ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.134.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 134

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
21. toukokuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/294/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 494/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) ( 1 )

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 495/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 109/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen monesiumnatriumin koostumuksen osalta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 496/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011, natriumbentsoaatin hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Kemira Oyj) ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 497/2011, annettu 18 päivänä toukokuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 498/2011, annettu 18 päivänä toukokuuta 2011, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä alueilla VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb ja kansainvälisillä vesillä alueilla IIa, XII ja XIV

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 499/2011, annettu 18 päivänä toukokuuta 2011, varainhoitovuodelle 2011 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi EU:n vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 945/2010 muuttamisesta

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 500/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/295/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011, TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta (EKP/2011/5)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2011,

Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(2011/294/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on 5 päivänä lokakuuta 2006 antanut asetuksen (EY) N:o 1563/2006 (1) Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä. Tähän sopimukseen on liitetty pöytäkirja.

(2)

Euroopan unioni on neuvotellut Komorien liiton, jäljempänä ’Komorit’, kanssa uuden pöytäkirjan, joka antaa EU:n aluksille kalastusmahdollisuuksia Komorien suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(3)

Neuvottelujen päätteeksi uusi pöytäkirja parafoitiin 21 päivänä toukokuuta 2010, ja sitä on muutettu kirjeenvaihdolla 16 päivänä syyskuuta 2010.

(4)

Neuvoston päätöksen 2010/783/EU (2) mukaisesti tämä uusi pöytäkirja on allekirjoitettu 31 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan unionin puolesta, ja sitä sovelletaan väliaikaisesti.

(5)

Tämä uusi pöytäkirja olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva pöytäkirja.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee Euroopan unionin puolesta pöytäkirjan 14 artiklassa määrätyn ilmoituksen (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EUVL L 290, 20.10.2006, s. 6.

(2)  EUVL L 335, 18.12.2010, s. 1.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


ASETUKSET

21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 494/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa (2) neuvosto kehotti komissiota torjumaan kadmiumin aiheuttamaa ympäristön saastumista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevan taulukon kohdassa 23 on rajoituksia kadmiumin markkinoille saattamisesta ja käytöstä seoksissa ja esineissä.

(3)

Kadmium ja kadmiumoksidi on luokiteltu kategoriaan 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi ja vesiympäristölle vaarallisiksi välittömän vaaran kategoriaan 1 (Aquatic Acute 1) ja kroonisen vaaran kategoriaan 1 (Aquatic Chronic 1) kuuluviksi aineiksi.

(4)

Kadmiumin käyttö on kielletty 31 päivästä joulukuuta 1992 lähtien tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun direktiivin 76/769/ETY (3) nojalla väriaineena tietyissä polymeereissä ja maaleissa ja stabilointiaineena polyvinyylikloridissa (PVC) lukuisissa sovelluksissa, ja kadmiointi on kielletty lukuisissa sovelluksissa. Neuvoston direktiivi 76/769/ETY kumottiin ja korvattiin asetuksella (EY) N:o 1907/2006 1 päivästä kesäkuuta 2009 lähtien.

(5)

Kadmiumista tehtiin vuonna 2007 eurooppalainen riskinarviointi (4) olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin (ETY) N:o 793/93 (5) nojalla. Komissio antoi 14 päivänä kesäkuuta 2008 kadmiumin ja kadmiumoksidin riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista tiedonannon (6), jossa suositeltiin kadmiumin markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia juottopuikoissa ja koruissa.

(6)

Tiedonannossa esitettiin tarve erityistoimenpiteisiin, jotta voitaisiin rajoittaa kadmiumia sisältävien juottopuikkojen ja korujen käytöstä aiheutuvia riskejä. Alalla työskentelevät ja alan harrastajat altistuvat kaasuille juottoprosessissa. Kuluttajat, myös lapset, altistuvat koruissa olevalle kadmiumille ihokosketuksen tai nuolemisen kautta.

(7)

Komissio teetti selvityksen kadmiumin käyttö- ja markkinointirajoitusten mahdollisen päivityksen sosioekonomisista vaikutuksista (”Socio-Economic Impact of a Potential Update of the Restrictions on the Marketing and Use of Cadmium in jewelleries, brazing alloys and PVC”). Selvityksen tulokset julkaistiin tammikuussa 2010. (7)

(8)

Sinkkiä sisältäviä maaleja koskevia säännöksiä olisi selkeytettävä, jotta voidaan määritellä korkea sinkkipitoisuus. Myös maalattujen esineiden maalia koskevia säännöksiä olisi selkeytettävä.

(9)

Eurooppalaiset PVC-tuottajat ovat vuodesta 2001 lähtien olleet vapaaehtoisesti käyttämättä kadmiumia stabilointiaineena uudistuotantoa olevassa PVC:ssä sellaisissa sovelluksissa, joita ei vielä säännelty direktiivillä 76/769/ETY. Tämä vapaaehtoinen aloite johti siihen, että kadmiumin käytöstä PVC:ssä luovuttiin vaiheittain.

(10)

Kadmiumin käyttökielto olisi laajennettava koskemaan kaikkia PVC:stä valmistettuja esineitä, jotta voitaisiin saavuttaa tavoite kadmiumin aiheuttaman saastumisen torjumisesta.

(11)

PVC-jätteestä tuotetuille sekoituksille, joihin viitataan nimityksellä ’kierrätetty PVC’, olisi myönnettävä poikkeus, jotta ne voidaan saattaa markkinoille käytettäväksi tietyissä rakennustuotteissa.

(12)

Kierrätetyn PVC:n käyttöä olisi kannustettava tiettyjen rakennustuotteiden valmistuksessa, koska se mahdollistaa vanhan, mahdollisesti kadmiumia sisältävän PVC:n uudelleenkäytön. Tämän vuoksi näissä rakennustuotteissa olisi sallittava korkeampi kadmiumpitoisuus. Näin vältetään PVC:n vieminen kaatopaikalle tai polttaminen, mistä aiheutuu hiilidioksidi- ja kadmiumpäästöjä ympäristöön.

(13)

Tätä asetusta olisi ryhdyttävä soveltamaan kuusi kuukautta voimaantulon jälkeen, jotta toimijat pystyvät takaamaan asetuksen säännösten noudattamisen.

(14)

Koska kadmiumin käyttö on kielletty uudessa PVC:ssä, on odotettavissa, että kierrätetystä PVC:stä valmistettujen rakennustuotteiden kadmiumpitoisuus alenee vähitellen. Sen vuoksi kadmiumin raja-arvoa olisi tarkistettava vastaavasti ja Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n olisi osallistuttava tämän rajoituksen tarkistamiseen, kuten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklassa säädetään.

(15)

REACH-asetuksen 137 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

(3)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(6)  EUVL C 149, 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII oleva taulukko, jossa esitetään aineiden, aineryhmien ja seosten nimitys ja rajoitusehdot, seuraavasti:

1)

Korvataan kohdan 23 toisessa sarakkeessa oleva 1–4 kohta seuraavasti:

 

”1.

Ei saa käyttää seoksissa ja esineissä, jotka on valmistettu synteettisistä orgaanisista polymeereistä, jäljempänä ’muovimateriaali’, kuten seuraavista:

vinyylikloridien polymeerit ja kopolymeerit (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuretaani (PUR) [3909 50]

pientiheyspolyeteeni (LDPE), poikkeuksena pientiheyspolyeteeni, jota käytetään värjätyn väkevöitteen valmistukseen [3901 10]

selluloosa-asetaatti (CA) [3912 11]

selluloosa-asetaattibutyraatti (CAB) [3912 11]

epoksihartsit [3907 30]

melamiiniformaldehydihartsit (MF) [3909 20]

ureaformaldehydihartsit (UF) [3909 10]

tyydyttämättömät polyesterit (UP) [3907 91]

polyetyleenitereftalaatti (PET) [3907 60]

polybutyleenitereftalaatti (PBT)

kirkas peruspolystyreeni [3903 11]

akryylinitriilimetyylimetakrylaatti (AMMA)

siloitettu polyetyleeni (VPE)

iskunkestävä polystyreeni

polypropyleeni (PP) [3902 10]

suurtiheyspolyeteeni (HDPE) [3901 20]

akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS) [3903 30]

polymetyylimetakrylaatti (PMMA) [3906 10].

Muovimateriaalista valmistettuja seoksia ja esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,01 painoprosenttia muovimateriaalista.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, toista alakohtaa ei sovelleta esineisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 10 päivää tammikuuta 2012.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja sen perusteella annettujen säädösten soveltamista.

2.

Ei saa käyttää maaleissa [3208] [3209].

Maaleissa, joiden sinkkipitoisuus on yli 10 painoprosenttia maalista, kadmiumpitoisuuden (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on oltava alle 0,1 painoprosenttia.

Maalattuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,1 painoprosenttia maalatun esineen maalista.

3.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta esineisiin, jotka on värjätty turvallisuussyistä kadmiumia sisältävillä seoksilla.

4.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta

PVC-jätteestä, jäljempänä ’kierrätetty PVC’, valmistettuihin seoksiin

kierrätettyä PVC:tä sisältäviin seoksiin ja esineisiin, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on enintään 0,1 painoprosenttia muovimateriaalista seuraavissa kovasta PVC:stä tehdyissä tuotteissa:

a)

profiilit ja jäykät levyt rakennustuotteissa;

b)

ovet, ikkunat, ikkunaluukut, seinät, kaihtimet, aidat ja räystäskourut;

c)

terassit;

d)

kaapelien suojaputket;

e)

muulle kuin juomavedelle tarkoitetut putket, jos kierrätettyä PVC:tä käytetään monikerroksisen putken keskimmäisessä kerroksessa ja jos se on kokonaan päällystetty uudistuotantoa olevalla PVC-kerroksella 1 kohdan mukaisesti.

Ennen kuin tavarantoimittajat saattavat ensimmäistä kertaa markkinoille kierrätettyä PVC:tä sisältäviä seoksia ja esineitä, niiden on varmistettava, että niissä on seuraava merkintä näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla: ”sisältää kierrätettyä PVC:tä” tai seuraava symboli:

Image

Tämän asetuksen 69 artiklan mukaisesti 4 kohdassa myönnettyä poikkeusta tarkastellaan uudelleen, etenkin jotta voitaisiin alentaa kadmiumin raja-arvoa ja arvioida uudelleen a–e alakohdassa lueteltuja sovelluksia koskevia poikkeuksia, 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä.

2)

Lisätään kohdan 23 toiseen sarakkeeseen 8, 9, 10 ja 11 kohta seuraavasti:

 

”8.

Ei saa käyttää kovajuotteissa, jos pitoisuus on vähintään 0,01 painoprosenttia.

Kovajuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,01 painoprosenttia.

Tässä kohdassa juottamisella tarkoitetaan saumaustekniikkaa, jossa käytetään seoksia ja joka suoritetaan yli 450o C:n lämpötilassa.

9.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 8 kohtaa ei sovelleta kovajuotteisiin, joita käytetään ilmailuun ja puolustukseen liittyvissä sovelluksissa, eikä turvallisuussyistä käytettyihin kovajuotteisiin.

10.

Ei saa käyttää tai saattaa markkinoille, jos pitoisuus on vähintään 0,01 painoprosenttia metallista seuraavissa esineissä:

i)

metallihelmet ja muut korunvalmistuksen metalliosat;

ii)

korujen ja pukukorujen sekä hiuskoristeiden metalliset osat, mukaan luettuna

rannerenkaat ja -ketjut, kaulakorut ja sormukset,

lävistyskorut,

rannekellot ja rannekorut,

rintaneulat ja kalvosinnapit.

11.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 10 kohtaa ei sovelleta esineisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 10 päivää tammikuuta 2012, eikä koruihin, jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja 10 päivänä tammikuuta 2012.”


(1)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.”


21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 495/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 109/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen monesiumnatriumin koostumuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa rehun lisäaineen hyväksyntää hyväksynnän haltijan pyynnöstä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon perusteella.

(2)

Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokkaan kuuluvan monesiumnatriumin käyttö broilerien ja kalkkunoiden rehun lisäaineena hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 109/2007 (2) kymmenen vuoden ajaksi.

(3)

Hyväksynnän haltija toimitti hakemuksen monesiumnatriumin hyväksynnän muuttamiseksi kyseisen rehun lisäaineen uuden formulaatin osalta. Hakemuksen tueksi toimitettiin asiaa koskevat tiedot.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 1 päivänä helmikuuta 2011 antamassaan lausunnossa (3), että tämän lisäaineen uuden formulaatin käyttö broilerien ja kalkkunoiden ruokinnassa ei lisää eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia vaaroja ja että lisäaine on tehokas kokkidioosin torjunnassa. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita käsittelevän vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 109/2007 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 109/2007 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 31, 6.2.2007, s. 6.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(2):2009.


LIITE

”LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Väliaikainen jäämien enimmäismäärä (MRL) asianomaisessa eläinperäisessä elintarvikkeessa

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Kokkidiostaatit ja histomonostaatit

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensiininatrium

(Coxidin)

 

Lisäaineen koostumus

 

Tekninen aine monensiininatrium, joka vastaa monensiinin aktiivisuutta: 25 %

 

Perliitti: 15 % – 20 %

 

Vehnäleseet: 55–60 %

 

Tehoaine

C36H61O11Na

Streptomyces cinnamonnensis -organismin tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola, 28682, LMG S-19095 jauheena.

Vaikuttavien aineiden koostumus

 

Monensiini A: vähintään 90 %

 

Monesiini A + B: vähintään 95 %

 

Monesiini C: 0,2–0,3 %

 

Analyysimenetelmä  (1)

Tehoaineen määritysmenetelmä: korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC), kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja mittaus UV-aallonpituusalueella (λ = 520 nm).

Broilerit

100

125

1.

Käyttö kielletty vähintään 1 vrk ennen teurastusta

2.

Lisäaine on sekoitettava rehuseokseen esiseoksena.

3.

Monensiininatriumin suurin sallittu annos täydennysrehussa:

625 mg/kg broilereille

500 mg/kg kalkkunoille.

4.

Monensiininatriumia ei saa sekoittaa muihin kokkidiostaatteihin.

5.

Käyttöohjeessa on oltava merkintä:

”Vaarallista hevoseläimille. Rehu sisältää ionoforin: vältettävä tiamuliinin samanaikaista antoa ja tarkkailtava mahdollisia haitallisia vaikutuksia käytettäessä samanaikaisesti muiden lääkeaineiden kanssa.”

6.

Käytettävä soveltuvia suojavaatteita, käsineitä ja silmä-/kasvosuojusta. Jos tiloissa ei ole tehokasta ilmanvaihtoa, käytettävä soveltuvia hengityssuojaimia.

6.2.2017

25 μg monensiininatriumia / kg tuoretta nahkaa + rasvaa.

8 μg monensiininatriumia / kg tuoretta maksaa, tuoreita munuaisia ja tuoretta lihasta.

Kalkkunat

16 viikkoa

60

100

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensiininatrium

(Coxidin)

 

Lisäaineen koostumus

 

Tekninen aine monensiininatrium, joka vastaa monensiinin aktiivisuutta: 25 %

 

Perliitti: 15 % – 20 %

 

Kalsiumkarbonaatti: qs. 100 %

 

Tehoaine

C36H61O11Na

Streptomyces cinnamonnensis -organismin tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola, 28682, LMG S-19095 jauheena.

Vaikuttavien aineiden koostumus

 

Monensiini A: vähintään 90 %

 

Monesiini A + B: vähintään 95 %

 

Monesiini C: 0,2–0,3 %

 

Analyysimenetelmä  (1)

Tehoaineen määritysmenetelmä: korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC), kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja mittaus UV-aallonpituusalueella (EN ISO 14183:2008 -standardin mukainen vakiomenetelmä).

Broilerit

100

125

1.

Käyttö kielletty vähintään 1 vrk ennen teurastusta

2.

Lisäaine on sekoitettava rehuseokseen rakeistettuna esiseoksena.

3.

Monensiininatriumia ei saa sekoittaa muihin kokkidiostaatteihin.

4.

Käyttöohjeessa on oltava merkintä:

”Vaarallista hevoseläimille. Rehu sisältää ionoforin: vältettävä tiamuliinin samanaikaista antoa ja tarkkailtava mahdollisia haitallisia vaikutuksia käytettäessä samanaikaisesti muiden lääkeaineiden kanssa.”

5.

Käytettävä soveltuvia suojavaatteita, käsineitä ja silmä-/kasvosuojusta. Jos tiloissa ei ole tehokasta ilmanvaihtoa, käytettävä soveltuvia hengityssuojaimia.

10.6.2021

25 μg monensiininatriumia / kg tuoretta nahkaa + rasvaa.

8 μg monensiininatriumia / kg tuoretta maksaa, tuoreita munuaisia ja tuoretta lihasta.

Kalkkunat

16 viikkoa

60

100


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.”


21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 496/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

natriumbentsoaatin hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Kemira Oyj)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Natriumbentsoaatin hyväksyntää koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee natriumbentsoaatin hyväksyntää vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ’eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 1 päivänä helmikuuta 2011 antamassaan lausunnossa (2), että liitteessä tarkoitetulla valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kyseinen lisäaine saattaa lisätä kohdelajien kasvua ja parantaa rehun muuntosuhdetta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Aineen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ’eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’ ja funktionaaliseen ryhmään ’muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’ kuuluva liitteessä tarkoitettu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011;9(2):2005.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Luvanhaltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäis-pitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (suoritusparametrien parantaminen)

4d 5

Kemira Oyj

Natrium-bentsoaatti

 

Lisäaineen koostumus

Natriumbentsoaatti: ≥ 99,9 %

 

Tehoaine

Natriumbentsoaatti

C7H5O2Na

 

Määritysmenetelmä  (1)

 

Natriumbentsoaatin määrittämiseksi rehun lisäaineessa: Titrimetrinen menetelmä (Euroopan farmakopean monografia 01/2008:0123)

 

Natriumbentsoaatin määrittämiseksi esiseoksissa ja rehuissa: HPLC-menetelmä UV-detektion kanssa

Porsaat (vieroitetut)

4 000

1.

Lisäainetta ei saa sekoittaa muihin bentsoehapon tai bentsoaattien lähteisiin.

2.

Natriumbentsoaattia sisältävää täydennysrehua ei saa sellaisenaan syöttää porsaille.

3.

(Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti.

4.

Suositeltu vähimmäisannos 4 000 mg/kg.

5.

Turvallisuussyistä käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

10. kesäkuuta 2021


(1)  Määritysmenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 497/2011,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Siirappimainen maustettu neste, jonka painosta on

vettä

65,13 %

ruokosokeria

28,47 %

limettimehua

3,18 %

sitruunahappoa

1,49 %

sitruunamehua

1,18 %

makuaineita

0,46 %

väriaineita

0,0003 %

ja jossa on apuaineita.

 

Vedellä tai alkoholilla laimentamisen jälkeen valmiste soveltuu juotavaksi cocktailina.

2106 90 59

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 59 nimiketekstien mukaisesti.

Koska tuotetta ei voida juoda sellaisenaan, luokittelu 22 ryhmään juomana ei tule kyseeseen.

Koska tuote sisältää maku- ja väriaineita, se on luokiteltava CN-koodiin 2106 90 59 maustettuna sokerisiirappina.

Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 12 kohta.

2.

Siirappimainen maustettu neste, jonka painosta on

vettä

51,27 %

ruokosokeria

28,40 %

vadelmamehua

10,60 %

vadelmasosetta

8,20 %

makuaineita

0,18 %

väriaineita

0,02 %

ja jossa on apuaineita.

 

Vedellä tai alkoholilla laimentamisen jälkeen valmiste soveltuu juotavaksi cocktailina.

2106 90 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.

Koska tuotetta ei voida juoda sellaisenaan, luokittelu 22 ryhmään juomana ei tule kyseeseen.

Koska tuote sisältää enemmän hedelmämehua ja -sosetta, sen koostumus on monimutkaisempi kuin CN-koodiin 2106 90 59 kuuluvien maustettujen sokerisiirappien.

Sen vuoksi tuote olisi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 juomien valmistukseen tarkoitettuna valmisteena. Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 12 kohta.


21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/13


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 498/2011,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2011,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä alueilla VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb ja kansainvälisillä vesillä alueilla IIa, XII ja XIV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

3/T&Q

Jäsenvaltio

ESPANJA

Kanta

MAC/2CX14-

Laji

Makrilli (Scomber scombrus)

Alue

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla IIa, XII ja XIV

Päivämäärä

14. tammikuuta 2011


21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 499/2011,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2011,

varainhoitovuodelle 2011 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi EU:n vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 945/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan f ja g alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden unionin vähävaraisimpien henkilöiden hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 päivänä syyskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 807/2010 (3) 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti, etteivät ne pysty käyttämään eräitä niille komission asetuksella (EU) N:o 945/2010 (4) hyväksytyn, vuoden 2011 jakelusuunnitelman mukaisesti myönnettyjen tuotteiden tiettyjä määriä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti komissio voi osoittaa käytettävissä olevat varat toisille jäsenvaltioille niiden hakemusten mukaan ja niiden käytettäviksi annettujen tuotteiden todellisen käytön sekä edeltävien varainhoitovuosien määrärahojen mukaan.

(3)

Koska vuoden 2011 koskevaa jakelusuunnitelmaa tarkistetaan ajankohtana, jolloin suunnitelman täytäntöönpanoa koskevien kansallisten hallinnollisten järjestelyiden pitäisi tulla päätökseen, on aiheellista olla ottamatta huomioon uudelleen jaettuja määriä laskettaessa sitä, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet asetuksen (EU) N:o 945/2010 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä velvollisuuttaan, jonka mukaan 70 prosenttia viljasta on poistettava varastoista kyseisissä kohdissa vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 945/2010 olisi muutettava.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 945/2010 seuraavasti:

a)

Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”Vuoden 2011 jakelusuunnitelman osalta tämän artiklan ensimmäistä kohtaa ja asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäistä virkettä ei sovelleta Suomessa varastoituina oleviin seuraaviin viljamääriin:

Italialle myönnetyt 12 856 tonnia ja

Slovenialle myönnetyt 306 tonnia.”

b)

Muutetaan liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EUVL L 242, 15.9.2010, s. 9.

(4)  EUVL L 278, 22.10.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 945/2010 liitteet I ja III seuraavasti:

(1)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

VUOTUINEN JAKELUSUUNNITELMA VUODEKSI 2011

a)

Käytettävissä olevat määrärahat suunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2011 kussakin jäsenvaltiossa

(euroa)

Jäsenvaltio

Määrärahat

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Yhteensä

480 000 000

b)

Jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa EU:n interventiovarastoista sen jakamiseksi jäsenvaltioissa tämän liitteen a kohdassa esitettyjen enimmäismäärien rajoissa

(tonnia)

Jäsenvaltio

Vilja

Voi

Rasvaton maitojauhe

Sokeri

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (1)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Yhteensä

2 759 277

1 543

93 956

9

(2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Varainhoitovuoden 2011 suunnitelmassa sallitut EU:n sisäiset viljan siirrot

 

Määrä

(tonnia)

Haltija

Vastaanottaja

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд ’Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija”

b)

Korvataan b alakohdassa oleva rivi 4 seuraavasti:

”4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska”


(1)  Luxemburg: myönnetyt määrärahat maitotuotteiden ostamiseksi EU:n markkinoilta: 101 880 euroa, joka korvaa Luxemburgin osuuden rasvattoman maitojauheen osalta.”


21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 500/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

50,2

MA

40,8

TN

91,1

TR

89,8

ZZ

68,0

0707 00 05

TR

108,9

ZZ

108,9

0709 90 70

MA

86,8

TR

120,8

ZZ

103,8

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

56,8

IL

59,0

MA

49,2

TR

74,4

ZZ

59,9

0805 50 10

AR

72,2

TR

76,7

ZA

112,0

ZZ

87,0

0808 10 80

AR

113,9

BR

76,6

CA

108,5

CL

82,7

CN

108,5

CR

69,1

NZ

106,2

US

125,9

UY

60,0

ZA

85,3

ZZ

93,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/22


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011,

TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta

(EKP/2011/5)

(2011/295/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 3.1, 12.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

TARGET2-Securities (jäljempänä ’T2S’) -hankkeella pyritään edistämään kaupankäynnin jälkeisten toimintojen yhtenäistämistä tarjoamalla Euroopan laajuisesti arvopaperi- ja rahakatteiden siirron perustoimintoja keskuspankkirahassa puolueettomasti ja yli kansallisten rajojen, jotta arvopaperikeskukset voivat tarjota asiakkailleen yhtenäisessä teknisessä ympäristössä yhdenmukaistettuja ja tuotteistettuja katteensiirtopalveluja toimitus maksua vastaan -periaatteella ja tarvittaessa maasta toiseen.

(2)

Kolmannen alustavan T2S-seurantaraportin yhteydessä T2S-ohjelmajohtokunta päätti helmikuussa 2010, että Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d’Italia (jäljempänä ’4CB-ryhmä’) ryhtyisivät tarvittaviin valmisteleviin toimiin enintään kolmen T2S-verkkopalvelujen tarjoajan saamiseksi tarjoamaan yhteyspalveluja T2S-alustaan, ja että Banca d’Italia johtaisi valintamenettelyä.

(3)

Neljännen T2S-seurantaraportin yhteydessä EKP:n neuvosto päätti 21 päivänä huhtikuuta 2010 pidetyssä kokouksessaan, että verkkopalvelujen tarjoamisesta järjestettäisiin kilpailu ja että lisenssejä myönnettäisiin enintään kolme.

(4)

Kesäkuussa 2010, viidennen T2S-seurantaraportin yhteydessä, T2S-ohjelmajohtokunta päätti, että Banca d’Italia hoitaisi valintamenettelyn eurojärjestelmän puolesta. Se päätti lisäksi, että T2S-ohjelmajohtokunta vastaisi valintalautakunnan jäsenten nimeämisestä, sillä eurojärjestelmän keskuspankit vastaisivat valintalautakunnasta sekä valintakriteereiden perusteella tehtävästä valintalautakunnan päätöksestä. Banca d’Italia olisi vastuussa valintaprosessin järjestämisestä oikealla tavalla, ja valintaprosessiin liittyvä erityinen vahingonkorvausvastuu olisi eri kuin tasojen 2 ja 3 välisen sopimuksen mukainen 4CB-ryhmän korvausvastuu.

(5)

T2S-ohjelmajohtokunta päätti 13 päivänä elokuuta 2010, että Banca d’Italian vahingonkorvausvastuu tulisi määritellä tarkemmin eurojärjestelmän keskuspankkien Banca d’Italialle annettavassa valintamenettelyn järjestämistä koskevassa valtuutuksessa.

(6)

Valintamenettelyn tavoitteena on antaa verkkopalvelujen tarjoajille tehtäväksi tarjota ennalta määritettyjä yhteyspalvelukokonaisuuksia, joiden perusteella T2S-verkkopalvelujen tarjoajat suunnittelevat, toteuttavat, toimittavat ja ylläpitävät ratkaisuja, joiden tarkoituksena on liiketietojen turvallinen siirto suoraan kytkeytyneiden T2S-toimijoiden ja T2S-alustan välillä.

(7)

Vaikka T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettely ei kuulu julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (1) soveltamisalaan, direktiivissä 2004/18/EY vahvistettuja sääntöjä, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä 17 päivänä marraskuuta 2008 annetussa päätöksessä EKP/2008/17 (2) vahvistettuja menettelyjä sekä direktiivin 2004/18/EY täytäntöönpanevia kansallisia lakeja tulisi, siltä osin kuin ne soveltuvat valtuutettuun kansalliseen keskuspankkiin, käyttää yleisenä ohjeena.

(8)

EKP:n neuvosto on nimittänyt Banca d’Italian T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn järjestäjäksi.

(9)

Banca d’Italia on hyväksynyt nimityksen ja vahvistanut olevansa halukas toimimaan tämän päätöksen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’keskuspankilla’ Euroopan keskuspankkia (EKP) tai euroalueen kansallista keskuspankkia tai muuta keskuspankkia, joka sallii valuuttansa käytön T2S:ssä;

b)

’arvopaperikeskuksella’ yhteisöä, a) joka mahdollistaa arvopaperitapahtumien käsittelyn ja katteensiirrot arvo-osuuskohtaisesti, b) joka tarjoaa säilytyspalveluja, (esim. yhtiötapahtumien ja kuoletusten hallinnointi), ja c) jolla on aktiivinen rooli arvopapereiden liikkeeseenlaskujen luotettavuuden varmistamisessa;

c)

’T2S-ohjelmajohtokunnalla’ TARGET2-Securities-ohjelmajohtokunnan perustamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2009 tehdyn päätöksen EKP/2009/6 (3) nojalla perustettua eurojärjestelmän hallintoelintä, jonka tehtävänä on laatia keskeisiä strategisia kysymyksiä koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa puhtaasti teknisiä tehtäviä, jotka liittyvät T2S-hankkeeseen tai T2S-hankkeen myöhemmin korvaavaan järjestelyyn;

d)

’T2S-verkkopalvelujen tarjoajalla’ verkkopalvelujen tarjoajaa, joka on allekirjoittanut lisenssisopimuksen yhteyspalvelujen tarjoamista varten;

e)

’yhteyspalvelulla’ suoraa verkkoyhteyttä T2S-alustaan, jonka suoraan kytkeytynyt T2S-toimija tarvitsee T2S-verkkopalvelujen tarjoajalta voidakseen hyödyntää T2S-palveluja tai suorittaa T2S-palveluihin liittyviä tehtäviä ja velvoitteita;

f)

’lisenssillä’ oikeuksien siirtämistä eurojärjestelmän keskuspankeilta T2S-verkkopalvelujen tarjoajalle koskien ennalta määritetyn yhteyspalvelukokonaisuuden tarjoamista suoraan kytkeytyneille T2S-toimijoille; lisenssin perusteella T2S-verkkopalvelujen tarjoajat suunnittelevat, toteuttavat, toimittavat ja ylläpitävät ratkaisuja, joiden tarkoituksena on sähköisen tiedon turvallinen siirto suoraan kytkeytyneiden T2S-toimijoiden ja T2S-alustan välillä;

g)

’valintalautakunnalla’ viidestä asiantuntijasta muodostuvaa lautakuntaa; asiantuntijoista yksi edustaa valtuutettua keskuspankkia (tämä asiantuntija toimii puheenjohtajana), yksi 4CB-ryhmää, yksi EPCOa ja kaksi eurojärjestelmän keskuspankkeja; T2S-ohjelmajohtokunta nimeää asiantuntijat ja valtuutettu keskuspankki nimittää ne virallisesti;

h)

’eurojärjestelmän hankintatoimistolla’ (EPCO) päätöksellä EKP/2008/17 perustettua elintä, jonka tehtävä on eurojärjestelmän yhteisten hankintojen koordinointi;

i)

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ euroalueen kansallista keskuspankkia tai EKP:tä;

j)

’tasojen 2 ja 3 välisellä sopimuksella’ T2S-ohjelmajohtokunnan ja 4CB-ryhmän keskenään neuvottelemaa toimitus- ja operointisopimusta, jonka eurojärjestelmän keskuspankit ja 4CB-ryhmä allekirjoittavat EKP:n neuvoston hyväksynnän jälkeen. Se sisältää täydentävät yksityiskohdat 4CB-ryhmän, T2S-ohjelmajohtokunnan ja eurojärjestelmän keskuspankkien tehtävistä ja vastuista;

k)

’suoraan kytkeytyneellä T2S-toimijalla’ mitä tahansa yhteisöä, jolla on oikeus sähköiseen tiedonvaihtoon T2S-alustan kanssa;

l)

’valtuutetulla keskuspankilla’ euroalueen kansallista keskuspankkia, jonka EKP:n neuvosto on valtuuttanut hoitamaan T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn, ja jolle eurojärjestelmän keskuspankit ovat antaneet valtuudet solmia lisenssisopimus valituksi tulleiden osallistujien kanssa eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja intressissä;

m)

’T2S-palveluilla’ eurojärjestelmän keskuspankkien arvopaperikeskuksille ja keskuspankeille tarjoamia palveluja;

n)

’lisenssisopimuksella’ EKP:n neuvoston T2S-ohjelmajohtokunnan ehdotuksesta hyväksymää sopimusta, johon sovelletaan Saksan oikeutta ja jossa vahvistetaan eurojärjestelmän keskuspankkien ja asianomaisen T2S-verkkopalvelujen tarjoajan väliset keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet;

o)

’valituksi tulleella osallistuja’ hakumenettelyyn osallistunutta osapuolta, jolle annetaan lisenssisopimus;

p)

’hankintailmoituksella’ valintamenettelyä koskevaa ilmoitusta, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä sen jäsenvaltion kansallisessa virallisessa lehdessä, jossa valtuutettu keskuspankki sijaitsee,

q)

’valintasäännöillä’ valintamenettelyyn sovellettavia yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka kuuluvat julkaistaviin valintamenettelyasiakirjoihin;

r)

’valintamenettelyasiakirjoilla’ hankintatiedotetta, hankintailmoitusta, valintasääntöjä sekä niiden liitteitä ja lisäyksiä;

s)

’euroalueen kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

t)

’toimivuuden osoittamisella’ T2S-verkkopalvelujen tarjoajan lisenssisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suorittamaa testiä, sen osoittamiseksi, että sen tarjoama ratkaisu täyttää toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset;

u)

’käyttöönottopäivällä’ päivää, jona ensimmäinen arvopaperikeskus rupeaa käyttämään T2S-palveluja.

2 artikla

Valtuutettu keskuspankki

Eurojärjestelmän keskuspankkien puolesta valtuutettu keskuspankki

a)

hoitaa T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn omissa nimissään ja eurojärjestelmän keskuspankkien intressissä sekä täysimääräisessä yhteistyössä T2S-ohjelmajohtokunnan ja valintalautakunnan kanssa tarjoamalla välineet ja henkilöstöresurssit, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että valintamenettely on valtuutetun keskuspankin jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukainen; ja

b)

allekirjoittaa valintalautakunnan päätöksen mukaisesti lisenssisopimuksen eurojärjestelmän nimissä ja intressissä ja siten, että T2S-verkkopalvelujen tarjoajien lukumäärä ei koskaan ole suurempi kuin kaksi.

3 artikla

Valintaa ja lisenssien antamista koskevat ehdot

1.   Valtuutettu kansallinen keskuspankki hoitaa T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa olevien yleisten periaatteiden mukaisesti; näihin kuuluvat avoimuus, suhteellisuus, yhdenvertaisuus, yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja syrjimättömyys.

2.   T2S-verkkopalvelujen tarjoajien lukumäärä ei saa koskaan olla suurempi kuin kaksi.

3.   Valintamenettelyä hoitaessaan valtuutetun keskuspankin on erityisesti noudatettava seuraavia ehtoja:

a)

sen on järjestettävä avoin menettely lisenssien antamiseksi, ja kaikki taloudelliset toimijat voivat tehdä tarjouksen;

b)

kaikki valintamenettelyasiakirjat on laadittava yhteistyössä eurojärjestelmän keskuspankkien ja valtuutetun keskuspankin kesken, ja T2S-ohjelmajohtokunnan on hyväksyttävä ne;

c)

T2S-verkkopalvelujen tarjoajat on valittava T2S-ohjelmajohtokunnan hyväksymän mallin mukaisesti suoraan kytkeytyneille T2S-toimijoille tarjottavien palvelujen peruspaketin halvimman enimmäishinnan perusteella;

d)

kaikki valintamenettelyasiakirjat on julkaistava englannin kielellä. Valtuutettu keskuspankki voi julkaista hankintailmoituksen myös omalla virallisella kielellään. Valintamenettelyn osallistujien on toimitettava tarjouksensa ja sitä tukevat asiakirjat englannin kiellellä;

e)

valtuutetun keskuspankin on hankintailmoituksessa täsmennettävä, että se hoitaa valintamenettelyn omissa nimissään ja intressissään sekä eurojärjestelmän keskuspankkien intressissä;

f)

valtuutetun keskuspankin on julkaistava hankintailmoitus vähintään i) Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ii) siinä kansallisessa virallisessa lehdessä, jossa valtuutettu kansallinen keskuspankki julkaisee hankintailmoituksensa, iii) kahdessa kansallisessa sanomalehdessä, iv) Financial Times ja The Economist -lehdissä. Valintamenettelyasiakirjat on julkaistava valtuutetun kansallisen keskuspankin verkkosivuilla. Hankintailmoitus on lisäksi julkaistava EKP:n verkkosivuilla; mukana on oltava linkki valtuutetun keskuspankin verkkosivuille, joiden kautta on mahdollista tutustua kaikkiin valintamenettelyasiakirjoihin;

g)

valtuutetun keskuspankin on vastattava valintaprosessiin liittyviin hankintailmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin kysymyksiin. Tällaiset vastaukset on julkaistava valtuutetun keskuspankin ja EKP:n verkkosivuilla;

h)

heti tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen valtuutettu keskuspankki nimittää ja valtuuttaa valintalautakunnan virallisesti T2S-ohjelmajohtokunnan esityksestä;

i)

valintalautakunnan jäsenten on allekirjoitettava T2S-ohjelmajohtokunnan hyväksymä eturistiriitojen puuttumista koskeva vakuutus;

j)

valtuutetun keskuspankin on huolehdittava valintamenettelyn käytännön järjestelyistä;

k)

valintalautakunta tutkii muun muassa hallinnolliset ja tekniset asiakirjat sekä päättää sellaisten osallistujien sulkemisesta pois valintamenettelystä, jotka eivät täytä osallistumiselle asetettuja edellytyksiä. Valintalautakunta arvioi poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia valintamenettelyasiakirjoissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Niiden osallistujien osalta, joita ei ole suljettu pois valintamenettelystä, valintalautakunta määrittelee osallistujien paremmuusjärjestyksen nousevassa järjestyksessä, siten että parhaana tarjouksena pidetään taloudellisinta tarjousta;

l)

Valtuutetun keskuspankin on virallisesti toimitettava asianomaisille osallistujille tiedot valintalautakunnan päätöksistä käyttäen turvallista ja nopeaa kirjallista tiedonantotapaa.

4.   Kun valintalautakunta on määritellyt osallistujien paremmuusjärjestyksen 3 kohdan k alakohdan mukaisesti (alustava valinta), valtuutettu keskuspankki tekee omalla vastuullaan sisäisen luotettavuustarkastuksen varmistaakseen, että valintamenettely suoritettiin oikein. Kun tarkastus on suoritettu ja läpäisty, valtuutettu keskuspankki tekee lopullisen valinnan ja tarkastaa, että valituksi tulleet osallistujat täyttävät osallistumisen edellytykset ja että niiden antamat vakuutukset ovat totuudenmukaisia. Mikäli luotettavuustarkastusta ei läpäistä, lopullinen valinta lykätään ja valtuutetun keskuspankin on pyydettävä neuvoa T2S-ohjelmajohtokunnalta.

5.   Valintamenettelystä johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden osalta valtuutettu keskuspankki toimii omissa nimissään ja intressissään sekä eurojärjestelmän keskuspankkien intressissä. Se raportoi T2S-ohjelmajohtokunnalle valintamenettelystä ja noudattaa T2S-ohjelmajohtokunnan päätöksiä.

6.   Valtuutettu keskuspankki vastaa valintamenettelyyn liittyvien tehtäviensä suorittamisesta aiheutuvista kustannuksistaan.

4 artikla

Lisenssisopimus

1.   Kun valtuutettu keskuspankki on edellä mainituin ehdoin suorittanut valintaa ja lisenssin antamista koskevan menettelyn, valtuutetun keskuspankin ja valintalautakunnan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin valmistaviin toimiin, jotta valtuutettu keskuspankki voi eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja intressissä solmia lisenssisopimuksen kunkin valituksi tulleen osallistujan kanssa. Tätä tarkoitusta varten eurojärjestelmän keskuspankit valtuuttavat erillisellä valtakirjalla valtuutetun keskuspankin solmimaan lisenssisopimuksen (valtuutettu keskuspankki toimii avoimesti eurojärjestelmän keskuspankkien puolesta).

2.   Allekirjoitettuaan lisenssisopimuksen T2S-verkkopalvelujen tarjoajan on osoitettava tarjoamansa ratkaisun toimivuus. Mikäli T2S-verkkopalvelujen tarjoaja ei pysty osoittamaan tarjoamansa ratkaisun toimivuutta, lisenssisopimus päättyy. Tällaisessa tilanteessa valtuutettu kansallinen keskuspankki antaa lisenssin sille valintaprosessin osallistujalle, joka on paremmuusjärjestyksessä seuraava valituksi tulleiden osallistujien jälkeen.

3.   Ensimmäisessä valintamenettelyssä myönnetty lisenssi lakkaa olemasta voimassa seitsemän vuotta käyttöönottopäivän jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta seuraavien kohtien soveltamista.

4.   Mikäli T2S-verkkopalvelujen kanssa tehty sopimus irtisanotaan tai puretaan ennen sen voimassaolon päättymistä, mutta sen jälkeen kun ratkaisun toimivuus on osoitettu, T2S-ohjelmajohtokunta voi päättää, tarjotaanko lisenssisopimus sille valintamenettelyn osallistujalle, joka on paremmuusjärjestyksessä seuraava valituksi tulleiden osallistujien jälkeen, vai uuden valintamenettelyn perusteella muulle verkkopalvelujen tarjoajalle; tällaisen uuden valintamenettelyn järjestää valtuutettu keskuspankki tai EKP:n neuvoston nimittämä muu eurojärjestelmän keskuspankki. Uusi lisenssisopimus on voimassa seitsemän vuotta.

5.   T2S-ohjelmajohtokunnan pyynnöstä valtuutettu keskuspankki pidentää kaikkien lisenssisopimusten voimassaoloaikaa kahdesti vuodella.

6.   Valtuutetulla keskuspankilla on yhteyspalveluihin liittyvissä asioissa toimivalta edustaa yhteisesti eurojärjestelmän keskuspankkeja suhteessa T2S-verkkoalvelujen tarjoajiin ja kolmansiin osapuoliin ja hallinnoida jatkuvasti lisenssisopimuksia eurojärjestelmän nimissä ja intressissä esim. toteuttamalla erojärjestelmän keskuspankkien oikeuksia ja velvollisuuksia, myös oikeudenkäynneissä, liittyen esim. sopimusten rikkomiseen, vahingonkorvauksiin, sopimusten päättämiseen, riitautuksiin ja muihin sopimusmuutoksiin. Valtuutettu kansallinen keskuspankki raportoi tästä T2S-ohjelmajohtokunnalle ja noudattaa T2S-ohjelmajohtokunnan ohjeita.

7.   Valtuutettu keskuspankki ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin lisenssisopimuksiin liittyvien eurojärjestelmän keskuspankkien ja, soveltuvin osin, valtuutetun keskuspankin velvoitteiden ja oikeuksien täyttämiseksi ja raportoi tästä T2S-ohjelmajohtokunnalle sekä noudattaa T2S-ohjelmajohtokunnan tähän liittyviä ohjeita.

8.   Valtuutettu keskuspankki vastaanottaa kaikki lisenssisopimukseen liittyvät tiedonannot, selitykset ja vaateet, oikeudenkäyntiin liittyvät tiedoksiannot mukaan luettuina, jotta se voi toteuttaa eurojärjestelmän keskuspankkien ja, soveltuvin osin, valtuutetun keskuspankin lisenssisopimukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet.

9.   Eurojärjestelmän keskuspankit korvaavat valtuutetulle keskuspankille 6–8 kohdan mukaisesta lisenssisopimusten hallinnoinnista ja seurannasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

5 artikla

Korvausvaatimukset

1.   Valtuutettu keskuspankki vastaa eurojärjestelmän keskuspankkeihin nähden rajoituksitta menetyksistä ja vahingoista, jotka se on aiheuttanut petollisella tai tahallisella toiminnallaan suorittaessaan tämän päätöksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Se vastaa eurojärjestelmän keskuspankkeihin nähden menetyksistä ja vahingoista, jotka se on aiheuttanut törkeällä huolimattomuudellaan täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan; tässä tapauksessa vahingonkorvauksen enimmäismäärä on 2 000 000 euroa kalenterivuodelta.

2.   Jos valtuutettu keskuspankki täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaa petollisella tai tahallisella toiminnallaan vahinkoa kolmannelle osapuolelle, valtuutettu keskuspankki on vastuussa kaikista tälle kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksettavista korvauksista.

3.   Jos valtuutettu keskuspankin täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaa törkeän huolimattomalla tai huolimattomalla toiminnallaan vahinkoa kolmannelle osapuolelle, valtuutettu keskuspankki on vastuussa kaikista tälle kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksettavista korvauksista. Eurojärjestelmän keskuspankit korvaavat valtuutetulle keskuspankille tällaiset korvaukset siltä osin kuin ne ylittävät 2 000 000 euroa kalenterivuodelta, edellyttäen että korvaus perustuu tuomioistuimen päätöksen tai valtuutetun keskuspankin ja tällaisen kolmannen osapuolen väliseen ja T2S-ohjelmajohtokunnan etukäteen hyväksymään sopimukseen.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankkien on viipymättä korvattava valtuutetulle keskuspankille täysimääräisesti sen kolmansille osapuolille maksamat vahingonkorvaukset, mikäli ne johtuvat a) osallistumis- ja valintaehdoista; b) osallistumis- ja valintaehtojen perusteella tehdystä valintalautakunnan päätöksestä; c) valintalautakunnan virheellisestä menettelystä, pois luettuina tilanteet, joissa valintalautakunta on toiminut valtuutetun keskuspankin antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti tai ei ole saanut kyseistä asiaa koskevia asianmukaisia kirjallisia etukäteisohjeita; d) päätöksestä tai tapahtumasta, johon valtuutettu keskuspankki ei ole voinut vaikuttaa, myönnetyn lisenssin voimassaoloon vaikuttavat päätökset ja tapahtumat mukaan luettuina.

5.   Eurojärjestelmän keskuspankit eivät korvaa valtuutetulle keskuspankille sen kolmansille osapuolille maksamia korvauksia vahingoista, jotka johtuvat valtuutetun keskuspankin vastuualueeseen kuuluvista operatiivisista toiminnoista ja muista käytännön toimista; poikkeuksena ovat tilanteet, joissa valtuutettu keskuspankki on oman kantansa vastaisesti toiminut 3 artiklan 5 kohdan mukaisten T2S-ohjelmajohtokunnan ohjeiden mukaisesti.

6.   Mikäli kolmansien osapuolten nostama oikeusasia liittyy valintamenettelyä koskeviin toimiin ja laiminlyönteihin, joista eurojärjestelmän keskuspankkien on katsottava oleva yksin vastuussa, eurojärjestelmän keskuspankit antavat, valtuutettua keskuspankkia kuultuaan, valtuutetulle keskuspankille viivytyksettä ohjeita toimista, joihin sen on ryhdyttävä; tällaisia toimia voivat olla ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien tai valtuutetun keskuspankin omien oikeudellisten neuvonantajien edustus. Kun on päätetty miten oikeusasiassa menetellään, eurojärjestelmän keskuspankit vastaavat tällaisesta oikeusmenettelystä johtuvista prosessikuluista ja -maksuista.

7.   Eurojärjestelmän keskuspankit ovat vastuussa valintalautakunnan yksittäisten jäsenten valintamenettelyyn liittyvistä toimista ja laiminlyönneistä.

8.   Mikäli kolmansien osapuolten nostama oikeusasia liittyy valintamenettelyä koskeviin toimiin ja laiminlyönteihin, joista valtuutettu keskuspankki on yksin vastuussa, se tekee täysimääräisessä yhteistyössä eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa päätöksen toimista, joihin sen on ryhdyttävä; tällaisia toimia voivat olla ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien tai omien oikeudellisten neuvonantajien edustus; valtuutettu keskuspankki vastaa tällaisista toimista aiheutuvista kuluista.

9.   Jos eurojärjestelmän keskuspankki ja valtuutettu keskuspankki ovat yhdessä vastuussa kolmannen osapuolen menetyksistä tai vahingoista, kukin maksaa yhtä suuren osan.

6 artikla

Loppusäännös

1.   Valtuutus on voimassa seitsemän vuotta käyttöönottopäivästä.

2.   Valtuutuksen voimassaolon loppuminen ei vaikuta asianomaisten lisenssisopimusten voimassaoloon.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kaksi päivää sen hyväksymisen jälkeen.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä huhtikuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  EUVL L 319, 29.11.2008, s. 76.

(3)  EUVL L 102, 22.4.2009, s. 12.