ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.147.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 147

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
2. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 536/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, päätöksen 2007/777/EY liitteen II ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Etelä-Afrikkaa koskevista kohdista kolmansien maiden ja niiden alueiden luetteloissa ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 537/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti unionissa laboratorio- ja analyysiaineina käytettäviksi sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamiseen sovellettavasta mekanismista

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 538/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

6

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 539/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/63/EU, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/326/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä toukokuuta 2011, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

17

 

 

2011/327/EU

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja sotilasoperaatioiden asiakirjojen käsittelystä sekä päätöksen 2008/836 kumoamisesta

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 536/2011,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

päätöksen 2007/777/EY liitteen II ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Etelä-Afrikkaa koskevista kohdista kolmansien maiden ja niiden alueiden luetteloissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta 29 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/777/EY (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat lihavalmisteiden, sellaisina kuin ne on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (4) liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa, ja kyseisessä liitteessä olevassa 7.9 kohdassa määriteltyjen käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten erien tuontia unioniin sekä niiden kauttakulkua ja varastointia unionissa.

(2)

Päätöksessä 2007/777/EY vahvistetaan myös luettelot niistä kolmansista maista ja kolmansien maiden osista, joista tällaisten tuotteiden tuonti, kauttakulku ja varastointi sallitaan, ja kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat todistusmallit sekä kyseisiltä tuotteilta edellytettävät käsittelyt.

(3)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda unioniin lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, joille on tehty jokin kyseisessä liitteessä olevassa 4 osassa vahvistettu käsittely.

(4)

Etelä-Afrikka mainitaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa maana, josta on sallittua tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu tarhattujen sileälastaisten lintujen lihasta, jolle on tehty muu kuin erityskäsittely, jolle ei ole vahvistettu määrättyä vähimmäislämpötilaa, jäljempänä ’käsittely A’.

(5)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 3 osassa vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda unioniin kuivattua lihaa ja pastöroituja lihavalmisteita, joille on tehty jokin kyseisessä liitteessä olevassa 4 osassa vahvistettu käsittely.

(6)

Etelä-Afrikka mainitaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 3 osassa maana, josta on sallittua tuoda unioniin kuivattua lihaa, joka koostuu siipikarjan, tarhattujen riistalintujen, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta tai sisältää tällaista lihaa, jolle on tehty erityiskäsittely, jäljempänä ’käsittely E’.

(7)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (5) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan tuotaessa unioniin ja kuljetettaessa unionin kautta siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia sekä siipikarjan, sileälastaiset linnut ja luonnonvaraiset riistalinnut mukaan luettuina, lihaa, jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, munia ja munatuotteita. Mainitussa asetuksessa säädetään, että sen soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä saa tuoda unioniin ja kuljettaa sen kautta ainoastaan sellaisista kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukossa.

(8)

Etelä-Afrikka mainitaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa maana, josta on sallittua tuoda unioniin jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja ja sileälastaisten lintujen untuvikkoja, siitosmunia ja lihaa.

(9)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 asetetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta (HPAI) vapaana, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset tältä osin unioniin tuotaviksi tarkoitettujen hyödykkeiden osalta.

(10)

Etelä-Afrikka ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N2-alatyypin taudinpurkauksesta, joka vahvistettiin sen alueella 9 päivänä huhtikuuta 2011.

(11)

Vahvistetun HPAI-taudinpurkauksen vuoksi Etelä-Afrikan aluetta ei voida enää pitää kyseisestä taudista vapaana. Sen vuoksi Etelä-Afrikan eläinlääkintäviranomaiset ovat välittömästi keskeyttäneet eläinlääkärintodistusten myöntämisen asiaan liittyvien hyödykkeiden erille. Etelä-Afrikkaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa olisi muutettava.

(12)

Etelä-Afrikka ei myöskään HPAI-taudinpurkauksen vuoksi enää täytä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ’käsittelyn A’ soveltamiseksi tarhattujen sileälastaisten lintujen lihasta koostuviin tai sitä sisältäviin hyödykkeisiin tai ihmisravinnoksi tarkoitettujen sileälastaisten lintujen käsiteltyihin mahoihin, rakkoihin ja suoliin, jotka luetellaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa, eikä ’käsittelyn E’ soveltamiseksi kuivattuun lihaan ja pastöroituihin lihavalmisteisiin, jotka koostuvat kyseisen liitteen 3 osassa luetellusta siipikarjan, tarhattujen riistalintujen, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta tai sisältävät sitä. Kyseiset käsittelyt eivät riitä poistamaan kyseisiin hyödykkeisiin liittyviä eläinten terveyttä koskevia riskejä. Etelä-Afrikkaa koskevia kohtia kyseisten hyödykkeiden osalta päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 ja 3 osassa olisi tämän vuoksi muutettava, jotta varmistetaan näiden hyödykkeiden riittävä käsittely.

(13)

Päätöstä 2007/777/EY ja asetusta (EY) N:o 798/2008 olisi tämän vuoksi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.


