, ja unionin keskimääräisiin hintoihin, jotka laskivat 8 prosenttia.

(102)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että tuonti muista kolmansista maista kuin Kiinasta ei ole vaikuttanut unionin tuotannonalalle tutkimusajanjaksolla aiheutuneeseen vahinkoon.

3.2.   Markkinavaihteluiden ja talouskriisin vaikutukset

(103)

Vuodelle 2007 ja vuoden 2008 kolmelle ensimmäiselle neljännekselle oli ominaista ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien vankasti kukoistavat markkinat, mutta talouskriisillä oli myös tähän sektoriin suuri vaikutus. Talouden taantuma alkoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, jatkui läpi vuoden 2009 ja vaikutti vielä vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskollakin eli koko tutkimusajanjakson ajan. Tämä kaikki tulee selvästi näkyviin unioni kulutuksen suuntauksessa: kulutus oli huipussaan vuonna 2007, jonka jälkeen se kutistui vuosittain (ks. taulukko 1).

(104)

Edellä esitetyllä talouden taantumasta johtuvalla kulutuksen laskulla oli eittämättä vaikutusta myös unionin tuotannonalan tilanteeseen. On kuitenkin huomattava, että tätä negatiivista vaikutusta pahensi vakavasti Kiinasta polkumyynnillä tuleva tuonti, joka alitti merkittävästi unionin tuotannonalan hinnat. Vaikka talouden taantumaa voidaankin pitää tutkimusajanjaksolla vahinkoon vaikuttaneena tekijänä, se ei kuitenkaan voi millään tavoin vähentää niitä vahingollisia vaikutuksia, joita Kiinasta unionin markkinoille halvoin hinnoin tulevalla polkumyyntituonnilla oli. Jos tällaista vilpillistä kilpailua ei olisi tullut Kiinasta ja sen aiheuttamaa määrä- ja hintapainetta ei olisi kohdistunut unionin tuottajiin, niillä olisi ollut mahdollisuus pitää myyntihinnat ja kannattavuus suhteellisen hyväksyttävällä tasolla jopa tilanteessa, jossa kysyntä väheni.

(105)

Kiinasta polkumyynnillä tulevaa tuontia, jonka hinnat alittivat merkittävästi unionin myyntihinnat tutkimusajanjaksolla, voidaan itse asiassa pitää vieläkin vahingollisempana talouskriisin aikana, kun myyntimääriin ja -hintoihin joka tapauksessa kohdistuu painetta alhaisen kulutuksen vuoksi.

(106)

Edellä mainitut olosuhteet huomioon ottaen ei voida katsoa, että taloudellinen taantuma olisi tekijä, joka poistaisi syy-yhteyden unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon ja Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin väliltä.

3.3.   Unionin tuotannonalan vientitulos

(107)

Jos tarkastellaan unionin tuotannonalan vientimyynnin kehitystä, vienti laski vähemmän kuin kotimarkkinamyynti riippumatta siitä, otetaanko huomioon kaikki unionin tuottajat vaiko vain otokseen valitut tuottajat. Unionin tuotannonalan vientimyynnin määrien kehityksestä voidaan esittää seuraava suuntaus tarkastelujaksolla:

Taulukko 18

Unionin tuotannonala – vientimyynti (tonnia) etuyhteydettömille asiakkaille

Kaikki EU:n tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Indeksinä

100

99

108

88

64

(108)

On huomattava, että unionin tuotannonalan vientimyynti supistui hitaammin kuin sen myynti unionin markkinoilla. Tämä saattaa osoittaa sitä, että Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin paine on erityisen voimakasta unionin markkinoilla. Kun otetaan huomioon tämä samoin kuin unionin tuotannonalan viennin merkittävä osuus kokonaismyynnistä (jatkuvasti 39–45 % tarkastelujaksolla), voidaan varmuudella sanoa, että kyse ei ole unionin tuottajien kilpailukyvyn puutteesta.

3.4.   Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin kilpailukyky ja unionin tuotannonalan tuotantokustannukset

(109)

Metalliseosten hintojen suuri heilahtelu sekä yleinen kehitys markkinoiden kysynnässä saivat aikaan suuria vaihteluita tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksen tärkeimmän raaka-aineen kustannuksissa. Unionin tuotannonalan keskimääräiset yksikkötuotantokustannukset kehittyivät seuraavasti tarkastelujaksolla:

Taulukko 19

Unionin tuotannonala – tuotantokustannukset (euroa/tonni)

Otokseen valitut tuottajat

2006

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Indeksinä

100

120

119

124

118

(110)

Kuten jo 78 kappaleessa todettiin, tärkeimpien raaka-aineiden markkinat Kiinassa ovat erittäin vääristyneet. Vääristymisen vuoksi kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla vaikuttaa olevan mahdollisuus harjoittaa tarkasteltavana olevan tuotteen vientimyyntiä unionin markkinoille hinnoilla, jotka todennäköisesti eivät riipu niin paljon raaka-aineiden hinnoista, minkä tuloksena hinnat alittavat unionin markkinoiden hinnat. Toisin sanoen Kiinan raaka-ainemarkkinoiden vääristymien vuoksi ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien valmistajilla Kiinassa on kohtuutonta kilpailuetua unionin tuotannonalaan verrattuna. Nämä vääristymät ovat vaikuttaneet siihen, että kiinalaiset tuottajat ovat pystyneet pitämään Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin hintatason alhaisena.

4.   Syy-yhteyttä koskevat päätelmät

(111)

Edellä esitetyn analyysin perusteella voidaan päätellä, että tuonti Kiinasta on kasvanut määrällisesti ja saanut huomattavan markkinaosuuden tarkastelujaksolla. Lisäksi nämä lisämäärät, jotka ovat tulleet unionin markkinoille polkumyyntihinnoilla, alittavat merkittävästi unionin tuotannonalan hinnat. Unionin tuotannonala oli tietyn ajanjakson ajan pystynyt kompensoimaan kyseisen paineen aiheuttamat kielteiset vaikutukset poikkeuksellisen suotuisten markkinaedellytysten ansiosta vuosina 2007 ja 2008, mutta tämä ei ollut enää mahdollista talouskriisin vähennettyä huomattavasti kysyntää.

(112)

Myös muita tekijöitä, jotka olisivat voineet aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle, on tarkasteltu. Tältä osin todettiin, että kolmansista maista tuleva tuonti, talouskriisin vaikutus, unionin tuotannonalan vientitulos ja muut tekijät, mukaan luettuina Kiinan raaka-ainemarkkinoiden vääristymiin liittyvät tekijät, eivät vaikuta olevan sellaisia, että ne poistaisivat polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon välisen syy-yhteyden.

(113)

Edellä esitetyn analyysin perusteella, jossa asianmukaisesti erotettiin kaikkien tiedossa olevien tekijöiden vaikutukset unionin tuotannonalan tilanteeseen polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vahingollisista vaikutuksista, päätellään alustavasti, että Kiinasta tuleva tuonti on aiheuttanut unionin tuotannonalalle perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

F.   UNIONIN ETU

(114)

Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti komissio tutki, olisiko polkumyyntiä, vahinkoa ja syy-yhteyttä koskevista päätelmistä huolimatta olemassa syitä, joiden perusteella komissio voisi selvästi päätellä, että toimenpiteiden käyttöönotto ei tässä tapauksessa olisi unionin edun mukaista. Tätä tarkoitusta varten komissio tarkasteli perusasetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisten toimenpiteiden todennäköistä vaikutusta kaikkiin osapuoliin, ja myös todennäköisiä seurauksia, jos toimenpiteisiin ei ryhdyttäisi.

(115)

Komissio lähetti kyselylomakkeen riippumattomille tuojille ja käyttäjille. Kaksi tuojaa ja yksi käyttäjä vastasivat kyselylomakkeeseen määräajassa.

1.   Unionin tuotannonalan etu

(116)

Yksi unionin tuottaja vastusti polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottoa, koska yritys hankkii muokkaamattomia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ainesputkia osittain Kiinasta jalostaakseen ne valmiiksi putkiksi. Tuottajan osuus unionin kokonaistuotannosta on kuitenkin alle 2 prosenttia.

(117)

On muistettava, että vahinkoindikaattorit osoittivat yleisesti ottaen negatiivista suuntausta ja että erityisesti tuotantoon, myyntimäärään, markkinaosuuteen ja unionin tuotannonalan taloudelliseen tulokseen liittyvät vahinkoindikaattorit, kuten kannattavuus ja investointien tuotto, olivat erityisen negatiivisia.

(118)

Jos toimenpiteet otetaan käyttöön, on odotettavissa, että hintojen lasku ja markkinaosuuden menetys lievenevät ja unionin tuotannonalan myyntihinnat alkavat jälleen nousta, minkä seurauksena unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne paranee huomattavasti.

(119)

Toisaalta jos polkumyyntitoimenpiteitä ei oteta käyttöön, on todennäköistä, että unionin tuotannonalan markkinatilanteen ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen jatkuu. Tällöin unionin tuotannonala menettäisi vielä lisää markkinaosuuttaan, koska se ei voi seurata Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin asettamia markkinahintoja. Todennäköisiä vaikutuksia olisivat tuotannon supistaminen edelleen ja tuotantolaitosten sulkeminen unionissa, minkä johtaisi merkittäviin työpaikkojen menetyksiin.

(120)

Kaikki edellä esitetyt tekijät huomioon ottaen päätellään alustavasti, että polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto olisi unionin tuotannonalan edun mukaista.

2.   Unionin etuyhteydettömien tuojien etu

(121)

Kuten edellä on todettu, otantaa ei sovellettu etuyhteydettömiin tuojiin, koska vain kaksi etuyhteydetöntä tuojaa toimi täydessä yhteistyössä tässä tutkimuksessa toimittamalla kyselylomakevastaukset. Vain pieni osa näiden tuojien liikevaihdosta liittyi Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen jälleenmyyntiin.

(122)

Kyseisen kahden tuojan ilmoittama tuonti edusti kuitenkin suhteellisen pientä osaa kaikesta Kiinasta peräisin olleesta tuonnista tutkimusajanjakson aikana (huomattavasti alle 10 prosenttia). Kun otetaan huomioon korkeat marginaalit, jotka tuojat saivat tarkasteltavana olevan tuotteen jälleenmyynnistä tutkimusajanjaksolla, voidaan olettaa, että polkumyyntitullien käyttöönotto voisi johtaa alempiin voittotasoihin. Kumpikaan tuojista ei kuitenkaan esittänyt väitteitä, joiden mukaan polkumyyntitullien käyttöönotto olisi vastoin niiden etua. Koska ne molemmat lisäksi jälleenmyyvät muualta kuin Kiinasta (myös unionista) peräisin olevia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia, ne saattavat yhtä hyvin päättää ryhtyä hankkimaan muilta kuin kiinalailta toimittajilta, joihin tullit eivät vaikuta.

(123)

Muut tuojat eivät toimittaneet kyselylomakevastauksia eivätkä esittäneet perusteltuja huomautuksia. Tämän perusteella päätellään alustavasti, että väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönotolla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unionin tuojien etuun.

3.   Käyttäjien etu

(124)

Tämän menettelyn kohteena olevia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saumattomia putkia käytetään monissa sovelluksissa (ks. 17 kappale). Tästä huolimatta yhteistyössä toimi vain yksi käyttäjä, joka käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia rivoitettujen jäähdyttimien ja ilmajäähdytteisten lauhduttimien valmistukseen ja jonka osuus Kiinasta tulevasta kokonaistuonnista oli alle 1 prosentti tutkimusajanjaksolla. Alustavasti voidaan kuitenkin päätellä, että käyttäjien erittäin vähäinen yhteistyössä toimiminen vaikuttaa osoittavan, että yleisesti ottaen vaikutus käyttäjäteollisuuden kannattavuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen on melko vähäinen.

(125)

Tämän yhden käyttäjän kyselylomakevastausten perusteella vaikuttaa siltä, että polkumyyntitoimenpiteet eivät vaikuta vakavasti yritykseen, eikä edes sen siihen osaan, joka käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia. Kun verrataan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin arvoa tuotuja tuotteita käyttävän yrityksen osan liikevaihtoon, vaikutusta voidaan pitää merkityksettömänä.

(126)

Tämän käyttäjän tietojen perusteella ei voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että polkumyyntitoimenpiteillä voisi olla kielteistä vaikutusta tiettyihin käyttäjäyrityksiin, jotka käyttävät suurempia määriä Kiinasta tuotuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia.

(127)

Ainoan yhteistyössä toimineen käyttäjän toimittamien tietojen perusteella on mahdotonta arvioida unionin koko käyttäjäteollisuuden kokonaistyöllisyyttä, kun otetaan huomioon yrityksen vähäinen edustavuus ja sovellusten laaja valikoima.

(128)

On myös huomattava, että toimenpiteiden taso ei todennäköisesti estä Kiinasta unionin markkinoille tulevan tuonnin jatkumista, joskin korkeammilla hinnoilla, jotka eivät aiheuta vahinkoa. Unionin tuotannonalan käyttämätön tuotantokapasiteetti sekä vaihtoehtoiset tuontimahdollisuudet useista muista kolmansista maista osoittavat lisäksi, että ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien toimitusvarmuus unionin markkinoilla ei vaarannu.

(129)

Unionin tuotannonalan hiljattaisista vaikeuksista huolimatta se on edelleen suurin toimittaja unionin käyttäjäteollisuudelle. Jos unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne heikkenee, ilman toimenpiteiden käyttöönottoa unionin tuotannonalan olemassaoloa vaarantuu, mikä aiheuttaisi toimitusriskejä myös unionissa toimiville käyttäjille.

(130)

Kun tarkastellaan polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksia kaiken kaikkiaan, positiiviset vaikutukset unionin tuotannonalaan vaikuttavat selvästi voittavan mahdolliset negatiiviset vaikutukset muihin asianomaisiin osapuoliin. Sen vuoksi päätellään alustavasti, että polkumyyntitullit eivät ole unionin edun vastaisia.

4.   Unionin etua koskevat päätelmät

(131)

Voidaan siis päätellä, että toimenpiteiden käyttöönotto Kiinasta polkumyynnillä tulevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa antaisi unionin tuotannonalalle mahdollisuuden parantaa tilannettaan lisäämällä myyntimääriään, korottamalla myyntihintojaan ja nostamalla markkinaosuuttaan. Vaikka joitakin kielteisiä vaikutuksia ilmenisikin, kuten kustannusten kohoaminen tiettyjen käyttäjien osalta, ne eivät todennäköisesti ole yhtä merkittäviä kuin tuottajille ja niiden toimittajille odotettavissa olevat edut.

(132)

Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että ei ole olemassa pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa.

G.   VÄLIAIKAISET POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(133)

Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevat päätelmät huomioon ottaen olisi otettava käyttöön väliaikaiset toimenpiteet Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa, jotta polkumyynnillä tapahtuva tuonti ei pääsisi aiheuttamaan lisävahinkoa unionin tuotannonalalle.

1.   Vahingon korjaava taso

(134)

Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevien väliaikaisten toimenpiteiden tason olisi oltava riittävä poistamaan polkumyynti ylittämättä polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista unionin tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa. Vahingollisen polkumyynnin vaikutukset poistavan tullin määrää laskettaessa katsotaan, että toimenpiteillä pitäisi taata unionin tuotannonalalle mahdollisuus kattaa tuotantokustannuksensa ja saada kaiken kaikkiaan sellainen ennen veroja laskettu myyntivoitto, jonka se voisi kohtuudella saada tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa eli polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin puuttuessa.

(135)

Unionin tuotannonala väitti, että vahingon korjaavan tason määrittämisessä olisi käytettävä 12 prosentin voittotavoitetta. Tähänastinen näyttö ei kuitenkaan ole osoittanut, että tällainen voitto voitaisiin saavuttaa tavanomaisessa markkinatilanteessa. Unionin tuotannonala ei saavuttanut näin suurta voittoa edes poikkeuksellisena vuonna 2007. Tutkimuksessa kerättyjen tietojen perusteella katsotaan alustavasti, että 5 prosentin voitto on asianmukainen vahingon korjaavan tason määrittämiseksi.

