ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.101.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 101

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
15. huhtikuu 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 366/2011, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi) ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 367/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten syvänmeren haiden kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 368/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 369/2011, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/46/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta heksitiatsoksin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/239/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta

24

 

 

2011/240/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, maatalousmaan hankintaa Liettuassa koskevan siirtymäkauden pidentämisestä ( 1 )

122

 

 

2011/241/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, maatalousmaan hankintaa Slovakiassa koskevan siirtymäkauden pidentämisestä ( 1 )

124

 

 

2011/242/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, päätöksellä 2004/613/EY perustetun elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän jäsenistä

126

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/36/EU,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011,

ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ihmiskauppa on vakava rikos, joka tehdään usein osana järjestäytynyttä rikollisuutta, ja se on räikeä perusoikeuksien loukkaus, joka nimenomaisesti kielletään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen on unionille ja sen jäsenvaltioille ensisijainen tavoite.

(2)

Tämä direktiivi on osa maailmanlaajuista ihmiskaupan vastaista toimintaa, jossa on myös mukana kolmansia maita, kuten todetaan neuvoston 30 päivänä marraskuuta 2009 hyväksymässä asiakirjassa ”Toiminta-asiakirja EU:n ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan alalla: Tavoitteena EU:n maailmanlaajuinen toiminta ihmiskaupan torjumiseksi”. Tässä yhteydessä toimia olisi jatkettava kolmansissa maissa, jotka ovat uhrien lähtö- ja kauttakulkumaita, tavoitteena lisätä tietoisuutta, vähentää haavoittuvuutta, tukea ja auttaa uhreja, puuttua ihmiskaupan perimmäisiin syihin ja tukea näitä kolmansia maita tarkoituksenmukaisen lainsäädännön laatimisessa ihmiskaupan torjumiseksi.

(3)

Tässä direktiivissä tunnustetaan ilmiönä ihmiskaupan sukupuolispesifisyys ja se, että naiset ja miehet joutuvat ihmiskaupan uhreiksi usein eri tarkoituksia varten. Avun ja tukitoimenpiteiden olisi tästä syystä myös oltava tarpeen mukaan sukupuolispesifejä. Tarjonta- ja kysyntätekijät voivat olla erilaisia riippuen kyseessä olevasta alasta, kuten ihmiskauppa seksiteollisuuden tarkoituksessa tai työvoiman riistämistarkoituksessa esimerkiksi rakennustyössä, maatalousalalla tai kotiorjuudessa.

(4)

Unioni on sitoutunut ehkäisemään ja torjumaan ihmiskauppaa sekä suojelemaan sen kohteeksi joutuneiden henkilöiden oikeuksia. Tässä tarkoituksessa tehtiin 19 päivänä heinäkuuta 2002 neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS (3) ihmiskaupan torjunnasta ja hyväksyttiin EU:n suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi (4). Lisäksi Eurooppa-neuvoston hyväksymässä Tukholman ohjelmassa – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (5) – pidetään ihmiskaupan torjuntaa selkeästi ensisijaisena asiana. Muita toimenpiteitä, kuten unionin yhteisten indikaattorien kehittämistä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi vaihtamalla parhaita käytäntöjä kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden ja erityisesti julkisten ja yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien välillä, olisi harkittava.

(5)

Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi jatkettava yhteistyötä ihmiskaupan torjumisen tehostamiseksi. Tiivis rajatylittävä yhteistyö, mukaan lukien tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto sekä jäsenvaltioiden poliisi-, oikeus- ja rahoitusviranomaisten välinen jatkuva avoin vuoropuhelu, ovat tässä yhteydessä olennaisen tärkeitä. Ihmiskauppaan liittyvien rikosasioiden tutkinta- ja syytetoimien koordinointia olisi edistettävä tehostamalla yhteistyötä Europolin ja Eurojustin kanssa, perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä sekä panemalla täytäntöön rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 tehty neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS (6).

(6)

Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien tämän alan tunnustetut ja aktiiviset valtiosta riippumattomat järjestöt, jotka työskentelevät ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ihmisten parissa, ja työskenneltävä tiiviisti niiden kanssa erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, tiedotus- ja valistuskampanjoiden, tutkimus- ja koulutusohjelmien, koulutuksen sekä ihmiskaupan torjuntatoimien vaikutusten seuraamisen ja arvioinnin toteuttamisessa.

(7)

Tässä direktiivissä noudatetaan yhtenäistä, kokonaisvaltaista ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaa lähestymistapaa ihmiskaupan torjuntaan, ja sen täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/81/EY (7) sekä maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY (8). Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat ihmiskaupan ehkäisyn, syytetoimien ja uhrin oikeuksien suojelun tehostaminen. Tässä direktiivissä myös otetaan huomioon ihmiskaupan eri muotojen tilannekohtaiset erityispiirteet ja pyritään varmistamaan, että kutakin muotoa torjutaan tehokkaimmin keinoin.

(8)

Lapset ovat haavoittuvampia kuin aikuiset ja siksi suuremmassa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. Direktiiviä sovellettaessa ensisijaista on turvata lapsen etu Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

(9)

Vuonna 2000 tehty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta ja vuonna 2005 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ovat ratkaisevia välineitä pyrittäessä tehostamaan ihmiskaupan vastaista kansainvälistä yhteistyötä. On huomattava, että Euroopan neuvoston yleissopimukseen sisältyy arviointijärjestely, joka koostuu ihmiskaupan torjumisen asiantuntijaryhmästä (GRETA) ja osapuolten komiteasta. Päällekkäisten toimien välttämiseksi olisi edistettävä toiminnan koordinointia sellaisten kansainvälisten järjestöjen välillä, joiden toimivaltaan kuuluu ihmiskaupan vastainen toiminta.

(10)

Tämä direktiivi ei rajoita palauttamiskiellon periaatteen soveltamista vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’Geneven yleissopimus’, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklan ja 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(11)

Ihmiskaupan viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi, tässä direktiivissä omaksuttu ihmiskaupan käsite on laajempi kuin puitepäätöksessä 2002/629/YOS, joten direktiivi kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen pakottaminen olisi katsottava pakollisen työn tai palveluksen muodoksi pakollista työtä koskevaan, vuonna 1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä syystä kerjäämisen hyväksikäyttö, mukaan lukien riippuvuussuhteessa olevan ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön käyttö kerjäämiseen, kuuluu ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan vain siinä tapauksessa, että siinä täyttyvät kaikki pakollisen työn tai palveluksen tunnusmerkit. Alan oikeuskäytännön perusteella olisi arvioitava tapauskohtaisesti, onko mahdollinen suostuminen tällaisen työn tekemiseen tai palveluksen suorittamiseen pätevä. Kun on kyse lapsesta, lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina sitä, ettei mahdollinen suostumus ole pätevä. Käsite ”rikollisen toiminnan hyväksikäyttö” olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa henkilöä käytetään hyväksi muun muassa taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin, huumausaineiden laittomaan kauppaan ja muuhun vastaavaan toimintaan, joka on rangaistavaa ja josta saadaan taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa myös ihmiskaupan elintenpoistamistarkoituksessa, joka loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja ruumiillista koskemattomuutta, sekä muut teot kuten laittoman lapseksiottamisen tai avioliittoon pakottamisen siltä osin, kuin ne täyttävät ihmiskaupan tunnusmerkistön.