LIITE I

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II seuraavasti:

1)

Korvataan 2 osassa Etelä-Afrikkaa koskeva kohta seuraavasti:

”ZA

Etelä-Afrikka (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

2)

Korvataan 3 osassa Etelä-Afrikkaa koskeva kohta seuraavasti:

”ZA

Etelä-Afrikka

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX”

Etelä-Afrikka ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan Etelä-Afrikkaa koskeva kohta seuraavasti:

”ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/4


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 537/2011,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti unionissa laboratorio- ja analyysiaineina käytettäviksi sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamiseen sovellettavasta mekanismista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Mekanismilla, jota sovelletaan laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamiseen, olisi varmistettava, että määrä, joka sallitaan vuosittain lupien mukaisesti yksittäisille tuottajille ja tuojille, on enintään 130 prosenttia niiden valvottavien aineiden laskennallisen määrän vuotuisesta keskiarvosta, jotka kyseiselle tuottajalle tai tuojalle on sallittu välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuosina 2007–2009, ja että kokonaismäärä, joka sallitaan vuosittain lupien nojalla, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1005/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaiset osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä koskevat luvat, on enintään 110 ODP-tonnia (otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin, jäljempänä ’ODP’).

(2)

Niiden yritysten tapauksessa, jotka tuottivat tai toivat luvan nojalla laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallittuja valvottavia aineita vuosina 2007–2009, näiden aineiden kokonaismäärät voivat olla enintään 77 243,181 ODP-kilogrammaa, kun laskentaperusteena käytetään sallittua tuotantoa ja tuontia viitejaksolla.

(3)

Erotus suhteessa 110 ODP-tonnin enimmäismäärään (32 756,819 ODP-kilogrammaa) sekä määrät, joista näitä aineita luvan nojalla vuosina 2007–2009 tuottaneet tai tuoneet yritykset eivät ole antaneet ilmoituksia, olisi jaettava yrityksille, joille ei myönnetty tuotanto- eikä tuontilupia jaksolla 2007–2009. Tällä myöntämismekanismilla pyritään varmistamaan, että kaikki yritykset, jotka hakevat uutta kiintiötä, saavat asianmukaisen osuuden myönnettävistä määristä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettävien valvottavien aineiden kiintiöt on jaettava tuottajille ja tuojille, joille ei myönnetty tuotanto- tai tuontilupaa vuosina 2007–2009, liitteessä esitetyn mekanismin mukaisesti.

2 artikla

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.


LIITE

Jakomekanismi

1.   Sellaisille yrityksille jaettavan määrän määritys, joille ei vuosina 2007–2009 myönnetty lupaa välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettävien valvottavien aineiden tuotantoon tai tuontiin (uudet yritykset)

Jokainen yritys, jolle annettiin vuosina 2007–2009 lupa välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettävien valvottavien aineiden tuotantoon tai tuontiin, saa kiintiön, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1005/2009 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa pyydettyä määrää mutta saa olla enintään 130 prosenttia niiden valvottavien aineiden laskennallisen määrän vuotuisesta keskiarvosta, joiden tuotantoon tai tuontiin kyseisen tuottaja tai tuoja sai luvan vuosina 2007–2009.

Uusille yrityksille jaettava määrä saadaan vähentämällä jaettu kokonaismäärä 110 ODP-tonnista (vaiheessa 1 jaettava määrä).

2.   Vaihe 1

Jokaiselle uudelle yritykselle jaetaan määrä, joka vastaa sen ilmoituksessa pyydettyä määrää mutta ei ylitä suhteellista osuutta vaiheessa 1 jaettavasta määrästä. Suhteellinen osuus lasketaan jakamalla luku 100 uusien yritysten lukumäärällä. Vaiheessa 2 jaettava määrä määritetään vähentämällä vaiheessa 1 jaettujen kiintiöiden kokonaismäärä vaiheessa 1 jaettavasta määrästä.

3.   Vaihe 2

Jokaiselle uudelle yritykselle, joka ei saanut vaiheessa 1 ilmoituksessaan pyydettyä määrää 100-prosenttisesti, jaetaan lisämäärä, joka vastaa pyydetyn määrän ja vaiheessa 1 saadun määrän välistä erotusta mutta joka ei saa ylittää suhteellista osuutta vaiheessa 2 jaettavasta määrästä. Suhteellinen osuus lasketaan jakamalla luku 100 niiden uusien yritysten lukumäärällä, joille voidaan jakaa lisämäärä vaiheessa 2. Vaiheessa 2 jaettava määrä määritetään vähentämällä vaiheessa 2 jaettujen kiintiöiden kokonaismäärä vaiheessa 2 jaettavasta määrästä.

4.   Vaihe 3

Vaihe 2 toistetaan samalla tavalla, kunnes määrä, joka on jäljellä jaettavaksi seuraavassa vaiheessa, on pienempi kuin 1 ODP-tonni.


2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/6


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 538/2011,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan ensimmäisen kohdan k, l ja m alakohdan sekä 203 b artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 (2) 18 artiklassa säädetään, että komission ylläpitämä, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 n artiklassa säädetty suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteri, jäljempänä ’rekisteri’, sisällytetään sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitteessä XI säädetty luettelo edustavista ammattialan järjestöistä ja niiden jäsenistä olisi yksinkertaisuuden vuoksi julkaistava internetissä. Sen vuoksi 30 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava.

(3)

Jotta unionista peräisin olevia viinejä ja kolmansista maista tuotavia viinejä ei asetettaisi eriarvoiseen asemaan, olisi selvennettävä, että kolmannessa maassa perinteisesti käytetyt ilmaisut voivat saada unionissa hyväksynnän ja suojan perinteisinä merkintöinä myös silloin, kun niitä käytetään yhdessä asianomaisen kolmannen maan sääntelemien maantieteellisten merkintöjen tai alkuperänimitysten kanssa.

