ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.160.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 160

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
18. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/349/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta

1

Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

3

 

 

2011/350/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli

19

Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

21

 

 

2011/351/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

37

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskeva Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja

39

 

*

Ilmoitus pöytäkirjan voimaantulosta: Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

50

 

*

Ilmoitus Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan voimaantulosta

50

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, liitetyn Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan voimaantulosta Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä

51

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 583/2011, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011, maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien maksukyvyttömyysmenettelyjä, likvidaatiomenettelyjä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden muuttamisesta sekä mainitun asetuksen liitteiden A, B ja C kodifioinnista

52

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 584/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Grana Padano (SAN))

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 585/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, hedelmä- ja vihannesalan väliaikaisesta poikkeuksellisesta tukitoimenpiteestä

71

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 586/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

80

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 587/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

82

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/352/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa

84

 

 

2011/353/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Saksassa vuonna 2007 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, muuntogeenistä puuvillaa GHB614 (BCS-GHØØ2-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta

(2011/349/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan, 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 82 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan, 87 artiklan 2 kohdan, 87 artiklan 3 kohdan, 89 artiklan ja 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen kun puheenjohtajavaltio sai 27 päivänä helmikuuta 2006 tarvittavat valtuudet, komission avustuksella käydyt neuvottelut Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Sveitsin valaliiton kanssa pöytäkirjasta, joka koskee Liechtensteinin liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, on saatu päätökseen.

(2)

Neuvoston päätösten 2008/261/EY (1) ja 2008/262/YOS (2) mukaisesti ja sillä varauksella, että pöytäkirja myöhemmin tehdään, se allekirjoitettiin Euroopan unionin puolesta 28 päivänä helmikuuta 2008.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä.

(5)

On aiheellista säätää, että tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/437/EY (3) sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston alaan kuuluvan Schengenin säännöstön kehittämisen osalta soveltuvin osin myös suhteisiin Liechtensteinin kanssa.

(6)

Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tähän päätökseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (4) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(7)

Irlanti osallistuu tähän päätökseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan sekä Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (5) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(8)

Tämä päätös ei vaikuta Tanskan asemaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja kyseiseen pöytäkirjaan liittyvät asiakirjat.

Pöytäkirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan pöytäkirjan 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen määräysten ja säännösten kattamilla aloilla ja niiden kehittämiseksi siltä osin, kuin kyseiset määräykset ja säännökset on lueteltu päätöksissä 2000/365/EY ja 2002/192/EY.

3 artikla

Päätöksen 1999/437/EY 1–4 artiklan säännöksiä sovelletaan samalla tavoin Liechtensteinin osallistumiseen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa Euroopan unionin puolesta pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja osoituksena Euroopan unionin suostumuksesta tulla pöytäkirjan sitomaksi sekä antaa seuraava ilmoitus:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki sen velvoitteet. Pöytäkirjassa ja sopimuksessa olevat viittaukset ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ’Euroopan unioniin’.”

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


(1)  Neuvoston päätös 2008/261/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Neuvoston päätös 2008/262/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.


Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen

PÖYTÄKIRJA

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

EUROOPAN UNIONI

ja

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

SVEITSIN VALALIITTO

ja

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

jäljempänä ‘sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 26 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoitetun sopimuksen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (1), jäljempänä ‘assosiointisopimus’,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että mainitun sopimuksen 16 artiklan mukaan Liechtensteinin ruhtinaskunta voi liittyä assosiointisopimukseen pöytäkirjalla,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan maantieteellisen sijainnin,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Sveitsin valaliiton läheiset suhteet, joista on osoituksena alue, jolla sisäiset rajatarkastukset on poistettu Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Sveitsin valaliiton väliltä,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan toiveen säilyttää ja luoda kaikkien Schengen-maiden kanssa alue, jolla rajatarkastukset on poistettu, ja sen vuoksi osallistua Schengenin säännöstöön,

KATSOVAT, että Euroopan unionin neuvosto sekä Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta ovat tehneet 18 päivänä toukokuuta 1999 sopimuksen (2) näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen,

KATSOVAT, että Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen yhdenvertaisesti Islannin, Norjan ja Sveitsin kanssa on suotavaa,

KATSOVAT, että Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä on tarkoituksenmukaista tehdä pöytäkirja, jolla Liechtensteinille annetaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ne, joista on sovittu Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin välillä,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräyksiä ja niiden nojalla annettuja säädöksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla ja että päätökset, joiden tarkoituksena on kehittää Schengenin säännöstöä mainitun osaston mukaisesti ja jotka Tanska on saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään, luovat Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välille ainoastaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksia,

KATSOVAT, että Irlanti sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta osallistuvat tiettyihin Schengenin säännöstön määräyksiin niiden päätösten (3) mukaisesti, jotka perustuvat Schengenin säännöstön sisällyttämisestä Euroopan unioniin tehtyyn pöytäkirjaan, joka on liitetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen,

KATSOVAT, että on tarpeen varmistaa, että valtiot, joiden kanssa Euroopan unioni on assosioitunut Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa, soveltamista ja kehittämistä varten, soveltavat tätä säännöstöä myös keskinäisissä suhteissaan,

KATSOVAT, että Schengenin säännöstön moitteeton toiminta edellyttää, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan samanaikaisesti niiden sopimusten kanssa, jotka on tehty Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon ja kehittämiseen assosioitujen tai niihin osallistuvien osapuolten kanssa ja jotka sääntelevät niiden keskinäisiä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (4),

PITÄVÄT MIELESSÄ Schengenin säännöstön yhteyden yhteisön säännöstöön, joka koskee niiden perusteiden ja menettelyiden vahvistamista, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmän käyttöönottoa,

KATSOVAT, että tämä yhteys edellyttää, että Schengenin säännöstöä sovelletaan samanaikaisesti sen yhteisön säännöstön kanssa, joka koskee niitä perusteita ja menettelyjä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmän käyttöönottoa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen, jäljempänä ‘assosiaatiosopimus’, 16 artiklan mukaisesti Liechtensteinin ruhtinaskunta, jäljempänä ‘Liechtenstein’, liittyy assosiaatiosopimukseen tämän pöytäkirjan määräysten ja ehtojen mukaisesti.

Sopimukseen liittyminen luo sopimuspuolten välille tähän pöytäkirjaan sisältyvien määräysten ja menettelyiden mukaisesti vastavuoroisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

2 artikla

1.   Liechtenstein panee täytäntöön assosiaatiosopimuksen liitteissä A ja B luetellut Schengenin säännöstön säännökset sellaisina, kuin niitä sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin, ja soveltaa niitä mainituissa liitteissä asetetuin ehdoin.

2.   Liechtenstein panee lisäksi täytäntöön niiden tämän pöytäkirjan liitteessä lueteltujen Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön säädösten säännökset, joilla on korvattu tai kehitetty Schengenin säännöstön säännöksiä, ja soveltaa niitä.

3.   Liechtenstein hyväksyy ja panee täytäntöön myös Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön hyväksymät säädökset ja toimenpiteet, joilla muutetaan tai kehitetään Schengenin säännöstön säännöksiä, joihin on sovellettu assosiaatiosopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa määrättyjä menettelyjä, ja soveltaa niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

3 artikla

Liechtensteiniin sovelletaan assosiaatiosopimuksen 3 artiklan 1–4 kohdassa, 4–6 artiklassa, 8–10 artiklassa, 11 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa ja 13 artiklassa määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.

4 artikla

Assosiaatiosopimuksen 3 artiklalla perustetun sekakomitean puheenjohtajana asiantuntijatasolla toimii Euroopan unionin edustaja. Korkeiden virkamiesten ja ministerien tasolla puheenjohtajana toimii Euroopan unionin edustaja sekä Liechtensteinin tai Sveitsin hallituksen edustaja vuorotellen kuuden kuukauden ajan.

5 artikla

1.   Ainoastaan Euroopan unionin toimivaltaiset toimielimet saavat hyväksyä 2 artiklassa tarkoitettuihin asioihin liittyviä uusia säädöksiä ja toimenpiteitä. Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tällaiset säädökset ja toimenpiteet tulevat voimaan samanaikaisesti Euroopan unionissa, Euroopan yhteisössä ja sen asianomaisissa jäsenvaltioissa sekä Liechtensteinissa, jollei niissä nimenomaisesti toisin mainita. Tältä osin otetaan asianmukaisella tavalla huomioon aika, jonka Liechtenstein on sekakomiteassa ilmoittanut tarvitsevansa voidakseen täyttää valtiosääntönsä asettamat vaatimukset.

2.

a)

Euroopan unionin neuvosto, jäljempänä ‘neuvosto’, ilmoittaa välittömästi Liechtensteinille sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä, joihin on sovellettu tässä pöytäkirjassa määrättyjä menettelyjä. Liechtenstein päättää, hyväksyykö se näiden säädösten tai toimenpiteiden sisällön ja sisällyttääkö se ne omaan oikeusjärjestykseensä. Se ilmoittaa päätöksestään neuvostolle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle, jäljempänä ‘komissio’, 30 päivän kuluessa kyseisten säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä.

b)

Jos tällaisen säädöksen tai toimenpiteen sisältö voi sitoa Liechtensteinia vasta sen valtiosäännön asettamien vaatimusten täytyttyä, Liechtenstein antaa asiasta tiedon neuvostolle ja komissiolle antaessaan ilmoituksensa. Liechtenstein ilmoittaa viipymättä kirjallisesti neuvostolle ja komissiolle kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä. Jos kansanäänestystä ei edellytetä, ilmoitus annetaan viimeistään 30 päivää kansanäänestystä varten asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Jos kansanäänestyksen järjestämistä edellytetään, Liechtensteinilla on ilmoituksen tekemistä varten 18 kuukauden määräaika siitä päivästä lukien, jona neuvosto antoi ilmoituksensa. Siitä ajankohdasta, jona säädöksen tai toimenpiteen oli määrä tulla voimaan Liechtensteinin osalta, siihen saakka, kunnes se on ilmoittanut valtiosäännössään asetettujen vaatimusten täyttymisestä, Liechtenstein panee säädöksen tai toimenpiteen täytäntöön väliaikaisesti silloin, kun se on mahdollista.

Jos Liechtenstein ei voi panna kyseistä säädöstä tai toimenpidettä täytäntöön väliaikaisesti ja jos tästä aiheutuu ongelmia, jotka haittaavat Schengen-yhteistyön toimintaa, sekakomitea tarkastelee tilannetta. Euroopan unioni ja Euroopan yhteisö voivat toteuttaa Liechtensteiniin nähden oikeasuhteisia tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä Schengen-yhteistyön moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

3.   Se, että Liechtenstein hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetut säädökset ja toimenpiteet, luo oikeuksia ja velvollisuuksia Liechtensteinin sekä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden välille, siltä osin kuin nämä säädökset ja toimenpiteet sitovat niitä, ja myös suhteessa Sveitsiin.

4.   Siinä tapauksessa, että:

a)

Liechtenstein ilmoittaa päätöksestään olla hyväksymättä jonkin sellaisen 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen tai toimenpiteen sisältöä, johon on sovellettu tämän pöytäkirjan mukaisia menettelyjä, tai

b)

Liechtenstein ei anna ilmoitusta 2 kohdan a alakohdassa tai 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa, tai

c)

Liechtenstein ei anna ilmoitusta viimeistään 30 päivän kuluttua kansanäänestystä varten asetetun määräajan päättymisestä, tai jos kansanäänestys järjestetään, 2 kohdan b alakohdan mukaisessa 18 kuukauden määräajassa, tai se ei saman alakohdan mukaisesti pane säädöstä tai toimenpidettä väliaikaisesti täytäntöön sen voimaantulolle asetetusta päivämäärästä alkaen,

tämän pöytäkirjan voimassaolo katsotaan päättyneeksi, jollei sekakomitea päätä toisin 90 päivän kuluessa tarkasteltuaan perusteellisesti mahdollisuuksia jatkaa pöytäkirjan voimassaoloa. Tämän pöytäkirjan voimassaolo päättyy kolmen kuukauden kuluttua 90 päivän määräajan päättymisestä.

5.

a)

Jos uudesta säädöksestä tai toimenpiteestä seuraa, että jäsenvaltiot eivät enää voi asettaa keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevien pyyntöjen täytäntöönpanolle tai toisen jäsenvaltion esittämälle todistusaineiston etsintää ja/tai takavarikkoa koskevan pyynnön tunnustamiselle Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (5) 51 artiklan mukaisia ehtoja, Liechtenstein voi ilmoittaa neuvostolle ja komissiolle 2 kohdan a alakohdan mukaisen 30 päivän määräajan kuluessa, ettei se hyväksy mainittuja säännöksiä eikä sisällytä niitä omaan oikeusjärjestykseensä siltä osin, kuin niitä sovelletaan etsintää tai takavarikkoa koskeviin pyyntöihin tai määräyksiin, jotka liittyvät sellaisiin tutkinta- tai syytetoimiin, joiden kohteena olevien välittömään verotukseen liittyvien rikosten perusteella ei Liechtensteinin lain mukaan määrättäisi vankeusrangaistusta, jos teot olisi tehty Liechtensteinissa. Tässä tapauksessa tämän pöytäkirjan voimassaoloa ei sen estämättä, mitä 4 kohdassa määrätään, katsota päättyneeksi.

b)

Sekakomitea kokoontuu jonkin jäsenensä pyynnöstä viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä ja keskustelee a alakohdan mukaisesta ilmoituksesta johtuneesta tilanteesta kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottaen.

Kun sekakomitea on päässyt yksimieliseen sopimukseen siitä, että Liechtenstein hyväksyy ja panee täytäntöön uuden säädöksen tai toimenpiteen asiaan liittyvät säännökset täysimääräisesti, sovelletaan 2 kohdan b alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan määräyksiä. Edellä 2 kohdan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot toimitetaan 30 päivän kuluessa siitä, kun sekakomitea on päässyt asiasta sopimukseen.

6 artikla

Täyttäessään Schengenin tietojärjestelmää ja viisumitietojärjestelmää koskevia velvoitteitaan, Liechtenstein voi hyödyntää Sveitsin teknistä infrastruktuuria käyttääkseen näitä järjestelmiä.

7 artikla

Liechtenstein maksaa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien hallintokustannusten kattamiseksi Euroopan unionin yleiseen talousarvioon vuosittain rahoitusosuuden, jonka määrä on 0,071 prosenttia 8 100 000 eurosta ja jota voidaan vuosittain tarkistaa Euroopan unionin inflaatiokehityksen huomioon ottamiseksi.

8 artikla

1.   Tämä pöytäkirja ei vaikuta Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen eikä muihin Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin välillä tehtyihin sopimuksiin.

2.   Tämä pöytäkirja ei vaikuta sopimuksiin, jotka sitovat Liechtensteinia sekä yhtä tai useampaa jäsenvaltiota, siltä osin kuin ne ovat yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa. Jos tällaiset sopimukset eivät ole yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa, sovelletaan tätä pöytäkirjaa.

3.   Tämä pöytäkirja ei millään tavoin vaikuta mahdollisesti myöhemmin Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin välillä tehtäviin sopimuksiin, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin välillä tehtäviin sopimuksiin eikä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan nojalla tehtäviin sopimuksiin.

4.   Tämä pöytäkirja ei vaikuta Liechtensteinin ja Sveitsin välisiin sopimuksiin siltä osin, kuin sopimukset ovat yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa. Jos tällaiset sopimukset eivät ole yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa, sovelletaan tätä pöytäkirjaa.

9 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen tallettajana toimiva neuvoston pääsihteeri on todennut, että kaikki muodolliset vaatimukset, jotka koskevat tämän pöytäkirjan sopimuspuolten ilmaisemaa tai niiden puolesta ilmaistua suostumusta tulla pöytäkirjan sitomaksi, on täytetty.

2.   Tämän pöytäkirjan 1 ja 4 artiklaa ja 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäistä virkettä sekä assosiaatiosopimuksen 3 artiklan 1–4 kohdassa sekä 4–6 artiklassa määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan väliaikaisesti Liechtensteiniin tämän pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

3.   Sellaisten säädösten tai toimenpiteiden osalta, jotka on hyväksytty tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen mutta ennen sen voimaantuloa, 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettu 30 päivän jakso alkaa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä.

10 artikla

1.   Liechtenstein saattaa edellä 2 artiklassa tarkoitetut säännökset voimaan päivänä, jonka kaikkia 2 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä soveltavien jäsenvaltioiden hallituksia edustavat neuvoston jäsenet vahvistavat yksimielisesti kuultuaan sekakomiteaa ja vakuututtuaan siitä, että Liechtenstein on täyttänyt kaikki kyseisten säännösten täytäntöönpanolle asetetut edellytykset.

Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten edustajat osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen neuvostossa siltä osin, kuin se koskee niitä Schengenin säännöstön määräyksiä ja niihin perustuvia tai niihin liittyviä säädöksiä, joihin nämä jäsenvaltiot osallistuvat.

Niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavat neuvoston jäsenet, joihin liittymissopimuksensa mukaisesti sovelletaan vain osaa 2 artiklassa tarkoitetuista säännöksistä, osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen neuvostossa siltä osin, kuin se koskee niitä Schengenin säännöstön säännöksiä, joita jo sovelletaan kyseisten valtioiden osalta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten täytäntöönpano luo oikeuksia ja velvollisuuksia Sveitsin ja Liechtensteinin sekä Liechtensteinin ja soveltuvin osin Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden välille, siltä osin kuin kyseiset säännökset sitovat niitä.

3.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan vain, jos myös assosiaatiosopimuksen 13 artiklassa tarkoitetut sopimukset, jotka Liechtensteinin on tehtävä, pannaan täytäntöön.

4.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan lisäksi vain, jos myös Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, pannaan täytäntöön.

11 artikla

1.   Liechtenstein tai Sveitsi voi irtisanoa tämän pöytäkirjan, tai se voidaan irtisanoa neuvoston jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Irtisanomisesta ilmoitetaan tallettajalle, ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

2.   Jos Sveitsi irtisanoo tämän pöytäkirjan tai assosiaatiosopimuksen tai assosiaatiosopimuksen voimassaolo Sveitsin osalta päättyy, assosiaatiosopimus ja tämä pöytäkirja pysyvät voimassa Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön sekä Liechtensteinin välisten suhteiden osalta. Tällöin neuvosto päättää tarvittavista toimenpiteistä kuultuaan Liechtensteinia. Nämä toimenpiteet sitovat Liechtensteinia kuitenkin vain, jos se hyväksyy ne.

3.   Tämä pöytäkirjan voimassaolo katsotaan päättyneeksi, jos Liechtenstein päättää jonkin assosiaatiosopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun sopimuksen, jonka se on tehnyt, tai 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan voimassaolon.

12 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kolmena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43, ja EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 39.

(5)  Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19).

LIITE

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, tehdyn pöytäkirjan liite

Säännökset, joihin viitataan 2 artiklan 2 kohdassa ja joita Liechtenstein soveltaa neuvoston 10 artiklan mukaisesti vahvistamasta päivämäärästä alkaen.

neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1);

neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1); komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2005, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä (K(2005) 409 lopullinen); ja komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2006, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä (K(2006) 2909 lopullinen);

neuvoston päätös 2005/211/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa (EUVL L 68, 15.3.2005, s. 44);

neuvoston päätös 2005/719/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 54);

neuvoston päätös 2005/727/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 25);

neuvoston päätös 2006/228/YOS, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 81, 18.3.2006, s. 45);

neuvoston päätös 2006/229/YOS, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 81, 18.3.2006, s. 46);

neuvoston päätös 2006/631/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 256, 20.9.2006, s. 18);

neuvoston päätös 2005/267/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (EUVL L 83, 1.4.2005, s. 48);

komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten tehdyn neuvoston päätöksen 2005/267/EY yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (K(2005) 5159 lopullinen);

neuvoston asetus (EY) N:o 851/2005, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2005, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 141, 4.6.2005, s. 3);

neuvoston päätös 2005/451/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 158, 21.6.2005, s. 26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1160/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 18);

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2005/761/EC, annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23);

komission päätös 2005/687/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2005, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen toimintaa sekä tilannetta vastaanottavassa maassa laittomaan maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta käsittelevien kertomusten vakiokaavasta (EUVL L 264, 8.10.2005, s. 8);

neuvoston päätös 2005/728/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2046/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumin hakemis- ja myöntämismenettelyjä (EUVL L 334, 20.12.2005, s. 1);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1);

neuvoston päätös 2006/440/EY, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2006, viisumihakemuksen käsittelyn hallinnollisia kuluja vastaavia maksuja koskevan yhteisen konsuliohjeiston liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a muuttamisesta (EUVL L 175, 29.6.2006, s. 77);

neuvoston päätös 2006/628/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 1 artiklan 4 ja 5 kohdan soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 256, 20.9.2006, s. 15);

komission päätös 2006/648/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä biometrisiä tunnisteita koskevien standardien teknisistä eritelmistä (EUVL L 267, 27.9.2006, s. 41);

oikaisu viisumitietojärjestelmän perustamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehtyyn neuvoston päätökseen 2004/512/EY (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 85);

komission päätös 2006/757/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, Sirene-käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 317, 16.11.2006, s. 1);

komission päätös 2006/758/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, Sirene-käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 317, 16.11.2006, s. 4);

neuvoston päätös 2006/684/EY, tehty 5 päivänä lokakuuta 2006, yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 2 olevan luettelon A muuttamisesta Indonesian diplomaatti- ja virkapassin haltijoita koskevan viisumipakon osalta (EUVL L 280, 12.10.2006, s. 29);

komission päätös 2006/752/EY, tehty 3 päivänä marraskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän (VIS) sijaintipaikoista kehittämisvaiheessa (EUVL L 305, 4.11.2006, s. 13);

komission suositus, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettäväksi henkilöihin kohdistuvaa rajavalvontaa suorittaessaan käyttöön tarkoitetun yhteisen ”Rajavartijoiden käytännön käsikirjan (Schengenin käsikirja)” vahvistamisesta (K(2006) 5186 lopullinen);

neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89; oikaisu julkaistu EUVL L 75, 15.3.2007, s. 26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1931/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 1; oikaistu toisinto EUVL L 29, 3.2.2007, s. 3);

neuvoston asetus (EY) N:o 1932/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 23; oikaistu toisinto EUVL L 29, 3.2.2007, s. 10);

neuvoston asetus (EY) N:o 1988/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 1, oikaistu toisinto EUVL L 27, 2.2.2007, s. 3);

neuvoston päätös 2006/1007/YOS, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 78; oikaistu toisinto EUVL L 27, 2.2.2007, s. 43);

komission päätös 2007/170/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) koskevista verkonhallinnan vaatimuksista (ensimmäinen pilari) (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 20);

komission päätös 2007/171/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) koskevista verkonhallinnan vaatimuksista (kolmas pilari) (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 29);

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 574/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22);

neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63);

neuvoston päätös 2007/472/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen yksikön (C.SIS-yksikkö) perustamis- ja käyttökustannuksia koskevan varainhoitoasetuksen muuttamisesta tehdyn, vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean päätöksen muuttamisesta (EUVL L 179, 7.7.2007, s. 50);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 863/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin käyttöön ottamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta mainitun mekanismin sekä vierailevien virkamiesten tehtävien ja toimivallan osalta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 30);

neuvoston päätös 2007/519/EY, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2007, Schengenin konsultointiverkoston osan 2 muuttamisesta (tekniset eritelmät) (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 26);

komission päätös 2007/599/EY, tehty 27 päivänä elokuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY täytäntöönpanoon liittyvistä vuosia 2007–2013 koskevista strategisista suuntaviivoista (EUVL L 233, 5.9.2007, s. 3);

neuvoston päätös 2007/866/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, Schengenin konsultointiverkoston osan 1 muuttamisesta (tekniset eritelmät) (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 92).


PÄÄTÖSASIAKIRJA

EUROOPAN UNIONIN

ja

EUROOPAN YHTEISÖN

sekä

SVEITSIN VALALIITON

ja

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN

täysivaltaiset edustajat, jäljempänä ’sopimuspuolet’,

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta 2008 allekirjoittamaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ovat hyväksyneet pöytäkirjan.

Sopimuspuolet ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat julistukset:

sopimuspuolten yhteinen julistus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivasta virastosta;

sopimuspuolten yhteinen julistus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen 23 artiklan 7 kohdasta (1);

Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin julistus ulkosuhteista;

Liechtensteinin julistus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa;

Liechtensteinin julistus 5 artiklan 2 kohdan b alakohdasta;

Liechtensteinin julistus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisesta;

Euroopan yhteisön julistus Euroopan ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013;

Euroopan komission julistus ehdotusten toimittamisesta;

yhteinen julistus yhteisistä kokouksista.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 1.

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN OPERATIIVISESTA ULKORAJAYHTEISTYÖSTÄ HUOLEHTIVASTA VIRASTOSTA

Sopimuspuolet toteavat, että Norjan ja Islannin kanssa sovittuja järjestelyjä vastaavat lisäjärjestelyt ovat tarpeen, jotta Sveitsi ja Liechtenstein voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan.

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ 29 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2000 TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN 23 ARTIKLAN 7 KOHDASTA

Sopimuspuolet sopivat, jollei keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 23 artiklan 1 kohdan c alakohdan määräyksistä muuta johdu, että Liechtenstein voi yksittäisessä tapauksessa vaatia, jollei asianomainen jäsenvaltio ole saanut sen henkilön suostumusta, jota tiedot koskevat, että henkilötietoja ei niissä menettelyissä, joiden osalta Liechtenstein olisi voinut kieltäytyä toimittamasta henkilötietoja tai kieltää niiden käytön taikka rajoittaa niiden toimittamista tai käyttöä kyseisen yleissopimuksen määräysten tai sen 1 artiklassa tarkoitettujen oikeudellisten välineiden mukaisesti, saa käyttää kyseisen yleissopimuksen 23 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin muutoin kuin Liechtensteinin etukäteen antaman luvan perusteella.

Jos Liechtenstein yksittäisessä tapauksessa kieltäytyy suostumasta jäsenvaltion edellä olevien määräysten nojalla esittämään pyyntöön, sen on perusteltava päätöksensä kirjallisesti.

MUUT JULISTUKSET

EUROOPAN YHTEISÖN JA LIECHTENSTEININ JULISTUS ULKOSUHTEISTA

Euroopan yhteisö ja Liechtenstein sopivat, että Euroopan yhteisö sitoutuu rohkaisemaan niitä kolmansia maita tai kansainvälisiä organisaatioita, joiden kanssa se tekee sopimuksia Schengen-yhteistyöhön liittyvillä aloilla, viisumipolitiikka mukaan luettuna, tekemään vastaavia sopimuksia Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Liechtensteinin ruhtinaskunnan toimivaltaa tehdä tällaisia sopimuksia.

LIECHTENSTEININ JULISTUS KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA

Liechtenstein ilmoittaa, että verorikoksista, joiden osalta Liechtensteinin viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan, ei voida panna vireille kannetta tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen muun muassa rikosasioissa.

LIECHTENSTEININ JULISTUS 5 ARTIKLAN 2 KOHDAN b ALAKOHDASTA

(Schengenin säännöstöä kehittävien uusien säännösten hyväksymiselle asetettu määräaika)

Sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistettu 18 kuukauden enimmäisaika kattaa sekä säädöksen tai toimenpiteen hyväksymisen että sen täytäntöönpanon. Se käsittää seuraavat vaiheet:

valmistelu,

käsittely parlamentissa,

kansanäänestystä varten asetettu 30 päivän määräaika,

mahdollinen kansanäänestys (järjestelyt ja äänestys),

ruhtinashallitsijan vahvistus.

Liechtensteinin hallitus ilmoittaa viipymättä neuvostolle ja komissiolle kunkin vaiheen päättymisestä.

Liechtensteinin hallitus sitoutuu pyrkimään kaikin käytettävissään olevin keinoin siihen, että edellä mainitut vaiheet voidaan saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti.

LIECHTENSTEININ JULISTUS KESKINÄISTÄ OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN JA RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVAA LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA

Liechtenstein sitoutuu olemaan käyttämättä niitä varaumia ja julistuksia, jotka se on tehnyt rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 13 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä, sikäli kuin ne eivät ole yhteensopivia tämän sopimuksen kanssa.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS EUROOPAN ULKORAJARAHASTON PERUSTAMISESTA VUOSIKSI 2007–2013

Euroopan yhteisö on perustamassa Euroopan ulkorajarahastoa vuosiksi 2007–2013, ja tätä varten tarvitaan lisäjärjestelyitä Schengenin säännöstöön osallistuvien kolmansien maiden kanssa.

EUROOPAN KOMISSION JULISTUS EHDOTUSTEN TOIMITTAMISESTA

Toimittaessaan tähän sopimukseen liittyviä ehdotuksia Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille komissio toimittaa niistä jäljennökset Liechtensteinille.

Osallistuminen komiteoihin, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa:

Neuvosto valtuutti 1 päivänä kesäkuuta 2006 komission aloittamaan neuvottelut Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa näiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa.

Tällaisen sopimuksen tekemiseen asti Liechtensteiniin sovelletaan Euroopan unionin neuvoston ja Sveitsin valaliiton välisenä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa. Tämän estämättä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) osalta Liechtensteinin osallistumiseen sovellettavista ehdoista määrätään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 100 artiklassa.

YHTEINEN JULISTUS YHTEISISTÄ KOKOUKSISTA

Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksia edustavat valtuuskunnat,

Euroopan komission valtuuskunta,

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hallituksia edustavat valtuuskunnat,

Sveitsin valaliiton hallitusta edustava valtuuskunta,

Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitusta edustava valtuuskunta,

toteavat, että Liechtenstein liittyy sekakomiteaan, joka on perustettu Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyllä sopimuksella, kyseiseen sopimukseen liitettävällä pöytäkirjalla,

ovat päättäneet pitää Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyllä sopimuksella ja Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyllä sopimuksella, sellaisena kuin se on täydennettynä Liechtensteinin osallistumista koskevalla pöytäkirjalla, perustettujen sekakomiteoiden kokoukset yhteisesti riippumatta siitä, millä tasolla kokous pidetään,

toteavat, että sekakomiteoiden kokousten pitäminen yhteisinä edellyttää käytännön järjestelyitä, jotka liittyvät kokousten puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen silloin, kun puheenjohtajuus kuuluu assosioidulle valtiolle Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on täydennettynä Liechtensteinin osallistumista koskevalla pöytäkirjalla, tai Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden valtioiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen mukaisesti,

panevat merkille, että assosioidut valtiot ovat tarvittaessa valmiit luopumaan puheenjohtajuusvuorostaan ja kierrättämään sitä assosioitujen valtioiden kesken näiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen ja Liechtensteinin osallistumista koskevan pöytäkirjan voimaantulosta alkaen.


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli

(2011/350/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan, 74 artiklan, 77 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen kun komissio sai 27 päivänä helmikuuta 2006 tarvittavat valtuudet, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Sveitsin valaliiton kanssa käydyt neuvottelut pöytäkirjasta, joka koskee Liechtensteinin liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, on saatu päätökseen.

(2)

Neuvoston päätösten 2008/261/EY (1) ja 2008/262/YOS (2) mukaisesti ja sillä varauksella, että pöytäkirja myöhemmin tehdään, se allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 28 päivänä helmikuuta 2008.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä.

(5)

On aiheellista säätää, että tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/437/EY (3) sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston alaan kuuluvan Schengenin säännöstön kehittämisen osalta soveltuvin osin myös suhteisiin Liechtensteinin kanssa.

(6)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (4) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei siten osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(7)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (5) mukaisesti; Irlanti ei siten osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(8)

Tämä päätös ei vaikuta Tanskan asemaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja kyseiseen pöytäkirjaan liittyvät asiakirjat.

Pöytäkirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan pöytäkirjan 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen määräysten ja säännösten kattamilla aloilla ja niiden kehittämiseksi siltä osin, kuin kyseisiä määräyksiä ja säännöksiä ei ole lueteltu päätöksissä 2000/365/EY ja 2002/192/EY.

3 artikla

Päätöksen 1999/437/EY 1–4 artiklan säännöksiä sovelletaan samalla tavoin Liechtensteinin osallistumiseen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa Euroopan unionin puolesta pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja osoituksena Euroopan unionin suostumuksesta tulla pöytäkirjan sitomaksi sekä antaa seuraava ilmoitus:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki sen velvoitteet. Pöytäkirjassa ja sopimuksessa olevat viittaukset ”Euroopan yhteisöön” on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ”Euroopan unioniin”.”

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


(1)  Neuvoston päätös 2008/261/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Neuvoston päätös 2008/262/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.


Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen

PÖYTÄKIRJA

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

EUROOPAN UNIONI

ja

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

SVEITSIN VALALIITTO

ja

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

jäljempänä ‘sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 26 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoitetun sopimuksen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (1), jäljempänä ‘assosiointisopimus’,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että mainitun sopimuksen 16 artiklan mukaan Liechtensteinin ruhtinaskunta voi liittyä assosiointisopimukseen pöytäkirjalla,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan maantieteellisen sijainnin,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Sveitsin valaliiton läheiset suhteet, joista on osoituksena alue, jolla sisäiset rajatarkastukset on poistettu Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Sveitsin valaliiton väliltä,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan toiveen säilyttää ja luoda kaikkien Schengen-maiden kanssa alue, jolla rajatarkastukset on poistettu, ja sen vuoksi osallistua Schengenin säännöstöön,

KATSOVAT, että Euroopan unionin neuvosto sekä Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta ovat tehneet 18 päivänä toukokuuta 1999 sopimuksen (2) näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen,

KATSOVAT, että Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen yhdenvertaisesti Islannin, Norjan ja Sveitsin kanssa on suotavaa,

KATSOVAT, että Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä on tarkoituksenmukaista tehdä pöytäkirja, jolla Liechtensteinille annetaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ne, joista on sovittu Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin välillä,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräyksiä ja niiden nojalla annettuja säädöksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla ja että päätökset, joiden tarkoituksena on kehittää Schengenin säännöstöä mainitun osaston mukaisesti ja jotka Tanska on saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään, luovat Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välille ainoastaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksia,

KATSOVAT, että Irlanti sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta osallistuvat tiettyihin Schengenin säännöstön määräyksiin niiden päätösten (3) mukaisesti, jotka perustuvat Schengenin säännöstön sisällyttämisestä Euroopan unioniin tehtyyn pöytäkirjaan, joka on liitetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen,

KATSOVAT, että on tarpeen varmistaa, että valtiot, joiden kanssa Euroopan unioni on assosioitunut Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa, soveltamista ja kehittämistä varten, soveltavat tätä säännöstöä myös keskinäisissä suhteissaan,

KATSOVAT, että Schengenin säännöstön moitteeton toiminta edellyttää, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan samanaikaisesti niiden sopimusten kanssa, jotka on tehty Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon ja kehittämiseen assosioitujen tai niihin osallistuvien osapuolten kanssa ja jotka sääntelevät niiden keskinäisiä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (4),

PITÄVÄT MIELESSÄ Schengenin säännöstön yhteyden yhteisön säännöstöön, joka koskee niiden perusteiden ja menettelyiden vahvistamista, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmän käyttöönottoa,

KATSOVAT, että tämä yhteys edellyttää, että Schengenin säännöstöä sovelletaan samanaikaisesti sen yhteisön säännöstön kanssa, joka koskee niitä perusteita ja menettelyjä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmän käyttöönottoa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen, jäljempänä ‘assosiaatiosopimus’, 16 artiklan mukaisesti Liechtensteinin ruhtinaskunta, jäljempänä ‘Liechtenstein’, liittyy assosiaatiosopimukseen tämän pöytäkirjan määräysten ja ehtojen mukaisesti.

Sopimukseen liittyminen luo sopimuspuolten välille tähän pöytäkirjaan sisältyvien määräysten ja menettelyiden mukaisesti vastavuoroisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

2 artikla

1.   Liechtenstein panee täytäntöön assosiaatiosopimuksen liitteissä A ja B luetellut Schengenin säännöstön säännökset sellaisina, kuin niitä sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin, ja soveltaa niitä mainituissa liitteissä asetetuin ehdoin.

2.   Liechtenstein panee lisäksi täytäntöön niiden tämän pöytäkirjan liitteessä lueteltujen Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön säädösten säännökset, joilla on korvattu tai kehitetty Schengenin säännöstön säännöksiä, ja soveltaa niitä.

3.   Liechtenstein hyväksyy ja panee täytäntöön myös Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön hyväksymät säädökset ja toimenpiteet, joilla muutetaan tai kehitetään Schengenin säännöstön säännöksiä, joihin on sovellettu assosiaatiosopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa määrättyjä menettelyjä, ja soveltaa niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

3 artikla

Liechtensteiniin sovelletaan assosiaatiosopimuksen 3 artiklan 1–4 kohdassa, 4–6 artiklassa, 8–10 artiklassa, 11 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa ja 13 artiklassa määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.

4 artikla

Assosiaatiosopimuksen 3 artiklalla perustetun sekakomitean puheenjohtajana asiantuntijatasolla toimii Euroopan unionin edustaja. Korkeiden virkamiesten ja ministerien tasolla puheenjohtajana toimii Euroopan unionin edustaja sekä Liechtensteinin tai Sveitsin hallituksen edustaja vuorotellen kuuden kuukauden ajan.

5 artikla

1.   Ainoastaan Euroopan unionin toimivaltaiset toimielimet saavat hyväksyä 2 artiklassa tarkoitettuihin asioihin liittyviä uusia säädöksiä ja toimenpiteitä. Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tällaiset säädökset ja toimenpiteet tulevat voimaan samanaikaisesti Euroopan unionissa, Euroopan yhteisössä ja sen asianomaisissa jäsenvaltioissa sekä Liechtensteinissa, jollei niissä nimenomaisesti toisin mainita. Tältä osin otetaan asianmukaisella tavalla huomioon aika, jonka Liechtenstein on sekakomiteassa ilmoittanut tarvitsevansa voidakseen täyttää valtiosääntönsä asettamat vaatimukset.

2.

a)

Euroopan unionin neuvosto, jäljempänä ‘neuvosto’, ilmoittaa välittömästi Liechtensteinille sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä, joihin on sovellettu tässä pöytäkirjassa määrättyjä menettelyjä. Liechtenstein päättää, hyväksyykö se näiden säädösten tai toimenpiteiden sisällön ja sisällyttääkö se ne omaan oikeusjärjestykseensä. Se ilmoittaa päätöksestään neuvostolle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle, jäljempänä ‘komissio’, 30 päivän kuluessa kyseisten säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä.

b)

Jos tällaisen säädöksen tai toimenpiteen sisältö voi sitoa Liechtensteinia vasta sen valtiosäännön asettamien vaatimusten täytyttyä, Liechtenstein antaa asiasta tiedon neuvostolle ja komissiolle antaessaan ilmoituksensa. Liechtenstein ilmoittaa viipymättä kirjallisesti neuvostolle ja komissiolle kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä. Jos kansanäänestystä ei edellytetä, ilmoitus annetaan viimeistään 30 päivää kansanäänestystä varten asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Jos kansanäänestyksen järjestämistä edellytetään, Liechtensteinilla on ilmoituksen tekemistä varten 18 kuukauden määräaika siitä päivästä lukien, jona neuvosto antoi ilmoituksensa. Siitä ajankohdasta, jona säädöksen tai toimenpiteen oli määrä tulla voimaan Liechtensteinin osalta, siihen saakka, kunnes se on ilmoittanut valtiosäännössään asetettujen vaatimusten täyttymisestä, Liechtenstein panee säädöksen tai toimenpiteen täytäntöön väliaikaisesti silloin, kun se on mahdollista.

Jos Liechtenstein ei voi panna kyseistä säädöstä tai toimenpidettä täytäntöön väliaikaisesti ja jos tästä aiheutuu ongelmia, jotka haittaavat Schengen-yhteistyön toimintaa, sekakomitea tarkastelee tilannetta. Euroopan unioni ja Euroopan yhteisö voivat toteuttaa Liechtensteiniin nähden oikeasuhteisia tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä Schengen-yhteistyön moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

3.   Se, että Liechtenstein hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetut säädökset ja toimenpiteet, luo oikeuksia ja velvollisuuksia Liechtensteinin sekä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden välille, siltä osin kuin nämä säädökset ja toimenpiteet sitovat niitä, ja myös suhteessa Sveitsiin.

4.   Siinä tapauksessa, että:

a)

Liechtenstein ilmoittaa päätöksestään olla hyväksymättä jonkin sellaisen 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen tai toimenpiteen sisältöä, johon on sovellettu tämän pöytäkirjan mukaisia menettelyjä, tai

b)

Liechtenstein ei anna ilmoitusta 2 kohdan a alakohdassa tai 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa, tai

c)

Liechtenstein ei anna ilmoitusta viimeistään 30 päivän kuluttua kansanäänestystä varten asetetun määräajan päättymisestä, tai jos kansanäänestys järjestetään, 2 kohdan b alakohdan mukaisessa 18 kuukauden määräajassa, tai se ei saman alakohdan mukaisesti pane säädöstä tai toimenpidettä väliaikaisesti täytäntöön sen voimaantulolle asetetusta päivämäärästä alkaen,

tämän pöytäkirjan voimassaolo katsotaan päättyneeksi, jollei sekakomitea päätä toisin 90 päivän kuluessa tarkasteltuaan perusteellisesti mahdollisuuksia jatkaa pöytäkirjan voimassaoloa. Tämän pöytäkirjan voimassaolo päättyy kolmen kuukauden kuluttua 90 päivän määräajan päättymisestä.

5.

a)

Jos uudesta säädöksestä tai toimenpiteestä seuraa, että jäsenvaltiot eivät enää voi asettaa keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevien pyyntöjen täytäntöönpanolle tai toisen jäsenvaltion esittämälle todistusaineiston etsintää ja/tai takavarikkoa koskevan pyynnön tunnustamiselle Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (5) 51 artiklan mukaisia ehtoja, Liechtenstein voi ilmoittaa neuvostolle ja komissiolle 2 kohdan a alakohdan mukaisen 30 päivän määräajan kuluessa, ettei se hyväksy mainittuja säännöksiä eikä sisällytä niitä omaan oikeusjärjestykseensä siltä osin, kuin niitä sovelletaan etsintää tai takavarikkoa koskeviin pyyntöihin tai määräyksiin, jotka liittyvät sellaisiin tutkinta- tai syytetoimiin, joiden kohteena olevien välittömään verotukseen liittyvien rikosten perusteella ei Liechtensteinin lain mukaan määrättäisi vankeusrangaistusta, jos teot olisi tehty Liechtensteinissa. Tässä tapauksessa tämän pöytäkirjan voimassaoloa ei sen estämättä, mitä 4 kohdassa määrätään, katsota päättyneeksi.

b)

Sekakomitea kokoontuu jonkin jäsenensä pyynnöstä viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä ja keskustelee a alakohdan mukaisesta ilmoituksesta johtuneesta tilanteesta kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottaen.

Kun sekakomitea on päässyt yksimieliseen sopimukseen siitä, että Liechtenstein hyväksyy ja panee täytäntöön uuden säädöksen tai toimenpiteen asiaan liittyvät säännökset täysimääräisesti, sovelletaan 2 kohdan b alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan määräyksiä. Edellä 2 kohdan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot toimitetaan 30 päivän kuluessa siitä, kun sekakomitea on päässyt asiasta sopimukseen.

6 artikla

Täyttäessään Schengenin tietojärjestelmää ja viisumitietojärjestelmää koskevia velvoitteitaan, Liechtenstein voi hyödyntää Sveitsin teknistä infrastruktuuria käyttääkseen näitä järjestelmiä.

7 artikla

Liechtenstein maksaa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien hallintokustannusten kattamiseksi Euroopan unionin yleiseen talousarvioon vuosittain rahoitusosuuden, jonka määrä on 0,071 prosenttia 8 100 000 eurosta ja jota voidaan vuosittain tarkistaa Euroopan unionin inflaatiokehityksen huomioon ottamiseksi.

8 artikla

1.   Tämä pöytäkirja ei vaikuta Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen eikä muihin Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin välillä tehtyihin sopimuksiin.

2.   Tämä pöytäkirja ei vaikuta sopimuksiin, jotka sitovat Liechtensteinia sekä yhtä tai useampaa jäsenvaltiota, siltä osin kuin ne ovat yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa. Jos tällaiset sopimukset eivät ole yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa, sovelletaan tätä pöytäkirjaa.

3.   Tämä pöytäkirja ei millään tavoin vaikuta mahdollisesti myöhemmin Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin välillä tehtäviin sopimuksiin, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin välillä tehtäviin sopimuksiin eikä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan nojalla tehtäviin sopimuksiin.

4.   Tämä pöytäkirja ei vaikuta Liechtensteinin ja Sveitsin välisiin sopimuksiin siltä osin, kuin sopimukset ovat yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa. Jos tällaiset sopimukset eivät ole yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa, sovelletaan tätä pöytäkirjaa.

9 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen tallettajana toimiva neuvoston pääsihteeri on todennut, että kaikki muodolliset vaatimukset, jotka koskevat tämän pöytäkirjan sopimuspuolten ilmaisemaa tai niiden puolesta ilmaistua suostumusta tulla pöytäkirjan sitomaksi, on täytetty.

2.   Tämän pöytäkirjan 1 ja 4 artiklaa ja 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäistä virkettä sekä assosiaatiosopimuksen 3 artiklan 1–4 kohdassa sekä 4–6 artiklassa määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan väliaikaisesti Liechtensteiniin tämän pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

3.   Sellaisten säädösten tai toimenpiteiden osalta, jotka on hyväksytty tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen mutta ennen sen voimaantuloa, 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettu 30 päivän jakso alkaa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä.

10 artikla

1.   Liechtenstein saattaa edellä 2 artiklassa tarkoitetut säännökset voimaan päivänä, jonka kaikkia 2 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä soveltavien jäsenvaltioiden hallituksia edustavat neuvoston jäsenet vahvistavat yksimielisesti kuultuaan sekakomiteaa ja vakuututtuaan siitä, että Liechtenstein on täyttänyt kaikki kyseisten säännösten täytäntöönpanolle asetetut edellytykset.

Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten edustajat osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen neuvostossa siltä osin, kuin se koskee niitä Schengenin säännöstön määräyksiä ja niihin perustuvia tai niihin liittyviä säädöksiä, joihin nämä jäsenvaltiot osallistuvat.

Niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavat neuvoston jäsenet, joihin liittymissopimuksensa mukaisesti sovelletaan vain osaa 2 artiklassa tarkoitetuista säännöksistä, osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen neuvostossa siltä osin, kuin se koskee niitä Schengenin säännöstön säännöksiä, joita jo sovelletaan kyseisten valtioiden osalta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten täytäntöönpano luo oikeuksia ja velvollisuuksia Sveitsin ja Liechtensteinin sekä Liechtensteinin ja soveltuvin osin Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden välille, siltä osin kuin kyseiset säännökset sitovat niitä.

3.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan vain, jos myös assosiaatiosopimuksen 13 artiklassa tarkoitetut sopimukset, jotka Liechtensteinin on tehtävä, pannaan täytäntöön.

4.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan lisäksi vain, jos myös Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, pannaan täytäntöön.

11 artikla

1.   Liechtenstein tai Sveitsi voi irtisanoa tämän pöytäkirjan, tai se voidaan irtisanoa neuvoston jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Irtisanomisesta ilmoitetaan tallettajalle, ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

2.   Jos Sveitsi irtisanoo tämän pöytäkirjan tai assosiaatiosopimuksen tai assosiaatiosopimuksen voimassaolo Sveitsin osalta päättyy, assosiaatiosopimus ja tämä pöytäkirja pysyvät voimassa Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön sekä Liechtensteinin välisten suhteiden osalta. Tällöin neuvosto päättää tarvittavista toimenpiteistä kuultuaan Liechtensteinia. Nämä toimenpiteet sitovat Liechtensteinia kuitenkin vain, jos se hyväksyy ne.

3.   Tämä pöytäkirjan voimassaolo katsotaan päättyneeksi, jos Liechtenstein päättää jonkin assosiaatiosopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun sopimuksen, jonka se on tehnyt, tai 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan voimassaolon.

12 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kolmena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43, ja EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 39.

(5)  Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19).