(12)

Tässä direktiivissä säädettyjen rangaistusten taso heijastaa jäsenvaltioiden kasvavaa huolta ihmiskaupan kehittymisestä ilmiönä. Tämän vuoksi tässä direktiivissä käytetään perustana rangaistusten yhdenmukaistamisessa noudatettavasta lähestymistavasta 24 ja 25 päivänä huhtikuuta 2002 annettujen neuvoston päätelmien mukaisia rangaistusten tasoja 3 ja 4. Jos rikos tehdään tietyissä olosuhteissa, jos uhri on esimerkiksi erityisen haavoittuva, rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. Direktiiviä sovellettaessa erityisen haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava ainakin kaikki lapset. Muita tekijöitä, jotka voitaisiin ottaa huomioon uhrin haavoittuvuutta arvioitaessa, ovat esimerkiksi sukupuoli, raskaus, terveydentila ja vamma. Kun rikos on erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin henki on vaarannettu, rikokseen liittyy vakavaa väkivaltaa, kuten kidutusta, pakotettua huumausaineiden tai lääkkeiden käyttöä, raiskaus tai muita psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan vakavia muotoja tai siitä on muuten aiheutunut uhrille erityisen vakavaa vahinkoa, myös rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. Kun tässä direktiivissä viitataan luovuttamiseen, se olisi tulkittava eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (9) mukaisesti. Tehdyn rikoksen vakavuus voitaisiin ottaa huomioon rangaistuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

(13)

Ihmiskaupan torjunnassa olisi käytettävä täysimääräisesti hyväksi rikoksen tuottaman hyödyn takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevia välineitä, kuten järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta ja sen pöytäkirjoja, rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevaa Euroopan neuvoston vuoden 1990 yleissopimusta, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 2001 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2001/500/YOS (10) ja rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2005/212/YOS (11). Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tekemiseen käytettyjen takavarikoitujen ja menetetyksi tuomittujen rikoksentekovälineiden ja kyseisten rikosten tuottaman hyödyn käyttöä uhrin auttamisen ja suojelun tukemiseen olisi edistettävä, mukaan lukien korvausten maksaminen uhreille ja unionin rajatylittävä laittoman kaupan vastainen lainvalvontatoiminta.

(14)

Ihmiskaupan uhreja olisi asianomaisten jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien perusperiaatteiden mukaisesti suojeltava niin, ettei heitä panna syytteeseen tai rangaista sellaisista rikoksista, esimerkiksi väärennettyjen asiakirjojen käytöstä taikka prostituutiota tai maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista rikoksista, joita heidän on täytynyt tehdä ihmiskaupan suorana seurauksena. Suojelun tarkoituksena on turvata uhrin ihmisoikeudet, välttää uudelleen uhriksi joutuminen ja rohkaista uhreja toimimaan rikosoikeudenkäynneissä todistajina rikoksentekijöitä vastaan. Tarkoituksena ei saisi kuitenkaan olla syytetoimilta tai seuraamuksilta suojaaminen sellaisten rikosten osalta, jotka henkilö on tehnyt tai joiden tekemiseen hän on osallistunut omasta tahdostaan.

(15)

Ihmiskauppaa koskevan tutkinnan ja sitä koskevien syytetoimien onnistumisen varmistamiseksi niiden aloittamisen ei lähtökohtaisesti pitäisi riippua uhrin ilmoituksesta tai syytöksestä. Teon luonteen sitä edellyttäessä syytetoimien olisi oltava mahdollisia riittävän pitkään sen jälkeen, kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. Riittävä aika syytteen nostamiselle olisi määritettävä asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien pitäisi olla riittävän koulutettuja, erityisesti kansainvälisen lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön tehostamista silmällä pitäen. Lisäksi tällaisten rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla pitäisi olla käytössään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät keinot. Näitä keinoja voisivat olla kuuntelu, tarkkailu (mukaan lukien tekninen tarkkailu), pankkitilien seuranta ja muut rahoituksen tutkintaan liittyvät välineet.

(16)

Tehokkaiden syytetoimien varmistamiseksi sellaisten kansainvälisten rikollisryhmien tapauksessa, joiden toiminnan keskus on jossain jäsenvaltiossa ja jotka harjoittavat ihmiskauppaa kolmansissa maissa, lainkäyttövalta pitäisi ulottaa koskemaan ihmiskauppaa, jossa tekijä on jäsenvaltion kansalainen ja jota harjoitetaan kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella. Vastaavasti lainkäyttövalta voitaisiin ulottaa koskemaan tapauksia, joissa tekijä asuu jäsenvaltiossa vakituisesti, uhri on jäsenvaltion kansalainen tai asuu siellä vakituisesti tai joissa rikos tehdään jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi ja joissa itse rikos tehdään kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella.

(17)

Direktiivissä 2004/81/EY säädetään oleskeluluvan myöntämisestä kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/38/EY (12) säännellään sitä, miten unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat käyttää oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, mukaan lukien suoja karkottamista vastaan; tällä direktiivillä puolestaan otetaan käyttöön kaikille ihmiskaupan uhreille tarkoitettuja erityisiä suojelutoimia. Näin ollen tässä direktiivissä ei säädetä ihmiskaupan uhrien edellytyksistä oleskella jäsenvaltioiden alueella.

(18)

Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja riittävän pitkään sen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava voimavaroja uhrien auttamisen, tukemisen ja suojelun tukemiseksi. Annettavan avun ja tuen olisi katettava vähimmäistoimet, joiden avulla uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa olisi otettava huomioon asianomaisen henkilön tilanne, kulttuuriyhteys ja tarpeet kansallisten menettelyjen mukaisesti laadittavan yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Asianomaiselle henkilölle olisi annettava apua ja tukea heti, kun on perusteltua syytä olettaa, että hän on saattanut joutua ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen halukkuudestaan todistaa. Tapauksissa, joissa uhri ei oleskele laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa, apua ja tukea olisi annettava ehdoitta ainakin harkinta-ajalla. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa maassa, tai jos uhri on poistunut jäsenvaltion alueelta, direktiivin mukaisesti asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen jatkamaan avun ja tuen myöntämistä kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen antamista olisi tarvittaessa jatkettava riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin päättymisen jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen aiheuttaman vakavan fyysisen tai psyykkisen vamman hoito jatkuu tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa uhrin rikosoikeudenkäynnissä antamien lausuntojen takia.

(19)

Uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS (13) vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet rikosoikeudenkäynnissä, mukaan lukien oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi ihmiskaupan uhreille olisi annettava viipymättä mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja asiaankuuluvien oikeusjärjestelmien mukaisen uhrin aseman mukaisesti oikeudelliseen edustukseen, myös korvausten vaatimista varten. Toimivaltaiset viranomaiset voisivat myös tarjota tällaista lainopillista neuvontaa ja oikeudellista edustusta valtiolle osoitettavia korvausvaatimuksia varten. Lainopillisen neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan antajalla olisi oltava asianmukainen lainopillinen koulutus, mutta hänen ei välttämättä tarvitsisi olla lakimies. Lainopillisen neuvonnan ja asiaankuuluvien oikeusjärjestelmien mukaisen uhrin aseman mukaisesti oikeudellisen edustuksen pitäisi olla maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen edustus olisivat heille käytännössä maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi suojella kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä kansallisten menettelyjen mukaisesti laadittujen yksilöllisten riskinarviointien perusteella.

(20)

Ihmiskaupan uhreja, jotka ovat jo joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, kuten seksuaalisen riiston, seksuaalisen hyväksikäytön, raiskauksen, orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten poiston, kohteeksi, olisi suojeltava lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta oikeudenkäynnin aikana. Kuulustelujen tarpeetonta toistamista tutkinnan, syytteeseenpanon ja oikeudenkäynnin aikana olisi vältettävä esimerkiksi tarvittaessa siten, että kyseisistä kuulusteluista tehdään videotallenne mahdollisimman pian menettelyjen aikana. Ihmiskaupan uhrien pitäisikin saada heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja -oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisiä tarpeita koskevassa arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon uhrin henkilökohtaiset olosuhteet, kuten ikä, mahdollinen raskaus, terveydentila, mahdolliset vammat ja muut olosuhteet samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja psyykkiset seuraukset. Uhrille mahdollisesti annettavasta hoidosta ja sen laadusta päätetään tapauskohtaisesti kansallisessa oikeudessa määritettyjen perusteiden, oikeudellista harkintavaltaa koskevien sääntöjen sekä alan käytäntöjen ja ohjeistuksen mukaisesti.