(4)

Liitteessä XII luetellut suojatut perinteiset merkinnät olisi selkeyden vuoksi siirrettävä sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan, jolloin suojatut alkuperänimitykset, suojatut maantieteelliset merkinnät ja suojatut perinteiset merkinnät ovat samassa tietokannassa, jossa on helppo tehdä hakuja.

(5)

Jotta perinteisiin merkintöihin liittyvät tiedot olisivat ajantasaisia, asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitteessä XII esitetyt tiedot olisi siirrettävä sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan ja suojattuihin perinteisiin merkintöihin liittyvät uudet tiedot olisi kirjattava yksinomaan kyseiseen tietokantaan.

(6)

Suojattujen perinteisten merkintöjen ja tavaramerkkien välisen suhteen selkeyttämiseksi on tarpeen täsmentää, mitä oikeusperustaa käyttäen suojatusta perinteisestä merkinnästä kokonaan tai osittain koostuvaa tavaramerkkiä koskeva hakemus olisi arvioitava jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä lokakuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (3) tai yhteisön tavaramerkistä 26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (4) mukaisesti.

(7)

Perinteisiä merkintöjä koskevien sääntöjen avoimuuden lisäämiseksi ja erityisesti ottaen huomioon, että kyseiset merkinnät siirretään sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan, perinteisen merkinnän muutoksen jälkeen on noudatettava virallista menettelyä.

(8)

Jotta kuluttajat saisivat täsmällistä tietoa, olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat eräiden rypäletuotteiden alkoholipitoisuuden ilmoittamista tilavuusprosentteina.

(9)

Merkintöjen keventämiseksi eräissä tapauksissa voidaan jättää vaatimatta tiettyjen pullottajan nimeen ja osoitteeseen liittyvien tietojen ilmoittamista.

(10)

Eräiden rypäletuotteiden valvonnan parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava säännellä tuottajaan ja jalostajaan liittyvien tietojen käyttöä.

(11)

Selkeyden vuoksi 42 artiklan 1 kohtaa ja 56 artiklan 3 kohtaa olisi muutettava.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 69 artiklassa säädetyn, kuohuviinin, laatukuohuviinin ja maustetun laatukuohuviinin erityisen pullo- ja suljintyypin käytön olisi oltava pakollinen vain Euroopan unionissa tuotettujen viinien kaupan pitämisessä ja viennissä.

(13)

Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklassa tarkoitettujen, olemassa olevien suojattujen viinien nimityksiä koskevien teknisten asiakirjojen toimittaminen, kyseisen asetuksen 118 c artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vaatimus ilmoittaa olemassa olevan viinin nimen hakijan nimi saattaa olla vaikeaa eräissä jäsenvaltioissa, joissa olemassa olevia suojattuja viinien nimiä säädellään kansallisella tasolla ilman viittauksia tiettyyn hakijaan. Kyseisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön noudattamiseksi olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, jotta siirtyminen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 (5) säädetyistä järjestelyistä asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyihin järjestelyihin olisi helpompaa.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitettä VIII on tarpeen muuttaa siltä osin, kuin kyse on vakiintuneista oikeuksista, joihin voidaan vedota esitettäessä vastaväite perinteisen merkinnän suojahakemukseen.

(15)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 607/2009 olisi muutettava.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 607/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos hakemuksen tekee kolmanteen maahan sijoittautunut edustava ammattialan järjestö, on toimitettava myös itse järjestöä koskevat tiedot. Komissio julkaisee internetissä luettelon asianomaisista kolmansista maista sekä edustavien ammattialan järjestöjen nimistä ja niiden jäsenistä.”

2)

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

Kolmansien maiden perinteisiä merkintöjä koskevat säännöt

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdassa säädettyä perinteisten merkintöjen määritelmää sovelletaan soveltuvin osin merkintöihin, joita käytetään perinteisesti kolmannessa maassa sen lainsäädännön mukaisesti viinialan tuotteissa, joissa on maantieteellinen merkintä tai alkuperänimitys.

2.   Kolmansista maista peräisin olevissa viineissä, joissa käytetään perinteisiä ilmaisuja, jotka ovat muita kuin sähköisessä E-Bacchus-tietokannassa olevat perinteiset merkinnät, voidaan käyttää kyseisiä perinteisiä ilmaisuja asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan luettuina.”

3)

Korvataan 40 artikla seuraavasti:

”40 artikla

Yleinen suoja

1.   Jos perinteisen merkinnän suojahakemus on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdassa ja tämän asetuksen 31 ja 35 artiklassa säädettyjen edellytysten mukainen eikä sitä hylätä 36, 38 tai 39 artiklan mukaisesti, perinteinen merkintä sisällytetään sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan seuraavin tiedoin:

a)

31 artiklassa tarkoitettu kieli;

b)

suojan kattaman rypäletuotteen luokka tai luokat;

c)

viittaus jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön, jossa asianomainen perinteinen merkintä määritellään ja jossa siitä säädetään, tai viinintuottajiin kolmansissa maissa sovellettaviin sääntöihin, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan luettuina; ja

d)

tiivistelmä määritelmästä tai käyttöedellytyksistä.