LIITE

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, tehdyn pöytäkirjan liite

Säännökset, joihin viitataan 2 artiklan 2 kohdassa ja joita Liechtenstein soveltaa neuvoston 10 artiklan mukaisesti vahvistamasta päivämäärästä alkaen.

neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1);

neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1); komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2005, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä (K(2005) 409 lopullinen); ja komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2006, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä (K(2006) 2909 lopullinen);

neuvoston päätös 2005/211/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa (EUVL L 68, 15.3.2005, s. 44);

neuvoston päätös 2005/719/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 54);

neuvoston päätös 2005/727/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 25);

neuvoston päätös 2006/228/YOS, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 81, 18.3.2006, s. 45);

neuvoston päätös 2006/229/YOS, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 81, 18.3.2006, s. 46);

neuvoston päätös 2006/631/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 256, 20.9.2006, s. 18);

neuvoston päätös 2005/267/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (EUVL L 83, 1.4.2005, s. 48);

komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten tehdyn neuvoston päätöksen 2005/267/EY yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (K(2005) 5159 lopullinen);

neuvoston asetus (EY) N:o 851/2005, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2005, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 141, 4.6.2005, s. 3);

neuvoston päätös 2005/451/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 158, 21.6.2005, s. 26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1160/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 18);

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2005/761/EC, annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23);

komission päätös 2005/687/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2005, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen toimintaa sekä tilannetta vastaanottavassa maassa laittomaan maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta käsittelevien kertomusten vakiokaavasta (EUVL L 264, 8.10.2005, s. 8);

neuvoston päätös 2005/728/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2046/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumin hakemis- ja myöntämismenettelyjä (EUVL L 334, 20.12.2005, s. 1);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1);

neuvoston päätös 2006/440/EY, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2006, viisumihakemuksen käsittelyn hallinnollisia kuluja vastaavia maksuja koskevan yhteisen konsuliohjeiston liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a muuttamisesta (EUVL L 175, 29.6.2006, s. 77);

neuvoston päätös 2006/628/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 1 artiklan 4 ja 5 kohdan soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 256, 20.9.2006, s. 15);

komission päätös 2006/648/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä biometrisiä tunnisteita koskevien standardien teknisistä eritelmistä (EUVL L 267, 27.9.2006, s. 41);

oikaisu viisumitietojärjestelmän perustamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehtyyn neuvoston päätökseen 2004/512/EY (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 85);

komission päätös 2006/757/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, Sirene-käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 317, 16.11.2006, s. 1);

komission päätös 2006/758/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, Sirene-käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 317, 16.11.2006, s. 4);

neuvoston päätös 2006/684/EY, tehty 5 päivänä lokakuuta 2006, yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 2 olevan luettelon A muuttamisesta Indonesian diplomaatti- ja virkapassin haltijoita koskevan viisumipakon osalta (EUVL L 280, 12.10.2006, s. 29);

komission päätös 2006/752/EY, tehty 3 päivänä marraskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän (VIS) sijaintipaikoista kehittämisvaiheessa (EUVL L 305, 4.11.2006, s. 13);

komission suositus, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettäväksi henkilöihin kohdistuvaa rajavalvontaa suorittaessaan käyttöön tarkoitetun yhteisen ”Rajavartijoiden käytännön käsikirjan (Schengenin käsikirja)” vahvistamisesta (K(2006) 5186 lopullinen);

neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89; oikaisu julkaistu EUVL L 75, 15.3.2007, s. 26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1931/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 1; oikaistu toisinto EUVL L 29, 3.2.2007, s. 3);

neuvoston asetus (EY) N:o 1932/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 23; oikaistu toisinto EUVL L 29, 3.2.2007, s. 10);

neuvoston asetus (EY) N:o 1988/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 1; oikaistu toisinto EUVL L 27, 2.2.2007, s. 3);

neuvoston päätös 2006/1007/YOS, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 78; oikaistu toisinto EUVL L 27, 2.2.2007, s. 43);

komission päätös 2007/170/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) koskevista verkonhallinnan vaatimuksista (ensimmäinen pilari) (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 20);

komission päätös 2007/171/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) koskevista verkonhallinnan vaatimuksista (kolmas pilari) (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 29);

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 574/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22);

neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63);

neuvoston päätös 2007/472/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen yksikön (C.SIS-yksikkö) perustamis- ja käyttökustannuksia koskevan varainhoitoasetuksen muuttamisesta tehdyn, vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean päätöksen muuttamisesta (EUVL L 179, 7.7.2007, s. 50);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 863/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin käyttöön ottamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta mainitun mekanismin sekä vierailevien virkamiesten tehtävien ja toimivallan osalta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 30);

neuvoston päätös 2007/519/EY, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2007, Schengenin konsultointiverkoston osan 2 muuttamisesta (tekniset eritelmät) (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 26);

komission päätös 2007/599/EY, tehty 27 päivänä elokuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY täytäntöönpanoon liittyvistä vuosia 2007–2013 koskevista strategisista suuntaviivoista (EUVL L 233, 5.9.2007, s. 3);

neuvoston päätös 2007/866/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, Schengenin konsultointiverkoston osan 1 muuttamisesta (tekniset eritelmät) (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 92).


PÄÄTÖSASIAKIRJA

EUROOPAN UNIONIN

ja

EUROOPAN YHTEISÖN

sekä

SVEITSIN VALALIITON

ja

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN

täysivaltaiset edustajat, jäljempänä ’sopimuspuolet’,

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta 2008 allekirjoittamaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ovat hyväksyneet pöytäkirjan.

Sopimuspuolet ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat julistukset:

sopimuspuolten yhteinen julistus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivasta virastosta;

sopimuspuolten yhteinen julistus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen 23 artiklan 7 kohdasta (1);

Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin julistus ulkosuhteista;

Liechtensteinin julistus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa;

Liechtensteinin julistus 5 artiklan 2 kohdan b alakohdasta;

Liechtensteinin julistus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisesta;

Euroopan yhteisön julistus Euroopan ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013;

Euroopan komission julistus ehdotusten toimittamisesta;

yhteinen julistus yhteisistä kokouksista.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 1.

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN OPERATIIVISESTA ULKORAJAYHTEISTYÖSTÄ HUOLEHTIVASTA VIRASTOSTA

Sopimuspuolet toteavat, että Norjan ja Islannin kanssa sovittuja järjestelyjä vastaavat lisäjärjestelyt ovat tarpeen, jotta Sveitsi ja Liechtenstein voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan.

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ 29 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2000 TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN 23 ARTIKLAN 7 KOHDASTA

Sopimuspuolet sopivat, jollei keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 23 artiklan 1 kohdan c alakohdan määräyksistä muuta johdu, että Liechtenstein voi yksittäisessä tapauksessa vaatia, jollei asianomainen jäsenvaltio ole saanut sen henkilön suostumusta, jota tiedot koskevat, että henkilötietoja ei niissä menettelyissä, joiden osalta Liechtenstein olisi voinut kieltäytyä toimittamasta henkilötietoja tai kieltää niiden käytön taikka rajoittaa niiden toimittamista tai käyttöä kyseisen yleissopimuksen määräysten tai sen 1 artiklassa tarkoitettujen oikeudellisten välineiden mukaisesti, saa käyttää kyseisen yleissopimuksen 23 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin muutoin kuin Liechtensteinin etukäteen antaman luvan perusteella.

Jos Liechtenstein yksittäisessä tapauksessa kieltäytyy suostumasta jäsenvaltion edellä olevien määräysten nojalla esittämään pyyntöön, sen on perusteltava päätöksensä kirjallisesti.

MUUT JULISTUKSET

EUROOPAN YHTEISÖN JA LIECHTENSTEININ JULISTUS ULKOSUHTEISTA

Euroopan yhteisö ja Liechtenstein sopivat, että Euroopan yhteisö sitoutuu rohkaisemaan niitä kolmansia maita tai kansainvälisiä organisaatioita, joiden kanssa se tekee sopimuksia Schengen-yhteistyöhön liittyvillä aloilla, viisumipolitiikka mukaan luettuna, tekemään vastaavia sopimuksia Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Liechtensteinin ruhtinaskunnan toimivaltaa tehdä tällaisia sopimuksia.

LIECHTENSTEININ JULISTUS KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA

Liechtenstein ilmoittaa, että verorikoksista, joiden osalta Liechtensteinin viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan, ei voida panna vireille kannetta tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen muun muassa rikosasioissa.

LIECHTENSTEININ JULISTUS 5 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHDASTA

(Schengenin säännöstöä kehittävien uusien säännösten hyväksymiselle asetettu määräaika)

Sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistettu 18 kuukauden enimmäisaika kattaa sekä säädöksen tai toimenpiteen hyväksymisen että sen täytäntöönpanon. Se käsittää seuraavat vaiheet:

valmistelu,

käsittely parlamentissa,

kansanäänestystä varten asetettu 30 päivän määräaika,

mahdollinen kansanäänestys (järjestelyt ja äänestys),

ruhtinashallitsijan vahvistus.

Liechtensteinin hallitus ilmoittaa viipymättä neuvostolle ja komissiolle kunkin vaiheen päättymisestä.

Liechtensteinin hallitus sitoutuu pyrkimään kaikin käytettävissään olevin keinoin siihen, että edellä mainitut vaiheet voidaan saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti.

LIECHTENSTEININ JULISTUS KESKINÄISTÄ OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN JA RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVAA LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA

Liechtenstein sitoutuu olemaan käyttämättä niitä varaumia ja julistuksia, jotka se on tehnyt rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 13 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä, sikäli kuin ne eivät ole yhteensopivia tämän sopimuksen kanssa.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS EUROOPAN ULKORAJARAHASTON PERUSTAMISESTA VUOSIKSI 2007–2013

Euroopan yhteisö on perustamassa Euroopan ulkorajarahastoa vuosiksi 2007–2013, ja tätä varten tarvitaan lisäjärjestelyitä Schengenin säännöstöön osallistuvien kolmansien maiden kanssa.

EUROOPAN KOMISSION JULISTUS EHDOTUSTEN TOIMITTAMISESTA

Toimittaessaan tähän sopimukseen liittyviä ehdotuksia Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille komissio toimittaa niistä jäljennökset Liechtensteinille.

Osallistuminen komiteoihin, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa:

Neuvosto valtuutti 1 päivänä kesäkuuta 2006 komission aloittamaan neuvottelut Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa näiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa.

Tällaisen sopimuksen tekemiseen asti Liechtensteiniin sovelletaan Euroopan unionin neuvoston ja Sveitsin valaliiton välisenä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa. Tämän estämättä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) osalta Liechtensteinin osallistumiseen sovellettavista ehdoista määrätään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 100 artiklassa.

YHTEINEN JULISTUS YHTEISISTÄ KOKOUKSISTA

Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksia edustavat valtuuskunnat,

Euroopan komission valtuuskunta,

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hallituksia edustavat valtuuskunnat,

Sveitsin valaliiton hallitusta edustava valtuuskunta,

Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitusta edustava valtuuskunta,

toteavat, että Liechtenstein liittyy sekakomiteaan, joka on perustettu Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyllä sopimuksella, kyseiseen sopimukseen liitettävällä pöytäkirjalla,

ovat päättäneet pitää Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyllä sopimuksella ja Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyllä sopimuksella, sellaisena kuin se on täydennettynä Liechtensteinin osallistumista koskevalla pöytäkirjalla, perustettujen sekakomiteoiden kokoukset yhteisesti riippumatta siitä, millä tasolla kokous pidetään,

toteavat, että sekakomiteoiden kokousten pitäminen yhteisinä edellyttää käytännön järjestelyitä, jotka liittyvät kokousten puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen silloin, kun puheenjohtajuus kuuluu assosioidulle valtiolle Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on täydennettynä Liechtensteinin osallistumista koskevalla pöytäkirjalla, tai Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden valtioiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen mukaisesti,

panevat merkille, että assosioidut valtiot ovat tarvittaessa valmiit luopumaan puheenjohtajuusvuorostaan ja kierrättämään sitä assosioitujen valtioiden kesken näiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen ja Liechtensteinin osallistumista koskevan pöytäkirjan voimaantulosta alkaen.


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

(2011/351/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan e alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

on saanut Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen kun komissio sai 27 päivänä helmikuuta 2006 tarvittavat valtuudet, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa käydyt neuvottelut pöytäkirjasta, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (jäljempänä ’pöytäkirja’), on saatu päätökseen.

(2)

Neuvoston 28 päivänä helmikuuta 2008 tekemän päätöksen mukaisesti ja sillä varauksella, että pöytäkirja myöhemmin tehdään, se allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 28 päivänä helmikuuta 2008.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot osallistuvat tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskeva Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja ja siihen liitetyt julistukset.

Pöytäkirjan, sen päätösasiakirjan ja siihen liittyvien julistusten tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta pöytäkirjan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja osoituksena unionin suostumuksesta tulla pöytäkirjan sitomaksi sekä antaa seuraava ilmoitus:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki sen velvoitteet. Pöytäkirjassa ja sopimuksessa olevat viittaukset ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ’Euroopan unioniin’.”

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskeva Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen

PÖYTÄKIRJA

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

SVEITSIN VALALIITTO

sekä

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 26 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (1), jäljempänä ’Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen sopimus’,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että sopimuksen 15 artiklan mukaan Liechtensteinin ruhtinaskunta voi liittyä Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen pöytäkirjalla,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan maantieteellisen sijainnin,

OTTAVAT HUOMIOON Liechtensteinin ruhtinaskunnan toiveen osallistua yhteisön lainsäädäntöön, joka kattaa Dublin- ja Eurodac-asetusten, jäljempänä ’Dublin/Eurodac-säännöstö’,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisö on tehnyt 19 päivänä tammikuuta 2001 Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa Dublinin yleissopimukseen perustuvan sopimuksen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (2),

KATSOVAT, että Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistuminen Dublin/Eurodac-säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen yhdenvertaisesti Islannin, Norjan ja Sveitsin kanssa on suotavaa,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä on tarkoituksenmukaista tehdä pöytäkirja, jolla Liechtensteinille annetaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ne, joista on sovittu Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan ja Sveitsin välillä,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräyksiä ja niiden nojalla annettuja säädöksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla, mutta Sveitsin valaliitolle ja Liechtensteinin ruhtinaskunnalle sekä Tanskalle olisi Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettava mahdollisuus soveltaa mainitun sopimuksen asiasisältöä koskevia määräyksiä keskinäisissä suhteissaan,

KATSOVAT, että on tarpeen varmistaa, että valtiot, joiden kanssa Euroopan yhteisö on assosioitunut Dublin/Eurodac-säännöstön täytäntöönpanoa, soveltamista ja kehittämistä varten, soveltavat tätä säännöstöä myös keskinäisissä suhteissaan,

KATSOVAT, että Dublin/Eurodac-säännöstön moitteeton toimivuus edellyttää, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan samanaikaisesti niiden sopimusten kanssa, jotka on tehty Dublin/Eurodac-säännöstön täytäntöönpanoon ja kehittämiseen assosioitujen tai niihin osallistuvien osapuolten kanssa ja jotka sääntelevät niiden keskinäisiä suhteita,

KATSOVAT, että Liechtensteinin ruhtinaskunnan on sovellettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3) samalla tavoin, kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltiot soveltavat sitä käsitellessään tietoja tämän pöytäkirjan soveltamistarkoituksessa,

OTTAVAT HUOMIOON pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (4),

OTTAVAT HUOMIOON niitä perusteita ja menettelyjä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan yhteisön säännöstön ja Eurodac-järjestelmän ja Schengenin säännöstön käyttöönottoa koskevan yhteisön säännöstön välisen yhteyden,

KATSOVAT, että tämä yhteys edellyttää, että Schengenin säännöstöä sovelletaan samanaikaisesti sen yhteisön säännöstön kanssa, joka koskee niitä perusteita ja menettelyjä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmän käyttöönottoa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen sopimus’, 15 artiklan mukaisesti Liechtensteinin ruhtinaskunta, jäljempänä ’Liechtenstein’, liittyy mainittuun sopimukseen tämän pöytäkirjan määräysten ja ehtojen mukaisesti.

2.   Tämä pöytäkirja luo sopimuspuolten välille tähän pöytäkirjan sisältyvien määräysten ja menettelyiden mukaisia vastavuoroisia oikeuksia ja velvoitteita.

2 artikla

1.   Liechtenstein panee täytäntöön

Dublin-asetuksen (5),

Eurodac-asetuksen (6),

Eurodac-järjestelmän soveltamisasetuksen (7) sekä

Dublin-asetuksen soveltamisasetuksen (8),

ja soveltaa niitä suhteissaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Sveitsiin.

2.   Liechtenstein hyväksyy ja panee täytäntöön myös Euroopan yhteisön hyväksymät säännökset ja toimenpiteet, joilla muutetaan tai täydennetään 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, sekä päätökset, jotka on tehty kyseisissä säännöksissä säädettyjä menettelyjä noudattaen, ja soveltaa niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

3.   Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa 1 kohdassa mainituissa säännöksissä olevien viittausten jäsenvaltioihin katsotaan koskevan myös Liechtensteinia.

3 artikla

Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen 2 artiklassa, 3 artiklan 1–4 kohdassa, 5–7 artiklassa, 8 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 2 kohdassa sekä 9–11 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan tarvittavin muutoksin Liechtensteiniin.

4 artikla

Liechtensteinin hallituksen edustajasta tulee Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen 3 artiklalla perustetun sekakomitean jäsen.

Sekakomitean puheenjohtajana toimii Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä ’komissio’, edustaja ja Liechtensteinin tai Sveitsin hallituksen edustaja vuorotellen kuuden kuukauden ajan.

5 artikla

1.   Kun Euroopan unionin neuvosto, jäljempänä ’neuvosto’, hyväksyy uusia säädöksiä tai toimenpiteitä, joilla muutetaan tai täydennetään 2 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä, ja kun säädöksiä tai toimenpiteitä hyväksytään kyseisissä säännöksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, näitä säädöksiä tai toimenpiteitä aletaan soveltaa samanaikaisesti jäsenvaltioissa ja Liechtensteinissa, jollei voimassa ole säännöksiä, joissa nimenomaan säädetään toisin, ja jollei 2 kohdasta muuta johdu.

2.   Komissio ilmoittaa Liechtensteinille viipymättä 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä. Liechtenstein päättää, hyväksyykö se näiden säädösten tai toimenpiteiden sisällön ja sisällyttääkö se ne omaan oikeusjärjestykseensä. Se ilmoittaa päätöksestään komissiolle 30 päivän kuluessa kyseisten säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä.

