ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.153.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 153

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
11. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 541/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta ( 1 )

187

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 542/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siten, että otetaan huomioon neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta uusimalla karbendatsiimin sisällyttäminen siihen tehoaineena annettu direktiivi 2011/58/EU ( 1 )

189

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/328/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, flurprimidolin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3733)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivästä kesäkuuta 2011, dikloraanin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3731)  ( 1 )

194

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 540/2011,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 78 artiklan 3 kohdan,

on kuullut elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaan niitä tehoaineita, jotka on sisällytetty kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I, on pidettävä mainitun asetuksen nojalla hyväksyttyinä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöön panemiseksi on näin ollen tarpeen antaa asetus, joka sisältää luettelon direktiivin 91/414/ETY liitteessä I asetuksen antamisen ajankohtana olevista tehoaineista.

(3)

Tässä yhteydessä on huomattava, että koska asetuksen (EY) N:o 1107/2009 83 artiklalla kumotaan direktiivi 91/414/ETY, ne direktiivit, joilla tehoaineet on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ovat vanhentuneet siltä osin kuin niillä muutetaan kyseistä direktiiviä. Mainittujen direktiivien itsenäiset säännökset pysyvät kuitenkin voimassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä olevia tehoaineita on pidettävä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyinä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.


LIITE

KASVINSUOJELUAINEISSA KÄYTETTÄVIKSI HYVÄKSYTYT TEHOAINEET

Yleiset säännökset, joita sovelletaan kaikkiin tässä liitteessä lueteltuihin aineisiin:

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi kunkin aineen osalta on otettava huomioon kyseistä ainetta koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on pidettävä asianomaisten osapuolten saatavilla kaikki tarkastelukertomukset (asetuksen (EY) N:o 1107/200963 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamtta) tai saatettava ne erityisestä pyynnöstä näiden käyttöön.

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

1

Imatsaliili

CAS-numero: 73790–28–0, 35554–44–0

CIPAC-numero: 335

(+)-1-(β-allyloksi-2,4-dikloorifenyylietyyli) imidatsoli tai (+)-allyyli-1-(2,4-dikloorifenyyli)-2-imidatsoli-1-yylietyylieetteri

975 g/kg

1. tammikuuta 1999

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Seuraaviin käyttötarkoituksiin sovelletaan seuraavia erityisehtoja:

sadonkorjuun jälkeen tapahtuvaan käyttöön hedelmien, vihannesten ja perunoiden käsittelyssä voidaan myöntää lupa ainoastaan silloin, kun käytössä on asiaankuuluva puhdistusjärjestelmä tai luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo riskiarvioinnin perusteella osoitetuksi, että käsittelyliuoksen päästöt eivät aiheuta kohtuutonta vaaraa ympäristölle eivätkä varsinkaan vesieliöille,

sadonkorjuun jälkeen tapahtuvaan perunoiden käsittelyyn voidaan myöntää lupa ainoastaan silloin, kun luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo riskiarvioinnin perusteella osoitetuksi, että käsitellyistä perunoista peräisin olevat käsittelyjätteet eivät aiheuta kohtuutonta vaaraa vesieliöille,

ulkotiloissa tapahtuvaan lehtien käsittelyyn voidaan myöntää lupa ainoastaan silloin, kun luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo riskiarvioinnin perusteella osoitetuksi, että käyttö ei aiheuta kohtuuttomia haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen eikä ympäristöön.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 11. heinäkuuta 1997.

2

Atsoksistrobiini

CAS-numero: 131860–33–8

CIPAC-numero: 571

Metyyli(E)-2-{}{2[6-(2-syanofenoksi)pyrimidiini-4-yylioksi]fenyyli-3-metoksiakrylaatti

930 g/kg (Z-isomeeriä enintään 25 g/kg)

1. heinäkuuta 1998

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöihin kohdistuvaan vaikutukseen. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 22. huhtikuuta 1998.

3

Kresoksiimi-metyyli

CAS-numero: 143390–89–0

CIPAC-numero: 568

Metyyli (E)-2-metoksi-imino-2-[2-(o-tolyylioksimetyyli)fenyyli] asetaatti

910 g/kg

1. helmikuuta 1999

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun herkillä alueilla.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 16. lokakuuta 1998.

4

Spiroksamiini

CAS-numero: 1181134–30–8

CIPAC-numero: 572

(8-tert-butyyli-1,4-dioksaspiro [4.5] dekanaani-2-yylimetyyli)-etyylipropyyliamiini

940 g/kg (dia-stereomeerit A ja B yhdistettyinä)

1. syyskuuta 1999

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjän turvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 12. toukokuuta 1999.

5

Atsimsulfuroni

CAS-numero: 120162–55–2

CIPAC-numero: 584

1-(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)-3-[1-metyyli-4-(2-metyyli-2H-tetrasoli-5-yyli)-pyratsoli-5-yylisulfonyyli]-urea

980 g/kg

1. lokakuuta 1999

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Lupaa ei saa myöntää atsimsulfuronin käyttöön lentolevityksessä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöihin ja muihin kuin kohdelajina oleviin maanpäällisiin kasveihin kohdistuviin vaikutuksiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä (esim. riisinviljelyssä vettä on pidettävä pellolla tietty vähimmäisaika ennen veden valuttamista pois).

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 2. heinäkuuta 1999.

6

Fluroksipyyri

CAS-numero: 69377–81–7

CIPAC-numero: 431

4-amino-3,5-dikloori-6-fluori-2-pyridyylioksietikkahappo

950 g/kg

1. joulukuuta 2000

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

otettava huomioon tarkastelukertomuksen 7 kohdassa edellytetyt lisätiedot,

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos tarkastelukertomuksen 7 kohdassa edellytettyjen lisäkokeiden tuloksia ja tietoja ei ole toimitettu 1. joulukuuta 2000 mennessä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 30. marraskuuta 1999.

7

Metsulfuroni-metyyli

CAS-numero: 74223-64-6

Metyyli-2-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5,-triatsiini-2-yylikarbamoyylisulfamoyyli)-bentsoaatti

960 g/kg

1. heinäkuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 16. kesäkuuta 2000.

8

Proheksadioni-kalsium

CAS-numero: 127277–53–6

CIPAC-numero: 567

Kalsium 3,5-diokso-4-propionyylisykloheksaani-karboksylaatti

890 g/kg

1. lokakuuta 2000

31. joulukuuta 2011

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 16. kesäkuuta 2000.

9

Triasulfuroni

CAS-numero: 82097-50-5

CIPAC-numero: 480

1-[2-(2-kloorietoksi)fenyylisulfonyyli]-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsiini-2-yyli)urea

940 g/kg

1. elokuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 13. heinäkuuta 2000.

10

Esfenvaleraatti

CAS-numero: 66230-04-4

CIPAC-numero: 481

(S)-alfa-syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti

830 g/kg

1. elokuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja muihin kuin kohdelajina oleviin niveljalkaisiin sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 13. heinäkuuta 2000.

11

Bentatsoni

CAS-numero: 25057-89-0

CIPAC-numero: 366

3-isopropyyli-(1H)-2,1,3-bentsotiadiatsiini-4-(3H)-oni-2,2-dioksidi

960 g/kg

1. elokuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 13. heinäkuuta 2000.

12

Lambdasyhalotriini

CAS-numero: 91465-08-6

CIPAC-numero: 463

Seuraavien aineiden 1:1 seos:

 

(S)-alfa-syaani-3-fenoksibentsyyli-(Z)-(1R,3R)-3-(2-kloori-3,3,3-trifluoripropenyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

ja

 

(R)-alfa-syaani-3-fenoksibentsyyli-(Z)-(1S,3S)-3-(2-kloori-3,3,3-trifluoripropenyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

810 g/kg

1. tammikuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjän turvallisuuteen,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja muihin kuin kohdelajina oleviin niveljalkaisiin, mehiläiset mukaan luettuina, sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeissa oleviin jäämiin ja erityisesti niiden akuutteihin vaikutuksiin.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 19. lokakuuta 2000.

13

Fenheksamidi

CAS-numero: 126833-17-8

CIPAC-numero: 603

N-(2,3-dikloori-4-hydroksifenyyli)-1-metyylisykloheksaani-karboksamidi

≥ 950 g/kg

1. kesäkuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 19. lokakuuta 2000.

14

Amitroli

CAS-numero: 61-82-5

CIPAC-numero: 90

H-[1,2,4]-triatsoli-3-ylamiini

900 g/kg

1. tammikuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 12. joulukuuta 2000 valmiiksi saadun amitrolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun haavoittuvilla alueilla erityisesti muussa käytössä kuin viljelyksillä,

kiinnitettävä erityistä huomiota hyödyllisten niveljalkaisten suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojeluun. Amitrolin käyttö lisääntymiskauden aikana voidaan sallia, jos asianmukaisella riskinarvioinnilla on osoitettu, ettei haittavaikutuksia ole ja jos lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

15

Dikvatti

CAS-numero: 2764-72-9 (ioni), 85-00-7 (dibromidi)

CIPAC-numero: 55

9,10-dihydro-8a,10a-diatsoniafenantreeni-ioni (dibromidi)

950 g/kg

1. tammikuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Nykyisin käytettävissä olevien tietojen perusteella lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien maanpäällisten osien torjunta-aineena käyttöä ja varsiston kuivattamista varten. Lupaa ei saa myöntää käyttöön torjunta-aineena vesiympäristössä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 12. joulukuuta 2000 valmiiksi saadun dikvattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjän turvallisuuteen muussa kuin ammattikäytössä ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

16

Pyridaatti

CAS-numero: 55512-33.9

CIPAC-numero: 447

6-kloori-3-fenyylipyridatsinyyli-4-S-oktyylitiokarbonaatti

900 g/kg

1. tammikuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 12. joulukuuta 2000 valmiiksi saadun pyridaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

17

Tiabendatsoli

CAS-numero: 148-79-8

CIPAC-numero: 323

2-tiatsol-4-yyli-1H-bentsimidatsoli

985 g/kg

1. tammikuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten. Lupaa ei saa myöntää lehtisumutteena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 12. joulukuuta 2000 valmiiksi saadun tiabendatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden ja pohjakerrostumassa elävien eliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Pintavesien suojelemiseksi jätevesien aiheuttamalta liialliselta saastumiselta on toteutettava tarkoituksenmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä (esimerkiksi puhdistus piilevämaalla tai aktiivihiilellä).

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopka-kanta 97, PFR 97 tai CG 170, ATCC20874

Ei sovelleta

HPLC-menetelmällä olisi testattava, ettei käyteaineissa esiinny sekundaarisia aineenvaihduntatuotteita

1. heinäkuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

HPLC-menetelmällä olisi testattava, ettei käyteaineissa esiinny sekundaarisia aineenvaihduntatuotteita.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 27. huhtikuuta 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli)

CAS-numero: 144740-54-5

CIPAC-numero: 577

2-(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yylikarbamoyylisulfamoyyli)-6-trifluorimetyylinikotinaatti, mononatriumsuola

903 g/kg

1. heinäkuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 27. huhtikuuta 2001.

20

Asibentsolaari-s-metyyli

CAS-numero: 135158-54-2

CIPAC-numero: 597

Metyylibentso-[1,2,3]-tiadiatsoli-7-karbotioaatti

970 g/kg

1. marraskuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunlisääjäaineena käyttöä varten.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 29. kesäkuuta 2001

21

Syklanilidi

CAS-numero: 113136-77-9

CIPAC-numero: 586

Ei saatavilla

960 g/kg

1. marraskuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

Tehoaineen, sellaisena kuin se on valmistettuna, epäpuhtauksien (2,4-dikloorianiliini) enimmäispitoisuus on 1 g/kg.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 29. kesäkuuta 2001.

22

Rautafosfaatti

CAS-numero: 10045-86-0

CIPAC-numero: 629

Rautafosfaatti

990 g/kg

1. marraskuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan nilviäisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 29. kesäkuuta 2001.

23

Pymetrotsiini

CAS-numero: 123312-89-0

CIPAC-numero: 593

(E)-6-metyyli-4-[pyridiini-3-yylimetyleeni)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triatsin-3-oni

950 g/kg

1. marraskuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 29. kesäkuuta 2001.

24

Pyraflufeeni-etyyli

CAS-numero: 129630-19-9

CIPAC-numero: 605

Etyyli-2-kloori-5-(4-kloori-5-difluorimetoksi-1-metyylipyratsol-3-yyli)-4-fluorifenoksiasetaatti

956 g/kg

1. marraskuuta 2001

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota levien ja vesieliöiden suojeluun ja toteutettava tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa: 29. kesäkuuta 2001.

25

Glyfosaatti

CAS-numero: 1071-83-6

CIPAC-numero: 284

N-(fosfonometyyli)-glysiini

950 g/kg

1. heinäkuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 29. kesäkuuta 2001 valmiiksi saadun glyfosaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun haavoittuvilla alueilla erityisesti muussa käytössä kuin viljelyksillä.

26

Tifensulfuronimetyyli

CAS-numero: 79277-27-3

CIPAC-numero: 452

Metyyli-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yylikarbamoyylisulfamoyyli)-tiofeeni-2-karboksylaatti

960 g/kg

1. heinäkuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 29. kesäkuuta 2001 valmiiksi saadun tifensulfuronimetyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesikasveihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

27

2,4-D

CAS-numero: 94-75-7

CIPAC-numero: 1

(2,4-dikloorifenoksi)etikkahappo

960 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 2. lokakuuta 2001 valmiiksi saadun 2,4-D:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota ihon kautta imeytymiseen,

kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

28

Isoproturoni

CAS-numero: 34123-59-6

CIPAC-numero: 336

3-(4-Isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea

970 g/kg

1. tammikuuta 2003

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 7. joulukuuta 2001 valmiiksi saadun isoproturonia koskevan tarkastuskertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot tai jos käyttöannokset ovat tarkastelukertomuksessa kuvailtua suuremmat, ja sovellettava tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

29

Etofumesaatti

CAS-numero: 26225-79-6

CICAP-numero: 223

(±)-2-etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyylibentsoofuran-5-yylimetaanisulfonaatti

960 g/kg

1. maaliskuuta 2003

28. helmikuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2002 valmiiksi saadun etofumesaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot, ja sovellettava tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

30

Iprovalikarbi

CAS-numero: 140923-17-7

CIPAC-numero: 620

{}{2-Metyyli-1-[1-(4-metyylifenyyli)-etyylikarbonyyli]propyyli}}-karbamidihappo-isopropylesteri

950 g/kg

(väliaikainen spesifikaatio)

1. heinäkuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2002 valmiiksi saadun iprovalikarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio on vahvistettava ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuutta koskevassa asiakirja-aineistossa käytettyä testiaineistoa on verrattava ja se on todennettava tähän teknisen materiaalin spesifikaatioon nähden,

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun.

31

Prosulfuroni

CAS-numero: 94125-34-5

CIPAC-numero: 579

1-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsiini-2-yyli)-3-[2-(3,3,3-trifluoripropyyli)-fenyylisulfonyyli]-urea

950 g/kg

1. heinäkuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2002 valmiiksi saadun prosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

arvioitava huolellisesti vesikasveihin kohdistuvaa vaaraa, jos tehoainetta käytetään lähellä pintavesialuetta. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa,

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

32

Sulfosulfuroni

CAS-numero: 141776-32-1

CIPAC-numero: 601

1-(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)-3-[(2-etaanisulfonyyli-imidatso[1,2-a]pyridiini)sulfonyyli]urea

980 g/kg

1. heinäkuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2002 valmiiksi saadun sulfosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesikasvien ja levien suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa,

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

33

Sinidonietyyli

CAS-numero: 142891-20-1

CIPAC-numero: 598

(Z)-etyyli 2-kloro-3-[2-kloro-5-(sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksimido)fenyyli]akrylaatti

940 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 19. huhtikuuta 2002 valmiiksi saadun sinidonietyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä (esim. neutraali tai korkea pH) ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

34

Syhalofoppi-butyyli

CAS-numero: 122008-85-9

CIPAC-numero: 596

Butyyli-(R)-2-[4(4-syano-2-fluorifenoksi)fenoksi]propionaatti

950 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 19. huhtikuuta 2002 valmiiksi saadun syhalofoppi-butyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on

pohdittava huolellisesti ilmalevityksestä muille kuin kohdelajina oleville eliöille, etenkin vesieliöille mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä rajoituksia tai riskinhallintatoimenpiteitä,

arvioitava huolellisesti maaperään levittämisen mahdollisia vaikutuksia vesieliöihin riisipelloilla. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

35

Famoksadoni

CAS-numero: 131807-57-3

CIPAC-numero: 594

3-anilino-5-metyyli-5-(4-fenoksifenyyli)-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni

960 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 19. huhtikuuta 2002 valmiiksi saadun famoksadonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota perusaineesta tai metaboliiteista kastemadoille mahdollisesti aiheutuviin kroonisiin vaaroihin,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun.