2.   Sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan sisällytetyt perinteiset merkinnät suojataan ainoastaan sillä kielellä ja niiden rypäletuotteiden luokkien osalta, joita hakemuksessa tarkoitetaan, seuraavilta:

a)

väärinkäytöltä, vaikka suojattuun merkintään olisi liitetty sellainen ilmaisu kuin ”tyylinen”, ”tyyppinen”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava merkintä;

b)

muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka liittyvät viinin laatuun, ominaisuuksiin tai olennaisiin ominaispiirteisiin ja jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai tuotetta koskeviin asiakirjoihin;

c)

muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajia harhaan, ja erityisesti sellaisilta, joista voisi luulla viinillä olevan suojattu perinteinen merkintä.”

4)

Korvataan 41 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos perinteinen merkintä on suojattu tämän asetuksen mukaisesti, sellaisen tavaramerkin, jonka käyttö olisi 40 artiklan 2 kohdan vastaista, rekisteröintihakemusta on arvioitava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (6) tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (7) mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan vastaisesti rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä hakemuksesta direktiivissä 2008/95/EY tai asetuksessa (EY) N:o 207/2009 säädettyjä sovellettavia menettelyjä noudattaen.

5)

Korvataan 42 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tämän luvun mukaisesti jo suojatun perinteisen merkinnän kanssa kokonaan tai osittain homonyyminen merkintä, jonka osalta on jätetty hakemus, on suojattava ottaen asianmukaisesti huomioon paikalliset ja perinteiset käytännöt sekä sekaannusten riski.

Homonyymistä merkintää, joka johtaa kuluttajaa harhaan viinin luonteen, laadun tai todellisen alkuperän osalta, ei saa rekisteröidä, vaikka merkintä olisikin paikkansapitävä.

Suojatun homonyymisen nimen käyttö on sallittua edellyttäen, että uuden suojatun homonyymisen nimen ja sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan jo sisällytetyn perinteisen merkinnän välillä on käytännössä riittävä ero, ottaen huomioon tarve varmistaa kyseisten tuottajien tasavertainen kohtelu ja se, ettei kuluttajaa johdeta harhaan.”

6)

Lisätään uusi 42 a artikla seuraavasti:

”42 a artikla

Muutokset

Edellä 29 artiklassa tarkoitettu hakija voi hakea hyväksyntää muutokselle, joka koskee perinteistä merkintää, ilmoitettua kieltä, asianomaista viiniä / asianomaisia viinejä tai asianomaisen perinteisen merkinnän määritelmän tai käyttöedellytysten tiivistelmää.

Muutoshakemuksiin sovelletaan 33–39 artiklaa soveltuvin osin.”

7)

Korvataan 47 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun peruutus tulee voimaan, komissio poistaa nimen sähköisestä E-Bacchus-tietokannasta.”

8)

Lisätään 54 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Osittain käyneen rypäleen puristemehun tai käymistilassa olevan uuden viinin merkinnässä on mainittava todellinen alkoholipitoisuus ja/tai kokonaisalkoholipitoisuus tilavuusprosentteina. Jos merkinnässä mainitaan kokonaisalkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, lukua on seurattava ilmaisu ”til-%” ja sitä voi edeltää ilmaisu ”kokonaisalkoholipitoisuus” tai ”kokonaisalkoholi”.”

9)

Muutetaan 56 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohdan kolmanteen alakohtaan toinen virke seuraavasti:

”Kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta, jos pullotus tapahtuu pullottajan paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa paikassa.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tuottajan tai myyjän nimen ja osoitteen lisäksi on merkittävä ilmaisu ”tuottaja” tai ”tuottanut (…)” ja ”myyjä” tai ”myy (…)” tai vastaava ilmaisu.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että

a)

tuottajan merkitseminen on pakollista;

b)

ilmaisu ”tuottaja” tai ”tuottanut (…)” voidaan korvata ilmaisulla ”jalostaja” tai ”jalostanut (…)”.”

10)

Korvataan 69 artikla seuraavasti:

”69 artikla

Eräiden tuotteiden esittelyä koskevat säännöt

1.   Euroopan unionissa tuotettua kuohuviiniä, laatukuohuviiniä ja maustettua laatukuohuviiniä saa pitää kaupan tai viedä lasisessa kuohuviinipullossa, joka on suljettu

a)

luonnonkorkista tai muusta elintarvikepakkauksiin sallitusta materiaalista valmistetulla, pinteen ympäröimällä samppanjakorkilla, jonka yläosaa voi peittää hattu ja jonka päällä on myös pullon kaulan osittain tai kokonaan peittävä kapseli, kun kyseessä ovat nimellistilavuudeltaan yli 0,20 litran pullot;

b)

muulla asianmukaisella sulkimella silloin, kun kyseessä ovat nimellistilavuudeltaan enintään 0,20 litran pullot.

Muita unionissa tuotettuja tuotteita ei saa pitää kaupan eikä viedä lasisissa kuohuviinipulloissa eikä suljettuina ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulla sulkimella.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että seuraavia tuotteita voidaan pitää kaupan tai viedä lasisissa kuohuviinipulloissa ja/tai suljettuina 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa kuvatulla sulkimella:

a)

tuotteet, jotka pullotetaan perinteisesti tällaisiin pulloihin ja

i)

jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 113 d artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

ii)

jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b olevassa 7, 8 tai 9 kohdassa;

iii)

jotka luetellaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991 (8);

iv)

joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia;

b)

muut kuin a alakohdassa säädetyt tuotteet, sillä edellytyksellä että ne eivät johda kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen luonteen osalta.

