ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.152.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 152

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
11. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 559/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaptaanin, karbendatsiimin, kyromatsiinin, etefonin, fenamifossin, tiofanaattimetyylin, triasulfuronin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 560/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myynnin aloittamisesta sisämarkkinoilla annetussa asetuksessa (EU) N:o 1017/2010 säädetyn myynnin päättämisestä

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 561/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä annetussa asetuksessa (EU) N:o 447/2010 säädetyn myynnin päättämisestä

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 562/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, varainhoitovuodelle 2012 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi Euroopan unionin vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä poikkeamisesta

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 563/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/338/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, mehiläisten terveyttä käsittelevälle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle 1 päivän huhtikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3767)

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 559/2011,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaptaanin, karbendatsiimin, kyromatsiinin, etefonin, fenamifossin, tiofanaattimetyylin, triasulfuronin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaptaanin, karbendatsiimin, kyromatsiinin, etefonin, fenamifossin, tiofanaattimetyylin, triasulfuronin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismäärät vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa.

(2)

Kaptaanin osalta komissiolle ilmoitettiin, että sen käyttöä selleriin, pinaattiin ja persiljaan koskevat hyväksynnät on peruutettu, minkä vuoksi vastaavia jäämien enimmäismääriä voitaisiin vähentää asetuksen (EY) N:o 396/2005 17 artiklan mukaisesti ilman että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunto on tarpeen.

(3)

Kyromatsiinin (2) osalta elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemä arviointi osoitti, että lehtisalaatin kohdalla jäämien enimmäismäärä saattaa aiheuttaa huolta kuluttajansuojan kannalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli alentamaan kyseistä jäämien enimmäismäärää. Samat huolenaiheet koskevat myös endiiviä.

(4)

Etelä-Afrikan ja Saksan toimittamien lisätietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen tarkensi aiempaa arviointiaan kuluttajien altistumisesta karbendatsiimin (3) ja tiofanaattimetyylin (4) osalta. Se totesi, että on tarpeen alentaa karbendatsiimin jäämien enimmäismääriä greippien, appelsiinien ja tomaattien osalta sekä tiofanaattimetyylin jäämien enimmäismäärää tomaattien osalta.

(5)

Etefonin (5), fenaminofossin (6), triasulfuronin (7) ja tritikonatsolin (8) osalta elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellut lausunnot voimassa olevista jäämien enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että on tarpeen alentaa triasulfuronin jäämien enimmäismääriä ohran, kauran, rukiin ja vehnän osalta ja fenaminofossin jäämiä tomaattien, munakoisojen, paprikoiden, vesimelonien, kesäkurpitsojen, ruusukaalin, banaanien, maapähkinöiden ja öljysiementen osalta sekä nostaa jäämien enimmäismäärää viinirypäleiden osalta. Tritikonatsolin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, ettei mitään jäämien enimmäismäärää tarvitse muuttaa. On aiheellista siirtää näiden neljän aineen osalta uusia hyödykkeitä koskevat jäämien enimmäismäärät, jotka on väliaikaisesti vahvistettu asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa B osassa, kyseisen asetuksen liitteeseen II.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen perusteella ja kun otetaan huomioon tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset seikat, jäämien enimmäismääriin tehtävät asianmukaiset muutokset täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(7)

Unionin kauppakumppaneita kuultiin uusista jäämien enimmäismääristä Maailman kauppajärjestön välityksellä, ja niiden huomautukset on otettu huomioon.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen kuin muutettuja jäämien enimmäismääriä aletaan soveltaa, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitettä II ja liitteessä III olevaa B osaa olisi muutettava.

(10)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu laillisesti ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(2)

Poistetaan liitteessä III olevasta B osasta etefonia, fenamifossia, triasulfuronia ja tritikonatsolia koskevat sarakkeet.

2 artikla

Seuraavaan luetteloon sisältyviin tehoaineisiin ja tuotteisiin sovelletaan edelleen asetusta (EY) N:o 396/2005 sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, jos ne on tuotettu laillisesti ennen 1 päivänä tammikuuta 2012:

a)

kaptaani: selleri, pinaatti ja persilja;

b)

karbendatsiimi ja tiofanaattimetyyli: pakastetut, purkitetut, säilötyt ja jalostetut greippi-, appelsiini- ja tomaattituotteet;

c)

fenamifossi: hedelmävihannekset, banaanit, öljysiemenet ja ruusukaali.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA scientific report (2008) 168.

(3)  EFSA Scientific Report (2009) 289.

(4)  Ks. alaviite 3.