3.   Jos tällaisen säädöksen tai toimenpiteen sisältö voi sitoa Liechtensteinia vasta sen valtiosäännössä asetettujen vaatimusten täytyttyä, Liechtenstein antaa asiasta tiedon komissiolle antaessaan ilmoituksensa. Liechtenstein ilmoittaa viipymättä kirjallisesti neuvostolle ja komissiolle kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä. Jos kansanäänestystä ei edellytetä, ilmoitus annetaan viimeistään 30 päivää kansanäänestystä varten asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Jos kansanäänestyksen järjestämistä edellytetään, Liechtensteinillä on ilmoituksen tekemistä varten enintään 18 kuukauden määräaika siitä päivästä lukien, jona komissio on antanut ilmoituksensa. Liechtenstein panee säädöksen tai toimenpiteen täytäntöön väliaikaisesti silloin, kun se on mahdollista, siitä ajankohdasta alkaen, jona säädöksen tai toimenpiteen oli määrä tulla voimaan Liechtensteinin osalta, siihen saakka, kun se on ilmoittanut valtiosäännössään asetettujen vaatimusten täyttymisestä.

4.   Jos Liechtenstein ei voi panna kyseistä säädöstä tai toimenpidettä täytäntöön väliaikaisesti ja jos tästä aiheutuu ongelmia, jotka haittaavat Dublin/Eurodac-yhteistyön toimintaa, sekakomitea tarkastelee tilannetta. Euroopan yhteisö voi toteuttaa Liechtensteiniin nähden oikeasuhteisia tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä Dublin/Eurodac-yhteistyön moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

5.   Se, että Liechtenstein hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut säädökset ja toimenpiteet, luo oikeuksia ja velvoitteita Liechtensteinin, Sveitsin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välille.

6.   Pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, jos:

a)

Liechtenstein ilmoittaa päätöksestään olla hyväksymättä jonkin 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen tai toimenpiteen sisältöä, johon on sovellettu tämän pöytäkirjan mukaisia menettelyjä; tai

b)

Liechtenstein ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetussa 30 päivän määräajassa; tai

c)

Liechtenstein ei anna ilmoitusta viimeistään 30 päivän kuluttua kansanäänestystä varten asetetun määräajan päättymisestä, tai jos kansanäänestys järjestetään, 3 kohdan mukaisessa 18 kuukauden määräajassa, tai jos se ei mainitun kohdan mukaisesti pane säädöstä tai toimenpidettä väliaikaisesti täytäntöön sen voimaantulolle asetetusta päivämäärästä alkaen.

7.   Sekakomitea tutkii asian, joka on johtanut soveltamisen keskeyttämiseen, ja pyrkii 90 päivän kuluessa puuttumaan syihin, joiden vuoksi säädöstä tai toimenpidettä ei ole hyväksytty tai ratifioitu. Tutkittuaan kaikki muut mahdollisuudet tämän pöytäkirjan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, mukaan lukien mahdollisuus todeta lainsäädäntöjen välinen vastaavuus, se voi yksimielisesti päättää tämän pöytäkirjan uudelleen soveltamisesta. Jos tämän pöytäkirjan soveltaminen on edelleen keskeytyneenä 90 päivän kuluttua, pöytäkirjan voimassaolo katsotaan päättyneeksi.

6 artikla

Liechtenstein maksaa Eurodac-järjestelmän keskusyksikön perustamisesta ja käytöstä aiheutuvien hallinto- ja toimintakustannusten kattamiseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon rahoitusosuuden, jonka määrä on 0,071 prosenttia 11 675 000 euron alkuperäisestä viitemäärästä, sekä varainhoitovuodesta 2004 alkaen vuosittaisen rahoitusosuuden, jonka määrä on 0,071 prosenttia tähän tarkoitukseen osoitetuista kyseessä olevan varainhoitovuoden talousarviomäärärahoista.

7 artikla

Tämä pöytäkirja ei vaikuta Liechtensteinin ja Sveitsin välisiin sopimuksiin siltä osin, kuin ne ovat yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa. Jos tällaiset sopimukset eivät ole yhteensopivia tämän pöytäkirjan kanssa, sovelletaan tätä pöytäkirjaa.

8 artikla

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan neuvoston pääsihteerin huostaan, joka toimii niiden tallettajana.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tallettaja on ilmoittanut sopimuspuolille viimeisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta.

3.   Tämän pöytäkirjan 1 ja 4 artiklaa ja 5 artiklan 2 kohdan ensimmäistä virkettä sekä Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen 2 artiklassa ja 3 artiklan 1–4 kohdassa määrättyjä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan väliaikaisesti Liechtensteiniin tämän pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

9 artikla

Sellaisten säädösten tai toimenpiteiden osalta, jotka on hyväksytty tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen mutta ennen sen voimaantuloa, 5 artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettu 30 päivän jakso alkaa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä.

10 artikla

1.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan ainoastaan, jos myös Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen 11 artiklassa tarkoitetut sopimukset, jotka Liechtensteinin on tehtävä, pannaan täytäntöön.

2.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan lisäksi ainoastaan, jos myös Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehty pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen pannaan täytäntöön.

11 artikla

1.   Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan. Irtisanomisesta ilmoitetaan tallettajalle, ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

2.   Jos Sveitsi irtisanoo tämän pöytäkirjan tai Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen voimassaolo päättyy Sveitsin osalta, Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen sopimus ja tämä pöytäkirja pysyvät voimassa Euroopan yhteisön sekä Liechtensteinin välisten suhteiden osalta.

3.   Tämä pöytäkirjan voimassaolo katsotaan päättyneeksi, jos Liechtenstein päättää jonkin tekemänsä Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen 11 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tai 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan voimassaolon.

12 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittava kolmena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EYVL L 93, 3.4.2001, s. 38.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 3.

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi, jotta voitaisiin ratkaista, mikä sopimuspuoli on Dublinin yleissopimuksen nojalla vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä (EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 407/2002, annettu 28 päivänä helmikuuta 2002, tietyistä säännöistä Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 täytäntöönpanemiseksi (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 1).


PÄÄTÖSASIAKIRJA

EUROOPAN YHTEISÖN

ja

SVEITSIN VALALIITON

sekä

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN täysivaltaiset edustajat, jäljempänä ’sopimuspuolet’,

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta 2008 allekirjoittamaan Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, ovat hyväksyneet pöytäkirjan.

Sopimuspuolet ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat julistukset:

sopimuspuolten yhteinen julistus tiiviistä vuoropuhelusta;

Liechtensteinin julistus 5 artiklan 3 kohdasta;

yhteinen julistus sekakomiteoiden yhteisistä kokouksista.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS TIIVIISTÄ VUOROPUHELUSTA

Sopimuspuolet korostavat kaikkien tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten täytäntöönpanoon osallistuvien välisen tiiviin ja tuloksekkaan vuoropuhelun merkitystä.

Komissio kehottaa Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen (sekakomitean kokouksia koskevan) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuulemaan Liechtensteinin asiantuntijoita kaikista Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä.

Sopimuspuolet toteavat, että jäsenvaltiot ovat valmiit noudattamaan tätä kehotusta ja osallistumaan näkemysten vaihtoon Liechtensteinin kanssa kaikista Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä.

LIECHTENSTEININ JULISTUS 5 ARTIKLAN 3 KOHDASTA

(Dublin/Eurodac-säännöstöä kehittävien uusien säännösten hyväksymiselle asetettu määräaika)

Sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistettu 18 kuukauden enimmäisaika kattaa säädöksen tai toimenpiteen hyväksymisen lisäksi sen täytäntöönpanon. Se käsittää seuraavat vaiheet:

valmistelu,

käsittely parlamentissa,

kansanäänestystä varten asetettu 30 päivän määräaika,

mahdollinen kansanäänestys (järjestelyt ja äänestys),

ruhtinashallitsijan vahvistus.

Liechtensteinin hallitus ilmoittaa viipymättä neuvostolle ja komissiolle kunkin vaiheen päättymisestä.

Liechtensteinin hallitus sitoutuu pyrkimään kaikin käytettävissään olevin keinoin siihen, että edellä mainitut vaiheet voidaan saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti.

YHTEINEN JULISTUS SEKAKOMITEOIDEN YHTEISISTÄ KOKOUKSISTA

Euroopan komission valtuuskunta,

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hallituksia edustavat valtuuskunnat,

Sveitsin valaliiton hallitusta edustava valtuuskunta,

Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitusta edustava valtuuskunta,

toteavat, että Liechtenstein liittyy sekakomiteaan, joka on perustettu Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä sopimuksella niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, kyseiseen sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla,

ovat päättäneet pitää Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyllä sopimuksella ja Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyllä sopimuksella perustettujen sekakomiteoiden kokoukset yhteisesti,

toteavat, että komiteoiden yhteiset kokoukset edellyttävät käytännön järjestelyjä, jotka liittyvät kokousten puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen silloin, kun puheenjohtajuus kuuluu assosioituneelle valtiolle, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on täydennettynä Liechtensteinin liittymistä koskevalla pöytäkirjalla tai Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen mukaisesti,

panevat merkille, että assosioituneet valtiot ovat tarvittaessa valmiit luopumaan puheenjohtajuusvuorostaan ja kierrättämään sitä assosioituneiden valtioiden kesken niiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on täydennettynä Liechtensteinin liittymistä koskevalla pöytäkirjalla, voimaantulosta alkaen.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/50


Ilmoitus pöytäkirjan voimaantulosta: Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

Edellä mainitun, Brysselissä 28. helmikuuta 2008 allekirjoitetun pöytäkirjan (1) voimaantulon edellyttämä menettely on saatettu päätökseen 7. maaliskuuta 2011. Näin ollen tämä pöytäkirja on tullut voimaan sen 9 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 7. huhtikuuta 2011.


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 3.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/50


Ilmoitus Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan voimaantulosta

Edellä mainitun, Brysselissä 28. helmikuuta 2008 allekirjoitetun pöytäkirjan (1) voimaantulon edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen 7. maaliskuuta 2011. Näin ollen tämä pöytäkirja on tullut voimaan sen 8 artiklan toisen kohdan mukaisesti 1. huhtikuuta 2011.


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 39.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/51


Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, liitetyn Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan voimaantulosta Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä

Edellä mainittu pöytäkirja (1), joka allekirjoitettiin Brysselissä 28. helmikuuta 2008, tuli voimaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 1. joulukuuta 2008 sen jälkeen, kun asiaankuuluvat menettelyt oli saatettu päätökseen 24. lokakuuta 2008.

Pöytäkirjan voimaantulon Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen 7. maaliskuuta 2011, joten edellä mainittu pöytäkirja tulee Liechtensteinin ruhtinaskunnan osalta voimaan 1. toukokuuta 2011 pöytäkirjan 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 161, 24.6.2009, s. 8.


ASETUKSET

18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/52


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 583/2011,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011,

maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien maksukyvyttömyysmenettelyjä, likvidaatiomenettelyjä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden muuttamisesta sekä mainitun asetuksen liitteiden A, B ja C kodifioinnista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (1) ja erityisesti sen 45 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C on luettelot nimikkeistä, jotka jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä on annettu niille menettelyille ja selvittäjille, joihin kyseistä asetusta sovelletaan. Liitteessä A on luettelo mainitun asetuksen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetuista maksukyvyttömyysmenettelyistä. Liitteessä B on luettelo mainitun asetuksen 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetuista likvidaatiomenettelyistä ja liitteessä C luettelo asetuksen 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetuista selvittäjistä.

(2)

Itävalta ilmoitti komissiolle 15 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 1346/2000 45 artiklan nojalla muutoksista kyseisen asetuksen liitteissä A, B ja C oleviin luetteloihin.

(3)

Latvia ilmoitti komissiolle 23 päivänä marraskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 1346/2000 45 artiklan nojalla muutoksista kyseisen asetuksen liitteissä A ja B oleviin luetteloihin.

(4)

Niiden muutosten johdosta, jotka asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteisiin A, B ja C on tehtävä Itävallan ja Latvian toimittamien edellä mainittujen ilmoitusten perusteella, mainitun asetuksen liitteet A, B ja C olisi kodifioitava, jotta oikeusvarmuus toteutuisi asianmukaisesti kaikkien kyseisessä asetuksessa tarkoitettujen maksukyvyttömyysmenettelyjen osapuolten osalta.

(5)

Asetus (EY) N:o 1346/2000 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja mainitun asetuksen 45 artiklan nojalla ne siten osallistuvat tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteitä A, B ja C olisi muutettava ja ne olisi kodifioitava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1346/2000 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite A seuraavasti:

a)

korvataan Latviaa koskevat nimikkeet seuraavasti:

”LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”;

b)

korvataan Itävaltaa koskevat nimikkeet seuraavasti:

”ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren”.

2)

Muutetaan liite B seuraavasti:

a)

korvataan Latviaa koskevat nimikkeet seuraavasti:

”LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”;

b)

korvataan Itävaltaa koskeva nimike seuraavasti:

”ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)”.

3)

Korvataan liitteessä C olevat Itävaltaa koskevat nimikkeet seuraavasti:

”ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht.”

2 artikla

Kodifioidaan asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteet A, B ja C, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti, ja korvataan ne tämän asetuksen liitteissä I, II ja III olevilla teksteillä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

PINTÉR S.


(1)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.


LIITE I

”LIITE A

Asetuksen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetut maksukyvyttömyysmenettelyt

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration”.


LIITE II

”LIITE B

Asetuksen 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetut likvidaatiomenettelyt

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration”.


LIITE III

”LIITE C

Asetuksen 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetut selvittäjät

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor”.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 584/2011,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Grana Padano (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Grana Padano” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Yritys Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Sveitsi, on toimittanut komissiolle Sveitsin viranomaisten välityksellä vastaväitteen asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan nojalla. Komissio pyysi 6 päivänä huhtikuuta 2010 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan asiasta.

(4)

Koska kuuden kuukauden kuluessa on päästy yhteisymmärrykseen eritelmään tehtävistä vähäisistä muutoksista, komission olisi annettava päätös.

(5)

Edellä esitetty huomioon ottaen muutokset olisi hyväksyttävä ja muutettu yhtenäinen asiakirja julkaistava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä I olevaa nimitystä koskevan eritelmän muutokset, jotka kuvataan liitteessä II.

2 artikla

Sovelletaan tämän asetuksen liitteessä II esitettyä yhtenäistä asiakirjaa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL C 199, 25.8.2009, s. 24.


LIITE I

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juustot

ITALIA

Grana Padano (SAN)


LIITE II

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”GRANA PADANO”

EY-asiakirjanumero: IT-PDO-0217-0011–26.7.2006

SMM ( ) SAN (X)

1.   Nimi

”GRANA PADANO”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji (liitteen III mukaisesti)

Luokka 1.3 –

Juustot

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Kova ja hitaasti kypsytetty juusto, jota valmistetaan ympäri vuoden ja käytetään sellaisenaan tai raasteena. Se tuotetaan osittain pinnalta kuoritusta raakamaidosta, jota tuottavien lehmien perusravinto koostuu tuore- tai säilörehusta. Maito lypsetään kahdesti päivässä, ja valmistukseen saadaan käyttää yhden lypsyn maitoa tai kahden lypsyn sekoitettua maitoa. Muoto on lieriönmuotoinen, kanta hiukan kovera tai melkein suora, tasaisilla pinnoilla hiukan kohollaan olevat reunat.

Läpimitta on 35–45 cm ja kannan korkeus 18–25 cm, teknisistä tuotanto-olosuhteista johtuvin vaihteluin.

Paino: 24–40 kg; kuori: kova ja sileä, paksuus 4–8 mm.

Massa on kova, rakenne hienon kiteinen, lohkeava ja kolonmuodostus tuskin näkyvä. Rasvaa kuiva-aineesta on vähintään 32 %. Kuoren väri on tumma tai luonnollisen kullankeltainen, juustomassan väri on valkoinen tai oljenvärinen. Massan maku on hieno ja tuoksu hyvä.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

Lehmän raakamaito, luonnollinen hapate (maitohappobakteerit), vasikanjuoksute.

Maito on peräisin kohdassa 4 rajatulla alueella kasvatetuista lehmistä.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

Lypsylehmien ravinto koostuu tuore- tai säilörehusta, ja sitä saavat lypsävät, ummessa olevat ja yli seitsenkuiset hiehot.

Lypsylehmien ruokinta perustuu tiloilta tai suojatun alkuperänimityksen GRANA PADANO tuotantoalueelta saatuun rehuun.

Päivittäisestä rehuntarpeesta ainakin 50 prosenttia on saatava rehusta, jossa karkearehun ja väkirehun välinen suhde on vähintään 1 kuiva-aineena ilmoitettuna.

Vähintään 75 prosenttia päivittäisen karkearehuntarpeen kuiva-aineesta on saatava maidon tuotantoalueella tuotetusta rehusta.