36

Florasulaami

CAS-numero: 145701-23-1

CIPAC-numero: 616

2′, 6′, 8-Trifluori-5-metoksi-[1,2,4]-triatsolo [1,5-c] pyrimidiini-2-sulfonaniliidi

970 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 19. huhtikuuta 2002 valmiiksi saadun florasulaamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

37

Metalaksyyli-M

CAS-numero: 70630-17-0

CIPAC-numero: 580

Metyyli (R)-2-{}{[(2,6-dimetyylifenyyli)metoksiasetyyli]amino}} propionaatti

910 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 19. huhtikuuta 2002 valmiiksi saadun metalaksyyli-M:ää koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen tai sen hajoamistuotteiden CGA62826:n ja CGA108906:n pohjavesien saastuttamismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

38

Pikolinafeeni

CAS-numero: 137641-05-5

CIPAC-numero: 639

4′-Fluori-6-[(α,α,α-trifluori-m-tolyyli)oksi]pikolinaniliidi

970 g/kg

1. lokakuuta 2002

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 19. huhtikuuta 2002 valmiiksi saadun pikolinafeeniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

39

Flumioksatsiini

CAS-numero: 103361-09-7

CIPAC-numero: 578

N-(7-fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyyli-2H-1,4-bentsoksatsin-6-yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksimidi

960 g/kg

1. tammikuuta 2003

31. joulukuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. kesäkuuta 2002 valmiiksi saadun flumioksatsiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

arvioitava huolellisesti vesikasveihin ja leviin kohdistuvaa vaaraa. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

40

Deltametriini

CAS-numero 52918-63-5

CIPAC-numero: 333

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksilaatti

980 g/kg

1. marraskuuta 2003

31. lokakuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 18. lokakuuta 2002 valmiiksi saadun deltametriinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä,

tarkkailtava kuluttajien akuuttia ravintoaltistumistilannetta enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

41

Imatsamoksi

CAS-numero: 114311-32-9

CIPAC-numero: 619

(±)-2-(4-isopropyyli-4-metyyli-5-okso-2-imidatsoliini-2-yyli)-5-(metoksimetyyli) nikotiinihappo

950 g/kg

1. heinäkuuta 2003

30. kesäkuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun imatsamoksia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa

42

Oksasulfuroni

CAS-numero: 144651-06-9

CIPAC-numero: 626

Oksetaani-3-yyli 2(4,6-dimetyylipyrimidiini-2-yyli) karbamoyyli-sulfamoyyli bentsoaatti

930 g/kg

1. heinäkuuta 2003

30. kesäkuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun oksasulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa

43

Etoksisulfuroni

CAS-numero: 126801-58-9

CIPAC-numero: 591

3-(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)-1-(2-etoksifenoksi-sulfonyyli)urea

950 g/kg

1. heinäkuuta 2003

30. kesäkuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun etoksisulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota muina kuin kohdelajeina olevien vesikasvien ja kuivauskanavissa elävien levien suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa

44

Foramsulfuroni

CAS-numero: 173159-57-4

CIPAC-numero: 659

1-(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)-3-(2-dimetyylikarbamoyyli-5-formamidofenyylisulfonyyli)urea

940 g/kg

1. heinäkuuta 2003

30. kesäkuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun foramsulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesikasvien suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

45

Oksadiargyyli

CAS-numero: 39807-15-3

CIPAC-numero: 604

5-tert-butyyli-3-(2,4-dikloori-5-propargyylioksifenyyli)-1,3,4 oksadiatsoli-2-(3H)-oni

980 g/kg

1. heinäkuuta 2003

30. kesäkuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun oksadiargyylia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota levien ja vesikasvien suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa

46

Syatsofamidi

CAS-numero: 120116-88-3

CIPAC-numero: 653

4-kloori-2syaani-N,N-dimetyyli-5-P-olylimidatsoli-1-sulfonamidi

935 g/kg

1. heinäkuuta 2003

30. kesäkuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun syatsofamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun,

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota CTCA-metaboliitin hajoamiskinetiikkaan maaperässä etenkin Pohjois-Euroopassa

Riskinhallintatoimenpiteitä tai käyttörajoituksia on toteutettava tarvittaessa.

47

2,4-DB

CAS-numero: 94-82-6

CIPAC-numero: 83

4-(2,4-dikloorifenoksi)voihappo

940 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun 2,4-DB:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa

48

Beta-syflutriini

CAS-numero: 68359-37-5 (stereokemia ei määritelty)

CIPAC-numero: 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksyylihappo-(SR)-alfa-syaani-(4-fluori-3-fenoksi-fenyyli)metyyliesteri

965 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten

Muun käytön kuin käytön koristekasveihin kasvihuoneissa ja siementenkäsittelyssä ei ole osoitettu olevan riittävän turvallista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden edellyttämien perusteiden mukaisesti. Näitä muita käyttötapoja koskevien lupien saamiseksi niiden hyväksyttävyydestä kuluttajien ja ympäristön kannalta on hankittava tietoja tai toimitettava käytettävissä olevat tiedot jäsenvaltioille. Tämä koskee erityisesti yksityiskohtaista riskinarviointia varten tarvittavia tietoja seuraavista: käyttö lehtiin ulkona ja syötävien kasvien lehtien käsittelystä kasvihuoneissa ravinnon välityksellä aiheutuva riski

Yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun beta-syflutriinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomioita muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

49

Syflutriini

CAS-numero: 68359-37-5 (stereokemia ei määritelty)

CIPAC-numero: 385

(RS),-alfa-syaani-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

920 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten

Muun käytön kuin käytön koristekasveihin kasvihuoneissa ja siementenkäsittelyssä ei ole osoitettu olevan riittävän turvallista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden edellyttämien perusteiden mukaisesti. Näitä muita käyttötapoja koskevien lupien saamiseksi niiden hyväksyttävyydestä kuluttajien ja ympäristön kannalta on hankittava tietoja tai toimitettava käytettävissä olevat tiedot jäsenvaltioille. Tämä koskee erityisesti yksityiskohtaista riskinarviointia varten tarvittavia tietoja seuraavista: käyttö lehtiin ulkona ja syötävien kasvien lehtien käsittelystä kasvihuoneissa ravinnon välityksellä aiheutuva riski

Yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun syflutriinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomioita muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

50

Iprodioni

CAS-numero: 36734-19-7

CIPAC-numero: 278

3-(3,5-dikloorifenyyli)-N-isopropyyli-2,4-diokso-imidatsolidiini-1-karboksimidi

960 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien ja ankeroisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmistuneen iprodionia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota mahdolliseen pohjaveden saastumiseen silloin kun tehoainetta käytetään suuria määriä (erityisesti turpeessa käytettäessä) happamassa maaperässä (pH alle 6) epäsuotuisissa ilmasto-oloissa,

arvioitava huolellisesti vedessä eläviin selkärangattomiin kohdistuva riski, jos tehoainetta käytetään aivan pintavesien vieressä. Riskinhallintatoimenpiteitä olisi toteutettava tarvittaessa.

51

Linuroni

CAS-numero: 330-55-2

CIPAC-numero: 76

3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-methoxy-1-metyyliurea

900 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun linuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomioita luonnonvaraisten nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten ja vesieliöiden suojeluun, Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun

52

Maleiinihydratsidi

CAS-numero: 123-33-1

CIPAC-numero: 310

6-hydroksi-2H-pyridatsiini-3-oni

940 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön kasvunsäätelyaineena

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun maleiinihydratsidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa

53

Pendimetaliini

CAS-numero: 40487-42-1

CIPAC-numero: 357

N-(1-etyylipropyyli)-2,6-dinitro-3,4-ksylideeni

900 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2002 valmiiksi saadun pendimetaliinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien maakasvien suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen kulkeutumismahdollisuuteen lähiympäristöön ilmassa

54

Propinebi

CAS-numero: 12071-83-9 (monomeeri), 9016-72-2 (homo-polymeeri)

CIPAC-numero: 177

Polymeerisinkki 1,2-propyleenibis(ditiokarbamaatti)

Teknisen tehoaineen olisi vastattava FAO:n spesifikaatioita

1. huhtikuuta 2004

31. maaliskuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2003 valmiiksi saadun propinebia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai äärimmäiset ilmasto-olot

kiinnitettävä erityistä huomioita pienten nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä

tarkkailtava kuluttajien akuuttia ravintoaltistumistilannetta jäämien enimmäismäärien myöhempiä tarkistuksia varten

55

Propytsamidi

CAS-numero: 23950-58-5

CIPAC-numero: 315

3,5-dikloro-N-(1,1-dimetyyli-prop-2-ynyyli)bentsamidi

920 g/kg

1. huhtikuuta 2004

31. maaliskuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 26. helmikuuta 2003 valmiiksi saadun propytsamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojeluun erityisesti, jos tehoainetta käytetään lisääntymiskaudella. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä

56

Mekoproppi

CAS-numero 7085-19-0

CIPAC-numero: 51

(RS)-2-(4-kloori-o-tolyylioksi)-propionihappo

930 g/kg

1. kesäkuuta 2004

31. toukokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun mekoproppia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomioita muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

57

Mekoproppi-P

CAS-numero 16484-77-8

CIPAC-numero: 475

(R)-2-(4-kloori-o-tolyylioksi)-propionihappo

860 g/kg

1. kesäkuuta 2004

31. toukokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun mekoproppi-P:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

58

Propikonatsoli

CAS-numero 60207-90-1

CIPAC-numero: 408

(±)-1-[2-(2,4-dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-dioksolaani-2-yylimetyyli]-1H-1,2,4-triatsoli

920 g/kg

1. kesäkuuta 2004

31. toukokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun propikonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomioita vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota maaperässä elävien organismien suojeluun silloin, kun käytettävien määrien suuruus ylittää 625 ga.i./ha (esim. nurmessa). Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä. (esim. torjunta-aineen laikkuruiskutus).

59

Trifloksistrobiini

CAS-numero 141517-21-7

CIPAC-numero: 617

Metyyli (E)-metoksi-imino-{}{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluori-m-tolyyli)etyyli-ideneaminooksyyli]-o-tolyyli}}asetaatti

960 g/kg

1. lokakuuta 2003

30. syyskuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun trifloksistrobiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Tarvittaessa on toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä ja/tai otettava käyttöön seurantaohjelmia.

60

Karfentratsonietyyli

CAS-numero 128639-02.1

CIPAC-numero: 587

Etyyli (RS)-2-kloro-3-[2-kloro-5-(4-difluorimetyyli-4,5-dihydro-3-metyyli-5okso-1H 1,2,4-triatsoli-1-yl)-4-fluorifenyyli]propionaatti

900 g/kg

1. lokakuuta 2003

30. syyskuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun karfentratsonietyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

61

Mesotrioni

CAS-numero 104206-8

CIPAC-numero: 625

2-(4-mesyyl-2-nitrobentsoyyli) sykloheksaani -1,3-dioni

920 g/kg

Valmistusepäpuhtautta 1-syano-6-(metyylisulfonyyli)-7-nitro-9H-ksanteeni-9-one pidetään toksikologisesti huolestuttavana ja sen määrä saa olla enintään 0,0002 % (w/w) teknisessä tuotteessa.

1. lokakuuta 2003

30. syyskuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun mesotrionia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

62

Fenamidoni

CAS-numero 161326-34-7

CIPAC-numero: 650

(S)-5-metyyli-2-metyylitio-5-fenyyli-3-fenylamino-3,5-dihydroimidatsoli-4-one

975 g/kg

1. lokakuuta 2003

30. syyskuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun fenamidonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin kohteena olevien niveljalkaisten suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesiorganismien suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

63

Isoksaflutoli

CAS-numero: 141112-29-0

CIPAC-numero: 575

5-syklopropyyli-4-(2-metyylisulfoniili-4-trifluorimetyylibentsoyyli) isoksatsoli

950 g/kg

1. lokakuuta 2003

30. syyskuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2003 valmiiksi saadun isoksaflutolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Tarvittaessa on toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä tai otettava käyttöön seurantaohjelmia.

64

Flurtamoni

CAS-numero: 96525-23-4

(RS)-5-metyyliamino-2-fenyyli-4-(a,a,a-trifluori-m-tolyyli) furan-3 (2H)-oni

960 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun flurtamonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota levien ja muiden vesikasvien suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

65

Flufenaset

CAS-numero: 142459-58-3

CIPAC-nro 588

4′-fluori-N-isopropyyli-2-[5-(trifluorimetyyli)-1,3,4-tiodiatsol-2-yylioksi]asetanilidi

950 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun flufenasetia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota levien ja vesikasvien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

66

Jodosulfuroni

CAS-numero 185119-76-0 (lähtöaine)

144550-36-7 (jodosulfuroni-metyylinatrium

CIPAC-nro 634 (lähtöaine)

634.501 (jodosulfuroni-metyylinatrium)

4-jodo-2-[3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsiini-2-yyli)-ureidosulfonyyli]bentsoaatti

910 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjuntaan.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun jodosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota jodosulfuronin ja sen aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamaan pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesikasvien suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

67

Dimetenamidi-p

CAS-numero 163515-14-8

CIPAC-nro 638

S-2-kloro-N-(2,4-dimetyyli-3-tienyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)-asetamidi

890 g/kg (pilotti-laitokseen perustuva alustava arvo)

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjuntaan.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun tehoainetta dimetenamidi-p koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota dimetenamidi-p:n aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamaan pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesiekosysteemien, etenkin vesikasvien, suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

68

Pikoksistrobiini

CAS-numero 117428-22-5

CIPAC- nro 628

Metyyli (E)-3-metoksi-2-{}{2-[6-(trifluorimetyyli) -2- pyridyylioksimetyylil]fenyyli}} akrylaatti

950 g/kg (pilotti-laitokseen perustuva alustava arvo)

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun pikoksistrobiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota maaperän eliöiden suojeluun;

kiinnitettävä erityistä huomiota vesiekosysteemien suojeluun,

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

69

Fostiatsaatti

CAS-numero: 98886-44-3

CIPAC-numero: 585

(RS)-S-sek-butyyli-O-etyyli 2-okso-1,3-tiatsolidin-3-yylifosfonotioaatti

930 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten tai ankeroisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun fostiatsaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojeluun varsinkin, jos tehoainetta käytetään pesintä- ja lisääntymiskauden aikana;

kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin kohdelajeina olevien maaperän eliöiden suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa. Pienille linnuille mahdollisesti aiheutuvan riskin vähentämiseksi tuotteelle myönnettävän luvan edellytyksenä on rakeiden erittäin hyvä sekoittuminen maaperään.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

70

Siltiofami

CAS-numero 175217-20-6

CIPAC- nro 635

N-allyyli-4,5-dimetyyli-2-(trimetyylisilyyli)tiofeeni-3-karboksamidi

950 g/kg

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Käyttöä muuhun kuin siementen käsittelyyn ei tällä hetkellä ole osoitettu riittävän turvalliseksi. Tällaisia käyttötapoja koskevien lupien saamiseksi niiden hyväksyttävyydestä kuluttajien, käyttäjien ja ympäristön kannalta on hankittava tietoja ja toimitettava käytettävissä olevat tiedot jäsenvaltioille.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun siltiofamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

71

Coniothyrium minitans

Kanta CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC-numero: 614

Ei sovelleta.

Lisätietoja puhtaudesta ja tuotannon valvonnasta annetaan tarkastelukertomuksessa.

1. tammikuuta 2004

31. joulukuuta 2013

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Lupia myönnettäessä on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun Coniothyrium minitansia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarviossa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

72

Molinaatti

CAS-numero: 2212-67-1

CIPAC-numero: 235

 

S-etyyliatsepaani-1-karbotioaatti;

 

S-etyyliperhydroatsepiini-1-karbotioaatti;

 

S-etyyliperhydroatsepiini-1-tiokarboksilaatti

950 g/kg

1. elokuuta 2004

31. heinäkuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun molinaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen kulkeutumismahdollisuuteen lähiympäristöön ilmassa.

73

Tiraami

CAS-numero: 137-26-8

CIPAC-numero: 24

 

Tetrametyylitiuraamidisulfidi;

 

bis(dimetyylitiokarbamoyyli)-disulfidi

960 g/kg

1. elokuuta 2004

31. heinäkuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena tai karkotteena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun tiraamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomioita vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa,

kiinnitettävä erityistä huomiota pienten nisäkkäiden ja lintujen suojeluun, kun ainetta käytetään siementenkäsittelyyn keväällä. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

74

Tsiraami

CAS-numero: 137-30-4

CIPAC-numero: 31

Sinkkibis (dimetyyliditiokarbamaatti)

950 g/kg (FAO:n spesifikaatio)

 

Arsenikki: enintään 250 mg/kg

 

Vesi: enintään 1,5 %

1. elokuuta 2004

31. heinäkuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena tai karkotteena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun tsiraamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on:

kiinnitettävä erityistä huomioita vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa,

tarkkailtava kuluttajien akuuttia ravintoaltistumistilannetta jäämien enimmäismäärien myöhempiä tarkistuksia varten.

75

Mesosulfuroni

CAS-numero: 400852-66-6

CIPAC-numero: 441

2-[(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yylikarbamoyyli)sulfamoyyli]-α-(metaanisulfoamido)-ρ-tolueeni-happo

930 g/kg

1. huhtikuuta 2004

31. maaliskuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2003 valmiiksi saadun mesosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesikasvien suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota mesosulfuronin ja sen aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamaan pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

76

Propoksikarbatsoni

CAS-numero: 145026-81-9

CIPAC-numero: 655

2-(4,5-dihydro-4-metyyli-5-okso-3-propoksi-1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)-karboksiamidosulfonyylibentsoehappometyyliesteri

≥ 950 g/kg (propoksikarbatsoninatriumina ilmaistuna)

1. huhtikuuta 2004

31. maaliskuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2003 valmiiksi saadun propoksikarbatsonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota propoksikarbatsonin ja sen aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamaan pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesiekosysteemien, etenkin vesikasvien, suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

77

Tsoksamidi

CAS-numero: 156052-68-5

CIPAC-numero: 640

(RS)-3,5-dikloori-N-(3-kloori-1-etyyli-1-metyyliasetonyyli)-p-toluamidi

950 g/kg

1. huhtikuuta 2004

31. maaliskuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2003 valmiiksi saadun tsoksamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

78

Klooriprofaami

CAS-numero 101-21-3

CIPAC-numero: 43

isopropyyli 3-kloorifenyylikarbamaatti

975 g/kg

1. helmikuuta 2005

31. tammikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena ja versojenestoaineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. marraskuuta 2003 valmiiksi saadun, klooriprofaamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Jäsenvaltioiden olisi yleisessä arvioinnissa kiinnitettävä erityistä huomioita käsittelijöiden, kuluttajien ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

79

Bentsoehappo

CAS-numero: 65-85-0

CIPAC-numero: 622

Bentsoehappo

990 g/kg

1. kesäkuuta 2004

31. toukokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan desinfiointiaineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. marraskuuta 2003 valmiiksi saadun bentsoehappoa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

80

Flatsasulfuroni

CAS-numero: 104040-78-0

CIPAC-numero: 595

1-(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)-3-(3-trifluorimetyyli-2-pyridyylisulfonyyli)urea

940 g/kg

1. kesäkuuta 2004

31. toukokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. marraskuuta 2003 valmiiksi saadun flatsasulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesikasvien suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

81

Pyraklostrobiini

CAS-numero: 175013-18-0

CIPAC-numero: 657

metyyli-N-(2-{}{[1-(4-kloorifenyyli)-1H-pyratsol-3-yyli]oksimetyyli}}fenyyli) N-metoksi karbamaatti

975 g/kg

Valmistusepäpuhtautta dimetyylisulfaatti (DMS) pidetään toksikologisesti huolestuttavana ja sen määrä saa olla enintään 0,0001 % teknisessä tuotteessa.

