ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.138.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 138

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
26. toukokuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Luganossa 30. lokakuuta 2007 allekirjoitetun yleissopimuksen voimaantulopäivää koskevat tiedot

1

 

 

2011/307/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

2

Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välinen pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 514/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien etuuskohtelukauppaa koskevien menettelyjen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 515/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, B6-vitamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 516/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmisteen käyttämisestä muurahaishappoa sisältävissä rehuissa ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EU) N:o 517/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan unionin tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja komission asetuksen (EU) N:o 200/2010 muuttamisesta ( 1 )

45

 

*

Komission asetus (EU) N:o 518/2011, annettu 23 päivänä toukokuuta 2011, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten lasikampeloiden kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII c, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

52

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 519/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

54

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/308/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2011, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

56

 

 

2011/309/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2011, alueiden komitean alankomaalaisen jäsenen nimeämisestä

58

 

 

2011/310/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä toukokuuta 2011, pelagisten lajien kalastuksen erityisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta Koillis-Atlantin läntisillä vesillä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3415)

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 286/2011, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 83, 30.3.2011)

66

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/1


Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Luganossa 30. lokakuuta 2007 allekirjoitetun yleissopimuksen voimaantulopäivää koskevat tiedot

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (1) Luganossa 30. lokakuuta 2007 allekirjoitettu yleissopimus tuli voimaan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä 1. tammikuuta 2011 ja Euroopan unionin ja Islannin välillä 1. toukokuuta 2011 yleissopimuksen 69 artiklan 5 kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 147, 10.6.2009, s. 5. Yleissopimuksesta laadittu selitysmuistio julkaistiin virallisessa lehdessä EUVL C 319, 23.12.2009, s. 1.


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2011,

Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(2011/307/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 24 päivänä helmikuuta 2006 komission käynnistämään neuvottelut Välimeren alueen kumppaneidensa kanssa kauppamääräyksiä koskevan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottamiseksi.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan nojalla nimettyä komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Nämä neuvottelut on saatettu päätökseen ja Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välinen pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen (1) kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta, jäljempänä ’pöytäkirja’, parafoitiin 27 päivänä huhtikuuta 2010.

(4)

Pöytäkirja allekirjoitettiin Euroopan unionin puolesta 11 päivänä marraskuuta 2010.

(5)

Pöytäkirja olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välinen pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta, jäljempänä ’pöytäkirja’.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 23 artiklassa määrätyn ilmoituksen. (2)

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EUVL L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välinen

PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta

EUROOPAN UNIONI,

jäljempänä ’unioni’,

ja

EGYPTIN ARABITASAVALTA,

jäljempänä ’Egypti’,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

I   LUKU

TAVOITE JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Tavoite

Tämän pöytäkirjan tavoitteena on välttää ja ratkaista osapuolten väliset kauppariidat, jotta päästäisiin mahdollisuuksien mukaan yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

2 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

1.   Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kaikkiin riitoihin, jotka koskevat Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, II osaston (22, 23 ja 24 artiklaa lukuun ottamatta) tulkintaa ja soveltamista (1), jollei nimenomaisesti toisin määrätä. Assosiaatiosopimuksen muiden määräysten soveltamiseen ja tulkintaan liittyviin riitoihin sovelletaan assosiaatiosopimuksen 82 artiklaa.

2.   Tämän pöytäkirjan mukaisia menettelyjä sovelletaan, jos assosiaationeuvosto ei ole saanut riitaa ratkaistua 60 päivässä siitä, kun riita on saatettu assosiaationeuvoston käsiteltäväksi assosiaatiosopimuksen 82 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltamistarkoituksessa riita katsotaan ratkaistuksi, kun assosiaationeuvosto on tehnyt assosiaatiosopimuksen 82 artiklan 2 kohdan mukaisen päätöksen tai kun se on ilmoittanut, ettei riitaa enää ole.

II   LUKU

NEUVOTTELUT JA SOVITTELU

3 artikla

Neuvottelut

1.   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat käymällä neuvotteluja vilpittömässä mielessä ja siten, että tavoitteena on päästä nopeaan, oikeudenmukaiseen ja yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

2.   Osapuoli pyytää neuvottelujen aloittamista esittämällä toiselle osapuolelle kirjallinen pyyntö, jossa nimetään kaikki kyseessä olevat toimenpiteet ja ne assosiaatiosopimuksen määräykset, joiden se katsoo koskevan asiaa, sekä toimittamalla pyynnön kopio teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle.

3.   Neuvottelut on pidettävä 40 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamispäivästä ja jolleivät osapuolet muuta sovi, ne käydään valituksen kohteena olevan osapuolen alueella. Neuvottelut katsotaan loppuunsuoritetuiksi 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, jolleivät osapuolet päätä jatkaa niitä. Neuvottelut, erityisesti kaikki osapuolten menettelyn aikana paljastamat tiedot ja esittämät kannat, ovat luottamuksellisia eivätkä rajoita kummankaan osapuolen oikeuksia mahdollisessa asian jatkokäsittelyssä.

4.   Neuvottelut kiireellisistä asioista, myös niistä, jotka koskevat pilaantuvia tai kausitavaroita, on järjestettävä 15 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ja ne katsotaan loppuunsuoritetuiksi 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

5.   Jos osapuoli, jolle neuvottelupyyntö on esitetty, ei vastaa pyyntöön 15 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta tai jos neuvotteluja ei järjestetä 3 tai 4 kohdassa määrättyjen määräaikojen kuluessa tai jos neuvottelut on suoritettu loppuun mutta yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun ei ole päästy, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin asettamista 5 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Sovittelu

1.   Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun, osapuolet voivat yhdessä sopia sovittelijan käyttämisestä. Sovittelun käynnistämistä koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti valituksen kohteena olevalle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle. Pyynnössä on mainittava kaikki toimenpiteet, joista on neuvoteltu, ja sovittelua varten yhteisesti sovittu toimeksianto. Osapuolet sitoutuvat suhtautumaan sovittelupyyntöihin myötämielisesti.

2.   Jolleivät osapuolet pääse sovittelijasta sopimukseen 15 päivän kuluessa sovittelupyynnön vastaanottamisesta, teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitean puheenjohtajat tai näiden valtuuttama henkilö valitsevat sovittelijan arvalla 19 artiklassa tarkoitetusta sellaisten henkilöiden luettelosta, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia. Valinta on tehtävä 10 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sovittelija kutsuu osapuolet kokoukseen aikaisintaan 20 päivän ja viimeistään 30 päivän kuluessa valinnastaan. Sovittelijan on saatava kummankin osapuolen lausumat viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Sovittelija voi pyytää lisätietoja osapuolilta, asiantuntijoilta tai teknisiltä neuvonantajilta katsoessaan tämän tarpeelliseksi. Kaikki tällä tavoin saadut tiedot on ilmoitettava molemmille osapuolille, ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia. Sovittelijan on annettava lausunto viimeistään 45 päivää valintansa jälkeen.

3.   Sovittelijan lausuntoon voi sisältyä suositus siitä, miten riita olisi ratkaistava 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukaisesti. Sovittelijan lausunto ei ole sitova.

4.   Osapuolet voivat sopia 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen muuttamisesta. Myös sovittelija voi päättää näiden määräaikojen muuttamisesta osapuolen pyynnöstä kyseisen osapuolen kohtaamien erityisten vaikeuksien tai tapauksen monimutkaisuuden vuoksi.

5.   Menettelyt, sovittelu mukaan luettuna, ja erityisesti sovittelijan lausunto ja kaikki osapuolten näiden menettelyjen aikana paljastamat tiedot ja esittämät kannat, ovat luottamuksellisia, eivätkä ne rajoita kummankaan osapuolen oikeuksia mahdollisessa asian jatkokäsittelyssä.

6.   Jos osapuolet niin sopivat, sovittelumenettelyjä voidaan jatkaa välimiesmenettelyn aikana.

7.   Sovittelijaa voidaan vaihtaa ainoastaan työjärjestyksen 18–21 kohdassa määrättyjen perusteiden ja menettelyjen mukaisesti.

III   LUKU

RIITOJENRATKAISUMENETTELYT

I   JAKSO

Välimiesmenettely

5 artikla

Välimiesmenettelyn aloittaminen

1.   Jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan riitaa 3 artiklassa määrättyjen neuvottelujen avulla tai turvautumalla 4 artiklassa tarkoitettuun sovitteluun, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin asettamista.

2.   Välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti valituksen kohteena olevalle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle. Valituksen tehneen osapuolen on pyynnössään nimettävä kohteena oleva erityinen toimenpide ja selitettävä, millä tavoin kyseinen toimenpide rikkoo 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä. Välimiespaneelin asettamista on pyydettävä viimeistään 18 kuukauden kuluttua neuvottelupyynnön vastaanottamispäivästä, rajoittamatta valituksen tehneen osapuolen oikeutta pyytää myöhemmin uusia neuvotteluja samasta asiasta.

6 artikla

Välimiespaneelin asettaminen

1.   Välimiespaneeli koostuu kolmesta välimiehestä.

2.   Sopiakseen välimiespaneelin kokoonpanosta osapuolet neuvottelevat keskenään 15 päivän kuluessa siitä, kun valituksen kohteena oleva osapuoli on vastaanottanut pyynnön välimiespaneelin asettamisesta.

3.   Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen paneelin kokoonpanosta 2 kohdan mukaisessa määräajassa, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitean puheenjohtajia tai näiden valtuuttamaa henkilöä valitsemaan arvalla kaikki kolme jäsentä 19 artiklan mukaisesti laaditusta luettelosta siten, että yksi valitaan valituksen tehneen osapuolen ehdottamien henkilöiden luettelosta, yksi valituksen kohteena olevan osapuolen ehdottamien henkilöiden luettelosta ja yksi osapuolten puheenjohtajiksi valitsemien välimiesten luettelosta. Jos osapuolet pääsevät sopimukseen yhdestä tai useammasta välimiespaneelin jäsenestä, kaikki jäljelle jäävät jäsenet valitaan samalla menettelyllä.

4.   Teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitean puheenjohtajien tai näiden valtuuttaman henkilön on valittava välimiehet 10 päivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta osapuolen pyynnöstä.

5.   Välimiespaneelin asettamispäivä on päivä, jona sen kolme välimiestä valitaan.

6.   Välimiehiä voidaan vaihtaa ainoastaan työjärjestyksen 18–21 kohdassa määrättyjen perusteiden ja menettelyjen mukaisesti.

7 artikla

Välimiespaneelin väliraportti

Välimiespaneelin on annettava osapuolille yleensä viimeistään 120 päivän kuluttua välimiespaneelin asettamispäivästä väliraportti, jossa esitetään selvitetyt tosiseikat, asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä sen päätelmien ja suositusten keskeiset perustelut. Kumpi tahansa osapuoli voi 15 päivän kuluessa väliraportin esittämisestä toimittaa välimiespaneelille kirjallisen pyynnön tutkia uudelleen tiettyjä väliraportin kohtia. Lopullisen välitystuomion päätelmissä on käsiteltävä alustavassa tutkintavaiheessa esitetyt väitteet.

8 artikla

Välitystuomiot

1.   Välimiespaneelin on annettava tuomionsa tiedoksi osapuolille sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle yleensä 150 päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Jos paneeli katsoo, että määräaikaa ei pystytä noudattamaan, paneelin puheenjohtajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti osapuolille sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle ja mainittava syyt viivästykseen sekä päivämäärä, jona paneeli aikoo saada työnsä päätökseen. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava tiedoksi viimeistään 180 päivän kuluttua paneelin asettamispäivästä.

2.   Molempien osapuolten sitä pyytäessä välimiespaneelin on milloin tahansa keskeytettävä työnsä osapuolten sopimaksi ajanjaksoksi, joka on enintään 12 kuukautta. Paneelin on jatkettava työtään sovitun ajanjakson päätyttyä valituksen tehneen osapuolen pyynnöstä. Jos valituksen tehnyt osapuoli ei pyydä välimiespaneelin työn jatkamista ennen sovitun keskeytysajan umpeutumista, menettely päätetään. Välimiespaneelin työn keskeyttäminen ja päättäminen eivät rajoita kummankaan osapuolen oikeuksia muissa samaa asiaa koskevissa menettelyissä.

3.   Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien pilaantuvia tai kausitavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä antamaan tuomionsa tiedoksi 75 päivän kuluessa paneelin asettamispäivästä. Välitystuomio on joka tapauksessa annettava tiedoksi viimeistään 90 päivän kuluttua paneelin asettamispäivästä. Välimiespaneelin on tehtävä 10 päivän kuluessa asettamispäivästään alustava päätös siitä, katsotaanko asia kiireelliseksi.

II   JAKSO

Täytäntöönpano

9 artikla

Välimiespaneelin ja valituspaneelin tuomioiden täytäntöönpano

Kummankin osapuolen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet välitystuomion täytäntöön panemiseksi, ja osapuolet pyrkivät sopimaan välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevasta määräajasta.

10 artikla

Välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskeva kohtuullinen määräaika

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava valituksen tehneelle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle viimeistään 30 päivän kuluttua välitystuomion tiedoksisaamisesta aika, joka sille on tarpeen tuomion täytäntöön panemiseksi, jäljempänä ’kohtuullinen määräaika’, jos tuomion välitön täytäntöönpano ei ole mahdollista.

2.   Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä välitystuomion täytäntöönpanon edellyttämästä kohtuullisesta määräajasta, valituksen tehneen osapuolen on 20 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan osapuolen tekemän 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta pyydettävä kirjallisesti välimiespaneelia määrittämään kohtuullisen määräajan pituus. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle. Välimiespaneelin on annettava tuomionsa tiedoksi osapuolille sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.   Kohtuullista määräaikaa voidaan jatkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

11 artikla

Välitystuomion täytäntöönpanoa varten toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle ennen kohtuullisen määräajan päättymistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion täytäntöön panemiseksi.

2.   Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä 1 kohdan nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden olemassaolosta tai yhdenmukaisuudesta 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisessa pyynnössä on mainittava kyseessä oleva toimenpide ja selostettava, miksi se ei ole yhdenmukainen 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa. Välimiespaneelin on annettava tuomionsa tiedoksi 90 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

12 artikla

Välitystuomioiden täytäntöönpanon laiminlyönnistä seuraavat väliaikaiset toimenpiteet

1.   Jos valituksen kohteena oleva osapuoli ei ilmoita välitystuomion täytäntöön panemiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä ennen kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettu toimenpide ei ole 2 artiklassa tarkoitetuista määräyksistä johtuvien osapuolen velvoitteiden mukainen, valituksen kohteena olevan osapuolen on valituksen tehneen osapuolen tätä vaatiessa tarjottava väliaikaista korvausta.

2.   Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen 30 päivän kuluessa kohtuullisen määräajan päättymisestä tai 11 artiklassa tarkoitetusta välimiespaneelin tuomiosta, jonka mukaan toteutettu toimenpide ei ole 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukainen, valituksen tehneellä osapuolella on oikeus keskeyttää 2 artiklassa tarkoitetuista määräyksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen rikkomisesta johtuvien mitätöivien tai heikentävien vaikutusten tasoa vastaavassa määrin ilmoitettuaan tästä toiselle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle. Valituksen tehnyt osapuoli voi aloittaa velvoitteiden täyttämisen keskeytyksen 15 päivän kuluttua valituksen kohteena olevan osapuolen ilmoituksen vastaanottamisesta, jollei valituksen kohteena oleva osapuoli ole pyytänyt välimiesmenettelyä 3 kohdan mukaisesti.

3.   Jos valituksen kohteena oleva osapuoli katsoo, että keskeytyksen taso ei vastaa rikkomisesta johtuvien mitätöivien tai heikentävien vaikutusten tasoa, se voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava toiselle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle ennen 2 kohdassa tarkoitetun 15 päivän pituisen ajanjakson päättymistä. Välimiespaneelin on, hankittuaan tarvittaessa asiantuntijalausunnon, annettava velvoitteiden keskeytyksen tasoa koskeva tuomionsa tiedoksi osapuolille ja kauppaa koskevista kysymyksistä vastaavalle elimelle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Velvoitteita ei saa keskeyttää ennen kuin välimiespaneeli on antanut tuomionsa tiedoksi, ja keskeytys on toteutettava välimiespaneelin tuomiota noudattaen.