11)

Lisätään 71 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen toimittamisen osalta kyseisen asetuksen 118 c artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi hakijoina voidaan pitää jäsenvaltion viranomaisia.”

12)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä I.

13)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteellä II.

14)

Poistetaan liitteet XI ja XII.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Ennen kuin asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitteet XI ja XII poistetaan tämän asetuksen 1 artiklan 14 kohdan mukaisesti, komissio jäljentää ne ja

a)

julkaisee liitteen XI sisällön internetissä; ja

b)

lisää liitteessä XII luetellut perinteiset merkinnät sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan.

2.   Tämän asetuksen 1 artiklan 6 kohdalla käyttöön otettua 42 a artiklassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta sellaisen perinteisen merkinnän muutoksiin, joka on jäsenvaltion tai kolmannen maan hyväksymä, joka on ilmoitettu komissiolle viimeistään tämän asetuksen voimaantulopäivänä ja jota ei ole sisällytetty asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitteeseen XII. Komissio kirjaa muutoksen sähköiseen ”E-Bacchus-tietokantaan.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.

(3)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25.

(4)  EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.

(5)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(6)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25.

(7)  EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.”

(8)  EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.”


LIITE I

”LIITE II

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Hakemuksen kieli …

Tiedostonumero [komissio täyttää]

Hakija

Oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Oikeudellinen asema (kun kyseessä on oikeushenkilö) …

Kansalaisuus …

Välikäsi

Jäsenvaltio(t) (*) …

Kolmannen maan viranomainen (*) …

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Välikäden nimi / välikäsien nimet …

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Rekisteröitävä nimi

Alkuperänimitys (*) …

Maantieteellinen merkintä (*) …

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Viinin/viinien kuvaus (1)

118 u artiklan 1 kohdassa  (2) tarkoitetut perinteiset merkinnät, jotka liittyvät tähän alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään

Erityiset viininvalmistusmenetelmät  (3)

Rajattu alue

Enimmäistuotos hehtaaria kohden …

Sallitut rypälelajikkeet

Yhteys maantieteelliseen alkuperään  (4)

Lisäedellytykset  (3)

Viittaus eritelmään


(1)  Mukaan luettuna viittaus asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 a artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohta.

(3)  Vapaaehtoinen.

(4)  Kuvataan tuotteen ja maantieteellisen alueen erityisluonnetta sekä niiden välistä syy-seuraussuhdetta.”


LIITE II

”LIITE VIII

PERINTEISTÄ MERKINTÄÄ KOSKEVA VASTAVÄITE

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Vastaväitteen kieli …

Tiedostonumero [komissio täyttää]

Vastaväitteen esittäjä

Oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa)

Kansalaisuus …

Puhelin, faksi, sähköposti …

Välikäsi

Jäsenvaltio(t) (*) …

Kolmannen maan viranomainen (vapaaehtoinen) (*) …

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Välikäden nimi / välikäsien nimet…

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa)

Vastaväitteen kohteena oleva perinteinen merkintä

Vakiintuneet oikeudet

Suojattu alkuperänimitys (*) …

Suojattu maantieteellinen merkintä (*) …

Kansallinen maantieteellinen merkintä (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Nimitys…

Rekisteröintinumero …

Rekisteröintipäivä (pp/kk/vvvv) …

Nykyinen suojattu perinteinen merkintä …

Tavaramerkki

Merkki …

Tuotteiden ja palvelujen luettelo …

Rekisteröintinumero …

Rekisteröinnin päivämäärä …

Alkuperämaa …

Maine/tunnettavuus (*) …

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Vastaväitteen perusteet

31 artikla (*)

35 artikla (*)

40 artiklan 2 kohdan a alakohta (*)

40 artiklan 2 kohdan b alakohta (*)

40 artiklan 2 kohdan c alakohta (*)

41 artiklan 3 kohta (*)

42 artiklan 1 kohta (*)

42 artiklan 2 kohta (*)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 54 artikla

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Perusteiden selitykset

Allekirjoittajan nimi …

Allekirjoitus …”


2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 539/2011,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/15


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/63/EU,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 98/70/EY vahvistetaan markkinoille saatettavien bensiinin ja dieselpolttoaineiden ympäristöperusteiset laatuvaatimukset ja analyysimenetelmät.

(2)

Kyseisissä määritysmenetelmissä viitataan tiettyihin Euroopan standardointikomitean (CEN) vahvistamiin standardeihin. Koska CEN on tekniikan kehityksen johdosta korvannut kyseiset standardit uusilla, on aiheellista päivittää direktiivin 98/70/EY liitteissä I ja II olevat viittaukset kyseisiin standardeihin.