(21)

Apu- ja tukitoimenpiteitä olisi tarjottava uhreille suostumukseen ja tietoon perustuen. Uhreille olisi siksi tiedotettava näiden toimien keskeisistä seikoista, eikä uhreja tulisi pakottaa näihin toimiin. Uhrin kieltäytyminen apu- tai tukitoimista ei saisi merkitä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle velvollisuutta tarjota uhrille vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

(22)

Kaikille ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lapsiuhrien auttamiseksi, tukemiseksi ja suojelemiseksi on tarjolla erityistoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä olisi toteutettava lapsen edun ja vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Jos ihmiskaupan uhrin iästä on epävarmuutta ja on syytä epäillä, että hän on alle 18-vuotias, tätä henkilöä olisi kohdeltava lapsena ja hänen olisi saatava välittömästi apua, tukea ja suojelua. Lapsiuhreille suunnatuissa apu- ja tukitoimissa olisi keskityttävä uhrien fyysiseen ja psykososiaaliseen toipumiseen ja kestävän ratkaisun löytämiseen henkilön tilanteeseen. Oikeus koulutukseen auttaisi lasten sopeutumista yhteiskuntaan. Koska ihmiskaupan lapsiuhrit ovat erityisen haavoittuvia, käytettävissä pitäisi olla lisätoimenpiteitä heidän suojelemisekseen osana rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä järjestettävien kuulustelujen aikana.

(23)

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ilman huoltajaa oleviin ihmiskaupan lapsiuhreihin, koska he tarvitsevat erityistä apua ja tukea erityisen haavoittuvan asemansa vuoksi. Siitä hetkestä kun ilman huoltajaa oleva ihmiskaupan lapsiuhri tunnistetaan ja siihen asti kun löydetään kestävä ratkaisu, jäsenvaltioiden olisi sovellettava vastaanottotoimenpiteitä lapsen tarpeisiin ja varmistettava, että sovelletaan asiaankuuluvia menettelyllisiä takeita. Olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alaikäiselle nimetään tarvittaessa holhooja ja/tai edustaja hänen etujensa turvaamiseksi. Päätös kunkin ilman huoltajaa olevan lapsiuhrin tulevaisuudesta olisi tehtävä mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa lapsen edun yksilölliseen arviointiin perustuvien kestävien ratkaisujen löytämiseksi, minkä tulisi olla ensisijainen näkökohta. Kestävä ratkaisu voisi olla palauttaminen ja sopeuttaminen alkuperämaahan tai paluumaahan, vastaanottavaan yhteiskuntaan kotouttaminen, kansainvälistä suojelua saavan henkilön aseman myöntäminen tai muun aseman myöntäminen jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden mukaisesti.

(24)

Kun lapselle olisi tämän direktiivin mukaisesti nimettävä holhooja ja/tai edustaja, näissä tehtävissä voi olla sama henkilö tai oikeushenkilö, laitos tai viranomainen.

(25)

Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien toimenpiteet, joilla tutkimuksen, mukaan lukien ihmiskaupan uusia muotoja koskevan tutkimuksen, tiedon, valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään ja vähennetään kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä joutua ihmiskaupan uhreiksi. Tämäntyyppisissä aloitteissa jäsenvaltioiden olisi huomioitava sukupuolinäkökulma ja noudatettava lapsen oikeudet huomioon ottavaa lähestymistapaa. Työssään ihmiskaupan uhreja tai potentiaalisia uhreja todennäköisesti kohtaavien viranomaisten olisi saatava riittävä koulutus uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten heidän kanssaan tulee menetellä. Tätä koulutusvelvollisuutta olisi edistettävä seuraavien ryhmien jäsenten osalta silloin, kun he työssään todennäköisesti kohtaavat uhreja: poliisit, rajavartijat, maahanmuuttovirkailijat, yleiset syyttäjät, lakimiehet, tuomioistuimen jäsenet ja tuomioistuimen virkailijat, työsuojelutarkastajat, sosiaali-, lasten- ja terveydenhuoltohenkilöstö sekä konsulaattihenkilöstö, mutta paikallisolosuhteista riippuen myös muut viranomaisryhmät, jotka työssään todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan uhreja.

(26)

Direktiivissä 2009/52/EY säädetään seuraamuksista työnantajalle, jota ei ole syytetty tai tuomittu ihmiskaupasta mutta joka käyttää laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen työpanosta tai palveluja tietoisena siitä, että tämä on ihmiskaupan uhri. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi harkittava mahdollisuutta määrätä seuraamuksia henkilölle, joka käyttää ihmiskaupan uhriksi tietämänsä henkilön tarjoamia palveluja. Tämä lisäkriminalisointi voisi kattaa laillisesti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja unionin kansalaisten työnantajien sekä ihmiskaupan kohteeksi joutuneen henkilön tarjoamien seksipalvelujen ostajien teot kansallisuudesta riippumatta.

(27)

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön kansalliset seurantajärjestelmät – esimerkiksi kansalliset raportoijat tai vastaavat mekanismit – sisäiseen organisaatioonsa soveltuvalla tavalla ja ottaen huomioon, että jonkinlaiselle vähimmäisrakenteelle ja sille määritellyille tehtäville on tarve. Järjestelmän tarkoituksena on laatia arvioita ihmiskaupan suuntauksista, kerätä tilastoja, punnita ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja raportoida säännöllisesti. Nämä kansalliset raportoijat tai vastaavat mekanismit ovat jo käytössä epävirallisessa unionin verkostossa, joka on perustettu ihmiskaupan torjunnan kansallisten raportoijien tai vastaavien järjestelyjen epävirallisen EU-verkoston perustamisesta 4 päivänä kesäkuuta 2009 annetuilla neuvoston päätelmillä. Ihmiskaupan torjunnan koordinaattori osallistuisi tämän verkoston työskentelyyn; verkosto tarjoaa unionille ja sen jäsenvaltioille objektiivisia, luotettavia, vertailukelpoisia ja ajantasaisia strategisia tietoja ihmiskaupan alalla ja ihmiskaupan ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa unionin tasolla. Euroopan parlamentilla olisi oltava oikeus osallistua kansallisten raportoijien tai vastaavien mekanismien yhteisiin toimiin.

(28)

Unionin olisi edelleen kehitettävä menetelmiään ja tietojenkeruumenetelmiään vertailukelpoisten tilastojen tuottamiseksi ihmiskaupan torjuntatoimien tulosten arvioimista varten.

(29)

Tukholman ohjelman huomioon ottamiseksi ja jotta voitaisiin kehittää ihmiskaupan torjuntaa koskeva yhtenäinen unionin strategia, jonka tarkoituksena olisi edelleen lujittaa unionin ja sen jäsenvaltioiden sitoumusta ja niiden toteuttamia toimia ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jäsenvaltioiden olisi helpotettava ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin tehtäviä, jotka voivat sisältää esimerkiksi koordinoinnin ja johdonmukaisuuden parantamista, unionin toimielinten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten toimijoiden työn päällekkäisyyden ehkäisemistä ja osallistumista ihmiskaupan torjunnan kannalta merkityksellisten olemassa olevien tai uusien unionin politiikkojen ja strategioiden laatimiseen tai raportointia unionin toimielimille.

(30)

Tällä direktiivillä pyritään tarkistamaan puitepäätöksen 2002/629/YOS säännöksiä sekä laajentamaan niiden soveltamisalaa. Koska tehtävien tarkistusten määrä ja luonne on merkittävä, puitepäätös olisi selvyyden vuoksi korvattava kokonaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat tämän direktiivin antamiseen.

(31)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (14) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(32)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli torjua ihmiskauppaa, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(33)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, mukaan lukien erityisesti ihmisarvo, orjuuden, pakkotyön ja ihmiskaupan kielto, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja rangaistuksen kielto, lapsen oikeudet, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. Erityisesti tällä direktiivillä pyritään varmistamaan näiden oikeuksien ja periaatteiden noudattaminen täysimääräisesti ja ne on pantava täytäntöön vastaavasti.

(34)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevan 3 artiklan mukaisesti Irlanti on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(35)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(36)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tällä direktiivillä luodaan vähimmäissäännöt ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelylle. Sillä vahvistetaan myös yhteiset säännökset, joilla tehostetaan ihmiskaupan ehkäisyä ja sen uhrien suojelua ottaen huomioon sukupuolinäkökulma.

2 artikla

Ihmiskauppaan liittyvät rikokset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset teot on säädetty rangaistaviksi:

Hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva henkilöiden värvääminen, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen, mukaan lukien näihin henkilöihin kohdistuvan määräysvallan vaihtaminen tai siirtäminen, voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla taikka toista henkilöä määräysvallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla.

2.   Haavoittuvalla asemalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asianomaisella henkilöllä ei ole muuta todellista tai hyväksyttävää vaihtoehtoa kuin alistua hyväksikäyttöön.