1. kesäkuuta 2004

31. toukokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena ja kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. marraskuuta 2003 valmiiksi saadun pyraklostrobiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, etenkin kalojen, suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota maalla elävien niveljalkaisten ja lierojen suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

82

Kinoksifeeni

CAS-numero: 124495-18-7

CIPAC-numero: 566

5, 7-dikloori-4 (r-fluorifenoksi) kinoliini

970 g/kg

1. syyskuuta 2004

31. elokuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. marraskuuta 2003 valmistuneen kinoksifeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava ja seurantaohjelmia käynnistettävä pilaantumiselle alttiilla alueilla tarvittaessa.

83

Alfa-sypermetriini

CAS-numero: 67375-30-8

CIPAC-numero: 454

Rasemaatti, joka sisältää

 

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(1R)-cis-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2- dimetyylisyklopropaanikarboksylaattia

ja

 

(R)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(1S)-cis-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2- dimetyylisyklopropaanikarboksylaattia

(= sypermetriinin cis-2-isomeeripari)

930 g/kg CIS-2

1. maaliskuuta 2005

28. helmikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. helmikuuta 2004 valmiiksi saadun alfa-sypermetriiniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

84

Benalaksyyli

CAS-numero: 71626-11-4

CIPAC-numero: 416

Metyyli-N-fenyyliasetyyli-N-2,6-ksylyyli–DL-alaninaatti

960 g/kg

1. maaliskuuta 2005

28. helmikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. helmikuuta 2004 valmiiksi saadun benalaksyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

85

Bromoksyniili

CAS-numero: 1689-84-5

CIPAC-numero: 87

3,5-dibromo-4- hydroksibentsonitriili

970 g/kg

1. maaliskuuta 2005

28. helmikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. helmikuuta 2004 valmiiksi saadun bromoksyniiliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojeluun varsinkin, jos tehoainetta käytetään talvella, sekä vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

86

Desmedifami

CAS-numero: 13684-56-5

CIPAC-numero: 477

 

etyyli-3-fenyylikarbamoyylioksikarbanilaatti

 

etyyli-3-fenyylikarbamoyylioksifenyylikarbamaatti

vähint. 970 g/kg

1. maaliskuuta 2005

28. helmikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. helmikuuta 2004 valmiiksi saadun desmedifamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden ja kastematojen suojeluun. Tarvittaessa on toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä.

87

Ioksiniili

CAS-numero: 13684-83-4

CIPAC-numero: 86

4-hydroksi-3,5-di-jodibentsonitriili

960 g/kg

1. maaliskuuta 2005

28. helmikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. helmikuuta 2004 valmiiksi saadun ioksiniiliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojeluun varsinkin, jos tehoainetta käytetään talvella, sekä vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

88

Fenmedifami

CAS-numero: 13684-63-4

CIPAC-numero: 77

 

metyyli-3-(3-metyylikarbaniloyylioksi)karbanilaatti

 

3-metoksikarbonyyliaminofenyyli-3-metyylikarbanilaatti

vähint. 970 g/kg

1. maaliskuuta 2005

28. helmikuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13. helmikuuta 2004 valmiiksi saadun fenmedifamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

89

Pseudomonas chlororaphis

Kanta MA 342

CIPAC-numero: 574

Ei sovelleta.

Sekundaarisen metaboliitin, 2,3-de-epoksi-2,3-didehydro-ritsoksiinin (DDR), pitoisuus kasvatusliuoksessa ei saa valmisteen formuloinnin yhteydessä ylittää LOQ-arvoa 2 mg/l.

1. lokakuuta 2004

30. syyskuuta 2014

Vain käytöt kasvitautien torjuntaan siementen peittauksen yhteydessä suljetuissa laitteistoissa voidaan hyväksyä.

Lupia myönnettäessä on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 30. maaliskuuta 2004 valmiiksi saadun Pseudomonas chlororaphista koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarviossa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjiin ja työntekijöihin. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

90

Mepanipyriimi

CAS-numero: 110235-47-7

CIPAC-numero: 611

N-(4-metyyli-6-prop-1-ynyylipyrimidiini-2-yyli)aniliini

960 g/kg

1. lokakuuta 2004

30. syyskuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 30. maaliskuuta 2004 valmiiksi saadun mepanipyriimiä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

91

Asetamipridi

CAS-nro: 160430-64-8

CIPAC-nro: Ei ole vielä annettu

(E)-N1-[(6-kloro-3-pyridyyli)metyyli]-N2-syano-N1-metyyliasetamidiini

≥ 990 g/kg

1. tammikuuta 2005

31. joulukuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. kesäkuuta 2004 valmiiksi saadun asetamipridia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden

on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden altistumisriskiin

on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

92

Tiaklopridi

CAS-nro: 111988-49-9

CIPAC-nro: 631

(Z)-N-{}{3-[(6-kloro-3-pyridyyli)metyyli]-1,3-tiatsolaani-2-ylideeni}}syanamidi

≥ 975 g/kg

1. tammikuuta 2005

31. joulukuuta 2014

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. kesäkuuta 2004 valmiiksi saadun tiaklopridia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen liitteet I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojeluun

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

93

Ampelomyces quisqualis

Kanta: AQ 10

Kantakokoelma nro CNCM I-807

CIPAC-numero:

Ei mainittu

Ei sovelleta.

 

1. huhtikuuta 2005

31. maaliskuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Lupia myönnettäessä on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 8. lokakuuta 2004 valmiiksi saadun Ampelomyces quisqualisia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

94

Imatsosulfuroni

CAS-numero: 122548-33-8

CIPAC-numero: 590

1-(2-kloroimidatso[1,2-α]pyridiini-3-yyli-sulfonyyli)-3-(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)urea

≥ 980 g/kg

1. huhtikuuta 2005

31. maaliskuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 8. lokakuuta 2004 valmiiksi saadun imatsosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maalla ja vedessä elävien muiden kuin torjuttavien kasvien suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

95

Laminariini

CAS-numero: 9008-22-4

CIPAC-numero: 671

(1→3)-β-D-glukaani

(”IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature”:n mukaan)

≥ 860 g/kg kuiva-aineesta

1. huhtikuuta 2005

31. maaliskuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan viljelykasvin itsepuolustusmekanismien elisiittorina käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 8. lokakuuta 2004 valmiiksi saadun laminariinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

96

Metoksifenosidi

CAS-numero: 161050-58-4

CIPAC-numero: 656

N-tert-Butyyli-N′-(3-metoksi-o-toluoli)-3,5-ksylohydratsidi

≥ 970 g/kg

1. huhtikuuta 2005

31. maaliskuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 8. lokakuuta 2004 valmiiksi saadun metoksifenosidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maalla ja vedessä elävien, muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

97

S-metolaklori

CAS-numero: 87392-12-9

(S-isomeeri)

178961-20-1 (R-isomeeri)

CIPAC-numero: 607

Seuraavien seos:

 

(aRS, 1 S)-2-kloro-N-(6-etyyli-o-tolyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi (80–100 %)

ja:

 

(aRS, 1 R)-2-kloro-N-(6-etyyli-o-tolyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi (20–0 %)

≥ 960 g/kg

1. huhtikuuta 2005

31. maaliskuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 8. lokakuuta 2004 valmiiksi saadun s-metolakloria koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, etenkin tehoaineen ja sen metaboliittien CGA 51202 ja CGA 354743 vaikutuksesta, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesikasvien suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

98

Gliocladium catenulatum

Kanta: J1446

Kantakokoelma nro DSM I9212

CIPAC-numero:

Ei mainittu

Ei sovelleta.

 

1. huhtikuuta 2005

31. maaliskuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

Lupia myönnettäessä on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 30. maaliskuuta 2004 valmiiksi saadun Gliocladium catenulatumia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

99

Etoksatsoli

CAS-numero: 153233-91-1

CIPAC-numero: 623

(RS)-5-tert-butyyli-2-[2-(2,6-difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,3-oksatsol-4-yyli] fenetoli

≥ 948 g/kg

1 kesäkuuta 2005

31 toukokuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön punkkien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2004 valmiiksi saadun etoksatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

100

Tepraloksimidi

CAS-numero: 149979-41-9

CIPAC-numero: 608

(EZ)-(RS)-2-{}{1-[(2E)-3-kloroallyylioksimino]propyyli}}-3-hydroksi-5-perhydropyran-4-yylisykloheks-2-en-1-oni

≥ 920 g/kg

1 kesäkuuta 2005

31 toukokuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 2004 valmiiksi saadun tepraloksimidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maalla elävien, muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

101

Klorotaloniili

CAS-numero: 1897-45-6

CIPAC-numero: 288

Tetrakloroisoftalonitriili

985 g/kg

Heksaklooribentseeni: enintään 0,04 g/kg

Dekaklorobifenyyli: enintään 0,03 g/kg

1. maaliskuuta 2006

28. helmikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttäkäsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. helmikuuta 2005 valmistuneen klorotaloniilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraavien suojeluun:

vesieliöt,

pohjavesi, erityisesti tehoaineen ja sen aineenvaihduntatuotteiden R417888 ja R611965 (SDS46851) osalta, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

102

Klorotoluroni (stereokemia ei määritelty)

CAS-numero: 15545-48-9

CIPAC-numero: 217

3-(3-kloori-p-tolyyli)-1,1-dimetyyliurea

975 g/kg

1. maaliskuuta 2006

28. helmikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. helmikuuta 2005 valmiiksi saadun klorotoluronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

103

Sypermetriini

CAS-numero: 52315-07-8

CIPAC-numero: 332

(RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaani-karboksylaatti

(neljä isomeeriparia: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. maaliskuuta 2006

28. helmikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. helmikuuta 2005 valmiiksi saadun sypermetriiniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä,

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

104

Daminotsidi

CAS-numero: 1596-84-5

CIPAC-numero: 330

N-dimetyyliamino-sukkinaamihappo

990 g/kg

Epäpuhtaudet:

N-nitrosodimetyyliamiini: enintään 2,0 mg/kg

1,1-dimetyylihydratsidi: enintään 30 mg/kg

1. maaliskuuta 2006

28. helmikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvunsäätelyaineena käyttöä varten muissa kuin syötäviksi tarkoitetuissa viljelykasveissa.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. helmikuuta 2005 valmiiksi saadun daminotsidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota aineen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

105

Tiofanaattimetyyli (stereokemia ei määritelty)

CAS-numero: 23564-05-8

CIPAC-numero: 262

Dimetyyli 4,4′-(o-fenyleeni)bis(3-tioallofanaatti)

950 g/kg

1. maaliskuuta 2006

28. helmikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. helmikuuta 2005 valmiiksi saadun tiofanaattimetyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, kastematojen ja maaperän muiden makro-organismien suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

106

Tribenuroni

CAS-numero: 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC-numero: 546

2-[4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli(metyyli)karbamoyyli-sulfamoyyli]-bentsoehappo

950 g/kg (tribenuroni-metyylinä ilmaistuna)

1. maaliskuuta 2006

28. helmikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. helmikuuta 2005 valmiiksi saadun tribenuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin kohdelajina olevien maakasvien, korkeampien vesikasvien ja pohjaveden suojeluun haavoittuvissa olosuhteissa. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

107

MCPA

CAS-numero 94-74-6

CIPAC-numero: 2

4-kloori-o-tolyylioksietikkahappo

≥ 930 g/kg

1. toukokuuta 2006

30. huhtikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2005 valmiiksi saadun MCPA:ta koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytysten on tarvittaessa sisällettävä riskinhallintatoimenpiteitä

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä

108

MCPB

CAS-numero 94-81-5

CIPAC-numero: 50

4-(4-kloori-o-tolyylioksi)butyyrihappo

≥ 920 g/kg

1. toukokuuta 2006

30. huhtikuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. huhtikuuta 2005 valmiiksi saadun MCPB:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II

Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytysten on tarvittaessa sisällettävä riskinhallintatoimenpiteitä

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä

109

Bifenatsaatti

CAS-numero: 149877-41-8

CIPAC-numero: 736

Isopropyyli-2-(4-metoksibifenyl-3-yyli)hydratsiiniformaatti

≥ 950 g/kg

1. joulukuuta 2005

30. marraskuuta 2015

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan punkkien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat bifenatsaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin koristekasveihin kasvihuoneissa, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun bifenatsaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

110

Milbemektiini

Milbemektiini on seuraavien seos: M.A3 ja M.A4

CAS-numero:

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC-numero: 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksi-5′,6′,11,13,22-pentametyyli-3,7,19-trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraeeni-6-spiro-2′-tetrahydropyraani-2-oni

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-etyyli-21,24-dihydroksi-5′,11,13,22-tetrametyyli-3,7,19-trioksatetrasyklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraeeni-6-spiro-2′-tetrahydropyraani-2-oni

≥ 950 g/kg

1. joulukuuta 2005

30. marraskuuta 2015

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan punkkien tai hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun milbemektiiniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

111

Klooripyrifossi

CAS-numero: 2921-88-2

CIPAC-numero: 221

O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyylifosforotioaatti

≥ 970 g/kg

Epäpuhtautta O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti (Sulfotemp) pidettiin myrkyllisyyden kannalta merkittävänä ja sille vahvistettiin 3 g/kg enimmäismäärä.

1. heinäkuuta 2006

30. kesäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun klooripyrifossia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä, kuten suojavyöhykkeitä.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä klooripyrifossi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

112

Klooripyrifossimetyyli

CAS-numero: 5598-13-0

CIPAC-numero: 486

O,O-dimetyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyylifosforotioaatti

≥ 960 g/kg

Epäpuhtauksia O,O,O,O-tetrametyyliditiopyrofosfaatti (Sulfotemp) ja O,O,O-trimetyyli-O-(3,5,6-trikloori-2-pyridinyyli) difosforoditioaatti (Sulfotemp-esteri) pidettiin myrkyllisyyden kannalta merkittävinä ja kummallekin vahvistettiin 5 g/kg enimmäismäärä.

1. heinäkuuta 2006

30. kesäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun klooripyrifossimetyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä, kuten suojavyöhykkeitä.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta, jos tuotetta on tarkoitus käyttää ulkona. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä klooripyrifossimetyyli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

113

Manebi

CAS-numero: 12427-38-2

CIPAC-numero: 61

mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti), polymeerinen

≥ 860 g/kg

Valmistusepäpuhtautta etyleenitiourea pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen määrä saa olla enintään 0,5 prosenttia manebipitoisuudesta.

1. heinäkuuta 2006

30. kesäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun manebia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai äärimmäiset ilmasto-olot.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeisiin sisältyviin jäämiin ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuvaa kuluttajien altistumista.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta, sekä kehitysmyrkyllisyyttä koskevia testejä.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä manebi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

114

Mankotsebi

CAS-numero: 8018-01-7 (aiemmin 8065-67-5)

CIPAC-numero: 34

Mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti), (polymeerinen) kompleksi sinkkisuolan kanssa

≥ 800 g/kg

Valmistusepäpuhtautta etyleenitiourea pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen määrä saa olla enintään 0,5 prosenttia mankotsebipitoisuudesta.

1. heinäkuuta 2006

30. kesäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun mankotsebia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai äärimmäiset ilmasto-olot.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeisiin sisältyviin jäämiin ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuvaa kuluttajien altistumista.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta, sekä kehitysmyrkyllisyyttä koskevia testejä.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä mankotsebi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

115

Metirami

CAS-numero: 9006-42-2

CIPAC-numero: 478

Sinkki-ammoniakkietyleenibis(ditiokarbamaatti) – poly[etyleenibis(tiuraamidisulfidi)]

≥ 840 g/kg

Valmistusepäpuhtautta etyleenitiourea pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen määrä saa olla enintään 0,5 prosenttia metiramipitoisuudesta.