(3)

Direktiivin 98/70/EY liitteessä III vahvistetaan höyrynpainetta koskeva poikkeus bioetanolia sisältävälle bensiinille. Kyseisessä liitteessä olevat luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuuteen. Kansainvälinen standardisointijärjestön EN ISO 4259:2006 -standardissa määritellään tulosten pyöristämistä testimenetelmän tarkkuuden mukaan koskevat säännöt ja edellytetään pyöristämistä ensimmäiseen desimaaliin. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiivin 98/70/EY liitteessä III olevia lukuja.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 98/70/EY 11 artiklan 1 kohdassa perustetun polttoaineiden laatua käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 98/70/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

On käytettävä standardissa EN 228:2008 määritettyjä testimenetelmiä. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erikseen määriteltyjä muita analyysimenetelmiä standardin EN 228:2008 sijasta, jos niiden voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin korvatut analyysimenetelmät.”.

b)

Korvataan alaviite 6 seuraavasti:

”(6)

Muut monoalkoholit ja eetterit, joiden tislauksen loppupiste ei ole korkeampi kuin standardissa EN 228:2008 määritetty tislauksen loppupiste.”.

2)

Korvataan liitteessä II oleva alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

On käytettävä standardissa EN 590:2009 määritettyjä testimenetelmiä. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erikseen määriteltyjä muita analyysimenetelmiä standardin EN 590:2009 sijasta, jos niiden voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin korvatut analyysimenetelmät.”.

3)

Korvataan liite III tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 12 kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä soveltamaan näitä säännöksiä 12 kuukauden kuluessa direktiivin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.


LIITE

”LIITE III

BIOETANOLIA SISÄLTÄVÄLLE BENSIINILLE SALLITTU HÖYRYNPAINETTA KOSKEVA POIKKEUS

Bioetanolipitoisuus (til-%)

Höyrynpainetta koskeva poikkeus (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Sallittu höyrynpainetta koskeva poikkeus taulukossa mainittujen pitoisuuksien välillä olevalle etanolipitoisuudelle määritetään interpoloimalla lineaarisesti taulukossa välittömästi ylempänä ja välittömästi alempana olevasta etanolipitoisuudesta.”


(1)  Laatuvaatimuksissa ilmoitetut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Raja-arvoja määritettäessä on sovellettu standardia EN ISO 4259:2006 (”Öljytuotteet. Mittaustulosten tarkkuuden määrittäminen ja soveltaminen testimenetelmiin”), ja vähimmäisarvoa määrättäessä on otettu huomioon 2 R:n minimiero nollan yläpuolella (R = uusittavuus). Yksittäisten mittausten tuloksia on tulkittava standardissa EN ISO 4259:2006 esitettyjen kriteerien perusteella.


PÄÄTÖKSET

2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/17


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2011,

unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

(2011/326/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi (täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU (2)) Irlannille tämän pyynnöstä rahoitustukea edistääkseen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa talouden paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusvakaus Irlannissa, euroalueella ja unionissa.

(2)

Komissio on tarkastellut täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti yhdessä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa ensimmäistä kertaa viranomaisten edistymistä sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa ja näiden toimenpiteiden tehokkuutta sekä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

(3)

BKT:n nimelliskasvua koskevien komission nykyisten ennusteiden mukaan (–3,6 prosenttia vuonna 2010, 1,3 prosenttia vuonna 2011, 2,8 prosenttia vuonna 2012 ja 4,0 prosenttia vuonna 2013) julkisen talouden sopeutusura on pitkälti linjassa 7 päivänä joulukuuta 2010 perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla Irlannissa vallinneen liiallisen alijäämätilanteen lopettamiseksi annetun neuvoston suosituksen kanssa ja noudattaa ennusteita, joiden mukaan velka suhteessa BKT:hen on 96,2 prosenttia vuonna 2010, 112,0 prosenttia vuonna 2011, 117,9 prosenttia vuonna 2012 ja 120,3 prosenttia vuonna 2013. Velka suhteessa BKT:hen vakaantuisi tämän mukaisesti vuonna 2013, minkä jälkeen se kääntyisi laskuun olettaen, että alijäämää saadaan edelleen supistettua. Useat talousarvion ulkopuoliset rahoitustoimet vaikuttavat velkadynamiikkaan, kuten vuonna 2011 toteutettavat pankkien pääomalisäykset, joiden velkaa kasvattavat nettovaikutukset arvioidaan noin 6 prosenttiyksiköksi suhteessa BKT:hen, olettamus kassavarantojen pitämisestä korkealla tasolla sekä erot kertyneiden ja maksettujen korkojen välillä.

(4)

Väistyvä hallitus lykkäsi parlamenttivaalien jälkeiselle ajalle helmikuuksi 2011 suunnitellun Allied Irish Bank- ja Bank of Ireland -pankkien sekä EBS Building Society -asuntolainarahaston pääomapohjan vahvistamisen, jolla kyseisten pankkien omien varojen suhdeluku (Core tier 1, perustuu vuoden 2010 vakavaraisuustarkasteluun (PCAR)) nostetaan 12 prosenttiin.

(5)

Irlannin keskuspankki julkisti 31 päivänä maaliskuuta 2011 vakavaraisuustarkastelun ja vakavaraisuusarvion (PLAR) tulokset. Arvioiden mukaan neljä osallistuvaa kotimaista pankkia (Allied Irish Bank, Irlannin keskuspankki, EBS Building Society ja Irish Life & Permanent) tarvitsivat yhteensä 24 miljardia euroa lisäpääomaa, mukaan lukien 3 miljardia euroa ehdollista pääomaa, jotta niiden vakavaraisuus olisi riittävän hyvä stressiskenaariossa.