4.   Velvoitteiden keskeytyksen on oltava tilapäinen, ja sitä voidaan jatkaa ainoastaan siihen asti kun 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa ristiriidassa olevaksi katsottu toimenpide peruutetaan tai sitä muutetaan sen saattamiseksi mainittujen määräysten mukaiseksi 13 artiklassa määrätyllä tavalla tai kun osapuolet ovat sopineet riidan ratkaisemisesta.

13 artikla

Välimiespaneelin tuomioiden täytäntöönpanotoimenpiteiden tarkastelu velvoitteiden keskeyttämisen jälkeen

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välimiespaneelin tuomion täytäntöön panemiseksi, ja pyynnöstään valituksen tehneen osapuolen soveltaman velvoitteiden keskeyttämisen lopettamiseksi.

2.   Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ilmoitetun toimenpiteen yhteensopivuudesta 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle. Välimiespaneelin tuomio on annettava tiedoksi osapuolille sekä teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle 45 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos välimiespaneeli päättää, että paneelin tuomion täytäntöön panemiseksi toteutettu toimenpide on 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukainen, velvoitteiden keskeytys on lopetettava.

III   JAKSO

Yhteiset määräykset

14 artikla

Yhteisesti sovittu ratkaisu

Osapuolet voivat milloin tahansa tehdä sopimuksen tähän pöytäkirjaan liittyvän riidan ratkaisemiseksi. Osapuolten on ilmoitettava tällaisesta ratkaisusta teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle sekä välimiespaneelille. Kun yhteisesti sovitusta ratkaisusta on ilmoitettu, välimiespaneeli päättää työnsä, ja menettely päätetään.

15 artikla

Työjärjestys

1.   Tämän pöytäkirjan III luvun mukaisiin riitojen ratkaisumenettelyihin sovelletaan tämän pöytäkirjan liitteenä olevaa työjärjestystä.

2.   Kaikki välimiespaneelin kokoukset ovat avoimia yleisölle työjärjestyksen mukaisesti, jolleivät osapuolet muuta sovi.

16 artikla

Tiedot ja tekniset neuvot

Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja, joita se pitää tarkoituksenmukaisina välimiespaneelimenettelyn kannalta. Välimiespaneelilla on muun muassa myös oikeus hankkia tarpeellisiksi katsomansa asiantuntijalausunnot. Välimiespaneelin on kuultava osapuolia ennen tällaisten asiantuntijoiden valitsemista. Kaikki tällä tavoin saadut tiedot on ilmoitettava molemmille osapuolille, ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia. Jolleivät osapuolet toisin sovi, muut osapuolten alueelle sijoittautuneet luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joita asia koskee, saavat toimittaa kirjallisia lausumia välimiespaneeleille työjärjestyksen mukaisesti. Nämä lausumat saavat koskea ainoastaan riidan tosiseikkoja, eivätkä oikeuskysymyksiä.

17 artikla

Tulkintasäännöt

Välimiespaneelin on tulkittava 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä yleisen kansainvälisen oikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen ja myös valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti. Välimiespaneelin tuomioilla ei voida lisätä eikä vähentää 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukaisia oikeuksia ja velvoitteita.

18 artikla

Välimiespaneelin päätökset ja välitystuomio

1.   Välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä tekemään päätöksensä yksimielisesti. Jos päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yksimielisesti, asiasta on päätettävä annettujen äänten enemmistöllä. Välimiesten eriäviä mielipiteitä ei kuitenkaan missään tapauksessa julkaista.

2.   Välimiespaneelin tuomiot sitovat osapuolia eivätkä ne luo minkäänlaisia oikeuksia tai velvoitteita luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Tuomiossa esitetään tosiseikat, assosiaatiosopimuksen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä havaintojen ja päätelmien perustelut. Teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitea asettaa välitystuomion julkisesti saataville kokonaisuudessaan, jollei se toisin päätä liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilymisen varmistamiseksi.

IV   LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla

Välimiesten luettelo

1.   Teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitea laatii viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta luettelon vähintään 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä. Kumpikin osapuoli ehdottaa vähintään viittä henkilöä välimiehinä toimimista varten. Osapuolet valitsevat myös vähintään viisi henkilöä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia, ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana. Teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitea varmistaa, että luettelossa on aina tämä määrä henkilöitä.

2.   Välimiehillä on oltava erityistä asiantuntemusta tai kokemusta oikeudellisista kysymyksistä ja kansainvälisestä kaupasta. Välimiesten on oltava riippumattomia ja toimittava henkilökohtaisessa ominaisuudessaan, he eivät saa ottaa ohjeita miltään organisaatiolta tai hallitukselta eikä heillä saa olla sidoksia kummankaan osapuolen hallitukseen ja heidän on noudatettava tähän pöytäkirjaan liitettyjä käytännesääntöjä.

3.   Teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitea voi laatia lisäluetteloja vähintään 15 henkilöstä, joilla on alakohtaista asiantuntemusta assosiaatiosopimuksen soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä. Kun käytetään 6 artiklan 2 kohdan mukaista valintamenettelyä, teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitean puheenjohtajat voivat kummankin osapuolen suostumuksella hyödyntää alakohtaista luetteloa.

4.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa ei ole laadittu, kun sovittelua tai välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö tehdään, välimiehet valitaan arvalla niiden henkilöiden joukosta, joita joko toinen osapuoli tai molemmat osapuolet ovat määräysten mukaisesti ehdottaneet. Välimiespaneelin puheenjohtajaksi tai sovittelijaksi ehdotetut henkilöt eivät saa olla kummankaan osapuolen kansalaisia.

20 artikla

Suhde Maailman kauppajärjestön asettamiin velvoitteisiin

1.   Jos osapuoli haluaa ratkaista WTO-sopimuksen mukaista velvoitetta koskevan riidan, sen on sovellettava WTO-sopimuksen mukaisia sääntöjä ja menettelyjä, joita sovelletaan tämän sopimuksen määräyksistä riippumatta.

2.   Jos osapuoli haluaa ratkaista riidan, joka koskee 2 artiklan määritelmien mukaisesti tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa velvoitetta, se soveltaa tämän sopimuksen sääntöjä ja menettelyjä.

3.   Jolleivät osapuolet toisin sovi, jos osapuoli haluaa ratkaista riidan, joka koskee sellaista tämän sopimuksen 2 artiklan mukaiseen soveltamisalaan kuuluvaa sellaista velvoitetta, joka vastaa WTO-sopimuksen mukaista velvoitetta, se soveltaa kyseessä olevia WTO-sopimuksen mukaisia sääntöjä ja menettelyjä, joita sovelletaan tämän sopimuksen määräyksistä riippumatta.

4.   Sen jälkeen, kun riitojen ratkaisumenettely on aloitettu, käytetään yksinomaan foorumia, joka on valittu edellä olevien kohtien mukaisesti, jollei se ole todennut, ettei se ole asiassa toimivaltainen.

5.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymää velvoitteiden keskeyttämistä. WTO-sopimukseen ei voida vedota siinä tarkoituksessa, että toista osapuolta estetään keskeyttämästä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

21 artikla

Määräajat

1.   Tässä pöytäkirjassa vahvistetut määräajat, myös välimiespaneelille välitystuomion ilmoittamista varten asetettu määräaika, lasketaan kalenteripäivinä alkaen sitä toimenpidettä tai tosiseikkaa seuraavasta päivästä, johon ne viittaavat.

2.   Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella pidentää mitä tahansa tässä pöytäkirjassa mainittua määräaikaa. Osapuolet sitoutuvat suhtautumaan myötämielisesti pyyntöihin, jotka koskevat määräajan pidentämistä toisen osapuolen kohtaamien, tämän sopimuksen menettelyjen noudattamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi. Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä pidentää menettelyyn sovellettavia määräaikoja, ottaen huomioon osapuolten erilaisen kehitystason.

22 artikla

Pöytäkirjan tarkastelu ja muuttaminen

1.   Assosiaationeuvoston on viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden voimaantulosta tarkasteltava niiden täytäntöönpanoa, minkä tarkoituksena on päättää niiden soveltamisen jatkamisesta, niiden muuttamisesta tai niiden soveltamisen päättämisestä.

2.   Tarkastelun yhteydessä assosiaationeuvosto voi harkita mahdollisuutta perustaa useiden Euro–Välimeri-sopimusten yhteinen valituselin.

3.   Assosiaationeuvosto voi tehdä päätöksen tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden muuttamisesta.

23 artikla

Voimaantulo

Osapuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tässä artiklassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja arabian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Arabsko republiko Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Tämän pöytäkirjan määräykset eivät rajoita käsitteen ’peräisin olevat tuotteet’ (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn pöytäkirjan 34 artiklan soveltamista.

LIITTEET

LIITE I

:

VÄLIMIESMENETTELYN TYÖJÄRJESTYS

LIITE II

:

VÄLIMIESPANEELIEN JÄSENTEN JA SOVITTELIJOIDEN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

LIITE I

VÄLIMIESMENETTELYN TYÖJÄRJESTYS

Yleiset määräykset

1.

Pöytäkirjassa ja tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan

 

’neuvonantajalla’ henkilöä, jonka osapuoli on palkannut neuvomaan tai avustamaan itseään välimiespaneelimenettelyssä;

 

’valituksen tehneellä osapuolella’ osapuolta, joka pyytää välimiespaneelin asettamista tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti;

 

’valituksen kohteena olevalla osapuolella’ osapuolta, jonka väitetään rikkovan tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä;

 

’välimiespaneelilla’ tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti asetettua paneelia;

 

’osapuolen edustajalla’ osapuolen ministeriön, viraston tai muun julkisen elimen nimeämää työntekijää tai henkilöä;

 

’päivällä’ kalenteripäivää.

2.

Euroopan unioni vastaa kuluista, jotka johtuvat neuvotteluihin, sovitteluun ja välimiesmenettelyyn liittyvistä organisatorisista seikoista, lukuun ottamatta sovittelijoille ja välimiehille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista aiheutuvia kustannuksia, jotka jaetaan.

Ilmoitukset

3.

Osapuolten ja välimiespaneelin on toimitettava kaikki pyynnöt, ilmoitukset, kirjalliset lausumat tai muut asiakirjat sähköpostitse sekä samana päivänä myös faksina, kirjattuna lähetyksenä, lähettipalvelua käyttäen, vastaanottotodistusta vastaan tai muulla televiestintävälineellä, jolla asiakirjan lähettämisestä jää tosite. Jollei toisin todisteta, sähköpostiviesti katsotaan vastaanotetuksi sen lähettämispäivänä.

4.

Osapuolen on toimitettava kaikki kirjalliset lausumansa sähköisessä muodossa toiselle osapuolelle ja kullekin välimiehelle. Lisäksi on toimitettava asiakirjan paperikopio.

5.

Kaikki ilmoitukset on osoitettava Egyptin arabitasavallan kauppa- ja teollisuusministeriölle ja Euroopan komission kauppapolitiikan pääosastolle.

6.

Pyynnöissä, ilmoituksissa, kirjallisissa lausumissa tai muissa välimiespaneelimenettelyyn liittyvissä asiakirjoissa olevat vähäiset kirjoitusvirheet voidaan oikaista toimittamalla uusi asiakirja, johon muutokset on merkitty selvästi.

7.

Jos asiakirjan toimittamiselle asetettu viimeinen määräpäivä osuu viralliselle juhla- tai vapaapäivälle Egyptissä tai unionissa, asiakirja voidaan toimittaa seuraavana arkipäivänä. Osapuolten on toimitettava toisilleen luettelo virallisista juhla- ja vapaapäivistään aina joulukuun ensimmäisenä maanantaina seuraavaa vuotta varten. Mitään asiakirjoja, ilmoituksia tai pyyntöjä ei katsota vastaanotetuksi virallisena juhla- tai vapaapäivänä.

8.

Sen mukaan, mitä riidanalaiset määräykset koskevat, on kaikista teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle tämän sopimuksen mukaisesti osoitetuista pyynnöistä ja ilmoituksista toimitettava kopio muille asiaankuuluville, assosiaatiosopimuksen nojalla perustetuille alakomiteoille.

Välimiesmenettelyn aloittaminen

9.

a)

Jos välimiespaneelin jäsenet valitaan arvalla pöytäkirjan 6 artiklan tai tämän työjärjestyksen 19, 20 tai 49 kohdan mukaisesti, molempien osapuolten edustajien on oltava paikalla, kun arvonta suoritetaan.

b)

Jolleivät osapuolet toisin sovi, ne kokoontuvat välimiespaneelin kanssa 10 päivän kuluessa sen asettamisesta määrittääkseen osapuolten tai välimiespaneelin tarpeellisiksi katsomat asiat, myös välimiehille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset, joiden on oltava WTO:n standardien mukaiset. Välimiespaneelin jäsenet ja osapuolten edustajat voivat osallistua tähän kokoukseen myös puhelin- tai videoyhteyden kautta.

10.

a)

Jolleivät osapuolet toisin sovi 10 päivän kuluessa välimiesten valitsemisesta, välimiespaneelin tehtävänä on

”tarkastella assosiaatiosopimuksen sovellettavien määräysten perusteella välimiespaneelin asettamista koskevassa pyynnössä tarkoitettua asiaa ja päättää, onko tarkasteltavana oleva toimenpide riitojenratkaisua koskevan pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukainen, sekä antaa tuomio mainitun pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti”.

b)

Osapuolten on ilmoitettava sovitusta toimeksiannosta välimiespaneelille 5 päivän kuluessa siitä, kun siitä on sovittu.

Ensimmäiset lausumat

11.

Valituksen tehneen osapuolen on toimitettava ensimmäinen kirjallinen lausumansa 25 päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Valituksen kohteena olevan osapuolen on toimitettava kirjallinen vastineensa 25 päivän kuluessa ensimmäisen kirjallisen lausuman toimittamispäivästä.

Välimiespaneelien työ

12.

Välimiespaneelin puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kaikissa paneelin kokouksissa. Välimiespaneeli voi valtuuttaa puheenjohtajan tekemään hallinnollisia ja menettelyllisiä päätöksiä.

13.

Jollei tässä pöytäkirjassa toisin määrätä, välimiespaneeli voi hoitaa tehtäviään erilaisin välinein kuten puhelimitse, faksitse tai tietokoneyhteyksin.

14.

Ainoastaan välimiehet voivat osallistua välimiespaneelin päätösneuvotteluun, mutta välimiespaneeli voi sallia avustajiensa läsnäolon päätösneuvottelussa.

15.

Päätösten ja tuomioiden laatiminen on yksinomaan välimiespaneelin vastuulla eikä sitä saa siirtää muille.

16.

Jos ilmenee menettelyllinen kysymys, joka ei kuulu tässä pöytäkirjassa ja sen liitteissä olevien määräysten soveltamisalaan, välimiespaneeli voi osapuolia kuultuaan hyväksyä asianmukaisen menettelyn, joka on yhteensopiva kyseisten määräysten kanssa.

17.

Kun välimiespaneeli katsoo, että on tarpeen muuttaa menettelyyn sovellettavaa määräaikaa tai tehdä muita menettelyllisiä tai hallinnollisia mukautuksia, sen on ilmoitettava osapuolille kirjallisesti muutoksen tai mukautuksen syistä ja tarvittavasta määräajasta tai mukautuksesta. Välimiespaneeli voi myös hyväksyä tällaisen muutoksen tai mukautuksen osapuolia kuultuaan.

Korvaaminen

18.

Jos välimies ei kykene osallistumaan välimiesmenettelyyn, jättää tehtävänsä tai on korvattava toisella henkilöllä, uusi välimies valitaan 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

19.

Jos osapuoli katsoo, ettei välimies täytä käytännesäännöissä asetettuja vaatimuksia ja että hänet olisi tästä syystä vaihdettava, kyseisen osapuolen on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle 15 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jona se sai tietoonsa seikat, joiden perusteella välimiehen voidaan katsoa rikkoneen käytännesääntöjä.

Jos osapuoli katsoo, että muu kuin puheenjohtajana toimiva välimies ei täytä käytännesäännöissä asetettuja vaatimuksia, osapuolet käyvät neuvotteluja ja voivat niin sopiessaan vaihtaa välimiehen valitsemalla uuden välimiehen pöytäkirjan 6 artiklan 3 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen tarpeesta vaihtaa välimies, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää siirtämään asian välimiespaneelin puheenjohtajalle, jonka päätös asiassa on lopullinen.