(136)

Tämän perusteella unionin tuotannonalalle laskettiin samankaltaisen tuotteen vahinkoa aiheuttamaton hinta. Vahinkoa aiheuttamaton hinta määritettiin vähentämällä tosiasiallinen voittomarginaali noudettuna lähettäjältä -hinnasta ja lisäämällä edellä mainittu tavoitevoittomarginaali näin laskettuun kannattavuusrajaa vastaavaan hintaan.

(137)

Seuraavat vahingon korjaavat tasot on vahvistettu alustavasti:

Yritys/yritykset

Vahingon korjaava taso

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Liitteessä I luetellut yritykset

56,6 %

Kaikki muut yritykset

71,5 %

2.   Väliaikaiset toimenpiteet

(138)

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskeva väliaikainen polkumyyntitulli olisi otettava käyttöön alimman polkumyyntimarginaalin ja vahingon korjaavan tason suuruisena alhaisimman tullin säännön mukaisesti; alhaisin tulli on kaikissa tapauksissa vahinkomarginaali.

(139)

Kun otetaan huomioon kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien korkea yhteistyötaso, kaikkia muita yrityksiä koskeva tulli on asetettu sen otokseen valitun yhteistyössä toimineen yrityksen tasolle, jolla oli korkein tulli. Liitteessä lueteltujen yhteistyössä toimineiden mutta otoksen ulkopuolisten yritysten väliaikainen tulli on asetettu otokseen valittujen yritysten painotetun keskimääräisen tullin tasolle. Edellä esitetyn perusteella ehdotetut tullit ovat seuraavat:

Yritys/yritykset

Väliaikainen tulli

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Liitteessä I luetellut yritykset

56,6 %

Kaikki muut yritykset

71,5 %

(140)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Tästä syystä ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevia, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavia tulleja) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeussubjektien tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(141)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava viipymättä komissiolle (8), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa tämän mukaisesti saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(142)

Polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikkia muita yrityksiä koskevaa tullia olisi sovellettava sekä yhteistyöstä kieltäytyneisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin että niihin tuottajiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä unioniin tutkimusajanjakson aikana.

H.   LOPPUSÄÄNNÖKSET

(143)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava määräaika, jonka kuluessa ne asianomaiset osapuolet, jotka ilmoittautuivat menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa, voivat esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi. Lisäksi olisi huomattava, että kaikki tätä asetusta varten tehdyt tullien käyttöönottoa koskevat päätelmät ovat väliaikaisia ja niitä voidaan joutua harkitsemaan uudelleen mahdollisista lopullisista toimenpiteistä päätettäessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli tuotaessa Kiinasta peräisin olevia tällä hetkellä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 luokiteltavia tiettyjä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saumattomia putkia, muita kuin niitä, joissa on liitos- ja muita osia, jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa.

2.   Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten valmistamien 1 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta seuraava:

Yritys/yritykset

Väliaikainen tulli

Taric-lisäkoodi

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Liitteessä I luetellut yritykset

56,6 %

B121

Kaikki muut yritykset

71,5 %

B999

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

4.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.

5.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tullimääräyksiä.

2 artikla

Asianomaiset osapuolet voivat yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta pyytää, että niille ilmoitetaan yksityiskohdat niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella tämä asetus annettiin, ja ne voivat saman ajan kuluessa esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla komission kuulemiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 20 artiklan soveltamista.

Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EY) N:o 1225/2009 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittää huomautuksiaan tämän asetuksen soveltamisesta yhden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklaa sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL C 265, 30.9.2010, s. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures, OECD:n raportti, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, s. 14; China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal, 2008, Speciality Steel Industry of North America -järjestön raportti, saatavilla osoitteessa http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf; Chinese government subsidies to the stainless steel industry, 2007, Speciality steel industry of North America -järjestön raportti, saatavilla osoitteessa http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf; ks. myös The Reform Myth, How China is using state power to create the world's dominant steel industry, The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010; http://www.ustr.gov/webfm_send/2694.

(4)  Edellä esitetyt Speciality Steel Industry of North American raportit, joissa viitataan teollisuuden rakennemuutosta koskevaan kymmenenteen viisivuotissuunnitelmaan.

(5)  The third WTO Review of China’s trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system, WT/TPR/S/230, saatavilla osoitteessa http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm; sekä The second WTO Review of China’s trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system, WT/TPR/S/199, saatavilla osoitteessa http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm.

(6)  Ks. erityisesti WT/TPR/S/230, s. 44.

(7)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(8)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H

Office Nerv 105

B-1049 Brussels


LIITE I

(1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

(2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

(3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

(4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

(5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

(6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

(7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Beijing,

(8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

(9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

(10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co.Ltd., Shanghai,

(12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Shanghai,

(14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Shanghai,

(15)

Wen zZhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

(16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

(17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

(18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

(19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

(20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

(21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

(22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing City,

(23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

(25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

(26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

(28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

(29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


LIITE II

Edellä olevan 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1)

Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2)

Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket, [määrä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite] [Taric-lisäkoodi] [maan nimi], ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 628/2011,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

48,7

TR

40,0

ZZ

33,7

0707 00 05

TR

116,6

ZZ

116,6

0709 90 70

EC

28,8

TR

113,1

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

59,8

BR

40,6

TR

68,6

UY

70,8

ZA

107,6

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

133,5

BR

77,6

CA

105,9

CL

96,2

CN

76,7

NZ

114,3

US

168,4

UY

64,1

ZA

94,8

ZZ

103,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

293,0

XS

152,4

ZZ

178,4

0809 20 95

TR

337,3

ZZ

337,3

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 629/2011,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 625/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 168, 28.6.2011, s. 5.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 29 päivästä kesäkuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

49,75

0,00

1701 11 90 (1)

49,75

0,00

1701 12 10 (1)

49,75

0,00

1701 12 90 (1)

49,75

0,00

1701 91 00 (2)

51,93

1,89

1701 99 10 (2)

51,93

0,00

1701 99 90 (2)

51,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/380/YUTP,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakia varten, EUJUST LEX-IRAQ, annetun päätöksen 2010/330/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä kesäkuuta 2010 päätöksen 2010/330/YUTP (1), jolla Euroopan unionin yhdennettyä oikeusvaltio-operaatiota Irakia varten, EUJUST LEX – IRAQ, jäljempänä ’operaatio’, voimassaoloa jatkettiin 24 kuukaudella 30 päivään kesäkuuta 2012. Neuvoston on määrä päättää rahoitusohjeesta 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliseksi ajaksi.

(2)

Operaation tehtävä toteutetaan olosuhteissa, jotka voivat huonontua ja saattaisivat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määriteltyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

(3)

Päätös 2010/330/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/330/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Koulutustoimet järjestetään Irakissa ja asianomaisella alueella sekä unionissa. EUJUST LEX IRAQ -operaatiolla on toimistot Brysselissä ja Bagdadissa, mukaan lukien aluetoimisto Basrassa, millä valmistellaan mahdollisen toimiston avaamista edellyttäen, että asiasta hyväksytään asianmukainen päätös. EUJUST LEX IRAQ -operaatiolla on toimisto myös Erbilissä (Kurdistanin alueella).”

2.

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisenä aikana on 27 250 000 euroa.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FAZEKAS S.


(1)  EUVL L 149, 15.6.2010, s. 12.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi voiteluaineille

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4447)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/381/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille, joilla on elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksessä 2005/360/EY (2) on vahvistettu voiteluaineisiin sovellettavat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2011.

(4)

Arviointiperusteita on tarkasteltu uudelleen teknologian kehitys huomioon ottaen. Uusien arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen antamispäivästä.

(5)

Päätös 2005/360/EY olisi selvyyden vuoksi korvattava.

(6)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty voiteluaineita koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2005/360/EY esitetyillä arviointiperusteilla, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Tuottajien olisi sallittava toimittaa hakemuksia, jotka on laadittu päätöksessä 2005/360/EY tai tässä päätöksessä vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla, päätöksen 2005/360/EY voimassaolon päättymiseen saakka.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”voiteluaineet” kuuluvat seuraavat luokat:

Luokka 1

:

hydraulinesteet ja traktoreiden vaihteistoöljyt

Luokka 2

:

voitelurasvat ja akselihylsyrasvat

Luokka 3

:

teräketjuöljyt, betoniteollisuuden muottiöljyt, teräsköysien voiteluaineet, akselihylsyöljyt ja muut käytössä kokonaan ympäristöön joutuvat voiteluaineet

Luokka 4

:

kaksitahtiöljyt

Luokka 5

:

teollisuuden ja merenkulun vaihteistoöljyt.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

‘voiteluaineella’ perusöljyistä ja lisäaineista koostuvaa valmistetta;

2)

‘perusöljyllä’ voitelevaa öljyä, jonka viskositeettia, käyttöikää, voitelevuus- ja kulumisenesto-ominaisuuksia tai kiinteiden epäpuhtauksien muodostumisen estämiseen liittyviä ominaisuuksia ei ole parannettu lisäaineilla;

3)

‘aineella’ alkuaineita ja niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai tuotantomenetelmin valmistettuina, mukaan lukien tuotteen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja käytetyssä menetelmässä muodostuvat epäpuhtaudet, ei kuitenkaan liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta;

4)

‘sakeuttamisaineella’ yhtä tai useampaa perusöljyn sisältämää viskositeetti-indeksin parantajaa, jota käytetään parantamaan voiteluöljyn tai -rasvan viskositeettiominaisuuksia;

5)

‘keskeisellä ainesosalla’ ainetta, jota on voiteluaineessa yli viisi painoprosenttia;

6)

‘lisäaineella’ ainetta tai seosta, jonka keskeisenä tarkoituksena on parantaa voiteluaineen viskositeettia, käyttöikää, voitelevuus- ja kulumisenesto-ominaisuuksia tai kiinteiden epäpuhtauksien muodostumisen estämiseen liittyviä ominaisuuksia;

7)

‘voitelurasvalla’ jähmeää tai puolijähmeää seosta, joka koostuu nestemäisestä voiteluaineesta sekä sakeuttamisaineesta ja mahdollisista muista aineosista, jotka antavat voiteluaineelle erityisominaisuuksia.

3 artikla

Voidakseen saada asetuksessa (EY) N:o 66/2010 tarkoitetun EU-ympäristömerkin tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”voiteluaineet” ja oltava tämän päätöksen liitteessä esitettyjen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen.

4 artikla

Tuoteryhmään ”voiteluaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekopäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”voiteluaineet” annetaan tunnusnumero ”027”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2005/360/EY.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, tuoteryhmään ”voiteluaineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen antamispäivää, arvioidaan päätöksessä 2005/360/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

2.   Tuoteryhmään ”voiteluaineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu tämän päätöksen antamispäivän jälkeen mutta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011, voivat perustua joko päätöksessä 2005/360/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Kyseiset hakemukset arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   Jos ympäristömerkki on myönnetty sellaisen hakemuksen perusteella, joka on arvioitu päätöksessä 2005/360/EY vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti, ympäristömerkkiä saa käyttää 12 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymispäivästä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 118, 5.5.2005, s. 26.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Näiden perusteiden avulla pyritään edistämään sellaisten tuotteiden käyttöä, joilla on vähemmän vaikutuksia vesistöön ja maaperään ja jotka sisältävät suuren osuuden biopohjaisia materiaaleja.

ARVIOINTIPERUSTEET

1.

Aineet tai seokset, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

2.

Tiettyjen aineiden poissulkeminen

3.

Myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat lisävaatimukset

4.

Biohajoavuus ja biokertyvyys

5.

Uusiutuvat raaka-aineet

6.

Teknisen suorituskyvyn vähimmäistaso

7.

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

a)   Vaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän toimivaltaiselle elimelle vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. aina tarpeen mukaan.

Lisäaineen, sakeuttamisaineen tai perusöljyn tavarantoimittajat voivat antaa asiaankuuluvat tiedot suoraan toimivaltaiselle elimelle.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kussakin arviointiperusteessa ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Voiteluainetuotteen ainesosien yleinen arviointijärjestelmä esitetään taulukossa 1.

b)   Mittaustarkkuudet

Kaikki ainesosat, joita on tuotteessa yli 0,010 painoprosenttia ja jotka on tarkoituksellisesti lisätty tuotteeseen ja/tai muodostettu tarkoituksellisesti käytetyssä voiteluaineessa tapahtuvalla kemiallisella reaktiolla, on ilmoitettava selkeästi siten, että ilmoitetaan niiden nimi ja massakonsentraatio tuotteessa sekä tarvittaessa niiden CAS- ja EC-rekisterinumero.

Arviointiperusteita sovelletaan seuraavasti:

arviointiperusteita 1a, 6 ja 7 sovelletaan käytettyyn voiteluaineeseen,

arviointiperusteita 1b ja 2 sovelletaan kuhunkin ilmoitettuun tarkoituksellisesti lisättyyn tai muodostettuun aineeseen, jota on tuotteessa yli 0,010 painoprosenttia,

arviointiperusteita 3, 4 ja 5 sovelletaan kuhunkin ilmoitettuun tarkoituksellisesti lisättyyn tai muodostettuun aineeseen, jota on tuotteessa yli 0,10 painoprosenttia.

Lisäksi sellaisten ilmoitettujen aineiden, joihin ei sovelleta arviointiperusteita 3 ja 4, yhteenlasketun osuuden on oltava alle 0,5 painoprosenttia.

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Arviointiperuste 1 –   Aineet tai seokset, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

a)   Vaaralliset aineet ja seokset

EU-ympäristömerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tuote tai mikään sen osa ei saa sisältää aineita (missään muodossa, ei myöskään nanomuodossa), jotka täyttävät alla luetellut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) mukaiset vaara- tai riskiluokituksen vaatimukset, eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Alla olevat riskiluokitukset viittaavat yleisesti aineisiin. Tuotteeseen tarkoituksellisesti lisättyjen nanomuotojen osalta on osoitettava tämän arviointiperusteen noudattaminen kaikilla pitoisuuksilla.

Luettelo vaara- ja riskilausekkeista:

Vaaralauseke (4)

Riskilauseke (5)

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

R46

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

R60

H360D Saattaa vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

R60; R61; R60-61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60-R63

H360Df Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61-R62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Vahingoittaa elimiä

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

Tätä arviointiperustetta sovelletaan myös seuraaviin vaara- ja riskilausekkeisiin:

Vaaralauseke (6)

Riskilauseke (7)

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

R43

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

R34; R35

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

R36

H315 Ärsyttää ihoa

R38

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

R66

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

R67

Edellä olevaa vaatimusta ei sovelleta sellaisiin aineisiin tai seoksiin, joiden ominaisuuden muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi ne eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti) siten, että yksilöity vaara ei ole enää voimassa.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a, b tai c kohdassa säädetyt kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää 0,010:tä painoprosenttia. Jos 57 artiklan a, b tai c kohdassa säädetyt kriteerit täyttävien aineiden osalta viitataan erityisiin pitoisuusrajoihin, niiden on oltava alle kymmenesosa (1/10) alimmasta ilmoitetusta erityisestä pitoisuusarvosta, paitsi jos tämä arvo on alle 0,010 painoprosenttia.

Poikkeukset arviointiperusteesta 1a on lueteltu taulukossa 1.