(6)

Uusi hallitus, joka muodostettiin 25 päivänä helmikuuta 2011 pidettyjen vaalien jälkeen, julkisti 31 päivänä maaliskuuta 2011 strategiansa, jonka mukaan se vahvistaisi ja uudistaisi kotimaisia pankkeja muun muassa varmistamalla, että vakavaraisuustarkasteluun ja -arvioon perustuva pääomitustarve täytettäisiin. Tämä merkitsisi, että kyseisten pankkien omien varojen suhdeluku (Core tier 1) nousisi heinäkuun 2011 loppuun mennessä (edellyttäen, että tehdään odotettavissa olevaan Irish Life & Permanentin omaisuuserien myyntiin liittyvä aiheellinen mukautus) reilusti yli sen tason, jolle oli arvioitu yllettävän helmikuuhun 2011 mennessä.

(7)

Irlannin keskuspankin olisi vaadittava Allied Irish Bank- ja Bank of Ireland -pankkeja sekä EBS Building Society -asuntolainarahastoa ja Irish Life & Permanent -ryhmittymää supistamaan lainat suhteessa talletuksiin 122,5 prosenttiin vuoden 2013 loppuun mennessä välttäen kuitenkin samalla omaisuuserien pikaisen myynnin. Lisäksi Irlannin viranomaisten olisi seurattava tiiviisti, miten pankit edistyvät pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (net stable funding ratio) ja maksuvalmiusvaatimuksen (liquidity coverage ratio) noudattamisessa sen varmistamiseksi, että pankit noudattavat Basel III -kehyksessä asetettuja vaatimuksia. Viranomaisten olisi varmistettava tavoitteiden saavuttaminen luomalla edistymisen seurannalle uskottava kehys, joka perustuu välitavoitteisiin ja pankkeihin luotuihin, riittävin kannustimin varustettuihin hallintojärjestelyihin.

(8)

Toimintansa aloitettuaan uusi hallitus käynnisti mittavan menotarkistuksen yksilöidäkseen tehokkuussäästöt ja yhdenmukaistaakseen julkisen talouden vakauttamiselle asetetut ensisijaiset tavoitteet tiiviimmin hallitusohjelmaan sisältyvässä, 7 päivänä maaliskuuta 2011 julkistetussa vuosien 2011–2016 hallitusohjelmassa asetettujen ensisijaisten kansallisten elvytystavoitteiden kanssa.

(9)

Näiden seikkojen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2011/77/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

toteutettava toimia varmistaakseen, että kotimaisia pankkeja pääomitetaan tarvittaessa riittävästi oman pääoman ehtoisen rahoituksen muodossa, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat 10,5 prosentin vähimmäispääomavaatimusta (Core tier 1) EU:n rahoitustukiohjelman koko keston ajan ja että lainarahoitusta vähennetään samaan aikaan siten, että lainat suhteessa talletuksiin ovat 122,5 prosenttia viimeistään vuoden 2013 lopussa;”

2)

Muutetaan 7 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään b alakohtaan virke seuraavasti:

”Irlanti voi yhteistyössä komission, IMF:n ja EKP:n kanssa tehdä talousarviomuutoksia edellä määritettyihin toimenpiteisiin, jotta meneillään olevassa mittavassa menotarkistuksessa yksilöitävät tehokkuussäästöt ja hallitusohjelman ensisijaiset tavoitteet saavutettaisiin kokonaisuudessaan, noudattaen kokonaistavoitetta, jonka mukaan vuoden 2012 talousarvioon sisältyvät toimet vakauttavat julkista taloutta vähintään 3,6 miljardin euron edestä.”

b)

Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

Hyväksyttävä toimenpiteitä, joilla lujitetaan uskottavaa julkisen talouden strategiaa, ja tiukennettava julkisen talouden kehystä. Irlannin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön julkisen talouden sääntö, jonka mukaan vuosina 2011–2015 saatavat mahdolliset odottamattomat tulot käytetään alijäämän ja velan supistamiseen. Irlannin on perustettava julkisen talouden neuvoa-antava komitea, joka tekee riippumattomia arviointeja julkisen talouden rahoitusasemasta ja julkisen talouden ennusteista. Irlannin on hyväksyttävä finanssipoliittista vastuuta koskeva laki, jolla otetaan käyttöön keskipitkän aikavälin menokehys ja asetetaan alakohtaisille menoille sitovat monivuotiset katot. Tässä yhteydessä on otettava huomioon mahdolliset talouden ohjausjärjestelmään unionin tasolla tehdyt tarkistetut uudistukset ja perustana on käytettävä jo tehtyjä uudistuksia.”

c)

Korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

Irlantilaisten pankkien pääomapohjaa on vahvistettava vuoden 2011 heinäkuun loppuun mennessä (edellyttäen, että tehdään odotettavissa olevaan Irish Life & Permanentin omaisuuserien myyntiin liittyvä tarvittava mukautus) vuoden 2011 vakavaraisuustarkastelun ja -arvion tulosten perusteella Irlannin keskuspankin 31 päivänä maaliskuuta 2011 antaman ilmoituksen mukaisesti.”

d)

Korvataan l alakohta seuraavasti:

”l)