1. heinäkuuta 2006

30. kesäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. kesäkuuta 2005 valmiiksi saadun metiramia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai äärimmäiset ilmasto-olot.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeisiin sisältyviin jäämiin ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuvaa kuluttajien altistumista.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä metirami on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

116

Oksamyyli

CAS-numero: 23135-22-0

CIPAC-numero: 342

N,N-dimetyyli-2-metyylikarbamoyylioksimino-2-(metyylitio) asetamidi

970 g/kg

1. elokuuta 2006

31. heinäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan ankeroisten ja hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. heinäkuuta 2005 valmistuneen oksamyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja nisäkkäiden, lierojen, vesieliöiden sekä pinta- ja pohjaveden suojeluun haavoittuvissa olosuhteissa.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä;

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin pohjavesien saastumisen osalta happamilla maaperäalueilla sekä lintujen, nisäkkäiden ja lierojen osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä oksamyyli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

117

1-metyylisyklopropeeni (tälle tehoaineelle ei ole ISO-yleisnimeä)

CAS-numero: 3100-04-7

CIPAC-numero: (ei ole)

1-metyylisyklopropeeni

≥ 960 g/kg

Valmistuksessa syntyviä epäpuhtauksia 1-kloro-2-metyylipropeeni and 3-kloro-2-metyylipropeeni pidetään toksikologisesti merkittävinä, ja kummankin enimmäismääräksi vahvistetaan 0,5 g/kg teknisessä materiaalissa

1. huhtikuuta 2006

31. maaliskuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten edellyttäen, että kasvit varastoidaan sadonkorjuun jälkeen suljettavassa varastossa.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. syyskuuta 2005 valmistuneen 1-metyylisyklopropeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

118

Forklorfenuroni

CAS-numero: 68157-60-8

CIPAC-numero: 633

1-(2-kloro-4-pyridinyyli)-3-fenyyliurea

≥ 978 g/kg

1. huhtikuuta 2006

31. maaliskuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat forklorfenuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kiivikasveissa, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. syyskuuta 2005 valmiiksi saadun forklorfenuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

119

Indoksakarbi

CAS-numero: 173584-44-6

CIPAC-numero: 612

metyyli (S)-N-[7-kloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksikarbonyyli)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiatsin-2-yylikarbonyyli]-4′-(trifluorimetoksi)karbanilaatti

TC (tekninen materiaali): ≥ 628 g/kg indoksakarbia

1. huhtikuuta 2006

31. maaliskuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. syyskuuta 2005 valmiiksi saadun indoksakarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Käyttöehtojen on tarvittaessa sisällettävä riskinhallintatoimenpiteet.

120

Varfariini

CAS-numero 81-81-2

CIPAC-numero: 70

(RS)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-kumariini-3-(α-asetonyyli-bentsyyli)-4-hydroksikumariini

≥ 990 g/kg

1. lokakuuta 2006

30. syyskuuta 2013

A   OSA

Sallitaan ainoastaan käyttö jyrsijöiden torjunta-aineena valmiina syötteinä, jotka sijoitetaan tarvittaessa tätä tarkoitusta varten rakennettuihin syöttösuppiloihin.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. syyskuuta 2005 valmiiksi saadun varfariinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien sekä lintujen ja muiden kuin torjuttavien nisäkkäiden suojeluun.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

121

Klotianidiini

CAS-numero: 210880-92-5

CIPAC-numero: 738

(E)-1-(2-kloori-1,3-tiatsol-5-yylimetyyli)-3-metyyli-2-nitroguanidiini

≥ 960 g/kg

1. elokuuta 2006

31. heinäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Muiden kuin kohdelajina olevien organismien, erityisesti mehiläisten suojelemiseksi siementen käsittelyssä:

siementen peittauksen saa suorittaa ainoastaan ammattimaisissa siementenkäsittelylaitoksissa; laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa sen varmistamiseksi, että pölyn vapautuminen tuotteen siemeniin lisäämisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana minimoidaan,

on käytettävä asianmukaisia kylvökoneita sen varmistamiseksi, että tuote sekoittuu hyvin maaperään ja että läikkyminen ja pölyn vapautuminen minimoidaan käytön aikana.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

käsiteltyjen siementen merkinnöissä mainitaan, että siemenet on käsitelty klotianidilla, ja esitetään luvassa edellytetyt riskinhallintatoimenpiteet,

lupaehdoissa, etenkin ainetta ruiskutettaessa, edellytetään tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä mehiläisten suojelemiseksi,

otetaan käyttöön seurantaohjelmia, joilla varmennetaan tarpeen mukaan mehiläisten todellinen altistuminen klotianidille alueilla, joita mehiläiset käyttävät laajalti ravinnon keräämiseen tai joita mehiläistenhoitajat käyttävät.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmistuneen klotianidiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

kiinnitettävä erityistä huomiota siemeniä syöville linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaan vaaraan, kun ainetta käytetään siementen peittaukseen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

122

Petoksamidi

CAS-numero: 106700-29-2

CIPAC-numero: 655

2-kloori-N-(2-etoksietyyli)-N-(2-metyyli-1-fenyyliprop-1-enyyli)asetamidi

≥ 940 g/kg

1. elokuuta 2006

31. heinäkuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmiiksi saadun petoksamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

kiinnitettävä erityistä huomiota vesiympäristön ja erityisesti korkeampien vesikasvien suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

123

Klodinafoppi

CAS-numero: 114420-56-3

CIPAC-numero: 683

(R)-2-[4-(5-kloro-3-fluoro-2 pyridyloksi)-fenoksi]-propionihappo

≥ 950 g/kg (ilmaistuna klodinafoppi-propargyylinä)

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmiiksi saadun klodinafoppia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

124

Pirimikarbi

CAS-numero: 23103-98-2

CIPAC-numero: 231

2-dimetyyliamino-5,6-dimetyylipyrimidiini-4-yl dimetyylikarbamaatti

≥ 950 g/kg

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmiiksi saadun pirimikarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöohjeissa määrätään asianmukaisten henkilönsuojainten käyttämisestä.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia pitkän aikavälin riskinarvioinnin vahvistamiseksi lintujen osalta ja mahdollisesta pohjavesien saastumisesta erityisesti metaboliittiin R35140 liittyen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä pirimikarbi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

125

Rimsulfuroni

CAS-numero: 122931-48-0 (rimsulfuroni)

CIPAC-numero: 716

1-(4-6 dimetoksipyrimidiini-2-yyli)-3-(3-etyylisulfonyyli-2-pyridyylisulfonyyli) urea

≥ 960 g/kg (ilmaistuna rimsulfuronina)

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmiiksi saadun rimsulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota muiden kuin kohdekasvien ja pohjaveden suojeluun haavoittuvissa olosuhteissa. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

126

Tolklofossi-metyyli

CAS-numero: 57018-04-9

CIPAC-numero: 479

 

O-2,6-dikloro-p-tolyyli O,O-dimetyyli fosforotioaatti

 

O-2,6-dikloro-4-metyylifenyyli O,O-dimetyyli fosforotioaatti

≥ 960 g/kg

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat tolklofossi-metyyliä sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin istutusta edeltävään mukuloiden käsittelyyn perunoilla ja maaperän käsittelyyn kasvihuoneissa salaatilla, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmiiksi saadun tolklofossi-metyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

127

Tritikonatsoli

CAS-numero: 131983-72-7

CIPAC-numero: 652

(±)-(E)-5-(4-klorobentsylideini)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsoli-1-yylimetyyli)syklopentanooli

≥ 950 g/kg

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat tritikonatsolia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin siementen käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmistuneen tritikonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

kiinnitettävä erityistä huomiota erityisesti erittäin pysyvän tehoaineen ja sen metaboliitin RPA 406341 aiheuttamaan mahdolliseen pohjaveden saastumiseen haavoittuvilla alueilla

kiinnitettävä erityistä huomiota siemeniä syövien lintujen suojeluun (pitkän aikavälin riski).

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat siemeniä syöviä lintuja koskevan riskinarvioinnin. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä tritikonatsoli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

128

Dimoksistrobiini

CAS-numero: 149961-52-4

CIPAC-numero: 739

(E)-o-(2,5-dimetyylifenoksimetyyli)-2-metoksi-imino-N-metyylifenyyliasetamidi

≥ 980 g/kg

1. lokakuuta 2006

30. syyskuuta 2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Kun jäsenvaltiot arvioivat hakemuksia, joissa haetaan lupaa ulkotiloissa käytettäville dimoksistrobiinia sisältäville kasvinsuojelutuotteille, niiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu ennen tällaisen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2006 valmiiksi saadun dimoksistrobiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, jos tehoainetta käytetään alhaisen kasvillisuuspidännän olosuhteissa tai alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on pyydettävä toimittamaan

lintujen ja nisäkkäiden osalta formuloitua tehoainetta koskevan tarkemman riskinarvioinnin

vesiympäristön osalta kattavan riskinarvioinnin kaloille aiheutuvasta suuresta pitkäaikaisesta riskistä ja mahdollisten riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuudesta, minkä yhteydessä otetaan erityisesti huomioon valumat ja salaojitus.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä dimoksistrobiini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

129

Klopyralidi

CAS-numero: 1702-17-6

CIPAC-numero: 455

3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylihappo

≥ 950 g/kg

1. toukokuuta 2007

30. huhtikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat klopyralidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin keväällä tapahtuvaan käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asaetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. huhtikuuta 2006 valmiiksi saadun klopyralidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

muiden kuin kohdekasvien ja pohjaveden suojeluun herkillä alueilla. Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä ja pohjavesien mahdollisen saastumisen varmentamiseksi on käynnistettävä seurantaohjelmia pilaantumiselle alttiilla alueilla.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat eläinten metabolismia koskevat tulokset. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä klopyralidi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

130

Syprodiniili

CAS-numero: 121522-61-2

CIPAC-numero: 511

(4-syklopropyyli-6-metyyli-pyrimidiini-2-yyli)-fenyyliamiini

≥ 980 g/kg

1. toukokuuta 2007

30. huhtikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. huhtikuuta 2006 valmiiksi saadun syprodiniilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöohjeissa määrätään asianmukaisten henkilönsuojainten käyttämisestä,

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta ja metaboliitti CGA 304075:n jäämien mahdollisen esiintymisen osalta eläinperäisissä elintarvikkeissa. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä syprodiniili on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

131

Fosetyyli

CAS-numero: 15845-66-6

CIPAC-numero: 384

Etyylivetyfosfonaatti

≥ 960 g/kg (ilmoitettuna fosetyyli-Al:na)

1. toukokuuta 2007

30. huhtikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. huhtikuuta 2006 valmiiksi saadun fosetyylia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomioita lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta, erityisesti käsiteltyjen alueiden palautumisen suhteen, ja kasvissyöjänisäkkäiden osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä fosetyyli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

132

Trineksapakki

CAS-numero: 104273-73-6

CIPAC-numero: 732

4-(syklopropyyli-hydroksimetyleeni)-3,5-diokso-sykloheksaanikarboksyylihappo

≥ 940 g/kg (ilmoitettuna trineksapakkietyylinä)

1. toukokuuta 2007

30. huhtikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. huhtikuuta 2006 valmiiksi saadun trineksapakkia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja nisäkkäiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

133

Diklorproppi-P

CAS-numero: 15165-67-0

CIPAC-numero: 476

(R)-2-(2,4-dikloorifenoksi) propionihappo

≥ 900 g/kg

1. kesäkuuta 2007

31. toukokuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. toukokuuta 2006 valmiiksi saadun diklorproppi-P:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomioita lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien kasvien suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, joissa vahvistetaan eläinten metabolismia koskevat tulokset sekä lintujen akuuttia ja lyhyen aikavälin altistumista ja kasvissyöjänisäkkäiden akuuttia altistumista koskevan riskinarvioinnin tulokset.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä diklorproppi-P on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

134

Metkonatsoli

CAS-numero: 125116-23-6 (stereokemia ei määritelty)

CIPAC-numero: 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klooribentsyyli)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsoli-1-yylimetyyli)syklopentanoli

≥ 940 g/kg

(cis- ja trans-isomeerien summa)

1. kesäkuuta 2007

31. toukokuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena ja kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. toukokuuta 2006 valmiiksi saadun metkonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarviossa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, lintujen ja nisäkkäiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä;

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

135

Pyrimetaniili

CAS-numero: 53112-28-0

CIPAC-numero: ei mainittu

N-(4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli) aniliini

≥ 975 g/kg

Valmistusepäpuhtautta syanamidi pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen määrä saa olla enintään 0,5 g/kg teknisessä materiaalissa)

1. kesäkuuta 2007

31. toukokuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. toukokuuta 2006 valmiiksi saadun pyrimetaniilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä,

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöohjeissa määrätään asianmukaisten henkilönsuojainten käyttämisestä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, joissa vahvistetaan kaloja koskeva riskinarviointi. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä pyrimetaniili on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

136

Triklopyyri

CAS-numero: 055335-06-3

CIPAC-numero: 376

3,5,6-kloori-2-pyridyylioksietikka-happo

≥ 960 g/kg

(triklopyyributoksi-etyyliesterinä)

1. kesäkuuta 2007

31. toukokuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat triklopyyriä sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin laidunten ja niittyjen kevätkäsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. toukokuuta 2006 valmiiksi saadun triklopyyriä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun herkillä alueilla. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä ja herkillä vyöhykkeillä olisi tarvittaessa aloitettava seurantaohjelmia;

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöohjeissa määrätään asianmukaisten henkilönsuojainten käyttämisestä;

kiinnitettävä erityistä huomioita lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien kasvien suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, joissa vahvistetaan lintuihin ja nisäkkäisiin kohdistuvan akuutin ja pitkän aikavälin riskin arviointi sekä vesieliöille metaboliitti 6-kloori-2-pyridiinille altistumisesta aiheutuva riski. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä triklopyyri on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

137

Metrafenoni

CAS-numero: 220899-03-6

CIPAC-numero: 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametoksi-2′,6-dimetyylibentsofenoni

≥ 940 g/kg

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. heinäkuuta 2006 valmiiksi saadun metrafenonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa

Kantakokoelma nro NRRL B -21661

CIPAC-numero: Ei annettu

Ei sovelleta.

 

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. heinäkuuta 2006 valmiiksi saadun Bacillus subtilisia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

139

Spinosadi

CAS-numero: 131929-60-7 (Spinosyn A)

131929-63-0 (Spinosyn D)

CIPAC-numero: 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metyyli-α-L-mannopyranosyloksi)-13-(4-dimetyyliamino-2,3,4,6-tetradeoksi-ß-D-erytropyranosyloksi)-9-etyyli-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-14-metyyli-1H-8-oksasyklododeka[b]as-indaseeni-7,15-dioni

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metyyli-α-L-mannopyranosyloksi)-13-(4-dimetyyliamino-2,3,4,6-tetradeoksi-ß-D-erytropyranosyloksi)-9-etyyli-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-4,14-dimetyyli-1H-8-oksasyklododeka[b]as-indaseeni-7,15-dioni

Spinosadi on seos, josta 50–95 % muodostaa spinosyn A ja 5–50 % spinosyn D

≥ 850 g/kg

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. heinäkuuta 2006 valmiiksi saadun spinosadia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota lieroille aiheutuvaan vaaraan, kun ainetta käytetään kasvihuoneissa.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

140

Tiametoksaami

CAS-numero: 153719-23-4

CIPAC-numero: 637

(E,Z)-3-(2-klooritiatsol-5-yylimetyyli)-5-metyyli[1,3,5]oksadiatsinan-4-ylideeni-N-nitroamiini

≥ 980 g/kg

1. helmikuuta 2007

31. tammikuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Muiden kuin kohdelajina olevien organismien, erityisesti mehiläisten suojelemiseksi siementen käsittelyssä:

siementen peittauksen saa suorittaa ainoastaan ammattimaisissa siementenkäsittelylaitoksissa; laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa sen varmistamiseksi, että pölyn vapautuminen tuotteen siemeniin lisäämisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana minimoidaan,

on käytettävä asianmukaisia kylvökoneita sen varmistamiseksi, että tuote sekoittuu hyvin maaperään ja että läikkyminen ja pölyn vapautuminen minimoidaan käytön aikana.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

käsiteltyjen siementen merkinnöissä mainitaan, että siemenet on käsitelty tiametoksaamilla, ja esitetään luvassa edellytetyt riskinhallintatoimenpiteet,

lupaehdoissa, etenkin ainetta ruiskutettaessa, edellytetään tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä mehiläisten suojelemiseksi,

otetaan käyttöön seurantaohjelmia, joilla varmennetaan tarpeen mukaan mehiläisten todellinen altistuminen tiametoksaamille alueilla, joita mehiläiset käyttävät laajalti ravinnon keräämiseen tai joita mehiläistenhoitajat käyttävät.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. heinäkuuta 2006 valmiiksi saadun tiametoksaamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, etenkin tehoaineen ja sen metaboliittien NOA 459602, SYN 501406 ja CGA 322704 vaikutuksesta, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun,

kiinnitettävä erityistä huomiota pienille kasvissyöjäeläimille aiheutuvaan pitkän aikavälin riskiin, kun ainetta käytetään peittaukseen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

141

Fenamifossi

CAS-numero: 22224-92-6

CIPAC-numero: 692

(RS)-etyyli 4-metyylitio-m-tolyyli isopropyylifosforiamidaatti

≥ 940 g/kg

1. elokuuta 2007

31. heinäkuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää vain ankeroisten torjunta-aineena käyttöä varten tippukasteluun pysyvissä kasvihuoneissa.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. heinäkuuta 2006 valmiiksi saadun fenamifossia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarviossa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden, muiden kuin kohdelajina olevien maaperän eliöiden ja pohjaveden suojeluun haavoittuvissa olosuhteissa.

Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja pohjavesien mahdollisen saastumisen varmentamiseksi on käynnistettävä seurantaohjelmia pilaantumiselle alttiilla alueilla.

142

Etefoni

CAS-numero: 16672-87-0

CIPAC-numero: 373

2-kloorietyylifosfonihappo

≥ 910 g/kg (tekninen tuote – TC)

Valmistuksessa syntyviä epäpuhtauksia MEPHA (mono-2-kloorietyyliesteri, 2-kloorietyylifosfonihappo) sekä 1,2-dikloorietaania pidetään toksikologisesti merkittävinä, ja niiden määrä saa olla enintään 20 g/kg ja 0,5 g/kg teknisessä tuotteessa.

1. elokuuta 2007

31. heinäkuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. heinäkuuta 2006 valmiiksi saadun etefonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

143

Flusilatsoli (2)

CAS-numero: 85509-19-9

CIPAC-numero: 435

Bis(4-fluorifenyyli)(metyyli) (1H-1,2.4-triaisoli-1-yylimetyyli) silaani

925 g/kg

1. tammikuuta 2007

30. kesäkuuta 2008 (2)

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöön seuraavien viljelykasvien osalta:

muut viljat kuin riisi (2)

maissi (2)

rapsinsiemenet (2)

sokerijuurikas (2)

määrinä, jotka eivät ole suurempia kuin 200 g tehoainetta hehtaaria ja käyttökertaa kohti.