Jos puheenjohtaja katsoo, että välimies ei täytä käytännesäännöissä asetettuja vaatimuksia, hänen on valittava uusi välimies arvalla pöytäkirjan 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta, johon alkuperäinen välimies kuului. Jos osapuolet olivat valinneet alkuperäisen välimiehen pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, uusi välimies on valittava arvalla niiden henkilöiden joukosta, jotka ovat valituksen tehneen osapuolen ja valituksen kohteena olevan osapuolen pöytäkirjan 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdottamien henkilöiden luettelossa. Uusi välimies on valittava 10 päivän kuluessa siitä, kun välimiespaneelin puheenjohtaja on vastaanottanut pyynnön.

20.

Jos osapuoli katsoo, että välimiespaneelin puheenjohtaja ei täytä käytännesäännöissä asetettuja vaatimuksia, osapuolet käyvät neuvotteluja ja voivat niin sopiessaan vaihtaa puheenjohtajan valitsemalla uuden välimiehen pöytäkirjan 6 artiklan 3 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen tarpeesta vaihtaa puheenjohtaja, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää, että asian käsittely annetaan jollekin niistä jäljellä olevista henkilöistä, jotka on valittu toimimaan puheenjohtajana pöytäkirjan 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitean puheenjohtajat tai näiden valtuuttama henkilö valitsevat kyseisen henkilön arvalla. Tämän henkilön tekemä päätös siitä, onko puheenjohtaja tarpeen vaihtaa, on lopullinen.

Jos kyseinen henkilö päättää, että alkuperäinen puheenjohtaja ei täytä käytännesäännöissä asetettuja vaatimuksia, hänen on valittava uusi puheenjohtaja arvalla pöytäkirjan 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta niiden jäljellä olevien henkilöiden joukosta, jotka voivat toimia puheenjohtajana. Uusi puheenjohtaja on valittava 10 päivän kuluessa tässä kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta.

21.

Välimiespaneelimenettely on keskeytettävä 18, 19 ja 20 kohdan mukaisten menettelyjen edellyttämäksi ajaksi.

Istunnot

22.

Puheenjohtaja vahvistaa istunnon päivämäärän ja kellonajan yhteisymmärryksessä osapuolten ja välimiespaneelin muiden jäsenten kanssa ja vahvistaa tiedot kirjallisesti osapuolille. Jos istunto on avoin yleisölle, menettelyn logistisesta hallinnosta vastaavan osapuolen on asetettava nämä tiedot julkisesti saataville. Välimiespaneeli voi päättää olla järjestämättä istuntoa, jos osapuolet tähän suostuvat.

23.

Jolleivät osapuolet toisin sovi, istunnot pidetään Brysselissä, kun valituksen tehnyt osapuoli on Egyptin arabitasavalta, ja Kairossa, kun valituksen tehnyt osapuoli on Euroopan unioni.

24.

Välimiespaneeli voi yksinomaan poikkeustilanteessa järjestää yhden ylimääräisen istunnon. Ylimääräistä istuntoa ei saa järjestää tämän pöytäkirjan 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan eikä 13 artiklan 2 kohdan mukaisia menettelyjä varten.

25.

Kaikkien välimiesten on oltava läsnä istuntojen koko keston ajan.

26.

Seuraavat henkilöt voivat osallistua istuntoon riippumatta siitä, onko menettely avoin yleisölle vai ei:

a)

osapuolten edustajat;

b)

osapuolten neuvonantajat;

c)

hallintohenkilöstö, tulkit, kääntäjät ja istuntopöytäkirjojen laatijat; sekä

d)

välimiesten avustajat.

Ainoastaan osapuolten edustajat ja neuvonantajat voivat esittää lausumia välimiespaneelille.

27.

Kummankin osapuolen on viimeistään 10 päivää ennen istuntoa toimitettava välimiespaneelille luettelo henkilöistä, jotka esittävät istunnossa suullisia väitteitä tai selvityksiä kyseisen osapuolen puolesta, ja muista edustajista tai neuvonantajista, jotka osallistuvat istuntoon.

28.

Välimiespaneelien istunnot ovat yleisölle avoimia, jolleivät osapuolet toisin päätä. Jos osapuolet päättävät, että istunto on suljettu yleisöltä, osa istunnosta voi kuitenkin olla yleisölle avoin, jos välimiespaneeli osapuolten esityksestä niin päättää. Välimiespaneeli kokoontuu kuitenkin suljetuin ovin silloin, kun osapuolen lausuma ja väitteet sisältävät liikesalaisuuksia.

29.

Välimiespaneelin on toteutettava istunto seuraavasti:

 

Väitteet

a)

valituksen tehneen osapuolen väite;

b)

valituksen kohteena olevan osapuolen väite.

 

Vastaväitteet

a)

valituksen tehneen osapuolen väite;

b)

valituksen kohteena olevan osapuolen vastaväite.

30.

Välimiespaneeli voi esittää kysymyksiä kummalle tahansa osapuolista istunnon missä vaiheessa tahansa.

31.

Välimiespaneeli laadituttaa kustakin istunnosta tarkan kirjallisen selostuksen, joka toimitetaan mahdollisimman nopeasti osapuolille.

32.

Kumpikin osapuoli voi toimittaa 15 päivän kuluessa istuntopäivästä täydentävän kirjallisen lausuman istunnon aikana esille tulleista asioista.

Kirjalliset kysymykset

33.

Välimiespaneeli voi esittää milloin tahansa menettelyn aikana kirjallisia kysymyksiä jommallekummalle osapuolista tai niille molemmille. Kumpikin osapuoli saa jäljennöksen kaikista paneelin esittämistä kysymyksistä.

34.

Osapuolen on myös toimitettava toiselle osapuolelle jäljennös välimiespaneelin kysymyksiin antamistaan kirjallisista vastauksista. Kummallekin osapuolelle on annettava tilaisuus toimittaa kirjallisia huomautuksia toisen osapuolen vastauksesta 10 päivän kuluessa vastauksen saamisesta.

Luottamuksellisuus

35.

Osapuolten on huolehdittava siitä, että välimiespaneelin istunnot säilyvät luottamuksellisina, kun ne järjestetään suljetuin ovin 28 kohdan mukaisesti. Kummankin osapuolen on pidettävä luottamuksellisina toisen osapuolen välimiespaneelille toimittamia ja luottamuksellisiksi luokittelemia tietoja. Jos osapuoli toimittaa välimiespaneelille luottamuksellisen version kirjallisesta lausumastaan, sen on toisen osapuolen pyynnöstä toimitettava lausumaan sisältyvistä tiedoista myös yleisölle julkistettavissa oleva tiivistelmä viimeistään 15 päivän kuluessa joko pyynnön tai lausuman toimittamispäivästä, sen mukaan kumpi niistä on myöhempi. Mikään näissä säännöissä ei estä osapuolta julkistamasta yleisölle omaa kantaansa koskevia lausuntoja.

Yksipuoliset yhteydet

36.

Välimiespaneeli ei saa tavata toista osapuolta tai ottaa yhteyttä toiseen osapuoleen, jos toinen osapuoli ei ole paikalla.

37.

Välimiespaneelin jäsenet eivät saa keskustella menettelyn kohteena olevaan asiaan liittyvistä seikoista toisen osapuolen tai molempien osapuolten kanssa muiden välimiesten poissa ollessa.

Oma-aloitteisesti toimitetut lausumat

38.

Jolleivät osapuolet toisin sovi viiden päivän kuluessa välimiespaneelin asettamisesta, välimiespaneeli voi ottaa vastaan oma-aloitteisesti toimitettuja kirjallisia lausumia edellyttäen, että ne on laadittu 10 päivän kuluessa välimiespaneelin asettamisesta, että ne ovat lyhyitä ja enintään 15 konekirjoitussivun mittaisia liitteineen ja että niillä on välitöntä merkitystä välimiespaneelin tarkasteltavana olevan asian tosiseikkojen kannalta.

39.

Lausumaan on sisällyttävä sen esittävän luonnollisen tai oikeushenkilön kuvaus sekä kuvaus tämän toiminnan luonteesta ja rahoituslähteestä, ja siinä on mainittava, mikä on kyseisen henkilön intressi välimiesmenettelyssä. Lausuma on laadittava osapuolten valitsemilla kielillä tämän työjärjestyksen 42 ja 43 kohdan sääntöjen mukaisesti.

40.

Välimiespaneeli luettelee tuomiossaan kaikki vastaanottamansa lausumat, jotka ovat edellä mainittujen sääntöjen mukaisia. Välimiespaneeli ei ole velvollinen käsittelemään tuomiossaan kyseisissä lausumissa esitettyjä väitteitä. Välimiespaneelin tämän säännön nojalla vastaanottamat lausumat toimitetaan osapuolille näiden huomautuksia varten.

Kiireelliset tapaukset

41.

Tässä sopimuksessa tarkoitetuissa kiireellisissä tapauksissa välimiespaneeli, osapuolia kuultuaan, mukauttaa asianmukaisesti tässä työjärjestyksessä mainitut määräajat ja ilmoittaa osapuolille tällaisista mukautuksista.

Kääntäminen ja tulkkaus

42.

Osapuolet pyrkivät sopimaan yhteisestä työkielestä välimiesmenettelyä varten pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen aikana ja viimeistään tämän työjärjestyksen 9 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa kokouksessa.

43.

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisestä työkielestä, kummankin osapuolen on järjestettävä ja kustannettava kirjallisten lausumiensa kääntäminen toisen osapuolen valitsemalle kielelle.

44.

Valituksen kohteena olevan osapuolen on järjestettävä suullisten lausumien tulkkaus osapuolten valitsemille kielille.

45.

Välimiespaneelin tuomiot annetaan tiedoksi osapuolten valitsemalla kielellä tai valitsemilla kielillä.

46.

Osapuolet voivat esittää huomautuksia näiden sääntöjen mukaisesti laadittujen asiakirjojen käännöksistä.

Määräaikojen laskeminen

47.

Jos osapuoli tämän työjärjestyksen 7 kohdan nojalla saa asiakirjan eri päivänä kuin toinen osapuoli, määräaika, jonka laskeminen perustuu kyseisen asiakirjan vastaanottamiseen, lasketaan sen päivämäärän perusteella, jona asiakirja saatiin viimeisenä.

Muut menettelyt

48.

Tätä työjärjestystä sovelletaan myös tämän pöytäkirjan 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan sekä 13 artiklan 2 kohdan mukaisiin menettelyihin. Tässä työjärjestyksessä mainitut määräajat on kuitenkin mukautettava välimiespaneelin tuomion antamisen erityisiin määräaikoihin kyseisissä muissa menettelyissä.

49.

Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen pöytäkirjan 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisia menettelyjä varten, sovelletaan pöytäkirjan 6 artiklassa määrättyjä menettelyjä. Tällöin tuomion tiedoksiannon määräaikaa pidennetään 15 päivällä.

LIITE II

VÄLIMIESPANEELIEN JÄSENTEN JA SOVITTELIJOIDEN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Määritelmät

1.

Näissä käytännesäännöissä tarkoitetaan

a)

’jäsenellä’ tai ’välimiehellä’ tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti tosiasiallisesti asetetun välimiespaneelin jäsentä;

b)

’sovittelijalla’ henkilöä, joka panee toimeen sovittelun tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti;

c)

’ehdokkaalla’ henkilöä, jonka nimi on tämän pöytäkirjan 19 artiklassa tarkoitetussa välimiesten luettelossa ja jonka valitsemista välimiespaneelin jäseneksi harkitaan tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti;

d)

’avustajalla’ henkilöä, joka jäsenen nimeämiseen liittyvien edellytysten mukaisesti suorittaa tutkimuksia tai avustaa jäsentä;

e)

’menettelyllä’, jollei toisin määrätä, tämän pöytäkirjan mukaista välimiespaneelimenettelyä;

f)

’henkilöstöllä’, jäsenen osalta, muita jäsenen ohjauksessa ja valvonnassa olevia henkilöitä kuin avustajia.

Menettelyä koskevat velvollisuudet

2.

Jokaisen ehdokkaan ja jäsenen on vältettävä käyttäytymästä epäasianmukaisesti ja antamasta vaikutelmaa epäasianmukaisesta käyttäytymisestä, oltava riippumaton ja puolueeton, vältettävä välittömiä ja välillisiä eturistiriitoja sekä noudatettava korkeita käyttäytymisnormeja riitojenratkaisumenettelyn rehellisyyden ja puolueettomuuden säilyttämiseksi. Entisten jäsenten on noudatettava näiden käytännesääntöjen 15, 16, 17 ja 18 kohdassa vahvistettuja velvoitteita.

Ilmoittamisvelvollisuudet

3.

Ennen kuin ehdokkaan valinta välimiespaneelin jäseneksi voidaan vahvistaa tämän pöytäkirjan mukaisesti, ehdokkaan on ilmoitettava kaikki intressit, suhteet tai seikat, jotka todennäköisesti vaikuttavat hänen riippumattomuuteensa tai puolueettomuuteensa taikka joiden voidaan kohtuudella olettaa luovan vaikutelman epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai menettelyn puolueellisuudesta. Tämän vuoksi ehdokkaan on kaikin kohtuullisesti toteutettavissa olevin toimin pyrittävä selvittämään kyseiset intressit, suhteet ja seikat.

4.

Ehdokas tai jäsen saa ilmoittaa näiden käytännesääntöjen todellisia tai mahdollisia rikkomuksia koskevia seikkoja ainoastaan teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle niiden saattamiseksi osapuolten tarkasteluun.

5.

Jäsenen on nimeämisensä jälkeen edelleen kohtuullisesti toteutettavissa olevin toimin pyrittävä selvittämään näiden käytännesääntöjen 3 kohdassa tarkoitetut intressit, suhteet ja seikat sekä ilmoitettava niistä. Ilmoittamisvelvollisuus on jatkuva velvollisuus, joka edellyttää jäseneltä kaikkien menettelyn missä tahansa vaiheessa mahdollisesti esille tulevien intressien, suhteiden ja seikkojen ilmoittamista. Jäsenen on ilmoitettava tällaiset intressit, suhteet ja seikat teollisuuden, kaupan, palvelujen ja investointien alakomitealle kirjallisesti niiden saattamiseksi osapuolten tarkasteluun.

Jäsenten tehtävät

6.

Valitun jäsenen on suoritettava jäsenen tehtävät täsmällisesti ja nopeasti koko menettelyn ajan oikeudenmukaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

7.

Jäsenen on otettava huomioon ainoastaan sellaiset seikat, jotka tulevat esille menettelyssä ja jotka ovat välttämättömiä tuomiota varten, eikä hän saa siirtää tehtäväänsä kenellekään muulle.

8.

Jäsenen on varmistettava kaikin soveltuvin keinoin, että hänen avustajansa ja henkilöstönsä ovat tietoisia näiden käytännesääntöjen 2, 3, 4, 5, 16, 17 ja 18 kohdan säännöistä ja noudattavat niitä.

9.

Jäsenellä ei saa olla menettelyä koskevia yksipuolisia yhteyksiä.

Jäsenten riippumattomuus ja puolueettomuus

10.

Jäsenen on oltava riippumaton ja puolueeton ja vältettävä antamasta vaikutelmaa epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai puolueellisuudesta; hänen toimintaansa eivät saa vaikuttaa oman edun tavoittelu, ulkopuolinen painostus, poliittiset näkökohdat, julkiset vaatimukset, lojaalius osapuolelle tai arvostelun pelko.

11.

Jäsen ei saa suoraan eikä välillisesti sitoutua mihinkään velvoitteeseen tai hyväksyä mitään etua, joka voisi jollain tavalla estää tai näyttää estävän hänen tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen.

12.

Jäsen ei saa käyttää asemaansa välimiespaneelissa omien henkilökohtaisten etujensa ajamiseen, ja hänen on vältettävä toimia, jotka voivat antaa vaikutelman siitä, että muilla on vaikutusvaltaa häneen.

13.

Jäsen ei saa antaa talous-, liike-, ammatti- tai perhesuhteiden tai sosiaalisten suhteiden taikka niihin liittyvien velvollisuuksien vaikuttaa toimintaansa tai arvostelukykyynsä.

14.

Jäsenen on vältettävä sellaisia suhteita tai taloudellisia intressejä, jotka todennäköisesti vaikuttavat hänen puolueettomuuteensa tai joiden voidaan kohtuudella olettaa luovan vaikutelman epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai puolueellisuudesta.

Entisten jäsenten velvollisuudet

15.

Kaikkien entisten jäsenten on vältettävä toimia, jotka voivat luoda vaikutelman, että he olivat tehtäviään suorittaessaan puolueellisia tai hyötyivät välimiespaneelin päätöksestä tai tuomiosta.