Ravinnon sallitut ainesosat luetellaan luettelossa, johon kuuluvat:

karkearehu: tuorerehu, heinä, rehuoljet, säilörehu (ei sallittu Trentingrana-tyypin juuston tuotannossa);

eläinrehuksi tarkoitetut raaka-aineet luokittain ryhmiteltyinä, voidaan yhdistää karkearehuun: viljat ja viljavalmisteet, öljysiemenet ja niistä valmistetut tuotteet, juurekset ja juuresvalmisteet, kuivattu rehu, sokeriteollisuuden valmisteet, palkokasvien siemenet, rasvat, kivennäisaineet, lisäaineet.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Tuotannon ja kypsytyksen työvaiheiden on tapahduttava kohdassa 4 rajatulla tuotantoalueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Raastamisen ja raasteen pakkaamisen työvaiheiden on tapahduttava kohdassa 4 rajatulla tuotantoalueella, sillä tuore juustoraaste on erittäin herkkä tuote ja sen aistinvaraisten ominaispiirteiden säilyminen edellyttää välitöntä pakkaamista olosuhteissa, joilla estetään kuivuminen. Muutoinkin välitön pakkaaminen alkuperänimityksellä varustettuun pakkaukseen takaa paremmin raastetun tuotteen aitouden, vaikka tällaista tuotetta on luonnostaan vaikeampi tunnistaa kuin näkyvällä merkinnällä varustettua kokonaista tahkoa (kuten yhteisöjen tuomioistuin toteaa 20. toukokuuta 2003 antamassaan tuomiossa).

SAN:n GRANA PADANO leikkaamisesta ja pakkaamisesta painoltaan vaihteleviksi ja/tai vakiopainoisiksi paloiksi, tangoiksi, kuutioiksi, suupaloiksi jne. peräisin olevien jäännöspalojen käyttö raastetun GRANA PADANON valmistukseen sallitaan ainoastaan seuraavin edellytyksin: kuoren osuus saa olla enintään 18 prosenttia; SAN:n GRANA PADANO kokonaisten tahkojen, joista jäännöspalat ovat peräisin, jäljitettävyys taataan; mikäli jäännöspalat käytetään raasteeksi myöhemmin ja/tai siirretään juustolasta toiseen, jäännöspalat on säilytettävä rekisterinumeron ja valmistuskuukauden mukaan eriteltyinä; jäännöspalojen siirto on sallittu ainoastaan saman tuotantoyrityksen sisällä tai samaan ryhmään kuuluvien yritysten välillä ja ainoastaan alkuperäalueella. Näin estetään GRANA PADANO -raasteen tuotantoon tarkoitettujen jäännöspalojen saattaminen myyntiin.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Virallinen merkki, joka osoittaa, että tuote täyttää suojatun alkuperänimityksen GRANA PADANO käyttöön oikeuttavat vaatimukset, ja joka on näin ollen merkittävä sekä kokonaisiin tahkoihin että kaikkiin SAN:n GRANA PADANO -juuston annos- ja raastepakkauksiin, koostuu vinoneliökuvasta, jonka päälle on merkitty sanat ”GRANA” ja ”PADANO” suuraakkosin. Vinoneliön kärjestään pyöristettyyn yläkulmaan on merkitty kirjain ”G” ja alakulmaan kirjain ”P”.

Leimoissa, joilla juustotahkot merkitään kylminä niitä muotteihin asetettaessa, on sarja piirrettyjä vinoneliöitä, joiden sisällä esiintyvät vuorotellen sanat ”GRANA” ja ”PADANO” ja mainitaan juustonvalmistajan tunnistetiedot sekä juuston tuotantokuukausi ja -vuosi.

Trentingrana-tyypille varatulla leimalla saadaan merkitä ainoastaan Trenton autonomisessa maakunnassa tuotettu SAN GRANA PADANO -juusto sillä edellytyksellä, että kaikki tuotantoon käytetty maito on peräisin nurmirehulla ruokituista lehmistä, joille ei kuitenkaan ole koko vuoden aikana annettu lainkaan säilörehua. Merkinnässä on kahdessa rivissä olevien pisteviivoin piirrettyjen vinoneliöiden poikki kirjoitettu sana ”TRENTINO”, keskiosassa on muutamia tyyliteltyjä vuoria ja niiden keskellä vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle kirjoitettuna sana ”TRENTINO”.

Alkuperän tunnistamiseen leimojen avulla on yhdistetty kaseiinilevyn käyttö; kaseiinilevyssä on teksti ”GRANA PADANO”, tuotantovuosi ja aakkosnumeerinen koodi, ja sen avulla tunnistetaan yksiselitteisesti jokainen tahko.

GRANA PADANO -juusto, jota on kypsytetty tuotantoalueella vähintään 20 kuukautta juustomuotteihin asettamisesta laskettuna, voidaan merkitä sanalla ”RISERVA”. Kuuluminen luokkaan GRANA PADANO RISERVA vahvistetaan toisella polttomerkillä, joka tehdään tahkojen kantaan toimijoiden pyynnöstä samoin edellytyksin kuin SAN:n merkki. Kyseinen merkki on pyöreä kuva, jonka keskellä on poikittain sana ”RISERVA”. Ylemmän puoliympyrän sisällä on sana ”OLTRE” ja luku ”20” ja alemman puoliympyrän sisällä sana ”MESI” (yli 20 kuukautta).

Pakatulle tuotteelle määritellään lisäksi seuraavat muut tuoteluokat: GRANA PADANO OLTRE 16 MESI (yli 16 kuukautta kypsytetty Grana Padano) ja GRANA PADANO RISERVA.

Pakkauksissa, jotka sisältävät luokkaan GRANA PADANO OLTRE 16 MESI kuuluvaa juustoa, logoon GRANA PADANO lisätään maininta ”OLTRE 16 MESI” yhdelle riville kahden viivan väliin.

Luokkaan GRANA PADANO RISERVA kuuluvan juuston pakkauksiin merkitään logon GRANA PADANO lisäksi jäljitelmä polttomerkistä RISERVA.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

SAN:n GRANA PADANO tuotanto- ja raastamisalue kattaa maakuntien Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova Pojoen vasemmalla puolella, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna Renojoen oikealla puolella, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna ja Rimini alueet sekä Bolzanon maakunnan seuraavat kunnat: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice ja Trodena.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

SAN:n GRANA PADANO tuotantoalue vastaa suurelta osin Pianura Padanan aluetta eli Pojoen uoman maantieteellistä alaa, jolle ovat ominaisia vähävetisenä aikana kuivuvat ja tulvan alle jäävät moreenimaat ja runsasvetinen alanko, jotka kuuluvat maailman hedelmällisimpiin ja soveltuvat erittäin hyvin rehun tuotantoon.

Nämä maaperään liittyvät ominaisuudet alueen pienilmastoon yhdistettynä suosivat erityisesti maissin kasvatusta. Maissi onkin SAN:n GRANA PADANO tuotantoon käytettävien lypsylehmien tärkein rehukasvi, sillä sen osuus lehmien syömästä kuiva-aineesta voi olla jopa 50 prosenttia.

Pojoen tasangon tulvitus- ja kastelujärjestelmää on kehitetty 1000-luvulta lähtien, ja se on ollut paikallisen nautakarjatalouden kehittymisen edellytys. Tästä seuranneet huomattavat maidon tuotantomäärät, jotka ylittivät maaseutuväestön päivittäisen tarpeen, kannustivat ja loivat tarpeen maidon jalostamiseen hyvin säilyväksi juustoksi. Nykyäänkin paikallisen rehun, ennen muuta maissin, hyvä saatavuus, joka liittyy veden hyvään saatavuuteen, muodostaa perustan nautakarjan kasvatuksen säilymiselle ja siitä johtuvalle maidon hyvälle saatavuudelle.

5.2   Tuotteen erityisyys

SAN:n GRANA PADANO erityisyys voidaan perustaa seuraaviin tekijöihin:

juustotahkon koko ja paino,

tuotantotekniikkaan perustuva massan rakenteen omalaatuisuus, jolle on ominaista kiteinen, tyypillisen lohkeava rakenne,

massan väri valkoinen tai oljenkeltainen, hieno maku ja hyvä tuoksu johtuen pääosin runsaasta vahamaissin käytöstä lehmien ravinnoksi,

vesi- ja rasvapitoisuus pääasiallisesti samaa luokkaa kuin valkuaisainepitoisuus,

valkuaisaineet ovat hajonneet luonnostaan pitkälle peptoneiksi, peptideiksi ja vapaiksi aminohapoiksi,

kestää pitkää kypsytystä, jopa yli 20 kuukautta.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen laatuun tai ominaisuuksiin (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaadun tuotteen maineeseen tai muihin ominaisuuksiin (kun kyseessä SMM)

SAN:n GRANA PADANO ja alkuperäalueen yhdistävä syy-seuraussuhde voidaan perustaa seuraaviin seikkoihin:

Pojoen tasangon suuri kastelupotentiaali ja siitä johtuva rehun saatavuus, tärkeimpänä vahamaissi, joka on yhdistettävissä 5.2 kohdassa mainittuihin erityisiin ominaispiirteisiin eli massan valkoiseen tai oljenkeltaiseen väriin sekä makuun ja tuoksuun;

maissi- tai vahamaissisäilörehun käytön välittömänä seurauksena eläinten ravinnossa on väriyhdisteitä, kuten karoteeneja, antosyaaneja ja lehtivihreää, vähemmän kuin ravinnossa, joka perustuu monilajiseen heinään tai vihreisiin rehukasveihin. Tämä on välitön seuraus maissin säilömisestä siiloihin;

raakamaidon käyttö, minkä ansiosta juustonvalmistuksessa voidaan käyttää alueelle tyypillisiä maitohappobakteereita;

luonnollisen hapatteen (maitohappobakteerit) käyttö muodostaa katkeamattoman mikrobiologisen yhteyden tuotantoalueeseen. Itse asiassa maito on maitoseerumin muodossa ja siis luonnollisena hapatteena yhtäältä yhdysside, joka liittää juustonvalmistuksen tuotantoalueeseen, ja toisaalta se takaa alkuperäalueelle jatkuvalla ja muuttumattomalla tavalla alueelle tyypilliset maitohappobakteerit, joiden ansiota SAN GRANA PADANO -juuston ominaispiirteet ovat.

Syy-seuraussuhde tuotteen ominaispiirteiden ja sen alkuperäalueen välillä ilmenee lisäksi juustomestarien ammattikunnan tärkeydessä: heillä on aina ollut keskeinen ja perustava asema SAN:n GRANA PADANO tuotannossa.

Vielä nykyäänkin maidon jalostus SAN GRANA PADANO -juustoksi on juustomestareiden eikä teknikoiden tai tiedemiesten tehtävä.

Eritelmän julkaisutiedot

Tämä viranomainen on käynnistänyt kansallisen menettelyn suojatun alkuperänimityksen ”Grana Padano” muutosehdotusta vastaan.

Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa:

joko seuraavan linkin kautta:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

tai

menemällä suoraan ministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it) ja klikkaamalla ensin ”Qualità e sicurezza” (näytön yläreunassa oikealla) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)”.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/71


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 585/2011,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

hedelmä- ja vihannesalan väliaikaisesta poikkeuksellisesta tukitoimenpiteestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 191 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin hedelmä- ja vihannesala on ennennäkemättömän kriisin kourissa, koska Saksassa on havaittu tappavan enterohemorragisen Escherichia coli -bakteerin (E. coli) aiheuttamia tautiesiintymiä, joiden arvellaan johtuvan tiettyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kulutuksesta. Kriisi alkoi 26 päivänä toukokuuta 2011, jolloin lehdistössä alkoi esiintyä artikkeleita, joissa kurkkuja väitettiin taudin lähteeksi.

(2)

Useat jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset maat ovat toteuttaneet varotoimenpiteitä. Kansanterveyttä uhkaaviksi koettujen riskien vuoksi kuluttajien luottamus on heikentynyt äkillisesti, mikä on aiheuttanut erittäin vakavia häiriöitä unionin hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla ja erityisesti unionissa tuotettujen kurkkujen, tomaattien, paprikoiden, kesäkurpitsojen ja tiettyjen salaattien ja sikurien sukuun kuuluvien tuotteiden markkinoilla.

(3)

Nykyisen markkinatilanteen ja tilanne-ennusteiden valossa on tarpeen toteuttaa kiireellisesti poikkeuksellisia toimenpiteitä määräajaksi, varsinkin kun otetaan huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa 1580/2007 (2), joka korvataan 22 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 543/2011 (3), ei nimenomaisesti säädetä alakohtaisista välineistä, jotka soveltuisivat hedelmä- ja vihannesalalla syntyvien käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

(4)

Koska hedelmä- ja vihannesalan kriisi koskettaa pääasiassa kurkkuja, tomaatteja, paprikoita, kesäkurpitsoita ja tiettyjä salaattien ja sikurin sukuun kuuluvia tuotteita, on aiheellista rajoittaa poikkeukselliset toimenpiteet koskemaan ainoastaan näitä tuotteita.

(5)

Hedelmä- ja vihannesalan erityispiirteiden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kriisinhallinta- ja markkinatukitoimenpiteet soveltuvat parhaiten hedelmien ja vihannesten tuotantoon tunnustettujen tuottajaorganisaatioiden tukemiseen.

(6)

Unionin olisi myönnettävä lisätukea tuoreina kulutettaviksi tarkoitettujen kurkkujen, tomaattien, paprikoiden, kesäkurpitsojen ja tiettyjen salaattien ja sikurien sukuun kuuluvien tuotteiden markkinoilta poistamiseen, raakana poimimiseen ja korjaamatta jättämiseen. Kun otetaan huomioon hedelmä- ja vihannesmarkkinoille aiheutuneet vakavat häiriöt ja tuottajaorganisaatioiden melko alhainen jäsenmäärä eräissä jäsenvaltioissa, unionin tukea on myös tarpeen myöntää tällaisiin toimenpiteisiin tunnustettuun tuottajaorganisaatioon kuulumattomille hedelmä- ja vihannestuottajille, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tunnustetun tuottajaorganisaation kanssa kurkkujen, tomaattien, paprikoiden, kesäkurpitsojen ja tiettyjen lehtisalaatin ja endiivin sukuun kuuluvien tuotteiden poistamisesta markkinoilta.

(7)

Yhdenmukaisuuden vuoksi ja liiallisten korvausten välttämiseksi markkinoilta poistamiseen, raakana poimimiseen ja korjaamatta jättämiseen myönnettävän unionin lisätuen enimmäismäärät olisi vahvistettava unionin tasolla. Korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskevien toimien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi jäsenvaltioiden olisi noudatettava markkinoilta jättämisen osalta satoihin perustuvaa hehtaarikohtaista lähestymistapaa eikä kilogrammakohtaista lähestymistapaa.

(8)

Tuottajaorganisaatiot ovat hedelmä- ja vihannesalan perustoimijoita, jotka soveltuvat parhaiten varmistamaan, että unionin tuki maksetaan tunnustettuun tuottajaorganisaatioon kuulumattomille tuottajille. Niiden olisi varmistettava, että unionin tuki maksetaan tunnustettuun tuottajaorganisaatioon kuulumattomille tuottajille sopimuksen tekemisen perusteella. Koska hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden tarjontaa ei ole kaikissa jäsenvaltioissa organisoitu yhtä tehokkaasti, on aiheellista sallia, että jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen voi maksaa unionin tuen suoraan tuottajille silloin, kun tämä on perusteltua.

(9)

Budjettikurin vuoksi on tarpeen säätää, miten paljon menoja voidaan enintään rahoittaa Euroopan maatalouden tukirahastosta, ja perustaa ilmoitus- ja valvontajärjestelmä, jolla jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle markkinoilta poistamista, korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskevista toimistaan.

(10)

Hedelmä- ja vihannesalalle aiheutuneiden haittojen rajoittamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 26 päivästä toukokuuta 2011. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

(11)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 122 artiklan a alakohdan iii luetelmakohdassa tarkoitetuille tuottajaorganisaatioille ja tällaisiin organisaatioihin kuulumattomille tuottajille myönnetään poikkeuksellista tukea 26 päivän toukokuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi seuraavien tuoreina kulutettaviksi tarkoitettujen hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden osalta:

a)

CN-koodiin 0702 00 00 kuuluvat tomaatit;

b)

CN-koodiin 0705 11 00 ja 0705 19 00 kuuluvat salaatit ja CN-koodiin 0705 29 00 kuuluvat kähärä- ja siloendiivit;

c)

CN-koodiin 0707 00 05 kuuluvat kurkut;

d)

CN-koodiin 0709 60 10 kuuluvat paprikat;

e)

CN-koodiin 0709 90 70 kuuluvat kesäkurpitsat.

2.   Tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä on pidettävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina interventiotoimenpiteinä, joiden tarkoituksena on säännellä maatalousmarkkinoita.

2 artikla

Tuen enimmäismäärä

Tämän asetuksen mukaisesti myönnettävät unionin kokonaismenot saavat olla enintään 210 000 000 euroa. Menot rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta, ja niitä käytetään yksinomaan tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden rahoittamiseen.