Käyttö seuraaviin tarkoituksiin on kiellettävä:

ilmaruiskutus

harraste- tai ammattikäyttäjien käyttämät selässä tai käsin kannettavat laitteet

kotipuutarhanhoito.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia aiheellisia riskinhallintatoimenpiteitä sovelletaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraavien suojeluun:

vesieliöt. Käsiteltyjen alueiden ja pintavesien välillä on oltava asianmukainen etäisyys. Etäisyys saattaa riippua siitä, käytetäänkö kulkeutumista vähentäviä tekniikoita tai laitteita.

linnut ja nisäkkäät. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten aineen käyttämisen harkittu ajoitus ja sellaisten koostumusten valinta, jotka minimoivat kyseisten lajien altistumisen joko fysikaalisen olomuotonsa tai sellaisten aineiden ansiosta, jotka takaavat, että eläimet välttävät kyseistä ravintoa riittävästi.

käyttäjät, joiden on käytettävä soveltuvia suojavarusteita, eritoten käsineitä, haalareita, kumisaappaita ja kasvonsuojusta tai turvalaseja sekoittamisen ja laitteen täyttämisen, käyttämisen ja puhdistamisen aikana, jolleivät itse laitteen muotoilu ja rakenne tai laitteeseen asennettavat erityiset suojakomponentit riittävästi ehkäise aineelle altistumista.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon flusilatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat ilmoittavat kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä käyttäjillä ilmenneistä terveysongelmista. Jäsenvaltiot voivat vaatia sellaisten tietojen kuten myyntitietojen ja käyttötapatutkimusten ilmoittamista realistisen käsityksen saamiseksi käyttöolosuhteista ja flusilatsolin mahdollisista toksikologisista vaikutuksista.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä lisätutkimusten jättämistä flusilatsolin mahdollisista hormonaalisista haittavaikutuksista kahden vuoden kuluessa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) antamien, hormonaalisten haittavaikutusten testausta koskevien yleisohjeiden hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä flusilatsoli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa edellä mainittujen yleisohjeiden voimaantulosta.

144

Karbendatsiimi (stereokemia ei määritelty)

CAS-numero: 10605-21-7

CIPAC-numero: 263

Metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatti

980 g/kg

1. tammikuuta 2007

13. kesäkuuta 2011

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöön seuraavien viljelykasvien osalta:

viljat

rapsinsiemenet

sokerijuurikas

maissi

enintään seuraavansuuruisina määrinä:

0,25 kg tehoainetta hehtaaria kohti käyttökerralla viljojen ja rapsinsiementen osalta;

0,075 kg tehoainetta hehtaaria kohti käyttökerralla sokerijuurikkaan osalta;

0,1 kg tehoainetta hehtaaria kohti käyttökerralla maissin osalta.

Käyttö seuraaviin tarkoituksiin on kiellettävä:

ilmaruiskutus;

selässä tai käsin kannettavissa laitteissa sekä maallikko- että ammattikäyttäjiltä;

kotipuutarhat.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia aiheellisia riskinhallintatoimenpiteitä sovelletaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraavien suojeluun:

vesieliöt. On säilytettävä asianmukainen välimatka käsiteltyjen alueiden ja pintavesialueiden välillä. Tämän välimatkan pituus voi riippua siitä, käytetäänkö aineiden kulkeutumista vähentäviä tekniikoita tai laitteita;

lierot ja muut maaperän makro-organismit. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä – valitaan esim. asianmukaisin käyttökertojen lukumäärän ja käyttökertojen ajoituksen, käytettävien määrien sekä tarvittaessa tehoaineen pitoisuusasteen yhdistelmä;

linnut ja nisäkkäät. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten aineen käyttämisen harkittu ajoitus ja sellaisten koostumusten valinta, jotka minimoivat kyseisten lajien altistumisen joko fysikaalisen olomuotonsa tai sellaisten aineiden ansiosta, jotka takaavat, että eläimet välttävät kyseistä ravintoa riittävästi;

käyttäjät, joiden on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, eritoten käsineitä, haalareita, kumisaappaita ja kasvonsuojusta tai turvalaseja sekoittamisen ja laitteen täyttämisen, käyttämisen ja puhdistamisen aikana, ellei aineelle altistumista ole riittävästi estetty itse laitteiden suunnittelun tai kokoonpanon avulla tai siten, että välineisiin on kiinnitetty erityisiä suojakomponentteja

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon karbendatsiimia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat ilmoittavat kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä käyttäjillä ilmenneistä terveysongelmista. Jäsenvaltiot voivat edellyttää myyntitietojen ja käyttötapoja koskevan tutkimuksen kaltaisten tietojen toimittamista, jotta saataisiin realistinen käsitys karbendatsiimin käyttöoloista ja mahdollisesta toksikologisesta vaikutuksesta.

145

Kaptaani

CAS-numero: 133-06-2

CIPAC-numero: 40

N-(trikloorimetyylitio)-sykloheks-4-eeni-1,2-dikarboksimidi

≥ 910 g/kg

Epäpuhtaudet:

 

Perkloorimetyylimerkaptaani (R005406): enintään 5 g/kg

 

Folpetti: enintään 10 g/kg

 

Hiilitetrakloridi: enintään 0,01 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat kaptaania sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin tomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. syyskuuta 2006 valmiiksi saadun kaptaania koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Luvan mukaisiin Käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi;

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten;

pohjaveden suojeluun olosuhteiltaan herkillä alueilla. Lupaedellytyksiin olisi sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä ja herkillä vyöhykkeillä olisi tarvittaessa aloitettava seurantaohjelmia;

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin olisi sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat pitkän aikavälin riskinarvioinnin lintujen ja nisäkkäiden osalta sekä pohjavesissä olosuhteiltaan herkillä alueilla mahdollisesti olevien metaboliittien myrkyllisyyden arvioinnin. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä kaptaani on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

146

Folpetti

CAS-numero: 133-07-3

CIPAC-numero: 75

N-(trikloorimetyylitio)-ftaali-imidi

≥ 940 g/kg

Epäpuhtaudet:

 

Perkloorimetyylimerkaptaani (R005406): enintään 3,5 g/kg

 

Hiilitetrakloridi: enintään 4 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat folpettia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin syysvehnään, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. syyskuuta 2006 valmiiksi saadun folpettia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten;

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja maaperän eliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin olisi sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka varmistavat riskinarvioinnin lintujen, nisäkkäiden ja lierojen osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä folpetti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

147

Formetanaatti

CAS-numero: 23422-53-9

CIPAC-numero: 697

3-dimetyyliamino-metyleeniaminofenyyli-metyylikarbamaatti

≥ 910 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat formetanaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin avomaantomaatteihin ja koristepensaisiin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. syyskuuta 2006 valmiiksi saadun formetanaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten sekä mehiläisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä;

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

kiinnitettävä erityistä huomiota ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä formetanaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

148

Metiokarbi

CAS-numero: 2032-65-7

CIPAC-numero: 165

4-metyylitio-3,5-ksylyyli-metyylikarbamaatti

≥ 980 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena siementenkäsittelyn yhteydessä ja hyönteisten ja nilviäisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat metiokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin maissinsiementen käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. syyskuuta 2006 valmiiksi saadun metiokarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä;

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja sivullisten turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

kiinnitettävä erityistä huomiota ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta sekä viljelykasveissa mahdollisesti olevien metaboliittien myrkyllisyyden arvioinnin. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä metiokarbi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

149

Dimetoaatti

CAS-numero: 60-51-5

CIPAC-numero: 59

O,O-dimetyyli-S-(N-metyylikarbamoyylimetyyli1)fosforoditioaatti; 2-dimetoksi-fosfinotioyylitio-N-metyyliasetamidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

ometoaatti: enintään 2 g/kg

isodimetoaatti: enintään 3 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmistuneen dimetoaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun; lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet sekä valumien ja ojituksen kautta pintavesiin siirtyvien päästöjen vähentäminen,

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta sekä viljelykasveissa mahdollisesti olevien metaboliittien myrkyllisyyden arvioinnin.

Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä dimetoaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

150

Dimetomorfi

CAS-numero: 110488-70-5

CIPAC-numero: 483

(E,Z) 4-[3-(4-klorofenyyli)-3-(3,4-dimetoksifenyyli)akryloyyli]morfoliini

≥ 965 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmistuneen dimetomorfia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen; luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

151

Glufosinaatti

CAS-numero: 77182-82-2

CIPAC-numero: 437.007

ammonium(DL)-homoalaniini-4-yyli(metyyli)fosfinaatti

950 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat glufosinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin omenatarhoissa ja erityisesti käyttäjän ja kuluttajien altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmistuneen glufosinaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä,

pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten ja muiden kuin kohdekasvien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin omenatarhoissa olevien nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä glufosinaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

152

Metributsiini

CAS-numero: 21087-64-9

CIPAC-numero: 283

4-amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-1,2,4-triatsiini-5(4H)-oni

≥ 910 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat metributsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin valikoivana rikkakasvien torjunta-aineena perunoille kasvun alkamisen jälkeen, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmiiksi saadun metributsiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

levien, vesikasvien ja muiden kuin kohdelajina olevien kasvien suojeluun muualla kuin käsitellyllä pellolla ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja pohjavesiä koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä metributsiini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

153

Fosmetti

CAS-numero: 732-11-6

CIPAC-numero: 318

O,O-dimetyyli-S-ftalimidometyylifosforoditioaatti; N-(dimetoksifosfinotioyylitiometyyli)ftalimidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

fosmettioksoni: enintään 0,8 g/kg

isofosmetti: enintään 0,4 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmistuneen fosmettia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun; lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet sekä valumien ja ojituksen kautta pintavesiin siirtyvien päästöjen vähentäminen,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilön- ja hengityksensuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat lintuja (välitön riski) ja kasvinsyöjänisäkkäitä (pitkän aikavälin riski) koskevan riskinarvioinnin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä fosmetti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

154

Propamokarbi

CAS-numero: 24579-73-5

CIPAC-numero: 399

propyyli 3-(dimetyyliamino)propyylikarbamaatti

≥ 920 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat propamokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin lehtien ja neulasten käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin työntekijöiden altistumisen osalta ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmistuneen propamokarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä,

maaperän jäämien siirtymiseen kiertoviljelyssä tai myöhempiin kasvustoihin,

pinta- ja pohjavesien suojeluun pilaantumiselle alttiilla alueilla,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

155

Etoprofossi

CAS-numero: 13194-48-4

CIPAC-numero: 218

O-etyyli-S,S-dipropyylifosforiditioaatti

> 940 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön ankeroisten ja hyönteisten torjunta-aineena maaperän käsittelyssä.

Lupia olisi myönnettävä ainoastaan ammattikäyttäjille.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat etoprofossia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin muille kuin ihmisten tai eläinten ravinnoksi viljellyille perunoille, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 16. maaliskuuta 2007 valmiiksi saadun etoprofossia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

jäämiin ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuva kuluttajien altistuminen enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten,

käyttäjien turvallisuuteen. Luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilön- ja hengityksensuojainten käyttö sekä muita riskinhallintatoimenpiteitä kuten suljetun järjestelmän käyttäminen tuotteen jakelussa,

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, pinta- ja pohjavesien suojeluun herkillä alueilla. Lupaedellytyksiin olisi sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet ja rakeiden täydellinen sekoittuminen maaperään.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, joilla varmistetaan lyhyen ja pitkän aikavälin riskinarviointi lintujen ja lieroja syövien nisäkkäiden osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä etoprofossi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

156

Pirimifossi-metyyli

CAS-numero: 29232-93-7

CIPAC-numero: 239

 

O-2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidiini-4-yyli O,O-dimetyylifosforotioaatti

> 880 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena sadonkorjuun jälkeisessä varastoinnissa.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat pirimifossi-metyyliä sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin tyhjissä viljavarastoissa automaattijärjestelmillä tapahtuvaan käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. maaliskuuta 2007 valmiiksi saadun pirimifossi-metyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen. Luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilön- ja hengityksensuojainten käyttö sekä riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi,

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen enimmäisjäämätasojen myöhempiä tarkistuksia varten.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, joilla vahvistetaan käyttäjien altistumista koskeva arviointi. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä pirimifossi-metyyli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

157

Fiproniili

CAS-numero: 120068-37-3

CIPAC-numero: 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dikloori-α,α,α-trifluori-para-tolyyli)-4-trifluorimetyylisulfinyyli-pyratsoli-3-karbonitriili

≥ 950 g/kg

1. lokakuuta 2007

30. syyskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten siementen käsittelyyn.

Muiden kuin kohdelajina olevien organismien, erityisesti mehiläisten suojelemiseksi:

siementen peittauksen saa suorittaa ainoastaan ammattimaisissa siementenkäsittelylaitoksissa; laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa sen varmistamiseksi, että pölyn vapautuminen tuotteen siemeniin lisäämisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana minimoidaan,

on käytettävä asianmukaisia kylvökoneita sen varmistamiseksi, että tuote sekoittuu hyvin maaperään ja että läikkyminen ja pölyn vapautuminen minimoidaan käytön aikana.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

käsiteltyjen siementen merkinnöissä mainitaan, että siemenet on käsitelty fiproniililla, ja esitetään luvassa edellytetyt riskinhallintatoimenpiteet,

otetaan käyttöön seurantaohjelmia, joilla varmennetaan tarpeen mukaan mehiläisten todellinen altistuminen fiproniilille alueilla, joita mehiläiset käyttävät laajalti ravinnon keräämiseen tai joita mehiläistenhoitajat käyttävät.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 16. maaliskuuta 2007 valmistuneen fiproniilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

kaupan pidettävien tuotteiden pakkaamiseen siten, että vältetään huolta aiheuttavien valohajoamistuotteiden syntyminen,

pohjaveden saastumismahdollisuuteen, erityisesti lähtöainetta pysyvämpien metaboliittien vuoksi, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

siemeniä syövien lintujen sekä nisäkkäiden, vesieliöiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten ja mehiläisten suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, joilla vahvistetaan riskinarvioinnin siemeniä syövien lintujen sekä nisäkkäiden ja mehiläisten, erityisesti mehiläisten jälkeläisten, osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä fiproniili on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle vuoden kuluessa hyväksymisestä.

158

Beflubutamidi

CAS-numero: 113614-08-7

CIPAC-numero: 662

(RS)-N-bentsyyli-2-(4-fluori-3-trifluorimetyylifenoksi) butaaniamidi

≥ 970 g/kg

1. joulukuuta 2007

30. marraskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. toukokuuta 2007 valmistuneen beflubutamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

159

Spodoptera exigua-monisärmiövirus

CIPAC-numero:

Ei annettu

Ei sovelleta.

 

1. joulukuuta 2007

30. marraskuuta 2017

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. toukokuuta 2007 valmistuneen Spodoptera exigua NPV:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

160

Prosulfokarbi

CAS-nro 52888-80-9

CIPAC-numero: 539

S-bentsyyli dipropyyli (tiokarbamaatti)

970 g/kg

1. marraskuuta 2008

31. lokakuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. lokakuuta 2007 valmiiksi saadun prosulfokarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhyke,

muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhyke, jolle ei saa levittää torjunta-ainetta.

161

Fludioksonili

CAS-nro 131341–86–1

CIPAC-numero: 522

4-(2,2-difluori-1,3-bentsodioksol-4-yyli)-1H-pyrroli-3-karbonitriili

950 g/kg

1. marraskuuta 2008

31. lokakuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat fludioksonilia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin siementen käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä, sekä:

kiinnitettävä erityistä huomiota erityisesti maaperässä fotolyysin seurauksena muodostuvien metaboliittien CGA 339833 ja CGA 192155 aiheuttamaan mahdolliseen pohjaveden saastumiseen haavoittuvilla alueilla,

kiinnitettävä erityistä huomiota kalojen ja vedessä elävien selkärangattomien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. lokakuuta 2007 valmiiksi saadun fludioksonilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

162

Klomatsoni

CAS-nro 81777–89–1

CIPAC-numero: 509

2-(2-klooribentsyyli)-4,4-dimetyyli-1,2-oksatsolidiini-3-oni

960 g/kg

1. marraskuuta 2008

31. lokakuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. lokakuuta 2007 valmiiksi saadun klomatsonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeet.

163

Bentiavalikarbi

CAS-numero: 413615-35-7

CIPAC-numero: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluori-1,3-bentsotiatsol-2-yyli)etyyli]karbamoyyli}-2-metyylipropyyli]karbamidihappo

≥ 910 g/kg

Seuraavia valmistusepäpuhtauksia pidetään toksikologisesti huolestuttavina, ja mikään niistä ei saa ylittää tiettyä määrää teknisessä materiaalissa.