Arviointiperusteen arviointi ja todentaminen: Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle tuotteen täsmällinen koostumus. Hakijan on osoitettava, että tuotteen sisältämät aineet täyttävät tämän arviointiperusteen, toimittamalla vähintään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII määritellyt tiedot. Tietojen on koskettava sitä aineen nimenomaista muotoa, jota tuotteessa on käytetty, nanomuodot mukaan lukien. Tätä varten hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava luettelo valmistusaineista sekä niihin liittyvät käyttöturvallisuustiedotteet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti sekä tuotteesta että kaikista koostumuksessa mainituista aineista. Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

Tuotteen ympäristövaarojen arvioinnista on oltava saatavissa riittävästi tietoja (ympäristövaara merkitty vaaralausekkeilla H400–H413 tai R-lausekkeilla R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 67/548/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (8) mukaisesti.

Tuotteen ympäristövaarojen arviointi on suoritettava direktiivin 1999/45/EY liitteessä III mainitulla sopimuksenvaraisella menetelmällä tai asetuksen (EY) 1272/2008 4.1.3.5.2 kohdassa määritellyllä yhteenlaskumenetelmällä. Kuten direktiivin 1999/45/EY liitteessä III olevassa C osassa tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 4.1.3.3 kohdassa määritellään, valmisteille (joko valmisteen ainesosille tai lisäainepaketille) tehtävien testien tulos voi sellaisenaan muuttaa ainoastaan välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevaa luokitusta, joka olisi saatu soveltamalla sopimuksenvaraista tai yhteenlaskumenetelmää.

b)   Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetellut aineet

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa tarkoitetussa luettelossa, kun niitä esiintyy seoksissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,010 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen: Luettelo aineista, joita pidetään erityistä huolta aiheuttavina aineina ja jotka sisältyvät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti laadittuun alustavaan luetteloon, on saatavilla internetosoitteesta:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Luetteloon viitataan sellaisena kuin se on hakuajankohtana.

Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa komission asetuksen (EU) N:o 453/2010 (9) liitteessä II olevan 3.2.1 c alakohdan mukaisesti.

Arviointiperuste 2 –   Tiettyjen aineiden poissulkeminen

Seuraavia ilmoitettuja aineita saa olla lopullisessa tuotteessa enintään 0,010 painoprosenttia:

aineet, jotka on mainittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (10) liitteessä X olevassa EU:n vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelossa, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2455/2001/EY (11), ja OSPAR-yleissopimuksen mukaisessa luettelossa ensisijaisia toimenpiteitä vaativista kemikaaleista (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu = 00950304450000_000000_000000)

orgaaniset halogeeniyhdisteet ja nitriittiyhdisteet

metallit ja metalliyhdisteet, lukuun ottamatta natriumia, kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. Sakeuttamisaineissa voidaan käyttää myös litium- ja/tai alumiiniyhdisteitä tämän päätöksen liitteeseen sisältyvien muiden arviointiperusteiden yhteydessä vahvistettujen enimmäispitoisuuksien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, että tuote on näiden vaatimusten mukainen.

Arviointiperuste 3 –   Myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat lisävaatimukset

Hakijan on osoitettava, että tuote on joko arviointiperusteen 3.1 tai arviointiperusteen 3.2 vaatimusten mukainen.

Arviointiperuste 3.1 –   Voiteluainetta ja sen keskeisiä ainesosia koskevat vaatimukset

Välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat tiedot on toimitettava keskeisistä ainesosista ja seoksesta.

Kunkin keskeisen ainesosan välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat tiedot on ilmoitettava seuraavilla trofiatasoilla: levä ja vesikirput (12). Kunkin keskeisen ainesosan välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille osoittavan kriittisen pitoisuuden on oltava vähintään 100 mg/l.

Käytetyn voiteluaineen välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat tiedot on ilmoitettava seuraavilla trofiatasoilla: levä, vesikirput ja kalat. Voiteluaineen välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille osoittavan kriittisen pitoisuuden on oltava vähintään 100 mg/l luokissa 1 ja 5 ja vähintään 1 000 mg/l luokissa 2, 3 ja 4.

Taulukossa 2 on tiivistelmä eri voiteluaineluokkia koskevista arviointiperusteen 3.1 mukaisista vaatimuksista.

Arviointi ja todentaminen: Myrkyllisyystiedot voidaan esittää merivedestä tai makeasta vedestä. Testit on suoritettava seuraavien asiakirjojen mukaisesti niissä mainittuja testilajeja käyttäen: ISO/DIS 10253 tai OECD 201 tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 440/2008 (13) liitteen osa C.3 levälle, ISO TC 147/SC5/WG2 tai OECD 202 tai komission asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.2 vesikirpuille sekä OECD 203 tai komission asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.1 kaloille. Myös toimivaltaisen elimen hyväksymät vastaavat testimenetelmät ovat sallittuja. Ainoastaan seuraavat arvot hyväksytään: levälle (72h)ErC50, vesikirpuille (48h)EC50 ja kaloille (96h)LC50.

Arviointiperuste 3.2 –   Vaatimukset kullekin ilmoitetulle aineelle, jota on tuotteessa yli 0,10 painoprosenttia

Kroonista myrkyllisyyttä koskevat testitulokset on ilmoitettava ei-havaittavien vaikutusten pitoisuutena (NOEC) seuraavilla trofiatasoilla: vesikirput ja kalat.

Jos kroonisen myrkyllisyyden testituloksia ei ole saatavilla, on ilmoitettava välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat testitulokset seuraavilla trofiatasoilla: levä ja vesikirput. Kussakin viidestä voiteluaineluokasta sallitaan yksi tai useampi tietyssä määrin vesieliöille myrkyllinen aine taulukossa 1 mainitun kumulatiivisen massakonsentraation mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Ei-havaittavien vaikutusten pitoisuutta (NOEC) koskevat tiedot kahdella trofiatasolla, vesikirpuilla ja kaloilla, on määritettävä seuraavilla testimenetelmillä: asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.20 vesikirpuille ja asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.14 kaloille tai toimivaltaisen elimen hyväksymät vastaavat testimenetelmät.

Välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat tiedot voidaan levän ja vesikirppujen osalta esittää joko merivedestä tai makeasta vedestä. Merivedessä tehtävät testit on suoritettava seuraavien asiakirjojen mukaisesti niissä mainittuja testilajeja käyttäen: ISO/DIS 10253 tai OECD 201 tai asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.3 levälle, ISO TC 147/SC5/WG2 tai OECD 202 tai asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.2 vesikirpuille sekä OECD 203 tai asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osa C.1 kaloille. Myös toimivaltaisen elimen hyväksymät vastaavat testimenetelmät ovat sallittuja. Ainoastaan seuraavat arvot hyväksytään: levälle (72h)ErC50 ja vesikirpuille (48h)EC50.

Arviointiperusteiden 3.1 ja 3.2 arviointi ja todentaminen: Toimivaltaiselle elimelle on toimitettava korkealaatuiset testiselosteet tai kirjallisuustiedot (testaus hyväksyttävien testimenettelyjen ja hyvän laboratoriokäytännön mukaisesti), mukaan lukien julkaisutiedot. Tiedoista on käytävä ilmi taulukossa 1 esitettyjen myrkyllisyyttä vesieliöille koskevien vaatimusten noudattaminen.

Heikosti veteen liukenevien aineiden tai valmisteiden (< 10 mg/l) osalta voidaan myrkyllisyyttä vesieliöille määritettäessä käyttää WAF-menetelmää (Water Accommodated Fraction). Vahvistettua kuormitustasoa, johon toisinaan viitataan tunnuksella LL50 ja joka liittyy kuolettavaan annostukseen, voidaan käyttää suoraan luokittelukriteerinä. WAF-testin valmistelussa on noudatettava jossakin seuraavista asiakirjoista vahvistettuja suosituksia: ECETOC Technical Report No 20 (1986), OECD 1992 301 Annex III tai ISO Guidance document ISO 10634, tai ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods). Tämän arviointiperusteen vaatimukset katsotaan myös täytetyiksi, jos osoitetaan, ettei aine ole myrkyllistä vesiliukoisuusrajalla.

Myrkyllisyyttä vesieläimille koskevaa testiä ei tarvitse suorittaa, jos

aineen, perusöljyn tai lisäaineen luokittelu on jo ilmoitettu voiteluaineiden luokitusluettelossa (LuSC-luettelossa) tai

voidaan toimittaa toimivaltaisen elimen antama voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus tai

aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MM > 800 g/mol tai molekyylin halkaisija > 1,5 nm (> 15 Å)) tai

aine on polymeeri ja sen alle 1 000 g/mol molekyylipainofraktio on alle 1 % tai

aine liukenee erittäin huonosti veteen (veteen liukenevuus < 10 μg/l),

koska näitä aineita ei pidetä myrkyllisinä levälle ja vesikirpuille vesiympäristössä.

Aineiden liukenevuus veteen on määritettävä tarvittaessa OECD 105 -testin tai vastaavien testimenetelmien mukaisesti.

Alle 1 000 g/mol molekyylipainofraktio on määritettävä asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan A.19 tai vastaavan testimenetelmän mukaisesti.

Arviointiperuste 4 –   Biohajoavuus ja biokertyvyys

Biohajoavuutta ja biokertyvyyttä koskevat vaatimukset on täytettävä kunkin sellaisen aineen osalta, jota on tuotteessa yli 0,10 painoprosenttia.

Voiteluaine ei saa sisältää aineita, jotka ovat sekä biohajoamattomia että (mahdollisesti) biokertyviä.

Voiteluaine voi kuitenkin sisältää yhtä tai useampaa ainetta, jotka ovat jossain määrin hajoavia ja jotka ovat mahdollisesti tai tosiasiallisesti biokertyviä. Suurimmat kumulatiiviset massakonsentraatiot on ilmoitettu taulukossa 1.

Arviointi ja todentaminen: Vaatimustenmukaisuus on osoitettava toimittamalla seuraavat tiedot:

Korkealaatuiset testiselosteet tai kirjallisuustiedot (testaus hyväksyttävien testimenettelyjen ja hyvän laboratoriokäytännön mukaisesti), mukaan lukien julkaisutiedot, kunkin ainesosan biohajoavuudesta ja tarvittaessa (mahdollisesta) biokertyvyydestä.

4.1   Biohajoavuus

Aineen katsotaan olevan lopullisesti (aerobisesti) biohajoava seuraavissa tapauksissa:

1.

Asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.4 tai OECD 306- tai OECD 310 -menetelmän mukaisissa 28 vuorokauden biohajoavuustesteissä saavutetaan seuraavat biohajoavuustasot:

liuenneen orgaanisen hiilen määrään perustuvassa lopullisen biohajoavuuden testissä biohajoavuus on ≥ 70 % tai

hapenpoistumaan tai hiilidioksidin muodostumiseen perustuvassa lopullisen biohajoavuuden testissä biohajoavuus on ≥ 60 % teoreettisesta enimmäistasosta.

Näissä lopullisen biohajoavuuden testeissä kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei välttämättä sovelleta. Jos aine saavuttaa biohajoavuuden tasonsa 28 vuorokauden kuluessa, mutta ei kymmenen vuorokauden mittausajan kuluessa, oletetaan, että hajoaminen on hitaampaa.

2.

BOD5/ThOD tai BOD5/COD on ≥ 0,5. BOD5/(ThOD tai COD) -suhdetta voidaan käyttää ainoastaan, jos asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.4 tai OECD 306- tai OECD 310 -menetelmän mukaisiin testeihin tai muihin vastaaviin testeihin perustuvia tietoja ei ole käytettävissä. BOD5 arvioidaan asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.5 tai vastaavien menetelmien mukaisesti, ja COD arvioidaan asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.6 tai vastaavien menetelmien mukaisesti.

Aineen katsotaan olevan luontaisesti biohajoava, jos on osoitettu:

> 70 %:n biohajoavuus asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.9 mukaisessa testissä tai luontaista biohajoavuutta koskevassa OECD 302 C -testissä tai vastaavilla testimenetelmillä tai

> 20 %:n biohajoavuus, mutta 28 vuorokauden kuluttua < 60 %:n biohajoavuus asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.4 mukaisessa testissä tai hapenpoistumaan tai hiilidioksidin muodostumiseen perustuvassa OECD 306- tai OECD 301 -testissä.

Biohajoavuustestiä ei tarvitse suorittaa, jos

aineen, perusöljyn tai lisäaineen luokittelu on jo ilmoitettu voiteluaineiden luokitusluettelossa (LuSC-luettelossa) tai voidaan toimittaa toimivaltaisen elimen antama voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus.

Aine ei ole biohajoava, jos se ei ole lopullista ja luontaista biohajoavuutta koskevien perusteiden mukainen.

Hakija voi käyttää myös ristiviittausmenetelmää biohajoavuuden määrittelyyn. Ristiviittausmenetelmä voidaan hyväksyä aineen biohajoavuuden määrittelymenetelmäksi, jos vertailtava aine eroaa tuotteessa käytetystä aineesta ainoastaan yhden toiminnallisen ryhmän tai sen osan osalta. Jos vertailtava aine on nopeasti tai luontaisesti biohajoava ja toiminnallisella ryhmällä on myönteinen vaikutus aerobiseen biohajoavuuteen, myös käytetyn aineen voidaan katsoa olevan nopeasti tai luontaisesti biohajoava. Funktionaaliset ryhmät tai niiden osat, joilla on myönteinen vaikutus biohajoavuuteen ovat: alifaattinen tai aromaattinen alkoholi [-OH], alifaattinen tai aromaattinen happo [-C(= O)-OH], aldehydi [-CHO], esteri [-C(= O)-O-C], amidi [-C(= O)-N tai -C(= S)-N]. Vertailtavaa tuotetta koskevasta tutkimuksesta olisi toimitettava riittävä ja luotettava dokumentaatio. Jos vertailu suoritetaan sellaisen osan kanssa, jota ei ole lueteltu edellä, olisi toimitettava riittävä ja luotettava dokumentaatio tutkimuksista, jotka koskevat funktionaalisen ryhmän myönteistä vaikutusta rakenteellisesti vastaavien aineiden biohajoavuuteen.

4.2   Biokertyvyys

Aineen (mahdollista) biokertyvyyttä ei tarvitse määrittää, jos

sen MM on > 800 g/mol tai

sen molekyylin halkaisija on > 1,5 nm (> 15 Å) tai

sen oktanoli-vesi-jakautumiskerroin log Kow on < 3 tai > 7 tai

sen mitattu BCF on ≤ 100 L/kg tai

se on polymeeri ja sen alle 1 000 g/mol molekyylipainofraktio on alle 1 %.

Koska useimmat voiteluaineissa käytettävät aineet ovat varsin vettä hylkiviä, olisi BCF-arvon perustuttava rasvasisältöön (painoprosentteina); lisäksi on huolehdittava riittävästä altistumisajasta.

Biokertyvyystekijä (BCF) on arvioitava asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan C.13 mukaisella menetelmällä tai vastaavalla testimenetelmällä.

Oktanoli-vesi-jakautumiskerroin (log Kow) on arvioitava asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen osan A.8 mukaisella menetelmällä tai OECD 123 -menetelmällä tai vastaavalla testimenetelmällä. Jos kyseessä on muu orgaaninen aine kuin pinta-aktiivinen aine, eikä siitä ole saatavilla kokeellista arvoa, voidaan käyttää laskentamenetelmää. Seuraavia laskentamenetelmiä voidaan käyttää: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) ja SPARC. Millä tahansa näistä menetelmistä saatu arvioitu log Kow -arvo, joka on < 3 tai > 7, osoittaa, ettei aineen odoteta olevan biokertyvä.

Log Kow -arvoja sovelletaan ainoastaan orgaanisiin kemikaaleihin. Epäorgaanisten yhdisteiden, pinta-aktiivisten aineiden ja joidenkin organometalliyhdisteiden mahdollisen biokertyvyyden arvioimiseksi on tehtävä BCF-mittaukset.

Arviointiperuste 5 –   Uusiutuvat raaka-aineet

Seuraavan osuuden valmiin tuotteen hiilipitoisuudesta on oltava peräisin uusiutuvista raaka-aineista:

≥ 50 % (m/m) luokassa 1,

≥ 45 % (m/m) luokassa 2,

≥ 70 % (m/m) luokassa 3,

≥ 50 % (m/m) luokassa 4,

≥ 50 % (m/m) luokassa 5.