(5)  EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.

(6)  EFSA scientific report (2009) 331.

(7)  EFSA scientific report (2009) 278.

(8)  EFSA scientific report (2009) 277.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liite II seuraavasti:

Korvataan kaptaania, karbendatsiimia, kyromatsiinia, etefonia, fenamifossia, tiofanaattimetyyliä, triasulfuronia ja tritikonatsolia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Kaptaani

Karbendatsimi ja benomyyli (karbendatsimin ja benomyylin summa ilmaistuna karbendatsimina) (R)

Syromatsiini

Etefoni

Fenamifossi (fenamifossin ja sen sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna fenamifossina)

Tiofanaattimetyyli (R)

Triasulfuroni

Tritikonatsoli

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Limetit

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Muut

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Mantelit

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Muut

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Kvittenit

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Mispelit

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Muut

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Aprikoosit

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat )

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Muut

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

b)

Mansikat

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Karhunvatukat

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Muut

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat )

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Muut

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Kakit

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Muut

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadot

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mangot

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papaijat

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Granaattiomenat

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananakset

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Duriot

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Annonat, guanabana

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Muut

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

a)

Perunat

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Porkkanat

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Mukulasellerit

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri )

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Maa-artisokat

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Palsternakat

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Juuripersiljat

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankultaohdake))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Lantut

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Nauriit

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Muut

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Valkosipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Muut

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Melonit (Kiwano )

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Vesimelonit

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Muut

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali )

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Muut

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, (rehukaali), portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Vihanneskrassi

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Mustasinappi

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Muut

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, Agretti (Salsola soda) )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Muut

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

Viinilehdet

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

d)

Vesikrassi

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

f)

Yrtit

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Rosmariini

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Muut (Syötävät kukat )

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Linssit

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Muut

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Parsa

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Lehtiselleri

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Fenkoli

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Purjo

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Raparperi

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Bambunversot

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Palmunsydämet

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Muut

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Sienet

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Muut

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Pellavansiemenet

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Maapähkinät

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Soijapavut

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Saflori

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Kurkkuyrtti

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Ruistankio

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Hamppu

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Risiini

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Muut

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Kapok

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Muut

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

VILJAT

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Ohra

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Maissi

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Kaura

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Riisi

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Ruis

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Durra

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä )

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Muut

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

a)

Kukat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaselja (Sambucus nigra))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Lehmus

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Mate

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

MAUSTEET

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

i)

Siemenet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Anis

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Korianterin sienemet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Kuminansiemenet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Fenkolin siemenet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Sarviapila

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Maustepippuri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Kumina

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Kardemumma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Katajanmarjat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Vaniljatangot

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarindi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Kaneli (Cassia)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Lakritsi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Inkivääri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Kurkuma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Piparjuuri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

v)

Nuput/silmut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Mausteneilikat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Kaprikset

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

vi)

Luotit

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Maustesahrami

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Muskottikukka

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Sokerijuurikas

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Salaattisikuri

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat - tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Silava vailla lihaskudosta

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Maksa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Muut syötävät osat

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Rasva

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Maksa

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Munuaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Muut syötävät osat

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Rasva

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Maksa

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Munuaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Muut syötävät osat

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Rasva

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Maksa

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Munuaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Muut syötävät osat

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Liha

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Rasva

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Maksa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Munuaiset

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Muut syötävät osat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat -, strutsit, kyyhkyset

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasva

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Liha

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Rasva

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Maksa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Munuaiset

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Muut syötävät osat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Hanhet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Muut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammanreidet, krokotiilit)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

vi)

Etanat

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Karbendatsimi - koodi 0110000: karbendatsimi ja tiofanaattimetyyli ilmaistuna karbendatsimina

Tiofanaattimetyyli - koodi 1000000: karbendatsiimi ja tiofanaattimetyyli ilmaistuna karbendatsiimina

Kaptaan

(+) 0130000

iii)

Siemenhedelmät

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0152000

b)

Mansikat

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0153010

Karhunvatukat

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

Kaptaanin ja folpetin summa.

Etefoni

(+) 0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Jäämien enimmäismäärä on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2011, kunnes täydentävät jäämätestit on toimitettu ja arvioitu

(+) 0401090

Puuvillansiemenet

Jäämien enimmäismäärä on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2011, kunnes täydentävä aineenvaihduntatutkimus on toimitettu ja arvioitu”


(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, löytyy liitteestä I

(2)  Analyysiherkkyden alaraja.