 

6,6′-difluori-2,2′-dibentsotiatsoli: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorifenyyli) disulfidi: < 14 mg/kg

1. elokuuta 2008

31. heinäkuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmiiksi saadun bentiavalikarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen,

muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat bentiavalikarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kasvihuonekäyttöön, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

164

Boskalidi

CAS-numero: 188425-85-6

CIPAC-numero: 673

2-kloori-N-(4′-klooribifenyyli-2-yyli)nikotiiniamidi

≥ 960 g/kg

1. elokuuta 2008

31. heinäkuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmiiksi saadun boskalidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen,

linnuille ja maaperäeliöille aiheutuvaan pitkän aikavälin riskiin,

riskiin, että ainetta kertyy maaperään, kun ainetta käytetään monivuotisilla kasveilla, tai seuraaviin kasvustoihin, kun harjoitetaan kiertoviljelyä.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

165

Karvoni

CAS-numero: 99-49-0 (d/l seos)

CIPAC-numero 602

5-isopropenyyli-2-metyylisykloheks-2-en-1-oni

≥ 930 g/kg ja d/l-suhde vähintään 100:1

1. elokuuta 2008

31. heinäkuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön kasvien kasvunsäätelyaineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmiiksi saadun karvonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Konaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

166

Fluoksastrobiini

CAS-numero: 361377-29-9

CIPAC-numero: 746

(E)-{2-[6-(2-kloorifenoksi)-5-fluoripyrimidin-4-yylioksi]fenyyli}-(5,6-dihydro-1,4,2-dioksatsin-3-yyli)metanoni-O-metyylioksiimi

≥ 940 g/kg

1. elokuuta 2008

31. heinäkuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmiiksi saadun fluoksastrobiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen eritoten laimentamattoman tiivisteen käsittelyn yhteydessä. Käyttöedellytyksiin on sisällyttävä riittäviä suojatoimenpiteitä, kuten kasvosuojuksen käyttö,

vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä, kuten suojavyöhykkeitä, on toteutettava tarvittaessa,

fluoksastrobiinin metaboliittijäämien määrään silloin, kun käsitellyiltä alueilta saatuja olkia käytetään eläinten rehuna. Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä rajoituksia eläimille syöttämisestä,

riskiin, että ainetta kertyy maaperään, kun ainetta käytetään monivuotisilla kasveilla, tai seuraaviin kasvustoihin, kun harjoitetaan kiertoviljelyä.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä seuraavien tietojen toimittamista:

tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä kattava vesiympäristölle aiheutuvien riskien arviointi, jossa otetaan huomioon ruiskutusten kulkeutuminen, valumat ja ojitukset sekä mahdollisten riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuus,

muiden kuin rotilla esiintyvien metaboliittien toksisuutta koskevat tiedot, jos käsitellyiltä alueilta peräisin olevaa olkea käytetään rehuna.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä fluoksastrobiini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 kanta 251 (AGAL-numero 89/030550)

CIPAC-numero: 753

Ei sovelleta.

 

1. elokuuta 2008

31. heinäkuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön ankeroisten torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmiiksi saadun Paecilomyces lilacinusta koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen (vaikka hyväksyttävää käyttäjän altistumistasoa ei tarvinnut määrittää, mikro-organismeja olisi yleensä pidettävä mahdollisina herkistymisen aiheuttajina),

muiden kuin kohdelajina olevien, lehdillä elävien niveljalkaisten suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

168

Protiokonatsoli

CAS-numero: 178928-70-6

CIPAC-numero: 745

(RS)-2-[2-(1-kloorisyklopropyyli)-3-(2-kloorifenyyli)-2-hydroksipropyyli]-2,4-dihydro-1,2,4-triatsoli-3-tioni

≥ 970 g/kg

Seuraavia valmistusepäpuhtauksia pidetään toksikologisesti huolestuttavina, ja mikään niistä ei saa ylittää tiettyä määrää teknisessä materiaalissa.

Tolueeni: < 5 g/kg

Protiokonatsoli-destio (2-(1-klorosyklopropyyli)1-(2-klorofenyyli)-3-(1,2,4-triatsoli-1-yyli)-propan-2-oli): < 0,5 g/kg (määritysraja)

1. elokuuta 2008

31. heinäkuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmiiksi saadun protiokonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ainetta ruiskutettaessa. Käyttöedellytyksiin on sisällyttävä riittäviä suojatoimenpiteitä,

vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä, kuten suojavyöhykkeitä, on toteutettava tarvittaessa,

lintujen ja pienten nisäkkäiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä seuraavien tietojen toimittamista:

tiedot, joiden avulla voidaan arvioida kuluttajien altistuminen triatsolimetaboliiteille ja niiden hajoamistuotteille pääasiallisissa viljelmissä, vuoroviljelykasvustoissa ja eläinperäisissä tuotteissa,

protiokonatsolin toimintatavan ja triatsolimetaboliittien ja niiden hajoamistuotteiden vertailu, jonka avulla voidaan arvioida näille yhdisteille yhteisaltistumisesta aiheutuva toksisuus,

tiedot, joiden avulla voidaan tarkastella tarkemmin siemeniä syöville linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaa pitkän aikavälin riskiä, joka aiheutuu protiokonatsolin käyttämisestä peittauksessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä protiokonatsoli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

169

Amidosulfuroni

CAS-nro 120923–37–7

CIPAC-nro: 515

 

3-(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yyli)-1-(N-metyyli-N-metyylisulfonyyli-aminosulfonyyli)urea

tai

 

1-(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yyli)-3-mesyyli(metyyli) sulfamoyyliurea

≥ 970 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat amidosulfuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin käytettäväksi niityillä ja laitumilla, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmistuneen amidosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien suojeluun, koska jotkin hajoamistuotteet voivat aiheuttaa pohjaveden saastumista, kun ainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

vesikasvien suojeluun.

Näiden tunnistettujen riskien osalta olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä.

170

Nikosulfuroni

CAS-nro 111991–09–4

CIPAC-nro: 709

 

2-[(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yylikarbamoyyli)sulfamoyyli]-N,N-dimetyylinikotiiniamidi

tai

 

1-(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yyli)-3-(3-dimetyylikarbamoyyli-2-pyridyylisulfonyyli)urea

≥910 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 22. tammikuuta 2008 valmistuneen nikosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesiympäristön mahdolliseen altistumiseen DUDN (2-{}{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]amino}}-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide) –metaboliitille, kun nikosulfuronia käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä;

vesikasvien suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä;

muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhyke, jolle ei saa levittää torjunta-ainetta;

pohja- ja pintaveden suojeluun alueilla, joilla on herkkä maaperä ja epäsuotuisat ilmastoolot.

171

Klofentetsiini

CAS-nro 74115-24-5

CIPAC-nro: 418

3,6-bis(2-kloorifenyyli)-1,2,4,5-tetratsiini

≥ 980 g/kg (kuiva-aine)

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan punkkien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. toukokuuta 2010 valmiiksi saadun klofentetsiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio on vahvistettava ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava, ja se on todennettava teknisen materiaalin spesifikaatioon nähden,

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

mahdolliseen kaukokulkeutumiseen ilman välityksellä,

muille kuin kohteena oleville organismeille aiheutuvaan riskiin. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle viimeistään 31. heinäkuuta 2011 seurantaohjelman, jonka avulla arvioidaan klofentetsiinin mahdollista kaukokulkeutumista ilmakehässä ja siihen liittyviä ympäristöriskejä. Seurantaohjelman tuloksia koskeva seurantaraportti on toimitettava esittelevälle jäsenvaltiolle ja komissiolle viimeistään 31. heinäkuuta 2013.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2012 tutkimuksia, jotka vahvistavat klofentetsiinin aineenvaihduntatuotteita koskevan toksikologisen riskinarvioinnin ja ympäristöriskien arvioinnin.

172

Dikamba

CAS-nro 1918-00-9

CIPAC-nro: 85

3,6-dikloori-2-metoksibentsoehappo

≥ 850 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn dikambaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

173

Difenokonatsoli

CAS-nro 119446-68-3

CIPAC-nro: 687

3-kloori-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metyyli-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)-1,3-dioksolan-2-yyli]fenyyli-4- kloorifenyylieetteri

≥ 940 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn difenokonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

174

Diflubentsuroni

CAS-nro 35367-38-5

CIPAC-nro: 339

1-(4-kloorifenyyli)-3-(2,6-difluoribentsoyyli)urea

≥ 950 g/kg Epäpuhtaudet: enint. 0,03 g/kg 4- kloorianiliini

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. toukokuuta 2010 valmiiksi saadun diflubentsuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio on vahvistettava ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava, ja se on todennettava teknisen materiaalin spesifikaatioon nähden,

vesieliöiden suojeluun,

maanpäällisten organismien suojeluun,

muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten, mukaan lukien mehiläisten, suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2011 lisätutkimuksia kyseisen tehoaineen epäpuhtauden ja aineenvaihduntatuotteen 4-kloorianiliinin (PCA) mahdollisesta toksikologisesta merkityksestä.

175

Imatsakiini

CAS-nro 81335-37-7

CIPAC-nro: 699

2-[(RS)-4-isopropyyli-4-metyyli-5-okso-2-imidatsolin-2-yyli]kinoliini-3-karboksyylihappo

≥ 960 g/kg (raseeminen seos)

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn imatsakiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

176

Lenasiili

CAS-nro 2164-08-1

CIPAC-nro: 163

3-sykloheksyyli-1,5,6,7-tetrahydrosyklopentapyrimidiini-2,4(3H)-dioni

≥ 975 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. toukokuuta 2010 valmiiksi saadun lenasiilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöille, etenkin leville ja vesikasveille, aiheutuvaan riskiin. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä käsiteltyjen alueiden ja pintavesien välillä,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja aineenvaihduntatuotteiden IN-KF 313, M1, M2 ja M3 aiheuttaman pohjavesien mahdollisen saastumisen todentamiseksi on pilaantumiselle alttiilla alueilla käynnistettävä seurantaohjelmia.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle tiedot, jotka vahvistavat lysimetrisissä tutkimuksissa todettujen maaperän aineenvaihduntatuotteiden Polar B ja Polars sekä metaboliittien M1, M2 ja M3 tunnistetiedot ja ominaisuudet, sekä vuoroviljelykasvustoja koskevat vahvistavat tiedot, mahdolliset fytotoksiset vaikutukset mukaan lukien. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2012.

Jos lenasiilin luokittelua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (3) mukaisesti koskevassa päätöksessä todetaan, että aineenvaihduntatuotteiden IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B ja Polars merkityksestä on saatava lisätietoja, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä kyseisten tietojen toimittamista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa nämä tiedot komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tällaisen luokittelupäätöksen tiedoksiantamisesta.

177

Oksadiatsoni

CAS-nro 19666-30-9

CIPAC-numero: 213

5-tert-butyyli-3-(2,4-dikloori-5-isopropoksifenyyli)-1,3,4-oksadiatsol-2-(3H)-oni

≥ 940 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. toukokuuta 2010 valmiiksi saadun oksadiatsonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio on vahvistettava ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava, ja se on todennettava teknisen materiaalin spesifikaatioon nähden,

aineenvaihduntatuotteen AE0608022 mahdollisesti aiheuttamaan pohjavesien saastumiseen, kun tehoainetta käytetään tilanteissa, joissa anaerobisten olosuhteiden voidaan odottaa kestävän pitkään, tai alueilla, joilla on herkkä maaperä tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle

lisätutkimuksia yhden ehdotettuun tekniseen spesifikaatioon sisältyvän epäpuhtauden mahdollisesta toksikologisesta merkityksestä,

selventäviä lisätietoja aineenvaihduntatuotteen AE0608033 esiintymisestä pääasiallisissa viljelmissä ja vuoroviljelykasvustoissa,

vuoroviljelykasvustoja (juurikkaita ja viljoja) koskevia lisäkokeita sekä märehtijöillä tehtävän aineenvaihduntatutkimuksen kuluttajia koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi,

tiedot, joiden perusteella voidaan tarkemmin arvioida lieroja syöville linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaa riskiä sekä kalojen pitkän aikavälin riskiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2012.

178

Pikloraami

CAS-nro 1918-02-1

CIPAC-nro: 174

4-amino-3,5,6-triklooripyridiini-2- karboksyylihappo

≥ 920 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. toukokuuta 2010 valmiiksi saadun pikloraamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien saastumismahdollisuuteen, kun pikloraamia käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle

lisätietoja, jotka vahvistavat, että seurantaa varten tehdyissä jäämäkokeissa käytetty määritysmenetelmä ilmoittaa oikein pikloraamin ja sen konjugaattien jäämien määrät,

maaperässä valon vaikutuksesta tapahtuvaa hajoamista koskevan tutkimuksen, joka vahvistaa pikloraamin hajoamista koskevan arvioinnin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2012.

179

Pyriproksifeeni

CAS-nro 95737-68-1

CIPAC-nro: 715

4-fenoksifenyyli(RS)-2-(2-pyridyloksi)propyylieetteri

≥ 970 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. toukokuuta 2010 valmiiksi saadun pyriproksifeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöille aiheutuvaan riskiin. Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätiedot, jotka vahvistavat pyriproksifeenista ja sen aineenvaihduntatuotteesta DPH-pyr vesihyönteisille aiheutuvaa riskiä ja pyriproksifeenista pölyttäjille aiheutuvaa riskiä koskevat arvioinnit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2012.

180

Bifenoksi

CAS-nro 42576-02-3

CIPAC-nro: 413

Metyyli-5-(2,4-dikloorifenoksi)-2-nitrobentsoaatti

≥ 970g/kg Epäpuhtaudet:

 

enintään 3 g/kg 2,4-dikloorifenolia

 

enintään 6 g/kg 2,4-dikloorianisolia

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun bifenoksia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen bifenoksin jäämille, joita on eläinperäisissä tuotteissa ja myöhemmissä kasvustoissa vuoroviljelyssä;

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

tiedot bifenoksin ja sen aineenvaihduntatuotteen hydroksibifenoksihapon jäämistä eläinperäisissä tuotteissa ja myöhemmissä vuoroviljelykasvustoissa;

tiedot bifenoksin käytöstä kasvissyöjänisäkkäille aiheutuvan pitkän aikavälin riskin jatkokäsittelyä varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

181

Diflufenikaani

CAS-nro 83164-33-4

CIPAC-nro: 462

2′,4′-difluori-2-(α,α,α-trifluori-m-tolyylioksi)-nikotiinianilidi

≥ 970 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun diflufenikaania koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöiden suojeluun. Tarvittaessa otetaan käyttöön riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä;

muiden kuin kohdekasvien suojeluun. Tarvittaessa otetaan käyttöön riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä, joille ei saa levittää torjunta-ainetta.

182

Fenoksaproppi-P

CAS-nro 113158-40-0

CIPAC-nro: 484

(R)-2[4-[(6-kloori-2-bentsoksatsolyyli)oksi]-fenoksi]-propaanihappo

≥ 920 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun fenoksaproppi-P:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

muiden kuin kohdekasvien suojeluun;

mefenpyri-dietyyli –suoja-aineen esiintymiseen formuloiduissa tuotteissa käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten altistumisen varalta;

aineen ja sen joidenkin hajoamistuotteiden pysyvyys kylmillä vyöhykkeillä ja alueilla, joilla saattaa esiintyä anaerobisia olosuhteita.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

183

Fenpropidiini

CAS-nro 67306-00-7

CIPAC-nro: 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butyylifenyyli)-2-metyylipropyyli]-piperidiini

≥ 960 g/kg (rasemaatti)

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun fenpropidiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhyke.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

tiedot fenpropidiinin käytöstä kasveja ja hyönteisiä syöville linnuille aiheutuvan pitkän aikavälin riskin jatkokäsittelyä varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

184

Kinoklamiini

CAS-nro 2797-51-5

CIPAC-nro: 648

2-amino-3-kloori-1,4-naftokinoni

≥ 965 g/kg Epäpuhtaudet:

dikloni (2,3-dikloro-1,4-naftokinoni) enintään 15 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat kinoklamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin koristekasveihin tai taimiin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun kinoklamiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

vesieliöiden suojeluun;

lintujen ja pienten nisäkkäiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

185

Kloridatsoni

CAS-nro 1698–60–8

CIPAC-numero: 111

5-amino-4-kloori-2-fenyylipyridatsin-3(2H)-oni

920 g/kg

Valmistusepäpuhtautta 4-amino-5-chloro-isomer pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen enimmäismääräksi vahvistetaan 60 g/kg.

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena siten, että ainetta käytetään enintään 2,6 kg/ha vain joka kolmas vuosi samalla pellolla.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4. joulukuuta 2007 valmistuneen kloridatsonia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden suojeluun,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja metaboliittien B ja B1 aiheuttaman pohjavesien mahdollisen saastumisen todentamiseksi on pilaantumiselle alttiilla alueilla käynnistettävä seurantaohjelmia.

186

Tritosulfuroni

CAS-numero: 142469-14-5

CIPAC-numero: 735

1-(4-metoksi-6-trifluorimetyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)-3-(2-trifluorimetyyli-bentseenisulfonyyli)urea

≥ 960 g/kg

Seuraavaa valmistusepäpuhtautta pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen määrä saa olla enintään 0,2 g/kg teknisessä materiaalissa:

2-amino-4-metoksi-6-(trifluori-metyyli)-1,3,5-triatsiini.