3 artikla

Sääntöjen sovellettavuus

Jollei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin säädetä, asetusta (EY) N:o 1234/2007, asetusta (EY) N:o 1580/2007 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 543/2011 sovelletaan tuottajaorganisaatioihin ja niiden jäseniin sekä soveltuvin osain 5 artiklassa tarkoitettuihin tuottajiin.

4 artikla

Tuottajaorganisaatiot

1.   Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 80 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 79 artiklan 2 kohdassa säädettyä viiden prosentin enimmäismäärää ei sovelleta tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, kun kyseiset tuotteet on poistettu markkinoilta mainitussa artiklassa tarkoitettuna ajankohtana.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 85 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 84 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut korjaamatta jättämistä koskevat toimenpiteet voidaan toteuttaa tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille ja mainitussa kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, vaikka kaupallista tuotantoa olisi otettu asianomaiselta tuotantoalueelta tavanomaisen tuotantosyklin aikana. Tällaisissa tapauksissa asetuksen (EY) N:o 1580/2007 86 artiklan 4 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 85 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja korvauksia on alennettava suhteessa jo korjattuun tuotantoon, sellaisena kuin se vahvistetaan asianomaisten tuottajaorganisaatioiden kirjanpito- ja/tai verotietojen perusteella.

3.   Unionin rahoitusosuus jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1580/2007 80 artiklan tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 534/2011 79 artiklan mukaisesti vahvistamiin enimmäismääriin ei saa olla suurempi kuin tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa vahvistetut määrät silloin, kun kyseessä on markkinoilta poistaminen muuhun käyttötarkoitukseen kuin ilmaisjakeluun. Nämä määrät ovat kaksi kertaa suuremmat silloin, kun kyseessä on ilmaisjakelu.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 c artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua enimmäismäärää, joka on kolmasosa menoista, sekä asetuksen (EY) N:o 1580/2007 67 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 66 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimintarahaston suurentamista koskevaa enimmäismäärää, joka on 25 prosenttia, ei sovelleta menoihin, jotka aiheutuvat tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana.

5.   Unionin lisätukea myönnetään markkinoilta poistamista, korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskeviin toimiin, jotka on suoritettu 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille ja mainitussa kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. Raakana poimimiseen myönnettävä tuki koskee ainoastaan tuotteita, jotka ovat fyysisesti pelloissa ja jotka tosiasiallisesti poimitaan raakoina.

Unionin lisätukea ei sisällytetä tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmiin eikä sitä oteta huomioon laskettaessa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 d artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 4,1 prosentin ja 4,6 prosentin enimmäismääriä.

Markkinoilta poistamiseen myönnettävän unionin lisätuen määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa.

Kun kyseessä on korjaamatta jättäminen ja raakana poimiminen, jäsenvaltioiden on vahvistettava unionin lisätuen määrät hehtaarikohtaisesti siten, että ne kattavat enintään 90 prosenttia tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa markkinoilta poistamiselle vahvistetuista määristä.

Unionin lisätukea myönnetään, vaikka kyseiset toimet eivät sisältyisi tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmiin.

6.   Tämän artiklan mukaisesti syntyneet menot muodostavat osan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastosta. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 b artiklan 2 kohtaa ja 103 d artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun unionin lisätukeen.

5 artikla

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

1.   Unionin tukea myönnetään tunnustettuun tuottajaorganisaatioon kuulumattomille hedelmien ja vihannesten tuottajille, jäljempänä ’tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat’, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden markkinoilta poistamista, korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskevien toimien suorittamiseksi mainitussa kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. Jos tuottajaorganisaation hyväksyntä on keskeytetty asetuksen (EY) N:o 1580/2007 116 artiklan 2 kohdan tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen jäsenet on katsottava tuottajaorganisaatioon kuulumattomiksi tuottajiksi tätä asetusta sovellettaessa.

Raakana poimimiseen myönnettävä tuki koskee ainoastaan tuotteita, jotka ovat fyysisesti pelloissa ja jotka tosiasiallisesti poimitaan raakoina.

2.   Tuottajaorganisaatioon kuulumattomien tuottajien on markkinoilta poistamisen tapauksessa allekirjoitettava sopimus jonkin tunnustetun tuottajaorganisaation kanssa.

Tuottajaorganisaatio maksaa unionin tuen sellaisille tuottajille, joiden kanssa tuottajaorganisaatio on tehnyt tällaisen sopimuksen. Edellä 4 artiklan 5 kohdan toista ja viidettä alakohtaa ja 4 artiklan 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdan mukaisesti myönnettävän tuen suuruus lasketaan vähentämällä liitteessä I olevassa B osassa vahvistetuista määristä tuottajaorganisaatiolle kyseisten tuotteiden, jotka tuottajaorganisaatio pitää, markkinoilta poistamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Nämä kustannukset on todistettava kauppalaskuilla. Tuottajaorganisaatioiden on hyväksyttävä kaikki tuottajaorganisaatioon kuulumattomien tuottajien esittämät kohtuulliset pyynnöt tämän asetuksen mukaisesti.

4.   Jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti perustelluista syistä, kuten siksi, että asianomaisessa jäsenvaltiossa tuottajien organisoituminen on vähäistä, ja syrjimättömästi sallia, että tuottajaorganisaatioon kuulumaton tuottaja antaa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen sen sijaan, että se tekisi 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen. Tällaiseen ilmoitukseen sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 1580/2007 79 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 78 artiklaa.

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on maksettava unionin tuki suoraan tuottajalle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tuen määrät ovat liitteessä I olevassa B osassa vahvistettuja määriä.

5.   Tuottajaorganisaatioon kuulumattomien tuottajien on korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskevien toimien osalta annettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asianmukainen ilmoitus noudattaen yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka jäsenvaltio on antanut asetuksen (EY) N:o 1580/2007 86 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 85 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Korjaamatta jättämiseen ja raakana poimimiseen myönnettävät unionin tuen määrät ovat 4 artiklan 5 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistettuja määriä.

6 artikla

Markkinoilta poistamista, korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskevien toimien tarkastukset

1.   Edellä 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuille markkinoilta poistamista koskeville toimille on tehtävä asetuksen (EY) N:o 1580/2007 110 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 108 artiklan mukaiset ensimmäisen tason tarkastukset. Tällaisia tarkastuksia tarvitsee kuitenkin tehdä enintään 10 prosentille markkinoilta poistetuista tuotteista.

Kun kyseessä ovat 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut markkinoilta poistamista koskevat toimet, ensimmäisen tason tarkastukset on tehtävä kaikille markkinoilta poistetuille tuotteille.

2.   Edellä 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskeviin toimiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1580/2007 112 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 110 artiklassa säädettyjä tarkastuksia ja edellytyksiä lukuun ottamatta vaatimusta, jonka mukaan satoa ei saa olla korjattu osittain. Tarkastukset tarvitsee tehdä enintään 10 prosentille 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuotantoalueista.

Kun kyseessä ovat 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut korjaamatta jättämistä ja raakana poimimista koskevat toimet, tarkastukset on tehtävä kaikille tuotantoalueille.

7 artikla

Tiedonannot

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi joka keskiviikko (ennen puoltapäivää Brysselin aikaa) tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen ilmoitukset, jotka on saatu edellisenä viikkona tuottajaorganisaatioilta ja tuottajaorganisaatioon kuulumattomilta tuottajilta. Näissä tiedonannoissa on ilmoitettava tämän asetuksen soveltamiseksi suoritettavat toimet, jotka liittyvät kunkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen määriin, viljelyalaan ja unionin enimmäismenoihin.

Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä II olevia malleja.

Jäsenvaltioiden on liitteessä II olevia malleja käyttäen annettava komissiolle 22 päivänä kesäkuuta 2011 tiedoksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat 26 päivän toukokuuta 2011 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän välisenä aikana suoritettuja markkinoilta poistamista, korjaamatta jättämistä tai raakana poimimista koskevia toimia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2011 tiedot markkinoilta poistamisen kokonaismääristä ja kokonaisviljelyalasta, jolla korjaamatta jättämistä tai raakana poimimista koskevia toimia on suoritettu, sekä näiden markkinoilta poistamista ja korjaamatta jättämistä koskevien toimien vuoksi jätetyissä pyynnöissä haettu unionin tuen kokonaismäärä.

Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä III olevaa mallia.

Unionin tukea ei myönnetä sellaisille markkinoilta poistamista, korjaamatta jättämistä tai raakana poimimista koskeville toimille, joita ei ole annettu tiedoksi komissiolle tämän kohdan mukaisesti.

3.   Kun 2 kohdan mukaisesti tiedoksi annetuissa pyynnöissä on unionin tukea haettu enemmän kuin 2 artiklassa tarkoitettu tuen enimmäismäärä, komissio vahvistaa ilman asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta jakokertoimen koko käytettävissä olevan unionin tuen myöntämiseksi vastaanotettujen pyyntöjen perusteella. Jos tukea ei pyydetä enempää kuin tuen enimmäismäärä, jakokerroin on 100 prosenttia.

Jäsenvaltioiden on sovellettava jakokerrointa kaikkiin 8 artiklassa tarkoitettuihin hakemuksiin.

8 artikla

Unionin tuen hakeminen ja maksaminen

1.   Tuottajaorganisaatioiden on haettava 4 artiklan 5 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin tuen maksamista viimeistään 11 päivänä heinäkuuta 2011.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 73 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2001 72 artiklan nojalla vahvistetuista määräajoista poiketen tuottajaorganisaatioiden on haettava tämän asetuksen 4 artiklan 1–4 kohdassa tarkoitetun koko unionin tuen maksamista asetuksen (EY) N:o 1580/2007 73 artiklassa ja täytäntööpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 72 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 73 artiklan kolmannessa alakohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 72 artiklassa vahvistettua toimintaohjelman tuen alun perin hyväksyttyä määrää koskevaa 80 prosentin enimmäismäärää ei sovelleta.

3.   Tuottajaorganisaatioon kuulumattomien tuottajien on viimeistään 11 päivänä heinäkuuta 2011 itse haettava jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta unionin tuen maksamista 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin unionin tukea koskeviin hakemuksiin on oheistettava liiteasiakirjat, joissa esitetään perustelut haetulle unionin tuen määrälle ja joissa on kirjallinen vakuutus siitä, että hakija ei ole saanut muuta unionin rahoitusta tai kansallista rahoitusta eikä vakuutuskorvausta toimille, joille voidaan myöntää unionin tukea tämän asetuksen nojalla.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa suorittaa maksuja ennen kuin 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu jakokerroin on vahvistettu. Niiden on varmistettava, että kaikki tämän asetuksen soveltamiseksi suoritettavat maksut on suoritettu viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2011.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.


LIITE I

A   OSA

4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut markkinoilta poistamiseen myönnettävän unionin rahoitusosuuden enimmäismäärät

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Enimmäistuki (EUR/100 kg)

Salaatit sekä kähärä- ja siloendiivit

15,5

Kurkut

9,6

Paprikat

17,8

Kesäkurpitsat

11,8


B   OSA

4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut markkinoilta poistamiseen myönnettävän unionin lisätuen enimmäismäärät

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Enimmäistuki (EUR/100 kg)

Tomaatit

33,2

Salaatit sekä kähärä- ja siloendiivit

38,9

Kurkut

24,0

Paprikat

44,4

Kesäkurpitsat

29,6


LIITE II

7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedonantojen mallit

TIEDONANTO MARKKINOILTA POISTAMISESTA

Maa:

 

Päivämäärä  (1):

 

Tuote (2)

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

EU:n tuki yhteensä

EUR

Markkinoilta poistettava määrät

(t)

EU:n lisätuki

EUR

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 4 art. 5 kohta

EU:n toimintarahasto- tuki

EUR

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 80 art. 1 kohta, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 79 art. 1 kohta) (3)

EU:n tuki yhteensä

EUR

Markkinoil- ta poistettavat määrät

(t)

EU:n lisätuki

EUR

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 5 art. 3 ja 4 kohta

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

 

 

 

 

 

Salaatit ja endiivit

 

 

 

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava taulukko on täytettävä ensimmäisenä tiedonantopäivänä:

Jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 1580/2007 80 art. 1 kohdan / täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 79 art. 1 kohdan mukaisesti vahvistamat tuen enimmäismäärät:

 

Unionin rahoitusosuus

(EUR/100 kg)

Tuottajaorganis aation rahoitusosuus

(EUR/100 kg)

Kurkut

 

 

Salaatit ja endiivit

 

 

Paprikat

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

TIEDONANTO RAAKANA POIMIMISESTA / KORJAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

Maa:

 

Päivämäärä  (4):

 

Tuote (5)

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

EU:n tuki yhteensä

EUR

Viljelyala

(ha) (6)

EU:n toimintarahas- totuki

EUR

(Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 86 art. 4 kohta / täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 art. 4 kohta) (7)

EU:n lisätuki

EUR

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 4 art. 5 kohta

EU:n tuki yhteensä

EUR

Viljelyala

(ha) (6)

EU:n tuki

EUR

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 5 art. 5 kohta

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

 

 

 

 

 

Salaatit ja endiivit

 

 

 

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava taulukko on täytettävä ensimmäisenä tiedonantopäivänä:

Jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 1580/2007 86 art. 4 kohdan / täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 85 art. 4 kohdan mukaisesti vahvistamat tuen enimmäismäärät:

 

Avomaa

Kasvihuone

Unionin rahoitusosuus

(EUR/ha)

Tuottajaorgani saation rahoitusosuus

Unionin rahoitusosuus

(EUR/ha)

Tuottajaorgani saation rahoitusosuus

Tomaatit

 

 

 

 

Kurkut

 

 

 

 

Salaatit ja endiivit

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 


(1)  Joka viikosta on täytettävä uusi excel-lomake (tyhjä tiedonanto jätetään silloin, kun toimia ei ole kyseisellä viikolla, jos asianomainen jäsenvaltio on aiemmin antanut tiedonannon).

(2)  1 artiklan 1 kohdassa määritellyt tuotteet.

(3)  Laskennassa otetaan huomioon vain unionin rahoitusosuus, esim. tomaattien osalta 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Joka viikosta on täytettävä uusi excel-lomake (tyhjä tiedonanto jätetään silloin, kun toimia ei ole kyseisellä viikolla, jos asianomainen jäsenvaltio on aiemmin antanut tiedonannon).

(5)  1 artiklan 1 kohdassa määritellyt tuottet.

(6)  Kun kaupallista tuotantoa on jo korjattu, ilmoitettava luku on arvio tuotantoon käytetystä pinta-alasta.

(7)  Laskennassa otetaan huomioon vain unionin rahoitusosuus.


LIITE III

7 Artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedonantojen mallit

TIEDONANTO MARKKINOILTA POISTAMISESTA

Maa:

 

Päivämäärä:

26.5.–30.6.2011

Tuote (1)

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

EU:n tuki yhteensä

EUR

Markkinoilta poistetut kokonais määrät

(t)

EU:n lisätuki

EUR

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 4 art. 5 kohta

EU:n toimintatukira- hasto

EUR

(Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 80 art. 1 kohta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 79 art. 1 kohta) (2)

EU:n tuki yhtensä

EUR

Markkinoil- ta poistetut kokonais määrät

(t)

EU:n lisätuki

EUR

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 5 art. 3 ja 4 kohta)

Kurkku

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatti

 

 

 

 

 

 

 

Salaatit ja endiivit

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsa

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

TIEDONANTO RAAKANA POIMISESTA / KORJAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

Maa:

 

Päivämäärä:

26.5.–30.6.2011

Tuote (3)

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

EU:n tuki yhteensä

EUR

Viljelyala

(ha) (4)

EU:n toimintarahas- totuki

EUR

(Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 86 art. 4 kohta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 85 art. 4 kohta) (5)

EU:n lisätuki

EUR

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 4 art. 5 kohta)

EU:n tuki yhteensä

EUR

Viljelyala

(ha) (4)

EU:n tuki

EUR

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 585/2011 5 art. 5 kohta)

Kurkku

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatti

 

 

 

 

 

 

 

Salaatit ja endiivit

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsa

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 


(1)  1 artiklan 1 kohdassa määritellyt tuotteet.

(2)  Laskennassa otetaan huomioon vain unionin rahoitusosuus, esim. tomaattien osalta 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  1 artiklan 1 kohdassa määritellyt tuotteet.

(4)  Kun kaupallista tuotantoa on jo korjattu, ilmoitettava luku on arvio tuotantoon käytetystä pinta-alasta.

(5)  Laskennassa otetaan huomioon vain unionin rahoitusosuus.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/80


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 586/2011,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/82


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 587/2011,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 570/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 158, 16.6.2011, s. 31.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 18 päivästä kesäkuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/84


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011,

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa

(2011/352/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, jäljempänä ’pöytäkirja’ (1), joka allekirjoitettiin 28 päivänä helmikuuta 2008 (2) ja joka tuli voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2011, ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan 10 artiklan 1 kohdan mukaan Liechtensteinin ruhtinaskunta saattaa Schengenin säännöstön määräykset voimaan vasta asiaa koskevan neuvoston päätöksen nojalla, kun on tarkistettu, että Liechtensteinin ruhtinaskunta on täyttänyt säännöstön täytäntöönpanolle asetetut edellytykset.