Luottamuksellisuus

16.

Jäsen tai entinen jäsen ei saa milloinkaan ilmaista tai käyttää menettelyä koskevia tai menettelyn aikana saatuja salassa pidettäviä tietoja muihin tarkoituksiin kuin menettelyn edistämiseen, eikä hän saa missään tapauksessa ilmaista tai käyttää edellä mainitun kaltaisia tietoja henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai hyödyn saamiseksi muille taikka muiden etujen vahingoittamiseksi.

17.

Jäsen ei saa ilmaista välimiespaneelin tuomion sisältöä tai osia siitä ennen tuomion julkaisemista tämän pöytäkirjan mukaisesti.

18.

Jäsen tai entinen jäsen ei saa milloinkaan ilmaista välimiespaneelin päätösneuvottelujen sisältöä eikä kenenkään jäsenen mielipidettä.

Kulut

19.

Kunkin jäsenen on pidettävä kirjaa ja annettava lopullinen tilitys menettelyyn käytetystä ajasta ja kuluistaan.

Sovittelijat

20.

Näihin käytännesääntöihin sisältyviä jäseniin tai entisiin jäseniin sovellettavia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin myös sovittelijoihin.


ASETUKSET

26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 514/2011,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien etuuskohtelukauppaa koskevien menettelyjen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1460/96 (2) vahvistetaan tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien etuuskohtelukauppaa koskevien menettelyjen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 7 artiklan mukaisesti. Tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien etuuskohtelukauppaa koskevien menettelyjen kehittymisen vuoksi on tarpeen korvata kyseinen asetus.

(2)

Tietyissä etuuskohtelusopimuksissa, jotka unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa, määrätään yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja maatalousosia tai lisätulleja alempien maatalousosien ja lisätullien soveltamisesta. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa myönnettävien alennusten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

On tarpeen laatia luettelo perustuotteista, joiden osalta voidaan vahvistaa alennettuja maatalousosia kolmansien maiden kanssa tehtyjen etuuskohtelusopimusten nojalla.

(4)

Myönnettävät alennukset olisi asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti vahvistettava joko alentamalla maatalousosien laskemisessa käytettäviä perusmääriä tai alentamalla tiettyihin erityistavaroihin sovellettavia maatalousosia.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1216/2009 14 artiklan mukaisesti silloin, kun on tarpeen määrittää etuuskohtelukaupassa sovellettavat alennetut maatalousosat, olisi vahvistettava perustuotteiden ominaisuudet ja valmistukseen käytettyinä pidettävien perustuotteiden määrät.

(6)

On aiheellista vahvistaa säännöt tiettyjen tavaroiden sisältämiin sokeri- ja viljamääriin sovellettavien lisätullien alennusten laskemiseksi, kun etuuskohtelusopimusten puitteissa on sovittu tällaisten lisätullien alentamisesta.

(7)

Alennettuja tulleja koskeva etuus myönnetään yleensä tariffikiintiöiden rajoissa asianomaisen etuuskohtelusopimuksen mukaisesti. Kyseisten tariffikiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi hallinnoinnissa olisi noudatettava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistettuja tariffikiintiöiden hallinnointia koskevia sääntöjä.

(8)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi asianomaisessa etuuskohtelusopimuksessa olisi esitettävä luettelo tavaroista, joita alennetut maatalousosat tai alennetut lisätullit koskevat, riippumatta siitä, kuuluvatko ne tariffikiintiöön.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti maatalousosaa vastaavan arvotulliosuuden korvaaminen erityismäärällä olisi sallittava, jos etuuskohtelusopimuksessa niin määrätään. Tämä määrä ei kuitenkaan saisi olla suurempi kuin maksu, jota sovelletaan muussa kuin etuuskohteluun oikeuttavassa kaupassa.

(10)

Koska alennettuja tulleja koskevan etuuden saaminen edellyttää, että tavarat ovat peräisin maista, joiden kanssa etuuskohtelusopimus on tehty, on tarpeen määrittää sovellettavat alkuperäsäännöt.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perussopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 1216/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alennettujen maatalousosien ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen niihin liittyvien lisätullien määrittämistä sekä asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettuihin tavaroihin ja tuotteisiin sovellettavien etuuskohtelusopimusten mukaisesti avattavien kiintiöiden hallinnoimista varten.

2 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen alennettujen maatalousosien määrittämisessä otetaan huomioon seuraavat perustuotteet:

CN-koodi ex 1001 90 99, tavallinen vehnä,

CN-koodi 1001 10 00, makaroni- eli durumvehnä,

CN-koodi 1002 00 00, ruis,

CN-koodi 1003 00 90, ohra,

CN-koodi 1005 90 00, maissi, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu,

CN-koodit 1006 20 96 ja 1006 20 98, pitkäjyväinen esikuorittu riisi, jäljempänä ’riisi’,

CN-koodi 1701 99 10, valkoinen sokeri,

CN-koodit 1703 10 00 ja 1703 90 00, melassi,

CN-koodi ex 0402 10 19, maitojauhe, jonka rasvapitoisuus on enintään 1,5 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 2,5 kilogrammaa, jäljempänä ’TJ2’,

CN-koodi ex 0402 21 19, maitojauhe, jonka maitorasvapitoisuus on 26 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 2,5 kilogrammaa, jäljempänä ’TJ3’,

CN-koodi ex 0405 10, voi, jonka rasvapitoisuus on 82 painoprosenttia, jäljempänä ’TJ6’.

3 artikla

1.   Etuuskohtelukaupan puitteissa sovellettavat alennetut maatalousosat lasketaan tässä asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden valmistuksessa käytettyinä pidettyjen perustuotteiden määrien perusteella.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut perustuotteiden määrät ilmoitetaan liitteessä I siinä olevien yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodeilla ilmoitettujen tavaroiden osalta.

3.   Jos liitteessä I viitataan CN-koodeilla ilmoitettujen tavaroiden osalta liitteeseen II, edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut määrät ovat liitteessä II esitettyjen mukaiset.

4.   Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta käytetään liitteessä III esitettyjä lisäkoodeja tavaran koostumuksen mukaisesti.

5.   Jos etuuskohtelusopimuksessa niin määrätään, alennetut maatalousosat ja tarvittaessa kuhunkin tavaraan, jolle voidaan myöntää tullin alennus, sovellettavat alennetut lisätullit saadaan 1–4 kohdasta poiketen soveltamalla vähennyskerrointa maatalousosiin ja niihin liittyviin lisätulleihin, jotka on vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.

4 artikla

1.   Liitteessä II lueteltujen tavaroiden osalta sokeria (AD S/Z) ja jauhoa (AD F/M) koskevien alennettujen lisätullien laskemista varten huomioon otettavat sokeri- ja viljamäärät esitetään liitteessä II olevassa B ja C kohdassa vastaavasti siinä ilmoitettujen sakkaroosi-, inverttisokeri- ja/tai isoglukoosipitoisuuksien ja tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuuksien osalta.

2.   Liitteeseen II sisältymättömien tavaroiden osalta 1 kohdassa tarkoitetut lisätullit saadaan ottamalla huomioon ainoastaan ne perustuotteiden määrät, jotka kuuluvat joko vilja-alaan tai sokerialaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (4) liitteessä I olevan I ja III osan mukaisesti.

5 artikla

1.   Alennetut maatalousosat ja tarvittaessa kuhunkin tavaraan, jolle voidaan myöntää tullin alennus, sovellettavat alennetut lisätullit lasketaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertomalla valmistuksessa käytettynä pidetyt perustuotteiden määrät 2 kohdassa tarkoitetulla perusmäärällä ja laskemalla nämä määrät yhteen kaikkien tämän tavaran valmistuksessa käytettyinä pidettyjen perustuotteiden kanssa.

2.   Alennettujen maatalousosien sekä tarvittaessa alennettujen lisätullien laskemiseksi huomioon otettava perusmäärä on kyseisessä etuuskohtelusopimuksessa määrätty tai sen mukaisesti määritetty euroina vahvistettu määrä.

3.   Jos etuuskohtelusopimuksessa säädetään maatalousosien alennuksesta tavarakohtaisesti sen sijaan, että alennettaisiin perusmääriä, alennetut maatalousosat on laskettava soveltamalla sopimuksessa määrättyä alennusta yhteisessä tullitariffissa vahvistettuihin maatalousosiin.

4.   Jos edellä olevan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti määritetyn alennetun maatalousosan ja tarvittaessa alennettujen lisätullien määrä 100 kilogrammalta tavaraa on vähemmän kuin 2,4 euroa, tämän maksuosan tai lisätullin määrä on vahvistettava nollaksi.

6 artikla

1.   Komissio julkaisee 5 artiklan mukaisesti vahvistettujen alennettujen maatalousosien ja tarvittaessa alennettujen lisätullien määrät Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jollei asianomaisen kolmannen maan kanssa tehdyssä sopimuksessa toisin määrätä, 1 kohdan mukaisesti julkaistuja määriä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta julkaisemista seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta.

Jos kuitenkin perustuotteisiin sovellettavat alennetut maatalousosat ja alennetut lisätullit pysyvät samoina, 5 artiklan mukaisesti vahvistettuja maatalousosia ja lisätulleja sovelletaan edelleen, kunnes korvaavat maatalousosat ja lisätullit on julkaistu.

7 artikla

Etuuskohtelusopimuksessa on määrättävä tai sen pohjalta on voitava määrittää seuraavat:

a)

tavarat, joille voidaan myöntää alennettu maatalousosa;

b)

tavarat, joille voidaan myöntää alennettu lisätulli;

c)

myönnetty alennus tai myönnetyt alennukset;

d)

sovellettava tariffikiintiö, jos alennukset myönnetään tällaisen kiintiön puitteissa.

8 artikla

Jos etuuskohtelusopimuksessa silloin, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1216/2009 liitteessä II olevassa taulukossa 2 luetelluista jalostetuista maataloustuotteista, määrätään maatalousosan soveltamisesta erityismäärän muodossa, riippumatta siitä, tehdäänkö alennus jonkin tariffikiintiön puitteissa, ja jos yhteisessä tullitariffissa edellytetään arvotullin soveltamista kyseisten tavaroiden muuhun kuin etuuskohteluun oikeutetussa tuonnissa, maksettava määrä ei saa ylittää viimeksi mainittua tullia.

9 artikla

Tässä asetuksessa ’alkuperätuotteilla’ tarkoitetaan tavaroita, jotka täyttävät kyseessä olevassa etuuskohtelusopimuksessa vahvistetut alkuperätuotteiden aseman saamisen edellytykset.

10 artikla

1.   Yhteisen tullitariffin maatalousosia sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

a)

maatalousosat koskevat asetuksen (EY) N:o 1216/2009 liitteeseen II sisältyviä tavaroita, joihin ei sovelleta etuuskohtelua koskevia menettelyjä, jotka liittyvät kyseisten tavaroiden kauppaan asianomaisen maan kanssa,

b)

maatalousosat koskevat tavaroita, jotka ylittävät tariffikiintiön.

2.   Jos tariffikiintiö koskee arvotullien alennusta, joka vastaa sen maatalousosaa 8 artiklassa tarkoitetussa muodossa, tariffikiintiöt ylittäviin määriin sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja tai sopimuksessa muutoin määrättyjä tulleja.

11 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitettuja tariffikiintiöitä hallinnoidaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

12 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1460/1996.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 328, 15.12.2010, s. 10.

(2)  EYVL L 187, 26.7.1996, s. 18.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.


LIITE I

(3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

Käytettyinä pidetyt perustuotteiden määrät

(per 100 kg tavaraa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tavallinen vehnä

Durumvehnä

Ruis

Ohra

Maissi

Riisi

Valkoinen sokeri

Melassi

Rasvaton maitojauhe (TJ 2)

Täysmaitojauhe (TJ 3)

Voi (TJ 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– jogurtti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – muu, maitorasvapitoisuus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90

– muu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – muu, maitorasvapitoisuus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

– maidosta valmistetut levitteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

ks. liite II

0405 20 30

– – rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia

ks. liite II

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– sokerimaissi

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– muut kasvikset; kasvissekoitukset:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – kasvikset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – sokerimaissi

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– purukumi, myös sokerilla kuorrutettu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 10

– – jossa on vähemmän kuin 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 90

– – jossa on vähintään 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – valkoinen suklaa

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 51 –

1704 90 99

– – muut:

Ks. liite II.

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

– – jossa on vähintään 5 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 65 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

– – jossa on vähintään 65 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

– – jossa on vähintään 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg

Ks. liite II.

– muut, levyinä, tankoina tai patukoina:

1806 31

– – täytetyt

Ks. liite II.

1806 32

– – täyttämättömät

Ks. liite II.

1806 90

– muut

Ks. liite II.

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

Ks. liite II.

1901 20 00

– seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

Ks. liite II.

1901 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – mallasuute:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – kuivauutteen määrä vähintään 90 painoprosenttia

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

– – – muu

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

– – muut

 

1901 90 99

– – – muut

Ks. liite II.

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – munaa sisältävät

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90

– – – muut

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – kypsennetyt

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

– – – muut

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– muut makaronivalmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– – kuivatut

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

– – muut

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– couscous:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – valmistamaton

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – muu

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – maissista tehdyt

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

– – riisistä tehdyt

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

– – muut

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20

Paahtamattomista viljahiutaleista taikka paahtamattomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– – myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin

Ks. liite II.

– – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – – maissista tehdyt

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

– – – riisistä tehdyt

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

– – – muut

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– – riisistä tehdyt

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 90 80

– – muut

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– näkkileipä

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– maustekakut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – joissa on vähemmän kuin 30 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

– – joissa on vähintään 30 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

– – joissa on vähintään 50 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

– makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit

 

1905 31

– – makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits)

Ks. liite II.

1905 32

– – vohvelit ja vohvelikeksit

Ks. liite II.

1905 40

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

Ks. liite II.

1905 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – happamaton leipä (matzos)

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

– – ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

1905 90 30 –

1905 90 90

– – muut

Ks. liite II.

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

– – jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

 

 

 

 

40 (a)

 

 

 

 

 

 

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– perunat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

Ks. liite II.

2004 90

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– perunat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

Ks. liite II.

2005 80 00

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99

– – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – lisättyä alkoholia sisältämättömät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – lisättyä sokeria sisältämättömät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia

 

 

 

 

40 (a)

 

 

 

 

 

 

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – muut

Ks. liite II.

2101 20

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – valmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – muut

Ks. liite II.

2101 30

– paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – muut

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

– – paahdetusta juurisikurista ja muista paahdetuista kahvinkorvikkeista saadut uutteet, esanssit ja tiivisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – muut

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– elävä eli aktiivinen hiiva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – leivontahiiva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – kuivattu

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

– – – muu

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

– joissa ei ole lainkaan maitorasvaa tai joissa sitä on vähemmän kuin 3 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

– joissa on maitorasvaa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 91

– – vähintään 3 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 7 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

– – vähintään 7 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

23

 

 

35

 

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10 80

– – muut

Ks. liite II.

2106 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

– – – muut

Ks. liite II.

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – muut, jotka sisältävät nimikkeiden 0401–0404 tuotteista saatuja rasvoja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – vähemmän kuin 0,2 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

– – – vähintään 0,2 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 2 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

– – – vähintään 2 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– muut moniarvoiset alkoholit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannitoli

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – D-glusitoli (sorbitoli):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – vesiliuoksena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

– – – – muut

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – – joissa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

– – – – muut

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – valmisteet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – muut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – muut

Ks. liite II.