1. joulukuuta 2008

30. marraskuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. toukokuuta 2008 valmiiksi saadun tritosulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjaveden saastumismahdollisuuteen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

vesieliöiden suojeluun,

pienten nisäkkäiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

187

Flutolaniili

CAS-nro: 66332-96-5

CIPAC-nro: 524

α,α,α-trifluori-3′-isopropoksi-o-toluanilidi

≥ 975 g/kg

1. maaliskuuta 2009

28. helmikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat flutolaniilia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin perunan mukuloiden käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. toukokuuta 2008 valmiiksi saadun flutolaniilia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

188

Benfluraliini

CAS-nro: 1861-40-1

CIPAC-nro: 285

N-butyyli-N-etyyli-α,α,α-trifluori-2,6-dinitro-p-toluidiini

≥ 960 g/kg

Epäpuhtaudet:

etyyli-butyyli-nitrosamiini: enint. 0,1 mg/kg

1. maaliskuuta 2009

28. helmikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat benfluraliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin lehti- tai sikurisalaattiin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. toukokuuta 2008 valmiiksi saadun benfluraliinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen. Luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi;

jäämiin kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuvaa kuluttajien altistumista;

lintujen, nisäkkäiden, pintavesien ja vesieliöiden suojeluun. Näiden tunnistettujen riskien osalta olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia vuoroviljelykasvuston aineenvaihdunnasta metaboliittia B12 ja vesieliöitä koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä benfluraliini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

189

Fluatsinami

CAS-nro: 79622-59-6

CIPAC-nro: 521

3-kloori-N-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyli)-α,α,α-trifluori-2, 6-dinitro-p-toluidiini

≥ 960 g/kg

Epäpuhtaudet:

5-kloori-N-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyli)-α,α,α-trifluori-4,6-dinitro-o-toluidiini

enintään 2 g/kg

1. maaliskuuta 2009

28. helmikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat fluatsinamia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin perunoihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. toukokuuta 2008 valmiiksi saadun fluatsinamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Luvan mukaisiin Käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi;

jäämiin kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuvaa kuluttajien altistumista;

vesieliöiden suojeluun. Tämän tunnistetun riskin osalta olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä sellaisten uusien tutkimusten toimittamista, jotka vahvistavat riskinarvioinnin vesieliöiden ja maaperän makro-organismien osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä fluatsinami on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

190

Fuberidatsoli

CAS-nro: 3878-19-1

CIPAC-nro: 525

2-(2′-furyyli)bentsimidatsoli

≥ 970 g/kg

1. maaliskuuta 2009

28. helmikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat fuberidatsolia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin siementen peittaukseen, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. toukokuuta 2008 valmiiksi saadun fuberidatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

nisäkkäille aiheutuvaan pitkän aikavälin riskiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä. Tällöin on käytettävä asianmukaisia laitteita sen varmistamiseksi, että tuote sekoittuu hyvin maaperään ja että läikkyminen minimoidaan käytön aikana.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

191

Mepikvatti

CAS-nro:15302-91-7

CIPAC-nro:440

1,1-dimetyylipiperidiniumkloridi (mepikvattikloridi)

≥ 990 g/kg

1. maaliskuuta 2009

28. helmikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat mepikvattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin ohraan, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. toukokuuta 2008 valmiiksi saadun mepikvattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota jäämiin kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuvaa kuluttajien altistumista.

192

Diuroni

CAS-nro: 330-54-1

CIPAC-nro: 100

3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea

≥ 930 g/kg

1. lokakuuta 2008

30. syyskuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten enintään 0,5 kg/ha (keskiarvo pinta-alalle).

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmiiksi saadun diuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen; käyttöedellytyksiin on tarvittaessa kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

KANTA: ABTS-1857

Kantakokoelma nro SD-1372,

KANTA: GC-91

Kantakokoelma nro NCTC 11821

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttäkäsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) ja GC-91 (SANCO/1538/2008) -kantoja koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14)

KANTA: AM65-52

Kantakokoelma nro ATCC-1276

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

KANTA: ABTS 351

Kantakokoelma nro ATCC SD-1275

 

KANTA: PB 54

Kantakokoelma nro CECT 7209

 

KANTA: SA 11

Kantakokoelma nro NRRLB-30790

 

KANTA: SA 12

Kantakokoelma nro NRRLB-30791

 

KANTA: EG 2348

Kantakokoelma nro NRRLB-18208

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Bacillus thuringiensis subsp kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ja EG 2348 (SANCO/1543/2008) -kantoja koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

KANTA: NB 176 (TM 14 1)

Kantakokoelma nro SD-5428

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadunBacillus thuringiensis subsp tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

197

Beauveria bassiana

 

KANTA: ATCC 74040

Kantakokoelma nro ATCC 74040

 

KANTA: GHA

Kantakokoelma nro ATCC 74250

Ei sovelleta

Beauverisiinin enimmäismäärä: 5 mg/kg

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) ja GHA (SANCO/1547/2008) -kantoja koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Ei sovelleta

Kontaminoivia mikro-organismeja (Bacillus cereus) < 1 × 106 PMY/g

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

199

Lecanicillium muscarium

(aiemmin Verticilium lecanii)

KANTA: Ve 6

Kantakokoelma nro CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Lecanicillium muscarium (aiemmin Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(aiemmin Metarhizium anisopliae)

KANTA: BIPESCO 5/F52

Kantakokoelma nro M.a. 43; No. 275-86 (akronyymit V275 tai KVL 275); nro KVL 99-112 (Ma 275 tai V 275); nro DSM 3884; nro ATCC 90448; nro ARSEF 1095

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Metarhizium anisopliae var. anisopliae (aiemmin Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 ja F52 (SANCO/1862/2008) -kantoja koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

201

Phlebiopsis gigantea

 

KANTA: VRA 1835

Kantakokoelma nro ATCC 90304

 

KANTA: VRA 1984

Kantakokoelma nro DSM16201

 

KANTA: VRA 1985

Kantakokoelma nro DSM 16202

 

KANTA: VRA 1986

Kantakokoelma nro DSM 16203

 

KANTA: FOC PG B20/5

Kantakokoelma nro IMI 390096

 

KANTA: FOC PG SP log 6

Kantakokoelma nro IMI 390097

 

KANTA: FOC PG SP log 5

Kantakokoelma nro IMI390098

 

KANTA: FOC PG BU 3

Kantakokoelma nro IMI 390099

 

KANTA: FOC PG BU 4

Kantakokoelma nro IMI 390100

 

KANTA: FOC PG 410.3

Kantakokoelma nro IMI 390101

 

KANTA: FOC PG97/1062/116/1.1

Kantakokoelma nro IMI 390102

 

KANTA: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kantakokoelma nro IMI 390103

 

KANTA: FOC PG SH 1

Kantakokoelma nro IMI 390104

 

KANTA: FOC PG B22/SP1190/3.2

Kantakokoelma nro IMI 390105

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

202

Pythium oligandrum

KANTA: M1

Kantakokoelma nro ATCC 38472

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

203

Streptomyces K61 (aiemmin S. griseoviridis)

KANTA: K61

Kantakokoelma nro DSM 7206

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Streptomyces (aiemmin Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

204

Trichoderma atroviride

(aiemmin T. harzianum)

 

KANTA: IMI 206040

Kantakokoelma nro IMI 206040, ATCC 20476;

 

KANTA: T11

Kantakokoelma nro

Espanjalaisen kantakokoelman kanta CECT 20498, samanlainen kuin IMI 352941

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saatujen Trichoderma atroviride (aiemmin T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) ja T-11 (SANCO/1841/2008) -kantoja koskevien tarkastelukertomusten päätelmät ja erityisesti niiden lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

205

Trichoderma polysporum

KANTA: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kantakokoelma nro IMI 206039, ATCC 20475

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

KANTA:

Trichoderma harzianum T-22;

Kantakokoelma nro ATCC 20847

 

KANTA: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Kantakokoelma nro CBS 118749

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saatujen Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) ja ITEM 908 (SANCO/1840/2008) -kantoja koskevien tarkastelukertomusten päätelmät ja erityisesti niiden lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

207

Trichoderma asperellum

(aiemmin T. harzianum)

 

KANTA: ICC012

Kantakokoelma nro CABI CC IMI 392716

 

KANTA: Trichoderma asperellum

(aiemmin T. viride T25) T25

Kantakokoelma nro CECT 20178

 

KANTA: Trichoderma asperellum

(aiemmin T. viride TV1) TV1

Kantakokoelma nro MUCL 43093

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saatujen Trichoderma asperellum (aiemmin T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) ja Trichoderma asperellum (aiemmin T. viride T25 ja TV1) T25 ja TV1 (SANCO/1868/2008) -kantoja koskevien tarkastelukertomusten päätelmät ja erityisesti niiden lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

208

Trichoderma gamsii (aiemmin T. viride)

KANTA:

ICC080

Kantakokoelma nro IMI CC numero 392151 CABI

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

209

Verticillium albo-atrum

(aiemmin Verticillium dahliae)

KANTA: Verticillium albo-atrum isolate WCS850

Kantakokoelma nro CBS 276.92

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa valmiiksi saadun Verticillium alboatrum (aiemmin Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) -kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

210

 

Abamektiini

CAS-nro: 71751–41–2

 

Avermektiini B1a

CAS-nro: 65195–55–3

 

Avermektiini B1b

CAS-nro: 65195–56–4

 

Abamektiini

CIPAC-nro: 495

 

AvermektiiniB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butyyli]-21,24-dihydroksi-5′,11,13,22-tetrametyyli-2-okso-3,7,19-trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeeni-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yyli 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metyyli-α-L-arabino-heksopyranosyyli)-3-O-metyyli-α-L-arabino-heksopyranosidi

 

AvermektiiniB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksi-6′-isopropyyli-5′,11,13,22-tetrametyyli-2-okso-3,7,19-trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeeni-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yyli 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metyyli-α-L-arabino-heksopyranosyyli)-3-O-metyyli-α-L-arabino-heksopyranosidi

≥ 850 g/kg

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat abamektiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin sitrushedelmiin, lehtisalaattiin ja tomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmiiksi saadun abamektiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

jäämiin kasviperäisissä elintarvikkeissa ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuva kuluttajien altistuminen,

mehiläisten, muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten, lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Näiden tunnistettujen riskien osalta olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä ja odotusaikoja.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

spesifikaatiota koskevia lisätutkimuksia,

lisätietoa lintuja ja nisäkkäitä koskevaa riskinarviointia varten,

tietoa vesieliöille aiheutuvasta riskistä tärkeimpien maaperän metaboliittien osalta,

tietoa pohjavedelle aiheutuvasta riskistä metaboliitin U8 osalta.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

211

Epoksikonatsoli

CAS-nro: 135319–73–2 (aiemmin 106325–08–0)

CIPAC-nro: 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-kloorifenyyli)-2,3-epoksi-2-(4-fluorifenyyli)propyyli]-1H-1,2,4-triatsoli

≥ 920 g/kg

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmiiksi saadun epoksikonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen epoksikonatsolin (triatsolin) metaboliiteille,

mahdolliseen kaukokulkeutumiseen ilman välityksellä,

vesieliöille, linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaan riskiin. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle epoksikonatsolin mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevat lisätutkimukset kahden vuoden kuluessa siitä, kun hormonaalisten haittavaikutusten testausta koskevat OECD:n yleisohjeet tai vaihtoehtoisesti yhteisön tasolla hyväksytyt testausta koskevat yleisohjeet on annettu.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2009 seurantaohjelman, jonka avulla arvioidaan epoksikonatsolin kaukokulkeutumista ilman välityksellä ja siihen liittyviä ympäristöriskejä. Seurannan tulokset on toimitettava komissiolle seurantaraporttina viimeistään 31. joulukuuta 2011.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä tiedot epoksikonatsolin metaboliittijäämistä pääasiallisissa viljelmissä, vuoroviljelykasvustoissa ja eläinperäisissä tuotteissa sekä tiedot, joiden avulla voidaan tarkastella tarkemmin pitkän aikavälin riskiä, joka aiheutuu kasveja syöville linnuille ja nisäkkäille.

212

Fenpropimorfi

CAS-nro: 67564–91–4

CIPAC-nro: 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butyylifenyyli)-2-metyylipropyyli]-2,6-dimetyylimorfoliini

≥ 930 g/kg

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmiiksi saadun fenpropimorfia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Luvan mukaisiin Käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi, kuten työssä altistumista koskevia rajoituksia,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet, valumien vähentäminen ja matalapainesuuttimien käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, joissa vahvistetaan metaboliitin BF-421–7 liikkuvuus maaperässä. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä fenpropimorfi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

213

Fenpyroksimaatti

CAS-nro: 134098–61–6

CIPAC-nro: 695

tert-butyyli-(E)-alfa-(1,3-dimetyyli-5-fenoksipyratsol-4-yylimetyleeniamino-oksi)-p-toluaatti

> 960 g/kg

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan punkkien torjunta-aineena käyttöä varten.

Käyttö seuraaviin tarkoituksiin on kiellettävä:

käyttö korkeisiin kasvustoihin, jolloin on suuri riski levittää ainetta tuulen mukana, esimerkiksi traktorisumuruiskuilla ja kannettavilla laitteilla.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmiiksi saadun fenpyroksimaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vaikutuksiin vesieliöihin ja muihin kuin torjuttaviin niveljalkaisiin sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja

bentsyyliä sisältävien metaboliittien aiheuttamista riskeistä vesieliöille,

rikastumisriskistä vesieliöiden ravintoketjuissa.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä fenpyroksimaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

214

Tralkoksidiimi

CAS-numero: 87820-88-0

CIPAC-numero: 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoksi-imino)propyyli]-3-hydroksi-5-mesityylisykloheks-2-en-1-oni

≥ 960 g/kg

1. toukokuuta 2009

30. huhtikuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmiiksi saadun tralkoksidiimia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien suojeluun erityisesti maaperän metaboliitilta R173642, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

kasveja syövien nisäkkäiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

tiedot joiden avulla voidaan tarkastella tarkemmin tralkoksidiimin käytöstä kasveja syöville nisäkkäille aiheutuvaa pitkän aikavälin riskiä.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä tralkoksidiimi on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

215

Aklonifeeni

CAS-nro: 74070–46–5

CIPAC-nro: 498

2-kloori-6-nitro-3-fenoksianiliini

≥ 970 g/kg

Fenolia pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen enimmäismääräksi vahvistetaan 5 g/kg.

1. elokuuta 2009

31. heinäkuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat aklonifeenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin auringonkukkiin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. syyskuuta 2008 valmiiksi saadun aklonifeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio on vahvistettava, ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava teknisen materiaalin spesifikaatioon, ja se on todennettava siihen nähden,

käyttäjien turvallisuuteen. Luvassa on edellytettävä muun muassa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi,

jäämiin vuoroviljelykasvustoissa, ja on arvioitava ravinnon kautta tapahtuva kuluttajien altistuminen,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun. Näihin tunnistettuihin riskeihin olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä, esimerkiksi puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia vuoroviljelykasvustoissa olevista jäämistä ja asiaa koskevia tietoja lintuja, nisäkkäitä, vesieliöitä ja muita kuin kohdekasveja koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

216

Imidaklopridi

CAS-nro: 138261–41–3

CIPAC-nro: 582

(E)-1-(6-kloori-3-pyridinyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-ylideeniamiini

≥ 970 g/kg

1. elokuuta 2009

31. heinäkuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Muiden kuin kohdelajina olevien organismien, erityisesti mehiläisten ja lintujen suojelemiseksi siementen käsittelyssä:

siementen peittauksen saa suorittaa ainoastaan ammattimaisissa siementenkäsittelylaitoksissa; laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa sen varmistamiseksi, että pölyn vapautuminen tuotteen siemeniin lisäämisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana minimoidaan,

on käytettävä asianmukaisia kylvökoneita sen varmistamiseksi, että tuote sekoittuu hyvin maaperään ja että läikkyminen ja pölyn vapautuminen minimoidaan käytön aikana.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

käsiteltyjen siementen merkinnöissä mainitaan, että siemenet on käsitelty imidaklopridilla, ja esitetään luvassa edellytetyt riskinhallintatoimenpiteet,

lupaehdoissa, etenkin ainetta ruiskutettaessa, edellytetään tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä mehiläisten suojelemiseksi,

otetaan käyttöön seurantaohjelmia, joilla varmennetaan tarpeen mukaan mehiläisten todellinen altistuminen imidaklopridille alueilla, joita mehiläiset käyttävät laajalti ravinnon keräämiseen tai joita mehiläistenhoitajat käyttävät.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat imidaklopridia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kasvihuonetomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. syyskuuta 2008 valmiiksi saadun imidaklopridia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöihin, muihin kuin torjuttaviin niveljalkaisiin, kastematoihin ja muihin maaperän makro-organismeihin kohdistuviin vaikutuksiin sekä varmistettava, että lupaehdoissa edellytetään tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

lisätietoa käyttäjiä ja työntekijöitä koskevaa riskinarviointia varten,

lisätietoa lintuja ja nisäkkäitä koskevan riskin tarkastelua varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa hyväksymisestä.

217

Metatsakloori

CAS-nro: 67129–08–2

CIPAC-nro: 411

2-kloori-N-(pyratsol-1-yylimetyyli)aset-2′,6′-ksylididi

≥ 940 g/kg

Tolueenia, joka on valmistusprosessista peräisin oleva epäpuhtaus, pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen enimmäismääräksi vahvistetaan 0,05 %.

1. elokuuta 2009

31. heinäkuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten siten, että ainetta käytetään enintään 1,0 kg/ha vain joka kolmas vuosi samalla pellolla.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. syyskuuta 2008 valmiiksi saadun metatsaklooria koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden suojeluun,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja metaboliittien 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 aiheuttaman pohjavesien mahdollisen saastumisen todentamiseksi on pilaantumiselle alttiilla alueilla käynnistettävä seurantaohjelmia.

Jos metatsakloori luokitellaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla aineeksi, jonka ”epäillään aiheuttavan syöpää”, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja metaboliittien 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 merkityksellisyydestä syövän syntyyn.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tällaisen luokittelupäätöksen tiedoksiantamisesta.