Uusiutuvista raaka-aineista peräisin olevalla hiilipitoisuudella tarkoitetaan aineen A × [C-atomien määrä aineessa A, joka on saatu (kasvi)öljyistä tai (eläin)rasvoista jaettuna C-atomien kokonaismäärällä aineessa A] massapitoisuutta ja aineen B × [C-atomien määrä aineessa B, joka on saatu (kasvi)öljyistä tai (eläin)rasvoista jaettuna C-atomien kokonaismäärällä aineessa B] massapitoisuutta ja aineen C × [C-atomien määrä aineessa C, joka on saatu (kasvi)öljyistä tai (eläin)rasvoista jaettuna C-atomien kokonaismäärällä aineessa C] massapitoisuutta jne.

Hakijan on ilmoitettava hakulomakkeessa keskeisissä ainesosissa käytettyjen uusiutuvien materiaalien tyypit, lähteet ja alkuperä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Arviointiperuste 6 –   Teknisen suorituskyvyn vähimmäistaso

a)

Hydraulinesteet: vähintään nykyisessä ISO 15380 -standardissa olevissa taulukoissa 2–5 vahvistettujen perusteiden mukainen tekninen suorituskyky. Tavarantoimittajan on ilmoitettava tuotetiedotteessa, mitkä kaksi elastomeeria on testattu.

b)

Teollisuuden ja merenkulun vaihteistoöljyt: vähintään DIN 51517 -standardin vaatimusten mukainen tekninen suorituskyky. Tavarantoimittajan on ilmoitettava tuotetiedotteessa, mitä osaa (I, II tai III) on käytetty.

c)

Teräketjuöljyt: vähintään Blue Angelin RAL-UZ 48:ssa vahvistettujen perusteiden mukainen tekninen suorituskyky.

d)

Merisovelluksissa käytettävät kaksitahtiöljyt: vähintään NMMA TC-W3-asiakirjassa ”NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants” vahvistettujen perusteiden mukainen tekninen suorituskyky.

e)

Maasovelluksissa käytettävät kaksitahtiöljyt: vähintään standardissa ISO 13738:2000 luokalle EGD vahvistettujen perusteiden mukainen tekninen suorituskyky.

f)

Kaikki muut voiteluaineet: käyttöön soveltuvia

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja asiaa koskevat asiakirjat.

Arviointiperuste 7 –   Ympäristömerkissä olevat tiedot

Valinnaisella tekstikentällä varustetussa merkissä on oltava seuraava teksti:

”—

Käyttö aiheuttaa vähemmän haittaa vesistölle ja maaperälle.

Sisältää suuren osuuden biopohjaisia materiaaleja.”

Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle mallikappale pakkauksesta merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Taulukko 1

Voiteluainetta ja kutakin ilmoitettua ainetta koskevat arviointiperusteet

 

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Luokka

Arviointiperusteet

Hydraulinesteet, traktoreiden vaihteistoöljyt

Voitelurasvat, akselihylsyrasvat

Teräketjuöljyt, betoniteollisuuden muottiöljyt, teräsköysien voiteluaineet ja muut käytössä kokonaan ympäristöön joutuvat voiteluaineet

Maa- ja merisovellusten kaksitahtiöljyt

Teollisuuden ja merenkulun vaihteistoöljyt

Ympäristö- ja terveysvaaroja osoittavat vaaralausekkeet ja R-lausekkeet

(Poikkeus perusteesta 1a)

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Voiteluaineen ympäristö- ja terveysvaaroja osoittava lauseke tai R-lauseke hakuajankohtana

Ei luokitusta

(asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 1999/45/EY alhaisin luokitusraja)

Ei luokitusta

(asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 1999/45/EY alhaisin luokitusraja)

Ei luokitusta

(asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 1999/45/EY alhaisin luokitusraja)

Ei luokitusta

(asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 1999/45/EY alhaisin luokitusraja)

Ei luokitusta

(asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 1999/45/EY alhaisin luokitusraja)

Tiettyjen aineiden poissulkeminen

(Perusteet 1b ja 2)

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

OSPAR-luettelo; EU:n vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelo; orgaaniset halogeenit; nitriitit; metallit ja metalliyhdisteet lukuun ottamatta seuraavia: Na, K, Mg ja Ca sekä Li ja Al sakeuttamisaineissa; luokkien 1 ja 2 CMR-aineet (R45, R46, R49, R60 tai R61); asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV mahdollisesti sisällytettävien aineiden luettelo

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

Myrkyllisyys vesieliöille

(Ainoastaan peruste 3.2)

Aineiden kumulatiivinen massakonsentraatio

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Ei myrkyllinen (D)

Akuutti myrkyllisyys > 100 mg/l

tai

NOEC > 10 mg/l

Ei rajoitettu

Haitallinen (E)

10 mg/l < Akuutti myrkyllisyys ≤ 100 mg/l

tai

1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Myrkyllinen (F)

1 mg/l < Akuutti myrkyllisyys ≤ 10 mg/l

tai

0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 5

Erittäin myrkyllinen (G)

Akuutti myrkyllisyys ≤ 1 mg/l

tai

NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Biohajoavuus ja biokertyvyys

(Peruste 4)

Aineiden kumulatiivinen massakonsentraatio

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Lopullisesti aerobisesti biohajoava (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Luontaisesti aerobisesti biohajoava (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Biohajoamaton JA ei biokertyvä (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Biohajoamaton JA biokertyvä (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Fraktio, jonka myrkyllisyyttä vesieliöille (peruste 3.2) tai biohajoavuutta/biokertyvyyttä (peruste 4) ei ole arvioitu

Aineiden kumulatiivinen massakonsentraatio

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Uusiutuvat raaka-aineet

(Peruste 5)

Aineiden kumulatiivinen massakonsentraatio

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Hiilipohjaisia

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Teknisen suorituskyvyn vähimmäistaso

(Peruste 6)

Hydraulinesteet: ISO 15380, taulukot 2–5.

Traktoreiden vaihteistoöljyt: käyttöön soveltuvia

Käyttöön soveltuvia

Teräketjuöljyt: RAL UZ 48.

Muut: käyttöön soveltuvia

Merisovellusten kaksitahtiöljyt: NMMA TC-W3.

Maasovellusten kaksitahtiöljyt: ISO 13738:2000, EGD-taso.

Teollisuuden ja merenkulun vaihteistoöljyt: DIN 51517


Kerroin (M)

Aineen LC50- tai EC50-arvo (”L (E)C50”)

1

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

10

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Vastaavat pitoisuusrajat lasketaan tämän mukaisesti (käyttäen 10-kertaisia välejä) niiden aineiden osalta, joiden LC50- tai EC50-arvot ovat pienempiä kuin 0,0001 mg/l.


Taulukko 2

Myrkyllisyyttä vesieliöille koskevat vaatimukset eri voiteluaineluokille – Voiteluainetta ja sen keskeisiä ainesosia koskevat tietovaatimukset

Arviointiperuste 3.1

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Tuoreen voiteluaineen välitön myrkyllisyys vesieliöille trofiatasoilla levä, vesikirput ja kalat

> 100 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 100 mg/l

Kunkin keskeisen ainesosan välitön myrkyllisyys vesieliöille trofiatasoilla levä ja vesikirput

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(5)  Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

(6)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(7)  Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

(8)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(9)  EUVL L 133, 31.5.2010, s. 1.

(10)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

(11)  EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1.

(12)  Jos toimitetaan merivettä koskevia tietoja, vesikirput voidaan korvat äyriäisillä kaikissa tämän päätöksen vaatimuksissa.

(13)  EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1.

(14)  M on 10:llä kerrannainen kerroin aineille, jotka ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille. Sitä käytetään samalla tavoin kuin komission direktiivin 2006/8/EY (EUVL L 19, 24.1.2006, s. 12) taulukossa 1b.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi käsitiskiaineille

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4448)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/382/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille, joilla on elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksessä 2005/342/EY (2) vahvistetaan käsitiskiaineita koskevat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2011.

(4)

Näitä perusteita on jälleen tarkasteltu uudelleen tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Näiden uusien arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

(5)

Päätös 2005/342/EY olisi selvyyden vuoksi korvattava.

(6)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty käsitiskiaineita koskeva ympäristömerkki päätöksessä 2005/342/EY vahvistettujen arviointiperusteiden perusteella, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Päätöksen 2005/342/EY voimassaolon päättymiseen asti tuottajien olisi myös voitava toimittaa hakemuksia joko mainitussa päätöksessä tai tässä päätöksessä vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”käsitiskiaineet” kuuluvat kaikki pesuaineet, joita on tarkoitus käyttää muun muassa lautasten, pöytäastioiden, ruokailuvälineiden, patojen, kattiloiden ja muiden keittiövälineiden käsinpesuun.

Tuoteryhmään kuuluvat sekä yksityis- että ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet. Tuotteiden on oltava kemiallisten aineiden seoksia eivätkä ne saa sisältää valmistajan tarkoituksellisesti lisäämiä mikro-organismeja.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.

’aineella’ tarkoitetaan alkuaineita ja niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai tuotantomenetelmin valmistettuina, mukaan lukien tuotteen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja käytetyssä menetelmässä muodostuvat epäpuhtaudet, ei kuitenkaan liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

2.

’tuotteella’ (tai ’seoksella’) tarkoitetaan kahden tai useamman keskenään reagoimattoman aineen seosta tai niistä valmistettua liuosta.

3 artikla

Jotta käsitiskiaineelle voitaisiin myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla EU-ympäristömerkki, sen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”käsitiskiaineet” sekä täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.

4 artikla

Tuoteryhmään ”käsitiskiaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen antamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tälle tuoteryhmälle ”käsitiskiaineet” annetaan tunnusnumero ”019”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2005/342/EY.

7 artikla

1.   Edellä olevasta 6 artiklasta poiketen tuoteryhmään ”käsitiskiaineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen antamispäivää, arvioidaan päätöksessä 2005/342/EY vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Tuoteryhmään ”käsitiskiaineet” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu tämän päätöksen antamispäivänä tai sen jälkeen, mutta 30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä, voivat perustua joko päätöksessä 2005/342/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Kyseiset hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   Jos ympäristömerkki myönnetään sellaisen hakemuksen perusteella, joka arvioidaan päätöksessä 2005/342/EY asetettujen arviointiperusteiden mukaisesti, ympäristömerkkiä saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen antamispäivästä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 115, 4.5.2005, s. 9.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Näiden perusteiden avulla pyritään erityisesti edistämään sellaisia tuotteita, joiden myrkyllisten tai muuten saastuttavien aineiden päästöt vesiympäristöön ovat vähäisemmät, vähentämään vaarallisten aineiden käytöstä ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä, minimoimaan pakkausjätteen määrä ja antamaan tietoja, joiden perusteella kuluttajat voivat käyttää tuotetta tehokkaasti, ja minimoimaan ympäristövaikutukset.

ARVIOINTIPERUSTEET

1.

Myrkyllisyys vesieliöille

2.

Pinta-aktiivisten aineiden biologinen hajoavuus

3.

Aineet tai seokset, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

4.

Hajusteet

5.

Syövyttävät ominaisuudet

6.

Pakkausvaatimukset

7.

Soveltuvuus käyttöön

8.

Käyttöohjeet

9.

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

a)   Vaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. aina tarpeen mukaan.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Lisäyksessä I viitataan pesuaineiden valmistusainetietokantaan (DID-luettelo), joka sisältää yleisimmät pesuaineissa käytetyt valmistusaineet. Siinä annettuja tietoja on käytettävä kriittisen laimennusmäärän (CDV) laskennassa ja pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden arvioinnissa. Sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa, annetaan ohjeita siitä, miten tarvittavat tiedot lasketaan tai ekstrapoloidaan. DID-luettelon viimeisin versio on saatavilla EU-ympäristömerkin verkkosivulla tai yksittäisten toimivaltaisten elinten verkkosivuilla.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

b)   Mittaustarkkuuden raja-arvot

Kaikkien tuotteen sisältämien aineiden, mukaan luettuna ainesosien sisältämät lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet), joiden massa on yli 0,01 painoprosenttia lopputuotteen massasta, on oltava EU:n ympäristömerkkivaatimusten mukaisia, paitsi vaatimuksessa 1, jossa on otettava huomioon kaikki tarkoituksella lisätyt ainesosat riippumatta niiden pitoisuudesta. Ainesosien tuotannosta johtuvien epäpuhtauksien, joiden massa on yli 0,010 painoprosenttia lopputuotteen massasta, on myös oltava arviointiperusteiden mukaisia.

c)   Vertailuannos

Käsitiskiaineiden osalta vertailuannos on normaalisti likaantuneiden astioiden puhdistusta varten valmistajan yhteen tiskivesilitraan suosittelema annos tuotetta grammoina. Vertailuannosta käytetään laskelmissa, joilla pyritään osoittamaan, onko EU-ympäristömerkin vaatimuksia noudatettu, sekä testaamaan puhdistuskykyä.

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Peruste 1 –   Myrkyllisyys vesieliöille

Kriittinen laimennusmäärä (CDVkrooninen) lasketaan kullekin valmistusaineelle (i) yhtälöllä

Formula

jossa massa(i) on aineen massa (grammoina) valmistajan yhden tiskivesilitran valmistamiseen suosittelemassa annoksessa. DF(i) on hajoavuuskerroin ja TFkrooninen(i) on aineen toksisuustekijä (milligrammaa/litra).

Muuttujien DF ja TF krooninen arvot annetaan pesuaineiden valmistusainetietokannassa (DID-luettelo, osa A), (lisäys I). Jos kyseessä olevaa ainetta ei ole mainittu DID-luettelon osassa A, hakijan on arvioitava muuttujien arvot käyttämällä DID-luettelon osassa B (lisäys I) kuvattua menettelytapaa. Tuotteen CDVkrooninen on kaikkien valmistusaineiden CDVkrooninen-arvojen summa.

CDVkrooninen lasketaan valmistajan suositteleman normaalisti likaantuneiden astioiden pesemiseen tarkoitetun tiskivesilitran valmistamiseen tarvittavan annostuksen mukaan. Yhtä tiskivesilitraa kohden ilmoitetun suositellun annoksen CDVkrooninen -arvo ei saa olla suurempi kuin 3 800 L.

Arviointi ja todentaminen: toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava tuotteen täsmällinen koostumus ja esitettävä CDV-krooninen-arvoa koskeva yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen.

Peruste 2 –   Pinta-aktiivisten aineiden biologinen hajoavuus

a)   Nopea biologinen hajoavuus (aerobinen)

Kaikkien tuotteessa käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden on oltava nopeasti biologisesti hajoavia.