3.   Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu (mukaan lukien kerjääminen), orjuus ja muut orjuuden kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja elinten poistaminen.

4.   Ihmiskaupan uhrin suostumuksella aiottuun tai tapahtuneeseen hyväksikäyttöön ei ole merkitystä, mikäli sen saamiseksi on käytetty jotakin 1 kohdassa mainittua keinoa.

5.   Kun 1 kohdassa tarkoitettu teko kohdistuu lapseen, se katsotaan rangaistavaksi ihmiskaupaksi, vaikka mitään 1 kohdassa mainittua keinoa ei olisi käytetty.

6.   Tässä direktiivissä ”lapsella” tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

3 artikla

Yllytys, avunanto ja yritys

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yllytys ja avunanto 2 artiklassa tarkoitettuun rikokseen sekä siinä tarkoitetun rikoksen yritys on säädetty rangaistaviksi.

4 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 artiklassa tarkoitetuista rikoksista säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 artiklassa tarkoitetuista rikoksista säädetään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kymmenen vuotta, kun:

a)

rikoksen uhri on ollut erityisen haavoittuvassa asemassa, mikä tätä direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin lapsiuhreja;

b)

rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS (15) tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa;

c)

rikoksella on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella vaarannettu uhrin henki; tai

d)

rikoksen teossa on käytetty vakavaa väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut uhrille erityisen vakavaa vahinkoa.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jos 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen on tehnyt virkamies virkatehtäviä hoitaessaan, tätä pidetään rangaistuksen koventamisperusteena.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, joista voi seurata rikoksentekijän luovuttaminen.

5 artikla

Oikeushenkilöiden vastuu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta, jonka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön elimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavin perustein:

a)

valta edustaa oikeushenkilöä;

b)

valtuus tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta; tai

c)

valtuus harjoittaa valvontaa oikeushenkilössä.

2.   Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt oikeushenkilön hyväksi 2 tai 3 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

3.   Se, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään oikeushenkilön vastuusta, ei estä rikosoikeudenkäyntiä sellaista luonnollista henkilöä vastaan, joka on tekijänä, yllyttäjänä tai avunantajana 2 tai 3 artiklassa tarkoitetussa rikoksessa.

4.   Tässä direktiivissä ”oikeushenkilöllä” tarkoitetaan mitä tahansa yhteisöä, jolla on sovellettavan lain mukaan oikeushenkilön asema, lukuun ottamatta valtioita tai julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

6 artikla

Seuraamukset oikeushenkilöille

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 5 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, mukaan lukien rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

a)

oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuuksiin tai tukiin;

b)

väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

c)

tuomioistuimen valvontaan asettaminen;

d)

tuomioistuimen päätös, jolla oikeushenkilö määrätään purettavaksi;

e)

rikoksen tekemiseen käytettyjen tilojen sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi.

7 artikla

Takavarikoiminen ja menetetyksi tuomitseminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekemiseen käytettyjen rikoksentekovälineiden ja tällaisten rikosten tuottaman hyödyn takavarikoimiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen.

8 artikla

Uhrin syytämättä jättäminen tai tälle määrättyjen seuraamusten soveltamatta jättäminen

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä perusperiaatteita noudattaen toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus jättää ihmiskaupan uhrit syyttämättä tai seuraamuksetta osallistumisesta rikolliseen toimintaan, johon heidät on pakotettu suorana seurauksena 2 artiklassa tarkoitettujen tekojen kohteeksi joutumisesta.

9 artikla

Tutkinta ja syytetoimet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai syytteen nostaminen ei edellytä uhrin ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ja että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa, vaikka uhri olisi perunut antamansa lausunnon.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta syytetoimet 2 tai 3 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta ovat teon luonteen sitä edellyttäessä mahdollisia riittävän pitkään sen jälkeen, kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskevasta tutkinnasta tai syytetoimista vastaavat henkilöt, yksiköt ja muut tahot ovat asianmukaisesti koulutettuja.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskevasta tutkinnasta tai syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat, esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät keinot.

10 artikla

Lainkäyttövalta

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen lainkäyttövaltansa 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos

a)

rikos on tehty kokonaan tai osittain jäsenvaltion alueella; tai

b)

rikoksentekijä on jäsenvaltion kansalainen.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, aikooko se ulottaa laajemmin lainkäyttövaltansa 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jotka on tehty sen alueen ulkopuolella, muun muassa jos

a)

rikoksen uhri on kyseisen jäsenvaltion kansalainen tai henkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella;

b)

rikos on tehty kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön puolesta tai hyväksi; tai

c)

rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella.

3.   Edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia, jotka on tehty kyseessä olevan jäsenvaltion alueen ulkopuolella, koskevan syytteen nostamisen osalta kunkin jäsenvaltion on toteutettava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja kukin jäsenvaltio voi toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen lainkäyttövalta ei edellytä seuraavien edellytysten täyttymistä:

a)

kyseiset teot katsotaan rikoksiksi niiden tekopaikassa; tai

b)

syyte voidaan nostaa vain uhrin rikoksen tekopaikassa tekemän ilmoituksen perusteella tai sen valtion tekemän ilmiannon perusteella, jossa rikos tehtiin.

11 artikla

Ihmiskaupan uhrien auttaminen ja tukeminen

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja riittävän pitkään sen jälkeen, jotta he voivat käyttää puitepäätöksessä 2001/220/YOS sekä tässä direktiivissä vahvistettuja oikeuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilölle annetaan apua ja tukea heti, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä epäillä, että tämä on saattanut joutua jonkin 2 tai 3 artiklassa tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että uhrille annettavan avun ja tuen ehtona ei ole uhrin valmius toimia yhteistyössä rikostutkinnassa, syytetoimien yhteydessä tai oikeudenkäynnissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2004/81/EY tai vastaavien kansallisten sääntöjen soveltamista.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet luodakseen tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa samoin kuin heidän auttamisekseen ja tukemisekseen yhteistyössä alan tukijärjestöjen kanssa.

5.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun avun ja tuen on perustuttava suostumukseen ja tietoon, ja siihen on kuuluttava ainakin uhrin toimeentulon takaava elintaso eli tarkoituksenmukainen ja turvallinen majoitus, aineellinen apu, välttämätön sairaanhoito mukaan lukien psykologinen tuki, neuvonta ja tiedotus sekä tarvittaessa käännös- ja tulkkauspalvelut.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun tiedotukseen kuuluvat tilanteen mukaan tiedot direktiivin 2004/81/EY mukaisesta harkinta- ja toipumisajasta ja tiedot kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (16) ja pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista 1 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/85/EY (17) tai kansainvälisten välineiden tai muiden vastaavanlaisten kansallisten sääntöjen mukaisesta mahdollisuudesta kansainvälisen suojelun myöntämiseen.

7.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava uhreista, joilla on erityisesti raskaudesta, terveydentilasta, vammaisuudesta taikka mielenterveydellisistä tai psykologisista häiriöistä johtuvia erityistarpeita tai joihin on kohdistettu vakavaa psykologista, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

12 artikla

Ihmiskaupan uhrien suojelu rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä

1.   Tässä artiklassa tarkoitettuja suojelutoimia sovelletaan puitepäätöksessä 2001/220/YOS vahvistettujen oikeuksien lisäksi.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmiskaupan uhrit saavat lainopillista neuvontaa viipymättä ja oikeudellisen edustuksen sen mukaisesti, minkälainen asema uhrilla on kyseessä olevassa oikeusjärjestelmässä, myös korvausten vaatimista varten. Lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen edustus ovat maksuttomia, jos uhrilla ei ole niitä varten tarvittavia varoja.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen riskinarviointiin perustuvaa tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi tarjoamalla heille mahdollisuuden osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai hyödyntää muita vastaavia toimia edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista ja kansallisessa oikeudessa tai kansallisissa menettelyissä määritettyjen perusteiden mukaista.