(3)  Torjunta-aineen ja koodin yhdistelmä, johon sovelletaan liitteessä III olevassa B osassa vahvistettua jäämien enimmäismäärää.

(R)

=

jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Karbendatsimi - koodi 0110000: karbendatsimi ja tiofanaattimetyyli ilmaistuna karbendatsimina

Tiofanaattimetyyli - koodi 1000000: karbendatsiimi ja tiofanaattimetyyli ilmaistuna karbendatsiimina

Kaptaan

(+) 0130000

iii)

Siemenhedelmät

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0152000

b)

Mansikat

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0153010

Karhunvatukat

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

Kaptaanin ja folpetin summa.

(+) 0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

Kaptaanin ja folpetin summa.

Etefoni

(+) 0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Jäämien enimmäismäärä on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2011, kunnes täydentävät jäämätestit on toimitettu ja arvioitu

(+) 0401090

Puuvillansiemenet

Jäämien enimmäismäärä on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2011, kunnes täydentävä aineenvaihduntatutkimus on toimitettu ja arvioitu”


11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 560/2011,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011,

jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myynnin aloittamisesta sisämarkkinoilla annetussa asetuksessa (EU) N:o 1017/2010 säädetyn myynnin päättämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan f alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 1017/2010 (2) avattiin pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla. Marraskuun 24 päivästä 2010 alkaen järjestettyjen tarjouskilpailujen jälkeen on jäänyt myymättä tietty määrä viljaa.

(2)

Viljojen kokonaismäärät, joita jäsenvaltiot pyytävät interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden unionin vähävaraisimpien henkilöiden hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 päivänä syyskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 807/2010 (3) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti vuotta 2012 koskevan vähävaraisimmille henkilöille suunnattujen elintarvikkeiden jakelusuunnitelman osalta, ylittävät nykyisin käytettävissä olevan määrän. Sen vuoksi on aiheellista varata kaikki jäljellä olevat viljojen interventiovarastot.

(3)

Sen vuoksi olisi päätettävä asetuksella (EU) N:o 1017/2010 aloitettu viljan myynti tarjouskilpailumenettelyllä ja mainittu asetus olisi kumottava. Näin ollen jäsenvaltioiden interventioelinten kello 11.00:n (Brysselin aikaa) jälkeen 25 päivästä toukokuuta 2011 alkaen vastaanottamat tarjoukset ovat tulleet aiheettomiksi.

(4)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja varmistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätetään asetuksen (EU) N:o 1017/2010 1 artiklalla aloitettu viljan myynti tarjouskilpailumenettelyllä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1017/2010.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUVL L 242, 15.9.2010, s. 9.


11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 561/2011,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011,

rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä annetussa asetuksessa (EU) N:o 447/2010 säädetyn myynnin päättämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan j alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 447/2010 (2) aloitettiin rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1272/2009 (3) mukaisesti.

(2)

Rasvattoman maitojauheen kokonaismäärät, joita jäsenvaltiot pyytävät interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden unionin vähävaraisimpien henkilöiden hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 päivänä syyskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 807/2010 (4) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti vuotta 2012 koskevan elintarvikkeiden jakelusuunnitelman osalta, ylittävät nykyisin käytettävissä olevan määrän. Sen vuoksi on aiheellista varata kaikki jäljellä olevat rasvattoman maitojauheen interventiovarastot.

(3)

Sen vuoksi olisi päätettävä asetuksen (EU) N:o 447/2010 1 artiklalla aloitettu rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä ja mainittu asetus olisi kumottava. Näin ollen jäsenvaltioiden interventioelinten kello 11.00:n (Brysselin aikaa) jälkeen 17 päivästä toukokuuta 2011 alkaen vastaanottamat tarjoukset ovat tulleet aiheettomiksi.

(4)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja varmistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätetään asetuksen (EU) N:o 447/2010 1 artiklalla aloitettu rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 447/2010.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 126, 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  EUVL L 242, 15.9.2010, s. 9.


11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 562/2011,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011,

varainhoitovuodelle 2012 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi Euroopan unionin vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä poikkeamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan f ja g alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden unionin vähävaraisimpien henkilöiden hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 åpäivänä syyskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 807/2010 (3) 2 artiklan mukaisesti komission on hyväksyttävä varainhoitovuoden 2012 osalta käytettävissä olevista määrärahoista rahoitettava jakelusuunnitelma. Kyseisessä suunnitelmassa on vahvistettava kunkin toimea soveltavan jäsenvaltion osalta erityisesti käytettävissä olevat enimmäismäärärahat suunnitelman toteuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa interventiovarastoista.