(2)

Neuvosto on tarkistanut seuraavien toimenpiteiden avulla, että Liechtensteinin ruhtinaskunta varmistaa tietosuojan tyydyttävän tason: Liechtensteinin ruhtinaskunnalle on toimitettu kattava kyselylomake, johon saadut vastaukset on tallennettu, ja Liechtensteinin ruhtinaskuntaan on tehty tietosuoja-alan tarkistus- ja arviointikäyntejä pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta 16 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn toimeenpanevan komitean päätöksessä (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3), jäljempänä ’toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 tekemä päätös’, esitettyjen sovellettavien Schengen-arviointimenettelyjen mukaisesti.

(3)

Neuvosto totesi 9 päivänä kesäkuuta 2011, että Liechtensteinin ruhtinaskunta on täyttänyt tietosuoja-alaa koskevat edellytykset. Sen vuoksi voidaan asettaa päivä, josta alkaen Schengenin tietojärjestelmää, jäljempänä ’SIS’, koskevaa Schengenin säännöstöä voidaan soveltaa Liechtensteinin ruhtinaskuntaan.

(4)

Tämän päätöksen tultua voimaan SIS-reaalitietoja olisi voitava siirtää Liechtensteinin ruhtinaskuntaan. Näiden tietojen konkreettisen käyttämisen avulla neuvosto voisi toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 tekemässä päätöksessä vahvistamilla sovellettavilla Schengen-arviointimenettelyillä tarkistaa, että Liechtensteinin ruhtinaskunnassa sovelletaan oikein SISiä koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä. Kun nämä arvioinnit on suoritettu, neuvoston olisi päätettävä tarkastusten lopettamisesta Liechtensteinin ruhtinaskunnan vastaisilla sisärajoilla.

(5)

Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa Schengenin säännöstön täytäntöönpanosta, soveltamisesta ja kehittämisestä ja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Liechtensteinissa, Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, määrätään, että se pannaan Schengenin säännöstön täytäntöönpanon, soveltamisen ja kehittämisen osalta täytäntöön samana päivänä, jona pöytäkirja tulee voimaan.

(6)

Olisi hyväksyttävä erillinen neuvoston päätös, jolla asetetaan päivä, jona tarkastukset poistetaan sisärajoilla. SISin käytön osalta olisi asetettava tiettyjä rajoituksia, joita sovelletaan ennen mainitussa päätöksessä asetettua päivää,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä I tarkoitettuja SISiä koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaan sen suhteissa Belgian kuningaskuntaan, Bulgarian tasavaltaan, Tšekin tasavaltaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Viron tasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Italian tasavaltaan, Latvian tasavaltaan, Liettuan tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Unkarin tasavaltaan, Maltaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Puolan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Romaniaan, Slovenian tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan, Suomen tasavaltaan ja Ruotsin kuningaskuntaan 19 päivästä heinäkuuta 2011.

2.   Liitteessä II tarkoitettuja SISiä koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaan sen suhteissa Belgian kuningaskuntaan, Bulgarian tasavaltaan, Tšekin tasavaltaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Viron tasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Italian tasavaltaan, Latvian tasavaltaan, Liettuan tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Unkarin tasavaltaan, Maltaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Puolan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Romaniaan, Slovenian tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan, Suomen tasavaltaan ja Ruotsin kuningaskuntaan mainituissa määräyksissä määrätystä päivästä alkaen.

3.   SIS-reaalitietoja voidaan siirtää Liechtensteinin ruhtinaskuntaan 9 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen.

Liechtensteinin ruhtinaskunta saa siirtää tietoja SISiin ja käyttää SISissä olevia tietoja 19 päivästä heinäkuuta 2011, jollei 4 kohdasta muuta johdu.

4.   Siihen päivään saakka, jolloin tarkastukset Liechtensteinin ruhtinaskunnan vastaisilla sisärajoilla lopetetaan, Liechtensteinin ruhtinaskunta

a)

ei ole velvollinen epäämään maahanpääsyä sellaisilta kolmansien maiden kansalaisilta eikä poistamaan maasta sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joista jokin jäsenvaltio on tehnyt SISiin maahantulokieltoa koskevan ilmoituksen;

b)

ei tallenna SISiin tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (4), jäljempänä ’Schengenin yleissopimus’, 96 artiklan mukaisia tietoja.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

PINTÉR S.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Neuvoston päätökset 2008/261/EY (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3) ja 2008/262/EY (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 138.

(4)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.


LIITE I

Luettelo Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevista Schengenin säännöstön määräyksistä, joita tullaan soveltamaan Liechtensteinin ruhtinaskunnassa

1.

Schengenin yleissopimuksen määräysten osalta:

Schengenin yleissopimuksen 64 artikla ja 92–119 artikla;

2.

Schengenin yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean SISiä koskevien päätösten ja julistusten osalta:

a)

toimeenpanevan komitean päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1997, Schengenin C.SIS-yksikköä koskevan varainhoitoasetuksen muuttamisesta (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

b)

toimeenpanevan komitean julistus, annettu 18 päivänä huhtikuuta 1996, käsitteen ulkomaalainen määrittelemisestä (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2);

toimeenpanevan komitean julistus, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1999, Schengenin tietojärjestelmän rakenteesta (SCH/Com-ex (99) decl. rev 2) (3);

3.

muiden SISiä koskevien välineiden osalta:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (4) siltä osin kuin se koskee tietojen käsittelyä SISissä;

b)

neuvoston päätös 2000/265/EY, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2000, varainhoitoasetuksesta, joka koskee talousarviomenettelyä neuvoston varapääsihteerin hallinnoimien, hänen tiettyjen jäsenvaltioiden puolesta tekemiensä Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin (Sisnet) perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten osalta (5);

c)

Sirene-käsikirja (6);

d)

neuvoston asetus (EY) N:o 871/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa (7), ja mahdolliset myöhemmät päätökset näiden toimintojen soveltamispäivästä;

e)

neuvoston päätös 2005/211/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa (8), ja mahdolliset myöhemmät päätökset näiden toimintojen soveltamispäivästä;

f)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1160/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (9);

g)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (10): 5 artiklan 4 kohdan a alakohta sekä Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevat II osaston säännökset ja siihen liittyvät liitteet;

h)

neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (11);

i)

neuvoston päätös 2008/839/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (12).


(1)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 444.

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 458.

(3)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 459.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EYVL L 85, 6.4.2000, s. 12.

(6)  Osia Sirene-käsikirjasta on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 38, 17.2.2003, s. 1. Käsikirjaa on muutettu komission päätöksillä 2006/757/EY (EUVL L 317, 16.11.2006, s. 1) ja 2006/758/EY (EUVL L 317, 16.11.2006, s. 41).

(7)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29.

(8)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 44.

(9)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 18.

(10)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

(11)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 1.

(12)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 43.


LIITE II

Luettelo Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevista Schengenin säännöstön määräyksistä, joita tullaan soveltamaan Liechtensteinin ruhtinaskunnassa näissä määräyksissä asetetusta päivästä alkaen

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (1);

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (2);

3.

neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (3).


(1)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/88


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Saksassa vuonna 2007 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4161)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/353/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kulujen rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kuluihin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2). Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kuluja.

(4)

Helmikuun 4 päivänä 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/441/EY (3), joka koskee yhteisön taloudellista tukea Saksassa vuonna 2007 toteutettuihin lintuinfluenssan hävittämistoimenpiteisiin, Saksalle myönnettiin unionin rahoitustukea lintuinfluenssan torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten rahoittamista varten. Kyseisen päätöksen mukaisesti maksettiin 320 000,00 euron suuruinen ensimmäinen erä.

(5)

Saksa esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 13 päivänä toukokuuta 2008 ja 25 päivänä heinäkuuta 2008. Helmikuun 9 päivänä 2009 käynnistettiin ennakkotarkastus. Komission lopulliset päätelmät lähetettiin Saksalle 20 päivänä syyskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä ja vahvistettiin 21 päivänä helmikuuta 2011 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Saksan viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 4 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Saksalle vuonna 2007 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Saksalle vuonna 2007 aiheutuneista lintuinfluenssan hävittämiseen liittyvistä kuluista vahvistetaan 1 141 550,98 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Rahoitustuen loppueräksi vahvistetaan 821 550,98 euroa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 156, 14.6.2008, s. 14.


18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/90


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

muuntogeenistä puuvillaa GHB614 (BCS-GHØØ2-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4177)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/354/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bayer CropScience AG toimitti 18 päivänä tammikuuta 2008 Alankomaiden toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen puuvillaa GHB614 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille, jäljempänä ’hakemus’.

(2)

Hakemus kattaa myös sellaisten muiden puuvillaa GHB614 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden markkinoille saattamisen, joita viljelyä lukuun ottamatta käytetään samoihin käyttötarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta puuvillaa. Näin ollen hakemus sisältää asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti tiedot, joita edellytetään geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (2) liitteissä III ja IV, sekä direktiivin 2001/18/EY liitteessä II säädettyjen periaatteiden mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja päätelmät. Lisäksi hakemus sisältää direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukaisen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelman.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, antoi 10 päivänä maaliskuuta 2009 puoltavan lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti. EFSA totesi, että puuvilla GHB614 on yhtä turvallista kuin sen ei-muuntogeeninen vastine, kun on kyse sen mahdollisista vaikutuksista ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön. Näin ollen EFSA katsoi (3), ettei hakemuksessa kuvattua puuvillaa GHB614 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, saattamisesta markkinoille todennäköisesti aiheudu haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, kun tuotteita käytetään esitetyissä käyttötarkoituksissa. Lausunnossaan EFSA tarkasteli kaikkia niitä erityisiä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita jäsenvaltiot olivat tuoneet esiin mainitun asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa ja 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antamissa lausunnoissa.

(4)

EFSA totesi etenkin, että puuvilla GHB614 on siihen lisättyä ominaisuutta lukuun ottamatta koostumukseltaan ja viljelyteknisesti vastaava kuin sen ei-muuntogeeninen vastine ja muut perinteiset puuvillalajikkeet ja että sen molekyylien karakterisoinnissa ei ilmennyt geneettisestä muuntamisesta aiheutuvia tahattomia vaikutuksia, minkä vuoksi ei tarvita koe-eläimillä tehtäviä koko elintarviketta/rehua koskevia turvallisuustutkimuksia (esimerkiksi 90 päivän toksisuuskoe rotalla).

(5)

Lausunnossaan EFSA totesi myös, että hakijan toimittama ympäristönseurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen seurantasuunnitelman, on tuotteiden esitetyn käyttötarkoituksen mukainen. Puuvillan siementen fysikaalisten ominaisuuksien ja kuljetusmenetelmien vuoksi EFSA suositteli kuitenkin, että yleisen seurannan yhteydessä käytetään erityistoimenpiteitä villien puuvillakasvien aktiiviseen seurantaan alueilla, joilla siementen leviäminen ja kasvien juurtuminen on todennäköistä.

(6)

Hakijan toimittamaa seurantasuunnitelmaa on muutettu, jotta se vastaisi EFSAn suositusta ja jotta seurantavaatimukset olisivat paremmin esitetyt. Siihen on lisätty erityistoimenpiteitä, joilla vähennetään siementen häviämistä ja leviämistä ja tuhotaan satunnaisesti syntyneitä puuvillapopulaatioita.

(7)

Kyseiset seikat huomioon ottaen tuotteille olisi myönnettävä lupa.

(8)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava yksilöllinen tunniste järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (4) mukaisesti.

(9)

EFSAn antaman lausunnon perusteella puuvillaa GHB614 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun osalta ei näytä olevan tarpeen esittää muita erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin varmistetaan, että kyseisiä tuotteita käytetään tässä päätöksessä säädetyn luvan rajoissa, lupahakemuksen kohteena olevien, kyseessä olevaa muuntogeenistä organismia sisältävien tai siitä koostuvien rehujen sekä muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja rehujen merkintöjä olisi täydennettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä tuotteita ei saa käyttää viljelyyn.

(10)

Muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (5) 4 artiklan 6 kohdassa vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset. Mainitun asetuksen 4 artiklan 1–5 kohdassa säädetään muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden jäljitettävyysvaatimuksista ja 5 artiklassa muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyysvaatimuksista.

(11)

Luvanhaltijan olisi toimitettava vuosittain raportit ympäristövaikutusten seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tulokset olisi esitettävä raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille 13 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn komission päätöksen 2009/770/EY (6) mukaisesti. EFSAn lausunnon perusteella ei ole tarpeen asettaa markkinoille saattamista koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia ja/tai käyttöä ja käsittelyä koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia, markkinoille saattamisen jälkeen toteutettavaa elintarvikkeiden ja rehun käytön seurantaa koskevat vaatimukset mukaan luettuina, eikä asettaa tiettyjen ekosysteemien tai ympäristöjen ja/tai maantieteellisten alueiden suojelua koskevia erityisiä ehtoja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti.

(12)

Kaikki tuotteiden lupaa koskevat oleelliset tiedot olisi kirjattava yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti.

(13)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan sopimuspuolille muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (7) 9 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(14)

Hakijaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(15)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, ja sen vuoksi komissio toimitti neuvostolle toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Neuvosto ei kokouksessaan 17 päivänä maaliskuuta 2011 kyennyt tekemään määräenemmistöpäätöstä ehdotuksen puolesta eikä sitä vastaan ja totesi, että asian käsittely oli sen osalta päättynyt, joten komissio tekee päätöksen toimenpiteistä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste

Muuntogeeniselle puuvillalle (Gossypium hirsutum) GHB614, siten kuin se määritellään tämän päätöksen liitteessä olevassa b kohdassa, osoitetaan yksilöllinen tunniste BCS-GHØØ2-5 asetuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti.

2 artikla

Lupa

Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 kohtaa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:

a)

elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät puuvillaa BCS-GHØØ2-5, koostuvat siitä tai on valmistettu siitä;

b)

rehu, joka sisältää puuvillaa BCS-GHØØ2-5, koostuu siitä tai on valmistettu siitä;

c)

muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät puuvillaa BCS-GHØØ2-5 tai koostuvat siitä, viljelyä lukuun ottamatta samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu puuvilla.

3 artikla

Merkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”puuvilla”.

2.   Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen puuvillaa BCS-GHØØ2-5 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.

4 artikla

Ympäristövaikutusten seuranta

1.   Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

2.   Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain raportit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista päätöksen 2009/770/EY mukaisesti.

5 artikla

Yhteisön rekisteri

Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklassa säädettyyn yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

6 artikla

Luvanhaltija

Luvanhaltija on Bayer CropScience AG.

7 artikla

Voimassaolo

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksiantopäivästä.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Saksa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020.

(4)  EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  EUVL L 275, 21.10.2009, s. 9.

(7)  EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.


LIITE

a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

Bayer CropScience AG

Osoite

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Saksa

b)   Tuotteiden nimet ja määritelmät:

1)

Elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät puuvillaa BCS-GHØØ2-5, koostuvat siitä tai on valmistettu siitä;

2)

Rehu, joka sisältää puuvillaa BCS-GHØØ2-5, koostuu siitä tai on valmistettu siitä;

3)

Muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät puuvillaa BCS-GHØØ2-5 tai koostuvat siitä, viljelyä lukuun ottamatta samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu puuvilla.

Muuntogeeninen puuvilla (Gossypium hirsutum) BCS-GHØØ2-5, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, ilmentää 2mEPSPS-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia.

c)   Merkitseminen:

1)

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemistä koskevia erityisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”puuvilla”.

2)

Sanat "ei viljelyyn" on mainittava tämän päätöksen 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen puuvillaa BCS-GHØØ2-5 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.

d)   Havaitsemismenetelmä:

Tapahtumakohtainen reaaliaikainen PCR-tekniikkaan perustuva menetelmä puuvillan BCS-GHØØ2-5 kvantifiointia varten.

Validoija (validoitu siemenillä): asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 vahvistettu yhteisön vertailulaboratorio, julkaistu osoitteessa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

Vertailumateriaali: AOCS 1108-A ja 0306-A, saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa http://www.aocs.org/tech/crm/.

e)   Yksilöllinen tunniste:

BCS-GHØØ2-5

f)   Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mukaisesti vaadittavat tiedot:

Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjausnumero: ks. [täydennetään ilmoitettaessa].

g)   Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset:

Ei tarpeen.

h)   Seurantasuunnitelma

Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma

[Linkki: Internetissä julkaistu suunnitelma]

i)   Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden käytön osalta

Ei tarpeen.

Huom. Linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.