4.   Rajoittamatta puolustuksen oikeuksia jäsenvaltioiden on toimivaltaisten viranomaisten ihmiskaupan uhrin tilanteesta tekemän yksilöllisen arvioinnin perusteella huolehdittava siitä, että uhri saa erityiskohtelun, jonka tarkoituksena on estää lisäkärsimykset välttämällä mahdollisuuksien mukaan, kansallisessa oikeudessa määritettyjen perusteiden sekä oikeudellista harkintavaltaa koskevien sääntöjen ja alan käytäntöjen ja opastuksen mukaisesti:

a)

kuulustelujen tarpeetonta toistamista tutkinnan, syytetoimien ja oikeudenkäynnin aikana;

b)

uhrien ja syytettyjen välistä katseyhteyttä, myös todistamisen, kuten kuulustelun ja ristikuulustelun, aikana käyttäen tarkoituksenmukaisia välineitä, muun muassa viestintätekniikkaa;

c)

todistamista julkisessa oikeudenkäynnissä; ja

d)

yksityiselämää koskevien kysymysten tarpeetonta esittämistä.

13 artikla

Ihmiskaupan lapsiuhreille annettavaa apua, tukea ja suojelua koskeva yleinen säännös

1.   Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava apua, tukea ja suojelua. Tätä direktiiviä sovellettaessa lapsen etu asetetaan etusijalle.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilö katsotaan lapseksi silloin, kun ihmiskaupan uhrin iästä ei ole varmuutta ja on syytä epäillä, että kyseessä on lapsi, jotta hän saisi välittömästi apua, tukea ja suojelua 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Lapsiuhrien auttaminen ja tukeminen

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ennen kuin ihmiskaupan lapsiuhrien auttamiseksi ja tukemiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutetaan heidän fyysiseen ja psykososiaaliseen toipumiseensa tähtääviä erityistoimia, kunkin lapsiuhrin tilanne arvioidaan yksilöllisesti lapsen omat näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet huomioon ottaen, jotta lapsen tilanteeseen löydetään pysyvä ratkaisu. Jäsenvaltioiden on kohtuullisessa ajassa tarjottava kansallisen oikeutensa mukainen koulunkäyntimahdollisuus lapsiuhreille ja 11 artiklan mukaisesti apua ja tukea saavien ihmiskaupan uhrien lapsille.

2.   Jäsenvaltioiden on nimitettävä ihmiskaupan lapsiuhrille holhooja tai edustaja siitä hetkestä lähtien, kun viranomaiset ovat tunnistaneet lapsen, jos henkilöt, joilla on vanhempainvastuu, eivät kansallisen lainsäädännön perusteella voi turvata lapsen etua ja/tai edustaa lasta heidän ja lapsiuhrin välisen eturistiriidan vuoksi.

3.   Jäsenvaltioiden on, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, toteutettava toimenpiteitä ihmiskaupan lapsiuhrin perheen auttamiseksi ja tukemiseksi, jos perhe oleskelee asianomaisen jäsenvaltion alueella. Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, sovellettava kyseiseen perheeseen neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 4 artiklaa.

4.   Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

15 artikla

Ihmiskaupan lapsiuhrien suojelu rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset nimittävät ihmiskaupan lapsiuhrille edustajan rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä varten kyseessä olevassa oikeusjärjestelmässä sovellettavan uhrien aseman mukaisesti, jos vanhempainvastuunkantajat eivät kansallisen lain mukaan voi edustaa lasta heidän ja uhrin välisen eturistiriidan vuoksi.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava kyseessä olevassa oikeusjärjestelmässä sovellettavan uhrien aseman mukaisesti, että lapsiuhrit saavat viipymättä maksutonta lainopillista neuvontaa ja maksuttoman oikeudellisen edustuksen, myös korvausten vaatimista varten, paitsi, jos heillä on riittävät taloudelliset varat.

3.   Rajoittamatta oikeutta puolustukseen jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen rikosten tutkinnassa ja niitä koskevassa oikeudenkäynnissä

a)

lapsiuhria kuulustellaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun tosiasiat on ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille;

b)

lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa;

c)

lapsiuhria kuulustelevat tai siihen osallistuvat tarvittaessa ammattihenkilöt, joilla on tähän sopiva koulutus;

d)

samat henkilöt hoitavat kaikki lapsiuhrin kuulustelut, jos se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista;

e)

kuulustelujen lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä ja kuulusteluja järjestetään vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä rikostutkinnan ja rikosoikeudenkäynnin kannalta;

f)

lapsiuhrin mukana voi olla hänen oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen henkilön osalta ole tehty päinvastaista päätöstä perustelluista syistä.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen rikosten tutkinnassa kaikki lapsiuhrin tai mahdollisen lapsitodistajan kuulustelut voidaan videoida ja että videoituja kuulusteluja voidaan käyttää todistusaineistona rikosoikeudenkäynnissä kansallisen oikeuden sääntöjen mukaisesti.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä voidaan määrätä, että

a)

suullisessa käsittelyssä ei ole läsnä yleisöä; ja

b)

lapsiuhria kuullaan oikeudessa ilman hänen läsnäoloaan, erityisesti soveltuvaa viestintätekniikkaa apuna käyttäen.

6.   Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.

16 artikla

Ilman huoltajaa olevien ihmiskaupan lapsiuhrien auttaminen, tukeminen ja suojelu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa erityistoimissa ihmiskaupan lapsiuhrien auttamiseksi ja tukemiseksi otetaan asianmukaisesti huomioon ilman huoltajaa olevan lapsiuhrin henkilökohtaiset ja erityiset olosuhteet.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kestävän ratkaisun löytämiseksi lapsen edun yksilöllisen arvioinnin perusteella.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilman huoltajaa oleville ihmiskaupan lapsiuhreille määrätään tarvittaessa holhooja.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät rikostutkintaan ja -oikeudenkäyntiin edustajan kyseisessä oikeusjärjestelmässä sovellettavan uhrien aseman mukaisesti, jos lapsi on ilman huoltajaa tai on erossa perheestään.

5.   Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 14 ja 15 artiklan soveltamista.

17 artikla

Uhreille maksettavat korvaukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmiskaupan uhrit pääsevät tahallisten väkivaltarikosten uhreille maksettavia korvauksia koskevien olemassa olevien järjestelmien piiriin.

18 artikla

Ehkäisy

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, kuten koulutusta, hillitäkseen ja vähentääkseen kysyntää, joka edistää kaikenlaista ihmiskauppaan liittyvää hyväksikäyttöä.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa tarkoituksenmukaisia toimia, myös internetin avulla, kuten tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä tutkimus- ja koulutusohjelmia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja vähentämään ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä erityisesti lasten keskuudessa.

3.   Jäsenvaltioiden on edistettävä säännöllisen koulutuksen järjestämistä viranomaisille, jotka työssään todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan uhreja ja potentiaalisia uhreja, esimerkiksi kenttätyössä oleville poliiseille, jotta heillä olisi valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten heidän kanssaan tulee menetellä.

4.   Ihmiskaupan ehkäisemisen ja torjunnan tehostamiseksi kysyntää hillitsemällä jäsenvaltioiden on harkittava toimenpiteiden toteuttamista sellaisten palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

19 artikla

Kansalliset raportoijat tai vastaavat mekanismit

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet nimetäkseen kansallisen raportoijan tai luodakseen vastaavan mekanismin. Tällaisten mekanismien tehtäviin kuuluvat muun muassa ihmiskaupan suuntauksien arviointi, ihmiskaupan torjuntatoimien tulosten punninta, mukaan lukien tilastojen keruu tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien tällä alalla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa, sekä raportointi.

20 artikla

Ihmiskaupan torjuntaa koskevan unionin strategian koordinointi

Jäsenvaltioiden on helpotettava ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin tehtäviä ihmiskaupan torjuntaa koskevan unionin koordinoidun ja yhdenmukaisen strategian edistämiseksi. Jäsenvaltioiden on erityisesti toimitettava ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille 19 artiklassa tarkoitetut tiedot, joiden perusteella ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin on avustettava komissiota sen raportoidessa kahden vuoden välein edistymisestä ihmiskaupan torjunnassa.

21 artikla

Puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaaminen

Korvataan ihmiskaupan torjunnasta tehty puitepäätös 2002/629/YOS tämän direktiivin hyväksymiseen osallistuvien jäsenvaltioiden osalta, tämän kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka liittyvät puitepäätöksen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetettuun määräaikaan.