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – dekstriini

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

– – muu modifioitu tärkkelys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – muu

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– liimat ja liisterit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– – joissa on vähemmän kuin 25 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

– – joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 55 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

– – joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

– – joissa on vähintään 80 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– – joissa on vähemmän kuin 55 painoprosenttia tärkkelyspitoisia aineita

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

– – joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 70 painoprosenttia tärkkelyspitoisia aineita

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

– – joissa on vähintään 70 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 83 painoprosenttia tärkkelyspitoisia aineita

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

– – joissa on vähintään 83 painoprosenttia tärkkelyspitoisia aineita

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – vesiliuoksena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

– – – muu

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – muu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – – jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

– – – muut

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 


LIITE II

(3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

Käytettyinä pidetyt perustuotteiden määrät, kun liitteessä I viitataan tähän liitteeseen

(per 100 kg tavaraa)

Maitorasva- ja maitoproteiinipitoisuus, sakkaroosi-, inverttisokeri- ja isoglukoosipitoisuus; tärkkelys- ja glukoosipitoisuus

Rasvaton maitojauhe (TJ 2)

Täysmaitojauhe (TJ 3)

Voi (TJ 6)

Valkoinen sokeri

Tavallinen vehnä

Maissi

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

Maitorasvaa sisältämätön tai maitorasvaa vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia sisältävä, ja maitoproteiinipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 2,5 paino-%, mutta pienempi kuin 6 paino-%

14

 

 

 

 

 

vähintään 6 paino-%, mutta pienempi kuin 18 paino-%

42

 

 

 

 

 

vähintään 18 paino-%, mutta pienempi kuin 30 paino-%

75

 

 

 

 

 

vähintään 30 paino-%, mutta pienempi kuin 60 paino-%

146

 

 

 

 

 

vähintään 60 paino-%

208

 

 

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 1,5 paino-% mutta pienempi kuin 3 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 2,5 paino-% sisältävä

 

 

3

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 2,5 paino-%, mutta pienempi kuin 6 paino-%

14

 

3

 

 

 

vähintään 6 paino-%, mutta pienempi kuin 18 paino-%

42

 

3

 

 

 

vähintään 18 paino-%, mutta pienempi kuin 30 paino-%

75

 

3

 

 

 

vähintään 30 paino-%, mutta pienempi kuin 60 paino-%

146

 

3

 

 

 

vähintään 60 paino-%

208

 

3

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 3 paino-%, mutta pienempi kuin 6 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 2,5 paino-% sisältävä

 

 

6

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 2,5 paino-%, mutta pienempi kuin 12 paino-%

12

20

 

 

 

 

vähintään 12 paino-%

71

 

6

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 6 paino-%, mutta pienempi kuin 9 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 4 paino-% sisältävä

 

 

10

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 4 paino-%, mutta pienempi kuin 15 paino-%

10

32

 

 

 

 

vähintään 15 paino-%

71

 

10

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 9 paino-%, mutta pienempi kuin 12 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 6 paino-% sisältävä

 

 

14

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 6 paino-%, mutta pienempi kuin 18 paino-%

9

43

 

 

 

 

vähintään 18 paino-%

70

 

14

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 12 paino-%, mutta pienempi kuin 18 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 6 paino-% sisältävä

 

 

20

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 6 paino-%, mutta pienempi kuin 18 paino-%

 

56

2

 

 

 

vähintään 18 paino-%

65

 

20

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 18 paino-%, mutta pienempi kuin 26 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 6 paino-% sisältävä

 

 

20

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus vähintään 6 paino-%

50

 

29

 

 

 

Maitorasvapitoisuus vähintään 26 paino-%, mutta pienempi kuin 40 paino-%:

 

 

 

 

 

 

maitoproteiineja sisältämätön tai maitoproteiineja vähemmän kuin 6 paino-% sisältävä

 

 

45

 

 

 

maitoproteiinipitoisuus vähintään 6 paino-%

38

 

45

 

 

 

Maitorasvapitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 40 paino-%, mutta pienempi kuin 55 paino-%

 

 

63

 

 

 

vähintään 55 paino-%, mutta pienempi kuin 70 paino-%

 

 

81

 

 

 

vähintään 70 paino-%, mutta pienempi kuin 85 paino-%

 

 

99

 

 

 

vähintään 85 paino-%

 

 

117

 

 

 

B.

Sakkaroosi-, inverttisokeri- ja/tai isoglukoosipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 5 paino-%, mutta pienempi kuin 30 paino-%

 

 

 

24

 

 

vähintään 30 paino-%, mutta pienempi kuin 50 paino-%

 

 

 

45

 

 

vähintään 50 paino-%, mutta pienempi kuin 70 paino-%

 

 

 

65

 

 

vähintään 70 paino-%

 

 

 

93

 

 

C.

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus:

 

 

 

 

 

 

vähintään 5 paino-%, mutta pienempi kuin 25 paino-%

 

 

 

 

22

22

vähintään 25 paino-%, mutta pienempi kuin 50 paino-%

 

 

 

 

47

47

vähintään 50 paino-%, mutta pienempi kuin 75 paino-%

 

 

 

 

74

74

vähintään 75 paino-%

 

 

 

 

101

101


LIITE III

(3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu)

Lisäkoodit tavaroiden koostumuksen mukaisesti

Maidon rasvapitoisuus

(% painosta)

Maidon proteiinit

(% painosta) (3)

Tärkkelys/glukoosi (% painosta) (1)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Sakkaroosi/inverttisokeri/isoglukoosi (% painosta) (2)

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

≥ 0

< 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7 000

7 001

7 002

7 003

7 004

7 005

7 006

7 007

7 008

7 009

7 010

7 011

7 012

7 013

7 015

7 016

7 017

7 758

7 759

≥ 2,5 < 6

7 020

7 021

7 022

7 023

7 024

7 025

7 026

7 027

7 028

7 029

7 030

7 031

7 032

7 033

7 035

7 036

7 037

7 768

7 769

≥ 6 < 18

7 040

7 041

7 042

7 043

7 044

7 045

7 046

7 047

7 048

7 049

7 050

7 051

7 052

7 053

7 055

7 056

7 057

7 778

7 779

≥ 18 < 30

7 060

7 061

7 062

7 063

7 064

7 065

7 066

7 067

7 068

7 069

7 070

7 071

7 072

7 073

7 075

7 076

7 077

7 788

7 789

≥ 30 < 60

7 080

7 081

7 082

7 083

7 084

7 085

7 086

7 087

7 088

X

7 090

7 091

7 092

X

7 095

7 096

X

X

X

≥ 60

7 800

7 801

7 802

X

X

7 805

7 806

7 807

X

X

7 810

7 811

X

X

X

X

X

X

X

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7 100

7 101

7 102

7 103

7 104

7 105

7 106

7 107

7 108

7 109

7 110

7 111

7 112

7 113

7 115

7 116

7 117

7 798

7 799

≥ 2,5 < 6

7 120

7 121

7 122

7 123

7 124

7 125

7 126

7 127

7 128

7 129

7 130

7 131

7 132

7 133

7 135

7 136

7 137

7 808

7 809

≥ 6 < 18

7 140

7 141

7 142

7 143

7 144

7 145

7 146

7 147

7 148

7 149

7 150

7 151

7 152

7 153

7 155

7 156

7 157

7 818

7 819

≥ 18 < 30

7 160

7 161

7 162

7 163

7 164

7 165

7 166

7 167

7 168

7 169

7 170

7 171

7 172

7 173

7 175

7 176

7 177

7 828

7 829

≥ 30 < 60

7 180

7 181

7 182

7 183

X

7 185

7 186

7 187

7 188

X

7 190

7 191

7 192

X

7 195

7 196

X

X

X

≥ 60

7 820

7 821

7 822

X

X

7 825

7 826

7 827

X

X

7 830

7 831

X

X

X

X

X

X

X

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7 840

7 841

7 842

7 843

7 844

7 845

7 846

7 847

7 848

7 849

7 850

7 851

7 852

7 853

7 855

7 856

7 857

7 858

7 859

≥ 2,5 < 12

7 200

7 201

7 202

7 203

7 204

7 205

7 206

7 207

7 208

7 209

7 210

7 211

7 212

7 213

7 215

7 216

7 217

7 220

7 221

≥ 12

7 260

7 261

7 262

7 263

7 264

7 265

7 266

7 267

7 268

7 269

7 270

7 271

7 272

7 273

7 275

7 276

X

7 838

X

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7 860

7 861

7 862

7 863

7 864

7 865

7 866

7 867

7 868

7 869

7 870

7 871

7 872

7 873

7 875

7 876

7 877

7 878

7 879

≥ 4 < 15

7 300

7 301

7 302

7 303

7 304

7 305

7 306

7 307

7 308

7 309

7 310

7 311

7 312

7 313

7 315

7 316

7 317

7 320

7 321

≥ 15

7 360

7 361

7 362

7 363

7 364

7 365

7 366

7 367

7 368

7 369

7 370

7 371

7 372

7 373

7 375

7 376

X

7 378

X

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7 900

7 901

7 902

7 903

7 904

7 905

7 906

7 907

7 908

7 909

7 910

7 911

7 912

7 913

7 915

7 916

7 917

7 918

7 919

≥ 6 < 18

7 400

7 401

7 402

7 403

7 404

7 405

7 406

7 407

7 408

7 409

7 410

7 411

7 412

7 413

7 415

7 416

7 417

7 420

7 421

≥ 18

7 460

7 461

7 462

7 463

7 464

7 465

7 466

7 467

7 468

X

7 470

7 471

7 472

X

7 475

7 476

X

X

X

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7 940

7 941

7 942

7 943

7 944

7 945

7 946

7 947

7 948

7 949

7 950

7 951

7 952

7 953

7 955

7 956

7 957

7 958

7 959

≥ 6 < 18

7 500

7 501

7 502

7 503

7 504

7 505

7 506

7 507

7 508

7 509

7 510

7 511

7 512

7 513

7 515

7 516

7 517

7 520

7 521

≥ 18

7 560

7 561

7 562

7 563

7 564

7 565

7 566

7 567

7 568

X

7 570

7 571

7 572

X

7 575

7 576

X

X

X

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7 960

7 961

7 962

7 963

7 964

795

7 966

7 967

7 968

7 969

7 970

7 971

7 972

7 973

7 975

7 976

7 977

7 978

7 979

≥ 6

7 600

7 601

7 602

7 603

7 604

7 605

7 606

7 607

7 608

7 609

7 610

7 611

7 612

7 613

7 615

7 616

X

7 620

X

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7 980

7 981

7 982

7 983

7 984

7 985

7 986

7 987

7 988

X

7 990

7 991

7 992

X

7 995

7 996

X

X

X

≥ 6

7 700

7 701

7 702

7 703

X

7 705

7 706

7 707

7 708

X

7 710

7 711

7 712

X

7 715

7 716

X

X

X

≥ 40 < 55

 

7 720

7 721

7 722

7 723

X

7 725

7 726

7 727

7 728

X

7 730

7 731

7 732

X

7 735

7 736

X

X

X

≥ 55 < 70

7 740

7 741

7 742

X

X

7 745

7 746

7 747

X

X

7 750

7 751

X

X

X

X

X

X

X

≥ 70 < 85

7 760

7 761

7 762

X

X

7 765

7 766

X

X

X

7 770

7 771

X

X

X

X

X

X

X

≥ 85

7 780

7 781

X

X

X

7 785

7 786

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  

Tärkkelys/glukoosi

Tavaran (sellaisenaan olevan) tärkkelyspitoisuus ja tärkkelyksen hajoamistuotteet, mukaan lukien kaikki glukoosin polymeerit ja glukoosi, määritettynä glukoosina ja ilmaistuna tärkkelyksenä (kuiva-aineena, puhtausaste 100 %; glukoosi muutetaan tärkkelykseksi muuntokertoimella: 0,9).

Jos tavaran ilmoitetaan sisältävän glukoosin ja fruktoosin seosta (missä tahansa muodossa) ja/tai jos se havaitaan tavarassa, yllä olevassa laskutoimituksessa otetaan huomioon ainoastaan fruktoosin määrän ylittävä glukoosipitoisuus.

(2)  

Sakkaroosi/inverttisokeri/isoglukoosi

Tavaran (sellaisenaan olevan) sakkaroosipitoisuus, johon on lisätty kaikki sakkaroosina ilmoitetut glukoosin ja fruktoosin seokset (näiden kahden sokerimäärän aritmeettinen summa kerrottuna luvulla 0,95), joka ilmoitetaan (missä tahansa muodossa) ja/tai löydetään tavarasta.

Jos tavarassa on fruktoosia vähemmän kuin glukoosia, glukoosi on otettava yllä olevassa laskutoimituksessa huomioon fruktoosin pitoisuutta vastaavana pitoisuutena.

Huom.: Aina kun tavaran ilmoitetaan sisältävän laktoosin hydrolyysituotetta ja/tai sokereissa on todettu galaktoosia, galaktoosia vastaava glukoosin määrä on vähennettävä glukoosin kokonaismäärästä ennen muita laskutoimituksia.

(3)  

Maitoproteiinit

Kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ei pidetä maitoproteiineina, jos tuotteessa ei ole muuta maidosta peräisin olevaa ainesosaa.

Tavaran sisältämää alle 1 painoprosentin maitorasvapitoisuutta ja alle 1 painoprosentin laktoosipitoisuutta ei pidetä muina maitoperäisinä ainesosina.

Tullimuodollisuuksia täytettäessä asianomaisen on tässä tapauksessa merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun tulli-ilmoitukseen: ”ainoa maitoainesosa: kaseiini/kaseinaatti”.


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 515/2011,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

B6-vitamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

B6-vitamiini hyväksyttiin direktiivillä 70/524/ETY ilman määräaikaa kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena osana ryhmää ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus”. Kyseinen lisäaine merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski B6-vitamiinin uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja jossa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 9 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan lausunnossa, että B6-vitamiinilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön (3). Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

B6-vitamiinin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Koska hyväksynnän edellytysten muuttaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta kyseistä lisäainetta sisältävien esiseosten ja rehuseosten olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” kuuluva liitteessä mainittu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Sallitaan direktiivin 70/524/ETY tai asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti merkityn, B6-vitamiinia sisältävän rehun saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1917.


LIITE

Lisäaineen tunniste-numero

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmät

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäis-pitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Ravitsemukselliset lisäaineet: vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus

3a831

B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridi

 

Tehoaine

pyridoksiinihydrokloridi C8H11NO3.HCl

Puhtauskriteerit: vähintään 98,5 %

 

Analyysimenetelmä  (1)

1.

B6-vitamiinin määrittämiseen rehun lisäaineista: Euroopan farmakopean monografia 0245 – 7. painos)

2.

B6-vitamiinin määrittämiseen rehun esiseoksista: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia yhdistettynä UV-detektoriin (RP-HPLC- UV) (2)

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa ja vedessä.

2.

B6-vitamiinia (pyridoksiinihydrokloridia) saa käyttää myös juomaveteen lisättynä.

3.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

15. kesäkuuta 2021


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta unionin vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

(2)  VDLUFA, Bd III, 13.9.1.


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 516/2011,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmisteen käyttämisestä muurahaishappoa sisältävissä rehuissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksyntää hyväksynnän haltijan hakemuksen sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon perusteella.

(2)

Mikro-organismien ryhmään kuuluva Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmiste hyväksyttiin neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti käytettäväksi ilman määräaikaa rehun lisäaineena emakoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1453/2004 (3), lihakalkkunoiden ja enintään kolmen kuukauden ikäisten vasikoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 600/2005 (4) sekä lihasikojen ja porsaiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 2148/2004 (5).

(3)

Komissio vastaanotti hakemuksen, jossa pyydettiin hyväksynnän edellytysten muuttamista Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmisteen osalta sen käytön sallimiseksi muurahaishappoa sisältävissä lihakalkkunoiden rehuissa. Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat hakemusta tukevat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 7 päivänä joulukuuta 2010 antamassaan lausunnossa (6), että liitteessä mainitun Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmisteen yhteensopivuus muurahaishapon kanssa lihakalkkunoiden ruokinnassa on vahvistettu.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(6)

Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 600/2005.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 600/2005 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUVL L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 99, 19.4.2005, s. 5.

(5)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 24.

(6)  EFSA Journal 2011;9(1):1953.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 600/2005 liitteessä III oleva Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -lisäainetta koskeva merkintä E 1700 seuraavasti:

EY-numero

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

”E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(1/1-suhteessa)

Bacillus licheniformis DSM 5749:n ja Bacillus subtilis DSM 5750:n seos, joka sisältää vähintään 3,2 × 109 PMY/g lisäainetta (1,6 × 109 kumpaakin bakteeria)

Lihakalkkunat

1,28 × 109

1,28 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät jotain seuraavista kokkidiostaateista: diklatsuriili, halofuginoni, monensiininatrium, robenidiini, maduramisiiniammonium, lasalosidinatrium ja säilöntäaineena käytettävä muurahaishappo.