(2)

Jäsenvaltiot, jotka osallistuvat jakelusuunnitelmaan varainhoitovuonna 2012, ovat toimittaneet komissiolle asetuksen (EU) N:o 807/2010 1 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot.

(3)

Määrärahojen jakamista varten on tarpeen ottaa huomioon erityisesti tiedot siitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat käyttäneet niille aiempina vuosina myönnettyjä varoja.

(4)

Kun otetaan huomioon, että interventiovarastoja on edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän saatavilla vähävaraisimmille henkilöille suunnattua elintarvikkeiden jakeluohjelmaa varten, on asianmukaista, että vuoden 2012 vuosisuunnitelma hyväksytään heti, kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle asetuksen (EU) N:o 807/2010 1 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot. Pikaisen hyväksymisen tavoitteena on antaa jäsenvaltioille lisäaikaa unionin vuosisuunnitelman toteuttamista varten, jotta kansallisille viranomaisille ja hyväntekeväisyysjärjestöille tarjoutuisi mahdollisuus löytää vaihtoehtoisia lähteitä elintarvikkeiden hankkimiseksi.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 807/2010 4 artiklassa säädetään, että jos riisiä ei ole saatavilla interventiovarastoissa, komissio voi sallia viljan poistamisen interventiovarastoista markkinoilta hankittujen riisin ja riisituotteiden toimituksen maksuna. Koska riisin interventiovarastoja ei tällä hetkellä ole, olisi sallittava viljan poistaminen interventiovarastoista markkinoilta hankittujen riisituotteiden toimituksen maksuna.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklan 1 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden välisistä tuotteiden siirroista, jos tuotteita ei ole sen jäsenvaltion interventiovarastoissa, jossa tuotteita tarvitaan vuotuisen jakelusuunnitelman toteuttamista varten. Sen vuoksi olisi sallittava kyseisen suunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2012 tarvittavat unionin sisäiset siirrot asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklassa säädetyin edellytyksin.

(7)

Koska vilja-alan nykyistä markkinatilannetta leimaavat korkeat markkinahinnat, on unionin taloudellisten etujen turvaamiseksi aiheellista korottaa vakuutta, joka viljan toimitusurakan saajan on asetettava asetuksen (EU) N:o 807/2010 4 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(8)

Vuotuista jakelusuunnitelmaa sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan mukaisena määräytymisperusteena olisi pidettävä julkisten varastojen tilivuoden alkamispäivää.

(9)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 807/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuullut tämän vuotuisen jakelusuunnitelman laatimisen yhteydessä unionin vähävaraisimpien henkilöiden ongelmiin perehtyneitä tärkeimpiä järjestöjä.

(10)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Unionin vähävaraisimmille henkilöille asetuksen (EY) N:o 1234/2007 27 artiklan mukaisesti jaettavaksi tarkoitetut elintarviketoimitukset toteutetaan vuonna 2012 tämän asetuksen liitteessä I olevan vuotuisen jakelusuunnitelman mukaan.

Viljan käyttö markkinoilta hankittujen riisituotteiden toimituksen maksuna on sallittua asetuksen (EU) N:o 807/2010 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden unionin sisäiset siirrot sallitaan asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklassa säädetyin edellytyksin.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 4 artiklan 3 kohdan viidennessä alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, toimitusurakan saajan on vuoden 2012 jakelusuunnitelman osalta ennen viljan poistamista interventiosta asetettava vakuus, jonka suuruus on 150 euroa tonnilta.

4 artikla

Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun vuotuisen jakelusuunnitelman toteuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklassa tarkoitettu määräytymisperusteen päivämäärä on 1 päivä lokakuuta 2011.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EUVL L 242, 15.9.2010, s. 9.


LIITE I

VUOTUINEN JAKELUSUUNNITELMA VUODEKSI 2012

(a)

Käytettävissä olevat määrärahat suunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2012 kussakin jäsenvaltiossa

(euroa)

Jäsenvaltio

Määrärahat

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Yhteensä

113 487 343

(b)

Jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa EU:n interventiovarastoista sen jakamiseksi jäsenvaltioissa tämän liitteen a kohdassa esitettyjen enimmäismäärien rajoissa

(tonnia)

Jäsenvaltio

Vilja

Voi

Rasvaton maitojauhe

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Yhteensä

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: määrärahat maitotuotteiden ostamiseksi EU:n markkinoilta: 37 356 euroa, joka korvaa osuuden rasvattoman maitojauheen osalta, ja 33 263 euron lisämäärä, joka korvaa kyseisen maan osuuden voin osalta.