218

Etikkahappo

CAS-numero: 64-19-7

CIPAC-numero: ei annettu

Etikkahappo

≥ 980 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn etikkahappoa koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2602/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

219

Alumiiniammoniumsulfaatti

CAS-numero: 7784-26-1

CIPAC-numero: ei annettu

Alumiiniammoniumsulfaatti

≥ 960 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn alumiiniammoniumsulfaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2985/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

220

Alumiinisilikaatti

CAS-numero: 1332-58-7

CIPAC-numero: ei annettu

Ei saatavilla

Kemiallinen nimi: Kaoliini

≥ 999,8 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn alumiinisilikaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2603/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

221

Ammoniumasetaatti

CAS-numero: 631-61-8

CIPAC-numero: ei annettu

Ammoniumasetaatti

≥ 970 g/kg

Merkityksellinen epä-puhtaus: Raskasmetallit kuten Pb enintään 10 ppm

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn ammoniumasetaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2986/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

222

Verijauho

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

Ei saatavilla

≥ 990 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten. Verijauhon on oltava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaista.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn verijauhoa koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2604/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

223

Kalsiumkarbidi

CAS-numero: 75-20-7

CIPAC-numero: ei annettu

 

Kalsiumkarbidi

 

Kalsiumasetylidi

≥ 765 g/kg

Sisältää 0,08–0,52 g/kg kalsiumfosfidia

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn kalsiumkarbidia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2605/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

224

Kalsiumkarbonaatti

CAS-numero: 471-34-1

CIPAC-numero: ei annettu

Kalsiumkarbonaatti

≥ 995 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn kalsiumkarbonaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2606/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

225

Hiilidioksidi

CAS-numero: 124-38-9

Hiilidioksidi

≥ 99,9 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kaasutusaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn hiilidioksidia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2987/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

226

Denatoniumbentsoaatti

CAS-numero: 3734-33-6

CIPAC-numero: ei annettu

Bentsyylidietyyli[[2,6-ksylyylikarbamoyyli]metyyli]ammoniumbentsoaatti

≥ 995 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn denatoniumbentsoaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2607/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

227

Etyleeni

CAS-numero: 74-85-1

CIPAC-numero: ei annettu

Eteeni

≥ 99 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn etyleeniä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2608/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

228

Teepuu-uute

CAS-numero: Teepuuöljy 68647-73-4

Tärkeimmät ainesosat:

 

terpinen-4-oli 562-74-3

 

γ-terpineeni 99-85-4

 

α-terpineeni 99-86-5

 

1,8-sineoli 470-82-6

CIPAC-numero: ei annettu

Teepuuöljy on monimutkainen kemiallisten aineiden seos.

Tärkeimmät ainesosat:

 

terpinen-4-oli ≥ 300 g/kg

 

γ-terpineeni ≥ 100 g/kg

 

α-terpineeni ≥ 50 g/kg

 

1,8-sineoli pieniä määriä

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn teepuu-uutetta koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2609/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

229

Rasvojen tislausjäämät

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

ei saatavilla

≥ 40 % pilkottuja rasvahappoja

Merkityksellinen epä-puhtaus: Ni, enintään 200 mg/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten. Eläinperäisten rasvojen tislausjäämien on oltava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisia.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn rasvojen tislausjäämiä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2610/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

230

Rasvahapot C7–C20

CAS-numero: 112-05-0 (pelargonihappo)

 

67701-09-1 (rasvahapot C7-C18 ja C18 n tyydyttymättömät kaliumsuolat)

 

124-07-2 (kapryylihappo)

 

334-48-5 (kapriinihappo)

 

143-07-7 (lauriinihappo)

 

112-80-1 (öljyhappo)

 

85566-26-3 (rasvahappojen C8-C10 metyyliesterit)

 

111-11-5 (metyylioktanoaatti)

 

110-42-9 (metyylidekanoaatti)

CIPAC-numero: ei annettu

 

Nonaanihappo

 

Kapryylihappo, pelargonihappo, kapriinihappo, lauriinihappo, öljyhappo (kunkin ISO-nimi)

 

Oktaanihappo, nonaanihappo, dekanoiinihappo, dodekaanihappo, cis-9-oktadekaanihappo (kunkin IUPAC-nimi)

 

Rasvahapot, C7-C10, metyyliesterit

 

≥ 889 g/kg (pelargonihappo)

 

≥ 838 g/kg rasvahappoja

 

≥ 99 % rasvahappojen metyyliestereitä

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten, punkkien ja rikkakasvien torjunta-aineena sekä kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn rasvahappoja koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2610/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

231

Valkosipuliuute

CAS-numero: 8008-99-9

CIPAC-numero: ei annettu

Valkosipuliuutetiiviste, elintarvikekäyttöön

≥ 99,9 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena sekä hyönteisten ja ankeroisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn valkosipuliuutetta koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2612/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

232

Gibberelliinihappo

CAS-numero: 77-06-5

CIPAC-numero: 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroksi-3-metyyli-6-metyleeni-2-oksoperhydro-4a,7-metaani-9b,3-propenoli(1,2-b)furaani-4-karboksyylihappo

 

tai: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S) -6,11-dihydroksi-3-metyyli-12-metyleeni-2-okso-4a,6-metaani-3,8b-propyleeniperhydroindenoli (1,2-b) furaani-4-karboksyylihappo

≥ 850 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn gibberelliinihappoa koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2613/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

233

Gibberelliini

 

CAS-numero: GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7-seos: 8030-53-3

CIPAC-numero: ei annettu

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroksi-3-metyyli-6-metyleeni-2-oksoperhydro-4a,7-metaani-3,9b-propaaniatsuleeni[1,2-b]furaani-4-karboksyylihappo

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroksi-3-metyyli-6-metyleeni-2-oksoperhydro-4a,7-metaani-9b,3-propeeniatsuleeni[1,2-b]furaani-4-karboksyylihappo

Tarkastelukertomus (SANCO/2614/2008).

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn gibberelliiniä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2614/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

234

Hydrolysoidut proteiinit

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

Ei saatavilla

Tarkastelukertomus (SANCO/2615/2008)

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten. Eläinperäisten hydrolysoitujen proteiinien on oltava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisia.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn hydrolysoituja proteiineja koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2615/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

235

Rautasulfaatti

 

Vedetön rauta(II)sulfaatti: CAS-numero: 7720-78-7

 

Rauta(II)sulfaattimonohydraatti: CAS-numero: 17375-41-6

 

Rauta(II)sulfaatti-heptahydraatti: CAS-numero: 7782-63-0

CIPAC-numero: ei annettu

Rauta(II)sulfaatti

 

Vedetön rauta(II)sulfaatti ≥ 367,5 g/kg

 

Rauta(II)sulfaattimonohydraatti ≥ 300 g/kg

 

Rauta(II)sulfaattiheptahydraatti ≥ 180 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn rautasulfaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2616/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

236

Piimaa

CAS-numero: 61790-53-2

CIPAC-numero: 647

Piimaa

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Enintään 0,1 % kiteisen piioksidin hiukkasia (halkaisijaltaan vähemmän kuin 50 um)

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn piimaata koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2617/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

237

Kalkkikivi

CAS-numero: 1317-65-3

CIPAC-numero: ei annettu

ei saatavilla

≥ 980 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn kalkkikiveä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2618/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

238

Metyylinonyyliketoni

CAS-numero: 112-12-9

CIPAC-numero: ei annettu

Undekan-2-oni

≥ 975 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn metyylinonyyliketonia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2619/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

239

Pippuri

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

Mustapippuri – Piper nigrum

Kyseessä on monimutkainen kemiallisten aineiden seos, merkkiaineena olevan piperiini-aineosan määrän olisi oltava vähintään 4 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn pippuria koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2620/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

240

Kasviöljyt/sitronellaöljy

CAS-numero: 8000-29-1

CIPAC-numero: ei annettu

Sitronellaöljy on monimutkainen kemiallisten aineiden seos.

Tärkeimmät aineosat ovat:

 

Sitronellaali-(3,7-dimetyyli-6-oktenaali)

 

Geranioli-((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadien-1-oli)

 

Sitronelloli-(3,7-dimetyyli-6-oktan-2-oli)

 

Geranyyliasetaatti-(3,7-dimetyyli-6-okten-1-yyliasetaatti)

Merkityksellisiä epäpuhtauksia metyylieugenoli ja metyyli-isoeugenoli enintään 0,1 %.

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn sitronellaöljyä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2621/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

241

Kasviöljyt/neilikkaöljy

CAS-numero: 94961-50-2 (neilikkaöljy)

97-53-0 (eugenoli – tärkein aineosa)

CIPAC-numero: ei annettu

Neilikkaöljy on monimutkainen kemiallisten aineiden seos.

Tärkein aineosa on eugenoli.

≥ 800 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien ja bakteerien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn neilikkaöljyä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2622/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

242

Kasviöljyt/rapsiöljy

CAS-numero: 8002-13-9

CIPAC-numero: ei annettu

Rapsiöljy

Rapsiöljy on monimutkainen rasvahappojen seos.

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn rapsiöljyä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2623/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

243

Kasviöljyt/viherminttuöljy

CAS-numero: 8008-79-5

CIPAC-numero: ei annettu

Viherminttuöljy

≥ 550 g/kg L-karvonina

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn viherminttuöljyä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2624/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

244

Kaliumvetykarbonaatti

CAS-numero: 298-14-6

CIPAC-numero: ei annettu

Kaliumvetykarbonaatti

≥ 99,5 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn kaliumvetykarbonaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2625/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

245

Putreskiini (1,4-diaminobutaani)

CAS-numero: 110-60-1

CIPAC-numero: ei annettu

Butaani-1,4-diamiini

≥ 990 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn putreskiinia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2626/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

246

Pyretriinit

CAS-numero: A ja B:

Pyretriinit: 8003-34-7

 

Uute A: Chrysanthemum cinerariaefoliumuute: 89997-63-7

 

pyretriini 1: CAS 121-21-1

 

pyretriini 2: CAS 121-29-9

 

sineriini 1: CAS 25402-06-6

 

sineriini 2: CAS 121-20-0

 

jasmoliini 1: CAS 4466-14-2

 

jasmoliini 2: CAS 1172-63-0

 

Uute B: pyretriini 1: CAS 121-21-1

 

pyretriini 2: CAS 121-29-9

 

sineriini 1: CAS 25402-06-6

 

sineriini 2: CAS 121-20-0

 

jasmoliini 1: CAS 4466-14-2

 

jasmoliini 2: CAS 1172-63-0

CIPAC-numero: 32

Pyretriinit ovat monimutkainen kemiallisten aineiden seos.

 

Uute A: ≥ 500 g/kg pyretriinejä

 

Uute B: ≥ 480 g/kg pyretriinejä

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn pyretriinejä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2627/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

247

Kvartsihiekka

CAS-numero: 14808-60-7

CIPAC-numero: ei annettu

Kvartsi, piidioksidi, silika, SiO2

≥ 915 g/kg

Enintään 0,1 % kiteisen piioksidin hiukkasia (halkaisijaltaan vähemmän kuin 50 um)

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn kvartsihiekkaa koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2628/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

248

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset/kalaöljy

CAS-numero: 100085-40-3

CIPAC-numero: ei annettu

Kalaöljy

≥ 99 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten. Kalaöljyn on oltava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaista.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn kalaöljyä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2629/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

249

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset/lampaanrasva

CAS-numero: 98999-15-6

CIPAC-numero: ei annettu

Lampaanrasva

Puhdas lampaanrasva, joka sisältää vettä enintään 0,18 % w/w.

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten. Lampaanrasvan on oltava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaista.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn lampaanrasvaa koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2630/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

250

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset/raaka mäntyöljy

CAS-numero: 8002-26-4

CIPAC-numero: ei annettu

Raaka mäntyöljy

Raaka mäntyöljy on monimutkainen männyn hartsa- ja rasvahappojen seos.

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn raakaa mäntyöljyä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2631/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

251

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset/mäntypiki

CAS-numero: 8016-81-7

CIPAC-numero: ei annettu

Mäntypiki

Monimutkainen seos, joka sisältää rasvahappojen estereitä, hartsia sekä pieniä määriä rosiini- ja rasva -happojen dimeerejä ja trimeerejä.

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn mäntypikeä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2632/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

252

Merileväuute (aiemmin merileväuute ja merilevä)

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

Merileväuute

Merileväuute on monimutkainen seos. Tärkeimmät aineosat merkkiaineina: mannitoli, fukoidaanit ja alginaatit. Tarkastelukertomus (SANCO/2634/2008)

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn merileväuutetta koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2634/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

253

Natriumalumiinisilikaatti

CAS-numero: 1344-00-9

CIPAC-numero: ei annettu

Natriumalumiinisilikaatti: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn natriumalumiinisilikaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2635/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

254

Natriumhypokloriitti

CAS-numero: 7681-52-9

CIPAC-numero: ei annettu

Natriumhypokloriitti

10 % (w/w) kloorina ilmaistuna

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan desinfiointiaineena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn natriumhypokloriittia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2988/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

255

Suoraketjuiset perhosten feromonit

Asetaattiryhmä:

Tarkastelukertomus (SANCO/2633/2008)

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn suoraketjuisia perhosten feromoneja koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2633/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

(E)-5-deken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 38421-90-8

CIPAC-numero: ei annettu

(E)-5-deken-1-yyliasetaatti

(E)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 38363-29-0

CIPAC-numero:

ei annettu

(E)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

(E/Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: ei saatavilla

CIPAC-numero: ei saatavilla

(E/Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti yksittäisinä isomeereinä

(Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 28079-04-1

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

(Z)-9-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 16974-11-1

CIPAC-numero: 422

(Z)-9-dodeken-1-yyliasetaatti

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 54364-62-4

CIPAC-numero: ei annettu

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yyliasetaatti

(E)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 33189-72-9

CIPAC-numero: ei annettu

(E)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti

(Z)-9-tetradeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 16725-53-4

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-9-tetradeken-1-yyliasetaatti

(Z)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 20711-10-8

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 31654-77-0

CIPAC-numero: ei annettu

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1-yyliasetaatti

Z-11-heksadeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 34010-21-4

CIPAC-numero: ei annettu

Z-11-heksadeken-1-yyliasetaatti

(Z, E)-7, 11-heksadekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 51606-94-4

CIPAC-numero: ei annettu

(Z, E)-7, 11-heksadekadien-1-yyliasetaatti

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 86252-65-5

CIPAC-numero: ei annettu

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1-yyliasetaatti

Alkoholiryhmä:

Alkoholiryhmä:

(E)-5-deken-1-oli

CAS-numero: 56578-18-8

CIPAC-numero: ei annettu

(E)-5-deken-1-oli

(Z)-8-dodeken-1-oli

CAS-numero: 40642-40-8

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-8-dodeken-1-oli

(E,E)-8,10-dodekadien-1-oli

CAS-numero: 33956-49-9

CIPAC-numero: ei annettu

(E,E)-8,10-dodekadien-1-oli

tetradekan-1-oli

CAS-numero: 112-72-1

CIPAC-numero: ei annettu

tetradekan-1-oli

(Z)-11-heksadeken-1-oli

CAS No: 56683-54-6

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-11-heksadeken-1-oli

Aldehydiryhmä:

Aldehydiryhmä:

(Z)-7-tetradekenaali

CAS-numero: 65128-96-3

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-7-tetradekenaali

(Z)-9-heksadekenaali

CAS-numero: 56219-04-6

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-9-heksadekenaali

(Z)-11-heksadekenaali

CAS-numero: 53939-28-9

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-11-heksadekenaali

(Z)-13-oktadekenaali

CAS-numero: 58594-45-9

CIPAC-numero: ei annettu

(Z)-13-oktadekenaali

Asetaattien seokset:

Asetaattien seokset:

i)

(Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 28079-04-1

CIPAC-numero: ei annettu

ja

i)

(Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

ja

ii)

Dodekyyliasetaatti

CAS-numero: 112-66-3

CIPAC-numero: ei annettu;

ja

ii)

Dodekyyliasetaatti;

i)

(Z)-9-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS No: 16974-11-1

CIPAC No: 422

ja

i)

(Z)-9-dodeken-1-yyliasetaatti

ja

ii)

Dodekyyliasetaatti

CAS-numero: 112-66-3

CIPAC-numero: 422;

ii)

Dodekyyliasetaatti;

i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 55774-32-8

CIPAC-numero: ei annettu

ja

i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yyliasetaatti;

ja

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 54364-63-5

CIPAC-numero: ei annettu;

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-yyliasetaatti;

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-yyliasetaatti

ja

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-yyliasetaatti

ja

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-yyliasetaatti

CAS-numero: i) & ii) 53042-79-8

CAS-numero: i) 52207-99-5

CAS-numero: ii) 51606-94-4

CIPAC-numero: ei annettu;

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-yyliasetaatti;

Aldehydien seokset:

Aldehydien seokset:

i)

(Z)-9-heksadekenaali

CAS-numero: 56219-04-6

CIPAC-numero: ei annettu

ja

i)

(Z)-9-heksadekenaali

ja

ii)

(Z)-11-heksadekenaali

CAS-numero: 53939-28-9

CIPAC-numero: ei annettu

ja

ii)

(Z)-11-heksadekenaali

ja

iii)

(Z)-13-oktadekenaali

CAS-numero: 58594-45-9

CIPAC-numero: ei annettu;

iii)

(Z)-13-oktadekenaali;

Muut seokset:

Muut seokset:

i)

(E)-5-deken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 38421-90-8

CIPAC-numero: ei annettu

ja

(E)-5-deken-1-yyliasetaatti ja

ii)

(E)-5-deken-1-oli

CAS-numero: 56578-18-8

CIPAC-numero: ei annettu;

ii)

(E)-5-deken-1-oli;

i)

(E/Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: yksittäisinä isomeereinä

CIPAC-numero: ei annettu;

ja

i)

(E/Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

ja

i)

(E)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: (E) 38363-29-0

CIPAC-numero: ei annettu

ja

i)

(E)-8-dodeken-1-yyli asetaatti

ja

i)

(Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: (Z) 28079-04-1

CIPAC-numero: ei annettu

ja

i)

(Z)-8-dodeken-1-yyliasetaatti

ja

ii)

(Z)-8-dodeken-1-oli

CAS-numero: ii) 40642-40-8

CIPAC-numero: ei annettu;

ii)

(Z)-8-dodeken-1-oli;

i)

(Z)-11-heksadekenaali

CAS-numero: 53939-28-9

CIPAC-numero: ei annettu

ja

i)

(Z)-11-heksadekenaali

ja

ii)

(Z)-11-heksadeken-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 34010-21-4

CIPAC-numero: ei annettu

ii)

(Z)-11-heksadeken-1-yyliasetaatti