Ilman määräaikaa

Vasikat

3 kuukautta

1,28 × 109

1,28 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ilman määräaikaa”


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/45


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 517/2011,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan unionin tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja komission asetuksen (EU) N:o 200/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan toimenpiteiden toteuttaminen salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien osoittamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa tuotanto-, prosessointi- sekä jakeluvaiheissa ja etenkin alkutuotantovaiheessa, jotta voidaan vähentää niiden esiintyvyyttä ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään unionin tavoitteista asetuksen liitteessä I lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi liitteessä luetelluissa eläinpopulaatioissa. Lisäksi siinä vahvistetaan tavoitteille tiettyjä vaatimuksia. Vähentäminen on tärkeää, kun otetaan huomioon tiukat toimenpiteet, joita on sovellettava tartunnan saaneisiin parviin asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti. Etenkin sellaisista parvista peräisin olevia munia, joiden salmonellatilannetta ei tiedetä, joiden epäillään olevan kontaminoituneita tai jotka ovat kontaminoituneita, saadaan käyttää ihmisravinnoksi ainoastaan, jos ne on käsitelty tavalla, joka takaa kaikkien kansanterveyden kannalta merkityksellisten salmonellan serotyyppien häviämisen elintarvikehygieniasta annetun unionin lainsäädännön mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä I mainitaan kaikki lajin Gallus gallus munivissa parvissa esiintyvät salmonellan serotyypit, joilla on kansanterveydellistä merkitystä. Salmonella voi levitä munien kautta kuluttajiin. Salmonellan esiintyvyyden vähentäminen munivissa parvissa edistää kyseisen zoonoosinaiheuttajan – joka aiheuttaa merkittävän kansanterveydellisen riskin – esiintymisen valvontaa munissa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 1003/2005 muuttamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1168/2006 (2) vahvistetaan unionin tavoite Salmonella Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -bakteerien esiintyvyyden vähentämiseksi lajin Gallus gallus täysikasvuisissa munivissa kanoissa. Unioni on asettanut jäsenvaltioille tavoitteeksi vähentää positiivisten täysikasvuisten munivien kanojen parvien osuutta vuosittain vähintään 10–40 prosenttia riippuen esiintyvyydestä edellisenä vuonna. Vaihtoehtoisesti positiivisten parvien enimmäisprosenttiosuus voidaan vähentää enintään 2 prosenttiin.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että unionin tavoitetta asetettaessa olisi otettava huomioon nykyisten kansallisten toimenpiteiden toteuttamisesta saadut kokemukset sekä nykyisten unionin vaatimusten mukaisesti ja erityisesti tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/99/EY (3) säädettyjen tietojen osana ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklan nojalla komissiolle tai Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’EFSA’, toimitetut tiedot.

(6)

Euroopan unionin zoonoositilannetta vuonna 2008 käsittelevästä raportista Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2008 (4) käy ilmi, että Salmonella Enteritidis ja Salmonella Typhimurium ovat yleisimmät ihmisissä esiintyvät salmonellaserovarit. S. Enteritidisin aiheuttamat sairaustapaukset ihmisissä vähenivät selvästi vuonna 2008, kun taas S. Typhimuriumin aiheuttamat tartunnat lisääntyivät. Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 vaatimusten mukaisesti EFSAa on kuultu asetettaessa pysyvää unionin tavoitetta lajin Gallus gallus muniville parville.

(7)

Biologisia vaaroja käsittelevä EFSAn pysyvä tiedelautakunta antoi 10 päivänä maaliskuuta 2010 komission pyynnöstä lausunnon, jossa arvioitiin määrällisesti munivissa kanoissa esiintyvän salmonellan vähentämistä koskevan uuden tavoitteen vaikutuksia kansanterveyteen (5). Sen mukaan Salmonella Enteritidis siirtyy siipikarjassa esiintyvistä zoonoosin aiheuttavista salmonellan serotyypeistä kaikkein tehokkaimmin vertikaalisesti. Lisäksi lausunnossa todetaan, että muniviin kanoihin kohdistuvilla unionin valvontatoimilla on pystytty edistämään salmonellainfektioiden valvontaa tuotantolinnuissa sekä vähentämään siipikarjasta aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle.

(8)

Salmonella Typhimuriumin monofaasisista bakteerikannoista on nopeasti tullut yleisimpiä salmonellan serotyyppejä useissa eläinlajeissa sekä ihmisistä saaduissa kliinisissä isolaateissa. Biologisia vaaroja käsittelevä EFSAn pysyvä tiedelautakunta antoi 22 päivänä syyskuuta 2010 lausunnon (6) Salmonella Typhimuriumin kaltaisten kantojen aiheuttaman kansanterveydellisen riskin valvonnasta ja arvioimisesta. Lausunnon mukaan monofaasiset Salmonella Typhimurium -kannat, joiden antigeenikaava on 1,4,[5],12:i:-, ovat Salmonella Typhimuriumin variantteja ja aiheuttavat kansanterveydelle samanlaisen riskin kuin muut Salmonella Typhimurium -kannat.

(9)

Unionin lainsäädännön selkeyttämiseksi on asianmukaista muuttaa asetusta (EY) N:o 2160/2003 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta Gallus gallus -lajin täysikasvuisissa siitosparvissa esiintyvien salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan unionin tavoitteen osalta 10 päivänä maaliskuuta 2010 annettua komission asetusta (EU) N:o 200/2010 (7) sen varmistamiseksi, että Salmonella Typhimurium käsittää myös monofaasiset kannat, joiden antigeenikaava on 1,4,[5],12:i:-.

(10)

Kun otetaan huomioon 22 päivänä syyskuuta 2010 annettu tieteellinen lausunto ja se, että tarvitaan lisää aikaa, jotta voidaan arvioida salmonellan esiintyvyyden kehittymistä parvissa kansallisten valvontaohjelmien käyttöönoton jälkeen, olisi asianmukaista määrittää salmonellan esiintyvyyden vähentämistä lajin Gallus gallus täysikasvuisissa munivissa parvissa koskeva unionin tavoite asetuksessa (EY) N:o 1168/2006 asetettua tavoitetta vastaavasti.

(11)

Jotta voidaan tarkistaa, miten unionin tavoitteen saavuttamisessa on edistytty, on tarpeen säätää lajin Gallus gallus aikuisia munivia kanoja koskevasta toistuvasta näytteenotosta.

(12)

Tämän asetuksen liitteessä olevia teknisiä muutoksia sovelletaan sellaisenaan ja yhdenmukaisesti jäsenvaltioissa, eikä kansallisiin valvontaohjelmiin tämän asetuksen mukaisesti mahdollisesti tehtäville mukautuksille tarvita komission hyväksyntää.

(13)

Kansalliset valvontaohjelmat, joiden avulla pyritään saavuttamaan lajin Gallus gallus aikuisia munivia kanoja koskeva unionin tavoite vuonna 2011, on esitetty unionin yhteisrahoitusta varten tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (8) mukaisesti. Kyseiset ohjelmat perustuivat asetukseen (EY) N:o 1168/2006, ja ne hyväksyttiin jäsenvaltioiden vuodeksi 2011 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta 23 päivänä marraskuuta 2010 annetun komission päätöksen 2010/712/EU (9) mukaisesti.

(14)

Asetus (EY) N:o 1168/2006 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella. Asetuksen (EY) N:o 1168/2006 liitteessä olevilla teknisillä säännöksillä päästään samoihin tuloksiin kuin tämän asetuksen liitteellä. Jäsenvaltiot voivat sen vuoksi soveltaa jälkimmäistä välittömästi ilman siirtymäkautta.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

1.   Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin tavoite lajin Gallus gallus täysikasvuisissa munivissa kanoissa esiintyvien Salmonella Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -bakteerien vähentämiseksi, jäljempänä ’unionin tavoite’, on seuraava:

a)

positiivisten täysikasvuisten munivien kanojen parvien osuutta vähennetään vuosittain vähintään

i)

10 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli alle 10 prosenttia;

ii)

20 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli vähintään 10 prosenttia ja alle 20 prosenttia;

iii)

30 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli vähintään 20 prosenttia ja alle 40 prosenttia;

iv)

40 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli vähintään 40 prosenttia;

tai

b)

vähennetään positiivisten täysikasvuisten munivien kanojen parvien enimmäisprosenttiosuutta enintään 2 prosenttiin. Kuitenkin jäsenvaltioissa, joissa on alle 50 parvea täysikasvuisia munivia kanoja, enintään yksi täysikasvuinen parvi saa edelleen olla positiivinen.

Unionin tavoite on saavutettava vuosittain edellisen vuoden seurantatulosten perusteella. Arvioitaessa vuoden 2011 tavoitteen saavuttamista käytetään vertailukohtana vuoden 2010 tuloksia, jotka on saatu asetuksen (EY) N:o 1168/2006 1 artiklan mukaisesti suoritetun seurannan avulla.

Monofaasisen Salmonella Typhimuriumin serotyypit, joiden antigeenikaava on 1,4,[5],12:i:-, sisällytetään unionin tavoitteeseen.

2.   Liitteessä esitetään testausohjelma, jonka avulla tarkistetaan, onko unionin tavoitteen saavuttamisessa edistytty.

2 artikla

Unionin tavoitteen uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee unionin tavoitetta uudelleen ottaen huomioon testausohjelman mukaisesti kerätyt tiedot ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 6 kohdan c alakohdassa vahvistetut perusteet.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä II olevaan C osaan seuraava alakohta:

”6.

Kaikki tämän osan viittaukset Salmonella Typhimurium -bakteeriin kattavat myös monofaasisen Salmonella Typhimurium -kannan, jonka antigeenikaava on 1,4,[5],12:i:-.”

4 artikla

Asetuksen (EU) N:o 200/2010 muuttaminen

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin tavoite Salmonella spp:n esiintyvyyden vähentämiseksi lajin Gallus gallus siitosparvissa, jäljempänä ’unionin tavoite’, on 1 päivästä tammikuuta 2010 vähentää Salmonella Enteritidisin, Salmonella Infantisin, Salmonella Hadarin, Salmonella Typhimuriumin mukaan luettuna monofaasinen Salmonella Typhimurium, jonka antigeenikaava on 1,4,[5],12:i:-, ja Salmonella Virchowin, jäljempänä ’relevantit salmonellan serotyypit’, suhteen edelleen positiivisia tuloksia antavien täysikasvuisten Gallus gallus -siitosparvien enimmäisprosenttiosuus enintään 1 prosenttiin.”

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1168/2006 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1168/2006.

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 1168/2006 on katsottava viittauksiksi tähän asetukseen.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 211, 1.8.2006, s. 4.

(3)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.

(4)  The EFSA Journal 2010, 8(1): 1496.

(5)  The EFSA Journal 2010, 8(4): 1546.

(6)  The EFSA Journal 2010, 8(10): 1826.

(7)  EUVL L 61, 11.3.2010, s. 1.

(8)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(9)  EUVL L 309, 25.11.2010, s. 18.


LIITE

Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu testausohjelma, jolla tarkistetaan, onko lajin Gallus gallus täysikasvuisissa munivissa kanoissa esiintyvien Salmonella Enteritidisin ja Salmonella Typhimuriumin vähentämistä koskeva unionin tavoite saavutettu

1.   OTANTAKEHIKKO

Otannan on katettava kaikki asetuksen (EY) N:o 2160/2003 5 artiklassa tarkoitettujen kansallisten valvontaohjelmien piiriin kuuluvat Gallus gallus -lajin täysikasvuisten munivien kanojen parvet, jäljempänä ’munivat parvet’.

2.   MUNIVIEN PARVIEN SEURANTA

2.1   Näytteenottotiheys ja näytteenottotyypit

Munivista parvista on otettava näytteitä sekä elintarvikealan toimijan aloitteesta että toimivaltaisen viranomaisen toimesta.

Elintarvikealan toimijan aloitteesta suoritettavan näytteenoton on tapahduttava vähintään joka 15. viikko. Ensimmäiset näytteet on otettava lintujen ollessa 24-viikkoisia (kahden viikon poikkeama sallitaan).

Toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa näytteenottoa koskevat vähimmäisvaatimukset: näytteet on otettava

a)

yhdestä parvesta vuosittain jokaisella vähintään 1 000 linnun tilalla;

b)

24 viikon ikäisistä (kahden viikon poikkeama sallitaan) munivista parvista, jos relevanttia salmonellaa on todettu edeltävästä parvesta samoissa tiloissa;

c)

aina kun direktiivin 2003/99/EY 8 artiklan mukaisen ruokamyrkytysepidemioiden epidemiologisen tutkimisen tuloksena epäillään salmonellatartuntaa, tai aina kun toimivaltainen viranomainen pitää sitä tarpeellisena, käyttäen asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä II olevan D osan 4 kohdan b alakohdassa olevaa näytteenotto-ohjelmaa;

d)

tilan kaikista muista munivista parvista, jos jostakin tilan munivasta parvesta on löytynyt Salmonella Enteritidis- tai Salmonella Typhimurium -tartunta;

e)

aina kun toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama näytteenotto voi korvata näytteenoton, joka suoritetaan elintarvikealan toimijan aloitteesta.

2.2   Näytteenottomenettely

Näytteenoton herkkyyden maksimoimiseksi ja näytteenottomenettelyn asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi toimivaltainen viranomainen tai elintarvikealan toimija huolehtii siitä, että näytteitä ottavat koulutetut henkilöt.

2.2.1   Elintarvikealan toimijan suorittama näytteenotto

a)

Häkkikanaloissa otetaan luonnollisesti sekoittuneesta ulosteesta kaksi 150 gramman näytettä kaikilta hihnoilta tai raapoilta sen jälkeen, kun lannanpoistojärjestelmää on käytetty. Häkkikanaloissa, joissa ei ole raappoja eikä hihnoja, otetaan kuitenkin kaksi 150 gramman tuoreulostesekanäytettä 60:stä eri paikasta häkkien alapuolisesta lantakaivojärjestelmästä.

b)

Lattia- tai laidunkanaloissa otetaan kaksi paria tossu- tai sukkanäytteitä.

Tossujen olisi oltava riittävän imukykyisiä, jotta ne voivat imeä itseensä kosteutta. Tossun pinta kostutetaan käyttäen sopivaa laimennetta.

Näytteet otetaan kävelemällä rakennuksessa reittiä, jolta saadaan edustavat näytteet rakennuksen tai sen sektorin jokaisesta osasta. Tähän kuuluu myös pehkujen peittämä alue ja ritiläalue, kunhan ritilän päällä on turvallista kävellä. Näytteitä otetaan rakennuksen kaikista erillisistä osista. Kun näytteenotto on saatu päätökseen valitulla sektorilla, tossut poistetaan varovaisesti, jotta niihin kiinnittynyt materiaali ei pääse irtoamaan.

2.2.2   Toimivaltaisen viranomaisen suorittama näytteenotto

Edellä 2.2.1 kohdassa tarkoitettujen näytteiden lisäksi otetaan ainakin yksi näyte käyttäen näytteenottomenetelmää. Parven hajanaisuuden tai koon sitä edellyttäessä otetaan lisänäytteitä, jotta voidaan varmistaa näytteiden edustavuus.

Kun on kyse 2.1 kohdan b, c, d tai e alakohdassa tarkoitetusta näytteenotosta, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava tarvittavilla lisätarkastuksilla, erityisesti laboratoriokokein ja/tai asiakirjatarkistuksin, että mikrobilääkkeiden käyttö ei vaikuta parvia koskevien salmonellatutkimusten tuloksiin.

Jos testissä ei havaita Salmonella Enteritidistä eikä Salmonella Typhimuriumia, mutta sitä vastoin mikrobilääkkeitä tai bakteerikasvun estävää vaikutusta, parvi luetaan tartunnan saaneiden munivien parvien joukkoon unionin tavoitteen yhteydessä.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää korvata yhden ulostenäytteen tai yhden tossunäyteparin 100 gramman pölynäytteellä, joka kerätään useista paikoista eri puolilta kanalaa sellaisilta pinnoilta, joilla on silminnähtävästi pölyä. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa vähintään yksi näyte kostutetulla kankaalla tai kankailla, joiden kokonaispinta-ala on vähintään 900 cm2, usealta pinnalta koko kanalasta. Samalla on huolehdittava siitä, että jokaisen näytteen kummallakin puolella on riittävä pölykerros.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää lisätä näytteiden vähimmäismäärää, jotta voidaan varmistaa näytteiden edustavuus, analysoimalla tapauskohtaisesti epidemiologisia parametreja eli bioturvallisuusoloja, parven hajanaisuutta tai kokoa tai muita keskeisiä seikkoja.

3.   NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

3.1   Näytteiden kuljetus ja valmistelu

Näytteet on lähetettävä 24 tunnin sisällä niiden keräämisestä mieluiten pika- tai kuriiripostina asetuksen (EY) N:o 2160/2003 11 ja 12 artiklassa tarkoitettuihin laboratorioihin. Jos näytteitä ei lähetetä 24 tunnin kuluessa, ne on säilytettävä jäähdytettyinä. Näytteet voidaan kuljettaa ympäristön lämpötilassa, kunhan vältetään niiden altistuminen korkeille lämpötiloille (yli 25 °C) ja auringonvalolle. Laboratoriossa näytteitä on säilytettävä jäähdytettyinä tutkimukseen saakka, ja ne on tutkittava 48 tunnin kuluessa niiden vastaanotosta ja neljän päivän kuluessa näytteenotosta.