Tämän direktiivin hyväksymiseen osallistuvien jäsenvaltioiden osalta viittauksia korvattuun puitepäätökseen 2002/629/YOS pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

22 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6 päivänä huhtikuuta 2013.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla niille tässä direktiivissä asetetut velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.   Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

23 artikla

Raportointi

1.   Komissio esittää viimeistään 6 päivänä huhtikuuta 2015 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi, mukaan lukien kuvaus 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti toteutetuista toimista, sekä liittää siihen tarvittaessa säädösehdotuksia.

2.   Komissio esittää viimeistään 6 päivänä huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan sellaisen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön, jossa säädetään rangaistavaksi teoksi ihmiskaupan hyväksikäytön kohteena olevien palvelujen käyttö, vaikutusta ihmiskaupan ehkäisyyn, sekä liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

25 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 5 päivänä huhtikuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

GYŐRI E.


(1)  Lausunto annettu 21. lokakuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. joulukuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. maaliskuuta 2011.

(3)  EYVL L 203, 1.8.2002, s. 1.

(4)  EUVL C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 42.

(7)  EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.

(8)  EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.

(9)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

(10)  EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1.

(11)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49.

(12)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

(13)  EYVL L 82, 22.3.2001, s. 1.

(14)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(15)  EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42.

(16)  EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.

(17)  EUVL L 326, 13.12.2005, s. 13.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 366/2011,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Akryyliamidi luokitellaan ryhmään 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja ryhmään 1B kuuluvaksi perimää vaurioittavaksi aineeksi. Sen riskit arvioitiin olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (2) mukaisesti.

(2)

Eurooppalaisen riskinarvioinnin tuloksena todettiin, että on rajoitettava vesiympäristöä koskevaa riskiä, joka aiheutuu akryyliamidipohjaisten saumaus- ja tiivistyslaastien käytöstä rakennussovelluksissa, sekä muita organismeja koskevaa riskiä, joka aiheutuu epäsuorasta altistumisesta samasta käytöstä peräisin olevan saastuneen veden välityksellä. Lisäksi tuotiin esiin huolenaiheita työntekijöiden ja ympäristön kautta altistuvien ihmisten osalta akryyliamidin karsinogeenisen ja mutageenisen luonteen suhteen sekä sen neurotoksisuuden ja lisääntymistoksisuuden osalta akryyliamidipohjaisten saumaus- ja tiivistyslaastien pienen ja suuren mittakaavan käytöstä aiheutuvan altistumisen seurauksena.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 793/93 puitteissa seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: asetonitriili; akryyliamidi; akrylonitriili; akryylihappo; butadieeni; fluorivety; vetyperoksidi; metakryylihappo; metyylimetakrylaatti; tolueeni; triklooribentseeni 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission suosituksessa 2004/394/EY (3) suositellaan harkitsemaan unionin tasolla tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/769/ETY (4) säädettyjä markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia akryyliamidin käytölle saumaus- ja tiivistyslaasteissa pienen ja suuren mittakaavan sovelluksissa.

(4)

Akryyliamidin raja-arvo 0,1 prosenttia asetetaan siten, että se kattaa saumaus- ja tiivistyslaastien käyttöön liittyvät muut vapaan akryyliamidin lähteet, esimerkiksi N-metyloliakryyliamidin, kuten suosituksessa 2004/394/EY mainitaan.

(5)

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on sen vuoksi tarpeen rajoittaa akryyliamidin markkinoille saattamista ja käyttöä saumaus- ja tiivistyslaasteissa ja kaikissa laastisovelluksissa.

(6)

REACH-asetuksen 137 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 72.

(4)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevaan taulukkoon 60 kohta seuraavasti:

”60.

Akryyliamidi

CAS-nro 79-06-1

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seosten aineosana 0,1 painoprosentin tai sen ylittävinä pitoisuuksina saumaus- ja tiivistyslaasteissa 5 päivän marraskuuta 2012 jälkeen.”


15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 367/2011,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten syvänmeren haiden kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalalajien kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2011 ja 2012 13 päivänä joulukuuta 2010 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1225/2010 (2) säädetään kiintiöistä vuosiksi 2011 ja 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 336, 21.12.2010, s. 1.


LIITE

Nro

7/DSS

Jäsenvaltio

PORTUGALI

Kanta

DWS/56789-

Laji

Syvänmeren hait

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

Päivämäärä

7. maaliskuuta 2011


15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 368/2011,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2011.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2011 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.


LIITE

Nro

8/T&Q

Jäsenvaltio

RUOTSI

Kanta

PRA/04-N.

Laji

Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

Alue

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

Päivämäärä

28. maaliskuuta 2011


15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 369/2011,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

52,8

TN

113,1

TR

90,4

ZZ

81,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

82,8

TR

107,9

ZA

13,0

ZZ

67,9

0805 10 20

EG

61,1

IL

72,5

MA

49,6

TN

48,0

TR

73,9

ZZ

61,0

0805 50 10

EG

53,5

TR

47,9

ZZ

50,7

0808 10 80

AR

82,1

BR

83,8

CA

114,9

CL

89,6

CN

91,3

MK

47,7

NZ

110,1

US

121,7

UY

57,7

ZA

81,1

ZZ

88,0

0808 20 50

AR

89,7

CL

110,8

CN

70,7

ZA

90,9

ZZ

90,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2011/46/EU,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta heksitiatsoksin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana heksitiatsoksi.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 e artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (4) säädettiin, ettei heksitiatsoksia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Suomelle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Suomi arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kyseisen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 20 päivänä lokakuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kannanottoja lisäkertomuksesta ja toimitti saamansa kannanotot edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 7 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä heksitiatsoksia koskevat päätelmänsä komissiolle (6). Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja heksitiatsoksia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 11 päivänä maaliskuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että heksitiatsoksia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää heksitiatsoksi liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa tietoja, joilla vahvistetaan riskinarviointi toksikologisen merkityksellisyyden osalta ja metaboliitin PT-1-3 (7) mahdollinen esiintyminen jalostetuissa tuotteissa, heksitiatsoksin mahdolliset haittavaikutukset mehiläisten jälkeläisiin sekä isomeerien seoksen ensisijaisen hajoamisen ja/tai muuntumisen mahdollinen vaikutus työntekijöille aiheutuvan riskin arviointiin, kuluttajille aiheutuvan riskin arviointiin ja ympäristöön.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset heksitiatsoksia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (8) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Päätöksessä 2008/934/EY säädetään, ettei heksitiatsoksia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa heksitiatsoksia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/934/EY.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan päätöksen 2008/934/EY liitteestä heksitiatsoksia koskeva rivi.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava heksitiatsoksia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että heksitiatsoksia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät heksitiatsoksia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon heksitiatsoksia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät heksitiatsoksia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät heksitiatsoksia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hexythiazox. EFSA Journal 2010; 8(9):1722. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1722. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  (4S,5S)-5-(4-kloorifenyyli)-4-metyyli-1,3-tiatsolidin-2-oni ja (4R,5R)-5-(4-kloorifenyyli)-4-metyyli-1,3-tiatsolidin-2-oni.

(8)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttä-misen päättymis-päivä

Erityissäännökset

”343

Heksitiatsoksi

CAS-nro: 78587-05-0

CIPAC-nro: 439

(4RS,5RS)-5-(4-kloorifenyyli)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-1,3-tiatsolidiini-3-karboksamidi

≥ 976 g/kg

(seuraavien seos 1:1: (4R, 5R) ja (4S, 5S))

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. maaliskuuta 2011 valmistuneen heksitiatsoksia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöiden suojeluun. Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä;

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja seuraavista:

a)

metaboliitin PT-1-3 (2) toksikologinen merkityksellisyys,

b)

metaboliitin PT-1-3 mahdollinen esiintyminen jalostetuissa tuotteissa,

c)

heksitiatsoksin mahdolliset haittavaikutukset mehiläisten jälkeläisiin,

d)

isomeerien seoksen ensisijaisen hajoamisen ja/tai muuntumisen mahdollinen vaikutus työntekijöille aiheutuvan riskin arviointiin, kuluttajille aiheutuvan riskin arviointiin ja ympäristöön.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa komissiolle a, b ja c kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. toukokuuta 2013 sekä d kohdassa tarkoitetut tiedot kahden vuoden kuluttua erityisohjeiden antamisesta.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  (4S,5S)-5-(4-kloorifenyyli)-4-metyyli-1,3-tiatsolidin-2-oni ja (4R,5R)-5-(4-kloorifenyyli)-4-metyyli-1,3-tiatsolidin-2-oni.