Arviointi ja todentaminen: Toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava tuotteen täsmällinen koostumus ja kuvaus kunkin aineen vaikutuksesta. DID-luettelon osassa A (lisäys I) ilmoitetaan, ovatko pinta-aktiiviset aineet aerobisesti biologisesti hajoavia (pinta-aktiiviset aineet, joiden kohdalla on aerobista biologista hajoavuutta koskevassa sarakkeessa ”R”, ovat nopeasti biologisesti hajoavia). Niistä pinta-aktiivisista aineista, joita ei ole mainittu DID-luettelon osassa A, on esitettävä julkaisuista tai muista lähteistä saadut asiaankuuluvat tiedot tai asianmukaiset testitulokset, jotka osoittavat niiden olevan aerobisesti biologisesti hajoavia. Nopeata biologista hajoavuutta koskevilla testeillä tarkoitetaan pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 (1) tarkoitettuja testejä. Pinta-aktiivisia aineita pidetään nopeasti biologisesti hajoavina, jos biologisen hajoavuuden (mineralisaatio) taso on jollain seuraavista viidestä kokeesta mitattuna vähintään 60 prosenttia 28 päivän aikana: CO2 headspace test (OECD 310); hiilidioksidi (CO2) Evolution Modified Sturm test (OECD 301B; neuvoston asetus (EY) N:o 440/2008,menetelmä C.4-C); Closed Bottle test (OECD 301D; asetus (EY) N:o 440/2008 (2), menetelmä C.4-E); Manometric Respirometry (OECD 301F; asetus (EY) N:o 440/2008, menetelmä C.4-D), tai MITI (1) testit (OECD 301C; asetus (EY) N:o 440/2008,menetelmä C.4-F) tai vastaavat ISOn testit. Pinta-aktiivisen aineen fyysisistä ominaisuuksista riippuen jotain seuraavista kokeista voidaan käyttää nopean biologisen hajoavuuden vahvistamiseen, jos biologisen hajoavuuden taso on vähintään 70 prosenttia 28 päivän aikana: Dissolved Organic Carbon DOC Die-Away (OECD 301A; asetus (EY) N:o 440/2008, menetelmä C.4-A), tai Modified OECD Screening DOC Die-Away (OECD 301E; asetus (EY) N:o 440/2008, menetelmä C.4-B) tai vastaavat ISOn testit. Liuenneen orgaanisen hiilen mittauksiin perustuvien testimenetelmien soveltuvuus on perusteltava asianmukaisesti, koska nämä menetelmät saattavat mitata aineen poistumista järjestelmästä eivätkä lopullista biologista hajoamista. Aerobista biologista hajoavuutta koskevissa kokeissa ei saa käyttää esialtistusta. Kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta.

b)   Anaerobinen biologinen hajoavuus

Tuotteessa voidaan käyttää määritellyissä rajoissa pinta-aktiivisia aineita, jotka eivät hajoa anaerobisissa olosuhteissa, määritellyissä rajoissa edellyttäen, ettei pinta-aktiivisia aineita ole merkitty vaaralausekkeella H400/R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille).

Anaerobisesti hajoamattomien biologisesti hajoamattomien pinta-aktiivisten aineiden kokonaismassa ei saa ylittää 0,20 grammaa yhtä tiskivesilitraa kohti suositellun annoksen massasta.

Arviointi ja todentaminen: Toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava tuotteen täsmällinen koostumus ja kuvaus kunkin aineen vaikutuksesta. DID-luettelon osassa A (lisäys I) ilmoitetaan, ovatko pinta-aktiiviset aineet aerobisesti biologisesti hajoavia (pinta-aktiiviset aineet, joiden kohdalla on aerobista biologista hajoavuutta koskevassa sarakkeessa ”Y”, ovat biologisesti hajoavia anaerobisissa olosuhteissa). Niistä pinta-aktiivisista aineista, joita ei ole mainittu DID-luettelon osassa A (EUVL L 115, 4.5.2005, s. 18), on esitettävä julkaisuista tai muista lähteistä saadut asiaankuuluvat tiedot tai asianmukaiset testitulokset, jotka osoittavat niiden olevan anaerobisesti biologisesti hajoavia. Anaerobisen hajoavuuden referenssitesti on OECD 311, ISO 11734, ECETOC N:o 28 (kesäkuu 1988) tai vastaava testimenetelmä. Lopullisen hajoavuuden on oltava vähintään 60 prosenttia anaerobisissa olosuhteissa. Sen osoittamiseksi, että 60 prosentin lopullinen hajoavuus on saavutettu anaerobisissa olosuhteissa, voidaan käyttää myös asiaan kuuluvaa anaerobista ympäristöä simuloivia testimenetelmiä (ks. lisäys II).

Peruste 3 –   Aineet tai seokset, joita ei käytetä tai joiden käyttö on rajallista

Edellä a, b ja c alakohdassa mainittuja vaatimuksia sovelletaan kaikkiin aineisiin tai seoksiin, mukaan luettuna biosidit, väriaineet ja hajusteet, joiden massa on yli 0,010 painoprosenttia lopputuotteen massasta. Tähän sisältyvät myös kaikki tuotteeseen sisältyvät aineet ja seokset, joiden massa on yli 0,01 painoprosenttia lopputuotteen massasta. Tuotteeseen tarkoituksellisesti lisättyjen nanomuotojen on oltava kaikissa pitoisuuksissa perusteen 3 c mukaisia.

a)   Kielletyt aineet

Tuote ei saa sisältää seuraavia aineita tuotteen ainesosana tai jonkin tuotteeseen sisältyvän seoksen osana:

alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja sen johdannaiset

EDTA (eteenidiamiinitetraetikkahappo) ja sen suolat

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioksaani

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Diatsolinidyyliurea

Formaldehydi

Natriumhydroksimetyyliglysinaatti

Nitromyskit ja polysykliset myskit, muun muassa seuraavat:

Ksyleenimyski: 5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni

Synteettinen ambramyski: 4-tert-butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni

Moskene: 1,1,3,3,5-pentametyyli-4,6-dinitroindaani

Tiibetinmyski: 1-tert-butyyli-3,4,5-trimetyyli-2,6-dinitrobentseeni

Ketonimyski: 4’-tert-butyyli-2’,6’-dimetyyli-3’,5’-dinitroasetafenoni

HHCB (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyylisyklopenta(g)-2-bentsopyreeni)

AHTN (6-asetyyli-1,1,2,4,4,7-heksametyylitetraliini).

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus ja tarvittaessa sitä tukevat valmistajien vakuutukset, joissa vahvistetaan, että tuote ei sisällä lueteltuja aineita.

b)   Sellaisia kvaternäärisiä ammoniumsuoloja, jotka eivät ole nopeasti biologisesti hajoavia, ei saa käyttää tuotteen ainesosana tai tuotteeseen sisältyvän seoksen osana.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi käytetyn kvaternäärisen ammoniumsuolan biologinen hajoavuus.

c)   Vaaralliset aineet ja seokset

EU-ympäristömerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdassa säädetään, että tuote tai mikään sen osa ei saa sisältää aineita (missään muodossa, ei myöskään nanomuodossa), jotka täyttävät alla luetellut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (3) ja neuvoston direktiivin 67/548/ETY (4) vaara- ja riskiluokitusten vaatimukset, eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Jäljempänä mainitut vaaraa osoittavat lausekkeet viittaavat yleensä aineisiin. Kuitenkin sellaisten entsyymi- ja hajusteseosten osalta, joiden sisältämistä aineista saattaa olla vaikeaa saada tietoa, voidaan soveltaa seoksia koskevia luokitussääntöjä.

Vaaran ja riskin luonnetta koskevat vakiolausekkeet:

Vaaralauseke (6)

Riskilauseke (7)

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R23;R26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

R46

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttava syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

R60

H360D Voi vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä

R60-61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60-63

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61-62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Vahingoittaa elimiä

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Saattaa aiheuttaa elinvaurioita.

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

Herkistävät aineet

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

R43

Edellä mainittu vaatimus ei enää koske sellaisia aineita tai seoksia, joiden ominaisuudet muuttuvat käsittelyssä (esim. muuttuminen biologisesti käyttökelvottomaksi, muuttuminen kemiallisesti) siten, että vaara poistuu.

Poikkeukset: Tätä vaatimusta ei sovelleta seuraaviin aineisiin tai seoksiin:

Pinta-aktiiviset aineet

Jos pitoisuus tuotteessa on < 25 % (8)

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R 50

Hajusteet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

Entsyymit (9)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

Entsyymit (9)

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

R43

NTA epäpuhtautena MGDA:ssa ja GLDA:ssa (10)

H351 Epäillään aiheuttava syöpää

R40

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle tuotteen täsmällinen koostumus. Hakijan on osoitettava, että tuotteen sisältämät aineet ovat tämän arviointiperusteen mukaisia. Vaatimustenmukaisuus on osoitettava vähintään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII yksilöityjen tietojen mukaisesti. Näiden tietojen on liityttävä tuotteessa käytetyn aineen, mukaan luettuna nanomuodot, erityiseen muotoon. Tämän soveltamiseksi hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta tuotteen sekä kaikkien sen sisältämien aineiden osalta sekä tuotteen ainesosaluettelo ja tuotteeseen liittyvät käyttöturvallisuustiedotteet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

d)   Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa tarkoitetussa luettelossa ja joita esiintyy seoksissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,010 prosenttia.

Arviointi ja todentaminen: erityistä huoltoa aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaiseen ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden luettelo on saatavilla internetosoitteesta:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Luetteloon viitataan soveltamispäivästä alkaen.

Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

e)   Biosidit

i)

Tuote saa sisältää biosidejä ainoastaan sen säilyvyyden parantamiseksi ja pelkästään tätä tarkoitusta varten asianmukaisesti annosteltuna. Tämä ei koske pinta-aktiivisia aineita, joilla voi olla myös biosidiominaisuuksia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava jäljennökset lisättyjen säilytysaineiden käyttöturvallisuustiedotteista sekä tiedot niiden säilytysaineiden pitoisuuksista tuotteessa. Säilöntäaineiden valmistajan tai toimittajan on toimitettava tiedot tuotteen säilyvyyden kannalta tarvittavasta annostuksesta.

ii)

Pakkauksessa tai muissa tiedotteissa ei saa väittää tai antaa ymmärtää, että tuotteella on mikrobeja tuhoava vaikutus.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle kussakin pakkaustyypissä käytetty teksti ja kuvitus ja/tai mallikappale kustakin erillisestä pakkaustyypistä.

iii)

Biosidien, joko tuotteen ainesosana tai tuotteen sisältyvän seoksen osana, joita käytetään tuotteen säilyvyyden parantamiseen tai joihin on liitetty vaarallisuutta osoittava lauseke H410/R50-53 tai H411/R5153 direktiivin 67/548/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (11) tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, ovat sallittuja ainoastaan, jos biosidien mahdollista biokertyvyyttä kuvaava log Pow (jakaantumiskerroin oktanoli/vesi) on < 3,0 tai kokeellisesti määritetty biokertyvyystekijä (BCF) ≤ 100.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava jäljennökset kunkin biosidin käyttöturvallisuustiedotteesta sekä asiakirjat, joista käy ilmi lopputuotteen biosidipitoisuudet.

Arviointiperuste 4 –   Hajusteet

a)

Tuote ei saa sisältää hajusteita, jotka sisältävät nitromyskejä tai polysyklisiä myskejä (siten kuin ne on määritelty arviointiperusteessa 3 a).

b)

Kaikki aineet, joita lisätään tuotteeseen hajusteina, on valmistettava ja/tai niitä on käsiteltävä Kansainvälisen hajusteliiton (IFRA) käytännesääntöjen mukaisesti. Käytännesäännöt ovat IFRAn verkkosivulla osoitteessa: http://www.ifraorg.org.

c)

Niiden hajusteiden, joihin sovelletaan pesuaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 648/2004 (liite VII) säädettyä vakuutusvaatimusta ja joita ei ole jo kielletty arviointiperusteen 3 c nojalla ja (muiden) hajusteiden, joilla on luokitus H317/R43 (voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion) ja/tai H334/R42 (voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia) pitoisuus saa olla ≥ 0,010 prosenttia (≥ 100 ppm) ainetta kohden.

d)

Ammattikäyttöön tarkoitetuissa käsitiskiaineissa ei saa käyttää hajusteita.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen a, b ja d kaikkien osien noudattamisesta. Arviointiperusteen c osalta hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä, josta käy ilmi hajusteiden määrä tuotteessa. Hakijan on myös toimitettava hajusteiden valmistajan vakuutus, jossa yksilöidään kunkin sellaisen hajusteen sisältämän aineen pitoisuus, joka on lueteltu neuvoston direktiivin 76/768/ETY (12) liitteessä III olevassa I osassa ja (muiden) sellaisten aineiden pitoisuus, joihin on liitetty vaaraa osoittavat lausekkeet R43/H317 ja/tai R42/H334.

Arviointiperuste 5 –   Syövyttävät ominaisuudet

Tuotetta ei saa olla luokiteltu ”syövyttäväksi” (C) seokseksi eikä siihen saa olla liitetty lauseketta R34 tai R35 direktiivin 1999/45/EY mukaisesti. Seosta ei myöskään saa olla luokiteltu ”ihovaikutuksia koskevaan kategoriaan 1” asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava kaikkien sellaisten tuotteessa joko tuotteen ainesosana tai seoksen osana käytettyjen aineiden täsmällinen koostumus, jotka on luokiteltu ”syövyttäviksi”(C) ja joihin on liitetty lauseke R34 tai R35 direktiivin 1999/45/EY mukaisesti tai jotka on seoksina luokiteltu ”ihovaikutuksia koskevaan kategoriaan 1” asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle myös jäljennökset käyttöturvallisuustiedotteista.

Peruste 6 –   Pakkausvaatimukset

a)

Pääasialliseen pakkaukseen käytettävien muovien merkinnöissä on noudatettava pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 94/62/EY (13) tai standardin DIN 6120 osia 1 ja 2 yhdessä standardin DIN 7728 osan 1 kanssa.

b)

Jos kuluttajapakkaus on valmistettu kierrätysmateriaalista, tästä kertovien pakkausmerkintöjen on oltava standardin ISO 14021 ”Environmental labels and declarations – Self declared claims (type II environmental labelling)” mukaisia.

c)

Muovipakkauksissa voidaan käyttää ainoastaan sellaisia ftalaatteja, joiden riskit on arvioitu hakemisajankohtana ja joita ei ole luokiteltu arviointiperusteen 3 c mukaisesti.

d)

Kuluttajapakkauksen paino/hyötysuhde ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Tuotetyyppi

Paino/hyötysuhde

Käsitiskiaineet, joita laimennetaan vedellä ennen käyttöä

1,20 g pakkausmateriaalia / litra valmista liuosta (tiskivettä)

Paino-hyötysuhde lasketaan ainoastaan kuluttajapakkaukselle (myös korkit, tulpat, käsipumput/sumuttimet) seuraavalla kaavalla:

Formula,

jossa

Wi

=

pakkauskomponentin (i) paino (g) (tarvittaessa myös merkintä).

Ui

=

pakkauskomponentin (i) ensiömateriaalin paino (g). Jos kierrätysmateriaalin määrä kuluttajapakkauksessa on 0 prosenttia, Ui = Wi.

D1

=

Toiminnallisten annosten määrä (= valmistajan yhden pesuvesilitran valmistamiseen suosittelemien annosten määrä) kuluttajapakkauksessa (i)

ri

=

kierrätysluku, esimerkiksi luku, joka kuvaa sitä, kuinka monta kertaa kuluttajapakkausta (i) voidaan käyttää samaan tarkoitukseen kierrätys- tai täyttöjärjestelmän avulla. (ri = 1, jos pakkausta ei käytetä uudelleen samaan tarkoitukseen). Jos pakkaus käytetään uudelleen, ri = 1, ellei hakija esitä todisteita, joiden perusteella luku voi olla suurempi.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuotteen paino- ja hyötysuhdetta koskevat laskelmat sekä vakuutus tämän arviointiperusteen kaikkien osien täyttymisestä. Hakijan on annettava täydellinen ja allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen c noudattamisesta.

Arviointiperuste 7 –   Soveltuvuus käyttöön

Tuotteen on sovelluttava käyttöön ja sen on täytettävä kuluttajien tarpeet.

Puhdistuskyvyn ja pesutehon on oltava vastaava tai parempi kuin jäljempänä yksilöidyn yleisen vertailupesuaineella.

Arviointi ja todentaminen: Puhdistuskyky ja pesuteho on testattava riittävillä ja perustelluilla laboratoriossa suoritettavilla tehokkuustesteillä, jotka on suoritettava ja niistä on laadittava raportti asiakirjassa ”Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents” ilmoitettujen erityismuuttujien mukaisesti. Asiakirja on saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Yleisen vertailutuotteen on oltava IKW-tehokkuustestissä ”Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents” (SÖFW-Journal, 128, s. 11–15, 2002) mukautettuna siten, että tehokkuustestissä käytettävä annostus on 2,5 ml vertailutuotetta/5 l vettä.

IKW:n tehokkuustestin ”Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents” (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11–15, 2002) menetelmää voidaan soveltaa edellä mainitulla tavalla mukautettuna. Testin voi ladata verkko-osoitteesta: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Arviointiperuste 8 –   Käyttöohjeet

Tuotteen pakkauksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

Älä tiskaa juoksevalla vedellä vaan upota astiat pesuveteen ja käytä suositeltua annostusta (tai vastaava teksti).

b)

Suositeltua annostusta koskevat tiedot on merkittävä pakkaukseen riittävän kokoisina ja selvästi erottuvaa taustaa vasten. Annostustiedot on annettava millilitroina (ja teelusikallisina) tuotetta viittä litraa ”likaisille” ja ”vähemmän likaisille” astioille soveltuvaa tiskivettä kohden.

c)

Yhdellä pullollisella saavutettavien pesukertojen likimääräisen lukumäärän ilmoittamista suositellaan, mutta se on vapaaehtoista.

Tämä lasketaan jakamalla tuotteen määrä annoksella, joka tarvitaan viittä litraa likaisien astioiden puhdistamiseen soveltuvaa tiskivettä kohden

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle mallikappale pakkauksesta kaikkine merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen kaikkien osien noudattamisesta.

Peruste 9 –   EU-ympäristömerkin tiedot

Valinnaisen merkin tekstikentässä on oltava seuraava teksti:

”—

vähäisempi vaikutus vesieliöihin,

vähäisempi vaarallisten aineiden käyttö,

pakkausjätteen määrää rajoitettu,

selkeät käyttöohjeet”

Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava mallikappale ympäristömerkin tekstistä sekä vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä.


(1)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(7)  Kuten direktiivissä 67/548/ETY säädetään.

(8)  Prosentuaalinen osuus on jaettava M-kertoimella, joka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(9)  Mukaan lukien stabilointiaineet ja muut valmisteiden apuaineet.

(10)  NTA:n pitoisuus näissä raaka-aineissa on oltava alle 1,0 % eikä lopputuotteen yhteenlaskettu NTA:n kokonaispitoisuus saa ylittää 0,10 %.

(11)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(12)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

(13)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

Lisäys I

Valmistusainetietokanta (DID-luettelo)

DID-luettelon A osa sisältää tietoja tiskiaineiden tyypillisten ainesosien myrkyllisyydestä vesieliöille ja biologisesta hajoavuudesta. Luettelossa on tietoja useiden pesu- ja puhdistusaineissa käytettävien aineiden myrkyllisyydestä ja biologisesta hajoavuudesta. Luettelo ei ole kattava, mutta DID-luettelon B osassa annetaan ohjeita siitä, miten asiaa koskevat laskentamuuttujat määritellään sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa (esimerkiksi toksisuustekijä TF ja hajoamistekijä DF, joita käytetään laskettaessa kriittistä laimennusmäärää). Luettelo on geneerinen informaation lähde. DID-luettelossa lueteltuja aineita ei hyväksytä automaattisesti käytettäväksi EU-ympäristömerkillä varustetuissa tuotteissa. DID-luettelo (A ja B osat) on saatavilla EU-ympäristömerkin verkkosivulla osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Jos aineiden myrkyllisyydestä vesieliöille eikä hajoavuudesta ole tietoja, voidaan toksisuustekijän ja hajoavuustekijän arvioinnissa käyttää samanlaisten aineiden rakenneanalogiaa. Rakenneanalogian käyttö on hyväksytettävä EU-ympäristömerkin myöntävällä elimellä. Vaihtoehtoisesti on sovellettava pahin tapaus -lähestymistapaa käyttäen seuraavia muuttujia:

Pahin tapaus -lähestymistapa:

 

Välitön myrkyllisyys

Krooninen toksisuus

Hajoaminen

Aineosa

LC50/ EC50

SF (akuutti)

TF (akuutti)

NOEC (1)

SF(krooninen)  (1)

TF(krooninen)

DF

Aerobinen

Anaerobinen

”Nimi”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Biologisen hajoavuuden dokumentointi

Nopean biologisen hajoavuuden osalta käytetään seuraavia testimenetelmiä:

1)

1 päivään joulukuuta 2010 saakka ja 1 päivän joulukuuta 2010 ja 1 päivän joulukuuta 2015 välisenä siirtymäaikana:

Direktiivissä 67/548/ETY säädetyt nopeaa biologista hajoavuutta koskevat testit, erityisesti direktiivin liitteessä V olevassa C4 kohdassa mainitut menetelmät tai niitä vastaavat OECD 301 A–F testimenetelmät tai niitä vastaavat ISO-testit.

Pinta-aktiivisia aineita koskevaa kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta. Asetuksessa (EY) N:o 440/2008 tarkoitettujen C.4-A- ja C.4-B- testien (ja vastaavien OECD 301 A- ja E-testien sekä vastaavien ISO-testien) kynnysarvo on 70 prosenttia, ja C.4-C-, C.4-D-, C.4-E- ja C.4-F- testien (ja vastaavien OECD 301 B-, C-, D- ja F- testien sekä vastaavien ISO-testien) kynnysarvo on 60 prosenttia.

2)

1 päivän joulukuuta 2015 jälkeen ja 1 päivän joulukuuta 2010 ja 1 päivän joulukuuta 2015 välisenä siirtymäaikana:

Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistetut testimenetelmät.

Anaerobisen biologisen hajoavuuden dokumentointi

Anaerobisen hajoavuuden referenssitesti on ISO 11734 (ECETOC nro 28 kesäkuu 1988), OECD 311 tai vastaava testimenetelmä. Lopullisen hajoavuuden on oltava vähintään 60 prosenttia anaerobisissa olosuhteissa. Sen osoittamiseksi, että 60 prosentin lopullinen hajoavuus on saavutettu anaerobisissa olosuhteissa, voidaan käyttää myös asiaan kuuluvaa anaerobista ympäristöä simuloivia testimenetelmiä.

Ekstrapolointi sellaisten aineiden osalta, jotka eivät sisälly DID-luetteloon

Seuraavaa menettelytapaa voidaan soveltaa anaerobisen biologisen hajoavuuden dokumentointiin niiden valmistusaineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa:

1)

Sovelletaan kohtuullista ekstrapolointia. Käytetään yhdellä raaka-aineella saatuja testituloksia ja ekstrapoloidaan rakenteeltaan samankaltaisten pinta-aktiivisten aineiden lopullinen anaerobinen hajoavuus. Jos jonkin pinta-aktiivisen aineen (tai homologiryhmän) anaerobinen biologinen hajoavuus on vahvistettu DID-luettelossa, voidaan olettaa, että samantyyppinen pinta-aktiivinen aine on myös anaerobisesti biologisesti hajoava (esim. C 12–15 A 1–3 EO sulfaatti [DID-n:o 8] on anaerobisesti biologisesti hajoava, joten C 12–15 A 6 EO sulfaatin voidaan olettaa olevan vastaavalla tavalla anaerobisesti biologisesti hajoava). Jos pinta-aktiivisen aineen anaerobinen biologinen hajoavuus on vahvistettu asianmukaisella testimenetelmällä, voidaan olettaa, että samantyyppinen pinta-aktiivinen aine on myös anaerobisesti biologisesti hajoava (esim. kirjallisuustietoja, jotka vahvistavat alkyyliesteriammoniumsuolojen ryhmään kuuluvien pinta-aktiivisten aineiden olevan anaerobisesti biologisesti hajoavia, voidaan käyttää dokumentaationa sen vahvistamiseksi, että muut kvaternaariset ammoniumsuolot, joiden alkyyliketju(i)ssa on esterisidoksia, ovat vastaavalla tavalla anaerobisesti biologisesti hajoavia).

2)

Tehdään anaerobisen hajoavuuden seulontatesti. Jos uudet testit ovat välttämättömiä, tehdään seulontatesti käyttämällä ISO 11734, ECETOC N:o 28 -testiä (kesäkuu 1988) tai vastaavaa menetelmää.

3)

Tehdään alhaisen annoksen hajoavuustesti. Jos uudet testit ovat välttämättömiä ja jos seulontatestissä on esiintynyt kokeisiin liittyviä ongelmia (esim. testiaineen toksisuudesta johtuva inhibitio), toistetaan testi käyttämällä pinta-aktiivista ainetta alhaisena annoksena ja seurataan hajoamista

Formula

-mittauksilla tai kemiallisilla analyyseillä. Alhaisilla annoksilla tehtävässä testauksessa voidaan käyttää OECD 308 -testiä (elokuu 2000) tai vastaavaa menetelmää.

(1)  Sarakkeisiin ei merkitä mitään, jos hyväksyttäviä kroonista toksisuutta koskevia tietoja ei ole. Näissä tapauksissa TF(krooninen) on sama kuin TF(akuutti).


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi yleispuhdistusaineille ja saniteettitilojen puhdistusaineille

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4442)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/383/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille, joilla on elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksessä 2005/344/EY (2) vahvistetaan yleispuhdistusaineita ja saniteettitilojen puhdistusaineita koskevat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2011.

(4)

Näitä perusteita on jälleen tarkasteltu uudelleen tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Näiden uusien arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

(5)

Päätös 2005/344/EY olisi selvyyden vuoksi korvattava.

(6)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty yleispuhdistusaineita ja saniteettitilojen puhdistusaineita koskeva ympäristömerkki päätöksessä 2005/344/EY esitetyillä arviointiperusteilla, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Päätöksen 2005/344/EY voimassaolon päättymiseen asti tuottajien olisi myös voitava toimittaa hakemuksia joko mainitussa päätöksessä tai tässä päätöksessä vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmä ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” koostuu seuraavista: yleispuhdistusaineet, ikkunanpesuaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet.

a)

Yleispuhdistusaineet ovat puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu lattioiden, seinien, kattojen, ikkunoiden ja muiden kiinteiden pintojen tavanomaiseen puhdistukseen ja jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä tai joita käytetään laimentamattomina. Yleispuhdistusaineilla tarkoitetaan tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kotitalouksissa sekä liike- ja teollisuustiloissa.

b)

Ikkunanpuhdistusaineet ovat erikoispuhdistusaineita, jotka on tarkoitettu ikkunoiden tavanomaiseen puhdistukseen laimentamattomina.

c)

Saniteettitilojen puhdistusaineet ovat pesuainetuotteita, jotka on tarkoitettu lian ja/tai saostumien tavanomaiseen poistoon (myös hankaamalla) saniteettitiloissa, kuten pyykinpesutiloissa, WC-tiloissa, kylpyhuoneissa, suihkuissa ja keittiöissä. Tähän alaryhmään kuuluvat näin ollen kylpyhuoneen puhdistusaineet ja keittiön puhdistusaineet.

Tuoteryhmään kuuluvat sekä yksityis- että ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet. Tuotteiden on oltava kemiallisten aineiden seoksia eivätkä ne saa sisältää valmistajan tarkoituksellisesti lisäämiä mikro-organismeja.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’aineella’ tarkoitetaan alkuaineita ja niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai tuotantomenetelmin valmistettuina, mukaan lukien tuotteen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja käytetyssä menetelmässä muodostuvat epäpuhtaudet, ei kuitenkaan liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

2)

’tuotteella’ (tai ’seoksella’) tarkoitetaan kahden tai useamman keskenään reagoimattoman aineen seosta tai niistä valmistettua liuosta.

3 artikla

Yleispudistusaineen, ikkunanpesuaineen tai saniteettitilojen puhdistusaineen on kuuluttava tämän asetuksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” ja sen on oltava tämän päätöksen liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen, jotta sille voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisesti EU-ympäristömerkki.

4 artikla

Tuoteryhmään ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen antamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” annetaan tunnusnumero ”020”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2005/344/EY.

7 artikla

1.   Tämän päätöksen 6 artiklasta poiketen tuoteryhmään ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen antamispäivää, arvioidaan päätöksessä 2005/344/EY vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2.   Tuoteryhmään ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu tämän päätöksen antamispäivän jälkeen mutta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011, voivat perustua joko päätöksessä 2005/344/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin.

Kyseiset hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   Jos ympäristömerkki myönnetään sellaisen hakemuksen perusteella, joka arvioidaan päätöksessä 2005/344/EY asetettujen arviointiperusteiden mukaisesti, ympäristömerkkiä saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen antamispäivästä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 115, 4.5.2005, s. 42.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Perusteiden tavoitteena on edistää sellaisia tuotteita, joilla on vähäisemmät ympäristövaikutukset, rajoittamalla haitallisten aineiden määrää, vähentämällä pesuaineen kulutusta ja vähentämällä pakkausjätteen määrää. Perusteilla pyritään lisäksi vähentämään vaarallisten aineiden käytöstä ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä, minimoimaan pakkausjätteen määrä ja antamaan tietoja, joiden perusteella kuluttajat voivat käyttää tuotetta tehokkaasti, ja minimoimaan ympäristövaikutukset.

ARVIOINTIPERUSTEET

1.

Myrkyllisyys vesieliöille

2.

Pinta-aktiivisten aineiden biologinen hajoavuus

3.

Aineet tai seokset, joita ei käytetä tai joiden käyttö on rajallista

4.

Hajusteet

5.

Helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet

6.

Fosfori

7.

Pakkausvaatimukset

8.

Soveltuvuus käyttöön

9.

Käyttöohjeet

10.

EU-ympäristömerkin tiedot

11.

Ammatillinen koulutus

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

a)   Vaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. aina tarpeen mukaan.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Lisäyksessä I viitataan pesuaineiden valmistusainetietokantaan (DID-luettelo), joka sisältää yleisimmät pesuaineissa käytetyt valmistusaineet. Siinä annettuja tietoja on käytettävä kriittisen laimennusmäärän (CDV) laskennassa ja pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden arvioinnissa. Sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa, annetaan ohjeita siitä, miten tarvittavat tiedot lasketaan tai ekstrapoloidaan. DID-luettelon viimeisin versio on saatavilla EU-ympäristömerkin verkkosivulla tai yksittäisten toimivaltaisten elinten verkkosivuilla.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

b)   Mittaustarkkuuden raja-arvot

Kaikkien tuotteen sisältämien aineiden, mukaan luettuna ainesosien sisältämät lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet), joiden massa on yli 0,01 painoprosenttia lopputuotteen massasta, on oltava EU:n ympäristömerkkivaatimusten mukaisia, paitsi vaatimuksessa 1, jossa on otettava huomioon kaikki tarkoituksella lisätyt ainesosat riippumatta niiden pitoisuudesta. Ainesosien tuotannosta johtuvien epäpuhtauksien, joiden massa on yli 0,010 painoprosenttia lopputuotteen massasta, on myös oltava arviointiperusteiden mukaisia.

c)   Vertailuannos

Sellaisten yleispuhdistusaineiden osalta, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä, vertailuannos on valmistajan suositusannos tuotetta grammoina yhden pesuvesilitran valmistamiseksi normaalisti likaantuneiden pintojen puhdistusta varten. Vertailuannosta käytetään laskelmissa, joilla pyritään osoittamaan, onko EU-ympäristömerkin vaatimuksia noudatettu, sekä testaamaan puhdistuskykyä.

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Peruste 1 –   Myrkyllisyys vesieliöille

Kriittinen laimennusmäärä (CDVkrooninen) lasketaan kullekin valmistusaineelle (i) yhtälöllä

Formula

jossa massa (i) on valmistusaineen massa (grammoina) valmistajan yhden pesulitran valmistamiseen suosittelemassa annoksessa (yleispuhdistusaineet, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä) tai 100 grammaa tuotetta kohden (laimentamattomina käytettävät yleispuhdistusaineet, ikkunanpuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet). DF (i) on hajoavuuskerroin ja TF krooninen (i) on aineen toksisuustekijä (milligrammaa/litra).