Toimivaltaisen viranomaisen ottamat tossu- ja pölynäytteet sekä mahdolliset kankaalle otetut pölynäytteet on valmisteltava erikseen. Sen sijaan elintarvikealan toimijoiden ottamat näytteet voidaan valmistella yhdessä.

3.1.1   Tossu- ja kangasnäytteet

a)

Kahdesta tossuparista (tai ”sukista”) tai pölynäytteestä koostuva näyte on avattava varovaisesti siten, ettei siihen kiinnittynyt ulostemateriaali irtoa, ja pantava 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan, tai 225 millilitraa laimennetta on lisättävä tossupareihin suoraan säilytysastiassa sellaisena kuin se on toimitettu laboratorioon. Tossut/sukat tai kangasnäyte upotetaan puskuroituun peptoniveteen kokonaan siten, että näytteen ympärille jää riittävästi vapaata nestettä Salmonella-bakteerien siirtymiseksi pois näytteestä, joten puskuroitua peptonivettä on tarvittaessa lisättävä.

b)

Näytettä on sekoitettava, kunnes se on täysin kyllästetty, minkä jälkeen sitä viljellään 3.2 kohdassa esitettyä toteamismenetelmää käyttäen.

3.1.2   Muu uloste- ja pölymateriaali

a)

Ulostenäytteet yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti, minkä jälkeen otetaan 25 gramman osanäyte viljelyä varten.

b)

Osanäyte (tai 50 millilitraa liuosta, joka käsittää 25 grammaa alkuperäistä näytettä) pannaan 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan.

c)

Jatketaan näytteen viljelyä 3.2 kohdassa mainittua toteamismenetelmää käyttäen.

Mikäli salmonellan toteamista varten kerättyjen näytteiden valmistelua koskevista ISO-standardeista on sovittu, sovelletaan niitä ja ne korvaavat 3.1.1 ja 3.1.2 kohdassa esitetyt määräykset.

3.2   Toteamismenetelmä

Salmonella-bakteerien toteaminen tehdään Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) seuraavan standardin tarkistuksen 1 mukaisesti: EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. ”Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. – Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage”.

Puskuroidussa peptonivedessä olevia näytteitä ei saa ravistaa, sekoittaa tai muutoinkaan liikutella inkuboinnin jälkeen.

3.3   Serotyypin määritys

Vähintään yksi isolaatti kustakin toimivaltaisten viranomaisten ottamasta positiivisesta näytteestä on serotyypitettävä Kaufmann-White-LeMinor-menetelmällä. Elintarvikealan toimijoiden suorittamasta näytteenotosta peräisin oleville isolaateille on suoritettava vähintään Salmonella Enteritidisin ja Salmonella Typhimuriumin serotyypin määritys.

3.4   Vaihtoehtoiset menetelmät

Elintarvikealan toimijan aloitteesta otetut näytteet voidaan analysoida käyttäen vaihtoehtoisia menetelmiä sen sijaan, että noudatettaisiin tämän liitteen 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdassa esitettyjä näytteiden valmistelua, toteamismenetelmiä ja serotyypin määritystä koskevia ohjeita, jos menetelmät on validoitu EN/ISO 16140 -standardin tuoreimman version mukaisesti.

3.5   Mikrobilääkeresistenssin testaus

Isolaattien mikrobilääkeresistenssi testataan komission päätöksen 2007/407/EY (1) 2 artiklan mukaisesti.

3.6   Kantojen varastointi

Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että vuosittain ainakin yksi viralliseen valvontaan liittyvästä näytteenotosta peräisin oleva eristetty relevanttien salmonellan serotyyppien kanta kustakin rakennuksesta varastoidaan sen mahdollista myöhempää faagityypitystä tai mikrobilääkeherkkyyden testausta varten käyttäen tavanomaisia kantakokoelmaan tallettamisen menetelmiä, joiden on taattava kantojen pysyminen muuttumattomina vähintään kahden vuoden ajan.

Jos toimivaltainen viranomainen niin päättää, myös elintarvikealan toimijoiden suorittamasta näytteenotosta peräisin olevia isolaatteja talletetaan näitä tarkoituksia varten.

4.   TULOKSET JA RAPORTOINTI

4.1   Tarkistettaessa unionin tavoitteen saavuttamista munivaa parvea pidetään positiivisena,

a)

jos relevantteja salmonellan serotyyppejä (muita kuin rokotekantaa) on todettu yhdessä tai useammassa parvesta otetussa näytteessä, siinäkin tapauksessa, että relevantteja salmonellan serotyyppejä todetaan ainoastaan pölynäytteessä, tai

b)

jos parvessa on todettu mikrobilääkkeitä tai bakteerikasvua estävää vaikutusta.

Tätä sääntöä ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä II olevan D osan 4 kohdassa kuvatuissa poikkeustapauksissa, joissa alustavalle positiiviselle salmonellatulokselle ei saada vahvistusta vastaavaa näytteenottomenetelmää käyttäen.

4.2   Positiivinen muniva parvi lasketaan vain kerran riippumatta siitä,

a)

miten usein kyseinen salmonellan serotyyppi on havaittu parvessa tuotantokaudella;

tai

b)

onko näytteet otettu elintarvikealan toimijan aloitteesta vai toimivaltaisen viranomaisen toimesta.

Jos tuotantojakson aikana tehty näytteenotto osuu kahdelle kalenterivuodelle, kummankin vuoden tulokset on kuitenkin raportoitava erikseen.

4.3   Raportointiin on sisällyttävä

a)

niiden täysikasvuisten munivien parvien kokonaismäärä, jotka testattiin ainakin kerran raportointivuoden aikana;

b)

testitulokset, joihin sisältyvät

i)

kyseisessä jäsenvaltiossa ylipäätään salmonellan suhteen positiivisten munivien parvien kokonaismäärä;

ii)

niiden munivien parvien määrä, joista on havaittu ainakin kerran Salmonella Enteritidistä ja Salmonella Typhimuriumia;

iii)

positiivisten munivien parvien määrä kutakin salmonellan serotyyppiä kohti tai määrittelemättömän salmonellan osalta (isolaatit, joita ei voida tyypittää tai joita ei ole serotyypitetty);

c)

tulosten analysointi, jossa käsitellään varsinkin poikkeustapauksia tai merkittäviä muutoksia testattujen ja/tai positiivisen tuloksen antaneiden parvien määrässä.

Tulokset ja muut asiaankuuluvat lisätiedot on ilmoitettava osana direktiivin 2003/99/EY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suuntauksia ja lähteitä koskevaa kertomusta.


(1)  EUVL L 153, 14.6.2007, s. 26.


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/52


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 518/2011,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2011,

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten lasikampeloiden kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII c, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

11/T&Q

Jäsenvaltio

Portugali

Kanta

LEZ/8C3411

Laji

Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Alue

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

Päivämäärä

9. toukokuuta 2011


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/54


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 519/2011,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

35,3

TR

71,5

ZZ

53,4

0707 00 05

AL

31,8

TR

108,2

ZZ

70,0

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

121,5

ZZ

81,1

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

58,0

IL

63,3

MA

45,9

TR

74,4

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

72,2

TR

77,7

ZA

91,9

ZZ

80,6

0808 10 80

AR

99,8

BR

82,8

CA

129,0

CL

80,3

CN

88,5

CR

69,1

NZ

109,3

US

90,7

UY

53,3

ZA

87,4

ZZ

89,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2011,

jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(2011/308/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 148 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

kuultuaan alueiden komiteaa,

ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 145 artiklassa määrätään, että jäsenvaltiot ja unioni pyrkivät kehittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(2)

Komission esittämän Eurooppa 2020 -strategian avulla unioni pystyy ohjaamaan taloutensa kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon. Neuvosto antoi 13 päivänä heinäkuuta 2010 suosituksen jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (3). Lisäksi 21 päivänä lokakuuta 2010 neuvosto antoi päätöksen 2010/707/EU jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (4). Nämä suuntaviivat yhdessä muodostavat Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon yhdennetyt suuntaviivat. Yhdennettyjen suuntaviivojen alla luetellut viisi yleistavoitetta muodostavat yhteiset jäsenvaltioiden toimia ohjaavat tavoitteet ottaen huomioon jäsenvaltioiden suhteelliset lähtökohdat ja kansalliset olosuhteet ja ohjaavat myös unionin toimintaa. Euroopan työllisyysstrategialla on keskeinen asema pantaessa täytäntöön Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyviä työllisyys- ja työmarkkinatavoitteita.

(3)

Yhdennetyt suuntaviivat ovat Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamien päätelmien mukaisia. Yhdennetyissä suuntaviivoissa annetaan jäsenvaltioille täsmällisiä ohjeita niiden kansallisten uudistusohjelmien määrittelemisestä ja uudistusten toteuttamisesta siten, että niissä otetaan huomioon keskinäinen riippuvuus ja että ne ovat vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisia. Työllisyyspolitiikan suuntaviivojen olisi oltava perustana maakohtaisille suosituksille, joita neuvosto voi antaa jäsenvaltioille SEUT 148 artiklan 4 kohdan nojalla yhdessä jäsenvaltioille SEUT 121 artiklan 4 kohdan nojalla annettujen maakohtaisten suositusten kanssa. Työllisyyspolitiikan suuntaviivojen olisi myös oltava perustana yhteiselle työllisyysraportille, jonka neuvosto ja komissio antavat vuosittain Eurooppa-neuvostolle.

(4)

Neuvoston 7 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksymään yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä jäsenvaltioiden kansallisten uudistusohjelmien tarkastelu osoittaa, että jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia seuraavilla painopistealueilla: työvoimaosuuden nostaminen ja rakennetyöttömyyden laskeminen, työvoimamarkkinoiden tarpeita vastaavan ammattitaitoisen työvoiman kehittäminen, työn laadun ja elinikäisen oppimisen edistäminen, koulutusjärjestelmien tulosten parantaminen kaikilla tasoilla ja korkea-asteen koulutukseen osallistumisen lisääminen, yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjuminen.

(5)

Vuonna 2010 hyväksytyt suuntaviivat olisi pidettävä vakaina vuoteen 2014 niiden täytäntöönpanoon keskittymisen varmistamiseksi. Välivuosien aikaisia päivityksiä olisi edelleen rajoitettava tiukasti vuoteen 2014 asti.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi tutkittava Euroopan sosiaalirahaston käyttöön liittyviä mahdollisuuksia, kun ne panevat työllisyyden suuntaviivoja täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2010/707/EU liitteessä vahvistetut jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat pidetään voimassa vuonna 2011, ja jäsenvaltioiden on otettava ne huomioon työllisyyspolitiikassaan.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

BALOG Z.


(1)  Lausunto annettu 17. helmikuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 16. helmikuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46.


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2011,

alueiden komitean alankomaalaisen jäsenen nimeämisestä

(2011/309/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Hans KOKin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

J.F.M. (Hans) JANSSEN, burgemeester (pormestari) of Oisterwijk.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

BALOG Z.


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/59


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2011,

pelagisten lajien kalastuksen erityisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta Koillis-Atlantin läntisillä vesillä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3415)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, latvian-, liettuan, puolan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2011/310/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 95 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sillin, makrillin, piikkimakrillin, sardellin ja mustakitaturskan, jäljempänä ’pelagiset lajit’, kantoja hyödyntävään kalastukseen EU:n vesillä ICES-alueilla V–IX, jäljempänä ’läntiset vedet’, sovelletaan säilyttämis- ja valvontatoimenpiteitä, joista säädetään muun muassa

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta 15 päivänä joulukuuta 2010 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 (2),

Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1300/2008 (3),

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (4).

(2)

ICES-alueilla I–X, XII ja XIV sekä EU:n vesillä CECAF-alueilla pyydetyn sillin, makrillin ja piikkimakrillin purettuihin saaliisiin, joiden suuruus ylittää 10 tonnia, sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1542/2007 (5) säännöksiä.

(3)

Yleissääntönä on, että pelagisten lajien kalastustoimintaan läntisillä vesillä, mukaan lukien pelagisten lajien purkamiset ja jälleenlaivaukset, sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädettyjä valvontatoimenpiteitä.

(4)

Kyseisten säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden yhdenmukaisen ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen ottaa unionin tasolla käyttöön erityinen valvonta- ja tarkastusohjelma, jossa ovat mukana Alankomaat, Espanja, Irlanti, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

(5)

Kyseinen erityinen valvonta- ja tarkastusohjelma olisi otettava käyttöön tämän päätöksen voimaantulosta 31 päivään joulukuuta 2012 saakka.

(6)

Erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman olisi sisällettävä yhteiset säännöt asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamia valvonta- ja tarkastustoimia varten. Kyseisissä säännöissä olisi vahvistettava valvonta- ja tarkastustoimien intensiteettiä koskevat vertailuarvot sekä valvonnan ja tarkastusten painopisteet sekä menettelyt. Asianomaisten jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tarpeelliset toimenpiteet näiden yhteisten sääntöjen mukaisesti.

(7)

Jos suuri osa pelagisten lajien kalastuksessa saaduista saaliista viedään kolmansiin maihin, on tarkoituksenmukaista ulottaa valvonta- ja tarkastustoimet koko ketjuun, kauppa mukaan lukien.

(8)

Jäsenvaltioiden yhteiset tarkastus- ja valvontatoimet olisi tapauksen mukaan toteutettava yhteisön kalastuksenvalvontaviraston neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 (6) 9 artiklan nojalla laatiman yhteiskäyttösuunnitelman mukaisesti.

(9)

Asianomaisten jäsenvaltioiden ja mahdollisuuksien mukaan yhteisön kalastuksenvalvontaviraston olisi arvioitava erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman soveltamisesta saatuja tuloksia säännöllisin väliajoin.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet on laadittu yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Aihe

Tässä päätöksessä vahvistetaan erityinen valvonta- ja tarkastusohjelma tarkoituksena varmistaa pelagisten lajien kalastukseen läntisillä vesillä sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden yhdenmukainen ja tehokas täytäntöönpano.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Erityinen valvonta- ja tarkastusohjelma koskee:

a)

kaikkea kalastustoimintaa, mukaan lukien purkamiset ja jälleenlaivaukset, jota pelagisia lajeja pyytävät kalastusalukset harjoittavat läntisillä vesillä;

b)

kaikkea purkamisen jälkeistä toimintaa, mukaan lukien läntisillä vesillä pyydettyjen pelagisten lajien punnitseminen, kaupan pitäminen, jäädyttäminen, jalostus, varastointi, haltuunotto, kuljetus, tuonti ja vienti.

2.   Erityistä valvonta- ja tarkastusohjelmaa sovelletaan sen voimaantulosta 31 päivään joulukuuta 2012.

3.   Erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman panevat täytäntöön Alankomaat, Espanja, Irlanti, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

3 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’pelagiset lajit’ tarkoittavat silliä, makrillia, piikkimakrillia, sardellia ja mustakitaturskaa;

b)

’pelagisten lajien kalastus’ tarkoittaa sillin, makrillin, piikkimakrillin, sardellin ja mustakitaturskan kantoja hyödyntävää kalastusta;

c)

’läntiset vedet’ tarkoittavat EU:n vesiä ICES-alueilla V–IX;

d)

’tuonti’ tarkoittaa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (7) 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä tuontia;

e)

’vienti’ tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 13 kohdassa määriteltyä vientiä.

4 artikla

Yhteiset säännöt ja kansalliset toimenpiteet

1.   Erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman yhteiset säännöt, erityisesti tavoitteet, painopisteet ja menettelyt sekä tarkastusten vertailuarvot, vahvistetaan liitteessä I.

2.   Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1224/2009 95 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymillä erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman täytäntöönpanotoimenpiteillä on säänneltävä liitteessä II lueteltuja seikkoja.

5 artikla

Yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien maiden kanssa

1.   Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman täytäntöönpanemiseksi.

2.   Kaikkien muiden jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman täytäntöönpanemiseksi.

3.   Kun jäsenvaltiot tekevät asetuksen (EY) N:o 768/2005 III luvun mukaista yhteistyötä, erityinen valvonta- ja tarkastusohjelma voidaan osittain tai kokonaan panna täytäntöön yhteisön kalastuksenvalvontaviraston laatiman yhteiskäyttösuunnitelman välityksellä.