PÄÄTÖKSET

15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/239/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2010 päätöksen 2010/232/YUTP (1) Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta.

(2)

Päätöksellä 2010/232/YUTP käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava uudella 12 kuukauden jaksolla, kun otetaan huomioon tilanne Burmassa/Myanmarissa ja erityisesti vuoden 2010 vaaliprosessi, jonka ei katsottu täyttävän kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen kyseisessä maassa liittyvät jatkuvat huolenaiheet.

(3)

Päätöksessä 2010/232/YUTP olevaa luetteloa rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä ja yrityksistä olisi muutettava Burman/Myanmarin hallituksessa, turvallisuusjoukoissa ja hallinnossa sekä asianomaisten henkilöiden henkilökohtaisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi; Burman/Myanmarin hallituksen tai hallitukseen yhteydessä olevien henkilöiden omistamien tai niiden määräysvallassa olevien yritysten luettelo ja päätöksen 2010/232/YUTP liitteessä I oleva yhteisöjen luettelo olisi myös saatettava ajan tasalle.

(4)

Jotta voitaisiin kannustaa tulevaa edistymistä siviilihallinnossa sekä vahvistaa demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, rajoittavat toimenpiteet olisi kuitenkin keskeytettävä 12 kuukaudeksi hallituksen uusien jäsenten osalta, joilla ei ole yhteyksiä armeijaan tai jotka ovat tärkeitä kansainvälisen yhteisön kanssa käytävän vuoropuhelun kannalta Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi.

(5)

Lisäksi korkean tason kahdenvälisistä valtiovierailuista Burmaan/Myanmariin ei olisi enää pidättäydyttävä 30 päivään huhtikuuta 2012 saakka Burman/Myanmarin asianomaisten osapuolten kanssa käytävän vuoropuhelun edistämiseksi.

(6)

Neuvosto tarkastelee säännöllisesti uudelleen Burman/Myanmarin tilannetta ja arvioi, ovatko viranomaiset edistyneet demokratian arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/232/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Kielletään seuraavien tuotteiden osto, tuonti tai kuljetus Burmasta/Myanmarista unioniin:

a)

pyöröhirret, puu ja puutuotteet;

b)

kulta, tina, rauta, kupari, volframi, hopea, hiili, lyijy, mangaani, nikkeli ja sinkki;

c)

jalo- tai puolijalokivet, kuten timantit, rubiinit, safiirit, jade ja smaragdit.

2.   Edellä 1 kohdassa olevaa kieltoa ei sovelleta humanitaarisen avun hankkeisiin ja ohjelmiin eikä muihin kuin humanitaarisen avun hankkeisiin ja ohjelmiin taikka muihin kuin humanitaarisiin kehityshankkeisiin ja -ohjelmiin, jotka Burmassa/Myanmarissa toteutetaan 8 artiklan a, b ja c alakohdassa kuvattujen tavoitteiden tukemiseksi.”

2)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Muut kuin humanitaarisen avun ohjelmat tai muut kuin humanitaariset kehitysohjelmat keskeytetään.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta hankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tuetaan:

a)

ihmisoikeuksia, demokratiaa, hyvää hallintotapaa, konfliktinestoa sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kehittämistä;

b)

terveys- ja opetusaloja, köyhyyden lievittämistä ja erityisesti köyhimpien ja suojattomimpien kansanosien perustarpeiden ja toimeentulon turvaamista;

c)

ympäristönsuojelua ja erityisesti ohjelmia, joissa käsitellään metsien hävitykseen johtavien kestämättömien ja liiallisten hakkuiden ongelmaa.

Hankkeet ja ohjelmat olisi mahdollisuuksien mukaan määriteltävä ja arvioitava yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien demokraattisten ryhmien kanssa, Kansallinen demokratialiitto mukaan lukien. Ne olisi toteutettava YK:n järjestöjen, valtioista riippumattomien järjestöjen, jäsenvaltioiden virastojen ja kansainvälisten järjestöjen välityksellä sekä paikallisten siviilihallintojen kanssa tehtävän hajautetun yhteistyön avulla.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni korostaa edelleen Burman/Myanmarin hallitukselle, että tämän on lisättävä toimiaan YK:n asettamien vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.”

3)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

entisen valtion rauhan ja kehityksen neuvoston (SPDC) johtavassa asemassa olevat jäsenet, Burman matkailualan viranomaiset sekä asevoimien, hallituksen tai turvallisuusjoukkojen johtavassa asemassa olevat jäsenet, jotka suunnittelevat ja toteuttavat Burman/Myanmarin demokratiaan siirtymisen estävää politiikkaa tai hyötyvät siitä, sekä heidän perheenjäsenensä;

b)

ylempiarvoiset palveluksessa olevat Burman asevoimien jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä;

c)

henkilöt, joilla on yhteyksiä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin;

nämä luonnolliset henkilöt luetellaan liitteessä II.”

4)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat seuraaville tai ovat seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

entisen valtion rauhan ja kehityksen neuvoston (SPDC) johtavassa asemassa olevat jäsenet, Burman matkailualan viranomaiset sekä asevoimien, hallituksen tai turvallisuusjoukkojen johtavassa asemassa olevat jäsenet, jotka suunnittelevat ja toteuttavat Burman/Myanmarin demokratiaan siirtymisen estävää politiikkaa tai hyötyvät siitä, sekä heidän perheenjäsenensä;

b)

ylempiarvoiset palveluksessa olevat Burman asevoimien jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä;

c)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, joilla on yhteyksiä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin,

liitteessä II olevan luettelon mukaisesti.”

5)

Kumotaan 11 artikla.

6)

Lisätään 13 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”13 a artikla

1.   Liitteessä II esitetään perusteet luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen luetteloon ottamiselle.

2.   Liite II sisältää myös saatavilla olevat, asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, mukaan lukien peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.”

8)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2012.

3.   Edellä 9 artiklan 1 kohdassa sekä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet keskeytetään 30 päivään huhtikuuta 2012 liitteessä IV lueteltuja henkilöitä koskevilta osin.”

2 artikla

1.   Korvataan päätöksen 2010/232/YUTP liitteet I, II ja III tämän päätöksen liitteissä I, II ja III olevilla teksteillä.

2.   Lisätään tämän päätöksen liite IV päätöksen 2010/232/YUTP liitteeksi IV.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 22.


LIITE I

Luettelo 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sekä 5 ja 14 artiklassa tarkoitetuista yrityksistä