Muuttujien DF ja TF krooninen arvot annetaan pesuaineiden valmistusainetietokannassa (DID-luettelo, osa A), (lisäys I). Jos kyseessä olevaa ainetta ei ole mainittu DID-luettelon osassa A, hakijan on arvioitava muuttujien arvot käyttämällä DID-luettelon osassa B (lisäys I) kuvattua menettelytapaa. Tuotteen CDVkrooninen on kaikkien valmistusaineiden CDVkrooninen-arvojen summa.

Sellaisten yleispuhdistusaineiden osalta, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä, CDVkrooninen lasketaan valmistajan suositteleman normaalisti likaantuneiden pintojen puhdistamiseen tarkoitetun pesuvesilitran valmistamiseen tarvittavan grammamääräisen annostuksen mukaan. Yhtä pesuvesilitraa kohden ilmoitetun suositellun annoksen CDVkrooninen -arvo ei saa olla suurempi kuin 18 000 L.

Sellaisten yleispuhdistusaineiden osalta, joita käytetään laimentamattomina, CDVkrooninen-arvo ei saa olla suurempi kuin 52 000 L / 100 g.

Ikkunanpesuaineilla tuotteen CDVkrooninen-arvo ei saa olla suurempi kuin 4 800 L / 100 g tuotetta.

Saniteettitilojen puhdistusaineilla tuotteen CDVkrooninen-arvo ei saa olla suurempi kuin 80 000 L / 100 g tuotetta.

Arviointi ja todentaminen: toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava tuotteen täsmällinen koostumus ja esitettävä CDV-krooninen-arvoa koskeva yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen.

Peruste 2 –   Pinta-aktiivisten aineiden biologinen hajoavuus

a)   Nopea biologinen hajoavuus (aerobinen)

Kaikkien tuotteessa käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden on oltava nopeasti biologisesti hajoavia.

Arviointi ja todentaminen: Toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava tuotteen täsmällinen koostumus ja kuvaus kunkin aineen vaikutuksesta. DID-luettelon osassa A (lisäys I) ilmoitetaan, ovatko pinta-aktiiviset aineet aerobisesti biologisesti hajoavia (pinta-aktiiviset aineet, joiden kohdalla on aerobista biologista hajoavuutta koskevassa sarakkeessa ”R”, ovat nopeasti biologisesti hajoavia). Niistä pinta-aktiivisista aineista, joita ei ole mainittu DID-luettelon osassa A, on esitettävä julkaisuista tai muista lähteistä saadut asiaankuuluvat tiedot tai asianmukaiset testitulokset, jotka osoittavat niiden olevan aerobisesti biologisesti hajoavia. Nopeata biologista hajoavuutta koskevilla testeillä tarkoitetaan pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 (1) tarkoitettuja testejä. Pinta-aktiivisia aineita pidetään nopeasti biologisesti hajoavina, jos biologisen hajoavuuden (mineralisaatio) taso on jollain seuraavista viidestä kokeesta mitattuna vähintään 60 prosenttia 28 päivän aikana: CO2 headspace test (OECD 310); hiilidioksidi (CO2) Evolution Modified Sturm test (OECD 301B; neuvoston asetus (EY) N:o 440/2008 (2), menetelmä C.4-C); Closed Bottle test (OECD 301D; asetus (EY) N:o 440/2008,menetelmä C.4-E); Manometric Respirometry (OECD 301F; asetus (EY) N:o 440/2008, menetelmä C.4-D), tai MITI (1) testit (OECD 301C; asetus (EY) N:o 440/2008,menetelmä C.4-F) tai vastaavat ISOn testit. Pinta-aktiivisen aineen fyysisistä ominaisuuksista riippuen jotain seuraavista kokeista voidaan käyttää nopean biologisen hajoavuuden vahvistamiseen, jos biologisen hajoavuuden taso on vähintään 70 prosenttia 28 päivän aikana: Dissolved Organic Carbon DOC Die-Away (OECD 301A; asetus (EY) N:o 440/2008, menetelmä C.4-A), tai Modified OECD Screening DOC Die-Away (OECD 301E; asetus (EY) N:o 440/2008, menetelmä C.4-B) tai vastaavat ISOn testit. Liuenneen orgaanisen hiilen mittauksiin perustuvien testimenetelmien soveltuvuus on perusteltava asianmukaisesti, koska nämä menetelmät saattavat mitata aineen poistumista järjestelmästä eivätkä lopullista biologista hajoamista. Aerobista biologista hajoavuutta koskevissa kokeissa ei saa käyttää esialtistusta. Kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta.

b)   Anaerobinen biologinen hajoavuus

Tuotteessa voidaan käyttää pinta-aktiivisia aineita, jotka eivät hajoa anaerobisissa olosuhteissa, jäljempänä määritellyissä rajoissa edellyttäen, ettei pinta-aktiivisia aineita ole merkitty vaaralausekkeella H400/R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille).

Sellaisten yleispuhdistusaineiden osalta, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä, ei anaerobisesti biologisesti hajoamattomien pinta-aktiivisten aineiden kokonaismassa saa ylittää 0,40:tä grammaa yhtä pesuvesilitraa kohti suositellun annoksen massasta.

Laimentamattomina käytettävien yleispuhdistusaineiden osalta anaerobisesti biologisesti hajoavien pinta-aktiivisten aineiden kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin 4,0 g /100 g tuotetta

Saniteettitilojen puhdistusaineiden osalta anaerobisesti biologisesti hajoamattomien pinta-aktiivisten aineiden kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin 2,0 g /100 g tuotetta.

Ikkunanpesuaineiden osalta anaerobisesti biologisesti hajoamattomien pinta-aktiivisten aineiden kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin 2,0 g /100 g tuotetta.

Arviointi ja todentaminen: Toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettava tuotteen täsmällinen koostumus ja kuvaus kunkin aineen vaikutuksesta. DID-luettelon osassa A (lisäys I) ilmoitetaan, ovatko pinta-aktiiviset aineet aerobisesti biologisesti hajoavia (pinta-aktiiviset aineet, joiden kohdalla on aerobista biologista hajoavuutta koskevassa sarakkeessa ”Y”, ovat biologisesti hajoavia anaerobisissa olosuhteissa). Niistä pinta-aktiivisista aineista, joita ei ole mainittu DID-luettelon osassa A, on esitettävä julkaisuista tai muista lähteistä saadut asiaankuuluvat tiedot tai asianmukaiset testitulokset, jotka osoittavat niiden olevan anaerobisesti biologisesti hajoavia. Anaerobisen hajoavuuden referenssitesti on OECD 311, ISO 11734, ECETOC N:o 28 (kesäkuu 1988) tai vastaava testimenetelmä. Lopullisen hajoavuuden on oltava vähintään 60 prosenttia anaerobisissa olosuhteissa. Sen osoittamiseksi, että 60 prosentin lopullinen hajoavuus on saavutettu anaerobisissa olosuhteissa, voidaan käyttää myös asiaankuuluvaa anaerobista ympäristöä simuloivia testimenetelmiä.

Peruste 3 –   Aineet tai seokset, joita ei käytetä tai joiden käyttö on rajallista

Edellä a, b ja c alakohdissa mainittuja vaatimuksia sovelletaan kaikkiin aineisiin, mukaan luettuna biosidit, väriaineet ja hajusteet, joiden massa on yli 0,010 painoprosenttia lopputuotteessa. Tähän sisältyvät myös kaikki tuotteeseen sisältyvät aineet ja seokset, joiden massa on yli 0,01 painoprosenttia lopputuotteen massasta. Tuotteeseen tarkoituksellisesti lisättyjen nanomuotojen on oltava kaikissa pitoisuuksissa perusteen 3 c mukaisia.

a)   Kielletyt aineet

Tuote ei saa sisältää seuraavia aineita tuotteen ainesosana tai jonkin tuotteeseen sisältyvän seoksen osana:

alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja sen johdannaiset

EDTA (eteenidiamiinitetraetikkahappo) ja sen suolat

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioksaani

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Diatsolinidyyliurea

Formaldehydi

Natriumhydroksimetyyliglysinaatti

Nitromyskit ja polysykliset myskit, muun muassa seuraavat:

Ksyleenimyski: 5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni

Synteettinen ambramyski: 4-tert-butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni

Moskene: 1,1,3,3,5-pentametyyli-4,6-dinitroindaani

Tiibetinmyski: 1-tert-butyyli-3,4,5-trimetyyli-2,6-dinitrobentseeni

Ketonimyski: 4′-tert-butyyli-2′,6′-dimetyyli-3′,5′-dinitroasetafenoni

HHCB (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyylisyklopenta(g)-2-bentsopyreeni)

AHTN (6-asetyyli-1,1,2,4,4,7-heksametyylitetraliini).

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus ja tarvittaessa sitä tukevat valmistajien vakuutukset, joissa vahvistetaan, että tuote ei sisällä lueteltuja aineita.

b)   Sellaisia kvaternäärisiä ammoniumsuoloja, jotka eivät ole nopeasti biologisesti hajoavia, ei saa käyttää tuotteen ainesosana tai tuotteeseen sisältyvän seoksen osana.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi käytetyn kvaternäärisen ammoniumsuolan biologinen hajoavuus.

c)   Vaaralliset aineet ja seokset

EU-ympäristömerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdassa säädetään, että tuote tai mikään sen osa ei saa sisältää sellaisia aineita (missään muodossa, ei myöskään nanomuodossa), jotka täyttävät alla luetellut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (3) tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY (4) mukaiset vaara- tai riskiluokituksen vaatimukset, eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Jäljempänä mainitut vaaraa osoittavat lausekkeet viittaavat yleensä aineisiin. Kuitenkin sellaisten entsyymi- ja hajusteseosten osalta, joiden sisältämistä aineista ei saada tietoa, voidaan soveltaa seoksia koskevia luokitussääntöjä.

Luettelo vaara- ja riskilausekkeista:

Vaaralauseke (6)

Riskilauseke (7)

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R23; R26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

R46

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

R60

H360D Voi vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä

R60-61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60-63

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61-62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Vahingoittaa elimiä

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

Herkistävät aineet

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

R43

Edellä olevaa vaatimusta ei sovelleta sellaisiin aineisiin tai seoksiin, joiden ominaisuuden muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi ne eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti) siten, että yksilöity vaara ei ole enää voimassa.

Poikkeukset: Tätä vaatimusta ei sovelleta seuraaviin aineisiin tai seoksiin:

Pinta-aktiiviset aineet

Jos pitoisuus tuotteessa on < 25 % (8)

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R 50

Hajusteet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

Entsyymit (9)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

Entsyymit (9)

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

R43

NTA epäpuhtautena MGDA:ssa ja GLDA:ssa (10)

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle tuotteen täsmällinen koostumus. Hakijan on osoitettava, että tuotteen sisältämät aineet ovat tämän arviointiperusteen mukaisia. Vaatimustenmukaisuus on osoitettava vähintään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII yksilöityjen tietojen mukaisesti. Näiden tietojen on liityttävä tuotteessa käytetyn aineen, mukaan luettuna nanomuodot, erityiseen muotoon. Tämän soveltamiseksi hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta tuotteen sekä kaikkien sen sisältämien aineiden osalta sekä tuotteen ainesosaluettelo ja tuotteeseen liittyvät käyttöturvallisuustiedotteet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

d)   Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa tarkoitetussa luettelossa ja joita esiintyy seoksissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,010 prosenttia.

Arviointi ja todentaminen: erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaiseen ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden luettelo, on saatavilla internetosoitteesta:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Luetteloon on viitattava soveltamispäivästä alkaen.

Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

e)   Biosidit

i)

Tuote saa sisältää biosidejä ainoastaan sen säilyvyyden parantamiseksi ja pelkästään tätä tarkoitusta varten asianmukaisesti annosteltuna. Tämä ei koske pinta-aktiivisia aineita, joilla voi olla myös biosidiominaisuuksia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava jäljennökset lisättyjen säilytysaineiden käyttöturvallisuustiedotteista sekä tiedot niiden säilytysaineiden pitoisuuksista tuotteessa. Säilöntäaineiden valmistajan tai toimittajan on toimitettava tiedot tuotteen säilyvyyden kannalta tarvittavasta annostuksesta.

ii)

Pakkauksessa tai muissa tiedotteissa ei saa väittää tai antaa ymmärtää, että tuotteella on mikrobeja tuhoava vaikutus.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle kussakin pakkaustyypissä käytetty teksti ja kuvitus ja/tai mallikappale kustakin erillisestä pakkaustyypistä.

iii)

Biosidien, joko tuotteen ainesosana tai tuotteeseen sisältyvän seoksen osana, joita käytetään tuotteen säilyvyyden parantamiseen tai joihin on liitetty vaarallisuutta osoittava lauseke H410/R50-53 tai H411/R51-53 direktiivin 67/548/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (11) tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, ovat sallittuja ainoastaan, jos biosidien mahdollista biokertyvyyttä kuvaava log Pow (jakaantumiskerroin oktanoli/vesi) on < 3,0 tai kokeellisesti määritetty biokertyvyystekijä (BCF) ≤ 100.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava jäljennökset kunkin biosidin käyttöturvallisuustiedotteesta sekä asiakirjat, joista käy ilmi lopputuotteen biosidipitoisuudet.

Arviointiperuste 4 –   Hajusteet

a)

Tuote ei saa sisältää hajusteita, jotka sisältävät nitromyskejä tai polysyklisiä myskejä (siten kuin ne on määritelty arviointiperusteessa 3 a).

b)

Kaikki aineet, joita lisätään tuotteeseen hajusteina, on valmistettava ja/tai niitä on käsiteltävä Kansainvälisen hajusteliiton (IFRA) käytännesääntöjen mukaisesti. Käytännesäännöt ovat IFRAn verkkosivulla osoitteessa: http://www.ifraorg.org.

c)

Niiden hajusteiden, joihin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 648/2004 (liite VII) säädettyä vakuutusvaatimusta ja joita ei ole jo kielletty arviointiperusteen 3 c nojalla ja (muiden) hajusteiden, joilla on luokitus H317/R43 (voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion) ja/tai H334/R42 (voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia) pitoisuus saa olla ≥ 0,010 prosenttia (≥ 100 ppm) ainetta kohden.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen a ja b kaikkien osien noudattamisesta. Arviointiperusteen c osalta hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä, josta käy ilmi hajusteiden määrä tuotteessa. Hakijan on myös toimitettava hajusteiden valmistajan vakuutus, jossa yksilöidään kunkin sellaisen hajusteen sisältämän aineen pitoisuus, joka on lueteltu neuvoston direktiivin 76/768/ETY (12) liitteessä III olevassa I osassa ja (muiden) sellaisten aineiden pitoisuus, joihin on liitetty vaaraa osoittavat lausekkeet R43/H317 ja/tai R42/H334.

Arviointiperuste 5 –   Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet saavat myynnissä olevina tuotteina sisältää enintään 6 painoprosenttia sellaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on alle 150 °C. Vaihtoehtoisesti vedellä laimennettavien tiivistettyjen tuotteiden osalta sellaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, joiden kiehumispiste on alle 150 °C, kokonaispitoisuus pesuvedessä ei saa ylittää 0,2:ta painoprosenttia.

Ikkunanpesuaineet saavat myynnissä olevina tuotteina sisältää enintään 10 painoprosenttia sellaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on alle 150 °C.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava jäljennökset kutakin orgaanista liuotinta koskevista käyttöturvallisuustiedotteista sekä yksityiskohtaiset laskelmat sellaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärästä, joiden kiehumispiste on alle 150 °C.

Arviointiperuste 6 –   Fosfori

Tuotteen sisältämän fosforin kokonaismäärä on laskettava valmistajan suositteleman normaalisti likaantuneiden pintojen puhdistamiseen tarkoitetun pesuvesilitran valmistamiseen tarvittavan annoksen mukaan (sellaisten tuotteiden osalta, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä) tai 100 grammassa tuotetta kohden (liuottamatta käytettävät tuotteet) ottaen huomioon kaikki fosforia sisältävät aineet (kuten fosfaatit ja fosfonaatit).