6 artikla

Yhteiset tarkastus- ja valvontatoimet

1.   Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava yhteisiä tarkastus- ja valvontatoimia, jotka tapauksen mukaan toteutetaan asetuksen (EY) N:o 768/2005 III luvun mukaisesti.

2.   Yhteisten tarkastus- ja valvontatoimien toteuttamiseksi asianomaisten jäsenvaltioiden on

a)

varmistettava, että muiden asianomaisten jäsenvaltioiden tarkastajat kutsutaan mukaan yhteisiin tarkastus- ja valvontatoimiin;

b)

vahvistettava yhteisiä toimia koskevat menettelyt, joita sovelletaan niiden valvonta-aluksiin.

3.   Komission virkamiehet ja yhteisön tarkastajat voivat osallistua yhteisiin tarkastus- ja valvontatoimiin.

7 artikla

Ilmoittaminen

1.   Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja yhteisön kalastuksenvalvontavirastolle sähköisesti viimeistään kunkin vuosineljänneksen kymmenentenä päivänä edeltävää vuosineljännestä koskevat seuraavat tiedot:

a)

toteutetut tarkastus- ja valvontatoimet;

b)

kaikki havaitut rikkomiset, joista kustakin on annettava seuraavat tiedot:

i)

kalastusalus (nimi, lippujäsenvaltio ja ulkoinen tunnistuskoodi) tai asianomaisten pelagisten lajien jalostusta ja/tai kauppaa harjoittava yritys;

ii)

tarkastuksen päivämäärä, kellonaika ja paikka; ja

iii)

rikkomisen luonne;

c)

havaittujen rikkomisten vuoksi toteutettujen toimien senhetkinen tilanne.

2.   Rikkominen on merkittävä jokaiseen myöhempään raporttiin, kunnes toimi on asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti saatettu päätökseen. Jokaisessa myöhemmässä raportissa on

a)

mainittava tapauksen senhetkinen tilanne (esimerkiksi vireillä, haettu muutosta, vielä käsiteltävänä); ja

b)

kuvattava tarkasti määrättyjä seuraamuksia (esimerkiksi sakkojen suuruus, takavarikoitujen kalojen ja/tai pyydysten arvo, kirjalliset varoitukset).

3.   Raporttiin on sisällyttävä selitykset tapauksista, joissa havaitun rikkomisen jälkeen ei ole ryhdytty toimenpiteisiin.

8 artikla

Arviointi

Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2013 toimitettava komissiolle ja yhteisön kalastuksenvalvontavirastolle arviointiraportti tämän erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman mukaisesti toteutetuista valvonta- ja tarkastustoimista.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle, Espanjan kuningaskunnalle, Irlannille, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Puolan tasavallalle, Ranskan tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Viron tasavallalle ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

Maria DAMANAKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 348, 31.12.2010, s. 17.

(3)  EUVL L 344, 20.12.2008, s. 6.

(4)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.

(5)  EUVL L 337, 21.12.2007, s. 56.

(6)  EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.

(7)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.


LIITE I

ERITYISEN VALVONTA- JA TARKASTUSOHJELMAN YHTEISET SÄÄNNÖT

1.   TAVOITE

Erityisen valvonta- ja tarkastusohjelman yleisenä tavoitteena on tarkastaa, että seuraavia seikkoja koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan:

a)

saaliita koskevat määrälliset rajoitukset ja niihin liittyvät mahdolliset erityisedellytykset, kiintiöiden käytön seuranta mukaan luettuna;

b)

kaikki pelagisten lajien kalastukseen sovellettavassa lainsäädännössä vaaditut asiakirjat, erityisesti kirjattujen ja ilmoitettujen tietojen luotettavuus;

c)

purkamis- ja punnitsemismenettelyt;

d)

jälleenlaivaukset;

e)

teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 (1) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty saaliiden arvon keinotekoisen nostamisen (highgrading) kieltäminen sekä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kalastustoimen aikana pyydettyjen pelagisten lajien mahdollinen jättäminen purkamatta.

2.   STRATEGIA

Jäsenvaltioiden on valvottava ja tarkastettava kalastusta ja kaikkea siihen liittyvää toimintaa, jota toteuttavat kalastusalukset ja muut talouden toimijat läpi koko ketjun, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 4 artiklan 18 kohdassa määritellyn riskinhallinnan perusteella.

Purkamisen tai jälleenlaivauksen jälkeen tehtyjä tarkastuksia käytetään erityisesti täydentävänä ristiintarkastusmekanismina, jolla testataan saaliista ja purkamisista kirjattujen ja ilmoitettujen tietojen luotettavuutta.

3.   PAINOPISTEET

Eri pyydysluokat asetetaan erilaiseen tärkeysjärjestykseen vuosittaisen kalastussuunnitelman mukaisesti. Sen vuoksi kunkin jäsenvaltion on vahvistettava oma tärkeysjärjestyksensä riskinhallinnan perusteella.

4.   SEURANTATEHTÄVÄT

Kaikkien sellaisten kalastusalusten kalastusmatkoja, joilla on lupa kalastaa ja jotka on varustettu alusten seurantajärjestelmällä (VMS), on seurattava reaaliaikaisesti ja tiedot on ristiintarkastettava purkamis-, jälleenlaivaus-, myynti- ja haltuunottoilmoitusten sekä mahdollisten tarkastus- ja valvontaraporttien kanssa.

Kaikkea purkamista, myyntiä, tuontia ja vientiä on seurattava.

5.   TAVOITTEENA OLEVAT TARKASTUSTEN VERTAILUARVOT

Jäsenvaltioiden on kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta vuoden 2011 osalta ja ennen 1 päivää tammikuuta 2012 vuoden 2012 osalta tapauksen mukaan määriteltävä tavoitteena olevat tarkastusten lisävertailuarvot ja laadittava tarkastusaikataulu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 4 artiklan 18 kohdassa määritellyn riskinhallinnan perusteella.

Tarkastuspaikka

Vertailuarvo

Tarkastukset merellä

Vertailuarvo vahvistetaan kunkin alueen kalastustoiminnan yksityiskohtaisen analysoinnin jälkeen. Merellä käytettävien vertailuarvojen on viitattava valvontapäivien lukumäärään läntisillä vesillä; erityisalueiden valvontapäiville voidaan vahvistaa erillinen vertailuarvo.

Riskinhallinnan perusteella tarkastuksiin on sisällytettävä erityistarkastuksia, jotka koskevat seuraavia:

kielto nostaa saaliiden arvoa keinotekoisesti (highgrading),

saaliin laskeminen takaisin mereen ennen kuin pyyntiväline on nostettu kokonaan alukselle,

yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 201/2010 (2) liitteessä IV vahvistetut EU:n vesillä mustakitaturskaa tai makrillia pyytämään aikovia kolmansien maiden aluksia koskevat säännökset.

Purkaminen

Ainakin 10 prosenttia nimetyissä satamissa tehtyjen sillin, makrillin ja piikkimakrillin yli 10 tonnin suuruisten purkamisten määrästä on tarkastettava täydellisesti.

Ainakin 15 prosenttia nimetyissä satamissa purettujen sillin, makrillin ja piikkimakrillin määristä on tarkastettava täydellisesti.

Tarkastettavat purkamiset on valittava riskianalyysin perusteella.

Riskinhallinnan perusteella tarkastuksiin on sisällytettävä erityistarkastuksia, jotka koskevat seuraavia:

muut kuin nimetyt satamat ja purkamispaikat,

alle 10 tonnin suuruiset sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamiset,

mahdolliset muilla nimityksillä, kuten Scomber japonicus (MAS), tehdyt makrillin purkamiset.

Sardellin ja mustakitaturskan purkamisia koskevat vertailuarvot on vahvistettava sen jälkeen, kun kullakin alueella harjoitettavaa purkamistoimintaa on ensin analysoitu yksityiskohtaisesti.

Jälleenlaivaus

Riskinhallintaan perustuen vähintään 5 prosenttia jälleenlaivausten määrästä on tarkastettava.

Ensimmäinen myynti

Ainakin 10 prosenttia nimetyissä satamissa tehtyjen sillin, makrillin ja piikkimakrillin ensimmäisten myyntien määrästä on tarkastettava täydellisesti; vertailuarvon olisi perustuttava riskianalyysiin.

Ainakin 15 prosenttia nimetyissä satamissa myydyistä sillin, makrillin ja piikkimakrillin määristä on tarkastettava täydellisesti; vertailuarvon olisi perustuttava riskianalyysiin.

Tuonti/vienti

Jos jäsenvaltiolla on käytössään tiedot tuonti- ja vientivirroista, ainakin 5 prosenttia tuoduista/viedyistä määristä on – riskinhallintaan perustuen – tarkastettava.

Ilmavalvonta

Vertailuarvo vahvistetaan kunkin alueen kalastustoiminnan yksityiskohtaisen analysoinnin jälkeen ja ottaen huomioon jäsenvaltion käytettävissä olevat resurssit.

6.   MENETTELYT

6.1   Yleiset tarkastustehtävät

Tarkastajien on tarkastettava ja kirjattava raporttiinsa seuraavat tiedot:

a)

tarkastetuista toiminnoista vastaavien henkilöiden henkilötiedot;

b)

kalastuslisenssit ja -luvat;

c)

kaikki asiaankuuluvat asiakirjat;

d)

pyydetyille lajeille ja määrille sovellettavan EU-lainsäädännön mukaisesti tehty yksityiskohtainen tarkastus.

Tarkastusraportteihin on kirjattava kaikki merkitykselliset havainnot, jotka tehdään merellä, satamissa tai missä tahansa asiaankuuluvien talouden toimijoiden tiloissa suoritettavien tarkastusten aikana.

Havainnot on asiamukaisesti ristiintarkastettava tarkastajien muilta toimivaltaisilta viranomaisilta saamien tietojen kanssa, mukaan luettuina alusten seurantajärjestelmän (VMS) tiedot, kalastustietojen sähköisen tallennus- ja raportointijärjestelmän (ERS) tiedot ja hyväksyttyjen alusten luettelot.

6.2   Ilmavalvonnan tehtävät

Tarkastajien on kirjattava valvontatiedot ristiintarkastusta varten ja erityisesti verrattava kalastusaluksista tehtyjä havaintoja VMS- ja ERS-tietoihin ja hyväksyttyjen alusten luetteloon.

6.3   Tarkastustehtävät merellä

Jos yhden tai useamman pelagisen lajin kaloja on kalastusaluksella tai jalostus- tai kuljetusaluksella, tarkastajien on aina varmistettava aluksella olevien kalojen lajit ja määrät ja verrattava niitä aluksella oleviin asiakirjoihin kirjattuihin määriin.

Tarkastajien on tarkastettava järjestelmällisesti

onko kalastusaluksilla lupa harjoittaa asianomaista pelagisten lajien kalastusta,

onko kalastusalukset varustettu toimivalla alusten seurantajärjestelmällä,

onko asiaankuuluvat tiedot merkitty asianmukaisesti kalastuspäiväkirjaan,

ovatko aluksella olevat pyydykset asiaankuuluvien vaatimusten mukaiset,

aluksen piirustukset ja erityisesti mahdollisuus päästää kalaa aluksesta vesirajan alapuolella,

onko aluksella automaattisen lajittelun mahdollistavat laitteet,

aluksella olevat pelagisten lajien fyysiset määrät ja niiden tarjontamuoto.

6.4   Saaliiden purkamisen tarkastaminen

Tarkastajien on tarkastettava järjestelmällisesti

onko kalastusaluksilla lupa harjoittaa asianomaista pelagisten lajien kalastusta,

onko ennakkoilmoitus satamaantulosta saaliiden purkamiseksi lähetetty ja sisälsikö se oikeat tiedot aluksella olevasta saaliista,

onko toimivaltainen viranomainen tapauksen mukaan sallinut pelagisten lajien purkamisen,

onko kalastusalukset varustettu toimivalla VMS- ja ERS-järjestelmällä,

onko asiaankuuluvat tiedot merkitty asianmukaisesti kalastuspäiväkirjaan ja lähetetäänkö kalastuspäiväkirjan sivut ajallaan,

onko pelagisten lajien kuljetukseen ja jalostukseen osallistuvilla kalastusaluksilla asiaankuuluvat asiakirjat aluksella asianmukaisesti täytettyinä,

aluksella olevat pelagiset lajit ja niiden fyysiset määrät,

onko punnitusvelvollisuudet tapauksen mukaan täytetty,

ovatko aluksella olevat pyydykset niitä pyydyksiä, jotka kalastusluvassa on sallittu, ja ovatko ne sovellettavien teknisten toimenpiteiden mukaisia.

6.5   Jälleenlaivauksen yhteydessä tehtävät tarkastukset

Tarkastajien on tarkastettava järjestelmällisesti

onko kalastusaluksella lupa harjoittaa asianomaista pelagisten lajien kalastusta,

että silloin kun jälleenlaivaus tapahtuu satamassa, satamaantulosta on lähetetty ennakkoilmoitus, joka sisälsi oikeat tiedot jälleenlaivauksesta,

onko aluksilla, jotka haluavat jälleenlaivata, ennakkolupa,

jälleenlaivattaviksi ennalta ilmoitetut lajit ja määrät,

ovatko asiaankuuluvat asiakirjat aluksella asianmukaisesti täytettyinä, mukaan lukien jälleenlaivausilmoitus.

6.6   Kuljetusten, kaupan pitämisen ja haltuunoton tarkastaminen

Tarkastajien on tarkastettava järjestelmällisesti lajit, määrät ja se, mikä alus kalat on pyytänyt, ristiintarkastettava nämä tiedot purkamisilmoituksen ja kalastuspäiväkirjan kanssa sekä tarkastettava

kuljetusten osalta erityisesti, että asiaankuuluvat asiakirjat ovat paikalla asianmukaisesti täytettyinä,

kaupan pitämisen osalta, että asiaankuuluvat asiakirjat ovat paikalla asianmukaisesti täytettyinä,

haltuunoton osalta, että asiaankuuluvat asiakirjat ovat paikalla asianmukaisesti täytettyinä.


(1)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 6.

(2)  EUVL L 61, 11.3.2010, s. 10.


LIITE II

JÄSENVALTIOIDEN HYVÄKSYMIEN, 4 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN TOIMENPITEIDEN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ

Kansallisten toimenpiteiden on muun muassa katettava seuraavat:

1)   VALVONTARESURSSIT:

Henkilöresurssit

Maissa ja merellä toimivien tarkastajien lukumäärä, toiminta-ajankohdat ja -alueet.

Tekniset välineet

Valvonta-alusten ja ilma-alusten lukumäärä, toiminta-ajankohdat ja -alueet.

Taloudelliset resurssit

Henkilöresursseihin, valvonta-aluksiin ja ilma-aluksiin osoitetut talousarviovarat.

2)   SATAMIEN NIMEÄMINEN:

Nimettyjen satamien luettelo, joka vaaditaan asetuksen (EY) N:o 1542/2007 mukaisesti.

3)   PUNNITUSMENETTELYT:

Järjestelmät, joita sovelletaan sääntöjen, erityisesti purkamis- ja punnitsemismenettelyistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1542/2007 vahvistettujen sääntöjen noudattamiseksi.

4)   KALASTUSSUUNNITELMAT:

Yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevasta järjestelmästä, jolla kiintiöt myönnetään ja kiintiöiden käyttöä seurataan ja valvotaan.

5)   SEURANTA:

Yksityiskohtaiset tiedot järjestelmästä, jolla seurataan pelagisten lajien kalastustoimintaa, purkamista, jälleenlaivausta, kaupan pitämistä ja tuontia/vientiä.

6)   TARKASTUSMENETTELYT:

Yksityiskohtaiset menettelyt kaikkia tarkastustoimia varten.

7)   OHJEET:

Selitykset ja ohjeet, jotka on laadittu tarkastajia, tuottajajärjestöjä ja kalastajia varten.

8)   VIESTINTÄMENETTELYT:

Menettelyt, joilla viestintä muiden jäsenvaltioiden nimeämien, erityisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa hoidetaan.


Oikaisuja

26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/66


Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 286/2011, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

( Euroopan unionin virallinen lehti L 83, 30. maaliskuuta 2011 )

Sivulla 52, liitteessä VI olevan 2 kohdan c alakohdassa, taulukon rivillä 602-084-00-X, seitsemännessä sarakkeessa

korvataan:

”GHS07 Wng—”

seuraavasti:

”GHS07

Wng”.