(2)  Eesti: määrärahat maitotuotteiden ostamiseksi EU:n markkinoilta: 30 440 euroa, joka korvaa kyseisen maan osuuden voin osalta.

(3)  Luxembourg: määrärahat maitotuotteiden ostamiseksi EU:n markkinoilta: 44 989 euroa, joka korvaa kyseisen maan osuuden rasvattoman maitojauheen osalta.


LIITE II

(a)

Varainhoitovuoden 2012 suunnitelmassa sallitut unionin sisäiset viljan siirrot

 

Määrä

(tonnia)

Haltija

Vastaanottaja

1

33 988,763

Maaseutuvirasto, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие‘ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Maaseutuvirasto, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

(b)

Varainhoitovuoden 2012 suunnitelmassa sallitut unionin sisäiset rasvattoman maitojauheen siirrot

 

Määrä

(tonnia)

Haltija

Vastaanottaja

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Maaseutuvirasto, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Maaseutuvirasto, Suomi/Finland


11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 563/2011,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011,

mehiläisten terveyttä käsittelevälle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle 1 päivän huhtikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3767)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/338/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (3) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan 2 kohdan mukaan menoon sitoutumista edeltää rahoituspäätös, jonka tekee toimielin tai ne viranomaiset, joille se on siirtänyt päätöstä koskevan toimivallan.

(2)

Päätöksen 2009/470/EY 31 artiklan 2 kohdan mukaan eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla toimiville Euroopan unionin vertailulaboratorioille voidaan myöntää unionin tukea.

(3)

Sen vuoksi mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeämisestä, kyseisen laboratorion lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 87/2011 (4) säädettyjen tehtävien suorittamista varten nimetylle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle olisi myönnettävä unionin taloudellista tukea.

(4)

Komissio on arvioinut mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion toimittaman, 1 päivän huhtikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välistä ajanjaksoa koskevan työohjelman ja sitä vastaavat alustavat talousarviot.

(5)

Yhteisön taloudellisen tuen myöntämisestä yhteisön vertailulaboratorioille rehuja, elintarvikkeita ja eläinten terveyttä koskevilta osin 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 (5) säädetään, että unioni myöntää taloudellista tukea edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjä määräaikoja noudattaen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1754/2006 2 artiklan mukaan komission ja Euroopan unionin vertailulaboratorioiden välisistä suhteista määrätään yhteistyösopimuksella, johon liitetään monivuotinen työohjelma.

(7)

Euroopan unionin vertailulaboratorioiden seminaarien toimintaa ja järjestämistä varten myönnetyn unionin tuen olisi myös täytettävä asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 vahvistetut tukikelpoisuusvaatimukset.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 vahvistetaan Euroopan unionin vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Siinä myös rajoitetaan taloudellinen tuki enintään 32:een seminaarin osanottajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti joidenkin Euroopan unionin vertailulaboratorioiden osalta, jotka tarvitsevat tukea yli 32 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaareista saataisiin paras mahdollinen tulos. Poikkeus voidaan myöntää, jos jokin Euroopan unionin vertailulaboratorio ottaa vastuulleen seminaarin johtamisen ja järjestämisen toisen Euroopan unionin vertailulaboratorion kanssa.

(9)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (6) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 13 artiklan mukaisesti eläintautien hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat (eläinlääkintätoimenpiteet) rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta, jäljempänä ’maataloustukirahasto’. Lisäksi mainitun asetuksen 13 artiklan toisessa kohdassa säädetään, että asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa päätöksessä 2009/470/ETY tarkoitettujen toimenpiteiden ja ohjelmien ollessa kyseessä jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston tukea saaville tuensaajille hallinto- ja henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot rahoitetaan maataloustukirahastosta. Varainhoidon valvontaan sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9, 36 ja 37 artiklaa.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unioni myöntää taloudellista tukea Sophia-Antipoliksessa sijaitsevalle laboratoriolle Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) asetuksessa (EU) N:o 87/2011 nimettyjen tehtävien ja velvollisuuksien suorittamiseen mehiläisten terveyden osalta.

Unionin taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laitokselle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä ajanjaksona enintään 249 616 euroa, josta enintään 48 470 euroa osoitetaan mehiläisten terveyttä käsittelevän teknisen seminaarin järjestämiseen.

Tämä päätös on asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville tahoille:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Ranska.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(4)  EUVL L 29, 3.2.2011, s. 1.

(5)  EUVL L 331, 29.11.2006, s. 8.

(6)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.