Pyrittävä saamaan enemmän kilpailua avoimille markkinoille. Tätä tarkoitusta varten on uudistettava lainsäädäntöä, jotta pelotevaikutuksen uskottavuutta voidaan lisätä varmistamalla, että käytettävissä on Irlannin kilpailulainsäädännön sekä perussopimuksen 101 ja 102 artiklan rikkomisesta määrättäviä tehokkaita seuraamuksia, sekä varmistamalla, että kilpailuviranomainen toimii tehokkaasti. Lisäksi viranomaisten on varmistettava ohjelman voimassaolon ajan, että kilpailuoikeudellisen kehyksen soveltamisesta ei myönnetä lisäpoikkeuksia, jolleivät poikkeukset ole täysin unionin rahoitustukiohjelman tavoitteiden ja talouden tarpeiden mukaisia.”

e)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”n)

Vähennettävä kotimaisten pankkien lainarahoitusta, jotta lainat suhteessa talletuksiin vähenevät vuonna 2011 laaditussa vakavaraisuusarviossa vahvistetun tavoitteen mukaisesti.

o)

Laadittava suunnitelma pääoman puutteesta kärsivien luotto-osuuskuntien vakavaraisuuden ja elinkelpoisuuden tukemiseksi muun muassa antamalla Irlannin keskuspankille tarvittavat valtuudet edistää alan laajempaa yhdistämistä tarvittaessa sulautumisten avulla ja mahdollisen valtion rahoitustuen turvin.

p)

Esitettävä kansalliselle parlamentille (Oireachtas) lainsäädäntöehdotus, jolla luotto-osuuskuntia varten luodaan tiukempi lainsäädäntökehys muun muassa määrittelemällä tehokkaammat hallintoa ja sääntelyä koskevat säännöt.”

3.

Muutetaan 8 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään a alakohtaan virke seuraavasti:

”Irlanti voi yhteistyössä Euroopan komission, IMF:n ja EKP:n kanssa tehdä talousarviomuutoksia edellä määritettyihin toimenpiteisiin, jotta meneillään olevassa mittavassa menotarkistuksessa yksilöitävät tehokkuussäästöt ja hallitusohjelman ensisijaiset tavoitteet saavutettaisiin kokonaisuudessaan, noudattaen kokonaistavoitetta, jonka mukaan vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät toimet vakauttavat julkista taloutta vähintään 3,1 miljardin euron edestä.”

b)

Lisätään c alakohta seuraavasti:

”c)

Vähennettävä kotimaisten pankkien lainarahoitusta, jotta lainat suhteessa talletuksiin vähenevät vuonna 2011 laaditussa vakavaraisuusarviossa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CSÉFALVAY Z.


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34.


2.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/20


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja sotilasoperaatioiden asiakirjojen käsittelystä sekä päätöksen 2008/836 kumoamisesta

(2011/327/EU)

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

EU:n siviilikriisinhallintatehtävien ja sotilasoperaatioiden asiakirjojen käsittelystä 29 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä N:o 2008/836 (1) säädetään, että neuvoston pääsihteeristö arkistoi EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja sotilasoperaatioiden asiakirjat, kun operaatiot päättyvät. EU:n kriisinhallintaoperaatioiden asiakirjoja on pidetty neuvoston hallussa olevina asiakirjoina sovellettaessa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (2) sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 354/83 (3).

(2)

Euroopan ulkosuhdehallinnon, jäljempänä ’ulkosuhdehallinto’, organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen N:o 2010/427/EU (4) 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, että neuvoston pääsihteeristöstä ja komissiosta siirrettyjen yksiköiden asiaankuuluvat arkistot siirretään ulkosuhdehallintoon.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi on tarpeen, että ulkosuhdehallinto arkistoi EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja sotilasoperaatioiden asiakirjat, kun operaatiot päättyvät.

(4)

Päätöksen 2010/427/EU 10 artiklan mukaisesti ulkosuhdehallinnon olisi varmistettava, että jäsenvaltioiden tai muiden viranomaisten turvaluokitellut asiakirjat suojataan ulkosuhdehallinnon turvallisuussääntöjen mukaisesti.

(5)

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja sotilasoperaatioiden asiakirjat olisi säilytettävä erityisessä paikassa ulkosuhdehallinnon arkistossa. Näitä asiakirjoja käsittelevälle henkilöstölle olisi annettava tässä yhteydessä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia asiakirjoja ja turvaluokiteltujen tietojen käsittelyä koskevaa koulutusta.

(6)

Selkeyden vuoksi on aiheellista kumota päätös 2008/836,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 sekä asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 soveltamiseksi ulkosuhdehallinto arkistoi neuvoston puitteissa toteutettavien jo päättyneiden, käynnissä olevien ja tulevien EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja sotilasoperaatioiden asiakirjat, kun operaatiot päättyvät, ja niitä pidetään vastedes ulkosuhdehallinnon hallussa olevina asiakirjoina.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja eivät ole henkilöstöasioihin liittyvät asiakirjat, kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat eivätkä väliaikaiset asiakirjat.

3.   Jäsenvaltiot avustavat ulkosuhdehallintoa 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen kappaleiden saamisessa.

2 artikla

Kumotaan 26 päivänä lokakuuta 2008 tehty päätös 2008/836.

3 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan päivästä, jona Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri ja Euroopan ulkosuhdehallinnon toimeenpaneva pääsihteeri sopivat siitä, että ulkosuhdehallinnolla on tarpeelliset toiminnalliset ja arkistointivalmiudet.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Puheenjohtaja

GYÖRKÖS P.


(1)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 34.

(2)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1.

(4)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.