Sellaisten yleispuhdistusaineiden, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä, kokonaisfosforipitoisuus (P) ei saa olla suurempi kuin 0,02 grammaa siitä annoksesta, jota valmistaja suosittelee pesuvesilitran valmistamista varten.

Laimentamattomana käytettävien yleispuhdistusaineiden kokonaisfosforipitoisuus (P) ei saa olla suurempi kuin 0,2 g /100 g tuotetta.

Saniteettitilojen puhdistusaineiden kokonaisfosforipitoisuus (P) ei saa olla suurempi kuin 1,0 g /100 g tuotetta.

Ikkunanpesuaineiden valmistusaineet eivät saa sisältää fosforia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuotteen täsmällinen koostumus ja esitettävä yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen.

Peruste 7 –   Pakkausvaatimukset

a)

Ponneaineita sisältäviä sumutteita ei saa käyttää.

b)

Pääasialliseen pakkaukseen käytettävien muovien merkinnöissä on noudatettava pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 94/62/EY (13) tai standardin DIN 6120 osia 1 ja 2 yhdessä standardin DIN 7728 osan 1 kanssa.

c)

Jos kuluttajapakkaus on valmistettu kierrätysmateriaalista, tästä kertovien pakkausmerkintöjen on oltava standardin ISO 14021 ”Environmental labels and declarations – Self declared claims (type II environmental labelling)” mukaisia.

d)

Sumutinpulloissa myytävät tuotteet on myytävä osana uudelleentäytettävää järjestelmää.

e)

Muovipakkauksissa voidaan käyttää ainoastaan sellaisia ftalaatteja, joiden riskit on arvioitu hakemisajankohtana ja joita ei ole luokiteltu arviointiperusteen 3(c) mukaisesti.

f)

Kuluttajapakkauksen paino/hyötysuhde ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Tuotetyyppi

Paino/hyötysuhde

Tiivisteet, mukaan lukien nestemäiset tiivisteet ja kiinteät tuotteet, jotka laimennetaan vedellä ennen käyttöä

1,20 g pakkausmateriaalia / litra valmista liuosta (pesuvettä)

Käyttövalmiit tuotteet, eli tuotteet, joita ei laimenneta

150 g pakkausmateriaalia / litra valmista liuosta (pesuvettä)

Paino-hyötysuhde lasketaan ainoastaan kuluttajapakkaukselle (myös korkit, tulpat, käsipumput/sumuttimet) seuraavalla kaavalla:

Formula,

jossa

Wi

=

pakkauskomponentin (i) paino (g) (tarvittaessa myös merkintä).

Ui

=

pakkauskomponentin (i) ensiömateriaalin paino (g). Jos kierrätysmateriaalin määrä kuluttajapakkauksessa on 0 prosenttia, Ui = Wi.

Di

=

Toiminnallisten annosten määrä (= valmistajan yhden pesuvesilitran valmistamiseen suosittelemien annosten määrä) kuluttajapakkauksessa (i) Laimennettuina ja käyttövalmiina myytävien tuotteiden osalta Di = tuotteen tilavuus (litroina).

ri

=

kierrätysluku, esimerkiksi luku, joka kuvaa sitä, kuinka monta kertaa kuluttajapakkausta (i) voidaan käyttää samaan tarkoitukseen kierrätys- tai täyttöjärjestelmän avulla. (ri = 1, jos pakkausta ei käytetä uudelleen samaan tarkoitukseen). Jos pakkaus käytetään uudelleen, ri = 1, ellei hakija esitä todisteita, joiden perusteella luku voi olla suurempi.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuotteen paino- ja hyötysuhdetta koskevat laskelmat sekä vakuutus tämän arviointiperusteen kaikkien osien täyttymisestä. Hakijan on annettava täydellinen ja allekirjoitettu vakuutus tämän arviointiperusteen e noudattamisesta.

Arviointiperuste 8 –   Soveltuvuus käyttöön

Tuotteen on sovelluttava käyttöön ja sen on täytettävä kuluttajien tarpeet.

a)   Yleispuhdistusaineet ja ikkunanpesuaineet

Yleispuhdistusaineiden osalta on dokumentoitava ainoastaan rasvaa irrottavat vaikutukset. Ikkunanpesuaineiden osalta on dokumentoitava raidaton kuivaustulos.

Tuotteen pesutehon on oltava vastaava tai parempi kuin toimivaltaisen elimen hyväksymän markkinajohtajan tai yleisen vertailutuotteen pesutehon.

Arviointi ja todentaminen: Tuotteen teho on testattava:

riittävällä ja perustellulla laboratoriotestillä, tai

riittävällä ja perustellulla kuluttajatestillä.

Molemmat testit on suoritettava ja niistä on laadittava raportti asiakirjassa ”Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners” ilmoitettujen erityismuuttujien mukaisesti. Asiakirja on saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Saniteettitilojen puhdistusaineet

Saniteettitilojen puhdistusaineisiin kuuluvat kylpyhuonepuhdistusaineet, WC-puhdistusaineet ja keittiöpuhdistusaineet. Kylpyhuonepuhdistusaineiden osalta on todennettava sekä kalkkisaippuan että kalkkijäämien poistokyky. Happamien WC-puhdistusaineiden osalta on todennettava ainoastaan kalkkijäämien poistokyky. Keittiöpuhdistusaineiden osalta on todennettava rasvanirrotuskyky.

Puhdistuskyvyn on oltavaa vastaava tai parempi kuin jäljempänä yksilöidyn yleisen vertailutuotteen.

Arviointi ja todentaminen: Tuotteen teho on testattava:

riittävällä ja perustellulla laboratoriotestillä, tai

riittävällä ja perustellulla kuluttajatestillä.

Molemmat testit on suoritettava ja niistä on laadittava raportti asiakirjassa ”Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners” ilmoitettujen erityismuuttujien mukaisesti. Yleisen vertailutuotteen on oltava IKW-tehokkuustestissä ”Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners” (SÖFW-Journal, 126, 11, s. 50–56, 2000) kuvailtu tuote. Vertailutuotetta sovelletaan myös WC-puhdistusaineisiin ja kylpyhuonepuhdistusaineisiin; WC-puhdistusaineita koskevassa testissä pH:n on kuitenkin oltava vain 3.5.

IKW-testi ”Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners” (SÖFW-Journal, 126, 11, s. 50–56) on ladattavissa seuraavasta verkko-osoitteesta:.

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Arviointiperuste 9 –   Käyttöohjeet

a)   Annosteluohjeet

Yleispuhdistusaineiden ja saniteettitilojen puhdistusaineiden osalta annostelusuositus on merkittävä pakkaukseen riittävän kokoisena ja selvästi erottuvaa taustaa vasten. Jos tuote on tiivisteen muodossa, pakkaukseen on merkittävä selvästi, että tuotetta tarvitaan vain pieni määrä verrattuna tavanomaisiin (eli vedellä laimennettuihin) tuotteisiin.

Pakkauksessa on oltava seuraava merkintä (tai vastaava teksti):

”Oikea annostelu pienentää kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia.”

Valmiiksi laimennettujen yleispuhdistusaineiden pakkauksessa on oltava seuraava tai vastaavaa tarkoittava teksti: ”Tuotetta ei ole tarkoitettu laajojen pintojen puhdistukseen”.

b)   Turvallisuusohjeet

Tuotteessa on oltava seuraavat turvallisuusohjeet (tai vastaavat) tekstinä tai kuvakkeena:

”Ei lasten käsiin”

”Eri pesuaineita ei saa sekoittaa”

”Vältä hengittämästä sumutettua tuotetta” (ainoastaan tuotteissa, jotka on pakattu sumutteina).

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle mallikappale pakkauksesta kaikkine merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen kaikkien osien noudattamisesta.

Peruste 10 –   EU-ympäristömerkin tiedot

Valinnaisella tekstikentällä varustetussa merkissä on oltava seuraava teksti:

”—

vähäisempi vaikutus vesieliöihin,

vähäisempi vaarallisten aineiden käyttö,

pakkausjätteen määrää rajoitettu,

selkeät käyttöohjeet”

Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava mallikappale ympäristömerkin tekstistä sekä vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä.

Arviointiperuste 11 –   Ammattikoulutus

Jos puhdistusaine on tarkoitettu ammattikäyttöön, valmistajan, jakelijan tai jonkin muun osapuolen on tarjottava siivoushenkilöstölle koulutusta tai koulutusmateriaalia. Koulutuksessa on selitettävä vaihe vaiheelta oikea laimennus, käyttö, loppukäsittely ja laitteiden käyttö.

Arviointi ja todentaminen: toimivaltaiselle elimelle on toimitettava näyte koulutusmateriaalista, jossa selitetään vaihe vaiheelta oikea laimennus, käyttö, loppukäsittely ja laitteiden käyttö, sekä kuvaus koulutuskursseista.


(1)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(7)  Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

(8)  Prosentuaalinen osuus on jaettava M-kertoimella, joka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(9)  Mukaan lukien stabilointiaineet ja muut valmisteiden apuaineet.

(10)  NTA:n pitoisuus näissä raaka-aineissa on oltava alle 1,0 % eikä lopputuotteen yhteenlaskettu NTA:n kokonaispitoisuus saa ylittää 0,10 %

(11)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(12)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

(13)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

Lisäys I

Valmistusainetietokanta (DID-luettelo)

DID-luettelon A osa sisältää tietoja puhdistusaineiden tyypillisten ainesosien myrkyllisyydestä vesieliöille ja biologisesta hajoavuudesta. Luettelossa on tietoja useiden pesu- ja puhdistusaineissa käytettävien aineiden myrkyllisyydestä ja biologisesta hajoavuudesta. Luettelo ei ole kattava, mutta DID-luettelon B osassa annetaan ohjeita siitä, miten asiaa koskevat laskentamuuttujat määritellään sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa (esimerkiksi toksisuustekijä TF ja hajoamistekijä DF, joita käytetään laskettaessa kriittistä laimennusmäärää). Luettelo on geneerinen informaation lähde. DID-luettelossa lueteltuja aineita ei hyväksytä automaattisesti käytettäväksi EU-ympäristömerkillä varustetuissa tuotteissa. DID-luettelo (A ja B osat) on saatavilla EU-ympäristömerkin verkkosivulla osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Jos aineiden myrkyllisyydestä vesieliöille eikä hajoavuudesta ole tietoja, voidaan toksisuustekijän ja hajoavuustekijän arvioinnissa käyttää samanlaisten aineiden rakenneanalogiaa. Rakenneanalogian käyttö on hyväksytettävä EU-ympäristömerkin myöntävällä elimellä. Vaihtoehtoisesti on sovellettava pahin tapaus -lähestymistapaa käyttäen seuraavia muuttujia:

Pahin tapaus -lähestymistapa:

 

Välitön myrkyllisyys

Krooninen toksisuus

Hajoaminen

Aineosa

LC50/ EC50

SF (akuutti)

TF (akuutti)

NOEC (1)

SF (krooninen)  (1)

TF (krooninen)

DF

Aerobinen

Anaerobinen

”Nimi”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Biologisen hajoavuuden dokumentointi

Nopean biologisen hajoavuuden osalta käytetään seuraavia testimenetelmiä:

1)

1 päivään joulukuuta 2010 saakka ja 1 päivän joulukuuta 2010 ja 1 päivän joulukuuta 2015 välisenä siirtymäaikana:

 

Direktiivissä 67/548/ETY säädetyt nopeaa biologista hajoavuutta koskevat testit, erityisesti direktiivin liitteessä V olevassa C4 kohdassa mainitut menetelmät tai niitä vastaavat OECD 301 A–F testimenetelmät tai niitä vastaavat ISO-testit.

 

Pinta-aktiivisia aineita koskevaa kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta. Asetuksessa (EY) N:o 440/2008 tarkoitettujen C.4-A- ja C.4-B- testien (ja vastaavien OECD 301 A- ja E-testien sekä vastaavien ISO-testien) kynnysarvo on 70 prosenttia, ja C.4-C-, C.4-D-, C.4-E- ja C.4-F- testien (ja vastaavien OECD 301 B-, C-, D- ja F- testien sekä vastaavien ISO-testien) kynnysarvo on 60 prosenttia.

2)

1 päivän joulukuuta 2015 jälkeen ja 1 päivän joulukuuta 2010 ja 1 päivän joulukuuta 2015 välisenä siirtymäaikana:

Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistetut testimenetelmät.

Anaerobisen biologisen hajoavuuden dokumentointi

Anaerobisen hajoavuuden referenssitesti on ISO 11734 (ECETOC nro 28 kesäkuu 1988), OECD 311 tai vastaava testimenetelmä. Lopullisen hajoavuuden on oltava vähintään 60 prosenttia anaerobisissa olosuhteissa. Sen osoittamiseksi, että 60 prosentin lopullinen hajoavuus on saavutettu anaerobisissa olosuhteissa, voidaan käyttää myös asiaan kuuluvaa anaerobista ympäristöä simuloivia testimenetelmiä.

Ekstrapolointi sellaisten aineiden osalta, jotka eivät sisälly DID-luetteloon

Seuraavaa menettelytapaa voidaan soveltaa anaerobisen biologisen hajoavuuden dokumentointiin niiden valmistusaineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa:

1.

Sovelletaan kohtuullista ekstrapolointia. Käytetään yhdellä raaka-aineella saatuja testituloksia ja ekstrapoloidaan rakenteeltaan samankaltaisten pinta-aktiivisten aineiden lopullinen anaerobinen hajoavuus. Jos jonkin pinta-aktiivisen aineen (tai homologiryhmän) anaerobinen biologinen hajoavuus on vahvistettu DID-luettelossa, voidaan olettaa, että samantyyppinen pinta-aktiivinen aine on myös anaerobisesti biologisesti hajoava (esim. C 12-15 A 1-3 EO sulfaatti [DID-n:o 8] on anaerobisesti biologisesti hajoava, joten C 12-15 A 6 EO sulfaatin voidaan olettaa olevan vastaavalla tavalla anaerobisesti biologisesti hajoava). Jos pinta-aktiivisen aineen anaerobinen biologinen hajoavuus on vahvistettu asianmukaisella testimenetelmällä, voidaan olettaa, että samantyyppinen pinta-aktiivinen aine on myös anaerobisesti biologisesti hajoava (esim. kirjallisuustietoja, jotka vahvistavat alkyyliesteriammoniumsuolojen ryhmään kuuluvien pinta-aktiivisten aineiden olevan anaerobisesti biologisesti hajoavia, voidaan käyttää dokumentaationa sen vahvistamiseksi, että muut kvaternaariset ammoniumsuolot, joiden alkyyliketju(i)ssa on esterisidoksia, ovat vastaavalla tavalla anaerobisesti biologisesti hajoavia).

2.

Tehdään anaerobisen hajoavuuden seulontatesti. Jos uudet testit ovat välttämättömiä, tehdään seulontatesti käyttämällä ISO 11734, ECETOC N:o 28 -testiä (kesäkuu 1988) tai vastaavaa menetelmää.

3.

Tehdään alhaisen annoksen hajoavuustesti. Jos uudet testit ovat välttämättömiä ja jos seulontatestissä on esiintynyt kokeisiin liittyviä ongelmia (esim. testiaineen toksisuudesta johtuva inhibitio), toistetaan testi käyttämällä pinta-aktiivista ainetta alhaisena annoksena ja seurataan hajoamista 14C-mittauksilla tai kemiallisilla analyyseillä. Alhaisilla annoksilla tehtävässä testauksessa voidaan käyttää OECD 308 -testiä (elokuu 2000) tai vastaavaa menetelmää.


(1)  Sarakkeisiin ei merkitä mitään, jos hyväksyttäviä kroonista toksisuutta koskevia tietoja ei ole. Näissä tapauksissa TF(krooninen) on sama kuin TF(akuutti).