PUU JA SAHATAVARA

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

PUUTEOLLISUUS

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

103.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

104.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

105.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

106.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

107.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

108.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

109.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

110.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

111.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

112.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

113.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

114.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

115.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

116.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

117.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

118.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

119.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

120.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

PUUNTYÖSTÖKONEET

121.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

122.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

123.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

124.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

125.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

126.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

127.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


PUUTAVARAN VIEJÄT

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

128.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

129.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

130.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

131.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

132.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

133.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

134.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

135.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

136.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

137.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

138.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

139.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

140.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

141.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

142.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

143.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

PUUTAVARA

144.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

145.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

146.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

147.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

148.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

149.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

150.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

151.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

152.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

153.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

154.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

155.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

156.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

157.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

158.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

159.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

160.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

161.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

162.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

163.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

164.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

165.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

166.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

167.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

168.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

169.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

170.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

172.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

173.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

174.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

175.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

176.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

177.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

178.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

179.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

180.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

181.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

182.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

183.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

184.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

185.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

187.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

188.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

189.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

190.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

191.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

192.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

193.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

194.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

195.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

196.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

197.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

198.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

199.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

200.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

201.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

202.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

203.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

204.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

205.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

206.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

207.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

208.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

209.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

210.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

211.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

212.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

213.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

214.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

215.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

216.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

217.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

218.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

219.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

220.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

221.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

222.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

223.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

224.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

225.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

226.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

227.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

228.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

229.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

230.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

231.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

232.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

233.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

234.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

235.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

236.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

237.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

238.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

239.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

240.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

241.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

242.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

243.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

244.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

245.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

246.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

247.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

248.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

249.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

250.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

251.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

252.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

253.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

254.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

255.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

256.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

257.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

258.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

259.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

260.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

261.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

262.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

263.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

264.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

265.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

266.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

267.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

268.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

269.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

270.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

271.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

273.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

274.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

275.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

276.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

277.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

278.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

279.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

280.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

281.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

282.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

283.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

284.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

285.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

286.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

287.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

288.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

289.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

290.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

291.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

292.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

293.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

294.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

295.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

296.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

297.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

298.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

299.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

300.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

301.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

302.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

303.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

304.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

305.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

306.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

307.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

308.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

309.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

310.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

311.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

312.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

313.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

314.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

315.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

316.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

317.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

318.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

319.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

320.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

321.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

322.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

323.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

324.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

326.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

327.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

328.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

329.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

330.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

331.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

332.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

333.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

334.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

335.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

336.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

337.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

338.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

339.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

340.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

341.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

342.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

343.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

344.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

345.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

346.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

347.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

348.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

349.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

350.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

351.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

352.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

353.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

354.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

355.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

356.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

357.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

358.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

359.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

360.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

361.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

362.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

363.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

364.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

365.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

366.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

367.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

368.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

369.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

370.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

371.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

372.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

373.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

374.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

375.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

376.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

377.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

378.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

379.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

380.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

381.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

382.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

383.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

384.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

385.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

386.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

387.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

388.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

389.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

390.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

391.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

392.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

393.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

394.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

395.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

396.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

397.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

398.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

399.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

400.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

401.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

402.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

403.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

404.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

405.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

406.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

407.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

408.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

409.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

410.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

411.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

412.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

413.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

414.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

415.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

416.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

417.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

418.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

419.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

420.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

421.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

422.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

423.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

424.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

425.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

426.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

427.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

428.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 


RAUTA- JA TERÄSVALIMOT

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

429.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

430.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

431.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

432.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

433.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

434.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

435.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

436.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

437.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

KAIVOSYHTIÖT

438.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

439.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

440.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

441.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

442.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

443.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

444.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

445.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

446.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

447.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

448.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

449.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

450.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

451.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

452.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

453.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

454.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

455.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

456.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

457.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

458.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

459.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

460.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

461.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

462.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

463.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

464.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

465.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

466.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

467.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

468.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

469.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

470.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

471.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

472.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

473.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

474.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

475.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

476.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

477.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

478.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

479.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

480.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

481.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

482.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

483.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

484.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

485.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

486.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

487.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

488.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

489.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

490.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

491.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

492.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

493.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

494.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

495.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

496.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

497.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

498.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

499.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

500.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

KAIVOSLAITTEET JA -TARVIKKEET

Kaivosteollisuus ja -laitteet

501.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

502.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

503.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

504.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

505.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

506.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

507.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

508.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

509.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

510.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

511.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

512.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

513.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

514.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

515.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

516.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

517.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

518.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

519.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

520.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

521.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

522.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

523.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

524.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

SINKKITEHTAAT

525.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

526.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

527.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

528.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

529.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

SINKKI

530.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

531.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

532.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

533.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

534.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

535.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

536.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

537.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

538.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

539.

Mogok Family

Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

540.

New Hein

Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

541.

New Light

Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

542.

New Seven

Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

543.

Oriental

Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

544.

R S Hla Myint Aung

Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

545.

San Thit

Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

546.

Shwe Htoo Myat

Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

547.

Shwe Maw Li

Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

548.

Taw Win Tha Zin

Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

549.

Yadanabon

Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

550.

Zaw Myint & Brothers

Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

551.

Zaw Win

Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

552.

Zaw Win

Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

553.

Zaw Win

10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

554.

Zaw Win (2)

Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 


JALOKIVET

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

555.

Ayawaddy Mandalay

330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

556.

Deal Export and Import Enterprise

216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon

 

557.

Gold Uni Investment Co., Ltd.

54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon

 

558.

Hta Wa Ra Gems

Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon

 

559.

Jade Land Jewellery Co., Ltd.

263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon

 

560.

Manawmaya Gems and Jewellery

527, New University Avenue Road, Bahan Yangon

 

561.

Myanmar ruby enterprise co Ltd

22/24 Sule Pagoda Road,

Kyauktada Township, Yangon

 

562.

Myanmar gems enterprise

Ministry of Mines,

Head office Building 19, Naypyitaw

 

563.

Myanmar pearl enterprise

Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw

 

564.

Nandawun Souvenir Shop

55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon

 

565.

Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd.

39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

566.

Sunny Gems

379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon

 

567.

The Rich Gems

303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

KULTAKAUPPIAAT / KULTASEPÄT JA KULTALIIKKEET

568.

Ah Choon

181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon

 

569.

AK

01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp

 

570.

Alunkhant Jewel Art

41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

571.

Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating

522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon

 

572.

Arkar (Ko) (Thar Gyi)

22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

573.

Aung

77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon

 

574.

Aung Chantha

Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

575.

Aung Naing Win

28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon

 

576.

Aung Nay Lin

14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon

 

577.

Aung Nilar

Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon

 

578.

Aung Soe Hla

84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon

 

579.

Aung Thamardi (Nagani)

35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

580.

Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop

643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

581.

Aung Thitsar Oo

119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

582.

Aung Yadanar

238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

583.

Aung Zabu

61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon

 

584.

Awarat

3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon

 

585.

Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop

61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon

 

586.

Bangkok

631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

587.

Banhoe

663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon

 

588.

Bhone Han Gyaw

196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

589.

Boe Yadanar Co., Ltd.

45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

590.

Cartia Diamond House

137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon

 

591.

Chaung Ho

719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

592.

Chaung Kyin

635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

593.

Chein Hauk (Chein Hawt)

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

594.

Chein Kinn

199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

595.

Chein San (Chain San)

639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

596.

Chein Sweet (Chain Sweet)

537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

597.

Chein Win

675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

598.

Chin Yi

707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

599.

Chitti (Chit Tee)

Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

600.

Chone Whar

647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

601.

Chong Li

641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

602.

City Love

C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

603.

Crown (Tharaphu)

212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

604.

Daung Sandar

117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon

 

605.

Diamond Crown

78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

606.

Diamond Glory

(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

607.

Diamond Mart

Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

608.

Diamond Palace

665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

609.

Diamond Queen

75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon

 

610.

Doh A-Myo-Thar

65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

611.

Double Dragon

75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon

 

612.

Ei Shwe Sin

537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

 

613.

Ever

96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon

 

614.

Everest Gold Shop

3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Flying Elephant

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

616.

Emperor Jewellery

127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

617.

Emperor Jewellery,

22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

618.

Forever

A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

619.

Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir

9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

620.

Gems Jade Carving & Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

 

621.

Gold 1000

573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

622.

Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery

711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

623.

Gold & Emerald Co., Ltd.

134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

624.

Gold Fish

144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

625.

Golden Banner

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

626.

Golden Bell Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

627.

Golden Crown

77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon

104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon

30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon

 

628.

Golden Crown - Tai Inn

725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon

633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon

 

629.

Golden Lion World

56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon

 

630.

Golden Palace

701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

631.

Golden Palace

743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

632.

Golden Pearl

136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon.

25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

633.

Golden Shawl

22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

634.

Golden Tiger

635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

635.

Hall Mark Gems & Jewellery

16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

636.

Hanthawaddy

77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

637.

Hein

120, 29th Street, Pabedan, Yangon

16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon

 

638.

Hein Sin

81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

639.

Hla Hla Maw

66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

640.

Hla Myint Mo

136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

641.

Hla Thida

Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon

 

642.

Hla Tun (U) & Than Win (Daw)

20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

643.

Hlaing Htate Htar

65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon

W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

644.

Hlyan Hlyan Wai

Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

645.

Ho Saan

653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

646.

Hong Kong

515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

647.

Hong Le (Hone Lee)

677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon

 

648.

Hon Sein

62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

649.

Htate Tan Aung Yadanar

10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon

 

650.

Htate Tan Construction

83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

651.

Htate Tann

683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon

10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon

 

652.

Htay

911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon

 

653.

Htay Aung

Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon

 

654.

Htay Htay (Daw)

364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon

 

655.

Hton (U)

Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon.

528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

656.

Htoo

537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

657.

Htoo Khant

189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

658.

Htun

530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

659.

Ka Naung

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

499 (B), Maha Bandoola Road, Corner of 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

660.

Kanbawza

59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon